SIKKERHETSDATABLAD. Superlim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Superlim"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Superlim SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 10/23/2014 2:43:05 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Superlim Activator Artikkelnr Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Bruksområde Aktivatorer 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Firmanavn BILTEMA NORGE AS Postadresse Industrivegen 17 Postnr. Poststed Land NO-2069 Jessheim Norge Telefon E-post Hjemmeside Nødtelefon Nødtelefon SEKSJON 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2 Etikettinformasjon Aquatic Chronic 2, Asp. tox. 1, Flam. Aerosol 2, Skin Irrit. 2, STOT RE 2, STOT SE 3; H223, H229, H304, H315, H336, H373, H411 Farepiktogrammer (CLP) Page 1 of 16

2 Signalord Faresetninger Fare H223 Brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Page 2 of 16

3 Sikkerhetssetninger P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P273 Unngå utslipp til miljøet. P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. P405 Oppbevares innelåst. P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 C /122 F. P501A Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. 2.3 Andre farer Page 3 of 16

4 Farebeskrivelse Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materialer. Cyanoakrylat. Farlig. Klistrer sammen hud og øyne på få sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn. SEKSJON 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer Blandninger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Petroleumsgassser, kondenserte CAS-nr EC-nr Indeksnr H220, Flam. Gas 1, 1-10% n-hexan CAS-nr EC-nr Indeksnr H225, H304, H315, H336, H361, H373, H411, Aquatic Chronic 2, Asp. tox. 1, Flam. Liq. 2, Repr. 2, Skin Irrit. 2, STOT RE 2, STOT SE 3, 80-90% N,N-dimetyl-p-toluidin CAS-nr EC-nr Indeksnr H302+H332, H373, Acute tox. 4, STOT RE 2, 0,1-1% Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m³, ppb, ppm, vekt%, vol% Komponentkommentarer R-setninger omtalt i avsnitt 3 er oppført i avsnitt 16 med full ordlyd. SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Innånding Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved pustevansker kan oksygentilførsel være nødvendig. Page 4 of 16

5 Hudkontakt Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ved sammenklistring av hud: Dra ikke, men press forsiktig fra hverandre enklest i lunkent vann med en butt gjenstand. Cyanoakrylater avgir varme ved overgang til fast form. Eventuelle brannskader behandles normalt etter at limet er fjernet fra huden. Dersom leppene limes sammen, skal de fuktes med varmt vann. Spytt hjelper å løse opp limet. Dra ikke leppene fra hverandre, men press forsiktig. Vask straks forurenset hud med såpe og vann. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og fortsett å vaske. Øyekontakt Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Fjern evt. kontaktlinser. Skyll godt med rennende vann. Unngå å gni i øynene. Svelging FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig. Aspirasjon til lungene vid brekning eller fortæring kan forårsake kjemisk lungebetennelse. Anbefalt personlig verneutstyr for førstehjelpspersonell 4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Ved sammenklistring av hud: Dra ikke, men press forsiktig fra hverandre enklest i lunkent vann med en butt gjenstand. Cyanoakrylater avgir varme ved overgang til fast form. Eventuelle brannskader behandles normalt etter at limet er fjernet fra huden. Dersom leppene limes sammen, skal de fuktes med varmt vann. Spytt hjelper å løse opp limet. Dra ikke leppene fra hverandre, men press forsiktig. Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Aspirasjonsfare Allergi Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. Farlig ved innånding. Irriterer huden. Tåke eller sprut i øynene kan forårsake kraftig irritasjon/svie. Farlig ved svelging. Aspirasjon til lungene kan forårsake lungebetennelse. Page 5 of 16

6 Kreft Reproduksjonsskader Symptomer på overeksponering Kommentarer Damper kan gjøre at man blir døsig og sløv 4.3 Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig SEKSJON 5: Tiltak ved brannslukning 5.1 Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler CO2, skum, pulver. Ikke bruk direkte vannstråle / høytrykk. 5.2 Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Ekstremt brannfarlig. Beholdere kan eksplodere ved oppheting. Danner eksplosive blandinger med luft og oksygen. Trykkbeholder. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 ºC. Farlige forbrenningsprodukter 5.3 Anvisninger for brannmannskaper Brannslukningsmetoder Personlig verneutstyr Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Bruk trykkluftapparat og verneklær beregnet på brannbekjempelse. SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tiltak Unngå kontakt med stoffet. Ventiler godt. Legg merke til at blandingen er brannfarlig. Risiko for antennelse og eksplosjon. Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Bruk verneutstyr og hindre at uvedkommende får adgang. Farlige forbrenningsprodukter For ikke-innsatspersonell Page 6 of 16

7 Verneutstyr Nødprosedyrer Bruk verneutstyr og hindre at uvedkommende får adgang. Ved spill som medfører fare for miljøskade skal ansvarlig myndighet kontaktes. Håndteres slik at faren for spill minimeres For innsatspersonell For innsatspersonell Bruk verneutstyr og hindre at uvedkommende får adgang. 6.2 Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Må ikke slippes ut i kloakk eller vassdrag: Giftig for vannorganismer. Leveres til avfallshåndtering. 6.3 Metoder for opprydding og rengjøring Håndteres slik at faren for spill minimeres. Metoder for opprydding og rengjøring Mindre søl samles opp mekanisk eller ved hjelp av et absorbsjonsmiddel som f.eks. vermikulitt, tørr sand eller jord. Ved større søl bør det i alminnelighet demmes opp for spredning av hensyn til miljø og arbeidsmiljø. Kontakt 110-sentralen (brannvesenet) ved større søl. Alt søl samles opp i egnede beholdere (avsnitt 7 Håndtering og oppbevaring) og håndteres som avfall. I regelen håndteres kjemikaliesøl som farlig avfall (avsnitt 13 Fjerning av kjemikalieavfall). Leveres til avfallshåndtering. Forvaring Opprydding Annen informasjon Dem opp og samle opp. 6.4 Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se punkt 8 SEKSJON 7: Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Page 7 of 16

8 Håndtering Unngå kontakt med stoffet. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materialer. Utvis forsiktighet ved all håndtering av kjemikalier. Røyking og bruk av åpen ild forbudt. All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Unngå kontakt med huden og øynene. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Beskyttende tiltak Tiltak for å hindre brann Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materialer. Røyking og bruk av åpen ild forbudt. Tiltak for å hindre aerosol- og støvdannelse All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Tiltak for å beskytte miljøet Råd om generell yrkeshygiene Håndteres slik at faren for spill minimeres. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. 7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materialer. Lagres kjølig, tørrt og tett lukket i orginalemballasjen. Spesielle egenskaper og farer Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materialer. Annen informasjon Forhold som skal unngås Tekniske tiltak og lagringsbetingelser Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå gnistkilder (røyking, ild, statisk elektrisitet). Oppbevares kjølig. Egnet emballasje Krav til lagerrom og beholdere Oppbevares i originalemballasjen. Page 8 of 16

9 Råd angående samlagring Ytterligere informasjon om lagringsforhold Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer og dyrefor. 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Følg alltid gjeldende rutiner for håndtering av produktet. SEKSJON 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametere Annen informasjon om grenseverdier Åndedrettsvern skal benyttes dersom luftforurensningen overstiger administrativ norm. Eksponeringskontroll Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år n-hexan CAS-nr EC-nr Indeksnr NGV mg/m³ 20 NGV ppm 2013 Remark: R Eksponeringsgrenser Biologiske grenser DNEL / PNEC Forholdsregler for å hindre eksponering Passende miljømessig eksponeringskontroll 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Varselsskilt Øye- / ansiktsvern Øyevern Bruk tettsittende vernebriller. Hudvern Håndvern Bruk hansker iht. EN 374. Spør hanskeprodusenten om mer informasjon som gjelder materiale og gjennombruddstid. Annet hudvern enn håndvern Ved risiko for direkte kontakt eller sprut bør verneklær benyttes. Åndedrettsvern Page 9 of 16

10 Åndedrettsvern Bruk åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Bruk fluktmaske type: A Termisk fare Annen informasjon SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Lukt Farge Løselighetsbeskrivelse Relativ tetthet Bulktetthet Aerosol. Løsemidler Fargeløs Ikke løselig i vann. 0,78 g/cm³ Smeltepunkt/smeltepunktsintervall Kokepunkt / kokepunktintervall C ph (handelsvare) ph (bruksløsning) Flammepunkt < 0 C Eksplosive egenskaper Eksplosjonsgrense Selvantennelighet > 200 C Antennelighet (fast stoff, gass) Oksiderende egenskaper Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann log Pow: - Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Komponentnavn N,N-dimetyl-p-toluidin log Pow: 2,81 Fordampningshastighet Damptrykk Damptetthet 3,45 Viskositet Dekomponeringstemperatur Page 10 of 16

11 VOC 89% 9.2 Annen informasjon SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Reaktivitet Ingen kjente 10.2 Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen kjente 10.4 Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Unngå kontakt med sterke syrer/baser og oksidasjonsmidler Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Annen informasjon Ingen kjente SEKSJON 11: Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon Emne Petroleumsgassser, kondenserte Emne LD50 Oralt n-hexan Verdi mg/kg Art Rotte LC50 innånding Verdi 170 mg/l Art Rotte Varighet 4h Emne LC50 innånding N,N-dimetyl-p-toluidin Verdi 1,4 mg/l Art Rotte Varighet 4h Toksikologiske data fra komponenter Øvrige helsefareopplysninger Generelt Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. Page 11 of 16

12 Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Aspirasjonsfare Allergi Kreft Reproduksjonsskader Symptomer på overeksponering Kommentarer Farlig ved innånding. Irriterer huden. Tåke eller sprut i øynene kan forårsake kraftig irritasjon/svie. Farlig ved svelging. Aspirasjon til lungene kan forårsake lungebetennelse. Damper kan gjøre at man blir døsig og sløv SEKSJON 12: Miljøopplysninger 12.1 Toksisitet Emne Petroleumsgassser, kondenserte Emne Akutt akvatisk, fisk n-hexan Verdi 2,5 mg/l Testmetoden LC50 Art Pimephales promelas Varighet 96h Akutt akvatisk, alge Verdi 0,3 mg/l Testmetoden IC50 Varighet 72h Akutt akvatisk, Daphnia Verdi 2,1 mg/l Testmetoden EC50 Art Daphnia magna Varighet 48h Emne Akutt akvatisk, fisk N,N-dimetyl-p-toluidin Verdi 46 mg/l Testmetoden LC50 Toksikologiske data fra komponenter Øvrige miljøopplysninger Art Pimephales promelas Page 12 of 16

13 Økotoksisitet Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet Kjemisk oksygenforbruk (COD) Biologisk oksygenforbruk (BOD) Persistens og nedbrytbarhet Verdi Verdi Verdi 12.3 Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) Verdi Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) 12.4 Mobilitet i jord Komponentnavn Verdi 28,84 N,N-dimetyl-p-toluidin Mobilitet 12.5 Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat 12.6 Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon SEKSJON 13: Fjerning av avfall Avfallskode EAL EWC: * Avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer. Produktet er klassifisert som farlig avfall Emballasjen er klassifisert som farlig avfall Ja Ja 13.1 Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Tomme beholdere må ikke brennes pga. eksplosjonsfare. Beholdere må ikke brennes eller punkteres. Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever det til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Page 13 of 16

14 Annen informasjon Må ikke deponeres i naturen. Følg alltid gjeldende rutiner for håndtering av produktet. Må ikke blandes med husholdningsavfall. SEKSJON 14: Transportinformasjon 14.1 UN-nummer ADR 1950 RID 1950 IMDG 1950 ICAO/IATA UN varenavn ADR RID IMDG ICAO/IATA AEROSOLBEHOLDERE AEROSOLBEHOLDERE AEROSOLS AEROSOLS 14.3 Transport fareklasse ADR 2.1 RID 2.1 IMDG 2.1 ICAO/IATA Emballasjegruppe ADR RID IMDG ICAO/IATA 14.5 Miljøfarer IMDG Marine pollutant Miljøskadelig Nei Nei SEKSJON 15: Opplysninger om lover og forskrifter EC-nr Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø EU-direktiv Forskrift 2008 nr Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). Page 14 of 16

15 Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr. 930, med endringer. Forskrift om brannfarlig vare, nr. 744, med endringer. Forskrift nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier Forskrift av 5 mai 2010 om endring av forskrift av 1. mars 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet. LOV nr 31: Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven). ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods med veiledning ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods med veiledning IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-code). Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære Vurdering av kjemikaliesikkerhet SEKSJON 16: Andre opplysninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Aquatic Chronic 2, Asp. tox. 1, Flam. Aerosol 2, Skin Irrit. 2, STOT RE 2, STOT SE 3; H223, H229, H304, H315, H336, H373, H411 Page 15 of 16

16 Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). H220 Ekstremt brannfarlig gass. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H302+H332 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Utfyllende opplysninger Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad BILTEMA NORGE AS Page 16 of 16