SNO. virkoligheten en krig mot andres tanker 05 meninger. }!'orel'on. har alltid fremholdt for oss at den forste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. virkoligheten en krig mot andres tanker 05 meninger. }!'orel'on. har alltid fremholdt for oss at den forste"

Transkript

1 I stillet sil, or det nddvon6.j.g b. s~:ape et e1'fe~ctivt L:arupflpparat SOLl. er istond til å GjennOi;lfore våre ideer. Den forsta bet,ingels~ for at dette slcal lyldces er at vår organisasjon er sterj.ct sw!h.:ensveiset og at den handler' bevisst OG samlet, ilg.:e slile at de forskjellige ledd driver hver sin lille krig for si~ selv. I den politiske kamp gjelder det i virkeligheten p.e SD.hLL,16 regler som for enhver L:rig. De.i~ politisl ee lg1illp er i virkoligheten en krig mot andres tanker 05 meninger. }!'orel'on. har alltid fremholdt for oss at den forste betingelse for at vi s!~lde opnu et heldig resultat er at vi arbeider efter f}n,~.ra.:;;_~... 12_~~1.~.. SOl,l vi så setter ulle krefter inri pa il Gjennemfore. DQt er <la meget vil;:tig at alle led6. i vår organisasjon målbevisst setter a1'le krefter in":l på å gjenneij. fore denne plan, ~å ensartet som mulig, at vi il-;:ke ser hverlcen til hoiro eller til venstre. Hvis man '\;)egynaer b. pluiu;:o pa. det som er planlagt, l.:.ri hklc"~g faller det hble istyl-:er. forandrint;er i don oprinnelige plan ma forsturqlil6 når denne sl;:al settes ut i livet. Vi vet at såvel 11 S forer som de lokfol..le fi..ir2j' 1 omhytsgejig har droftet planen på forhånd oc!, tar sin bestemwelse ut fra de råd de har hort. Ad- GanGen til å 1WHllile Lled råd og forslag til lederne står jo også upen for enhver innen vår bevegelse. l,ien er planen forst vedtatt og sokes virkelit:;bjort er h<len il::ke in.o.e til "-forbedringer". Da skal den gje.1:memfores. Utidig lcritil<.k er da L;:~ce Det er også karalcteristis~~, på sin plass. ut de som intet utretter er besta..ndie, us som er snarest til å snak:;:e om at det er så. galt det SOl,l

2 _ 2 - andre gjor. Den beste måte li bringe uensla.gs negativ kritikk t~l Q forstuwno på er å gi vedkolnmendo en opgave å lose. Han får da hendorne fulle med positivt arbeide, og greier hrul ikke opgavon, så har han inb en rett til li kritisere det andre gjor. Dor sl:al l0 5G8s en plan, helst på litt lengere sil\:t, hvor man tar til hjelp alle a.lctive krefter. Ved en slu\: plan for ot fromstcit er det all tid vil~tig å 'samlo sig om et hovedpunlct, og det er meget viktig å sol\:e å l\:onsentrore sig om en hoved ting. Ved ri smoto t i Stavanger blev der avgitt en erklæring til det norske folk og her blev opfort de 5 punlcter: L En handlel-;:ra.ftig na3jonal riksregjering. 2. Rilesting og laugsorganisasjon, 3. En plan for Norges olconohliske gjiinreisning, 4. En nasjonal bondepolitikk, 5. En utenrikspolitikl->: SOfil tar hensyn til landets krav og nasjonale ære. Det er i virkeligheten disse 5 punlcter hvorom det hele dreier sig, hvorom hole vår propaganda skal drives. Jeg tror det er' rilctig å gjore det hole se. onleel t som mulj.g og fl. l;:onsentrere sig om så 1'd. pun1eter som D1Ulig. Om disse hovedpunl~ter er også hele vår organisasjon Gnig og ved en kraftig og alctiv propago.nda for disse våre hovedideor, vil også dette vi:dce smalende og styrlcende på var egen bevegelse, som ellers kaa. henfalle til orkcsloso dis1cusjoner alll detaljer og bagateller slile at hovedsuken helt blir borte. ~tivi tet innen våre egne rok.~ervil ull tid bevirlce sumling mot don follos motstander. Det gjelder du. frer.lforal t at vi peker på de ting som er egnot til o. smale hele folket, og at vi så samle]; oss IDOt den felles motstander utad.. Det var dot som f,eks. skjedde i 1814 og 1905, elo. stod hele folkot enig og s;,;,.ralet, fordi det var samlet

3 3 - mot en felles fare utad. K<:,u vi pe~:e pu ell fare utad, vil \Ti ha så rtleg et lottere for å samle hele fol~cet. Dot riors~e folket har 2 store og farlige motstandere, idag, deu internas jonale finans:cap i tal og j ådomarxismen Of; (-_.. _~... _.-~_...,.... _. -, ~-... _.-- dat m8. bli vår opgave il oplyse det nors;;:e folk Oi:,l deu fare disse representerer. for det norske folle at elet faktis;~ Det er Jcaralcteristis1: 11<:ke har fort nogen selvstendig ut enr ilmpolitijdc, men som en annenrangs nasjon latt sig dra på slepetau efter de store nasjoner. 1.rsaken til dette er forst og fremst å solce i op- losninc eil innad, og vi har en re;clco e~:sempler partipolit:i~:lcen. på hvorledes --~.,._ i c..e utenril:ske sporsmål er satt foran follcets ~.l~~~.. :J:'E:ls:;;er.. Det er nok he:c il miilne om Gronnlandssalcen. pu. samme... " _.. ~~,--"...-_..-..,_.._.._.. ~~."...-. måte ~can vi pelee ild den feige nedrustningspoliti~l: som er fort, særlig av de borgerlige partier under venstres ledelse, og som har fort til husjnandsånden i nors;c utenrilcspolitiklc, og bl.a. fort til tapet av Frantz Josefs land, til at vi kan risikere å mis te Svalbard, at våre fis}:eres interesser idag lider pa gru~el av de store nasjoners manglende respekt for Norge ( jfr. fisj~erigrensesl)orsmule to. s. v. ).At utlaildet fremholder denslags feig poli td~k ljom et elcsempel for verden er jo gans~co ~dart. De tjerwr jo på det vi taper, og forsyner sig av lcral1selca~cen. Vi -ml kunne samle det nors:ce fol~: til }:amp mot det feige domol:crati og den landsforredors~ce folle op i denne elendic;het. marxisme som har f6rt dot nors~:o Sar:J.lingen mot en motstander utad måtte vi også kunne pralctisere inenfor våre egne releker. Vi skal sblce å samle oss mot de andre bevegelser og andro partier og rtlå selv stå samlet og onig innonfor våre egne ro~ker.

4 - 4 - En ting som også er karakteristisk for all l);rigsforsel or, at det beste forsvar er angrepet. Skjonner vi at der vil ~-' -----'Y~--~.'''~------'-----~-"-"--'"''''-'-''-''--~-'_"~~". m~,~_ };:o.jlrilø et angrep fra vuro motstandere, sa skal vi på forhånd angripe motstundorou nettop pu dot punl);t hvor vi al);jonner at vi vil bli angrepet, og ko!jliil0 motstanderen i forlcjopet. Dor vil f. el~s. sikl~ert også ved det lcommende valg kol.lld.e angrap fro. hoiro, aldrura t som forrige gang, a t vi spll t ter, vi stiller splittelseslister. Darfor skal vi angripo hoire lilod dotto argument. Vi skal si til hoiro at de splitter, det er hoire som splittor dun nasjonale front, at de drivor en splittolsospolitikk SOEl bare hjelpor marxismon. Ledelsen i lmmpen mot lllarxismon må s(;lvfolgelig ovorlates til dem som vlrlwlig har evne og viljo til ti fore on slik kaelp og dotta har hoiro vist at de ikko hur. Do går på lcompro,;us mod marxisl;lon, tillater ot ulovlig parti og on ulovlig regjoring å si tto mod makten. Dette or ot olcsempol SOl,l :can brukes for tlthvort tilfolle, bn armen vil~tig rogol or at man al dri a1eal forsvare ollor undslcyldo overfor motstanderen noget av det som or gjort. Vi skal aldri innroeij.de at vi har gjort nogot galt overfor motstandorno. Vi skal tvertl.ot angrip o motstanderon på ot annet punlct. Vi skal få motstand0rnos ro1\:::er til å rakno inncnfra. Motstanderno folger donna taktil::}: overfor 75.r0 0V1o folle, og forsokor å få våro folle til å fulle fra innon våru r0kl:or. IvIotstanderue vil spociol t sako å undorgruvo tilliten til varg lodoro. Dot Safl1l!l0 må også vi gjoro. Vi må undorgravo tilliten til do andro partiors faroro, Hambro,.b.ncir0son, l.:iowinckol, o.s.v., idot vi viser hvordan lodorno har forrådt bevogolsons bærondo tulllcer og idoor, da vil motstwldernes partier smul dro op innonfra. Det nytter nemli/3 il;:;'~e å angripo on ido og on tanlw uton ut vi angripo:c don som or bæreren av dissa tan};:or og idoor. I og mod at vi hevclor at dot or tunlwn0 OG iu00110 som. lodor utvildingon,

5 5 - og elot or indivieler som er bærere av disse tanl:er Of:., ideal', så 0:1:' Vl naelt til::" bel.;:jgrllpo disse lndivielor. Herillod sl;:al naturllgvis il;:o være sagt ut der skal brulws unnet enn ærlige vabon i lcampon Elot!llotstandorne. LIen u irmbilelo sig at munuteluklconde l~an.. belcj ompo en sak 01101' ide u ten å o.ngripe de personal' sorl1 or bwroro av id00n, elet or i virlwlighoton on marxistisl: synsmåto, HarxisIllen fromholdor jo nottap, i rllotsotninu; til oss, at det or produl;:sjonslcroftane og elo okonomisl;:o fai:~toror, il~l~~_,_ tu.nl:eno og ido\)no I :.lllil~ovol som loelur utvikllngon. At lllurxistono i 3in poli tisl.:o l~allll) i1;:,;:0 folgor dotto syn, mon gci.r til un(:,rop på de porsonor 30li1 foror L:uulpon rllot murxisllon, visor u ttor igjon rilarxlslilons ånduligo fullitt også på dotto punl-;:t. Vår forgi' har f,ol:s. ungropot justisillinistor rrrygvo L1U. Vi 801' hvoruan elot virkar. Trygvo LlO folol' sig truffut, blir utryt!';[!;. Han uttalto f. ol~s. llanuuls og >':>joful'tstid.ond.u : Il Hvorfor ukl~urat tll Nor[!;oS mig, lworfor il-;:l~o ullu du un0.ro Sorll or ruogot vur:cg Ol'hl jet',." Dotta virl;.:or full- Gtondig domor.::tlisorenclo pci. do andro. r vår kamp er dot ldurt at elut ull tid vil væro on dal SOlll fullar fra unelur marsjen mot målot, mon dot vildo vær o galt t.. gripos av ongstolso fordl OH onlcol tu svu;.~() Dat or mogot bod.ro u ho. on li ton i'lo.~.-- silekort på soiron enn U. sjalo fallor fru. som tror fast og ha un stor masso Soril fallor fro. vad. forsu; bi obl Lcl-;:, og 80r.1 [!;rip08 av tvil vog. forsto o.nlodniilg. I vår propagand.a OG mulig veorl dislmsjonol' or elor forskjolligo ting man bor vær\) opmorksor,l på. }i'orst og frufilst : mun sl:o.l QUgripe du undr0 istodunfol' å forsvaru sig solv, hvis man hul' vo.nslcolig for å forsvare sig. L;Un s1:ul soko å fin110 et sårburt punl:t hos motstu.n.eloro n of:, ungripu hulll på dett,) punl:t av l;:reftor. ljurvuu. blir motstanuor0n nodt til U. trolclw sino tropper vol:l: frcl. uc.t punl:t hvor hu.n har 8.ngr u ljot oss OG til U(;t stud hvor h~ blir angropot uv QE.. og ur noelt til å gå ovur fro. angrup til forsvar.

6 _ 6 - Lun 131:0.1 1'00 10 mod o. t foll: glo;:,jr,lor tuw!i1ulig fort og innrutto GiS dvl'eftur.b.ngrepot pu, oss blir c;loiut, oe, tilhororno h::.onsontrurul' sig snurt Olil l!lots'to.ndoruns sluttu fornvar. Hvis man f,'ol<.:s. blir. forholdono i Tysl:land OG Ito.lia, s:~o.l vi svo.ro o.t ungrupot 1:1.ud 0.uttu il~o o.n{5år sakon, OG stro.l:s pol~u på stillingon i Ru ssl 'J.nd, lntordun or uut dur, og hvj.s så l:lotstandorun ildw vil gå nwl'liloru inil på dutto sl:ql man forfolgo nattop dottto punlct og sporro hvorfor du ik-to SVQrer på d>..; t, om \.LU kansl:jo vil forsvo.1'u tilstandon i 11\1813- lund, O.G.V. Dotta }:un Han gjonnomforu på punktur. Hvis motstqnduroh blottstillur sig or dot klart at mo.n forfolgur ham og slår h<.l.i,l nod. Hvis lilotst<'lllduroil H:l:0 vil svaru ll0. o.ngrop0t, s};:ul man oftorlyso ut svar, hvur Gung man l:an lcoil.lj.,lu GU~~, til. I all vår o.citasjon 1'ilå vi lmsl;:o på å vinno intorusswn for vår OG <lvn vinnor vi vuel å sno.ld:o m;l dut Gom vodh:ommelndotilhor uro inturusso ror sj.g for, u.o vans~:olighutur som du har, og så forl:l uro ut dissu vu.nd~:olighotor i~:.:o 10.1' sig 1050 ut fra ela mo.rxistisl: o og boru.nlic;o partiurs progrurcll:,lor, l,lon l:un ut fru Nasjonal samlings program. Vi hld. f.cl\:s. forklaro fisl:orno dotto, forldu,ro dorl1 at <lo u,llulig l:an vunto nogan hjolp av do gallio partior, at Nasjonal 0.::u.J. linf:, vil oprut ~o ut næringsting, hvor fislwrno sl\:al fu sino ropr u - DUlltu.ntor, SOlli -vil varuta doros in torossor, sorgo for bodro avsutning pu vord.onsiilar1codot, o.s.v. Undor 0.UilIlO agitasjon [,m vi se.. l:olllcludv:co mod do 5 pun::'ctur i 7urt progr..;tlll, on no.sjonal ril:srogjorinc;, ut ull hvilkon dot hola i1:':':0 l:un bustu, riksting 016 luu{;;sorganisasjall, on plan for norgos dl:onoillisl~o gjonroisning, on no.sjonal bondupoli tijl:, Ol!::. on ut(;nril~spoli tii;:~~ som tar honsyn til l<ll16.uts l~rav og nasjonalu wru. Lian l:an ogsc:l tu. 3).11 til~01ytninb tv<j.ngsqul:sjon po. un (iur6., og si... utvil~lo ul~tuu11o oporsmul. til bostomto hondolso r, f.ujw. prograrill,lot ut fra dottu Oplosning og o-pslilulclriuv";,~v motstandarnos rc:l:~:or ku.n gjbnn~ll-

7 _ 7 - Oplosning og opsliluldring av lilotstund.urnos roh::::or lgln gjolli1.cr,:- fores vod at vi tar Ol' en rekl<:e sporsmål som motstanderne i henhold til sitt program burde ho. tatt 01', f.eles. marxismens religionsfiendtlighet, idet der henvises til religionsforfolgel sene i Russland. Vi mo. sveki-.:e folks tro 1'0. deres ledere og vise dem at deres purtier og forere iidm forer en steri<: nok l<:o.mp om de sporsmål som de har programforpliletet sig til. Derved svekker vi tilliden til og troen på deres partiers ledere. Vi må aldri være på defensiven, det er bedre å snu et angrep om til at angrep på motstanderen nettop pa det punkt hvor vi blir angrepet. Det ~e_r_ y_t_... sik!.':_~}'_ pfi. å.~~..!... er alltid bedre å handle enn ingenting å gjore, for Det må aldri kunne sies om våre medle~uer at de aldri gjorde nog en feil, fordi de ingenting gjorde. En ting til vil jeg gjerne få nevne. De seire som Nasjonal Gamling har hatt 03 som vi lw~iler til å få, er il<:1:e naget SOUl lwrilmer av sig selv, men de må der kjempos for. Vår bevegelse bygger på ansvarsprinsippet. Hvor enkelt nv oss må fole aig sitt ansvar bevisst. Han må av all kraft arbeide for vår sak. h~n må ikke si at man kan ingenting gjore, for man har ikke fått ordre. Ånsvarsprinsillpet er ildw byråkrati, men enkeltmenns ansvar. 1.Jan må (Solv ha initntivet og ansvar for saken. Det Gr mor enn no kle av ting å ta fatt på, hvir man virkelig vil. Vi må nettop bygge på den enkeltos ansvar eg don onkeltes initiativ)\ollers utarter det hela til byråkrati, til en slags borgerlig parlamentarismo. Vi sl(8.1 rydde op i våre ogne rol;:~:.:er til vi har on stork og kraftig l<:amporganisasjon. Vi skal gi den orueolto den plass i bovogolsen som han kan fylle. Til slutt ut par orei. om lwmulunalpolitikkon. Roprosentantene i do forskjelligo kommuner er Oft0 tvungot til å ta standpunkt til en rokke sill<:or SGm er stikk i strid mod prograwuot. Vi er nodt til å foreta oss ting som stridbr mot vårt program, men vi må prosi-

8 - 8 - Goro hvorfor vi or nodt til å gjoro dot, og samtidig rotte et ungrup på holo systemot. Våre komnrunereprosontantor sitter i en mogot vanskolig stilling. De sitter i on innretning hvor man ik.:co lmn fromme Nasjonal 8alillings idoer. Do må da mest mulig utnytte sin stilling til aletiv. agi tasjon for II s. Jog vil til slutt si at dersom N S ikke går frem et stod, må man ikke soka årsaken i forslcjelligo objektive, stedlige forhold. Arsa};:on til at bovogolson ikke går from dot skyldes utelukkende oss Selv. Dot or våro tillitsmenns slcyld, det or ikke nogon specioile forhold som har skylden, mon vi selv. Ingonting er ugjorlig for Nasjonal Samling og for oss, hv~.1l vi vil, og da må vi skape on sterk og lcraftig organ~.sasjon og selv fole ansvaret.

SNO. opns. et heldig resultat er at vi arbeider efter en fast plan SOLl vi så setter alla krefter inn på å gjennemfors. D~t

SNO. opns. et heldig resultat er at vi arbeider efter en fast plan SOLl vi så setter alla krefter inn på å gjennemfors. D~t 112092 Dersom var bevegelso st:al ~':UiliJ.e n~ de Llål elen har stille t sig er de t noclvenå.ig a skape et effektivt l.:a.mpapparat sor.l er is to.nd til å [;j en~lei. lfore for ste betingelse. for at

Detaljer

a,b d e f,g h i,j,k l,m n,o,p s,t u,v,å ind bort her ud mig a,b d e f,g h i,j,k l,m n,o,p s,t u,v,å kun

a,b d e f,g h i,j,k l,m n,o,p s,t u,v,å ind bort her ud mig a,b d e f,g h i,j,k l,m n,o,p s,t u,v,å kun hende af fra igen lille da på ind bort her ud mig end store stor havde mere alle skulle du under gik lidt bliver kunne hele over kun end små www.joaneriksen.dk Side 1 fri skal dag hans nej alt ikke lige

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g K j ø r b ekk d a l en 12 D 220 / 211 m. fl R e g u l e r i n g s be s te mm e ls e r sist date r t 27.09.17. P l an k a r t sist

Detaljer

..,.. ~..._... ~... -."'_..._...-""',...--- SNO. ,at elen. omstondighot;} at do tilts.lto hs.c:clo latt sog oppnevno til l~o:11~

..,.. ~..._... ~... -.'_..._...-',...--- SNO. ,at elen. omstondighot;} at do tilts.lto hs.c:clo latt sog oppnevno til l~o:11~ ,\ \ \...,,- 11175k.. ~... ~... ~.- _... ~ ~_... -"-' "'- _.~ _. ~..,.. ~..._... ~... -."'_..._...-""',...--- ty.: :'J:., ogstl Eltsl:~LlliC~ gruppe:.:" DOIiT(ler:~w :o10rn(; F'ouG:rlc~r lntel'8ss8 til

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, J'10 SNO ,.--- ~ " J1etningslinjer for propagandaen. i.t.-s. UoF _..

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, J'10 SNO ,.--- ~  J1etningslinjer for propagandaen. i.t.-s. UoF _.. 112J'10...-.--.---.- ----..,.--- ~ " ------_..- J1etningslinjer for propagandaen i i.t.-s. UoF. Dette cirkulæret er først og fremst bere[snet på lagslederne, imidlertid skal den leses av andre tillitsmenn

Detaljer

Rapportarkivet. BERGVESENET N11.1DBLRGVESEN T FOR SVA1.13ARD Postboks '. ;-7.14I i roudlicirti I3V BV 4298

Rapportarkivet. BERGVESENET N11.1DBLRGVESEN T FOR SVA1.13ARD Postboks '. ;-7.14I i roudlicirti I3V BV 4298 BERGVESENET N11.1DBLRGVESENT FOR SVA1.13ARD Postboks 3021. '. ;-7.14I i roudlicirti Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr I3V BV 4298 Kasse 52 Rapportarkivet Gammelt internt rapp. nr. Rapport lokalisering

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Endelig seier til Hardhaus?

Endelig seier til Hardhaus? Endelig seier til Hardhaus? Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 07.09.2011 Hardhaus har sluppet inn mange mål i årets serie, og poenghøsten har vært skral etter ferien. Men mot Leknes på lørdag er de håp

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie ( INNHOLD:

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie ( INNHOLD: RØD FRONT VESTLANDSLEIREN 3-8 AUG. - 1970 Nr.: 3. Pris: Kr 0, 50. INNHOLD: Oppsummering av tredje da 2. Studieoppleg til gruppenotene 2. Om veggavisdebatten 3. Til sitatstudiene 5. Motene onsdag formiddag

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen.

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. DINNER WITH FRIENDS DEL 1:,, DEL 2:, 1. INT. KJØKKEN KVELD Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. 1 Hvorfor var du så stille i kveld? 2 Hva mener du? 3 Når Beth fortalte oss så var du så

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOSS 0104 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOSS 0104 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OSS 004 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tiibakegående tall Prognoser"

Detaljer

FREMTIDENS REVISJONSORDNING FOR BERGEN KOMMUNE

FREMTIDENS REVISJONSORDNING FOR BERGEN KOMMUNE Saksnr: 200802629-228 Opprettet: 05102011 Delarkiv: KTRU-0224 Notat: 04.10.2011 Til: Kontrollutvalget Fra: Knut R. Nergaard FREMTIDENS REVISJONSORDNING FOR BERGEN KOMMUNE 1. Oppdraget Bergen bystyre fattet

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

PENSUM NTNUI TAEKWONDO 10 cup

PENSUM NTNUI TAEKWONDO 10 cup PENSUM NTNUI TAEKWONDO 10 cup 1 Introduksjon Dette er Tae kwon do Tae kwon do er koreansk og betyr fot, hånd og kunst. Det er en allsidig kampsport som ikke bruke andre våpen enn de kroppen er utrustet

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 1) Kraften er for alle! Ingen har fått en gudegave og mer kraft enn andre, ha tillit til din egen kraft 2) Alle har like mye energi! Vi bare bruker

Detaljer

Takksemd fire songar for kor. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Takksemd fire songar for kor. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takksemd fire songar for kor Tekster av Trygve Berkrheim Musikk av Tim Rishton 2010 Til 175 års uileum i Berkreim kyrke Innhald 1. Takk for det liv du gav oss, Gud 1 2. Fram mot det store 7 3. Våren gav

Detaljer

Hva er meningen med livet? (2)

Hva er meningen med livet? (2) Hva er meningen med livet? (2) // //]]]]> // ]]> BOKPROSJEKT: I mitt første innlegg presiserte jeg hva som menes med spørsmålet «Hva er meningen med livet?» Her foreslo jeg at vi må spørre «hva poenget

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

En filosofisk kjærlighetshistorie 4: Freud: innover og utover, fram og tilbake

En filosofisk kjærlighetshistorie 4: Freud: innover og utover, fram og tilbake En filosofisk kjærlighetshistorie 4: Freud: innover og utover, fram og tilbake Vi har sett at vår forståelse av hva kjærlighet er, er formet hovedsakelig av tre tradisjoner, nemlig (1) den gresk/ romerske,

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDAR 0724 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDAR 0724 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDAR 0724 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web:

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web: c, c, Sik fh il Johkik A- Pofil 8 Pofil c, c, Sik fh il Johkik A- T- o ffokli: Ikjøi il pkikjll c, c, Piv l i i h i v c, c 7,98 ik c, i : = c 7, v k fly v i,7 : i i fl i il h do i Sikk I P-kjll: C, 7 9

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Gran kommune 2 HJELP TIL Å TA DE RIKTIGE VALGENE Hvorfor etiske retningslinjer? Etikk i Gran kommune handler om at vi som kommune skal stå for de valgene

Detaljer

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as Front Forlag AS, 2013 Originaltittel: Ronin 4: Kloen Copyright tekst 2013 Jesper Christiansen og Forlaget Carlsen Copyright illustrasjoner 2013 Niels Bach og Forlaget Carlsen Lansert i 2013 av Forlaget

Detaljer

Taekwondo Dommertegn kamp TAEKWONDO. Dommertegn kamp. pr 1. januar 2008

Taekwondo Dommertegn kamp TAEKWONDO. Dommertegn kamp. pr 1. januar 2008 TAEKWONDO Dommertegn kamp pr 1. januar 2008 Innhold: Start/stopp m.m: 1. Innkalling Chong - Hong 2. Rett - Hils Charyeot, Kyeong-ne 3. Klar Joon-bi 4. Start Shi-jak 5. Stopp v/avbrytelse Kal-yeo Stopp

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Sosialantropologisk institutt

Sosialantropologisk institutt Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgaver til SOSANT2000: Generell antropologi: grunnlagsproblemer og kjernespørsmål Utsatt eksamen Høst 2005 Skoleeksamen 18. januar kl. 9-15, Lesesal A Eilert Sundts

Detaljer

Farsund, Notehefte. ludolf.no

Farsund, Notehefte. ludolf.no arsund, 2016 Notehefte ludolf.no Ludolf AS 2016 T E AT E R OR E ST I L L I N E N Teaterforestillingen Sommeren 2016 var Ludolf AS stolt av å presentere forestillingen «Ludolf og den forsvunne engelskmannen»!

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5, a v h o l d e s t o r s d

Detaljer

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistore, ;j'1.}~0['l.:mrwn for ei 'lnne1 Flen,tV :!'J.~ o SNO. - l/~ 4... ,!j.';;'; - 45.

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistore, ;j'1.}~0['l.:mrwn for ei 'lnne1 Flen,tV :!'J.~ o SNO. - l/~ 4... ,!j.';;'; - 45. l..;j'1.}~0['l.:mrwn for ei 'lnne1 Flen,tV :!'J.~ o, :J 6. 7. - l/~ 4...,!j.';;'; - 45. .~~- ~,,: fc:c'.,.f., ~,.,;:.,,' ;,,' c, '.-. \'... -...,; 'y:~:,'... ~... -. '.,,,,\, ~ :.' ~'I' l ~'.. _. ~ '...,

Detaljer

SNO. f' :).~ (~i..:;... '-, '.. : ;.:. 2,. ~ 'L; :.> j.';'~:'[l.:; ') :..; l Q ~_<:~r.v~ [H} t~ trt0 \t;.:~t t~.:~. J. . :..~...".~. ;..,.'. C~.

SNO. f' :).~ (~i..:;... '-, '.. : ;.:. 2,. ~ 'L; :.> j.';'~:'[l.:; ') :..; l Q ~_<:~r.v~ [H} t~ trt0 \t;.:~t t~.:~. J. . :..~....~. ;..,.'. C~. .. l v v., '''....-vv ---- -.---.-- V.!'. ',~."" ~_',-.,~ t"" "l ~..:.'...,.. ~ ;..:. ~." j.'. ',l', ", ~.:. / ;..: J.._... ~:j-,-''''').1l~t 103716 i..;':,... kl. S. satto ut tysko kri3sakip VOlln, fabrikkeior

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

Motstand mot endring. NSH Konferanse 7. Mars 03. Per Tronsmo Administrativt forskningsfond (AFF) ved Norges handelshøyskole

Motstand mot endring. NSH Konferanse 7. Mars 03. Per Tronsmo Administrativt forskningsfond (AFF) ved Norges handelshøyskole Motstand mot endring NSH Konferanse 7. Mars 03 Per Tronsmo Administrativt forskningsfond (AFF) ved Norges handelshøyskole Hva skal dette handle om? 1. Litt om endring: 2. Litt om personalledelse 3. Litt

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

E G C F H/B D A D C A G H/B F E. Tekna við ngrinum frá nóta til bókstav til tangent

E G C F H/B D A D C A G H/B F E. Tekna við ngrinum frá nóta til bókstav til tangent !! E G C F H/B D A D C A G H/B F E!! Tekna við ngrinum frá nóta til ókstav til tangent 6 Í reiðri krin øgan lá Í reið - ri k - rin ø - gan lá, í - me - ðan kendur reg - ni 69 F-dur lag dík - ti á Kri,

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2019 PEDAGOGISK OPPLEGG BARNEHAGE OG BARNESKOLE TRINN

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2019 PEDAGOGISK OPPLEGG BARNEHAGE OG BARNESKOLE TRINN VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2019 PEDAGOGISK OPPLEGG BARNEHAGE OG BARNESKOLE 1. 4. TRINN Hensikten med opplegget er å jobbe med livsmestringstemaer hvor barna kan få reflektere over hva som er viktig

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRIKSTAD 0103 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRIKSTAD 0103 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRISTAD 0103 STATISTIS SENTRALBYRÅ- OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Ytringsfrihet og lojalitet

Ytringsfrihet og lojalitet Ytringsfrihet og lojalitet Utdanningsforbundet Hedmark Hamar, 7.april 2011 Arne Jensen, Norsk Redaktørforening Hva er det vi snakker om? Å gi faktiske opplysninger Å uttale seg på vegne av noen Å uttale

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer