Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12"

Transkript

1 Foto: Heidal Rafting Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12

2 Innholdsfortegnelse 1. Fylkesrådmannens føringer Samarbeid med kommuner og regioner i Oppland Hadeland Gjøvik Lillehammer Valdres Midt-Gudbrandsdal Nord-Gudbrandsdal Politiske resultatmål... 8 FOLK Høyt kompetansenivå blant Opplands innbyggere... 8 Høy kvalitet på videregående opplæring Stimulere ung skaperkraft Allsidige kunst- og kulturopplevelser Aktiv formidling av kulturarv Framtidsrettet bibliotek Styrket flerkulturell deltagelse Universell utforming Fremtidsrettet og brukervennlig kollektivtransport på veg God og effektiv skoleskyss God folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller God og effektiv tannhelsetjeneste ARBEID OG NÆRING Utvikle framtidsrettet kompetanse for arbeidslivet Innovative kompetanse- og forskningsmiljøer av internasjonal standard Vekstkraftige virksomheter innen industri og bioenergi Vekstkraftige virksomheter innen reiseliv og kulturnæringer Robuste landbruksbaserte næringer OMGIVELSER Aktiv og god regional og kommunal planlegging Vekstkraftige regioner gjennom sterke regionsentra Minst mulig utslipp av klimagasser Høy kvalitet på bruk og vern av natur- og kulturarv Ivareta kulturlandskap og fysiske kulturmiljøer Gode betingelser for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Sikre og effektive hovedtransportårer Sikkert og effektivt fylkesvegnett God miljøtilstand for alt vann i fylket Sikre livskraftige og produktive bestander av vilt og fisk ADMINISTRATIVE MÅL Verdibasert ledelse og medarbeiderskap Åpenhet og høy etisk standard Lærende organisasjon Attraktive, inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser God og effektiv drift Ressurser Budsjett og økonomiplan Fylkeskommunens økonomiske situasjon Hovedpunkter i det økonomiske opplegget Nærmere om budsjettrammene for Nærmere om budsjettrammene for Politiske prioriteringer og budsjettføringer Generelle føringer Regionale midler Videregående opplæring og andre opplæringstiltak Kollektivtransport (Opplandstrafikk) Fylkesveger Kultur (kulturenheten, kulturarvenheten og fylkesbiblioteket) Tannhelsetjenesten Administrasjon og fellesutgifter... 64

3 Politisk styring og kontroll Pensjon, sentrale poster Generelle budsjettforutsetninger Rammeområder Lønns- og prisforutsetninger Investeringer Finansforvaltning Sentrale budsjettposter interne føringer, bruk og avsetning til fond Enhetenes budsjettrammer Rådmannsledelsen Infoteam Innkjøp, controller og jus Regionalenheten Fagenhet Videregående opplæring FOS - Ansvar PEDAGOGISK TEAM - Ansvar INTERNASJONALT SERVICEKONTOR FOR LÆRLINGER - Ansvar PP-TJENESTE - Ansvar FAGOPPLÆRING - Ansvar INNTAKSTEAM - Ansvar KARRIERE OPPLAND - Ansvar MIDLER TIL FORDELING - Ansvar Totaloversikt budsjett videregående opplæring Fagenhet Opplandstrafikk Fylkesveger Fagenhet kulturarv Kulturenheten Fylkesbiblioteket Fagenhet tannhelsetjenesten Fagenhet økonomi Fylkesarkivet Fagenhet IKT Fagenhet personal og lønn Fagenhet eiendom Fagenhet servicesenter Fagenhet arkiv Politisk virksomhet Kontrollutvalgets sekretariat Reglementer Økonomireglement Budsjettreglement Disponeringsfullmakter Økonomirutiner Anvisningsmyndighet Attestasjonsmyndighet Vedlegg 96 Vedlegg 1: Forklaringer til fylkestingets vedtatte rammer Vedlegg 2: Økonomisk oversikt drift Vedlegg 3: Økonomisk oversikt investeringer Vedlegg 4: Investeringsbudsjett 2012 prosjekter Vedlegg 5: Driftsbudsjett 2012 fordelt på ansvarssteder

4 1. Fylkesrådmannens føringer Regionalt handlingsprogram (RHP) 2012 ble vedtatt av fylkestinget RHP trekker opp den politiske retningen og gir politiske prioriteringer som skal være styrende for administrasjonens gjennomføring og oppfølging. Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument er inndelt på samme måte som Regionalt handlingsprogram og inneholder etter opplegg fra tidligere år administrative mål og tiltak, og budsjettrammer for enhetene. Fylkesrådmannen vil som i fjor påpeke viktigheten av at hele organisasjonen/alle enheter fokuserer på tverrfaglighet og helhet i oppfølgingen og rapportering av de enkelte politiske målene. I oppstillingen av enhetens prioriterte innsats under de enkelte politiske målene framgår det hvilke enheter som er delaktige i å nå målene. Stabs- og støttefunksjonene framgår ikke direkte av oppstillingene, men vil være en del av oversikten under overskriften administrative mål. Enhetenes prioriterte innsats i 2012 framgår av oversiktene i kap. 3. Fylkesrådmannen vil i dialogmøter med enhetsledere følge opp og drøfte aktuelle prioriteringer. Fylkesrådmannen forventer at: Fagenheter/driftsenheter disponerer sine ressurser i tråd med de føringer og prioriteringer som er gitt gjennom RHP 2012 og som er gjengitt i kapittel 4 i dette gjennomføringsdokumentet. Konkretisering og gjennomføring av definerte mål skjer i nær dialog med aktuelle samarbeidspartnere og i samhandling på tvers av tradisjonelle faglige og administrative skillelinjer der det fremmer resultatoppnåelse. Helhetsperspektivene i de politiske resultatmål og føringer vektlegges særskilt. Status for gjennomføring i forhold til politiske og administrative mål rapporteres gjennom året som grunnlag for rapportering til Fylkestinget. Fylkesrådmannen vil utarbeide nærmere opplegg med tidsfrister. Uavhengig av de formelle rapporteringspunkter gjennom året, jf. ovenstående punkt, har den enkelte fagenhetsleder varslingsplikt overfor fylkesrådmannen om hendelser, endrede forutsetninger m.m. i forhold til vedtatt RHP og gjennomføringsdokument. Som tidligere benyttes indikatorer, og det er satt administrative indikatormål for 2012 under de politiske resultatmålene. Enhetene rapporterer på disse som en del av den formelle rapporteringen til fylkesrådmannen. Indikatorene vil bli innarbeidet i rapporteringen videre til politisk nivå i årsprognosen og i årsrapporten, der dette vurderes mest hensiktsmessig og politisk interessant. For øvrig vil det bli arbeidet videre med å finne nøkkeltall for samfunnsutviklingen som kan inntas i den politiske rapporteringen, og som i likhet indikatorer kan si noe om fylkeskommunen er på vei til å nå de politiske mål/prioriteringer. Budsjettrammer Fylkestingets vedtatte budsjettrammer er i dette gjennomføringsdokumentet fordelt med rammer til den enkelte enhet ut fra de oppgaver enheten forventes å løse. Rammebudsjettering gir et betydelig administrativt og faglig handlingsrom samtidig som det innebærer et stort ansvar for den enkelte leder. Fylkesrådmannen ber derfor enhetene forholde seg til følgende: Den enkelte leder skal til enhver tid utøver et skjønn om aktuelle saker er av politisk eller administrativ prinsipiell art, og bringe slike saker opp til drøfting med fylkesrådmannen For å sikre god økonomistyring skal alle enheter utarbeide et lokalt detaljert budsjett Administrative vedtak utformes som FR saker med vedtak som viser delegering fra politisk myndighet. Fylkestingets innsparingskrav på 2 mill kr innen administrasjon og fellestjenester er i sin helhet lagt på ansvar Fylkesrådmannen. Dette gir et meget stramt budsjett og stiller krav til nytenkning og omdisponering av ressursene når endringer og nye tiltak skal gjennomføres. Enhetene må være forberedt på å bidra med midler til gjennomføring av nødvendige fellestiltak i løpet av året. Det kan ikke opprettes nye stillinger eller reengasjeres i stillinger som blir vakante i løpet av året uten samtykke fra fylkesrådmannen. 4

5 Virksomhetsstyring og kvalitetssikring Virksomhetsstyringen er den overordnede styringen på alle nivå i organisasjonen, mens kvalitetssikringen referer til de interne kontrolltiltak som iverksettes. Arbeidet på alle nivå skal være basert på risikovurderinger. Virksomhetsstyringen retter oppmerksomheten mot At virksomheten når overordnede mål og med effektiv ressursbruk At virksomheten overholder lover/regler At virksomheten har en pålitelig regnskapsrapportering og økonomistyring Som en del av virksomhetsstyringen har fylkesrådmannen foretatt en overordnet risikovurdering og kommet fram til noen tema som ønskes spesielt fokusert i hele organisasjonen på all nivå. Disse temaene kommer i tillegg til de mer fagspesifikke områdene i den enkelte fagenhet, jf. enhetenes prioriterte innsats. Investeringsbeslutninger og byggeprosjekter; Sikre etterlevelse av regler og rammer på området og sikre at avvik varsles og behandles så tidlig som mulig. Konsekvensvurderinger i saksutredningen og at dette tilpasses senere drift. Innkjøp/anskaffelser; Følge regelverket for offentlige anskaffelser og ha høy kvalitet på prosessen ved anskaffelser og innkjøp. Kvalitet i så vel fagenheter som i stabs- og støttefunksjonene; Det settes økt fokus på kvalitet og kvalitetssikring for å sikre utførelsen av fylkeskommunens oppgaver og aktiviteter. Hele organisasjonen er avhengig av at stabs- og støttefunksjonene fungerer og at det finnes gode gjennomgående fellesrutiner som etterleves. Det interne administrative arbeidet med Verdibasert ledelse og medarbeiderskap Åpenhet og høy etisk standard Lærende organisasjon Attraktiv, inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser God og effektiv drift Sistnevnte punkt er de samme målene som er nevnt som politiske føringer i punkt 4.3 i RHP Sammen med virksomhetsstyring og kvalitetssikring vil disse temaene være viktig innhold i dialogmøter mellom fylkesrådmannen og fagenhetsledere i løpet av året. Fylkesrådmannen er avhengig av at hele organisasjonen og alle medarbeidere bidrar positivt for å lykkes med sitt ansvar for helhetlig ledelse og tilsyn. Arbeidet med virksomhetsstyring, kvalitetssikring og risikohåndtering vil imidlertid stadig være et utviklingsarbeid, der det handler om bevissthet/innsikt og det å være i prosess. Fylkesrådmannen ønsker å fremheve betydningen av å ha orden i eget hus og at det fokuseres i alle deler av organisasjonen. Rasmus Vigrestad Fylkesrådmann Januar

6 2. Samarbeid med kommuner og regioner i Oppland Partnerskapsarbeid Oppland fylkeskommune har etablert et tett og nært samarbeid med kommuner og regioner. Gjennom et gjensidig og forpliktende samarbeid er det utviklet en egen modell for partnerskapsarbeid utøvd gjennom seks etablerte regionråd. Partnerskap er et samarbeid for å oppnå felles mål og å utvikle Opplands regioner. Samarbeidet er formalisert gjennom partnerskapsavtaler og prioriterte samarbeidsområder, og det bevilges midler inn i en felles partnerskapspott fra både kommunene og fylkeskommunen. Fylkeskommunen er politisk representert i regionrådene gjennom en heltidspolitiker og to medlemmer fra kommunalkomiteen. I tillegg har regionalenheten ansvar for å møte med en administrativ representant. Det er ansatt en regionkoordinator i hver region. Ansvar Internkoordinator for hver region har ansvar for å samordne fylkeskommunens oppgaver og aktiviteter i forhold til regionenes respektive prioriterte satsningsområder og rapportere på dette i forbindelse med årsprognose og årsrapportering. 2.1 Hadeland Prioriterte samarbeidsområder Utarbeide regional plan for Hadeland Samarbeide for å nå målsettingene i prosjektet Hadeland Nært og naturlig Arbeide for et godt kollektivtilbud på veg og bane mot Akershus og Buskerud 2.2 Gjøvik Prioriterte samarbeidsområder Attraksjonsutvikling og omdømmearbeid herunder utvikling av Musikkregion Gjøvik Tilrettelegge for å videreutvikle nasjonalt kraftsenter for innovasjon og nyskaping (Norwegian Centre of Expertice (NCE) - Høgskolen i Gjøvik) Økt innsats på utbygging av infrastruktur (hovedvei-/banesystem) som virkemiddel for å bedre rammebetingelsene for næringslivet 2.3 Lillehammer Prioriterte samarbeidsområder Samarbeide om gjennomføringen av Snowball jf. prosjektets tiltaksplan for 2012 Konkretisere og operasjonalisere samarbeidet omkring folkehelse og idrett, inkludert et Idrettens Hus Avklare videre finansiering og organisering av filmsatsingen i regionen Samarbeide om utvikling av sentral infrastruktur og en snarlig utbygging av E6 og jernbane 6

7 2.4 Valdres Prioriterte samarbeidsområder Videreføre Valdres Natur- og Kulturparksatsingen Videreutvikle reiselivssatsingen i Valdres Samarbeide om en rask og god utbygging av E-16 gjennom Valdres Arbeide for gode rute- og chartertilbud på Fagernes lufthavn 2.5 Midt-Gudbrandsdal Prioriterte samarbeidsområder Aktiv deltakelse i bolyst- og omdømmeprosjektet Midt i Gudbrandsdalen 2020, med utvikling og omdømmebygging for hele regionen Vurdere tiltak for å motvirke negativ trend i reiselivet Støtte næringsrettede tiltak Styrking av kultur- og opplevelsesnæringer ved - samlokaliseringer - å arbeide for å utvikle arrangement som gir merverdi/ringvirkninger for hele regionen - styrking av landsbyen Ringebu som opplevelses- og kultursenter 2.6 Nord-Gudbrandsdal Prioriterte samarbeidsområder Videreutvikle satsingen rundt Nasjonalparkriket Utvikle gode tilbud ved Lokalmedisinske senter Sikre at hele regionen får sterkt fokus på folkehelse og helsesamarbeid gjennom arbeidet med regional helseplan Offensiv satsing for å få etablert flere arbeidsplasser i regionen 7

8 3. Politiske resultatmål FOLK Utvikle tjenester som gir trivsel, tilhørighet og utviklingskraft 1 Høyt kompetansenivå blant Opplands innbyggere Hva vil vi? Øke kompetansenivået i den voksne befolkningen At flere tar høyere utdanning Styrke den internasjonale kompetansen hos befolkningen Indikatorer Antall deltagere som gjennomfører videregående opplæring yrkesfag per Antall deltagere som gjennomfører videregående opplæring fag til studiekompetanse per Antall deltagere som gjennomfører fagskolestudier per Antall deltagere som gjennomfører høgskolestudier per Fylkesrådmannens indikatormål for 2011 Minst 600 deltagere Minst fag (hver deltager kan ha flere fag) Minst 100 Minst 400 Fylkesrådmannens indikatormål for 2012 Minst 600 deltagere Minst fag Minst 100 deltagere Minst 350 deltagere Antall personer som har mottatt karriereveiledning Minst 500 Minst personer Delmål/ Enhetens prioriterte innsats 2012 Ansvar tiltak 1 Delmål Styrket kvalitet og økt omfang på karriereveiledning for ungdom og voksne Videregående opplæring Tiltak 1 Drifte arena for samarbeid mellom grunnskole og videregående skole Videregående opplæring Tiltak 2 Gjennomgang av felles håndbok for karriereveiledning Videregående opplæring Tiltak 3 Økt tilgjengelighet til tjenesten gjennom informasjon til samarbeidspartnere: særlig bibliotek og bedrifter Videregående opplæring 2 Delmål Økt tilgjengelighet av opplæring for voksne på alle nivå: videregående opplæring, fagskole, høgskole Videregående opplæring Tiltak 1 Styrke karrieresentrene som regionale studiemiljø for voksnes læring Videregående opplæring Tiltak 2 Utvikle en felles gjennomføring av voksenped med fokus på vurdering for læring på tvers av sentre Videregående opplæring 3 Delmål Økt samarbeid og samordning mellom partene med ansvar for voksnes læring Videregående opplæring Tiltak 1 Gjøre regionalt partnerskap på fylkesnivå aktive i videreutvikling av Karriere Oppland Videregående opplæring Tiltak 2 Utvikle helhetlige opplæringsløp med gode overganger for voksne Videregående opplæring Tiltak 3 Implementere årshjul for regionale kompetansefora Videregående opplæring 8

9 Tiltak 4 Arbeide mer mot bedrifter/arbeidsliv for å stimulere til kompetanseheving Videregående opplæring 4 Delmål Styrke nærings- og kompetanseutviklingen i Oppland gjennom Regionalenheten deltagelse i internasjonale prosjekter Tiltak 1 OFK skal delta i 2 EU prosjekter i 2012 Regionalenheten Tiltak 2 Det skal avholdes minst 2 møter om kommuner og næringsliv om Regionalenheten muligheter til å delta i EU-programmer 5 Delmål Utnytte karrieresentrene aktivt i arbeidet med kompetanseheving Regionalenheten Tiltak 1 Gjennomføre kompetanseveiviseren i 9 bedrifter i 2012 Regionalenheten 9

10 2 Høy kvalitet på videregående opplæring Hva vil vi? Ha høy kvalitet på - Bredde og variasjon i opplæringstilbudet - Læringsresultater - Elevenes og lærlingenes gjennomføring - Bruk av moderne IKT-løsninger - Internasjonalisering - Elevmedvirkning og elevdemokrati - Helse og trivsel blant elever og ansatte Øke toleransen og forståelsen mellom elever Indikatorer Fylkesrådmannens Fylkesrådmannens indikatormål for 2011 indikatormål for 2012 Andel elever som består skoleåret 2011/2012 Høyere enn 74 % 75 % Fraværet blant elever skoleåret 2011/2012 Lavere enn 9,7 dager og Lavere enn 9 dager og 22,6 timer 20 timer Andel elever som slutter skoleåret 2011/2012 Lavere enn 4,3 % Lavere enn 3,5 % Elever og lærlingers oppfatning av vurderingsarbeid Verdier for de 4 variablene om vurdering i Elevundersøkelsen 2011: Høyere verdier enn i 2010 Grønt lys for 4 verdier om vurdering i Elevundersøkelsen Andel søkere til læreplass som får kontrakt Minst 80 % Antall personer på ordninger for grunnkompetanse per Minst 80 Minst 80 personer (praksisbrev/planlagt vg3 i skole/lærekandidat) Ny fordelingsmodell for spesialpedagogiske midler iverksettes Andel av elever på Vg2 yrkesfag i skoleåret 2011/2012 Minst 26 % Minst 30 % som har lærekontrakt per Overgang fra vg1 til vg2 Minst 80 % Overgang fra vg2 til vg3 eller læreplass Minst 78 % Deltakelse i internasjonale prosjekter i videregående opplæring 6 prosjekter Delmål/ Enhetens prioriterte innsats 2012 Ansvar tiltak 1 Delmål Høy grad av gjennomføring vgo Videregående opplæring Tiltak 1 Legge fram sak om bedre gjennomføring til politisk behandling i 2012 Videregående opplæring Tiltak 2 Etablere sommerskole Videregående opplæring Tiltak 3 Overgangsskjema - sikre gode overganger Videregående opplæring Tiltak 4 Implementere IKO-modell i alle regioner Videregående opplæring 10

11 Tiltak 5 Kompetanseheving av lærere - yrkesretting av fellesfag Videregående opplæring 2 Delmål Høy kvalitet på arbeidet med planlagt grunnkompetanse Videregående opplæring Tiltak 1 Årshjul/helhetlig plan for arbeidet med planlagt grunnkompetanse i fagenhet og skole Videregående opplæring Tiltak 2 Kompetanseheving og informasjon om de ulike ordningene (praksisbrev/planlagt vg3 i skole/lærekandidat) Videregående opplæring 3 Delmål Økt læringsutbytte for alle elever og lærlinger Videregående opplæring Tiltak 1 Omsette forskningsbasert kunnskap om hva som gir god læring i praksis (jfr pedagogisk ståsted) Videregående opplæring Tiltak 2 Spredning av erfaringer fra prosjekt "Vurdering for læring" Videregående opplæring Tiltak 3 Spesialundervisning skal være forankret i all pedagogisk virksomhet - utvikle og implementere system for arbeidet med spesialundervisning Videregående opplæring 4 Delmål Målrette samarbeid mellom skole og arbeidsliv (yrkesfag og studieforberedende) Videregående opplæring Tiltak 1 Videreutvikle system for gjennomgående dokumentasjon Videregående opplæring Tiltak 2 Bidra til utvikling og innhold i LUT (lærings- og utviklingsteam) Videregående opplæring 5 Delmål Verdibasert ledelse og medarbeiderskap Videregående opplæring Tiltak 1 Styrke skoleleders rolle i det pedagogiske arbeidet. Omsette forskningsbasert kunnskap i praksis Videregående opplæring 6 Delmål Etablere gode fysiske forhold for læring Eiendom Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 Tiltak 4 Tiltak 5 Tiltak 6 Tiltak 7 Hadeland vgs, nybygg. Gjennomføre byggeprosjektet i samsvar med rammene for kvalitet, økonomi og fremdrift. Prosjektet har en økonomisk ramme på 641,7 mill kr og skal stå ferdig til skolestart høsten 2012 Nord-Gudbrandsdal vgs avd Otta, skjermingsbygg, bilmek. Gjennomføre byggeprosjektet i samsvar med rammene for kvalitet, økonomi og fremdrift. Prosjektet har en økonomisk ramme på 24,25 mill kr og skal stå ferdig til skolestart høsten 2012 Nord-Gudbrandsdal vgs avd Otta, Klimalab. Gjennomføre byggeprosjektet i samsvar med rammene for kvalitet, økonomi og fremdrift. Prosjektet har en økonomisk ramme på 5 mill kr og løsning og innhold er under utredning. Oppstart av byggeprosjektet forventes i første halvdel av 2012 Gausdal vgs, Tilbygg, ombygging og rehab. Gjennomføre byggeprosjektet i samsvar med rammene for kvalitet, økonomi og fremdrift. Prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt med Gausdal kommune, har en økonomisk ramme på 67,55 mill kr. Gausdal kommune vil investere en tilsvarende sum i idrettshall mm og prosjektet vil stå ferdig i november 2012 Fagskolen Innlandet, rehab. Gjennomføre byggeprosjektet i samsvar med rammene for kvalitet, økonomi og fremdrift. Prosjektet, som har en økonomisk ramme på 72,425 mill kr (inkl klimaskjerm), skal stå ferdig til skolestart høsten 2012 Valdres vgs, utvidelse/ny idrettshall. Forstudie. Prosjektet har en foreløpig økonomisk ramme på ca 25 mill kr. Forstudiet skal være ferdig i første halvpart av 2012, og et ev byggeprosjekt søkes ferdigstilt til skolestart høsten 2013 Dokka vgs, D-blokk rehab. Gjennomføre byggeprosjektet i samsvar med rammene for kvalitet, økonomi og fremdrift. Prosjektet, som har en øk. ramme på 18,46 mill kr, skal ferdigstilles i første halvdel av 2012 Eiendom Eiendom Eiendom Eiendom Eiendom Eiendom Eiendom 11

12 Tiltak 8 Raufoss vgs, bygg for underv ambulanse. Gjennomføre byggeprosjektet Eiendom i samsvar med rammene for kvalitet, økonomi og fremdrift. Prosjektet, som har en ramme på 5 mill kr, skal ferdigstilles i første halvdel av 2012 Tiltak 9 Mesna vgs, konvertering til vannbåren varme og mindre tiltak. Forstudie Eiendom der det alternativt vurderes å selge Mesna vgs og utvikle løsninger for en sammenslått skole i Lillehammer Tiltak 10 Vinstra vgs, teknisk rehab, mindre tiltak. Forstudie Eiendom Tiltak 11 Nord-Gudbrandsdal vgs avd Lom, Forstudie, flytting til nye lokaler, Eiendom godkjent leiekontrakt med Lom kommune Tiltak 12 Valle vgs. Forstudie i samsvar med FU-vedtak 131/11 Eiendom Tiltak 13 Større vedlikehold av bygningsmassen. Gjennomføring i samsvar med Eiendom godkjent plan og budsjett. Plan utarbeides i samråd med fagenhet opplæring. Planen legges frem for fylkesrådmannen som FR-sak 7 Delmål Styrke elevenes kompetanse gjennom deltagelse i EU-programmer Regionalenheten (Comenius og Leonardo) Tiltak 1 De fleste videregående skoler i Oppland deltar i internasjonale Regionalenheten prosjekter og utveksling av elever Tiltak 2 Sende lærlinger til et land i Europa tre måneder av læretida Regionalenheten 12

13 3. Stimulere ung skaperkraft Hva vil vi? Stimulere til refleksjon, læring og nyskaping, og legge til rette for at ungdom kan ta i bruk sine ressurser og sin kreativitet. Talenter på ulike nivå og områder skal ha rom for utvikling i Oppland Indikatorer Fylkesrådmannens indikatormål for 2011 Fylkesrådmannens indikatormål for 2012 Antall gjennomførte Kriblemiddelprosjekter Skoler fra 6 regioner deltar 20 Antall deltagere på Ungdommens Kulturmønstring (UKM) lokalt og regionalt (kommuner og Opprettholde samme antall deltakere som i fylkeskommunen) 2010 Antall kommuner som arrangerer UKM, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner 26 Antall kommuner som Filmbussen skal samarbeide med Minst 20 kommuner Minst 22 kommuner Andel elever av et årskull i videregående skole som deltar i UB (ungdomsbedrift) 25 % av elevene 22 % av et årskull Antall elevbedrifter i ungdomsskolen Antall studentbedrifter som etableres 6 6 Antall nyutviklede filmtiltak rettet mot barn og unge Antall filmer produsert av barn og unge Minst 6 nyutviklede tiltak Minst 40 filmer Delmål/ Enhetens prioriterte innsats 2012 Ansvar tiltak 1 Delmål Talenter på ulike nivå og områder skal ha rom for utvikling i Oppland Kultur Tiltak 1 Fordele Kriblemidler til prosjekter som bidrar til at elever i møte med profesjonelle kunstnere finner og får bruke sitt talent Kultur Tiltak 2 Gjennomføre Filmbanden, hvor engasjerte unge filmere får utviklet sitt talent i hverandres selskap og under veiledning av profesjonelle instruktører Kultur Tiltak 3 Videreutvikle UKM som en enda bredere arena for ungdomskultur og med særlig fokus på talenter innen de ulike uttrykkene. Kultur 2 Delmål Utvikle en helhetlig ungdomspolitikk som skal fremme ungdomssatsing og ungdomsrelatert aktivitet i hele fylket Kultur 3 Delmål Videreutvikle Filmverkstedet i Oppland Kultur Tiltak 1 Opprette nye filmtiltak rettet mot barn og unge Kultur Tiltak 2 Arrangere Filmbanden i samarbeid med UKM Kultur Tiltak 3 Stimulere til en ytterligere nivåheving i det allerede eksisterende tilbudet 4 Delmål Styrke forankringen og satsingen på UKM som den største visningsarenaen for ungdoms eget kulturuttrykk Kultur Kultur 13

14 Tiltak 1 Formalisere samarbeid der det er naturlig med DKS, Kulturskolen og Kultur FiO, for å utnytte og utvikle hverandres arenaer Tiltak 2 Prioritere litteratur, teater og folkemusikk som en naturlig del av UKM Kultur 5 Delmål Sikre at Ungdommens Kulturmønstring (UKM) blir et godt redskap for Kultur fylkeskommunens øvrige satsing på kultur for og med ungdom Tiltak 1 Forankre UKM som en integrert del av den helhetlige Kultur ungdomspolitikken i Oppland Tiltak 2 Helhetlig satsing på scener for unge talenter Kultur 6 Delmål Videreutvikle bruk av entreprenørskap som pedagogisk metode i skolene Videregående opplæring Tiltak 1 Bruke Ungt entreprenørskap i oppfølging av den enkelte skole Videregående opplæring Tiltak 2 Tema på samlinger i regi av FOS Videregående opplæring 7 Delmål Bruke natur- og kulturarven som arena for ungdomsrettet satsing Kulturarv Videreføre Ungdommens klimacamp og andre tiltak rettet mot barn og Kulturarv Tiltak 1 unge i Klimapark2469 Sette i gang kompetanserettede tiltak for å gjøre unge bedre i stand til å Kulturarv kunne utnytte Opplands store muligheter for verdiskaping med Tiltak 2 grunnlag i natur- og kulturarven Gjennomføre tiltak i skoleverket og gjøre andre tiltak for å gi ungdom Kulturarv lyst til å gå videre med spesialisering innenfor håndverksfag på Tiltak 3 bygningsvernområdet 8 Delmål Gi ungdommer i fylket mulighet til å la seg inspirere av ungdommer fra Regionalenheten andre land og deres kultur Tiltak 1 Ungdom fra fylket skal ha søkt på deltakelse i 3 Aktiv Regionalenheten Ungdomsprosjekter 9 Delmål Ha fokus på godt samarbeid og god oppfølging av Ungt entreprenørskap Regionalenheten i Oppland Tiltak 1 Bidra til gjennomføring av Innlandsmessa Regionalenheten Tiltak 2 Samarbeide med de to høgskolene og Ungt entreprenørskap om å få på plass minst 6 studentbedrifter Regionalenheten 14

15 4. Allsidige kunst- og kulturopplevelser Hva vil vi? Oppland skal ha et kunst- og kulturliv i utvikling Ha aktive profesjonelle miljøer og institusjoner innenfor kunstfeltet I samarbeid med kommuner og skoler, sørge for at barn og unge i Oppland får kunstopplevelser av høy kvalitet Befolkningen i fylket skal kunne delta i og oppleve et mangfold av kulturuttrykk Indikatorer Andel elever i grunnskole og videregående skole som får et tilbud via Den kulturelle skolesekken Deltakelse i EUs kulturprogram Fylkesrådmannens Fylkesrådmannens indikatormål for 2011 indikatormål for % 100 % Deltakelse i 3 program Delmål/ Enhetens prioriterte innsats 2012 Ansvar tiltak 1 Delmål Alle grunnskoler og videregående skoler og barnehager i alle Kultur kommunene i Oppland skal motta kunstproduksjoner av høy kvalitet gjennom Kulturmenyen Tiltak 1 Kulturmenyen skal videreutvikles med en tydeligere organisering som Kultur vektlegger utviklings- og produksjonsaspektet Tiltak 2 Kriblemidlene skal utvikles som et redskap for å vektlegge kvalitet på Kultur lokalt initierte kunstproduksjoner Tiltak 3 Kommunene skal oppleve at Kulturmenyen er en pålitelig og punktlig Kultur leverandør av program gjennom god og presis turnelegging og informasjon 2 Delmål OFK skal utvikle egen kompetanse og være med på å utvikle Kultur kompetanse ellers i fylket om kunstformidling til barn og unge Tiltak 1 Kulturslepp og Kribleseminaret skal være de viktigste arenaene for Kultur kompetanseformidling til regionene, kommunene og skolene Tiltak 2 Kulturmenyen skal fortsatt være aktivt oppsøkende til nasjonale og Kultur internasjonale diskusjoner og trender innenfor temaet kreativitet og kulturformidling for barn og unge 3 Delmål Oppland fylkeskommune skal være en sentral aktør i utviklingen av DKStilbudet Kultur i fylket og nasjonalt Tiltak 1 OFK skal delta i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk og Kultur diskusjoner innenfor produksjon og formidling av kunst for barn og unge Tiltak 2 I løpet av 2012 skal det gjennomføres møter om strategiplan og DKSgjennomføringen Kultur i samtlige kommuner i Oppland 4 Delmål Oppland skal være attraktivt for profesjonelle miljøer og institusjoner Kultur innenfor hele kunstfeltet Tiltak 1 Være tydeligere samarbeidsaktør ovenfor kunst- og kulturinstitusjoner, Kultur arrangementer og festivaler Tiltak 2 Etablere ny støtteordning for profesjonelle kunstproduksjoner og Kultur formidling. 5 Delmål Oppland skal ha gode visningssteder, arenaer og møteplasser for kunst- Kultur og kulturlivet Tiltak 1 Informasjonsarbeid og kompetansedeling Kultur Tiltak 2 Forvalte spillemidler til kulturbygg Kultur 15

16 6 Delmål Bistå kultur og idrett i forhold til den kulturelle skolesekken Videregående opplæring Tiltak 1 Kulturkontakter på alle skoler Videregående opplæring Tiltak 2 Følge opp kulturkontaktene - invitasjon til kulturslipp, stimulerer til deltakelse Videregående opplæring 7 Delmål Digital Dølaby - fullføre arbeidet med Kunst- og kulturminneløypa i Kulturarv Lillehammer 8 Delmål Koble kulturarrangementer mot aktuelle satsinger innenfor Kulturarv verdiskapingsprogrammet på natur- og kulturarv 9 Delmål Aktiv deltagelse i EUs kulturprogram Regionalenheten Tiltak 1 Informere aktører i Oppland om mulighetene til å delta i kulturprogrammet Regionalenheten 16

17 5. Aktiv formidling av kulturarv Hva vil vi? Øke befolkningens forståelse, læring og opplevelse gjennom informasjon om og formidling av kulturarven Utvikle museer som viktige arenaer for læring, kultur og informasjon Utvikle nye formidlingsformer i kontakten med publikum Legge til rette for gode kulturproduksjoner i Den kulturelle skolesekken Utvikle arkivene som viktige arenaer for dokumentasjon og formidling Indikatorer Fylkesrådmannens indikatormål for 2011 Fylkesrådmannens indikatormål for 2012 Besøkstall ved museene i Oppland Lik eller bedre besøksutvikling enn landsgjennomsnittet Lik eller bedre besøksutvikling enn landsgjennomsnittet Innhenting og ordning av historiske arkiv Resterende 6 kommuner Motta 12 deponeringer/ avleveringer Synliggjøring av arkiver Doble antall arkiver vi har registrert på den nasjonale arkivportalen Delmål/ Enhetens prioriterte innsats 2012 Ansvar tiltak 1 Delmål Økt samarbeid og større bredde i virkemidler ved formidling av verdiene Kulturarv som ligger i kulturarven Tiltak 1 Starte planlegging av kulturarvproduksjoner i Skolesekken som del av Kulturarv lokale prosjekter knyttet til Verdiskapingsprogrammet på natur- og kulturarv Tiltak 2 Iverksette tiltak for styrket samhandling mellom OFK, kommuner, Kulturarv museer, villreinsenteret, Norsk kulturarv o.a. om verdiskaping, kunnskapsutvikling og formidling med grunnlag i natur- og kulturarven 2 Delmål Økt tilrettelegging for opplevelse av kulturminner Kulturarv Tiltak 1 Oppstart av arbeid med informasjon og tilrettelegging for prioriterte Kulturarv lokaliteter som inngår i Verdiskapingsprogrammet på natur- og kulturarv Tiltak 2 Utarbeide plan for gjennomføring/finansiering av minst ett skiltings- og Kulturarv tilretteleggingsprosjekt for et større kulturmiljø der det er sterk lokal vilje til satsing Tiltak 3 Starte innlegging av informasjon om tilrettelagte kulturminne på nettet Kulturarv 3 Delmål Videreutvikle privatarkivordningen, Opplandsarkivet, gjennom nye Kulturarv satsinger ved museene Tiltak 1 Bidra til å videreføre forberedelsene av Opplandsarkivets satsing knyttet Kulturarv til grunnlovsjubileet 4 Delmål Økt arkivkompetanse Fylkesarkivet Tiltak 1 Spesialkurs. Utarbeide og gjennomføre kurs i arkivhåndtering for Fylkesarkivet medlemskommuner 5 Delmål Formidling av arkivmateriale Fylkesarkivet 17

18 Tiltak 1 Etablering av spesialrom for digitalisering Fylkesarkivet Tiltak 2 Sikker digital overføring av informasjon Fylkesarkivet Tiltak 3 Tilgjengeliggjøring av arkiver på Arkivportalen Fylkesarkivet 6 Delmål Bevaring og håndtering av arkivmateriale Fylkesarkivet Tiltak 1 Utbygging av kontor- og arkivlokaler med 8500 hyllemeter økt arkivplass Fylkesarkivet Tiltak 2 Innhenting av elektronisk arkivmateriale Fylkesarkivet Tiltak 3 innhenting av papirarkiver Fylkesarkivet Tiltak 4 Lage handlingsplan med konkrete tiltak og tidsangivelse for Fylkesarkivet gjennomføring med henvisning til Arkivforskriftene Tiltak 5 Ordning av papirarkiver Fylkesarkivet 7 Delmål Nasjonalt og regionalt samarbeid om arkiv Fylkesarkivet Tiltak 1 Etablere et samarbeid med Statsarkivet på Hamar med fokus på elektronisk arkivering Fylkesarkivet 18

19 6. Framtidsrettet bibliotek Hva vil vi? Videreutvikle bibliotekene som viktige samfunnsaktører innen litteratur, læring, kultur og informasjon At bibliotekene skal bygge opp under regionenes satsingsområder Utvikle det digitale bibliotek, herunder e-bøker og nettbasert formidling Se på bibliotekene som globale døråpnere med fokus på bibliotekene som den flerkulturelle møteplassen og gjennom deltagelse i internasjonale prosjekter Styrke barns og unges leseferdigheter Indikatorer Fylkesrådmannens Fylkesrådmannens indikatormål for 2011 indikatormål for 2012 Antall kurs og antall deltakere i regi av fylkesbiblioteket 24 kurs, 450 deltagere 22 kurs, 400 deltagere Antall interkommunale prosjekter forankret i Regionale bibliotekplaner Ett interkommunalt prosjekt i hver region 6 prosjekter, ett i hver region Antall kommuner som satser på å utvikle et 2 kommuner bygger Ett i hver region litteraturhuskonsept modeller for et litteraturhuskonsept Bokbussens aktivitet - utlån bøker Bokbussens aktivitet bokformidlinger/skriveverksted i klasserom: Besøkende på bibliotekene i fylket Bokutlån i fylket Antall deltagere på grunnleggende dataopplæring i bibliotekene Antall bibliotek som deltar på prosjektet:" Bibliotekene som globale døråpnere" Antall bibliotek som deltar i prosjektet om digitale bokanbefalinger, bokpod Samarbeidsavtaler mellom bibliotek/karrieresentra besøkende bøker 300 personer 10 bibliotek 9 folkebibliotek 6 samarbeidsavtaler Delmål/ Enhetens prioriterte innsats 2012 tiltak 1 Delmål Utvikle Litteraturhusmodeller - Biblioteket som samfunnsaktør innen litteratur og kultur Tiltak 1 Støtte opp om modellbyggingen av bibliotek som litteraturhus, ett i hver region Tiltak 2 Medvirke til å styrke formidlingskompetansen i bibliotekene gjennom kurs og kompetansehevende tiltak 2 Delmål Definere bibliotekets plass i informasjonssamfunnet og videreutvikle bibliotekene som læringsarenaer blant annet gjennom samarbeid med Karrieresentrene Tiltak 1 For å medvirke til at e-norgeplanen realiseres, utvides tilbudet om "Lær data i biblioteket" i 14 bibliotek i fylket Tiltak 2 Formalisere samarbeidet mellom bibliotekene og karrieresentrene i alle regionene i løpet av 2012 for å synliggjøre samarbeidsområdene 3 Delmål Bibliotekene skal bidra i forhold til regionenes samfunnsutfordringer definert i RHP 2012 Ansvar Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket 19

20 Tiltak 1 Nasjonalparkbibliotekene videreutvikles i 2012 gjennom en utvidelse av Fylkesbiblioteket diktbasen "Ord om fjell" Tiltak 2 Iverksette utviklingstiltak i bibliotekene som svarer på regionenes Fylkesbiblioteket satsingsområder i RHP Delmål Utvikle bibliotekene som globale døråpnere og inkluderingsarenaer i Fylkesbiblioteket lokalsamfunnet, blant annet gjennom EU-prosjekter Tiltak 1 Gjennomføre prosjektet "Biblioteket som globale døråpnere" sammen Fylkesbiblioteket med 10 kommuner. Statlige prosjektmidler Flerkulturelt råd skal være rådgivende for fylkesbiblioteket i gjennomføringen av prosjektet og stimulere til brukermedvirkning Tiltak 2 Samarbeide med 6 land i Europa og sende ny søknad om deltagelse i et Fylkesbiblioteket nytt EU-prosjekt. Søknadsfrist mars Partnerskapet er opprettet november Delmål Styrke barn og unges leseferdigheter gjennom Bokbussen, formidling Fylkesbiblioteket gjennom folkebibliotekene, barnehager og skoler Tiltak 1 Bokbussen skal tilby skolene litteraturformidling, skrivekurs og Fylkesbiblioteket fortellerkurs Tiltak 2 Opprette 26 barnehagebibliotek i fylket i 2012 Fylkesbiblioteket 6 Delmål Legge til rette for at Oppland skal være i front i å ta i bruk nye, digitale Fylkesbiblioteket tjenester, e-boka og nettbasert formidling Tiltak 1 Videreutvikle tilbudet om bokanbefalinger på nett, Bokpod. Fylkesbiblioteket 9 kommuner deltar Tiltak 2 Innføre Bibliofil som nytt biblioteksystem for gjenfinning av bøker, Fylkesbiblioteket januar/februar Videreutvikle digitale gjenfinningssystemer for media 7 Delmål Drive bibliotekutvikling gjennom strategisk planarbeid, utarbeide en Fylkesbiblioteket overordnet regional planstrategi og rullere 6 regionale planer Tiltak 1 Utarbeide en overordnet strategiplan for Oppland i 2012 Fylkesbiblioteket Tiltak 2 Rullere 6 regionale planer. Til politisk behandling i kommunene høsten Delmål Arbeide for at Oppland skal bli en pilot for formalisert nettverksbygging gjennom samarbeidsavtaler, et statlig prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket med kr Delmål Bidra til å videreutvikle bibliotekene i den videregående skolen som en læringsarena i skolens pedagogiske hverdag Tiltak 1 Rullere bibliotekplan for den videregående skolen. Til politisk behandling høsten 2012 Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket 20

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Velkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland

Velkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland Velkommen til Oppland Oppland fylke Areal: Ca. 25.000 km2 Innbyggere: Ca. 180.000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal Byer: 5 Lillehammer,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM UNG I OPPLAND (UNGDOMSPOLITIKK FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE)

HANDLINGSPROGRAM UNG I OPPLAND (UNGDOMSPOLITIKK FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE) Kulturenheten Arkivsak-dok. 201202796-30 Saksbehandler Sigrun Tomt Ulset Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 27.05.2015 HANDLINGSPROGRAM UNG I OPPLAND 2015-2016 (UNGDOMSPOLITIKK FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE)

Detaljer

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap Organisasjonspolitikk Kultur for ledelse og medarbeiderskap 2 Organisasjonspolitikk for Oppland fylkeskommune "Raushet er å dele på oppmerksomheten og trekke andre frem i lyset, slik at deres meninger

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Vår ref.: 201106452-38 Lillehammer, 19. mars 2013 Deres ref.: 13/187-1

Vår ref.: 201106452-38 Lillehammer, 19. mars 2013 Deres ref.: 13/187-1 Regionalenheten Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår ref.: 201106452-38 Lillehammer, 19. mars 2013 Deres ref.: 13/187-1 Regionalenheten; Statsbudsjettet 2012 - Kap.551 post

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater?

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater? Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater? Enkelt budskap: Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus på bedre læring for alle Helhetlig

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc)

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Søknadssum: 60 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008 OPPI-AND F-Nq-KESKOMMUNE _.. _._._. Ark. Max år DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. U.O. Beh. Kopi Oppland fylkeskommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gjøvik bibliotek Vestre Toten folkebibliotek Østre Toten folkebibliotek Nordre

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2015. Foto: Jann S. Pettersen

HANDLINGSPLAN 2012-2015. Foto: Jann S. Pettersen HANDLINGSPLAN 2012-2015 Foto: Jann S. Pettersen YRKESOPPLÆRINGSNEMNDAS HANDLINGSPLAN 2012-2015 Yrkesopplæringsnemnda vil arbeide for en kvalitativ og kvantitativ god utvikling innenfor videregående opplæring.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling.

Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling. VÅGÅ LOM SKJÅK SEL LESJA DOVRE Oppland fylkeskommune Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling. Fjellregionen østlandsforskning Eastern Norway Research

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Opplandsmodellen. Samarbeidsmodell for kompetanseutvikling av voksne

Opplandsmodellen. Samarbeidsmodell for kompetanseutvikling av voksne Opplandsmodellen Samarbeidsmodell for kompetanseutvikling av voksne v/torun Dotseth daglig leder Karriere Oppland Gjøvikregionen 04.04.16 Nasjonal konferanse Samordnet innsats for voksnes læring Innbyggere:

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Internasjonalisering i videregående opplæring

Internasjonalisering i videregående opplæring Internasjonalisering i videregående opplæring Strategiplan Buskerud fylkeskommune 2010 2014 Innhold Forord s. 2 Bakgrunn s. 2 Internasjonalisering status Buskerud s. 3 Hva er internasjonalisering i utdanning?

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2012

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2012 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2012 Regionalt handlingsprogram 2012 er vedtatt av Fylkestinget 14.12.11, FT-sak 90/11. Utgiver: Oppland fylkeskommune Trykk: Andvord

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Nye støtteordninger på kulturfeltet

Nye støtteordninger på kulturfeltet Nye støtteordninger på kulturfeltet Roger Johansen fylkeskultursjef Politisk organisasjon Fylkestinget 37 valgte representanter Fylkesutvalget 9 representanter Komiteer etter valget i 2011: - Komité for

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunen: Ett

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015 FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID Troms 12. juni 2015 Mitt utgangspunkt Bibliotekstrategi for Buskerud Strategi ikke ønskeliste Kunnskapsbasert: SWOT, utfordringer, føringer Visjoner,

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201610725-1 Lillehammer, 18. mars 2016 Deres ref. : Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 Det

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland Handlingsprogram Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2016 Bakgrunn Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt handlingsprogram. Handlingsprogrammet

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Utgangspunkt i et utvidet Kompetanseforum Halvdags dialogseminar Fokus på overordnede utviklingstrekk og to særlig viktige bransjer

Detaljer

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar,

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar, Saknr. 3888/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn TILSKUDD TIL DISTRIBUERT INKUBATOR- KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Handlingsplan 2009. Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

Program Mulighetenes Oppland

Program Mulighetenes Oppland Program 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:15 12:15-12:45 12:45-14:00 PlanOppland Regional planstrategi/fylkesstatistikk Kommunal planstrategi, Gausdal kommune Lunsj Kommunal planstrategi Nord-Aurdal

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Oppland + Hedmark =? Foto: VRI Innlandet. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen

Oppland + Hedmark =? Foto: VRI Innlandet. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen Oppland + Hedmark =? Foto: VRI Innlandet Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen KS høstkonferanse, Gjøvik, 19. Oktober 2016 Innlandet 10 X Akershus

Detaljer

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet Kultur på kulturfeltet ABC om kultur i fylkeskommunen Musikk-Norge, hvordan henger alt sammen? Film i skolenfilmformidling for barn og unge Gjenbruk av kulturproduksjoner Inspirasjonsdag om Den kulturelle

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement

Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement «Mulighetenes arena» Rektormøte, 14. februar 2014 Agenda Bakgrunn og mandatet for prosjektet Foreløpige tanker rundt aktiviteter og tiltak Kontaktpersoner

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer