Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12"

Transkript

1 Foto: Heidal Rafting Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12

2 Innholdsfortegnelse 1. Fylkesrådmannens føringer Samarbeid med kommuner og regioner i Oppland Hadeland Gjøvik Lillehammer Valdres Midt-Gudbrandsdal Nord-Gudbrandsdal Politiske resultatmål... 8 FOLK Høyt kompetansenivå blant Opplands innbyggere... 8 Høy kvalitet på videregående opplæring Stimulere ung skaperkraft Allsidige kunst- og kulturopplevelser Aktiv formidling av kulturarv Framtidsrettet bibliotek Styrket flerkulturell deltagelse Universell utforming Fremtidsrettet og brukervennlig kollektivtransport på veg God og effektiv skoleskyss God folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller God og effektiv tannhelsetjeneste ARBEID OG NÆRING Utvikle framtidsrettet kompetanse for arbeidslivet Innovative kompetanse- og forskningsmiljøer av internasjonal standard Vekstkraftige virksomheter innen industri og bioenergi Vekstkraftige virksomheter innen reiseliv og kulturnæringer Robuste landbruksbaserte næringer OMGIVELSER Aktiv og god regional og kommunal planlegging Vekstkraftige regioner gjennom sterke regionsentra Minst mulig utslipp av klimagasser Høy kvalitet på bruk og vern av natur- og kulturarv Ivareta kulturlandskap og fysiske kulturmiljøer Gode betingelser for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Sikre og effektive hovedtransportårer Sikkert og effektivt fylkesvegnett God miljøtilstand for alt vann i fylket Sikre livskraftige og produktive bestander av vilt og fisk ADMINISTRATIVE MÅL Verdibasert ledelse og medarbeiderskap Åpenhet og høy etisk standard Lærende organisasjon Attraktive, inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser God og effektiv drift Ressurser Budsjett og økonomiplan Fylkeskommunens økonomiske situasjon Hovedpunkter i det økonomiske opplegget Nærmere om budsjettrammene for Nærmere om budsjettrammene for Politiske prioriteringer og budsjettføringer Generelle føringer Regionale midler Videregående opplæring og andre opplæringstiltak Kollektivtransport (Opplandstrafikk) Fylkesveger Kultur (kulturenheten, kulturarvenheten og fylkesbiblioteket) Tannhelsetjenesten Administrasjon og fellesutgifter... 64

3 Politisk styring og kontroll Pensjon, sentrale poster Generelle budsjettforutsetninger Rammeområder Lønns- og prisforutsetninger Investeringer Finansforvaltning Sentrale budsjettposter interne føringer, bruk og avsetning til fond Enhetenes budsjettrammer Rådmannsledelsen Infoteam Innkjøp, controller og jus Regionalenheten Fagenhet Videregående opplæring FOS - Ansvar PEDAGOGISK TEAM - Ansvar INTERNASJONALT SERVICEKONTOR FOR LÆRLINGER - Ansvar PP-TJENESTE - Ansvar FAGOPPLÆRING - Ansvar INNTAKSTEAM - Ansvar KARRIERE OPPLAND - Ansvar MIDLER TIL FORDELING - Ansvar Totaloversikt budsjett videregående opplæring Fagenhet Opplandstrafikk Fylkesveger Fagenhet kulturarv Kulturenheten Fylkesbiblioteket Fagenhet tannhelsetjenesten Fagenhet økonomi Fylkesarkivet Fagenhet IKT Fagenhet personal og lønn Fagenhet eiendom Fagenhet servicesenter Fagenhet arkiv Politisk virksomhet Kontrollutvalgets sekretariat Reglementer Økonomireglement Budsjettreglement Disponeringsfullmakter Økonomirutiner Anvisningsmyndighet Attestasjonsmyndighet Vedlegg 96 Vedlegg 1: Forklaringer til fylkestingets vedtatte rammer Vedlegg 2: Økonomisk oversikt drift Vedlegg 3: Økonomisk oversikt investeringer Vedlegg 4: Investeringsbudsjett 2012 prosjekter Vedlegg 5: Driftsbudsjett 2012 fordelt på ansvarssteder

4 1. Fylkesrådmannens føringer Regionalt handlingsprogram (RHP) 2012 ble vedtatt av fylkestinget RHP trekker opp den politiske retningen og gir politiske prioriteringer som skal være styrende for administrasjonens gjennomføring og oppfølging. Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument er inndelt på samme måte som Regionalt handlingsprogram og inneholder etter opplegg fra tidligere år administrative mål og tiltak, og budsjettrammer for enhetene. Fylkesrådmannen vil som i fjor påpeke viktigheten av at hele organisasjonen/alle enheter fokuserer på tverrfaglighet og helhet i oppfølgingen og rapportering av de enkelte politiske målene. I oppstillingen av enhetens prioriterte innsats under de enkelte politiske målene framgår det hvilke enheter som er delaktige i å nå målene. Stabs- og støttefunksjonene framgår ikke direkte av oppstillingene, men vil være en del av oversikten under overskriften administrative mål. Enhetenes prioriterte innsats i 2012 framgår av oversiktene i kap. 3. Fylkesrådmannen vil i dialogmøter med enhetsledere følge opp og drøfte aktuelle prioriteringer. Fylkesrådmannen forventer at: Fagenheter/driftsenheter disponerer sine ressurser i tråd med de føringer og prioriteringer som er gitt gjennom RHP 2012 og som er gjengitt i kapittel 4 i dette gjennomføringsdokumentet. Konkretisering og gjennomføring av definerte mål skjer i nær dialog med aktuelle samarbeidspartnere og i samhandling på tvers av tradisjonelle faglige og administrative skillelinjer der det fremmer resultatoppnåelse. Helhetsperspektivene i de politiske resultatmål og føringer vektlegges særskilt. Status for gjennomføring i forhold til politiske og administrative mål rapporteres gjennom året som grunnlag for rapportering til Fylkestinget. Fylkesrådmannen vil utarbeide nærmere opplegg med tidsfrister. Uavhengig av de formelle rapporteringspunkter gjennom året, jf. ovenstående punkt, har den enkelte fagenhetsleder varslingsplikt overfor fylkesrådmannen om hendelser, endrede forutsetninger m.m. i forhold til vedtatt RHP og gjennomføringsdokument. Som tidligere benyttes indikatorer, og det er satt administrative indikatormål for 2012 under de politiske resultatmålene. Enhetene rapporterer på disse som en del av den formelle rapporteringen til fylkesrådmannen. Indikatorene vil bli innarbeidet i rapporteringen videre til politisk nivå i årsprognosen og i årsrapporten, der dette vurderes mest hensiktsmessig og politisk interessant. For øvrig vil det bli arbeidet videre med å finne nøkkeltall for samfunnsutviklingen som kan inntas i den politiske rapporteringen, og som i likhet indikatorer kan si noe om fylkeskommunen er på vei til å nå de politiske mål/prioriteringer. Budsjettrammer Fylkestingets vedtatte budsjettrammer er i dette gjennomføringsdokumentet fordelt med rammer til den enkelte enhet ut fra de oppgaver enheten forventes å løse. Rammebudsjettering gir et betydelig administrativt og faglig handlingsrom samtidig som det innebærer et stort ansvar for den enkelte leder. Fylkesrådmannen ber derfor enhetene forholde seg til følgende: Den enkelte leder skal til enhver tid utøver et skjønn om aktuelle saker er av politisk eller administrativ prinsipiell art, og bringe slike saker opp til drøfting med fylkesrådmannen For å sikre god økonomistyring skal alle enheter utarbeide et lokalt detaljert budsjett Administrative vedtak utformes som FR saker med vedtak som viser delegering fra politisk myndighet. Fylkestingets innsparingskrav på 2 mill kr innen administrasjon og fellestjenester er i sin helhet lagt på ansvar Fylkesrådmannen. Dette gir et meget stramt budsjett og stiller krav til nytenkning og omdisponering av ressursene når endringer og nye tiltak skal gjennomføres. Enhetene må være forberedt på å bidra med midler til gjennomføring av nødvendige fellestiltak i løpet av året. Det kan ikke opprettes nye stillinger eller reengasjeres i stillinger som blir vakante i løpet av året uten samtykke fra fylkesrådmannen. 4

5 Virksomhetsstyring og kvalitetssikring Virksomhetsstyringen er den overordnede styringen på alle nivå i organisasjonen, mens kvalitetssikringen referer til de interne kontrolltiltak som iverksettes. Arbeidet på alle nivå skal være basert på risikovurderinger. Virksomhetsstyringen retter oppmerksomheten mot At virksomheten når overordnede mål og med effektiv ressursbruk At virksomheten overholder lover/regler At virksomheten har en pålitelig regnskapsrapportering og økonomistyring Som en del av virksomhetsstyringen har fylkesrådmannen foretatt en overordnet risikovurdering og kommet fram til noen tema som ønskes spesielt fokusert i hele organisasjonen på all nivå. Disse temaene kommer i tillegg til de mer fagspesifikke områdene i den enkelte fagenhet, jf. enhetenes prioriterte innsats. Investeringsbeslutninger og byggeprosjekter; Sikre etterlevelse av regler og rammer på området og sikre at avvik varsles og behandles så tidlig som mulig. Konsekvensvurderinger i saksutredningen og at dette tilpasses senere drift. Innkjøp/anskaffelser; Følge regelverket for offentlige anskaffelser og ha høy kvalitet på prosessen ved anskaffelser og innkjøp. Kvalitet i så vel fagenheter som i stabs- og støttefunksjonene; Det settes økt fokus på kvalitet og kvalitetssikring for å sikre utførelsen av fylkeskommunens oppgaver og aktiviteter. Hele organisasjonen er avhengig av at stabs- og støttefunksjonene fungerer og at det finnes gode gjennomgående fellesrutiner som etterleves. Det interne administrative arbeidet med Verdibasert ledelse og medarbeiderskap Åpenhet og høy etisk standard Lærende organisasjon Attraktiv, inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser God og effektiv drift Sistnevnte punkt er de samme målene som er nevnt som politiske føringer i punkt 4.3 i RHP Sammen med virksomhetsstyring og kvalitetssikring vil disse temaene være viktig innhold i dialogmøter mellom fylkesrådmannen og fagenhetsledere i løpet av året. Fylkesrådmannen er avhengig av at hele organisasjonen og alle medarbeidere bidrar positivt for å lykkes med sitt ansvar for helhetlig ledelse og tilsyn. Arbeidet med virksomhetsstyring, kvalitetssikring og risikohåndtering vil imidlertid stadig være et utviklingsarbeid, der det handler om bevissthet/innsikt og det å være i prosess. Fylkesrådmannen ønsker å fremheve betydningen av å ha orden i eget hus og at det fokuseres i alle deler av organisasjonen. Rasmus Vigrestad Fylkesrådmann Januar

6 2. Samarbeid med kommuner og regioner i Oppland Partnerskapsarbeid Oppland fylkeskommune har etablert et tett og nært samarbeid med kommuner og regioner. Gjennom et gjensidig og forpliktende samarbeid er det utviklet en egen modell for partnerskapsarbeid utøvd gjennom seks etablerte regionråd. Partnerskap er et samarbeid for å oppnå felles mål og å utvikle Opplands regioner. Samarbeidet er formalisert gjennom partnerskapsavtaler og prioriterte samarbeidsområder, og det bevilges midler inn i en felles partnerskapspott fra både kommunene og fylkeskommunen. Fylkeskommunen er politisk representert i regionrådene gjennom en heltidspolitiker og to medlemmer fra kommunalkomiteen. I tillegg har regionalenheten ansvar for å møte med en administrativ representant. Det er ansatt en regionkoordinator i hver region. Ansvar Internkoordinator for hver region har ansvar for å samordne fylkeskommunens oppgaver og aktiviteter i forhold til regionenes respektive prioriterte satsningsområder og rapportere på dette i forbindelse med årsprognose og årsrapportering. 2.1 Hadeland Prioriterte samarbeidsområder Utarbeide regional plan for Hadeland Samarbeide for å nå målsettingene i prosjektet Hadeland Nært og naturlig Arbeide for et godt kollektivtilbud på veg og bane mot Akershus og Buskerud 2.2 Gjøvik Prioriterte samarbeidsområder Attraksjonsutvikling og omdømmearbeid herunder utvikling av Musikkregion Gjøvik Tilrettelegge for å videreutvikle nasjonalt kraftsenter for innovasjon og nyskaping (Norwegian Centre of Expertice (NCE) - Høgskolen i Gjøvik) Økt innsats på utbygging av infrastruktur (hovedvei-/banesystem) som virkemiddel for å bedre rammebetingelsene for næringslivet 2.3 Lillehammer Prioriterte samarbeidsområder Samarbeide om gjennomføringen av Snowball jf. prosjektets tiltaksplan for 2012 Konkretisere og operasjonalisere samarbeidet omkring folkehelse og idrett, inkludert et Idrettens Hus Avklare videre finansiering og organisering av filmsatsingen i regionen Samarbeide om utvikling av sentral infrastruktur og en snarlig utbygging av E6 og jernbane 6

7 2.4 Valdres Prioriterte samarbeidsområder Videreføre Valdres Natur- og Kulturparksatsingen Videreutvikle reiselivssatsingen i Valdres Samarbeide om en rask og god utbygging av E-16 gjennom Valdres Arbeide for gode rute- og chartertilbud på Fagernes lufthavn 2.5 Midt-Gudbrandsdal Prioriterte samarbeidsområder Aktiv deltakelse i bolyst- og omdømmeprosjektet Midt i Gudbrandsdalen 2020, med utvikling og omdømmebygging for hele regionen Vurdere tiltak for å motvirke negativ trend i reiselivet Støtte næringsrettede tiltak Styrking av kultur- og opplevelsesnæringer ved - samlokaliseringer - å arbeide for å utvikle arrangement som gir merverdi/ringvirkninger for hele regionen - styrking av landsbyen Ringebu som opplevelses- og kultursenter 2.6 Nord-Gudbrandsdal Prioriterte samarbeidsområder Videreutvikle satsingen rundt Nasjonalparkriket Utvikle gode tilbud ved Lokalmedisinske senter Sikre at hele regionen får sterkt fokus på folkehelse og helsesamarbeid gjennom arbeidet med regional helseplan Offensiv satsing for å få etablert flere arbeidsplasser i regionen 7

8 3. Politiske resultatmål FOLK Utvikle tjenester som gir trivsel, tilhørighet og utviklingskraft 1 Høyt kompetansenivå blant Opplands innbyggere Hva vil vi? Øke kompetansenivået i den voksne befolkningen At flere tar høyere utdanning Styrke den internasjonale kompetansen hos befolkningen Indikatorer Antall deltagere som gjennomfører videregående opplæring yrkesfag per Antall deltagere som gjennomfører videregående opplæring fag til studiekompetanse per Antall deltagere som gjennomfører fagskolestudier per Antall deltagere som gjennomfører høgskolestudier per Fylkesrådmannens indikatormål for 2011 Minst 600 deltagere Minst fag (hver deltager kan ha flere fag) Minst 100 Minst 400 Fylkesrådmannens indikatormål for 2012 Minst 600 deltagere Minst fag Minst 100 deltagere Minst 350 deltagere Antall personer som har mottatt karriereveiledning Minst 500 Minst personer Delmål/ Enhetens prioriterte innsats 2012 Ansvar tiltak 1 Delmål Styrket kvalitet og økt omfang på karriereveiledning for ungdom og voksne Videregående opplæring Tiltak 1 Drifte arena for samarbeid mellom grunnskole og videregående skole Videregående opplæring Tiltak 2 Gjennomgang av felles håndbok for karriereveiledning Videregående opplæring Tiltak 3 Økt tilgjengelighet til tjenesten gjennom informasjon til samarbeidspartnere: særlig bibliotek og bedrifter Videregående opplæring 2 Delmål Økt tilgjengelighet av opplæring for voksne på alle nivå: videregående opplæring, fagskole, høgskole Videregående opplæring Tiltak 1 Styrke karrieresentrene som regionale studiemiljø for voksnes læring Videregående opplæring Tiltak 2 Utvikle en felles gjennomføring av voksenped med fokus på vurdering for læring på tvers av sentre Videregående opplæring 3 Delmål Økt samarbeid og samordning mellom partene med ansvar for voksnes læring Videregående opplæring Tiltak 1 Gjøre regionalt partnerskap på fylkesnivå aktive i videreutvikling av Karriere Oppland Videregående opplæring Tiltak 2 Utvikle helhetlige opplæringsløp med gode overganger for voksne Videregående opplæring Tiltak 3 Implementere årshjul for regionale kompetansefora Videregående opplæring 8

9 Tiltak 4 Arbeide mer mot bedrifter/arbeidsliv for å stimulere til kompetanseheving Videregående opplæring 4 Delmål Styrke nærings- og kompetanseutviklingen i Oppland gjennom Regionalenheten deltagelse i internasjonale prosjekter Tiltak 1 OFK skal delta i 2 EU prosjekter i 2012 Regionalenheten Tiltak 2 Det skal avholdes minst 2 møter om kommuner og næringsliv om Regionalenheten muligheter til å delta i EU-programmer 5 Delmål Utnytte karrieresentrene aktivt i arbeidet med kompetanseheving Regionalenheten Tiltak 1 Gjennomføre kompetanseveiviseren i 9 bedrifter i 2012 Regionalenheten 9

10 2 Høy kvalitet på videregående opplæring Hva vil vi? Ha høy kvalitet på - Bredde og variasjon i opplæringstilbudet - Læringsresultater - Elevenes og lærlingenes gjennomføring - Bruk av moderne IKT-løsninger - Internasjonalisering - Elevmedvirkning og elevdemokrati - Helse og trivsel blant elever og ansatte Øke toleransen og forståelsen mellom elever Indikatorer Fylkesrådmannens Fylkesrådmannens indikatormål for 2011 indikatormål for 2012 Andel elever som består skoleåret 2011/2012 Høyere enn 74 % 75 % Fraværet blant elever skoleåret 2011/2012 Lavere enn 9,7 dager og Lavere enn 9 dager og 22,6 timer 20 timer Andel elever som slutter skoleåret 2011/2012 Lavere enn 4,3 % Lavere enn 3,5 % Elever og lærlingers oppfatning av vurderingsarbeid Verdier for de 4 variablene om vurdering i Elevundersøkelsen 2011: Høyere verdier enn i 2010 Grønt lys for 4 verdier om vurdering i Elevundersøkelsen Andel søkere til læreplass som får kontrakt Minst 80 % Antall personer på ordninger for grunnkompetanse per Minst 80 Minst 80 personer (praksisbrev/planlagt vg3 i skole/lærekandidat) Ny fordelingsmodell for spesialpedagogiske midler iverksettes Andel av elever på Vg2 yrkesfag i skoleåret 2011/2012 Minst 26 % Minst 30 % som har lærekontrakt per Overgang fra vg1 til vg2 Minst 80 % Overgang fra vg2 til vg3 eller læreplass Minst 78 % Deltakelse i internasjonale prosjekter i videregående opplæring 6 prosjekter Delmål/ Enhetens prioriterte innsats 2012 Ansvar tiltak 1 Delmål Høy grad av gjennomføring vgo Videregående opplæring Tiltak 1 Legge fram sak om bedre gjennomføring til politisk behandling i 2012 Videregående opplæring Tiltak 2 Etablere sommerskole Videregående opplæring Tiltak 3 Overgangsskjema - sikre gode overganger Videregående opplæring Tiltak 4 Implementere IKO-modell i alle regioner Videregående opplæring 10

11 Tiltak 5 Kompetanseheving av lærere - yrkesretting av fellesfag Videregående opplæring 2 Delmål Høy kvalitet på arbeidet med planlagt grunnkompetanse Videregående opplæring Tiltak 1 Årshjul/helhetlig plan for arbeidet med planlagt grunnkompetanse i fagenhet og skole Videregående opplæring Tiltak 2 Kompetanseheving og informasjon om de ulike ordningene (praksisbrev/planlagt vg3 i skole/lærekandidat) Videregående opplæring 3 Delmål Økt læringsutbytte for alle elever og lærlinger Videregående opplæring Tiltak 1 Omsette forskningsbasert kunnskap om hva som gir god læring i praksis (jfr pedagogisk ståsted) Videregående opplæring Tiltak 2 Spredning av erfaringer fra prosjekt "Vurdering for læring" Videregående opplæring Tiltak 3 Spesialundervisning skal være forankret i all pedagogisk virksomhet - utvikle og implementere system for arbeidet med spesialundervisning Videregående opplæring 4 Delmål Målrette samarbeid mellom skole og arbeidsliv (yrkesfag og studieforberedende) Videregående opplæring Tiltak 1 Videreutvikle system for gjennomgående dokumentasjon Videregående opplæring Tiltak 2 Bidra til utvikling og innhold i LUT (lærings- og utviklingsteam) Videregående opplæring 5 Delmål Verdibasert ledelse og medarbeiderskap Videregående opplæring Tiltak 1 Styrke skoleleders rolle i det pedagogiske arbeidet. Omsette forskningsbasert kunnskap i praksis Videregående opplæring 6 Delmål Etablere gode fysiske forhold for læring Eiendom Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 Tiltak 4 Tiltak 5 Tiltak 6 Tiltak 7 Hadeland vgs, nybygg. Gjennomføre byggeprosjektet i samsvar med rammene for kvalitet, økonomi og fremdrift. Prosjektet har en økonomisk ramme på 641,7 mill kr og skal stå ferdig til skolestart høsten 2012 Nord-Gudbrandsdal vgs avd Otta, skjermingsbygg, bilmek. Gjennomføre byggeprosjektet i samsvar med rammene for kvalitet, økonomi og fremdrift. Prosjektet har en økonomisk ramme på 24,25 mill kr og skal stå ferdig til skolestart høsten 2012 Nord-Gudbrandsdal vgs avd Otta, Klimalab. Gjennomføre byggeprosjektet i samsvar med rammene for kvalitet, økonomi og fremdrift. Prosjektet har en økonomisk ramme på 5 mill kr og løsning og innhold er under utredning. Oppstart av byggeprosjektet forventes i første halvdel av 2012 Gausdal vgs, Tilbygg, ombygging og rehab. Gjennomføre byggeprosjektet i samsvar med rammene for kvalitet, økonomi og fremdrift. Prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt med Gausdal kommune, har en økonomisk ramme på 67,55 mill kr. Gausdal kommune vil investere en tilsvarende sum i idrettshall mm og prosjektet vil stå ferdig i november 2012 Fagskolen Innlandet, rehab. Gjennomføre byggeprosjektet i samsvar med rammene for kvalitet, økonomi og fremdrift. Prosjektet, som har en økonomisk ramme på 72,425 mill kr (inkl klimaskjerm), skal stå ferdig til skolestart høsten 2012 Valdres vgs, utvidelse/ny idrettshall. Forstudie. Prosjektet har en foreløpig økonomisk ramme på ca 25 mill kr. Forstudiet skal være ferdig i første halvpart av 2012, og et ev byggeprosjekt søkes ferdigstilt til skolestart høsten 2013 Dokka vgs, D-blokk rehab. Gjennomføre byggeprosjektet i samsvar med rammene for kvalitet, økonomi og fremdrift. Prosjektet, som har en øk. ramme på 18,46 mill kr, skal ferdigstilles i første halvdel av 2012 Eiendom Eiendom Eiendom Eiendom Eiendom Eiendom Eiendom 11

12 Tiltak 8 Raufoss vgs, bygg for underv ambulanse. Gjennomføre byggeprosjektet Eiendom i samsvar med rammene for kvalitet, økonomi og fremdrift. Prosjektet, som har en ramme på 5 mill kr, skal ferdigstilles i første halvdel av 2012 Tiltak 9 Mesna vgs, konvertering til vannbåren varme og mindre tiltak. Forstudie Eiendom der det alternativt vurderes å selge Mesna vgs og utvikle løsninger for en sammenslått skole i Lillehammer Tiltak 10 Vinstra vgs, teknisk rehab, mindre tiltak. Forstudie Eiendom Tiltak 11 Nord-Gudbrandsdal vgs avd Lom, Forstudie, flytting til nye lokaler, Eiendom godkjent leiekontrakt med Lom kommune Tiltak 12 Valle vgs. Forstudie i samsvar med FU-vedtak 131/11 Eiendom Tiltak 13 Større vedlikehold av bygningsmassen. Gjennomføring i samsvar med Eiendom godkjent plan og budsjett. Plan utarbeides i samråd med fagenhet opplæring. Planen legges frem for fylkesrådmannen som FR-sak 7 Delmål Styrke elevenes kompetanse gjennom deltagelse i EU-programmer Regionalenheten (Comenius og Leonardo) Tiltak 1 De fleste videregående skoler i Oppland deltar i internasjonale Regionalenheten prosjekter og utveksling av elever Tiltak 2 Sende lærlinger til et land i Europa tre måneder av læretida Regionalenheten 12

13 3. Stimulere ung skaperkraft Hva vil vi? Stimulere til refleksjon, læring og nyskaping, og legge til rette for at ungdom kan ta i bruk sine ressurser og sin kreativitet. Talenter på ulike nivå og områder skal ha rom for utvikling i Oppland Indikatorer Fylkesrådmannens indikatormål for 2011 Fylkesrådmannens indikatormål for 2012 Antall gjennomførte Kriblemiddelprosjekter Skoler fra 6 regioner deltar 20 Antall deltagere på Ungdommens Kulturmønstring (UKM) lokalt og regionalt (kommuner og Opprettholde samme antall deltakere som i fylkeskommunen) 2010 Antall kommuner som arrangerer UKM, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner 26 Antall kommuner som Filmbussen skal samarbeide med Minst 20 kommuner Minst 22 kommuner Andel elever av et årskull i videregående skole som deltar i UB (ungdomsbedrift) 25 % av elevene 22 % av et årskull Antall elevbedrifter i ungdomsskolen Antall studentbedrifter som etableres 6 6 Antall nyutviklede filmtiltak rettet mot barn og unge Antall filmer produsert av barn og unge Minst 6 nyutviklede tiltak Minst 40 filmer Delmål/ Enhetens prioriterte innsats 2012 Ansvar tiltak 1 Delmål Talenter på ulike nivå og områder skal ha rom for utvikling i Oppland Kultur Tiltak 1 Fordele Kriblemidler til prosjekter som bidrar til at elever i møte med profesjonelle kunstnere finner og får bruke sitt talent Kultur Tiltak 2 Gjennomføre Filmbanden, hvor engasjerte unge filmere får utviklet sitt talent i hverandres selskap og under veiledning av profesjonelle instruktører Kultur Tiltak 3 Videreutvikle UKM som en enda bredere arena for ungdomskultur og med særlig fokus på talenter innen de ulike uttrykkene. Kultur 2 Delmål Utvikle en helhetlig ungdomspolitikk som skal fremme ungdomssatsing og ungdomsrelatert aktivitet i hele fylket Kultur 3 Delmål Videreutvikle Filmverkstedet i Oppland Kultur Tiltak 1 Opprette nye filmtiltak rettet mot barn og unge Kultur Tiltak 2 Arrangere Filmbanden i samarbeid med UKM Kultur Tiltak 3 Stimulere til en ytterligere nivåheving i det allerede eksisterende tilbudet 4 Delmål Styrke forankringen og satsingen på UKM som den største visningsarenaen for ungdoms eget kulturuttrykk Kultur Kultur 13

14 Tiltak 1 Formalisere samarbeid der det er naturlig med DKS, Kulturskolen og Kultur FiO, for å utnytte og utvikle hverandres arenaer Tiltak 2 Prioritere litteratur, teater og folkemusikk som en naturlig del av UKM Kultur 5 Delmål Sikre at Ungdommens Kulturmønstring (UKM) blir et godt redskap for Kultur fylkeskommunens øvrige satsing på kultur for og med ungdom Tiltak 1 Forankre UKM som en integrert del av den helhetlige Kultur ungdomspolitikken i Oppland Tiltak 2 Helhetlig satsing på scener for unge talenter Kultur 6 Delmål Videreutvikle bruk av entreprenørskap som pedagogisk metode i skolene Videregående opplæring Tiltak 1 Bruke Ungt entreprenørskap i oppfølging av den enkelte skole Videregående opplæring Tiltak 2 Tema på samlinger i regi av FOS Videregående opplæring 7 Delmål Bruke natur- og kulturarven som arena for ungdomsrettet satsing Kulturarv Videreføre Ungdommens klimacamp og andre tiltak rettet mot barn og Kulturarv Tiltak 1 unge i Klimapark2469 Sette i gang kompetanserettede tiltak for å gjøre unge bedre i stand til å Kulturarv kunne utnytte Opplands store muligheter for verdiskaping med Tiltak 2 grunnlag i natur- og kulturarven Gjennomføre tiltak i skoleverket og gjøre andre tiltak for å gi ungdom Kulturarv lyst til å gå videre med spesialisering innenfor håndverksfag på Tiltak 3 bygningsvernområdet 8 Delmål Gi ungdommer i fylket mulighet til å la seg inspirere av ungdommer fra Regionalenheten andre land og deres kultur Tiltak 1 Ungdom fra fylket skal ha søkt på deltakelse i 3 Aktiv Regionalenheten Ungdomsprosjekter 9 Delmål Ha fokus på godt samarbeid og god oppfølging av Ungt entreprenørskap Regionalenheten i Oppland Tiltak 1 Bidra til gjennomføring av Innlandsmessa Regionalenheten Tiltak 2 Samarbeide med de to høgskolene og Ungt entreprenørskap om å få på plass minst 6 studentbedrifter Regionalenheten 14

15 4. Allsidige kunst- og kulturopplevelser Hva vil vi? Oppland skal ha et kunst- og kulturliv i utvikling Ha aktive profesjonelle miljøer og institusjoner innenfor kunstfeltet I samarbeid med kommuner og skoler, sørge for at barn og unge i Oppland får kunstopplevelser av høy kvalitet Befolkningen i fylket skal kunne delta i og oppleve et mangfold av kulturuttrykk Indikatorer Andel elever i grunnskole og videregående skole som får et tilbud via Den kulturelle skolesekken Deltakelse i EUs kulturprogram Fylkesrådmannens Fylkesrådmannens indikatormål for 2011 indikatormål for % 100 % Deltakelse i 3 program Delmål/ Enhetens prioriterte innsats 2012 Ansvar tiltak 1 Delmål Alle grunnskoler og videregående skoler og barnehager i alle Kultur kommunene i Oppland skal motta kunstproduksjoner av høy kvalitet gjennom Kulturmenyen Tiltak 1 Kulturmenyen skal videreutvikles med en tydeligere organisering som Kultur vektlegger utviklings- og produksjonsaspektet Tiltak 2 Kriblemidlene skal utvikles som et redskap for å vektlegge kvalitet på Kultur lokalt initierte kunstproduksjoner Tiltak 3 Kommunene skal oppleve at Kulturmenyen er en pålitelig og punktlig Kultur leverandør av program gjennom god og presis turnelegging og informasjon 2 Delmål OFK skal utvikle egen kompetanse og være med på å utvikle Kultur kompetanse ellers i fylket om kunstformidling til barn og unge Tiltak 1 Kulturslepp og Kribleseminaret skal være de viktigste arenaene for Kultur kompetanseformidling til regionene, kommunene og skolene Tiltak 2 Kulturmenyen skal fortsatt være aktivt oppsøkende til nasjonale og Kultur internasjonale diskusjoner og trender innenfor temaet kreativitet og kulturformidling for barn og unge 3 Delmål Oppland fylkeskommune skal være en sentral aktør i utviklingen av DKStilbudet Kultur i fylket og nasjonalt Tiltak 1 OFK skal delta i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk og Kultur diskusjoner innenfor produksjon og formidling av kunst for barn og unge Tiltak 2 I løpet av 2012 skal det gjennomføres møter om strategiplan og DKSgjennomføringen Kultur i samtlige kommuner i Oppland 4 Delmål Oppland skal være attraktivt for profesjonelle miljøer og institusjoner Kultur innenfor hele kunstfeltet Tiltak 1 Være tydeligere samarbeidsaktør ovenfor kunst- og kulturinstitusjoner, Kultur arrangementer og festivaler Tiltak 2 Etablere ny støtteordning for profesjonelle kunstproduksjoner og Kultur formidling. 5 Delmål Oppland skal ha gode visningssteder, arenaer og møteplasser for kunst- Kultur og kulturlivet Tiltak 1 Informasjonsarbeid og kompetansedeling Kultur Tiltak 2 Forvalte spillemidler til kulturbygg Kultur 15

16 6 Delmål Bistå kultur og idrett i forhold til den kulturelle skolesekken Videregående opplæring Tiltak 1 Kulturkontakter på alle skoler Videregående opplæring Tiltak 2 Følge opp kulturkontaktene - invitasjon til kulturslipp, stimulerer til deltakelse Videregående opplæring 7 Delmål Digital Dølaby - fullføre arbeidet med Kunst- og kulturminneløypa i Kulturarv Lillehammer 8 Delmål Koble kulturarrangementer mot aktuelle satsinger innenfor Kulturarv verdiskapingsprogrammet på natur- og kulturarv 9 Delmål Aktiv deltagelse i EUs kulturprogram Regionalenheten Tiltak 1 Informere aktører i Oppland om mulighetene til å delta i kulturprogrammet Regionalenheten 16

17 5. Aktiv formidling av kulturarv Hva vil vi? Øke befolkningens forståelse, læring og opplevelse gjennom informasjon om og formidling av kulturarven Utvikle museer som viktige arenaer for læring, kultur og informasjon Utvikle nye formidlingsformer i kontakten med publikum Legge til rette for gode kulturproduksjoner i Den kulturelle skolesekken Utvikle arkivene som viktige arenaer for dokumentasjon og formidling Indikatorer Fylkesrådmannens indikatormål for 2011 Fylkesrådmannens indikatormål for 2012 Besøkstall ved museene i Oppland Lik eller bedre besøksutvikling enn landsgjennomsnittet Lik eller bedre besøksutvikling enn landsgjennomsnittet Innhenting og ordning av historiske arkiv Resterende 6 kommuner Motta 12 deponeringer/ avleveringer Synliggjøring av arkiver Doble antall arkiver vi har registrert på den nasjonale arkivportalen Delmål/ Enhetens prioriterte innsats 2012 Ansvar tiltak 1 Delmål Økt samarbeid og større bredde i virkemidler ved formidling av verdiene Kulturarv som ligger i kulturarven Tiltak 1 Starte planlegging av kulturarvproduksjoner i Skolesekken som del av Kulturarv lokale prosjekter knyttet til Verdiskapingsprogrammet på natur- og kulturarv Tiltak 2 Iverksette tiltak for styrket samhandling mellom OFK, kommuner, Kulturarv museer, villreinsenteret, Norsk kulturarv o.a. om verdiskaping, kunnskapsutvikling og formidling med grunnlag i natur- og kulturarven 2 Delmål Økt tilrettelegging for opplevelse av kulturminner Kulturarv Tiltak 1 Oppstart av arbeid med informasjon og tilrettelegging for prioriterte Kulturarv lokaliteter som inngår i Verdiskapingsprogrammet på natur- og kulturarv Tiltak 2 Utarbeide plan for gjennomføring/finansiering av minst ett skiltings- og Kulturarv tilretteleggingsprosjekt for et større kulturmiljø der det er sterk lokal vilje til satsing Tiltak 3 Starte innlegging av informasjon om tilrettelagte kulturminne på nettet Kulturarv 3 Delmål Videreutvikle privatarkivordningen, Opplandsarkivet, gjennom nye Kulturarv satsinger ved museene Tiltak 1 Bidra til å videreføre forberedelsene av Opplandsarkivets satsing knyttet Kulturarv til grunnlovsjubileet 4 Delmål Økt arkivkompetanse Fylkesarkivet Tiltak 1 Spesialkurs. Utarbeide og gjennomføre kurs i arkivhåndtering for Fylkesarkivet medlemskommuner 5 Delmål Formidling av arkivmateriale Fylkesarkivet 17

18 Tiltak 1 Etablering av spesialrom for digitalisering Fylkesarkivet Tiltak 2 Sikker digital overføring av informasjon Fylkesarkivet Tiltak 3 Tilgjengeliggjøring av arkiver på Arkivportalen Fylkesarkivet 6 Delmål Bevaring og håndtering av arkivmateriale Fylkesarkivet Tiltak 1 Utbygging av kontor- og arkivlokaler med 8500 hyllemeter økt arkivplass Fylkesarkivet Tiltak 2 Innhenting av elektronisk arkivmateriale Fylkesarkivet Tiltak 3 innhenting av papirarkiver Fylkesarkivet Tiltak 4 Lage handlingsplan med konkrete tiltak og tidsangivelse for Fylkesarkivet gjennomføring med henvisning til Arkivforskriftene Tiltak 5 Ordning av papirarkiver Fylkesarkivet 7 Delmål Nasjonalt og regionalt samarbeid om arkiv Fylkesarkivet Tiltak 1 Etablere et samarbeid med Statsarkivet på Hamar med fokus på elektronisk arkivering Fylkesarkivet 18

19 6. Framtidsrettet bibliotek Hva vil vi? Videreutvikle bibliotekene som viktige samfunnsaktører innen litteratur, læring, kultur og informasjon At bibliotekene skal bygge opp under regionenes satsingsområder Utvikle det digitale bibliotek, herunder e-bøker og nettbasert formidling Se på bibliotekene som globale døråpnere med fokus på bibliotekene som den flerkulturelle møteplassen og gjennom deltagelse i internasjonale prosjekter Styrke barns og unges leseferdigheter Indikatorer Fylkesrådmannens Fylkesrådmannens indikatormål for 2011 indikatormål for 2012 Antall kurs og antall deltakere i regi av fylkesbiblioteket 24 kurs, 450 deltagere 22 kurs, 400 deltagere Antall interkommunale prosjekter forankret i Regionale bibliotekplaner Ett interkommunalt prosjekt i hver region 6 prosjekter, ett i hver region Antall kommuner som satser på å utvikle et 2 kommuner bygger Ett i hver region litteraturhuskonsept modeller for et litteraturhuskonsept Bokbussens aktivitet - utlån bøker Bokbussens aktivitet bokformidlinger/skriveverksted i klasserom: Besøkende på bibliotekene i fylket Bokutlån i fylket Antall deltagere på grunnleggende dataopplæring i bibliotekene Antall bibliotek som deltar på prosjektet:" Bibliotekene som globale døråpnere" Antall bibliotek som deltar i prosjektet om digitale bokanbefalinger, bokpod Samarbeidsavtaler mellom bibliotek/karrieresentra besøkende bøker 300 personer 10 bibliotek 9 folkebibliotek 6 samarbeidsavtaler Delmål/ Enhetens prioriterte innsats 2012 tiltak 1 Delmål Utvikle Litteraturhusmodeller - Biblioteket som samfunnsaktør innen litteratur og kultur Tiltak 1 Støtte opp om modellbyggingen av bibliotek som litteraturhus, ett i hver region Tiltak 2 Medvirke til å styrke formidlingskompetansen i bibliotekene gjennom kurs og kompetansehevende tiltak 2 Delmål Definere bibliotekets plass i informasjonssamfunnet og videreutvikle bibliotekene som læringsarenaer blant annet gjennom samarbeid med Karrieresentrene Tiltak 1 For å medvirke til at e-norgeplanen realiseres, utvides tilbudet om "Lær data i biblioteket" i 14 bibliotek i fylket Tiltak 2 Formalisere samarbeidet mellom bibliotekene og karrieresentrene i alle regionene i løpet av 2012 for å synliggjøre samarbeidsområdene 3 Delmål Bibliotekene skal bidra i forhold til regionenes samfunnsutfordringer definert i RHP 2012 Ansvar Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket 19

20 Tiltak 1 Nasjonalparkbibliotekene videreutvikles i 2012 gjennom en utvidelse av Fylkesbiblioteket diktbasen "Ord om fjell" Tiltak 2 Iverksette utviklingstiltak i bibliotekene som svarer på regionenes Fylkesbiblioteket satsingsområder i RHP Delmål Utvikle bibliotekene som globale døråpnere og inkluderingsarenaer i Fylkesbiblioteket lokalsamfunnet, blant annet gjennom EU-prosjekter Tiltak 1 Gjennomføre prosjektet "Biblioteket som globale døråpnere" sammen Fylkesbiblioteket med 10 kommuner. Statlige prosjektmidler Flerkulturelt råd skal være rådgivende for fylkesbiblioteket i gjennomføringen av prosjektet og stimulere til brukermedvirkning Tiltak 2 Samarbeide med 6 land i Europa og sende ny søknad om deltagelse i et Fylkesbiblioteket nytt EU-prosjekt. Søknadsfrist mars Partnerskapet er opprettet november Delmål Styrke barn og unges leseferdigheter gjennom Bokbussen, formidling Fylkesbiblioteket gjennom folkebibliotekene, barnehager og skoler Tiltak 1 Bokbussen skal tilby skolene litteraturformidling, skrivekurs og Fylkesbiblioteket fortellerkurs Tiltak 2 Opprette 26 barnehagebibliotek i fylket i 2012 Fylkesbiblioteket 6 Delmål Legge til rette for at Oppland skal være i front i å ta i bruk nye, digitale Fylkesbiblioteket tjenester, e-boka og nettbasert formidling Tiltak 1 Videreutvikle tilbudet om bokanbefalinger på nett, Bokpod. Fylkesbiblioteket 9 kommuner deltar Tiltak 2 Innføre Bibliofil som nytt biblioteksystem for gjenfinning av bøker, Fylkesbiblioteket januar/februar Videreutvikle digitale gjenfinningssystemer for media 7 Delmål Drive bibliotekutvikling gjennom strategisk planarbeid, utarbeide en Fylkesbiblioteket overordnet regional planstrategi og rullere 6 regionale planer Tiltak 1 Utarbeide en overordnet strategiplan for Oppland i 2012 Fylkesbiblioteket Tiltak 2 Rullere 6 regionale planer. Til politisk behandling i kommunene høsten Delmål Arbeide for at Oppland skal bli en pilot for formalisert nettverksbygging gjennom samarbeidsavtaler, et statlig prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket med kr Delmål Bidra til å videreutvikle bibliotekene i den videregående skolen som en læringsarena i skolens pedagogiske hverdag Tiltak 1 Rullere bibliotekplan for den videregående skolen. Til politisk behandling høsten 2012 Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket 20

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Mulighetenes OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Oppland fylkeskommune Side 2 SAMARBEIDSPARTNERE Innovasjon Norge Fylkesmannen i Oppland aetat Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Lillehammer

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10 STRATEGISK KULTUR- OG IDRETTSPLAN FOR VESTFOLD 2015-2018 Forord innhold Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 (SKP) er en rullering av Strategisk Kulturplan for Vestfold 2011 2014.

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kortversjon

ÅRSRAPPORT. Kortversjon 2014 ÅRSRAPPORT Kortversjon SIDE 2 Årsrapport 2014 INNHOLD FYLKESRÅDMANNEN HAR ORDET 3 SAMFUNNSOPPDRAGET 4 HELHET, UTVIKLING OG BÆREKRAFT 4 REGIONALSEKTOREN 5 FOR HELE FYLKET 5 Kollektivtrafikk 5 Regional

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78 FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 Pedagogisk utvikling 65 Inntak og rådgivning 66 Fagopplæring 67 PP-tjenesten

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Regionrådets Handlingsplan 2015

Regionrådets Handlingsplan 2015 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer