Sak 8 (27/2018) Ressursbruk og effektivisering av undervisning i SGO- og HGO-emner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 8 (27/2018) Ressursbruk og effektivisering av undervisning i SGO- og HGO-emner"

Transkript

1 Sak 8 (27/2018) Ressursbruk og effektivisering av undervisning i SGO- og HGO-emner På bakgrunn av innspill til og diskusjoner i programrådsmøtene i januar og februar i år (se vedlegg 1 og 2), samt innkommet bestilling fra instituttstyret (lenke til protokoll 7.mars 2018), har undervisningsleder sammenfattet et forslag til dimensjonering av undervisningen i samfunnsgeografi programmene. Formålet med diskusjon på programrådet er å få innspill til felles veiledende prinsipper for undervisning i samfunnsgeografi-programmene og til nødvendige endringer i emnebeskrivelser for emner som går H18 og V19. Forslag til veiledende prinsipper for undervisning i samfunnsgeografi-programmene gjeldende fra og med høsten 2018: 1. Ved intern ressursfordeling prioriteres første semesters emner SGO1001 og SGO1003 for programstudenter aller først, så metodeemner SGO1910, HGO4010 og HGO Alle emner har kun EN vurderingsform. 3. Seminarundervisning på bachelornivå prioriteres, men antall grupper bør justeres ned og antall seminarer jevnes. Størrelse på seminargrupper skal være mellom studenter. 4. Forelesningsrekker på BA-nivå begrenses til forelesninger per emne. 5. Undervisning på MA-nivå består av minst 8 og maks 12 samlinger, som emneansvarlig kan fordele mellom forelesninger og seminarer. Det oppfordres til bruk av en kombinasjon av forelesning og seminar i hver samling. 6. Emneansvarlig skal være interne vitenskapelige ansatte. 7. Seminarledere bør helst rekrutteres bl. stipendiater og MA-studenter. 8. All pensum skal være elektronisk. Spesifikke tiltak: a) SGO1001 tilbys kun en gang i året, i høstsemester, fra og med Dette innebærer behov for en seminargruppe til i høsten, men besparelser ellers. b) Nedleggelse av SGO1900 og samarbeid med sosiologi om kvantitativ metodeundervisning. Total reduksjon i antall forelesninger (men antall seminargrupper vil øke med 2-3 for det nye felles emnet). c) Nedleggelse av ett masteremne: HGO4403 The politics of work d) Innføring av self-study og seminar-options ved SGO2500. Forventet reduksjon fra 8 til 4 seminargrupper. e) Reduksjon av antall seminargrupper ved å øke antall studenter per gruppe i følgende emner: SGO1900, SGO1910, SGO2100, SGO2200, SGO2302, SGO2400, SGO2500 HGO4010 f) Reduksjon av antall forelesninger i følgende emner: SGO2100 HGO4011 g) Reduksjon av antall seminarer i følgende emner: SGO2100, SGO3500 h) Følgende emner legger om til kun EN vurderingsform: SGO1900, SGO2100, SG02200, SGO2400 HGO4011, HGO4301, HGO4940 i) Alle emner sender inn innspill i forhold til punkt 4 og 5 i veiledende prinsipper over.

2 Vedlegg 1: Bacheloremner Programrådsmøte i samfunnsgeografi 17.januar kl Sak 8 (8/2018) Ressursbruk og effektivisering av undervisning i bacheloremner Emner på bachelornivå ble diskutert: SGO1001: Lektorprogrammet er under endring. Dette kan medføre at behov for emnet i vårsemesterene faller bort. Emnet er obligatorisk for våre egne studenter, de som velger 40- gruppen i samfunnsgeografi og UTV-studenter med fordypning i samfunnsgeografi. Det kom forslag om utvikling av eget opplegg for lektorstudentene, for å sikre at geografifaget får en sentral rolle (ref. nye læreplaner). Det ble påpekt at dette er noe som krever lite ressurser, men som kan få stor effekt. Samfunnsgeografi følger prosessen med nye læreplaner og ønsker å bidra med innspill også ved fremtidige høringsrunder. Jemima melder inn ønske om at lektorprogrammet kan være tema for en mandagslunsj. SGO1003: Ingen endring SGO1900: Foreløpig ingen endring (se vedlegg) SGO2100: Fjerne emneoppgaven og utvide skoleeksamen fra 3 til 5 timer, og gjøre eksamen mer variert (kortsvars- og langsvarsoppgaver) SGO2200: Ingen endringer - sterke faglige grunner til å beholde to eksamensvarianter. SGO2400: Endring i antall seminargrupper. Sterke faglige grunner til å beholde to eksamensvarianter. SGO2500: Oppretter to varianter, en "self-study option" og en "seminar option" (se vedlegg) SGO3200: Ingen endring SGO3300: Mulig reduksjon av antall forelesninger (1-2). Forslag om revidering av innhold før V19. SGO3500: Ingen endringer Felles metodeemne ved ISS blir diskutert igjen, spesielt med tanke på SGO1900. Vedlegget det refereres til over, er forslag til endringer som ble sendt ut i sakskartet og finnes her.

3 Bacheloremner Innkommede forslag per 15.januar 2018 SGO1001 (David) ingen endringer i undervisningsopplegg (JGG: opplegget skal beholdes slik det er) Tilbys kun høstsemester fra og med høsten SGO1003 (Michael): inga förändringar är aktuella (JGG: opplegget skal beholdes slik det er) SGO1900 (Michael) för närvarande finns två examinationsformer: uppsats och tentamen. Detta kan med förmån minskas till enbart en form: tentamen. Det är dock ej enbart en effektivisering utan helt klart en försämring, men så är även "effektivisering" lite av en eufemism, ikke sant? Kursen bygger huvudsakligen på seminarier och dataövningar redan nu. DESSA BÖR VARA OBLIGATORISKA! Det är dock inte aktuellt att göra något ifall kursen slås samman med sociologernas. SGO 2200 (Bjørnar) Fra skoleeksamen (3 timer, 60 %) og hjemmeeksamen (selvvalgt tema, 40%) til kun enn vurderingsform: Skoleeksamen 6 timer, 100% av karakteren Obligatorisk skriftlig innlevering med bestått/ikke bestått («Kvalifiseringsoppgave»). Ikke bestått betyr at eksamensretten faller bort. Selvvalgt tema. Veiledning i seminarene. SGO2400 (Jørgen) 3 heller en 4 seminargrupper. SGO2400 har relativt få seminarer hvert semester (6 per semester). Ingen endring i vurderingsform, ønsker å beholde 2 eksamener. SGO2400 er et relativt velfungerende emne, med et høyt karaktersnitt på både den nåværende semesteroppgaven og skoleeksamen. Dersom en av disse vurderingsformene blir kuttet vil det være grunn til å tro at graden av læringsutbytte og kunnskapstilegning vil gå betydelig ned. Dette ved å gi enten: A) Manglende trening i oppgaveskriving innenfor politisk geografi, noen som har vært en prioritet på emnet B) Eller ikke stimulere til en bredere gjennomgang av emnets ulike tematiske deler og pensum i form av en skoleeksamen. Karaktersnittet viser per nå at studentene ofte oppnår gode kunnskaper på begge områder, og jeg tilråder derfor at vurderingsformen ikke endres. SGO2500 (Jemima) Opprette two study options som studenter kan selv bestemme: self-study option eller seminar option Ulike obligatorisk aktivitet for hver option: term paper over oppgitt tema (self study) eller gruppearbeid og presentasjon i seminarrekken. Felles vurderingsform: 6 timers skoleeksamen, som nå. SGO2100 (Per Gunnar) Fjerne emneoppgaven og utvide skoleeksamen fra 3 til 5 timer, og gjøre eksamen mer variert (kortsvars- og langsvarsoppgaver)

4 Redusere antall seminarer (blant annet fordi veiledning i forbindelse med emneoppgaven bortfaller) SGO3300 (Jemima) Mulig reduksjon av antall forelesninger (1-2). Forslag om revidering av innhold før V18. SGO3500 (Michael) kursens upplägg bör ej ändras. Den verkar uppskattas som den är, och just föreläsningarna har fått högst betyg av studenterna. Om metodeundervisning (Jemima) Ett kvantitativ metodeemne for hele ISS? Samarbeid mellom SOS og SGO i kvantitativ metode på BA-nivå. vi behöver en kurs i kvalitativ metod på bachelornivå.

5 Vedlegg 2: Masteremner Programrådsmøte i samfunnsgeografi 14.februar kl Sak 7 (17/2018) Ressursbruk og effektivisering av undervisning i masteremner Emner på masternivå ble diskutert: HGO4010: Ingen endringer meldt inn HGO4011: Nåværende undervisningsopplegg ønskes videreført, dvs. 12 forelesninger og 3 seminarer. Forslag til ny eksamensordning: hjemmeeksamen (1 uke) HGO4040: 14-dagers hjemmeeksamen beholdes, lengde endres til maks 6000 ord. HGO4201: Ønsker ingen endringer HGO4202: Ingen endringer meldt inn HGO4203: Foreløpig ingen endringer (emnet er nytt i år) HGO4301: Ønsker ingen endringer HGO4401: Undervisningen kan reduseres til 10 samlinger, samtidig som undervisningen legges om fra forelesning til seminar med aktiv studentdeltagelse. Eksisterende eksamensordning ønskes videreført. HGO4403: Kutte ett av to term paper seminar, kutte ett tematisk seminar. HGO4501: Det foreslås å beholde antall samlinger, med en kombinasjon av forelesning og seminar på hver samling. Skoleeksamen på 4-timer utvides til 6 timer. HGO4601: Ønsker ingen endringer HGO4604: Endres tilsvarende HGO4403 HGO4605: Vurdering endres fra skoleeksamen til en ukes hjemmeeksamen. HGO4940: Endringer i eksamensform, muntlig eksamen kuttes. Ønsker en kombinasjon av forelesning og seminar på hver samling. Ønsker at det legges opp til fire timers undervisningssamlinger, hvorav siste time brukes til selvstendig arbeid i PC-stua uten faglærer tilstede. Fullstendig oversikt over endringer som ble meldt i forkant av møtet finnes her

6 Forslag til effektiviseringstiltak HGO-emner Innkommende forslag per 13.februar 2018 HGO4011 Philosophy and methodology of human geography (Kristian) Undervisningsopplegg: Nåværende undervisningsopplegg ønskes videreført, dvs. 12 forelesninger og 3 seminar (med fokus på å løse eksempeloppgaver) Eksamen: Eksisterende eksamensordning: mappeeksamen (60%) bestående av to emneoppgaver pluss 3 timer skoleeksamen (40%). Forslag til ny eksamensordning: hjemmeeksamen (2 uker) HGO4040 Individual reading list (Jemima) 14-dagers hjemmeeksamen beholdes, med digital innlevering. Oppgavens lengde endres fra sider ( including notes, but excluding references. The Times (Roman) 12 font must be used with 1.5 spacing ; ca ord) til ord (ca 12,5-15 sider). HGO4201 Urbanism - urban structures and trends (Michael) kursen är redan nu upplagd i enlighet med effektiviseringsvisionen. SGO4203 Sustainable urban transformations (Per Gunnar) Nytt emne med én introduksjonsforelesning og 8 seminarer/undervisningssamlinger, som kanskje kan reduseres til 6/7, men det bør evalueres først Lite annet som kan gjøres, siden dette bare har én eksamensform: Research paper HGO4301 The social dimensions of climate change (Karen) No changes: 10 lectures, 4 seminars; keep the exam the same as this year, with a written exam and a paper. HGO4302 Transformations to sustainability (Karen; nytt emne) open to discussion possibly only a course paper, would still like to have four seminars (as HGO4301). HGO4401 Democratization and civil society in developing countries (Kristian) Undervisningsopplegg: Undervisningen høsten 2017 bestod av 12 forelesninger, ingen seminar. Undervisningen kan reduseres til 10 forelesninger samtidig som undervisningen legges om til seminar med aktiv studentdeltagelse Eksamen: Eksisterende eksamensordning ønskes videreført: selvvalgt emneoppgave med begrenset individuell veiledning HGO4403 Political geographies of work (David) kutte ett av to term paper seminar kutte ett tematisk seminar HGO4501 Development (Jemima) Undervisning består i dag av 8 samlinger (3 forelesninger og 5 seminarer). Det foreslås å beholde antall samlinger, med en kombinasjon av forelesning og seminar på hver samling. Skoleeksamen på 4-timer utvides til 6 timer.

7 HGO4601 Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions (Bjørnar) Ingen endring, beholder 8-9 forelesninger, 3 seminarrunder og 6 timer skoleeksamen. HGO4604 Labour geographies (David) kuttet en forelesning og redusert antallet seminarer V18. Innspill for følgende emner etterlyses: HGO4010 Qualitative method HGO4202 Urbanism - urban policies and planning HGO4605 Transformations in the global economy: value chains and production networks HGO4940 Geographic Information Systems