Sak 8 (27/2018) Ressursbruk og effektivisering av undervisning i SGO- og HGO-emner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 8 (27/2018) Ressursbruk og effektivisering av undervisning i SGO- og HGO-emner"

Transkript

1 Sak 8 (27/2018) Ressursbruk og effektivisering av undervisning i SGO- og HGO-emner På bakgrunn av innspill til og diskusjoner i programrådsmøtene i januar og februar i år (se vedlegg 1 og 2), samt innkommet bestilling fra instituttstyret (lenke til protokoll 7.mars 2018), har undervisningsleder sammenfattet et forslag til dimensjonering av undervisningen i samfunnsgeografi programmene. Formålet med diskusjon på programrådet er å få innspill til felles veiledende prinsipper for undervisning i samfunnsgeografi-programmene og til nødvendige endringer i emnebeskrivelser for emner som går H18 og V19. Forslag til veiledende prinsipper for undervisning i samfunnsgeografi-programmene gjeldende fra og med høsten 2018: 1. Ved intern ressursfordeling prioriteres første semesters emner SGO1001 og SGO1003 for programstudenter aller først, så metodeemner SGO1910, HGO4010 og HGO Alle emner har kun EN vurderingsform. 3. Seminarundervisning på bachelornivå prioriteres, men antall grupper bør justeres ned og antall seminarer jevnes. Størrelse på seminargrupper skal være mellom studenter. 4. Forelesningsrekker på BA-nivå begrenses til forelesninger per emne. 5. Undervisning på MA-nivå består av minst 8 og maks 12 samlinger, som emneansvarlig kan fordele mellom forelesninger og seminarer. Det oppfordres til bruk av en kombinasjon av forelesning og seminar i hver samling. 6. Emneansvarlig skal være interne vitenskapelige ansatte. 7. Seminarledere bør helst rekrutteres bl. stipendiater og MA-studenter. 8. All pensum skal være elektronisk. Spesifikke tiltak: a) SGO1001 tilbys kun en gang i året, i høstsemester, fra og med Dette innebærer behov for en seminargruppe til i høsten, men besparelser ellers. b) Nedleggelse av SGO1900 og samarbeid med sosiologi om kvantitativ metodeundervisning. Total reduksjon i antall forelesninger (men antall seminargrupper vil øke med 2-3 for det nye felles emnet). c) Nedleggelse av ett masteremne: HGO4403 The politics of work d) Innføring av self-study og seminar-options ved SGO2500. Forventet reduksjon fra 8 til 4 seminargrupper. e) Reduksjon av antall seminargrupper ved å øke antall studenter per gruppe i følgende emner: SGO1900, SGO1910, SGO2100, SGO2200, SGO2302, SGO2400, SGO2500 HGO4010 f) Reduksjon av antall forelesninger i følgende emner: SGO2100 HGO4011 g) Reduksjon av antall seminarer i følgende emner: SGO2100, SGO3500 h) Følgende emner legger om til kun EN vurderingsform: SGO1900, SGO2100, SG02200, SGO2400 HGO4011, HGO4301, HGO4940 i) Alle emner sender inn innspill i forhold til punkt 4 og 5 i veiledende prinsipper over.

2 Vedlegg 1: Bacheloremner Programrådsmøte i samfunnsgeografi 17.januar kl Sak 8 (8/2018) Ressursbruk og effektivisering av undervisning i bacheloremner Emner på bachelornivå ble diskutert: SGO1001: Lektorprogrammet er under endring. Dette kan medføre at behov for emnet i vårsemesterene faller bort. Emnet er obligatorisk for våre egne studenter, de som velger 40- gruppen i samfunnsgeografi og UTV-studenter med fordypning i samfunnsgeografi. Det kom forslag om utvikling av eget opplegg for lektorstudentene, for å sikre at geografifaget får en sentral rolle (ref. nye læreplaner). Det ble påpekt at dette er noe som krever lite ressurser, men som kan få stor effekt. Samfunnsgeografi følger prosessen med nye læreplaner og ønsker å bidra med innspill også ved fremtidige høringsrunder. Jemima melder inn ønske om at lektorprogrammet kan være tema for en mandagslunsj. SGO1003: Ingen endring SGO1900: Foreløpig ingen endring (se vedlegg) SGO2100: Fjerne emneoppgaven og utvide skoleeksamen fra 3 til 5 timer, og gjøre eksamen mer variert (kortsvars- og langsvarsoppgaver) SGO2200: Ingen endringer - sterke faglige grunner til å beholde to eksamensvarianter. SGO2400: Endring i antall seminargrupper. Sterke faglige grunner til å beholde to eksamensvarianter. SGO2500: Oppretter to varianter, en "self-study option" og en "seminar option" (se vedlegg) SGO3200: Ingen endring SGO3300: Mulig reduksjon av antall forelesninger (1-2). Forslag om revidering av innhold før V19. SGO3500: Ingen endringer Felles metodeemne ved ISS blir diskutert igjen, spesielt med tanke på SGO1900. Vedlegget det refereres til over, er forslag til endringer som ble sendt ut i sakskartet og finnes her.

3 Bacheloremner Innkommede forslag per 15.januar 2018 SGO1001 (David) ingen endringer i undervisningsopplegg (JGG: opplegget skal beholdes slik det er) Tilbys kun høstsemester fra og med høsten SGO1003 (Michael): inga förändringar är aktuella (JGG: opplegget skal beholdes slik det er) SGO1900 (Michael) för närvarande finns två examinationsformer: uppsats och tentamen. Detta kan med förmån minskas till enbart en form: tentamen. Det är dock ej enbart en effektivisering utan helt klart en försämring, men så är även "effektivisering" lite av en eufemism, ikke sant? Kursen bygger huvudsakligen på seminarier och dataövningar redan nu. DESSA BÖR VARA OBLIGATORISKA! Det är dock inte aktuellt att göra något ifall kursen slås samman med sociologernas. SGO 2200 (Bjørnar) Fra skoleeksamen (3 timer, 60 %) og hjemmeeksamen (selvvalgt tema, 40%) til kun enn vurderingsform: Skoleeksamen 6 timer, 100% av karakteren Obligatorisk skriftlig innlevering med bestått/ikke bestått («Kvalifiseringsoppgave»). Ikke bestått betyr at eksamensretten faller bort. Selvvalgt tema. Veiledning i seminarene. SGO2400 (Jørgen) 3 heller en 4 seminargrupper. SGO2400 har relativt få seminarer hvert semester (6 per semester). Ingen endring i vurderingsform, ønsker å beholde 2 eksamener. SGO2400 er et relativt velfungerende emne, med et høyt karaktersnitt på både den nåværende semesteroppgaven og skoleeksamen. Dersom en av disse vurderingsformene blir kuttet vil det være grunn til å tro at graden av læringsutbytte og kunnskapstilegning vil gå betydelig ned. Dette ved å gi enten: A) Manglende trening i oppgaveskriving innenfor politisk geografi, noen som har vært en prioritet på emnet B) Eller ikke stimulere til en bredere gjennomgang av emnets ulike tematiske deler og pensum i form av en skoleeksamen. Karaktersnittet viser per nå at studentene ofte oppnår gode kunnskaper på begge områder, og jeg tilråder derfor at vurderingsformen ikke endres. SGO2500 (Jemima) Opprette two study options som studenter kan selv bestemme: self-study option eller seminar option Ulike obligatorisk aktivitet for hver option: term paper over oppgitt tema (self study) eller gruppearbeid og presentasjon i seminarrekken. Felles vurderingsform: 6 timers skoleeksamen, som nå. SGO2100 (Per Gunnar) Fjerne emneoppgaven og utvide skoleeksamen fra 3 til 5 timer, og gjøre eksamen mer variert (kortsvars- og langsvarsoppgaver)

4 Redusere antall seminarer (blant annet fordi veiledning i forbindelse med emneoppgaven bortfaller) SGO3300 (Jemima) Mulig reduksjon av antall forelesninger (1-2). Forslag om revidering av innhold før V18. SGO3500 (Michael) kursens upplägg bör ej ändras. Den verkar uppskattas som den är, och just föreläsningarna har fått högst betyg av studenterna. Om metodeundervisning (Jemima) Ett kvantitativ metodeemne for hele ISS? Samarbeid mellom SOS og SGO i kvantitativ metode på BA-nivå. vi behöver en kurs i kvalitativ metod på bachelornivå.

5 Vedlegg 2: Masteremner Programrådsmøte i samfunnsgeografi 14.februar kl Sak 7 (17/2018) Ressursbruk og effektivisering av undervisning i masteremner Emner på masternivå ble diskutert: HGO4010: Ingen endringer meldt inn HGO4011: Nåværende undervisningsopplegg ønskes videreført, dvs. 12 forelesninger og 3 seminarer. Forslag til ny eksamensordning: hjemmeeksamen (1 uke) HGO4040: 14-dagers hjemmeeksamen beholdes, lengde endres til maks 6000 ord. HGO4201: Ønsker ingen endringer HGO4202: Ingen endringer meldt inn HGO4203: Foreløpig ingen endringer (emnet er nytt i år) HGO4301: Ønsker ingen endringer HGO4401: Undervisningen kan reduseres til 10 samlinger, samtidig som undervisningen legges om fra forelesning til seminar med aktiv studentdeltagelse. Eksisterende eksamensordning ønskes videreført. HGO4403: Kutte ett av to term paper seminar, kutte ett tematisk seminar. HGO4501: Det foreslås å beholde antall samlinger, med en kombinasjon av forelesning og seminar på hver samling. Skoleeksamen på 4-timer utvides til 6 timer. HGO4601: Ønsker ingen endringer HGO4604: Endres tilsvarende HGO4403 HGO4605: Vurdering endres fra skoleeksamen til en ukes hjemmeeksamen. HGO4940: Endringer i eksamensform, muntlig eksamen kuttes. Ønsker en kombinasjon av forelesning og seminar på hver samling. Ønsker at det legges opp til fire timers undervisningssamlinger, hvorav siste time brukes til selvstendig arbeid i PC-stua uten faglærer tilstede. Fullstendig oversikt over endringer som ble meldt i forkant av møtet finnes her

6 Forslag til effektiviseringstiltak HGO-emner Innkommende forslag per 13.februar 2018 HGO4011 Philosophy and methodology of human geography (Kristian) Undervisningsopplegg: Nåværende undervisningsopplegg ønskes videreført, dvs. 12 forelesninger og 3 seminar (med fokus på å løse eksempeloppgaver) Eksamen: Eksisterende eksamensordning: mappeeksamen (60%) bestående av to emneoppgaver pluss 3 timer skoleeksamen (40%). Forslag til ny eksamensordning: hjemmeeksamen (2 uker) HGO4040 Individual reading list (Jemima) 14-dagers hjemmeeksamen beholdes, med digital innlevering. Oppgavens lengde endres fra sider ( including notes, but excluding references. The Times (Roman) 12 font must be used with 1.5 spacing ; ca ord) til ord (ca 12,5-15 sider). HGO4201 Urbanism - urban structures and trends (Michael) kursen är redan nu upplagd i enlighet med effektiviseringsvisionen. SGO4203 Sustainable urban transformations (Per Gunnar) Nytt emne med én introduksjonsforelesning og 8 seminarer/undervisningssamlinger, som kanskje kan reduseres til 6/7, men det bør evalueres først Lite annet som kan gjøres, siden dette bare har én eksamensform: Research paper HGO4301 The social dimensions of climate change (Karen) No changes: 10 lectures, 4 seminars; keep the exam the same as this year, with a written exam and a paper. HGO4302 Transformations to sustainability (Karen; nytt emne) open to discussion possibly only a course paper, would still like to have four seminars (as HGO4301). HGO4401 Democratization and civil society in developing countries (Kristian) Undervisningsopplegg: Undervisningen høsten 2017 bestod av 12 forelesninger, ingen seminar. Undervisningen kan reduseres til 10 forelesninger samtidig som undervisningen legges om til seminar med aktiv studentdeltagelse Eksamen: Eksisterende eksamensordning ønskes videreført: selvvalgt emneoppgave med begrenset individuell veiledning HGO4403 Political geographies of work (David) kutte ett av to term paper seminar kutte ett tematisk seminar HGO4501 Development (Jemima) Undervisning består i dag av 8 samlinger (3 forelesninger og 5 seminarer). Det foreslås å beholde antall samlinger, med en kombinasjon av forelesning og seminar på hver samling. Skoleeksamen på 4-timer utvides til 6 timer.

7 HGO4601 Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions (Bjørnar) Ingen endring, beholder 8-9 forelesninger, 3 seminarrunder og 6 timer skoleeksamen. HGO4604 Labour geographies (David) kuttet en forelesning og redusert antallet seminarer V18. Innspill for følgende emner etterlyses: HGO4010 Qualitative method HGO4202 Urbanism - urban policies and planning HGO4605 Transformations in the global economy: value chains and production networks HGO4940 Geographic Information Systems

Hvordan undervise mer effektivt og beholde høy studiekvalitet? Anniken og Jemima Undervisningsseminaret 17. nov. 2017

Hvordan undervise mer effektivt og beholde høy studiekvalitet? Anniken og Jemima Undervisningsseminaret 17. nov. 2017 Hvordan undervise mer effektivt og beholde høy studiekvalitet? Anniken og Jemima Undervisningsseminaret 17. nov. 2017 ISS viktigste ressurs! Vit-ansatte + admin = sant! Status på undervisningsfronten

Detaljer

FORSLAG OM OPPRETTELSE AV ENGELSKSPRÅKLIG «MASTER IN HUMAN GEOGRAPHY» OG BESLEKTEDE TILTAK

FORSLAG OM OPPRETTELSE AV ENGELSKSPRÅKLIG «MASTER IN HUMAN GEOGRAPHY» OG BESLEKTEDE TILTAK FORSLAG OM OPPRETTELSE AV ENGELSKSPRÅKLIG «MASTER IN HUMAN GEOGRAPHY» OG BESLEKTEDE TILTAK Programrådet i samfunnsgeografi (SGO) vedtok 16. desember 2015 (Sak 6-51/2015) følgende endringer: «- Programrådet

Detaljer

Periodisk emneevaluering av SGO Bacheloroppgave (våren 2016)

Periodisk emneevaluering av SGO Bacheloroppgave (våren 2016) Periodisk emneevaluering av SGO 3090 - Bacheloroppgave (våren 0) Kristian Stokke 3. september 0 SGO 3090 er en obligatorisk del av bachelorgraden i samfunnsgeografi. Emnet gir studentene anledning til

Detaljer

Reduksjon i timer (% sp*4447 timer)

Reduksjon i timer (% sp*4447 timer) Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: 10/2018 ephorte: Møtedato: 11. april 2018 Notatdato:

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Sensorveiledninger i samfunnsgeografi

Sensorveiledninger i samfunnsgeografi Sensorveiledninger i samfunnsgeografi Som følge av ny lovendring, skal alle eksamener (inkludert muntlige, praktiske og utsatte eksamener) ha sensorveiledninger inne V19. Mange av våre emner har sensorveiledninger

Detaljer

Programgjennomgang for 2018: Bachelorprogrammet i samfunnsgeografi og masterprogrammet i samfunnsgeografi - Human Geography Universitetet i Oslo

Programgjennomgang for 2018: Bachelorprogrammet i samfunnsgeografi og masterprogrammet i samfunnsgeografi - Human Geography Universitetet i Oslo Programgjennomgang for 2018: Bachelorprogrammet i samfunnsgeografi og masterprogrammet i samfunnsgeografi - Human Geography Universitetet i Oslo 1. Evalueringsmateriale fra siste år I 2018 ble det gjennomført

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato:16.06 2011 Deres ref.: Vår ref.: Referat møte Programrådsmøte Spesialpedagogikk 31.mai Tilstede: Tilstede: Jørgen Frost (leder av Programråd),

Detaljer

Programgjennomgang Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Programgjennomgang Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Programgjennomgang 2018 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Instituttets programmer: Kultur og kommunikasjon Organisasjon, ledelse og arbeid Samfunnsgeografi Sosiologi Utviklingsstudier 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

2.1 Avtale Det er gjort avtale om at jeg skal ha løpene tilsyn med emnetilbudet på samfunnsgeografi.

2.1 Avtale Det er gjort avtale om at jeg skal ha løpene tilsyn med emnetilbudet på samfunnsgeografi. 1 Arnt Fløysand Professor, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen Fosswinckelsgt 6 N-5007 Bergen arnt.floysand@geog.uib.no Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi 1 Bakgrunnsinformasjon 1.1 Rapporten

Detaljer

Referat fra mote i Programutvalget /04

Referat fra mote i Programutvalget /04 Referat fra mote i Programutvalget 03.02.2004 01/04 a) Til referatet ble det poengtert at vedtak fra sak 57/03 06.12.03 må inn i instruks som sendes til sensorer b) Programleder for bachelorprogrammet,

Detaljer

Sak 3, saksnr. 52/12: Første semester MA

Sak 3, saksnr. 52/12: Første semester MA Til: Programrådet i sosiologi Fra: Undervisningsansvarlig Sakstype: Diskusjonssak Møtedato: 12. desember 2012 Notatdato: 5. desember 2012 Saksbehandler: Kathrine Løvberg Sak 3, saksnr. 52/12: Første semester

Detaljer

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett.

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett. NOTAT Til: PMR Dato: 5.11.2015 Forslag til nye evalueringsformer for JUS2211 Kort om bakgrunn og formål I innstillingen fra arbeidsgruppen for alternative evalueringsformer ble det foreslått nye evalueringsformer

Detaljer

Emneevaluering består i all hovedsak av to evalueringsmåter, underveisevaluering og periodisk/grundig evaluering.

Emneevaluering består i all hovedsak av to evalueringsmåter, underveisevaluering og periodisk/grundig evaluering. Emneevaluering Emneevaluering består i all hovedsak av to evalueringsmåter, underveisevaluering og periodisk/grundig evaluering. Underveisevaluering Evalueringen skal gjøres hver gang emnet gjennomføres

Detaljer

Gjennom arbeidet med SGO 4011 skal studentene oppnå følgende mål:

Gjennom arbeidet med SGO 4011 skal studentene oppnå følgende mål: Periodisk emneevaluering av SGO 4011 - Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi (høsten 2013) 1. Om emnet SGO 4011 er en obligatorisk del av mastergraden i samfunnsgeografi. Emnet omhandler faghistorie

Detaljer

EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE

EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR 2017. FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE Emnet bestod av 10 dobbeltforelesninger og 8 seminartimer spredt over hele semesteret fra januar til mai. Obligatorisk aktivitet bestod

Detaljer

Tilsynssensors årsrapport for bachelorprogrammet i utviklingsstudier, UiO

Tilsynssensors årsrapport for bachelorprogrammet i utviklingsstudier, UiO Tilsynssensors årsrapport for bachelorprogrammet i utviklingsstudier, UiO 1. Bakgrunnsinformasjon 1.1 Emne og studieprogram rapporten er gyldig for Rapporten gjelder for UTV 1000 og UTV 3091 på bachelorprogrammet

Detaljer

SGO 1001 Innføring i Samfunnsgeografi. Dette er et obligatorisk emne i 1. semester

SGO 1001 Innføring i Samfunnsgeografi. Dette er et obligatorisk emne i 1. semester Kjell Overvåg Professor Høgskolen i Innlandet 2624 Lillehammer kjell.overvag@inn.no Februar 2019 RAPPORT FRA TILSYNSSENSOR FOR SAMFUNNSGEOGRAFI Levert januar 2019. Mandatet for tilsynssensor i samfunnsgeografi

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil kunne gjøre

Detaljer

Vurderingsformer og tilbakemelding på spesialiseringsemnene på bachelornivå

Vurderingsformer og tilbakemelding på spesialiseringsemnene på bachelornivå Programutvalget i Sosiologi Oslo, 16. november 2015 Vurderingsformer og tilbakemelding på spesialiseringsemnene på bachelornivå I rapporten fra den periodiske programevalueringen i for sosiologiprogrammene

Detaljer

Periodisk emneevaluering av SGO2100 Bygeografi og urbanisme (2012)

Periodisk emneevaluering av SGO2100 Bygeografi og urbanisme (2012) Periodisk emneevaluering av SGO2100 Bygeografi og urbanisme (2012) Historikk Dette kurset har hatt et fast format i mange år. Det er innrettet mot vestlige byer, og dekker temaer som økonomisk utvikling,

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat NOTAT Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 4 Møtedato: 21.10.2013 Notatdato: 14.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Mastergradsprogram i sosiologi

Mastergradsprogram i sosiologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i sosiologi 120 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av programstyret i sosiologi ved Institutt for samfunnsvitenskap den 5. februar 2019 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Referat Programrådet i spesialpedagogikk 1.april 2009

Referat Programrådet i spesialpedagogikk 1.april 2009 Institutt for spesialpedagogikk Postboks 1140, Blindern 0318 Oslo Sem Sælandsvei 7 Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 22 85 80 59 Telefaks: 22 85 80 21 Web-adr.: http://www.uv.uio.no/isp/ Referat Programrådet

Detaljer

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 Kursansvarlig: Berit Skog Innleveringsfrist for prosjektoppgaven: 11. mai NB! Alle kurs som arrangeres i forbindelse med SOS2001, er obligatoriske. Fellesundervisning:

Detaljer

Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115.

Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115. Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115. Thorolf Magnesen, Senter for miljø og ressursstudier, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet E-post:

Detaljer

SOSIALANTROPOLOGISK INSTITUTT

SOSIALANTROPOLOGISK INSTITUTT SOSIALANTROPOLOGISK INSTITUTT DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Referat fra møte i Programutvalget: tirsdag 03.02.03., kl. 09.15, rom 626-ES Programstyreleder: Programleder for bachelorgraden: Programleder

Detaljer

Periodisk emneevaluering EST3010 Tverrestetisk prosjektarbeid vår 2018

Periodisk emneevaluering EST3010 Tverrestetisk prosjektarbeid vår 2018 Periodisk emneevaluering EST3010 Tverrestetisk prosjektarbeid vår 2018 av Kim Johansen Østby Emneansvarlig/faglærer 2018 k.j.ostby@media.uio.no Emnebeskrivelsen Emnebeskrivelsen fungerer godt. Den tydeliggjør

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg):

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg): STUDIEKVALITETSRAPPORT 2010 - UTVIKLINGSSTUDIER 1 inntakskvalitet a) Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes altså de som har programmet som førstevalg): 2009: 1619 (143) 2010: 1518 (152)

Detaljer

Emne PROPSY309 - emnerapport 2014 Høst

Emne PROPSY309 - emnerapport 2014 Høst Emne PROPSY309 - emnerapport 2014 Høst Emneansvarlig: Hege Høivik Bye, Institutt for samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hoveddeler 1) Teori og praktiske

Detaljer

Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi

Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi Nina Gunnerud Berg Professor og instituttleder Geografisk institutt, NTNU 7491 Trondheim nina.gunnerud.berg@svt.ntnu.no 25.10.07 Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi 1. Bakgrunnsinformasjon 1.1. Rapporten

Detaljer

PROPSY309 Sosialpsykologi Emnerapport 2017 Vår

PROPSY309 Sosialpsykologi Emnerapport 2017 Vår PROPSY309 Sosialpsykologi Emnerapport 2017 Vår Emneansvarlig: Ådne Thomassen, Institutt for Samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hovedtema: 1. Teori og

Detaljer

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst Emneansvarlig: Hege Høivik Bye, Institutt for samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hoveddeler: 1) Teori og praktiske

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

Sak 10/10: Seminarundervisningen på samfunnsgeografi

Sak 10/10: Seminarundervisningen på samfunnsgeografi Til: Programrådet i samfunnsgeografi Fra: Stipendiat Marielle Stigum Gleiss og stipendiat Annika Wetlesen Sakstype: Diskusjonssak Møtedato: 27. januar 2010 Notatdato: 7. desember 2009 Saksbehandler: Målfrid

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Ideer og tiltak. Lektorprogrammet

Ideer og tiltak. Lektorprogrammet Ideer og tiltak Lektorprogrammet Rekruttering til Lektorprogrammet et godt utgangspunkt Høye karaktersnitt fra vgs (årene 2011-2014) Realfag : 44 Kultur og samfunnsfag: 47 Nordisk: 44 Fremmedspråk: 43

Detaljer

Sak 2, saksnr. 02/19: Notat om emneportefølje på masterprogrammet

Sak 2, saksnr. 02/19: Notat om emneportefølje på masterprogrammet Til: Sakstype: Programrådet i sosiologi Diskusjonssak Møtedato: 6. februar 2019 Notatdato: 30. januar 2019 Fra: Anniken Hagelund Sak 2, saksnr. 02/19: Notat om emneportefølje på masterprogrammet Som undervisningsleder

Detaljer

Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi

Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi 1 Arnt Fløysand Professor, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen Fosswinckelsgt 6 N-5007 Bergen arnt.floysand@geog.uib.no Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi 1. Bakgrunnsinformasjon 1.1 Rapporten

Detaljer

NOTAT. Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett

NOTAT. Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett NOTAT Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett Det foreslås at det fom høsten 2017 innføres prosedyrekonkurranse som et obligatorisk element på JUS2111. Alle studentene

Detaljer

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Vår

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Vår Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Vår Emneansvarlig: Hege Høivik Bye, Institutt for samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hoveddeler: 1) Teori og praktiske

Detaljer

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Skjemaet fylles ut av deg som er faglærer som foreslår å opprette et nytt emne, eller å endre eller legge ned et eksisterende emne. Skjemaet brukes i instituttets

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

Periodisk emnerapport for LATAM2506 og LATAM4506 Våren 2015 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for LATAM2506 og LATAM4506 Våren 2015 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for LATAM2506 og LATAM4506 Våren 2015 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Emnet LATAM2506 gir en innføring i økonomisk utvikling i Latin-Amerika med fokus på 1900-tallet. Emnet

Detaljer

Referat fra møte i Undervisningsrådet Tirsdag 31. august 2004

Referat fra møte i Undervisningsrådet Tirsdag 31. august 2004 Referat fra møte i Undervisningsrådet Tirsdag 31. august 2004 Til stede: Erling Guldbrandsen, Arvid O. Vollsnes, Hallgjerd Aksnes, Øyvin Dybsand, Otto Chr. Pay og Turid Kristensen Orienteringssaker/saker

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo 9. februar Periodisk emnerapport MEVIT1700 Digital kultur høsten 2015

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo 9. februar Periodisk emnerapport MEVIT1700 Digital kultur høsten 2015 Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo 9. februar 2016 Periodisk emnerapport MEVIT1700 Digital kultur høsten 2015 Grunnlagsmateriale for denne periodiske emnerapporten - Emnebeskrivelsen

Detaljer

PERIODISK EMNEEVALUERING

PERIODISK EMNEEVALUERING PERIODISK EMNEEVALUERING Tittel: KUN2016/KUN4016: Tid og visualitet i den tidlig moderne perioden Ekskursjonsemne til Roma HØST 2017 Fagansvarlig: Per Sigurd Tveitevåg Styve Gjennomføringsfakta Det var

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Sak 4, saksnr. 28/12: Metodologi/analysekurs for masterprogrammet

Sak 4, saksnr. 28/12: Metodologi/analysekurs for masterprogrammet Til: Programrådet i sosiologi Fra: Undervisningsansvarlig Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 30. mai 2012 Notatdato: 23. mai 2012 Saksbehandler: Kathrine Løvberg Sak 4, saksnr. 28/12: Metodologi/analysekurs

Detaljer

Orientering om tidsplan for endringer i studietilbudet. Bachelorprogrammet i sosiologi

Orientering om tidsplan for endringer i studietilbudet. Bachelorprogrammet i sosiologi Orientering om tidsplan for endringer i studietilbudet Bachelorprogrammet i sosiologi Anbefalt studieløp fra 2015 SVMET1010 på våren 2. semester for bachelorprogramstudenter i sosiologi 40-gruppen konsentrert

Detaljer

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time

Detaljer

Studieplan 2010/ Årsstudium i sosiologi ( )

Studieplan 2010/ Årsstudium i sosiologi ( ) Studieplan 2010/2011 210240 Årsstudium i sosiologi (2010-2011) Årsstudiet i sosiologi tilsvarer første studieår på Bachelor i sosiologi, og kan også inngå som et supplement i en annen samfunnsfaglig bachelorgrad.

Detaljer

Sak PS-SOA /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSLfakultetet. Brevet ble tatt til etterretning.

Sak PS-SOA /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSLfakultetet. Brevet ble tatt til etterretning. FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI MØTEREFERAT Møte i: Programstyret for sosialantropologi Møteleder/referent: Bror Olsen / Anja Pesch

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

Periodisk emneevaluering av SGO1900 Metode (våren 2012)

Periodisk emneevaluering av SGO1900 Metode (våren 2012) Periodisk emneevaluering av SGO1900 Metode (våren 2012) OM KURSET Emnet gir en innføring i samfunnsvitenskapelig kvantitativ metode. Undervisningen består av forelesninger og av seminarer hvor studentene

Detaljer

Emneevaluering ECON1100 Høst 2018

Emneevaluering ECON1100 Høst 2018 Emneevaluering ECON00 Høst 08. Generelt Høsten 08 var til sammen 87 studenter undervisningsmeldt i emnet. Av disse møtte 36 til eksamen. På spørsmål i studentevalueringen var det opp til 70 respondenter,

Detaljer

Periodisk emneevaluering av SGO2400 Politisk geografi (høsten 2010)

Periodisk emneevaluering av SGO2400 Politisk geografi (høsten 2010) Periodisk emneevaluering av SGO2400 Politisk geografi (høsten 2010) SGO 2400 ble gjennomført med nytt undervisningsopplegg høsten 2010. Mens kurset tidligere hadde et tematisk fokus på Globalisering og

Detaljer

GEO206 Qualitative Analysis

GEO206 Qualitative Analysis U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport våren 2015: GEO206 Qualitative Analysis Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

Oppsummering av studentevaluering av SOS105 våren 2010

Oppsummering av studentevaluering av SOS105 våren 2010 Oppsummering av studentevaluering av SOS105 våren 2010 Innledning Denne evalueringsrapportens hovedkilde er en surveyundersøkelse som ble gjennomført på siste forelesning (26.04.2010). Svarene fra surveyundersøkelsen

Detaljer

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Emnekode: FYS-DID5000 Opprette nytt emne: Gå til punkt 1.1. Endre eksisterende: Gå til punkt 2.1. Legge ned eksisterende: Gå til punkt 3.1. 1. Opprette nytt

Detaljer

PROPSY309 Sosialpsykologi Emnerapport 2016 Høst

PROPSY309 Sosialpsykologi Emnerapport 2016 Høst PROPSY309 Sosialpsykologi Emnerapport 2016 Høst Emneansvarlig: Ådne Thomassen, Institutt for Samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hoveddeler: 1) Teori

Detaljer

Studieplan masterprogram Fagdidaktikk for lærere

Studieplan masterprogram Fagdidaktikk for lærere Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan masterprogram Fagdidaktikk for lærere Gyldig fra og med oppstart høst 2015 Navn på studieprogram Fagdidaktikk for lærere Oppnådd grad Målgruppe Omfang

Detaljer

Emneevaluering SOS1000 Høst 2017

Emneevaluering SOS1000 Høst 2017 Emneevaluering SOS1000 Høst 2017 1. Bakgrunnsinformasjon Høsten 2017 var det 113 undervisningsmeldte studenter på SOS1000, hvorav 99 møtte til eksamen. Høsten 2016 var det 114 undervisningsmeldte studenter,

Detaljer

:11 QuestBack eksport - EXPHIL

:11 QuestBack eksport - EXPHIL EXPHIL03 2011 Publisert fra 16.12.2011 til 09.01.2012 914 respondenter (914 unike) 1. Hvor gammel er du? 1 18-23 73,1 % 668 2 24-28 15,8 % 144 3 29 eller eldre 11,2 % 102 Total 914 1 2. Hva slags studierett

Detaljer

EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2014

EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2014 Om emnet EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2014 SAMPOL106 Politiske institusjoner i etablerte demokrati ble holdt for første gang våren 2014. Sammen med SAMPOL105

Detaljer

Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud og læringsmiljø

Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud og læringsmiljø Årsrapport for studiekvalitet 2005/2005. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Side 1 av 6 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET 2005/2006 INSTITUTT FOR SOSIOLOGI OG SAMFUNNSGEOGRAFI Del 1 Kvalitetssikring

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 1508 Videreutdanning i spes. ped Deltakelse og marginalisering del I og II (kull 2008/2009) Faglig innhold Studiet går over to semestre med emnet Deltagelse og marginalisering I i

Detaljer

Studieplan 2013/ Arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedskompetanse (våren 2014) Kontaktinformasjon. Heltid/ deltid.

Studieplan 2013/ Arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedskompetanse (våren 2014) Kontaktinformasjon. Heltid/ deltid. Studieplan 2013/2014 1103 Arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedskompetanse (våren 2014) Opptakskrav Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse og en bekreftelse på arbeidstilknytting i

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Periodisk emneevaluering MEVIT2700 Medietekster: teori og analyse, vår 2018

Periodisk emneevaluering MEVIT2700 Medietekster: teori og analyse, vår 2018 Periodisk emneevaluering MEVIT2700 Medietekster: teori og analyse, vår 2018 av Kim Johansen Østby Emneansvarlig/faglærer 2018 k.j.ostby@media.uio.no Emnebeskrivelsen Emnebeskrivelsen gir en gjennomgående

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. SLUTTEVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium)

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Studiested Mo i Rana Studieprogramansvarlig Inger Benson E-postadresse Inger.Benson@hibo.no Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse og minimum

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. EVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

Programgjennomgang for 2016

Programgjennomgang for 2016 Programgjennomgang for 2016 Masterprogrammet i teknologi, innovasjon og kunnskap ESST Society, Science and Technology in Europe TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur 1 Innhold 1. Evalueringsmateriale

Detaljer

Evaluering av emnet PED2202 Barn og Ungdom: Oppvekst og opplæring våren 2019

Evaluering av emnet PED2202 Barn og Ungdom: Oppvekst og opplæring våren 2019 Evaluering av emnet PED2202 Barn og Ungdom: Oppvekst og opplæring våren 2019 Kristinn Hegna, Victoria de Leon Born og Kenneth Silseth Oppsummering Alt i alt er studentene forholdsvis fornøyde med både

Detaljer

Emnerapport PROF Profesjonsidentitet, læring og undervisning, høsten 2016

Emnerapport PROF Profesjonsidentitet, læring og undervisning, høsten 2016 Emnerapport PROF1015 - Profesjonsidentitet, læring og undervisning, høsten 2016 Emnet PROF1015 PROF1015 er det første av tre emner som samlet utgjør profesjonsfaget i det femårige lektorprogrammet. Emnet

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: PMR Dato: 31.05.2012 Deres ref.: Vår ref.: Godtgjørelse/fradrag for sensur av essays, (mid) term-paper, draft, assignment og oral debate/presantation for

Detaljer

Studieplan 2008/ Årsstudium i sosiologi ( ) Faglig innhold

Studieplan 2008/ Årsstudium i sosiologi ( ) Faglig innhold Studieplan 2008/2009 210240 Årsstudium i sosiologi (2008-09) Faglig innhold Studiet består av 4 emner på 15 studiepoeng hver. Alle emnene er organisert som kurs som går parallelt gjennom semesteret. For

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

SENSORRAPPORT FOR BACHELORPROGRAMMET I SOSIOLOGI VED UNIVERSITETET I BERGEN FOR UNDERVISNINGEN I 2011

SENSORRAPPORT FOR BACHELORPROGRAMMET I SOSIOLOGI VED UNIVERSITETET I BERGEN FOR UNDERVISNINGEN I 2011 SENSORRAPPORT FOR BACHELORPROGRAMMET I SOSIOLOGI VED UNIVERSITETET I BERGEN FOR UNDERVISNINGEN I 2011 Arve Hjelseth, programsensor for perioden 2010-2013. Arve.Hjelseth@svt.ntnu.no Tlf. 73 59 15 62/97

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer

Rapport fra evaluering av «PSYK102 Generell psykologi 2» Våren 2016

Rapport fra evaluering av «PSYK102 Generell psykologi 2» Våren 2016 Rapport fra evaluering av «PSYK102 Generell psykologi 2» Våren 2016 Emneansvarlig: Eirunn Thun Emnet «PSYK102 Generell psykologi 2» ble i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem evaluert i etterkant av forelesningsrekken

Detaljer

GEO231 Teorier om migrasjon og utvikling

GEO231 Teorier om migrasjon og utvikling U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2013: GEO231 Teorier om migrasjon og utvikling Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

Årsrapport tilsynssensor Rapporten gjelder følgende emner: SOS1000, SOS1001, SOS1002, SOS1003,

Årsrapport tilsynssensor Rapporten gjelder følgende emner: SOS1000, SOS1001, SOS1002, SOS1003, Årsrapport tilsynssensor 2008 Bakgrunnsinformasjon Rapporten gjelder følgende emner: SOS1000, SOS1001, SOS1002, SOS1003, SOS2001, SOS2002/3002, SOS2103/ SOS3103, SOS2200/SOS3200, SOS2202/3302, SOS2300/SOS3300,

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Dato: 26. august 2019 INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT

Dato: 26. august 2019 INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT Til medlemmer av programrådet Dato: 26. august 2019 INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 04.06.2019 Sted: N-202 (bak klubben) Tid: Kl. 12.15-15.00 SAKSLISTE: O-sak 4/2019 Kandidatundersøkelsen

Detaljer

Periodisk emneevaluering EXFAC03-MVIT Introduksjon til medie- og kommunikasjonsvitenskap Høst 2018

Periodisk emneevaluering EXFAC03-MVIT Introduksjon til medie- og kommunikasjonsvitenskap Høst 2018 Periodisk emneevaluering EXFAC03-MVIT Introduksjon til medie- og kommunikasjonsvitenskap Høst 2018 Av Kim Johansen Østby Emneansvarlig/faglærer 2018 k.j.ostby@media.uio.no Høsten 2018 var siste gang EXFAC03-MVIT

Detaljer

Våren SAMPOL 110: Stats- og nasjonsbygging: Institusjoner og aktører. Fagevaluering

Våren SAMPOL 110: Stats- og nasjonsbygging: Institusjoner og aktører. Fagevaluering UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for Sammenliknende Politikk Våren 2012 SAMPOL 110: Stats- og nasjonsbygging: Institusjoner og aktører Fagevaluering Kjetil Evjen 1 Om emnet SAMPOL 110 Stats- og nasjonsbygging.

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 1004 Kommunikasjonsrådgivning (2010-12) I dag er de fleste private og offentlige virksomheter klar over viktigheten av å benytte både interne og eksterne informasjons- og kommunikasjonssystemer

Detaljer

Tilsynsrapport. Bachelorprogrammet i sosiologi, ISS, UiO. Høst 2011/Vår 2012.

Tilsynsrapport. Bachelorprogrammet i sosiologi, ISS, UiO. Høst 2011/Vår 2012. 1 Tilsynsrapport. Bachelorprogrammet i sosiologi, ISS, UiO. Høst 2011/Vår 2012. Rapporten er laget på grunnlag av følgende skriftlige informasjon fra ISS: 1. Pensumlister, eksamensoppgaver, emnebeskrivelser

Detaljer

Evalueringsrapport SPED102 høsten 2017

Evalueringsrapport SPED102 høsten 2017 Evalueringsrapport SPED102 høsten 2017 Emneansvarlig: Bjarte Furnes Seminarledere: Bjarte Furnes og Elisabeth Hesjedal Innhold SPED102 er et emne på 15 stp. for 3. semesterstudenter som følger bachelorprogrammet

Detaljer

MPA emne 1: STV-6330 Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Navn Innholdskrav Utdypende opplysninger og kommentarer Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Emnekode og emnenivå

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

Emne PROPSY309 - emnerapport 2017 Høst

Emne PROPSY309 - emnerapport 2017 Høst Emne PROPSY309 - emnerapport 2017 Høst Emneansvarlig: Hege Høivik Bye, Institutt for samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hoveddeler: 1) Teori og praktiske

Detaljer

Periodisk emneevaluering Høst 2014

Periodisk emneevaluering Høst 2014 Periodisk emneevaluering Høst 2014 Innhold ARB1401 Kommunikasjon, metoder og ferdigheter i arbeidslivet... 3 EXFAC03-MVIT Kommunikasjon og mediering... 4 JOUR4200 Journalistforskning: teoretiske perspektiver...

Detaljer

Studieplan 2009/ Årsstudium i sosiologi ( )

Studieplan 2009/ Årsstudium i sosiologi ( ) Studieplan 2009/2010 210240 Årsstudium i sosiologi (2009-10) Årsstudiet i sosiologi tilsvarer første studieår på Bachelor i sosiologi, og kan også inngå som et supplement i en annen samfunnsfaglig bachelorgrad.

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer