Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1814 Brønnøy Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 271 (kvinner: 143, menn: 128) Bustader i kretsen: 40 Krets: 001 Trælnes Prestegjeld: Brønnøy Herred/by: Brønnøy Trælnes Reinfjord lille 74 1, 2, 3 34 (5 m, 29 k) 34 (5 m, 29 k) Merknad: Barnehjemmet er ikke komunalt. Børnene forsørges af hjemmet til de kan forsørge sig selv. Hjemmet opretholdes ved frivillige gaver foruden hvad gaardsbruget indbringer. E: Husliste 1a og 1b 001 Steffen Bjerkelo m e b hf Barnehjemsforstander Breim i n s Nordfjord 002 Anne Wallø k e b hm Barnehjemsbestyrerinde Vega n s 003 Barbro Petersen k ug b tj Barnehjemslærerinde Stamnæs n s 004 Marie Eliassen k ug b tj Budeie Vik i n s Helgel. 005 Magdalene Johansen k ug b tj Kokkepike Vega n s 006 Sverre Bjerkelo m ug b s Barn Brønnøy n s 007 Arne Bjerkelo m ug b s Barn Brønnøy n s 008 Birger Bjerkelo m ug b s Barn Brønnøy n s 009 Kaare Bjerkelo m ug b s Barn Brønnøy n s 010 Angelette Due k ug b d Pleiedatter? Fauske n s 011 Emilie Olsen k ug b d Pleiedatter? Brønnøy n s 012 Emma Kaspersen k ug b d Pleiedatter? Bindalen n s 013 Petra Olsen k ug b d Pleiedatter? Mo i n s Helgeland 014 Hanna Simonsen k ug b d Pleiedatter? Lurøy n s 015 Anna Albertsen k ug b d Pleiedatter? Nærø n s 016 Jeanette Næss k ug b d Pleiedatter? Hadsel n s 017 Olga Kristofersen k ug b d Pleiedatter? Korgen n s 018 Alma Edvardsen k ug b d Pleiedatter? Herøy n s 019 Lovise Dahlby k ug b d Pleiedatter? Trondhjemn s 020 Selma Eriksen k ug b d Pleiedatter? Alstahaugn s 021 Marie Larssen k ug b d Pleiedatter? Namsos n s 022 Gjertine Jakobsen k ug b d Pleiedatter? Stamnæs n s 023 Olga Konradsen k ug b d Pleiedatter? Brønnøy n s 024 Elfrida Eriksen k ug b d Pleiedatter? Mo i n s Helgeland 025 Gudrun Olsen k ug b d Pleiedatter? Mo i n s Helgeland 026 Julianne Eliasen k ug b d Pleiedatter? Bodø n s 027 Gyda Pedersen k ug b d Pleiedatter? Nærø n s 028 Ida Sørnsen k ug b d Pleiedatter? Bindalen n s 029 Johanna Bendiktsen k ug b d Pleiedatter? Hatfjelddalen n s Etnisitet: lf Språk: n 030 Anny Krane k ug b d Pleiedatter? Mo i n s Helgeland 031 Anna Benjaminsen k ug b d Pleiedatter? Vega n s 032 Matilde Berntsen k ug b d Pleiedatter? Namsos n s 033 Berntine Olsen k ug b d Pleiedatter? Vefsen n s 034 Dagmar Jensen k ug b d Pleiedatter? Korgen n s Trælnes Reinfjord lille (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Nils Johannesen m g b hf Gaardbr Brønnøy n s 002 Anna Olufsen k g b hm Gaardmandskone Vik i n s Helgeland 003 Andor Nilsen m ug b s Gaardbr. og fisker Brønnøy n s 004 Karl Nilsen m ug b s Fisker Brønnøy n s 005 Regine Nilsen k ug b d Budeie Brønnøy n s 006 Magda Nilsen k ug b d Datter Brønnøy n s 007 Ole Nilsen m ug b s Fisker Brønnøy n s 008 Amanda Hansen k ug b tj Tjenestepike Harstad n s Trælnes Reinfjord lille (1 m, 3 k) (4 m, 3 k) Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1814 Brønnøy 001 Markus Taraldsen m g b hf Gaardbruker (leilænding) Vik i n s Helgeland 002 Antonette Rønning k g b hm Gaardmandskone Vik i n s Helgeland 003 Hilberg Markussen m ug f s Fisker Vik i n s Helgeland Sannsynleg opphaldstad: Sjonen i Helgeland 004 Halvdan Markussen m ug f s Fisker Brønnøy n s Sannsynleg opphaldstad: Namdalen 005 Schjønning Markussen m ug f s Arbeider paa gaarden Brønnøy n s Sannsynleg opphaldstad: Kvalø 006 Gidsken Markussen k ug b d Datter Brønnøy n s 007 Seferine Eilertsen k e b el Delvis understøttet av Vik i n s fattigvæsenet og delvis av Helgeland sin frav. søn Trælnes Reinfjord lille, 4 (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Johan Larsen m e b hf Husmand med jord Brønnøy n s 002 Dine Johansen k e b d, tj Husolderske Vik i n s Helgel. 003 Artur Johansen m ug b s Søn Brønnøy n s 004 Jan Johansen m ug b s Søn Brønnøy n s Trælnes Reinfjord lille, 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Sakarias Olsen m g b hf Husmand med jord Brønnøy n s 002 Kristianna Simonsen k g b hm Husmandskone Vik i n s Helgeland 003 Einar Edvordsen m ug b Pleiesøn Arbeider paa pladsen Vik i n s Helgeland Trælnes Reinfjord lille, 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Erik Eriksen m g b hf Husmand med jord Sverige n s 002 Sara Todesen k g b hm Husmandskone Hadsel n s 003 Petra Martinussen k ug b inderst Arbeiderske Brønnøy n s (husflidsarbeide) 004 Magnar Andreassen m ug b Inderst Understøttet av sin far Brønnøy n s Trælnes Reinfjord lille, 4 (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Pauline Bertelsen k e b hm Husmandskone med jord Vik i n s Helgeland 002 Georg Hartvigsen m ug f s Fisker Vik i n s Helgeland Sannsynleg opphaldstad: Kvalø 003 Oskar Hartvigsen m ug b s Fisker Brønnøy n s 004 Helfrid Hartvigsen k ug b d Datter Brønnøy n s 005 Justine Pedersen k e b fl Fattigunderstøttet Vik i Helgel. n s Trælnes Reinfjord lille, 6 (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Johan Martinussen m g f hf Husmand med jord og Vik i n s fisker Helgeland Sannsynleg opphaldstad: Sjonen i Helgel. 002 Sella Nilsen k g b hm Husmandskone Brønnøy n s 003 Dagmar Johansen k ug b d Datter Brønnøy n s 004 Kristian Johansen m ug b s Søn Brønnøy n s 005 Sigurd Johansen m ug b s Søn Brønnøy n s 006 Jakob Johansen m ug b s Søn Brønnøy n s 007 Terese Johansen k ug b d Datter Brønnøy n s Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Trælnes Reinfjord lille, 7 (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Ingebret Hansen m g b hf Husmand med jord og Gudbrandsdalen n s fisker 002 Petra Dinessen k g b hm Husmandskone Brønnøy n s 003 Egil Hansen m ug b s Fisker Brønnøy n s 004 Kristian Hansen m ug b s Fisker Brønnøy n s 005 Peder Hansen m ug b s Søn Brønnøy n s 006 Rut Hansen k ug b d Datter Brønnøy n s 007 Olga Petersen k ug b tj Tjenestepike Brønnøy n s Trælnes Reinfjord lille, 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) Merknad: Huseier uten jord 001 Karoline Gabrielsen k e b hm Lever av sin mands formue Velfjorden s Trælnes Solheim (7 m, 3 k) 10 (7 m, 3 k) Simon Abrahamsen m g b hf Gaardbruker og fisker Velfjorden s 002 Peternelle Abrahamsen k g b hm Gaardbrukerkone Vik i n s Helgeland 003 Berntine Simonsen k ug b d Datter Vik i n s Helgeland 004 Jakob Simonsen m ug b s Fisker Brønnøy n s Merknad: E: Overstrøket i kilda 005 Raanes Simonsen m ug b s Fisker Brønnøy n s 006 Halvdan Simonsen m ug b s Arbeider paa gaarden Brønnøy n s 007 Alf Simonsen m ug b s Barn Brønnøy n s 008 Torolf Solheim m ug b s Pleiebarn Fors. gbr. og Brønnøy n s fisker 009 Peder Simonsen m g b s, fl Arbeider (smaaindustri) Brønnøy n s 010 Anne Petersen k g b fl Arbeiderske Stamnæs n s (smaaindustri) i Nordl. 011!! Petersen* m ug b s Barn Brønnøy n s Merknad: Udøpt gut Trælnes Myrvoll (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Anton Johnsen m g b hf Gaardbruker og Indherredn s arbeidsmand (væsentl. tømmermandsarbeide) 002 Jesenia Nilsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Tjøtta n s Trælnes Engen (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Iver Johansen m ug b hf Forpagter og fisker Namdale n s 002 Elvine Engen k e b hm Gaardbrukerenke Vega n s 003 Magnhild Engen k ug b d Datter Brønnøy n s 004 Petra Engen k ug b d Datter Brønnøy n s Trælnes Trælnæs, 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Kristian Pettersen m g b hf Husmand med jord Aafjord n s 002 Sofie Amundsdatter k g b hm Husmandskone Meløy n s 003 Albinius Kristiansen m ug b s Fisker Brønnøy n s Folketeljinga Trælnes Trælnæs, 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Henriette Knudsen k e b hm Husmandsenke med jord Vik i n s Helgeland 002 Elisif Johansen k ug b d Datter Brønnøy n s Registreringssentral for historiske data Side 13

14 1814 Brønnøy 003 Johan Johansen m ug b s Søn Brønnøy n s 004 Kristian Johansen m ug b s Søn Brønnøy n s Trælnes Strømsaas (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Alfred Mortensen m g b hf Gaardbruker Vik i n s Helgeland 002 Henriette Mortensen k g b hm Gaardbrukerkone Bindalen n s 003 Amanda Mortensen k ug b d Datter Vik i n s Helgel. 004 Lilly Mortensen k ug b d Datter Vik i n s Helgel. 005 Aagot Mortensen k ug b d Datter Vik i n s Helgel. 006 Elisif Mortensen k ug b d Datter Vik i n s Helgel. 007 Jan Mortensen m ug b s Søn Brønnøy n s 008 Rolf Mortensen m ug b s Søn Brønnøy n s Trælnes Trælnæs, 5 (3 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Aleksander Larsen m g b hf Husmand med jord Vik i n s Helgeland 002 Nikoline Andreassen k g b hm Husmandskone Vik i n s Helgeland 003 Andreas Aleksandersen m ug f s Fisker Brønnøy n s Sannsynleg opphaldstad: Sjonen i Helgeland 004 Ludolf Aleksandersen m ug b s Fisker Brønnøy n s 005 Einar Aleksandersen m ug b s Søn Brønnøy n s 006 Marta Olsen k e b fl Arbeiderske (husflidsarbeide) Vik i n Helgeland Trælnes Nybø (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Ole Andreassen m g f hf Bygningsmand, Gårdbr. og Vik i n s fisker Helgeland Sannsynleg opphaldstad: Herøy i Helgel. 002 Hanna Hansen k g b hm Gaardmandskone Herøy i n s Helgel. 003 Oline Olsen k ug b d Kokkepike Brønnøy n s 004 Einar Olsen m ug b s Barn Brønnøy n s 005 Aksel Olsen m ug b s Barn Brønnøy n s 006 Laura Rønning k ug b el Dagarbeiderske Namdale n s Trælnes Trælnæs, 4 (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Albert Johannessen m g f hf Fisker og Husmand med Tromsøsund n s jord Sannsynleg opphaldstad: Opeløfjord i Namdalen 002 Dine Pettersen k g b hm Husmandskone Bindalen n s 003 Harald Albertsen m ug b s Barn Brønnøy n s 004 Oskar Albertsen m ug b s Barn Brønnøy n s 005!! Albertsen* k ug b d Barn Brønnøy n s Merknad: Udøpt pike Trælnes Trælnæs, 6 (4 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Ole Henriksen m g f hf Husmand med jord og Brønnøy n s fisker Sannsynleg opphaldstad: Opeløfjorden Namdalen 002 Marie Johansen k g b hm Husmandskone Tjøtta n s 003 Dagny Olsen k ug b d Barn Brønnøy n s 004 Johan Olsen m ug b s Barn Brønnøy n s s Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 005 Peder Olsen m ug b s Barn Brønnøy n s 006!! Olsen* m ug b s Barn Brønnøy n s Merknad: Udøpt gut 007 Martin Engen m ug b el Fisker Flatangern s i Namdalen Trælnes Lilleaas (4 m, 6 k) 9 (4 m, 5 k) Kristofer Johansen m g b hf Fisker, tømmermand og Flatangern s gaardbruker i Namdalen 002 Marie Olsen k g b hm Gaardmandskone Vik i n s Helgeland 003 Hildur Kristofersen k ug b d Barn Brønnøy n s 004 Agnes Kristofersen k ug b d Barn Brønnøy n s 005 Sverre Kristofersen m ug b s Barn Brønnøy n s 006 Johan Kristofersen m ug b s Barn Brønnøy n s 007 Anna Kristofersen k ug b d Barn Brønnøy n s 008!! Kristofersen* k ug b d Barn Brønnøy n s Merknad: Udøpt pike 009!! Kristofersen* m ug b s Barn Brønnøy n s Merknad: Udøpt gut 010 Gidsken Johansen k ug mt b Tjenestepike Vik i n s Helgeland Sedvanleg bustad: Sten Vik i Helgeland Trælnes Moen og Steinbakken 75 16, (9 m, 3 k) 11 (8 m, 3 k) Ove Trana m g b hf Handelsmand og Sparbu n gaardbruker 002 Jette Nilsen k g b hm Gaardmandskone Brønnøy n 003 Ovidia Trana k ug b d Datter Brønnøy n 004 Berntine Trana k ug b d Sypike Brønnøy n 005 Ole Trana m ug b s Fisker Brønnøy n 006 Johannes Trana m ug b s Handelsbetjent Brønnøy n 007 Ananias Trana m ug b s Barn Brønnøy n 008 Matæus Trana m ug b s Barn Brønnøy n 009 Markus Trana m ug b s Barn Brønnøy n 010 Jakob Trana m ug b s Barn Brønnøy n 011 Peder Trana m ug b s Barn Brønnøy n 012 Markus Ludvigsen m g mt Arbeider Skomaker Vik i n s Helgeland Sedvanleg bustad: Arnes Vik i Helgeland Trælnes Trælnæs (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Tørris Kristensen m g b hf Gaardbruker og fisker Brønnøy n s 002 Hanna Benjaminsen k g b hm Gaardmandskone Vik i n s Helgel. 003 Hilbjørg Tørrisen k ug b d Barn Brønnøy n s 004 Vilma Tørrisen k ug b d Barn Brønnøy n s 005 Arne Tørrissen m ug b s Barn Brønnøy n s 006 Bergljot Tørrissen k ug b d Barn Brønnøy n s 007 Tonny Tørrissen k ug b d Barn Brønnøy n s Trælnes Trælnæs, 3 (2 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Ole Olufsen m g f hf Husmand med jord og Vik i n s fisker Helgeland Sannsynleg opphaldstad: Opeløfjord i Namdalen 002 Torine Gregersen k g b hm Husmandskone Romsdalenn s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1814 Brønnøy 003 Alfred Olsen m ug f s Fisker Vik i n s Helgeland Sannsynleg opphaldstad: Opløfjord i Namdalen 004 Oskar Jakobsen m ug b Pleiesøn Barn Fors. handelsbetjent Brønnøy n s 005 Trygve Ludvigsen m ug b Pleiesøn Barn Fors. handelsbetjent Brønnøy n s Trælnes Trælnæs, 7 (4 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Albert Pedersen m g b hf Husmand med jord og Bindalen n s fisker 002 Anna Ebbesen k g b hm Husmandskone Brønnøy n s 003 Emil Albertsen m ug f s Fisker Brønnøy n s Sannsynleg opphaldstad: Opeløfjord i Namdalen 004 Ingeborg Albertsen k ug b d Husligt arbeide i hjemmet Brønnøy n s 005 John Albertsen m ug b s Fisker Brønnøy n s 006 Anna Albertsen k ug b d Barn Brønnøy n s 007 Arne Albertsen m ug b s Barn Brønnøy n s 008 Peder Albertsen m b s Barn Brønnøy n s Trælnes Trælnæs (3 m, 5 k) (4 m, 6 k) 001 Kristian Kristensen m g b hf Gaardbruker og fisker Brønnøy n s 002 Oline Kristensen k g b hm Gaardmandskone Øier i n s Gudbrandsd. 003 Hildur Kristensen k ug b d Barn Trondhjemn s 004 Konrad Kristensen m ug b s Barn Brønnøy n s 005 Hanna Tørrisen k e b hm Føderaadskone Brønnøy n s Bygning for nattopphald: Føderaadshusholdningen 006 Magda Johansen k ug f tj Dagarbeiderske Brønnøy n s Sannsynleg opphaldstad: Sømnæs Vik i Helgeland Bygning for nattopphald: Føderaadshusholdningen 007 Peder Olufsen m g b hf Fisker Vik i Bygning for nattopphald: Inderst. 008 Ragna Kristensen k g b hm Arbeiderske Side 16 n Helgeland Brønnøy n (husflidsarbeide) Bygning for nattopphald: Inderst. 009 Elborg Pedersen k ug b d Barn Brønnøy n s Bygning for nattopphald: Inderst. 010 Ole Kristensen m ug f el Vikarierende lærer Brønnøy n s Sannsynleg opphaldstad: Skogmo Brønnøy Bygning for nattopphald: Inderst Trælnes Trælnæs 75 6, 7 6 (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 John Henriksen m g f hf Gaardbruker og fisker Vik i n s Helgeland Sannsynleg opphaldstad: Sjonen i Helgeland 002 Hedevig Petersen k g b hm Gaardmandskone Bindalen n s 003 Konrad Johansen m ug b s Fisker Brønnøy n s 004 Astrid Johansen k ug b Pleiedatter Barn, Fors. Gbr. og fisker Brønnøy n s 005 Agnes Petersen k ug b tj Tjenestepike Brønnøy n s 006 Alma Paulsen k ug b fl Barn Fors. Tjenestepike Brønnøy n s 007 Petter Andreassen m ug b tj Fisker og dagarbeider Tjøtta n s Trælnes Jarholmen (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Tørris Steffensen m g b hf Gaardbruker og fisker Brønnøy n s 002 Petrine Ludvigsen k g b hm Gaardmandskone Leka n s 003 Ludolf Tørrissen m ug b s Barn Brønnøy n s 004 Steffen Tørrissen m ug b s Barn Brønnøy n s s s Registreringssentral for historiske data

17 005 Birger Tørrissen m ug b s Barn Brønnøy n s 006 Henrikke Tørrissen k ug b d Barn Brønnøy n s 007 Else Tørrissen k ug b d Barn Brønnøy n s 008 Mary Edvarda Tørrissen k ug b d Barn Brønnøy n s 009 Anne Hansen k ug b tj Tjenestepike Vik i n s Helgeland 010 Eldor Ludvigsen m ug b fl Fisker Vik i n s Helgeland Trælnes Jarholmen (0 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Bendikt Stefanusen m g f hf Gaardbruker og fisker Vik i n s Helgel. Sannsynleg opphaldstad: Kjørsvig Vik i Helgeland Bygning for nattopphald: Hovedhusholdningen 002 Aleksandra Nilsen k g b hm Gaardmandskone Brønnøy n s Bygning for nattopphald: Hovedhusholdningen 003 Kristense Pedersen k e b hm Føderaadskone Vik i n s Helgeland Bygning for nattopphald: Føderaadshusholdningen 004 Elfrida Pedersen k ug b tj Tjenestepike Brønnøy n s Bygning for nattopphald: Føderaadshusholdningen Trælnes Trælnæs (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Tomas Iversen m g b hf Gaardbruker og fisker Brønnøy n s 002 Karen Hansen k g b hm Gaardmandskone Gimsø, n s Vesteraalen 003 Hilda Tomassen k ug b d Kokkepike Brønnøy n s 004 Kaia Tomassen k ug b d Barn Brønnøy n s 005 Henriette Tomassen k ug b d Barn Brønnøy n s 006 Signe Tomassen k ug b d Barn Brønnøy n s 007 Gyda Tomassen k ug b d Barn Brønnøy n s 008 Hans Olsen m ug b tj Dreng Brønnøy n s Trælnes Sjøvollen (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Kristen Eriksen m g b hf Fisker, fiskehandler og Brønnøy n s gaardbruker 002 Sofie Iversen k g b hm Gaardmandskone Brønnøy n s 003 Signe Kristensen k ug b d Sypike Brønnøy n s 004 Peder Kristensen m ug b s Fisker Brønnøy n s Trælnes Trælnæs, 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Henrik Olsen m g b hf Husmand med jord og Brønnøy n s fisker 002 Lydia Bertelsen k g b hm Husmandskone Vik i n s Helgeland 003 Tora Henriksen k ug b d Husligt arbeide hjemme Brønnøy n s 004 Rolf Henriksen m ug b s Fisker Brønnøy n s 005 Ragna Henriksen k ug b d Barn Brønnøy n s Trælnes Bekkevold (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Johan Petersen m g b hf Gaardbruker og fisker Namdale n s 002 Henrikke Kristofersen k g b hm Gaardmandskone Brønnøy n s 003 Jenny Jenssen k ug b tj Tjenestepike Vik i Helgel. n s Folketeljinga Trælnes Bekkestrand (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Markus Bertelsen m g b hf Snekker, bygningsmand Vik i n s og gaardbr. Helgel. Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1814 Brønnøy 002 Emilie Jensen k g b hm Gaardmandskone Brønnøy n s 003 Birger Markussen m ug b s Smaaindustri Brønnøy n s 004 Einar Markussen m ug b s Barn Brønnøy n s Trælnes Trælnæs (2 m, 3 k) (2 m, 2 k) 001 Jens Iversen m g b hf Fisker og gaardbruker Brønnøy n s 002 Elle Olsen k g b hm Gaardmandskone Velfjord n s 003 Olaf Jenssen m ug b s Fisker Brønnøy n s 004 Paluda Jenssen k ug b d Husligt arbeide Brønnøy n s 005 Anna Johansen k ug mt b Barn Fors. fisker Velfjorden s Sedvanleg bustad: Sæterlandet Velfjorden Trælnes Mørk 75 4, 17 5 (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Ole Eriksen m g b hf Fisker tømmermand og Brønnøy n s gaardbr. 002 Lovise Kristofersen k g b hm Gaardmandskone Brønnøy n s 003 Kristian Olsen m ug b s Søn Brønnøy n s Sjukdom: %Epelepsi% 004 Oskar Olsen (Lund Mørk) m ug b s Baker Brønnøy n s Arbeidsledig: l 005 Anna Olsen k ug b d Husligt arbeide Brønnøy n s Trælnes Nordnes (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Hans Josefsen m g f hf Tømmermand, snekker Selje i n s fisker og gaardbruker Nordfjord Sannsynleg opphaldstad: Laukholmen i Brønnøy 002 Hanna Iversen k g b hm Gaardmandskone Brønnøy n s 003 Petra Iversen k ug b Pleiedatter Husligt arbeide Brønnøy n s Trælnes Trælnes (8 m, 6 k) 14 (8 m, 6 k) Hans Kristofersen m g b hf Gaardbruker Brønnøy n s 002 Marie Torkelsen k g b hm Gaardmandskone Ringsakern s Hedemarken 003 Lovna Hanssen k ug b d Sypike Brønnøy n s 004 Johan Hanssen m ug b s Arbeider paa gaarden Brønnøy n s 005 Anna Hanssen k ug b d Barn Brønnøy n s 006 Peder Hanssen m ug b s Barn Brønnøy n s 007 Ulrik Hanssen m ug b s Barn Brønnøy n s 008 Klaudius Mikalsen m ug b fl Fattigunderstøttet Brønnøy n s 009 Peder Hartvigsen m g b hf Fisker Brønnøy n s Bygning for nattopphald: Inderst 010 Tonny Hanssen k g b hm Husflidsarbeide Brønnøy n s Bygning for nattopphald: Inderst 011 Egil Pedersen m ug b s Barn Brønnøy n s Bygning for nattopphald: Inderst 012 Hilmar Pedersen m ug b s Barn Brønnøy n s Bygning for nattopphald: Inderst 013!! Pedersen* k ug b d Barn Brønnøy n s Merknad: Udøpt pike Bygning for nattopphald: Inderst 014 Helga Hartvigsen k ug b tj Tjenestepike Brønnøy n s Bygning for nattopphald: Inderst Trælnes Berg 75 3, 18 3 (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Petter Pettersen m g b hf Gaardbruker og snekker Velfjorden s 002 Kristianna Kristofersen k g b hm Gaardmandskone Brønnøy n s 003 Konrad Pettersen m ug f s Fisker Brønnøy n s Sannsynleg opphaldstad: Opeløfjord Namdalen Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 004 Augusta Pettersen k ug b d Husligt arbeide Brønnøy n s Trælnes Lien (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Iver Iversen m g b hf Fisker, gaardbruker og Brønnøy n s skytter 002 Anna Johansen k g b hm Gaardmandskone Brønnøy n s 003 Hilovard Iversen m ug b s Fisker Brønnøy n s 004 Johan Iversen m ug b s Fisker Brønnøy n s 005 Rut Iversen k ug b d Barn Brønnøy n s 006 Agnes Iversen k ug b d Barn Brønnøy n s 007 Gunvor Iversen k ug b d Barn Brønnøy n s Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 208 (kvinner: 101, menn: 107) Bustader i kretsen: 30 Krets: 002 Kroknæs Prestegjeld: Brønnøy Herred/by: Brønnøy Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kroknæs Rodal (5 m, 6 k) 1 10 (4 m, 6 k) 001 Hans Hansen m g b hf Grbr Brønnøy n s 002 Thea Hansen k g b hm Brønnøy n s 003 Gunder Hansen m g b hf Gaardbr Brønnøy n s 004 Jette Olausdatter k g b hm Brønnøy n s 005 Gudrun Gundersen k ug b d Brønnøy n s 006 Otelie Hansdatter k e b hm %tj% Understøttet? Brønnøy n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 007 Hans Edvartsen m b s Brønnøy n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 008 Agnes Edvartsen k ug b d Brønnøy n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 009 Einar Edvartsen m b s Brønnøy n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 010 Gjertrud Gundersen k e b Føderaadskone Brønnøy n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 011 August Hansen m g? mt Skomaker Vik n s Helgeland Sedvanleg bustad: Baustad i Vik Helgeland Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Kroknæs Rodal (2 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Peder Nilsen m e b hf Gr.bruker Brønnøy n s 002 Johan Pedersen m ug b s Fisker Brønnøy n s 003 Lotte Pedersdatter k g b d Budeie Brønnøy n s 004 Hanna Pedersdatter k g b d Syerske Brønnøy n s 005 Borhild Pedersen k b d Brønnøy n s 006 Marie Hjalmarsdatter k b Datter-datter Brønnøy n s 007 Liv Bendiksdatter k b Datter-datter Brønnøy n s 008 Borhild Lorntsdatter k b Tjenestepike Brønnøy n s 009 Hjalmar Sakariasen m g f Svigersøn Grubbearb Brønnøy n s Sannsynleg opphaldstad: Sulitjelma 010 Bendik Rugaas m g f Svigersøn Jernbanearb Velfjord n s Merknad: Udgaar Sannsynleg opphaldstad: Amerikka i 4 aar Kroknæs Rodal (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Johan Johansen m g b hf Gaardbr. og fisker Brønnøy n s 002 Angeline Olsdatter k g b hm Brønnøy n s 003 Vilhelm Johansen m ug b s Brønnøy n s 004 Jenny Johansdatter k ug b d Brønnøy n s 005 Anna Johansdatter k ug b d Brønnøy n s 006 Anna Olsdatter k ug b Tjenestepike Brønnøy n s 007 Jonette Olsdatter k e b Føderaadskone Brønnøy n s Kroknæs Sørvollan (4 m, 5 k) (3 m, 4 k) Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1814 Brønnøy 001 Ole Jonsen m g b hf Fisker Brønnøy n s 002 Julie Nilsdatter k g b hm Brønnøy n s 003 Olga Olsdatter k ug b d Sypike Brønnøy n s 004 Joakkim Olsen m ug b s Fisker Brønnøy n s 005 Petra Lorntsen k g b Svigerdtr Bindalen n s %Baatnæs % 006 Leif Joakkimsen m ug b Sønne-søn Brønnøy n s 007 Asbjørg Joakkimsdatter k ug b Sønnedtr Brønnøy n s 008 Helfrid Pedersdatter k ug mt b Tjenestepike Rodal n s Sedvanleg bustad: Krakaa i Brønø 009 Reidar Johansen m ug mt b Fors. arb Trondhjem Sedvanleg bustad: Krakaa i Brønø 010 Ole Olsen m f s Jordarb Brønnøy n s Merknad: Udgaar Sannsynleg opphaldstad: Amerikka (5 aar) 011 Nils Olsen m f s Arb. paa sagbruk Brønnøy n s Merknad: Udgaar Sannsynleg opphaldstad: Amerikka (4 aar) Kroknæs Fredheim %Rodal% (3 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ole Jensen m e b hf Fisker Brønnøy n s 002 Ole Olsen m ug b s Grubearb Brønnøy n s Arbeidsledig: l 003 Emma Olsdatter k ug b d Husbestyrerinde Brønnøy n s 004 Thora Antonsdatter k g b Svigerdatter Fors. Grubearb Fauske n s %mt%b% Salten % Sedvanleg bustad: %Sulithjelma% 005 Alf Antonsen m ug b Sønnesøn %b Fauske n s %mt% % Salten Sedvanleg bustad: %Sulithjelma% 006 Anton Olsen m g f s Grubbearb Brønnøy n s Sannsynleg opphaldstad: Sulithjelma Kroknæs Karijord (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Greger Paulsen m g b hf Fisker og jordbr Brønnøy n s %f % Sannsynleg opphaldstad: %Trondhjem% 002 Elise Edvartsdatter k g b hm Brønnøy n s 003 Eline Paulsen k b d Brønnøy n s 004 Enga Paulsen k b d Brønnøy n s 005 Oluf Paulsen m ug b s Brønnøy n s Kroknæs Rodal 76 7 (4 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Johannes Olsen m g f hf Maler og gaardbr Brønnøy n s Sannsynleg opphaldstad: Brønøy 002 Jonette Hansen k g b hm Brønnøy n s 003 Rolf Olsen m b s Brønnøy n s 004 Helga Olsdatter k b d Brønnøy n s 005 Hans Olsen m b s Brønnøy n s 006 Johan Olsen m b s Brønnøy n s 007 Varda Aleksandersdatter k ug b Tjenestepike Brønnøy n s %Trelnes % 008 Rudolf Hansen m ug f Dreng Malersvend Brønnøy n s Sannsynleg opphaldstad: Brønøy 009 Ole Hansen m g mt Skreddermester Brønnøy n s Sedvanleg bustad: Skommo Kroknæs Rodal 76 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Side 20 Registreringssentral for historiske data

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1818 Herøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1531 Borgund. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1531 Borgund. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1531 Borgund Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer