1 Årsrapport juni 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Årsrapport 2011 4. juni 2012"

Transkript

1 Årsrapport juni

2 innhold 1 Begivenheter i året som gikk orientering fra virksomheten Fiberutbygging Nettdrift Kraftproduksjon Det lokale eltilsyn styrets årsberetning Konsernets virksomhet Miljø og personal Årets resultat Framtidsutsikter årsregnskap Resultatregnskap Balanseregnskap Kontantstrømanalyse konsern Beregning av KILE kompensasjon for ikke levert energi Regnskapsprinsipper Nøkkeltall Samfunnsregnskap og verdiskapning - konsern Revisjonsberetning

3 1 Begivenheter i året som gikk Ymberkonsernet består av morselskapet Ymber AS og datterselskapene 3net AS og Ymber Eiendom AS. Ymberkonsernet er leverandør av nettjenester til ca kunder og bredbånd til ca kunder i Nord Troms og deler av Vest Finnmark. Vi eier fire kraftverk som til sammen produserte 56,8 GWh i Konsernet omsatte for 149 mill. kr. og sysselsatte 62 ansatte. Ymber har i 2011 hatt særskilt fokus på å gjøre leveringssikkerheten enda bedre. Oppgradering og kontroll av nettet er en svært viktig del av vårt arbeid. Vi har om lag 30 energimontører som jobber med drift, vedlikehold og oppføring av nye anlegg i strøm- og fibernettet. I tillegg til kontroll av de rundt 2000 kilometer med strømlinjer vi har i forsyningsområdet. Arbeidet innebærer blant annet råtekontroll av stolper, skogrydding under høy- og lavspentlinjer. I 2011 ble om lag 300 kilometer skog ryddet langs strømlinjene. Ymber har de siste årene fornyet 400 transformatorer og en del av disse er bygget om slik at de nå står på bakken. Dette er tiltak som er med på å sikre stabil strømforsyning til våre kunder. Ved feil i nettet er det alltid en prioritert oppgave å få gjenopprettet strømforsyningen. Bilde fra feilretting

4 Besøk av skoleklasser 1. juni 2011 hadde vi besøk av 6/7 klasse ved Rotsundelv skole. De fikk omvisning på driftsseksjonen og besøkte vårt datterselskap 3net AS. Avslutningsvis var de på omvisning på Sikkajokk Kraftstasjon med maskinist Sevald Fredriksen. Bildet viser vinner av quiz. Premie - Ymber ryggsekk. 4

5 Stipendordning For å sikre framtidig rekruttering av personell til bedriften, og da særlig montører, har vi stipendordning for de som velger elektrolinje. Dette gjelder elever ved Nordreisa videregående skole og for elever som går ut fra Kautokeino ungdomsskole. Stipendet tildeles blant elever som tar utdanning og kvalifiserer til ansettelse som lærling/montør. Det kan tildeles inntil 3 stipend og stipendets størrelse er på kr ,- til hver av elevene som får innvilget dette. I 2011 ble 3 elever tildelt stipend. Fra stipendtildeling i Årets stipend gikk til Kent-Aril Monsen, Bjarne Nilsen og Erik Holst. Fra venstre: markedsleder i 3net Mona Salamonsen, adm dir Erling Martinsen, stipendiater og markedssjef Jim Bratland. 5

6 2 orientering fra virksomheten Marked I 2011 har vi hatt strømavregning annenhver måned. Ved planlagte strømstans og ved spesielle hendelser varsler vi kundene våre via SMS, noe som kundene har gitt oss positive tilbakemeldinger på. Vi har i hovedsak brukt SMS og epost i kontakt med våre kunder. Den elektroniske kommunikasjonen er også et ledd i vår miljøsatsing. Våre dyktige kundeveiledere. Ymber tilbyr e-faktura og epostfaktura. Andel elektroniske fakturaer økte til 18,8 % i 2011 av den totale strømfaktureringen. Det vil være et satsningsområde for oss å øke denne andelen ytterligere og vi vil jobbe for at flest mulig kunder tar i bruk elektroniske løsninger, gjerne i kombinasjon med avtalegiro. Dette vil spare miljøet! Arbeidsmiljø og personal Ymber-konsernet gjennomførte også i 2011 en medarbeidertilfredshetsundersøkelse (MTU) med svært gode resultater. Undersøkelsen viser at konsernet har ansatte som trives og er motiverte for sine arbeidsoppgaver. Årlig kåres årets medarbeider av og blant de ansatte. 6

7 Sponsoraktiviteter Gjennom å støtte lokale lag og foreninger (ideelle organisasjoner, kulturorganisasjoner, idrettslag og lignende) får vi profilert våre selskap på en god måte. Noen vi har sponset i 2011 har vært lokale talent som: Kristoffer Holm - snøscooter- og motorcross Håkon Mikalsen langrenn Ymber sponser Nordreisa IL, A-laget som rykket opp til 3. divisjon i Kristoffer Holm. Spillerne på A-laget til Skjervøy IL, som sponses av Ymber. Ymber AS var en av hovedsponsorene under Nord-Norsk Mesterskap på ski vinteren NNM på ski ble arrangert av Nordreisa IL, skigruppa på Saga skistadion i Nordreisa. I den forbindelse ble det også sponset fiber til skistadion slik at arrangementet ble bedre teknisk og for at publikum kunne følge med på arrangementet via internett. Bilde fra Framtid i Nord. Dato Fotograf: Martin Hauken Johannessen. Fra venstre Torbjørn Remmen (skigymnaset), Lasse Wara (Ymber), Christoffer Pedersen (skigymnaset) og Karl-Gunnar Skjønsfjell (rennleder). 7

8 2.1 Fiberutbygging I 2011 har vi bygd ut fibernettet i Oladalen og Kildalen opp til Nørgård. Dette har resultert i ca. 60 nye kunder. Videre har vi fått flere kunder i eksisterende områder, blant annet er det inngått avtale med Nybo om installering av fiber i 99 nye leiligheter. De store utbyggingsprosjektene er sluttført og det er kun mindre områder som gjenstår. Felles for disse er at de ikke er lønnsomme å bygge. For at disse skal realiseres er nødvendig med kommunal støtte. Fokuset i fremtiden vil være salg i eksisterende utbygde områder. Coax-nettet på Skjervøy har også i 2011 vært gjennom mindre oppgraderinger. Dette begynner å gi resultater i form av mindre feil. I 2011 har fokuset til 3net vært fortetting i eksisterende områder på fibernettene og stabil drift. I tillegg har vi hatt fokus på å få flere bedrifter til å velge våre løsninger innen serverdrift. Vi har gjennomført flere salgskampanjer både på nye kunder og på salg av flere produkter til eksisterende kunder, noe vi har hatt stor måloppnåelse på. I siste kvartal gjennomførte vi en kampanje hvor målsetninga var å fortette antall fibertilkoblinger i eksisterende områder og resultatet av dette var 70 nye tilkoblinger, noe som førte til at vi ved utgangen av 2011 hadde 2261 fiberkunder. På coax-nettet på Skjervøy har fokus i 2011 vært å få stabil drift på nettet. Vi har tidligere hatt utfordringer med støy i nettet noe som har gitt store driftsforstyrrelser og vi har i 2011 renovert alle kundeavganger og forgrenere samt etablert et nytt segmenteringspunkt i SS-veien. Disse tiltakene har hatt stor effekt og vi har nesten ikke opplevd støyproblematikk på coax-nettet etter at disse endringene ble gjennomført. Til bedriftene kan 3net nå tilby utleie av serverløsninger og andre IT-tjenester. Dette sammen med leveranse av internett/telefoni og VPN løsninger gjør at 3net kan tilby komplette IT-løsninger til alle typer bedrifter i vårt område. I 2011 har vi satt i drift om lag 10 bedrifter på disse løsningene og vi ser at interessen for disse løsningene er stor. Vi lever av kundene og vår viktigste prioritering er å sørge for at våre kunder er fornøyd med produktene og med oss som leverandør. I 2011 har vi fortsatt jobben med å forbedre kundeservice og med å øke stabiliteten på produktene. Et av tiltakene som er gjort, er å utvide åpningstiden for support på kveldstid og i helgene. Vi behandler nå kundehenvendelser frem til klokken 21 både på hverdager og i helgene. I 2012 kommer vi til å fokusere på ytterligere forsterkning av coax-nettet på Skjervøy, videre fortetting av fibernettene og flere bedriftskunder på våre serverløsninger. Vi har målsetning om å bli enda bedre på kundeservice og tilgjengelighet og det vil komme flere nye og spennende produkter fra Get. 8

9 9

10 2.2 Nettdrift Ymbers forsyningsområde er Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kautokeino kommune, samt ytre Loppa og ytre Kvænangen. Høyspentnettet omfatter 280 km regionalnett, 950 km med 22kV linjer og 640 nettstasjoner. Foto: Trond Hansen. Bildet er tatt fra endemasta på Bertelfjell Regionalnett I september 2011 ble det gjennomført et større arbeid med oppgradering / forsterkninger av 66 kv linjen mellom Hamneidet og Skjervøy. Linjen ble bygget i 1996 og er hoved forsyningen til Skjervøy kommune. Det aktuelle arbeidet ble gjennomført på bakgrunn av at vi har hatt noen feilsituasjoner på linja. Våren 2011 hadde vi en hendelse hvor ising på trådene medførte trådbrudd i flere skjøter på linja. Arbeidet som ble gjennomført var skifte av 4000 m tråd på deler av strekningen, avspenningsklemmer samt utskifting av linjeskjøter. Linja er vist med rød farge i bildet ovenfor. Distribusjonsnett Ymber har gjennomført trådskifte på 22 kv linjen fra Mettevoll og opp Oksfjorddalen i Det ble skiftet ca m med tråd, 20 master samt 100 traverser inkludert isolatorer. I tillegg er også 22 km 22 kv linje på Hamneidet i Nordreisa kommune rehabilitert. Videre er det foretatt ombygging av 30 nettstasjoner til bakkebetjente anlegg. Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE) Totalt KILE for 2011 ble på 7,451 mill. kr. 5,034 mill. kr. skyldes feil i regionalnettet, mens resterende 2,417 mill. var i distribusjonsnettet. For varslede utkoblinger har vi den laveste KILE-kostnaden de siste 10 årene. Dette skyldes at en i stadig større grad gjennomfører arbeid i høyspentnettet som Arbeid Under Spenning (AUS). 10

11 2.3 Kraftproduksjon Produksjon i egne kraftverk var i 2011 på 56,8 GWh. (Normalproduksjon er 56,4 GWh). Produksjonen i 2011 var 11,2 GWh høyere enn i Kildal dam. Revisjonsarbeider dammen i Kildal Prosjektleder Elin Kaasen. 11

12 Våre kraftverk CÁbardaŠjohka Kraftverket bygget i 1952/53. Renovert: kontrollanlegg, aggregat, flom- og bunnluker Middelproduksjon: 2,2 GWh/år Effekt/installert ytelse: 0,7 MW bergsfjord Satt i drift:1958. Renovert: rørgate 2002, aggregat og kontrollanlegg 2007, kledning bygg Dam renovert Middelproduksjon: 3,2 GWh/år Effekt/installert ytelse: 1,2 MW Kildal Satt i drift: Renovert: kontrollanlegg 2002 og aggregat G Middelproduksjon: 41,0 GWh/år Effekt/installert ytelse: 8,2 MW Sikkajokk Satt i drift:1950. Renovert: bygg og kontrollanlegg Ny turbin Middelproduksjon: 10,0 GWh/år Effekt/installert ytelse: 1,8 MW 12

13 Maurneset Vindpark Konsesjonssøknad på Maurneset Vindpark ble sendt inn til NVE den 05. juli Vindkraftprosjektet vil ha en installert effekt på ca. 10 MW. Prosjektet vil kunne gi GWh i fornybar energi. Estimert utbyggingskostnad er på mill. kr. Prosjektleder Lars Eirik Høgbakk. 2.4 Det lokale el-tilsyn Tilsynsarbeidet i 2011 er utført i henhold til tilsynsplan med noe avvik på antall kontroller. Instruksen fra DSB er endret i forhold til tidligere. Ny anlegg og anlegg inntil 10 år skal prioriteres. Det er brukt ca. 1,5 årsverk til tilsynsarbeid. Det er utført virksomhetstilsyn og anleggskontroller hos flere bedrifter. Systemrevisjon er utført hos 3 helseinstitusjoner. Det er også utført anleggskontroller i private boliger samt bistått politiet ved brannetterforskning. DLE har gitt informasjon om elsikkerhet, energi og enøk/miljø til elever i 6. og 9. klasser i vårt område. 13

14 3 Styrets årsberetning 3.1 Konsernets virksomhet Selskapet ble stiftet 7. oktober Selskapets forsyningsområde er Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kautokeino kommune samt ytre Loppa og Kvænangen. Konsernets virksomhet er innen kraftproduksjon, nettvirksomhet (krafttransport) og bredbånd (fiber). Selskapets hovedkontor i Sørkjosen. Eierforhold og organisering Morselskapet Ymber AS har følgende eiere: Kautokeino kommune 16,7 % Kåfjord kommune 16,7 % Kvænangen kommune 8,3 % Loppa kommune 8,3 % Nordreisa kommune 16,7 % Skjervøy kommune 16,7 % Troms Fylkeskommune 16,7 % Aksjekapitalen er på kr ,- fordelt på 60 aksjer à kr ,-. Aksjenes fordeling framgår av egen note til regnskapet. 14

15 Konsern Konsernets forretningskontor er i Sørkjosen. I tillegg har selskapet lokale kontorer i Kautokeino, Kåfjord og Skjervøy. Administrerende direktør i Ymber AS er Erling S. Martinsen. Ymber AS besto i 2011 av morselskapet og de heleide datterselskapene 3net AS og Ymber Eiendom AS. 3net AS ble stiftet i 2005 med en aksjekapital på 0,5 mill. kr. og drifter tjenestetilbudet innenfor bredbånd i Ymbers forsyningsområde. I tillegg er 3net leverandør av IKT tjenester. Daglig leder for 3net AS er Kjell Arne Mikalsen. Ymber Eiendom AS ble stiftet i 2008 med en aksjekapital på 1,0 mill. kr i forbindelse med kjøp av næringsbygg og har til oppgave å drifte fast eiendom. Daglig leder for Ymber Eiendom AS er Jim Bratland. Organisasjonsplan Generalforsamling Styre Revisjon Adm. direktør Marked Økonomi Nett Drift 3net AS Ymber Eiendom AS Avdelinger: Tilsyn Produksjon Avdelinger: Driftsgruppe 1 Driftsgruppe 2 Tjenester Plan Markedsseksjonen har det overordnede ansvar for kundekontakt, markedsføring, profilering, avregning og måling mot overliggende nett og sluttkunde. Driftsseksjonen har ansvar for drifts- og vedlikeholdsoppgaver av selskapets høy- og lavspentnett. Seksjonen er også utførende på alle investeringsprosjekter dersom dette ikke utføres av eksterne entreprenører. Nettseksjonen er byggherre for alle investeringsprosjekter innenfor kraftlinjer, distribusjonsnett, kraftstasjoner og bredbånd. Økonomiseksjonen har ansvar for økonomi, budsjett, regnskap, finans, rapporteringsrutiner, lønn og personalpolicy, drift av arkivsystem, overordnet HMS og øvrige administrative oppgaver. 15

16 Generalforsamling Selskapets høyeste myndighet er generalforsamlingen. Styre Styremøte i Ymber. Fra venstre: Øystein Sandelin (vara), Eva Reiersen, Styreleder Halvar Solheim, Bjørn Garden, Paul Dahlø, Adm. dir. Erling S. Martinsen. Foran fra venstre; Gunn Andersen og Hanne Mari Nyheim. Per Sverre Moen var ikke til stede da bildet ble tatt. Styret i Ymber AS har hatt følgende sammensetning i 2011: Medlem: Varamedlem: Halvar Solheim, leder ole Ingolf Josefsen Gunn Andersen, nestleder Isak Mathis Olsen Hætta Paul Dahlø Øystein Sandelin, vara ansatte Bjørn Johannes Garden Lars Eirik Høgbakk, vara ansatte Hanne Mari Nyheim Liv Astrid Olsen, vara ansatte Per Sverre Moen, ansattevalgt gunn M. Nordberg, vara ansatte Eva Reiersen, ansattevalgt 16

17 Styret har avholdt 9 møter i Ordinær Generalforsamling ble avholdt 14. juni 2011 hvor de viktigste sakene til behandling var: Årsrapport og regnskap for 2010 med årsoppgjørsdisponeringer. I tillegg ble godtgjørelse til revisor og styrehonorarer behandlet. Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i september 2011 hvor skifte av revisor ble vedtatt. Styret i 3net har hatt følgende sammensetning: Erling S. Martinsen, leder Trond Båtnes Svein Erik Mikkelsen Lars Magne Luneborg Harriet Steinkjer Nystu, Styret i Ymber Eiendom AS har bestått av: Erling S. Martinsen, leder Kjell Arne Mikalsen Berit Gamst Utvalg og medlemskap Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning i 2011: Medlemmer fra arbeidsgiver: Erling S. Martinsen, adm dir Lars M. Luneborg Medlemmer fra arbeidstakere: Ketil Abrahamsen (hovedverneombud) Per Sverre Moen Stedfortredere: Geir Holmtun (arbeidstaker) Geir Kåre Rikardsen (arbeidsgiver) Deltakere uten stemmerett: Jan-Ole Gamst, HMS koordinator. Berit Gamst, sekretær. Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste. Arbeidsmiljøutvalget har i 2011 hatt 4 møter og behandlet 54 saker. Selskapet er medlem av Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste og Finnmark Bedrifts helse. Medlemskap Konsernet er medlem i KS Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon (KS Bedrift). Morselskapet er medlem i Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN). 17

18 3.2 Miljø og personal Antall ansatte i morselskapet pr : Heltid: 46 Deltid: 10 Lærling: 7 Pr hadde selskapet 56,05 årsverk inkl. lærlinger. Gjennomsnittlig antall årsverk i løpet av året var 54,09. Antall ansatte i 3net pr : Heltid: 5 Deltid: 1 Lærling: 1 Pr hadde selskapet 6,6 årsverk inkl. en lærling. Det er ingen ansatte i Ymber Eiendom AS. Selskapet administreres av Ymber AS. Bedriftsidrettslaget YMBER BIL på Volleyball turnering Solcup Tromsø Ymber har høy fokus på Helse, miljø og sikkerhet for å redusere risiko for skader. Hvert år gjennomføres sikkerhetskurs og førstehjelpskurs for alle som arbeider i våre elektriske anlegg. Videre utføres det risikovurderinger i forkant av alle arbeidsoppgaver som kan medføre risiko. Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og våre verneombud har alle gjennomgått 40- timers kurs for HMS personell. Ymber er tilknyttet bedriftshelsetjenester og utarbeider årlig handlingsplaner for HMS arbeidet. Ymber har over flere år hatt lavt sykefravær og 2011 var ingen unntak. Totalt sykefravær i 2011 var 2,20 %. 18

19 Registrerte arbeidsulykker Det er registrert 6 arbeidsulykker i selskapet i Ulykkene er behandlet og rapportert i henhold til arbeidsmiljølov og forskrifter. Likestilling i virksomheten Selskapet har en ansettelses- og lønnspolitikk som sikrer at det ikke oppstår diskriminering i forhold til kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisk begrunn, religion, politisk syn, arbeidstakerorganisasjon eller andre forhold. Arbeidstidsordningene er lik for alle ansatte. I 2011 var 22 % av bedriftens ansatte kvinner og andelen kvinner i lederstillinger var 18 %. Dette gjenspeiler situasjonen i bransjen som helhet. 75 % av stillingene er montører og ingeniører. Det har vist seg vanskelig å rekruttere kvinner da det har vært få kvinnelige søkere til disse stillingene. For merkantile stillinger, som i hovedsak inngår i seksjonene på økonomi og marked, er det overvekt av kvinner. Flere av disse har deltidsstillinger. Styrene i Ymber - konsernet har i 2011 hatt følgende kvinneandel: Ymber AS 42 % Ymber Eiendom AS 33 % 3net AS 20 % Selskapet anser det ikke nødvendig med iverksetting av særskilte tiltak utover tiltak som kan gjøres gjennom fremtidige ansettelser og lignende. Ytre miljø Hensyn til miljø og klima er et av Ymbers hovedmål. Selskapet ble sertifisert til Miljøfyrtårn den 9. november 2010, og har i 2011 hatt særlig fokus på avfallssortering, papirforbruk, kjemikaliehåndtering og strømforbruk. Selskapet har i 2011 gjennomført miljøopplæring for alle ansatte og iverksatt tiltak i forhold til avfallssortering, kjemikaliehåndtering og strømforbruk. Vi ønsker å bidra til at miljøet i minst mulig grad blir belastet av våre aktiviteter. 19

20 3.3 Årets resultat Konsernet Konsernets årsresultat etter skatt ble på 18,575 mill. kr. mot 29,817 mill. kr året før. Omsetningen for konsernet ble mill. kr mot 144,346 mill. kr. i Utviklingen i konsernet de siste fem årene er som følger: Tall i 1000 kr Omsetning Årsresultat Egenkapital Totalkapital Totalkapitalen i konsernet var på 520,690 mill. kr. mot 491,552 mill. kr. året før. Egenkapitalen i konsernet var ved utgangen av året 227,073 mill. kr. mot 214,497 mill. kr året før. Årsresultat etter skatt for morselskapet viser overskudd på 19,087 mill. kr. Årets resultat etter skatt viser et overskudd for 3net AS på kr 0,059 mill. kr. Ymber Eiendom AS hadde et underskudd på 0,117 mill. kr. Selskapet ble stiftet i Morselskapet Driftsinntektene utgjør 121,845 mill. kr mot 129,685 mill. kr året før. Overføringsinntektene (nettleie) i 2011 er 12,5 mill. lavere enn for 2010, men 4. mill. høyere enn for Lavere overføringsinntekter for 2011 skyldes i hovedsak redusert inntektsramme med 8 mill. kr. og økte KILE kostnader med 4,5 mill. kr. Det har i 2011 vært negativ forbruksutvikling på 10 GWh som utgjør 4 mill. i reduserte inntekter. Overliggende nettkostnader har i 2011 vært 1,5 mill. kr. høyere enn for Samlede driftskostnader utgjorde 94,811 mill. kr mot 95,174 mill. kroner året før. Lønns- og personalkostnader ble 22,736 mill. kr. mot 24,881 mill. kroner året før. Pensjonskostnadene totalt ble 1,6 mill. kr. lavere enn året før. I tillegg er det aktivert timer for arbeid på investeringsprosjekt for om lag 1,7 mill. mer enn året før. Andre driftskostnader utgjorde 34,439 mill. kroner mot 26,093 mill. kroner året før. Økningen er på 8,5 mill. kr. og skyldes i hovedsak avgjørelse i sak vedrørende falleie til Statskog i forbindelse med voldgiftsak Kildal kraftverk. Falleie for årene utgjorde 6,090 mill. kr. Driftsresultat ble på 27,034 mill. kr. og er 7,5 mill. kroner lavere enn fjoråret. Avkastning av monopolvirksomheten (regionalnett/ distribusjonsnett) ble på 9,6 % mot 13,8 % året før. Netto finans 2011 viser kostnad på 0,614 mill. kr. mot inntekt 5,149 mill. kr. året før. Finansinntekter består hovedsakelig av utbytte fra Kvænangen Kraftverk AS og Ishavskraft AS i tillegg til renter fra bankinnskudd og lån til datterselskapene. Finanskostnadene utgjorde 10,2 mill. kr mot 6,589 mill. kr. året før. Finanskostnader består av renter på lån, renter falleie Statskog og renter i forbindelse med kjøp aksjer Ishavskraft. I 2011 har Ymber investert i eierandeler i Finnmark kraft og i Ishavskraft. I 2011 er selskapets investeringer i North Energy nedskrevet med 1,9 mill. kr. 20

21 Årets resultat etter skatt ble på 19,087 mot 30,785 mill. kr året før. Styrets forslag til disponering er overføring av 6,0 mill. kroner til avsetning utbytte og 13,087 mill. kr til annen egenkapital. Kortsiktig gjeld utgjorde 46,557 mill. kroner ved utgangen av året. Omløpsmidler var på 52,077 mill. kroner. Egenkapitalen i morselskapet var ved utgangen av året på 230,071 mill. kr mot 216,984 mill. kr året før Produksjon og forbruk Ved utgangen av året hadde Ymber målepunkt og dermed en økning på 46 målepunkt fra Av disse er 67,1 % husholdningskunder, 16,7 % er næringskunder og 16,2 % er hyttekunder. Investeringer Det er gjennomført investeringer i varige driftsmidler for 38,212 mill. kr. Av dette er 4,238 mill. kroner brukt på fiberutbygging. Det meste av investeringer gjennomføres for å bedre leveringssikkerheten på strøm. I tillegg er det investert i andre selskaper for 28,874 mill. kr. Finansiell risiko i morselskapet Vi vil her omtale områder som vurderes av betydning for risiko knyttet til selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og fremtidige resultater. Omkring 20 % av inntektene er produksjonsinntekter fra våre kraftverk. Været har betydning for lønnsomheten i egenproduksjonen gjennom kulde, nedbørs- og tilsigsforhold. Kraftprisen fastsettes gjennom kraftmarkedet og vår inntjening på egenproduksjon vil således være avhengig av den til enhver tid gjeldende kraftpris. Morselskapets likviditetsbeholdning pr var på 7,359 mot 14,314 mill. kr året før. Investeringer og utbetaling av ekstraordinært utbytte til eierne, resulterte i opptak av lån på 130,0 mill. kroner i 2009 hvorav 69,0 mill. kr av lånerammen var benyttet pr I 2011 har vi økt vår langsiktige gjeld gjennom låneopptak. Ved utgangen av 2011 hadde morselskapet langsiktig gjeld med 219,403 mill. kr mot 181,606 mill. kr. pr. utgangen av Økt andel rentebærende gjeld medfører økt renterisiko i selskapet. Finansiell risiko er knyttet til selskapets rammevilkår for nettdrift og betraktes for tiden som lav. Overføringsinntektene utgjør ca. 65 % av den totale omsetningen. I forhold til fakturering av nettleie, har vi en kredittrisiko som vi håndterer gjennom samarbeid med inkassofirma. 21

22 Kraftverket i Kildal fikk reguleringskonsesjon til 50 års drift den 18. oktober Gjeldende konsesjon gikk dermed ut i Voldgiftsdom er avsagt og størrelsen på fallerstatningen er fastsatt for årene med kr mill. kr. Det er beregnet og avsatt falleie for 2011 med 2,272 mill. kr. og renter med 0,813 mill. kr. Fortsatt drift Årsoppgjøret for 2011 er avlagt i henhold til aksjelovens og regnskapslovens bestemmelser og det bekreftes at dette er gjort opp med forutsetninger om fortsatt drift. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Ymbers eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Morselskapets resultatutvikling de siste 5 år har vært: Tall i 1000 kr Omsetning Årsresultat Utbytte Egenkapital Egenkapitalprosent 44,13 44,4 42,9 44,5 67,4 Totalrentabilitet før skatt 6,76 % 9,56 % 6,77 % 5,87 % 18,2 % Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker vurdering av det fremlagte regnskap. 22

23 3.4 Framtidsutsikter Ymbers økonomi er solid og har levert gode resultater. Eierne har tatt ut store utbytter de 10 siste årene. For 2011 ble overskuddet i morselskapet 19,087 mill. kroner etter skatt. Avkastningen på nettvirksomheten var på 9,6 %. Selskapets utfordringer fremover er å opprettholde leveringssikkerhet samtidig som nettleien ikke skal bli høyere enn nødvendig. Bemanningsmessig og organisatorisk forventes ikke de store endringene dersom det ikke skulle bli vesentlige endringer av arbeidsoppgaver. Eierskapene i Kvænangen Kraftverk AS, Finnmark Kraft AS og Ishavskraft AS er strategisk viktige eierskap og særlig Kvænangen Kraftverk AS bidrar godt økonomisk med store årlige utbytter. Sørkjosen, 4. juni 2012 Halvar Solheim gunn Andersen Paul Dahlø Bjørn Garden styreleder nestleder Hanne Nyheim Eva Reiersen Per Sverre Moen Erling S. Martinsen Adm direktør 23

24 4 årsregnskap 4.1 Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN Note tall i 1000 kr Driftsinntekter Kraftsalg Overføringsinntekter Mer (-)-/mindreinntekt (+) Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Endring i beholdning av egentilv. anl.midler Nettap Kjøp av overføringstjenester Varekjøp og tjenester for videresalg Lønns- og pensjonskostnader Avskrivninger på varige driftsmidler Nedskrivninger på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekter Annen finansinntekt inkl. utbytte Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Grunnrenteskatt Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til utbytte Overføring til fond Overføringer annen egenkapital Sum overføringer

25 4.2 balanseregnskap MORSELSKAP KONSERN Note tall i 1000 kr EIENDELER Immaterielle eiendeler ,14 Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler ,4 Distribusjonsnett og andre varige driftsmidler ,4 Driftsløsøre Sum varige driftsmidler Investeringer i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Investering i andre selskap Langsiktige fordringer konsern Langsiktige fordringer Sum langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Varelager ,11 Kundefordringer Mindreinntekt Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

26 4.2 balanseregnskap MORSELSKAP KONSERN Note tall i 1000 kr GJELD OG EGENKAPITAL ,15 Aksjekapital Overkursfond Innskutt egenkapital Annen egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Pantelån Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Merinntekt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sørkjosen, 4. juni 2012 Halvar Solheim gunn Andersen Paul Dahlø Bjørn Garden styreleder nestleder Hanne Nyheim Eva Reiersen Per Sverre Moen Erling S. Martinsen Adm direktør 26

27 4.3 kontantstrømanalyse MORSELSKAP KONSERN tall i 1000 kr Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årets resultat før skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivinger Periodens betalte skatter /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Endring i offentlige avgifter m.v /- Endring i andre poster /- Mer-/mindreinntekt A = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investert i varige driftsmidler investeringer i aksjer Nedskrivninger - aksjer /- endring i langsiktige fordring Innbetaling ved salg av varig driftsmiddel B = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig lån /- forskuddsbetalinger Utbytte til eierne Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen ÅRSRAPP0RT 2004 Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen 1 I N N H O L D Innledning 3 Eierforhold 4 Generalforsamling 4 Styre 4 Administrasjon 4 Organisasjonsplan 5 Utvalg og medlemskap 6 Kommentarer

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s.

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s. Årsrapport 2006 Innhold Årsberetning... s. 1 Årsregnskap... s. 5 Kontantstrømanalyse... s. 8 Noter til regnskapet...s. 9 Revisjonsberetning... s. 20 Forsidebilde: Selskapets administrasjons- og lagerbygg

Detaljer