Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik"

Transkript

1 Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft - Bistand og støtte i personal- og HMS-arbeidet - Nye verktøy for oppfølging av sykmeldte - Gunstige forsikrings- og pensjonsordninger - Bedriftens eget samfunnsregnskap Foto: Bjørn Leirvik SVÆRT HØY EKSPORT I 2014 Nordland er Norges fjerde største eksportfylke, både målt i verdi og i eksport per innbygger (eksklusiv olje). Den sterke veksten i eksportverdien av metaller og fisk gjør at Nordland genererer 67 % av eksporten fra Nord-Norge.

2 Styrelederen har ordet: FIRE ÅR I LÆRE Alt har sin tid! Uttrykket gjelder også for meg. 5. februar går jeg av som styreleder i NHO Nordland. Som styreleder er min tilmålte tid over. Det har vært fire fine, spennende og lærerikt år for meg personlig. Som toppet seg for meg da jeg 8. januar i år fikk anledning til å slippe til på NHOs Årskonferanse i Oslo. Der fikk jeg anledning til å argumentere for at 9 kommuner i Salten pluss søndre del av Tysfjord, samt Værøy og Røst kan bli til en kommune, Salten! Jeg er overbevist om at Salten definitivt vil bli en robust og slagkraftig kommune. Det kunne like gjerne ha vært holdt et lignende foredrag om Helgeland, Ofoten, Lofoten eller Vesterålen, men av naturlige grunner kjenner jeg Bodø og Salten aller best. Kommunereformen er viktig for at vi også i fremtiden tar hele landet i bruk Det vil bidra til å fjerne unødvendige grensehinder og fremme en bedre samhandling, som gir styrke lokalt og nasjonalt. Det avgjørende for å få tillitt i denne debatten, er å satse på infrastruktur som understøtter dette. Vi må rive ned hinder for vekst og utvikling i nord. Vi må samarbeide og planlegge bedre. Koordinere bedre og lage sterkere regioner som skaper større attraktivitet. Regioner som også vil fremstå som sterkere politiske enheter. Det er like langt mellom Bodø og Tromsø, som mellom Oslo og Stavanger. Derfor er det naturlig med to likeverdige og sterke motorer i Nord-Norge. Vi har en hovedstad i dette landet, vi trenger ikke å krangle om fler - Det kommer ikke noe godt ut av det. La oss derfor anerkjenne hverandre, og jobbe sammen i Nord-Norge for en større sak. Jeg har hatt det privilegium å bli bedre kjent med Nordland og Nordlands næringsliv gjennom mine år som styreleder. Å møte Nordlands næringsliv fra sør til nord har rett og slett styrket meg som "nordlending" og gitt meg sterkere tro på vår fremtid i nord. Samtidig har jeg forstått at vi må ta grep selv om vår egen fremtid. Vi må bli solide leverandører av løsninger og politikk nordfra og fremfor alt samarbeide bedre i nord. Jeg har både forstått og blitt overbevist om at det fremover kommer til å bli den nordlige landsdelen som kommer til å bli nasjonens økonomiske lokomotiv. Selv om oljenæringen midlertidig er noe nede for telling, vil næringen fremover først og fremst utvikle seg i Norskehavet og Barentshavet. For de som fikk med seg eksporttallene fra norsk fiskerinæring for 2014, ble det på nytt presentert rekordtall. 68,8 mrd. kroner i fiskeeksport er tall som ruver. Og vi vet at det først og fremst er i nord både villfisk og oppdrett har sin største fremtid. Her ruver Nordland, som har hånd om nær 1/3 av Norges kystlinje. Produksjonen kan bli opp mot seks ganger større uten store arealutfordringer! Mineralnæringen er betydelig i Nordland og i fjellene våre ligger det fortsatt svært verdifulle mineraler som venter på sin utnyttelse. Ja, Nordland har det meste som en voksende befolkning i verden vil etterspørre: mat, energi, mineraler, en spektakulær natur og god plass. Jeg gleder meg og blir inspirert over at nye betydelige samferdselsprosjekt i nord finner sine løsninger. Reiselivsnæringen, utdanning og ikke minst kultur setter oss på kartet som aldri før. Vi legger rett og slett grunnlag for vekst, optimisme og muligheter som vi ber om å ta i bruk. Takk for muligheten jeg fikk. Jeg kan varmt anbefale andre fra næringslivet om å ta tillitsverv i NHO familien. Et sterkt og godt fellesskap! For meg er ikke dette et farvel - På gjensyn! Morten Chr. Jakhelln, styreleder

3 NHO Nordlands styre 2014 Morten Chr. Jakhelln Edel Storelvmo Jøran Inge Marthinussen Hege Ruud Eva Kristoffersen Chr Jakhelln AS Futurum AS Oras Nordland AS Kobbelv Vertshus Egil Kristoffersen & Sønner Styreleder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem Arve Ulriksen Rachel Berg Gunnar Moe Marius Løken Inger-Gunn Sande Mo Industripark AS Alcoa Norway ANS Momek Group AS Skarvik AS Nordnorsk Kommunikasjon styremedlem Styremedlem varamedlem varamedlem varamedlem Valgnemd: Aud Scjødt Fredriksen (leder) På valg 2015 Lise Dahlberg På valg 2016 Ståle Indregård På valg 2015 Roger Mosand På valg 2015 Talsmenn: Forum for mindre bedrifter: NHOs Eierforum: Edel Storelvmo Morten Chr. Jakhelln Administrasjonen ved NHO Nordland er til for medlemsbedriftene og andre som har spørsmål om vår virksomhet. Ta gjerne kontakt med oss på telefon Medlemsstrukturen: Medlemsutvikling Årsverk funksj. Årsverk arb. Totalt:

4 GOD FART I NORDLAND! 2014 har vært et meget aktivt og innholdsrikt år for NHO Nordland. Etter forrige årskonferanse er det gjennomført et omfattende kurs og konferanseprogram. I særlig grad er det grunn til å trekke frem fire gjennomførte Arenakonferanser hvor kommunereformen har vært hovedtema. Likeledes er det grunn til å trekke frem den uventede økningen av arbeidsgiveravgiften, som særlig rammer transport, energi og hovedkontor og det ekstraordinære arbeid for å jobbe for kompenserende tiltak. Selv om løftet om å kompensere økt arbeidsgiveravgift krone for krone innfris, er det liten tvil om at konkurranseevnen for de sektorer som rammes svekkes. NHO Nordland har en positiv utvikling i antall medlemmer, noe styret er fornøyd med. Likevel er det et ønske å kunne prioritere medlemsverving og medlemspleie enda bedre. Begrenset kapasitet kombinert med store avstander i Nordland vanskeliggjør imidlertid å tilføre medlemspleien tilstrekkelig oppmerksomhet. For Nordlands næringsliv har 2014 vært et positivt år. Særlig har fylkets prosessindustri og laksenæring klart seg meget bra. KONKURRANSEUTSATT Et særnorsk høyt kostnadsnivå har over flere år skapt betydelige utfordringer for Nordlands konkurranseutsatte næringsliv og i særlig grad den eksportorienterte. Et Europa som fortsatt sliter med ettervirkninger fra finans- og euro krisen har heller ikke gjort situasjonen enklere. Imidlertid har den siste tids utvikling med svekket norsk krone gitt bedre konkurranseevne for fastlandsnorges eksportindustri. Laksenæringen fikk også et rekordår, på tross av at det største og viktigste marked for norsk fisk, Russland, ble "stengt" høsten Fiskerinæringens meget dyktige markedsapparat har funnet nye mottakere for norsk fisk etter den russiske embargo. NHO I ENDRING Det pågår for tiden et arbeid i NHO som vil medføre sannsynlige? endringer i måten regionene jobber. NHO er en stor og betydelig organisasjon som ønsker bedre rammevilkår for våre medlemmer. Dette vil medføre at også regionkontorene vil få en tydeligere rolle som aktør også for å forbedre lokale og regionale rammevilkår. Dette vil sannsynligvis innebære at samfunnskontakt, politisk kontakt og kommunikasjon samt mediaarbeide vil få en mer fremtredende plass i regionens prioritering. I en utvikling hvor færre næringslivsledere av ulike årsaker deltar utad i samfunns-mediadebatten om næringslivets rammevilkår, vil de regionale NHO kontor få en tydeligere oppgave i å profilere NHO. LAKS OG METALLER Nordland er et stort eksportfylke og er i norsk sammenheng det fjerde største eksportfylke. Ift. folketall er Nordland størst i Norge. Styret har aktivt jobbet for bedre rammevilkår for prosessindustrien i Nordland. Nordlands ressurser er vår største og viktigste forutsetning for vekst og utvikling. Nordlandsindustrien har på en utmerket måte klart omstillinger som har gjort at denne industrien har en positiv vekst. Det samme gjelder for sjømatnæringen. NHO Nordland ønsker en fortsatt vekst innen sjømatnæringen, og viser til at vi har de beste naturgitte betingelser av alle for vekst i sjømatnæringen. PETROLEUM NHO Nordland har jobbet aktivt for å styrke fylkets petroleumsinteresser. Dette først og fremst gjennom å fremme ønsket om en sterkere leteaktivitet i Norskehavet og nødvendigheten av å få på plass en nasjonal politikk for videreføring av gassrørledning nordover. Vi har også fremmet våre standpunkter rundt konsekvensutredning for Lofoten og Vesterålen. Det har for NHO Nordland vært et ønske å kunne styrke vår kapasitet innenfor petroleumsspørsmål ved å anmode Norsk Olje & Gass om å opprette en egen stilling plassert i Nordland. Vi har hatt et eget møte med direktør Gro Brekken i landsforeningen hvor vårt ønske er fremmet.

5 FRAFALL Samarbeid skole - næringsliv har vært en aktivt prioritert oppgave i NHO Nordland. Dette er et arbeid styret fortsatt ønsker å prioritere. NHO Nordland er en anerkjent medspiller i arbeidet med å bidra til flere lærebedrifter, lærlingekontrakter og økt fokus på yrkesfag og ikke minst realfag. Det er fortsatt en lang vei å gå før vi kan si oss fornøyd med utviklingen på dette område i Nordland. Likevel ser vi fremgang på noen områder. Selv om utviklingen går i riktig retning, har vi fortsatt et altfor stort frafall fra videregående skole i Nordland. Størst er frafallet i yrkesfag og blant gutter. KONFERANSER Flere hundre personer har deltatt på ulike konferanser i regi av NHO Nordland. Flere statsråder, statssekretærer og de fleste Stortingsrepresentantene på Nordlandsbenken har stilt opp som innledere på våre forskjellige konferanser. NHO Nordland har en meget god kontakt med det sentrale politiske nivå som vi også har det med Nordland Fylkeskommune. Fra konferanseprogrammet trekker vi frem: Mineralkonferanse i Mo i Rana. Her inviterte vi representanter fra en samlet mineralnæring i Nordland til et møte med statssekretær Eirik Lae Solberg fra Nærings og Fiskeridepartementet. Solberg hadde med seg en representant fra embetsverket i departementet. Mineralnæringen er trukket frem som et eget satsingsområde for regjeringen, og som hovedtema var Nordlands mange muligheter innenfor mineralsektoren satt på dagsorden. Dette er et tema som styret ønsker å følge opp. Offentlige innkjøp Dette tema samlet rundt 60 deltakere i Mo i Rana fra hele Helgeland. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Mo Industripark og Rana Næringsforening. Adm.dir i Mo Industripark, adm.dir i Statens Innkrevingssentral, Nordland Fylkeskommunes innkjøpssjef og Bodøs innkjøpssjef var blant innlederne. Hovedtema var hvordan offentlig sektor kan hjelpe og veilede lokale bedrifter til å selge flere varer og tjenester til offentlig sektor. Konferansen hadde også et skråblikk på den offentlige sektors betydelige handelslekkasje som bidrar tillat Nordlands næringsliv taper muligheter og inntekter som igjen bidrar til at arbeidsplasser og skatteinntekter havner utenfor fylket. Offentlige innkjøp er også et tema som styret ønsker å følge opp. Kommunereformen Det er gjennomført konferanser om dette tema i Fauske, Narvik og Mosjøen. Konferansene er gjennomført i samarbeid med KS Nordland. De fleste ordførerne i Nordland har bl.a deltatt. Innledere har vært statssekretærer, Stortingsrepresentanter, fylkesråder og næringslivsledere. Rundt 200 deltakere har bidratt til at kommunereformen har fått god oppmerksomhet i Nordland. Kommunereformen ble hovedsak på NHOs nasjonale årskonferanse, hvor Salten ble trukket fram i en egen sekvens, presentert av styreleder i NHO Nordland Morten Jakhelln. Arbeidsgiveravgift Ca 35 deltok på en konferanse i Bodø om de regnskapstekniske konsekvenser som følge av endret arbeidsgiveravgift med virkning fra 1. juli Konferansen var et samarbeidsprosjekt mellom NHO Nordland, NHO-S og Energi Norge. Innledere fra Skattedirektoratet og Ernst & Young. Nasjonal Industrikonferanse NHO Nordland var medarrangør av den meget vellykkede nasjonale Industrikonferansen som i september ble arrangert i Bodø med ca 300 deltakere fra hele landet. Målsettingen er at det årlig skal arrangeres en slik nasjonal konferanse i Nordland, og NHO Nordland deltar i styringsgruppen for konferansen og deltar med økonomisk bidrag. Agenda Nord-Norge Her deltar vi sammen med Sparebanken Nord Norge og LO. Første konferanse ble arrangert i Tromsø i november. NHO Nordland sitter i styringsgruppen for Agenda opplegget hvor Sparebanken NN er hovedlokomotiv. Neste store arrangement finner sted i Bodø i november. Hovedideen er å fremme landsdelens fortrinn for utvikling hvor ledere innen næringsliv, undervisning, forskning, politikk og samfunnsliv møtes. VIKTIGE SAKER NHO Nordland følger tett en del viktige spørsmål og saker hvor vi ønskes inn som medspiller. Polarcirkelen Lufthavn, Dobbeltspor på Ofotbanen, Flytting av rullebanen på Bodø Lufthavn, SARiNOR (søk og redning i nordområdene), Dunderlandsbanen, Indeks Nordland, Vegforum Nord (regiondirektøren er styreleder), Universitets og høgskolereformen, Kompensasjon arbeidsgiveravgift, Nordområdepolitikk er eksempler på saker vi følger tett. Arbeidsgiveravgift, Formueskatt

6 NORDLANDS - NORD NORGE BENKEN Det er gjennomført to møter med landsdelsbenken på Stortinget, i samarbeid med Troms og Finnmark, hvor også LO deltar. NHO Nordland har hatt egne møter med stortingsfraksjoner og diverse departementsmøter. I perioden har statsbudsjett, revidert nasjonalbudsjett, arbeidsgiveravgift, samferdsel og oppdrettssaker hatt størst oppmerksomhet. ARBEIDSGIVERSERVICE EN PRIORITERT OPPGAVE Arbeidsgiverservice overfor våre medlemsbedrifter er en viktig og prioritert oppgave. I vår bistand inngår alt fra lederseminarer til lov og avtaleverket som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt i vår bistand er Arbeidsmiljøloven, Folketrygdloven, Hovedavtalen og de forskjellige tariffavtalene. Rådgivning og bistand har i 2014 i hovedsak blitt gitt ute i møter i bedriftene. Det gjelder i forhandlinger om arbeidsavtaler og tilsettingsforhold som oppsigelse, avskjed og permittering, samt bistand til å finne løsninger i tariffavtalenes bestemmelser. Det er videre gitt veiledning og bistand i personalsaker som medarbeidersamtaler, oppfølging av sykmeldte, permisjonssaker, pensjonsspørsmål og yrkesskade/-erstatning. Likeså har vi bistått i rekruttering som gjelder Vikarbyrådirektivet og tilhørende bestemmelser i Arbeidsmiljøloven. Vi har utarbeidet opplæringspakke som seminar innenfor ledelse og lederoppgaver, og gjennomført for ledergrupper i medlemsbedrifter. Henvendelser og saker innenfor området arbeidsgiverservice har økt, og i 2014 har vi gitt bistand i 124 personalrettede saker i våre medlemsbedrifter. Videre er det gjennomført 2 runder med lederseminarer i to av våre største medlemsbedrifter. Det er gitt bistand til medlemsbedrifter i forbindelse med permittering, lovendringer i dagpengeretten og forholdet til oppsigelse. NHO Nordland har innenfor området arbeidsgiverservice et godt samarbeid med landsforeningenes advokater, NHO Arbeidsrett og NHOs advokat i Troms. Også i 2014 har vi deltatt på NHOs regionforhandlermøter og tariffseminarer. Samarbeidsforumet mot svart økonomi NHO er sentral avtalepart. NHO Nordland deltar aktivt i styret for SMSØ, sammen med LO, YS, UNIO, Skatt Nord og Nordland fylkeskommune. Vi har i 2014 bidratt i utviklingen av strategier og handlingsplaner for forumets arbeid, og deltatt i holdningsskapende aktiviteter på elektroniske medier. Vi har deltatt i NHOs fellesmøte for våre fylkesrepresentanter i SMSØ, samt deltatt på på SMSØs Årskonferanse. SMSØ har i 2014 hatt et nært samarbeid med Ungt Entreprenørskap Nordland via deltakelse i juryer under fylkesmessa og informasjons- og undervisningsopplegg om økonomi og regnskap i ungdomsskole og videregående skole. Kurs. Det er i samarbeid med Næringslivets skole gjennomført to kurs i HMS for ledere i fylket. Samarbeidsavtale med Eurojuris Norge. I 2014 har NHO Nordland videreformidlet kontakt for våre medlemsbedrifter i to tilfeller. Inkluderende arbeidsliv NHO er sentral avtalepart. Som en av partene i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, har oppfølging av ny IA- avtalen og IAarbeidet i Nordland vært et prioritert område for NHO Nordland i I samarbeid med øvrige avtaleparter og NAV Arbeidslivssenter er det avviklet 3 store IA-konferanser med til sammen over 700 deltakere, to seminarer om turnusarbeid, møter med IA-bedrifter og lignende relatert til IA-rådets handlingsplan. Fokus har i 2014 vært ny IA-avtale og endringer i oppfølgingsregimet.

7 IA-rådet i Nordland NHO Nordland har også i 2014 vært en aktiv deltaker i IA-rådet i Nordland. Rådet er arena for det partssammensatte IA-arbeidet i fylket, og i Nordland er også viktige samarbeidspartnere invitert med i rådet Sammen med LO har NHO Nordland var pådriver for IA-uka i Nordland, som ble gjennomført i tiden september Det var til sammen 217 deltakere på de tre møtearenaene Mosjøen, Bodø og Stokmarknes. Mange av våre medlemsbedrifter deltok, og bidro med dialog om muligheter og utfordringer innenfor området. Under IA-uka var IA-rådet på bedriftsbesøk i en av våre medlemsbedrifter. Besøket ble meget vellykket og fikk fokus på privat sektors gode resultater i IA-arbeide. Med sine vel 500 ansatte har bedriften et samlet sykefravær på under 2%. I 2014 har NHO Nordland har deltatt på 6 møter i IA-rådet og 2 møter i rådets arbeidsgruppe. Videre har vi samarbeidet nært med NHOs arbeidslivsavdeling om IA og HMS-arbeidet, og deltatt på nasjonal IA-konferanse sammen med flere av våre medlemsbedrifter. IA-rådet i Nordland i 2014 Ringer i Vannet. NHOs rekrutteringsprosjekt "Ringer i Vannet" har gitt gode resultater i Nordland i Vi har 40 rekrutteringsavtaler og statistikken viser at fram til fikk 30 personer fast jobb i en NHO bedrift. Endelig resultat vil foreligge i slutten av februar 2014, og vi har tro på måloppnåelse med 35 ansettelser. Vi har hatt 140 medieoppslag om "Ringer i Vannet" i 2014, og er tredje beste fylke. 6 attføringsbedrifter deltar, det er delt ut 4 CSR diplomer til våre medlemsbedrifter, gjennomført 6 prosjektgruppemøter, 4 KAM møter, et 2- dagers kurs i presentasjonsteknikk og et dagskurs i WebCruiter. Prosjektleder har deltatt på 5 sentrale prosjektledermøter i NHO. Prosjektmidlene dekker 20% stilling. Folkehelsealliansen Etter sterk oppfordring fra Nordland fylkeskommune og NAV er NHO Nordland med i Folkehelsealliansen, og har deltatt på 2 alliansemøter i Tilflyttingsprosjektet Nordland fylkeskommune. Prosjektet "Tilflytting og rekruttering fra utlandet" er et 4-årig prosjekt med oppstart Et av delmålene er at økt tilflytting skal gi arbeidslivet i Nordland tilgang på arbeidskraft. NHO Nordland har i 2014 deltatt i 3 styringsgruppemøter, og en to-dagers konferanse. "Innvandrere en ressurs for Vesterålen". Prosjektet ledes av KUN senter for Kunnskap og Likestilling, og finansiert av prosjektmidler fra Kommunal- og regionaldepartementet og fylkeskommunen. NHO Nordland deltar i prosjektets referansegruppe, har deltatt i 3 møter og en konferanse. Prosjektet avsluttet , og vi har deltatt i prosjektets sluttrapport.

8 "Sysselsetting av innvandrere regionale muligheter og barrierer for deltakelse og inkludering". Prosjektet er et 3-årig forskningsprosjekt og ledes av Distriktssenteret/KMD, og oppdragstaker er NIBR. Vi deltar i referansegruppa og det er avviklet et møte i departementets lokaler i VRI Forskningsrådets satsing på innovasjon gjennom økt samhandling mellom FOUinstitusjoner, bedrifter og regionale myndigheter. VRI Nordland har på flere nivåer fungert som arena for fruktbar samhandling mellom aktørene i de regionale innovasjonssystemer i Styret, ressursgruppene og VRI teamet har fungert som møteplasser og samarbeidsarenaer. VRI har hatt følgende innsatsområder i 2014; Kompetansemeglingsordning for Nordland, VRI Leverandørindustri olje/gass, Opplevelsesbasert reiseliv. Leverandørindustri i Sjømatnæringen. Liv Ragnhild Hov representerer nå NHO Nordland i styret. Arbeidskraft og kompetanseutvikling Innbyggertallet i Nordland er ved utgangen av Folketallet har vokst hvert år siden I 2014 økte folketallet med personer. Likevel er befolkningsveksten i Nordland bare på halvparten av landsgjennomsnittet. Det er spesielt gledelig at veksten for unge voksne er høyrere enn veksten i folketallet totalt. For mange regioner har tilgang på flinke og flyttbare nordlendinger gitt store bidrag til vekst og verdiskaping dit de kommer. Bedriftene betegner nå tilgangen på arbeidskraft som god. Spesielt øker tilgangen av høyere utdannet arbeidskraft, og flere ingeniører er nå tilgjengelig for bedriftene. Men fortsatt er det vanskelig å rekruttere fagarbeidere innen flere fagområder. Realfagsatsing samarbeid gjennom gode partnerskapsavtaler NHO Nordland, i samarbeid med Nordland fylkeskommune, har videreført realfagsprosjektet i videregående skole koblet mot elever og lærere på studiespesialiserende studieretning. I tillegg er NHO Nordland prosjektleder for Lektor 2- satsingen i Nordland. Prosjektet skal koble næringslivet i Nordland og elever som velger fordypning i realfagene, samt lærere som underviser i disse fagene. Ansatte i bedriftene er forelesere i skolene, elever og lærere hospiterer i bedriftene, samt får forelesninger i bedriftene.. Alle aktiviteter skal kobles mot læreplanmål. Hovedmål for prosjektet: 1. Øke interessen for og andel elever som velger full fordypning i real- og teknologiske fag samtidig som vi opprettholder det gode kvalitative nivået vi har i Nordland. 2. Gi realfagsinteressert ungdom en god fremtidsrettet realfagsutdanning som tar høyde for samfunnets og næringslivets krav til kompetanse, fleksibilitet og mobilitet regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Delmål: 1. Stimulere flere elever på Vg1 til å velge realfag på Vg2 og elever på Vg2 til å velge fordypning innen realfagene på Vg3 gjennom målrettede tiltak 2. Forbedre kunnskapen hos lærere i videregående skoler i Nordland om næringslivet i fylket, samt stimulere til bruk av fagpersoner fra arbeidslivet i undervisningen på skolen 3. Bedre elevenes yrkes- og utdanningsveiledning gjennom nær kontakt med næringslivet i Nordland og en god rådgivingstjeneste 4. Iverksette stimuleringstiltak for å rekruttere flere jenter til realfaglige studier 5. Stimulere til økt samarbeid grunnskole og videregående skole, samt høgskoler / universitet for å lette overgangen mellom nivåene og øke rekrutteringen 6. Ta i bruk internasjonale program som bidrar til økt faglig utbytte for elever og lærere Lektor II har nå med 14 skoler i Nordland. Hver skole har mellom 3 15 samarbeidsavtaler med lokale bedrifter. Tilbakemelding fra bedrifter, lærere og elever er meget positive. Oppsummerer vi prosjektene koblet mot realfag ser vi følgende: Antall elever som velger realfag på Vg2 skoleåret 14/15 har økt med mellom 10 og 15 % i matematikk, kjemi, fysikk og biologi i forhold til året før.

9 Antall elever som velger full fordypning i fysikk på Vg3-nivå er stabilt mens vi har en økning på matematikk og kjemi. Lærere og elever har fått en langt bedre kunnskap om næringslivet i fylket. Lærerne på ST har fått anledning til å hospitere i partnerskapsbedriftene, og derved fått større muligheter til å koble læreplanmålene i sine fag opp mot bedriftenes produksjon. Ved dette har kvaliteten på samarbeidet øket både når elevene har besøkt bedriftene og når Lektor 2 personene fra bedriftene har hatt undervisningstimer på skolene. Elevene på ST har fått en mye bedre innsikt i det nærings- og arbeidslivet som er i sin region Rådgivere i grunnskole og videregående skole har fått en bedre skolering om nærings- og arbeidslivet i sin region. Samarbeid skole og lokalt næringsliv NHO Nordland har vært pådrivere for å få på plass "Eleven som fremtidig ressurs" i Ofoten, Grane, Vefsn og Hattfjelldal. Her har vi fått gode resultater av samarbeid mellom lokale bedrifter og skoler. Prosjektene har bidratt til 50 samarbeidsavtaler hvor hovedmålet er å gi elever regionalt større innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper og bedre grunnlaget for yrkes- og utdanningsvalg I tillegg er det nå ca 80% av alle ungdomsskolene i Nordland som har etabler samarbeid med lokalt næringsliv og underskrevet partnerskapsavtaler. Disse avtalene er i stor grad koblet mot realfagene og faget Utdanningsvalg. I 2014 ble det avviklet 4 regionale konferanser for rådgivere i grunn- og videregående skole hvor hovedtema var samarbeid skole og lokalt næringsliv. Dette har vært et samarbeid mellom NHO Nordland, Nordland fylkeskommune og Karrieresentrene i Nordland. Her har NHO Nordland lagt vekt på å presentere bransjeforeningenes utfordringer i forhold til rekruttering. I tillegg har vi avviklet 3 partnerskapskonferanser hvor langsiktige og forpliktende samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter er blitt presentert. Nordland fylkeskommune og NHO Nordland fikk i oppdrag av VOX å arrangere 10 årsjubileumskonferanse for Karrieresenteretablering i Norge i august Dette ble en meget vellykket konferanse med 250 deltakere fra hele Norge. NHO Nordland har samarbeidet med First Scandinavia for å få på plass Newton-rom i Nordland og First Lego League turneringer i hele fylket. Nordland fylkeskommune, NHO Nordland, Yrkesopplæringsnemda i Nordland og IKT i utdanningen har fått bevilget kr ,- til 3 skole/næringslivsprosjekt fra Utdanningsdirektoratets utviklingsmidler Fellesnevner for disse 3 prosjektene er å sikre kvalitet og relevans i undervisningen gjennom bruk av ulike opplæringsarenaer og bruk av ressurspersoner fra arbeidslivet som en pedagogisk ressurs. Kjennskap til regionens arbeidsliv, læreplass-situasjonen og muligheter for jobb etter endt utdanning, er sentrale elementer. Skal opplæringstilbudene i fylket være i samsvar med arbeidslivets behov, må det være en tett kobling mellom ulike aktører når utdanningstilbudet skal dimensjoneres i regionene. Prosjekt skole- arbeidsliv i Nordland er lagt opp som et helhetlig treårig prosjekt, bestående av 2 deler som henger tett sammen: 1. Utvikling, utprøving og tilpasning av varige samarbeidsmodeller mellom skole arbeidsliv i Nordland 2. Utvikling av nasjonalt digitalt verktøy for samarbeid mellom skole arbeidsliv 3. Prosjekt Yrkesmodeller på Ytre Helgeland som har som hovedmål å synliggjøre behovet for fagarbeidere i regionen, skape møteplasser mellom arbeidsliv, skole og ungdommer for å motivere til gode og veloverveide yrkesvalg. Prosjekt Videregående skoler i distriktskommuner som regionale utviklingsaktører har som hovedmål å etablere faste bransjemøter mellom skoler og næring, kompetansklynger og partnerskapsavtaler. Dette skal føre til mer velfungerende dimensjonering og flere læreplasser.

10 Fagopplæring På grunn av nye inntaksforskrifter hvor det blir krevd at elever skal ha fått læreplass innen 1 september 2014, vedtatt av Kunnskapsdep. ble det i 2014 en utfordring å skaffe læreplasser før denne datoen. Det ble derfor avviklet regionale møter med videregående skoler, bedrifter og politikere i hvert inntaksområde hvor NHO Nordland, LO Nordland og Utdanningsrådet i Nordland deltok. I tillegg ble det gjort en ekstra innsats fra alle parter for å skaffe læreplasser i fag hvor vi i dag har for mange søkere. Dette gjaldt spesielt innen matrosfag, motormannfaget, elektrikerfaget, industrimekanikerfaget, bilfaget lette kjøretøy og anleggsmaskinfaget. I Nordland hadde vi også i flere søkere enn avgangen fra videregående skole skulle tilsi. Dette er personer som har hatt 1 eller 2 venteår hvor de har gjort andre ting, men som nå ønsker å gjøre ferdig fagutdanningen de har startet på. Disse søkerne har visst seg å være svært attraktive for våre medlemsbedrifter. De er eldre enn rettighetselevene og har i tillegg skaffet seg noen års jobberfaring. Det ble i 2014 inngått 1252 lærekontrakter. I tillegg har 167 nordlandsungdommer fått lærekontrakt utenfor fylket. Ved utgangen av 2014 hadde Nordland 1543 godkjente lærebedrifter i fylket, fordelt på 34 opplæringskontor, 1288 medlemsbedrifter i opplæringskontor og 221 selvstendige bedrifter utenfor opplæringskontor. Det ble i 2014 avlagt 1627 fag, svenne- og kompetanseprøver mot 1496 i Løpende lærekontrakter per var lærlinger og lærekandidater var på opplæring i Nordland i Oslo, Nordland og Møre og Romsdal har størst økning i flere godkjente lærekontrakter i år enn samme tid i fjor med henholdsvis 160, 110 og 110 godkjente lærekontrakter. Det er seks fylker som har godkjent færre lærekontrakter i år enn i fjor. Rogaland har størst nedgang med 120 færre godkjenninger. NHO Nordland var i 2014 representert i yrkesopplæringsnemnda i Nordland ved Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland og Tommy Hanssen, Nordlaks. Liv Ragnhild Hov satt som leder av Yrkesopplæringsnemda i Yrkesopplæringsnemdas opplæringspris 2014 ble tildelt Lofotkraft AS. Økte markedsmuligheter i utlandet for Nordlands bedrifter Prosjektet "Næringslivet Horisont 2020 kontor" ble opprettet 1.juli i år og har som mål å sikre økt deltagelse fra bedrifter i Nordland inn i Eu's nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020 (H2020). Dette er en videreføring av de tidligere rammeprogrammene for forskning og utvikling (FoU) i EU, men nå er innovasjon løftet frem som eget satsingsområde. FoU skal bidra til å løfte EU ut av den krisen de er i, og innovasjon er motoren for å få til dette. Derfor satser EU nå sterkt på sitt nye program. H2020 har et budsjett på nesten 80 milliarder Euro, og det er en svært gunstig mulighet for norsk, og nord norsk næringsliv til å bli med. Med dette programmet og prosjektet som ble igangsatt i år vil det åpne seg nye muligheter for bedriftene i Nordland. Vi deltar på lik linje med alle andre europeiske bedrifter og særlig små og mellomstore bedrifter er prioritert i denne programperioden. Deltagelse i H2020 gir ikke bare FoU-midler. Det gir ikke minst internasjonal anerkjennelse og nettverk, og samtidig en sterkere konkurransekraft. I Norge og særlig i vår landsdel vil vi aldri kunne konkurrere om pris og må derfor ta sikte på oss å bli best. Og det kan våre bedrifter kun gjøre ved å tilføre kunnskap og utvikle sine produkter og tjenester og på så måte være i forkant av utviklingen. En utvikling bedriftene må ta en del av om de skal være konkurransedyktige nå og i fremtiden. En svært viktig faktor i å delta i H2020 er få tilgang til et internasjonalt nettverk og internasjonal kompetanse. Bedriftene får tilgang til kvalifiserte aktører som ser deres virksomhet med nye øyne, og fra en helt annen dimensjon; fra Europa. I og med at vi har en rekke bedrifter som har Europa som sitt marked trenger vi å sette fokus på dette og styrke samarbeidet med aktører som kan ivareta våre medlemmer i EU. NHO Brussel og Nord Norges Europakontor er eksempler på samarbeidspartnere som prosjektleder har god kontakt med.

11 Lokalt er NHO Nordland og prosjektleder med i et regionalt mobiliseringsteam med Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge for sammen å mobilisere og øke både kvalitet og kvantitet på deltagelse fra Nordland. Etter seks måneder i drift har prosjektleder vært aktiv i flere ulike prosjektinitiativ og det blir spennende å se hva 2015 vil resultere i. Det kan nevnes at prosjektleder har søkt og bidratt til å søke NFK om midler til flere prosjekt for å jobbe frem en søknad mot H2020 i kommende år. Regionkontor NHO Reiseliv Nord-Norge Regionforening NHO Reiseliv Nord-Norge hadde 427 medlemsbedrifter per hvorav 183 i Nordland. Ansatte: Geir Solheim Avdelingsdirektør Ellen Klaussen Sekretær/regnskapsansvarlig Gøran Kimsås Distriktssjef Innkjøp Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har distriktssjefer med ansvar for å få bedriftene til å bruke Innkjøpsavtalen og å verve nye medlemmer for NHO/NHO Reiseliv. Gøran Kimsås har sitt utgangspunkt fra NHO kontoret i Bodø. Styret i beretningsåret 2014 har bestått av: Styreleder Kari Flesvik Scandic Alta Alta Nesteleder Jan Erik Kristoffersen Destination Harstad Harstad Styremedlem Sølvi Øgsnes Breidablikk Gjestehus Narvik Pål A. Dørmænen Påls Matopplevelser Vadsø Fred Anton F. Ravneberg Radisson Blu Hotel Bodø Bodø Inger-Helèn Hjemvoll Clarion Collection Hotel Aurora Tromsø Ragnar Palsson Classic Norway Lofoten Varamedlem Mona Saab Hasvik Hotel Hasvik Varamedlem Mona Jørgensen Hotel Maritim Skjervøy Skjervøy NHO Reiseliv Lokallag i Nord-Norge - 8 Lokallag hvorav 4 i Nordland Bodø Leder Fred Anton F. Ravneberg Radisson Blu Hotel Bodø Bodø Narvik Leder Nils Ragnar Jensen Narvikguten Pub Narvik Lofoten Leder Ragnar Palsson Classic Norway Lofoten Vesterålen Konst. leder Marit Asbjørnsen Vesterålen Sjøhus Sortland Strategisk samarbeid med Ungt Entreprenørskap Nordland (UEN) Ungt Entreprenørskap Nordland er blant de fylker i Norge med høyest aktivitet innen entreprenørskapsmetoder. I fjor var det nær elevaktiviteter i grunn- og videregående opplæring i Nordland Veksten av elevene i Ungdomsbedrifter i 2014 er svært positiv med vel 10%. Nær 900 elever i den videregående skolen fikk erfaring i hvordan det er å etablere og drive egen virksomhet i fjor. Flere studieretninger, og særlig vekst på yrkesfagene har vært bra i Videre utvikles tettere samarbeid med lokalt arbeids og næringsliv gjennom ulike program, som f.eks. GründerCamp, mentorordning bidrar. - Det har tatt tid å sikre god forankring av entreprenørskap som metode på skoleeier og skoleledernivå, sier daglig leder Steve Hernes.

12 AVSLUTNING Med fallende oljepris må vi ruste andre næringer til å bære velferden. Sjømat er en av de næringene som best kan trygge et godt og sterkt velferdssamfunn. Ikke minst har havbruksnæringen potensial, og NHO Nordland har også tro på at vi kan bygge også villfisknæringen sterkere. Mange rapporter understreker nettopp det. Skal det gjøres er det all grunn til å se på hvordan vi organiserer næringen, og hvordan vi kan realisere potensialet. Når det gjelder havbruksselskapene så bygger også de betydelig med arbeidsplasser, og er helt sentrale for utviklingen av næringsklyngen rundt havbruksnæringen. Akkurat som i petroleumssektoren så trenger vi industriell satsing og bygging av sterke klynger. Der vi ser sterke industrielle klynger, som eksempelvis i Mo i Rana, ser vi satsing, utvikling og vekst. Prisvinnere i 2014 Det ble i 2014 delt ut to priser i kategorien Næringslivet generelt. 1. pris: Andreas Ringstad og Tara Modalsli for oppgaven: Advantages, opportunities and challenges achieved through strategic alliances positioned for the oil service industry in Northern Norway. 2. pris: Mariell Opdal Johnsen og Marianne Stranden for oppgaven: Balanse mellom arbeid og familieliv - en studie av kvinnelige entreprenører i vekstbedrifter Administrasjonen Administrasjonen har bestått av: Regiondirektør Ivar Kristiansen Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov Seniorrådgiver Vivi-Ann Falch Myrlund Sekretær Olaug Østensen Prosjektleder Horisont 2020 Marianne Bahr Simonsen Administrasjonen holder til i Sandgata 5A i Bodø sentrum i et trivelig kontorfellesskap sammen med Nelfo Nordland, NHO Reiseliv Innkjøp Nord-Norge, Norges Lastebileierforening Nordland, Ungt Entreprenørskap Nordland, Essensi Utvikling AS, Mainstream Norway og Artec Aqua.

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark ÅRSMELDING 2014 NHO Finnmark 1 STYRELEDER HAR ORDET Næringsaktiviteten i Finnmark er i stor utstrekning eksportrettet og dermed avhengig av kjøpekraft og den økonomiske utviklingen globalt. Situasjonen

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse Mer lønnsom enn landsgjennomsnittet Høyest kapasitetsutnyttelse i Norge Befolkningsvekst i 28 kommuner Venter god vekst i 2015 Har 67 % av eksporten fra Nord-Norge INDEKS NORDLAND En rapport om utviklingen

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

Årsberetning 2014. NHO Hordaland

Årsberetning 2014. NHO Hordaland Årsberetning 2014 NHO Hordaland STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Direktør Sturle Bergaas Adm. direktør Bjarte Hordnes Murmester Knut Ulveseth Adm. direktør Birte Nilsen

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014 A ÅRSBERETNING 2014 VÅRE ORGANISASJONEN TJENESTER B 3 NHO REISELIV EN DEL AV ET STØRRE FELLESSKAP MÅL OG VERDIER INNHOLD NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer