SFE Nett AS 132 kv-kraftleidning Grov - Florø. Søknad om konsesjon m m.. Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SFE Nett AS 132 kv-kraftleidning Grov - Florø. Søknad om konsesjon m m.. Side 1"

Transkript

1 Søknad om konsesjon m m.. Side 1 INNHALD: Side 1. PRESENTASJON AV TILTAKSHAVAR 3 2 BAKGRUNN OG GRUNNGJEVING FOR SØKNADEN Bakgrunn Grunngjeving alternativet 4 3. SPESIFIKASJON AV TILTAKET Samandrag av konsesjonssøkte nettseksjonar og komponentar Tiltak på Grov transformatorstasjon kv luftleidning mellom Grov og Brandsøysundet Sjøkabel over Brandsøysundet Jordkabel Ny Florø transformatorstasjon Kostnadsoverslag Drift og vedlikehald Avbrotskostnader Tapskostnader OMTALE AV LEIDNINGSTRASE Luftleidninga Kabeltrase Alternative løysingar som er vurdert Alternativ a Alternativ b Alternativ c 17 5 SYSTEMMESSIGE TILHØVE Endra forutsetningar Vurdering av framtidig nettutvikling Kompensering Nettariffer Risiko og sårbarheit VIRKNINGER FOR MILJØ, NATURRESSURSER OG SAMFUNN Arealbruk Kulturminner og kulturmiljø Biologisk mangfald Friluftsliv og rekreasjon Naturområder og naturressurser Jord- og skogbruk Busetnad og bomiljø Næringsliv og sysselsetting Avbøtande tiltak Naudsynte løyver og avklaringar før tiltaket kan gjenomførast Framdriftsplan 23 7 NÆRFØRINGER, ELEKTROMAGNETISKE FELT OG HELSE Nærføringer Elektromagnetiske felt og helse Utrekningsresultat 24

2 Søknad om konsesjon m m.. Side Støy FLYTRAFIKK OG SKIPSTRAFIKK 27 9 TRANSPORT- OG BYGGETEKNIKK Transportplan Byggeteknikk HMS-plan og miljøplan ERVERV AV RETTAR REFERANSER VEDLEGG. 1. Eigedomsliste. 2. Orienteringsbrev til grunneigarar. 3. Oversiktskart,: tegn. B Florø transformatorstasjon, Situasjonsplan 5. Florø transformatorstasjon, Grunnplan og snitt 6. Florø transformatorstasjon. Fasader 7. Einlinjeskjema IKKJE OFFENTLEG TILGJENGELEG ( Vert sendt som lausblad) Kontaktpersoner: SFE Nett AS, Reidar Hope, telefon eller NVE:: Ingvild Vaggen Malvik, telefon Jøsok Prosjekt AS: Reidar Jøsok, telefon

3 Søknad om konsesjon m m.. Side 3 1 PRESENTASJON AV TILTAKSHAVAR. Tiltakshavar i denne søknaden er: SFE Nett AS, Besøksadresse: Hamregata 1, 6900 Florø,. Postadresse, SFE Nett AS, Bukta, 6823 Sandane Telefon , Telefaks SFE Nett AS er eit dotterselskap som er heileigd av konsernet Sogn og Fjordane Energi AS Eigarsamansetninga i konsernet SFE på det noverande tidspunkt er: Sogn og Fjordane Fylkeskommune 47,76 % BKK 38,51 % Flora kommune 4,71 % Gloppen kommune 3,33 % Bremanger kommune 2,51 % Askvoll kommune 1,50 % Selje kommune 1,45 % Eid kommune 0,15 % Naustdal kommune 0,08 % SFE Nett AS er ein leiande leverandør av energinett og infrastruktur for breiband i Sogn og Fjordane. Selskapet har områdekonsesjon både i dei 7 eigarkommunane og i Vågsøy kommune, og har eit utstrakt fordelingsnett i desse kommunane. Dessutan eig og driv selskapet regionalnett og sentralnett i området. Samla utstrekning av kraftnettet er ca km. Av dette er 2070 km høgspentnett. Årleg omsetnad er no ca. 203 MNOK og SFE Nett AS har 110 tilsette. Direktør i SFE Nett AS er Asgeir Aase. 2 BAKGRUNN OG GRUNNGJEVING FOR SØKNADEN Bakgrunn. Florø og omland vert i dag forsynt frå Brandsøy transformatorstasjon via eit fordelingsnett med 22 kv driftsspenning. Brandsøy transformatorstasjon har i dag tilførsel frå Grov ved 2 stk 66 kv kraftleidningar. Den eldste av desse har liten linedimensjon, berre feral nr. 50, og er dessutan mogen for reinvestering på grunn av teknisk tilstand og manglande overføringskapasitet. Den nyaste 66 kv lina har linedimensjon feral 120 og kan vera tenleg enno i mange år, anslagsvis til år I mars 2000 søkte Ytre Fjordane kraftlag AS (no innlemma i SFE Nett AS) om konsesjon for å skifte ut den eldste 66 kv lina mellom Grov og Brandsøy slik at det vart bygd ny 66 kv-line her med straumførande liner 280 mm 2, Al.59. Konsesjon vart gjeve til YFK den Etter samanslåing av Sogn og Fjordane Energiverk AS og Ytre Fjordane kraftlag AS og organisering i konsernmodell, er det SFE Nett AS som no har konsesjon på den omsøkte 66 kv-lina Grov Brandsøy. Denne er dat , ref. NVE I samsvar med søknad av , har NVE gjeve forlenga frist for å setja 66 kv-lina i drift til

4 Søknad om konsesjon m m.. Side Grunngjeving. Grunnlaget for denne søknaden vil inngå i kap.5. Systemmessige tilhøve. I hovudsak er det peika på fylgjande moment. Brandsøy transformatorstasjon ligg langt frå lasttyngdepunktet i Florø. I dag skjer overføring frå Brandsøy til Florø over 2 stk 22 kv hovudlinjer og 22 kv kablar som går ein del av strekninga til Florø.Det vil være systemmessig gunstig å få transformering nærare lasttyngdepunkta som gjev betydeleg tapsgevinst ved at 22 kv-overføringa vert kortare. Det er venta sterk auke i forbruket vest i Florø på grunn av industrietableringar som vil gje spenningsproblem i eksisterande nett Manglande reserve ved utfall av ein 22 kv- forbindelse, eller ved utfall av ein transformator. 66 kv som systemspenning i området vert etter kvart fasa ut. Ved å byggje for132 kv overføringsspenning no. legg ein grunnlag for for å fjerne dette spenningsnivået i området når resten av 66 kv anlegga er moden for utskifting. På denne bakgrunn finn ein det rett å søka om konsesjon på eit anlegg som spesifisert i kap. 3. På sikt kan dette utviklast til rein 132 kv ringforbindelse Grov-Florø- Brandsøy- Grov. (sjå også fig.1 og 2 i vedlegg 7) alternativet Dersom det ikkje vert gjeve konsesjon i samsvar med denne søknaden, vil ein stå att med eit svakt 66 kv-nett som ikkje har kapasitet for auka forbruk eller reserve ved utfall. Skal ein nytta det eksisterande system, må nettet likevel forsterkast monaleg. Naudsynte tiltak vert då: Bygging av ny 66 kv-ledning Grov Brandsøy Kraftig opprusting av 22 kv-nettet Brandsøy Florelandet Utviding av transformatorkapasiteten i Brandsøy På lenger sikt må ein også reinvestere transformatorane i Grov Noverdien av anleggskostnaden ved ein slik utbyggingsplan vil verta om lag som det omsøkte alternativet, men kapasitet, reserve og tapsgevinst vert vesentleg mindre Ved å byggja dei her omsøkte anlegg vil ein ha kapasitet og full reserve for ca 50 MW forbruk i Florø og omland. Dette kan på sikt utvidast til ca 100 MW. Prognosane i kraftsystemplanen viser fylgjande maksimallast for Brandsøy oppgjeve med hhv. 2 og 10 års returtid: År. 2008: 38,1-39,3 MW, År. 2018: 46,4-47,9 MW

5 Søknad om konsesjon m m.. Side 5 3. SPESIFIKASJON AV TILTAKET. 3.1 Samandrag av konsesjonssøkte nettseksjonar og komponentar: SFE Nett AS søkjer med dette om anleggskonsesjon på fylgjande nettseksjonar: 1. 1 stk nytt 132 kv koblingsfelt i 132 kv uteanlegg på Grov 2. 9,2 km lang 132 kv luftleidning frå Grov transformatorstasjon til endemast ved Brandsøysundet med straumførande liner 3x feral nr. 150 eller tilsvarande i legert aluminium m jordkabel i grøft TSLF 3 x 1 x 400 mm 2 Al, frå kabelendemasta og ned til Brandsøysundet m. sjøkabel 3x 240 mm 2 cu lagt i Brandsøysundet fram til landtak like ved Brandsøy transformatorstasjon m jordkabel, TSLF 3x1x 400 mm 2 i grøft frå landtak Brandsøysundet til den nye Florø transformatorstasjon. 6. Ny Florø transformatorstasjon med plass til 2 stk. 132 /22 kv transformatorer, kvar på 50 MVA Det vert gjeve meir detaljerte spesifikasjonar i fylgjande avsnitt: 3.2 Tiltak på Grov transformatorstasjon. Fig. 4 viser eit situasjonskart over Grov transformatorstasjon der det er vist korleis ein kan arrangera innstrekka på 132 kv innstrekkstativ. Her er også vist korleis den omsøkte lina mot Markevatn vert tilknytt stasjonens 132 kv-anlegg. Det vert søkt om å montera nytt koblingsfelt for linje Svelgen og flytta innstrekket for denne lina, slik at det vert det plass både til innstrekk av 132 kv- line Florø, og til framtidig 132 kv-line Brandsøy. sjå også foto fig.3. Det nye koblingsfeltet vert utført på same måte som eksisterande felt og det er plass til utviding av koblingsanlegget til 2-brytarsystem med dobbel samleskinne. Ledig Felt Foto fig. 3 Grov transformatorstasjon. 132 kv anlegg..

6 Søknad om konsesjon m m.. Side 6 66 kv line mot Svelgen er ute av drift og delvis demontert men den delen som ligg nærast Grov kan verta teken i bruk som 22 kv-line. For å få tilstrekkeleg plass til 132 kv lineinnstrekk, er det naudsynt å forlenga 22 kv kabelen ca 200 m nordover og setja opp ny endemast her. Dette arbeidet kjem inn under områdekonsesjonen. Fig. 4. Grov transformatorstasjon. Situasjonsplan og oversikt over leidningsinnstrekk kv luftleidning mellom Grov og Brandsøysundet. Luftleidningen vil få fylgjande spesifikasjonar: Traselengde: Linedimensjon: Termisk grenselast v/15 o C Isolatorer: Isolasjonsnivå: Mastebilde: Toppline: ca. 9,2km 3 x feral nr.150 eller legert al-line med same overføringsevne amp. Ved 0 C: 1456 amp. Hengeisolatorer av herda glas 145 kv. Normalt vert nytta tremaster ( Sjå fig. 5). På strekninga mellom Bjørneset og Brandsøysundet skal det nyttast V- kjeder og innsnevra faseavstand ( Sjå fig 6) Innføringsvern i form av 2 toppliner av galv. stål, i ca 1 km utstrekning i kvar ende.

7 Søknad om konsesjon m m.. Side 7 Nødv. rettigheitsbelte Normalt vert det bandlagt eit areal som går 10 m.ut frå næraste straumførande line. På strekninga mellom Grov og Bjørneset må eksisterande rettigheitsbelte utvidast med ca 9 m. På resten av linja treng ein ikkje utviding av beltet. Trasè: Sjå oversiktskart og omtale i kapittel 4 1-kurs ledning. Forsterket tremast for store linedimensjoner. Fig. 5. Normalt mastebilde og rettighetsbelte. Fig. 6. Masteblide på strekninga Bjørneset Brandsøysundet.

8 Søknad om konsesjon m m.. Side Sjøkabel over Brandsøysundet. Sjøkabel for 132 kv-spenning 50 hz vert no omtrent alltid laga som pex-isolert leidar med blykappe og armering. Kabelen kan produserast både som 3-leidar og som 1-leidar. 3-leidarkabel har som regel alltid armering av stål, 1 eller 2 lag. 1-leidar-kabel kan utførast med armering av stål eller kopar. Stålarmering på 1-leidarkablar vil auke tapa og nedsetja den termiske øverføringsevna Normalt vil ein 3-leidarkabler verta billigare enn 3 stk. 1-lederkabler. Imidlertid får 3-leidarkablar, store dimensjonar og stor vekt og må utleggast av spesielle kabelskip. For ei slik overføring som vi ynskjer her tek vi utgangspunkt i fylgjande kabeltype, spesifisert av NEXANS: Fig. 7. Sjøkabelkonstruksjon. Kabeltype: TKRA 145 kv 3x240 mm 2 cu. eller 400 mm 2 Al. Diameter mm Vekt : ca 59 kg/m. Bøyeradius: 2,9 m Termisk overføringsevne: 515 amp Ladestrøm: 3,4 amp/km Jordfeilstrøm: 10,2 amp/km. Tap ved 235 amp. overføring 18,5 Watt/m. Kabellengde Ca. 550 m Trase: Sjå fig. 8, utsnitt av sjøkart nr.27. Figur 8 Utsnitt av sjøkart nr. 28.

9 Søknad om konsesjon m m.. Side 9 3.5: Jordkabel. For den aktuelle overføring er det valt 3 stk. einleiderkablar lagt i tett trekant. Det er valt kabeltype TSLF, 145 kv, 3x 1x 400 mm 2 Al. Kvar ein-leidarkabel har ein diameter på 74 mm og veg 4,89 kg/m. Av omsyn til trommelstorleik, transportvekt og montasjetilhøve vert lengda på kvar trommel avgrensa til ca. 800 m. På austsida av Brandsøysundet vert kabelen lagt i ca 1 m. djup grøft i terreng, med sandomfylling og ca. 70 cm overdekning( Sjå fig. 10). På vestsida av sundet vert kabelen lagt i vanleg grøft frå skøyt ved strandkant og opp på tomta til Brandsøy transformatorstasjon. Herfrå vert han lagt i borehol gjennom fjell slik at kabelen kjem opp i normal grøft på sørsida av riksveg 5. I samband med opparbeiding av ny fylkesveg på sørsida av Brandsøy er det lagt ned 3 stk 160 mm røyr i ca 2000 m lengde vestover mot Solheim og Kabelen vert trekt i desse røyra. Typisk snitt er vist på fig. 11. Frå Solheim og vestover til Florø transformatorstasjon tenkjer ein seg å opparbeida grøft langs øvre vegkant (nordre).kabelen vert her vert lagt i røyr eller direkte i grøfta med sandomfylling, avhengig av dei lokale tilhøva. For å redusera overføringstap og unngå reduksjon i overføringsevne er det rekna med at kabelskjermen vert krysskopla i skøytane. Kabellengde på austsida av Brandsøysundet: 550 m Kabellengde på vestsida av Brandsøysundet: m Ladestraum 3,59 amp/km Jordfeilstraum 10,77 amp/km Termisk grenselast: ca. 450 amp. når ein tek omsyn til forlegningsmåten. Bruk av sjø- og jordkabel i ei viss utstrekning vil føra til at ein må montera kompenseringsutstyr og/eller at ein må overføra reaktiv effekt over lange avstandar. Dessutan vil bidraget til jordfeilstraum føra til at storleiken på jordslutningsspolar i nettet må aukast. Fig.9. Jordkabelkonstruksjon Fig.10. Snitt gjennom ny kabelgrøft.

10 Søknad om konsesjon m m.. Side 10 Fig. 11. Snitt gjennom eksisterande kabelgrøft med trekkerøyr for 132 kv kabel Trekkerør 160 mm 3.6 Ny Florø transformatorstasjon. Det søkes om konsesjon for ein ny transformatorstasjon i Florø. Plasseringa er innarbeidd i gjeldande kommuneplan for Flora kommune, og framgår av kartutsnitt vedlegg 3. Stasjonen treng ei tomt på ca m 2. Utkast til bygningsmessig utforming framgår av vedlegg 4 og 5. Det trengst ein bygning med grunnflate ca. 300 m 2, der berre ein mindre del har 2 etasjar. Eit forenkla einlinjeskjema framgår av fig. 12.på vedlegg 7 Med full utbygging blir det montert fylgjande elektrisk høgspenningsutstyr: 2 stk krafttransformatorer: 50 MVA 132 /22 kv. ( I byggesteg 1 vert det berre montert ein transformator) kv koblingsanlegg utført som GIS- anlegg med 2 stk. linjefelt, 2 stk transformatorfelt seksjoneringsbrytar og div. tilleggsutstyr.( I byggesteg 1 vert det berre montert eit felt) 1 stk Jordslutningsspole 132 kv, 200 amp. Utførd som dykkspole med automatisk regulering. 1 stk. Jordslutningsspole 22 kv 1 stk Koblingsanlegg 22 kv med koblingsfelt for min. 10 utgåande 22 kv-kablar 1 stk Stasjonstransformator 22/0,24 kv, ca. 500 kva, tørrisolert. 2 stk Kondensatorbatterier 22 kv. Nødv. Kabelforbindelser, styrestraum og kontrollanlegg. 3.7 Kostnadsoverslag for byggesteg 1 Kostnadsoverslageet, omfatar det her konsesjonssøkte prosjekt, byggjer på systemprisar: 1. Tiltak på Grov transformatorstasjon. Omfatar 1stk 132 kv felt, Flytting av innstrekk, forlenge 22 kv kabel + endring kontrollanlegg Kr. 2,25 MNOK 2. 9,2 km luftleidning, 132 kv, 3x feral nr. 150 inkl. riving av 66 kv 11, m jordkabel aust for Brandsøysundet inkl. overgangsskøyt til sjøkabel og overgang luftleidning kabel 2, m sjøkabel 240 mm 2 cu inkl. utlegging og nedspyling 3, m jordkabel frå Brandsøysundet og fram til Florø trafostasjon 23,50 6. Florø transformatorstasjon, bygningsmessige arbeider 7, stk. krafttransformator 132/22 kv, 50 MVA 7, stk koblingsfelt utført som GIS-anlegg for 132 kv 2, kv koblingsfelt 2, Kompenseringsanlegg, Petersonspole og kondensatorbatteri 3, Kontrollanlegg, jordingsanlegg, styrestrømsanlegg og interne forbindelser 3,15 Samla investering 68,0 MNOK

11 Søknad om konsesjon m m.. Side Drift og vedlikehald. Auken i drift-og vedlikehald er vurdert slik: Drift og vedlikehald av luftleidning og 132 kv koblingsfelt vert om lag som dagens 66 kv-system. For dei andre elektriske anlegga reknar ein årlege driftsutgifter på om lag 1% av anleggskostnaden og for bygningsmessige arbeider noko mindre. Dette gjev ein auke i årlege drifts- og vedlikehaldkostnader på om lag Kr På lenger sikt legg dette grunnlag for å sanere 132/66 kv transformering og 66 kv koblingsanlegg i Grov, noko som vil redusere drifts og vedlikehaldskostnadene i Grov. 3.9 Avbrotskostnader. Det er utført ei omfatande analyse av forventa avbrotskostnad basert på fylgjande føresetnader: Analysetid: 30 år KILE-kostnad Kr. 49,50 pr. kwh Feilstatistikk frå Statnett og Sintef med feilrate for varige feil og midlere reparasjonstid. Samandrag av analysa: Den omsøkte nettløysinga vil danne ein uavhengig paralellforbindelse til gjenværande delar av dagens nett, frå Grov og fram til Florelandet. Over ein analyseperiode på 30år, ventar vi at disse paralellforbindelasne vil danne fullverdig gjensidig reserve for kvarandre. Vi reknar difor ikkje noko nemnade avbrotskostnad for dette. Om dagens nett ikkje vert fornya vil forventa årlege avbrotskostnader stiga dramatisk utover analyseperioden som vist i figuren under. Forventa årleg avbrotskostnad kkr Forventa årlege avbrotskostnader i dagens nett R-nett med aldringssvikt R-nett uten adring D-nett Berekningar basert på eit utval kritiske feiltilfelle og feilsannsynlighet og varighet ut frå tilgjengeleg feilstatistikk, viser årleg forventningsverdi, aukande frå ca. 200kkr til ca. 400kkr, dei første 10 åra. Forutset vi at nettet ikkje vert forringa av aldring, vil denne trenden fortsetje utover

12 Søknad om konsesjon m m.. Side 12 analyseperioden og gje ein forventa kapitalisert avbrotskostnad over 30 år på 7Mkr frå dagens nett (vist i graf som R-nett uten aldring ). Det er imidlertid ein reell risiko for samtidig svikt i anleggdelar som har passert si forventa tekniske levetid, når disse får auka last i eit feiltilfelle. Dette er teke omsyn til ved at ein forventar slik samtidig svikt i disse annlegsdelane 10 år ut i analyseperioden (vist i graf som R-nett med aldringssvikt ). Konsekvensane av samtidig svikt er langt større og gjev ein forventa årleg avbrotskostnad på ca. 2,5 4Mkr utover anlyseperioden. Dette gjev ein forventa kapitalisert avbrotskostnad over 30 år på 27Mkr. Eit 66 kv R-nett med aldringssvikt er ikkje teknisk brukbart då det har manglande kapasitet og spenningskvalitet og gjev kapitalisert avbrotskostnad på 27 MNOK meir enn omsøkt alternativ. Eit 66 kv R-nett utan aldring medfører reinvesteringar som tilsvarar omtrent investeringane i omsøkt løysing. Hertil kjem 7 MNOK meir i kapitaliserte avbrotskostnader og ca 20 MNOK større kapitaliserte tapskostnader. (Sjå kapittel 3.10 ) 3.10 Tapskostnader. Det er utført ein studie av overføringstapa i nettet med fylgjande alternativ: Dagens nett Forsterka 66 kv forbindelse Grov - Brandsøy Konsesjonssøkt 132 kv system. Resultatet av tapsberekningane er vist i fylgjande tabell: Simulerte årlege overføringtap [MWh] Dagens nett Ny 66kV kV Grov - Florø Dagens nett Ny 66kV 132kV Grov - Florø Kapitalisert over ei periode på 30 år med 4,5 % kalkulasjonsrente vil det konsesjonssøkte system gje ein tapsgevinst i forhold til dagens system: Med energipris 35 øre pr. kwh vert tapsgevinsten ca. 20 MNOK Med energipris 50 øre pr kwh vert tapsgevinsten ca. 29 MNOK.

13 Søknad om konsesjon m m.. Side OMTALE AV LEIDNINGSTRASE. 4.1 Luftleidninga Mellom Grov og Brandsøysundet går det i dag 2 stk. 66 kv-liner. Linje 1, 3x feral 50, bygd omkring 1956 Linje 2. 3x feral nr. 120, bygd Den her omsøkte 132 kv luftleidningen frå Grov til Brandsøysundet vert utførd parallelt med eksisterande 66 kv luftleidning, linje 2 og vert lagd på nordsida av denne. Den gamle 66 kv linje 1 vert demontert på heile strekninga og det bandlagde arealet vert nytta til framføring av 132 kv -lina. Av omsyn til driftstryggleik og HMS-omsyn vil ein i utgangspunktet ha ein horisontal avstand mellom de to linene på ca. 20 m, målt frå senterline til senterline. Dette er mogeleg å få til på strekninga frå Grov til Bjørneset. Det vert søkt å plassere mastene mest mogeleg ved sida av kvarandre, men spesielt i det uryddige terrenget langs Uførefjellet må ein rekna med avvik. Frå Bjørneset til Brandsøysundet er det i dag ei kraftleidningsgate med 3 masterekker. Lengst sør har ein 66 kv linje 2. I midten går 66 kv linje 1 som skal rivast. Lengst mot nord går ei relativt kraftig 22 kv-leidning. Sjå foto13 og 14. Sjølv om det er liten plass til ei 132 kv-leidning i midten mellom 66 kv-lina og 22 kv-lina har ein likevel valt denne løysinga. Ein vil då nytta innsnevra faseavstand og V-kjeder på den nye 132 kv-lina. Dessutan bør ein i ennå større grad søka å plassere master ved sida av dei eksisterande slik at spenna vert om lag like lange. Dermed vil normerte luftavstandar overhaldast og faren for samanslag verta minimal. Luftleidningstraseen går i hovudsak i utmark med furuskog og blanda skog av vekslande kvalitet. Ved Kvia/Bjørneset kjem traseen inn på innmark der ei strekning på ca 600 m er delvis dyrka. Foto, fig.13. Leidningstrase vestover frå Kvia/Bjørneset. Frå venstre 66 kv, skal stå, I midten: 66 kv, skal rivast og ombyggast til 132 kv. Til Høgre 22 kv skal stå.

14 Søknad om konsesjon m m.. Side 14 Foto nr.14. Leidningstrase austover frå Kvia/Bjørnset. 66 kv-leidningen i midten skal rivast og gi plass for ny 132 kv. 4.2 Kabeltrase. Frå kabelendemasta på austsida av Brandsøysundet vil ein leggja jordkabel ned til sjøen. Kabeltraseen er tenkt lagt på dyrka mark, delvis inntil ein gardsveg.(sjå kartutsnitt fig 16). Det er vurdert å fylja eksisterande 66 kv kabeltrase ned til Brandsøysundet, men på grunn av at det no er bygt bustadhus og næringsbygg med tilhøyrande uteanlegg nær opptil denne kabeltraseen finn ein dette ikkje tilrådeleg. Uavhengig kabeltrase vil også gje betre driftstryggleik. Ved framføring av sjøkabeltrase vil ein ta omsyn til forankringar og fortøyingar av flytebrygge. Sjøkabelen vert førd i land på vestsida av Brandsøysundet like ved eksisterande kabellandtak. Herfrå vert jordkabelen stort sett førd fram på vegvesenets grunn langs fylkesvegen på sørsida av Brandsøya. Kabelen vil heile tida fylgje nordre vegkant. Delvis vert den trekt i rør som alt er nedlagt og delvis vert den lagt i ny grøft med sandomfylling. Der ein skal utføre kabelskøytar, ca. 5 stk, treng ein å utvida breidda på grøfta til ca. 2 m. og det er mogeleg at ein då må ta i bruk noko av vegbana medan arbeidet pågår. Foto,fig. nr.15 Kabeltrase langs høyre vegkant i gang og sykkelsti.

15 SFE Nett AS Søknad om konsesjon m m.. Side 15 På strekninga frå Solheim til Nybømarka, ei strekning på ca 2 km, vil ein samtidig som ein legg 132 kv kabel, også leggja ny 22 kv kabel. Eksisterande 22 kv kabel er utsett for vanntrevekst og må under alle omstende skiftast i nær framtid Fig. 16. Jord- og sjøkabeltrase ved Brandsøysundet. 4.3 Alternative løysingar som er vurdert: Som alternativ til den her konsesjonssøkte løysing for framføring av leidningstrase er 3 andre løysingar vurdert, alternativ a,b og c. Som det framgår av det nedanståande, finn ein ingen grunn til å omsøka desse alternativa Alternativ a. Her er det vurdert å avslutta luftleidningen frå Grov like nord for garden Skogheim og luftleidningen vert då 570 m kortare. Der er vurdert å leggja jordkabel i ein skogsveg fram til Mækjevika 600m. Deretter ca 1040 m jordkabel i grøft langs riksveg 5 til Brandsøy transformatorstasjon og vidare kabeltrase etter omsøkt alternativ. Samla overføringslengde vert auka med ca. 240 m. Kabeltraseen langs riksveg 5 vert vanskeleg å opparbeida på grunn av lite plass mellom veg og fjellskjering. Spesielt føringa med bruspenn over Brandsøysundet vert komplisert og dyr. Det er også vanskeleg

16 Søknad om konsesjon m m.. Side 16 å føra kabelen fram til bruspennet på grunn av trase for vatn og avlaupsrør. Sjå foto nr 17. Foto, fig nr 17. Bru over Brandsøysundet Alternativ b. Det er her vurdert å føra sjøkabelen i land på Brandsøya nordafor Eineneset, om lag i grensa mellom G.nr/br.nr 18/1 og 18/9,13. Herfrå har ein tenkt å føra jordkabel delvis i terreng og delvis langs veg fram til Solheim og så fylgje omsøkt kabeltrase vidare fram til Florø transformatorstasjon. Gjennom høgdedraget nord for Haugåsen må det lagast borehol i fjell, ca 250 m, for å unngå eit vanskeleg terrengparti. Det viser seg at ein berre sparer inn m i kabellengde. Kabeltraseen lager mykje meir inngrep i terrenget enn omsøkt trase, og vert dessutan mykje dyrare å opparbeida. Solheimfjell Brandsøyåsen Foto, fig. 18. Brandsøysundet med Solheimfjellet i bakgrunnen. I skogen framfor Solheimfjellet kan så vidt skimast 22 kv- traseen som går over mot Havikbotn mellom Solheimfjellet og Brandsøyåsen.

17 Søknad om konsesjon m m.. Side Alternativ c. Det er her vurdert same trase for sjøkabel som alternativ b, og også same trase for jordkabel fram til ei punkt på nordsida av Haugåsen. Herfrå er vurdert ein luftleidning parallelt med ei eksisterande 22 kv-line over Solheimfjellet fram til Havikbotn. Deretter ville det verta jordkabel langs vegen fram til den nye Florø transformatorstasjon. Eit nøkternt kostnadsoverslag samanlikna med omsøkt alternativ viser: Omsøkt alternativ Alternativ c Lengde og kostnad av sjøkabel over Brandsøysundet 550 m 3,60 MNOK 500 m 3,35 MNOK Lengde og kostnad av kabeltrase i terreng 60 m 0, m 4,02 Lengde og kostnad av kabel i borehol 80 m 0,80 50 m 0,70 Lengde og kostnad av kabel i eksisterande kabelrøyr 2200 m 4, Lengde og kostnad av kabeltrase langs veg m 18, m 16,30 Lengde og kostnad av luftleidning m 2,84 Totalt 5650 m 27,10 MNOK 5520 m 27,21 MNOK Det er ingen ting å vinna økonomisk på alternativ c. Dei miljømessige omsyn må dermed vera avgjerande. Solheimfjellet er eit mykje nytta turområde med tilkomstveg og utsiktsplass. Sjå foto 19. Det er ingen grunn til å omsøka dette alternativet når det finnest betre løysingar. Fot, fig.19 Utsikt over Florø frå Solheimfjellet 5. SYSTEMMESSIGE TILHØVE. Det her omsøkte tiltak er i samsvar med Regional kraftsystemutgreiing for Sogn og Fjordane 2007 Jfr. Hovedrapport side 24. I tidlegare vurderingar tok ein sikte på at Florø kunne forsynast med 22 kv-spenning frå Brandsøy transformatorstasjon og at denne transformatorstasjonen kunne forsynast frå Grov via 2 stk. 66 kvleidningar.

18 Søknad om konsesjon m m.. Side Endra føresetnadar. Auka industrilast ytterst på Florelandet (industriområdet Gunhildvågen) medfører spenningsproblem i 22 kv-nettet på grunn av avstanden frå Brandsøy transformatorstasjon. SFE Nett AS ynskjer difor å etablere ein ny transformatorstasjon i Florø som vert nærare lasttyngdepunkta i området. Kapasitetsauken for transformering til 22 kv vil då koma i den nye stasjonen. Investeringane som vert gjort i den nye stasjonen vert bindande for overføringsspenninga i området i lang tid framover. Samtidig er det fleire faktorar som tilseier at 66 kv som spenningsnivå vert utfasa i dette området. Her vert nemnt: 66 kv lina Grov Svelgen er delvis sanert. 66 kv-ringen Grov Nedre Markevatn Hålandsfoss Sande Moskog er delvis bygd for 132 kv. Det er no søkt om konsesjon for å erstatte 66 kv ringen med eit 132 kv- system som går via Lutelandet. Ei realisering av 132 kv forbindelsen mellom Grov og Lutelandet er avhengig av utviklinga på Lutelandet, eventuelt om det vert behov for offshore forsyning frå Lutelandet. Deler av traseen, dvs. strekninga mellom Grov og Markevatn, er det uansett aktuelt å realisere med det første, grunna dårleg teknisk kvalitet på eksisterande 66 kv-line. Det vil då verta lagt til rette for kraftuttak til eventuell bergverksindustri i Vevring. Strekninga Markevatn og Ringstad kan også verta aktuell om nokre år, uavhengig av utviklinga på Lutelandet.. 66 kv nettet mellom Grov og Moskog er i hovudsak eigd av Sunnfjord Energi. I samband med konsekvensutgreiingane for 420 kv Fardal Ørskog, vart nettutviklinga og mogelege nettsaneringar vurdert. Dette arbeidet viste at ei naturleg utvikling i området ville medføre sanering av heile, eller store delar av 66 kv nettet mellom Grov og Moskog. Eit stort potensiale for nye småkraftverk i Hyen støttar opp under tanken om å gå over til 132 kv systemspenning mellom Grov og Moskog. 5.2 Vurdering av framtidig nettutvikling. Sett i lys av dei nemnde faktorane, er det truleg at ein i ville stå att med berre 66 kv spenning mellom Grov og Brandsøy/Florø som vert mata frå Grov dersom ein ikkje alt no vel å gå over til 132 kv-drift. På dette tidspunkt vil både 132 kv transformatorar i Grov og den nyaste 66 kv-lina ( linje 2) mellom Grov og Brandsøy vere år gamle og såleis vere aktuelle for reinvestering. Val av 132 kv systemspenning mellom Grov og Florø no reduserar framtidige reinvesteringar, reduserar nettapa og legg forholda til rette for ei framtidig nettforenkling. 5.3 Kompensering. Det er 3 typar kompenseringstiltak som kan verta aktuelt å setja i verk, men dette er avhengig av fleire faktorar og må overvakast kontinuerlig. Kondensatorbatteri kompenserer for reaktive uttak og for reaktivt forbruk, spesielt i luftleidningar som har høg reaktans og som fører stor last. Shuntkondensatorer vil i så fall redusere den reaktive lastflyten og heve spenninga dersom dei er rett dimensjonert og rett plassert. Det vil normalt vera mest økonomisk å tilkoble kondensatorbatteri mot 22 kv samleskinner og ein treng dermed ikkje anleggskonsesjon for slike tiltak, men det er avsett plass i Florø transformatorstasjon.

19 Søknad om konsesjon m m.. Side 19 Reaktorar kan verta aktuelt å montera i overføringsanlegg med stor utstrekning av kabelnett, lite uttak av reaktiv effekt og lav last i nettet som gjev lave reaktive tap. Sjølv om her vert stor utstrekning av jord og sjøkablar i området ser ein ikkje at ein treng reaktorar i næraste framtid. Jordfeilspolar (Petersonspole) er ofte naudsynt å nytta på nett som ikkje har direkte jorda 0-punkt. Føremålet er å redusera den kapasitive jordfeilstraumen ein får ved 1-sidig jordslutning. Både luftnett og kabel gjev bidrag til jordfeilstraumen, men jord- eller sjøkabelen sitt bidrag er mykje større enn ved luftleidning. Billegaste måte å montere jordfeilspole er tilkopling til transformatorens 0-punkt på 132 kv sida i dette tilfelle. Det her konsesjonssøkte anlegg gjev eit bidrag til jordfeilstraumen på ca.65 amp. og denne kan doblast i byggesteg 2. Det vert søkt om ein dykkspole 200 amp. med automatisk regulering. 5.4 Nettariffar. Nettariffane består som kjent av kapitalkostnader, driftskostnader, tapskostnader og avbrotskostnader.bygging av det her omsøkte anlegg vil bli finansiert av nettselskapet og vil gje utslag slik at nettariffane i regionalnettet vert auka. Tapskostnadene vert redusert og dette gjev reduksjon i nettariffane. Fylgjande reknestykke viser at dei omsøkte tiltak vil påverke nettariffen med om lag 1 øre pr. kwh året etter at tiltaket er gjennomført: Investering: ,0 kr Avskrivningstid 35,0 år Avkastn.prosent 7,1 % Auka drifts- og vedlikehaldkost Kr/år Tapsreduksjon kwh/år, Kapitaliseringsrente 4,5 % Energipris. 35 Øre /kwh Avkastning på kapital Avskrivning Drifts - og vedlikehold Tapspåvirkning Årleg kostnadsauke Totalforbruk Nettleigepåverknad ,0 kr kr kr kr kr 630 GWh 0,99 Øre/kWh Etter kvart som tida går vil virkninga på nettariffane avta. Dette kjem av at kapitalgrunnlaget vert redusert på grunn av avskrivningar og fordi mengda av transportert energi er venta å auke. 5.5 Risiko og sårbarheit. Grov er eit sterkt punkt i 132 kv-systemet og vert enno sterkare når 132 kv-ringen via Hålandsfossen Lutelandet er fullført. Direkte tilkopling av Florø transformatorstasjon til 132 kv-

20 Søknad om konsesjon m m.. Side 20 systemet aukar tryggleiken i forsyninga av Florø. Det systemet det no vert lagt opp til har full reserve etter N-1 kriteriet slik at det må oppstå fleire feil i nettet samstundes for at svikt i straumforsyninga i Florø eller Brandsøy kan oppstå. Risikoen ved dei driftsmessige tilhøve kan oppsummerast slik: Risiko for lynoverspenningar. Risikoen vert redusert ved at det vert montert innføringsvern og overspenningsavleidarar ved overgang luftline kabel. Det kan oppstå feil på luftleidning som fylgje av samanslag, mastehavari, vibrasjonsbrot eller trefall. 2 parallelle leidningar gjev vesentleg større tryggleik enn ei dobbellinje. Det ville vere ein fordel om det var heit uavhengige trasear, men dette er ikkje praktisk gjenomførbart i dette høve. Framføring av Statnett`s 420 kv kraftleidning gjennom fylket og etablering av 420/132 kv transformering vil auke leveringstryggleiken. For sjøkabelanlegget er det særleg ankring av store skip i Brandsøysundet som er ein viss risiko. Ved nedgraving/nedspyling av kabelen vert risikoen redusert. For jordkabelanlegget er det ein viss risiko for tekniske feil i kabel eller skøytar. Den største risikoen for feil ligg imidlertid i ytre påverknader frå gravings- eller sprengingsarbeider. Ved framføring langs vegskulder vil kabelen få minst risiko for slike skadar. Ein vil presisere at risikoen er oversiktlig og at det er mogeleg å gjera diverse tryggingstiltak som gjev sikker drift så som: 1. Forlegging av jordkabel, med rikeleg sandomfylling og inspeksjon før tilfylling av grøft. Kappetest. 2. Leidningen vert dimensjonert for klimalaster med risikoklasse 2 ( lastar med 150 års returtid) etter råd frå meteorolog 3. Vibrasjonsvern vert å montera der det ligg til rette for æoliske vibrasjonar 4. Tilstrekkeleg skogrydding og årleg tilsyn. 6. VIRKNINGER FOR MILJØ, NATURRESSURSAR OG SAMFUNN. Dei konsesjonssøkte anlegga vert liggande i Flora kommune i Sogn og Fjordane Fylke. Plass for Florø transformatorstasjon inngår i kommunedelsplanen for Florø. 6.1 Arealbruk. Tomt til Florø transformatorstasjon: Det er naudsynt med ei tomt på ca.2000 m 2. Tomta er regulert inn i kommunedelsplanen for Florø og ein forhandlar med grunneigar om å kjøpa naudsynt grunn. Ein tek sikte på at vederlag for sjølve tomta vert ordna på minneleg måte slik at den ikkje vert inkludert i oreigninga. Vassforsyning og avlaupsleidning vert tilkopla det offentlege leidningsnettet. Rett for framføring av jordkabel: Frå Brandsøy transformatorstasjon til Florø transformatorstasjon vert jordkabelen liggande på veggrunn som er eigd av Flora kommune. Mellom Brandsøy transformatorstasjon og kabelendemast på austsida av Brandsøysundet vert jordkabelen liggande på privat grunn.

Sarepta Energi AS. Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare

Sarepta Energi AS. Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare Sarepta Energi AS Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Riseth 138421 03.02.2006 Til: Sarepta Energi AS Kopi

Detaljer

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen JØSOK PROSJEKT AS 1. Åpning ved Voss Energi AS 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Konsesjonsbehandling - Rettigheter - Tillatelser - Mastebilder

Detaljer

RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE.

RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE. RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE. Vedtekne av styret i Kvinnherad Energi AS, 17.10.2005, sak: 19/05. HØGSPENTLUFTKABEL 1. KE SINE RETTAR

Detaljer

Øvre Bredvatnet, foto: Gunnar Bjørlykke SØKNAD OM KONSESJON. Utviding av Bryggja Transformatorstasjon. SFE Nett AS

Øvre Bredvatnet, foto: Gunnar Bjørlykke SØKNAD OM KONSESJON. Utviding av Bryggja Transformatorstasjon. SFE Nett AS Øvre Bredvatnet, foto: Gunnar Bjørlykke SØKNAD OM KONSESJON Utviding av Bryggja Transformatorstasjon SFE Nett AS 1. GENERELLE OPPLYSINGAR 1.1. Opplysingar om søkaren Tiltakshavar for denne søknaden er

Detaljer

Utvidelse med 132/66 kv transformatoranlegg

Utvidelse med 132/66 kv transformatoranlegg SOGNDAL TRANSFORMATORSTASJON. KONSESJONSSØKNAD desember 2011. Utvidelse med 132/66 kv transformatoranlegg AS Sognekraft. Nytt administrasjonsbygg. Søknaden er utarbeidet av Sak 2096 Innhold Side 1. PRESENTASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/07 07/710 MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR

Detaljer

Grunneigarmøte Ny 132 kv kraftleidning Kjønnagard-Myrkdalen Tilleggsøknad for trasé via Oppheimsdalen

Grunneigarmøte Ny 132 kv kraftleidning Kjønnagard-Myrkdalen Tilleggsøknad for trasé via Oppheimsdalen Grunneigarmøte Ny 132 kv kraftleidning Kjønnagard-Myrkdalen Tilleggsøknad for trasé via Oppheimsdalen 21.09.2017, Vossestølen Hotell 1. Opning ved Voss Energi Nett AS 2. Orientering frå Jøsok Prosjekt

Detaljer

Grunneiermøte Ny 66 kv kraftledning Otteråi-Langeland-Stord

Grunneiermøte Ny 66 kv kraftledning Otteråi-Langeland-Stord Grunneiermøte Ny 66 kv kraftledning Otteråi-Langeland-Stord 1. Åpning ved SKL 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Konsesjonsbehandling - Rettigheter - Tillatelser - Mastebilder - Elektriske felt - Avtaler

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015

Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015 Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GENERELLE OPPLYSNINGER... 4 2.1 Presentasjon av tiltakshaver...

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Oppgradering av 300 kv-kraftledning Mauranger Samnanger

Oppgradering av 300 kv-kraftledning Mauranger Samnanger Oppgradering av 300 kv-kraftledning Mauranger Samnanger 1 Mauranger Samnanger Dette er ein kortversjon av Statnett si melding til styresmaktene om planane for fornying av den eksisterande kraftleidningen

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2016/69 Løpenr.: 910/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: SØKNAD OM 132 KV SJØKABEL EIKSUND - RJÅNES TILRÅDING

Detaljer

Søknad om planendring for eksisterande reguleringsanlegg i Lærdalsvassdraget.

Søknad om planendring for eksisterande reguleringsanlegg i Lærdalsvassdraget. Norges Vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Att.: Magne Geir Verlo Deres ref.: Vår ref.: Dato: Dagfinn Bentås 13. februar 2006 for eksisterande reguleringsanlegg i Lærdalsvassdraget.

Detaljer

Konsesjonssøknad linje Monsdalen i Høyanger Kommune.

Konsesjonssøknad linje Monsdalen i Høyanger Kommune. Konsesjonssøknad linje Monsdalen i Høyanger Kommune. Innholdsfortegnelse 1 SØKNAD... 2 1.1 Samandrag... 2 1.2 Generelle opplysningar... 2 2 UTFØRT FORARBEID... 3 3 BESKRIVELSE AV ANLEGGET... 3 3.1 Begrunnelse...

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm - Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm 1. Åpning ved Norsk Vind Egersund AS. Status 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Tekniske planer - Konsesjonsbehandling - Rettigheter

Detaljer

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Kraftverk eksisterande, planar og potensial Biologisk mangfald Sårbart høgfjell Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 06/1301

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 06/1301 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 06/1301 Arkiv: S10 SOGNEKRAFT AS-132 KV KRAFTOVERFØRING FRÅ FJÆRLANDSFJORDEN TIL GRINDSDALEN. HØYRING AV TILLEGGSUTGREIING * INNSTILLING: Kommunestyre

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Hordaland Fylkeskommune Kulturetaten Postboks 7900 5020 BERGEN Kokstad, 25. januar 2013 Vår ref.: 2156/TF Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3 Side 1 av 6 Utarbeida av: Frank Robert Simon Nettsjef Årdal Energi Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag

Detaljer

SAK OM 420 KV KRAFTLINE ØRSKOG-SOGNDAL TRASÉVAL I FLORA KOMMUNE. Eg viser til tidlegare korrespondanse, sist brev herifrå 19. februar 2013.

SAK OM 420 KV KRAFTLINE ØRSKOG-SOGNDAL TRASÉVAL I FLORA KOMMUNE. Eg viser til tidlegare korrespondanse, sist brev herifrå 19. februar 2013. Sivilombudsmannen Besøksadresse Akersgata 8, inngang Tollbugata Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00 Grønt nummer 800 80 039 Telefaks 22 82 85 11 postmottak@sivilombudsmannen.no.

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Årdal kommune Postboks 40 6881 Årdalstangen Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 BERGEN Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Kraftverk i Valldalen

Kraftverk i Valldalen Småkraft AS er et produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft er

Detaljer

Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS.

Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS. Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS. 24 kv kabelanlegg mellom Skrautvål trafostasjon og Statoilstølen i Nord Aurdal kommune. 23.11.2015 Innholdsfortegnelse. 1. Sammendrag.. 1 2. Generelle

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Myndighetenes behandling av nye kraftledninger og statlige retningslinjer for kabling

Myndighetenes behandling av nye kraftledninger og statlige retningslinjer for kabling Myndighetenes behandling av nye kraftledninger og statlige retningslinjer for kabling Konferanse i Øystese 6. februar 2007 Avdelingsdirektør Bjørn Wold Kraftnettets utstrekning Spenningsnivå (kv) Luftledning

Detaljer

Liland transformatorstasjon i Bergen kommune. Fråsegn til konsesjonssøknad.

Liland transformatorstasjon i Bergen kommune. Fråsegn til konsesjonssøknad. REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2015/9503-4 Saksbehandlar: Jan Nordø og Øystein Skår Saksgang Saksframlegg Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.10.2015 Fylkesutvalet 29.10.2015 Liland transformatorstasjon

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

SFE Nett AS. 132 kv kraftledning Ålfoten Svelgen. Søknad om konsesjonsendring september Utarbeidet av Jøsok Prosjekt AS, sak 2720

SFE Nett AS. 132 kv kraftledning Ålfoten Svelgen. Søknad om konsesjonsendring september Utarbeidet av Jøsok Prosjekt AS, sak 2720 SFE Nett AS. 132 kv kraftledning Ålfoten Svelgen. Søknad om konsesjonsendring september 2017 Utarbeidet av, sak 2720 Søknad om konsesjonsendring september 2017 Sak 2720, side 3. INNHALD Side 1. INNLEIING.4

Detaljer

2. RESTRIKSJONAR, RETTAR OG PLIKTAR LANGS KRAFTLEIDNINGEN

2. RESTRIKSJONAR, RETTAR OG PLIKTAR LANGS KRAFTLEIDNINGEN 2 Du får dette brevet fordi eitt eller fleire av dei nye trasé-alternativa råkar din eigedom. Dei traséane som me no søkjer om konsesjon på, er synte på vedlagte oversiktskart. BKK søkjer om følgjande

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 26.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK.

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK. ~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS 'I11III.'" Stryn Kommune. Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 6040 - Telefax:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN Midsund kommune REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN DATO FOR PLANFORSLAG : 18.09.08 DATO FOR 1. REVISJON AV PLANFORSLAG : 17.11.08 DATO FOR 2. REVISJON AV PLANFORSLAG : 01.04.09 DATO KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Bruk av NO dig/utblokking i Eid kommune - erfaringar. Eid kommune v/ Per Bøen

Bruk av NO dig/utblokking i Eid kommune - erfaringar. Eid kommune v/ Per Bøen Bruk av NO dig/utblokking i Eid Eid kommune v/ Per Bøen Eid kommune har hatt 4 prosjekt der det har vore gjennomført utblokking/krekking av vasslinje. Alle desse prosjekta er knytt til Kaldekloven vassverk,

Detaljer

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN SOLALI FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN PLANDOKUMENT: - PLANUTGREIING OG REGULERINGSFØRESEGNER - PLANKART. MÅLESTOKK 1:5000. - ILLUSTRASJONSPLAN PLANUTGREIING. s. 1 1.BAKGRUNN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00. Tittel Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 11/803 NVE si innstilling for bygging av Leikanger kraftverk - merknader frå Leikanger

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Side 1 Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelinga Postboks 7310 5020 BERGEN Kokstad, 29. januar 2013 Vår ref.:2262/rj/tf Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon,

Detaljer

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA Til: Stavanger kommune Fra: Norconsult Dato/Rev: 17. mars 2015/Rev. 0 ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA I dette notatet er det beskrevet hvordan kabling av 300 kv

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

NOTAT. Arkiv nr. /Ref. no # 58087/2. Sider 6 Vedlegg. Dato Kopi til

NOTAT. Arkiv nr. /Ref. no # 58087/2. Sider 6 Vedlegg. Dato Kopi til NOTAT Tittel Ny produksjon i Sogn og Fjordane, planar og nettkapasitet Arkiv nr. /Ref. no # 58087/2 Sider 6 Vedlegg Utarbeidd av Kristen Skrivarvik Mottakar Sogn og Fjordane Fylkeskommune Dato 01.06.11

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Informasjonsmøter Moss kommune Nøkkeland skole 12. oktober 2015 Elnettets ulike nivåer Sentralnettet Sentralnettet eies av Statnett.

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Erland Fagermoen Britt Grimelid Menes Anders I. Balevik Leif Grinde Hanne Sæbø

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Erland Fagermoen Britt Grimelid Menes Anders I. Balevik Leif Grinde Hanne Sæbø MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Kl: 10.30 13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Erland Fagermoen Britt Grimelid Menes Anders I. Balevik Leif

Detaljer

Vedlegg 1. Regionalt kart hvor prosjektet er avmerket

Vedlegg 1. Regionalt kart hvor prosjektet er avmerket Vedlegg 1 Regionalt kart hvor prosjektet er avmerket Vedlegg 2 Oversiktskart (1:50 000) hvor omsøkte prosjekt er inntegnet. Nedbørfelt er vist på egen tegning. VEDLEGG 2 NEDBØRFELT OG RESTFELT Vedlegg

Detaljer

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Fase 2 av skogreisinga? Fase 1 = etablering av ny skog Fase 2 = etablering av infrastruktur i skog Fase 1 av skogreisinga tok brått

Detaljer

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS 6 NOV I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS 6 NOV I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: a ENorges vassdrags- og energidirektorat N V Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon. Konsesjonssøknad

Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon Konsesjonssøknad Omsøkt tiltak Ny 132 kv forbindelse mellom Bjerkreim transformatorstasjon i Bjerkreim kommune og en ny Opstad

Detaljer

PUBLIKUMSINFO BYGGESAK

PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Søknad om løyve til tiltak (pbl. 20-1 og 20-2) Side 1 av 11 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Søknad om løyve til tiltak jf. plan- og bygningslova 20-1 20-2 Søknad om løyve til tiltak (pbl. 20-1 og

Detaljer

Søknad om anleggskonsesjon SmiSto kraftverk med koblingsanlegg

Søknad om anleggskonsesjon SmiSto kraftverk med koblingsanlegg 26.04.2017 Søknad om anleggskonsesjon SmiSto kraftverk med koblingsanlegg Robert Hagen SKS PRODUKSJON AS Sammendrag Søknaden beskriver Smibelg og Storåvann kraftverker med nødvendige elektriske anlegg

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Utval for drift og utvikling 16.06.2009 SVT 071/09 Avgjerd av: Utval for drift og utvikling Saksbeh.: Sveinung Toft Ansv. ANB Arkiv: N-504

Detaljer

SOGN OG FJORDANE ENERGI

SOGN OG FJORDANE ENERGI SOGN OG FJORDANE ENERGI Johannes Rauboti, konsernsjef Fylkestinget, Loen, 13. juni 2017 Denne presentasjonen Om SFE og resultatet 2016 Investeringsplanar og emisjon i SFE Utgreiingar med andre selskap

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL Forord Alta Kraftlag søkte NVE om konsesjon for å bygge ny transformatorstasjon

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Søknad om dispensasjon - Oppføring av ny garasje gbnr 81/53 Arve Øvretun * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

onsdag, 14. februar 2007 420 kv linje gjennom Setesdal

onsdag, 14. februar 2007 420 kv linje gjennom Setesdal onsdag, 14. februar 2007 420 kv linje gjennom Setesdal Luftspenn eller kabel Øystese 6.-7. feb.07 Skåreheia (Evjeområde) Holen i Bykle 102km 420 kv linje Klagesak onsdag, 14. februar 2007 - Side 2 420

Detaljer

Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn

Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn Rammevilkår for VA sektoren Bergen 24.04.2015 Agenda 1. Geografi og topografi 2. Historikk 3. Vassvegane på Vangsnes 4. Erverv 5. Erfaringar

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Arkivref: 2013/2909-324/2014 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 11/14 Forvaltningsstyret 30.01.2014 HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Framlegg til vedtak:

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Statens vegvesen Turistvegprosjektet Reguleringsplan Riksveg 51 Valdresflye Valdresflye vandrarheim i Øystre Slidre kommune Orientering om planen Besstrond Maurvangen Valdresflye vandrarheim Bygdin Beitostølen

Detaljer

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø,

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, FLORA KOMMUNE Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, 08.05.17 Alternativ (# i arbeidet med konsekvensvurdering er strekninga delt i to: Del 1 er Fugleskjærskaia-Samfunnshuset

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Tilleggsutgreiing. for. Geitåni kraftverk. Voss kommune. Hordaland fylke

Tilleggsutgreiing. for. Geitåni kraftverk. Voss kommune. Hordaland fylke Tilleggsutgreiing for Geitåni kraftverk Voss kommune Hordaland fylke Voss 30.12.08 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Alternativ utbyggingsløysing... 3 3. Alternativ vegløysing... 6 4. Anleggsdrift Ørevikelvi...

Detaljer

Informasjon om endring av konsesjonssøknad for 300 (420)kV kraftleidning Mongstad Kollsnes. Uttale til søknadar om oreigning og førehandstiltreding

Informasjon om endring av konsesjonssøknad for 300 (420)kV kraftleidning Mongstad Kollsnes. Uttale til søknadar om oreigning og førehandstiltreding Grunneigar -vedlagt adresseliste Dykkar ref.: Vår ref.: 11118356 Dato: 14.09.2011 Informasjon om endring av konsesjonssøknad for 300 (420)kV kraftleidning Mongstad Kollsnes. Uttale til søknadar om oreigning

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD.

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. REGULERINGSFØRESEGNER FOR: DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. FORSLAGSSTILLAR: BRITT JORUNN BJØRKE, VIKØYVEIEN 574, 5600 NORHEIMSUND Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova

Detaljer

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev INNHALD: 1. Innleiing 2. Tidlegare forprosjekt 3. Ny trase med tunnel 4. Alternativ 5. Vegstandard 6. Oppsummering 7. Anbefaling 8. Bilete i alternativ 2 og 3 VEDLEGG: Tegning 1507-06 Oversiktskart M=

Detaljer

Høyringsnotat. 1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet. 2 Gjeldande rett og bakgrunnen for framlegget OREIGNINGSLOVA 4 SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG

Høyringsnotat. 1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet. 2 Gjeldande rett og bakgrunnen for framlegget OREIGNINGSLOVA 4 SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG Høyringsnotat Lovavdelinga Juni 2014 Snr. 14/3811 OREIGNINGSLOVA 4 SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG 1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit utkast til

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

ENorges. Anleggskonsesjon. EB Nett AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

ENorges. Anleggskonsesjon. EB Nett AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: a N V vassdrags- og energidirektorat ENorges Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune.

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Heimel: Denne forskrifta er fastsett av Fitjar kommunestyre 19\12 2012 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 21,

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer