SFE Nett AS 132 kv-kraftleidning Grov - Florø. Søknad om konsesjon m m.. Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SFE Nett AS 132 kv-kraftleidning Grov - Florø. Søknad om konsesjon m m.. Side 1"

Transkript

1 Søknad om konsesjon m m.. Side 1 INNHALD: Side 1. PRESENTASJON AV TILTAKSHAVAR 3 2 BAKGRUNN OG GRUNNGJEVING FOR SØKNADEN Bakgrunn Grunngjeving alternativet 4 3. SPESIFIKASJON AV TILTAKET Samandrag av konsesjonssøkte nettseksjonar og komponentar Tiltak på Grov transformatorstasjon kv luftleidning mellom Grov og Brandsøysundet Sjøkabel over Brandsøysundet Jordkabel Ny Florø transformatorstasjon Kostnadsoverslag Drift og vedlikehald Avbrotskostnader Tapskostnader OMTALE AV LEIDNINGSTRASE Luftleidninga Kabeltrase Alternative løysingar som er vurdert Alternativ a Alternativ b Alternativ c 17 5 SYSTEMMESSIGE TILHØVE Endra forutsetningar Vurdering av framtidig nettutvikling Kompensering Nettariffer Risiko og sårbarheit VIRKNINGER FOR MILJØ, NATURRESSURSER OG SAMFUNN Arealbruk Kulturminner og kulturmiljø Biologisk mangfald Friluftsliv og rekreasjon Naturområder og naturressurser Jord- og skogbruk Busetnad og bomiljø Næringsliv og sysselsetting Avbøtande tiltak Naudsynte løyver og avklaringar før tiltaket kan gjenomførast Framdriftsplan 23 7 NÆRFØRINGER, ELEKTROMAGNETISKE FELT OG HELSE Nærføringer Elektromagnetiske felt og helse Utrekningsresultat 24

2 Søknad om konsesjon m m.. Side Støy FLYTRAFIKK OG SKIPSTRAFIKK 27 9 TRANSPORT- OG BYGGETEKNIKK Transportplan Byggeteknikk HMS-plan og miljøplan ERVERV AV RETTAR REFERANSER VEDLEGG. 1. Eigedomsliste. 2. Orienteringsbrev til grunneigarar. 3. Oversiktskart,: tegn. B Florø transformatorstasjon, Situasjonsplan 5. Florø transformatorstasjon, Grunnplan og snitt 6. Florø transformatorstasjon. Fasader 7. Einlinjeskjema IKKJE OFFENTLEG TILGJENGELEG ( Vert sendt som lausblad) Kontaktpersoner: SFE Nett AS, Reidar Hope, telefon eller NVE:: Ingvild Vaggen Malvik, telefon Jøsok Prosjekt AS: Reidar Jøsok, telefon

3 Søknad om konsesjon m m.. Side 3 1 PRESENTASJON AV TILTAKSHAVAR. Tiltakshavar i denne søknaden er: SFE Nett AS, Besøksadresse: Hamregata 1, 6900 Florø,. Postadresse, SFE Nett AS, Bukta, 6823 Sandane Telefon , Telefaks SFE Nett AS er eit dotterselskap som er heileigd av konsernet Sogn og Fjordane Energi AS Eigarsamansetninga i konsernet SFE på det noverande tidspunkt er: Sogn og Fjordane Fylkeskommune 47,76 % BKK 38,51 % Flora kommune 4,71 % Gloppen kommune 3,33 % Bremanger kommune 2,51 % Askvoll kommune 1,50 % Selje kommune 1,45 % Eid kommune 0,15 % Naustdal kommune 0,08 % SFE Nett AS er ein leiande leverandør av energinett og infrastruktur for breiband i Sogn og Fjordane. Selskapet har områdekonsesjon både i dei 7 eigarkommunane og i Vågsøy kommune, og har eit utstrakt fordelingsnett i desse kommunane. Dessutan eig og driv selskapet regionalnett og sentralnett i området. Samla utstrekning av kraftnettet er ca km. Av dette er 2070 km høgspentnett. Årleg omsetnad er no ca. 203 MNOK og SFE Nett AS har 110 tilsette. Direktør i SFE Nett AS er Asgeir Aase. 2 BAKGRUNN OG GRUNNGJEVING FOR SØKNADEN Bakgrunn. Florø og omland vert i dag forsynt frå Brandsøy transformatorstasjon via eit fordelingsnett med 22 kv driftsspenning. Brandsøy transformatorstasjon har i dag tilførsel frå Grov ved 2 stk 66 kv kraftleidningar. Den eldste av desse har liten linedimensjon, berre feral nr. 50, og er dessutan mogen for reinvestering på grunn av teknisk tilstand og manglande overføringskapasitet. Den nyaste 66 kv lina har linedimensjon feral 120 og kan vera tenleg enno i mange år, anslagsvis til år I mars 2000 søkte Ytre Fjordane kraftlag AS (no innlemma i SFE Nett AS) om konsesjon for å skifte ut den eldste 66 kv lina mellom Grov og Brandsøy slik at det vart bygd ny 66 kv-line her med straumførande liner 280 mm 2, Al.59. Konsesjon vart gjeve til YFK den Etter samanslåing av Sogn og Fjordane Energiverk AS og Ytre Fjordane kraftlag AS og organisering i konsernmodell, er det SFE Nett AS som no har konsesjon på den omsøkte 66 kv-lina Grov Brandsøy. Denne er dat , ref. NVE I samsvar med søknad av , har NVE gjeve forlenga frist for å setja 66 kv-lina i drift til

4 Søknad om konsesjon m m.. Side Grunngjeving. Grunnlaget for denne søknaden vil inngå i kap.5. Systemmessige tilhøve. I hovudsak er det peika på fylgjande moment. Brandsøy transformatorstasjon ligg langt frå lasttyngdepunktet i Florø. I dag skjer overføring frå Brandsøy til Florø over 2 stk 22 kv hovudlinjer og 22 kv kablar som går ein del av strekninga til Florø.Det vil være systemmessig gunstig å få transformering nærare lasttyngdepunkta som gjev betydeleg tapsgevinst ved at 22 kv-overføringa vert kortare. Det er venta sterk auke i forbruket vest i Florø på grunn av industrietableringar som vil gje spenningsproblem i eksisterande nett Manglande reserve ved utfall av ein 22 kv- forbindelse, eller ved utfall av ein transformator. 66 kv som systemspenning i området vert etter kvart fasa ut. Ved å byggje for132 kv overføringsspenning no. legg ein grunnlag for for å fjerne dette spenningsnivået i området når resten av 66 kv anlegga er moden for utskifting. På denne bakgrunn finn ein det rett å søka om konsesjon på eit anlegg som spesifisert i kap. 3. På sikt kan dette utviklast til rein 132 kv ringforbindelse Grov-Florø- Brandsøy- Grov. (sjå også fig.1 og 2 i vedlegg 7) alternativet Dersom det ikkje vert gjeve konsesjon i samsvar med denne søknaden, vil ein stå att med eit svakt 66 kv-nett som ikkje har kapasitet for auka forbruk eller reserve ved utfall. Skal ein nytta det eksisterande system, må nettet likevel forsterkast monaleg. Naudsynte tiltak vert då: Bygging av ny 66 kv-ledning Grov Brandsøy Kraftig opprusting av 22 kv-nettet Brandsøy Florelandet Utviding av transformatorkapasiteten i Brandsøy På lenger sikt må ein også reinvestere transformatorane i Grov Noverdien av anleggskostnaden ved ein slik utbyggingsplan vil verta om lag som det omsøkte alternativet, men kapasitet, reserve og tapsgevinst vert vesentleg mindre Ved å byggja dei her omsøkte anlegg vil ein ha kapasitet og full reserve for ca 50 MW forbruk i Florø og omland. Dette kan på sikt utvidast til ca 100 MW. Prognosane i kraftsystemplanen viser fylgjande maksimallast for Brandsøy oppgjeve med hhv. 2 og 10 års returtid: År. 2008: 38,1-39,3 MW, År. 2018: 46,4-47,9 MW

5 Søknad om konsesjon m m.. Side 5 3. SPESIFIKASJON AV TILTAKET. 3.1 Samandrag av konsesjonssøkte nettseksjonar og komponentar: SFE Nett AS søkjer med dette om anleggskonsesjon på fylgjande nettseksjonar: 1. 1 stk nytt 132 kv koblingsfelt i 132 kv uteanlegg på Grov 2. 9,2 km lang 132 kv luftleidning frå Grov transformatorstasjon til endemast ved Brandsøysundet med straumførande liner 3x feral nr. 150 eller tilsvarande i legert aluminium m jordkabel i grøft TSLF 3 x 1 x 400 mm 2 Al, frå kabelendemasta og ned til Brandsøysundet m. sjøkabel 3x 240 mm 2 cu lagt i Brandsøysundet fram til landtak like ved Brandsøy transformatorstasjon m jordkabel, TSLF 3x1x 400 mm 2 i grøft frå landtak Brandsøysundet til den nye Florø transformatorstasjon. 6. Ny Florø transformatorstasjon med plass til 2 stk. 132 /22 kv transformatorer, kvar på 50 MVA Det vert gjeve meir detaljerte spesifikasjonar i fylgjande avsnitt: 3.2 Tiltak på Grov transformatorstasjon. Fig. 4 viser eit situasjonskart over Grov transformatorstasjon der det er vist korleis ein kan arrangera innstrekka på 132 kv innstrekkstativ. Her er også vist korleis den omsøkte lina mot Markevatn vert tilknytt stasjonens 132 kv-anlegg. Det vert søkt om å montera nytt koblingsfelt for linje Svelgen og flytta innstrekket for denne lina, slik at det vert det plass både til innstrekk av 132 kv- line Florø, og til framtidig 132 kv-line Brandsøy. sjå også foto fig.3. Det nye koblingsfeltet vert utført på same måte som eksisterande felt og det er plass til utviding av koblingsanlegget til 2-brytarsystem med dobbel samleskinne. Ledig Felt Foto fig. 3 Grov transformatorstasjon. 132 kv anlegg..

6 Søknad om konsesjon m m.. Side 6 66 kv line mot Svelgen er ute av drift og delvis demontert men den delen som ligg nærast Grov kan verta teken i bruk som 22 kv-line. For å få tilstrekkeleg plass til 132 kv lineinnstrekk, er det naudsynt å forlenga 22 kv kabelen ca 200 m nordover og setja opp ny endemast her. Dette arbeidet kjem inn under områdekonsesjonen. Fig. 4. Grov transformatorstasjon. Situasjonsplan og oversikt over leidningsinnstrekk kv luftleidning mellom Grov og Brandsøysundet. Luftleidningen vil få fylgjande spesifikasjonar: Traselengde: Linedimensjon: Termisk grenselast v/15 o C Isolatorer: Isolasjonsnivå: Mastebilde: Toppline: ca. 9,2km 3 x feral nr.150 eller legert al-line med same overføringsevne amp. Ved 0 C: 1456 amp. Hengeisolatorer av herda glas 145 kv. Normalt vert nytta tremaster ( Sjå fig. 5). På strekninga mellom Bjørneset og Brandsøysundet skal det nyttast V- kjeder og innsnevra faseavstand ( Sjå fig 6) Innføringsvern i form av 2 toppliner av galv. stål, i ca 1 km utstrekning i kvar ende.

7 Søknad om konsesjon m m.. Side 7 Nødv. rettigheitsbelte Normalt vert det bandlagt eit areal som går 10 m.ut frå næraste straumførande line. På strekninga mellom Grov og Bjørneset må eksisterande rettigheitsbelte utvidast med ca 9 m. På resten av linja treng ein ikkje utviding av beltet. Trasè: Sjå oversiktskart og omtale i kapittel 4 1-kurs ledning. Forsterket tremast for store linedimensjoner. Fig. 5. Normalt mastebilde og rettighetsbelte. Fig. 6. Masteblide på strekninga Bjørneset Brandsøysundet.

8 Søknad om konsesjon m m.. Side Sjøkabel over Brandsøysundet. Sjøkabel for 132 kv-spenning 50 hz vert no omtrent alltid laga som pex-isolert leidar med blykappe og armering. Kabelen kan produserast både som 3-leidar og som 1-leidar. 3-leidarkabel har som regel alltid armering av stål, 1 eller 2 lag. 1-leidar-kabel kan utførast med armering av stål eller kopar. Stålarmering på 1-leidarkablar vil auke tapa og nedsetja den termiske øverføringsevna Normalt vil ein 3-leidarkabler verta billigare enn 3 stk. 1-lederkabler. Imidlertid får 3-leidarkablar, store dimensjonar og stor vekt og må utleggast av spesielle kabelskip. For ei slik overføring som vi ynskjer her tek vi utgangspunkt i fylgjande kabeltype, spesifisert av NEXANS: Fig. 7. Sjøkabelkonstruksjon. Kabeltype: TKRA 145 kv 3x240 mm 2 cu. eller 400 mm 2 Al. Diameter mm Vekt : ca 59 kg/m. Bøyeradius: 2,9 m Termisk overføringsevne: 515 amp Ladestrøm: 3,4 amp/km Jordfeilstrøm: 10,2 amp/km. Tap ved 235 amp. overføring 18,5 Watt/m. Kabellengde Ca. 550 m Trase: Sjå fig. 8, utsnitt av sjøkart nr.27. Figur 8 Utsnitt av sjøkart nr. 28.

9 Søknad om konsesjon m m.. Side 9 3.5: Jordkabel. For den aktuelle overføring er det valt 3 stk. einleiderkablar lagt i tett trekant. Det er valt kabeltype TSLF, 145 kv, 3x 1x 400 mm 2 Al. Kvar ein-leidarkabel har ein diameter på 74 mm og veg 4,89 kg/m. Av omsyn til trommelstorleik, transportvekt og montasjetilhøve vert lengda på kvar trommel avgrensa til ca. 800 m. På austsida av Brandsøysundet vert kabelen lagt i ca 1 m. djup grøft i terreng, med sandomfylling og ca. 70 cm overdekning( Sjå fig. 10). På vestsida av sundet vert kabelen lagt i vanleg grøft frå skøyt ved strandkant og opp på tomta til Brandsøy transformatorstasjon. Herfrå vert han lagt i borehol gjennom fjell slik at kabelen kjem opp i normal grøft på sørsida av riksveg 5. I samband med opparbeiding av ny fylkesveg på sørsida av Brandsøy er det lagt ned 3 stk 160 mm røyr i ca 2000 m lengde vestover mot Solheim og Kabelen vert trekt i desse røyra. Typisk snitt er vist på fig. 11. Frå Solheim og vestover til Florø transformatorstasjon tenkjer ein seg å opparbeida grøft langs øvre vegkant (nordre).kabelen vert her vert lagt i røyr eller direkte i grøfta med sandomfylling, avhengig av dei lokale tilhøva. For å redusera overføringstap og unngå reduksjon i overføringsevne er det rekna med at kabelskjermen vert krysskopla i skøytane. Kabellengde på austsida av Brandsøysundet: 550 m Kabellengde på vestsida av Brandsøysundet: m Ladestraum 3,59 amp/km Jordfeilstraum 10,77 amp/km Termisk grenselast: ca. 450 amp. når ein tek omsyn til forlegningsmåten. Bruk av sjø- og jordkabel i ei viss utstrekning vil føra til at ein må montera kompenseringsutstyr og/eller at ein må overføra reaktiv effekt over lange avstandar. Dessutan vil bidraget til jordfeilstraum føra til at storleiken på jordslutningsspolar i nettet må aukast. Fig.9. Jordkabelkonstruksjon Fig.10. Snitt gjennom ny kabelgrøft.

10 Søknad om konsesjon m m.. Side 10 Fig. 11. Snitt gjennom eksisterande kabelgrøft med trekkerøyr for 132 kv kabel Trekkerør 160 mm 3.6 Ny Florø transformatorstasjon. Det søkes om konsesjon for ein ny transformatorstasjon i Florø. Plasseringa er innarbeidd i gjeldande kommuneplan for Flora kommune, og framgår av kartutsnitt vedlegg 3. Stasjonen treng ei tomt på ca m 2. Utkast til bygningsmessig utforming framgår av vedlegg 4 og 5. Det trengst ein bygning med grunnflate ca. 300 m 2, der berre ein mindre del har 2 etasjar. Eit forenkla einlinjeskjema framgår av fig. 12.på vedlegg 7 Med full utbygging blir det montert fylgjande elektrisk høgspenningsutstyr: 2 stk krafttransformatorer: 50 MVA 132 /22 kv. ( I byggesteg 1 vert det berre montert ein transformator) kv koblingsanlegg utført som GIS- anlegg med 2 stk. linjefelt, 2 stk transformatorfelt seksjoneringsbrytar og div. tilleggsutstyr.( I byggesteg 1 vert det berre montert eit felt) 1 stk Jordslutningsspole 132 kv, 200 amp. Utførd som dykkspole med automatisk regulering. 1 stk. Jordslutningsspole 22 kv 1 stk Koblingsanlegg 22 kv med koblingsfelt for min. 10 utgåande 22 kv-kablar 1 stk Stasjonstransformator 22/0,24 kv, ca. 500 kva, tørrisolert. 2 stk Kondensatorbatterier 22 kv. Nødv. Kabelforbindelser, styrestraum og kontrollanlegg. 3.7 Kostnadsoverslag for byggesteg 1 Kostnadsoverslageet, omfatar det her konsesjonssøkte prosjekt, byggjer på systemprisar: 1. Tiltak på Grov transformatorstasjon. Omfatar 1stk 132 kv felt, Flytting av innstrekk, forlenge 22 kv kabel + endring kontrollanlegg Kr. 2,25 MNOK 2. 9,2 km luftleidning, 132 kv, 3x feral nr. 150 inkl. riving av 66 kv 11, m jordkabel aust for Brandsøysundet inkl. overgangsskøyt til sjøkabel og overgang luftleidning kabel 2, m sjøkabel 240 mm 2 cu inkl. utlegging og nedspyling 3, m jordkabel frå Brandsøysundet og fram til Florø trafostasjon 23,50 6. Florø transformatorstasjon, bygningsmessige arbeider 7, stk. krafttransformator 132/22 kv, 50 MVA 7, stk koblingsfelt utført som GIS-anlegg for 132 kv 2, kv koblingsfelt 2, Kompenseringsanlegg, Petersonspole og kondensatorbatteri 3, Kontrollanlegg, jordingsanlegg, styrestrømsanlegg og interne forbindelser 3,15 Samla investering 68,0 MNOK

11 Søknad om konsesjon m m.. Side Drift og vedlikehald. Auken i drift-og vedlikehald er vurdert slik: Drift og vedlikehald av luftleidning og 132 kv koblingsfelt vert om lag som dagens 66 kv-system. For dei andre elektriske anlegga reknar ein årlege driftsutgifter på om lag 1% av anleggskostnaden og for bygningsmessige arbeider noko mindre. Dette gjev ein auke i årlege drifts- og vedlikehaldkostnader på om lag Kr På lenger sikt legg dette grunnlag for å sanere 132/66 kv transformering og 66 kv koblingsanlegg i Grov, noko som vil redusere drifts og vedlikehaldskostnadene i Grov. 3.9 Avbrotskostnader. Det er utført ei omfatande analyse av forventa avbrotskostnad basert på fylgjande føresetnader: Analysetid: 30 år KILE-kostnad Kr. 49,50 pr. kwh Feilstatistikk frå Statnett og Sintef med feilrate for varige feil og midlere reparasjonstid. Samandrag av analysa: Den omsøkte nettløysinga vil danne ein uavhengig paralellforbindelse til gjenværande delar av dagens nett, frå Grov og fram til Florelandet. Over ein analyseperiode på 30år, ventar vi at disse paralellforbindelasne vil danne fullverdig gjensidig reserve for kvarandre. Vi reknar difor ikkje noko nemnade avbrotskostnad for dette. Om dagens nett ikkje vert fornya vil forventa årlege avbrotskostnader stiga dramatisk utover analyseperioden som vist i figuren under. Forventa årleg avbrotskostnad kkr Forventa årlege avbrotskostnader i dagens nett R-nett med aldringssvikt R-nett uten adring D-nett Berekningar basert på eit utval kritiske feiltilfelle og feilsannsynlighet og varighet ut frå tilgjengeleg feilstatistikk, viser årleg forventningsverdi, aukande frå ca. 200kkr til ca. 400kkr, dei første 10 åra. Forutset vi at nettet ikkje vert forringa av aldring, vil denne trenden fortsetje utover

12 Søknad om konsesjon m m.. Side 12 analyseperioden og gje ein forventa kapitalisert avbrotskostnad over 30 år på 7Mkr frå dagens nett (vist i graf som R-nett uten aldring ). Det er imidlertid ein reell risiko for samtidig svikt i anleggdelar som har passert si forventa tekniske levetid, når disse får auka last i eit feiltilfelle. Dette er teke omsyn til ved at ein forventar slik samtidig svikt i disse annlegsdelane 10 år ut i analyseperioden (vist i graf som R-nett med aldringssvikt ). Konsekvensane av samtidig svikt er langt større og gjev ein forventa årleg avbrotskostnad på ca. 2,5 4Mkr utover anlyseperioden. Dette gjev ein forventa kapitalisert avbrotskostnad over 30 år på 27Mkr. Eit 66 kv R-nett med aldringssvikt er ikkje teknisk brukbart då det har manglande kapasitet og spenningskvalitet og gjev kapitalisert avbrotskostnad på 27 MNOK meir enn omsøkt alternativ. Eit 66 kv R-nett utan aldring medfører reinvesteringar som tilsvarar omtrent investeringane i omsøkt løysing. Hertil kjem 7 MNOK meir i kapitaliserte avbrotskostnader og ca 20 MNOK større kapitaliserte tapskostnader. (Sjå kapittel 3.10 ) 3.10 Tapskostnader. Det er utført ein studie av overføringstapa i nettet med fylgjande alternativ: Dagens nett Forsterka 66 kv forbindelse Grov - Brandsøy Konsesjonssøkt 132 kv system. Resultatet av tapsberekningane er vist i fylgjande tabell: Simulerte årlege overføringtap [MWh] Dagens nett Ny 66kV kV Grov - Florø Dagens nett Ny 66kV 132kV Grov - Florø Kapitalisert over ei periode på 30 år med 4,5 % kalkulasjonsrente vil det konsesjonssøkte system gje ein tapsgevinst i forhold til dagens system: Med energipris 35 øre pr. kwh vert tapsgevinsten ca. 20 MNOK Med energipris 50 øre pr kwh vert tapsgevinsten ca. 29 MNOK.

13 Søknad om konsesjon m m.. Side OMTALE AV LEIDNINGSTRASE. 4.1 Luftleidninga Mellom Grov og Brandsøysundet går det i dag 2 stk. 66 kv-liner. Linje 1, 3x feral 50, bygd omkring 1956 Linje 2. 3x feral nr. 120, bygd Den her omsøkte 132 kv luftleidningen frå Grov til Brandsøysundet vert utførd parallelt med eksisterande 66 kv luftleidning, linje 2 og vert lagd på nordsida av denne. Den gamle 66 kv linje 1 vert demontert på heile strekninga og det bandlagde arealet vert nytta til framføring av 132 kv -lina. Av omsyn til driftstryggleik og HMS-omsyn vil ein i utgangspunktet ha ein horisontal avstand mellom de to linene på ca. 20 m, målt frå senterline til senterline. Dette er mogeleg å få til på strekninga frå Grov til Bjørneset. Det vert søkt å plassere mastene mest mogeleg ved sida av kvarandre, men spesielt i det uryddige terrenget langs Uførefjellet må ein rekna med avvik. Frå Bjørneset til Brandsøysundet er det i dag ei kraftleidningsgate med 3 masterekker. Lengst sør har ein 66 kv linje 2. I midten går 66 kv linje 1 som skal rivast. Lengst mot nord går ei relativt kraftig 22 kv-leidning. Sjå foto13 og 14. Sjølv om det er liten plass til ei 132 kv-leidning i midten mellom 66 kv-lina og 22 kv-lina har ein likevel valt denne løysinga. Ein vil då nytta innsnevra faseavstand og V-kjeder på den nye 132 kv-lina. Dessutan bør ein i ennå større grad søka å plassere master ved sida av dei eksisterande slik at spenna vert om lag like lange. Dermed vil normerte luftavstandar overhaldast og faren for samanslag verta minimal. Luftleidningstraseen går i hovudsak i utmark med furuskog og blanda skog av vekslande kvalitet. Ved Kvia/Bjørneset kjem traseen inn på innmark der ei strekning på ca 600 m er delvis dyrka. Foto, fig.13. Leidningstrase vestover frå Kvia/Bjørneset. Frå venstre 66 kv, skal stå, I midten: 66 kv, skal rivast og ombyggast til 132 kv. Til Høgre 22 kv skal stå.

14 Søknad om konsesjon m m.. Side 14 Foto nr.14. Leidningstrase austover frå Kvia/Bjørnset. 66 kv-leidningen i midten skal rivast og gi plass for ny 132 kv. 4.2 Kabeltrase. Frå kabelendemasta på austsida av Brandsøysundet vil ein leggja jordkabel ned til sjøen. Kabeltraseen er tenkt lagt på dyrka mark, delvis inntil ein gardsveg.(sjå kartutsnitt fig 16). Det er vurdert å fylja eksisterande 66 kv kabeltrase ned til Brandsøysundet, men på grunn av at det no er bygt bustadhus og næringsbygg med tilhøyrande uteanlegg nær opptil denne kabeltraseen finn ein dette ikkje tilrådeleg. Uavhengig kabeltrase vil også gje betre driftstryggleik. Ved framføring av sjøkabeltrase vil ein ta omsyn til forankringar og fortøyingar av flytebrygge. Sjøkabelen vert førd i land på vestsida av Brandsøysundet like ved eksisterande kabellandtak. Herfrå vert jordkabelen stort sett førd fram på vegvesenets grunn langs fylkesvegen på sørsida av Brandsøya. Kabelen vil heile tida fylgje nordre vegkant. Delvis vert den trekt i rør som alt er nedlagt og delvis vert den lagt i ny grøft med sandomfylling. Der ein skal utføre kabelskøytar, ca. 5 stk, treng ein å utvida breidda på grøfta til ca. 2 m. og det er mogeleg at ein då må ta i bruk noko av vegbana medan arbeidet pågår. Foto,fig. nr.15 Kabeltrase langs høyre vegkant i gang og sykkelsti.

15 SFE Nett AS Søknad om konsesjon m m.. Side 15 På strekninga frå Solheim til Nybømarka, ei strekning på ca 2 km, vil ein samtidig som ein legg 132 kv kabel, også leggja ny 22 kv kabel. Eksisterande 22 kv kabel er utsett for vanntrevekst og må under alle omstende skiftast i nær framtid Fig. 16. Jord- og sjøkabeltrase ved Brandsøysundet. 4.3 Alternative løysingar som er vurdert: Som alternativ til den her konsesjonssøkte løysing for framføring av leidningstrase er 3 andre løysingar vurdert, alternativ a,b og c. Som det framgår av det nedanståande, finn ein ingen grunn til å omsøka desse alternativa Alternativ a. Her er det vurdert å avslutta luftleidningen frå Grov like nord for garden Skogheim og luftleidningen vert då 570 m kortare. Der er vurdert å leggja jordkabel i ein skogsveg fram til Mækjevika 600m. Deretter ca 1040 m jordkabel i grøft langs riksveg 5 til Brandsøy transformatorstasjon og vidare kabeltrase etter omsøkt alternativ. Samla overføringslengde vert auka med ca. 240 m. Kabeltraseen langs riksveg 5 vert vanskeleg å opparbeida på grunn av lite plass mellom veg og fjellskjering. Spesielt føringa med bruspenn over Brandsøysundet vert komplisert og dyr. Det er også vanskeleg

16 Søknad om konsesjon m m.. Side 16 å føra kabelen fram til bruspennet på grunn av trase for vatn og avlaupsrør. Sjå foto nr 17. Foto, fig nr 17. Bru over Brandsøysundet Alternativ b. Det er her vurdert å føra sjøkabelen i land på Brandsøya nordafor Eineneset, om lag i grensa mellom G.nr/br.nr 18/1 og 18/9,13. Herfrå har ein tenkt å føra jordkabel delvis i terreng og delvis langs veg fram til Solheim og så fylgje omsøkt kabeltrase vidare fram til Florø transformatorstasjon. Gjennom høgdedraget nord for Haugåsen må det lagast borehol i fjell, ca 250 m, for å unngå eit vanskeleg terrengparti. Det viser seg at ein berre sparer inn m i kabellengde. Kabeltraseen lager mykje meir inngrep i terrenget enn omsøkt trase, og vert dessutan mykje dyrare å opparbeida. Solheimfjell Brandsøyåsen Foto, fig. 18. Brandsøysundet med Solheimfjellet i bakgrunnen. I skogen framfor Solheimfjellet kan så vidt skimast 22 kv- traseen som går over mot Havikbotn mellom Solheimfjellet og Brandsøyåsen.

17 Søknad om konsesjon m m.. Side Alternativ c. Det er her vurdert same trase for sjøkabel som alternativ b, og også same trase for jordkabel fram til ei punkt på nordsida av Haugåsen. Herfrå er vurdert ein luftleidning parallelt med ei eksisterande 22 kv-line over Solheimfjellet fram til Havikbotn. Deretter ville det verta jordkabel langs vegen fram til den nye Florø transformatorstasjon. Eit nøkternt kostnadsoverslag samanlikna med omsøkt alternativ viser: Omsøkt alternativ Alternativ c Lengde og kostnad av sjøkabel over Brandsøysundet 550 m 3,60 MNOK 500 m 3,35 MNOK Lengde og kostnad av kabeltrase i terreng 60 m 0, m 4,02 Lengde og kostnad av kabel i borehol 80 m 0,80 50 m 0,70 Lengde og kostnad av kabel i eksisterande kabelrøyr 2200 m 4, Lengde og kostnad av kabeltrase langs veg m 18, m 16,30 Lengde og kostnad av luftleidning m 2,84 Totalt 5650 m 27,10 MNOK 5520 m 27,21 MNOK Det er ingen ting å vinna økonomisk på alternativ c. Dei miljømessige omsyn må dermed vera avgjerande. Solheimfjellet er eit mykje nytta turområde med tilkomstveg og utsiktsplass. Sjå foto 19. Det er ingen grunn til å omsøka dette alternativet når det finnest betre løysingar. Fot, fig.19 Utsikt over Florø frå Solheimfjellet 5. SYSTEMMESSIGE TILHØVE. Det her omsøkte tiltak er i samsvar med Regional kraftsystemutgreiing for Sogn og Fjordane 2007 Jfr. Hovedrapport side 24. I tidlegare vurderingar tok ein sikte på at Florø kunne forsynast med 22 kv-spenning frå Brandsøy transformatorstasjon og at denne transformatorstasjonen kunne forsynast frå Grov via 2 stk. 66 kvleidningar.

18 Søknad om konsesjon m m.. Side Endra føresetnadar. Auka industrilast ytterst på Florelandet (industriområdet Gunhildvågen) medfører spenningsproblem i 22 kv-nettet på grunn av avstanden frå Brandsøy transformatorstasjon. SFE Nett AS ynskjer difor å etablere ein ny transformatorstasjon i Florø som vert nærare lasttyngdepunkta i området. Kapasitetsauken for transformering til 22 kv vil då koma i den nye stasjonen. Investeringane som vert gjort i den nye stasjonen vert bindande for overføringsspenninga i området i lang tid framover. Samtidig er det fleire faktorar som tilseier at 66 kv som spenningsnivå vert utfasa i dette området. Her vert nemnt: 66 kv lina Grov Svelgen er delvis sanert. 66 kv-ringen Grov Nedre Markevatn Hålandsfoss Sande Moskog er delvis bygd for 132 kv. Det er no søkt om konsesjon for å erstatte 66 kv ringen med eit 132 kv- system som går via Lutelandet. Ei realisering av 132 kv forbindelsen mellom Grov og Lutelandet er avhengig av utviklinga på Lutelandet, eventuelt om det vert behov for offshore forsyning frå Lutelandet. Deler av traseen, dvs. strekninga mellom Grov og Markevatn, er det uansett aktuelt å realisere med det første, grunna dårleg teknisk kvalitet på eksisterande 66 kv-line. Det vil då verta lagt til rette for kraftuttak til eventuell bergverksindustri i Vevring. Strekninga Markevatn og Ringstad kan også verta aktuell om nokre år, uavhengig av utviklinga på Lutelandet.. 66 kv nettet mellom Grov og Moskog er i hovudsak eigd av Sunnfjord Energi. I samband med konsekvensutgreiingane for 420 kv Fardal Ørskog, vart nettutviklinga og mogelege nettsaneringar vurdert. Dette arbeidet viste at ei naturleg utvikling i området ville medføre sanering av heile, eller store delar av 66 kv nettet mellom Grov og Moskog. Eit stort potensiale for nye småkraftverk i Hyen støttar opp under tanken om å gå over til 132 kv systemspenning mellom Grov og Moskog. 5.2 Vurdering av framtidig nettutvikling. Sett i lys av dei nemnde faktorane, er det truleg at ein i ville stå att med berre 66 kv spenning mellom Grov og Brandsøy/Florø som vert mata frå Grov dersom ein ikkje alt no vel å gå over til 132 kv-drift. På dette tidspunkt vil både 132 kv transformatorar i Grov og den nyaste 66 kv-lina ( linje 2) mellom Grov og Brandsøy vere år gamle og såleis vere aktuelle for reinvestering. Val av 132 kv systemspenning mellom Grov og Florø no reduserar framtidige reinvesteringar, reduserar nettapa og legg forholda til rette for ei framtidig nettforenkling. 5.3 Kompensering. Det er 3 typar kompenseringstiltak som kan verta aktuelt å setja i verk, men dette er avhengig av fleire faktorar og må overvakast kontinuerlig. Kondensatorbatteri kompenserer for reaktive uttak og for reaktivt forbruk, spesielt i luftleidningar som har høg reaktans og som fører stor last. Shuntkondensatorer vil i så fall redusere den reaktive lastflyten og heve spenninga dersom dei er rett dimensjonert og rett plassert. Det vil normalt vera mest økonomisk å tilkoble kondensatorbatteri mot 22 kv samleskinner og ein treng dermed ikkje anleggskonsesjon for slike tiltak, men det er avsett plass i Florø transformatorstasjon.

19 Søknad om konsesjon m m.. Side 19 Reaktorar kan verta aktuelt å montera i overføringsanlegg med stor utstrekning av kabelnett, lite uttak av reaktiv effekt og lav last i nettet som gjev lave reaktive tap. Sjølv om her vert stor utstrekning av jord og sjøkablar i området ser ein ikkje at ein treng reaktorar i næraste framtid. Jordfeilspolar (Petersonspole) er ofte naudsynt å nytta på nett som ikkje har direkte jorda 0-punkt. Føremålet er å redusera den kapasitive jordfeilstraumen ein får ved 1-sidig jordslutning. Både luftnett og kabel gjev bidrag til jordfeilstraumen, men jord- eller sjøkabelen sitt bidrag er mykje større enn ved luftleidning. Billegaste måte å montere jordfeilspole er tilkopling til transformatorens 0-punkt på 132 kv sida i dette tilfelle. Det her konsesjonssøkte anlegg gjev eit bidrag til jordfeilstraumen på ca.65 amp. og denne kan doblast i byggesteg 2. Det vert søkt om ein dykkspole 200 amp. med automatisk regulering. 5.4 Nettariffar. Nettariffane består som kjent av kapitalkostnader, driftskostnader, tapskostnader og avbrotskostnader.bygging av det her omsøkte anlegg vil bli finansiert av nettselskapet og vil gje utslag slik at nettariffane i regionalnettet vert auka. Tapskostnadene vert redusert og dette gjev reduksjon i nettariffane. Fylgjande reknestykke viser at dei omsøkte tiltak vil påverke nettariffen med om lag 1 øre pr. kwh året etter at tiltaket er gjennomført: Investering: ,0 kr Avskrivningstid 35,0 år Avkastn.prosent 7,1 % Auka drifts- og vedlikehaldkost Kr/år Tapsreduksjon kwh/år, Kapitaliseringsrente 4,5 % Energipris. 35 Øre /kwh Avkastning på kapital Avskrivning Drifts - og vedlikehold Tapspåvirkning Årleg kostnadsauke Totalforbruk Nettleigepåverknad ,0 kr kr kr kr kr 630 GWh 0,99 Øre/kWh Etter kvart som tida går vil virkninga på nettariffane avta. Dette kjem av at kapitalgrunnlaget vert redusert på grunn av avskrivningar og fordi mengda av transportert energi er venta å auke. 5.5 Risiko og sårbarheit. Grov er eit sterkt punkt i 132 kv-systemet og vert enno sterkare når 132 kv-ringen via Hålandsfossen Lutelandet er fullført. Direkte tilkopling av Florø transformatorstasjon til 132 kv-

20 Søknad om konsesjon m m.. Side 20 systemet aukar tryggleiken i forsyninga av Florø. Det systemet det no vert lagt opp til har full reserve etter N-1 kriteriet slik at det må oppstå fleire feil i nettet samstundes for at svikt i straumforsyninga i Florø eller Brandsøy kan oppstå. Risikoen ved dei driftsmessige tilhøve kan oppsummerast slik: Risiko for lynoverspenningar. Risikoen vert redusert ved at det vert montert innføringsvern og overspenningsavleidarar ved overgang luftline kabel. Det kan oppstå feil på luftleidning som fylgje av samanslag, mastehavari, vibrasjonsbrot eller trefall. 2 parallelle leidningar gjev vesentleg større tryggleik enn ei dobbellinje. Det ville vere ein fordel om det var heit uavhengige trasear, men dette er ikkje praktisk gjenomførbart i dette høve. Framføring av Statnett`s 420 kv kraftleidning gjennom fylket og etablering av 420/132 kv transformering vil auke leveringstryggleiken. For sjøkabelanlegget er det særleg ankring av store skip i Brandsøysundet som er ein viss risiko. Ved nedgraving/nedspyling av kabelen vert risikoen redusert. For jordkabelanlegget er det ein viss risiko for tekniske feil i kabel eller skøytar. Den største risikoen for feil ligg imidlertid i ytre påverknader frå gravings- eller sprengingsarbeider. Ved framføring langs vegskulder vil kabelen få minst risiko for slike skadar. Ein vil presisere at risikoen er oversiktlig og at det er mogeleg å gjera diverse tryggingstiltak som gjev sikker drift så som: 1. Forlegging av jordkabel, med rikeleg sandomfylling og inspeksjon før tilfylling av grøft. Kappetest. 2. Leidningen vert dimensjonert for klimalaster med risikoklasse 2 ( lastar med 150 års returtid) etter råd frå meteorolog 3. Vibrasjonsvern vert å montera der det ligg til rette for æoliske vibrasjonar 4. Tilstrekkeleg skogrydding og årleg tilsyn. 6. VIRKNINGER FOR MILJØ, NATURRESSURSAR OG SAMFUNN. Dei konsesjonssøkte anlegga vert liggande i Flora kommune i Sogn og Fjordane Fylke. Plass for Florø transformatorstasjon inngår i kommunedelsplanen for Florø. 6.1 Arealbruk. Tomt til Florø transformatorstasjon: Det er naudsynt med ei tomt på ca.2000 m 2. Tomta er regulert inn i kommunedelsplanen for Florø og ein forhandlar med grunneigar om å kjøpa naudsynt grunn. Ein tek sikte på at vederlag for sjølve tomta vert ordna på minneleg måte slik at den ikkje vert inkludert i oreigninga. Vassforsyning og avlaupsleidning vert tilkopla det offentlege leidningsnettet. Rett for framføring av jordkabel: Frå Brandsøy transformatorstasjon til Florø transformatorstasjon vert jordkabelen liggande på veggrunn som er eigd av Flora kommune. Mellom Brandsøy transformatorstasjon og kabelendemast på austsida av Brandsøysundet vert jordkabelen liggande på privat grunn.

Statnett SF - 420 kv kraftledning Ørskog Fardal: Bakgrunn for utredningsprogram

Statnett SF - 420 kv kraftledning Ørskog Fardal: Bakgrunn for utredningsprogram 1 Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Fylke/kommune: Statnett SF/ 420 kv kraftledning Ørskog - Fardal Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane / Ørskog, Stordal, Sykkylven, Ørsta, Volda, Stranda, Hornindal,

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune Energiutgreiing 2007 Austevoll kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen Småkraft AS er eit produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Prosjektering av distribusjonsnett i Storehaugen byggefelt

Prosjektering av distribusjonsnett i Storehaugen byggefelt HOVUDPROSJEKTRAPPORT Prosjektering av distribusjonsnett i Storehaugen byggefelt 22.05.15 EL2-305 Bacheloroppgåve Avdeling for ingeniør- og naturfag Mie Neumann (13) og Mariell Hermansen (7) Prosjektnettstad:

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane Consulting FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane 16. desember 2013 Askvoll Kommune, Askvoll Næringsutvikling - Rom for eventyr Forord Forord I 2012 utarbeida Omstillingstyret i

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer