Brukerundersøkelsen rapport etatsnivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerundersøkelsen 2004 - rapport etatsnivå"

Transkript

1 Oslo Kommune Utdanningsetaten Brukerundersøkelsen - rapport etatsnivå IKT Totalresultat Tilpasset opplæring Oppsummering Mobbing, vold, rasisme Skolebyggenes kvalitet Skolevalg og yrkesveiledning Arbeidsmiljø Kommunikasjon skole og hjem Mer om undersøkelsen Kort brukerguide

2 Mer om undersøkelsen Her finner du linker til bakgrunnsinformasjon/andre områder i undersøkelsen som ikke er en presentasjon av årets resultat. Informasjon om feltarbeid Hvem er spurt om hva Forklaring til grafikken Signifikante forskjeller Forklaring til tabellene

3 Informasjon om feltarbeid Formål: Brukerundersøkelse for måling av definerte strategiske måleparametere. Hensikten er å fremskaffe data som skal benyttes som styringsinformasjon av Utdanningsadministrasjonen. Det gis også data som kan benyttes i styring og utvikling av den enkelte skole. Målgruppe: Elever (e) årstrinn 5-14 og foresatte (f) årstrinn 2-13 i Oslo-skolen Feltarbeid: Pilotering i uke 43 Datainnsamling uke Datainnsamlingsmetode: Telefon (Cati) kveldstid Antall intervju: Totalt 7773 intervju elever og 4243 foresatte Gjennomsnittlig ca 50 intervju pr. skole. 24 intervju elever + 28 intervju foresatte pr. skole. 122 grunnskoler (e+f), 27 videregående skole (e+f), Voksenopplæring (e) og 12 spesialskoler (f) På etatsnivå er undersøkelsen meget solid, med over 7700 intervju blant foreldre og barn. Nedbrytningene har solide basestørrelser. På skolenivå må tallene tolkes med større varsomhet, idet basen pr. skole vanligvis ligger rundt 50 intervju. Statistiske svingninger i tallene må påregnes, men disse er mindre enn for vanlige befolkningsundersøkelser da hver skole representerer et meget lite befolkningstall*. Avvik på noen få % bør av den grunn ikke tillegges for stor vekt. Resultatene er likevel gode nok til å gi et godt bilde av den enkelte skoles situasjon. Svarrespons: Elever 47%, Foresatte 46% Veiemetode: Resultatene er veiet på antall elever pr. skole Populasjon: Elever = totalt elever, Foresatte = totalt for elever * Feilmargintabeller ligger under Prosjektinfo på web-rapportens forside

4 Kortfattet brukerguide Bruk følgende fremgangsmåte: Klikk på det området du er interessert i Bruk venstre musetast Klikk på tasten merket som og du kommer tilbake til forsiden NB! Tall i parentes er 2003-tall. 75% (72%) betyr en oppgang på 3% fra året før

5 Hvem er spurt om hva? Informasjon om undersøkelsen Spørsmål 4(e) og 5(f) Målgruppe Årstrinn Antall intervju Elever + foresatte Elever Foresatte 2-13 Elever = Foresatte = 4243 IKT (utsagn 1-3) Tilpasset opplæring (utsagn 4-9) Mobbing/vold/rasisme (utsagn 10-15) Skolebyggenes kvalitet (utsagn 16-18) Arbeidsmiljø (utsagn 19) Spørsmål 5(e) Elever Elever 8-14 Elever = 448 Info om resultater skolen oppnår Kjennskap til satsningsområder Spørsmål 6(e) Elever Elever Elever = 159 Fornøyd med info ved valg av videregåendeskole Fornøyd med utdannings- og yrkesveiledning Spørsmål 6(f) Foresatte Foresatte 2-13 Foresatte = 676 Innflytelse på skolen arbeid med fagene Innflytelse på det sosiale/trivselsmessige Dialog mellom hjem og skole Info om elevens resultater Info om andre resultater skolen oppnår Fornøydhet måten skolen følger opp resultater Kjennskap til satsningsområder

6 Forklaring til grafikken Skalaen i undersøkelsen er som følger: På en skala fra 1 til 5, der 1 er lavest dvs. dårligst og 5 er høyest dvs. best, hvilket tall vil du gi følgende utsagn? For at det skal bli enklere å tolke og sammenligne resultatene er følgende kategorier laget som gjengis i grafikken under: God = 4-5 Middels = 3 Dårlig = 1-2 Vet ikke = 6 Fargekodene er som i et trafikklys: Grønn = god, Gul = middels, Rød = dårlig, Grå = Vet ikke NB! For noen utsagn i kategorien mobbing/vold/rasisme er skalaensnudd. Grafikken blir da rekodet som: God = 1-2, Middels = 3, Vet ikke= 6, Dårlig=4-5 God betyr da at en blir mobbet i liten grad.

7 Forklaring til tabellene Tabellverket presenterer svarfordelingene i prosent. Tabellhodene viser antall intervju som de respektive prosentberegningene bygger på, samt populasjonen, dvs antall elever. Eksempel Totalt 3530 intervju (uvektende tall) som utgjør elever (vektede tall) Signifikante forskjeller mellom undergrupper (lest vannrett) fremkommer i tabellverket som sorte og hvite piler (tilsvarer henholdsvis signifikant større enn og signifikant mindre enn ).

8 Signifikante forskjeller Eksempel: Elever på årstrinn 5-7 og foreldre på årstrinn 2-4, er overrepresentert blant dem som scorer dårlig på utsagn 1. Det er lagt inn en rød boks øverst til høyre hvor signifikante forskjeller mellom undergrupper beskrives. Det er kun resultatene fra undersøkelsen som er kommentert her. Til grunn for signifikansbetraktningene ligger en kji-kvadrat avhengighetstest med et 95% konfidensintervall. Dette betyr at man med 95% sikkerhet kan si at forskjellene mellom gruppene skyldes faktiske forhold og ikke statistiske tilfeldigheter.

9 Totalresultat satsingsområde: Spørsmål 4 (1-3) Trinn (F)

10 Utsagn 1 Trinn 5-7 (E) Trinn 2-4 (F) Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på skolen i arbeid med fagene?

11 Utsagn 2 Spørsmål 4.2 I hvilken grad er du fornøyd med måten du får bruke PC på i arbeid med fagene? Voksenopplæring (E) Trinn 2-4 (F) Signifikant Bra Trinn (F)

12 Utsagn 3 Trinn (E) Spørsmål 4.3 I hvilken grad er du fornøyd med hjelpen du får av læreren når du bruker PC i arbeid med fagene?

13 IKT 72% Godt/Middels fornøyd 28% Lite fornøyd 100% 37% Godt fornøyd 23% Middels fornøyd 12% Vet ikke 72% (67) *) Ca. 1 av 3 er godt fornøyd med IKT i skolen Elever (47%) er signifikant mer fornøyd enn foresatte (26%) 72% er godt fornøyd eller middels fornøyd Rangering etter godt fornøyd: Total Elever Foresatte Utsagn 3 Hjelpen ved bruk av PC på skolen 42% (41) 57% (60) 27% (21) Utsagn 2 Måten PC brukes i arbeid med fagene 43% (38) 55% (52) 31% (23) Utsagn 1 Grad PC brukes på skolen 23% (17) 23% (19) 22% (14) Signifikante forskjeller: Forsatte til elever i grunnskolen er mindre fornøyd med IKT i skolen enn foresatte til elever ved den videregående skole. Når det gjelder grad av PC-bruk, er elever i ungdomsskolen mer fornøyd enn elever i barneskolen og voksenopplæring. Elever i grunnskolen er mer fornøyd enn elever ved den videregående skole med hjelpen de får av lærer når de bruker PC i fagene. Utvikling: Vi ser en positiv utvikling innen IKT, spesielt hvordan PC benyttes i arbeid med fagene. Foreldrene viser en mye større grad av positivitet sammenlignet med i fjor.

14 Totalresultat satsingsområde: Spørsmål 4 (4-7) Tilpasset opplæring Trinn (E) Signifikant Bra Trinn 5-7 (E)

15 Utsagn 4 Signifikant Bra Trinn 5-7 (E) Trinn 2-7 (F) Spørsmål 4.4 I hvilken grad får du hjelp av lærere når du trenger det?

16 Utsagn 5 Signifikant Bra Trinn 5-7 (E) Trinn 14 (E) Spørsmål 4.5 I hvilken grad synes du måten dere arbeider med fagene på passer for deg?

17 Utsagn 6 Gutt (E) Trinn (F) Spørsmål 4.6 (e) Spm 5.6 (f) I hvilken grad får du være med på å velge hvordan du skal arbeide på skolen? I hvilken grad er du fornøyd med måten skolen legger til rette for samarbeid rundt ditt barns opplæring?

18 Utsagn 7 Trinn 14 (E) Snakker ikke bare norsk hjemme (F+E) Spørsmål 4.7 I hvilken grad synes du at du får vanskelige nok oppgaver på skolen?

19 Utsagn 8 (kun elever) Trinn (E) Signifikant Bra Trinn 5-7 (E) Spørsmål 4.8 I hvilken grad er du fornøyd med hvordan lærerne hjelper deg tilå blibedre på skolen?

20 Utsagn 9 (kun elever) Trinn (E) Ikke norsk hjemme (E) Spørsmål 4.9 I hvilken grad får du god informasjon om hvordan du gjør det faglig hele skoleåret?

21 Tilpasset opplæring 90% Godt/Middels fornøyd 10% Lite fornøyd 100% Ca. 2 av 3 er godt fornøyd med tilpasset opplæring i skolen Elever (65%) er like fornøyde som foresatte (65%) 90% er godt fornøyd eller middels fornøyd Rangering etter godt fornøyd: 64% Godt fornøyd 24% Middels fornøyd 02% Vet ikke 90% (90) *) Total Elever Foresatte Får hjelp av lærer når trenger det 75% (77) 80% (82) 69% (72) Måten arbeider med fagene passer 70% (70) 71% (71) 68% (69) Vanskelige nok oppgaver 58% (56) 56% (53) 60% (59) Velge hvordan arbeide på skolen 49% (52) 38% (40) 60% (64) Fornøyd med hvordan lærerne hjelper meg bli bedre 76 % N/A Får god info om hvordan gjør det faglig 62 % N/A Signifikante forskjeller: Opplæringen synes gjennomgående å være bedre tilpasset yngre elever enn eldre. Elever i barneskolene er imidlertid mindre fornøyd med vanskeligheten på de oppgavene de får enn elever på ungdomsskolen og videregående skole. Foresatte med minoritetsspråklig bakgrunn er mindre fornøyd med vanskelighetsgraden på oppgavene elevene får. Foresatte til elever i den videregående skole er mindre fornøyd med skolens samarbeid om elevens opplæring. Utvikling: Totalindeksen er omtrent den samme som i fjor.

22 Totalresultat satsingsområde: Spørsmål 4 (10-15) Mobbing/vold/rasisme Snakker også andre språk (E+F) somali arabisk spansk Oslo Nord (E+F) Ikke i betalt arbeid (F) Tidligere gift (F) ( God = bra resultat, dvs. i liten grad)

23 Utsagn 10 Trinn 14 (E) Snakker ikke bare norsk hjemme(e) Spørsmål 4.10 I hvilken grad blir du mobbet av lærere på skolen? ( God = bra resultat, dvs. i liten grad)

24 Utsagn 11 Trinn 5-7 (E) Snakker ikke bare norsk hjemme (F+E) arabisk Spørsmål 4.11 I hvilken grad blir du mobbet av andre elever på skolen? ( God = bra resultat, dvs. i liten grad)

25 Utsagn 12 Snakker ikke bare norsk hjemme(e) svensk/dansk Snakker ikke norsk hjemme(f) Spørsmål 4.12 I hvilken grad har du selv blitt utsatt for vold på skolen? ( God = bra resultat, dvs. i liten grad)

26 Utsagn 13 Spørsmål 4.13 I hvilken grad er du blitt ertet eller mobbet fordidu har en annen hudfarge eller kommer fra et annet land? Snakker ikke bare norsk hjemme (E+F) somali urdu vietnamesisk tamil arabisk Oslo Øst (E) ( God = bra resultat, dvs. i liten grad)

27 Utsagn 14 Snakker ikke norsk (E) Signifikant underrepr. Oslo Nord (E) Spørsmål 4.14 I hvilken grad føler du deg trygg når du er på skolen?

28 Utsagn 15 Spørsmål 4.15 I hvilken grad er du fornøyd med skolens arbeid for å unngå mobbing, vold og rasisme? Trinn (E) Snakker ikke bare norsk hjemme (F) spansk Oslo Nord (F)

29 Mobbing/vold/rasisme (Oslo total) 96% Godt/Middels fornøyd 4% Lite fornøyd 100% 89% Godt fornøyd 06% Middels fornøyd 01% Vet ikke 96% (96%) *) Nærmere 9 av 10 er godt fornøyd når det gjelder grad av mobbing/vold og rasisme på skolen Elever (91%) er noe mer fornøyd enn foresatte (87%) 96% er godt fornøyd eller middels fornøyd Rangering etter godt fornøyd: Total Elever Foresatte Utsagn 13 Mobbet eller ertet p.g.a hudfarge 96% (95) 96% (95) 95% (95) Utsagn 10 Mobbet av lærere på skolen 93% (93) 94% (95) 91% (91) Utsagn 12 Utsatt for vold på skolen 92% (91) 94% (93) 90% (88) Utsagn 14 Føler seg trygg på skolen 90% (90) 92% (90) 87% (89) Utsagn 11 Mobbet av elever på skolen 89% (87) 93% (90) 85% (84) Utsagn 15 Skolens arbeid for å unngå m/v/r 72% (74) 75% (75) 69% (74) Signifikante forskjeller: Elever med minoritetsspråklig bakgrunn er mer utsatt for mobbing, vold og rasisme enn norske elever. Elever som snakker arabisk, svensk/dansk og somali er mer utsatt for mobbing, vold og rasisme enn andre. Svensk/dansk talende elever er i større grad utsatt for vold enn andre. Mobbing forekommer i noe større grad blant elever i 5-7 klasse enn blant elever på høyere årstrinn. Utvikling: Sammenlignet med fjorårets resultater er det færre elever som opplever mobbing, vold og rasisme på skolen.

30 Totalresultat satsingsområde (filter = minioritetsspråklig bakgrunn): Spørsmål 4 (10-15) Mobbing/vold/rasisme ( God = bra resultat, dvs. i liten grad)

31 Utsagn 10 (filter = Minioritetsspråklig bakgrunn) Trinn 14 (E) Spørsmål 4.10 I hvilken grad blir du mobbet av lærere på skolen? ( God = bra resultat, dvs. i liten grad)

32 Utsagn 11 (filter = Minioritetsspråklig bakgrunn) Ikke norsk hjemme (E) Arabisk Spørsmål 4.11 I hvilken grad blir du mobbet av andre elever på skolen? ( God = bra resultat, dvs. i liten grad)

33 Utsagn 12 (filter = Minioritetsspråklig bakgrunn) Ikke norsk hjemme (E) svensk/dansk Spørsmål 4.12 I hvilken grad har du selv blitt utsatt for vold på skolen? ( God = bra resultat, dvs. i liten grad)

34 Utsagn 13 (filter = Minioritetsspråklig bakgrunn) Ikke norsk hjemme (E) arabisk spansk Spørsmål 4.13 I hvilken grad er du blitt ertet eller mobbet fordi du har en annen hudfarge eller kommer fra et annet land? ( God = bra resultat, dvs. i liten grad)

35 Utsagn 14 (filter = Minioritetsspråklig bakgrunn) Ikke norsk hjemme (E) svensk/dansk spansk Spørsmål 4.14 I hvilken grad føler du deg trygg når du er på skolen?

36 Utsagn 15 (filter = Minioritetsspråklig bakgrunn) Ikke norsk hjemme (F+E) spansk Spørsmål 4.15 I hvilken grad er du fornøyd med skolens arbeid for å unngå mobbing, vold og rasisme?

37 Mobbing/vold/rasisme (Minoritetsspråklig bakgrunn), 32% av de spurte 95% Godt/Middels fornøyd 6% Lite fornøyd 100% 85% er godt fornøyd når det gjelder mobbing/vold og rasisme på skolen (88% Oslo total) Elever (85%) er i likhet med Oslo total noe mer fornøyd enn foresatte (81%) 95% er godt fornøyd eller middels fornøyd (96% Oslo total) 85% Godt fornøyd 08% Middels fornøyd 02% Vet ikke 95% (94%) *) Forskjeller mellom Oslo total og elever/foresatte med minoritetsspråklig bakgrunn (andelen godt fornøyd): Oslo total Minoritetsspråklig Indeks 88 % (88) 83 % (83) Mobbet av lærere på skolen 94 % (93) 89 % (90) Mobbet av elever på skolen 93 % (87) 84 % (81) Utsatt for vold på skolen 94 % (91) 89 % (88) Mobbet eller ertet p.g.a hudfarge 96 % (95) 89 % (87) Føler seg trygg på skolen 92 % (90) 86 % (85) Skolens arbeid for å unngå m/v/r 75 % (74) 72 % (70) Forskjeller mellom Oslo total og elever/foresatte med minoritetsspråklig bakgrunn: Elever og foresatte med minoritetsspråklig bakgrunn er noe mindre fornøyd med mobbing, vold og rasisme på skolen enn elever og foresatte totalt. Forskjellene mellom Oslo generelt og fremmedspråklige spesielt, gjelder først og fremst rasisme. Utvikling: Vi ser den samme positive tendensen blant personer med minioritetsbakgrunn. Også her er det færre elever som opplever mobbing, vold og rasisme på skolen.

38 Totalresultat satsingsområde: Spørsmål 4 (16-18) Skolebyggenes kvalitet Trinn 8-10 (E) Trinn (E) Spansk hjemme (E) Snakker bare norsk (F) Universitet/høyskole (F)

39 Utsagn 16 Trinn (E) Snakker bare norsk (F) Universitet/høyskole (F) Spørsmål 4.16 I hvilken grad er skolebygget et godt sted å lære i?

40 Utsagn 17 Trinn (E) Spansk hjemme (E) Dansk/svensk hjemme (F) Enslig (F) Spørsmål 4.17 I hvilken grad er du fornøyd med innemiljøet på skolen når det gjelder lys, luft og toaletter?

41 Utsagn 18 Spørsmål 4.18 I hvilken grad er du fornøyd med utemiljøet på skolen som for eksempel skolegården og lekeplassen? Trinn (E+F) Spansk hjemme (E) Oslo Vest (F) Signifikant Bra Trinn 5-7 (E) Trinn 14 (E)

42 Skolebyggenes kvalitet 83% Godt/Middels fornøyd *) 16% Lite fornøyd 100% 55% Godt fornøyd 25% Middels fornøyd 03% Vet ikke 83% (83) *) Nærmere 6 av 10 er godt fornøyd med skolebyggenes kvalitet Elever (61%) er signifikant mer godt fornøyd enn foresatte (54%) 83% er godt fornøyd eller middels fornøyd Rangering etter godt fornøyd: Total Elever Foresatte Utsagn 16 Skolebygget et godt sted å lære i 63% (65) 71% (73) 55% (57) Utsagn 17 Fornøyd med utemiljøet 58% (64) 60% (66) 55% (62) Utsagn 18 Fornøyd med innemiljøet 43% (43) 46% (44) 39% (41) Signifikante forskjeller: Elever i grunnskolen er mer fornøyd med skolebyggenes kvalitet enn elever i den videregående skole. Norske foresatte og foresatte med høyere utdannelse er gjennomgående mindre fornøyd med skolebyggenes kvalitet sammenlignet med foresatte med minoritetsspråklig bakgrunn. Utvikling: Utviklingen mot fjorårets resultater viser en stabil grad av fornøydhet med innemiljøet. Når det gjelder utemiljøet, er det en tilbakegang.

43 Totalresultat satsingsområde: Spørsmål 4 (19) Arbeidsmiljø

44 Utsagn 19 Trinn 14 (E) Trinn 8-11 (F) Spansk hjemme (F) Spørsmål 4.19 I hvilken grad trives du på skolen?

45 Arbeidsmiljø 97% Godt/Middels fornøyd 3% Lite fornøyd 100% 88% Godt fornøyd 09% Middels fornøyd 00 % Vet ikke 97% (97) *) Ca. 9 av 10 er godt fornøyd med skolens arbeidsmiljø Elever (90%) er noe mer fornøyd enn foresatte (87%) 97% er godt fornøyd eller middels fornøyd Andel godt fornøyd: Total Elever Foresatte Utsagn 19 Trivsel på skolen 88% (89) 90% (91) 87% (88) Kommentar: De aller fleste er godt fornøyd med skolens arbeidsmiljø. Eleveri grunnskolen trives aller best, mens elever på voksenopplæringen trives dårligst. Utvikling: Resultatene fra årets undersøkelse er stabilt sammenlignet med fjorårets resultater.

46 Oppsummering Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Mobbing/vold/rasisme (Oslo total) Mobbing/vold/rasisme (Oslo total) M/v/r (minoritetsspråklig bakgrunn) M/v/r (minoritetsspråklig bakgrunn) Tilpasset opplæring Tilpasset opplæring Skolebyggenes kvalitet Skolebyggenes kvalitet IKT IKT God Middels Nøytral

47 Totalresultat %-andel som har angitt godt eller nøytralt svar Total Elever Foresatte Arbeidsmiljø M/V/R (Oslo total) M/V/R (minoritetsspråklig bakgrunn) Tilpasset opplæring Skolebyggenes kvalitet IKT

48 Totalresultat 2003 %-andel som har angitt godt eller nøytralt svar Total Elever Foresatte Arbeidsmiljø M/V/R (Oslo total) M/V/R (minoritetsspråklig bakgrunn) Tilpasset opplæring Skolebyggenes kvalitet IKT

49 Kommunikasjon skole og hjem Spørsmål 5 (Elever trinn 8-14)

50 Kommunikasjon skole og hjem Elever 8-14 Årets undersøkelse viser en oppgang på 5% blant elever som synesde får tilstrekkelig informasjon om resultatene skolen oppnår Ca. 3 av 10 elever føler de har tilstrekkelig kjennskap til skolens satsningsområder God/ God Middels Utsagn 1 God info om resultater skolen oppnår 42% (37) 74% (74) Utsagn 2 Kjennskap til skolens satningsområder 24% (30) 52% (62) Sammenlignet med resultatene fra 2003, ser vi en positiv utvikling blant elever som oppfatter de får god informasjon om resultater skolen oppnår. Derimot viser årets resultater en nedgang når det gjelder elevenes kjennskap til skolens satsningsområder.

51 Spørsmål 6: (filter = elever trinn 11-13) Spørsmål 6.1og 6.2: Informasjon om valg og yrkesveiledning I hvilken grad var du fornøyd med informasjonen du fikk da du valgte videregående skole? I hvilken grad var du fornøyd med den utdannings- og yrkesveiledningen du fikk på skolen? % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % God Middels Vet ikke Dårlig

52 Skolevalg og yrkesveiledning Elever % er godt fornøyd med informasjonen de fikk da de valgte videregående skole 46% er godt fornøyd med den utdannings- og yrkesveiledningen de fikk på skolen God/ God Middels Utsagn 1 Fornøyd med informasjon ved valg av VGS 56% (57) 75% (81) Utsagn 2 Fornøyd med utdannings- og yrkesveiledning på skolen 46% (51) 78% (86) Resultatene viser en nedgang fra 2003 undersøkelsen, både når det gjelder informassjon ved valg av videregående skole, samt utdannings- og yrkesveiledningstilbudet.

53 Spørsmål 6: (foresatte) Spørsmål : Kommunikasjon skole og hjem

54 Kommunikasjon skole og hjem Foresatte Foresatte er generelt godt fornøyd med dialogen mellom hjem og skole, men resultatene en svak nedgang fra fjorårets resultat Foresatte er langt mer fornøyd med hvordan skolen informerer om elevens resultater sammenlignet med informasjon vedrørende andre resultater skolen oppnår Foresatte ønsker i større grad å ha innflytelse på det sosiale enn det faglige God/ God Middels Fornøyd med dialogen hjem og skole 67% (69) 86% (89) God nok info om elevens resultater 61% (64) 83% (86) Mer innflytelse på det sosiale og trivselsmessige 64% (50) 86% (83) Kjennskap til skolens satsningsområder 50% (50) 72% (75) Fornøyd med måten skolen følger opp resultatene 39% (38) 68% (67) Fornøyd med mulighet til å påvirke skolens arbeid 40% (32) 74% (70) God nok info om resultater skolen oppnår 37% (31) 68% (62) Utvikling: Sammenlignet med i fjor viser årets undersøkelse en økning av foresatte som har ønske om innflytelse både når det gjelder påvirkning på skolens arbeid, samt det sosiale og trivselsmessige.

Brukerundersøkelsen SFO 2008 - rapport etatsnivå

Brukerundersøkelsen SFO 2008 - rapport etatsnivå Brukerundersøkelsen SFO 2008 - rapport etatsnivå Samarbeid mellom skole og SFO Læring gjennom lek og aktivitet Leksehjelp Trygghet i SFO Trivsel i SFO Informasjon om feltarbeid Hvem er spurt om hva Forklaring

Detaljer

Brukerundersøkelsen rapport etatsnivå

Brukerundersøkelsen rapport etatsnivå Brukerundersøkelsen 2007 - rapport etatsnivå IKT Tilpasset opplæring Mobbing, vold, rasisme Kunst- og kulturopplevelser Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø - trivsel Arbeidsmiljø ro og orden Kommunikasjon

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2010 Etatsrapport

Brukerundersøkelsen 2010 Etatsrapport Brukerundersøkelsen 2010 Etatsrapport Tilpasset opplæring Mobbing, vold, rasisme Kunst-/kulturopplevelser Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø - Trivsel Arbeidsmiljø - Ro og orden Oppfølging av resultater

Detaljer

Brukerundersøkelsen rapport etatsnivå

Brukerundersøkelsen rapport etatsnivå Brukerundersøkelsen 2008 - rapport etatsnivå IKT Tilpasset opplæring Mobbing, vold, rasisme Kunst- og kulturopplevelser Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø - trivsel Arbeidsmiljø ro og orden Kommunikasjon

Detaljer

Brukerundersøkelsen rapport etatsnivå

Brukerundersøkelsen rapport etatsnivå Brukerundersøkelsen 2008 - rapport etatsnivå IKT Tilpasset opplæring Mobbing, vold, rasisme Kunst- og kulturopplevelser Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø - trivsel Arbeidsmiljø ro og orden Kommunikasjon

Detaljer

Brukerundersøkelsen Aktivitetsskolen 2010 Rapport etatsnivå

Brukerundersøkelsen Aktivitetsskolen 2010 Rapport etatsnivå Brukerundersøkelsen Aktivitetsskolen 2010 Rapport etatsnivå Trygghet i Aktivitetsskolen Trivsel i Aktivitetsskolen Aktivitetstilbudet Faglig utvikling Sosial utvikling Informasjon om feltarbeid Forklaring

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO)

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Brukerundersøkelsen 2009 Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen s. 4 2. IKT s. 14 3. Tilpasset opplæring s. 21 4. Mobbing/ vold /rasisme s. 31 samfunn 5. Kunst-

Detaljer

Rapport skole: Smedstua voksenopplæringssenter

Rapport skole: Smedstua voksenopplæringssenter Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 36 17 13 35 41 18 4 37 36 17 13 35 41 18 4 37 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på skolen i arbeid med fagene?

Detaljer

Rapport skole: Fagerborg vgs

Rapport skole: Fagerborg vgs Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 35 21 3 42 47 28 1 24 35 21 3 42 47 28 1 24 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på skolen i arbeid med fagene?

Detaljer

Rapport skole: Nordstrand vgs

Rapport skole: Nordstrand vgs Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 31 25 19 26 49 31 21 33 28 0 39 49 31 21 28 22 38 13 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på skolen i arbeid

Detaljer

Rapport skole: Hartvig Nissens skole

Rapport skole: Hartvig Nissens skole Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 27 31 3 40 33 31 36 27 31 3 40 33 31 36 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på skolen i arbeid med fagene? 23

Detaljer

Rapport skole: Bekkelaget

Rapport skole: Bekkelaget Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 32 25 13 30 23 18 18 41 44 29 3 24 46 25 1 28 20 21 23 37 5 13 31 51 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på

Detaljer

Rapport skole: Bredtvet vgs

Rapport skole: Bredtvet vgs Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 37 35 11 17 25 38 1 36 43 35 3 20 25 38 1 36 32 35 19 14 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på skolen i arbeid

Detaljer

Rapport skole: Stasjonsfjellet

Rapport skole: Stasjonsfjellet Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 41 30 12 17 26 32 12 30 56 29 15 35 29 4 32 26 30 25 19 19 33 19 29 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på skolen

Detaljer

Rapport skole: Svarttjern

Rapport skole: Svarttjern Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 15 16 26 43 10 10 24 57 15 16 26 43 10 10 24 57 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker ditt barn PC på skolen i arbeid

Detaljer

Rapport skole: Oslo Voksenopplæring Smedstua

Rapport skole: Oslo Voksenopplæring Smedstua Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 42 27 21 11 40 25 24 11 36 23 28 13 37 23 28 12 32 22 34 13 46 33 19 1 42 13 29 16 22 14 47 17 36 17 35 13 41 18 37 4 46 33 19 1 42 13 29 16 22 14

Detaljer

Rapport skole: Oslo Voksenopplæring Rosenhof

Rapport skole: Oslo Voksenopplæring Rosenhof Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 42 27 21 11 40 25 24 11 36 23 28 13 37 23 28 12 32 22 34 13 57 15 19 8 36 29 28 7 36 9 43 12 39 27 29 5 57 15 19 8 36 29 28 7 36 9 43 12 39 27 29

Detaljer

Rapport skole: Abildsø skole

Rapport skole: Abildsø skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe B 69 21 7 2 69 22 7 2 66 23 8 3 65 23 10 2 69 21 5 4 73 19 6 2 63 25 9 4 74 19 5 3 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Grünerløkka skole

Rapport skole: Grünerløkka skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe D 67 22 7 3 69 22 6 2 66 22 10 2 63 23 11 3 68 23 8 1 69 25 6 0 67 21 11 1 58 24 17 1 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Voksen skole

Rapport skole: Voksen skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 76 19 5 1 78 16 5 2 80 14 5 1 70 21 8 1 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Elvebakken videregående skole

Rapport skole: Elvebakken videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 68 15 9 9 64 20 7 8 67 14 7 13 62 19 9 10

Detaljer

Rapport skole: Persbråten videregående skole

Rapport skole: Persbråten videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 51 26 14 10 44 32 17 6 48 26 21 5 43 32 16

Detaljer

Rapport skole: Ullern videregående skole

Rapport skole: Ullern videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 67 11 5 17 73 16 1 10 61 20 5 14 51 27 11

Detaljer

Rapport skole: Bjerke videregående skole

Rapport skole: Bjerke videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 54 24 9 13 63 21 5 12 57 21 11 11 48 30 9

Detaljer

Rapport skole: Fagerborg videregående skole

Rapport skole: Fagerborg videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 52 24 12 11 50 26 12 12 52 26 15 7 47 18 15 19 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Sogn videregående skole

Rapport skole: Sogn videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 56 23 9 11 60 21 8 11 51 24 13 13 45 29 13 14 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Bjørnholt videregående skole

Rapport skole: Bjørnholt videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 60 21 9 11 58 23 13 6 64 22 8 6 46 33 15 7 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Nydalen videregående skole

Rapport skole: Nydalen videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 59 20 9 12 Utsagn 1 Spm 12.1 I hvilken grad får ditt

Detaljer

Rapport skole: Nordseter skole

Rapport skole: Nordseter skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 71 22 5 2 68 23 7 2 66 23 9 3 64 23 9 3 74 17 4 5 65 28 6 2 61 22 13 4 56 26 12 7 Utsagn 1 Spm

Detaljer

Rapport skole: Lambertseter videregående skole

Rapport skole: Lambertseter videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 72 18 2 8 71 17 4 8 57 19 8 16 57 28 7 9 Utsagn 1

Detaljer

Rapport skole: Foss videregående skole

Rapport skole: Foss videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 59 22 9 10 64 19 5 12 48 27 16 10 57 24 10

Detaljer

Rapport skole: Sollerudstranda skole

Rapport skole: Sollerudstranda skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 82 9 3 5 82 9 2 8 76 12 9 3 85 9 2 4 Utsagn 1

Detaljer

Rapport skole: Majorstuen skole

Rapport skole: Majorstuen skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 74 17 5 4 70 19 5 6 60 27 10 3 51 32 12 5 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Grindbakken skole

Rapport skole: Grindbakken skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 70 21 8 2 81 12 6 0 78 13 8 1 70 22 5 3 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Nordstrand videregående skole

Rapport skole: Nordstrand videregående skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 54 22 8 16 55 25 10 10 49 27 10 14 49 18 14 18 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Smestad skole

Rapport skole: Smestad skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 79 14 5 1 75 17 7 1 61 26 10 3 72 19 7 2 Utsagn 1 Spm 12.1

Detaljer

Rapport skole: Gamlebyen skole

Rapport skole: Gamlebyen skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 69 21 7 2 69 22 7 2 66 23 8 3 65 23 10 2 73 18 7 2 73 19 6 2 68 17 14 1 64 21 12 3 Utsagn 1 Spm

Detaljer

Rapport skole: Rustad skole

Rapport skole: Rustad skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 69 21 7 2 69 22 7 2 66 23 8 3 65 23 10 2 68 23 7 2 78 18 4 1 79 14 6 1 81 13 4 2 Utsagn 1 Spm 12.1

Detaljer

Rapport Skole: Oslo Voksenopplæring Rosenhof

Rapport Skole: Oslo Voksenopplæring Rosenhof Totaloversikt IKT Tilpasset opplæring Mobbing/Vold/Rasisme Kunst- og kulturaktiviteter Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø - trivsel Kommunikasjon skole-elev-foresat 44 18 33 5 3.1 19 42 17 35 7 3.0 24

Detaljer

Rapport skole: Oslo Katedralskole

Rapport skole: Oslo Katedralskole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe G 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 66 21 6 6 76 13 4 6 65 15 6 14 68 15 10 6

Detaljer

Rapport skole: Bogstad skole

Rapport skole: Bogstad skole Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 gruppe F 71 19 7 2 72 20 6 3 69 21 9 2 66 22 8 4 83 12 4 1 78 17 4 1 59 23 16 2 74 20 4 1 Utsagn

Detaljer

Rapport skole: Oslo Handelsgymnasium

Rapport skole: Oslo Handelsgymnasium Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 59 21 9 10 61 22 9 9 57 22 11 10 51 25 13 11 61 19 9 12 66 17 6 12 64 19 6 11 50 27 14 9 Utsagn

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 16 Svarprosent: % Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 16, og er gjennomført

Detaljer

Rapport skole: Bjørnholt skole (gs)

Rapport skole: Bjørnholt skole (gs) Totalresultat for satsingsområde: Utsagn 1 6 Tilpasset opplæring 67 21 8 5 68 22 7 3 64 23 9 4 62 24 10 4 71 22 5 2 68 23 7 2 66 23 9 3 64 23 9 3 61 26 7 6 54 31 12 3 56 24 15 5 62 25 8 5 Utsagn 1 Spm

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Rapport skole: Li skole

Rapport skole: Li skole Totalresultat for satsingsområde: Digital kompetanse 36 35 24 5 37 34 24 4 35 34 26 4 30 33 31 6 28 29 37 6 38 36 21 5 40 35 22 3 38 35 23 4 32 33 30 6 23 29 42 6 41 35 21 3 38 36 24 2 29 33 35 3 26 32

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 79 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 6% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 69%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 69% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 69% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 06 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Rapport skole: Hersleb

Rapport skole: Hersleb Totalresultat for satsingsområde: Spørsmål 4 (1 3) IKT 37 23 12 28 32 22 13 34 42 23 14 20 27 22 13 38 46 26 4 24 33 25 6 36 38 20 25 17 21 20 19 40 Utsagn 1 Spørsmål 4.1 I hvilken grad bruker du PC på

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 06 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: Svarprosent: 49% BRUKERUNDERSØKELSEN 7 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 7 OM UNDERSØKELSEN OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 6 Svarprosent: 32% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 15 Svarprosent: 39% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 17 Svarprosent: % BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: Svarprosent: 6% BRUKERUNDERSØKELSEN 07 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 07 OM UNDERSØKELSEN 0 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 199 Svarprosent: 7% BRUKERUNDERSØKELSEN 017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 92 Svarprosent: 41% BRUKERUNDERSØKELSEN 217 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 115 Svarprosent: 43% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 56% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 35%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 35% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: % Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 06 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Skolerapport Antall besvarelser: 10 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4 Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Skolerapport Antall besvarelser: 202 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Bydelsrapport Antall besvarelser: 894 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 9% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Skolerapport Antall besvarelser: 183 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 142 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Skolerapport Antall besvarelser: 246 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 54% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 262 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Bydelsrapport Antall besvarelser: 80 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 15 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 145 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 135 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 109 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 262 BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni 25,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 39% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni 25, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 43% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 159 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30% Skolerapport Antall besvarelser: 46 BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 3% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni 25,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 173 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Skolerapport Antall besvarelser: 109 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 85 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30% Skolerapport Antall besvarelser: 79 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 83 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. mai til 1. juni 015,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 8% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 7. juni 05, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: 65 BRUKERUNDERSØKELSEN 205 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 7. juni 5, og er

Detaljer