Pasientsikkerhet s. 3 o Trygg fødsel s. 3 o Synergi s. 4 o HMS s. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientsikkerhet s. 3 o Trygg fødsel s. 3 o Synergi s. 4 o HMS s. 5"

Transkript

1 1

2 INNHALD: Pasientsikkerhet s. 3 o Trygg fødsel s. 3 o Synergi s. 4 o HMS s. 5 Klinisk aktivitet: o Fødeseksjonen s. 5 Fødsels tall s. 6 Kvalitets indikatorar s. 6 Poliklinisk aktivitet s. 6 Jordmor i heimen s. 6 Samhandling med kommunare s. 7 o Seksjon for fostermedisin og ultralyd s. 8 o Seksjon for Generell Gynekologisk s. 8 Nasjonalt behandlingssenter for pasientar med gynekologiske fistlar. s. 9 o Seksjon for assistert befruktning s. 10 o Seksjon for gynekologisk kreft s. 10 Generell Gynekologi / Gynekologisk kreft: o Poliklinisk aktivitet s. 11 o Kontorseksjonen s. 11 Internasjonalt arbeid s. 11 Forsking og fagutvikling s. 12 o Mastergrader & Ph.d.grader 2014 s. 14 Publikasjonar s. 15 2

3 PASIENT TRYGGLEIK. Trygg fødsel. Trygg fødsel er eit program for pasienttrykkleik i Helse Vest. Helse Bergen, Kvinneklinikken er pådriverorganisasjon med regional prosjektleiar; Anne Tandberg. Prosjektet starta lokalt i november 2014, som ein pilot på, Fødepost 1. Den regionale piloten har som mål å innføre sjekklister i ulike deler av fødselen for tidleg å identifisere risiko for feilbehandling av mor og foster. Delmål for prosjekt trinn 1, er at alle fødslar ved Kvinneklinikken der oxytocin stimulering vurderast, skal ha gjennomgang av «sjekkliste for oxytocin stimulering». I prosjektperioden skal det og vert øyremerka ressursar ved alle føretak i Helse Vest. Dei lokale prosjektleiarane skal samarbeide for å bidra til at tiltaka vert implementert og evaluert, og for å bidra til utvikling av gode indikatorar og mest mogleg automatiserte målingar og analyse av desse. Bakgrunn for prosjektet: Læringsverdi frå sakar i Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som grunnlag for utvikling og implementering av risikoreduserande tiltak innanfor obstetrikk Ved systematisk dybdeanalyse av alle NPE-sakar som har fått tilkjent erstatning, har det vore mogleg å identifisera risikofaktorar både før og under fødsel som skuldas både menneskeleg og systemtinget svikt. Med bakgrunn i kunnskap om kvifor det har gått gale i desse NPEsakane, vil prosjektet bruka desse røynslene til å implementera risikoreduserande intervensjon i fødselshjelpa. Det overordna mål med prosjektet Trygg fødsel, er å redusera frekvensen av alvorlege fosterskadar og fosterdød med 50 %. Viktigaste indikator(ar) i forprosjektet: Prosessindikatorar: Tall på fødslar der sjekklista er brukt. 3

4 prosent Resultatindikator: Dagar mellom barn med Apgar<7 etter 5 min (Apgar5 <7) Resultat: Kor mange barn som er født med umbilical aph<7.0 per måned Kor mange dagar det er mellom kvar gang det fødast eit barn med metabolsk acidose (MA) Indikatorar Status Resultater fra første målinger Dagar mellom barn med Apgar<7 etter 5 min(apgar5 <7) Nullmåling er utført i perioden 1.juli- 1.november Gjennomsnittleg intervall (dagar) mellom hending på nullmåling: 5.55 dagar Dagar mellom barn fødd med metabolsk acidose (MA) Barn fødd med umbilical aph<7.0 per måned Fødslar kor sjekkliste er brukt Nullmåling er utført i perioden 1.januar- 1.november Nullmåling er utført i perioden 1.juli- 1.november Summering er gjort og samanlikna i 4 tidsperiodar frå sjekklisten ble innført (1.nov-15.jan) Gjennomsnittleg intervall (dagar) mellom hending på nullmåling: 25.8 dagar Gjennomsnittleg antall barn per månad fødd med umbilical aph<7.0 på nullmåling: 1.64 barn Måloppnåelse er auka frå 48 % i november til 75 % i 1.halvdel av januar. (Figur 1) Figur 1: Andel fødsler hvor sjekkliste har blitt brukt 1.nov14-15.jan periode Mean: LCL: UCL: EpiData Analysis Graph SYNERGI Kvinneklinikken brukar Synergi; Helse-Vest sitt meldesystem for uønska hendingar. Klinikken har ein 50% intern ressurs som i samarbeid med alle leiarane ved Kvinneklinikken, legg til rette for undervisning i bruk av Synergi og sakshandsaming av Synergi meldingane. 4

5 Det var i heile Helse Bergen ein auke i meldingar frå føregåande år, og på Kvinneklinikken. I 2014 vart det registrert Synergimeldingar ved Kvinneklinikken. Dei aller fleste av desse meldingane fekk ingen konsekvens verken for pasientar, tilsette eller drift. Ved årsskifte var alle Synergimeldingane sakhandsama. EPIKRISETID Gjennomsnittleg epikrisetid for 2014 var for heile Kvinneklinikken; 89.2%. HMS Det blei i 2014 registrert 36 uønska hendingar, klassifisert som HMS hendingar. Dei fleste av desse beskriv hendingar som oppstod som følgje av samtidigheits situasjonar, stikkskade (11), fall/slag (4) eller inneklima som ikkje var tilfredsstillande. Det var 4 AMU møte i løpet av Hovedverneombod Hildegunn Vikør Ekanger eller Siw Gjelsten deltok på alle desse møta. Hovedverneombod deltok også på utvida leiarmøte. FØDESEKSJONEN. KLINISK AKTIVITET. Det var 5092 fødslar ved Kvinneklinikken i 2014 dette er inkl. transport og ikkje planlagte heimefødslar. Fødeseksjonen registrerte i 2014 alle fødslar etter svangerskapsveke 22 i fødedataprogrammet NATUS. Alle vidare oversyn og tabellar over fødselsaktiviteten, byggjer på data henta frå NATUS. Antall transport fødslar, barn født før innkomst og dødfødte barn er ekskludert i desse tala Føden * Storken Total antall: Kjelde: NATUS * - inkl. eit barn født på Obs.posten i uke 23,0 5

6 Kvalitets indikatorar: Sectio: Antall sectio totalt ,2% ,6% ,6% Elektiv sectio 163 3,2 % 171 3,4% 174 3,5% Akutt sectio % ,2% 461 9,2% Rifter: % = av antall fødsler totalt/5150 Grad ,7% av alle vaginale fødsl. 2,4% av alle vag.fødsl. 1,9% av alle vag.fødsl. - Rift grad 3A 61 = 1,4% 53 1,2% 39 0,9% - Rift grad 3 B 49 = 1,1% 45 1,0% 39 0,9% - Rift grad 3 c 4 = 0,1% 5 0,1% 2 0% - Rift grad 4 3 = 0,1% 2 0% 5 0,1% Poliklinisk aktivitet - Fødeseksjonen: Det var totalt polikliniske konsultasjonar på Fødeseksjonen i Dette inkluderer ikkje pasientar som ikkje møtte til oppsett time. Hendingar ved Fødeseksjonen i Det vart på bakgrunn av ein henvendelse frå Avregningutvalget fokus på bruken av ulike diagnosekoder i kategorien P92; problem med næringsinntak hos nyfødde. Det viste seg ved gjennomgangen at det var etablert ei oppfatning av at diagnosekodene skulle brukast som uttrykk for aktivitet knytt til problem med næringsinntak hos nyfødde. Dette er ikkje intensjonen for når diagnosekodene i kategorien P92 skulle brukast. Det er sett i verk tiltak for å endre bruken av diagnosekodane. Jordmor i Heimen. 5. mai på Den internasjonale jordmordagen, var det dobbel feiring på Kvinneklinikken. Barselkvinnene og deira nyfødde fekk eit nytt tilbod tidleg heimreise etter fødselen med oppfølging av jordmor frå Kvinneklinikken dei fyrste dagane heime. Viseadm. dir. Ann Sissel Faugstad, «avduker» elbilen jordmødrene skal bruke når dei reiser på heimebesøk til mødre & nyfødde. Heimetilbodet vil gjelde alle kvinner som bur i Bergen kommune, og som har hatt eit normalt svangerskap og ein normal fødsel til termin. Dei kan reise heim 8-24 timar etter fødsel. 6

7 Dagen etter heimreise vil dei få besøk av ei jordmor frå Kvinneklinikken. Jordmor gjer mor individuelt tilpassa oppfølging og rettleiing, råd om amming, informasjon om barnestell og undersøking av rifter og sting. Barnet vil få vektkontroll, undersøking av høyrsel og blodprøve til nyfødd screening tar jordmor på heimebesøket. Samhandling med kommunane. Kvinneklinikken har samhandlingsprosjekt med 5 omegnskommunar. Hovudfokus i desse prosjekta, er barseltenester til friske barselkvinner og deira nyfødde. Prosjektperioden går frå 2014 til Prosjekta er i tråd med anbefalingane i Nasjonal faglige retningslinje for barsel omsorga, utgjeve av Helsedirektoratet i Prosjekta bidreg og til overføring av tenester frå spesialisthelsetenesta til kommunehelsetenesta, i tråd med intensjonane i samhandlingsreforma. Kommunane Os, Askøy, Fjell, Sund og Øygarden tilbyr familiar barseloppfølging etter heimreise frå Kvinneklinikken. For mange vil oppfølginga skje på heimebesøk, medan andre vil møte jordmor på ein lokal base. Jordmor tilbyr tett og individuelt tilpassa oppfølging og rettleiing. Det vert og teken vektkontroll, hørselstest og nyføddscreening på desse konsultasjonane. Dette tilbodet gjer at fleire kvinner kan reise tidlegare heim frå Kvinneklinikken enn før. Dette gjeld friske kvinner og barn, der det under og rett etter fødsel ikkje har oppstått komplikasjonar. Nokre av dei kvinnene/borna som av ulike årsaker treng eit lengre opphald på barsel avdelinga på Kvinneklinikken eller tett oppfølging etter heimreise, vil og kunne nytte seg av jordmortenestene i kommunane. Det vert då i samarbeid med kvinna, jordmor og evt, helsesøster, laga ein tilpasse, individuell plan for kontroll og oppfølging. Jordmødrene i kommunene samarbeider tett med helsesøster. Helsesøster tek over oppfølgingen av den nyfødte frå ca. 6.dag etter fødsel. 7

8 Oppstart av Jordmor Heim, Fjell: SEKSJON FOR FOSTERMEDISIN OG ULTRALYD Undersøkinger Rutine ultralyd mm Fosterdiagnostisk UL av desse: tidleg UL Annan Ultralyd Genetisk vegleiing Sum konsultasjonar Invasive inngrep: Gynekologi Obstetrikk CVS - Amniocentese - Transfusjon - thoraxdrenasje Sum invasive inngrep SEKSJON FOR GENERELL GYNEKOLOGI Nasjonal behandlingstjeneste for pasientar med gynekologiske fistlar: 8

9 Henviste pasientar som er behandlet frå Hordaland Regionalt utafor regionen/nasjonalt I 2014 vart 41 pasientar vurdert og behandla ved Nasjonal Behandlingstjeneste for gynekologiske fistlar; 31 pasientar med enterogenital fistel og 10 med urogenital fistel. Dette er ein auke frå tidligare år. 30 % av tilvisingane kom i år utanfor Helse-Vest region. Før senteret vart etablert som nasjonalt behandlingssenter i 2012, var det gjennomsnittleg 20 % tilvisingar frå andre helseføretak. Fisteldiagnostikk kan vere vanskeleg; små fistlar er ikkje alltid er lett å påvise. Symptom som avføring-/luftlekkasje og urinlekkasje/utflod kan ha andre årsaker enn fistel. Ca. 50 % av de som vert henvist får påvist fistel. Mistanke om gynekologisk fistel er indikasjon for tilvising til Nasjonal behandlingstjeneste, for avklaring og undersøking i narkose. Dersom det vert påvist perianalfistlar som er reint inflammatorisk betinget (ikkje skylda obstetrisk eller gynekologisk skade), vert desse pasientane behandla hos gastrokirurgar. Dette gjaldt kun 2 pasientar av dei 41 som blei tilvist til senteret i Dei fleste vesikofistlane får tilbod om operasjon, med godt resultat (unntak strålefistlar). Enterofistlar som er kirurgisk eller obstetrisk forårsaka får og tilbod om operasjon, med gode resultat. Men ved inflammatorisk tarmsjukdom vert det i samarbeid med gastromedisiner oftast først gjeve medikamentell behandling. Vi samarbeider tett med gastrokirurgar, spesielt om det er naudsynt med temporær enterostomi eller revisjon av bekkenreservoar. Kvalitetsverktøy, Register for gynekologiske fistlar, Medisinsk kvalitetsregister Registeret omfattar pasientar som har vore og vert behandla for fistel ved Kvinneklinikken. Registeret vart oppretta i Det vart då og gjeve godkjenning for å innlemme opplysningar retrospektivt, frå senteret vart godkjent som Nasjonal Behandlingstjeneste for Gynekologiske Fistlar i 2012, utan samtykke frå tidligare pasientar. Men frå godkjenningstidspunkt for fistelregisterert i 2014 vert samtykke frå pasientar som vert inkluderte, innhenta. Registeret vert brukt for fortlaupande å evaluere kvalitet på behandlinga. Så langt er 330 pasientar inkludert i registeret. 9

10 Leiar av senteret er overlege, dr.med. Jone Trovik Årsrapport 2014, Nasjonal Behandlingstjeneste gynekologiske Fistler: SEKSJON FOR ASSISTERT BEFRUKTNING: Eit særs godt samarbeid med fertilitesklinikken i Helse Fonna og dyktige rådgjevarar ved seksjon for e-helse kunne seksjonen endeleg ta i bruk det nye regionalt fagsystem innan fagområdet assistert befruktning. Systemet vart sett i drift 17.februar Arbeidet i Helse Vest har også resultert i at den offentlege fertilitetsavdelinga i Porsgrunn og ein nystarta privat klinikk har kjøpt det same fagsystemet. Ytterlegare 2 offentlege sjukehus vil truleg gå til innkjøp i laupet av Som eit resultat av arbeidet med innføring av nytt fagsystem, kombinert med eit utfordrande år kva gjaldt mannskapsressursar, måtte seksjonen redusere talet på behandlingar som vart utført i Ventetida har difor dessverre auka. SEKSJON FOR GYNEKOLOGISK KREFT: Hendingar ved Seksjon for gynekologisk kreft i 2014 : - Bruk av vaktpostlymfeknute prosedyre ved vulva cancer - Endret preoperativ risikostratifisering for corpus cancer - Opprettelse av Kreftkoordinator - 3 nye kliniske studier for ovarial cancer, residiv Polikliniske konsultasjonar gynekologisk seksjon: Det var totalt polikliniske konsultasjonar på Gynekologisk seksjonen i Dette inkluderer ikkje pasientar som ikkje møtte til oppsett time. 10

11 KONTORSEKSJONEN: Gjennomsnittleg epikrisetid for 2014 var for heile Kvinneklinikken; 89.2%. Seinsommar/hausten 2014 vart papirjournalarkivet ved Kvinneklinikken overflytta til Dokumentasjonsavdeling, til eit felles journaldepot for heile Helse Bergen. INTERNASJONALT ARBEID. Mor/barn samarbeidet med Malawi som hadde pågått sidan 2007 vart fasa ut våren Grunnen til dette var at hovudprosjektet, som i utgangspunktet var finansiert av den norske ambassaden i Malawi, ikkje hadde økonomisk støtte lenger enn fram til 1. mars Difor vart også utvekslingsprogrammet i regi av Fredskorpset avslutta om lag samtidig, då dette var for lite til å vera eit sjølvstendig prosjekt utan å vera ein del av eit større samarbeid. I alt 9 jordmødrer frå Malawi hadde ved prosjektavslutning hatt til saman 65 månaders opphald på Kvinneklinikken, og tilsvarande har jordmødrer frå Kvinneklinikken arbeidd ved Bwaila og Kamuzu Central Hospital i Malawi. For meir informasjon, sjå nettsidene til Avdeling for internasjonalt arbeid. Mnazi Mmoja Hospital, Zanzibar Workshop implementering av nye Workshop bruk av partogram. Guidelines for Føden. Kvinneklinikken hadde vedtatt å imøtekomme førespurnaden frå Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar om å starte eit samarbeid innan obstetrikk og gynekologi i Barneklinikken hadde hatt eit samarbeid med nyføddavdelinga på Mnazi Mmoja i fleire år, og det var naturleg å etablere eit felles mor/barn samarbeid mellom Haukeland og Mnazi Mmoja. Gynekolog TarekMeguid som vi hadde hatt samarbeid med i Malawi, vart invitert til å bli tilsett i prosjektet. Målsettingar for prosjektet, vilkår og tentative planar for eit langsiktig samarbeid vart bestemt i møte mellom Adm. dir Stener Kvinnsland, Direktør Jon Wigum Dahl ved Avdeling for internasjonalt samarbeid; rådgivar Grete Marie Eilertsen og jordmor/prosjektkoordinator Britt 11

12 Eide og Tarek Meguid i oktober 2013 på Zanzibar. Meguid aksepterte invitasjonen og flytta til Zanzibar og prosjektet starta opp i januar Det er utarbeidd ein prosjektplan/situasjonsanalyse som vart vedteken av alle partar i mai Prosjektet er planlagt å vare i 8-10 år og er framleis i startfasen. Det har skjedd ei rekkje positive framskritt i 2014 (sjå s. 28: «Short Report on Activities 2014»). Det er søkt om Fredskorps utvekslingsprogram for jordmødrer, og det er også søkt om private midlar til utstyr og instrument FORSKING OG FAGUTVIKLING. Forsking og undervisning er to av Kvinneklinikken sine kjerneområde. Det er eit aktivt forskingsmiljø ved klinikken. Særlege satsingsområde er fostermedisin, kreftforsking og registerforsking i samarbeid bl.a. med Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret. Seksjon for gynekologisk kreft har utstrakt forskningsvirksomhet i samarbeid med universitetet. Studiesenteret ved seksjonen er ein delvis sjølvfinansiert eining som koordinerer industrifinansierte studier og forskar initierte studier. Fleire pågåande studier: Industrifinansiert: OVAR-12, OVAR-17 og Nova-Trial. Forsker initierte: Residiv studien og DNA-BONus Therapeutic strategies for anti-neoplastic activity in ovarian carcinomas Prediction of platinum response and development of imagine guided surgery. Prognosen for kvinnene med eggstokkreft kvinner med denne sjukdommen er dårlig, og mindre enn 45% bli kurert. Det er nødvendig med nye behandlingsstrategier. Dette er en heterogen tumorgruppe som kan klassifiseres på basis av bestemte morfologiske og genetiske karaktertrekk. Hovedmålsettingen er å klarlegge hvordan man bedre kan selektere en målrettet behandling. Det anvendes en translasjonell biomedisinsk tilnærming. Velkarakteriserte cellelinjer og vevog celleprøver fra egen biobank undersøkes i in vitro studier og analyser av dyremodeller. En profilering hvor man undersøker tumorcellenes følsomhet for bestemte cellegifter og tilstedeværelse av angrepspunkt for mer målrettet behandling blir gjennomført, og personlige tumortransplantat i musemodeller etableres. 12

13 Ansvarlige personer: Katharina Bischof, Øystein Helland Thomsen og Line Bjørge Prosjeketet skal fullføres i løpet av AV-blokk prosjekt Medfødt hjerteblokk er ein sjeldan, men alvorleg sjukdom som rammar hjertet sitt ledningssystem. Vi veit i dag at forekomsten av medfødt hjerteblokk kan vere koblet til visse typar antistoffer hos mor. Desse antistoffa, SSA/Ro og SSB/La, finst hos kvinner med Sjøgrens syndrom og SLE, men kan også finnast hos friske individ. Målet med prosjektet er å auke forståinga av sjukdomsforløpet, og å finne mogleg behandling. Denne studien er ein multisenter studie som går ut fra Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Sverige. Prosjektet har fått etisk godkjenning både i Norge og Sverige. Studiepopulasjon: Familiar som har barn med medfødt hjerteblokk. Ansvarlege personar i Norge: Cathrine Ebbing og Torvid Kiserud, KKB. BabyPEP prosjektet: Formålet med denne observasjonsstudien er å undersøkje kva for faktorar som har betydning for prognosen til barn som er født ekstremt tidleg. Parametarne som vil bli undersøkt er blant anna vekst og sirkulasjon i fosterlivet, infeksjon og betennelsestilstandar og behandling og komplikasjonar i nyfødtperioden. Barna vil i utgangspunktet bli følgt opp til dei når 5 års alder. Den delen av prosjektet som føregår på Kvinneklinikken inneber anamnese, ultralyd og Doppler undersøking, og blodprøver og placentaprøver til biobank. Ansvarlege personar på Kvinneklinikken: Cathrine Ebbing, Torvid Kiserud Placentapatologi prosjekt: Eit samarbeid med avdeling for patologi. Betre klassifisering av placenta patologi og byggje opp ein kvalitets database for placentaundersøkelser som knyter relevant klinisk informasjon til placentapatologi. Ansvarlege personar på Kvinneklinikken: Cathrine Ebbing og Jørg Kessler. Ansvarlege personar på avdeling for patologi: Karin Collett og Elisabeth Budal. Gjennomføring: Det er reviderte retningslinjer for kva for placentae som skal sendast til patologisk avdeling for undersøking. I tillegg skal det samlast placentaer frå ein lavrisiko populasjon. Mastergrader Trine Lise Haugsøen: 13

14 Tittel på masteroppgaven: TENÅRINGSSVANGERSKAPET. En kvalitativ studie om opplevelser i svangerskapet, og møtet med jordmor. Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO, (Master Thesis 60 sp). Trude Thommesen: Tittel på masteroppgaven: «I m afraid, actually! Midwives challenges in providing quality maternal and newborn care in health centres in Addis Ababa, Ethiopia. Det er en Master of Philosophy in International Health. Senter for internasjonal helse, Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB, (Master Thesis 60 sp). Ph.d.grader Henrica Werner Disputerte 20.mai 2014 med avhandlingen: «clinical and molecular markers in endometrial cancer. Studying prognostic and predictive biomarkers that can help to individualise therapeutic dicisions. Øystein Helland Disputerte 23.mai 2014 med avhandlingen: «Ovarian Cancer: A Clinical Challenge Requiring Basic Answers». PUBLIKASJONER

15 ALBRECHTSEN, SUSANNE 1. Albrechtsen, Susanne; Klungsøyr, Kari; Bergholt, Thomas; Løkkegård, Ellen; Rasmussen, Sven; Barnadottir, Ragna; Masdottir, BB; Smarason, Alexander; Faberberg, MC; Gotwall, Karen; Kallen, Karen; Pykonen, A; Tapper, Anna-Maja; Gissler, Mika; Skjeldestad, Finn Egil. Breech deliveries in the Nordic countries. Biannual meeting of the Nordic association of obstetrics and gynecology; , HAUKELAND UiB UiT 2. Kessler, Jørg; Moster, Dag; Albrechtsen, Susanne. Delay in intervention increases neonatal morbidity in births monitored with cardiotocography and STwaveform analysis. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2014 ;Volum 93.(2) s , HAUKELAND UiB 3. Løkkegård, Ellen; Rasmussen, Sven; Pykonen, A; Tapper, Anna-Maja; Bjarnadottir, Ragna; Masdottir, BB; Smarason, Alexander; Klungsøyr, Kari; Albrechtsen, Susanne; Faberberg, MC; Gotwall, Karin; Kallen, Karen; Skjeldestad, Finn Egil; Gissler, Mika; Bergholt, Thomas. Cesarean delivery in induced women - Nordic countries Biannual meeting of Nordic assication of obstetrics and gynecology; , HAUKELAND UiB UiT 4. Pykkonen, A; Gissler, Mika; Skjeldestad, Finn Egil; Klungsøyr, Kari; Albrechtsen, Susanne; Løkkegård, Ellen; Rasmussen, Sven; Bergholt, Thomas; Bjarnadottir, Ragna; Masdottir, BB; Smarason, Alexander; Fagerberg, MC; Gotwall, Karin; Kallen, Karen; Tapper, Anna-Maja. Caesaren delivery in Nordic countries : a registry study using the Robson groups. Biannual meeting of the Nordic association of obstetrics and gynecology; , HAUKELAND UiB UiT 5. Skjeldestad, Finn Egil; Klungsøyr, Kari; Bergholt, Thomas; Løkkegård, Ellen; Rasmussen, Sven; Bjarnadottir, Ragna; Masdottir, BB; Smarason, Alexander; Faberberg, MC; Kallen, Karin; Gotwall, Karin; Pykonen, A; Tapper, A-M; Gissler, Mika; Albrechtsen, Susanne. Caesarean delivery among nulliparous women - Nordic countries Biannual meeting Nordic association of Obstetrics and Gynecology; , HAUKELAND UiB UiT BJØRGE, LINE 1. Earp MA, Kelemen LE, Magliocco AM, Swenerton KD, Australian Ovarian Cancer Study Group, Australian Cancer Study (Ovarian Cancer), Chenevix Trench G, Hein A, Ekici AB, Beckmann MW, Fasching PA, Lambrechts D, Despierre E, Vergote I, Lambrechts S, Doherty JA, Rossing MA, Chang- Claude J, Seibold P, Rudolph A, Friel G, Moysich KB, Odunsi K, Sucheston L, Lurie G, Goodman MT, Carney ME, Thompson PJ, Runnebaum I, Duerst M, Hillemanns P, Doerk T, Antonenkova N, Bogdanova N, Leminen A, Nevanlinna H, Pelttari LM, Butzow R, Bunker C, Modugno F, Edwards RP, Ness RB, de Bois A, Heitz F, Schwaab I, Harter P, Karlan BY, Walsh C, Lester J, Jensen A, Kjaer SK, Hogdall E, Sellers TA, Fridley BL, Goode EL, Cunningham JM, Veirkant RA, Giles GG, Baglietto L, Severi G, Southey MC, Liang D, Jie Lin J, Lu K, Hildebrandt MAT, Levine DA, Bisogna M, Schildkraut JM, Iversen ES, Weber RP, Berchuck A, Vitonis AF, Cramer DW, Terry KL, Poole EM, Tworoger SS, Bandera EV, Orlow I, Olson SH, Chandran U, Wik E, Salvesen HB, Bjorge L, Halle MK, van Altena AM, Aben KKH, Kiemeney LA, Massuger LFAG, Hays LE, Pejovic T, Bean Y, Gronwald J, Lubinski J, Jakubowska A, Krzystolik K, Wentzensen N, Brinton LA, Lissowska J, Garcia Closas M, Baker H, Dicks E, Song H, Tyrer J, Pharoah PP, Eccles D, Campbell IG, Whittemore AS, McGuire V, Sieh W, Rothstein JH, Phelan CM, Risch HA, McLaughlin JR, Narod SA, Ziogas A, Anton-Culver H, Gentry-Maharaj A, Gayther SA, Ramus SJ, Menon U, Harrington P, Wu AH, Pearce CL, Pike MC, Lee A, Budzilowska A, Plisiecka-Halasa J, Moes- Sosnowska J, Kupryjanczyk J, Cook LS, Le ND, Brooks Wilson A on behalf of the Ovarian Cancer Association Consortium. Genome-wide Association Study of Subtype-Specific Epithelial Ovarian Cancer Risk Alleles Using Pooled DNA. Hum Genet 2014;133: doi: /s Epub 2013 Nov Haldorsen IS, Stefansson I, Grüner, Husby JA, Magnussen IJ, Werner HMJ, Salvesen Ø, Bjørge L, Trovik J, Taxt T, Akslen LA, Salvesen HB. Increased microvascular proliferation is negatively correlated to tumor blood flow and has unfavorable outcome in endometrial carcinomas Br J Cancer 2014; 110: doi: 15

16 /bjc Epub 2013 Oct Ojesina AI, Lichtenstein L, Freeman SS, Pedamallu CS, Imaz-Rosshandler I, Pugh TJ, Cherniack AD, Ambrogio L, Cibulskis K, Bertelsen B, Romero-Cordoba S, Treviño V, Vazquez-Santillan K, Guadarrama AS, Wright AA, Rosenberg MW, Duke F, Kaplan B, Wang R, Nickerson E, Walline HM, Lawrence MS, Stewart C, Carter SL, McKenna A, Rodriguez-Sanchez IP, Espinosa-Castilla M, Woie K, Bjorge L, Wik E, Halle MK, Hoivik EA, Krakstad C, Gabiño NB, Gómez-Macías GS, Valdez-Chapa LD, Garza-Rodríguez ML, Maytorena G, Vazquez J, Rodea C, Cravioto A, Cortes ML, Greulich H, Crum CP, Neuberg DS, Hidalgo-Miranda A, Escareno CR, Akslen LA, Carey TE, Vintermyr OK, Gabriel SB, Barrera-Saldaña HA, Melendez-Zajgla J, Getz G, Salvesen HB, Meyerson M. Landscap of genomic alterations in cervical cancer. Nature Feb 20;506(7488): doi: /nature Epub 2013 Dec Helland Ø, Popa M, Vintermyr OK, Molven A, Gjertsen BT, Bjørge L, McCormack E. First in-mouse development and application of a surgical relevant xenograft model of ovarian carcinomas. PLoS One. 2014; 9:e doi: /journal.pone ecollection Løkeland M, Iversen OE, Engeland A, Økland I, Bjørge L. Medical abortion with home admini-stration of misoprostol up to 63 days gestation. Acta Obstet Gynecol Scand 2014 Apr 27. doi: /aogs Acta Obstet Gynecol Scand 2014; 93: Kelemen LE, Terry KL, Goodman MT, Webb PM, Bandera EV, McGuire V, Rossing MA, Wang Q, Dicks E, Tyrer JP, Song H, Kupryjanczyk J, Dansonka-Mieszkowska A, Plisiecka-Halasa J, Timorek A, Menon U, Gentry-Maharaj A, Gayther SA, Ramus SJ, Narod SA, Risch HA, McLaughlin JR, Siddiqui N, Glasspool R, Paul J, Carty K, Gronwald J, Lubiński J, Jakubowska A, Cybulski C, Kiemeney LA, Massuger LF, van Altena AM, Aben KK, Olson SH, Orlow I, Cramer DW, Levine DA, Bisogna M, Giles GG, Southey MC, Bruinsma F, Kjaer SK, Høgdall E, Jensen A, Høgdall CK, Lundvall L, Engelholm SA, Heitz F, du Bois A, Harter P, Schwaab I, Butzow R, Nevanlinna H, Pelttari LM, Leminen A, Thompson PJ, Lurie G, Wilkens LR, Lambrechts D, Van Nieuwenhuysen E, Lambrechts S, Vergote I, Beesley J; AOCS Study Group/ACS Investigators, Fasching PA, Beckmann MW, Hein A, Ekici AB, Doherty JA, Wu AH, Pearce CL, Pike MC, Stram D, Chang-Claude J, Rudolph A, Dörk T, Dürst M, Hillemanns P, Runnebaum IB, Bogdanova N, Antonenkova N, Odunsi K, Edwards RP, Kelley JL, Modugno F, Ness RB, Karlan BY, Walsh C, Lester J, Orsulic S, Fridley BL, Vierkant RA, Cunningham JM, Wu X, Lu K, Liang D, Hildebrandt MA, Weber RP, Iversen ES, Tworoger SS, Poole EM, Salvesen HB, Krakstad C, Bjorge L, Tangen IL, Pejovic T, Bean Y, Kellar M, Wentzensen N, Brinton LA, Lissowska J, Garcia-Closas M, Campbell IG, Eccles D, Whittemore AS, Sieh W, Rothstein JH, Anton-Culver H, Ziogas A, Phelan CM, Moysich KB, Goode EL, Schildkraut JM, Berchuck A, Pharoah PD, Sellers TA, Brooks-Wilson A, Cook LS, Le ND. Consortium analysis of dietgene interactions in purine and pyrimidine metabolism pathways with ovarian carcinoma risk. Mol Nutr Food Res 2014 Oct;58(10): doi: /mnfr Epub 2014 Jul 28. doi: /mnfr Landskron J, Helland Ø, Torgersen KM, Aandahl EM, Gjertsen BT, Bjørge L, Tasken K. Activated regulatory and memory T-cell accumulate in malignant ascites from ovarian carcinoma patients. Accepted for publication in Cancer Immunol Immunother, epub November Flem Jacobsen A, Henriksen T, Sandset PM, Bjørge L, Sagberg K. Trombose, antikoagulasjon og svangerskap. In: Nasjonal veileder i obstetrikk, Flem Jacobsen A, Kessler J, Øyan P. Eds 2014, pp Jacobsen AF, Kristiansen A, Bjørge L, Henriksen T, Eilertsen A, Sandset PM. Venøs trombose i svangerskapet, internasjonale retningslinjer blir norske. Tidsskift Nor Legef 2014;134: 926. doi: /tidsskr ecollection 2014 May. Abstrakter 1. Tangerås LH, Stødle GS, Thomsen LCV, Brettas G, Skei B, Bjørge L, Austgulen R, Iversen AC. Inflammation in normal and preeclamptic pregnancies, Presented at the Norwegian Biochemical Contact Meeting, January Thomsen LCV, Melton PE, Tollaksen K, Lyslo I, Solberg P, Roten LT, Gundersen AS, Odland ML, Strand KM, Nygård O, Sun C, Iversen A-C, Austgulen R, Moses EK, Bjørge L. Heritability of cardiovascular diseases in a preeclampsia family cohort. Forskningsdagene ved UiB;

17 3. Ojesina AI, Murray B, Bjorge L, Woie K, Krakstad C, Lichtenstein L, Pedamallu CS, Taylor-Weiner A, Freeman SS, Cherniack AD, Lawrence MS, Carter S, Carey TE, Vintermyr OK, Bertelsen B, Crum CP, Getz G, Meyerson M, Salvesen HB. Clinicopathological Correlates of Somatic Genomic Alterations in Cervical Cancer. Presented at AACR annual meeting, San Diego, San Diego, April Dybedal I, Bjorge L, Hansen J-B, Majak P, Njaastad AM, Smedvig E, Abildgaard U. Antithrombin deficiency: VTE is frequent in women from affected families, even with low dose LMW heparin prophylaxis. VTE in pregnancy may be their first thrombotic event. Presented at 23rd International Congress On Thrombosis 2014, Valencia, May Ojesina AI, Murray B, Bjorge L, Woie K, Halle MK, Lichtenstein L, Pedamallu KS, Freeman SS, Cherniack AD, Lawrence MS, Cibulskis K, Carter SL, Walline H, Carey TE, Vintermyr OK, Bertelsen B, Crum CP, Getz G, Meyerson M, Salvesen HB. Relationships between somatic genomic alterations, tumor stage and progression-free survival in cervical cancer. Presented at IGCS, Melbourne, November Thomsen LCV, McCarthy N, Melton PE, Tollaksen K, Lyslo I, Solberg P, Roten LT, Nygård O, Cadby G, Austgulen R, Moses EK, Iversen AC, Bjørge L. A genetic connection between preeclampsia and chronic hypertension in Norwegian families. Presented at ISSHP 2014, New Orleans, October Løkeland M, Iversen OE, Bjørge T, Akerkar R, Bjørge L. Endring i abortpraksis etter implementering av medikamentell abort i Noreg i Gynekologen 2014; 3; 40 (G3). 8. Werner HMJ, Trovik J, Bjørge L, Woie K, Solveig Tingulstad, Anne C. Staff, ENITEC network/ MoMaTEC study group, Salvesen HB.. Biomarkørstyrt behandling ved kreft i livmorslimhinnen er vi klar for ny klinisk praksis? Presentasjon av data fra MoMaTEC 1 og planlagt MoMaTEC 2 (Molecular Markers in the Treatment of gynecological Cancers). Gynekologen 2014; 3; 44 (O1). EIDE, MARTHA GUNN Eide, Martha Gunn; Rusten, Marte; Male, Rune; Jensen, Knut Helge; Goksøyr, Anders. A characterization of the ZFL cell line and primary hepatocytes as in vitro liver cell models for the zebrafish (Danio rerio). Aquatic Toxicology 2014 ;Volum 147. s. 7-17, UiB ENGELSEN, INGEBORG BØE Veddeng, Anne; Husby, Thomas; Engelsen, Ingeborg Bøe; Kent, Andrew; Flaatten, Hans. Impact of night shifts on laparoscopic skills and cognitive function among gynecologists. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2014 ;Volum 93.(12) s , HAUKELAND UiB HAUGSØEN, TRINE TENÅRINGSSVANGERSKAPET. En kvalitativ studie om opplevelser i svangerskapet, og møtet med jordmor KESSLER, JØRG 1. Eger, Siw Helen; Kessler, Jørg; Kiserud, Torvid; Markestad, Trond; Sommerfelt, Kristian. Foetal Doppler abnormality is associated with increased risk of sepsis and necrotising enterocolitis in preterm infants. Acta Paediatrica 2014, HAUKELAND UiB 2. Kessler, Jørg; Moster, Dag; Albrechtsen, Susanne. Delay in intervention increases neonatal morbidity in births monitored with cardiotocography and ST-waveform analysis. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2014 ;Volum 93.(2) s , HAUKELAND UiB 3. Olofsson, Per; Ayres-De-Campos, Diogo; Kessler, Jørg; Tendal, Britta; Yli, Branislava Markovic; Devoe, Lawrence. A critical appraisal of the evidence for using cardiotocography plus ECG ST interval 17

18 analysis for fetal surveillance in labor. Part I: The randomized controlled trials. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2014 ;Volum 93.(6) s , HAUKELAND OUS UiB 4. Olofsson, Per; Ayres-De-Campos, Diogo; Kessler, Jørg; Tendal, Britta; Yli, Branislava Markovic; Devoe, Lawrence. A critical appraisal of the evidence for using cardiotocography plus ECG ST interval analysis for fetal surveillance in labor. Part II: The meta-analyses. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2014 ;Volum 93.(6) s , HAUKELAND OUS UiB 5. Visser, Gerard H.A.; Kessler, Jørg. It is time to introduce ST analysis for fetal monitoring in the labor ward?. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2014 ;Volum 93.(6) s , HAUKELAND 6. Øian, Pål; Jacobsen, Anne Flem; Kessler, Jørg. Veileder i fødselshjelp Tromsø/Oslo/Bergen: Den norske legeforening 2014, UiB UiO UiT KISERUD, TORVID 1. Cung, Tam Giao; Paus, Anne Sofie Mørner; Aghbar, Ammar; Kiserud, Torvid; Hinderaker, Sven Gudmund. Stillbirths at a hospital in Nablus, 2010: a cohort study. Global health action 2014 ;Volum 7. s HAUKELAND UiB 2. Eger, Siw Helen; Kessler, Jørg; Kiserud, Torvid; Markestad, Trond; Sommerfelt, Kristian. Foetal Doppler abnormality is associated with increased risk of sepsis and necrotising enterocolitis in preterm infants. Acta Paediatrica 2014, HAUKELAND UiB 3. Merialdi, Mario; Widmer, Mariana; Gülmezoglu, Ahmet Metin; Abdel-Aleem, Hany; Bega, George; Benachi, Alexandra; Carroli, Guillermo; Cecatti, Jose Guilherme; Diemert, Anke; Gonzalez, Rogelio; Hecher, Kurt; Jensen, Lisa N.; Johnsen, Synnøve Lian; Kiserud, Torvid; Kriplani, Alka; Lumbiganon, Pisaka; Tabor, Ann; Talegawkar, Sameera A.; Tshefu, Antoinette; Wojdyla, Daniel; Platt, Lawrence. WHO multicentre study for the development of growth standards from fetal life to childhood: The fetal component. BMC Pregnancy and Childbirth 2014 ;Volum 14.(1), UiB 4. Nganjo Phiri, Selia; Kiserud, Torvid; Kvåle, Gunnar; Byskov, Jens; Evjen-Olsen, Bjørg; Michelo, Charles Cheembo; Echoka, Elizabeth; Fylkesnes, Knut Martin. Factors associated with health facility childbirth in districts of Kenya, Tanzania and Zambia: A population based survey. BMC Pregnancy and Childbirth 2014 ;Volum 14.(1:219) HAUKELAND SSHF UiB 18

19 5. Tennfjord, Merete Kolberg; Muleta, Mulu; Kiserud, Torvid. Musculoskeletal sequelae in patients with obstetric fistula - a case-control study. BMC Women's Health 2014 ;Volum 14., HAUKELAND UiB 6. Tennfjord, Merete Kolberg; Muleta, Mulu; Kiserud, Torvid. Musculoskeletal sequelae in patients with obstetric fistula a case-control study.. BioMed Central 2014 ;Volum 14.(1) s. 136-, UiB LØKELAND, METTE Løkeland, Mette; Iversen, Ole-Erik; Engeland, Anders; Økland, Ingrid; Bjørge, Line. Medical abortion with mifepristone and home administration of misoprostol up to 63 days' gestation. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2014 ;Volum 93.(7) s , FHI HAUKELAND UiB MACSALI, FERENC Johannessen, Ane; Verlato, Guiseppe; Benediktsdottir, Bryndis; Forsberg, Bertil; Franklin, Karl; Gíslason, Thorainn; Holm, Mathias; Janson, Christer; Jögi, Rain; Lindberg, Eva; Macsali, Ferenc; Omenaas, Ernst; Gomez Real, Francisco; Saure, Eirunn Waatevik; Schlünssen, Vivi; Sigsgaard, Torben; Skorge, Trude Duelien; Svanes, Cecilie; Torén, Kjell; Waatevik, Marie Johanne; Nilsen, Roy Miodini; de Marco, Roberto. Longterm follow-up in European respiratory health studies - patterns and implications. BMC Pulmonary Medicine 2014 ;Volum 14.(1:63), HAUKELAND UiB RASMUSSEN, SVEIN 1. Aasheim, Vigdis; Waldenström, Ulla; Rasmussen, Svein; Espehaug, Birgitte; Schytt, Erica. Satisfaction with life during pregnancy and early motherhood in first-time mothers of advanced age: A population-based longitudinal study. BMC Pregnancy and Childbirth 2014 ;Volum 14.(86) s. - HAUKELAND HIB UiB 2. Nilsen, Anne Britt Vika; Schytt, Erica; Waldenström, Ulla; Bernhardt, Eva; Espehaug, Birgitte; Rasmussen, Svein. Postponing Parenthood. Reproduktiv Hälsa; , HIB UiB 3. Nilsen, Anne Britt Vika; Schytt, Erica; Waldenström, Ulla; Espehaug, Birgitte; Bernhardt, Eva; Rasmussen, Svein. Factors associated with older first-time parents. Symposium; , HIB UiB 4. Nilsen, Anne Britt Vika; Schytt, Erica; Waldenström, Ulla; Rasmussen, Svein; Aasheim, Vigdis; Espehaug, Birgitte; Bernhardt, Eva. Factors associated with having the first baby at an advanced age. Fredagsmøte; , HIB UiB 5. Rasmussen, Svein. Re: Customized growth curves for identification of large-for-gestational age neonates in preeclamptic women. J. Espinoza, W. Lee, S. R. Martin and M. A. Belfort. Ultrasound Obstet 19

20 Gynecol 2014; 43: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2014 ;Volum 43.(2) s , HAUKELAND 6. Rasmussen, Svein; Irgens, Lorentz M.; Espinoza, J. Maternal obesity and excess of fetal growth in pre-eclampsia. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2014 ;Volum 121.(11) s , HAUKELAND UiB 7. Waldenstöm, Ulla; Aasheim, Vigdis; Nilsen, Anne Britt Vika; Rasmussen, Svein; Pettersson, Hans Järnbert; Schytt, Erica. Adverse pregnancy outcomes related to advanced maternal age compared with smoking and being overweight. Obstetrics and Gynecology 2014 ;Volum 123.(1) s , HIB UiB SALVESEN, HELGA List of publications Salvesen from PubMed from 2014 in order of contribution and importance 1. Ojesina AI, Lichtenstein L, Freeman SS, Pedamallu CS, Imaz-Rosshandler I, Pugh TJ, Cherniack AD, Ambrogio L, Cibulskis K, Bertelsen B, Romero-Cordoba S, Treviño V, Vazquez-Santillan K, Guadarrama AS, Wright AA, Rosenberg MW, Duke F, Kaplan B, Wang R, Nickerson E, Walline HM, Lawrence MS, Stewart C, Carter SL, McKenna A, Rodriguez-Sanchez IP, Espinosa-Castilla M, Woie K, Bjorge L, Wik E, Halle MK, Hoivik EA, Krakstad C, Gabiño NB, Gómez-Macías GS, Valdez-Chapa LD, Garza-Rodríguez ML, Maytorena G, Vazquez J, Rodea C, Cravioto A, Cortes ML, Greulich H, Crum CP, Neuberg DS, Hidalgo-Miranda A, Escareno CR, Akslen LA, Carey TE, Vintermyr OK, Gabriel SB, Barrera-Saldaña HA, Melendez-Zajgla J, Getz G, Salvesen HB*, Meyerson M*. Landscape of genomic alterations in cervical carcinomas. Nature 2014;506:371-5.*Joint senior authors. 2. Hoivik EA, Kusonmano K, Halle MK, Berg A, Wik E, Werner HM, Petersen K, Oyan AM, Kalland KH, Krakstad C, Trovik J, Widschwendter M, Salvesen HB. Hypomethylation of the CTCFL/BORIS promoter and aberrant expression during endometrial cancer progression suggests a role as an Epi-driver gene. Oncotarget 2014;5: Berg A, Hoivik EA, Mjos S, Holst F, Werner HM, Tangen IL, Taylor-Weiner A, Gibson WJ, Kusonmano K, Wik E, Trovik J, Halle MK, Oyan AM, Kalland KH, Cherniack AD, Beroukhim R, Stefansson I, Mills GB, Krakstad C, Salvesen HB. Molecular profiling of endometrial carcinoma precursor, primary and metastatic lesions suggests different targets for treatment in obese compared to non-obese patients. Oncotarget 2015; 6: Zhao Y, Yang Y, Trovik J, Sun K, Zhou L, Jiang P, Lau TS, Hoivik EA, Salvesen HB, Sun H, Wang H. A novel wnt regulatory axis in endometrioid endometrial cancer. Cancer Res 2014; 74: Werner HM, Trovik J, Halle MK, Wik E, Akslen LA, Birkeland E, Bredholt T, Tangen IL, Krakstad C, Salvesen HB. Stathmin protein level, a potential predictive marker for taxane treatment response in endometrial cancer. PLoS One 2014;9:e Haldorsen IS, Stefansson I, Gru ner R, Husby J, Magnussen IJ, Werner HMJ, Salvesen Ø, Bjørge L, Trovik J, Taxt T, Akslen LA, Salvesen HB. Increased microvascular proliferation is negatively correlated to tumour blood flow and is associated with unfavourable outcome in endometrial carcinomas Br J Cancer 2014;110: Mackay H, Eisenhauer EA, Kamel-Reid S, Tsao MS, Clarke B, Karakasis K, Werner HMJ, Trovik J, Akslen LA, Salvesen HB, Dongsheng T, Oza AM. Molecular Determinants of Outcome With Mammalian Target of Rapamycin Inhibition in Endometrial Cancer. Cancer 2014;120: Ytre-Hauge S, Husby JA, Magnussen IJ, Werner HM, Salvesen OO, Bjorge L, Trovik J, Stefansson IM, Salvesen HB, Haldorsen IS. Preoperative tumor size at MRI predicts deep 20

Infertilitetsbehandling og. Hva vet vi? Hva vet vi? Infertilitetsbehandling og kreftrisiko. Endogene hormoner. Kreft

Infertilitetsbehandling og. Hva vet vi? Hva vet vi? Infertilitetsbehandling og kreftrisiko. Endogene hormoner. Kreft Infertilitetsbehandling og kreftrisiko Infertilitetsbehandling og kreftrisiko Marte Myhre Reigstad Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, OUS Bakgrunn Tidligere studier Resultater fra Norge Diskusjon

Detaljer

Alderens betydning for fruktbarhet, svangerskap og fødsler. Tom Tanbo Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse Kvinneklinikken, Rikshospitalet

Alderens betydning for fruktbarhet, svangerskap og fødsler. Tom Tanbo Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse Kvinneklinikken, Rikshospitalet Alderens betydning for fruktbarhet, svangerskap og fødsler Tom Tanbo Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse Kvinneklinikken, Rikshospitalet Kvinnens alder ved første fødsel 1968 2006 30 25 20 15 10

Detaljer

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn Cathrine Ebbing Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Kasuistikk 2. gangs fødende Assistert befruktning, tvillingsvangerskap

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Overtid etter nye retningslinjer. Torbjørn Moe Eggebø Kvinneklinikken SUS 2014

Overtid etter nye retningslinjer. Torbjørn Moe Eggebø Kvinneklinikken SUS 2014 Overtid etter nye retningslinjer Torbjørn Moe Eggebø Kvinneklinikken SUS 2014 Hvor langt er et svangerskap? 280 dager uke 40 +0 WHO 282 dager uke 40 + 2 Terminhjulet 283 dager uke 40 + 3 esnurra Overtidig

Detaljer

Diabetes i svangerskapet

Diabetes i svangerskapet Diabetes i svangerskapet Elisabeth Qvigstad overlege, dr.med Avdeling for endokrinologi, forebyggende medisin og sykelig overvekt Innhold Hvorfor opptrer diabetes i svangerskapet? Hvorfor oppfølging i

Detaljer

Trening i svangerskapet

Trening i svangerskapet Trening i Katrine M. Owe, PhD, Postdoc Nasjonal kompetansetjeneste for Kvinnehelse, Oslo universitetssykehus Divisjon for Psykisk helse, Folkehelseinstituttet Norwegian Institute of Public Health Fysisk

Detaljer

1 Kolossal vannomsetning

1 Kolossal vannomsetning Urinary flow: 2-3% of bodyweight/day 1 Kolossal vannomsetning Urinary flow: 2-3% of bodyweight/day Nwosu et al 1993 & Moore and Cayle 199 Nwosu et al 1993 & Moore and Cayle 199 Fosterfysiologi Fosterfysiologi

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens?

Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens? University of Bergen Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens? Frank Nilsen Sea Lice Research Centre Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen Norwegian School

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Kap 47 Barselpleie urinretensjon etter fødsel

Kap 47 Barselpleie urinretensjon etter fødsel Kap 47 Barselpleie urinretensjon etter fødsel Margit Rosenberg (Margit.Rosenberg@vestreviken.no) Ellen Borstad Sissel Oversand Anbefalinger Alle bør ha dokumentert at vannlating er kommet i orden innen

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Hvordan undgå det første keisersnit? Cesarean section «good or harm»

Hvordan undgå det første keisersnit? Cesarean section «good or harm» Hvordan undgå det første keisersnit? Cesarean section «good or harm» Susanne Albrechtsen Head of department Department of Obstetrics and Gynecology, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway Cesarean

Detaljer

Reigstad MM, Larsen IK, Myklebust TA, Robsahm TE, Oldereid NB, Omland. Cancer. 2014 Jul 9. doi: 10.1002/ijc.29069. [Epub ahead of print]

Reigstad MM, Larsen IK, Myklebust TA, Robsahm TE, Oldereid NB, Omland. Cancer. 2014 Jul 9. doi: 10.1002/ijc.29069. [Epub ahead of print] Kreftrisiko etter assistert befruktning i Norge Marte Myhre Reigstad Infertilitet fra diagnose til behandling O29115 Disposisjon Assistert befruktning Eksisterende litteratur Norske resultater Bakgrunn

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Trombose I Svangerskapetoppfølging og behandling Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Forekomst Diagnostikk Risikofaktorer Behandling Profylakse Evidensgrunnlaget??

Detaljer

Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister?

Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister? Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister? Trondheim 16 mars 2015 Pe3er Andreas Steen Prof. emeritus, Univ i Oslo 1. Flere overlevere som lever lenger med god hjerne e3er hjertestans 2. Flere overlevere

Detaljer

Bildebiomarkører ved endometriecancer

Bildebiomarkører ved endometriecancer Bildebiomarkører ved endometriecancer Ingfrid Salvesen Haldorsen Professor, overlege, Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus Universitetet i Bergen Biomarkør hva er det? Egenskap som kan måles

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

NORSE Klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister

NORSE Klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister NORSE Klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister Norwegian Outcome Response System for Evaluation Eit klinikknært program for å betre tenester til pasientar Nasjonal fagdag for kvalitetsregister

Detaljer

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Av Eli Gunnvor Grønsdal Då Tehmina Mustafa kom til Noreg, som nyutdanna lege, fekk ho melding om å ta utdanninga på nytt. Ho nekta. I dag er ho professor i

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer

Overvekt og fedme blant gravide og fødende. Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus

Overvekt og fedme blant gravide og fødende. Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus Overvekt og fedme blant gravide og fødende Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus Disposisjon BMI Forekomst Patofysiologi Oppfølging av overvektige

Detaljer

Ønske om keisersnitt hva ligger bak?

Ønske om keisersnitt hva ligger bak? Ønske om keisersnitt hva ligger bak? Kan helsepersonell fremme helse? Lotta Halvorsen og Hilde Nerum, jordmødre og PhD stipendiater ved Universitetssykehuset Nord Norge og Universitetet i Tromsø Ahus 20.04.12

Detaljer

Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen. Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen

Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen. Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen Malin Eberhard-Gran, professor, dr.med. Norwegian Institute of Public Health Division of Mental Health

Detaljer

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen,

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Kjersti Oterhals Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, UNITE Research Group; Christi Deaton, Sabina De Geest, Tiny Jaarsma, Mattie Lenzen, Philip Moons, Jan Mårtensson, Karen Smith,

Detaljer

Restriktiv bruk av oxytocin under fødsel. Bodø 2014

Restriktiv bruk av oxytocin under fødsel. Bodø 2014 Restriktiv bruk av oxytocin under fødsel Bodø 2014 Fødselens stadier Latensstadium (opptil 20 timer) Aktiv første stadium 4 cm og regelmessige kontraksjoner (avflatet cervix?) 12 timer? Andre stadium Passiv

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

ANGST FOR Å FØDE: - en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus. it t Malin Eberhard-Gran, lege og senior forsker

ANGST FOR Å FØDE: - en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus. it t Malin Eberhard-Gran, lege og senior forsker Ahus Birth Cohort ABC ANGST FOR Å FØDE: ÅRSAKER OG KONSEKVENSER - en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus it t Malin Eberhard-Gran, lege og senior forsker BAKGRUNN: Inntil

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE DETALJERT LITTERATURLISTE VÅR 2016 KOST OG ERNÆRING 30 STUDIEPOENG

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE DETALJERT LITTERATURLISTE VÅR 2016 KOST OG ERNÆRING 30 STUDIEPOENG ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE DETALJERT LITTERATURLISTE VÅR 2016 KOST OG ERNÆRING 30 STUDIEPOENG Rev. 30.12.15 (med forbehold om endringer) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANBEFALTE LÆREBØKER... 3 2. ARTIKLER, RAPPORTER

Detaljer

Den kliniske farmasøytens rolle

Den kliniske farmasøytens rolle Den kliniske farmasøytens rolle IMM-modellen Pasientsikkerhetskonferansen 20.02.2014 Navn på forfatter av presentasjonen. Velg View, Header and footer for å endre IMM ledermøte HSØ, Astrid Johnsen Redusert

Detaljer

CASE. Fosterlivets betydning for senere helse. Miljøet i fosterlivet & helse i neste generasjon

CASE. Fosterlivets betydning for senere helse. Miljøet i fosterlivet & helse i neste generasjon Miljøet i fosterlivet & helse i neste generasjon Overvekt i svangerskap og fødsel 3. Mars 2011 CASE Kvinne innlagt på barsel, sectioforløst på annet sykehus BMI 42,9 Forløst uke 36,3 Barn vekt 4580 ( )

Detaljer

Mødredødelighet et stort globalt problem

Mødredødelighet et stort globalt problem Mødredødelighet et stort globalt problem 2 Oslo 9 april 2015 Liv Ellingsen (WHO 2014) Årlig dør 289 000 kvinner grunnet svangerskap og fødsel, dvs ca 800 kvinner pr dag. ÅRSAKER TIL MØDREDØD HELE VERDEN

Detaljer

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Professor, senterleder dr.med. Jøran Hjelmesæth Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt

Detaljer

Født Født sånn sånn eller blitt sånn? Monica Cheng Munthe-Kaas, OUS 11.09.2013

Født Født sånn sånn eller blitt sånn? Monica Cheng Munthe-Kaas, OUS 11.09.2013 Født Født sånn sånn eller blitt blitt sånn? sånn? Monica Cheng Munthe-Kaas, OUS 11.09.2013 Innlandskongressen for Helseforskning 11 September 2013 Monica Cheng Munthe-Kaas Gener versus Miljø HJERNEVASK

Detaljer

Barns vekst i Norge «Barnevekststudien»

Barns vekst i Norge «Barnevekststudien» Barns vekst i Norge «Barnevekststudien» Frisklivssentralen Bydel Grorud A- hus, 21. januar 2014 Ragnhild Hovengen WHO Europa Skolehelsetjenesten Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet 17% 8-14% Lobstein

Detaljer

LOW INTENSITY COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY (CBT) FOR INTERNALIZING YOUTH MENTAL- HEALTH PROBLEMS

LOW INTENSITY COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY (CBT) FOR INTERNALIZING YOUTH MENTAL- HEALTH PROBLEMS LOW INTENSITY COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY (CBT) FOR INTERNALIZING YOUTH MENTAL- HEALTH PROBLEMS A multi-site randomized controlled trial Program for klinisk forskning, NFR 3 september 2013 FORSKNINGS

Detaljer

Kan vi identifisere friske overvektige barn blant syke overvektige? Rønnaug Ødegård Barneklinikken/RSSO St Olavs Hospital LBK/NTNU

Kan vi identifisere friske overvektige barn blant syke overvektige? Rønnaug Ødegård Barneklinikken/RSSO St Olavs Hospital LBK/NTNU Kan vi identifisere friske overvektige barn blant syke overvektige? Rønnaug Ødegård Barneklinikken/RSSO St Olavs Hospital LBK/NTNU 1 The metabolically healthy but obese - 20 30% av fedmepopulasjonen? 2

Detaljer

Program. De 27. Norske Perinataldager. Hurtigruta, Trollfjord 11.-13. november 2014

Program. De 27. Norske Perinataldager. Hurtigruta, Trollfjord 11.-13. november 2014 Program De 27. Norske Perinataldager Hurtigruta, Trollfjord 11.-13. november 2014 Norsk Perinatalmedisinsk Forening The Norwegian Society of Perinatal Medicine Perinataldager på Hurtigruta 11.-13. november

Detaljer

Visjon for beslutningstøtte for ernæring i fremtidens klinikk.

Visjon for beslutningstøtte for ernæring i fremtidens klinikk. Visjon for beslutningstøtte for ernæring i fremtidens klinikk. Brobygging mellom forskning og klinikk. Siv Kjølsrud Bøhn, post doc Klinikk Forskning Medisinsk inovasjon Behandlingsrutiner Nye medikamenter

Detaljer

Søkers navn Søknadstype Institusjon Prosjekttittel Sum

Søkers navn Søknadstype Institusjon Prosjekttittel Sum Anita Ryningen Post-transplant adoptive t-cell immunotherapy Anne Margrete Øyan Identifying new therapeutic compounds against cancer using in vitro and in vivo screening models - basic mechanisms and developments

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

UNIT LOG (For local use)

UNIT LOG (For local use) (EUROpean Pain Audit In Neonates) European survey of sedation and analgesia practices for ventilated newborn infants UNIT LOG (For local use) MONITORING OF INCLUSIONS/ EXCLUSIONS Principal Investigators

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Princess Charlotte Augusta of Wales Historiens mest omtalte overtidige svangerskap 1817 Tronarvingen dødfødt Prinsessen dør pga atoniblødning Fødselslegen

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Preeklampsi når skal vi forløse?

Preeklampsi når skal vi forløse? Preeklampsi når skal vi forløse? NGF årsmøte Bergen 22.10.15 Liv Ellingsen Fødeavdelingen OUS RH Figure 4 Integrated model of the complex pathophysiology of pre-eclampsia Chaiworapongsa, T. et al. (2014)

Detaljer

Norwegian Resource Centre for Women's Health

Norwegian Resource Centre for Women's Health Induksjon av førstegangsfødende er vår praksis riktig? Ingvil Krarup Sørbye Fødeavdelingen, Kvinne Barn klinikken OUS Rikshospitalet 1 Norwegian Forbedringsprosjektet Resource Centre for Women's 2.juni

Detaljer

Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS)

Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS) Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS) UNN-Universitetssykehuset Nord-Norge St.Olavs hospital Trondheim Haukeland Universitetssykehus Rikshospitalet-

Detaljer

Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014

Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014 Avdeling for allmennmedisin Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014 Anh Thi Tran Fastlege, PhD Instituttet for Helse og Samfunn Universitetet

Detaljer

Seneffekter etter behandling for testikkelkreft resultater fra to. landsomfattende etterundersøkelser

Seneffekter etter behandling for testikkelkreft resultater fra to. landsomfattende etterundersøkelser Seneffekter etter behandling for testikkelkreft resultater fra to landsomfattende etterundersøkelser Fra Studiegruppen ansvarlig for studiene Alle menn behandlet for testikkelkreft i Norge i 1980-1994

Detaljer

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40.

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40. Urolige spedbarn Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse

Detaljer

Norsk Register for Barnediabetes

Norsk Register for Barnediabetes Norsk Register for Barnediabetes Dag Veimo, overlege, Barneavd., NLSH og Toril Skrivarhaug, overlege, Barneklinikken, OUS Ullevål sykehus Leder av Norsk Barnediabetesregister Barnediabetesregisteret -

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.03. 2013 Sakbehandlar: Saka gjeld: Sølvi Lerfald Fagleg rapportering 2012 Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Forslag

Detaljer

SVELGKARTLEGGING ETTER AKUTT HJERNESLAG

SVELGKARTLEGGING ETTER AKUTT HJERNESLAG SVELGKARTLEGGING ETTER AKUTT HJERNESLAG EIT KVALITETSFORBEDRINGS -PROSJEKT MED BRUK AV KRITERIEBASERT KLINISK AUDIT N E V R O KO N G R E S S, 1 1. - 1 2. J U N I 2 0 1 5 Jorun Sivertsen, Master i Kunnskapsbasert

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Når er nok, nok? Ellinor Haukland Avdelingsoverlege Avdeling for Kreft og lindrende behandling

Når er nok, nok? Ellinor Haukland Avdelingsoverlege Avdeling for Kreft og lindrende behandling Når er nok, nok? Ellinor Haukland Avdelingsoverlege Avdeling for Kreft og lindrende behandling Bakgrunn Erkjennelse av at vi overbehandler kreftpasienter i livets sluttfase. Internasjonalt anbefaling å

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm

Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm JA Hvofor? Hoved mål; Best mulig behandling for pasientene EKSEMPEL KREFT I TYKKTARM OG BRYSTKREFT 2 Nødvendig med helsefremmende/forebyggende

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Akupunktur ved fødselssmerter. Ragnhild Kinge jordmor Ullevål Universitetssykehus

Akupunktur ved fødselssmerter. Ragnhild Kinge jordmor Ullevål Universitetssykehus Akupunktur ved fødselssmerter Ragnhild Kinge jordmor Ullevål Universitetssykehus Nesheim B-I, Kinge R, Berg B, Alfredsson B, Allgot E, Hove G, Johnsen W, Jorsett I, Skei S, Solberg S. Acupuncture During

Detaljer

Overgrep i barndom. Mirjam Lukasse PhD. fag og forskningsjordmor ved OUS

Overgrep i barndom. Mirjam Lukasse PhD. fag og forskningsjordmor ved OUS Overgrep i barndom svangerskap og fødsel Mirjam Lukasse PhD postdoktor NTNU fag og forskningsjordmor ved OUS Hva er overgrep i barndom? Child abuse or maltreatment constitutes all forms of physicaland/oremotionalill

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICO skjema: Problemstilling: Hva er beste måte å administrere oksygenbehandling til voksne, ikke tracheostomerte innlagte pasienter på? Delspørsmål:

Detaljer

Svangerskapsforgiftning og hjertesykdom

Svangerskapsforgiftning og hjertesykdom Svangerskapsforgiftning og hjertesykdom Anne Cathrine (Annetine) Staff Professor II IIII Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Overlege (gynekolog) Kvinne- og barneklinikken Oslo universitetssykehus

Detaljer

New score for monitoring and analysis efficacy and safety (side effects) postoperative pain treatment (ESS)

New score for monitoring and analysis efficacy and safety (side effects) postoperative pain treatment (ESS) New score for monitoring and analysis efficacy and safety (side effects) postoperative pain treatment (ESS) Vladimir Kuklin, dr med, overlege, anestesiavd, Ahus, Oslo NSFLIS Fagkongress 2014 24.- 26. september

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Nye databasar og systematiske litteratursøk

Nye databasar og systematiske litteratursøk Nye databasar og systematiske litteratursøk Eksempel frå tema innan barnevern Gerd Vik Biblioteket Sogndal 25.11.2015 Nye databasar frå 2015 Frå 1.januar 2015: Wiley Online (Oria skal finne artiklane)

Detaljer

Hvor pålitelig er en bladderscan til å oppdage postpartum Urinretensjon. Mirjam Lukasse

Hvor pålitelig er en bladderscan til å oppdage postpartum Urinretensjon. Mirjam Lukasse Hvor pålitelig er en bladderscan til å oppdage postpartum Urinretensjon Mirjam Lukasse Definisjon av post partum urinretensjon (PUR) etter mengden på post-void residual bladder volume (PVRBV), dvs. volumet

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

BIBLIOTEKARENS TIME. Bakteppe

BIBLIOTEKARENS TIME. Bakteppe BIBLIOTEKARENS TIME Irene Hunskår SMH-seminar Trondheim 28.oktober 2008. Bakteppe Innføring av kunnskapsbasert praksis i ein vidareutdanning Timeplanen lagt for semesteret Ingen planlagt undervisning for

Detaljer

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet Demens Internasjonalt arbeid -demografi Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet 2 Demografi i Europa Usikre tall Lave fødselstall (halvering av befolkningen på 50 år??) Økt innvandring Økt

Detaljer

Journaldato: 01.04.2015-15.04.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 01.04.2015-15.04.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 -, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Antall år med avskriving Kreftregisterets

Detaljer

Demens/kognitiv svikt - mistanke om

Demens/kognitiv svikt - mistanke om Demens/kognitiv svikt - mistanke om Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 1 database Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Arrangører: Norsk forening for medisinsk genetikk (NFMG), i samarbeid med Norsk selskap for human genetikk (NSHG).

Arrangører: Norsk forening for medisinsk genetikk (NFMG), i samarbeid med Norsk selskap for human genetikk (NSHG). Faglig møte i genetikk: NYE METODER NYE UTFORDRINGER 25. og 26. november 2009 Arrangører: Norsk forening for medisinsk genetikk (NFMG), i samarbeid med Norsk selskap for human genetikk (NSHG). Sted: Vinderen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Nynorsk 2016 Vaksine for å førebyggja livmorhalskreft tilbod til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomvirus (HPV)

Detaljer

Utvikling av nyresvikt

Utvikling av nyresvikt Utvikling av nyresvikt Stein Hallan, MD PhD St. Olavs Hospital, Trondheim Definisjon Nyresvikt = Chronic renal failure = Chronic kidney failure = Chronic kidney disease stage 5 S-Creatinine >200 umol/l?

Detaljer

Rehabuka October 2015. Audny Anke MD, PhD Associated professor and consultant

Rehabuka October 2015. Audny Anke MD, PhD Associated professor and consultant Research in REFF An overview of research projects in the Research and developmental unit at The Rehabilitation Department at the University Hospital of North Norway Rehabuka October 2015 Audny Anke MD,

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE (Tverrsnittstudie, spørreundersøkelse, survey) FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan resultatene være til

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Kvalitet og nærhet - lokalsykehusenes rolle

Kvalitet og nærhet - lokalsykehusenes rolle Roar Eilertsen Kvalitet og nærhet - lokalsykehusenes rolle Case: Akuttkirurgien på Tynset Sjukehus 1 Forord Innhold 2 Sammendrag 5. 3 Innledning 4 Tynset sjukehus 5 Lokalsykehusenes plass i helsetjenesten

Detaljer

Bariatric Surgery versus Lifestyle Interventions for Morbid Obesity: 5-Year Changes in Body Weight, Risk Factors and Comorbidities

Bariatric Surgery versus Lifestyle Interventions for Morbid Obesity: 5-Year Changes in Body Weight, Risk Factors and Comorbidities Bariatric Surgery versus Lifestyle Interventions for Morbid Obesity: 5-Year Changes in Body Weight, Risk Factors and Comorbidities Bente Øvrebø benteov@me.com Hvorfor? Økt prevalens Mange konsekvenser

Detaljer

Overvektsrelaterte komplikasjoner Svangerskap/Fødsel. 20% av 30 årige kvinner i Norge har fedme. BMI kg/m 2

Overvektsrelaterte komplikasjoner Svangerskap/Fødsel. 20% av 30 årige kvinner i Norge har fedme. BMI kg/m 2 Overvektsrelaterte komplikasjoner Svangerskap/Fødsel Moderne livsstil Ubalanse mellom energi inn og energi ut Det kliniske bildet av en fedme pasient Hva er spesielt i svangerskapet - metabolske endringer

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

Journaldato: 01.09.2014-15.09.2014, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 01.09.2014-15.09.2014, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09.2014 -, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2014 Søknad om datautlevering Celleprøve til

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 26.08.2011, kl. 10.00 11.55 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Keisersnitt på mors ønske

Keisersnitt på mors ønske Keisersnitt på mors ønske Gravide kvinners preferanser og gynekologenes holdning til et ønsket keisersnitt. Dorthe Fuglenes, Lege, PhD Avdeling for Helseledelse og Helseøkonomi, Universitet i Oslo Disposisjon

Detaljer

Robot assistert kirurgi i gynekologi. Gynekologisk avdeling St Olavs Hospital

Robot assistert kirurgi i gynekologi. Gynekologisk avdeling St Olavs Hospital Robot assistert kirurgi i gynekologi Gynekologisk avdeling St Olavs Hospital FOR seminar 04.11.2011 Robot assistert laparoskopisk kirurgi da Vinci Utviklet for å forbedre konvensjonell laparoskopi Brukes

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer