Pasientsikkerhet s. 3 o Trygg fødsel s. 3 o Synergi s. 4 o HMS s. 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientsikkerhet s. 3 o Trygg fødsel s. 3 o Synergi s. 4 o HMS s. 5"

Transkript

1 1

2 INNHALD: Pasientsikkerhet s. 3 o Trygg fødsel s. 3 o Synergi s. 4 o HMS s. 5 Klinisk aktivitet: o Fødeseksjonen s. 5 Fødsels tall s. 6 Kvalitets indikatorar s. 6 Poliklinisk aktivitet s. 6 Jordmor i heimen s. 6 Samhandling med kommunare s. 7 o Seksjon for fostermedisin og ultralyd s. 8 o Seksjon for Generell Gynekologisk s. 8 Nasjonalt behandlingssenter for pasientar med gynekologiske fistlar. s. 9 o Seksjon for assistert befruktning s. 10 o Seksjon for gynekologisk kreft s. 10 Generell Gynekologi / Gynekologisk kreft: o Poliklinisk aktivitet s. 11 o Kontorseksjonen s. 11 Internasjonalt arbeid s. 11 Forsking og fagutvikling s. 12 o Mastergrader & Ph.d.grader 2014 s. 14 Publikasjonar s. 15 2

3 PASIENT TRYGGLEIK. Trygg fødsel. Trygg fødsel er eit program for pasienttrykkleik i Helse Vest. Helse Bergen, Kvinneklinikken er pådriverorganisasjon med regional prosjektleiar; Anne Tandberg. Prosjektet starta lokalt i november 2014, som ein pilot på, Fødepost 1. Den regionale piloten har som mål å innføre sjekklister i ulike deler av fødselen for tidleg å identifisere risiko for feilbehandling av mor og foster. Delmål for prosjekt trinn 1, er at alle fødslar ved Kvinneklinikken der oxytocin stimulering vurderast, skal ha gjennomgang av «sjekkliste for oxytocin stimulering». I prosjektperioden skal det og vert øyremerka ressursar ved alle føretak i Helse Vest. Dei lokale prosjektleiarane skal samarbeide for å bidra til at tiltaka vert implementert og evaluert, og for å bidra til utvikling av gode indikatorar og mest mogleg automatiserte målingar og analyse av desse. Bakgrunn for prosjektet: Læringsverdi frå sakar i Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som grunnlag for utvikling og implementering av risikoreduserande tiltak innanfor obstetrikk Ved systematisk dybdeanalyse av alle NPE-sakar som har fått tilkjent erstatning, har det vore mogleg å identifisera risikofaktorar både før og under fødsel som skuldas både menneskeleg og systemtinget svikt. Med bakgrunn i kunnskap om kvifor det har gått gale i desse NPEsakane, vil prosjektet bruka desse røynslene til å implementera risikoreduserande intervensjon i fødselshjelpa. Det overordna mål med prosjektet Trygg fødsel, er å redusera frekvensen av alvorlege fosterskadar og fosterdød med 50 %. Viktigaste indikator(ar) i forprosjektet: Prosessindikatorar: Tall på fødslar der sjekklista er brukt. 3

4 prosent Resultatindikator: Dagar mellom barn med Apgar<7 etter 5 min (Apgar5 <7) Resultat: Kor mange barn som er født med umbilical aph<7.0 per måned Kor mange dagar det er mellom kvar gang det fødast eit barn med metabolsk acidose (MA) Indikatorar Status Resultater fra første målinger Dagar mellom barn med Apgar<7 etter 5 min(apgar5 <7) Nullmåling er utført i perioden 1.juli- 1.november Gjennomsnittleg intervall (dagar) mellom hending på nullmåling: 5.55 dagar Dagar mellom barn fødd med metabolsk acidose (MA) Barn fødd med umbilical aph<7.0 per måned Fødslar kor sjekkliste er brukt Nullmåling er utført i perioden 1.januar- 1.november Nullmåling er utført i perioden 1.juli- 1.november Summering er gjort og samanlikna i 4 tidsperiodar frå sjekklisten ble innført (1.nov-15.jan) Gjennomsnittleg intervall (dagar) mellom hending på nullmåling: 25.8 dagar Gjennomsnittleg antall barn per månad fødd med umbilical aph<7.0 på nullmåling: 1.64 barn Måloppnåelse er auka frå 48 % i november til 75 % i 1.halvdel av januar. (Figur 1) Figur 1: Andel fødsler hvor sjekkliste har blitt brukt 1.nov14-15.jan periode Mean: LCL: UCL: EpiData Analysis Graph SYNERGI Kvinneklinikken brukar Synergi; Helse-Vest sitt meldesystem for uønska hendingar. Klinikken har ein 50% intern ressurs som i samarbeid med alle leiarane ved Kvinneklinikken, legg til rette for undervisning i bruk av Synergi og sakshandsaming av Synergi meldingane. 4

5 Det var i heile Helse Bergen ein auke i meldingar frå føregåande år, og på Kvinneklinikken. I 2014 vart det registrert Synergimeldingar ved Kvinneklinikken. Dei aller fleste av desse meldingane fekk ingen konsekvens verken for pasientar, tilsette eller drift. Ved årsskifte var alle Synergimeldingane sakhandsama. EPIKRISETID Gjennomsnittleg epikrisetid for 2014 var for heile Kvinneklinikken; 89.2%. HMS Det blei i 2014 registrert 36 uønska hendingar, klassifisert som HMS hendingar. Dei fleste av desse beskriv hendingar som oppstod som følgje av samtidigheits situasjonar, stikkskade (11), fall/slag (4) eller inneklima som ikkje var tilfredsstillande. Det var 4 AMU møte i løpet av Hovedverneombod Hildegunn Vikør Ekanger eller Siw Gjelsten deltok på alle desse møta. Hovedverneombod deltok også på utvida leiarmøte. FØDESEKSJONEN. KLINISK AKTIVITET. Det var 5092 fødslar ved Kvinneklinikken i 2014 dette er inkl. transport og ikkje planlagte heimefødslar. Fødeseksjonen registrerte i 2014 alle fødslar etter svangerskapsveke 22 i fødedataprogrammet NATUS. Alle vidare oversyn og tabellar over fødselsaktiviteten, byggjer på data henta frå NATUS. Antall transport fødslar, barn født før innkomst og dødfødte barn er ekskludert i desse tala Føden * Storken Total antall: Kjelde: NATUS * - inkl. eit barn født på Obs.posten i uke 23,0 5

6 Kvalitets indikatorar: Sectio: Antall sectio totalt ,2% ,6% ,6% Elektiv sectio 163 3,2 % 171 3,4% 174 3,5% Akutt sectio % ,2% 461 9,2% Rifter: % = av antall fødsler totalt/5150 Grad ,7% av alle vaginale fødsl. 2,4% av alle vag.fødsl. 1,9% av alle vag.fødsl. - Rift grad 3A 61 = 1,4% 53 1,2% 39 0,9% - Rift grad 3 B 49 = 1,1% 45 1,0% 39 0,9% - Rift grad 3 c 4 = 0,1% 5 0,1% 2 0% - Rift grad 4 3 = 0,1% 2 0% 5 0,1% Poliklinisk aktivitet - Fødeseksjonen: Det var totalt polikliniske konsultasjonar på Fødeseksjonen i Dette inkluderer ikkje pasientar som ikkje møtte til oppsett time. Hendingar ved Fødeseksjonen i Det vart på bakgrunn av ein henvendelse frå Avregningutvalget fokus på bruken av ulike diagnosekoder i kategorien P92; problem med næringsinntak hos nyfødde. Det viste seg ved gjennomgangen at det var etablert ei oppfatning av at diagnosekodene skulle brukast som uttrykk for aktivitet knytt til problem med næringsinntak hos nyfødde. Dette er ikkje intensjonen for når diagnosekodene i kategorien P92 skulle brukast. Det er sett i verk tiltak for å endre bruken av diagnosekodane. Jordmor i Heimen. 5. mai på Den internasjonale jordmordagen, var det dobbel feiring på Kvinneklinikken. Barselkvinnene og deira nyfødde fekk eit nytt tilbod tidleg heimreise etter fødselen med oppfølging av jordmor frå Kvinneklinikken dei fyrste dagane heime. Viseadm. dir. Ann Sissel Faugstad, «avduker» elbilen jordmødrene skal bruke når dei reiser på heimebesøk til mødre & nyfødde. Heimetilbodet vil gjelde alle kvinner som bur i Bergen kommune, og som har hatt eit normalt svangerskap og ein normal fødsel til termin. Dei kan reise heim 8-24 timar etter fødsel. 6

7 Dagen etter heimreise vil dei få besøk av ei jordmor frå Kvinneklinikken. Jordmor gjer mor individuelt tilpassa oppfølging og rettleiing, råd om amming, informasjon om barnestell og undersøking av rifter og sting. Barnet vil få vektkontroll, undersøking av høyrsel og blodprøve til nyfødd screening tar jordmor på heimebesøket. Samhandling med kommunane. Kvinneklinikken har samhandlingsprosjekt med 5 omegnskommunar. Hovudfokus i desse prosjekta, er barseltenester til friske barselkvinner og deira nyfødde. Prosjektperioden går frå 2014 til Prosjekta er i tråd med anbefalingane i Nasjonal faglige retningslinje for barsel omsorga, utgjeve av Helsedirektoratet i Prosjekta bidreg og til overføring av tenester frå spesialisthelsetenesta til kommunehelsetenesta, i tråd med intensjonane i samhandlingsreforma. Kommunane Os, Askøy, Fjell, Sund og Øygarden tilbyr familiar barseloppfølging etter heimreise frå Kvinneklinikken. For mange vil oppfølginga skje på heimebesøk, medan andre vil møte jordmor på ein lokal base. Jordmor tilbyr tett og individuelt tilpassa oppfølging og rettleiing. Det vert og teken vektkontroll, hørselstest og nyføddscreening på desse konsultasjonane. Dette tilbodet gjer at fleire kvinner kan reise tidlegare heim frå Kvinneklinikken enn før. Dette gjeld friske kvinner og barn, der det under og rett etter fødsel ikkje har oppstått komplikasjonar. Nokre av dei kvinnene/borna som av ulike årsaker treng eit lengre opphald på barsel avdelinga på Kvinneklinikken eller tett oppfølging etter heimreise, vil og kunne nytte seg av jordmortenestene i kommunane. Det vert då i samarbeid med kvinna, jordmor og evt, helsesøster, laga ein tilpasse, individuell plan for kontroll og oppfølging. Jordmødrene i kommunene samarbeider tett med helsesøster. Helsesøster tek over oppfølgingen av den nyfødte frå ca. 6.dag etter fødsel. 7

8 Oppstart av Jordmor Heim, Fjell: SEKSJON FOR FOSTERMEDISIN OG ULTRALYD Undersøkinger Rutine ultralyd mm Fosterdiagnostisk UL av desse: tidleg UL Annan Ultralyd Genetisk vegleiing Sum konsultasjonar Invasive inngrep: Gynekologi Obstetrikk CVS - Amniocentese - Transfusjon - thoraxdrenasje Sum invasive inngrep SEKSJON FOR GENERELL GYNEKOLOGI Nasjonal behandlingstjeneste for pasientar med gynekologiske fistlar: 8

9 Henviste pasientar som er behandlet frå Hordaland Regionalt utafor regionen/nasjonalt I 2014 vart 41 pasientar vurdert og behandla ved Nasjonal Behandlingstjeneste for gynekologiske fistlar; 31 pasientar med enterogenital fistel og 10 med urogenital fistel. Dette er ein auke frå tidligare år. 30 % av tilvisingane kom i år utanfor Helse-Vest region. Før senteret vart etablert som nasjonalt behandlingssenter i 2012, var det gjennomsnittleg 20 % tilvisingar frå andre helseføretak. Fisteldiagnostikk kan vere vanskeleg; små fistlar er ikkje alltid er lett å påvise. Symptom som avføring-/luftlekkasje og urinlekkasje/utflod kan ha andre årsaker enn fistel. Ca. 50 % av de som vert henvist får påvist fistel. Mistanke om gynekologisk fistel er indikasjon for tilvising til Nasjonal behandlingstjeneste, for avklaring og undersøking i narkose. Dersom det vert påvist perianalfistlar som er reint inflammatorisk betinget (ikkje skylda obstetrisk eller gynekologisk skade), vert desse pasientane behandla hos gastrokirurgar. Dette gjaldt kun 2 pasientar av dei 41 som blei tilvist til senteret i Dei fleste vesikofistlane får tilbod om operasjon, med godt resultat (unntak strålefistlar). Enterofistlar som er kirurgisk eller obstetrisk forårsaka får og tilbod om operasjon, med gode resultat. Men ved inflammatorisk tarmsjukdom vert det i samarbeid med gastromedisiner oftast først gjeve medikamentell behandling. Vi samarbeider tett med gastrokirurgar, spesielt om det er naudsynt med temporær enterostomi eller revisjon av bekkenreservoar. Kvalitetsverktøy, Register for gynekologiske fistlar, Medisinsk kvalitetsregister Registeret omfattar pasientar som har vore og vert behandla for fistel ved Kvinneklinikken. Registeret vart oppretta i Det vart då og gjeve godkjenning for å innlemme opplysningar retrospektivt, frå senteret vart godkjent som Nasjonal Behandlingstjeneste for Gynekologiske Fistlar i 2012, utan samtykke frå tidligare pasientar. Men frå godkjenningstidspunkt for fistelregisterert i 2014 vert samtykke frå pasientar som vert inkluderte, innhenta. Registeret vert brukt for fortlaupande å evaluere kvalitet på behandlinga. Så langt er 330 pasientar inkludert i registeret. 9

10 Leiar av senteret er overlege, dr.med. Jone Trovik Årsrapport 2014, Nasjonal Behandlingstjeneste gynekologiske Fistler: SEKSJON FOR ASSISTERT BEFRUKTNING: Eit særs godt samarbeid med fertilitesklinikken i Helse Fonna og dyktige rådgjevarar ved seksjon for e-helse kunne seksjonen endeleg ta i bruk det nye regionalt fagsystem innan fagområdet assistert befruktning. Systemet vart sett i drift 17.februar Arbeidet i Helse Vest har også resultert i at den offentlege fertilitetsavdelinga i Porsgrunn og ein nystarta privat klinikk har kjøpt det same fagsystemet. Ytterlegare 2 offentlege sjukehus vil truleg gå til innkjøp i laupet av Som eit resultat av arbeidet med innføring av nytt fagsystem, kombinert med eit utfordrande år kva gjaldt mannskapsressursar, måtte seksjonen redusere talet på behandlingar som vart utført i Ventetida har difor dessverre auka. SEKSJON FOR GYNEKOLOGISK KREFT: Hendingar ved Seksjon for gynekologisk kreft i 2014 : - Bruk av vaktpostlymfeknute prosedyre ved vulva cancer - Endret preoperativ risikostratifisering for corpus cancer - Opprettelse av Kreftkoordinator - 3 nye kliniske studier for ovarial cancer, residiv Polikliniske konsultasjonar gynekologisk seksjon: Det var totalt polikliniske konsultasjonar på Gynekologisk seksjonen i Dette inkluderer ikkje pasientar som ikkje møtte til oppsett time. 10

11 KONTORSEKSJONEN: Gjennomsnittleg epikrisetid for 2014 var for heile Kvinneklinikken; 89.2%. Seinsommar/hausten 2014 vart papirjournalarkivet ved Kvinneklinikken overflytta til Dokumentasjonsavdeling, til eit felles journaldepot for heile Helse Bergen. INTERNASJONALT ARBEID. Mor/barn samarbeidet med Malawi som hadde pågått sidan 2007 vart fasa ut våren Grunnen til dette var at hovudprosjektet, som i utgangspunktet var finansiert av den norske ambassaden i Malawi, ikkje hadde økonomisk støtte lenger enn fram til 1. mars Difor vart også utvekslingsprogrammet i regi av Fredskorpset avslutta om lag samtidig, då dette var for lite til å vera eit sjølvstendig prosjekt utan å vera ein del av eit større samarbeid. I alt 9 jordmødrer frå Malawi hadde ved prosjektavslutning hatt til saman 65 månaders opphald på Kvinneklinikken, og tilsvarande har jordmødrer frå Kvinneklinikken arbeidd ved Bwaila og Kamuzu Central Hospital i Malawi. For meir informasjon, sjå nettsidene til Avdeling for internasjonalt arbeid. Mnazi Mmoja Hospital, Zanzibar Workshop implementering av nye Workshop bruk av partogram. Guidelines for Føden. Kvinneklinikken hadde vedtatt å imøtekomme førespurnaden frå Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar om å starte eit samarbeid innan obstetrikk og gynekologi i Barneklinikken hadde hatt eit samarbeid med nyføddavdelinga på Mnazi Mmoja i fleire år, og det var naturleg å etablere eit felles mor/barn samarbeid mellom Haukeland og Mnazi Mmoja. Gynekolog TarekMeguid som vi hadde hatt samarbeid med i Malawi, vart invitert til å bli tilsett i prosjektet. Målsettingar for prosjektet, vilkår og tentative planar for eit langsiktig samarbeid vart bestemt i møte mellom Adm. dir Stener Kvinnsland, Direktør Jon Wigum Dahl ved Avdeling for internasjonalt samarbeid; rådgivar Grete Marie Eilertsen og jordmor/prosjektkoordinator Britt 11

12 Eide og Tarek Meguid i oktober 2013 på Zanzibar. Meguid aksepterte invitasjonen og flytta til Zanzibar og prosjektet starta opp i januar Det er utarbeidd ein prosjektplan/situasjonsanalyse som vart vedteken av alle partar i mai Prosjektet er planlagt å vare i 8-10 år og er framleis i startfasen. Det har skjedd ei rekkje positive framskritt i 2014 (sjå s. 28: «Short Report on Activities 2014»). Det er søkt om Fredskorps utvekslingsprogram for jordmødrer, og det er også søkt om private midlar til utstyr og instrument FORSKING OG FAGUTVIKLING. Forsking og undervisning er to av Kvinneklinikken sine kjerneområde. Det er eit aktivt forskingsmiljø ved klinikken. Særlege satsingsområde er fostermedisin, kreftforsking og registerforsking i samarbeid bl.a. med Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret. Seksjon for gynekologisk kreft har utstrakt forskningsvirksomhet i samarbeid med universitetet. Studiesenteret ved seksjonen er ein delvis sjølvfinansiert eining som koordinerer industrifinansierte studier og forskar initierte studier. Fleire pågåande studier: Industrifinansiert: OVAR-12, OVAR-17 og Nova-Trial. Forsker initierte: Residiv studien og DNA-BONus Therapeutic strategies for anti-neoplastic activity in ovarian carcinomas Prediction of platinum response and development of imagine guided surgery. Prognosen for kvinnene med eggstokkreft kvinner med denne sjukdommen er dårlig, og mindre enn 45% bli kurert. Det er nødvendig med nye behandlingsstrategier. Dette er en heterogen tumorgruppe som kan klassifiseres på basis av bestemte morfologiske og genetiske karaktertrekk. Hovedmålsettingen er å klarlegge hvordan man bedre kan selektere en målrettet behandling. Det anvendes en translasjonell biomedisinsk tilnærming. Velkarakteriserte cellelinjer og vevog celleprøver fra egen biobank undersøkes i in vitro studier og analyser av dyremodeller. En profilering hvor man undersøker tumorcellenes følsomhet for bestemte cellegifter og tilstedeværelse av angrepspunkt for mer målrettet behandling blir gjennomført, og personlige tumortransplantat i musemodeller etableres. 12

13 Ansvarlige personer: Katharina Bischof, Øystein Helland Thomsen og Line Bjørge Prosjeketet skal fullføres i løpet av AV-blokk prosjekt Medfødt hjerteblokk er ein sjeldan, men alvorleg sjukdom som rammar hjertet sitt ledningssystem. Vi veit i dag at forekomsten av medfødt hjerteblokk kan vere koblet til visse typar antistoffer hos mor. Desse antistoffa, SSA/Ro og SSB/La, finst hos kvinner med Sjøgrens syndrom og SLE, men kan også finnast hos friske individ. Målet med prosjektet er å auke forståinga av sjukdomsforløpet, og å finne mogleg behandling. Denne studien er ein multisenter studie som går ut fra Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Sverige. Prosjektet har fått etisk godkjenning både i Norge og Sverige. Studiepopulasjon: Familiar som har barn med medfødt hjerteblokk. Ansvarlege personar i Norge: Cathrine Ebbing og Torvid Kiserud, KKB. BabyPEP prosjektet: Formålet med denne observasjonsstudien er å undersøkje kva for faktorar som har betydning for prognosen til barn som er født ekstremt tidleg. Parametarne som vil bli undersøkt er blant anna vekst og sirkulasjon i fosterlivet, infeksjon og betennelsestilstandar og behandling og komplikasjonar i nyfødtperioden. Barna vil i utgangspunktet bli følgt opp til dei når 5 års alder. Den delen av prosjektet som føregår på Kvinneklinikken inneber anamnese, ultralyd og Doppler undersøking, og blodprøver og placentaprøver til biobank. Ansvarlege personar på Kvinneklinikken: Cathrine Ebbing, Torvid Kiserud Placentapatologi prosjekt: Eit samarbeid med avdeling for patologi. Betre klassifisering av placenta patologi og byggje opp ein kvalitets database for placentaundersøkelser som knyter relevant klinisk informasjon til placentapatologi. Ansvarlege personar på Kvinneklinikken: Cathrine Ebbing og Jørg Kessler. Ansvarlege personar på avdeling for patologi: Karin Collett og Elisabeth Budal. Gjennomføring: Det er reviderte retningslinjer for kva for placentae som skal sendast til patologisk avdeling for undersøking. I tillegg skal det samlast placentaer frå ein lavrisiko populasjon. Mastergrader Trine Lise Haugsøen: 13

14 Tittel på masteroppgaven: TENÅRINGSSVANGERSKAPET. En kvalitativ studie om opplevelser i svangerskapet, og møtet med jordmor. https://www.duo.uio.no/handle/10852/40622 Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO, (Master Thesis 60 sp). Trude Thommesen: Tittel på masteroppgaven: «I m afraid, actually! Midwives challenges in providing quality maternal and newborn care in health centres in Addis Ababa, Ethiopia. Det er en Master of Philosophy in International Health. Senter for internasjonal helse, Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB, (Master Thesis 60 sp). Ph.d.grader Henrica Werner Disputerte 20.mai 2014 med avhandlingen: «clinical and molecular markers in endometrial cancer. Studying prognostic and predictive biomarkers that can help to individualise therapeutic dicisions. Øystein Helland Disputerte 23.mai 2014 med avhandlingen: «Ovarian Cancer: A Clinical Challenge Requiring Basic Answers». PUBLIKASJONER

15 ALBRECHTSEN, SUSANNE 1. Albrechtsen, Susanne; Klungsøyr, Kari; Bergholt, Thomas; Løkkegård, Ellen; Rasmussen, Sven; Barnadottir, Ragna; Masdottir, BB; Smarason, Alexander; Faberberg, MC; Gotwall, Karen; Kallen, Karen; Pykonen, A; Tapper, Anna-Maja; Gissler, Mika; Skjeldestad, Finn Egil. Breech deliveries in the Nordic countries. Biannual meeting of the Nordic association of obstetrics and gynecology; , HAUKELAND UiB UiT 2. Kessler, Jørg; Moster, Dag; Albrechtsen, Susanne. Delay in intervention increases neonatal morbidity in births monitored with cardiotocography and STwaveform analysis. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2014 ;Volum 93.(2) s , HAUKELAND UiB 3. Løkkegård, Ellen; Rasmussen, Sven; Pykonen, A; Tapper, Anna-Maja; Bjarnadottir, Ragna; Masdottir, BB; Smarason, Alexander; Klungsøyr, Kari; Albrechtsen, Susanne; Faberberg, MC; Gotwall, Karin; Kallen, Karen; Skjeldestad, Finn Egil; Gissler, Mika; Bergholt, Thomas. Cesarean delivery in induced women - Nordic countries Biannual meeting of Nordic assication of obstetrics and gynecology; , HAUKELAND UiB UiT 4. Pykkonen, A; Gissler, Mika; Skjeldestad, Finn Egil; Klungsøyr, Kari; Albrechtsen, Susanne; Løkkegård, Ellen; Rasmussen, Sven; Bergholt, Thomas; Bjarnadottir, Ragna; Masdottir, BB; Smarason, Alexander; Fagerberg, MC; Gotwall, Karin; Kallen, Karen; Tapper, Anna-Maja. Caesaren delivery in Nordic countries : a registry study using the Robson groups. Biannual meeting of the Nordic association of obstetrics and gynecology; , HAUKELAND UiB UiT 5. Skjeldestad, Finn Egil; Klungsøyr, Kari; Bergholt, Thomas; Løkkegård, Ellen; Rasmussen, Sven; Bjarnadottir, Ragna; Masdottir, BB; Smarason, Alexander; Faberberg, MC; Kallen, Karin; Gotwall, Karin; Pykonen, A; Tapper, A-M; Gissler, Mika; Albrechtsen, Susanne. Caesarean delivery among nulliparous women - Nordic countries Biannual meeting Nordic association of Obstetrics and Gynecology; , HAUKELAND UiB UiT BJØRGE, LINE 1. Earp MA, Kelemen LE, Magliocco AM, Swenerton KD, Australian Ovarian Cancer Study Group, Australian Cancer Study (Ovarian Cancer), Chenevix Trench G, Hein A, Ekici AB, Beckmann MW, Fasching PA, Lambrechts D, Despierre E, Vergote I, Lambrechts S, Doherty JA, Rossing MA, Chang- Claude J, Seibold P, Rudolph A, Friel G, Moysich KB, Odunsi K, Sucheston L, Lurie G, Goodman MT, Carney ME, Thompson PJ, Runnebaum I, Duerst M, Hillemanns P, Doerk T, Antonenkova N, Bogdanova N, Leminen A, Nevanlinna H, Pelttari LM, Butzow R, Bunker C, Modugno F, Edwards RP, Ness RB, de Bois A, Heitz F, Schwaab I, Harter P, Karlan BY, Walsh C, Lester J, Jensen A, Kjaer SK, Hogdall E, Sellers TA, Fridley BL, Goode EL, Cunningham JM, Veirkant RA, Giles GG, Baglietto L, Severi G, Southey MC, Liang D, Jie Lin J, Lu K, Hildebrandt MAT, Levine DA, Bisogna M, Schildkraut JM, Iversen ES, Weber RP, Berchuck A, Vitonis AF, Cramer DW, Terry KL, Poole EM, Tworoger SS, Bandera EV, Orlow I, Olson SH, Chandran U, Wik E, Salvesen HB, Bjorge L, Halle MK, van Altena AM, Aben KKH, Kiemeney LA, Massuger LFAG, Hays LE, Pejovic T, Bean Y, Gronwald J, Lubinski J, Jakubowska A, Krzystolik K, Wentzensen N, Brinton LA, Lissowska J, Garcia Closas M, Baker H, Dicks E, Song H, Tyrer J, Pharoah PP, Eccles D, Campbell IG, Whittemore AS, McGuire V, Sieh W, Rothstein JH, Phelan CM, Risch HA, McLaughlin JR, Narod SA, Ziogas A, Anton-Culver H, Gentry-Maharaj A, Gayther SA, Ramus SJ, Menon U, Harrington P, Wu AH, Pearce CL, Pike MC, Lee A, Budzilowska A, Plisiecka-Halasa J, Moes- Sosnowska J, Kupryjanczyk J, Cook LS, Le ND, Brooks Wilson A on behalf of the Ovarian Cancer Association Consortium. Genome-wide Association Study of Subtype-Specific Epithelial Ovarian Cancer Risk Alleles Using Pooled DNA. Hum Genet 2014;133: doi: /s Epub 2013 Nov Haldorsen IS, Stefansson I, Grüner, Husby JA, Magnussen IJ, Werner HMJ, Salvesen Ø, Bjørge L, Trovik J, Taxt T, Akslen LA, Salvesen HB. Increased microvascular proliferation is negatively correlated to tumor blood flow and has unfavorable outcome in endometrial carcinomas Br J Cancer 2014; 110: doi: 15

16 /bjc Epub 2013 Oct Ojesina AI, Lichtenstein L, Freeman SS, Pedamallu CS, Imaz-Rosshandler I, Pugh TJ, Cherniack AD, Ambrogio L, Cibulskis K, Bertelsen B, Romero-Cordoba S, Treviño V, Vazquez-Santillan K, Guadarrama AS, Wright AA, Rosenberg MW, Duke F, Kaplan B, Wang R, Nickerson E, Walline HM, Lawrence MS, Stewart C, Carter SL, McKenna A, Rodriguez-Sanchez IP, Espinosa-Castilla M, Woie K, Bjorge L, Wik E, Halle MK, Hoivik EA, Krakstad C, Gabiño NB, Gómez-Macías GS, Valdez-Chapa LD, Garza-Rodríguez ML, Maytorena G, Vazquez J, Rodea C, Cravioto A, Cortes ML, Greulich H, Crum CP, Neuberg DS, Hidalgo-Miranda A, Escareno CR, Akslen LA, Carey TE, Vintermyr OK, Gabriel SB, Barrera-Saldaña HA, Melendez-Zajgla J, Getz G, Salvesen HB, Meyerson M. Landscap of genomic alterations in cervical cancer. Nature Feb 20;506(7488): doi: /nature Epub 2013 Dec Helland Ø, Popa M, Vintermyr OK, Molven A, Gjertsen BT, Bjørge L, McCormack E. First in-mouse development and application of a surgical relevant xenograft model of ovarian carcinomas. PLoS One. 2014; 9:e doi: /journal.pone ecollection Løkeland M, Iversen OE, Engeland A, Økland I, Bjørge L. Medical abortion with home admini-stration of misoprostol up to 63 days gestation. Acta Obstet Gynecol Scand 2014 Apr 27. doi: /aogs Acta Obstet Gynecol Scand 2014; 93: Kelemen LE, Terry KL, Goodman MT, Webb PM, Bandera EV, McGuire V, Rossing MA, Wang Q, Dicks E, Tyrer JP, Song H, Kupryjanczyk J, Dansonka-Mieszkowska A, Plisiecka-Halasa J, Timorek A, Menon U, Gentry-Maharaj A, Gayther SA, Ramus SJ, Narod SA, Risch HA, McLaughlin JR, Siddiqui N, Glasspool R, Paul J, Carty K, Gronwald J, Lubiński J, Jakubowska A, Cybulski C, Kiemeney LA, Massuger LF, van Altena AM, Aben KK, Olson SH, Orlow I, Cramer DW, Levine DA, Bisogna M, Giles GG, Southey MC, Bruinsma F, Kjaer SK, Høgdall E, Jensen A, Høgdall CK, Lundvall L, Engelholm SA, Heitz F, du Bois A, Harter P, Schwaab I, Butzow R, Nevanlinna H, Pelttari LM, Leminen A, Thompson PJ, Lurie G, Wilkens LR, Lambrechts D, Van Nieuwenhuysen E, Lambrechts S, Vergote I, Beesley J; AOCS Study Group/ACS Investigators, Fasching PA, Beckmann MW, Hein A, Ekici AB, Doherty JA, Wu AH, Pearce CL, Pike MC, Stram D, Chang-Claude J, Rudolph A, Dörk T, Dürst M, Hillemanns P, Runnebaum IB, Bogdanova N, Antonenkova N, Odunsi K, Edwards RP, Kelley JL, Modugno F, Ness RB, Karlan BY, Walsh C, Lester J, Orsulic S, Fridley BL, Vierkant RA, Cunningham JM, Wu X, Lu K, Liang D, Hildebrandt MA, Weber RP, Iversen ES, Tworoger SS, Poole EM, Salvesen HB, Krakstad C, Bjorge L, Tangen IL, Pejovic T, Bean Y, Kellar M, Wentzensen N, Brinton LA, Lissowska J, Garcia-Closas M, Campbell IG, Eccles D, Whittemore AS, Sieh W, Rothstein JH, Anton-Culver H, Ziogas A, Phelan CM, Moysich KB, Goode EL, Schildkraut JM, Berchuck A, Pharoah PD, Sellers TA, Brooks-Wilson A, Cook LS, Le ND. Consortium analysis of dietgene interactions in purine and pyrimidine metabolism pathways with ovarian carcinoma risk. Mol Nutr Food Res 2014 Oct;58(10): doi: /mnfr Epub 2014 Jul 28. doi: /mnfr Landskron J, Helland Ø, Torgersen KM, Aandahl EM, Gjertsen BT, Bjørge L, Tasken K. Activated regulatory and memory T-cell accumulate in malignant ascites from ovarian carcinoma patients. Accepted for publication in Cancer Immunol Immunother, epub November Flem Jacobsen A, Henriksen T, Sandset PM, Bjørge L, Sagberg K. Trombose, antikoagulasjon og svangerskap. In: Nasjonal veileder i obstetrikk, Flem Jacobsen A, Kessler J, Øyan P. Eds 2014, pp Jacobsen AF, Kristiansen A, Bjørge L, Henriksen T, Eilertsen A, Sandset PM. Venøs trombose i svangerskapet, internasjonale retningslinjer blir norske. Tidsskift Nor Legef 2014;134: 926. doi: /tidsskr ecollection 2014 May. Abstrakter 1. Tangerås LH, Stødle GS, Thomsen LCV, Brettas G, Skei B, Bjørge L, Austgulen R, Iversen AC. Inflammation in normal and preeclamptic pregnancies, Presented at the Norwegian Biochemical Contact Meeting, January https://www.nbskontaktmote.no 2. Thomsen LCV, Melton PE, Tollaksen K, Lyslo I, Solberg P, Roten LT, Gundersen AS, Odland ML, Strand KM, Nygård O, Sun C, Iversen A-C, Austgulen R, Moses EK, Bjørge L. Heritability of cardiovascular diseases in a preeclampsia family cohort. Forskningsdagene ved UiB;

17 3. Ojesina AI, Murray B, Bjorge L, Woie K, Krakstad C, Lichtenstein L, Pedamallu CS, Taylor-Weiner A, Freeman SS, Cherniack AD, Lawrence MS, Carter S, Carey TE, Vintermyr OK, Bertelsen B, Crum CP, Getz G, Meyerson M, Salvesen HB. Clinicopathological Correlates of Somatic Genomic Alterations in Cervical Cancer. Presented at AACR annual meeting, San Diego, San Diego, April Dybedal I, Bjorge L, Hansen J-B, Majak P, Njaastad AM, Smedvig E, Abildgaard U. Antithrombin deficiency: VTE is frequent in women from affected families, even with low dose LMW heparin prophylaxis. VTE in pregnancy may be their first thrombotic event. Presented at 23rd International Congress On Thrombosis 2014, Valencia, May Ojesina AI, Murray B, Bjorge L, Woie K, Halle MK, Lichtenstein L, Pedamallu KS, Freeman SS, Cherniack AD, Lawrence MS, Cibulskis K, Carter SL, Walline H, Carey TE, Vintermyr OK, Bertelsen B, Crum CP, Getz G, Meyerson M, Salvesen HB. Relationships between somatic genomic alterations, tumor stage and progression-free survival in cervical cancer. Presented at IGCS, Melbourne, November Thomsen LCV, McCarthy N, Melton PE, Tollaksen K, Lyslo I, Solberg P, Roten LT, Nygård O, Cadby G, Austgulen R, Moses EK, Iversen AC, Bjørge L. A genetic connection between preeclampsia and chronic hypertension in Norwegian families. Presented at ISSHP 2014, New Orleans, October Løkeland M, Iversen OE, Bjørge T, Akerkar R, Bjørge L. Endring i abortpraksis etter implementering av medikamentell abort i Noreg i Gynekologen 2014; 3; 40 (G3). 8. Werner HMJ, Trovik J, Bjørge L, Woie K, Solveig Tingulstad, Anne C. Staff, ENITEC network/ MoMaTEC study group, Salvesen HB.. Biomarkørstyrt behandling ved kreft i livmorslimhinnen er vi klar for ny klinisk praksis? Presentasjon av data fra MoMaTEC 1 og planlagt MoMaTEC 2 (Molecular Markers in the Treatment of gynecological Cancers). Gynekologen 2014; 3; 44 (O1). EIDE, MARTHA GUNN Eide, Martha Gunn; Rusten, Marte; Male, Rune; Jensen, Knut Helge; Goksøyr, Anders. A characterization of the ZFL cell line and primary hepatocytes as in vitro liver cell models for the zebrafish (Danio rerio). Aquatic Toxicology 2014 ;Volum 147. s. 7-17, UiB ENGELSEN, INGEBORG BØE Veddeng, Anne; Husby, Thomas; Engelsen, Ingeborg Bøe; Kent, Andrew; Flaatten, Hans. Impact of night shifts on laparoscopic skills and cognitive function among gynecologists. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2014 ;Volum 93.(12) s , HAUKELAND UiB HAUGSØEN, TRINE TENÅRINGSSVANGERSKAPET. En kvalitativ studie om opplevelser i svangerskapet, og møtet med jordmor https://www.duo.uio.no/handle/10852/40622 KESSLER, JØRG 1. Eger, Siw Helen; Kessler, Jørg; Kiserud, Torvid; Markestad, Trond; Sommerfelt, Kristian. Foetal Doppler abnormality is associated with increased risk of sepsis and necrotising enterocolitis in preterm infants. Acta Paediatrica 2014, HAUKELAND UiB 2. Kessler, Jørg; Moster, Dag; Albrechtsen, Susanne. Delay in intervention increases neonatal morbidity in births monitored with cardiotocography and ST-waveform analysis. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2014 ;Volum 93.(2) s , HAUKELAND UiB 3. Olofsson, Per; Ayres-De-Campos, Diogo; Kessler, Jørg; Tendal, Britta; Yli, Branislava Markovic; Devoe, Lawrence. A critical appraisal of the evidence for using cardiotocography plus ECG ST interval 17

18 analysis for fetal surveillance in labor. Part I: The randomized controlled trials. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2014 ;Volum 93.(6) s , HAUKELAND OUS UiB 4. Olofsson, Per; Ayres-De-Campos, Diogo; Kessler, Jørg; Tendal, Britta; Yli, Branislava Markovic; Devoe, Lawrence. A critical appraisal of the evidence for using cardiotocography plus ECG ST interval analysis for fetal surveillance in labor. Part II: The meta-analyses. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2014 ;Volum 93.(6) s , HAUKELAND OUS UiB 5. Visser, Gerard H.A.; Kessler, Jørg. It is time to introduce ST analysis for fetal monitoring in the labor ward?. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2014 ;Volum 93.(6) s , HAUKELAND 6. Øian, Pål; Jacobsen, Anne Flem; Kessler, Jørg. Veileder i fødselshjelp Tromsø/Oslo/Bergen: Den norske legeforening 2014, UiB UiO UiT KISERUD, TORVID 1. Cung, Tam Giao; Paus, Anne Sofie Mørner; Aghbar, Ammar; Kiserud, Torvid; Hinderaker, Sven Gudmund. Stillbirths at a hospital in Nablus, 2010: a cohort study. Global health action 2014 ;Volum 7. s HAUKELAND UiB 2. Eger, Siw Helen; Kessler, Jørg; Kiserud, Torvid; Markestad, Trond; Sommerfelt, Kristian. Foetal Doppler abnormality is associated with increased risk of sepsis and necrotising enterocolitis in preterm infants. Acta Paediatrica 2014, HAUKELAND UiB 3. Merialdi, Mario; Widmer, Mariana; Gülmezoglu, Ahmet Metin; Abdel-Aleem, Hany; Bega, George; Benachi, Alexandra; Carroli, Guillermo; Cecatti, Jose Guilherme; Diemert, Anke; Gonzalez, Rogelio; Hecher, Kurt; Jensen, Lisa N.; Johnsen, Synnøve Lian; Kiserud, Torvid; Kriplani, Alka; Lumbiganon, Pisaka; Tabor, Ann; Talegawkar, Sameera A.; Tshefu, Antoinette; Wojdyla, Daniel; Platt, Lawrence. WHO multicentre study for the development of growth standards from fetal life to childhood: The fetal component. BMC Pregnancy and Childbirth 2014 ;Volum 14.(1), UiB 4. Nganjo Phiri, Selia; Kiserud, Torvid; Kvåle, Gunnar; Byskov, Jens; Evjen-Olsen, Bjørg; Michelo, Charles Cheembo; Echoka, Elizabeth; Fylkesnes, Knut Martin. Factors associated with health facility childbirth in districts of Kenya, Tanzania and Zambia: A population based survey. BMC Pregnancy and Childbirth 2014 ;Volum 14.(1:219) HAUKELAND SSHF UiB 18

19 5. Tennfjord, Merete Kolberg; Muleta, Mulu; Kiserud, Torvid. Musculoskeletal sequelae in patients with obstetric fistula - a case-control study. BMC Women's Health 2014 ;Volum 14., HAUKELAND UiB 6. Tennfjord, Merete Kolberg; Muleta, Mulu; Kiserud, Torvid. Musculoskeletal sequelae in patients with obstetric fistula a case-control study.. BioMed Central 2014 ;Volum 14.(1) s. 136-, UiB LØKELAND, METTE Løkeland, Mette; Iversen, Ole-Erik; Engeland, Anders; Økland, Ingrid; Bjørge, Line. Medical abortion with mifepristone and home administration of misoprostol up to 63 days' gestation. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2014 ;Volum 93.(7) s , FHI HAUKELAND UiB MACSALI, FERENC Johannessen, Ane; Verlato, Guiseppe; Benediktsdottir, Bryndis; Forsberg, Bertil; Franklin, Karl; Gíslason, Thorainn; Holm, Mathias; Janson, Christer; Jögi, Rain; Lindberg, Eva; Macsali, Ferenc; Omenaas, Ernst; Gomez Real, Francisco; Saure, Eirunn Waatevik; Schlünssen, Vivi; Sigsgaard, Torben; Skorge, Trude Duelien; Svanes, Cecilie; Torén, Kjell; Waatevik, Marie Johanne; Nilsen, Roy Miodini; de Marco, Roberto. Longterm follow-up in European respiratory health studies - patterns and implications. BMC Pulmonary Medicine 2014 ;Volum 14.(1:63), HAUKELAND UiB RASMUSSEN, SVEIN 1. Aasheim, Vigdis; Waldenström, Ulla; Rasmussen, Svein; Espehaug, Birgitte; Schytt, Erica. Satisfaction with life during pregnancy and early motherhood in first-time mothers of advanced age: A population-based longitudinal study. BMC Pregnancy and Childbirth 2014 ;Volum 14.(86) s. - HAUKELAND HIB UiB 2. Nilsen, Anne Britt Vika; Schytt, Erica; Waldenström, Ulla; Bernhardt, Eva; Espehaug, Birgitte; Rasmussen, Svein. Postponing Parenthood. Reproduktiv Hälsa; , HIB UiB 3. Nilsen, Anne Britt Vika; Schytt, Erica; Waldenström, Ulla; Espehaug, Birgitte; Bernhardt, Eva; Rasmussen, Svein. Factors associated with older first-time parents. Symposium; , HIB UiB 4. Nilsen, Anne Britt Vika; Schytt, Erica; Waldenström, Ulla; Rasmussen, Svein; Aasheim, Vigdis; Espehaug, Birgitte; Bernhardt, Eva. Factors associated with having the first baby at an advanced age. Fredagsmøte; , HIB UiB 5. Rasmussen, Svein. Re: Customized growth curves for identification of large-for-gestational age neonates in preeclamptic women. J. Espinoza, W. Lee, S. R. Martin and M. A. Belfort. Ultrasound Obstet 19

20 Gynecol 2014; 43: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2014 ;Volum 43.(2) s , HAUKELAND 6. Rasmussen, Svein; Irgens, Lorentz M.; Espinoza, J. Maternal obesity and excess of fetal growth in pre-eclampsia. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2014 ;Volum 121.(11) s , HAUKELAND UiB 7. Waldenstöm, Ulla; Aasheim, Vigdis; Nilsen, Anne Britt Vika; Rasmussen, Svein; Pettersson, Hans Järnbert; Schytt, Erica. Adverse pregnancy outcomes related to advanced maternal age compared with smoking and being overweight. Obstetrics and Gynecology 2014 ;Volum 123.(1) s , HIB UiB SALVESEN, HELGA List of publications Salvesen from PubMed from 2014 in order of contribution and importance 1. Ojesina AI, Lichtenstein L, Freeman SS, Pedamallu CS, Imaz-Rosshandler I, Pugh TJ, Cherniack AD, Ambrogio L, Cibulskis K, Bertelsen B, Romero-Cordoba S, Treviño V, Vazquez-Santillan K, Guadarrama AS, Wright AA, Rosenberg MW, Duke F, Kaplan B, Wang R, Nickerson E, Walline HM, Lawrence MS, Stewart C, Carter SL, McKenna A, Rodriguez-Sanchez IP, Espinosa-Castilla M, Woie K, Bjorge L, Wik E, Halle MK, Hoivik EA, Krakstad C, Gabiño NB, Gómez-Macías GS, Valdez-Chapa LD, Garza-Rodríguez ML, Maytorena G, Vazquez J, Rodea C, Cravioto A, Cortes ML, Greulich H, Crum CP, Neuberg DS, Hidalgo-Miranda A, Escareno CR, Akslen LA, Carey TE, Vintermyr OK, Gabriel SB, Barrera-Saldaña HA, Melendez-Zajgla J, Getz G, Salvesen HB*, Meyerson M*. Landscape of genomic alterations in cervical carcinomas. Nature 2014;506:371-5.*Joint senior authors. 2. Hoivik EA, Kusonmano K, Halle MK, Berg A, Wik E, Werner HM, Petersen K, Oyan AM, Kalland KH, Krakstad C, Trovik J, Widschwendter M, Salvesen HB. Hypomethylation of the CTCFL/BORIS promoter and aberrant expression during endometrial cancer progression suggests a role as an Epi-driver gene. Oncotarget 2014;5: Berg A, Hoivik EA, Mjos S, Holst F, Werner HM, Tangen IL, Taylor-Weiner A, Gibson WJ, Kusonmano K, Wik E, Trovik J, Halle MK, Oyan AM, Kalland KH, Cherniack AD, Beroukhim R, Stefansson I, Mills GB, Krakstad C, Salvesen HB. Molecular profiling of endometrial carcinoma precursor, primary and metastatic lesions suggests different targets for treatment in obese compared to non-obese patients. Oncotarget 2015; 6: Zhao Y, Yang Y, Trovik J, Sun K, Zhou L, Jiang P, Lau TS, Hoivik EA, Salvesen HB, Sun H, Wang H. A novel wnt regulatory axis in endometrioid endometrial cancer. Cancer Res 2014; 74: Werner HM, Trovik J, Halle MK, Wik E, Akslen LA, Birkeland E, Bredholt T, Tangen IL, Krakstad C, Salvesen HB. Stathmin protein level, a potential predictive marker for taxane treatment response in endometrial cancer. PLoS One 2014;9:e Haldorsen IS, Stefansson I, Gru ner R, Husby J, Magnussen IJ, Werner HMJ, Salvesen Ø, Bjørge L, Trovik J, Taxt T, Akslen LA, Salvesen HB. Increased microvascular proliferation is negatively correlated to tumour blood flow and is associated with unfavourable outcome in endometrial carcinomas Br J Cancer 2014;110: Mackay H, Eisenhauer EA, Kamel-Reid S, Tsao MS, Clarke B, Karakasis K, Werner HMJ, Trovik J, Akslen LA, Salvesen HB, Dongsheng T, Oza AM. Molecular Determinants of Outcome With Mammalian Target of Rapamycin Inhibition in Endometrial Cancer. Cancer 2014;120: Ytre-Hauge S, Husby JA, Magnussen IJ, Werner HM, Salvesen OO, Bjorge L, Trovik J, Stefansson IM, Salvesen HB, Haldorsen IS. Preoperative tumor size at MRI predicts deep 20

Dataene fra forskningsprosjektene legges i et søkbart forskningsregister, som nå inneholder data fra 2003 og 2004.

Dataene fra forskningsprosjektene legges i et søkbart forskningsregister, som nå inneholder data fra 2003 og 2004. Forord Dette er den andre rapporten basert på elektronisk innsamlet informasjon fra landsfunksjoner, nasjonale og regionale kompetansesentre, samt fra forskningsprosjekter som har fått midler fra Helse

Detaljer

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund SAMANDRAG AV POSTERAR TIL HELSE MIDT-NORGES FORSKINGSKONFERANSE 15. OG 16. SEPTEMBER 2008 I ÅLESUND...

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

Høringssvar - Intensivbehandling av nyfødte

Høringssvar - Intensivbehandling av nyfødte Sak 73/2013 Saksnr Utvalg Møtedato 73/2013 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11.9.2013 Saksbehandler: Elin Gullhav Høringssvar - Intensivbehandling av nyfødte STYRESAK Innstilling til vedtak

Detaljer

Lite liv observasjon og

Lite liv observasjon og Lite liv observasjon og oppfølging Ahus, 24. januar 2012 Jordmor Eli Saastad Normal fosteraktivitet hva er det? Observasjon av fosteraktivitet Oppfølging av gravide med lite liv Faktorer som kan påvirke

Detaljer

Faglig rapportering 2003

Faglig rapportering 2003 Faglig rapportering 17.03.04 10:34 Side 1 Faglig rapportering 2003 Forskningsprosjekter Nasjonale og regionale funksjoner FORORD 6 DEL 1: HOVEDINNTRYKK FRA RAPPORTERINGEN 7 NASJONALE OG REGIONALE FUNKSJONER

Detaljer

Vintermøtet på Beitostølen

Vintermøtet på Beitostølen Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology Member of EPHAR IUPHAR EUROTOX IUTOX www.nsft.net Vintermøtet på Beitostølen 2014 2 3 Norsk Selskap for Farmakologi

Detaljer

Vintermøtet på Beitostølen

Vintermøtet på Beitostølen Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikolog. Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology c/o Department of Biology, University of Oslo, P.O.Box 1066 Blindern, N-0316 Oslo, Norway Member of EPHAR IUPHAR

Detaljer

Årsrapport 2011. Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene

Årsrapport 2011. Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Årsrapport 2011 Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter

Detaljer

Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November

Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November Table of Content Table of Content... 2 Welcome to NMKs anniversary seminar on the ship Trollfjord!... 3 Velkommen til NMKs jubileums-seminar med

Detaljer

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg Nasjonalt råd for fødselsomsorg Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan SFINKTERSKADER VED FØDSEL BØR REDUSERES I NORGE Nasjonal handlingsplan Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Detaljer

Måling av O2 opptak WADA Barn og helse. Styrene 2008 Idrettsmedisinske priser DVD anmeldelse. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Måling av O2 opptak WADA Barn og helse. Styrene 2008 Idrettsmedisinske priser DVD anmeldelse. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2007 22. ÅRGANG Måling av O2 opptak WADA Barn og helse Styrene 2008 Idrettsmedisinske priser DVD anmeldelse 04_07_OMSLAG_ANDRE:01/05_OMSLAG_ANDRE

Detaljer

Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen

Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen 64 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr. 1 2013 Originalartikel Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen Home care nurses perspectives of factors of importance for their ability

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Lillehammer Forsking og utviklingsarbeid 2010 FORSKINGSRAPPORT 2010 Omslagbilete og bilete over: Høgskolen i Lillehammer ligg i eit klassisk parkmiljø på Storhove, knapt fem kilometer nord

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Oppdragsgiver Helsedirektoratet Bruker/pasientorganisasjonene Oslo universitetssykehus

Detaljer

DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE

DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE T H E N O R W E G I A N D E N T A L J O U R N A L 1 2 4. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 4 Alle bør stole på tannlab en sin! Vårt ønske er å bidra til å finne rett

Detaljer

The European Health Examination Survey (EHES)

The European Health Examination Survey (EHES) The European Health Examination Survey (EHES) Pilotundersøkelse Sotra i Hordaland, Norge Rapport fra Pilotprosjektets delprosjekt TANNHELSE 2011 Institutt for klinisk odontologi seksjon for samfunnsodontologi

Detaljer

Jordmora. Gir sentralisering et dårligere fødetilbud? nr. 2-2014 årgang 12. tidsskrift for jordmorforbundet nsf

Jordmora. Gir sentralisering et dårligere fødetilbud? nr. 2-2014 årgang 12. tidsskrift for jordmorforbundet nsf I DETTE NUMMERET: Jordmorutdanning i Afghanistan Mødredødlighet i Norge Synlig på sosiale medier Jordmora nr. 2-2014 årgang 12 tidsskrift for jordmorforbundet nsf Gir sentralisering et dårligere fødetilbud?

Detaljer

Forskningsprosjekter - Nasjonale funksjoner - Nasjonale og regionale kompetansesentre

Forskningsprosjekter - Nasjonale funksjoner - Nasjonale og regionale kompetansesentre Forskningsprosjekter - Nasjonale funksjoner - Nasjonale og regionale kompetansesentre Faglig rapportering 2007 HELSE VEST 1 Forord Helse Vest har i 5 år benyttet elektronisk rapporteringssystem for faglig

Detaljer

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 06.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 PRINSIPPSKISSE

Detaljer

Kontaktmøte på Svalbard Referat generalforsamling Radioaktivitet i beitedyr Nye doktorgrader Biorabiaten Ordkløveri Biostreker. Nr. 1/2015 39.

Kontaktmøte på Svalbard Referat generalforsamling Radioaktivitet i beitedyr Nye doktorgrader Biorabiaten Ordkløveri Biostreker. Nr. 1/2015 39. TIDSSKRIFT FOR NORSK BIOKJEMISK SELSKAP T Kontaktmøte på Svalbard Referat generalforsamling Radioaktivitet i beitedyr Nye doktorgrader Biorabiaten Ordkløveri Biostreker Nr. 1/2015 39. årgang HVEM ER PEDRO

Detaljer

skjelett Nakkesmerter Se side 15-18 Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007

skjelett Nakkesmerter Se side 15-18 Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 muskel skjelett Nummer 4/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 Nakkesmerter med vekt på nakkesleng og cervicobrachialgi utredning

Detaljer

Vår förening och omvärlden

Vår förening och omvärlden Årgang 15 nr. 1-2006 Av innholdet: Prosjekt Den doble aldringen Vykort från Ôsterrike Abstracts Bokanmeldelse Kurs, konferanser Nordisk Gerontologisk Forenings styre: Formann: Lars Andersson 1. viseformann:

Detaljer

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11 muskel skjelett Nummer 1/2010 25. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer, se side 3 Sa opp direkteoppgjørsavtale med HELFO Side 10 Nakkeslengskade i sen fase side 13-25

Detaljer

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2 Årsrapport 2009 NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret NGICG-CR 2008 og 2009 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2007 Behandling av pasienter med tykktarmskreft i Norge I

Detaljer

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011 Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag med kliniske anbefalinger 4 Innledning

Detaljer

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011 Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker SiV Grafi sk AT 2011 ÅRSRAPPORT 2010 2 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 3 Årsrapport

Detaljer

Endringer i normalfloraen ved antibiotikabehandling av nyfødte - kliniske og økologiske konsekvenser

Endringer i normalfloraen ved antibiotikabehandling av nyfødte - kliniske og økologiske konsekvenser Endringer i normalfloraen ved antibiotikabehandling av nyfødte - kliniske og økologiske konsekvenser 5.årsoppgave, Profesjonsstudiet i Medisin, UiT Norges arktiske universitet Student: Eeva-Liisa Angell,

Detaljer

CEREBRAL PARESEREGISTERET I NORGE (CPRN) SiV Grafisk AT februar 2011

CEREBRAL PARESEREGISTERET I NORGE (CPRN) SiV Grafisk AT februar 2011 SiV Grafisk AT februar 2011 CEREBRAL PARESEREGISTERET I NORGE (CPRN) ÅRSRAPPORT 2010 2 IvarHaagaas,seniorkonsulent,overlege SandraJulsenHollung,informasjonsrådgiver/koordinator GuroL.Andersen,leder,overlege

Detaljer

Rehabilitering mellom livsverden og funksjon

Rehabilitering mellom livsverden og funksjon Skandinavisk Rehabiliteringskonferanse Rehabilitering mellom livsverden og funksjon 11 12. november 2010 Program og abstraktbok 1 PROGRAM: Registrering og alle foredrag foregår på Høgskolen i Oslo, Pilestredet

Detaljer