Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013"

Transkript

1 Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013

2 «Kirke i Bergens hverdag» Av leder i fellesrådet Jørn-Henning Theis Er ikke kirke noe som hovedsakelig handler om søndager? Begravelser? Vielser? Konfirmasjoner? - Jo, det er det. Men kirken i Bergen er også så mye mer! En kartlegging som resulterte i en reportasje i Bergen Tidende i mars 2013 viste at personer var i kontakt med kirken i uke ! Det ville nærmest vært publikumsrekord på Brann Stadion, men her snakker vi altså om kirke! Jeg er stolt av Bergen Kirkelige Fellesråd. Mange mennesker i Bergen får et møte med kirken gjennom BKF. Og det er møter som setter spor. De fleste husker konfirmasjonsundervisningen. Jeg kan huske min. Den var ikke så spesiell, men jeg husker den. Jeg husker dagen vi giftet oss, og jeg husker de gangene vi har fulgt en kjær venn eller slektning til graven. Det er ikke hverdagskost, men en tydelig del av livet og hverdagen. Og alt dette handler om møter mellom mennesker, møter hvor vi skal få formidle kjærligheten fra Gud. Hverdagskirken, der vi fikk spille høyt med gitar og slagverk, reise på turer sammen, skaffe oss kjærester og gode råd som gikk over til varige verdier i livet. Hverdag og fest som til sammen danner livet! I det livet er kirken. Tall i seg selv er ikke noe mål. Men det viser noe om hvor kirken er mellom søndagene. Og den er i hverdagslivet der det leves. Fellesrådets nye visjon som du kan se under løfter oss til å se at livet faktisk har en himmel over seg, tross alt. Men vi vi trenger noen som kan speile himmelen av i hverdag og fest slik at vi kan tro på den. At himmelen er der. Uansett. At Gud elsker oss. Uansett. At mennesker kan få oppleve Guds kjærlighet i sine liv. Uansett. Takk for et spennende 2013, med ønske om at BKF skal få speile Guds himmel i mange hverdager og mange liv i 2014.

3 Visjon Bergen kirkelige fellesråd vedtok i 2013 en ny visjonsformulering: BKF - speiler Guds himmel i jordnært liv. Det er vårt håp at vi både gjennom vår forkynnelse og våre praktiske hverdagstjenester skal kunne formidle et glimt av den Gud som ble menneske i Jesus Kristus. På en forståelig måte har visjonen fått form og uttrykk gjennom Kristusfiguren i Domkirkehjemmets kapell. Det er en Kristusfigur uten hender. Over krusifikset står det skrevet: - Dere er mine hender. Det er dette det handler om, i BKFs jordnære liv og arbeid. Grunnlag BKF er hjemlet i Kirkeloven og Gravferdsloven, og er et selvstendig offentlig organ på lik linje med kommune og stat. Kirkeloven 14 beskriver fellesrådets oppdrag. Her heter det bl.a. at det kirkelige fellesråd i kommunen skal - ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene - utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen - fremme samarbeid mellom menighetsrådene - ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen Kirkelig fellesråd er også ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av kirker, og anskaffelse og drift av menighetsog prestekontor. Kirkelig fellesråds ansvar omfatter dessuten anlegg, drift og vedlikehold av kirkegårder/gravplasser. BKF - Akasia 2013 var det første året da BKFs omfattende ansvarsområde ble forsøkt ivaretatt gjennom to enheter: - moderorganisasjonen BKF som har sitt hovedfokus på menighetsarbeidet og Kirketorget - datterorganisasjonen Akasia som har sitt hovedfokus på bygninger, barnehager, gravplass- og gravferdsforvaltning og regnskap. Akasia ledes av Forvaltningsutvalget (FVU) som på delegasjon ivaretar konkrete deler av BKFs ansvarsområder. BKFs hjemmel for å opprette utvalg finner en i KL 13, 1.ledd, og i Regler om formene for menighetsråds og kirkelig fellesråds virksomhet, 8. Dette første året har vi erfart at Akasia/ FVU har kunnet spisse sitt fokus. Gjennom FVU har folkevalgte kommet tett på Akasias ansvarsområde og fått anledning til grundig gjennomgang og diskusjon før vedtak har blitt fattet. I fellesrådets møte 13.juni 2012 (sak 25/12) ble det for øvrig vedtatt at det skal settes i gang et arbeid med å utrede muligheten for å skille ut Forvaltningsutvalget i et eget selskap. Dette arbeidet er i gang og forventes sluttført høsten BKF/Akasia har i dag i overkant av 500 ansatte fordelt på menigheter, byggvedlikehold, barnehager, gravplass og administrasjon frivillige medarbeidere er knyttet til menighetenes arbeid. Virksomheten omfatter kvadratmeter bygg og over 600 dekar anlegg fordelt på 34 kirker, 27 kirkegårder/gravplasser, 12 barnehager, 5 kapell samt annen eiendom knyttet til disse. I 2013 hadde organisasjonen en omsetning på ca 380 millioner kroner og en investeringsramme på ca 80 millioner. Økonomien baserer seg på tilskudd fra Bergen kommune, Staten gjennom Bjørgvin bispedømmeråd, samt organisasjonens egne inntekter fra salg av tjenester gjennom Akasia et år med mye nytt og uprøvd Det var særdeles mye nytt som skulle finne sin form og funksjon i På mange områder opplevde vi at veien måtte bli til mens vi gikk den. Og vi fikk erfare at ting tar tid. Veldig mye tid og krefter ble brukt på å få på plass roller og ordninger, systemer og rapporteringsrutiner. Ikke minst har året vært preget av at det tok lang tid å få på plass nødvendige økonomi-/regnskapssystemer. Det samme har vært tilfelle med det elektroniske personalsystemet. Fana amfi, Bergens tusenårssted og arena for gudstjenester og vigsler i Fana. Foto: ESB.

4 BKFs kirkelige profil Enda har vi ikke evaluert om omorganiseringen har innfridd alle forventninger. Det vi likevel på det nåværende tidspunkt våger å si, er at BKF gjennom kirkevergeadministrasjonen har kommet tettere på menighetene. Dels har dette skjedd gjennom opprettelsen av administrasjonslederstillinger i alle menigheter, - og dels ved at kirkevergen og hans ledergruppe har deltatt på flere møter og arrangement ute i menighetene. I stillingsbeskrivelsen til administrasjonsleder heter det at administrasjonsleder er BKFs representant i soknet. På denne måten er det nå opprettet en bro for kommunikasjon begge veier. Det heter dessuten i stillingsbeskrivelsen at administrasjonsleder har det overordnete ansvar for menighetsrådets og fellesrådets virksomhet i menigheten og skal ivareta daglig ledelse og administrere stabsmøtet i samarbeid med sokneprest. vært «å spille hverandre gode». Totalt sett mener vi at omorganiseringen har styrket BKFs kirkelige profil. Miniseminarer Et bidrag til at fellesrådet kan ivareta sitt fokus på menighetsarbeidet, er innføringen av miniseminar i forlengelse av enkelte fellesrådsmøter. Målgrupper for seminarene har vært alle ansatte i begge linjer, fellesrådsmedlemmer og alle menighetsrådsmedlemmer i Bergens 25 menigheter. I 2013 ble det arrangert to slike seminar. Det første, som ble arrangert i Skjold kirke, handlet om Stålsettutvalgets innstilling, «Det livssynsåpne samfunn». Her deltok blant andre medlem av Stålsett-utvalget Rune Skjælaaen, biskop Halvor Nordhaug, kirkebyråd Gunnar Bakke, direktør i KA Frank Grimstad og nesteleder i fellesrådet Gunhild Hagesæther. Det andre seminaret ble arrangert i Olsvik kirke og hadde «frivillighet» som tema. Hovedinnleder her var den svenske presten i Oslo Per Anders Sandgren. Andre innledere var menighetsrådsleder i Olsvik Lars Kristian Stendahl Gjervik og biskop Halvor Nordhaug. Erfaringene vi har gjort med disse seminarene i 2013 tyder på at dette er en ordning som på en konkret måte bidrar til at fellesrådet kan leve opp til Kirkeloven når den sier at rådet skal utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen og fremme samarbeid mellom menighetsrådene. Fra venstre: Gunhild Hagesæther, Jørn- Henning Theis, kirkevergen, Frank Grimstad, Gunnar Bakke, Halvor Nordhaug og Rune Skjælaaen. Administrasjonsleders dobbeltrolle er utfordrende. Derfor har det vært gjennomført månedlige administrasjonsledersamlinger for å gi styrke og bevissthet i lederrollen. Og for å bidra til aksept og forståelse for den nye stillingen, har det i samarbeid med prostene vært arrangert prostivise samlinger for administrasjonsledere og sokneprester. Overskriften på disse samlingene har ORGANISASJONSKART FOR BKF Bergen kirkelige fellesråd Leder: Jørn-Henning Theis Kirkeverge Kjell Bertel Nyland Forvaltningsutvalget/Akasia Leder: Kjell Bertel Nyland Administrasjonssjef Edvin Stenhjem Bratli Økonomisjef Bjørg Sveinall Øgaard Akasia Daglig leder/ass. kirkeverge: Ove Christian Fredriksen Adm.-avdelingen Kirketorget Arkiv IKT Sekretariat for prostene Personalsjef Berit Bakke Økonomi, IKT og Adm. Mette R. Heimli HR Gro Gundegjerde Fagsjef menighet Tove Margrete Nordmark 25 menighetskontor Administrasjonsledere Gravplass Inghild Hareide Hansen Barnehage Edle Damm Eiendom Paul Marhaug

5 Arbeidet i fellesrådet Møter og saker BKF gjennomførte 5 møter i 2013 med til sammen 44 saker. Saksmengden har gått merkbart ned etter at Forvaltningsutvalget ble etablert og overtok mange av de sakene som BKF før hadde behandlet. Arbeids- og administrasjonsutvalget (AAU) forberedte sakene for BKF og hadde avgjørelsesmyndighet i noen saker. Det ble behandlet til sammen 40 saker i AAU. Av viktige saker kan nevnes: Budsjettog regnskapssaker, protokoller fra Forvaltningsutvalget, årsmelding, høring om «Det livssynsåpne samfunn», Akasias satsing på barnehagesektoren, evaluering av stillingsstørrelser for kantorene, visjon for BKF, årlig revisjon av Verdi- og måldokumentet og høring om «KAs fremtidige strategi». Høringer BKF behandlet to større høringer i Det livssynsåpne samfunn. BKFs høringssvar hadde fire punkter: 1. Prinsipper for et livssynsåpent samfunn 2. Forslag der utvalget går ut over sitt mandat 3. Den norske kirkes rolle som samfunnsaktør - gravferdsforvaltningen 4. Ansvar for middelalderkirker Hva skal KAs strategi i fremtiden være? BKF meldte tilbake at man ønsket: - at kirkelig organisering og arbeidsgiveransvar skal ligge lokalet - at dagens finansieringsmodell skal fortsette - at det bør utredes alternativer til offentlig tjenestepensjon - og at Staten skal ta et større ansvar for kirker som kulturminner BKF var dessuten høringsinstans på «Nye regler for kirkelige valg» og «Om endrede prostigrenser i Bjørgvin». Fellesrådets sammensetning I løpet av fjoråret var der noen endringer i representasjon fra menighetene. Her følger oversikten vi hadde ved utgangen av Verv Faste medlemmer Varamedlemmer Menighet Leder Jørn Henning Theis Christer Olsen Fana Nestleder Gunhild Hagesæther Torgeir Paulsen Sandviken Evelyn H. Fasteland Roald Zinke Arna Christian Nesset Gudmund Waaler Bergen domkirke Eva Taule Anne Kari Hersvik Aarstad Birkeland Bjørn Nordstrand Kåre Henry Julshamn Biskopshavn Klas Rønning Trond Bruun Bønes Anne Kristine Christiansen Ingjerd Danielsen Eidsvåg Erik Sterner Ingvild Roald Fridalen Thor-Erik Moss Silje Kristin Maurstad Fyllingsdalen Vidar Bruvik Torunn Oveland Apeland Laksevåg Aasmund Kvamme Jorunn Vidnes Landås Bente Krokeide Ina Kristiansen Loddefjord Hans Teige Steffen W. Rame Løvstakksiden Ragnar Gjengedal Ove C. Borge Nygård Lars Kristian Stendahl Yngve Jørgensen Olsvik Gjervik Nils Gunnar Toppe Hilde Haaland Kramer Salhus Marianne Eikner Målfrid Litlere Skjold Nora Johanne Engeline Lindén Reidun Hernes Slettebakken John Christian Gramstad Ole H. Meyer Storetveit Rolfsnes Tor Nordeide Randi Wollan Neuber Sælen Kari Blom Hans Jørgen Morvik Søreide Kristoffer Rolland Jorunn Haukås Ytre Arna Signe Sandberg Brit Rønningen Årstad Bjarte Flaten Christoffer Bjørdal Åsane Geistlig repr. Domprost Jan Otto Myrseth Prost Per Barsnes Bergen domkirke Kommunal repr. Harald Myklebust Harald Berge Breistein Bergen kommune Arbeids- og administrasjonsutvalget Jørn-Henning Theis, leder Gunhild Hagesæther, nestleder Jan Otto Myrseth, geistlig representant Eva Taule, BKF Lars Kristina Stendahl Gjervik, BKF Geir Møller, ansattrepr. Olav Øgaard, ansattrepr. Varamedlemmer: Per Barsnes, vara for geistlig repr. Kristoffer Rolland, 1. vara BKF Bjarte Flaten, 2. vara BKF Tor Nordeide, 3. vara BKF Marianne Eikner, 4. vara BKF Sven-Ove Rostrup, varaansattrepr. Lena Schjørn-Koivula, varaansattrepr. Kontrollutvalget Aasmund Kvamme, leder Klas Rønning Kari Blom Nora J. E. Lindén, 1. vara Marianne Eikner, 2. vara Utvalg for Akasia (Forvaltningsutvalget): Leder/kirkeverge, Kjell Bertel Nyland Nestleder, Bente Krokeide Medlem, Jørn-Henning Theis Medlem, Klas Rønning Medlem, Arne Grostøl Ansatterepresentant, Atle Nielsen Ansatterepresentant, Magnhild Selvik 1. vara Bjørn Norstrand 2. vara Anne Kristine Christiansen Vara ansatterepr. Rune Lilletvedt Andre møter/samhandling - Jevnlige samhandlingsmøter mellom prostene i Bergen og BKFledergruppen - To årlige møter mellom biskopens ledergruppe og BKF-ledergruppen - G4-møtene er to årlige møter mellom ledergruppene i fellesrådene i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen - Kirkevergen deltar på nettverksmøter med kirkeverger fra Bergens-regionen - Kirkevergen i Bergen er for tiden leder av Norges Kirkevergelag og Bjørgvin kirkevergelag

6 - tidligere publisert på hjemmesiden Kirke 7 dager i uken Kirken i Bergen blir brukt både på søndager og på hverdager. En kartlegging av aktivitetene i samtlige kirker i Bergen i uke 11, 2013 viser at bergensere var i kontakt med kirken denne uken. Av disse deltok 3656 på gudstjenesten 17.mars. De øvrige deltok på ulike arrangementer i ukens hverdager. Blant disse var det 3744 barn og 3696 ungdommer. Undersøkelsen viser at kirkene i Bergen blir brukt både som gudshus, arena for seremonier, kulturhus og som sosialt treffsted. Vi tror at kirken i Bergen gjør byen vår til et bedre sted å bo i. Dette mener vi blant annet fordi: - kirken i Bergen er i nærkontakt med alle slags mennesker gjennom alle livets faser, - fra vugge til grav, - i glede så vel som i sorg - kirken bidrar til å skape fellesskapsfølelse og forankring, mening og støtte i både høytidelige og kritiske situasjoner i livet - kirken er en sentral kulturbærer i byen - kirker og gravplasser representerer noe så fundamentalt som tilknytning både til det evige og til slektene som har gått foran - kirkebygg og gravplasser representerer selve kontinuiteten og de lange linjer i samfunnet og bidrar til å gi byen identitet - ca 80 % av byens innbyggere er medlemmer av Den norske kirke - antall deltakere ved gudstjenester, gravferd, vigsler, barne- og ungdomsaktiviteter eller tilbud til eldre er ca. ¾ million - i tillegg kommer ca turister som årlig besøker bergenskirkene - på gravplassområdet betjener vi alle byens innbyggere, uavhengig av tros- og livssyn Helga Myrseth ser at barna utvikler seg godt i samvær med andre barn i den åpne barnehagen. Tekst og foto: Tor Kristiansen Flott tilbud Bergen har gjennom de siste tiår fått en rekke moderne kirker som er tilrettelagt for aktiviteter gjennom hele uken. Flere tilbyr åpne barnehager og småbarnstreff. Åpen barnehage er et kjempeflott tilbud både til barna og oss småbarnsforeldre. Barna får viktige impulser i samvær med andre barn og vi foreldre har nytte av å snakke sammen, sier Helga Myrseth som har med seg sønnen Ole Myrseth Olsen på 15 måneder og nevøen Sigvald Myrseth Aarflot på barnehagen i Fridalen kirke. Barnehagen er åpen tre dager i uken fra 9 til Vi tilrettelegger lek og skapende aktiviteter for barna. Foreldrene blir kjent med andre foreldre. Dermed betyr vi mye for nærmiljøet og er et alternativ til tidlig barnehageplass, sier styrer Jorid Flisram Skare. Her er felles lunsj, sangstund og forskjellige aktiviteter alt etter hvilken årstid vi er i. Bærebjelke Ser vi nærmere på tallene i undersøkelsen, aner vi at store konfirmantkull bidrar til at mange tenåringer er innom kirken til undervisning og ungdomsgudstjenester i løpet av uken. Kirkene i Bergen er i nærkontakt med svært mange fra vugge til grav. Jeg tror vi makter å leve opp til visjonen om å være en åpen og tjenende folkekirke. Vi er en bærebjelke i folks liv og betyr noe for å bygge fellesskap og formidle kulturimpulser. Samtidig har vi alltid noe å strekke oss etter og ønsker i større grad å tilrettelegge for god diakonal omsorg, sier Kjell Bertel Nyland. Hele 1700 små og store var innom Bønes kirke på den store Bønesdagen 16. mars. Det er et veldig kjekt arrangement som denne gangen ble arrangert for 19. gang på rad. Her står lag og organisasjoner sammen om aktiviteter. Vi har konserter og kafé hele dagen, barna har mange tilbud og voksne møtes for å prate. I begynnelsen var tanken å samle inn til et kirkebygg. Nå samles vi for å styrke bydelen. Mye jobb, men et fantastisk hyggelig arrangement, sier Terese Mokkelbost, administrasjonsleder i Bønes menighet.

7 Menighetsarbeidet Oppslag i BT Frivillig engasjement For at menighetene skal kunne ivareta sine mange oppgaver, trengs det både lønnede og ulønnede medarbeidere. Det er en viktig oppgave for lønnede medarbeidere å legge til rette for frivillig og ulønnet engasjement i menighetene. BKF mener at frivillig engasjement er en del av kirkens kjernevirksomhet. Fordi vi mener at ulønnet medarbeiderskap er en viktig inkluderings-mekanisme i vår kirke, handler dette mer om teologi enn om økonomi, - det er en måte å være kirke på. Men det handler også om økonomi. Det er realistisk å regne med at menighetene i større grad enn tidligere må basere seg på frivillig arbeidskraft og egenfinansiering, for å opprettholde ønskede tjenester og aktiviteter. Totalt var det i frivillige knyttet til menighetenes mangfoldige arbeid. Uten de frivillige hadde det ikke vært mulig å nå så langt som kirken faktisk gjør i byen. Kirken i Bergen er i sannhet et byggverk av levende stener. Diakoni og levekår BKF mener at kirkens diakonale innsats er en viktig faktor i det helsefremmende arbeidet for menneskene i Bergen. I de fleste menigheter drives allerede et omfattende diakonalt arbeid både gjennom fast ansatte diakoner og gjennom frivillige medarbeidere. Dette er lavterskeltilbud i nærmiljøet som betyr mye både for barn, unge og voksne. I 2013 ble det nedlagt et omfattende «lobbyarbeid» overfor kommunen med tanke på økte ressurser til diakonale tiltak. I Bystyrets budsjettbehandling før jul ble det for 2014 bevilget 1 million friske kroner til formålet. BKF ønsker å styrke kirkens diakonale innsats i byen og bydelene. For å få dette til trengs det ytterligere profesjonalisering av arbeidet gjennom flere lønnede diakoner, - som igjen vil kunne engasjere og organisere flere frivillige. Foto: Marit Hommedal

8 - tidligere publisert på hjemmesiden Egen kirkebenk på Vestkanten Marit Bjørsvik og Gunnar Kolaas inviterer til en prat på kirkebenken. Tekst og foto: Tor Kristinasen Kirken vil være der folk er. Nå er det mulig å slå av en prate med en prest eller diakon på Vestkanten kjøpesenter. I en rolig krok i andre etasje har senteret satt opp en egen kirkebenk. - Kjøpesenteret er vår tids møtested. Vi er takknemlig for at senterledelsen har gjort det mulig for oss å møte folk akkurat her, sier sokneprest Gunnar Kolaas i Olsvik menighet. Vi møter han og diakon Marit Bjørsvik ved kirkebenken på Vestkanten. Her, like ved trappen opp fra Big Bite, står benken ved veggen. Der folk haster forbi, er det mulig å sette seg rolig ned og slå av en prat om hverdagens utfordringer. For å lytte - Her går det an å snakke om alt mulig, både åndelige spørsmål, personlige tema og praktiske ting som opptar den enkelte. Vi er på Vestkanten for å lytte som et medmenneske, sier Marit Bjørsvik. Olsvik og Loddefjord menighet står sammen om å bemanne kirkebenken noen timer hver uke. Nærmere mennesker bor i menighetene. De fleste er medlem av statskirken. Også fra andre deler av byen kommer folk til Vestkanten. Forretninger og aktivitetstilbud gjør det til et pulserende senter for barn, unge og voksne. - Vestkanten er vårt nærområde. Det vedkommer oss at dette er et godt sted å være. Vi vil gjerne være der for våre medmennesker og ønsker å være både lett tilgjengelig og synlig, sier Gunnar Kolaas. Trygghet Kirken er en naturlig del av folks hverdag. Han er glad for at kirken tas på alvor og tror at kirkens medarbeidere kan være med og skape trygghet på kjøpesenteret. Er det behov for en lengre samtale av mer personlig art, er det også mulig å trekke seg tilbake på et møterom. Jeg tror kirkebenken kan representere kristen omsorg i praksis. Her kan vi også informere om de tilbudene kirken har. Akkurat nå er vi spente på hva kirkebenken kan bety, sier Gunnar Kolaas. I 2013 ble det etablert et diakonalt nettverk for Bergen og Bjørgvin. Her møtes representanter for mange forskjellige organisasjoner som driver ulike former for diakonalt arbeid. Fra BKF møter både diakoner og en representant for administrasjonen. Dette forumet er nytt og en leter etter nyttige og gode møtepunkter og muligheter for å bli kjent og dra nytte av hverandres kompetanse. Et viktig mål er også å gjøre kirkenes og de kristelige organisasjonenes arbeid på dette området kjent og etterspurt.

9 Kirke og kultur BKF ønsker å styrke arbeidet med et målrettet kulturengasjement i kirken i Bergen. Vi vil arbeide for at kirken kan fremstå som en synlig kulturaktør i byen, preget av bredde i sine uttrykksformer, så vel som av kvalitet og dybde. Sentralt i denne sammenheng står «Påskefest». Med nærmere 60 større og mindre arrangement, var Påskefest 2013 mer omfattende enn noen gang tidligere. Programmet spente fra figurteater for barn i Nykirken, til rekviemesse i Johanneskirken, installsjonsutstilling i Slettebakken, Stabat Mater i Fridalen og Johannespasjon i Domkirken. Og vi ble invitert til orgelresitasjoner, meditasjonskonserter, middagsbønner og kveldstoner, vokalkonserter og kammermusikk, pasjonskonserter og musikkgudstjenester, messer og mere til. Gjennom «Påskefest» ønsker BKF å synliggjøre det meget omfattende og varierte kunstneriske og kirkemusikalske arbeid som skjer i våre 25 menigheter. Vi ønsker å løfte frem for et bredest mulig publikum det som faktisk skjer på den kirkelige kulturfront i byen og bydelene. Dette ønsker vi å gjøre både fordi vi tror at kunst og kultur har sin selvsagte egenverdi, men også fordi vi opplever at kunsten kan virke som døråpner for kirkens budskap. «Kyrkja og kunsten har det til felles at dei begge freistar å skape eit rom for refleksjon over kva det vil seie å vere menneske, forfatteren Paal- Helge Haugen sier i boken «Kunsten å være kirke». Menighetene i Bergen hadde i kor. Totalt ble det avviklet 618 kulturarrangement/konserter med i alt nesten besøkende. Bergen domkirke er en viktig drivkraft i det kirkemusikalske arbeidet i Bergen. «Bergen Kirkeautunnale festival for kirkekunst og musikk», er nå etablert som en ny kulturell tradisjon med ringvirkninger både i Bergen og nasjonalt. FOTO: Ingvild Festervoll Melien. Kirken markerer ungdomsåret i Derfor er dette naturlig for oss, sier festivalens leder, domkantor Kjetil Almenning. I 2013 inkluderte festivalen også en kirkemusikkfestival for ungdom. Festivalen hadde et variert innhold med konserter i byens kirker, foredrag og debatter på Litteraturhuset og egne fagdager for kirkemusikere. Spennvidden er stor fra eldre kirkemusikk til ny, eksperimentell musikk. Kjetil Almenning har en ambisjon om at festivalen skal være et utstillingsvindu for noe av det som skjer i kirken. Olsvik kunstkirke innviet Vår Herre var selv lysmester da Kjell Nupens nye glasskunst ble innviet i Olsvik kirke 30.august Solstrålene belyste glasset og fikk alle til å løfte blikket oppover. Den mørke blå fargen i glasset, Nupen-blått kaller mange den, har noe himmelsk og uutgrunnelig ved seg. Det spennende i dette kirkerommet er at glasskunsten er satt i sammenheng med alterteppet. Du, Kjell, har gått i dialog med kunsten som har vært i kirken fra før, sa biskop Halvor Nordhaug da han gjennom ord og bønn innviet glasskunsten og den nye belysningen i kirken. Kirken var nesten fullsatt. Lyden av trompet, trombone, orgel og sang skapte en feststemning under innvielsen som ble innledet med salmen «Store Gud vi lover deg». Kjell Nupen: Flygende herbarium

10 Lyset som pensel - Kjell Nupen Alterteppet laget av Else Marie Jakobsen får frem at Gud kom til oss gjennom Jesus og ordet. Og glasskunsten taler om at Jesus kom ovenfra. Vi møter ham i kirken i ordet, nattverden og dåpen. Hele Guds fylde er gitt oss, sa Halvor Nordhaug og rettet en stor takk til Nupen og hans medarbeidere. en ydmykhet. Jeg håper kunsten kan være til glede og trøst og bidra til kontemplasjon. Selv merker jeg en stolthet i møte med hva kirkerommet kan bety, sa Kjell Nupen. Glasskunsten i taket i Olsvik kirke - opplyst av solen. Foto: Tor Kristiansen Kunstneren Kjell Nupen var selv til stede og berømmet menighetens ledere for entusiasme og godt samarbeid gjennom en lang prosess. Han innrømmet at det var spenning til siste slutt. For hans kone hadde fulgt værmeldingen for Bergen. Derfor var også han takknemlig over å se solstrålene. En glasskunstner bruker lyset som pensel. I denne kirken er vi i et rom som er større enn oss selv. Den som våger å gå inn, finner en ro. Her skapes Menighetsrådets formann Lars Kristian Stendahl Gjervik fikk av Kjell Nupen overrakt et krusifiks. Ved hans side står Halvor Nordhaug, Kjell Nupen og Trude Drevland. Tekst: Tor Kristiansen. Foto: Edvin S. Bratli

11 Trosopplæring i Sælen og Fyllingsdalen Fana prosti fikk trosopplæringsmidler i Etter at Sælen og Fyllingsdalen menigheter ble lagt inn under Fana prosti, begynte man å jobbe med å få tildelt trosopplæringsmidler også til disse to menighetene. Sammen med Bjørgvin bispedømme ble det lagt press på departementet om ekstrabevilgning, og i 2013 kom midlene. Dermed ble vi i i stand til å tilsette trosopplæringsmedarbeidere i begge disse menighetene. Administrasjonen Administrasjonsavdelingen Kirketorget Kirketorget tar imot henvendelser om dåp, vielser og gravferd. Her tar vi også ansvar for kirkebokføringen for alle menighetene. Ved forespørsel om dåp, ordner Kirketorget med papirarbeidet, inviterer til dåpssamtale og ser til at lokal menighet finner informasjonen på data. Ved forespørsel om vigsel registrerer Kirketorget ønsket og fører det inn på data, for videre oppfølging av prest og administrasjonsleder. Ill.: Fra trosopplæringen i Fana kirke Arkivtjenester Administrasjonsavdelingen har en stillingshjemmel for arkivtjenester, fordelt på to personer. Vi benytter Websak, elektronisk arkiv, fra Acos. I tillegg til arkiveringsarbeidet for BKF og menighetene, driver arkivarene opplæring av brukerne, holder brevmalene ajour og håndterer sakspapirene til fellesrådsmøtene i møtemodulen i Websak. Bispevisitas i Storetveit menighet Når biskopen planlegger visitas i en menighet, angår dette selvfølgelig hele menigheten, men også BKF. Til visitasmeldingen leverer BKF en rapport som omhandler det fellesrådet har ansvar for, nemlig kirkebygg, gravplass, administrasjon og personalforvaltning. Under selve visitasen deltar kirkevergen og andre fra administrasjonen ved ulike møter. Dette er viktige møtepunkter mellom biskop, menighet og fellesråd. I Storetveit deltok BKF i stabsmøtet og sammen med administrasjonsleder i samtale med biskopen, samt i møte mellom biskop, menighetsråd, ansatte og utvalgsledere og i visitasgudstjenesten. Tema som ble behandlet var bl.a. trosopplæring og menighetsutvikling. året fungerte dette tilfredsstillende. IKT har også hatt mye fokus på avtaler med utstyrsleverandører, vedlikeholdsavtaler, datalinjer, skrivere/kopimaskin-avtale i tillegg til brukerstøtte. Gravferdsoppgavene består i å finne ledig rom i kirke, finne prest, organist og kirketjener, få bekreftelser derfra og melde tilbake til gravferdsbyråene. Kirkebokføringen består i å registrere dåp, konfirmasjon, vigsel, gravferd og inn-/utmeldinger i elektronisk kirkebok (ekirkebok) for Den norske kirke. I januar 2013 var vi fortsatt i startgropen for denne tjenesten, etter at prostikontorene ble avviklet og vi ble samlokalisert i Aasegården. Vi byttet ut kirkeadministrasjonsprogrammet Kardinal med Labora-programmene fra Agrando AS og tok dem i bruk i februar. I likhet med ansatte på menighetskontorene opplevde administrasjonen i Aasegården at første del av året var krevende som følge av både organisatoriske og tekniske omlegginger. Ved slutten av 2013 opplever vi at Kirketorget har klart omstillingen og håndterer arbeidsoppgavene på en god måte, takket være iherdig innsats fra alle ansatte. IKT Hovedoppgaven er å sørge for at alle ansatte i menighetene har tilgang til en fungerende arbeidsplass med utskriftsmulighet. BKF har løst oppgaven ved bruk av servere sentralt og tynne klienter ute på arbeidsplassene. Vi har én stillingshjemmel, men har i tillegg brukt en person i 50 % for å ta unna arbeidsmengden. Overgang til nytt dataprogram fra Agrando AS, som alle våre ca. 220 brukere skulle lære, førte til store utfordringer våren Dette lyktes vi med, og ved utgangen av Sekretariat for prostene Prostene får dekket sekretærhjelp, og denne ressursen er plassert inn på kirketorget i 80 %. Denne skal bistå prostene med arkivarbeid, og holde oversikt på prestenes ferie- og fritid, tjenesteuker, beredskapsoversikt og annonsering av gudstjenester.

12 Fra statistikkene:

13 Administrasjon i menighet/administrasjonsledere I løpet av høsten 2012 ble stillingene som administrasjonsleder i menighetene besatt. Disse medarbeiderne skal i tillegg til å være en administrativ ressurs for menighetsrådet, ivareta oppgaver på vegne av BKF. Administrasjonslederne har personalansvar for de fellesrådsansatte i menigheten, og følger opp disse i det daglige med tanke på arbeidsoppgaver og arbeidsplanlegging, ferie- og fraværsregistrering. Det er også administrasjonslederne som har medarbeidersamtaler med de BKFansatte i staben. I menighetene er både sokneprestene og administrasjonslederne viktige ledere og begge må bidra for å nå menighetens mål. For å bidra til å bygge gode lederteam, har prostene og BKFs administrasjon arrangert felles ledermøter for disse gruppene i Tema for disse møtene har vært «Å spille hverandre gode». De fleste administrasjonslederne er nye i sine stillinger og det var en forutsetning for opprettelsen av disse stillingene at det skulle satses på kompetansetiltak for denne gruppen. Følgende har vært gjennomført i 2013: Månedlige samlinger for alle administrasjonsledere med gjennomgang av ulike tema innen ledelse, administrasjon, personalarbeid og økonomi Medarbeidersamtaler med hver enkelt administrasjonsleder Personlig vegledning og rådgivning ved behov Opplæring i ulike dataprogrammer og -systemer Andre kompetansetiltak Det har i 2013 vært arrangert: Fagdag for kirketjenere Fagdag for frivillighetskoordinatorer Kurs for kirkemusikere i notasjonsprogrammet Finale Økonomiavdelingen Økonomiavdelingen består av 2 medarbeidere. Arbeidet har vært preget av omleggingene som fulgte av de organisasjonsmessige endringene knyttet til deling av BKF og Akasia. Regnskapsføring og lønnsbehandling for BKF ble flyttet til nye systemer, og det tok lang tid før rutiner og rapportering var oppe på et akseptabelt nivå. I tillegg har det vært arbeidet tett sammen med regnskap Akasia for å finne gode rutiner slik at de opptrer som regnskapsførere og BKF som oppdragsgivere. Mye har funnet sin form i løpet av året slik at økonomi og regnskapsarbeidet for 2014 forventes å bli vesentlig mer oversiktlig. Personalarbeidet En helhetlig og ensartet personalforvaltning Ett av hovedmålene med omorganiseringen var å samle personaladministrasjonen, slik at vi fikk en mer helhetlig og ensartet personalforvaltning. Dette er et langsiktig arbeid, men vi tror vi er på god vei. Dette kommer til utrykk gjennom utarbeidelse av felles rutiner for HMS-arbeid, IA-arbeid, sykefraværsoppfølging, håndtering av personal- og arbeidsreglementet. Godt samarbeid mellom vernetjenesten, tillitsvalgte og Bjørgvin bispedømme i HMS og IA-arbeid, samt alle menighetsråd, er viktig for å bidra til en helhetlig og ensartet personalforvaltning. HMS og IA arbeid Følgende obligatoriske kurs er blitt gjennomført i 2013 sammen med HMS gruppen: - Dagskurs for ledere i HMS 41 deltakere - Obligatorisk 40- timers kurs i HMS for tillitsvalgte og verneombud. Prestene i Bergen ble invitert, og noen få kom. Bispedømmet betalte for disse. Til sammen 20 deltakere IA-dager og andre kurs: - Det var planlagt IA dag i begynnelsen av oktober, men den ble utsatt til januar 2014 på grunn av sykdom - Konflikthåndteringskurs v/ Frank Grimstad (KA) 29 deltakere Velferdstiltak - Sommerfest for alle ansatte i BKF og prestene i våre menigheter. Til sammen ca. 200 personer fra alle stabene i BKF er samlet. Dette har blitt en tradisjon og en fin dag til å skape samhold og inspirasjon. - BKF overførte også i 2013 et beløp før jul til hver stab som et bidrag til et sosialt tiltak for staben Stabsutvikling - I samarbeid med prostene har tre menigheter gjennomført stabsutviklingskurs i En av menighetene fikk tilbud gjennom HMS-gruppen. - To av menighetene fikk tilbud gjennom KA sitt kursopplegg. Sykefravær Sykefraværsprosent: 3,9 % av 175 ansatte i Avviksmeldinger 13 avviksmeldinger ble behandlet i 2013

14 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Arbeidsgiver: Fast medlem m/personlige vara: Kirkeverge Kjell Bertel Nyland, vara: Administrasjonssjef Edvin Stenhjem Bratli Personalsjef Berit Bakke, vara: Fagsjef menighet Tove Margrete Nordmark Adm.leder Elisabeth R. Andersen, vara: Adm.leder Nina J. Rønneseth Adm.leder Marianne Fanebust, vara: Adm.leder Birgit Paulsen Arbeidstaker: Fast medlem m/personlig vara: Kirketjener Geir Møller (HVO), vara: Arkivar Siri Hoff Austgulen (vara HVO) Diakon Marit Bjørsvik, vara: Diakon Rita Eldholm Kantor Knut Christian Jansson, vara: Kantor Ottar Erling Arnestad Diakon Linda Bårdsen, vara: Menighetspedagog Anette Lien Olsen, (sluttet mai 2013) Bedriftshelsetjenesten HMS-gruppen: Kontaktperson Åshild Askeland Saker til drøfting i AMU i 2013: - Arbeidsmiljøet for de ansatte i forbindelse med omorganiseringen - Stillingsbeskrivelse for frivillighetskoordinator - HMS-skjema - Justeringer av personal -og administrasjonsreglementet og HMS-håndboken - Retningslinjer for arbeidstøy for kirkelige stillinger Vernerunder/HMS-runder I 2013 ble det vedtatt nye rutiner for HMS-runder. Det ble utarbeidet et nytt skjema der hver stab 2 ganger i året skal gjennomføre HMS-kartlegging. Kartleggingen ledes av administrasjonsleder og sokneprest i hver menighetsstab og personalsjefen leder kartleggingen i kirkevergens administrasjon. Tilbakemeldinger som er notert etter HMS-runde i 2013: - Førstehjelpskurs for kirketjenere - Brannvernkurs for alle ansatte - Rolleavklaring og rolleforventninger til ansatte i menighetsstillinger - Utarbeidelse av stillingsbeskrivelser til stillinger innenfor tjenesteordningen Fellesmiljøutvalg - ble stiftet i Ledere og verneombud fra begge arbeidsgiverlinjene BKF og BDR møtes vedrørende arbeidsmiljøutfordringer i menighetsstabene. Spesielt viktig var disse møtene i forbindelse med omorganiseringen. Kontakt med tillitsvalgte Det har vært godt samarbeid med tillitsvalgte i Ledelsen har hatt 4 drøftingsmøter og følgende saker har vært drøftet: - Budsjettinnspill til Bergen kommune Klesgodtgjørelse. - Stillingsbeskrivelse kirketjenere - Justeringer av personal -og administrasjonsreglementet og HMS-håndboken - Stillingsbeskrivelse for frivillighetskoordinator - Orientering fra HMS-runder høst 2013 og videre oppfølging av rapportene - Retningslinjer for arbeidstøy for kirkelige stillinger Rekruttering Det ble lyst ut og saksbehandlet 29 stillinger i I alle utlysningsprosesser i 2013 knyttet til menighetsstillingene, har det vært tett kontakt med menighetsråd/ administrasjonsledere og tillitsvalgte. Prosessene har vært åpne og hatt grundig saksbehandling før saken går til tilsettingsvedtak hos kirkevergen. Gode prosesser med menighetsråd og tillitsvalgte er viktige for å rekruttere de best kvalifiserte medarbeiderne. Søkertilgangen har vært god og det har vært gledelig å se at vi har fått godt kvalifiserte søkere til de 4 administrasjonslederstillingene som ble lyst ut i Søkertilgangen til kantorstillingene har hatt ett snitt på over 10 søkere. Dessverre er det mange søkere som ikke er kvalifiserte iht kvalifikasjonskravene i tjenesteordning for kantorer, og noen av stillingene har gått til 2.gangs utlysning. Det ser ikke ut som små stillinger hindrer oss å få gode søkertall. BKF sin administrasjon har kontorene i Vestre Strømkaien 7, også kalt Aasegården, like ved Bygarasjen

15 Økonomi Regnskapet for BKF skal avlegges for Akasia og BKF samlet. Det er laget komplette delregnskap for begge enhetene. Hovedtallene for BKF samlet:(disse tallene er ikke klar ennå. Kanskje ikke før FR-møter). Drift: Sum innteker Sum utgifter Resultat Investeringer: Kommentarene som følger er knyttet til BKF - i denne sammenheng økonomien som omfatter kirkevergens administrasjon og oppgaver knyttet til BKF ansatte i menighetene. Forvaltning av de midlene som betales til Akasia er ikke omtalt her. Budsjettrammene for BKF er krevende etter deling av organisasjonen. Det skyldes blant annet at 2,5 mill i renteinntekter er falt bort. Investeringsmidlene fra Bergen kommune tildeles nå som rammetilskudd og fellesrådet har valgt å gå i gang med prosjekter før de er fullfinansiert. Dermed spares det ikke lengre opp så store fond og renteinntektene forsvinner. Av samme grunn er det 3,8 mill underskudd på investeringsregnskapet, vi har med andre ord brukt penger i 2013 som vi vet kommer i Driftsregnskapet for BKF i 2013 viser underskudd på Tilskuddet fra Bergen kommune var på 97,2 mill til kirkedrift og 36,6 mill til gravplass. Hele bevilgningen til gravplass overføres til Akasia, og av midlene til kirkedrift ble 41,5 mill Kulturkomiteen på befaring i Mariakirken. Foto: Tor Kristinasen betalt videre til Akasia. Tilskudd til stillinger og trosopplæring via bispedømmet utgjorde 15 mill og lønnsrefusjoner fra menighetene utgjorde 8 mill. Ut over midlene som betales videre til Akasia, utgjør lønn og sosiale utgifter 85 % av utgiftene. Med en slik utgiftsstruktur, finnes det lite handlingsrom ut over å redusere ressurser som brukes til lønn. Fellesrådet vedtok i desember 2013 et budsjett for 2014 med klare utfordringer til å tenke ressursforvaltning i hele organisasjonen. Det er iverksatt tiltak for å få ned kostnadsnivået og arbeidet vil fortsette inntil det er bedre samsvar mellom organisasjones utgifter og inntekter.

16 Akasia Akasia er en virksomhet under Bergen kirkelige fellesråd som ivaretar en del av områdene som i henhold til Kirkelov og Gravferdslov er lagt til fellesrådet. Akasia ble opprettet 1. november 2012 og ledes av et eget utvalg, Forvaltningsutvalget. Bergen kirkelige fellesråds begrunnelse for opprettelsen av Akasia er: - rydde plass for en klarere kirkelig profil i BKF med fokus på arbeidet i menighetene - profesjonell ivaretakelse av områdene som er lagt til Akasia - generere ekstra inntekter til BKF Forretningsidé - barnehageaktør og utvikler - eiendomsforvalter og utvikler, primært av kirkebygg og gravplasser - gravplassforvalter i Bergen - regnskapskontor Visjon Akasia - verdier for generasjoner Hovedstrategi Akasia ivaretar viktige samfunnsoppgaver og bringer kulturarven videre, gjennom komplette og profesjonelle fagmiljø med fokus på kvalitet og service Verdier - ansvarlig - lærende - nyskapende - åpen Året 2013 Året har som vanlig vært preget av alle de oppgaver som hører til ansvaret Akasia ivaretar. Likevel har man klart å løfte blikket og fått på plass en felles verdiplattform for organisasjonen gjennom en omfattende strategiprosess. Prosessen ble gjennomført i første halvdel av året og alle ansatte tok del i denne. Med den brede involveringen har vi klart å få på plass en plattform som de aller fleste ansatte kan kjenne seg igjen i og stille seg bak. Man har også lykkes med å få på plass overordnede mål for Akasia og virksomheten vi driver. Dette gir et godt utgangspunkt for ytterligere profesjonalisering og vekst i Akasia. Forvaltningsutvalget Etableringen av Forvaltningsutvalget (FVU) har vært en viktig del av ytterligere profesjonalisering av ivaretakelsen av ansvaret som er lagt til Akasia. Gjennom FVU har de folkevalgte kommet tett på alle de oppgaver som løses av Akasia og administrasjonen har fått en tettere oppfølging av sitt arbeid. En rekke saker er lagt fram for FVU til behandling der man har fått en grundig gjennomgang og diskusjon før endelig vedtak er fattet. Med en mindre gruppe mennesker og kompetanse rettet inn mot det ansvaret Akasia ivaretar sikrer Bergen kirkelige fellesråd en god ivaretakelse av sitt ansvar på de områder som er lagt til Akasia. Barnehage Våre barnehager bygger på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. De ivaretar barndommens egenverdi og legger grunnlag for livslang læring gjennom samspill og lek. Våre menighetsbarnehager skal i tillegg bidra til å gi barn kunnskap om, erfaring med og opplevelse av kristen tro og tradisjon. Ved utgangen av 2013 eier og driver Akasia 12 barnehager med 180 ansatte og i underkant av 800 barnehagebarn. Kompetanseheving Vi har i år blant annet arrangert felles fagdag for alle våre ansatte med tema «inspirasjon og selvledelse i hverdagen», «når barn blir utsatt for omsorgssvikt» og «holdninger og ansvar for egen kropp», halvårlig fagsamling for pedagoger og assistenter med tema «verdier hos oss» og «barnets språk» og vi har deltatt på IKO og PBL sin lederkonferanse. I tillegg har de ansatte deltatt på ulike kurs i forbindelse med sine satsningsområder i den enkelte barnehage. Vi har i år også jobbet tett med NAV arbeidslivssenter, bedriftshelsetjeneste og tillitsvalgte i forhold til arbeidsmiljø og det å tilby helsefremmende arbeidsplasser Veiledning nye førskolelærere Vi har i år startet med nye grupper der vi tilbyr 2 årig veiledning for nyutdannede førskolelærere/ førskolelærere som er ny i rollen som pedagogisk leder. Veiledning foregår både individuelt og i gruppe. I år har vi hatt to grupper med henholdsvis 10 og 8 deltakere. Brukerundersøkelser Vi gjennomfører årlig brukerundersøkelser, hvor foreldre/ foresatte medvirker gjennom innspill i forhold til innhold og kvalitet i barnehagen. Resultatene danner grunnlag for refleksjon og videre utvikling av barnehagenes praksis. Årets undersøkelser viser at foreldre er meget godt fornøyd med det tilbudet som gis i våre barnehager. Solidaritetsprosjekt Hver av våre barnehager har et solidaritetsprosjekt ut fra interessefelt og tradisjon i den enkelte barnehage. Målet for prosjektet er at barna får erfaring med hvordan vi kan bidra til en bedre hverdag for andre, med det for øyet; «i dag trenger noen vår hjelp, i morgen kan det være vi som trenger deres». I år har hver barnehage samlet inn penger til sitt prosjekt gjennom kunstkafeer, høstfest, foreldrearrangement, basar mm og vi opplever stort engasjement blant både ansatte, barn og foreldre. Eiendom Vår eiendomsforvaltning og utvikling har fokus på god formgiving, høy faglig kvalitet, fremtidsrettede løsninger og effektiv ressursutnyttelse. Eiendommene Totalt ca m2 bygg 34 kirker - herav 20 fredet eller listeført (verneverdige) 5 kapell og 1 krematorium 12 barnehagebygg (hvorav 3 som leies) Driftsbygninger, garasjer og andre bygg Totalt ca. 700 daa gravplassareal 27 gravplasser i Bergen, herav 6 historiske

17 Glimt av prosjekter og tiltak i 2013: KIRKER Mariakirken total rehabilitering (ferdig juni 2015) St.Jakob ytre og indre rehabilitering og brukertilpasning (ferdig januar 2014) Johanneskirken klokkespill (ferdig mai 2014) Olsvik kirke - opprusting av uteområdet (prosjektert 2013, utføres 2014) Olsvik kirke forprosjekt nye kontorer Domkirken, HC-toalett (prosjektert, bygges 2014) Loddefjord kirke, HC-tilpasning (prosjektert, søknadsbehandlet biskop, bygges 2014) Rullestolrampe og ny trapp Biskopshavn (prosjektert og søknadsbehandlet, bygges 2014) GRAVPLASSER Åsane gravplass (prosjektering og bygging - del 3 ferdig 2013, del 4 ferdig våren 2014) Øvsttun gravplass (prosjektering og bygging av trinn 1, 1a ferdig våren 2014) Fyllingsdalen kapelltomt (prosjektering 2013, bygging 2014) Fana kirkegård, nytt urnefelt (prosjektering og byggestart 2013, ferdig vinteren 2014) Storetveit kirkegård (forprosjekt utvidelse) Tennebekk gravplass (oppstart regulering) BARNEHAGER Ramstad barnehage (ferdig juni 2014) Nygård barnehage (reguleringsarbeid) Sandviken menighetsbarnehage, utvidelse (prosjektert 2013, ferdig juni 2014) ANDRE BYGG Møllendal hybelhus (renovering og innredning) (prosjektering og byggeledelse) Større oppgaver og prosjekt der eiendomsseksjonen har medvirket. Kirker og menighetsbygg Flere kirker - rehabilitering orgler Flere kirker - forprosjekt universell utforming av kirkene Arna kirke - utvendig maling Bergen domkirke - forprosjekt toalettanlegg Bergen domkirke - tilstandsrapport Birkeland kirke, forprosjekt utvidelse av kirken Biskophavn kirke - oppussing av ungdomssal Biskopshavn kirke - universell utforming Eidsvåg kirke - drenering Eidsvåg kirke - nytt ringeanlegg Eidsvåg kirke - rehabilitering av tak Eidsvåg kirke - reparasjon av kirkestoler Fana kirke - ny hovedtavle og varmeanlegg Fana kirke - tiltak universell utforming Fana menighetssenter - oppussing av menighetssal Fridalen kirke - ny foldevegg i kirkerommet med vinduer over Fyllingsdalen underetasje flising og oppgradering av toaletter Johanneskirken - klokkespill Johanneskirken - nytt flomlysanlegg Korskirken - forprosjekt restaurering Laksevåg kirke - automatisk slukkeanlegg Laksevåg kirke - prosjekt nytt orgel Laksevåg kirke - vedlikehold av tak

18 og utvendig maling Landås kirke - prosjektering inngangsparti ute Loddefjord kirke - tilstandsvurdering Mariakirken - restaurering Nygård kirke - HC-toalett i u-etasje Nygård kirke - nye kirkestoler Nykirken - restaurering Erkebispegården Olsvik kirke - lydisolering av loft over kontorer Olsvik kirke - prosjektering utearealer Olsvik kirke - rehabilitering klokketårn Olsvik kirke - utvidelse kontorer, forprosjekt Salhus kirke - prosjekt nytt orgel Sandviken menighetshus - utomhusanlegg Sandvikskirken - nytt toalettanlegg Slettebakken kirke - forprosjekt reparasjon betongdekke Solheim gravplass - tilstandsvurdering mur St. Markus kirke - reparasjon av gesims og skifte av takrenne St. Markus kirke - innvendig maling Storetveit kirke - innvendig kalkmaling og rens av veggtepper Storetveit kirke - nytt varmeanlegg og hovedtavle Søreide kirke - utbedring vannledningsbrudd Ytrebygda nærkirke - div. etterarbeid Årstad kirke - refuging av østvegg Årstad kirke - tømrerarbeid på galleri Åsane gamle kirke - maling og vedlikehold klokketårn Åsane kirke - lydisolering mellom kontorer Gravplassområdet Flere gravplasser - GIS-prosjekt Flere gravplasser - mindre rehabilitering Flere gravplasser - rehabilitering lagerplasser Flere gravplasser - SOSI standard Bønes gravplass - prosjekt tinestrøm Eidsvåg gravplass - reparasjon ødelagt mur Eidsvåg gravplass - masseutskiftning felt N00 Fana kirkegård - masseutskifting felt R00/S00 Fana kirkegård - rehabilitering og opparbeidelse av urnefelt Fana kirkegård - drenering Fyllingsdalen gravplass - forprosjekt utvidelse Fyllingsdalen gravplass - prosjektering kapelltomt Årstad gravplass - utvendig rehabilitering lagerbygg Møllendal krematorium - utskifting av stein i ovnene Nygård kirkegård - restaurering av gravplassen Nygård kirkegård - utvendig restaurering av kapell Solheim kapell - maling av dører Storetveit kirkegård - forprosjekt utvidelse Tennebekk gravplass - regulering Øvsttun kapell - reparasjon av tak Åsane kirkegård - masseutskifting felt F Åsane kirkegård - trinn 3 Åsane kirkegård - trinn 4 Andre eiendommer Møllendalsveien 56 - prosjekt hybelhus Skjold våningshus - utvendig restaurering St. Jakob kirke - rehabilitering St. Markus kirke - oppgradering av lekeareal Sveitservillaen - tilstandsvurdering Barnehager Flere barnehager - radontiltak Domkirken barnehage - innvendig maling av korridorer Domkirken barnehage - ny garderobe og diverse Domkirken barnehage -

19 prosjektering opprusting av uteområdet Neshaugane barnehage - div. etterarbeider Nygård menighetsbarnehage - nytt el-inntak Nygård menighetsbarnehage - regulering Nyhavn barnehage - planarbeid Ramstad gård/barnehage Sandviken menighetsbarnehage - prosjektering tilbygg Søreide menighetsbarnehage - planarbeid nybygg Søreide menighetsbarnehage - midlertidige brakker Eksterne oppdrag Botn borettslag drift og vedlikehold Os kyrkjetun (byggherres representant og interiørtjenester) Nore Neset gravplass, Os (reguleringsarbeid) Kuventræ gravplass, Os (prosjektering) Foldnes gravplass, Fjell (prosjektering) Kleivane gravplass, Fjell (prosjektering) Svolvær gravplass, Vågan (konsulentrapport) Gravplass Vi tilbyr livssynsåpne og verdige gravplasser og gravferdstjenester til våre brukere. Gravplassforvaltningen har registrert dødsfall i Bergen i Urneteamet har gjennomført urnenedsettelser og graveteamet har foretatt 630 kistegravferder. Ved krematoriet på Møllendal har det vært kremasjoner, der 443 av disse kremasjonene er utført for omliggende fellesråd. Økningen skyldes at krematoriet i Odda ikke har ledig kapasitet og at urnegraver og minnelunder blir mer vanlig også utenfor Bergen. Fra de 5 kapellene i Bergen har det vært gjennomført 793 seremonier. Kapellene i Loddefjord og på Møllendal ble gjort livssynsnøytrale i løpet av Loddefjord kapell fikk et forheng som kan trekkes for slik at korset i frontveggen ikke er synlig. I begge kapellene på Møllendal er det montert fjernstyrte rullegardiner med samme fargenyanse som teppet i midtgangen. Disse kan senkes for å skjule de tunge korsene som tidligere måtte løftes ned manuelt. Som en oppfølging etter det aller første lovbestemte møtet med trosog livssynssamfunn høsten 2012, etablerte gravplassmyndigheten kontaktmøter med flere trossamfunn de første månedene i Vi avholdt enkeltmøter med Waqqueffanna Oromo Religion, Åsatrufellesskapet Bifrost, Romanian Orthodox Church samt Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen. Svært nyttige og lærerike møter. I tillegg ble det etablert faste møtearenaer med Den norske kirke og Kirketorget i BKF, som er vår største samarbeidspart. De vanlige møtene med begravelsesbyråene i Bergen og omegn og styret i Virke vest har vært fulgt opp og er fortsatt svært viktige for gravplassmyndigheten. I november inviterte vi igjen alle trosog livssynssamfunn i Bergen til et felles møte, denne gangen i Lille kapell på Møllendal. Gravplassjefen har gjennom hele 2013 vært medlem av Gravferdsavgiftutvalget ledet av Erling Lae og som skal levere en NOU i 2014.

20 Regnskap Regnskapsenheten ivaretar regnskapsførselen for Akasia og BKF, menighetene og menighetsbarnehagene i Bergen. I tillegg leverer vi eksterne regnskapstjenester til andre, hovedsakelig fellesråd og menigheter i andre kommuner. Oppgraderingen av regnskapssystemet i 2012 (som benyttes for alle våre regnskapskunder) gikk ikke som leverandøren hadde lovet og dette førte til store forsinkelser i våre kundeleveranser. Hovedfokus for 2013 ble derfor å komme ajour med regnskapsføringen, sluttføre systemoppgraderingen, bedre kommunikasjonen med kundene og effektivisere arbeidsprosessene. Gjennom stor arbeidsinnsats fra våre medarbeidere og systematisk jobbing med systemer og rutiner var vi ved årets slutt så godt som ajour med føring av alle bilag vi hadde mottatt fra våre kunder. Dette har satt oss i en god posisjon for årsavslutningen for 2013 og for å levere en bedre tjeneste i Annet om Akasia Turn over og gjennomsnittsalder Til sammen sluttet 73 personer i Av disse er 22 oppsigelser, 48 opphør av engasjement / midlertidige stillinger og 4 medarbeidere som gikk av med alderspensjon, uførepensjon eller AFP. Gjennomsnittsalderen i Akasia er 43,78 år. BKA (BasisKompetanse i Arbeidslivet) Akasia fikk tildelt kr fra VOX (nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) for å gjennomføre ni kurs innen fagområdene digital kompetanse / matematikk m/data og lese- og skriveferdigheter m/data. Kursene har som mål å gi mestring, utvikle evne til og motivasjon for læring og generelt gi deltakerne basiskompetanse for å motvirke utstøting i arbeidslivet, f.eks. pga. den teknologiske utviklingen. Det ble gjennomført tre kurs i 2012 og seks kurs i Sykefravær / inkluderende arbeidsliv Det totale sykefraværet i Akasia var i 2013 på 8,4 %. Langtidsfraværet er klart høyest. I henhold til IAhandlingsplan for Akasia var resultatmål for sykefraværet 8,7 % innen Dette målet ble dermed nådd. Fra restaureringen av Mariakirken. Foto: Tor Kristiansen

Julesamling i Domkirken. Tradisjonen tro inviterer vi også i år til. Tirsdag 18.desember. kl 14.00-15.00. Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen BKF-NYTT

Julesamling i Domkirken. Tradisjonen tro inviterer vi også i år til. Tirsdag 18.desember. kl 14.00-15.00. Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen BKF-NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen BKF-NYTT Nr 07/12 Aasegården desember 2012 Tradisjonen tro inviterer vi også i år til Julesamling i Domkirken. Tirsdag 18.desember kl 14.00-15.00 1 1. Nytt- Verdi og

Detaljer

Dessuten fokuserer vi på det som kan komme til å skje med og i vår kirke i tiden fremover dersom Stålsett-utvalgets innstilling skulle bli vedtatt.

Dessuten fokuserer vi på det som kan komme til å skje med og i vår kirke i tiden fremover dersom Stålsett-utvalgets innstilling skulle bli vedtatt. BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 3 Mars og april 2013 Så er vi her igjen med en ny utgave av BKF NYTT. Vi prøver å gi et innblikk i noe av det som for tiden skjer både i BKF og i Akasia,

Detaljer

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. INNSPILL BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011 2014 1. GRUNNLAG Bergen kommune har etter Kirkelovens 15 ansvar for kirkelig fellesråd; 15. Kommunens økonomiske ansvar. Kommunen utreder følgende utgifter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2013

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2013 DEN NORSKE KIRKE OLSVIK MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2013 Vår ref. Deres ref. Dato: 13/248-2/OLSVBJAN 22.04.2013 Møtedato: Torsdag 18.4.2013 Møtetid: Kl. 19.00-22.30 Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Byen, domkirken og orgel - i det kulturelle sentrum Domkirken feirer 150 år i 2016. Hamar bispedømme ble skilt ut fra Oslo og Vår Frelsers kirke og gitt selvstendighet i 1864. Halvor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 06/2014

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 06/2014 DEN NORSKE KIRKE OLSVIK MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 06/2014 Vår ref. Deres ref. Dato: 14/397-3/OLSVBJAN 05.09.2014 Møtedato: Torsdag 4.9.2014 Møtetid: Kl. 19.00-22.05 Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Detaljer

I denne utgaven av BKF NYTT kan vi lese Tor Kristiansens intervju med BKFs leder Jørn Henning Theis.

I denne utgaven av BKF NYTT kan vi lese Tor Kristiansens intervju med BKFs leder Jørn Henning Theis. BKF NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 1 Januar 2013 BKF NYTT har fått en forsiktig ansiktsløftning. Det takker vi journalist Tor Kristiansen for. Kristiansen vil for mange være kjent som journalist

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 01/2014

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 01/2014 DEN NORSKE KIRKE OLSVIK MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 01/2014 Vår ref. Deres ref. Dato: 14/31-2/OLSVBJAN 06.02.2014 Møtedato: Torsdag 6.2.2014 Møtetid: Kl. 19.00-22.00 Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Detaljer

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd. VEDLEGG TIL BKF SAK 23/2014 2014/40 Deling av Bodin sokn Utredning Spørsmålet om deling av Bodin sokn har pågått i mange år. og menighetsmøtet har senest behandlet saken i 2014. Søknad fra menighetsrådet

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker!

Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker! BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 2 Mars 2015 Gode medarbeider! Påskehøytiden står for døren og vi ønsker velkommen til gudstjenester og andre arrangementer i byens kirker. Det er med spesiell

Detaljer

1. Omorganiseringen er sjøsatt

1. Omorganiseringen er sjøsatt Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen BKF-NYTT Nr 06/12 Aasegården november 2012 1. Omorganiseringen er sjøsatt Omorganiseringen som ble vedtatt i Bergen kirkelige fellesråd 13.juni, ble sjøsatt 1.novenber.

Detaljer

Drammen kirkelige fellesråd

Drammen kirkelige fellesråd Drammen kirkelige fellesråd Bystyrekomitemøte 1.des. 2015 1 Drammen kirkelige fellesråd 1. Kirkebyggforvaltning 10 kirker (6 vernede) (4 årsverk) 2. Gravferd og gravplassforvaltning 8 gravplasser (12 årsverk)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop Kirkelige fellesråd Menighetsrådene Prostene Dato: 15.04.05 Vår ref.: 04/35-16 GR Deres ref.: Saksbehandler: Gunnar Rønnestad Prosedyre for behandling av godkjenningssaker

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

BKF- NYTT. Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 6 November 2014. Kjell Bertel Nyland kirkeverge

BKF- NYTT. Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 6 November 2014. Kjell Bertel Nyland kirkeverge BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 6 November 2014 Gode medarbeider! Velkommen til å lese novemberutgaven av BKF-NYTT. Nyhetene denne gang handler blant annet om omorganiseringen som ble

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 Eidsberg kirke på 1930-tallet Babysang Minnelund ved Mysen nye kirkegård Familiegudstjeneste Trømborg kirke EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

Gode medarbeider! For øvrig viser vi til våre hjemmesider www.bergen.kirken.no og www.akasia.no.

Gode medarbeider! For øvrig viser vi til våre hjemmesider www.bergen.kirken.no og www.akasia.no. BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 7 desember 2014 Gode medarbeider! Med desember-utgaven av BKF-NYTT ønskes dere alle en velsignet og god jul. Takk for innsats og samarbeid i året som er

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2015

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2015 DEN NORSKE KIRKE OLSVIK MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2015 Vår ref. Deres ref. Dato: 15/110-2/OLSVBJAN 20.02.2015 Møtedato: Torsdag 19.2.2015 Møtetid: Kl. 19.00-22.00 Møtested: Østen for sol Saksnr.:

Detaljer

Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 06. november 2007 kl. 18:00 Sted: LØKENÅSVEIEN 45, MØTEROM 2.ETG Fremmøtte: TOR EINAR LJØNES KJELL SJULSTOK ERNST-MODEST HERDIECKERHOFF Geistlig represtentant

Detaljer

Innhold. Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen BKF-NYTT. Nr 03/12 Aasegården april 2012

Innhold. Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen BKF-NYTT. Nr 03/12 Aasegården april 2012 Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen BKF-NYTT Nr 03/12 Aasegården april 2012 Innhold 1. «Visitas» i Mariakirken 2. Stabsutviklingskurs i Løvstakksiden 3. Åsane gravplass 4. Oppdrag for Fjell kirkelige fellesråd

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Tananger kirke 04.11.2014

Tananger kirke 04.11.2014 Møtebok Blad 71 Fra kl 18.30 Til kl. 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Elin Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 20.03.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 20.03.13 kl. 19.00-21.15. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder,

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 16/15 Fra protokollen

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 16/15 Fra protokollen DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 16/15 Fra protokollen Saksdokumenter: KM 16.1/15 Fra høringen om Regler for bruk av kirkene KM 16.2/15 Sammenstilling av gjeldende regelverk og forslag til nytt regelverk

Detaljer

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. unna menighetsråd. Saksliste

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. unna menighetsråd. Saksliste J Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll unna menighetsråd Dato Sid Journat 4 rki Saksbehandler 23.09.2015 15/620-15 2305/15 012.1 Katrine Pedersen, 5! 905772 Møtested: Undervisningsrom i underetasje

Detaljer

Forfall: Bente Holm (nestleder), Oskar Fidjestøl, Sigve Gjermundbo og Berger Johan Hareide.

Forfall: Bente Holm (nestleder), Oskar Fidjestøl, Sigve Gjermundbo og Berger Johan Hareide. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 23.10.12 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 23.10.12 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd: Fredrikstad, den 04.09.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre (nestleder), Erling Birkedal,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur

00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur 00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur I,'" < ( S.J 1iliY r, -- Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ;,....1aG(o 6....&... Gb......,»w...... _._......._,å Høring-

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 10.2.15 Kl. 19.00 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd :

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 09.09.14, kl 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud, Hanne Bakke von

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Akasia ble opprettet 1. november 2012 og ledes av et eget utvalg (Forvaltningsutvalget).

Akasia ble opprettet 1. november 2012 og ledes av et eget utvalg (Forvaltningsutvalget). Årsmelding 2013 Innledning Årsmeldingen Året 2013 er det første året Akasia utarbeider egen årsmelding. Da det først er for 2014 man har utarbeidet et samlet styringsdokument for virksomheten vil årsmelding

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

VISITAS I ÅFJORD OG STOKSUND SOKN

VISITAS I ÅFJORD OG STOKSUND SOKN 1 VISITAS I ÅFJORD OG STOKSUND SOKN KIRKER, KIRKEGÅRDER OG KONTOR Kirker, kirkegårder og gravplasser ble besøkt 9. mars, kontor 30. mars 2015. Før besøkene hadde kirkeverge og fellesråd fremlagt sin rapport.

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 17. oktober 2006 kl. 17:30 Sted: LØKENÅSVEIEN 45, MØTEROM 2.ETG Fremmøtte: TOR EINAR LJØNES KJELL SJULSTOK Leder ERNST-MODEST HERDIECKERHOFF Geistlig represtentant

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 19.12.12 Kl. 19.30 Til medlemmene i Randaberg kirkelige

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd : Bispegården, Fredrikstad, den 25.02.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre, Erling

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer: Anne Jorid Gjertsen, leder ord for dagen/kaffemat Edith Schjølberg, nestleder Oddbjørg Jørgensen Heidi J. Møller Anne Margrethe

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014.

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. INNLEDNING Kjære menigheter i Kragerø-, Levangsheia-, Skåtøy-,

Detaljer

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK I SØR-INNHERAD PROSTI 2003-2006 Behandlet i Prosjektgruppen og Styringsruppen 08.03.2007 Det ble i 2002 gjennomført et forprosjekt med henblikk på avklare målsettinger og fremdrift

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Vedtatt i Randaberg kirkelige fellesråd 11.06.2013 (utkast)

ÅRSMELDING 2012. Vedtatt i Randaberg kirkelige fellesråd 11.06.2013 (utkast) ÅRSMELDING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Formål og ansvar... 2 2. Kirkelige virksomhet... 2 3. Råd og utvalg... 2 4. Ansatte og personalsituasjonen... 3 5. Trosopplæringen... 5 6. Bispevisitas... 5 7. Administrasjon

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Frogner menighetsråd

Frogner menighetsråd Frogner menighetsråd Kandidat nr. 1 Lars Gathe f. 1950 Innkjøpsdirektør Frogner Menighet skal arbeide for å være nær til menighet og beboere i bydelen og med utgangspunkt i kulturarv og kirkens røtter

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering MODUM MENIGHETSRÅD Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 13.03.12 kl. 18.00-22.15. Åmot, 13.03.12 Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand HØRINGSSVAR Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand Kontaktperson: Eckhard Graune (sokneprest) Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom

Detaljer

Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013.

Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013. Kvinesdal Kirkelige Fellesråd Årsrapport 2012 Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte. mars 2013 i sak 5/2013. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2012 A Visjon for virksomheten B Sammensetning og

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 17. oktober 2013 kl. 19:00 Sted: Heggetun Fremmøtte: ANNEMOR ONARHEIM INGRID RAUSTØL TELLSGÅRD NILS INGE HAUS BJØRN ANDREAS SCHWENSEN KJELL VIDAR JØRGENSEN BERIT

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

T r o m s ø k i r k e l i g e f e l l e s r å d

T r o m s ø k i r k e l i g e f e l l e s r å d PROTOKOLL FRA FELLESRÅDETS MØTE 4.12 2014 Til stede: Domkirken Vilgunn Gregusson Elverhøy Knut Skjærgård Grønnåsen Jorun Høier Hillesøy Kjell B Lorentsen Kroken Kåre Larsen Kvaløy Marie Myreng Nilsen Sandnessund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10.

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 15.11.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: torsdag 21.11.13 kl. 19.00-21.45. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær.

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 31.01.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 30.01.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke - Høring Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2006/3974 - /D13 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

KR 07/02 Frikjøp av rådsledere

KR 07/02 Frikjøp av rådsledere KR 07/02 Frikjøp av rådsledere Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Snåsa Møtedato 20.-21.02.2002 11.-12.02.2002 05.-07.02.2002 Saksbehandler: Per Tanggaard

Detaljer

Møtebok. Møtedato 28.mars 2012. Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Sigve Martin Mæland Vararepr. Tananger MR. Sak 21/12 30/12

Møtebok. Møtedato 28.mars 2012. Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Sigve Martin Mæland Vararepr. Tananger MR. Sak 21/12 30/12 Blad 1 Møtedato 28.mars 2012 Fra kl. 19.00 Til kl. 22.00 Til stede på møtet: Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Ole Berner Eriksen Repr. Ræge MR Morten Hodne Repr. Ræge MR Christian Lie Repr.

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Sykehjemspresttjenesten i Oslo

Sykehjemspresttjenesten i Oslo Sykehjemspresttjenesten i Oslo I forbindelse med behandlingen av Oslo kommunes budsjett for 2016, ble det vedtatt at sykehjemspresttjenesten skulle evalueres. Sykehjemsetaten har foretatt en egen vurdering

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge

Landsorganisasjonen i Norge ' Landsorganisasjonen i Norge Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Deres ref. 06)gafiR1-012 012825/06 NTG 694 OslodfMtb2.2006 HØRING - NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 Gravplasser og krematorium Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 08.06.2016 Hensikt 1. Gi komiteen faktagrunnlag om dette politikkområdet 2. Introdusere noen tema

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Tirsdag 13.10.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Tirsdag 13.10.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter POST TLF. 8387 Fredvang 760 93 145 MOBIL E-POST Anne-Britt Hagen Lunde 98017630 Kirkeverge kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge) Trond

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE 2011.doc 58535. Kirkemøtet 2011 - Program og saksliste

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE 2011.doc 58535. Kirkemøtet 2011 - Program og saksliste DEN NORSKE KIRKE KR 18/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Klækken, 06.-08. februar 2011 Saksbehandler: Gerd Karin Røsæg Referanser: Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse:

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse: Deres referanse: Vår referanse: Visitasforedrag Nedre Eiker prestegjeld Nedre Eiker kirke søndag 26 april 2009 Biskop Laila Riksaasen Dahl. Innledning La meg først få takke for disse visitasdagene her

Detaljer

Forfall: Stine Buxrud, Berger Johan Hareide, Linda Røed, Sverre Følstad, Sigve Gjermundbo, Aina Sørlie Grimnes.

Forfall: Stine Buxrud, Berger Johan Hareide, Linda Røed, Sverre Følstad, Sigve Gjermundbo, Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.09.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: torsdag 19.09.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Til: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer