Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl på møterom Breiavatnet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet"

Transkript

1 ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10 Godkjenning av protokoll fra møtet /10 Årsmelding kontrollutvalget i Stavanger 3/10 Internkontroll i kommunene - orientering om rapport 4/10 Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. januar /10 Eventuell selskapskontroll i Sørmarka Flerbrukshall IKS MELDINGER 1/10 Skatteinngangen for desember 2009 EVENTUELT Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon , som sms til mobiltlf eller på e-post til Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer. Stavanger, Arnt-Heikki Steinbakk Leder av kontrollutvalget Wencke S: Olsen Sekretariatet

2 MELDINGSSAKER Periode: 18. mars januar 2010 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 1/ Skatteinngangen for desember

3 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 049 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET Det vises til vedlagt protokoll fra kontrollutvalgets møte den 8. desember Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Stavanger godkjenner protokoll fra møtet den SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Protokoll fra møte Tilbake 3

4 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /10 ÅRSMELDING KONTROLLUTVALGET I STAVANGER Bakgrunn Sekretariatet har utarbeidet forslag til årsmelding for 2009 for kontrollutvalget i Stavanger. Årsmeldingen oppsummerer kontrollutvalgets arbeid i året som har gått. Saksutredning Forslag til årsmelding bygger på tidligere forslag, med enkelte endringer. Årsmeldingen er i stort grad sett opp mot vedtatt årsplan for I forhold til årsplan for 2009 er kontrollutvalgets mål i det alt vesentligste oppfylt. Det er et mindre avvik når det gjelder mottatte ferdigstilte selskapskontroller bestilt i Disse er ikke levert ved utgangen av 2009, men ventes å foreligge vinteren Kontrollutvalget orienteres fortløpende om framdriftsplanene på bestilte prosjekter. Det vises til vedlagte forslag til årsmelding for 2009 for utfyllende oversikt. Eventuelle endringer som måtte komme fram på møtet innarbeides i årsmeldingen av sekretariatet før den videresendes til bystyret. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Stavanger godkjenner framlagt utkast til årsmelding 2009 for kontrollutvalget. Årsmeldingen videresendes bystyret til orientering sammen med tidligere vedtatt årsplan SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Utkast til årsmelding Tilbake 4

5 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /10 EGENKONTROLL I KOMMUNENE - ORIENTERING OM RAPPORT Bakgrunn: Kommunal- og regionaldepartementet oppnevnte i november 2008 ei arbeidsgruppe for å se nærmere på kommunenes egenkontroll. Gruppas mandat ligger vedlagt (vedl. 1). Rapporten fra gruppas arbeid foreligger nå. Resultater fra denne rapporten blir et vesentlig tema på årets kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen. Rapporten legges fram for diskusjon i kontrollutvalget vedr. konklusjoner og anbefalinger. Representant fra Stavanger kommune er invitert for å orientere om kommunens arbeid med internkontrollen. Ved utsending av sakene har sekretariatet ikke fått tilbakemelding på om noen har anledning til å møte. Saksutredning: Arbeidsgruppa har hatt i alt 10 medlemmer. I tillegg har en spesialrådgiver fra KRD møtt som observatør. Gruppas medlemmer har bestått av 2 ordførere, 2 rådmenn, 2 kontrollutvalgs-ledere, fagdirektør i Den Norske Revisorforening, daglig leder i Norsk Kommunerevisor-forbund, en seniorrådgiver i KRD samt en førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo. Rogaland har vært representert i gruppa ved rådmann Inger Østensjø, Stavanger kommune. Rapporten er på i alt 140 sider, og vil bli oversendt medlemmene på e-post for gjennomsyn. Rapporten er delt inn i to hovedområder. Del 2: Aktørene og virkemidlene i egenkontrollen og del 3: Samspillet mellom aktørene. Ut fra dette munner rapporten ut i 85 tilrådninger for styrket egenkontroll i kommunene. For oversikt over alle tilrådingene vises det til vedlegget. Arbeidsgruppa har gjennom sitt arbeid kommet fram til tre hovedanbefalinger for å styrke egenkontrollen: Internkontrollen til administrasjonssjefene i kommunene må utvikles og styrkes Det må være god forståelse av rollene og godt samspill mellom aktørene i egenkontrollen, det vil si kommunestyret, kontrollutvalget, administrasjonssjefen og revisor. Kompetansen hos revisor og i sekretariatene å være høy, og bør sikres. Går en inn i rapporten, vil en se at mange av tilrådingene omhandler kontrollutvalgenes arbeid, ikke bare det som er foreslått overfor kontrollutvalget selv. Anbefalingene retter seg mot: Kontrollutvalget (inkl. sekretariat) Administrasjonssjefen Revisor Kommunestyret og fylkestinget Kommunen som eier Fylkesmannen Organisasjonene i kommunesektoren (KS) Forskningsmiljø Staten Nedenfor finnes et kort sammendrag over de viktigste tilrådingene (se vedlegg 2 for oversikt over samtlige anbefalinger). 5

6 Kap 2: Aktørene og virkemidlene i egenkontrollen Under avsnittet om kontrollutvalget (11 tilrådinger) foreslås det bl.a. nye regler for valg av kontrollutvalg, hovedregel om åpne møter i kontrollutvalget, styrket opplæring og endring i valgbarhetsreglene. Gruppas flertall foreslår ikke utvidede retter for mindretallet i kontrollutvalget, da man mener dette først og fremst er aktuelt i kommuner som med parlamentarisk styreform. Sekretariatene er en del av kontrollutvalget, og er derfor også nevnt under dette punktet. Her foreslås evaluering av ordningen, kartlegging av kompetanse og ressurstilgang og presisering av hvem som kan fungere som sekretariat for kontrollutvalgene. Når det gjelder kommunenes egen internkontroll (15 tilrådinger), er tilrådingene først og fremst rettet mot administrasjonssjefen og forslag for å styrke internkontrollen og rapportering og informasjon om denne. Det pekes også på behov for rettledere innenfor området. Rapporten har et eget avsnitt om internkontroll ved anskaffelser (6 tilrådinger). Disse går i hovedsak ut på tydeliggjøring av retningslinjer, ansvar og roller. Det pekes i tillegg på behovene for lett tilgjengelige systemer og avtaler (noe som også har vært poengtert i forvaltningsrevisjonsrapporter innenfor området). Blant øvrige tilrådinger vedr. internkontrollen (6 tilrådinger) foreslås bl.a. også å klargjøre om revisor skal vurdere om finansforvaltninga er i tråd med finansreglementet i kommunen. Rapporten har også flere tilrådinger innenfor regnskapsrevisjon (12 tilrådinger). Dette omfatter bl.a. behov for bedre informasjon til kontrollutvalget på flere områder, kartlegging av kompetanse i revisjonen, krav om bedre informasjon om den interne kvalitetskontrollen, forslag om statlig tilsyn av kommunale revisorer, sertifiseringsordning, skifte av oppdrags-ansvarlig revisor hvert 7. år (1 medlem i gruppa var imot dette), samt øvrige orienteringer til kontrollutvalget/ kommunestyret. Når det gjelder forvaltningsrevisjon (10 tilrådinger) foreslås bl.a. at det i større grad utarbeides statistikker og oversikter, krav om lettleste rapporter, poengtering av viktigheten av at den overordnede analysen er basert på risikovurderinger, krav om publisering av ferdigbehandlede rapporter, viktigheten av gode bestillinger (skolering av kontrollutvalg og sekretariater), viktigheten av at revisor presiserer hva en rapport omfatter og evt. ikke omfatter og at revisor bør orientere kontrollutvalget dersom man avdekker forhold som kunne vært gjenstand for forvaltningsrevisjon. Innenfor området selskapskontroll (10 tilrådinger) presiseres at en del av begrepene innenfor området bør avklares. Viktigheten av eierskapsmeldinger/oversikter blir også pekt på, samt samordning av kontroller mellom eierne. En tar også opp behovet for samordning av selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper. Det pekes også på at man bør få lovfestet innsyn i 27-selskaper som er egne rettssubjekter. Behov for forskning på enkelte områder innenfor selskapskontrollen/samt statistikk nevnes også. Gruppa ble spesielt bedt om å se nærmere på: Åpne møter i kontrollutvalget (se avsn. ang. kontrollutvalget) og kontroll med de kirkelige fellesrådene (2 tilrådinger). Her konkluderer gruppa med at man bør sikre god dialog mellom disse og kommunene, og at dersom det er ønskelig vil kommunene lokalt kunne stille vilkår som sikrer kontroll med deres tilskudd. Gruppa foreslår ingen vesentlige endringer i dagens praksis. Kap 3: Samspillet mellom aktørene Når det gjelder kommunestyret og kontrollutvalget(4 tilrådinger), peker arbeidsgruppa først og fremst på kommunestyrets ansvar for å sette av tilstrekkelige ressurser til kontrollutvalgets arbeid. Det pekes også på viktigheten av å avklare rollene som kontrollutvalgsmedlem. Arbeidsgruppa poengterer at når det gjelder samspillet mellom kontrollutvalget og administrasjonssjefen (2 tilrådinger) bør administrasjonssjefen få alle innkallinger til kontrollutvalgsmøtene. I tillegg bør kontrollutvalget trekke inn administrasjonssjefen i arbeidet med den overordnede analysen. (Begge tiltakene er gjennomført lokalt). 6

7 Gruppa har også sett på samspillet mellom revisor og administrasjonssjefen (3 tilrådinger). Her pekes på behov for rettledning om hva revisor skal utføre, og hva som skal rapporteres mellom aktørene. Det tas også her opp forhold knyttet til Offentlighetsloven, både når det gjelder tidspunkt for offentliggjøring av rapporter og dokumenter mellom kontrollutvalget, revisor og administrasjonen. Til slutt har arbeidsgruppa sett nærmere på samspillet mellom egenkontrollen og Fylkes-mannen (4 tilrådinger). Arbeidsgruppa ber her om en avklaring på om revisor skal melde fra i tråd med kravene i hvitvaskingsloven, at kommunene bør sørge for at tilsynsrapporter fra fylkesmannen behandles i folkevalgte organer, at sekretariatene holder kontrollutvalgene orientert om rapporter fra fylkesmannen som har interesse for kontrollutvalget og at fylkesmannen pålegges å holde seg orientert om planer og resultater av den kommunale egenkontrollen (inkl. kontrollutvalget). Avslutningsvis kommer arbeidsgruppa med følgende anbefalinger: Kontrollutvalgene gjør en jobb de kan være stolte av: Kontrollutvalgene må fortelle om hva de gjør, og kommunestyret må lytte! Kontrollutvalgene, revisorene og sekretariatene gjør mye godt arbeid: Vis det, legg rapporter ut på nettet og skriv slik at alle kan forstå! Det nytter å drive kontrollarbeid: Kommunene må vise at de lærer og forbedrer seg. La innbyggerne få vite om det! Kontrollarbeid i en kommune kan føre til læring også for andre: Kontrollutvalgene må dele erfaring med hverandre! Saken er en orienteringssak, det er ikke bedt om høringsuttale el. l. på nåværende tidspunkt. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget tar saken til orientering. SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Gruppas mandat Oversikt over tilrådinger i rapporten Tilbake 7

8 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /10 OVERSIKT OVER STATUS PROSJEKTER OG KONTROLLER PR. JANUAR 2010 Bakgrunn: Kontrollutvalget får på hvert møte orientering om status på bestilte forvaltningsrevisjons-prosjekter og selskapskontroller, se vedlegg. Saksutredning: Vedlagte følger en oversikt over bestilte prosjekter som ennå ikke er behandlet i kontroll- utvalget, med oppdatert oversikt fra revisor over antatt dato for ferdigstillelse. Beregnet kostnad til det enkelte prosjekt er også tatt med. Vedlegget inneholder også oversikt over når administrasjonen skal gi lovpålagt tilbakemelding til kontrollutvalget på hvordan bystyrets vedtak knyttet til det enkelte prosjektet er fulgt opp. For fullstendig oversikt over prosjekter i inneværende valgperiode finnes til slutt liste over helt ferdigbehandlede prosjekter. Ingen bestilte rapporter foreligger til behandling på dette møtet. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget tar statusoversikten for januar 2010 til orientering. SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Statusoversikt for januar 2010 Tilbake 8

9 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /10 EVENTUELL SELSKAPSKONTROLL I SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS Bakgrunn: Kontrollutvalget i Sandnes vil på sitt møte den ta stilling til bestilling av selskaps-kontroll i Sørmarka Flerbrukshall IKS. Bakgrunnen for dette er et vedtak i bystyret i Sandnes på møte den 15. desember 2009 følgende i forbindelse med sak ang. økonomiplan for Sørmarka Flerbrukshall IKS: Bystyret gir med hjemmel i kommunelovens 77 og 80 i oppdrag til kontrollutvalget i Sandnes om å iverksette selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Sørmarka flerbrukshall IKS. Det er bystyrets intensjon at kontrollen gjennomføres felles på vegne av de fire eierkommunene Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes. Kontrollutvalget bes sørge for slik koordinering mht. gjennomføringen av oppdraget. Bystyret ber kontrollutvalget prioritere dette oppdraget foran de kontroller som fremgår av vedtatt plan for selskapskontroll, slik at resultatene kan fremlegges by-/kommunestyrene i eierkommunene snarest mulig. Saksutredning: Revisor har sendt utkast til prosjektmandat vedr. denne selskapskontrollen til kontrollutvalget i Sandnes i tråd med bystyrets vedtak. Dette mandatet legges også fram til drøfting i de øvrige eierkommunene, deriblant Stavanger. Det vises til vedlagte utkast til prosjektmandat. Revisor foreslår at det gjennomføres en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon, der en ser nærmere på: 1. Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? 2. Hvilke rapporteringsrutiner er lagt opp mellom selskap og kommuner mht. budsjett og regnskap? 3. Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser, offentlighet, HMS og etikk? 4. Hva skyldes underbudsjetteringen og kunne dette være unngått eller meldt tidligere? 5. Er anbudsgrunnlaget for hallen fullstendig iht. de planer som forelå ved prosjekteringen? Prosjektet er ikke prioritert i Stavanger kommunes plan for selskapskontroll, men satt opp som et uprioritert prosjekt for senere vurdering. Sekretariatet er også kjent med at bystyret i Stavanger har blitt informert om overskridelsene, uten at det er tatt tilsvarende initiativ fra bystyret til en gjennomgang av selskapet på nåværende tidspunkt. Saken legges fram til drøfting, uten forslag til vedtak. Forslag til SANDNES, VEDTAK: Vedlegg: Utkast til prosjektmandat Tilbake 9

10 Årsmelding Kontrollutvalget i Stavanger 1. Innledning: Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av bystyret skal føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Ordningen er hjemlet i Kommuneloven (KL) og i Forskrift om kontrollutvalg (forskriften). Kontrollutvalget er ikke underlagt andre organer enn bystyret, og rapporter og innstiller derfor også til dette. Dette innebærer følgende hovedoppgaver: 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 2. Påse at revisors merknader til årsregnskapet blir fulgt opp 3. Påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m 4. Gjennomføre forvaltningsrevisjon i henhold til vedtatt plan 5. Gjennomføre selskapskontroll i henhold til vedtatt plan 6. Utarbeide nye planer for slike kontroller minst en gang i valgperioden., samt rullere disse ved behov. 7. Påse at bystyrets merknader til rapporter blir fulgt opp 8. Utarbeide årlig forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 2. Kontrollutvalgets medlemmer Kontrollutvalget i Stavanger har følgende medlemmer: Arnt H. Steinbakk (Ap)leder Jens Jakob Dreyer (FrP), nestleder Kristin Bade Veire (V) Christian Rugland (H) Ellen Solheim (KrF) Numeriske varamedlemmer: 1. Thor Middelthon 2. Cecilie Bjelland (Ap) 3. Marit Hvidsten (H) 4. Tor Ytre-Arne (V) 5. Åsleik Rannestad (KrF) 3. Kontrollutvalgets arbeid i 2009 Kontrollutvalget har i 2009 hatt 9 møter., og det har vært behandlet i alt 58 ordinære saker. I tillegg kommer meldingssaker og saker tatt under eventuelt. Kontrollutvalget har tre hovedarbeidsområder; regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 3.1 Regnskap Kontrollutvalget har behandlet årsmelding og regnskap 2008 for Stavanger kommune og kommunale foretak. Kontrollutvalget gir også innstilling til Stavanger bystyre vedr. årsregnskapet. Kontrollutvalget mottar årlig orientering fra revisor om revisors årsplaner for det løpende revisjonsarbeidet, samt revisors uavhengighetserklæring. Dette som et ledd i kontrollut-valgets lovpålagte tilsyn med kommunens revisor. Konstateres det misligheter ved revisjon eller på annen måte, orienterer revisor umiddelbart kontrollutvalget, jfr. forskrift om revisjon 3. Det er ikke rapportert om hendelser i Kontrollutvalget har budsjettansvar for budsjettet for kontroll og tilsyn, og har i den forbindelse lagt fram budsjettforslag for I tillegg har regnskap for 2008 samt tertialrapporter for 1. og 2. tertial 2009 for kontroll og tilsyn blitt behandlet i utvalget. Kontrollutvalgets budsjettforslag omfatter i hovedsak kontrollutvalgets kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. 3.2 Forvatningsrevisjon: 10

11 Kontrollutvalget har i 2009 gjennomført forvaltningsrevisjon i tråd med KL og forskriften. Alle bestilte prosjekter er i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon. Utvalget har i løpet av året behandlet følgende bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter: Kommunal bostøtte Kvalitetsutvikling i skolen/innhold kvalitet i SFO Skal utgifter føres i drifts- eller investeringsregnskapet AFP-ordningen Psykiatri og psykisk helse for barn og unge Forhandlingsutvalget Husleier næringsbygg Psykiatri og psykisk helse for voksne Kontrollutvalget skal ifølge forskriften avgi rapport til bystyret om hvilke forvaltnings-revisjoner som er gjennomført og om resultatene av disse. Rapportene med funn og anbefalinger samt rådmannens kommentarer til disse er derfor oversendt bystyret for sluttbehandling fortløpende. Kontrollutvalget har direkte innstillingsrett til bystyret ved realitetsbehandling av disse sakene. Ved årets utgang står følgende rapporter i bestilling for behandling i 2010: Tilbudet til barn og unge innenfor kultur og idrett Miljø. Internt lokalt or regionalt arbeid for bærekraftig utvikling Samfunnssikkerhet Eiendomsforvaltning og vedlikehold IKT Driftsavtaler Tilbudet til utsatte grupper Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter Forskriften pålegger også kontrollutvalget ansvar for å påse at bystyrets vedtak i fbm forvaltningsrevisjon følges opp av administrasjonen. I løpet av 2009 har kontrollutvalget behandlet oppfølging av følgende tidligere behandlede rapporter: Kjøp og salg av utbyggingsområder/eiendommer/bygninger Selvkost innen VAR-området Styring av byggeprosjekter Kontantsalg Avlastning tilbudet til barn og unge Etikk Vedtak ang. oppfølging er videresendt bystyret til orientering. 3.3 Selskapskontroll: Kontrollutvalget har i 2009 ikke bestilt nye selskapskontroller. Kontrollutvalget har ved årets utgang utestående følgende rapporter bestilt i 2008: Stavangerregionen Havn IKS IVAR IKS Forus Næringspark AS Rapport fra gjennomført selskapskontroll oversendes bystyret for sluttbehandling så snart disse er ferdigbehandlet i kontrollutvalget. 4. Annet Utenom saker som nevnt ovenfor har kontrollutvalget i 2009 behandlet følgende saker: Utarbeiding av møteplan, årsplan og årsmelding 11

12 Orientering om skatteregnskapet for 2008 Åpne dører ved møter i kontrollutvalget Kontrollutvalget har også hatt korrespondanse med Stavanger kommune vedr. diverse saker som er rapportert til utvalget: Etterlysing av svar fra kommunen - overholdelse av lovpålagte svarfrister og vedtatt informasjonspraksis. Spørsmål om habilitet Rutiner vedr. offentlighet i kommunale arbeidsutvalg Lisensavgifter IT føring i regnskapet Kontrollutvalget ønsker å ha en aktiv rolle ved å følge med i utviklingen i kommunen. Dette innebærer bl.a. å invitere kommunale ledere til å orientere for kontrollutvalget dersom man har behov for det. Følgende har vært gjennomgått i løpet av året: Økonomidirektør Kristine Carlson Hernes orienterte om Stavanger kommunes regnskap og årsmelding for Skatteoppkrever Erik Jakobsen orienterte om skattregnskapet for Økonomidirektør Kristine Carlson Hernes orienterte om Stavanger kommunes tertialrapport pr Kontrollutvalget ser det som viktig å holde seg oppdatert i forhold til sitt fagområde. Medlemmer fra kontrollutvalget har derfor deltatt både på landsomfattende konferanser for kontrollutvalg og på lokal konferanse på Sandnes i oktober. Kontrollutvalget har i sitt arbeid et nært samarbeid med kommunens valgte revisor og sekretariat. Revisor utfører regnskapsrevisjonen, samt forvaltningsrevisjon og selskaps-kontroll etter kontrollutvalgets bestilling. Ved framlegging av rapporter har ansvarlig forvaltningsrevisor møtt for å presentere rapportene. Oppdragsansvarlig revisor har vært til stede på alle møter i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets sekretariat skal iflg. forskriften påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet bistår kontrollutvalget med dette samt øvrig administrasjonsarbeid. Representant fra sekretariatet skal være til stede på alle møter. Stavanger, 19. januar 2010 Arnt H. Steinbakk Leder kontrollutvalget Jens Jakob Dreyer, nestlededer Christian Rugland Ellen Solheim Kristin Bade Veire Tilbake 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Rogaland kontrollutvalgssekretariat KONTROLLUTVALGET I STAVANGER Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. januar 2010 Vedtatte prosjekter under arbeid: Forvaltningsrevisjonsprosjekter Vedtatt igangsatt Estimert timeforbruk Anslått ferdigstilt - oppdatert pr mars Tilbudet til barn og unge innenfor kultur og idrett t Miljø, internt, lokalt og regionalt arb. for bærekraftig utvikling t Bestilt for levering i 2010: Samfunnssikkerhet Eiendomsforvaltning og vedlikehold IKT Driftsavtaler Tilbud utsatte grupper Merknader Selskapskontroller IVAR IKS Stavanger Interkommunale Havn IKS Forus Næringspark AS Oppfølging av ikke avsluttede prosjekter behandlet i kontrollutvalget: Forvaltningsrevisjonsprosjekter Vedtatt igangsatt Behandlet Oversendt Planlagt oppfølging og svarfrist Psykiatri og psykisk helse for voksne md etter byst.vedtak Husleier næringsbygg md etter byst.vedtak Psykiatri og psykisk helse for barn og unge Mars 2010 Skal utgifter føres i drifts- eller investeringsregnsk.? md etter byst.vedtak Kvalitetsutvikling i skolen. Innhold/kvalitet i SFO ca. 1. april 2010 Status/dato for evt. purring Side 1 av 2

26 Ferdigbehandlede prosjekter der oppfølging er behandlet i perioden: Forvaltningsrevisjonsprosjekter Vedtatt igangsatt Oppfølging behandlet Kontrollutvalgets oppfølging: Kommunal bostøtte Ny rapport vurderes siste del av perioden Etikk Ny rapport vurderes siste del av perioden Avlastning tilbudet til barn og unge Ny rapport vurderes siste del av perioden Kontantsalg Ny rapport vurderes Forhandlingsutvalgets rolle Beh Styring av byggeprosjekter Ny tilbakemelding til bystyret fra adm. Selvkost innen VAR-området Ferdigbehandlet AFP-ordningen Beh Ingen oppfølging, ferdigbehandlet Kjøp og salg av utbyggingsområder/eiend./bygninger Ferdigbehandlet Oppfølging av fosterhjem Ferdigbehandlet Kvalitet på sykehjem Ferdigbehandlet Husleietap Ferdigbehandlet Aktivitetsbasert inntekter vurdering av ordningen Ferdigbehandlet Selskapskontroller Lyse Energi AS Ferdigbehandlet Side 2 av 2

27 Klientnr.: Arkiv: Oppdrag: Eierkommunene i Sørmarka flerbrukshall IKS Enhet: Selskapskontroll Sak: Kontrollmandat Utarbeidet dato/sign.: /RE Gjennomgått dato/sign.: /BHU År: Side: av 3 Bakgrunn Under behandling av sak 149/09, om Økonomiplan for Sørmarka flerbrukshall IKS ble følgende protokollert i Sandnes bystyre: Vidar Grundetjern (V) foreslo: Bystyret ber om at det legges spesielt vekt på anbudsprosessene og gjennomføringene av byggeprosessene i gjennomgangen. Votering: Innstillingen fra formannskapet i møte ble enstemmig vedtatt. Vidar Grundetjerns (V) forslag fikk 3 stemmer (V) og falt. VEDTAK: 1. Sandnes kommune godkjenner revidert finansieringsplan for Sørmarka flerbrukshall (vedlegg 1). 2. Sandnes kommune godkjenner en økning i selskapets låneramme med 20,775 MNOK. Selskapsavtalens 2-1 og 7-1 endres i henhold til vedlegg 4, slik at selskapets nye låneramme fastsettes til totalt 222,875 MNOK. 3. Sandnes kommune forplikter seg til å dekke de økte kapitalutgiftene i henhold til eierbrøk som fremkommer av revidert selskapsavtale. Sandnes kommune forutsetter imidlertid at gaver, sponsorinntekter og eventuelle overskudd i selskapet anvendes til å betjene selskapets gjeld. 4. Sandnes kommune forplikter seg til bevilge driftstilskudd til Sørmarka flerbrukshall IKS for 2009 i henholdt til eierbrøk, slik dette fremkommer i saken. Sandnes.kommune godkjenner videre fremlagt økonomiplan for Sørmarka flerbrukshall IKS og forplikter seg til det årlige driftstilskuddet som fremkommer her som kommunens andel. 5. Bystyret gir med hjemmel i kommunelovens 77 og 80 i oppdrag til kontrollutvalget i Sandnes om å iverksette selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Sørmarka flerbrukshall IKS. Det er bystyrets intensjon at kontrollen gjennomføres felles på vegne av de fire eierkommunene Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes. Kontrollutvalget bes sørge for slik koordinering mht. gjennomføringen av oppdraget. Bystyret ber kontrollutvalget prioritere dette oppdraget foran de kontroller som fremgår av vedtatt plan for selskapskontroll, slik at resultatene kan fremlegges by-/kommunestyrene i eierkommunene snarest mulig. Dette prosjektmandat er utarbeidet på bakgrunn av punkt 5 i vedtaket, og med intensjon om å forelegges kontrollutvalgene i alle eierkommunene. Følgende eierfordeling foreligger: Stavanger (64,02 %), Sandnes (23,55 %), Sola (8,41 %) og Randaberg (4,02 %). Sørmarka flerbrukshall IKS ble stiftet så nylig som , og rådmannen skriver til Sandnes bystyre i september 2009 at har ikke vært ordinær drift i selskapet pr. utgangen av Selskapets formål er å oppføre, eie og drive kunstisbanen i Sørmarka. Hallen forventes ferdigstilt medio mars 2010, og skal etter planen settes i drift fra oktober Rådmennene i deltakerkommunene avholdt et kontaktmøte med administrasjonen i Sørmarka flerbrukshall IKS Rådmennene anmodet da ledelsen i selskapet om å utarbeide en helhetlig økonomiplan for Sørmarka flerbrukshall IKS.

28 Klientnr.: Arkiv: Oppdrag: Eierkommunene i Sørmarka flerbrukshall IKS Enhet: Selskapskontroll Sak: Kontrollmandat Utarbeidet dato/sign.: /RE Gjennomgått dato/sign.: /BHU År: Side: av 3 Den økonomiplan selskapets styre utarbeidet, innebar et forslag om godkjennelse av økt låneramme fra eierne på 20,775 millioner kroner. Dette var framstilt som nødvendig å gjennomføre for å kunne tilby skoler, barnehager, idrettslag og publikum et fullverdig tilbud høsten 2010, som det het i det felles saksframlegg fra rådmennene. Til sammen ville det gi en ny låneramme på 222,875 millioner kroner. Saken er blitt viet stor oppmerksomhet i media. Spørsmålet om selskapskontroll tas opp med kontrollutvalgene i alle eierkommunene med sikte på en samordnet gjennomgang. Selskapet er i gjeldende eiernes planer for selskapskontroll ført opp på uprioritert plass, eller lenger nede på listen over planlagte kontroller i denne valgperioden. Det er ikke til hinder for at kontrollutvalgene velger å framskynde kontrollen. Det foreslås derfor at kontrollens innhold følger det normale for slike kontroller, altså kontroll med eierskapsutøvelsen, og i dette tilfelle med utvidelse med forvaltningsrevisjon i forhold til de omtalte forhold. Av dette følger også at kontrollen sjekker ut hvordan selskapet generelt forholder seg etikk, offentlighet, HMS og regler for offentlige anskaffelser Formål Det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i Sørmarka flerbrukshall IKS Problemstillinger 1. Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? 2. Hvilke rapporteringsrutiner er lagt opp mellom selskap og kommuner mht. budsjett og regnskap? 3. Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser, offentlighet, HMS og etikk? 4. Hva skyldes underbudsjetteringen og kunne dette være unngått eller meldt tidligere? 5. Er anbudsgrunnlaget for hallen fullstendig iht. de planer som forelå ved prosjekteringen? Kontrollkriterier Kontrollkriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og som brukes for å vurdere funnene i våre undersøkelser. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. Ved denne selskapskontrollen tas det utgangspunkt i følgende kilder: Lovregler om interkommunale selskaper (herunder om budsjettering) Selskapsavtalen for Sørmarka flerbrukshall IKS Vedtak og føringer o.l. gitt av kommunene om eierstrategi for selskapet KS: Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon Revisor AS Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS Bilde er fra Preikestolen som ligger i Forsand kommune Kilde: http://www.lysefjordeninfo.no/no/preikestolen2.jpg

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer