Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl på møterom Breiavatnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet"

Transkript

1 ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10 Godkjenning av protokoll fra møtet /10 Årsmelding kontrollutvalget i Stavanger 3/10 Internkontroll i kommunene - orientering om rapport 4/10 Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. januar /10 Eventuell selskapskontroll i Sørmarka Flerbrukshall IKS MELDINGER 1/10 Skatteinngangen for desember 2009 EVENTUELT Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon , som sms til mobiltlf eller på e-post til Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer. Stavanger, Arnt-Heikki Steinbakk Leder av kontrollutvalget Wencke S: Olsen Sekretariatet

2 MELDINGSSAKER Periode: 18. mars januar 2010 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 1/ Skatteinngangen for desember

3 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 049 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET Det vises til vedlagt protokoll fra kontrollutvalgets møte den 8. desember Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Stavanger godkjenner protokoll fra møtet den SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Protokoll fra møte Tilbake 3

4 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /10 ÅRSMELDING KONTROLLUTVALGET I STAVANGER Bakgrunn Sekretariatet har utarbeidet forslag til årsmelding for 2009 for kontrollutvalget i Stavanger. Årsmeldingen oppsummerer kontrollutvalgets arbeid i året som har gått. Saksutredning Forslag til årsmelding bygger på tidligere forslag, med enkelte endringer. Årsmeldingen er i stort grad sett opp mot vedtatt årsplan for I forhold til årsplan for 2009 er kontrollutvalgets mål i det alt vesentligste oppfylt. Det er et mindre avvik når det gjelder mottatte ferdigstilte selskapskontroller bestilt i Disse er ikke levert ved utgangen av 2009, men ventes å foreligge vinteren Kontrollutvalget orienteres fortløpende om framdriftsplanene på bestilte prosjekter. Det vises til vedlagte forslag til årsmelding for 2009 for utfyllende oversikt. Eventuelle endringer som måtte komme fram på møtet innarbeides i årsmeldingen av sekretariatet før den videresendes til bystyret. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Stavanger godkjenner framlagt utkast til årsmelding 2009 for kontrollutvalget. Årsmeldingen videresendes bystyret til orientering sammen med tidligere vedtatt årsplan SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Utkast til årsmelding Tilbake 4

5 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /10 EGENKONTROLL I KOMMUNENE - ORIENTERING OM RAPPORT Bakgrunn: Kommunal- og regionaldepartementet oppnevnte i november 2008 ei arbeidsgruppe for å se nærmere på kommunenes egenkontroll. Gruppas mandat ligger vedlagt (vedl. 1). Rapporten fra gruppas arbeid foreligger nå. Resultater fra denne rapporten blir et vesentlig tema på årets kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen. Rapporten legges fram for diskusjon i kontrollutvalget vedr. konklusjoner og anbefalinger. Representant fra Stavanger kommune er invitert for å orientere om kommunens arbeid med internkontrollen. Ved utsending av sakene har sekretariatet ikke fått tilbakemelding på om noen har anledning til å møte. Saksutredning: Arbeidsgruppa har hatt i alt 10 medlemmer. I tillegg har en spesialrådgiver fra KRD møtt som observatør. Gruppas medlemmer har bestått av 2 ordførere, 2 rådmenn, 2 kontrollutvalgs-ledere, fagdirektør i Den Norske Revisorforening, daglig leder i Norsk Kommunerevisor-forbund, en seniorrådgiver i KRD samt en førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo. Rogaland har vært representert i gruppa ved rådmann Inger Østensjø, Stavanger kommune. Rapporten er på i alt 140 sider, og vil bli oversendt medlemmene på e-post for gjennomsyn. Rapporten er delt inn i to hovedområder. Del 2: Aktørene og virkemidlene i egenkontrollen og del 3: Samspillet mellom aktørene. Ut fra dette munner rapporten ut i 85 tilrådninger for styrket egenkontroll i kommunene. For oversikt over alle tilrådingene vises det til vedlegget. Arbeidsgruppa har gjennom sitt arbeid kommet fram til tre hovedanbefalinger for å styrke egenkontrollen: Internkontrollen til administrasjonssjefene i kommunene må utvikles og styrkes Det må være god forståelse av rollene og godt samspill mellom aktørene i egenkontrollen, det vil si kommunestyret, kontrollutvalget, administrasjonssjefen og revisor. Kompetansen hos revisor og i sekretariatene å være høy, og bør sikres. Går en inn i rapporten, vil en se at mange av tilrådingene omhandler kontrollutvalgenes arbeid, ikke bare det som er foreslått overfor kontrollutvalget selv. Anbefalingene retter seg mot: Kontrollutvalget (inkl. sekretariat) Administrasjonssjefen Revisor Kommunestyret og fylkestinget Kommunen som eier Fylkesmannen Organisasjonene i kommunesektoren (KS) Forskningsmiljø Staten Nedenfor finnes et kort sammendrag over de viktigste tilrådingene (se vedlegg 2 for oversikt over samtlige anbefalinger). 5

6 Kap 2: Aktørene og virkemidlene i egenkontrollen Under avsnittet om kontrollutvalget (11 tilrådinger) foreslås det bl.a. nye regler for valg av kontrollutvalg, hovedregel om åpne møter i kontrollutvalget, styrket opplæring og endring i valgbarhetsreglene. Gruppas flertall foreslår ikke utvidede retter for mindretallet i kontrollutvalget, da man mener dette først og fremst er aktuelt i kommuner som med parlamentarisk styreform. Sekretariatene er en del av kontrollutvalget, og er derfor også nevnt under dette punktet. Her foreslås evaluering av ordningen, kartlegging av kompetanse og ressurstilgang og presisering av hvem som kan fungere som sekretariat for kontrollutvalgene. Når det gjelder kommunenes egen internkontroll (15 tilrådinger), er tilrådingene først og fremst rettet mot administrasjonssjefen og forslag for å styrke internkontrollen og rapportering og informasjon om denne. Det pekes også på behov for rettledere innenfor området. Rapporten har et eget avsnitt om internkontroll ved anskaffelser (6 tilrådinger). Disse går i hovedsak ut på tydeliggjøring av retningslinjer, ansvar og roller. Det pekes i tillegg på behovene for lett tilgjengelige systemer og avtaler (noe som også har vært poengtert i forvaltningsrevisjonsrapporter innenfor området). Blant øvrige tilrådinger vedr. internkontrollen (6 tilrådinger) foreslås bl.a. også å klargjøre om revisor skal vurdere om finansforvaltninga er i tråd med finansreglementet i kommunen. Rapporten har også flere tilrådinger innenfor regnskapsrevisjon (12 tilrådinger). Dette omfatter bl.a. behov for bedre informasjon til kontrollutvalget på flere områder, kartlegging av kompetanse i revisjonen, krav om bedre informasjon om den interne kvalitetskontrollen, forslag om statlig tilsyn av kommunale revisorer, sertifiseringsordning, skifte av oppdrags-ansvarlig revisor hvert 7. år (1 medlem i gruppa var imot dette), samt øvrige orienteringer til kontrollutvalget/ kommunestyret. Når det gjelder forvaltningsrevisjon (10 tilrådinger) foreslås bl.a. at det i større grad utarbeides statistikker og oversikter, krav om lettleste rapporter, poengtering av viktigheten av at den overordnede analysen er basert på risikovurderinger, krav om publisering av ferdigbehandlede rapporter, viktigheten av gode bestillinger (skolering av kontrollutvalg og sekretariater), viktigheten av at revisor presiserer hva en rapport omfatter og evt. ikke omfatter og at revisor bør orientere kontrollutvalget dersom man avdekker forhold som kunne vært gjenstand for forvaltningsrevisjon. Innenfor området selskapskontroll (10 tilrådinger) presiseres at en del av begrepene innenfor området bør avklares. Viktigheten av eierskapsmeldinger/oversikter blir også pekt på, samt samordning av kontroller mellom eierne. En tar også opp behovet for samordning av selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper. Det pekes også på at man bør få lovfestet innsyn i 27-selskaper som er egne rettssubjekter. Behov for forskning på enkelte områder innenfor selskapskontrollen/samt statistikk nevnes også. Gruppa ble spesielt bedt om å se nærmere på: Åpne møter i kontrollutvalget (se avsn. ang. kontrollutvalget) og kontroll med de kirkelige fellesrådene (2 tilrådinger). Her konkluderer gruppa med at man bør sikre god dialog mellom disse og kommunene, og at dersom det er ønskelig vil kommunene lokalt kunne stille vilkår som sikrer kontroll med deres tilskudd. Gruppa foreslår ingen vesentlige endringer i dagens praksis. Kap 3: Samspillet mellom aktørene Når det gjelder kommunestyret og kontrollutvalget(4 tilrådinger), peker arbeidsgruppa først og fremst på kommunestyrets ansvar for å sette av tilstrekkelige ressurser til kontrollutvalgets arbeid. Det pekes også på viktigheten av å avklare rollene som kontrollutvalgsmedlem. Arbeidsgruppa poengterer at når det gjelder samspillet mellom kontrollutvalget og administrasjonssjefen (2 tilrådinger) bør administrasjonssjefen få alle innkallinger til kontrollutvalgsmøtene. I tillegg bør kontrollutvalget trekke inn administrasjonssjefen i arbeidet med den overordnede analysen. (Begge tiltakene er gjennomført lokalt). 6

7 Gruppa har også sett på samspillet mellom revisor og administrasjonssjefen (3 tilrådinger). Her pekes på behov for rettledning om hva revisor skal utføre, og hva som skal rapporteres mellom aktørene. Det tas også her opp forhold knyttet til Offentlighetsloven, både når det gjelder tidspunkt for offentliggjøring av rapporter og dokumenter mellom kontrollutvalget, revisor og administrasjonen. Til slutt har arbeidsgruppa sett nærmere på samspillet mellom egenkontrollen og Fylkes-mannen (4 tilrådinger). Arbeidsgruppa ber her om en avklaring på om revisor skal melde fra i tråd med kravene i hvitvaskingsloven, at kommunene bør sørge for at tilsynsrapporter fra fylkesmannen behandles i folkevalgte organer, at sekretariatene holder kontrollutvalgene orientert om rapporter fra fylkesmannen som har interesse for kontrollutvalget og at fylkesmannen pålegges å holde seg orientert om planer og resultater av den kommunale egenkontrollen (inkl. kontrollutvalget). Avslutningsvis kommer arbeidsgruppa med følgende anbefalinger: Kontrollutvalgene gjør en jobb de kan være stolte av: Kontrollutvalgene må fortelle om hva de gjør, og kommunestyret må lytte! Kontrollutvalgene, revisorene og sekretariatene gjør mye godt arbeid: Vis det, legg rapporter ut på nettet og skriv slik at alle kan forstå! Det nytter å drive kontrollarbeid: Kommunene må vise at de lærer og forbedrer seg. La innbyggerne få vite om det! Kontrollarbeid i en kommune kan føre til læring også for andre: Kontrollutvalgene må dele erfaring med hverandre! Saken er en orienteringssak, det er ikke bedt om høringsuttale el. l. på nåværende tidspunkt. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget tar saken til orientering. SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Gruppas mandat Oversikt over tilrådinger i rapporten Tilbake 7

8 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /10 OVERSIKT OVER STATUS PROSJEKTER OG KONTROLLER PR. JANUAR 2010 Bakgrunn: Kontrollutvalget får på hvert møte orientering om status på bestilte forvaltningsrevisjons-prosjekter og selskapskontroller, se vedlegg. Saksutredning: Vedlagte følger en oversikt over bestilte prosjekter som ennå ikke er behandlet i kontroll- utvalget, med oppdatert oversikt fra revisor over antatt dato for ferdigstillelse. Beregnet kostnad til det enkelte prosjekt er også tatt med. Vedlegget inneholder også oversikt over når administrasjonen skal gi lovpålagt tilbakemelding til kontrollutvalget på hvordan bystyrets vedtak knyttet til det enkelte prosjektet er fulgt opp. For fullstendig oversikt over prosjekter i inneværende valgperiode finnes til slutt liste over helt ferdigbehandlede prosjekter. Ingen bestilte rapporter foreligger til behandling på dette møtet. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget tar statusoversikten for januar 2010 til orientering. SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Statusoversikt for januar 2010 Tilbake 8

9 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /10 EVENTUELL SELSKAPSKONTROLL I SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS Bakgrunn: Kontrollutvalget i Sandnes vil på sitt møte den ta stilling til bestilling av selskaps-kontroll i Sørmarka Flerbrukshall IKS. Bakgrunnen for dette er et vedtak i bystyret i Sandnes på møte den 15. desember 2009 følgende i forbindelse med sak ang. økonomiplan for Sørmarka Flerbrukshall IKS: Bystyret gir med hjemmel i kommunelovens 77 og 80 i oppdrag til kontrollutvalget i Sandnes om å iverksette selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Sørmarka flerbrukshall IKS. Det er bystyrets intensjon at kontrollen gjennomføres felles på vegne av de fire eierkommunene Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes. Kontrollutvalget bes sørge for slik koordinering mht. gjennomføringen av oppdraget. Bystyret ber kontrollutvalget prioritere dette oppdraget foran de kontroller som fremgår av vedtatt plan for selskapskontroll, slik at resultatene kan fremlegges by-/kommunestyrene i eierkommunene snarest mulig. Saksutredning: Revisor har sendt utkast til prosjektmandat vedr. denne selskapskontrollen til kontrollutvalget i Sandnes i tråd med bystyrets vedtak. Dette mandatet legges også fram til drøfting i de øvrige eierkommunene, deriblant Stavanger. Det vises til vedlagte utkast til prosjektmandat. Revisor foreslår at det gjennomføres en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon, der en ser nærmere på: 1. Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? 2. Hvilke rapporteringsrutiner er lagt opp mellom selskap og kommuner mht. budsjett og regnskap? 3. Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser, offentlighet, HMS og etikk? 4. Hva skyldes underbudsjetteringen og kunne dette være unngått eller meldt tidligere? 5. Er anbudsgrunnlaget for hallen fullstendig iht. de planer som forelå ved prosjekteringen? Prosjektet er ikke prioritert i Stavanger kommunes plan for selskapskontroll, men satt opp som et uprioritert prosjekt for senere vurdering. Sekretariatet er også kjent med at bystyret i Stavanger har blitt informert om overskridelsene, uten at det er tatt tilsvarende initiativ fra bystyret til en gjennomgang av selskapet på nåværende tidspunkt. Saken legges fram til drøfting, uten forslag til vedtak. Forslag til SANDNES, VEDTAK: Vedlegg: Utkast til prosjektmandat Tilbake 9

10 Årsmelding Kontrollutvalget i Stavanger 1. Innledning: Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av bystyret skal føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Ordningen er hjemlet i Kommuneloven (KL) og i Forskrift om kontrollutvalg (forskriften). Kontrollutvalget er ikke underlagt andre organer enn bystyret, og rapporter og innstiller derfor også til dette. Dette innebærer følgende hovedoppgaver: 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 2. Påse at revisors merknader til årsregnskapet blir fulgt opp 3. Påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m 4. Gjennomføre forvaltningsrevisjon i henhold til vedtatt plan 5. Gjennomføre selskapskontroll i henhold til vedtatt plan 6. Utarbeide nye planer for slike kontroller minst en gang i valgperioden., samt rullere disse ved behov. 7. Påse at bystyrets merknader til rapporter blir fulgt opp 8. Utarbeide årlig forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 2. Kontrollutvalgets medlemmer Kontrollutvalget i Stavanger har følgende medlemmer: Arnt H. Steinbakk (Ap)leder Jens Jakob Dreyer (FrP), nestleder Kristin Bade Veire (V) Christian Rugland (H) Ellen Solheim (KrF) Numeriske varamedlemmer: 1. Thor Middelthon 2. Cecilie Bjelland (Ap) 3. Marit Hvidsten (H) 4. Tor Ytre-Arne (V) 5. Åsleik Rannestad (KrF) 3. Kontrollutvalgets arbeid i 2009 Kontrollutvalget har i 2009 hatt 9 møter., og det har vært behandlet i alt 58 ordinære saker. I tillegg kommer meldingssaker og saker tatt under eventuelt. Kontrollutvalget har tre hovedarbeidsområder; regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 3.1 Regnskap Kontrollutvalget har behandlet årsmelding og regnskap 2008 for Stavanger kommune og kommunale foretak. Kontrollutvalget gir også innstilling til Stavanger bystyre vedr. årsregnskapet. Kontrollutvalget mottar årlig orientering fra revisor om revisors årsplaner for det løpende revisjonsarbeidet, samt revisors uavhengighetserklæring. Dette som et ledd i kontrollut-valgets lovpålagte tilsyn med kommunens revisor. Konstateres det misligheter ved revisjon eller på annen måte, orienterer revisor umiddelbart kontrollutvalget, jfr. forskrift om revisjon 3. Det er ikke rapportert om hendelser i Kontrollutvalget har budsjettansvar for budsjettet for kontroll og tilsyn, og har i den forbindelse lagt fram budsjettforslag for I tillegg har regnskap for 2008 samt tertialrapporter for 1. og 2. tertial 2009 for kontroll og tilsyn blitt behandlet i utvalget. Kontrollutvalgets budsjettforslag omfatter i hovedsak kontrollutvalgets kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. 3.2 Forvatningsrevisjon: 10

11 Kontrollutvalget har i 2009 gjennomført forvaltningsrevisjon i tråd med KL og forskriften. Alle bestilte prosjekter er i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon. Utvalget har i løpet av året behandlet følgende bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter: Kommunal bostøtte Kvalitetsutvikling i skolen/innhold kvalitet i SFO Skal utgifter føres i drifts- eller investeringsregnskapet AFP-ordningen Psykiatri og psykisk helse for barn og unge Forhandlingsutvalget Husleier næringsbygg Psykiatri og psykisk helse for voksne Kontrollutvalget skal ifølge forskriften avgi rapport til bystyret om hvilke forvaltnings-revisjoner som er gjennomført og om resultatene av disse. Rapportene med funn og anbefalinger samt rådmannens kommentarer til disse er derfor oversendt bystyret for sluttbehandling fortløpende. Kontrollutvalget har direkte innstillingsrett til bystyret ved realitetsbehandling av disse sakene. Ved årets utgang står følgende rapporter i bestilling for behandling i 2010: Tilbudet til barn og unge innenfor kultur og idrett Miljø. Internt lokalt or regionalt arbeid for bærekraftig utvikling Samfunnssikkerhet Eiendomsforvaltning og vedlikehold IKT Driftsavtaler Tilbudet til utsatte grupper Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter Forskriften pålegger også kontrollutvalget ansvar for å påse at bystyrets vedtak i fbm forvaltningsrevisjon følges opp av administrasjonen. I løpet av 2009 har kontrollutvalget behandlet oppfølging av følgende tidligere behandlede rapporter: Kjøp og salg av utbyggingsområder/eiendommer/bygninger Selvkost innen VAR-området Styring av byggeprosjekter Kontantsalg Avlastning tilbudet til barn og unge Etikk Vedtak ang. oppfølging er videresendt bystyret til orientering. 3.3 Selskapskontroll: Kontrollutvalget har i 2009 ikke bestilt nye selskapskontroller. Kontrollutvalget har ved årets utgang utestående følgende rapporter bestilt i 2008: Stavangerregionen Havn IKS IVAR IKS Forus Næringspark AS Rapport fra gjennomført selskapskontroll oversendes bystyret for sluttbehandling så snart disse er ferdigbehandlet i kontrollutvalget. 4. Annet Utenom saker som nevnt ovenfor har kontrollutvalget i 2009 behandlet følgende saker: Utarbeiding av møteplan, årsplan og årsmelding 11

12 Orientering om skatteregnskapet for 2008 Åpne dører ved møter i kontrollutvalget Kontrollutvalget har også hatt korrespondanse med Stavanger kommune vedr. diverse saker som er rapportert til utvalget: Etterlysing av svar fra kommunen - overholdelse av lovpålagte svarfrister og vedtatt informasjonspraksis. Spørsmål om habilitet Rutiner vedr. offentlighet i kommunale arbeidsutvalg Lisensavgifter IT føring i regnskapet Kontrollutvalget ønsker å ha en aktiv rolle ved å følge med i utviklingen i kommunen. Dette innebærer bl.a. å invitere kommunale ledere til å orientere for kontrollutvalget dersom man har behov for det. Følgende har vært gjennomgått i løpet av året: Økonomidirektør Kristine Carlson Hernes orienterte om Stavanger kommunes regnskap og årsmelding for Skatteoppkrever Erik Jakobsen orienterte om skattregnskapet for Økonomidirektør Kristine Carlson Hernes orienterte om Stavanger kommunes tertialrapport pr Kontrollutvalget ser det som viktig å holde seg oppdatert i forhold til sitt fagområde. Medlemmer fra kontrollutvalget har derfor deltatt både på landsomfattende konferanser for kontrollutvalg og på lokal konferanse på Sandnes i oktober. Kontrollutvalget har i sitt arbeid et nært samarbeid med kommunens valgte revisor og sekretariat. Revisor utfører regnskapsrevisjonen, samt forvaltningsrevisjon og selskaps-kontroll etter kontrollutvalgets bestilling. Ved framlegging av rapporter har ansvarlig forvaltningsrevisor møtt for å presentere rapportene. Oppdragsansvarlig revisor har vært til stede på alle møter i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets sekretariat skal iflg. forskriften påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet bistår kontrollutvalget med dette samt øvrig administrasjonsarbeid. Representant fra sekretariatet skal være til stede på alle møter. Stavanger, 19. januar 2010 Arnt H. Steinbakk Leder kontrollutvalget Jens Jakob Dreyer, nestlededer Christian Rugland Ellen Solheim Kristin Bade Veire Tilbake 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Rogaland kontrollutvalgssekretariat KONTROLLUTVALGET I STAVANGER Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. januar 2010 Vedtatte prosjekter under arbeid: Forvaltningsrevisjonsprosjekter Vedtatt igangsatt Estimert timeforbruk Anslått ferdigstilt - oppdatert pr mars Tilbudet til barn og unge innenfor kultur og idrett t Miljø, internt, lokalt og regionalt arb. for bærekraftig utvikling t Bestilt for levering i 2010: Samfunnssikkerhet Eiendomsforvaltning og vedlikehold IKT Driftsavtaler Tilbud utsatte grupper Merknader Selskapskontroller IVAR IKS Stavanger Interkommunale Havn IKS Forus Næringspark AS Oppfølging av ikke avsluttede prosjekter behandlet i kontrollutvalget: Forvaltningsrevisjonsprosjekter Vedtatt igangsatt Behandlet Oversendt Planlagt oppfølging og svarfrist Psykiatri og psykisk helse for voksne md etter byst.vedtak Husleier næringsbygg md etter byst.vedtak Psykiatri og psykisk helse for barn og unge Mars 2010 Skal utgifter føres i drifts- eller investeringsregnsk.? md etter byst.vedtak Kvalitetsutvikling i skolen. Innhold/kvalitet i SFO ca. 1. april 2010 Status/dato for evt. purring Side 1 av 2

26 Ferdigbehandlede prosjekter der oppfølging er behandlet i perioden: Forvaltningsrevisjonsprosjekter Vedtatt igangsatt Oppfølging behandlet Kontrollutvalgets oppfølging: Kommunal bostøtte Ny rapport vurderes siste del av perioden Etikk Ny rapport vurderes siste del av perioden Avlastning tilbudet til barn og unge Ny rapport vurderes siste del av perioden Kontantsalg Ny rapport vurderes Forhandlingsutvalgets rolle Beh Styring av byggeprosjekter Ny tilbakemelding til bystyret fra adm. Selvkost innen VAR-området Ferdigbehandlet AFP-ordningen Beh Ingen oppfølging, ferdigbehandlet Kjøp og salg av utbyggingsområder/eiend./bygninger Ferdigbehandlet Oppfølging av fosterhjem Ferdigbehandlet Kvalitet på sykehjem Ferdigbehandlet Husleietap Ferdigbehandlet Aktivitetsbasert inntekter vurdering av ordningen Ferdigbehandlet Selskapskontroller Lyse Energi AS Ferdigbehandlet Side 2 av 2

27 Klientnr.: Arkiv: Oppdrag: Eierkommunene i Sørmarka flerbrukshall IKS Enhet: Selskapskontroll Sak: Kontrollmandat Utarbeidet dato/sign.: /RE Gjennomgått dato/sign.: /BHU År: Side: av 3 Bakgrunn Under behandling av sak 149/09, om Økonomiplan for Sørmarka flerbrukshall IKS ble følgende protokollert i Sandnes bystyre: Vidar Grundetjern (V) foreslo: Bystyret ber om at det legges spesielt vekt på anbudsprosessene og gjennomføringene av byggeprosessene i gjennomgangen. Votering: Innstillingen fra formannskapet i møte ble enstemmig vedtatt. Vidar Grundetjerns (V) forslag fikk 3 stemmer (V) og falt. VEDTAK: 1. Sandnes kommune godkjenner revidert finansieringsplan for Sørmarka flerbrukshall (vedlegg 1). 2. Sandnes kommune godkjenner en økning i selskapets låneramme med 20,775 MNOK. Selskapsavtalens 2-1 og 7-1 endres i henhold til vedlegg 4, slik at selskapets nye låneramme fastsettes til totalt 222,875 MNOK. 3. Sandnes kommune forplikter seg til å dekke de økte kapitalutgiftene i henhold til eierbrøk som fremkommer av revidert selskapsavtale. Sandnes kommune forutsetter imidlertid at gaver, sponsorinntekter og eventuelle overskudd i selskapet anvendes til å betjene selskapets gjeld. 4. Sandnes kommune forplikter seg til bevilge driftstilskudd til Sørmarka flerbrukshall IKS for 2009 i henholdt til eierbrøk, slik dette fremkommer i saken. Sandnes.kommune godkjenner videre fremlagt økonomiplan for Sørmarka flerbrukshall IKS og forplikter seg til det årlige driftstilskuddet som fremkommer her som kommunens andel. 5. Bystyret gir med hjemmel i kommunelovens 77 og 80 i oppdrag til kontrollutvalget i Sandnes om å iverksette selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Sørmarka flerbrukshall IKS. Det er bystyrets intensjon at kontrollen gjennomføres felles på vegne av de fire eierkommunene Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes. Kontrollutvalget bes sørge for slik koordinering mht. gjennomføringen av oppdraget. Bystyret ber kontrollutvalget prioritere dette oppdraget foran de kontroller som fremgår av vedtatt plan for selskapskontroll, slik at resultatene kan fremlegges by-/kommunestyrene i eierkommunene snarest mulig. Dette prosjektmandat er utarbeidet på bakgrunn av punkt 5 i vedtaket, og med intensjon om å forelegges kontrollutvalgene i alle eierkommunene. Følgende eierfordeling foreligger: Stavanger (64,02 %), Sandnes (23,55 %), Sola (8,41 %) og Randaberg (4,02 %). Sørmarka flerbrukshall IKS ble stiftet så nylig som , og rådmannen skriver til Sandnes bystyre i september 2009 at har ikke vært ordinær drift i selskapet pr. utgangen av Selskapets formål er å oppføre, eie og drive kunstisbanen i Sørmarka. Hallen forventes ferdigstilt medio mars 2010, og skal etter planen settes i drift fra oktober Rådmennene i deltakerkommunene avholdt et kontaktmøte med administrasjonen i Sørmarka flerbrukshall IKS Rådmennene anmodet da ledelsen i selskapet om å utarbeide en helhetlig økonomiplan for Sørmarka flerbrukshall IKS.

28 Klientnr.: Arkiv: Oppdrag: Eierkommunene i Sørmarka flerbrukshall IKS Enhet: Selskapskontroll Sak: Kontrollmandat Utarbeidet dato/sign.: /RE Gjennomgått dato/sign.: /BHU År: Side: av 3 Den økonomiplan selskapets styre utarbeidet, innebar et forslag om godkjennelse av økt låneramme fra eierne på 20,775 millioner kroner. Dette var framstilt som nødvendig å gjennomføre for å kunne tilby skoler, barnehager, idrettslag og publikum et fullverdig tilbud høsten 2010, som det het i det felles saksframlegg fra rådmennene. Til sammen ville det gi en ny låneramme på 222,875 millioner kroner. Saken er blitt viet stor oppmerksomhet i media. Spørsmålet om selskapskontroll tas opp med kontrollutvalgene i alle eierkommunene med sikte på en samordnet gjennomgang. Selskapet er i gjeldende eiernes planer for selskapskontroll ført opp på uprioritert plass, eller lenger nede på listen over planlagte kontroller i denne valgperioden. Det er ikke til hinder for at kontrollutvalgene velger å framskynde kontrollen. Det foreslås derfor at kontrollens innhold følger det normale for slike kontroller, altså kontroll med eierskapsutøvelsen, og i dette tilfelle med utvidelse med forvaltningsrevisjon i forhold til de omtalte forhold. Av dette følger også at kontrollen sjekker ut hvordan selskapet generelt forholder seg etikk, offentlighet, HMS og regler for offentlige anskaffelser Formål Det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i Sørmarka flerbrukshall IKS Problemstillinger 1. Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? 2. Hvilke rapporteringsrutiner er lagt opp mellom selskap og kommuner mht. budsjett og regnskap? 3. Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser, offentlighet, HMS og etikk? 4. Hva skyldes underbudsjetteringen og kunne dette være unngått eller meldt tidligere? 5. Er anbudsgrunnlaget for hallen fullstendig iht. de planer som forelå ved prosjekteringen? Kontrollkriterier Kontrollkriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og som brukes for å vurdere funnene i våre undersøkelser. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. Ved denne selskapskontrollen tas det utgangspunkt i følgende kilder: Lovregler om interkommunale selskaper (herunder om budsjettering) Selskapsavtalen for Sørmarka flerbrukshall IKS Vedtak og føringer o.l. gitt av kommunene om eierstrategi for selskapet KS: Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 21. JANUAR 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 21. JANUAR 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 21. JANUAR 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 21. JANUAR 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL. Møtenr.: 5-2010. Forfall: Christian Rugland Jens Jakob Dreyer VEDTAK:

PROTOKOLL. Møtenr.: 5-2010. Forfall: Christian Rugland Jens Jakob Dreyer VEDTAK: KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger Innkalt: Arnt Heikki Steinbakk Jens Jakob Dreyer Ellen Solheim Christian Rugland Kristin Bade Veire Møtenr.: 5-2010 Forfall:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4-2010 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 19/10

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 12. DESEMBER 2008 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 12. DESEMBER 2008 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 10 Protokoll fra møtet 12. desember 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 12. DESEMBER 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNESINNKALLES TIL MØTE 14. MAI 2009 KL I MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNESINNKALLES TIL MØTE 14. MAI 2009 KL I MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 14. MAI KONTROLLUTVALGET I SANDNESINNKALLES TIL MØTE 14. MAI 2009 KL. 08.30 I MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 19. JANUAR 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 19. JANUAR 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 19. JANUAR 2011 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 19. JANUAR 2011 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2013 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL. 09.00 I Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/13 Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. MARS 2008 KL PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. MARS 2008 KL PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET Møte nr. 3 Protokoll fra møtet 14. mars 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. MARS 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET SAKLISTE 09/08 Skatteregnskapet for 2007 10/08 Plan

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. september 2009 kl på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. september 2009 kl på Kommunehuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 3-09 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. september 2009 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 14/09 Rapport: Selskapskontroll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 15. APRIL 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER. Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11. Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger. Møtedato: 12. april 2011. Møtenr.

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER. Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11. Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger. Møtedato: 12. april 2011. Møtenr. KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger Møtenr.: 4-2011 Møtedato: 12. april 2011 Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11 Innkalt: Arnt Heikki Steinbakk Jens Jakob Dreyer Christian

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 24. november 2014 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 2 Innledning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget er et

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 18. JANUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 18. JANUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 1 Protokoll fra møtet 18. januar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 18. JANUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 30. januar 2012 kl på Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 30. januar 2012 kl på Rådhuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2012 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 30. januar 2012 kl. 09.00 på Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/12 Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 17. NOVEMBER 2010 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 17. NOVEMBER 2010 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 17. NOVEMBER 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 17. NOVEMBER 2010 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 4-2017 Møtedato: 02.06.2017 Utvalgssaksnr.: 22/17-29/17 Disse møtte: Sveinung Skjørestad, leder Atlak Kvinen, nestleder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. FEBRUAR 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. FEBRUAR 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 23. FEBRUAR 2011 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. FEBRUAR 2011 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2013

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2013 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2013 Randaberg kirke, Foto: Borgny Håland Rogaland kontrollutvalgssekretariat 11. februar 2014 Side 2 av 5 Innledning Kontrollutvalget er et lovpålagt organ som skal

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 9-2014 Møtedato: 12.12.2014 Utvalgssaksnr.: 42/14-49/14 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Arne Oftedal Carina Mossin

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 4-2015 Møtedato: 21.05.2015 Utvalgssaksnr.: 21/15-7/15 Disse møtte: Sveinung Skjørestad (H) Arne Oftedal (Ap) Karen

Detaljer

Kontrollutvalget i Gjesdal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Gjesdal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Gjesdal kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll fra forrige

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 2-2015 Møtedato: 13.03.2015 Utvalgssaksnr.: 5/15-9/15 Disse møtte: Arne Oftedal Sveinung Skjørestad Karen Margrethe

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. NOVEMBER 2008 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. NOVEMBER 2008 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 9 Protokoll fra møtet 14. november 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. NOVEMBER 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017

ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017 ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017 Deloitte Advokatfirma AS INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Mål for kontrollutvalget i Eigersund kommune... 3 3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget... 3 4. Kontrollutvalgets

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2, Rådhuset i Sokndal Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen, Sandnes Rådhus Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 09. november 2011 kl. 09.00 på Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 09. november 2011 kl. 09.00 på Rådhuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 5-2011 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 09. november 2011 kl. 09.00 på Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 34/11 Kort gjennomgang

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 4-2016 Møtedato: 22.04.2016 Utvalgssaksnr.: 19/16-26/16 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Jon Torger Hetland Salte

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2009 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2009 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 10. SEPTEMBER 2009 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2009 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 25/13

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Tolga kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 1. desember 2016, Sak 31/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 6-2017 Møtedato: 20.10.2017 Utvalgssaksnr.: 40/17-4/17 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Atlak Kvinen Inger Lise

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -KVALITET I BARNEHAGE

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -KVALITET I BARNEHAGE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002725 : E: 216 &58 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 25.01.2011 7/11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -KVALITET

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 22. februar 2011 kl på Møterom Breivannet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 22. februar 2011 kl på Møterom Breivannet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2-2010 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 22. februar 2011 kl. 16.00 på Møterom Breivannet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 7/11

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Gjesdal Møtenr.: Møtedato: 08.09.2015 Utvalgssaksnr.: 17/15-23/15 Disse møtte: Anita Heigre () Frank Oftedal () Raymond Knudsen Skjærpe

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: Møtedato: 25.10.2016 Utvalgssaksnr.: 33/16-7/16 Disse møtte: Kurt Randeberg Inger Grødem (vara) Forfall / varamedlemmer:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 04.09.2014 Utvalgssaksnr.: 14/14-8/14 Disse møtte: Viggo Andreassen Kirsten Aske Østhus Runar

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Gjesdal Møtenr.: 3 Møtedato: 13.06.2017 Utvalgssaksnr.: 15/17-24/17 Disse møtte: Raymond Knutsen Skjærpe Tarje Angelskår Mary-Ann

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906245 : E: A24 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 4-2013 Møtedato: 11.09.2013 Utvalgssaksnr.: 19/13-6/13 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Rolf Audun Moen Sonja

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 2. APRIL 2009 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 2. APRIL 2009 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES Møte nr. 3 Protokoll fra møtet 2. april 2009 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 2. APRIL 2009 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Møterommet på Rådhuset Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1/2012 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sokndal Møtenr.: 3-2014 Møtedato: 08.09.2014 Utvalgssaksnr.: 13/14-23/14 Disse møtte: Frank Toks Arild Urdal Tordis Stenberg Målfrid

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 6 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 35/11 Kort gjennomgang

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2015 Randaberg kirke, Foto: Borgny Håland Rogaland kontrollutvalgssekretariat 2. februar 2016 Side 2 av 6 Innledning Kontrollutvalget er et lovpålagt organ som skal

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: FORVALTNINGSREVISJON - ØKONOMISKE INSENTIVER I SAMHANDLINGSREFORMEN

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: FORVALTNINGSREVISJON - ØKONOMISKE INSENTIVER I SAMHANDLINGSREFORMEN Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AWS1-13/6700-4 30467/14 14.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger bystyre / 12.05.2014 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Alvdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 24. november 2016, Sak 36/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 1-2014 Møtedato: 05.03.2014 Utvalgssaksnr.: 1/14-7/14 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Rolf Audun Moen Karl Andreas

Detaljer

Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET

Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Formannskapet Bystyret Møtedato 23.11.2010 14.12.2010 Arkivsak : 200900186 Arkivkode : E: 145 Saksbeh. : S.Haugen Utvalgssaksnr. 130/10 ØKONOMIPLAN 2011-2014,

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Nannestad kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Nannestad kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ETIKK, ENDELIG GODKJENNING

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ETIKK, ENDELIG GODKJENNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200808061 : E: 216 &58 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 27.01.2009 16/09 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sokndal Møtenr.: 1-015 Møtedato: 3.0.015 Utvalgssaksnr.: 1/15-6/15 Disse møtte: Frank Toks (Ap) Arild Urdal (KrF) Tordis Stenberg

Detaljer

Kontrollutvalget Bodø kommune, Virksomhetsplan Jnr 16/xxx Ark

Kontrollutvalget Bodø kommune, Virksomhetsplan Jnr 16/xxx Ark Kontrollutvalget Bodø kommune, Virksomhetsplan 2017 Jnr 16/xxx Ark 412 1.4 1 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING 3 LOVVERK SOM REGULERER KONTROLLUTVALGETS VIRKE 4 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 8-2015 Møtedato: 27.11.2015 Utvalgssaksnr.: 50/15-56/15 Faste medlemmer: Sveinung Skjørestad Jon Torger Hetland

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 27/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 27/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906584 : E: 210 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 27/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ELEKTRONISK

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommunelovens 77 om Kontrollutvalget.

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Grimstad kontrollutvalg Dato: 08.09.2015 kl. 9:00 Møtested: Kommunehuset, Formannskapssalen Arkivsak: 15/10152 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 3-2017 Møtedato: 28.04.2017 Utvalgssaksnr.: 15/17-21/17 Disse møtte: Altlak Kvinen Inger Lise Kvale Øyvind Ødegård

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Nannestad kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Nannestad kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: 3 / 2017 Møtedato: 20.06.2017 Utvalgssaksnr.: 12/17-7/17 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Kurt Randeberg

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 2-2017 Møtedato: 17.02.2017 Utvalgssaksnr.: 9/17-14/17 Disse møtte: Sveinung Skjørestad, leder Aslak Kvinen, nestleder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr.: 4 / 2016 Møtedato: 13.06.2016 Utvalgssaksnr.: 20/16-4/16 Disse møtte: Jess Milter Ronny Stangeland Bodil Sanne Venke Hetlelid

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Sørum kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Sørum kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr.: 4 / 2015 Møtedato: 17.06.2015 Utvalgssaksnr.: 18/15-4/15 Disse møtte: Tine Daae Tor Kåre Jordbrekk Bjørg Ueland Ove Langhelle

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2-2012 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 11. april 2012 kl. 09.00 på Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 7/12 Godkjenning av

Detaljer

Å R S R A P P O R T F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E

Å R S R A P P O R T F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING Hjemmel Kommunene er pålagt å ha

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 09.09.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 11/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 17. AUGUST 2011 KL. 8.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 17. AUGUST 2011 KL. 8.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 17. AUGUST 2011 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 17. AUGUST 2011 KL. 8.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL

ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL Behandlet av kontrollutvalget i Alvdal 27. mars 2014 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling... 3 Innkalling

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLES TIL MØTE 24. november 2009 kl Møterom på Mæland Rør, Vigrestad

Kontrollutvalet i Hå INNKALLES TIL MØTE 24. november 2009 kl Møterom på Mæland Rør, Vigrestad KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 5-09 Kontrollutvalet i Hå INNKALLES TIL MØTE 24. november 2009 kl. 10.00. Møterom på Mæland Rør, Vigrestad SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10.11.16 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr: 4 / 2015 Møtedato: 01.09.2015 Utvalgssaksnr: 24/15-30/15 Disse møtte: Kari Austenå Trond Randeberg Forfall /

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Gjesdal Møtenr.: 2-2016 Møtedato: 12.04.2016 Utvalgssaksnr.: 9/16-14/16 Disse møtte: Leder Raymond Knudsen Skjærpe Nestleder Tarje

Detaljer

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Årsrapport 2016 Innhold Innledning... Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... Saker til behandling... Innkalling av administrative ledere,

Detaljer

PROTOKOLL. Møtenr.: Forfall: Ingen. 34/11 Kort gjennomgang av kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområde/plan for videre gjennomgang VEDTAK:

PROTOKOLL. Møtenr.: Forfall: Ingen. 34/11 Kort gjennomgang av kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområde/plan for videre gjennomgang VEDTAK: KONTROLLUTVALGET I LUND Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Innkalt: Arne Skobba, leder Bodil Heskestad, nestleder Sonja Surdal Audun Moen Karl Andreas Moen

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 20. juni 2012 kl på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 20. juni 2012 kl på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 3 / 2012 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 20. juni 2012 kl. 08.30 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Gjesdal Møtenr.: 4-2016 Møtedato: 30.08.2016 Utvalgssaksnr.: 22/16-4/16 Disse møtte: Raymond Knudsen Skjærpe Terje Angelskår Mary-Ann

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 04.09.2014 Utvalgssaksnr.: 15/14-9/14 Disse møtte: Rolf Skretting Torill Ramstad Jorunn Nordbø

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset, Sarpsborg, Møterom 3 - Kongsten Tidspunkt: 04.09.2013 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon 979 80

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 5-2017 Møtedato: 0.09.2017 Utvalgssaksnr.: 30/17-39/17 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Atlak Kvinen Renata Peksyk

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 11. mars 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets nestleder Ernst Morgan Endresen. MØTESTED: Karmøy Rådhus, formannskapssalen

Detaljer