Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl på møterom Breiavatnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet"

Transkript

1 ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10 Godkjenning av protokoll fra møtet /10 Årsmelding kontrollutvalget i Stavanger 3/10 Internkontroll i kommunene - orientering om rapport 4/10 Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. januar /10 Eventuell selskapskontroll i Sørmarka Flerbrukshall IKS MELDINGER 1/10 Skatteinngangen for desember 2009 EVENTUELT Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon , som sms til mobiltlf eller på e-post til Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer. Stavanger, Arnt-Heikki Steinbakk Leder av kontrollutvalget Wencke S: Olsen Sekretariatet

2 MELDINGSSAKER Periode: 18. mars januar 2010 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 1/ Skatteinngangen for desember

3 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 049 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET Det vises til vedlagt protokoll fra kontrollutvalgets møte den 8. desember Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Stavanger godkjenner protokoll fra møtet den SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Protokoll fra møte Tilbake 3

4 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /10 ÅRSMELDING KONTROLLUTVALGET I STAVANGER Bakgrunn Sekretariatet har utarbeidet forslag til årsmelding for 2009 for kontrollutvalget i Stavanger. Årsmeldingen oppsummerer kontrollutvalgets arbeid i året som har gått. Saksutredning Forslag til årsmelding bygger på tidligere forslag, med enkelte endringer. Årsmeldingen er i stort grad sett opp mot vedtatt årsplan for I forhold til årsplan for 2009 er kontrollutvalgets mål i det alt vesentligste oppfylt. Det er et mindre avvik når det gjelder mottatte ferdigstilte selskapskontroller bestilt i Disse er ikke levert ved utgangen av 2009, men ventes å foreligge vinteren Kontrollutvalget orienteres fortløpende om framdriftsplanene på bestilte prosjekter. Det vises til vedlagte forslag til årsmelding for 2009 for utfyllende oversikt. Eventuelle endringer som måtte komme fram på møtet innarbeides i årsmeldingen av sekretariatet før den videresendes til bystyret. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Stavanger godkjenner framlagt utkast til årsmelding 2009 for kontrollutvalget. Årsmeldingen videresendes bystyret til orientering sammen med tidligere vedtatt årsplan SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Utkast til årsmelding Tilbake 4

5 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /10 EGENKONTROLL I KOMMUNENE - ORIENTERING OM RAPPORT Bakgrunn: Kommunal- og regionaldepartementet oppnevnte i november 2008 ei arbeidsgruppe for å se nærmere på kommunenes egenkontroll. Gruppas mandat ligger vedlagt (vedl. 1). Rapporten fra gruppas arbeid foreligger nå. Resultater fra denne rapporten blir et vesentlig tema på årets kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen. Rapporten legges fram for diskusjon i kontrollutvalget vedr. konklusjoner og anbefalinger. Representant fra Stavanger kommune er invitert for å orientere om kommunens arbeid med internkontrollen. Ved utsending av sakene har sekretariatet ikke fått tilbakemelding på om noen har anledning til å møte. Saksutredning: Arbeidsgruppa har hatt i alt 10 medlemmer. I tillegg har en spesialrådgiver fra KRD møtt som observatør. Gruppas medlemmer har bestått av 2 ordførere, 2 rådmenn, 2 kontrollutvalgs-ledere, fagdirektør i Den Norske Revisorforening, daglig leder i Norsk Kommunerevisor-forbund, en seniorrådgiver i KRD samt en førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo. Rogaland har vært representert i gruppa ved rådmann Inger Østensjø, Stavanger kommune. Rapporten er på i alt 140 sider, og vil bli oversendt medlemmene på e-post for gjennomsyn. Rapporten er delt inn i to hovedområder. Del 2: Aktørene og virkemidlene i egenkontrollen og del 3: Samspillet mellom aktørene. Ut fra dette munner rapporten ut i 85 tilrådninger for styrket egenkontroll i kommunene. For oversikt over alle tilrådingene vises det til vedlegget. Arbeidsgruppa har gjennom sitt arbeid kommet fram til tre hovedanbefalinger for å styrke egenkontrollen: Internkontrollen til administrasjonssjefene i kommunene må utvikles og styrkes Det må være god forståelse av rollene og godt samspill mellom aktørene i egenkontrollen, det vil si kommunestyret, kontrollutvalget, administrasjonssjefen og revisor. Kompetansen hos revisor og i sekretariatene å være høy, og bør sikres. Går en inn i rapporten, vil en se at mange av tilrådingene omhandler kontrollutvalgenes arbeid, ikke bare det som er foreslått overfor kontrollutvalget selv. Anbefalingene retter seg mot: Kontrollutvalget (inkl. sekretariat) Administrasjonssjefen Revisor Kommunestyret og fylkestinget Kommunen som eier Fylkesmannen Organisasjonene i kommunesektoren (KS) Forskningsmiljø Staten Nedenfor finnes et kort sammendrag over de viktigste tilrådingene (se vedlegg 2 for oversikt over samtlige anbefalinger). 5

6 Kap 2: Aktørene og virkemidlene i egenkontrollen Under avsnittet om kontrollutvalget (11 tilrådinger) foreslås det bl.a. nye regler for valg av kontrollutvalg, hovedregel om åpne møter i kontrollutvalget, styrket opplæring og endring i valgbarhetsreglene. Gruppas flertall foreslår ikke utvidede retter for mindretallet i kontrollutvalget, da man mener dette først og fremst er aktuelt i kommuner som med parlamentarisk styreform. Sekretariatene er en del av kontrollutvalget, og er derfor også nevnt under dette punktet. Her foreslås evaluering av ordningen, kartlegging av kompetanse og ressurstilgang og presisering av hvem som kan fungere som sekretariat for kontrollutvalgene. Når det gjelder kommunenes egen internkontroll (15 tilrådinger), er tilrådingene først og fremst rettet mot administrasjonssjefen og forslag for å styrke internkontrollen og rapportering og informasjon om denne. Det pekes også på behov for rettledere innenfor området. Rapporten har et eget avsnitt om internkontroll ved anskaffelser (6 tilrådinger). Disse går i hovedsak ut på tydeliggjøring av retningslinjer, ansvar og roller. Det pekes i tillegg på behovene for lett tilgjengelige systemer og avtaler (noe som også har vært poengtert i forvaltningsrevisjonsrapporter innenfor området). Blant øvrige tilrådinger vedr. internkontrollen (6 tilrådinger) foreslås bl.a. også å klargjøre om revisor skal vurdere om finansforvaltninga er i tråd med finansreglementet i kommunen. Rapporten har også flere tilrådinger innenfor regnskapsrevisjon (12 tilrådinger). Dette omfatter bl.a. behov for bedre informasjon til kontrollutvalget på flere områder, kartlegging av kompetanse i revisjonen, krav om bedre informasjon om den interne kvalitetskontrollen, forslag om statlig tilsyn av kommunale revisorer, sertifiseringsordning, skifte av oppdrags-ansvarlig revisor hvert 7. år (1 medlem i gruppa var imot dette), samt øvrige orienteringer til kontrollutvalget/ kommunestyret. Når det gjelder forvaltningsrevisjon (10 tilrådinger) foreslås bl.a. at det i større grad utarbeides statistikker og oversikter, krav om lettleste rapporter, poengtering av viktigheten av at den overordnede analysen er basert på risikovurderinger, krav om publisering av ferdigbehandlede rapporter, viktigheten av gode bestillinger (skolering av kontrollutvalg og sekretariater), viktigheten av at revisor presiserer hva en rapport omfatter og evt. ikke omfatter og at revisor bør orientere kontrollutvalget dersom man avdekker forhold som kunne vært gjenstand for forvaltningsrevisjon. Innenfor området selskapskontroll (10 tilrådinger) presiseres at en del av begrepene innenfor området bør avklares. Viktigheten av eierskapsmeldinger/oversikter blir også pekt på, samt samordning av kontroller mellom eierne. En tar også opp behovet for samordning av selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper. Det pekes også på at man bør få lovfestet innsyn i 27-selskaper som er egne rettssubjekter. Behov for forskning på enkelte områder innenfor selskapskontrollen/samt statistikk nevnes også. Gruppa ble spesielt bedt om å se nærmere på: Åpne møter i kontrollutvalget (se avsn. ang. kontrollutvalget) og kontroll med de kirkelige fellesrådene (2 tilrådinger). Her konkluderer gruppa med at man bør sikre god dialog mellom disse og kommunene, og at dersom det er ønskelig vil kommunene lokalt kunne stille vilkår som sikrer kontroll med deres tilskudd. Gruppa foreslår ingen vesentlige endringer i dagens praksis. Kap 3: Samspillet mellom aktørene Når det gjelder kommunestyret og kontrollutvalget(4 tilrådinger), peker arbeidsgruppa først og fremst på kommunestyrets ansvar for å sette av tilstrekkelige ressurser til kontrollutvalgets arbeid. Det pekes også på viktigheten av å avklare rollene som kontrollutvalgsmedlem. Arbeidsgruppa poengterer at når det gjelder samspillet mellom kontrollutvalget og administrasjonssjefen (2 tilrådinger) bør administrasjonssjefen få alle innkallinger til kontrollutvalgsmøtene. I tillegg bør kontrollutvalget trekke inn administrasjonssjefen i arbeidet med den overordnede analysen. (Begge tiltakene er gjennomført lokalt). 6

7 Gruppa har også sett på samspillet mellom revisor og administrasjonssjefen (3 tilrådinger). Her pekes på behov for rettledning om hva revisor skal utføre, og hva som skal rapporteres mellom aktørene. Det tas også her opp forhold knyttet til Offentlighetsloven, både når det gjelder tidspunkt for offentliggjøring av rapporter og dokumenter mellom kontrollutvalget, revisor og administrasjonen. Til slutt har arbeidsgruppa sett nærmere på samspillet mellom egenkontrollen og Fylkes-mannen (4 tilrådinger). Arbeidsgruppa ber her om en avklaring på om revisor skal melde fra i tråd med kravene i hvitvaskingsloven, at kommunene bør sørge for at tilsynsrapporter fra fylkesmannen behandles i folkevalgte organer, at sekretariatene holder kontrollutvalgene orientert om rapporter fra fylkesmannen som har interesse for kontrollutvalget og at fylkesmannen pålegges å holde seg orientert om planer og resultater av den kommunale egenkontrollen (inkl. kontrollutvalget). Avslutningsvis kommer arbeidsgruppa med følgende anbefalinger: Kontrollutvalgene gjør en jobb de kan være stolte av: Kontrollutvalgene må fortelle om hva de gjør, og kommunestyret må lytte! Kontrollutvalgene, revisorene og sekretariatene gjør mye godt arbeid: Vis det, legg rapporter ut på nettet og skriv slik at alle kan forstå! Det nytter å drive kontrollarbeid: Kommunene må vise at de lærer og forbedrer seg. La innbyggerne få vite om det! Kontrollarbeid i en kommune kan føre til læring også for andre: Kontrollutvalgene må dele erfaring med hverandre! Saken er en orienteringssak, det er ikke bedt om høringsuttale el. l. på nåværende tidspunkt. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget tar saken til orientering. SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Gruppas mandat Oversikt over tilrådinger i rapporten Tilbake 7

8 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /10 OVERSIKT OVER STATUS PROSJEKTER OG KONTROLLER PR. JANUAR 2010 Bakgrunn: Kontrollutvalget får på hvert møte orientering om status på bestilte forvaltningsrevisjons-prosjekter og selskapskontroller, se vedlegg. Saksutredning: Vedlagte følger en oversikt over bestilte prosjekter som ennå ikke er behandlet i kontroll- utvalget, med oppdatert oversikt fra revisor over antatt dato for ferdigstillelse. Beregnet kostnad til det enkelte prosjekt er også tatt med. Vedlegget inneholder også oversikt over når administrasjonen skal gi lovpålagt tilbakemelding til kontrollutvalget på hvordan bystyrets vedtak knyttet til det enkelte prosjektet er fulgt opp. For fullstendig oversikt over prosjekter i inneværende valgperiode finnes til slutt liste over helt ferdigbehandlede prosjekter. Ingen bestilte rapporter foreligger til behandling på dette møtet. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget tar statusoversikten for januar 2010 til orientering. SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Statusoversikt for januar 2010 Tilbake 8

9 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger /10 EVENTUELL SELSKAPSKONTROLL I SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS Bakgrunn: Kontrollutvalget i Sandnes vil på sitt møte den ta stilling til bestilling av selskaps-kontroll i Sørmarka Flerbrukshall IKS. Bakgrunnen for dette er et vedtak i bystyret i Sandnes på møte den 15. desember 2009 følgende i forbindelse med sak ang. økonomiplan for Sørmarka Flerbrukshall IKS: Bystyret gir med hjemmel i kommunelovens 77 og 80 i oppdrag til kontrollutvalget i Sandnes om å iverksette selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Sørmarka flerbrukshall IKS. Det er bystyrets intensjon at kontrollen gjennomføres felles på vegne av de fire eierkommunene Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes. Kontrollutvalget bes sørge for slik koordinering mht. gjennomføringen av oppdraget. Bystyret ber kontrollutvalget prioritere dette oppdraget foran de kontroller som fremgår av vedtatt plan for selskapskontroll, slik at resultatene kan fremlegges by-/kommunestyrene i eierkommunene snarest mulig. Saksutredning: Revisor har sendt utkast til prosjektmandat vedr. denne selskapskontrollen til kontrollutvalget i Sandnes i tråd med bystyrets vedtak. Dette mandatet legges også fram til drøfting i de øvrige eierkommunene, deriblant Stavanger. Det vises til vedlagte utkast til prosjektmandat. Revisor foreslår at det gjennomføres en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon, der en ser nærmere på: 1. Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? 2. Hvilke rapporteringsrutiner er lagt opp mellom selskap og kommuner mht. budsjett og regnskap? 3. Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser, offentlighet, HMS og etikk? 4. Hva skyldes underbudsjetteringen og kunne dette være unngått eller meldt tidligere? 5. Er anbudsgrunnlaget for hallen fullstendig iht. de planer som forelå ved prosjekteringen? Prosjektet er ikke prioritert i Stavanger kommunes plan for selskapskontroll, men satt opp som et uprioritert prosjekt for senere vurdering. Sekretariatet er også kjent med at bystyret i Stavanger har blitt informert om overskridelsene, uten at det er tatt tilsvarende initiativ fra bystyret til en gjennomgang av selskapet på nåværende tidspunkt. Saken legges fram til drøfting, uten forslag til vedtak. Forslag til SANDNES, VEDTAK: Vedlegg: Utkast til prosjektmandat Tilbake 9

10 Årsmelding Kontrollutvalget i Stavanger 1. Innledning: Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av bystyret skal føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Ordningen er hjemlet i Kommuneloven (KL) og i Forskrift om kontrollutvalg (forskriften). Kontrollutvalget er ikke underlagt andre organer enn bystyret, og rapporter og innstiller derfor også til dette. Dette innebærer følgende hovedoppgaver: 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 2. Påse at revisors merknader til årsregnskapet blir fulgt opp 3. Påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m 4. Gjennomføre forvaltningsrevisjon i henhold til vedtatt plan 5. Gjennomføre selskapskontroll i henhold til vedtatt plan 6. Utarbeide nye planer for slike kontroller minst en gang i valgperioden., samt rullere disse ved behov. 7. Påse at bystyrets merknader til rapporter blir fulgt opp 8. Utarbeide årlig forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 2. Kontrollutvalgets medlemmer Kontrollutvalget i Stavanger har følgende medlemmer: Arnt H. Steinbakk (Ap)leder Jens Jakob Dreyer (FrP), nestleder Kristin Bade Veire (V) Christian Rugland (H) Ellen Solheim (KrF) Numeriske varamedlemmer: 1. Thor Middelthon 2. Cecilie Bjelland (Ap) 3. Marit Hvidsten (H) 4. Tor Ytre-Arne (V) 5. Åsleik Rannestad (KrF) 3. Kontrollutvalgets arbeid i 2009 Kontrollutvalget har i 2009 hatt 9 møter., og det har vært behandlet i alt 58 ordinære saker. I tillegg kommer meldingssaker og saker tatt under eventuelt. Kontrollutvalget har tre hovedarbeidsområder; regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 3.1 Regnskap Kontrollutvalget har behandlet årsmelding og regnskap 2008 for Stavanger kommune og kommunale foretak. Kontrollutvalget gir også innstilling til Stavanger bystyre vedr. årsregnskapet. Kontrollutvalget mottar årlig orientering fra revisor om revisors årsplaner for det løpende revisjonsarbeidet, samt revisors uavhengighetserklæring. Dette som et ledd i kontrollut-valgets lovpålagte tilsyn med kommunens revisor. Konstateres det misligheter ved revisjon eller på annen måte, orienterer revisor umiddelbart kontrollutvalget, jfr. forskrift om revisjon 3. Det er ikke rapportert om hendelser i Kontrollutvalget har budsjettansvar for budsjettet for kontroll og tilsyn, og har i den forbindelse lagt fram budsjettforslag for I tillegg har regnskap for 2008 samt tertialrapporter for 1. og 2. tertial 2009 for kontroll og tilsyn blitt behandlet i utvalget. Kontrollutvalgets budsjettforslag omfatter i hovedsak kontrollutvalgets kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. 3.2 Forvatningsrevisjon: 10

11 Kontrollutvalget har i 2009 gjennomført forvaltningsrevisjon i tråd med KL og forskriften. Alle bestilte prosjekter er i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon. Utvalget har i løpet av året behandlet følgende bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter: Kommunal bostøtte Kvalitetsutvikling i skolen/innhold kvalitet i SFO Skal utgifter føres i drifts- eller investeringsregnskapet AFP-ordningen Psykiatri og psykisk helse for barn og unge Forhandlingsutvalget Husleier næringsbygg Psykiatri og psykisk helse for voksne Kontrollutvalget skal ifølge forskriften avgi rapport til bystyret om hvilke forvaltnings-revisjoner som er gjennomført og om resultatene av disse. Rapportene med funn og anbefalinger samt rådmannens kommentarer til disse er derfor oversendt bystyret for sluttbehandling fortløpende. Kontrollutvalget har direkte innstillingsrett til bystyret ved realitetsbehandling av disse sakene. Ved årets utgang står følgende rapporter i bestilling for behandling i 2010: Tilbudet til barn og unge innenfor kultur og idrett Miljø. Internt lokalt or regionalt arbeid for bærekraftig utvikling Samfunnssikkerhet Eiendomsforvaltning og vedlikehold IKT Driftsavtaler Tilbudet til utsatte grupper Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter Forskriften pålegger også kontrollutvalget ansvar for å påse at bystyrets vedtak i fbm forvaltningsrevisjon følges opp av administrasjonen. I løpet av 2009 har kontrollutvalget behandlet oppfølging av følgende tidligere behandlede rapporter: Kjøp og salg av utbyggingsområder/eiendommer/bygninger Selvkost innen VAR-området Styring av byggeprosjekter Kontantsalg Avlastning tilbudet til barn og unge Etikk Vedtak ang. oppfølging er videresendt bystyret til orientering. 3.3 Selskapskontroll: Kontrollutvalget har i 2009 ikke bestilt nye selskapskontroller. Kontrollutvalget har ved årets utgang utestående følgende rapporter bestilt i 2008: Stavangerregionen Havn IKS IVAR IKS Forus Næringspark AS Rapport fra gjennomført selskapskontroll oversendes bystyret for sluttbehandling så snart disse er ferdigbehandlet i kontrollutvalget. 4. Annet Utenom saker som nevnt ovenfor har kontrollutvalget i 2009 behandlet følgende saker: Utarbeiding av møteplan, årsplan og årsmelding 11

12 Orientering om skatteregnskapet for 2008 Åpne dører ved møter i kontrollutvalget Kontrollutvalget har også hatt korrespondanse med Stavanger kommune vedr. diverse saker som er rapportert til utvalget: Etterlysing av svar fra kommunen - overholdelse av lovpålagte svarfrister og vedtatt informasjonspraksis. Spørsmål om habilitet Rutiner vedr. offentlighet i kommunale arbeidsutvalg Lisensavgifter IT føring i regnskapet Kontrollutvalget ønsker å ha en aktiv rolle ved å følge med i utviklingen i kommunen. Dette innebærer bl.a. å invitere kommunale ledere til å orientere for kontrollutvalget dersom man har behov for det. Følgende har vært gjennomgått i løpet av året: Økonomidirektør Kristine Carlson Hernes orienterte om Stavanger kommunes regnskap og årsmelding for Skatteoppkrever Erik Jakobsen orienterte om skattregnskapet for Økonomidirektør Kristine Carlson Hernes orienterte om Stavanger kommunes tertialrapport pr Kontrollutvalget ser det som viktig å holde seg oppdatert i forhold til sitt fagområde. Medlemmer fra kontrollutvalget har derfor deltatt både på landsomfattende konferanser for kontrollutvalg og på lokal konferanse på Sandnes i oktober. Kontrollutvalget har i sitt arbeid et nært samarbeid med kommunens valgte revisor og sekretariat. Revisor utfører regnskapsrevisjonen, samt forvaltningsrevisjon og selskaps-kontroll etter kontrollutvalgets bestilling. Ved framlegging av rapporter har ansvarlig forvaltningsrevisor møtt for å presentere rapportene. Oppdragsansvarlig revisor har vært til stede på alle møter i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets sekretariat skal iflg. forskriften påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet bistår kontrollutvalget med dette samt øvrig administrasjonsarbeid. Representant fra sekretariatet skal være til stede på alle møter. Stavanger, 19. januar 2010 Arnt H. Steinbakk Leder kontrollutvalget Jens Jakob Dreyer, nestlededer Christian Rugland Ellen Solheim Kristin Bade Veire Tilbake 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Rogaland kontrollutvalgssekretariat KONTROLLUTVALGET I STAVANGER Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. januar 2010 Vedtatte prosjekter under arbeid: Forvaltningsrevisjonsprosjekter Vedtatt igangsatt Estimert timeforbruk Anslått ferdigstilt - oppdatert pr mars Tilbudet til barn og unge innenfor kultur og idrett t Miljø, internt, lokalt og regionalt arb. for bærekraftig utvikling t Bestilt for levering i 2010: Samfunnssikkerhet Eiendomsforvaltning og vedlikehold IKT Driftsavtaler Tilbud utsatte grupper Merknader Selskapskontroller IVAR IKS Stavanger Interkommunale Havn IKS Forus Næringspark AS Oppfølging av ikke avsluttede prosjekter behandlet i kontrollutvalget: Forvaltningsrevisjonsprosjekter Vedtatt igangsatt Behandlet Oversendt Planlagt oppfølging og svarfrist Psykiatri og psykisk helse for voksne md etter byst.vedtak Husleier næringsbygg md etter byst.vedtak Psykiatri og psykisk helse for barn og unge Mars 2010 Skal utgifter føres i drifts- eller investeringsregnsk.? md etter byst.vedtak Kvalitetsutvikling i skolen. Innhold/kvalitet i SFO ca. 1. april 2010 Status/dato for evt. purring Side 1 av 2

26 Ferdigbehandlede prosjekter der oppfølging er behandlet i perioden: Forvaltningsrevisjonsprosjekter Vedtatt igangsatt Oppfølging behandlet Kontrollutvalgets oppfølging: Kommunal bostøtte Ny rapport vurderes siste del av perioden Etikk Ny rapport vurderes siste del av perioden Avlastning tilbudet til barn og unge Ny rapport vurderes siste del av perioden Kontantsalg Ny rapport vurderes Forhandlingsutvalgets rolle Beh Styring av byggeprosjekter Ny tilbakemelding til bystyret fra adm. Selvkost innen VAR-området Ferdigbehandlet AFP-ordningen Beh Ingen oppfølging, ferdigbehandlet Kjøp og salg av utbyggingsområder/eiend./bygninger Ferdigbehandlet Oppfølging av fosterhjem Ferdigbehandlet Kvalitet på sykehjem Ferdigbehandlet Husleietap Ferdigbehandlet Aktivitetsbasert inntekter vurdering av ordningen Ferdigbehandlet Selskapskontroller Lyse Energi AS Ferdigbehandlet Side 2 av 2

27 Klientnr.: Arkiv: Oppdrag: Eierkommunene i Sørmarka flerbrukshall IKS Enhet: Selskapskontroll Sak: Kontrollmandat Utarbeidet dato/sign.: /RE Gjennomgått dato/sign.: /BHU År: Side: av 3 Bakgrunn Under behandling av sak 149/09, om Økonomiplan for Sørmarka flerbrukshall IKS ble følgende protokollert i Sandnes bystyre: Vidar Grundetjern (V) foreslo: Bystyret ber om at det legges spesielt vekt på anbudsprosessene og gjennomføringene av byggeprosessene i gjennomgangen. Votering: Innstillingen fra formannskapet i møte ble enstemmig vedtatt. Vidar Grundetjerns (V) forslag fikk 3 stemmer (V) og falt. VEDTAK: 1. Sandnes kommune godkjenner revidert finansieringsplan for Sørmarka flerbrukshall (vedlegg 1). 2. Sandnes kommune godkjenner en økning i selskapets låneramme med 20,775 MNOK. Selskapsavtalens 2-1 og 7-1 endres i henhold til vedlegg 4, slik at selskapets nye låneramme fastsettes til totalt 222,875 MNOK. 3. Sandnes kommune forplikter seg til å dekke de økte kapitalutgiftene i henhold til eierbrøk som fremkommer av revidert selskapsavtale. Sandnes kommune forutsetter imidlertid at gaver, sponsorinntekter og eventuelle overskudd i selskapet anvendes til å betjene selskapets gjeld. 4. Sandnes kommune forplikter seg til bevilge driftstilskudd til Sørmarka flerbrukshall IKS for 2009 i henholdt til eierbrøk, slik dette fremkommer i saken. Sandnes.kommune godkjenner videre fremlagt økonomiplan for Sørmarka flerbrukshall IKS og forplikter seg til det årlige driftstilskuddet som fremkommer her som kommunens andel. 5. Bystyret gir med hjemmel i kommunelovens 77 og 80 i oppdrag til kontrollutvalget i Sandnes om å iverksette selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Sørmarka flerbrukshall IKS. Det er bystyrets intensjon at kontrollen gjennomføres felles på vegne av de fire eierkommunene Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes. Kontrollutvalget bes sørge for slik koordinering mht. gjennomføringen av oppdraget. Bystyret ber kontrollutvalget prioritere dette oppdraget foran de kontroller som fremgår av vedtatt plan for selskapskontroll, slik at resultatene kan fremlegges by-/kommunestyrene i eierkommunene snarest mulig. Dette prosjektmandat er utarbeidet på bakgrunn av punkt 5 i vedtaket, og med intensjon om å forelegges kontrollutvalgene i alle eierkommunene. Følgende eierfordeling foreligger: Stavanger (64,02 %), Sandnes (23,55 %), Sola (8,41 %) og Randaberg (4,02 %). Sørmarka flerbrukshall IKS ble stiftet så nylig som , og rådmannen skriver til Sandnes bystyre i september 2009 at har ikke vært ordinær drift i selskapet pr. utgangen av Selskapets formål er å oppføre, eie og drive kunstisbanen i Sørmarka. Hallen forventes ferdigstilt medio mars 2010, og skal etter planen settes i drift fra oktober Rådmennene i deltakerkommunene avholdt et kontaktmøte med administrasjonen i Sørmarka flerbrukshall IKS Rådmennene anmodet da ledelsen i selskapet om å utarbeide en helhetlig økonomiplan for Sørmarka flerbrukshall IKS.

28 Klientnr.: Arkiv: Oppdrag: Eierkommunene i Sørmarka flerbrukshall IKS Enhet: Selskapskontroll Sak: Kontrollmandat Utarbeidet dato/sign.: /RE Gjennomgått dato/sign.: /BHU År: Side: av 3 Den økonomiplan selskapets styre utarbeidet, innebar et forslag om godkjennelse av økt låneramme fra eierne på 20,775 millioner kroner. Dette var framstilt som nødvendig å gjennomføre for å kunne tilby skoler, barnehager, idrettslag og publikum et fullverdig tilbud høsten 2010, som det het i det felles saksframlegg fra rådmennene. Til sammen ville det gi en ny låneramme på 222,875 millioner kroner. Saken er blitt viet stor oppmerksomhet i media. Spørsmålet om selskapskontroll tas opp med kontrollutvalgene i alle eierkommunene med sikte på en samordnet gjennomgang. Selskapet er i gjeldende eiernes planer for selskapskontroll ført opp på uprioritert plass, eller lenger nede på listen over planlagte kontroller i denne valgperioden. Det er ikke til hinder for at kontrollutvalgene velger å framskynde kontrollen. Det foreslås derfor at kontrollens innhold følger det normale for slike kontroller, altså kontroll med eierskapsutøvelsen, og i dette tilfelle med utvidelse med forvaltningsrevisjon i forhold til de omtalte forhold. Av dette følger også at kontrollen sjekker ut hvordan selskapet generelt forholder seg etikk, offentlighet, HMS og regler for offentlige anskaffelser Formål Det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i Sørmarka flerbrukshall IKS Problemstillinger 1. Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? 2. Hvilke rapporteringsrutiner er lagt opp mellom selskap og kommuner mht. budsjett og regnskap? 3. Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser, offentlighet, HMS og etikk? 4. Hva skyldes underbudsjetteringen og kunne dette være unngått eller meldt tidligere? 5. Er anbudsgrunnlaget for hallen fullstendig iht. de planer som forelå ved prosjekteringen? Kontrollkriterier Kontrollkriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og som brukes for å vurdere funnene i våre undersøkelser. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. Ved denne selskapskontrollen tas det utgangspunkt i følgende kilder: Lovregler om interkommunale selskaper (herunder om budsjettering) Selskapsavtalen for Sørmarka flerbrukshall IKS Vedtak og føringer o.l. gitt av kommunene om eierstrategi for selskapet KS: Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper

PROTOKOLL. Møtenr.: 5-2010. Forfall: Christian Rugland Jens Jakob Dreyer VEDTAK:

PROTOKOLL. Møtenr.: 5-2010. Forfall: Christian Rugland Jens Jakob Dreyer VEDTAK: KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger Innkalt: Arnt Heikki Steinbakk Jens Jakob Dreyer Ellen Solheim Christian Rugland Kristin Bade Veire Møtenr.: 5-2010 Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4-2010 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 19/10

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER. Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11. Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger. Møtedato: 12. april 2011. Møtenr.

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER. Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11. Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger. Møtedato: 12. april 2011. Møtenr. KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger Møtenr.: 4-2011 Møtedato: 12. april 2011 Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11 Innkalt: Arnt Heikki Steinbakk Jens Jakob Dreyer Christian

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 17. NOVEMBER 2010 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 17. NOVEMBER 2010 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 17. NOVEMBER 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 17. NOVEMBER 2010 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 9-2014 Møtedato: 12.12.2014 Utvalgssaksnr.: 42/14-49/14 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Arne Oftedal Carina Mossin

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 09. november 2011 kl. 09.00 på Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 09. november 2011 kl. 09.00 på Rådhuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 5-2011 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 09. november 2011 kl. 09.00 på Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 34/11 Kort gjennomgang

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 2-2015 Møtedato: 13.03.2015 Utvalgssaksnr.: 5/15-9/15 Disse møtte: Arne Oftedal Sveinung Skjørestad Karen Margrethe

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 25/13

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 04.09.2014 Utvalgssaksnr.: 14/14-8/14 Disse møtte: Viggo Andreassen Kirsten Aske Østhus Runar

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906245 : E: A24 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 6 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 35/11 Kort gjennomgang

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2-2012 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 11. april 2012 kl. 09.00 på Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 7/12 Godkjenning av

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1/2012 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 27/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 27/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906584 : E: 210 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 27/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ELEKTRONISK

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 17. AUGUST 2011 KL. 8.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 17. AUGUST 2011 KL. 8.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 17. AUGUST 2011 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 17. AUGUST 2011 KL. 8.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset, Sarpsborg, Møterom 3 - Kongsten Tidspunkt: 04.09.2013 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon 979 80

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 18. januar 2011 kl. 16.00 på møterom Mosvannet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 18. januar 2011 kl. 16.00 på møterom Mosvannet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2011 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 18. januar 2011 kl. 16.00 på møterom Mosvannet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/11

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02 /2012 21. mars 2012 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2012/12024-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Jon Erik Hansen, leder Solbjørg Olsen, nestleder Anne

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 7/13 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 3-2015 Møtedato: 24.04.2015 Utvalgssaksnr.: 13/15-5/15 Disse møtte: Carina Mossin (H) Karen Margrethe Mjelde (FeP)

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 30. september 2010 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2010/10014-17 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Heidi Aspenes, leder Rolf Johansen, nestleder Anne Kari Iversen, medlem Vefik

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 Fra KU-sak: 19/10 Fra kl.: 19.00 Til KU-sak: 25/10 Til kl.: 20.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 9. februar 2011 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Trygve Hagland. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 3-2014 Møtedato: 11.06.2014 Utvalgssaksnr.: 13/14-5/14 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Audun Moen Karl Andreas

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 4 / 2014 Møtedato: 25.11.2014 Utvalgssaksnr.: 25/14-9/14 Disse møtte: Tor Øyvind Ask Viggo Andreassen, møtte kl.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 5-2013 Møtedato: 20.11.2013 Utvalgssaksnr.: 30/13-7/13 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Karl Andreas Moen Audun

Detaljer

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Til kontrollutvalgene i Hallingdal Fellesmøte 2/2013 På vegne av utvalgslederne innkalles det med dette til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 4 Møtedato: 15. september 2011 Utvalgssaksnr.: 17/11-25/11 Innkalt: Lauritz Ydstebø

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS Møtebok Tid Onsdag 26. november 2014, kl. 08.00 Sted Rælingen rådhus, møterom Bjørnholt Tilstede Torbjørn Øgle Rud, leder medlemmer Herbjørn Karlsen, nestleder Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Tilstede

Detaljer

Vennesla kommune. Kontrollutvalget

Vennesla kommune. Kontrollutvalget Vennesla kommune Kontrollutvalget Årsmelding for 2014 1 1. Kontrollutvalget i Vennesla kommune Kontrollutvalget har følgende medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunestyret: Medlemmer: Oddbjørn Hagen

Detaljer

Årsplan 2016. Kontrollutvalget i Asker kommune

Årsplan 2016. Kontrollutvalget i Asker kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 17. november 2011 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2011/10030-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf I. Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke,

Detaljer

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/201 4. april 201 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 201/1505-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Daglig leder Norges Kommunerevisorforbund

Daglig leder Norges Kommunerevisorforbund KRDs arbeidsgruppe for vurdering av egenkontrollen i kommuner og fylkeskommuner Kontrollutvalg og revisor Ole Kristian Rogndokken Daglig leder Norges Kommunerevisorforbund Disposisjon Mandat Anbefalinger

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2013 Møtedato: 19.09.2013 Utvalgssaksnr.: 14/13-21/13 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Tor Øyvind Ask

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 2 / 2015 Møtedato: 16.09.2015 Utvalgssaksnr.: 9/15-9/15 Disse møtte: Rolf Skretting Torill Ramstad Bertha Pedersen

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2015, sak /15 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 23. september 2014, kl. 16.00 Sted Lørenskog rådhus, møterom 457 Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Sandnes kommune Møtenr.: 3-2013 Møtedato: 26.04.2013 Utvalgssaksnr.: 12/13-19/13 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Arne Oftedal Carina Mossin Steinar

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Dersom du ikke kan møte må det snarest meldes ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90 58 90 43.

Dersom du ikke kan møte må det snarest meldes ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90 58 90 43. Vår ref. 15/151-2 033 /VONEBE Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.02.2015 Arendal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette kalt inn til møte: Dato: 11.02.2015 Tid: Kl. 09:00 14:00 Sted: Arendal Kultur-

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Gjerstad kontrollutvalg Dato: 17.02.2016 kl. 12:00 Møtested: Kommunehuset, møterom 1. etasje Arkivsak: 15/10176 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

KARMØY KOMMUNE KONTROLLUTVALGET KARMØY KOMMUNE

KARMØY KOMMUNE KONTROLLUTVALGET KARMØY KOMMUNE KARMØY KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2011 KONTROLLUTVALGET KARMØY KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteprotokoll

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteprotokoll Møteinnkalling Risør kontrollutvalg Dato: 09.06.2016 kl. 12:30 Møtested: Kommunehuset, møterom Stemmen Arkivsak: 15/10153 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes SNILLFJORD KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 2. desember 2005 kl. 13.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom. Saknr: 19/2005-24/2005 Arkivsaknr.: Møteleder: Oddvar Lian Møtende

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 16.11.2010 137/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ARBEIDSGIVERROLLEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 16.11.2010 137/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ARBEIDSGIVERROLLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002725 : E: 216 &58 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 16.11.2010 137/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 26.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Bystyret i Haugesund har valgt følgende medlemmer til kontrollutvalget:

Bystyret i Haugesund har valgt følgende medlemmer til kontrollutvalget: ÅRSMELDING 1. INNLEDNING Kommunelovens kapittel 12 omhandler internt tilsyn og kontroll. Det er kommunestyret selv som har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen ( 76), men kommunestyret

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 211 Tidspunkt: 28.08.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

Arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for åstyrke egenkontrollen

Arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for åstyrke egenkontrollen Arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for åstyrke egenkontrollen Martin Hill Oppegaard, sekretær for arbeidsgruppen (KRD) NKRFs fagkonferanse 2009, Arendal Hva er egenkontrollen? Kontrollutvalget folkevalgt

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/13 Dato: 19.03.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1B, møterom 4 etasje Møtedato: 21.10.2014 Varighet: 10.00 12.05 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer