FORORD. Lørenskog musikk- og kulturskole Lørenskog hus, 6.etg, Festplassen 1, 1473 Lørenskog.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Lørenskog musikk- og kulturskole Lørenskog hus, 6.etg, Festplassen 1, 1473 Lørenskog."

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR 2014

2 FORORD Årsmeldingen er en helhetlig rapportering fra Lørenskog musikk- og kulturskole. Først presenteres rammefaktorene for virksomheten, her kalt strukturkvalitet. Så kommer resultatkvaliteten i ulike aktiviteter samt fjorårets satsingsområder og målbare resultater, og til slutt noe om prosesskvaliteten, altså om arbeid, relasjoner, sosialt klima, samspill mellom foreldre, brukere og personale. Rektor vurderer virksomhetsområdene under hver del. Meldingen legges fram for driftsstyret. Lørenskog 19. januar 2014, Finn Evensen. Lørenskog musikk- og kulturskole Lørenskog hus, 6.etg, Festplassen 1, 1473 Lørenskog. Tlf E-post: Hjemmeside: Rektor: Finn Evensen tlf mobil: Ass.rektor/DKS-koordinator: Kjersti Østnes Eggum tlf mobil: Saksbehandler: Venke M. Furevik tlf

3 Innhold: Forord: s. 2 Innnhold s. 3 Strukturkvalitet s. 4 Resultatkvalitet s. 8 Prosesskvalitet s.17 3

4 Strukturkvalitet LMK er en (i Norsk målestokk) stor kulturskole med stor spredning i aktiviteter og kompetanse. Vi har nye lokaler som ble tatt i bruk i april Lørenskog hus er en av landets mest spektakulære kulturbygg med 5 kultursaler, 4 kinoer, bibliotek, utstillingslokaler, møteromsavdeling, kaféer, musikk- og kulturskole, Aktivitetshuset Volt, og flere andre kommunale tjenester. LMK har 10 øvingsceller, kunstsal, slagverkrom, personalrom, kjøkken, arbeidsrom for lærere, kontorer, lager og arkivrom. Grunnlagsdokumentene våre: 4

5 De lokale planene er laget på bakgrunn av de sentrale: 5

6 Om budsjettet Totalbudsjett ligger på ca 13 mill. Inntekter på rundt 5 mill. I Tillegg fikk vi noe stønadsbeløp fra eksterne givere som Frifond og Sparebankstiftelsen. Driften har gått i god balanse også i Antall elever LMK hadde høsten 2014 ca. 926 elever og ca. 53 på venteliste Iberegnet PSM (positivt skolemiljø), kursvirksomhet og musikkterapi, er det ca 2660 elevplasser totalt. Antall ansatte Vi har ca 29 ansatte, fordelt på om lag 19 årsverk 6

7 Rektors vurdering: Vi har kanskje landets fineste kulturskole. Likevel er lokalene for små, og ikke så egnet til samspill i større grupper. Vi har en utfordring i å avlaste grupperommene og frigjøre rom for samspill. Dimensjonering av ventilasjon og temperaturregulering har vært vanskelig, men ser nå ut til å ha stabilisert seg, etter at kapasiteten ble økt med ca. 30%. Temperaturen er likevel noe ustabil. Timeplanlegging med små stillinger og mange ansatte er en utfordring. Forholdet mellom ventelister, ønsket elevtall/rekruttering, disponering av tid og tilgjengelige ressurser er også problematisk. Budsjettet gikk så vidt vi vet i balanse, driften er tilpasset de økonomiske rammer. GSI-tallene viser en liten økning i elevtallet, men Lørenskog ligger relativt langt ned på lista over prosentvis andel av befolkningen som får tilbud i musikk- og kulturskolen. Rektor har uttrykt bekymring over at volumet til LMK står stille og at mye av virksomheten er selvfinansiert. Dette betyr at kjernevirksomheten er redusert med en firedel i løpet av de siste 10 år, samtidig som folketallet har økt med 5000, og ventes å stige raskt i løpet av nærmeste 5-års periode. 7

8 Resultatkvalitet Vi har få måleresultater på kvalitet i kulturskolen, men vi tar med en vurdering av hvert felt det jobbes med. I 2014 hadde vi følgende tilbud: LMK og barnehagene - undervisning i musikk tilrettelagt for de kommunale barnehagene - Klubben, Løken / Rødløken og Vallerud i Skårer kirke. Tilbudet er et betalingstilbud for foreldrene og dekker ca 1/5 av utgiftene. Vi skulle gjerne utvidet og evaluert tilbudet nærmere. Vi gir også tilbud om kurs for barnehageansatte rundt musikk/sang/gruppeledelse/oppsettinger etc. Dette er populært, og noe vi gir kostnadsfritt til barnehagene. LMK og grunnskolene "Positivt Skolemiljø" (PSM), i sin tid et prosjekt koordinert av Norsk musikk- og kulturskoleråd og Statens Utdanningskontor, i fast virksomhet på alle barneskolene i kommunen. Musikkundervisning i 1. klasse er inkludert her. Det er satt av 2 årsverk til dette arbeidet, og dette fungerer veldig godt basert på de tilbakemeldingene vi får. Det er utarbeidet egne retningslinjer for arbeidet, og vi har stor fagkompetanse blant lærerne. Vi har også tilbud med kunstgrupper i SFO på 5 uker som rullerer på skolene. LMK og musikkterapi LMK hadde samarbeid med og undervisningsansvar for Vasshjulet Tut & Blæs. 1 dirigenter i tilsammen ca. 15% stilling har sitt ansettelsesforhold gjennom LMK. I tillegg lønner vi en annen lærer på timesbasis som assistent. Skoleåret 2012/2013 var musikkterapiens omfang ca. 350% fordelt på personer. Arbeidsoppgavene fordelte seg omtrent slik: Musikkterapi i Sykehjemmene: 160% Musikkterapi på Mailand videregående skole: 100% Musikkterapi barnehager/skoler + Tut & Blæs: ca 110% 8

9 Korpsene Skolen ga undervisning for alle medlemmer av skolekorpsene. Dirigentene har sitt ansettelsesforhold gjennom musikk- og kulturskolen. Vi har et bra samarbeid, og etter at vi fikk ny dirigent er det langt bedre interaksjon mellom LMK og korpset. Rekrutteringen til korpset er bedre enn på lenge Visuell kunst Vi har 4 åpne kurs på LMK på kveldstid. I tillegg har vi 5-ukers kurs på alle SFO-ene, som rullerer gjennom året. Dans Vi har et dansetilbud for ca. 50 dansere på Kjenn Skole. Vi har tilsatt samme danselærer i PSM for å styrke dans som kunstfag og sikre rekruttering til kursene på Hammer. LMK konserter/utøvende virksomhet LMK har de siste årene hatt mange små og store konserter. Kanskje Ikke lett å vite, når man tar med korpset, skolenes og musikkterapiens eventer, der vi også er direkte involvert. Hvor godt merkevaren LMK er synlig i konsertene er varierende. 9

10 Oppsummering av utøving/konserter: Gatemusikanter, Metro: 10 PSM-arrangementer i skolen: ca. 20 (inkludert hentekonserter for blåseprosjekt på Solheim) Huskonserter: 7 Lunsjkonserter i biblioteket: 10 UKM lokal Barnas verdensdager Rullatorfestival Rådhusparken Strykeseminar Kjenn. Gitarseminar Kudramuda - Marikollen Kammerkonserter Adventskonsert Kommunestyret ca 8 ganger Konserter/events m musikkterapi DKS- produksjoner Fargerik Kulturnatt Andre forespørsler og events gjennom året 10

11 Rektors vurdering av resultatkvaliteten. Måling av resultater i kulturskolen er ikke så lett, siden kvalitet i kulturskolen er et tema det finnes ulike oppfatninger av. Aktivitetsnivået er høyt, synligheten stor, nivået er varierende. Korpset holder høyt nivå og plasserer seg bra i NM. Ordningen med PSM er enestående i Norge, omfanget og bredden av musikkterapi likeså. Vi har et oppegående produksjonsteam som årlig produserer store forestillinger i samarbeid med utvalgte skoler. Vi har også fått i gang en del samspill med grupper som ikke har så lang tradisjon for dette, som gitar og piano. Å sette sammen grupper med ulike instrumenter er en større utfordring. Nye lokaler/nye samarbeidspartnere gir store muligheter, og plasserer på en måte alle grunnskolene inne i Lørenskog hus. LMK er representert i programgruppa og husgruppa og samarbeider med produksjonsteamet i huset om noen prosjekter, som Barnas verdensdager, der vi deltok med 2 egne verksteder og Fargerik, der vi var koordinerende ledd mellom L-hus, profesjonelle musikere, en ekstern produsent og 4 ungdomsskoler. En meget krevende øvelse, men et fantastisk resultat. Kulturskolen har endret seg mye allerede. Den mest merkbare endringen er at vi i tillegg til instrumentopplæring, har fått mange andre oppgaver i kommunal regi som alle er en del av vår virksomhet. Det krever mer, både av lærere og ledelse. Det er ikke heller slik at det går helt smertefritt når alle disse tingene skal pakkes sammen i et komprimert arbeidsår. Vi deler etasje med Aktivitetshuset Volt, som har et litt annen tilnærming til kultur enn oss, men som vi her i 6. etasje har et godt samarbeid med. LMK forsøker i større grad å integrere virksomheten med Lørenskog Hus sin virksomhet. Ved oppstart av nye aktiviteter har vi problemer med å synes i informasjonsflyten fra skolen og ut til foreldrene. Skolen er vår eneste markedsføringskanal. Det virker ikke som om lærerne i skolene alltid følger opp våre tilbud ved aktivt å tilby dem til elever og foresatte. Det er mulig at bevisstheten om LMK som en del av OUS ikke er nok til stede, eller ikke finnes hos mange skoleansatte. 11

12 Vurdering av satsingsområdene i VP fra 2014: Område Mål Tiltak Vurdering Læringsmiljø Rom for samspill, øke samlet tid med instrumentet Sosiale arenaer Øke antallet fungerende samspillskonstellasjoner av kort og lang varighet. Skape møteplasser for LMK s elever og andre a)bruke alternative rom i Lørenskog hus og evt. Kjenn skole b) Samkjøre undervisningstid med tanke på samspill. c) Koordinere og bygge repertoar for akkompagnements-instrumenter d) Stimulere til mer spill og økt kvalitet Bruke Volts felleslokaler før/etter undervisning. Ruste opp egne fellesområder. a) Dansestudio på Kjenn er på plass med nytt gulv. b) Lærerne har sterk bevissthet om samarbeid c) Dette tar tid, men det kommer. 2 nye ansatte på piano og gitar har sterkere forhold til dette. Foregår i liten grad. Øke rekruttering og volum i korps, orkester og her. Sikre at elevmassen er stor og pågangen kontinuerlig. a) Samarbeide med korpset, få til regulær møtevirksomhet og system i arbeidsavtaler hos dirigentene. a) Dette er blitt bedre og avtaler understreket og på plass b) Drive rekruttering gjennom PSM instrumentsatsingen Korpset har økt tilstrømming. c) Promotering på konserter og forestillinger. d) Verve elever etter prosjekter som omfatter skoler eller andre. c) Bedre, kan bli enda bedre. d) Bedre, men vi ser liten effekt. 12

13 Område Mål Tiltak Vurdering Kvalitet i undervisning Modernisere/ rullere PSM Elevmedvirkning Modernisere modellen Ta elevene med inn i arrangørrollen på konserter og prosjekter Tilby aktivitet som tilfredsstiller skolenes behov i dag. (Instrumentopplæring, digital kompetanse, komposisjon, produksjon, oppsettinger) Noen av lærerne kan bytte skole til høsten for å spre kompetanse og få «nytt blod.» Magne/Morten til Åsen og Solheim. Vibeke/Marianne til Kurland. Morten R/Marianne til Finstad. Britt og Kristin fortsetter på Fjellhamar.Anine/Marianne fortsetter på Rasta Øke bevisstheten rundt dette, starte med huskonsertene og mindre arrangementer. Vi har fått byttet noen skoler og team, som har vist seg bra. Vikarer på noen trinn. Litt redusert kapasitet på 1. klasse. Har prøvd med elevverter, som funket fint. Kan bli enda bedre. Foreldreengasjement Øke engasjement og sikre øvingsrutiner. Bruke sosiale medier, konserter og opptredener til å kommunisere og holde foreldrene varme. Dette kommuniseres sterkere fra vår side nå. For tidlig å se om det har noen effekt Skriftlighet og systematikk Skriftlig tilbakemeldingsskjema Forståelige årsplaner Forutsigbarhet Øke kravene til dokumentasjon og skriftlighet Elevbok, tilbakemeldingsskjema, årsrapport, halvårsplan, tavler på undervisningsrom. Vi arbeider p.t. med nytt planverk og implementering av Vurdering for Læring, slik skolene jobber. BMS Finne gode måleindikatorer i kulturskolen og få en logistikk på dette. Telle kontaktpunkter, elevmasse, publikum, konserter, treff på hjemmesider., medarbeiderundersøkelser og evt. brukerundersøkelse. Rapportering og målstyring skjer via Corprater og medarbeiderundersøkelser. Vi har ikke laget brukerundersøkelse. 13

14 Område Mål Tiltak Vurdering Ekspansive og utadrettede tiltak Mangfold Drive tiltak som styrker mangfoldsperspektivet i k-skolen. Barnas verdensdager og «Fargerik» i samarbeid med Lørenskog Hus og Kulturtjenesten. Dette går sin gang og fungerer fint. Styrke samarbeidet med barnehagene Øke bevisstheten om LMK som ressurssenter og faglig samarbeidspartner i barnehagene, samt markedsføre vår tilbud ut mot foreldrene. Koordinere og hjelpe til med barnehagenes kulturuke, samkjørt med Barnas Verdensdager Vi bruker mye ressurser på dette, men opplever lite respons fra barnehagene på samarbeidsprosjektene. Konsolidere tilbud i dans Musikuluka Opprettholde og øke volum Mønstring av egen virksomhet Markedsføre via PSM og nett. Konsert på Kjenn uke 12 UKM Øke deltakerantallet Alliere seg med kunsthåndtverkslærerne i ungdomsskolene og samle arbeider gjennom høsten. Dette går, men det er sterk konkurranse på dansemarkedet. Gjennomført med fint resultat. Vi sendte 3 lærere inn til UKM, ledet av Volt. Fungerte bra. 14

15 Markedsføring Øke kunnskapen om LMK blant befolkningen i Lørenskog, og internt i kommunen. Lage flyer som går til alle skolebarn ved hver skolestart, og til publikum ved arrangementer. Flyer gikk ut i høst. Noe respons. Vi gjentar til høsten. Be skolene om hjelp i markedsføringen. DKS Øke bevisstheten om innhold og bruk av DKS i skolen. Justere og øke kvaliteten i tilbudene. Opplysningsturné og videre info om websider, program og pedagogisk oppfølging. Prøysen-turné for administrasjonen (sparer penger og frigjør midler til verksted rettet mot fargerik) Stort verksted-opplegg knyttet til «Fargerik.» DKS fungerer fint med sterk produksjonsledelse(kjersti) og bra mottak på skolene. Prøysen turnéen gjennomført på 1. og 2. trinn våren, og 1. trinn høsten. Mer verkstedpreget aktivitet 15

16 Område Mål Tiltak Vurdering Personal/ Arbeidsmiljø Erfarings- og kompetansedeling Omdømmebygging Utvide personalmøtene. (møte 9-12, lunsjkonserter i biblioteket kl. 12, teamarbeid og samtaler etterpå.) Besøke en kollega på timen (gå direkte til en samarbeidspartner). Aktiv framsnakking og nettverk. Høy profil og aktivitetsnivå på sosiale medier. Personalmøter gjennomført. Få teammøter. Noe mer samarbeid på timene. Ja. Her tror jeg alle bidrar. 16

17 Prosesskvalitet Rektors vurdering Skolen er godt drevet, har motiverte lærere, godt renommé, flotte lokaler og et stort utviklingspotensiale. Kulturskoleutvikling er spennende og en smule uforutsigbart, siden oppfatninger av mål og mening med kulturskoler er ulike. Her nevnes noen områder innenfor prosesskvalitet, dvs. skolens indre forhold og dynamikk. HMS Det begynner å bli orden på ventilasjon og temperaturstyring. Vi jobber med tilbud om tilpasset hørselvern for instrumentalpedagogene. Det har gjennom året vært en del permisjoner og sykemeldinger. Dette har ikke vært jobbrelatert. Ansatte Vi har tilsatt ny gitarlærer, saxlærer, dirigent og pianolærer. Møtevirksomhet og drift Vi har månedlige personalmøter, men klarer kun ved sjeldne anledninger å samle alle ansatte. De ansatte har varierende/ulik arbeidstid og manglende møtesteder. Mange har små stillinger og flere arbeidsforhold. Det er satt av tid til teammøter og andre møter i arbeidsplanene. Sosiale møteplasser Kaféområdene i 6. etasje kan brukes som møteplasser for våre elever, men benyttes foreløpig relativt lite. Vi prøver å oppfordre til det, samt få våre elever til også å bli brukere av Volt sine tjenester. 17

18 Undervisningsformer Mye av den tradisjonelle instrumentalundervisningen foregår enkeltvis. Vi oppfordrer til kreativitet og nyskaping i pedagogisk praksis, slik at noen elevgrupper blir mer vant til å jobbe sammen med andre. Det er motiverende og styrker kvaliteten. Kvalitet i kulturskolen. Det pågår en diskusjon om hva som er kvalitet i en kulturskole. Det synes å være enighet om (jfr. NOU Kulturmeldinga 2013) at kulturskolen er et breddetilbud og en del av selve grunnmuren i Norges kulturliv. Norsk kulturskoleråds innstilling er at kulturskolen driver på 3 nivåer: Aktivitet Opplæring Fordypning. Lørenskog musikk- og kulturskole tar mål av seg til å være en drivende kraft i kommunens kulturliv, gjennom engasjement på svært mange nivåer, og med et bredt opplæringstilbud. Prosessene som er i gang er helt i tråd med dette. Kulturskolene får en stadig viktigere rolle i dannelses- og kreativitetsbygging, siden basisfagene betydning i skolen fortrenger dette. 18

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Lars Aude Arnesen/Frode Sollie Saksnr.: 2013/2195-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt:

Detaljer

Eksamensbesvarelse. Våren 2014

Eksamensbesvarelse. Våren 2014 Fagkode MALED 71 Kultur, kritikk og kommunikasjon Eksamensbesvarelse Våren 2014 45658 ------------------------------------------------- KANDIDATNUMMER (= STUDENTNUMMER) 1 Innhold: Innledning... 3 Tema

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21 s 8: Å spille et instrument har positiv innvirkning på et barns intelligens

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte...

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG Plattform for kulturskolen i Sarpsborg Vedtatt av bystyret 25.09.2014 Innholdsfortegnelse Plattform for kulturskolen i Sarpsborg... 3 BAKGRUNN OG HISTORIKK... 3 Sarpsborg

Detaljer