Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2012/24 PS 2012/25 PS 2012/26 PS 2012/27 PS 2012/28 PS 2012/29 PS 2012/30 PS 2012/31 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Salg av Næringstomter - Halden Næringspark 2012/1534 Salg av boligtomter på det åpne marked, del av Isebakke/Fange og Solheim 2012/2076 Fordeling av VA-midler 2012/1059 Finansiering Fosseveien spunt og VA 2012/2092 Storgata 2A - 160/ søknad om rammetillatelse 2011/4847 Side nr. Yngvar Holt utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jenny Hovland Johanson MEDL AP Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan Aastebøl NESTL H Inger Olsen MEDL V Svein Olaussen MEDL AP Vegar Johansen MEDL FRP Yngvar Holt LEDER SP Inger Elisabeth Blomsnes MEDL H Hans Jan Bjerkely MEDL MDG Mona Bråthen MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ulf Torben Redi Jenny H Johansen AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Åsmund Bråtekas Rådmannens representant/kommunalsjef teknisk og kultur Side 3

4 Kirsti Rørmyr Ansattes representant Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Yngvar Holt Utvalgsleder Håvard Tafjord Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side nr. PS 2012/15 Godkjenning av innkalling PS 2012/16 Godkjenning av saksliste PS 2012/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 2012/18 Økonomirapport per teknisk PS 2012/19 004/ Svinesundveien Bruksendring - Søknad om Fritak fra TEK 10 PS 2012/20 004/ Isebakkeveien 11- Bruksendring. Søknad om fravik fra TEK 10. PS 2012/21 ROS-analyse og beredskapsplan for kommunens VA-ledningsnett fra kilde til forbruker. PS 2012/22 Bevilgning til forprosjekt sekundærrensing Remmen renseanlegg. PS 2012/23 Håkevika VA-investeringsmidler 2012 PS 2012/15 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Innkallingen enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. Side 5

6 PS 2012/16 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: PS 2012/18 Økonomirapport Rådmannens representant Åsmund Bråtekas fremførte en henstilling fra Rådmannen om å behandle saken som RS. Helhetlig økonomisk sak fremmes for formannskapet. Enstemmig vedtatt at saken behandles som PS. Vedtak: Sakslisten enstemmig vedtatt. PS 2012/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Under sak PS 2012/11 skal Buckholms partitilhørighet endres til H og Aastebøls tilleggsforslag ble vedtatt med 3 stemmer, ikke 4 slik det står i referatet. Møteprotokollen enstemmig vedtatt med endringer. Vedtak: Møteprotokollen vedtatt med endringer. PS 2012/18 Økonomirapport per teknisk Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Hans Jan Bjerkely, MDG, fremmet følgende forslag til vedtak: «Tiltakslisten vedtas med følgende endringer: Bemanning: Administrasjonen gis fullmakt til å ansette inntil 3 personer i engasjementstillinger innen plan og byggesak. Stillingene brukes til å behandle plan- og byggesaker som vil innbringe gebyrer som kan dekke lønnskostnadene og til å utføre vedtatte plansaker hvor det alternativt må brukes innleid konsulenthjelp (eksempelvis Sentrumsplan). Avgiftsparkering: Innføring av boligsoneparkeringen utsettes og administrasjonen bes gjennomføre en grundig kartlegging av områder som er egnet for boligsoneparkering og vurdere et hensiktsmessig avgiftsnivå i forhold til dagens situasjon. I takstsone 2 økes avgiften mindre enn i rådmannens forslag, til kr. 8,- i stedet for kr. 12,-. Når avgiftsøkningen foreslås redusert, er begrunnelsen at Side 6

7 det fortsatt skal være attraktivt å jobbe, bo og handle i sentrum. Behovet for å øke inntektene må veies opp mot dette ønsket. Ufordelt kutt kan ikke behandles før det foreligger en oversikt over arbeidsoppgaver, avtaler og bemanning innen teknisk drift. Administrasjonen bes utarbeide en slik oversikt.» Olaussen, AP fremmet følgende forslag til vedtak: «Saken oversendes Formannskapet for at avklaringer skal finne sted når det gjelder hvilke økonomiske rammer som Hovedutvalget har til disposisjon Flere av forslagene til tiltak strider mot kommunestyrets vedtak». Hans Jan Bjerkely, MDG, forslag til vedtak vedtatt mot 3 stemmer: Olaussen, Ap, Ulf T Redi, AP og Mona Bråthen, AP. Olaussen, AP, forslag til vedtak falt med 4 stemmer: Olaussen, AP, Bråthen, AP, Ulf Torben Redi, Ap og Vegar Johansen, FrP. Olaussen, AP, Bråthen, AP, Ulf Torben Redi, Ap ba om protokolltilførsel om at saken ankes til formannskapet. Vedtak: Tiltakslisten vedtas med følgende endringer: Bemanning: Administrasjonen gis fullmakt til å ansette inntil 3 personer i engasjementstillinger innen plan og byggesak. Stillingene brukes til å behandle plan- og byggesaker som vil innbringe gebyrer som kan dekke lønnskostnadene og til å utføre vedtatte plansaker hvor det alternativt må brukes innleid konsulenthjelp (eksempelvis Sentrumsplan). Avgiftsparkering: Innføring av boligsoneparkeringen utsettes og administrasjonen bes gjennomføre en grundig kartlegging av områder som er egnet for boligsoneparkering og vurdere et hensiktsmessig avgiftsnivå i forhold til dagens situasjon. I takstsone 2 økes avgiften mindre enn i rådmannens forslag, til kr. 8,- i stedet for kr. 12,-. Når avgiftsøkningen foreslås redusert, er begrunnelsen at det fortsatt skal være attraktivt å jobbe, bo og handle i sentrum. Behovet for å øke inntektene må veies opp mot dette ønsket. Ufordelt kutt kan ikke behandles før det foreligger en oversikt over arbeidsoppgaver, avtaler og bemanning innen teknisk drift. Administrasjonen bes utarbeide en slik oversikt. Protokolltilførsel fra Olaussen, AP, Bråthen, AP, Ulf Torben Redi, Ap: Saken ankes til Formannskapet. Side 7

8 PS 2012/19 004/ Svinesundveien Bruksendring - Søknad om Fritak fra TEK 10. Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Det gis, med hjemmel i pbl. 31-2, aksept til fravik fra energikrav i TEK 10, for deler av eksisterende byggverk på gnr. 4/51, Svinesundveien 329, slik som omsøkt. Det gis videre i medhold av plan- og bygningsloven 21-2, rammetillatelse til bruksendring og mindre fasadeendringer, for deler av eksisterende lokaler på eiendommen gnr. 4/51, slik det er søkt om. Hvis det oppstår endringer i forbindelse med rammetillatelsen må det innsendes en endringssøknad PS 2012/20 004/ Isebakkeveien 11- Bruksendring. Søknad om fravik fra TEK 10. Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Det gis i medhold av pbl. 31-2, fravik fra energikrav i Teknisk forskrift (TEK 10) for deler av eksisterende byggverk på gnr. 4/103. I medhold av Pbl. 21-2, gis det også rammetillatelse slik som omsøkt i søknaden av Arbeidet kan ikke igangsettes før enn det foreligger igangsettingstillatelse. SG Arkitekter får ansvarsrett som ansvarlig søker for tiltaket og ansvarlig prosjekterende for arkitektur. PS 2012/21 ROS-analyse og beredskapsplan for kommunens VA-ledningsnett fra kilde til forbruker. Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Side 8

9 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak bevilger kr ,- til utarbeidelse av ROSanalyse for kommunens VA-ledningsnett fra kilde til forbruker og beredskapsplan for kommunens VA-ledningsnett. PS 2012/22 Bevilgning til forprosjekt sekundærrensing Remmen renseanlegg. Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Utvalg for teknisk drift og byggesak bevilger kr ,- til forprosjekt sekundærrensing Remmen avløpsanlegg. Beløpet dekkes over budsjetterte midler til investering VA PS 2012/23 Håkevika VA-investeringsmidler 2012 Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Det bevilges 5 mill. av investeringsmidler VA 2012 til prosjektet VA-utbygging Håkevika. Side 9

10 PS 2012/24 Godkjenning av innkalling PS 2012/25 Godkjenning av saksliste PS 2012/26 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 10

11 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Maria Hanto Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Formannskapet Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Salg av Næringstomter - Halden Næringspark Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Saksutredning: Bakgrunn Halden kommune har for salg diverse næringstomter i Halden Næringstomt. Tomtene ble lagt ut for salg i 2009, og salget bistås av eiendomsmegler Lilledal. Tomtene er regulert i reguleringsplan omregulering av r.v. 104 v/svingen regulert til industri/forretning. Det har vært forholdsvis liten interesse rundt tomtene det siste året, men de siste måneder merker vi økt interesse for området. Halden kommune har mottatt bud på to arealer beliggende på tomten N5. begge bud lyder på takst á kr. 400/m2. Det første budet er på areal stort 2750 m2 og er inngitt av Auensen bygg AS. Det andre budet er inngitt av HBT Eiendom AS og gjelder et areal stort 5000 m2. Begge budgivere ønsker areal i sydøstre del av tomten med eksponering ut mot Vestgårdveien. Det er noe usikkert hvor mye areal som gjenstår i sydøstre del av eiendommen. Det er på denne bakgrunn gitt følgende aksept til budgiverne: 1. Halden kommune aksepterer bud fra HBT eiendom AS på et areal stort 4,5-5 mål (tilpasses ved endelig oppmåling). 2. Halden kommune aksepterer bud fra Auensen bygg AS på et areal stort 2,3-3 mål (tilpass ved endelig oppmåling). Det er i tillegg fra kommunens siden poengtert at vi ønsker at de i tillegg til regulert areal kjøper skråningen som går fra byggegrensen og ned mot gang- og sykkelvei langs Vestgårdveien. Dette har sin bakgrunn i at kommunen ikke bør bli sittende igjen med vedlikeholdsplikt for en smal Side 11

12 stripe tomt, som for øvrig ikke er mulig å utnytte. Begge budgiverne var positive til dette og de ble oppfordret til å inngi bud. Selve skråningen er ikke en del av taksten på eiendommen. Ved salg av eiendom fra det offentlige til foretak skal man imidlertid være varsom med at objekter ikke selges til «underpris». EØS-loven implementerer EØS-avtalen i norsk rett, og EØS-avtalens art. 61 sitt forbud om offentlig støtte er således gjeldende rett i Norge. Bestemmelsen forbyr kort fortalt støtte fra det offentlige til foretak som kan virke konkurransevridende. I ESA (EFTAs overvåkningsorgan) sine retningslinjer, tilsvarende retningslinjer fra Europakommisjonen, er hovedregelen at salg av fast eiendom skal skje etter åpen budrunde eller forutgående objektiv takst. Den aktuelle eiendommen har ligget ute for salg i det offentlig marked over lang tid, jfr. alternativet om åpen budrunde, når det nå kommer inn bud må det legges til grunn at disse budene reflekterer eiendommens verdi i dagens marked. Kommunen opptrer således ikke i strid med EØS-avtalen art. 61 i dette tilfellet. Halden kommune har for begge bud tatt følgende forbehold: a) Det tas forbehold om politisk godkjenning av salget b) Det tas forbehold om at arealet kan bli noe mindre enn oppgitt ovenfor. Videre er det inngått leieavtale med selskapet Ok Minilager AS om leie av et areal stort 1000 m2. Selskapet har tegnet en avtale som begrenser leien til en periode på et år. Selskapet ønsker i utgangspunktet å kjøpe tomt på N5, men var usikre på markedsgrunnlaget for din drift her i distriktet. Derfor har vi utformet en tidsbegrenset avtale for leie av 1000 m2 med opsjon på ytterligere 1500 m2 ved leietidens utløp. Dersom opsjonen brukes bestemmer avtalen at arealet skal kjøpes til takst. Leiavtalen løper til , og evt. kjøpesum vil ikke bli en del av kommunens inntekter i Salg av tomter til Auensen Bygg AS og HBT Eiendom AS vil innbringe hhv. kr ,- og kr , til sammen kr Summene er utarbeidet med bakgrunn av at solgte arealet blir hhv. 3 og 5 mål. I tillegg vil salg av areal i skråning innbringe noe mer, hvor mye vil ikke bli klarlagt før etter oppmåling har funnet sted. Dersom OK Minilager AS velger å benytte seg av sin opsjon vil dette salget innbringe kr beløpet refererer seg til foreliggende takst. Det kan imidlertid bli nødvendig å innhente ny takst under hensyn til EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Grunnen til at dette er nødvendig er at eiendommen OK Minilager leier, samt arealet de har opsjon på, på evt. kjøpstidspunkt, ikke vil ha ligget i det åpne marked med muligheter for offentlig budrunde. Rådmannens innstilling: Bud fra HBT Eiendom AS og Auensen Bygg AS aksepteres. Videre gis administrasjonen fullmakt til å selge til sammen 2500 m2 på N5 til Ok Minilager AS, dersom selskapet velger å benytte opsjonen nevnt over. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas John Kvalvik Side 12

13 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Per Øistein Gundersen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg PS15/07 Tomter Solheim, møte i formannskapet PS05/06 Isebakke/Fange, møte i kommunestyret Salg av boligtomter på det åpne marked, del av Isebakke/Fange og Solheim Sammendrag av saken: Rådmannen gis fullmakt til å selge resterende eneboligtomter på Del av Isebakke/Fange og Solheim i det åpne marked og til de samme vedtatte priser som tidligere er benyttet til privatpersoner, uten ytterligere prisjustering. Halden kommune frafaller tilbakekjøpsretten i kontrakten ved tomter som ikke blir bebygget innen 2-års fristen. Videre gis kjøpere rett til fritt videresalg, uten Halden kommunens samtykke. Salget gjennomføres for øvrig etter de samme retningslinjer som tidligere benyttet. Rådmannens innstilling: Rådmannen gis fullmakt til å selge resterende eneboligtomter på Del av Isebakke/Fange og Solheim i det åpne marked og til de samme vedtatte priser som tidligere er benyttet til privatpersoner, uten ytterligere prisjustering. Halden kommune frafaller tilbakekjøpsretten i kontrakten ved tomter som ikke blir bebygget innen 2-års fristen. Videre gis kjøpere rett til fritt videresalg, uten Halden kommunens samtykke. Salget gjennomføres for øvrig etter de samme retningslinjer som tidligere benyttet. Saksutredning: Solheim boligfelt består av15 eneboligtomter, hvorav 6 er solgt. Det vises til sak vedr. Solheim PS15/07 i formannskapet Isebakke boligfelt består av 16 eneboligtomter, hvorav 9 eneboligtomter er solgt. I denne anledning vises til sak vedr Isebakke PS 05/06 i kommunestyret Pågangen for kjøp av tomter for utvikling i egen regi for privatpersoner, er nå svært avtagende både for Isebakke og Solheim. Interessen til privatpersoner har bortimot helt stoppet opp på disse to feltene selv med reduserte priser. Side 13

14 Det har imidlertid vist seg å være interesse fra både profesjonelle utbyggere/firmaer og potensielle kjøpere å få kjøpe tomter for produksjon av boliger for videresalg, ferdig levert med nøkkelen i døra. Regelverket for salg av disse boligtomtene, inneholder bestemmelser som hindrer salg på det åpne marked til andre enn privatpersoner. I tillegg inneholder kontrakten krav om at kjøper ikke kan selge eiendommen innen en 2 år etter overtagelse. Rådmannen finner det likevel interessant å åpne for et friere salg i det åpne marked, og har tro på en øket omsetning som følge av dette. For ikke å skape en konkurransevridende situasjon vis a vis markedet forøvrig, forutsettes det fra rådmannens side at tomtene selges til samme pris som vedtatt for salg til privatpersoner. Tomtene vil bli annonsert på kommunens nettside samt på Finn.no slik at salget ikke er begrenset kun til det lokale markedet. Videre omarbeides bestemmelsene i kontaktsformularet for å tilpasse bestemmelsene til formålet om et ordinært fritt salg. I dette ligger at Halden kommune fjerner tilbakekjøpsretten av ubebygget tomt innen 2-årsfristen. Videre at kjøper gis rett til fritt videresalg av ubebygget eller bebygget tomt, uten godkjennelse av Halden kommune. Konklusjon Rådmannen gis fullmakt til å selge resterende eneboligtomter på Del av Isebakke/Fange og Solheim i det åpne marked og til de samme vedtatte priser som tidligere er benyttet til privatpersoner, uten ytterligere prisjustering. Halden kommune frafaller tilbakekjøpsretten i kontrakten ved tomter som ikke blir bebygget innen 2-års fristen. Videre gis kjøpere rett til fritt videresalg, uten Halden kommunens samtykke. Salget gjennomføres for øvrig etter de samme retningslinjer som tidligere benyttet. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas John Kvalvik Side 14

15 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Formannskapet Utsendte vedlegg 1 Fylkesmannens brev av Ikke utsendte vedlegg Fordeling av VA-midler Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Thor-Egil Sætre, Ann-Charlott Kristiansen og Lene Bergstrøm Sammendrag av saken: Det ble i budsjettet for 2012 vedtatt en bevilgning på 49 mkr til investeringer i henhold til handlingsplan for VA etter vedtak fra formannskapet i juni Handlingsplanen bygger på krav ut fra Fylkesmannens brev av vedrørende utslippstillatelse etter forurensningsloven for Remmen renseanlegg. Arbeidet med prosjektering, kravspesifikasjoner og anbudsinnhenting for sanering/separering av avløpsanlegg ble iverksatt umiddelbart. Ultimo 2011 gjennomførte Fylkesmannens systemrevisjon for avløps- og renseanlegg hvor følgende avvik spesielt ble fremhevet: Fylkesmannens systemrevisjon peker på i sin hovedkonklusjon bla på følgende avvik: - Kommunens internkontroll for HMS knyttet til ytre miljø har omfattende mangler - Mangelfull sanering og nødvendig oppgradering av eksisterende ledningsnett i prioriterte områder. I brev av varsler Fylkesmannen videre en tvangsmulkt i henhold til forvaltningslovens 16 på 1 mkr hvis avvikene ikke lukkes innenfor en realistisk tidshorisont. I tillegg varslet fylkesmannen mulige innsigelser til fremtidige arealdisponeringsplaner. Side 15

16 Rådmannens innstilling: 1) Midler til investeringer innenfor vann og avløp fordeles ut fra vedlagte liste P.nr Prosjektnavn Bevilgning 2012 Behov 2012 Tillegg 2012 Kommentar P6219 BØ-Aspedammen Sluttavregning P6221 Haarbyfjellet Omlegging av vannled. P6227 Remmen kunnskapsp Høyspentkabel P6233 Ystehede Totalkostand anbud P6237 Ringledning vann Englekor -Berg kirke P6243B Skiveien Oppstart P66243E Høstbakken Ferdig P6246 Røsnæskilen Avtaler gjenstår P6248H Femsjøen p.stasjon Prøvekjøring gjenstår P6248I Karl Johans gt Oppstart mai 2012 P6252 Knardal separering Oppstart okt P6253 Fjellstua separering 0 utgår 0 P6254 Flatland separering Oppstart mai 2012 P6255 Vårstien Ferdig mai 2012 P6256 Grimsrødhøgda III Oppstart mai 2012 P6259 Alheim-Lorangløkka Prosjektering 2012 P6262 Elvekryssing Tista vann Ferdig P6304 Avløpsplan Prestebakke Avtaler m/planteskolen P6342 Bollerød separering Endringer +Lijeveien P6344 Watvedtveien Utvidet prosjektet P6345G Rehab Remmen renseanl Ferdig mai P6345H Dyrendal-Schultz Pågår P6345J Legangersgate-Bjerkeveien Perdig prosjektert P6345K Løkkeveien oskleiva Byggestart april/mai 2012 P6345M Hovsveien Byggestart mai 2012 P6345S Tosshullet-Øbergveien Under prosjektering P6345U Rehab Peder Ankers gt Under planlegging P6347 Øbergveien-Gamle Øberg Under prosjektering P6248J Skovveien P6346 Grimsrødhøgda III Endringsarbeider P6216 Fagerholt-Osdalen Sluttarbeider Nytt Haakevika Nytt prosjekt Nytt Ros-plan Nytt Forprosjekt Remmen rens Remmen renseanlegg Nytt Prosjektering Nytt Hovedplan VA Ferdig okt P6264 I hht handlingsplan for VA P6422 Slamsuger bil Ny slamsuger P6265 VA Folkevang Brattskott Side 16

17 Saksutredning: Bakgrunn Fylkesmannens systemrevisjon peker på i sin hovedkonklusjon på følgende hovedavvik: - Kommunens internkontroll for HMS knyttet til ytre miljø har omfattende mangler - Mangelfull sanering og nødvendig oppgradering av eksisterende ledningsnett i prioriterte områder I brev av varsler Fylkesmannen en tvangsmulkt i henhold til forvaltningsloven 16 på 1 mkr hvis avvikene ikke lukkes innenfor en realistisk tidshorisont. I tillegg krever fylkesmannen at det utarbeides en langsiktig hovedplan for VA som omfatter infrastrukturen for hele kommunen. Fylkesmannen har også varslet om mulige innsigelser til fremtidige arealdisponeringsplaner, dersom avvik ikke lukkes. Tiltakene som det er referert til ovenfor er omfattende med korte tidsfrister og rådmannen iverksetter fortløpende innenfor de vedtatte bevilgningsrammer og fremdriften følges opp særskilt med statusrapportering til fylkesmannen Når det gjelder hovedplan VA er arbeidet med denne igangsatt og det tas sikte på å legge denne frem for politisk myndighet i oktober Denne vil legge opp til en høyere takt i arbeidet med sanering av VA-infrastruktur. Rådmannens forslag til fordeling av VA-midler følger vedlagt. Alternative løsninger Slik fylkesmannen påpeker i sin systemrapport har Halden kommune ikke iverksatt tiltak i forbindelse med tidligere systemrevisjoner i 1997, 2003 og Det synes derfor vanskelig å finne alternativer til de krav som fylkesmannen denne gangen setter. Vurdering av løsningsmulighetene Iverksette tiltak i samsvar med fylkesmannens krav. Konklusjon VA-midler disponeres som listen over viser. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Eivind Hansen Åsmund Bråtekas Roar Vevelstad Side 17

18 .. F4Q Fylk;manneni Østfold I 2 9 FEP2012 Halden kommune, Postboks HALDEN Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2007/ HEG Vår dato: Oppfølging av revisjon ved Remmendalen avløpsanlegg - varsel om vedtak om tvangsmulkt Fylkesmannen viser til vårt brev av og tilhørende revisjonsrapport ( R.FMOS). Det varsles i henhold til forvaltningsloven 16 om at Fylkesmannen vil vedta en tvangsmulkt på kr ,-. Tvangsmulkten vil bli innkrevd dersom avvikene fortsatt ikke er lukket ved nytt særskilt tilsyn i november/desember Hjemmelen for bruk av tvangsmulkt er forurensningsloven 73. Fylkesmannen ber om å bli holdt løpende orientert om prosessen med å lukke avvikene, og det bes om en statusrapport innen I fremtidige plansaker, før kommunen har gjort nødvendige tiltak i forhold til avløpssituasjonen, vil også Fylkesmannen kunne be om særskilte vurderinger av tilstanden til ledningsnettet for avløp fra det aktuelle planområdet og frem til renseanlegget. Med bakgrunn i denne informasjonen og vår kjennskap til renseanlegget vil vi vurdere bruk av innsigelse til nye arealplaner, jf. plan- og bygningsloven 5-4, I. ledd. Frist for eventuell tilbakemelding på varselet settestil Bakgrunn Fylkesmannen har som forurensningsmyndighet, med hjemmel i forurensningsloven og tilhørende forskrifter, gjennomført flere tilsyn ved avløpsanlegget i Halden kommune. Siste tilsyn ble gjennomført i form av en systemrevisjon i desember måned Som nevnt i rapporten fra dette tilsynet, plikter Halden kommune snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i rapporten. Fylkesmannen ser spesielt alvorlig på avvik 1 og 2 som omhandler henholdsvis mangelfull internkontroll og mangelfullt vedlikehold og oppgradering av eksisterende ledningsnett. Kommunen har ved kontrollene i 1997, 2003 og 2008 fått tilsvarende avvik på internkontrollarbeidet. Dette betyr at kommunen ikke har innført og ikke utøver internkontroll for avløpsanlegget i tråd med internkontrollplikten. Selv om forholdet har blitt påpekt mange ganger gjennom våre tilsyn, har ikke kommunen fått på plass et system som ivaretar miljøregelverket på en tilfredsstillende måte. Dette gjenspeiler seg også ved at Halden kommune ikke har vedtatt og etablert forpliktende planer som ivaretar utslippstillatelsen. Både renseanlegget og avløpsnettet har stort etterslep på vedlikehold som Statens hus Postboks Moss Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Vogtsgate 17 e-post: Side 18

19 2 må tas inn igjen for å kunne nå de krav som settes i forurensningslovgivningen samt vannforskriften. Vurdering Med bakgrunn i de tilsyn som har vært gjennomført de siste 15 årene og med hensyn til resipientens tilstand og tåleevne, forventer Fylkesmannen at Halden kommune nå tar grep og prioriterer nødvendige oppgaver for å tilfredsstille de krav man er omfattet av. For de to nevnte avvikene innebærer dette konkret: Avvik 1 Halden kommune sin internkontroll må tilfredsstille IK-forskriftens krav til innhold, jf. 5. Det må innføres og utøves et IK-system som er gjennomgående fra ledelsen og nedover i organisasjonen. Det må være tydelige målsettinger, både overordnede målsettinger og mer detaljerte mål som er mulig å gjennomføre samt etterprøve. Det må klart fremgå hvordan ansvars- og arbeidsoppgaver er fordelt. IK-systemet skal være kjent blant de ansatte og utøves i den daglige driften. Halden kommune har en plikt til å følge opp at det systematiske HMSarbeidet fungerer. Dette betyr jevnlig kartlegging, planlegging av tiltak, oppfølging av at tiltak gjennomføres og av at ønskede resultater oppnås. Som en del av dette må det etableres et system for avvikshåndtering med klare og definerte avvikskriterier. Videre må det, i tillegg til den jevne oppfølgingen, minst en gang i året foretas mer omfattende gjennomgang av HMSarbeidet for å se om det fungerer i praksis. Kommunen må gjennomføre en kartlegging for å skaffe solid oversikt over tilstanden og utfordringene man står overfor med hensyn til ytre miljø forhold. I dette arbeidet vil Fylkesmannen understreke viktigheten av at kommunen benytter den kunnskapen som allerede finnes i organisasjonen. Klimatilpasning jf. avvik 5 i revisjonsrapporten må også klarlegges i denne prosessen. Det må så etableres en samla forpliktende plan som inngår i internkontrollen som styrende kravdokumentasjon. I denne må det også inngå en detaljert plan som utpeker de prosjektene som skal jobbes med. Selve gjennomføringen av planlagte og prioriterte tiltak er den viktigste delen av HMS-arbeidet. Fylkesmannen vil fremheve betydningen av et systematisk HMS-arbeid i perioder hvor det foregår omorganiseringer eller utskiftninger av sentrale arbeidsfunksjoner. Halden kommune må i den videre prosessen vise gjennomgående god oppfølging og kvalitetsforbedring med hensyn til internkontrollarbeidet. Dette er helt nødvendig dersom kommunen skal lykkes med utfordringene med hensyn til manglende sanering av ledningsnett jf. avvik 2. Det kontinuerlige IK arbeidet må også synliggjøres i årsrapporter og i nøkkeltallene som rapporteres til KOSTRA. Avvik 2 For å ivareta kravene i utslippstillatelsen og forurensningsforskriftens 14-5 når det gjelder fornying av avløpsnettet, vil de ovennevnte tiltakene i avvik 1 være viktige å få på plass. Utvelgelsen av eksakte rehabiliteringsprosjekter er det kommunen som er nærmest til å avgjøre. Når det gjelder investeringsrammen og fremdriften, må den følges tett, og det kan ikke aksepteres avvik dersom fastlagte krav skal nås. Etterslepet må innarbeides og klimatilpasning skal være hensyntatt. Det vil heller ikke kunne aksepteres at nyanlegg prioriteres i en slik utstrekning at det går på bekostning av rehabiliteringsarbeidet, både med hensyn til investeringer og bruk av ressurser internt knyttet til prosjektering. Side 19

20 3 Oppfølging fra Fylkesmannen For å kontrollere at Halden kommune har etterkommet og lukket de to avvikene, vil vi i november/desember 2012 foreta et nytt særskilt tilsyn. Det forventes da at de gjennomførte tiltakene er godt dokumentert og oversiktlige, og at de handlingsplaner kommunen jobber etter blir fulgt opp. Fylkesmannen understreker også at overordnet plan skal være vedtatt på dette tidspunktet. Fylkesmannen ber om å bli holdt løpende orientert om prosessen, og det bes om en statusrapport innen Dersom det skulle vise seg at avvikene fortsatt ikke er lukket ved nytt særskilt tilsyn, varsles det i henhold til forvaltningsloven 16 at det vil bli innkrevd tvangsmulkt på kr ,-. Hjemmelen for bruk av tvangsmulkt er forurensningsloven 73. Ved fastsettelse av tvangsmulktens beløp er det lagt vekt på vedvarende mangelfull IK og uteblivelse av nødvendig fornyelse av ledningsnettet gjennom flere år. Halden kommune kan kommentere dette varselet innen Dersom kommunen ønsker nærmere dialog med Fylkesmannen om forhold vedrørende varselet, ber vi om at dette fremgår av kommunens kommentarer. Fylkesmannen vil også påpeke at dersom dette arbeidet ikke nå prioriteres, vil det være vanskelig å forsvare en ytterligere belastning på avløpsanlegget. Dette innebærer at vi i fremtidige arealplansaker, der det er relevant, vil kunne be om særskilte vurderinger av tilstanden til ledningsnettet for avløp fra det aktuelle planområdet og frem til renseanlegget. Med bakgrunn i denne informasjonen og vår kjennskap til renseanlegget vil vi vurdere bruk av innsigelse til nye arealplaner, jf. plan- og bygningsloven 5-4, 1. ledd. Dette vil være aktuelt inntil kommunen har gjort nødvendige tiltak for å bedre avløpssituasjonen, både med hensyn til renseanlegget og avløpsnettet. Med hilsen Dette dokumentet er elektronisk godkjent av Kjersti Gram Andersen e.f. miljøverndirektør enning Gø overingeniør esen Saksbehandler: Henning Gøhtesen Side 20

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 13.01.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer