Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2012/24 PS 2012/25 PS 2012/26 PS 2012/27 PS 2012/28 PS 2012/29 PS 2012/30 PS 2012/31 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Salg av Næringstomter - Halden Næringspark 2012/1534 Salg av boligtomter på det åpne marked, del av Isebakke/Fange og Solheim 2012/2076 Fordeling av VA-midler 2012/1059 Finansiering Fosseveien spunt og VA 2012/2092 Storgata 2A - 160/ søknad om rammetillatelse 2011/4847 Side nr. Yngvar Holt utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jenny Hovland Johanson MEDL AP Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan Aastebøl NESTL H Inger Olsen MEDL V Svein Olaussen MEDL AP Vegar Johansen MEDL FRP Yngvar Holt LEDER SP Inger Elisabeth Blomsnes MEDL H Hans Jan Bjerkely MEDL MDG Mona Bråthen MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ulf Torben Redi Jenny H Johansen AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Åsmund Bråtekas Rådmannens representant/kommunalsjef teknisk og kultur Side 3

4 Kirsti Rørmyr Ansattes representant Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Yngvar Holt Utvalgsleder Håvard Tafjord Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side nr. PS 2012/15 Godkjenning av innkalling PS 2012/16 Godkjenning av saksliste PS 2012/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 2012/18 Økonomirapport per teknisk PS 2012/19 004/ Svinesundveien Bruksendring - Søknad om Fritak fra TEK 10 PS 2012/20 004/ Isebakkeveien 11- Bruksendring. Søknad om fravik fra TEK 10. PS 2012/21 ROS-analyse og beredskapsplan for kommunens VA-ledningsnett fra kilde til forbruker. PS 2012/22 Bevilgning til forprosjekt sekundærrensing Remmen renseanlegg. PS 2012/23 Håkevika VA-investeringsmidler 2012 PS 2012/15 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Innkallingen enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. Side 5

6 PS 2012/16 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: PS 2012/18 Økonomirapport Rådmannens representant Åsmund Bråtekas fremførte en henstilling fra Rådmannen om å behandle saken som RS. Helhetlig økonomisk sak fremmes for formannskapet. Enstemmig vedtatt at saken behandles som PS. Vedtak: Sakslisten enstemmig vedtatt. PS 2012/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Under sak PS 2012/11 skal Buckholms partitilhørighet endres til H og Aastebøls tilleggsforslag ble vedtatt med 3 stemmer, ikke 4 slik det står i referatet. Møteprotokollen enstemmig vedtatt med endringer. Vedtak: Møteprotokollen vedtatt med endringer. PS 2012/18 Økonomirapport per teknisk Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Hans Jan Bjerkely, MDG, fremmet følgende forslag til vedtak: «Tiltakslisten vedtas med følgende endringer: Bemanning: Administrasjonen gis fullmakt til å ansette inntil 3 personer i engasjementstillinger innen plan og byggesak. Stillingene brukes til å behandle plan- og byggesaker som vil innbringe gebyrer som kan dekke lønnskostnadene og til å utføre vedtatte plansaker hvor det alternativt må brukes innleid konsulenthjelp (eksempelvis Sentrumsplan). Avgiftsparkering: Innføring av boligsoneparkeringen utsettes og administrasjonen bes gjennomføre en grundig kartlegging av områder som er egnet for boligsoneparkering og vurdere et hensiktsmessig avgiftsnivå i forhold til dagens situasjon. I takstsone 2 økes avgiften mindre enn i rådmannens forslag, til kr. 8,- i stedet for kr. 12,-. Når avgiftsøkningen foreslås redusert, er begrunnelsen at Side 6

7 det fortsatt skal være attraktivt å jobbe, bo og handle i sentrum. Behovet for å øke inntektene må veies opp mot dette ønsket. Ufordelt kutt kan ikke behandles før det foreligger en oversikt over arbeidsoppgaver, avtaler og bemanning innen teknisk drift. Administrasjonen bes utarbeide en slik oversikt.» Olaussen, AP fremmet følgende forslag til vedtak: «Saken oversendes Formannskapet for at avklaringer skal finne sted når det gjelder hvilke økonomiske rammer som Hovedutvalget har til disposisjon Flere av forslagene til tiltak strider mot kommunestyrets vedtak». Hans Jan Bjerkely, MDG, forslag til vedtak vedtatt mot 3 stemmer: Olaussen, Ap, Ulf T Redi, AP og Mona Bråthen, AP. Olaussen, AP, forslag til vedtak falt med 4 stemmer: Olaussen, AP, Bråthen, AP, Ulf Torben Redi, Ap og Vegar Johansen, FrP. Olaussen, AP, Bråthen, AP, Ulf Torben Redi, Ap ba om protokolltilførsel om at saken ankes til formannskapet. Vedtak: Tiltakslisten vedtas med følgende endringer: Bemanning: Administrasjonen gis fullmakt til å ansette inntil 3 personer i engasjementstillinger innen plan og byggesak. Stillingene brukes til å behandle plan- og byggesaker som vil innbringe gebyrer som kan dekke lønnskostnadene og til å utføre vedtatte plansaker hvor det alternativt må brukes innleid konsulenthjelp (eksempelvis Sentrumsplan). Avgiftsparkering: Innføring av boligsoneparkeringen utsettes og administrasjonen bes gjennomføre en grundig kartlegging av områder som er egnet for boligsoneparkering og vurdere et hensiktsmessig avgiftsnivå i forhold til dagens situasjon. I takstsone 2 økes avgiften mindre enn i rådmannens forslag, til kr. 8,- i stedet for kr. 12,-. Når avgiftsøkningen foreslås redusert, er begrunnelsen at det fortsatt skal være attraktivt å jobbe, bo og handle i sentrum. Behovet for å øke inntektene må veies opp mot dette ønsket. Ufordelt kutt kan ikke behandles før det foreligger en oversikt over arbeidsoppgaver, avtaler og bemanning innen teknisk drift. Administrasjonen bes utarbeide en slik oversikt. Protokolltilførsel fra Olaussen, AP, Bråthen, AP, Ulf Torben Redi, Ap: Saken ankes til Formannskapet. Side 7

8 PS 2012/19 004/ Svinesundveien Bruksendring - Søknad om Fritak fra TEK 10. Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Det gis, med hjemmel i pbl. 31-2, aksept til fravik fra energikrav i TEK 10, for deler av eksisterende byggverk på gnr. 4/51, Svinesundveien 329, slik som omsøkt. Det gis videre i medhold av plan- og bygningsloven 21-2, rammetillatelse til bruksendring og mindre fasadeendringer, for deler av eksisterende lokaler på eiendommen gnr. 4/51, slik det er søkt om. Hvis det oppstår endringer i forbindelse med rammetillatelsen må det innsendes en endringssøknad PS 2012/20 004/ Isebakkeveien 11- Bruksendring. Søknad om fravik fra TEK 10. Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Det gis i medhold av pbl. 31-2, fravik fra energikrav i Teknisk forskrift (TEK 10) for deler av eksisterende byggverk på gnr. 4/103. I medhold av Pbl. 21-2, gis det også rammetillatelse slik som omsøkt i søknaden av Arbeidet kan ikke igangsettes før enn det foreligger igangsettingstillatelse. SG Arkitekter får ansvarsrett som ansvarlig søker for tiltaket og ansvarlig prosjekterende for arkitektur. PS 2012/21 ROS-analyse og beredskapsplan for kommunens VA-ledningsnett fra kilde til forbruker. Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Side 8

9 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak bevilger kr ,- til utarbeidelse av ROSanalyse for kommunens VA-ledningsnett fra kilde til forbruker og beredskapsplan for kommunens VA-ledningsnett. PS 2012/22 Bevilgning til forprosjekt sekundærrensing Remmen renseanlegg. Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Utvalg for teknisk drift og byggesak bevilger kr ,- til forprosjekt sekundærrensing Remmen avløpsanlegg. Beløpet dekkes over budsjetterte midler til investering VA PS 2012/23 Håkevika VA-investeringsmidler 2012 Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Det bevilges 5 mill. av investeringsmidler VA 2012 til prosjektet VA-utbygging Håkevika. Side 9

10 PS 2012/24 Godkjenning av innkalling PS 2012/25 Godkjenning av saksliste PS 2012/26 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 10

11 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Maria Hanto Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Formannskapet Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Salg av Næringstomter - Halden Næringspark Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Saksutredning: Bakgrunn Halden kommune har for salg diverse næringstomter i Halden Næringstomt. Tomtene ble lagt ut for salg i 2009, og salget bistås av eiendomsmegler Lilledal. Tomtene er regulert i reguleringsplan omregulering av r.v. 104 v/svingen regulert til industri/forretning. Det har vært forholdsvis liten interesse rundt tomtene det siste året, men de siste måneder merker vi økt interesse for området. Halden kommune har mottatt bud på to arealer beliggende på tomten N5. begge bud lyder på takst á kr. 400/m2. Det første budet er på areal stort 2750 m2 og er inngitt av Auensen bygg AS. Det andre budet er inngitt av HBT Eiendom AS og gjelder et areal stort 5000 m2. Begge budgivere ønsker areal i sydøstre del av tomten med eksponering ut mot Vestgårdveien. Det er noe usikkert hvor mye areal som gjenstår i sydøstre del av eiendommen. Det er på denne bakgrunn gitt følgende aksept til budgiverne: 1. Halden kommune aksepterer bud fra HBT eiendom AS på et areal stort 4,5-5 mål (tilpasses ved endelig oppmåling). 2. Halden kommune aksepterer bud fra Auensen bygg AS på et areal stort 2,3-3 mål (tilpass ved endelig oppmåling). Det er i tillegg fra kommunens siden poengtert at vi ønsker at de i tillegg til regulert areal kjøper skråningen som går fra byggegrensen og ned mot gang- og sykkelvei langs Vestgårdveien. Dette har sin bakgrunn i at kommunen ikke bør bli sittende igjen med vedlikeholdsplikt for en smal Side 11

12 stripe tomt, som for øvrig ikke er mulig å utnytte. Begge budgiverne var positive til dette og de ble oppfordret til å inngi bud. Selve skråningen er ikke en del av taksten på eiendommen. Ved salg av eiendom fra det offentlige til foretak skal man imidlertid være varsom med at objekter ikke selges til «underpris». EØS-loven implementerer EØS-avtalen i norsk rett, og EØS-avtalens art. 61 sitt forbud om offentlig støtte er således gjeldende rett i Norge. Bestemmelsen forbyr kort fortalt støtte fra det offentlige til foretak som kan virke konkurransevridende. I ESA (EFTAs overvåkningsorgan) sine retningslinjer, tilsvarende retningslinjer fra Europakommisjonen, er hovedregelen at salg av fast eiendom skal skje etter åpen budrunde eller forutgående objektiv takst. Den aktuelle eiendommen har ligget ute for salg i det offentlig marked over lang tid, jfr. alternativet om åpen budrunde, når det nå kommer inn bud må det legges til grunn at disse budene reflekterer eiendommens verdi i dagens marked. Kommunen opptrer således ikke i strid med EØS-avtalen art. 61 i dette tilfellet. Halden kommune har for begge bud tatt følgende forbehold: a) Det tas forbehold om politisk godkjenning av salget b) Det tas forbehold om at arealet kan bli noe mindre enn oppgitt ovenfor. Videre er det inngått leieavtale med selskapet Ok Minilager AS om leie av et areal stort 1000 m2. Selskapet har tegnet en avtale som begrenser leien til en periode på et år. Selskapet ønsker i utgangspunktet å kjøpe tomt på N5, men var usikre på markedsgrunnlaget for din drift her i distriktet. Derfor har vi utformet en tidsbegrenset avtale for leie av 1000 m2 med opsjon på ytterligere 1500 m2 ved leietidens utløp. Dersom opsjonen brukes bestemmer avtalen at arealet skal kjøpes til takst. Leiavtalen løper til , og evt. kjøpesum vil ikke bli en del av kommunens inntekter i Salg av tomter til Auensen Bygg AS og HBT Eiendom AS vil innbringe hhv. kr ,- og kr , til sammen kr Summene er utarbeidet med bakgrunn av at solgte arealet blir hhv. 3 og 5 mål. I tillegg vil salg av areal i skråning innbringe noe mer, hvor mye vil ikke bli klarlagt før etter oppmåling har funnet sted. Dersom OK Minilager AS velger å benytte seg av sin opsjon vil dette salget innbringe kr beløpet refererer seg til foreliggende takst. Det kan imidlertid bli nødvendig å innhente ny takst under hensyn til EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Grunnen til at dette er nødvendig er at eiendommen OK Minilager leier, samt arealet de har opsjon på, på evt. kjøpstidspunkt, ikke vil ha ligget i det åpne marked med muligheter for offentlig budrunde. Rådmannens innstilling: Bud fra HBT Eiendom AS og Auensen Bygg AS aksepteres. Videre gis administrasjonen fullmakt til å selge til sammen 2500 m2 på N5 til Ok Minilager AS, dersom selskapet velger å benytte opsjonen nevnt over. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas John Kvalvik Side 12

13 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Per Øistein Gundersen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg PS15/07 Tomter Solheim, møte i formannskapet PS05/06 Isebakke/Fange, møte i kommunestyret Salg av boligtomter på det åpne marked, del av Isebakke/Fange og Solheim Sammendrag av saken: Rådmannen gis fullmakt til å selge resterende eneboligtomter på Del av Isebakke/Fange og Solheim i det åpne marked og til de samme vedtatte priser som tidligere er benyttet til privatpersoner, uten ytterligere prisjustering. Halden kommune frafaller tilbakekjøpsretten i kontrakten ved tomter som ikke blir bebygget innen 2-års fristen. Videre gis kjøpere rett til fritt videresalg, uten Halden kommunens samtykke. Salget gjennomføres for øvrig etter de samme retningslinjer som tidligere benyttet. Rådmannens innstilling: Rådmannen gis fullmakt til å selge resterende eneboligtomter på Del av Isebakke/Fange og Solheim i det åpne marked og til de samme vedtatte priser som tidligere er benyttet til privatpersoner, uten ytterligere prisjustering. Halden kommune frafaller tilbakekjøpsretten i kontrakten ved tomter som ikke blir bebygget innen 2-års fristen. Videre gis kjøpere rett til fritt videresalg, uten Halden kommunens samtykke. Salget gjennomføres for øvrig etter de samme retningslinjer som tidligere benyttet. Saksutredning: Solheim boligfelt består av15 eneboligtomter, hvorav 6 er solgt. Det vises til sak vedr. Solheim PS15/07 i formannskapet Isebakke boligfelt består av 16 eneboligtomter, hvorav 9 eneboligtomter er solgt. I denne anledning vises til sak vedr Isebakke PS 05/06 i kommunestyret Pågangen for kjøp av tomter for utvikling i egen regi for privatpersoner, er nå svært avtagende både for Isebakke og Solheim. Interessen til privatpersoner har bortimot helt stoppet opp på disse to feltene selv med reduserte priser. Side 13

14 Det har imidlertid vist seg å være interesse fra både profesjonelle utbyggere/firmaer og potensielle kjøpere å få kjøpe tomter for produksjon av boliger for videresalg, ferdig levert med nøkkelen i døra. Regelverket for salg av disse boligtomtene, inneholder bestemmelser som hindrer salg på det åpne marked til andre enn privatpersoner. I tillegg inneholder kontrakten krav om at kjøper ikke kan selge eiendommen innen en 2 år etter overtagelse. Rådmannen finner det likevel interessant å åpne for et friere salg i det åpne marked, og har tro på en øket omsetning som følge av dette. For ikke å skape en konkurransevridende situasjon vis a vis markedet forøvrig, forutsettes det fra rådmannens side at tomtene selges til samme pris som vedtatt for salg til privatpersoner. Tomtene vil bli annonsert på kommunens nettside samt på Finn.no slik at salget ikke er begrenset kun til det lokale markedet. Videre omarbeides bestemmelsene i kontaktsformularet for å tilpasse bestemmelsene til formålet om et ordinært fritt salg. I dette ligger at Halden kommune fjerner tilbakekjøpsretten av ubebygget tomt innen 2-årsfristen. Videre at kjøper gis rett til fritt videresalg av ubebygget eller bebygget tomt, uten godkjennelse av Halden kommune. Konklusjon Rådmannen gis fullmakt til å selge resterende eneboligtomter på Del av Isebakke/Fange og Solheim i det åpne marked og til de samme vedtatte priser som tidligere er benyttet til privatpersoner, uten ytterligere prisjustering. Halden kommune frafaller tilbakekjøpsretten i kontrakten ved tomter som ikke blir bebygget innen 2-års fristen. Videre gis kjøpere rett til fritt videresalg, uten Halden kommunens samtykke. Salget gjennomføres for øvrig etter de samme retningslinjer som tidligere benyttet. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas John Kvalvik Side 14

15 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Formannskapet Utsendte vedlegg 1 Fylkesmannens brev av Ikke utsendte vedlegg Fordeling av VA-midler Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Thor-Egil Sætre, Ann-Charlott Kristiansen og Lene Bergstrøm Sammendrag av saken: Det ble i budsjettet for 2012 vedtatt en bevilgning på 49 mkr til investeringer i henhold til handlingsplan for VA etter vedtak fra formannskapet i juni Handlingsplanen bygger på krav ut fra Fylkesmannens brev av vedrørende utslippstillatelse etter forurensningsloven for Remmen renseanlegg. Arbeidet med prosjektering, kravspesifikasjoner og anbudsinnhenting for sanering/separering av avløpsanlegg ble iverksatt umiddelbart. Ultimo 2011 gjennomførte Fylkesmannens systemrevisjon for avløps- og renseanlegg hvor følgende avvik spesielt ble fremhevet: Fylkesmannens systemrevisjon peker på i sin hovedkonklusjon bla på følgende avvik: - Kommunens internkontroll for HMS knyttet til ytre miljø har omfattende mangler - Mangelfull sanering og nødvendig oppgradering av eksisterende ledningsnett i prioriterte områder. I brev av varsler Fylkesmannen videre en tvangsmulkt i henhold til forvaltningslovens 16 på 1 mkr hvis avvikene ikke lukkes innenfor en realistisk tidshorisont. I tillegg varslet fylkesmannen mulige innsigelser til fremtidige arealdisponeringsplaner. Side 15

16 Rådmannens innstilling: 1) Midler til investeringer innenfor vann og avløp fordeles ut fra vedlagte liste P.nr Prosjektnavn Bevilgning 2012 Behov 2012 Tillegg 2012 Kommentar P6219 BØ-Aspedammen Sluttavregning P6221 Haarbyfjellet Omlegging av vannled. P6227 Remmen kunnskapsp Høyspentkabel P6233 Ystehede Totalkostand anbud P6237 Ringledning vann Englekor -Berg kirke P6243B Skiveien Oppstart P66243E Høstbakken Ferdig P6246 Røsnæskilen Avtaler gjenstår P6248H Femsjøen p.stasjon Prøvekjøring gjenstår P6248I Karl Johans gt Oppstart mai 2012 P6252 Knardal separering Oppstart okt P6253 Fjellstua separering 0 utgår 0 P6254 Flatland separering Oppstart mai 2012 P6255 Vårstien Ferdig mai 2012 P6256 Grimsrødhøgda III Oppstart mai 2012 P6259 Alheim-Lorangløkka Prosjektering 2012 P6262 Elvekryssing Tista vann Ferdig P6304 Avløpsplan Prestebakke Avtaler m/planteskolen P6342 Bollerød separering Endringer +Lijeveien P6344 Watvedtveien Utvidet prosjektet P6345G Rehab Remmen renseanl Ferdig mai P6345H Dyrendal-Schultz Pågår P6345J Legangersgate-Bjerkeveien Perdig prosjektert P6345K Løkkeveien oskleiva Byggestart april/mai 2012 P6345M Hovsveien Byggestart mai 2012 P6345S Tosshullet-Øbergveien Under prosjektering P6345U Rehab Peder Ankers gt Under planlegging P6347 Øbergveien-Gamle Øberg Under prosjektering P6248J Skovveien P6346 Grimsrødhøgda III Endringsarbeider P6216 Fagerholt-Osdalen Sluttarbeider Nytt Haakevika Nytt prosjekt Nytt Ros-plan Nytt Forprosjekt Remmen rens Remmen renseanlegg Nytt Prosjektering Nytt Hovedplan VA Ferdig okt P6264 I hht handlingsplan for VA P6422 Slamsuger bil Ny slamsuger P6265 VA Folkevang Brattskott Side 16

17 Saksutredning: Bakgrunn Fylkesmannens systemrevisjon peker på i sin hovedkonklusjon på følgende hovedavvik: - Kommunens internkontroll for HMS knyttet til ytre miljø har omfattende mangler - Mangelfull sanering og nødvendig oppgradering av eksisterende ledningsnett i prioriterte områder I brev av varsler Fylkesmannen en tvangsmulkt i henhold til forvaltningsloven 16 på 1 mkr hvis avvikene ikke lukkes innenfor en realistisk tidshorisont. I tillegg krever fylkesmannen at det utarbeides en langsiktig hovedplan for VA som omfatter infrastrukturen for hele kommunen. Fylkesmannen har også varslet om mulige innsigelser til fremtidige arealdisponeringsplaner, dersom avvik ikke lukkes. Tiltakene som det er referert til ovenfor er omfattende med korte tidsfrister og rådmannen iverksetter fortløpende innenfor de vedtatte bevilgningsrammer og fremdriften følges opp særskilt med statusrapportering til fylkesmannen Når det gjelder hovedplan VA er arbeidet med denne igangsatt og det tas sikte på å legge denne frem for politisk myndighet i oktober Denne vil legge opp til en høyere takt i arbeidet med sanering av VA-infrastruktur. Rådmannens forslag til fordeling av VA-midler følger vedlagt. Alternative løsninger Slik fylkesmannen påpeker i sin systemrapport har Halden kommune ikke iverksatt tiltak i forbindelse med tidligere systemrevisjoner i 1997, 2003 og Det synes derfor vanskelig å finne alternativer til de krav som fylkesmannen denne gangen setter. Vurdering av løsningsmulighetene Iverksette tiltak i samsvar med fylkesmannens krav. Konklusjon VA-midler disponeres som listen over viser. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Eivind Hansen Åsmund Bråtekas Roar Vevelstad Side 17

18 .. F4Q Fylk;manneni Østfold I 2 9 FEP2012 Halden kommune, Postboks HALDEN Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2007/ HEG Vår dato: Oppfølging av revisjon ved Remmendalen avløpsanlegg - varsel om vedtak om tvangsmulkt Fylkesmannen viser til vårt brev av og tilhørende revisjonsrapport ( R.FMOS). Det varsles i henhold til forvaltningsloven 16 om at Fylkesmannen vil vedta en tvangsmulkt på kr ,-. Tvangsmulkten vil bli innkrevd dersom avvikene fortsatt ikke er lukket ved nytt særskilt tilsyn i november/desember Hjemmelen for bruk av tvangsmulkt er forurensningsloven 73. Fylkesmannen ber om å bli holdt løpende orientert om prosessen med å lukke avvikene, og det bes om en statusrapport innen I fremtidige plansaker, før kommunen har gjort nødvendige tiltak i forhold til avløpssituasjonen, vil også Fylkesmannen kunne be om særskilte vurderinger av tilstanden til ledningsnettet for avløp fra det aktuelle planområdet og frem til renseanlegget. Med bakgrunn i denne informasjonen og vår kjennskap til renseanlegget vil vi vurdere bruk av innsigelse til nye arealplaner, jf. plan- og bygningsloven 5-4, I. ledd. Frist for eventuell tilbakemelding på varselet settestil Bakgrunn Fylkesmannen har som forurensningsmyndighet, med hjemmel i forurensningsloven og tilhørende forskrifter, gjennomført flere tilsyn ved avløpsanlegget i Halden kommune. Siste tilsyn ble gjennomført i form av en systemrevisjon i desember måned Som nevnt i rapporten fra dette tilsynet, plikter Halden kommune snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i rapporten. Fylkesmannen ser spesielt alvorlig på avvik 1 og 2 som omhandler henholdsvis mangelfull internkontroll og mangelfullt vedlikehold og oppgradering av eksisterende ledningsnett. Kommunen har ved kontrollene i 1997, 2003 og 2008 fått tilsvarende avvik på internkontrollarbeidet. Dette betyr at kommunen ikke har innført og ikke utøver internkontroll for avløpsanlegget i tråd med internkontrollplikten. Selv om forholdet har blitt påpekt mange ganger gjennom våre tilsyn, har ikke kommunen fått på plass et system som ivaretar miljøregelverket på en tilfredsstillende måte. Dette gjenspeiler seg også ved at Halden kommune ikke har vedtatt og etablert forpliktende planer som ivaretar utslippstillatelsen. Både renseanlegget og avløpsnettet har stort etterslep på vedlikehold som Statens hus Postboks Moss Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Vogtsgate 17 e-post: Side 18

19 2 må tas inn igjen for å kunne nå de krav som settes i forurensningslovgivningen samt vannforskriften. Vurdering Med bakgrunn i de tilsyn som har vært gjennomført de siste 15 årene og med hensyn til resipientens tilstand og tåleevne, forventer Fylkesmannen at Halden kommune nå tar grep og prioriterer nødvendige oppgaver for å tilfredsstille de krav man er omfattet av. For de to nevnte avvikene innebærer dette konkret: Avvik 1 Halden kommune sin internkontroll må tilfredsstille IK-forskriftens krav til innhold, jf. 5. Det må innføres og utøves et IK-system som er gjennomgående fra ledelsen og nedover i organisasjonen. Det må være tydelige målsettinger, både overordnede målsettinger og mer detaljerte mål som er mulig å gjennomføre samt etterprøve. Det må klart fremgå hvordan ansvars- og arbeidsoppgaver er fordelt. IK-systemet skal være kjent blant de ansatte og utøves i den daglige driften. Halden kommune har en plikt til å følge opp at det systematiske HMSarbeidet fungerer. Dette betyr jevnlig kartlegging, planlegging av tiltak, oppfølging av at tiltak gjennomføres og av at ønskede resultater oppnås. Som en del av dette må det etableres et system for avvikshåndtering med klare og definerte avvikskriterier. Videre må det, i tillegg til den jevne oppfølgingen, minst en gang i året foretas mer omfattende gjennomgang av HMSarbeidet for å se om det fungerer i praksis. Kommunen må gjennomføre en kartlegging for å skaffe solid oversikt over tilstanden og utfordringene man står overfor med hensyn til ytre miljø forhold. I dette arbeidet vil Fylkesmannen understreke viktigheten av at kommunen benytter den kunnskapen som allerede finnes i organisasjonen. Klimatilpasning jf. avvik 5 i revisjonsrapporten må også klarlegges i denne prosessen. Det må så etableres en samla forpliktende plan som inngår i internkontrollen som styrende kravdokumentasjon. I denne må det også inngå en detaljert plan som utpeker de prosjektene som skal jobbes med. Selve gjennomføringen av planlagte og prioriterte tiltak er den viktigste delen av HMS-arbeidet. Fylkesmannen vil fremheve betydningen av et systematisk HMS-arbeid i perioder hvor det foregår omorganiseringer eller utskiftninger av sentrale arbeidsfunksjoner. Halden kommune må i den videre prosessen vise gjennomgående god oppfølging og kvalitetsforbedring med hensyn til internkontrollarbeidet. Dette er helt nødvendig dersom kommunen skal lykkes med utfordringene med hensyn til manglende sanering av ledningsnett jf. avvik 2. Det kontinuerlige IK arbeidet må også synliggjøres i årsrapporter og i nøkkeltallene som rapporteres til KOSTRA. Avvik 2 For å ivareta kravene i utslippstillatelsen og forurensningsforskriftens 14-5 når det gjelder fornying av avløpsnettet, vil de ovennevnte tiltakene i avvik 1 være viktige å få på plass. Utvelgelsen av eksakte rehabiliteringsprosjekter er det kommunen som er nærmest til å avgjøre. Når det gjelder investeringsrammen og fremdriften, må den følges tett, og det kan ikke aksepteres avvik dersom fastlagte krav skal nås. Etterslepet må innarbeides og klimatilpasning skal være hensyntatt. Det vil heller ikke kunne aksepteres at nyanlegg prioriteres i en slik utstrekning at det går på bekostning av rehabiliteringsarbeidet, både med hensyn til investeringer og bruk av ressurser internt knyttet til prosjektering. Side 19

20 3 Oppfølging fra Fylkesmannen For å kontrollere at Halden kommune har etterkommet og lukket de to avvikene, vil vi i november/desember 2012 foreta et nytt særskilt tilsyn. Det forventes da at de gjennomførte tiltakene er godt dokumentert og oversiktlige, og at de handlingsplaner kommunen jobber etter blir fulgt opp. Fylkesmannen understreker også at overordnet plan skal være vedtatt på dette tidspunktet. Fylkesmannen ber om å bli holdt løpende orientert om prosessen, og det bes om en statusrapport innen Dersom det skulle vise seg at avvikene fortsatt ikke er lukket ved nytt særskilt tilsyn, varsles det i henhold til forvaltningsloven 16 at det vil bli innkrevd tvangsmulkt på kr ,-. Hjemmelen for bruk av tvangsmulkt er forurensningsloven 73. Ved fastsettelse av tvangsmulktens beløp er det lagt vekt på vedvarende mangelfull IK og uteblivelse av nødvendig fornyelse av ledningsnettet gjennom flere år. Halden kommune kan kommentere dette varselet innen Dersom kommunen ønsker nærmere dialog med Fylkesmannen om forhold vedrørende varselet, ber vi om at dette fremgår av kommunens kommentarer. Fylkesmannen vil også påpeke at dersom dette arbeidet ikke nå prioriteres, vil det være vanskelig å forsvare en ytterligere belastning på avløpsanlegget. Dette innebærer at vi i fremtidige arealplansaker, der det er relevant, vil kunne be om særskilte vurderinger av tilstanden til ledningsnettet for avløp fra det aktuelle planområdet og frem til renseanlegget. Med bakgrunn i denne informasjonen og vår kjennskap til renseanlegget vil vi vurdere bruk av innsigelse til nye arealplaner, jf. plan- og bygningsloven 5-4, 1. ledd. Dette vil være aktuelt inntil kommunen har gjort nødvendige tiltak for å bedre avløpssituasjonen, både med hensyn til renseanlegget og avløpsnettet. Med hilsen Dette dokumentet er elektronisk godkjent av Kjersti Gram Andersen e.f. miljøverndirektør enning Gø overingeniør esen Saksbehandler: Henning Gøhtesen Side 20

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04. Tidspunkt: 16:30 17:30 Følgende faste medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vedlegg nr. A- Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Opprettelse av ny grunneiendom Bortfeste Bodø Kommune Arealoverføring Byggesakskontoret

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Henrik Rød MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Henrik Rød MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 07.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Kvinnherad Gnr. 186 Bnr. 31 Rosendal, 5470 ROSENDAL Tiltakets art Søknadstype

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184 4 700 1,300 3,100 Situasjonskart Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Målebrev koordinatbestemt: Eiendommens areal (m²): Nei 184 Servicetorget 18.06.24

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder A I Søknad om tillatelse i ett trinn BYGCSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 102 Bnr.

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 01.04.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403666-4 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Roar Havdal Mortensen

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/3108-34 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Lille Edet" (G-690)

Detaljer

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. - Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr.

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 111/Bnr: 133/148/Kokstadflaten., 5257 Kokstad, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m2. Søknadstype: Rammetillatelse.

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet:

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet: standard norge Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkkene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd'? Søknad

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) SS 20-f Søknaden gjelder Saksnr Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.$ 21-7 annel ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt í søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Fayegården Dato: 24.10.2012 Tidspunkt: 16:30 17:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Yngvar

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bærum Tiltakets art nr. 82 Søknadstype Rammetillatelse Bnr. 7 Adresse Bjørnegårdsvingen

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak HIIM Arkitekter AS v/hege Bøhmer Grøholt Solbergveien 80 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2016/3627/ELISOR Arkivkode: 90/671 Dato:

Detaljer

n Annet: Forlenge eksisterende antennemast fra dagens 12 m til 18 m. Flytte linkantenne opp i toppen.

n Annet: Forlenge eksisterende antennemast fra dagens 12 m til 18 m. Flytte linkantenne opp i toppen. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 I{ standard Byggesaksblankett 5153 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/593 - Sandheim Terrasse AS - Påbygg/tilbygg - Tangenvegen 5-7 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Oddvar Govasmark oddvar.govasmark@innherred-samkommune.no 74048531 Arkivref:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Stempel etter plan og bygningsloven 8, 85, 86 a Til kommune: erører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NR nr 577 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet Meldingen gjelder

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsre

Søknad om tiltak uten ansvarsre Søknad om tiltak uten ansvarsre y Kvinnherad kommune 18 JUL;20- aksns /77.0 Saksbeh ' ij cff BYGGSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/4252-35 L12 Morten Høvik, 26.11.2014 Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2650/09 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Jarleveien

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-0679 2012/6104-26 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/47 20.08.2013

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/2915-132 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Steigen hyttefelt"

Detaljer

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20.

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. ADVOKAT BJØRE AS MEDLEM AV DEN NORSKE AOVOKATEORENNG Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. februar 2013 KR0DSHERAD KOMMUNE Arkvkode P Ç.? L i. f (É Arkvkode S Etat

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Byggesaksavd. (1.etg.), Storgt. 7 Dato: 22.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR 668/10 Selberg Arkitektkontor AS Leiv Eriksson Senter RAMMETILLATELSE N-7492 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Landbruksvegen

Detaljer

Rammetillatelse - Skøyenveien 43

Rammetillatelse - Skøyenveien 43 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten ARCASA ARKITEKTER AS Sagv 23 C III 0459 OSLO Dato: 03.01.2017 Deres ref.: Vår ref.: 201610858-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh.: Nils-Henrik Henningstad Arkivkode:

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/5808-30 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/46 20.08.2013

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 FRA SAKSNR: 92/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 104/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.08.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Olav Stamnes Dalefjerdingen 610 Deres ref.: Vår ref.: 2016/391/ELISOR Arkivkode: 68/9 Dato: 09.06.2016 Delegert behandling av sak D 145/16

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 121/Bnr: 624/Nordåshøgda 57., 5235 Rådal, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - boligformål. Søknadstype: Ett trinns søknad. Bygningstypekode:

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 11.02.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 8/22 07/1430 Lilian Olsson

Detaljer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I BYGGESAKER I h.h.t. plan- og bygningsloven 21-1, jf. byggesaksforskriften 6-1, kan tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/ G-701 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/ G-701 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/2886-18 G-701 Morten Høvik, 29.04.2016

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon STATENS BYGNINGSTEK SKE AKvinnherad kommune 1 Blankett 5174 tillatelse t I tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Saksnr U of Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbeh n in Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Detaljer

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153 SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett, Pbl 20 2 INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Nils K Braa AS- Søknad om dispensasjon for pulttak på tomannsbolig 15/088

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Nils K Braa AS- Søknad om dispensasjon for pulttak på tomannsbolig 15/088 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 15/088 Dato: 17.02.2017 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Petra Roodbol-Mekkes Nils K Braa AS- Søknad om dispensasjon for pulttak på tomannsbolig 15/088 Vedlegg: 1 B

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/6838-11 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 34/310 - Gartnevegen - Ettrinn - Enebolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 FRA SAKSNR: 038/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 048/07 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje t4b(s(z, Søknad om tiltak uten ansvarsrett BYGCSOK.911 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Referat fra forhåndskonferanse - ,

Referat fra forhåndskonferanse - <gbnr>, <adresse> Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: Ved henvendelse vennligst oppgi referanse Referat fra forhåndskonferanse - , Tiltak Tiltakshaver

Detaljer