Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2012/24 PS 2012/25 PS 2012/26 PS 2012/27 PS 2012/28 PS 2012/29 PS 2012/30 PS 2012/31 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Salg av Næringstomter - Halden Næringspark 2012/1534 Salg av boligtomter på det åpne marked, del av Isebakke/Fange og Solheim 2012/2076 Fordeling av VA-midler 2012/1059 Finansiering Fosseveien spunt og VA 2012/2092 Storgata 2A - 160/ søknad om rammetillatelse 2011/4847 Side nr. Yngvar Holt utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jenny Hovland Johanson MEDL AP Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan Aastebøl NESTL H Inger Olsen MEDL V Svein Olaussen MEDL AP Vegar Johansen MEDL FRP Yngvar Holt LEDER SP Inger Elisabeth Blomsnes MEDL H Hans Jan Bjerkely MEDL MDG Mona Bråthen MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ulf Torben Redi Jenny H Johansen AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Åsmund Bråtekas Rådmannens representant/kommunalsjef teknisk og kultur Side 3

4 Kirsti Rørmyr Ansattes representant Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Yngvar Holt Utvalgsleder Håvard Tafjord Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side nr. PS 2012/15 Godkjenning av innkalling PS 2012/16 Godkjenning av saksliste PS 2012/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 2012/18 Økonomirapport per teknisk PS 2012/19 004/ Svinesundveien Bruksendring - Søknad om Fritak fra TEK 10 PS 2012/20 004/ Isebakkeveien 11- Bruksendring. Søknad om fravik fra TEK 10. PS 2012/21 ROS-analyse og beredskapsplan for kommunens VA-ledningsnett fra kilde til forbruker. PS 2012/22 Bevilgning til forprosjekt sekundærrensing Remmen renseanlegg. PS 2012/23 Håkevika VA-investeringsmidler 2012 PS 2012/15 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Innkallingen enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. Side 5

6 PS 2012/16 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: PS 2012/18 Økonomirapport Rådmannens representant Åsmund Bråtekas fremførte en henstilling fra Rådmannen om å behandle saken som RS. Helhetlig økonomisk sak fremmes for formannskapet. Enstemmig vedtatt at saken behandles som PS. Vedtak: Sakslisten enstemmig vedtatt. PS 2012/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Under sak PS 2012/11 skal Buckholms partitilhørighet endres til H og Aastebøls tilleggsforslag ble vedtatt med 3 stemmer, ikke 4 slik det står i referatet. Møteprotokollen enstemmig vedtatt med endringer. Vedtak: Møteprotokollen vedtatt med endringer. PS 2012/18 Økonomirapport per teknisk Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Hans Jan Bjerkely, MDG, fremmet følgende forslag til vedtak: «Tiltakslisten vedtas med følgende endringer: Bemanning: Administrasjonen gis fullmakt til å ansette inntil 3 personer i engasjementstillinger innen plan og byggesak. Stillingene brukes til å behandle plan- og byggesaker som vil innbringe gebyrer som kan dekke lønnskostnadene og til å utføre vedtatte plansaker hvor det alternativt må brukes innleid konsulenthjelp (eksempelvis Sentrumsplan). Avgiftsparkering: Innføring av boligsoneparkeringen utsettes og administrasjonen bes gjennomføre en grundig kartlegging av områder som er egnet for boligsoneparkering og vurdere et hensiktsmessig avgiftsnivå i forhold til dagens situasjon. I takstsone 2 økes avgiften mindre enn i rådmannens forslag, til kr. 8,- i stedet for kr. 12,-. Når avgiftsøkningen foreslås redusert, er begrunnelsen at Side 6

7 det fortsatt skal være attraktivt å jobbe, bo og handle i sentrum. Behovet for å øke inntektene må veies opp mot dette ønsket. Ufordelt kutt kan ikke behandles før det foreligger en oversikt over arbeidsoppgaver, avtaler og bemanning innen teknisk drift. Administrasjonen bes utarbeide en slik oversikt.» Olaussen, AP fremmet følgende forslag til vedtak: «Saken oversendes Formannskapet for at avklaringer skal finne sted når det gjelder hvilke økonomiske rammer som Hovedutvalget har til disposisjon Flere av forslagene til tiltak strider mot kommunestyrets vedtak». Hans Jan Bjerkely, MDG, forslag til vedtak vedtatt mot 3 stemmer: Olaussen, Ap, Ulf T Redi, AP og Mona Bråthen, AP. Olaussen, AP, forslag til vedtak falt med 4 stemmer: Olaussen, AP, Bråthen, AP, Ulf Torben Redi, Ap og Vegar Johansen, FrP. Olaussen, AP, Bråthen, AP, Ulf Torben Redi, Ap ba om protokolltilførsel om at saken ankes til formannskapet. Vedtak: Tiltakslisten vedtas med følgende endringer: Bemanning: Administrasjonen gis fullmakt til å ansette inntil 3 personer i engasjementstillinger innen plan og byggesak. Stillingene brukes til å behandle plan- og byggesaker som vil innbringe gebyrer som kan dekke lønnskostnadene og til å utføre vedtatte plansaker hvor det alternativt må brukes innleid konsulenthjelp (eksempelvis Sentrumsplan). Avgiftsparkering: Innføring av boligsoneparkeringen utsettes og administrasjonen bes gjennomføre en grundig kartlegging av områder som er egnet for boligsoneparkering og vurdere et hensiktsmessig avgiftsnivå i forhold til dagens situasjon. I takstsone 2 økes avgiften mindre enn i rådmannens forslag, til kr. 8,- i stedet for kr. 12,-. Når avgiftsøkningen foreslås redusert, er begrunnelsen at det fortsatt skal være attraktivt å jobbe, bo og handle i sentrum. Behovet for å øke inntektene må veies opp mot dette ønsket. Ufordelt kutt kan ikke behandles før det foreligger en oversikt over arbeidsoppgaver, avtaler og bemanning innen teknisk drift. Administrasjonen bes utarbeide en slik oversikt. Protokolltilførsel fra Olaussen, AP, Bråthen, AP, Ulf Torben Redi, Ap: Saken ankes til Formannskapet. Side 7

8 PS 2012/19 004/ Svinesundveien Bruksendring - Søknad om Fritak fra TEK 10. Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Det gis, med hjemmel i pbl. 31-2, aksept til fravik fra energikrav i TEK 10, for deler av eksisterende byggverk på gnr. 4/51, Svinesundveien 329, slik som omsøkt. Det gis videre i medhold av plan- og bygningsloven 21-2, rammetillatelse til bruksendring og mindre fasadeendringer, for deler av eksisterende lokaler på eiendommen gnr. 4/51, slik det er søkt om. Hvis det oppstår endringer i forbindelse med rammetillatelsen må det innsendes en endringssøknad PS 2012/20 004/ Isebakkeveien 11- Bruksendring. Søknad om fravik fra TEK 10. Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Det gis i medhold av pbl. 31-2, fravik fra energikrav i Teknisk forskrift (TEK 10) for deler av eksisterende byggverk på gnr. 4/103. I medhold av Pbl. 21-2, gis det også rammetillatelse slik som omsøkt i søknaden av Arbeidet kan ikke igangsettes før enn det foreligger igangsettingstillatelse. SG Arkitekter får ansvarsrett som ansvarlig søker for tiltaket og ansvarlig prosjekterende for arkitektur. PS 2012/21 ROS-analyse og beredskapsplan for kommunens VA-ledningsnett fra kilde til forbruker. Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Side 8

9 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak bevilger kr ,- til utarbeidelse av ROSanalyse for kommunens VA-ledningsnett fra kilde til forbruker og beredskapsplan for kommunens VA-ledningsnett. PS 2012/22 Bevilgning til forprosjekt sekundærrensing Remmen renseanlegg. Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Utvalg for teknisk drift og byggesak bevilger kr ,- til forprosjekt sekundærrensing Remmen avløpsanlegg. Beløpet dekkes over budsjetterte midler til investering VA PS 2012/23 Håkevika VA-investeringsmidler 2012 Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Det bevilges 5 mill. av investeringsmidler VA 2012 til prosjektet VA-utbygging Håkevika. Side 9

10 PS 2012/24 Godkjenning av innkalling PS 2012/25 Godkjenning av saksliste PS 2012/26 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 10

11 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Maria Hanto Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Formannskapet Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Salg av Næringstomter - Halden Næringspark Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Saksutredning: Bakgrunn Halden kommune har for salg diverse næringstomter i Halden Næringstomt. Tomtene ble lagt ut for salg i 2009, og salget bistås av eiendomsmegler Lilledal. Tomtene er regulert i reguleringsplan omregulering av r.v. 104 v/svingen regulert til industri/forretning. Det har vært forholdsvis liten interesse rundt tomtene det siste året, men de siste måneder merker vi økt interesse for området. Halden kommune har mottatt bud på to arealer beliggende på tomten N5. begge bud lyder på takst á kr. 400/m2. Det første budet er på areal stort 2750 m2 og er inngitt av Auensen bygg AS. Det andre budet er inngitt av HBT Eiendom AS og gjelder et areal stort 5000 m2. Begge budgivere ønsker areal i sydøstre del av tomten med eksponering ut mot Vestgårdveien. Det er noe usikkert hvor mye areal som gjenstår i sydøstre del av eiendommen. Det er på denne bakgrunn gitt følgende aksept til budgiverne: 1. Halden kommune aksepterer bud fra HBT eiendom AS på et areal stort 4,5-5 mål (tilpasses ved endelig oppmåling). 2. Halden kommune aksepterer bud fra Auensen bygg AS på et areal stort 2,3-3 mål (tilpass ved endelig oppmåling). Det er i tillegg fra kommunens siden poengtert at vi ønsker at de i tillegg til regulert areal kjøper skråningen som går fra byggegrensen og ned mot gang- og sykkelvei langs Vestgårdveien. Dette har sin bakgrunn i at kommunen ikke bør bli sittende igjen med vedlikeholdsplikt for en smal Side 11

12 stripe tomt, som for øvrig ikke er mulig å utnytte. Begge budgiverne var positive til dette og de ble oppfordret til å inngi bud. Selve skråningen er ikke en del av taksten på eiendommen. Ved salg av eiendom fra det offentlige til foretak skal man imidlertid være varsom med at objekter ikke selges til «underpris». EØS-loven implementerer EØS-avtalen i norsk rett, og EØS-avtalens art. 61 sitt forbud om offentlig støtte er således gjeldende rett i Norge. Bestemmelsen forbyr kort fortalt støtte fra det offentlige til foretak som kan virke konkurransevridende. I ESA (EFTAs overvåkningsorgan) sine retningslinjer, tilsvarende retningslinjer fra Europakommisjonen, er hovedregelen at salg av fast eiendom skal skje etter åpen budrunde eller forutgående objektiv takst. Den aktuelle eiendommen har ligget ute for salg i det offentlig marked over lang tid, jfr. alternativet om åpen budrunde, når det nå kommer inn bud må det legges til grunn at disse budene reflekterer eiendommens verdi i dagens marked. Kommunen opptrer således ikke i strid med EØS-avtalen art. 61 i dette tilfellet. Halden kommune har for begge bud tatt følgende forbehold: a) Det tas forbehold om politisk godkjenning av salget b) Det tas forbehold om at arealet kan bli noe mindre enn oppgitt ovenfor. Videre er det inngått leieavtale med selskapet Ok Minilager AS om leie av et areal stort 1000 m2. Selskapet har tegnet en avtale som begrenser leien til en periode på et år. Selskapet ønsker i utgangspunktet å kjøpe tomt på N5, men var usikre på markedsgrunnlaget for din drift her i distriktet. Derfor har vi utformet en tidsbegrenset avtale for leie av 1000 m2 med opsjon på ytterligere 1500 m2 ved leietidens utløp. Dersom opsjonen brukes bestemmer avtalen at arealet skal kjøpes til takst. Leiavtalen løper til , og evt. kjøpesum vil ikke bli en del av kommunens inntekter i Salg av tomter til Auensen Bygg AS og HBT Eiendom AS vil innbringe hhv. kr ,- og kr , til sammen kr Summene er utarbeidet med bakgrunn av at solgte arealet blir hhv. 3 og 5 mål. I tillegg vil salg av areal i skråning innbringe noe mer, hvor mye vil ikke bli klarlagt før etter oppmåling har funnet sted. Dersom OK Minilager AS velger å benytte seg av sin opsjon vil dette salget innbringe kr beløpet refererer seg til foreliggende takst. Det kan imidlertid bli nødvendig å innhente ny takst under hensyn til EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Grunnen til at dette er nødvendig er at eiendommen OK Minilager leier, samt arealet de har opsjon på, på evt. kjøpstidspunkt, ikke vil ha ligget i det åpne marked med muligheter for offentlig budrunde. Rådmannens innstilling: Bud fra HBT Eiendom AS og Auensen Bygg AS aksepteres. Videre gis administrasjonen fullmakt til å selge til sammen 2500 m2 på N5 til Ok Minilager AS, dersom selskapet velger å benytte opsjonen nevnt over. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas John Kvalvik Side 12

13 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Per Øistein Gundersen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg PS15/07 Tomter Solheim, møte i formannskapet PS05/06 Isebakke/Fange, møte i kommunestyret Salg av boligtomter på det åpne marked, del av Isebakke/Fange og Solheim Sammendrag av saken: Rådmannen gis fullmakt til å selge resterende eneboligtomter på Del av Isebakke/Fange og Solheim i det åpne marked og til de samme vedtatte priser som tidligere er benyttet til privatpersoner, uten ytterligere prisjustering. Halden kommune frafaller tilbakekjøpsretten i kontrakten ved tomter som ikke blir bebygget innen 2-års fristen. Videre gis kjøpere rett til fritt videresalg, uten Halden kommunens samtykke. Salget gjennomføres for øvrig etter de samme retningslinjer som tidligere benyttet. Rådmannens innstilling: Rådmannen gis fullmakt til å selge resterende eneboligtomter på Del av Isebakke/Fange og Solheim i det åpne marked og til de samme vedtatte priser som tidligere er benyttet til privatpersoner, uten ytterligere prisjustering. Halden kommune frafaller tilbakekjøpsretten i kontrakten ved tomter som ikke blir bebygget innen 2-års fristen. Videre gis kjøpere rett til fritt videresalg, uten Halden kommunens samtykke. Salget gjennomføres for øvrig etter de samme retningslinjer som tidligere benyttet. Saksutredning: Solheim boligfelt består av15 eneboligtomter, hvorav 6 er solgt. Det vises til sak vedr. Solheim PS15/07 i formannskapet Isebakke boligfelt består av 16 eneboligtomter, hvorav 9 eneboligtomter er solgt. I denne anledning vises til sak vedr Isebakke PS 05/06 i kommunestyret Pågangen for kjøp av tomter for utvikling i egen regi for privatpersoner, er nå svært avtagende både for Isebakke og Solheim. Interessen til privatpersoner har bortimot helt stoppet opp på disse to feltene selv med reduserte priser. Side 13

14 Det har imidlertid vist seg å være interesse fra både profesjonelle utbyggere/firmaer og potensielle kjøpere å få kjøpe tomter for produksjon av boliger for videresalg, ferdig levert med nøkkelen i døra. Regelverket for salg av disse boligtomtene, inneholder bestemmelser som hindrer salg på det åpne marked til andre enn privatpersoner. I tillegg inneholder kontrakten krav om at kjøper ikke kan selge eiendommen innen en 2 år etter overtagelse. Rådmannen finner det likevel interessant å åpne for et friere salg i det åpne marked, og har tro på en øket omsetning som følge av dette. For ikke å skape en konkurransevridende situasjon vis a vis markedet forøvrig, forutsettes det fra rådmannens side at tomtene selges til samme pris som vedtatt for salg til privatpersoner. Tomtene vil bli annonsert på kommunens nettside samt på Finn.no slik at salget ikke er begrenset kun til det lokale markedet. Videre omarbeides bestemmelsene i kontaktsformularet for å tilpasse bestemmelsene til formålet om et ordinært fritt salg. I dette ligger at Halden kommune fjerner tilbakekjøpsretten av ubebygget tomt innen 2-årsfristen. Videre at kjøper gis rett til fritt videresalg av ubebygget eller bebygget tomt, uten godkjennelse av Halden kommune. Konklusjon Rådmannen gis fullmakt til å selge resterende eneboligtomter på Del av Isebakke/Fange og Solheim i det åpne marked og til de samme vedtatte priser som tidligere er benyttet til privatpersoner, uten ytterligere prisjustering. Halden kommune frafaller tilbakekjøpsretten i kontrakten ved tomter som ikke blir bebygget innen 2-års fristen. Videre gis kjøpere rett til fritt videresalg, uten Halden kommunens samtykke. Salget gjennomføres for øvrig etter de samme retningslinjer som tidligere benyttet. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas John Kvalvik Side 14

15 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Formannskapet Utsendte vedlegg 1 Fylkesmannens brev av Ikke utsendte vedlegg Fordeling av VA-midler Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Thor-Egil Sætre, Ann-Charlott Kristiansen og Lene Bergstrøm Sammendrag av saken: Det ble i budsjettet for 2012 vedtatt en bevilgning på 49 mkr til investeringer i henhold til handlingsplan for VA etter vedtak fra formannskapet i juni Handlingsplanen bygger på krav ut fra Fylkesmannens brev av vedrørende utslippstillatelse etter forurensningsloven for Remmen renseanlegg. Arbeidet med prosjektering, kravspesifikasjoner og anbudsinnhenting for sanering/separering av avløpsanlegg ble iverksatt umiddelbart. Ultimo 2011 gjennomførte Fylkesmannens systemrevisjon for avløps- og renseanlegg hvor følgende avvik spesielt ble fremhevet: Fylkesmannens systemrevisjon peker på i sin hovedkonklusjon bla på følgende avvik: - Kommunens internkontroll for HMS knyttet til ytre miljø har omfattende mangler - Mangelfull sanering og nødvendig oppgradering av eksisterende ledningsnett i prioriterte områder. I brev av varsler Fylkesmannen videre en tvangsmulkt i henhold til forvaltningslovens 16 på 1 mkr hvis avvikene ikke lukkes innenfor en realistisk tidshorisont. I tillegg varslet fylkesmannen mulige innsigelser til fremtidige arealdisponeringsplaner. Side 15

16 Rådmannens innstilling: 1) Midler til investeringer innenfor vann og avløp fordeles ut fra vedlagte liste P.nr Prosjektnavn Bevilgning 2012 Behov 2012 Tillegg 2012 Kommentar P6219 BØ-Aspedammen Sluttavregning P6221 Haarbyfjellet Omlegging av vannled. P6227 Remmen kunnskapsp Høyspentkabel P6233 Ystehede Totalkostand anbud P6237 Ringledning vann Englekor -Berg kirke P6243B Skiveien Oppstart P66243E Høstbakken Ferdig P6246 Røsnæskilen Avtaler gjenstår P6248H Femsjøen p.stasjon Prøvekjøring gjenstår P6248I Karl Johans gt Oppstart mai 2012 P6252 Knardal separering Oppstart okt P6253 Fjellstua separering 0 utgår 0 P6254 Flatland separering Oppstart mai 2012 P6255 Vårstien Ferdig mai 2012 P6256 Grimsrødhøgda III Oppstart mai 2012 P6259 Alheim-Lorangløkka Prosjektering 2012 P6262 Elvekryssing Tista vann Ferdig P6304 Avløpsplan Prestebakke Avtaler m/planteskolen P6342 Bollerød separering Endringer +Lijeveien P6344 Watvedtveien Utvidet prosjektet P6345G Rehab Remmen renseanl Ferdig mai P6345H Dyrendal-Schultz Pågår P6345J Legangersgate-Bjerkeveien Perdig prosjektert P6345K Løkkeveien oskleiva Byggestart april/mai 2012 P6345M Hovsveien Byggestart mai 2012 P6345S Tosshullet-Øbergveien Under prosjektering P6345U Rehab Peder Ankers gt Under planlegging P6347 Øbergveien-Gamle Øberg Under prosjektering P6248J Skovveien P6346 Grimsrødhøgda III Endringsarbeider P6216 Fagerholt-Osdalen Sluttarbeider Nytt Haakevika Nytt prosjekt Nytt Ros-plan Nytt Forprosjekt Remmen rens Remmen renseanlegg Nytt Prosjektering Nytt Hovedplan VA Ferdig okt P6264 I hht handlingsplan for VA P6422 Slamsuger bil Ny slamsuger P6265 VA Folkevang Brattskott Side 16

17 Saksutredning: Bakgrunn Fylkesmannens systemrevisjon peker på i sin hovedkonklusjon på følgende hovedavvik: - Kommunens internkontroll for HMS knyttet til ytre miljø har omfattende mangler - Mangelfull sanering og nødvendig oppgradering av eksisterende ledningsnett i prioriterte områder I brev av varsler Fylkesmannen en tvangsmulkt i henhold til forvaltningsloven 16 på 1 mkr hvis avvikene ikke lukkes innenfor en realistisk tidshorisont. I tillegg krever fylkesmannen at det utarbeides en langsiktig hovedplan for VA som omfatter infrastrukturen for hele kommunen. Fylkesmannen har også varslet om mulige innsigelser til fremtidige arealdisponeringsplaner, dersom avvik ikke lukkes. Tiltakene som det er referert til ovenfor er omfattende med korte tidsfrister og rådmannen iverksetter fortløpende innenfor de vedtatte bevilgningsrammer og fremdriften følges opp særskilt med statusrapportering til fylkesmannen Når det gjelder hovedplan VA er arbeidet med denne igangsatt og det tas sikte på å legge denne frem for politisk myndighet i oktober Denne vil legge opp til en høyere takt i arbeidet med sanering av VA-infrastruktur. Rådmannens forslag til fordeling av VA-midler følger vedlagt. Alternative løsninger Slik fylkesmannen påpeker i sin systemrapport har Halden kommune ikke iverksatt tiltak i forbindelse med tidligere systemrevisjoner i 1997, 2003 og Det synes derfor vanskelig å finne alternativer til de krav som fylkesmannen denne gangen setter. Vurdering av løsningsmulighetene Iverksette tiltak i samsvar med fylkesmannens krav. Konklusjon VA-midler disponeres som listen over viser. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Eivind Hansen Åsmund Bråtekas Roar Vevelstad Side 17

18 .. F4Q Fylk;manneni Østfold I 2 9 FEP2012 Halden kommune, Postboks HALDEN Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2007/ HEG Vår dato: Oppfølging av revisjon ved Remmendalen avløpsanlegg - varsel om vedtak om tvangsmulkt Fylkesmannen viser til vårt brev av og tilhørende revisjonsrapport ( R.FMOS). Det varsles i henhold til forvaltningsloven 16 om at Fylkesmannen vil vedta en tvangsmulkt på kr ,-. Tvangsmulkten vil bli innkrevd dersom avvikene fortsatt ikke er lukket ved nytt særskilt tilsyn i november/desember Hjemmelen for bruk av tvangsmulkt er forurensningsloven 73. Fylkesmannen ber om å bli holdt løpende orientert om prosessen med å lukke avvikene, og det bes om en statusrapport innen I fremtidige plansaker, før kommunen har gjort nødvendige tiltak i forhold til avløpssituasjonen, vil også Fylkesmannen kunne be om særskilte vurderinger av tilstanden til ledningsnettet for avløp fra det aktuelle planområdet og frem til renseanlegget. Med bakgrunn i denne informasjonen og vår kjennskap til renseanlegget vil vi vurdere bruk av innsigelse til nye arealplaner, jf. plan- og bygningsloven 5-4, I. ledd. Frist for eventuell tilbakemelding på varselet settestil Bakgrunn Fylkesmannen har som forurensningsmyndighet, med hjemmel i forurensningsloven og tilhørende forskrifter, gjennomført flere tilsyn ved avløpsanlegget i Halden kommune. Siste tilsyn ble gjennomført i form av en systemrevisjon i desember måned Som nevnt i rapporten fra dette tilsynet, plikter Halden kommune snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i rapporten. Fylkesmannen ser spesielt alvorlig på avvik 1 og 2 som omhandler henholdsvis mangelfull internkontroll og mangelfullt vedlikehold og oppgradering av eksisterende ledningsnett. Kommunen har ved kontrollene i 1997, 2003 og 2008 fått tilsvarende avvik på internkontrollarbeidet. Dette betyr at kommunen ikke har innført og ikke utøver internkontroll for avløpsanlegget i tråd med internkontrollplikten. Selv om forholdet har blitt påpekt mange ganger gjennom våre tilsyn, har ikke kommunen fått på plass et system som ivaretar miljøregelverket på en tilfredsstillende måte. Dette gjenspeiler seg også ved at Halden kommune ikke har vedtatt og etablert forpliktende planer som ivaretar utslippstillatelsen. Både renseanlegget og avløpsnettet har stort etterslep på vedlikehold som Statens hus Postboks Moss Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Vogtsgate 17 e-post: Side 18

19 2 må tas inn igjen for å kunne nå de krav som settes i forurensningslovgivningen samt vannforskriften. Vurdering Med bakgrunn i de tilsyn som har vært gjennomført de siste 15 årene og med hensyn til resipientens tilstand og tåleevne, forventer Fylkesmannen at Halden kommune nå tar grep og prioriterer nødvendige oppgaver for å tilfredsstille de krav man er omfattet av. For de to nevnte avvikene innebærer dette konkret: Avvik 1 Halden kommune sin internkontroll må tilfredsstille IK-forskriftens krav til innhold, jf. 5. Det må innføres og utøves et IK-system som er gjennomgående fra ledelsen og nedover i organisasjonen. Det må være tydelige målsettinger, både overordnede målsettinger og mer detaljerte mål som er mulig å gjennomføre samt etterprøve. Det må klart fremgå hvordan ansvars- og arbeidsoppgaver er fordelt. IK-systemet skal være kjent blant de ansatte og utøves i den daglige driften. Halden kommune har en plikt til å følge opp at det systematiske HMSarbeidet fungerer. Dette betyr jevnlig kartlegging, planlegging av tiltak, oppfølging av at tiltak gjennomføres og av at ønskede resultater oppnås. Som en del av dette må det etableres et system for avvikshåndtering med klare og definerte avvikskriterier. Videre må det, i tillegg til den jevne oppfølgingen, minst en gang i året foretas mer omfattende gjennomgang av HMSarbeidet for å se om det fungerer i praksis. Kommunen må gjennomføre en kartlegging for å skaffe solid oversikt over tilstanden og utfordringene man står overfor med hensyn til ytre miljø forhold. I dette arbeidet vil Fylkesmannen understreke viktigheten av at kommunen benytter den kunnskapen som allerede finnes i organisasjonen. Klimatilpasning jf. avvik 5 i revisjonsrapporten må også klarlegges i denne prosessen. Det må så etableres en samla forpliktende plan som inngår i internkontrollen som styrende kravdokumentasjon. I denne må det også inngå en detaljert plan som utpeker de prosjektene som skal jobbes med. Selve gjennomføringen av planlagte og prioriterte tiltak er den viktigste delen av HMS-arbeidet. Fylkesmannen vil fremheve betydningen av et systematisk HMS-arbeid i perioder hvor det foregår omorganiseringer eller utskiftninger av sentrale arbeidsfunksjoner. Halden kommune må i den videre prosessen vise gjennomgående god oppfølging og kvalitetsforbedring med hensyn til internkontrollarbeidet. Dette er helt nødvendig dersom kommunen skal lykkes med utfordringene med hensyn til manglende sanering av ledningsnett jf. avvik 2. Det kontinuerlige IK arbeidet må også synliggjøres i årsrapporter og i nøkkeltallene som rapporteres til KOSTRA. Avvik 2 For å ivareta kravene i utslippstillatelsen og forurensningsforskriftens 14-5 når det gjelder fornying av avløpsnettet, vil de ovennevnte tiltakene i avvik 1 være viktige å få på plass. Utvelgelsen av eksakte rehabiliteringsprosjekter er det kommunen som er nærmest til å avgjøre. Når det gjelder investeringsrammen og fremdriften, må den følges tett, og det kan ikke aksepteres avvik dersom fastlagte krav skal nås. Etterslepet må innarbeides og klimatilpasning skal være hensyntatt. Det vil heller ikke kunne aksepteres at nyanlegg prioriteres i en slik utstrekning at det går på bekostning av rehabiliteringsarbeidet, både med hensyn til investeringer og bruk av ressurser internt knyttet til prosjektering. Side 19

20 3 Oppfølging fra Fylkesmannen For å kontrollere at Halden kommune har etterkommet og lukket de to avvikene, vil vi i november/desember 2012 foreta et nytt særskilt tilsyn. Det forventes da at de gjennomførte tiltakene er godt dokumentert og oversiktlige, og at de handlingsplaner kommunen jobber etter blir fulgt opp. Fylkesmannen understreker også at overordnet plan skal være vedtatt på dette tidspunktet. Fylkesmannen ber om å bli holdt løpende orientert om prosessen, og det bes om en statusrapport innen Dersom det skulle vise seg at avvikene fortsatt ikke er lukket ved nytt særskilt tilsyn, varsles det i henhold til forvaltningsloven 16 at det vil bli innkrevd tvangsmulkt på kr ,-. Hjemmelen for bruk av tvangsmulkt er forurensningsloven 73. Ved fastsettelse av tvangsmulktens beløp er det lagt vekt på vedvarende mangelfull IK og uteblivelse av nødvendig fornyelse av ledningsnettet gjennom flere år. Halden kommune kan kommentere dette varselet innen Dersom kommunen ønsker nærmere dialog med Fylkesmannen om forhold vedrørende varselet, ber vi om at dette fremgår av kommunens kommentarer. Fylkesmannen vil også påpeke at dersom dette arbeidet ikke nå prioriteres, vil det være vanskelig å forsvare en ytterligere belastning på avløpsanlegget. Dette innebærer at vi i fremtidige arealplansaker, der det er relevant, vil kunne be om særskilte vurderinger av tilstanden til ledningsnettet for avløp fra det aktuelle planområdet og frem til renseanlegget. Med bakgrunn i denne informasjonen og vår kjennskap til renseanlegget vil vi vurdere bruk av innsigelse til nye arealplaner, jf. plan- og bygningsloven 5-4, 1. ledd. Dette vil være aktuelt inntil kommunen har gjort nødvendige tiltak for å bedre avløpssituasjonen, både med hensyn til renseanlegget og avløpsnettet. Med hilsen Dette dokumentet er elektronisk godkjent av Kjersti Gram Andersen e.f. miljøverndirektør enning Gø overingeniør esen Saksbehandler: Henning Gøhtesen Side 20

Vedlegg nr. A- Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Opprettelse av ny grunneiendom Bortfeste Bodø Kommune Arealoverføring Byggesakskontoret

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184 4 700 1,300 3,100 Situasjonskart Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Målebrev koordinatbestemt: Eiendommens areal (m²): Nei 184 Servicetorget 18.06.24

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 01.04.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403666-4 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Roar Havdal Mortensen

Detaljer

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder A I Søknad om tillatelse i ett trinn BYGCSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 102 Bnr.

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet:

n Bolig Fritidsbolig Garasje Annet: standard norge Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkkene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd'? Søknad

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

n Annet: Forlenge eksisterende antennemast fra dagens 12 m til 18 m. Flytte linkantenne opp i toppen.

n Annet: Forlenge eksisterende antennemast fra dagens 12 m til 18 m. Flytte linkantenne opp i toppen. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 I{ standard Byggesaksblankett 5153 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Byggesaksavd. (1.etg.), Storgt. 7 Dato: 22.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20.

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. ADVOKAT BJØRE AS MEDLEM AV DEN NORSKE AOVOKATEORENNG Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. februar 2013 KR0DSHERAD KOMMUNE Arkvkode P Ç.? L i. f (É Arkvkode S Etat

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/6838-11 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 34/310 - Gartnevegen - Ettrinn - Enebolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Stempel etter plan og bygningsloven 8, 85, 86 a Til kommune: erører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NR nr 577 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet Meldingen gjelder

Detaljer

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon

Ja Nei. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Konstruksjon Reparasjon STATENS BYGNINGSTEK SKE AKvinnherad kommune 1 Blankett 5174 tillatelse t I tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Saksnr U of Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbeh n in Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Detaljer

Bygningstypekoder BOLIG Byggblankett 5174 Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (111 199). Ved valg av bygningstype

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 FRA SAKSNR: 92/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 104/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I BYGGESAKER I h.h.t. plan- og bygningsloven 21-1, jf. byggesaksforskriften 6-1, kan tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 FRA SAKSNR: 038/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 048/07 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153 SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett, Pbl 20 2 INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 11/Bnr: 390/Nordre Nattlandsfjellet 14., 5098 BERGEN, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg større enn 50 m2,

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 200 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hurdal 13 Adresse Gransvegen 4, 2090 HURDAL Det varsles herved om Søknadstype Søknad om tiltak uten

Detaljer

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet beskriv Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81,85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja i:i Nei Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes

Detaljer

/-r-y HEINE HAKTORSON

/-r-y HEINE HAKTORSON y ffi Kvinnherd STATENSBYGNINGSTEK ISKE ETATn L, 3 jafi. Søknad om tillatelse il4fitaied, etter plan- og bygningsloven 0 knmmurle Blankett 574 U off - Berører ti Kopi Saksb Hvis 'a s I samtykke innhentes

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Sigvartsen DESIGN Nordtvetveien 21 0983 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Avslag søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Spørsmålsliste_Funksjonsrelatert med kravsreferanse til SAK

Spørsmålsliste_Funksjonsrelatert med kravsreferanse til SAK Frammøtte fra ansvarlig foretak: Funksjon Tidligere tilsyn: : Deler av og 4.216 FBT_Mal for spoersmaalsliste_kravsreferanse SAK.doc Side 1 av 8 Saksopplysninger og kravsreferanser. Levert søknad. Funn,

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 PlanID: 073700 Arkivsak: 13/5475-9 j.nr.34679/14 Arkivkode: PLN 073700 Bestemmelsene er datert: 14.08.2014 Sist revidert/endret: Plankart er datert: 14.08.2014

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 FRA SAKSNR: 80/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 91/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Før møtestart blir det befaring i Idrettsveien 14 A og B (Morten Borger)

Før møtestart blir det befaring i Idrettsveien 14 A og B (Morten Borger) SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Herredshuset : 27.04.2010 Tid: kl.18.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret på tlf. 69806000 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310-5 Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 GNR. 6, BNR. 230, KOLDALSVEGEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: (12:00 - Se nedenfor!) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning jf. plan og bygningsloven 20-1 bokstav m og matrikkelloven kap. 3 og 7 1. Søknaden/rekvisisjonen gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 22.11.2007 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 22.11.2007 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 22.11.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014.

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014. Are Hansen og Cecilie Haraldsen Røykenveien 356 1389 HEGGEDAL Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: TPEDERSE GBNR 79/108 30.04.2014 S14/1602 L23791/14 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S14/1602.

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7. NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.2010 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer