Nr 5 - Juni Falstadsenteret: Klassebesøk. i tidligere nazileir. side Rekordmange HMS-pålegg side 4 5 Ny inneklimakampanje side 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 5 - Juni 2011. Falstadsenteret: Klassebesøk. i tidligere nazileir. side 12 15. Rekordmange HMS-pålegg side 4 5 Ny inneklimakampanje side 6"

Transkript

1 Nr 5 - Juni 2011 Falstadsenteret: Klassebesøk i tidligere nazileir side Rekordmange HMS-pålegg side 4 5 Ny inneklimakampanje side 6

2 min mening Å feie for egen dør! På side to i «I skolen» nummer tre 2011 ytrer Geir Olav Tveit sine meninger om at TAF-tilbudet i Telemark nå risikerer å bli lagt ned. Det er han i sin fulle rett til. Men på to viktige punkter blir hans meningsytring en grov bom. For det første setter han seg selv på sidelinja i en viktig debatt gjennom sterk språkbruk og unødvendige karakteristikker av potensielle samarbeidspartnere. For det andre rettes kritikken urettferdig nok mot private bedrifter og virksomheter, som gjennom årtier har utgjort bærebjelken i den norske lærlingordningen. Om begrepet samfunnsansvar skal komme til anvendelse når det gjelder lærlinger, er det definitivt det offentlige Norge skytset skal rettes mot. Hvis prosessindustrien i Telemark mener at et omfang på fire til seks TAFlærlinger hvert annet år er det de har behov for og kan ta ansvar for, så er det kanskje grunn for både fylkeskommune og skole til å lytte! Her har man etter min oppfatning en prosessindustri som fortsatt kan og vil, men en skole som tydeligvis ikke får det til! Kanskje kritikken i stedet burde vært rettet mot et skolesystem som er så inngrodd i rigide organisatoriske rammer at man ikke takler inntak av en TAF-klasse hvert annet år? Hvordan private virksomheter disponerer sine egne midler, har vi som samfunnsborgere liten eller ingen kontroll med, men vi kan gjennom ansattes representanter i bedriftenes styrende organer gjøre våre meninger kjent og håpe å få gjennomslag dersom argumentasjonen er sterk og god nok. Det vi derimot helt sikkert kan påvirke, er hvordan det offentlige forvalter sine midler og engasjerer seg i lærlingordningen. Og der er det fortsatt langt igjen! Ved inngangen til R94 var målsettingen at norske kommuner årlig skulle ta én lærling per 1000 innbyggere. Per dags dato er vi ikke i nærheten av dette omfanget ikke engang halvveis! Som medlemmer i fagbevegelsen og politisk engasjerte på venstresiden i politikken, er det i dag «våre» rødgrønne som sitter med regjeringsmakt. Selv sitter vi blant annet i lokale partistyrer, fylkesting, kommunestyrer og formannskap og i styrer for fylkeskommunale, interkommunale og kommunale selskaper. Bruker vi disse vervene til å tale lærlingenes sak og øke andelen lærlinger som får lærekontrakt i offentlig sektor? Gjennom vervene kan vi blant annet påvirke kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, universiteter, høgskoler og Nav til å forplikte seg til å ta inn lærlinger. Vi kan forklare rådmenn den gode økonomien det er å ha en lærling. Vi kan i tillegg sørge for at det i anbudsbeskrivelser blir krevd at selskaper som det offentlige skal handle varer og tjenester av, skal være lærebedrifter med lærlinger i aktivt arbeid. Når ungdom taper kampen om attraktive læreplasser, og i beste fall må ta til takke med et Vg3 i skole, er det ikke bare ungdommen selv som taper. På sikt risikerer samfunnet å tape verdifull, kreativ og skapende arbeidskraft. I tillegg kan vi ende opp med å «produsere» unge som allerede tidlig i livet blir avhengige av offentlige midler til livsopphold fordi veien til læreplass er stengt. Veien er kort til en slik livssituasjon, og tilsvarende lang for å komme seg ut av den igjen! Det er på tide at det offentlige Norge ser sitt samfunnsansvar og øker inntaket av lærlinger! GEIR SÆHLE SL-medlem. Rådgiver ved Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Send inn din mening (maks 35 linjer) e-post: - Tlf: Sentralbord: Postadresse: I skolen, PB 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo Masterstudium Høgskolen i Østfold tilbyr fra og med høsten 2011 masterstudiet Mangfold og inkludering i pedagogisk virksomhet. Studiet er yrkesrettet med tanke på arbeid i barnehager, skoler og andre pedagogiske institusjoner som arbeider i forhold til barn, unge og voksne. Ny leder Kjell Erik Øie er ny leder av det offentlige utvalget som skal gjennomgå og vurdere behovet for endringer i barnehagelovverket. Han overtar rollen etter Sylvia Brustad, som har trukket seg av helsemessige årsaker. Utvalget har fått forlenget frist fram til 1. desember Utvalget ble oppnevnt av regjeringen 25. juni Det er bredt sammensatt av fagpersoner fra forskningsmiljø og representanter fra statlig og kommunal sektor. OD-prisen 2010 Verdal videregående ble i slutten av mars kåret til vinner av konkurransen om beste Internasjonale Uke «Verdal videregående skole lyktes i å ta i bruk et mangfold av skolens ressurser og skape et enormt engasjement for Operasjon Dagsverk, også utenfor skolen. Internasjonal Uke er en del av skolens langsiktige internasjonale satsing og viser fram et helthetlig holdningsskapende arbeid,» står det i juryens begrunnelse. Juryen har bestått av representanter fra lærerorganisasjoner, utdanningsmyndighetene og Operasjon Dagsverk. 2 I skolen

3 I skolen foto: MERETE HASETH Skoler får HMS-pålegg 4 Inneklima-kampanje 6 Forbundslederen mener 7 Nye fylkesstyrer 8 Pensjonist Per 10 Tillitsvalgt i SL 11 Spør SL 19 Fant oldefar i krigsarkivet Side Nr 5 - JuNi 2011 FOTO: MERETE HASETH FOTO: Sidsel Valum FOTO: Drammensbiblioteket/Flickr Lesehester i Drammen Side 20 Falstadsenteret: Klassebesøk i tidligere nazileir side Rekordmange HMS-pålegg side 4 5 Ny inneklimakampanje side 6 Tilsyn med HMS Side 4 FORSIDEN: For alle 9. klasser i Trondheim er et besøk på Falstadsenteret i Nord-Trøndelag obligatorisk. Men er åringer i dag interessert i å vite om masseutryddelsen som skjedde under 2. verdenskrig? Fotograf Merete Haseth fulgte en 9. klasse på besøk i den tidligere konsentrasjonsleiren «SS Strafgefangenenlager Falstad». I skolen Adresse: Keysers gate 15, 0130 Oslo Sentralbord: Telefaks: Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen Tlf.: Konstituert redaktør: Sidsel Valum Tlf.: Utgiver: Skolenes landsforbund (SL) Utkommer 10 ggr pr. år og sendes gratis til alle medlemmer i SL. Abonnementspris øvrige: kr 100 pr år. ISSN: Layout/trykk: LO Media. Tlf MILJØMERKET Trykksak Annonser: Norsk Militærteknisk Forlag v/knut Berg Tlf: , Fax E-post: 683 Annonsepriser (4-farger) 1/1 side kr /2 side kr /4 side kr Baksiden kr Prisene forutsetter ferdig materiell, eks. mva. Redaksjonen avsluttet: 7. juni 2011 Neste nummer: 11. august 2011 Formålsparagraf I skolen: 1. Formålet med Skolenes landsforbunds blad er å holde medlemmene informert om virksomheten i forbundet, ivareta deres interesser ved å belyse situasjonen deres i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, samt å bidra til debatten rundt forbundets hovedstrategier. Bladet skal ta opp og belyse viktige samfunnspolitiske spørsmål. 2. Bladet skal redigeres i tråd med Skolenes landsforbunds grunnholdninger, verdisyn og politiske ståsted. Ansvarlig redaktør er ansvarlig for bladets innhold. 3. Bladet skal drive en saklig journalistikk, forankret i bestemmelsene i Fagpressens Redaktørplakat, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. I skolen

4 Arbeidsmiljø Lærernes arbeidsplass: Uleste HMS-permer Alt for få ansatte i skolene kjenner til og bruker de HMSrutinene som finnes. Det avdekker Arbeidstilsynet i rapporten fra tilsynskampanjen «Med skolen som arbeidsplass». Tekst og foto: SIDSEL VALUM Tilsynsprosjektet «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009 og I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet gjennomført 831 tilsyn i grunnskoler og videregående skoler (offentlige og private). IA-satsing «Tilsynene har vært en del av Arbeidstilsynets satsing for et inkluderende arbeidsliv (IA) og prosjektet har fokusert på om skolene og skoleeier jobber systematisk for å sikre et godt og inkluderende arbeidsmiljø for alle ansatte i skolen,» heter det i rapporten, som ble offentliggjort i månedsskiftet mai-juni. Pykososiale risikofaktorer og inneklima i skolen har et hatt spesielt fokus i tilsynene. «Målet har vært å bidra til at skolene og skoleeier forstår betydningen av å jobbe systematisk med eget arbeidsmiljø, og å bidra til å sette dem i stand til å utvikle hensiktsmessige og relevante HMS-systemer som er tilpasset den enkelte arbeidsplass og de utfordringene de ansatte faktisk møter i hverdagen,» står det i rapporten. Rapporten bygger på tilsyn med skoler i samtlige av Arbeidstilsynets regioner. Tilsammen har rundt 70 av Arbeidstilsynets ansatte gjennomført tilsyn i skolesektoren i forbindelse med prosjektet. Mange skoler fikk pålegg Lene Cecilie Skahjem (bildet) har vært nasjonal prosjektleder i Arbeidstilsynet for kampanjen. Synes du resultatene har vært overraskende på noen måter? Tendensen vi har sett gjennom resultatene, stemmer overens med de antakelsene vi hadde på bakgrunn av blant annet vårt forprosjekt i Omfanget registrerte avvik er nok noe overraskende, men det tyder jo på at tilsynssatsingen vår har vært nødvendig. Vi har jo felles mål skoleeierne, skolene og Arbeidstilsynet vi ønsker alle at ansatte i skolesektoren skal ha trygge, inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser i tråd med Arbeidsmiljølovens krav, sier Skahjem. Hun understreker at de fleste temaene Arbeidstilsynet har fokusert på i prosjektet ikke er nye. Mange av kravene har eksistert i Arbeidsmiljøloven og forskriftene i lengre tid. Det er kanskje litt overraskende at såpass mange virksomheter ikke er kommet lengre i forhold til å sikre et forebyggende arbeidsmiljøarbeid i egen virksomhet. Et godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid er både lurt, lønnsomt og lovpålagt, legger hun til. Vold og trusler Inspektørene fra Arbeiidstilsynet har blant annet snakket med mange representanter på skolene om engstelse og usikkerhet knyttet til vold og trusler. Arbeidstilsynet har et forebyggende fokus, og har sjekket om skolene har verktøy for å forebygge, melde og eventuelt håndtere og følge opp slike hendelser hvis det skulle skje. Forekommer vold og trusler mer i store byer eller er det deler av landet som peker seg ut? Det vi ser er at dette er et emne som de fleste ansatte i skolene er opptatt av uavhengig av landsdel, bygd eller by. Utagerende og truende atferd ser ut til å kunne forekomme hvor som helst. Inntrykket er nok også at dette ikke er en avtakende tendens heller omvendt, dessverre, sier Lene Cecilie Skahjem Kommer Arbeidstilsynet til å sette i gang andre tiltak, permanente eller over kortere tid, som følge av prosjektet «Med skolen som arbeidsplass»? Etter at prosjektet avsluttes i 2011, så håper vi å samle erfaringene og diskutere hvordan vi følger opp bransjen videre ut fra våre samlede erfaringer og i samarbeid med vår kontakt med bransjen, sier Lene Cecilie Skahjem. 4 I skolen

5 Arbeidsmiljø i hyllene «Med skolen som arbeidsplass» Prosjektet er en del av Arbeidstilsynets satsing for et inkluderende arbeidsliv (IA), og har hatt som mål å bidra til at skoler og skoleeiere jobber systematisk for å sikre et godt og inkluderende arbeidsmiljø for alle ansatte i skolene. Arbeidstilsynet har gjennomført 831 tilsyn i offentlige og private grunnskoler og videregående skoler i 2009 og prosent av tilsynene (631 av 831) avdekket mangler i forhold til krav i arbeidsmiljøloven, og førte til pålegg Arbeidstilsynet har gitt 3222 pålegg etter sine tilsyn i skolesektoren i 2009 og 2010 Tema for tilsynene: psykososialt arbeidsmiljø praktisering av systematisk HMS-arbeid forebygging og håndtering av sykefravær inneklima Mange svakheter Skolene og skoleeierne har ikke i tilstrekkelig grad etablert og implementert HMS-systemer De besøkte skolene og skoleeierne jobber ikke primærforebyggende i tilstrekkelig grad Skolene/skoleeier har lettere for å utarbeide HMS-systemer/rutiner enn å implementere, bekjentgjøre og ta dem aktivt i bruk i egen organisasjon Etablerte HMS-systemer er ikke tilstrekkelig tilpasset og/eller det brukes metodikk som ikke i tilstrekkelig grad fanger opp skolenes reelle arbeidsmiljøutfordringer (eksempelvis samarbeidsutfordringer med kolleger/ elever/foreldre, opplevd høy arbeidsbelastning, utfordrende elevadferd, opplevd mangel på kompetanse til å håndtere utagerende elever, høye forventninger fra foreldre etc.) Manglende kjennskap til lokale rutiner og systemer blant de ansatte Mange skoleeiere har inngått avtaler med godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT), men mange skoleledere har mangelfull kjennskap til innholdet i samarbeidsavtalene med BHT og hvilken rolle BHT skal ha i forhold til den enkelte skole Mange kommuner har ikke et tilstrekkelig system knyttet opp mot vedlikehold av skolebygninger Manglende rutiner for å kartlegge risiko knyttet til inneklima, og manglende utikling av skriftlige rutiner for vedlikehold (manglende tidfestede vedlikeholdsplaner) Oppfølgingstilsynene gjennomført i 2010 viser at tilsynene i 2009 hadde hatt en positiv innvirkning på de besøkte skolenes implementering av HMS systemer og forståelse for viktigheten av et aktivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Oppsiktsvekkende mange pålegg Rapporten viser at det psykososiale arbeidsmiljøet i skolen må tas på alvor, og underbygger at flere saker Skolenes landsforbund jobber med kontinuerlig er viktige, sier forbundsleder Stein Grøtting. Det har vært gitt oppsiktsvekkende mange pålegg, noe som viser at det psykososiale arbeidsmiljøet må tas på alvor. Selv om prosjektet er avsluttet, må kommunene, fylkeskommunene, skolene, tillitsvalgte og ansatte fortsatt ha sterkt fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet for å hindre utstøting, sier forbundsleder Stein Grøtting i Skolenes landsforbund. Han har vært med i en sentral referansegruppe som ble opprettet i forbindelse med gjennomføringen av tilsynsprosjektet «Med skolen som arbeidsplass». Referansegruppens oppgave har vært å komme med anbefalinger og å gi råd og innspill til prosjektet i hele prosjektperioden. SL har fått bekreftet at ting vi jobber kontinuerlig med, som å hindre utstøting, lærernes arbeidsbelastning og arbeidet vårt for ressursnormer for lærertetthet, er viktig og noe vi må fortsette å prioritere. Vi må forstsatt ha sterkt fokus på vold og trusler, høy føring på byråkratiseringa i skolen, i forhold tilrapportering, papirarbeid og andre tidstyvfaktorer. Rapporten slår også fast at tilliten til og autonomien til læreren er for liten, sier han. Forbundslederen mener det er på høy tid at det er gjennomført et tilsynsprosjekt. Det har vært en god del alarmerende signaler, som lav avgangsalder, utbrenthet og at en relativ stor andel lærere har stilt seg spørsmål om hvor lenge de ønsker å fortsette i yrket. Rapporten forteller også at Arbeidstilsynet har inntrykk av stor arbeidsbelastning i undervisningssektoren, sier Grøtting Rapporten viser også at det skjer en positiv utvikling når tilsynet setter fokus på virksomheter, og at det skjer en positiv utvikling i hele kommunen, også i virksomheter som ikke omfattes av tilsynet, sier forbundsleder Stein Grøtting. I skolen

6 Arbeidsmiljø Inneklima i skoler Arbeidstilsynet startet i mai tilsyn rettet mot skoleeiere og skoler med tema inneklima i offentlige bygg. Arbeidstilsynet planlegger i år å føre tilsyn med 55 kommuner. Det gjelder kommuner (skoleierne) som ikke hadde tilsyn i 2009 og Arbeidstilsynet vil følge opp arbeidsgivers ansvar for helse, miljø og sikkerhet foruten forvaltning, drift og vedlikehold, går det fram av en pressemelding fra Arbeidstilsynet. Sviktende forvaltning Bakgrunnen er erfaringer knyttet til vedlikehold og inneklima i offentlige skolebygg gjennom tilsynssatsingen «Med skolen som arbeidsplass» i Fortsatt er det minst 40 prosent av skolene som ikke oppfyller kravene i «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler» og opplæringsloven. Forfall på grunn av sviktende forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen og mangelfull systematikk for kartlegging og kvalitetssikring av inneklima er de viktigste årsakene til dårlig innemiljø, ifølge Arbeidstilsynet. Resultatene fra Arbeidstilsynets kampanjer på inneklima de to siste år viser at nærmere to tredeler av 150 skoler fikk pålegg om utbedringer. Arbeidstilsynet vil nå finne ut om det fortsatt er skoler med innklima som produserer plager og helseproblemer blant barn og voksne. Kommunene vil også få spørsmål om planer for vedlikehold og hvordan de arbeider med helse, miljø og sikkerhet. Tvangsmulkt Ved lovbrudd vil Arbeidstilsynet gi pålegg om utbedring eller dokumentasjon på innførte rutiner. Det vil bli gitt frister på inntil et halvt år til kommunene slik at de har muligheter for å gjennomføre forbedringstiltak. Hvis ikke fristene overholdes, vil det bli varslet vedtak om tvangsmulkt, skriver Arbeidstilsynet. Bygg forårsaker sykdom Forfallet er ødeleggende for arbeidsmiljø og helse. I tillegg til ubehag, redusert produktivitet og læring kan dårlig inneklima være årsak både til utvikling og forverring av astma, allergi og annen overfølsomhet. Undersøkelser, både fra Norge og andre land, viser at ansatte i undervisning, syke- og pleiesektorene er blant de yrkesgruppene som har mest yrkesrelatert astma og at dårlig inneklima er en viktig årsak. For yrkesrelatert astma er det ikke lenger industrien som dominerer i Norge, men ikke-industrielt arbeidsmiljø. Kvinner er i sterkt flertall blant dem som får astma med forverring i syke-, pleie- og skolesektorene. (Kilde: Arbeidstilsynet) På tide å innfri løftet, Kristin! Tekst og foto: SIDSEL VALUM I Soria Moria II lovte regjeringen å innfri ett av lærernes største ønsker: Et tak på hvor mange elever det kan være per lærer. Forskriften har vært varslet lenge, altfor lenge. Skolenes landsforbund Karmøy (SLK) krever at regjeringa innfrir sitt løfte så snart som overhodet mulig. SLK har merket seg at veldig mange kommuner kutter i skolebudsjettene. Det er ikke så mange andre måter å gjøre det på enn å redusere antall årsverk i sektoren. I klartekst betyr det flere elever per lærer. En slik utvikling er verken elever, lærere eller samfunnet som helhet tjent med. Færre lærere bidrar selvsagt til at flere må ha spesialundervisning og at frafallet i videregående skole er urovekkende høyt. Ifølge Kunnskapsministeren er det ikke det gamle klassedelingstallet som skal gjeninnføres. Det skal settes inn en norm for hvor mange lærere det må være på en skole ut fra elevtall. Dette skal sikre fleksibilitet i forhold til klassestørrelse. SLK håper statsråd Kristin Halvorsen glemmer sin fortid som finansminister og heller husker hvilket departement hun nå bestyrer. Det skulle borge for at normtallet bygges på hva som er pedagogisk forsvarlig, og ikke legger hovedvekten på hva som er billigst. Tiden for prat er over. Nå vil vi ha handling. Uttalelse fra SL Karmøy, vedtatt på årsmøtet 28. mai 6 I skolen

7 forbundslederen mener Vrak Høyre og FrP til høsten Oslo kommune ville ikke gi sine ansatte det samme lønnstillegget som arbeidstakerne i offentlig sektor for øvrig har oppnådd i årets mellom oppgjør. Kommunen syntes åpenbart at de ansatte her i Oslo er mindre verdt enn kollegene utenfor Oslo. Derfor ble det brudd i tarifforhandlingene i Oslo kommune. Kommunen begrunnet dette med den økonomiske situasjonen. Arbeidsgiver hevdet at kommunen må ta opp store lån de nærmeste åra og at det derfor ikke er rom til en like stor ramme som partene er blitt enige om i Staten og i KS. Fagbevegelsen er på den andre sida helt klar på at den økonomiske situasjonen har med Byrådets økonomistyring å gjøre. Byrådet har rett og slett sløst bort penger på privatisering, konkurranseutsetting, POS-kontrakter, Adecco, sykehjem i Spania, IKT-skandalen og mye mer. I en pressemelding skriver finansbyråden følgende: «Oslo kommune er inne i en periode med betydelig befolkningsvekst, noe som medfører et stort behov for investeringer i sosial infrastruktur. Dette gir en krevende økonomisk situasjon.» Byrådet mener med andre ord at jo flere mennesker som flytter til byen, desto mindre kan de ansatte få i lønnstillegg. Et slikt byråd vil vi ikke ha. Årsmøtet i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund oppfordrer derfor alle til å vrake byrådspartiene Høyre og FrP og stemme rødgrønt til høsten. Uttalelse fra Oslo fylkeslag av SL, vedtatt på årsmøtet 12. mai Crisis? What Crisis? Denne platetittelen fra 70-tallet rant meg plutselig i hu da regjeringa for et par uker siden la fram forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det går bra for kongeriket om dagen. Hjulene ruller fortere, arbeidsledigheten er lav og oljeprisen høy. Det er mulig at det vil vise seg forsvarlig å kutte utgiftssida med 15 milliarder oljekroner og for første gang på lenge bruke mindre enn den såkalte handlingsregelen tilsier. Godt mulig men langt fra sikkert. Finanskrisa er ikke over. Den er bare ikke her. I alle fall ikke akkurat nå. Akkurat nå er den i Hellas, i Irland, i «Tida er ikke inne for å senke guarden mot mulige virkninger av den store usikkerheten i verdensøkonomien.» Stein Grøtting, leder i sl Portugal og i Spania. Hele eurosonen vakler. Hvilke følger vil det få for verdensøkonomien om et par av disse landene går konkurs? Vil det kunne påvirke etterspørselen etter norske varer? Det ser ut til at regjeringa satser på at det vil gå godt. Optimisme er bra, men med slike mørke skyer i den verdensøkonomiske horisonten, er det i overkant dristig å redusere bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak og arbeidsmarkedsopplæring slik som det nå legges opp til. Vi får stadig inn meldinger om at Nav sier opp avtaler med ressurssentre og liknende utdanningsinstitusjoner som i tiår har tilbudt kompetanseheving for voksne arbeidstakere og arbeidsledige. For eksempel er man nå i ferd med å legge ned to viktige ressurssentre i Nordland (Narvik og Mosjøen). Jeg skal ikke stikke under stol at det ikke bare er statsbudsjettet som er årsaken til dette. Det skal også være slik at Nav mener det er bedre å kjøpe noen opplæringsplasser her og der etter (kortsiktige) behov. Det holder ikke. Kompetansemiljøene blir borte og lar seg ikke gjenopprette i en håndvending. Sammen med LO har vi framholdt at dette er en uansvarlig politikk. Tida er ikke inne for å senke guarden mot mulige virkninger av den store usikkerheten i verdensøkonomien. Forslaget til revidert budsjett viser at Finansdepartementet ikke er på linje med fagbevegelsen her. Vi må forvente at Stortinget retter dette opp når budsjettet skal behandles omkring 20. juni. FOTO: BO MATHISEN I skolen

8 Forbundsnytt Mekling i Oslo-oppg Det måtte mekling til for å få et resultat i Oslo-oppgjøret. Tekst og foto: SIDSEL VALUM Vi og de andre forbundene i Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo (KAH) er veldig godt fornøyde med resultatet. Vi mener det er rart at man ikke kunne oppnå det samme i forhandlingene 30. april, sier leder Ulrich Vollmerhaus i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund. Resten av landet hadde et forsprang, med avtalt lønnstillegg i siste hovedoppgjør fra og med 1. januar Det gapet og litt til har vi greid å tette igjen, sier forhandlingsleder Ulrich Vollmerhaus i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund. Mekling: Fylkesleder Ulrich Vollmerhaus på vei inn til mekling hos Riksmeklingsmannen. Resultatet Partene oppnådde enighet om et tillegg på 3,35 prosent og minimum kr Ramme for tilleggene er den samme som i KS-områ- Forsvarlig bemanning i barnehagene Forskriften til pedagogisk bemanning i barnehager er nylig blitt presisert av Kunnskapsdepartementet. Dette var det nødvendig å gjøre fordi stadig flere barnehager tolket forskriften på billigst mulig måte, og ikke på den måten som var best for barna og de ansatte. Statsråd Kristin Halvorsen har varslet en ny veileder om Norm for pedagogisk bemanning i løpet av denne våren. Skolenes landsforbund Karmøy (SLK) konstaterer at våren nå synger på siste verset uten at veilederen er kommet. Dessverre ser det ut til at slike forsinkelser heller er regelen enn unntaket for saker som departementet varsler. Det er i disse dager planene for et nytt barnehageår legges, og folk ansettes. Det er nå vi har bruk for denne veilederen. Men siden saken likevel er forsinket, vil SLK oppfordre statsråd Kristin Halvorsen til å gå ett skritt videre: Vi vil også ha en bemanningsnorm for det øvrige personalet i barnehagene. En god barnehage kjennetegnes ved et godt samspill mellom pedagoger og det øvrige personalet. Et slikt samspill krever selvsagt at det er nok av både pedagoger, fagarbeidere og assistenter. Det at det ikke er noe normtall for øvrig personale, gjør at det er vanskelig å stille krav om at det skal settes inn vikar ved fravær. Om det skal settes inn vikar eller ikke blir fort et spørsmål om budsjett, og ikke et spørsmål om pedagogikk. Vi i SLK tror vi har alle foreldre og barnehageansatte med oss i vårt krav om bemanningsnorm også for fagarbeidere og assistenter. Så vær så god, Kristin. Her har du en vinnersak for deg og regjeringen. SL Karmøy, årsmøtet 28. mai. 8 I skolen

9 Forbundsnytt jøret det ellers, som er kommunene og fylkene utenfor Oslo. Det var av avgjørende betydning for oss å få den samme ramma som i offentlig sektor forøvrig, noe som var et nærmest ufravikelig krav fra arbeidstakerorganisasjonene. Siden dette kravet er blitt innfridd, ble det ikke aktuelt å gjennomføre noen streikeaksjoner, sier Ulrich Vollmerhaus. Han sier seg godt fornøyd med både ramme og innretningen. Tilleggene Forbundsstyret i Skolenes landsforbund har godkjent resultatet. Alle lønnstilleggene blir lagt på tabell. Det betyr kroner årlig i tillegg for hvert lønnstrinn til og med lønnstrinn 30. I SL gjelder det først og fremst assistenter og fagarbeidere. De som har høyere lønnstrinn får 3,35 prosent i tillegg. De fleste medlemmer av Oslo fylkeslag av SL er lærere, som vil få et tillegg på mellom og kroner. Ny fylkesleder Per H. Gunderrud (bildet) tar fatt på sin tredje periode som leder for Hedmark fylkeslag 1. august. Til daglig jobber han som lærer på Service og samferdsel i faget Transport og logistikk på Solør videregående skole. Hva ønsker du å få til som leder i en ny periode? Først og fremst vil jeg jobbe for å sikre tillitsmannsordningen på skolene, som er utsatt for stadige angrep. Vi opplever også trykket fra større organisasjoner, og må slåss for ikke å bli usynliggjort, sier Per. Han har vært medlem siden 1989 i SL og andre LO-forbund. Det er genuin interesse for fagforeningsarbeid nå. Vi må ivareta medlemmenes ve og vel, det er viktig, sier Per. Foto: privat Årsmøter i SL Hedmark fylkeslag valgte nytt styre på årsmøtet 3. mai fra 1. august 2011: Per H. Gunderrud (fylkesleder og hovedtillitsvalgt), Hege Siv Ekblad (nestleder og varatillitsvalgt), Maud Birkrem (sekretær og grunnskoletillitsvalgt), Morten Midtlie (kasserer). Styremedlemmer: Gunhild Neskvern Solheim, Aril Normann, Ellen Marie Bergan Amundsen og Jimmi Stensby. Varamedlemmer: Marit Mangerud, Ole Reidar Mellem og Knut Olav Hauken. Forening Karmøy i Rogaland fylkeslag valgte på årsmøtet 27. mai følgende styre for : Anne Helle (leder), Geir Allan Stava (nestleder), Grethe Larsen (sekretær), Hege Elisabeth Melkevik (kasserer), Ragnhild Mikkelsen (studentleder), Geir Ove Nyrud (ungdomskontakt), Hege Kvaalen (styremedlem), Grete Vestbø Valentinsen (styremedlem), Monika Kvilhaugsvik (vara), Nina Lønning (vara), Hanna Grete Skåren (vara) og Cecilie Rasmussen (vara). Oppland fylkeslag hadde årsmøte 3. mai. Valg av styre: Sven Berggren (leder og sekretær, gjenvalgt for to år), Stian Presterudstuen (nestleder, gjenvalgt for to år), Inger Lise Staff (kasserer, ett år igjen, på valg neste år), Finn Moe (studieleder, gjenvalgt for to år). Styremedlemmer: Hege Hamar (valgt for to år), Øyvind Hjelvik(gjenvalgt for to år), Brit-Karin Rannekleiv (ett år igjen, på valg neste år). Varamedlemmer: Audun Hamre (gjenvalgt for to år) og Kjell Løften (gjenvalgt for to år). Fylkeslaget i Oslo hadde årsmøte 12. mai. De fleste av fylkesstyrets medlemmer og varamedlemmer ble gjenvalgt. Det er to nye styrerepresentanter: Konstantin Alther (fast) og Tom Willy Petterson (vara). Morten Hansen rykket opp fra vararepresentant til fast plass. Alle valgene var enstemmige. Forening Stavanger i Rogaland fylkeslag avholdt årsmøte 13. april. Det var møtt fram 21 medlemmer. Styret består av: Per Rasmus Oftedal (leder), Anne Brit Madland (sekretær), Paul Tellef Hødnebø (kasserer), Edel Tykhelle (styremedlem), Helge Gran Larsen (styremedlem), Silje Svele (varamedlem) og Cathrine Lea (varamedlem). Fylkeslaget i Telemark hadde årsmøte 29. april. Følgende var på valg og ble enstemmig gjenvalgt: Geir Olav Tveit (leder), Bente Vestli Larsen, Rannveig Furuvald Johannesen. Laila Hjørnevik var også på valg, men ønsket ikke gjenvalg. Det ble ikke valgt inn noe nytt styremedlem for Laila da det i fjor ble gjort en feil ved valget slik at det var en representant for mye i styret. Valgkomiteen ble enstemmig gjenvalgt. I tillegg ble Kristian Eckholt valgt inn som nytt medlem i valgkomiteen. Nordland fylkeslag hadde årsmøte 9. og 10. mai. Styresammensetning for : Arbeidsutvalg: Chris Holstad (leder), Karin Johanne Ness (nestleder, ny), Aina Nilsen (kasserer), Steinar Nyhagen (sekretær), Mona F. Jacobsen (studieleder, ny) og Bjørnulf Schanche (medlem). Øvrige styremedlemmer: Tom Kenneth Johansen, Ninni Jensen, Kurt Danielsen, Vibeke Halvorsen (ny), Anne Lise Solbakk, Christian Kvarsnes og Beate Krogh (ny). Varamedlemmer: Bjørg Myrland, Roger Sivertsen, Ludvig Kvandal (pensjonist), Truls Larsen, John Andreassen, Bjørn Olav Laksosnes, Kjersti F. Haugen og Janne Tetlie. Kjersti Haugen er ungdomsrepresentant for SL Nordland i LO og møter fast i styret. I skolen

10 Debatt Hvem bør styre midlene til skole og barnehage? Dette innlegget er ikke noe forsøk på å forfekte en «evig sannhet». Men vi stiller spørsmålstegn ved at midlene til skole og barnehage i mange kommuner blir mindre og mindre. Det bør ikke være slik at den enkelte kommunes økonomi avgjør kvaliteten på skole- og barnehagetilbudet. Dette bør være en nasjonal satsning der pengene kommer fram til skole og barnehage. Vårt håp er at dette kan fremme en debatt rundt temaet. Det kommer stadig varsel om kutt i kommunene etter at kommunene selv fikk styringen av midlene avsatt til skole. I 2011 er det også stor debatt rundt kuttene til de private barnehagene. Vi viser til en undersøkelse gjort for Utdanningsforbundet (http://www.barnehage.no/no/nyheter/2011/mars/store-kutt-i-barnehagesektoren/) der det igjen vises til at skole og barnehage er tapere når budsjettet presenteres rundt om i kommune-norge. Før kommunene fikk styring over midlene som er tiltenkt skolen, hadde staten direkte overføring til skolene. Dette var kanskje et rigid system som mange ikke savner, men dengang kom vel pengene ihvertfall frem? Med dette systemet ville kanskje ikke lærerstillinger bli kuttet i Stavanger og omegn som tilfellet er i dag? Er midlene øremerket skole så kan ikke kommunen kutte i stillinger for å finansiere kulturhus eller lignende. Kristin Halvorsen sier i et leserbrev i Stavanger Aftenblad (23/3-11) der hun kommenterer en tidligere artikkel om økonomien i barnehagene: «...Kommunen får en samlet pott som den selv velger hvordan den vil fordele på de ulike tjenesteområdene. Det er de folkevalgte i kommunen som vedtar prioriteringene i barnehageområdet. I disse vurderingene legger jeg til grunn at kommunene ser viktigheten av et godt barnehagetilbud til alle barn under skolepliktig alder.» Dette høres fornuftig ut, men da må det være nok penger i systemet til at dette skal fungere i praksis. I en fattig kommuneøkonomi skjæres det ned over alt. Skal skole og barnehage være en nasjonal satsing, må pengene komme fram til disse sektorene. Har virkelig kommunene kompetanse til å ta de riktige valgene når budsjettet settes opp? Til kommunenes forsvar skal det sies at kommunene har overtatt flere og flere oppgaver fra staten uten at det har fulgt nok penger med. Dette har etter manges mening svekket kommunenes økonomi. Selvsagt er det lett å klage, og det må presiseres at det er en imponerende innsats som gjøres av lokalpolitikere som frivillig sitter og forvalter «fattigdom» rundt omkring i kommune- Norge. De bærer et tungt ansvar på sine skuldre, og de ønsker nok i utgangspunktet at alle skal ha det godt. Men gjøres de rette prioriteringene? Kristin Halvorsen har uttalt til Stavanger Aftenblad (14/4-11) at hun ikke ønsker øremerking til skolen. «... siden skolesektoren er en av de største sektorene, vil det bety øremerking av omtrent en tredel av budsjettet. Da kan vi jo spørre oss om hvorfor vi i det hele tatt skal ha kommuner. Vi må kunne forlange at lokalpolitikerne prioriterer, og de må tåle å bli målt.» Dette er en uttalelse vi stiller spørsmålstegn ved. Hun er klar over kostnadene som er knyttet til skolesektoren, men er altså ikke villig til å sikre at pengene kommer frem? I den samme artikkelen fremmer hun ønske om at klassene skal bli mindre: «...når vi nå jobber med en ressursnorm som skal si noe om hvor mange elever det maksimalt kan være per lærer, er jo det én måte å styre mer nasjonalt på.» Hvis man kan styre dette nasjonalt, hvorfor kan da ikke midlene som skal gå til skole også styres nasjonalt? Er det kanskje en ide å la fylkeskommunen overta driften av grunnskolen? På den måten ville man unngå den forskjellsbehandlingen som skjer fra kommune til kommune på grunn av ulik økonomi og satsning. Skole og barnehage er områder som vi ikke har råd til å spare penger på. Vi mener midlene godt kan gå via kommune, men staten må øremerke midlene til barnehage og skole slik at midlene kommer dit de er tiltenkt og ikke forsvinner «i det store sluket». Paul Tellef Hødnebø og årsmøtet i SL Stavanger og omegn 10 I skolen

Nr 9 - November 2011. Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er. overgrep side. Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side 12 13

Nr 9 - November 2011. Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er. overgrep side. Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side 12 13 Nr 9 - November 2011 Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er overgrep side 14 15 Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side 12 13 I_Skolen_0911.indd 1 08.11.11 09.47 I skolen 9 2011 min mening

Detaljer

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 Nr 3 - april 2012 Namsos-prosjekt Null frafall side 10 11 SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 1982 2012 30 år leder Praksisnær teori Fellesfaglærere i matematikk, norsk og engelsk, programfaglærere

Detaljer

Nr 1 - januar 2013. Byggfaglærere: Glade for frifinnelse. side 8 11. Unge funksjonshemmete lærlinger side 12-13 LO-kongressen side 20

Nr 1 - januar 2013. Byggfaglærere: Glade for frifinnelse. side 8 11. Unge funksjonshemmete lærlinger side 12-13 LO-kongressen side 20 Nr 1 - januar 2013 Byggfaglærere: Glade for frifinnelse side 8 11 Unge funksjonshemmete lærlinger side 12-13 LO-kongressen side 20 leder I skolen 1 2013 Stortingsvalget 4 LOs studentkonferanse 7 11 Glade

Detaljer

Jakten på lærlingkontrakt. Etterstad videregående skole: side 8 10

Jakten på lærlingkontrakt. Etterstad videregående skole: side 8 10 Nr 2 - februar 2015 Etterstad videregående skole: Jakten på lærlingkontrakt side 8 10 SL ønsker ny avdeling for utdanning i LO side 4 5 Sorg på Den Franske skolen i Oslo side 14 leder I skolen 2 2015 FOTO:

Detaljer

Strid om språkkartlegging

Strid om språkkartlegging Nr 8 - oktober 2012 Strid om språkkartlegging side 8 11 1982 2012 30 år Mot lederskifte i Skolenes landsforbund side 4 6 Kvinner på tvers side 20 leder I skolen 8 2012 New Public Management (NPM) Gjørv-kommisjonens

Detaljer

Fanger opp «dropouts» Alternativ skole i Sverige: side 8 10. Akademisk kapitalisme side 4 5 Gratis kurs for lærere skal stoppe hatprat side 20

Fanger opp «dropouts» Alternativ skole i Sverige: side 8 10. Akademisk kapitalisme side 4 5 Gratis kurs for lærere skal stoppe hatprat side 20 Nr 9 - november 2014 Alternativ skole i Sverige: Fanger opp «dropouts» side 8 10 Akademisk kapitalisme side 4 5 Gratis kurs for lærere skal stoppe hatprat side 20 leder I skolen 9 2014 Foto: sidsel valum

Detaljer

Nr 4 - mai 2014. Valfaga: Dei beste faga. side 10 12. Vil sikre lærebedrifter side 4 Samarbeid gir kvalitet side 6

Nr 4 - mai 2014. Valfaga: Dei beste faga. side 10 12. Vil sikre lærebedrifter side 4 Samarbeid gir kvalitet side 6 Nr 4 - mai 2014 Valfaga: Dei beste faga side 10 12 Vil sikre lærebedrifter side 4 Samarbeid gir kvalitet side 6 leder I skolen 4 2014 Ny button 8 Valfaga 10 Spør SL 19 Barnehageforskning 20 Foto: colourbox.com

Detaljer

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 Nr 10 - desember 2014 Undervisning i fengsel side 14 15 Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 leder I skolen 10 2014 Foto: privat Skrinlegger studieavgift 6 Ung i

Detaljer

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 Nr 9 - november 2013 På veg mot draumene side 8-11 Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 leder I skolen 9 2013 Styrker praksis i landbruket 4 Byrådet i Bergen vil ha karakterer i

Detaljer

Vil ha engasjerte medlemmer. Forbundsleder Anne Finborud: side 8 9. Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11

Vil ha engasjerte medlemmer. Forbundsleder Anne Finborud: side 8 9. Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11 Nr 8 - oktober 2013 Forbundsleder Anne Finborud: Vil ha engasjerte medlemmer side 8 9 Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11 aktuelt AKTUELT Får etterbetalt krav

Detaljer

Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20

Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20 Nr 8 - oktober 2014 Stor framgang for Skolenes landsforbund side 4 7 Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20 landsstyret landsstyret SL styrket i LO Gjennom lærerstreiken

Detaljer

Ledertrio valgt for 2013 2017 side 4 9. Landsmøtet i Haugesund: Rettleiar for skuleskyting SIDE 10 HMS-samarbeid med lærere i Romania SIDE 12 15

Ledertrio valgt for 2013 2017 side 4 9. Landsmøtet i Haugesund: Rettleiar for skuleskyting SIDE 10 HMS-samarbeid med lærere i Romania SIDE 12 15 Nr 4 - mai 2013 Landsmøtet i Haugesund: Ledertrio valgt for 2013 2017 side 4 9 Rettleiar for skuleskyting SIDE 10 HMS-samarbeid med lærere i Romania SIDE 12 15 leder I skolen 4 2013 Lese- og skrivevansker

Detaljer

Nr 5 - juni 2012. Hengt ut på internett side. Streiken side 4 5 Bedre karakterer med daglig gym side 12 15

Nr 5 - juni 2012. Hengt ut på internett side. Streiken side 4 5 Bedre karakterer med daglig gym side 12 15 Nr 5 - juni 2012 Hengt ut på internett side 8 10 Streiken side 4 5 Bedre karakterer med daglig gym side 12 15 1982 2012 30 år I_Skolen_0512.indd 1 29.05.12 12.22 leder I skolen 5 2012 Skolen og 22. juli

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

Tillitsvald og masseoppseiingar

Tillitsvald og masseoppseiingar Nr 5 - juni 2013 Tillitsvald og masseoppseiingar side 12 13 Stein Grøtting takker for seg side 8 10 Frå Sogn til Kuben side 16 17 leder I skolen 5 2013 Foto: Sissel M. Rasmussen, LO Media Ny forbundsledelse

Detaljer

Frykt i franske skoler

Frykt i franske skoler Nr 1 - januar 2015 Terroren i Paris: Frykt i franske skoler side 8 10 Ny modell for barnehagefinansiering side 14 15 Pris til lærere for sivilt mot side 20 leder I skolen 1 2015 FOTO: ALEXANDRU NICOLAE

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til Min favorittlærer 20 En god menneskekjenner Fotoreportasje 24 Birkebeinere Frisonen 29 Ultraløperen Kronikk 44 Den skjulte mobbinga 4 24. FEBRUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfagene sliter Leter

Detaljer

Ofres når kommunen skal spare

Ofres når kommunen skal spare http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte Februar nr. 2/2015 Årgang 13 B-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Ofres når

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Fagarbeidere inn i skolen SIDE 32

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Helsefagarbeidere inn i skolen SIDE 36 Helse

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Fagarbeidere inn i skolen SIDE

Detaljer

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie Mitt beste ATV-tips Mannen som skapte Facebook-historie SIDE 3 SIDE 5 Krev din tid, er rådet fra Thomas Nordgård. Tester fraværsgrense i videregående Et viktig signal, mener Møt Preben Uthus i «På tomannshånd»

Detaljer