2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING"

Transkript

1 2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING

2 Høgdepunkt i personar formidla til arbeid. Overskot på kr Langsiktig gjeld redusert til kr. 1.8 mill. frå 4.1 mill. i 2013 Ingen skadar, uhell eller alvorlige hendingar på tilsette, bygningar og utstyr Sjukefråvær på 3.9 % Fornya EQUASS sertifikatet i november 2014 Arbeidsmiljøundersøking syner godt arbeidsmiljø NAV Sogn og Fjordane fornya samarbeidsavtala til 2021 God aktivitet i alle avdelingar og forretningsområde Innhald Årsmelding frå styret 2014 side 3 Arbeidet i kvalifiseringsavdelinga i 2014 side 8 Rekneskap 2014 side 19 Melding frå revisor side 26 2

3 Årsmelding frå styret 2014 Origod AS er ei attføringsverksemd med samfunnsansvar, og har som oppgåve å hjelpe arbeidssøkjande tilbake til arbeidslivet. Dette skjer gjennom kvalifisering og arbeidstrening i samarbeid med det ordinære arbeidslivet og internt i verksemda. Samstundes medverkar vi ved uønskt avgang frå arbeidslivet. Origod AS tilbyr òg karriererettleiing og opplæring til menneske som har trong for hjelp til å komme tilbake til det ordinære arbeidslivet. Arbeidet skjer i nært samarbeid med NAV, som er Origod AS sin største kunde. Selskapet er organisert i eigne lokale i Florø. Styret si samansetjing: Styreleiar Siv Merete Stadheim Nestleiar Heidi Grande Røys Styremedlem Rune Bortne Styremedlem Knut Broberg Observatør Ellen Frøyen vald av tilsette Disponent Petter Refsnes har deltatt på alle styremøta Styret i Origod AS :Petter Refsnes, Rune Bortne, Heidi Grande Røys, Siv Merete Stadheim, Knut Broberg, Ellen Frøyen. Mål og resultat 2014 Ambisjonen i 2014 har vore å vidareutvikle arbeidet med arbeidsinkludering i tråd med samfunnsutviklinga og krav og føringar frå styresmaktene, samt NAV lokalt og sentralt. I alle område der Origod AS leverer tenester og produksjon opplever vi ei stadig auka merksemd på kvalitet og leveransedugleik frå kundane. Det økonomiske resultatet for 2014 er betre enn det budsjetterte målet for Styret sine aktivitetar Det har i løpet av 2014 vore 6 styremøter og handsama til saman 24 saker. 3

4 Dei viktigaste sakene var: Budsjett og rekneskapsrapportar Forvaltning av eigedom Strategi og utviklingstrekk for arbeidsretta tiltak forskriftsendring f.o.m NHO prosjekt «Ringer i vannet» Utvikling av nye arbeids - og avklaringsarenaer HMS Budsjett 2015 Kompetanseplan Strategiplan og årsplan Attføring og kvalifisering Origod AS har rammeavtale med NAV Sogn og Fjordane og Origod AS er òg godkjent som tiltaksarrangør for 5 arbeidsmarknadstiltak i skjerma sektor. Tiltaka er Avklaring, Arbeidspraksis, Arbeid med Bistand, Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid. Samla har Origod AS hatt 58 plassar i 2014, i tillegg har NAV kjøpt plassar utanom rammene. I 2014 har Origod AS fornya avtala med NAV Sogn og Fjordane om godkjenning som tiltaksarrangør av arbeidsretta tiltak i skjerma sektor. Avtala gjeld til Tiltaket Tilrettelagt arbeid er under nedbygging, og pr var det 2 personar i dette tiltaket. Dei aller fleste som deltar i tiltaka er søkt plass til av NAV Flora og NAV Bremanger, og målsetjinga for alle deltakarar i tiltaka er avklaring, utprøving og kvalifisering for å få og halde seg i arbeid. I 2014 har det vore auke i saker frå andre NAV kontor som Askvoll, Naustdal og Førde. Origod AS samarbeidar tett med offentlege verksemder og næringslivet i distriktet for å utplassere og styrke arbeidssøkjarane sine mogelegheiter. Origod AS har fleire formelle og uformelle samarbeidsavtaler med verksemder, organisasjonar og opplæringskontor. Origod AS deltar aktivt i prosjektet «Ringer i vannet» som er ein rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personar som av ulike årsakar fell utanfor arbeidslivet inn i ordinære jobbar. NHOs medlemsbedrifter blir kjent med kandidatane gjennom ein praksisperiode og målsetting er tilsetjing om fast arbeid. Origod AS var den første verksemda i Sogn og Fjordane som oppnådde formidling med fast tilsetjing i prosjektet. Origod AS leverer også tenester for 3 arbeidsretta tiltak på kontrakt med NAV Sogn og Fjordane. Kontrakten gjeld for alle kommunane i Sogn og Sunnfjord. Denne kontrakten var inngått i 2012 og gjeld med opsjon fram til Leiinga i Origod AS har i 2014 hatt 2 møter med leiinga ved NAV Sogn og Fjordane der samarbeid og oppnådde resultat har vore sentrale tema. Styret er medvite kor viktig det er å styrke innovasjon, marknadsføring og samarbeid med alle som etterspør arbeidsretta tenester. Origod AS har dei siste åra bygd opp ein felles, fagleg kjernekompetanse hos alle tilsette. Verksemda sin kjernekompetanse er basert på ei heilskapstenking rundt arbeid, velferd og inkludering. Dette dannar grunnmuren i Origod AS sitt tilbod for å sikre fagkunnskap og gode resultat i vårt arbeid med deltakarar, mot næringslivet og arbeidet internt i verksemda. Sidan attføring og kvalifisering er Origod AS si hovudmålsetting er det utarbeidd ein eigen rapport om dette i årsrapporten. 4

5 EQUASS NAV stiller krav om at leverandørar av arbeidsretta tenester skal vere sertifisert i høve til internasjonale standardar. EQUASS er eit EU basert system for kvalitetssikring av leverandørar av velferdstenester, og forkortinga står for European Quality Assurance for Sosial Service. Origod AS vart fyrste gong sertifisert i 2008, og verksemda vart resertifisert for ein ny 2-års periode i november Eit av krava for å fornye sertifikatet er at verksemda kan tilfredsstille kriteria for kontinuerlig betring og fornying. Alt arbeid i kvalifiseringsavdelinga er basert på retningslinjene i EQUASS for å sikre kvalitet i alle ledd. Mekanisk avdeling Avdelinga produserer mekaniske tenester primært for lokalt næringsliv, men har òg kundar utanfor regionen. Avdelinga sine tenesteområde er: - Vedlikehald og reperasjon av mekanisk utstyr - Komponent og utstyrstilverking - Maskinering, plate og sveis. Tilsette i maskinavdelinga: Hans Jørgen Prestrud, Mikael Eriksson og lærling Kevin Nieland Havglytt Origod AS har hatt driftsavtale med Flora kommune om drift av alderssenteret Havglytt i 2014.Havglytt er eit dagsenter. Driftsavtalen omfattar all drift av senteret, som kafèdrift, servicetilbod til brukarar og utleige av lokale til ymse aktivitetar. Tenesteproduksjonen ved senteret eignar seg godt som arena for plassering av tiltaksdeltakarar innan kjøkken, reinhald og vaktmestertenester. 5

6 Vestbu i Svanheimsvegen i Havrenset har 11 husvære for utleige. Vestbu Vestbu har hatt fullt belegg i 2014 og alle dei 11 husværa har vore utleigde. HMS, personale og organisasjon Verksemda sin personalpolitikk er nøytral med omsyn til kjønn, nasjonalitet og religion. Ved tilsetjing vert søkjarane vurdert og tilsett etter kvalifikasjonar relatert til stillinga sitt innhald. Arbeidsmiljøet vert kartlagt og følgd opp årleg gjennom arbeidsmiljøkartlegging mellom dei fast tilsette, medarbeidarsamtalar, IA-plan, bedriftshelseteneste og HMS arbeid. Styret meiner verksemda organiserer og har god oversikt over arbeidsmiljøet, så vel fysisk som sosialt. Origod AS har gjennom fleire år hatt svært gode resultat av undersøkingane og det er ikkje avdekka at sjukefråvær skuldast forhold på arbeidsplassen. Pr var det 15 ordinært tilsette i Origod AS. I tiltaka KIA og TIA var det til saman 22 tilsette. I tiltaka var til saman 10 personar under kontrakt som lærlingar, lærekandidatar og praksiskandidatar. Tiltaket Arbeidspraksis hadde 15 deltakarar og Arbeid med Bistand 20 deltakarar. I tiltaket Avklaring var det 7 deltakarar. Arbeidsmiljøet i Origod AS er godt. Sjukefråværet blant dei ordinært tilsette var i 2014 på 3.9 %. I 2014 er det ikkje registrert arbeidsskader på tilsette eller tiltaksdeltakarar. Det har heller ikkje vore alvorlege skader eller uhell på bygningar, maskiner og utstyr. Det vert arbeidd målmedvite og systemtisk med forbetringsarbeid og det kjem jamnleg inn forbetrings- og avviksrapportar. For det ytre miljø er ikkje verksemda underlagt konsesjonsvilkår eller krav om utsleppsløyve. Origod AS har reell likestilling mellom kvinner og menn på alle område i verksemda. 6

7 Generelt framtidsutsikter. Avtale med NAV Sogn og Fjordane for 2015 omfattar levering av minimum 58 tiltaksplassar i skjerma sektor. Origod AS har i tillegg kontrakt med NAV Sogn og Fjordane på levering av 3 arbeidsretta tiltak for alle kommunane i Sogn og Sunnfjord. I desse kontraktane nyttar Origod AS Mentro AS i Førde og Sogneprodukt AS i Vik som underleverandørar. Denne kontrakten gjeld til med opsjon til Det er forventningar om god aktivitet på alle område som Origod AS leverer produksjon og tenesteyting til. F.o.m er det ved forskriftsendringar vedtatt at 4 tiltak som Origod AS er leverandør av vert slått saman til 2 og at dei samanslåtte tiltaka skal lysast ut etter regelverket for offentlege innkjøp. For Sogn og Fjordane er dette tidfesta gjennomført i 4. kvartal I tillegg har Regjeringa lagt fram Stortingsproposisjon 39 L som foreslår forenkling og omfattande endringar av skjerma sektor. Til saman representerer dette endring og utfordringar både for bransjen og den einskilde verksemd. For Origod AS vil det vere ei prioritert målsetting å vere godt budd på å møte desse endringane,m.a ved å levere gode tilbod både på kvalitet og pris, samt å fortsette arbeidet med å utvikle verksemda til å vere ein god aktør på levering av kvalifiserings - og attføringstenester. Origod AS vil alltid måtte tilpasse seg sine omgjevnader slik at verksemda kan halde fram med å vere ein attraktiv og tilpassa arena for god attføring. Vi vil i framtida ha fokus på dette og sikre naudsynt, fagleg kompetanse og nye teneste- og produksjonsområde. Slik vil Origod AS medverke til å gje menneske mogelegheiter for utvikling og mestring,samstundes som vi produserer tenester og produkt som marknaden etterspør. Styret kjenner elles ikkje til forhold som ikkje er teke inn i rekneskapen med notar eller i årsrapporten som ein reknar med er vesentlege for selskapet si stilling. Etter styret sitt syn gjev årsrekneskapen eit rett bilete av selskapet si verksemd i Årsrekneskapen er avlagt under føresetnad om fortsatt drift, og styret stadfestar at føresetnaden er tilstade. Styret vil rette ein takk til tilsette for arbeidet som er utført i Årets resultat Styret foreslår at overskotet i 2014 på kr vert tilført eigenkapitalen. 7

8 Arbeidet i kvalifiseringsavdelinga i 2014 Kvalifiseringssavdelinga har jobba målretta opp mot årsplanen. Vi har fått fleire tilsette i kvalifiseringsavdelinga, og samarbeidet i avdelinga er godt. Alle medarbeidarane har eit aktivt og postivt forhold til kompetanseheving og til å utvikle tenestene, og til å takle svingingar i tal bestillingar/oppdrag med tilgjengeleg bemanning. Samarbeidet med NAV Sogn og Fjordane er godt. Vi har fått gode tilbakemeldingar frå NAV Sogn og Fjordane på arbeidet som er blitt utført. Origod har fått ny godkjenning som tiltaksarrangør av skjerma tiltak som varer ut Det har vore høg aktivitet i dei skjerma tiltaka 1, med tenesteproduksjon ut over førehandsgodkjente plassar. Formidlingsresultatet er bra, i 2014 har 33 personar oppnådd ordinært arbeid. Tilbodsperioden for dei tilbodsbaserte tiltaka Avklaring, Oppfølging og Arbeidsretta Rehabilitering i Sunnfjord og Sogn, der Origod hovudleverandør, og Mentro AS og Sogneprodukt AS er underleverandørar, gjekk ut Vi er no i første opsjonsår av 2. Etter den 4. sertifiseringa i kvalitetsstandarden Equass 2 i november 2014 er Origod no sertifisert til november NHO-prosjektet «Ringer i Vannet» får aukande merksemd både nasjonalt og lokalt. Når vi vender oss til dei bedriftene vi har inngått avtale med, kan vi merke eit generelt auka fokus på Inkluderande Arbeidsliv og på samarbeidet med oss. «Ringer i Vannet» styrker samarbeidet Fram gjennom åra har Safari Engros og Origod hatt eit tett kundeforhold og eit omfattande samarbeid. I og med at Safari sin økonomisjef Einar Jacobsen og Origod sin avdelingsleiar Ole Morten Strømmen her skriv under «Ringer i Vannet»-avtalen, er samarbeidet formalisert også innan rekrutteringsområdet: Å legge til rette for opplæring og arbeidspraksis som endar ut i ordinær tilsetting. Slik kan både Safari og fleire arbeidssøkarar bli endå meir nøgde framover. 1 Skjerma tiltak: Avklaring skjerma, Arbeidspraksis i skjerma verksemd, Arbeid med Bistand, Kvalifisering i Arbeidsmarknadsbedrift, Tilrettelagt arbeid i Arbeidsmarknadsbedrift. (tiltaksregelverk) 2 European Quality Assurance for Social Services. 8

9 Avdelingskontoret i Bremanger kommune har hatt sitt første fulle driftsår, og aktivieten i kommunen har vore aukande, særleg med tanke på Migranorsk. Vi har hatt ei veksande gruppe av framandspråklege med behov for omfattande grunnleggande norskopplæring har derfor vore eit år med stort fokus på Migranorsk og oppfølging av framandsspråklege. Det har etter kvart vokse fram eit behov for å kunne tilby ein breiare intern arbeids- og avklaringsarena, for personar som treng det før dei får praksis i ei ekstern bedrift. Det konkrete arbeidet med å få til dette starta for alvor hausten Tilbodet om grunnleggande økonomisk rådgjeving for deltakarar viser det seg behov for, og blir tilbydd vidare. I perioden august 2014 mars 2015 arrangerer Origod arbeidsførebuande kurs for 12 innvandrarkvinner. Nøgde deltakarar og arbeidsgjevarar Deltakarane gjev tilbakemelding på i kva grad dei har fått informasjon om tiltaka, klagetilgang, rettar og plikter, og om dei er nøgde med bistanden dei har fått, ma. i høve til å komme nærare arbeidslivet og å få ein betre livskvalitet, mulighet til å utforme eiga plan, og om tiltaka er tilpassa deira behov. Svarfordelinga på dei skjema tiltaka er slik: Kriterium: 1 = I svært liten grad. 6 = i svært stor grad. Gjennomsnitt Samla for Origod bransjen Avklaring skjerma 5,0 4,8 Arbeidspraksis i skjerma verksemd (APS) 4,5 4,9 Kvalifisering i Arbeidsmarknadsbedrift (KIA) 4,8 4,8 Arbeid med Bistand 4,9 5,0 Vi ser at Origod sine score ligg nær opp til landsgjennomsnittet for alle tiltak. Alle BATT-resultata for Origod går fram av eigen Batt-rapport som ligg ute på heimesida til Origod Landsresultata for 2014 blir lagt ut på Attføringsbedriftene sine heimesider når rapporten er klar. Også dei spurte abeidsgjevarane er godt nøgde med samarbeidet. Alle som har svart, seier at Origod er ein trygg samarbeidspart og ønsker å samarbeide med Origod ved eit seinare høve. Vi har motteke 0 formelle klager på tenestene våre i

10 På veg mot fagbrev Ioana Seles og Anja Runde har begge som mål å bli fagarbeidarar i institusjonskokkfaget. Dei har allereie lang praksis frå kafékjøkkenet på Havglytt. Men sjølv om dei kan lage verdens beste utgåve av mors kjøttkaker og dei lekraste bakverk, kjem dei ikkje i mål utan bokleg lærdom. Vi tok kontakt med kokk og tidlegare kollega her på Origod, Håkon Bjåstad, som no jobbar som kokkelærar på Øyrane vidaregåande skule. Og han ville gjerne bidra til å få 2 nye kokkar i hamn. Her forstyrrar vi dei i full konsentrasjon om proteinar og vitaminar. Vi ønskjer lukke til fram mot målet! Kompetanseheving for deltakarane Fagopplæring: Via våre samarbeidsbedrifter lokalt og Opplæringskontoret for tilrettelagt fagopplæring, som Origod eig saman med Mentro, Sandane Industri og Sogneprodukt, kan Origod tilby fagopplæring innan alle fag. 9 lærlingar/lærekandidatar/praksiskandidatar har vore tilknytt Origod i 2014: Barne- og Institusjons- Prosess- CNC- Totalt Type ungdomsarb kokk industri Tømrar maskinering Lærlingar 1 1 Lærekandidatar Praksiskandidatar Sum: av desse har avlagt praktisk prøve/fagbrev (prosessindustrifaget). Kandidaten besto og gjekk direkte over i ordinært arbeid. 13 personar har vore til utprøving for fagutdanning. o 2 personar som var til utprøving, inngjekk ordinær lærekontrakt med lærebedrifta, og slutta i den forbindelse i Origod (delelagerfaget og betongfaget). o Avklaringa viste at fagutdanning var urealistisk for 4 av desse (mekaniske fag, omsorgsfaget), men dei fortsette alle i Origod for utprøving av evt. nytt yrkesmål. o 7 personar er pr i Origod for å prøve ut om det er realistisk å inngå avtale om fagopplæring (omsorgsfaget, elektrofaget, sveisefaget, bygg/anlegg, barne-og ungdomsarbeidarfaget, omsorgsfaget). 10

11 Anna formell kompetanse som deltakarar har oppnådd under opphald i Origod: Teori for fagbrev: Tverrfagleg eksamen i Barne-og ungdomsarbeidarfaget (3 delt). Tverrfagleg eksamen i Omsorgsfaget (1 delt). Språktestar: 6 personar har avlagt norskprøve via Vox, på nivå A1, A2 eller B1. Andre kurs/sertifikat mv: Lastebilsertifikat, trucksertifikat, bilsertifikat, kransertifikat, kurs elprodukter, tankvaskkurs, flisleggarkurs, rekneskapskurs (2 stk), datakurs/web-kurs, rekneskapskurs (2 stk), etablerkurs, motivasjonspsykologi, sertifisering Migranorsk (2 stk). Anna kompetansehevande aktivitet: Deltakarar har fått undervising og praksis i grunnleggande IKT, jobbsøking, kosthald og fysisk aktivitet, arbeids- og allmennorsk, og andre arbeidsrelaterte tema. Av desse har 32 personar deltatt på Migranorsk Deltakarar har fått undervisning og oppfølging i teorifag på grunnskulenivå og vidaregåande nivå, inkl. teori for fagprøve, iflg. deira individuelle handlingsplan. Deltakarar har deltatt på kurs i regi av sin eksterne arbeidsplass. Kosthalds- og livsstilsrettleiing Etter signal frå NAV og deltakarane har Origod lagt om kosthalds- og livsstilsrettleiinga frå å vere gruppebasert til å vert i hovudak individuell. Målgruppe er personar som har utfordringar med mellom anna overvekt og livstilssjukdomar som diabetes og høgt blodtrykk. Mange av deltakarane er heilt eller delvis sjukmelde, og har lukkast i å komme tilbake til jobb. Det er ikkje einsidig fokus på vekt, men på varig livsstilsendring, og er fundert på Kostråd frå Helsedirektoratet. Dei fleste melder at det viktigaste er at dei har gjort gode endringar i matvanar og aktivitetsnivå, som har ført til mellom anna auka energi, betre søvn og betre generell helse, som stabilt blodsukker og blodtrykk. Migranorsk Den veksande gruppa av framandspråklege med behov for omfattande grunnleggande norskopplæring som NAV har søkt inn dei siste par åra, har ført til at Origod i 2014 fekk behov for å tilsette ein person med Migranorsk som ansvarsområde. I 2014 har vi hatt over 2 årsverk som har jobba berre med dette i Florø og Svelgen. 3 nye Migranorskinstruktørar er sertifiserte, og vi har pr. i dag tilsaman 5 sertifiserte instruktørar. 32 deltakarar har brukt Migranorsk i løpet av året.tilbodet blir gitt både individuelt og gruppebasert, og ein nyttar hovudsakleg Migranorsk sine lærebøker i tillegg til den nettbaserte løysinga. Deltakarane er organiserte i 2 grupper, ei begynnargruppe med heilt grunnleggande norskundervisning, og ei vidaregåande gruppe, der norskundervisninga er bygt opp rundt samfunnskunnskap. Både NAV og deltakarane har meldt tilbake at dei er godt nøgde med utbyttet av Migranorsk. 6 personar har avlagt norskprøve via Vox, på nivå A1, A2 eller B1. 11

12 Tilsette ved Kvalifiseringsavdelinga. Bak: Ole Morten Strømmen, Anne Solheim Kleppe, Leif Dolve, Laila Andersen Totland, Sidsel Reksten. Framme: Sølvi Navelsaker (Havglytt), Joakim Berg Sundsøy, Jan Midtbø, Camilla Øvstetun, Ellen Frøyen. Ressursar i kvalifiseringsarbeidet i 2014 Kvalifiseringsavdelinga besto pr av 9 medarbeidarar med brei erfaring og kompetanse, fordelt på 7 heile og 2 50 % stillingar. I tillegg til medarbeidarar i kvalifiseringsavdelinga, har avdelingsleiar på Havglytt og produksjonssjef i mekanisk avdeling oppfølgingsansvar for deltakarar i deira avdelingar. Også dei øvrige ordinært tilsette på Havglytt og i mekanisk avdeling (tilsaman 4 personar i 2014) har delteke i opplæring av deltakarar i desse avdelingane. Avdelinga har medarbeidarar med formell bakgrunn som sjukepleiar, pedagog, ergoterapaut, fysioterapaut, økonomi og administrajson, sal og marknadsføring, fleirkulturell forståing, og med erfaring frå personalarbeid, offentleg administrasjon, helsevesen/rusomorg/innvandrarar, og offentleg og privat næringsliv. Våre medarbeidarar har også påbygging med rettleiingskompetanse, arbeid med spesielle grupper som ADHD, Asperger og Tourettes syndrom, fleirkulturelt arbeid og motivasjonsarbeid. Vi har sertifiserte instruktørar på kosthald og livsstilsendring, Migranorsk, og medarbeidarar med trenarkompetanse og med kompetanse på økonomisk rådgjeving. Vi nyttar karriererettleiingsverktøy (SCI-A/SCI-S) saman med Work Interest Explorer (WIE) og Jobb-Pix i arbeidet, og har sertifiserte rettleiarar til dette. Vidare er alle i kvalifiseringsavdelinga kursa i Motiverande Intervju, og nokre i LØFT- og coaching-metodikk. Kompetanseheving har vore ein sentral del i utviklinga av kvalifiseringsarbeidet. Kompetanseheving gjennom deltaking i kurs/konferansar og deling av kompetanse internt, mellom anna i avdelingsmøte, er verkemiddel som vert nytta. Vidare nyttar vi oss av kompetanse som finst i nærområdet ved å invitere ressurspersonar til Origod for aktiv kompetanseutveksling. 12

13 Tabellen viser oversikt over gjennomførte kompetansehevingsaktivitetar i 2014, til saman totalt 87,5 kurs-, studie-, konferanse- og temadagar. Dagar Tal delt. Dagsverk Arrangør Tema Attføringsbedriftene i NHO Migranorsk instuktørkurs Attføringsbedriftene i NHO Fagkonferansen Attføringsbedriftene i NHO Kurs Aspergers syndrom Attføringsbedriftene i NHO Attføringskonferansen Fagkonferanse for daglege leiarar og Attføringsbedriftene Vest attføringspersonale Proplan Brukarkonferanse Equass Norge Sertifiseringskurs Equass Mentro/Attføringsbedriftene i NHO Kurs Aspergers syndrom 0,5 1 0,5 NAV Arbeidslivssenter Erfaringssamling NAV Arbeidslivssenter IA-dagen NAV Sogn og Fjordane Erfaringssamling Opplæringskontoret for tilrettelagt fagoplæring (OKTF) Fagdag 0,5 1 0,5 OKTF Vigo-opplæring 0,5 7 3,5 Origod/OKTF Fagdag Origod AS Strategisamling Origod/Sandane Industri Temadag Jobbklubb Innvandrarkvinner S&F. Fylkeskommune/Fagskulen Instuktørkurs for læringar S&Fj. Fylkeskommune Kurs karriererettleiing UDI/Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Fagkonferanse introduksjonsordninga Samarbeidet med NAV NAV Sogn og Fjordane Origod AS er godkjent som leverandør av skjerma tiltak fram til og med 2020, men inngår årlege avtaler. Det har vore fleire møte med NAV Sogn og Fjordane, der Origod åleine har deltatt, saman med dei andre attføringsbedriftene i fylket og/eller saman med dei lokale NAV-leiarane. Leiinga ved NAV Sogn og Fjordane har også vitja i Origod i Lokale NAV-kontor Vi har eit godt uformelt samarbeid med saksbehandlarane ved alle aktuelle NAV-kontor i enkeltsaker. NAV Flora Samarbeidet med NAV Flora har vore vidareført etter same mal som i Det er blitt halde 10 møter i Rådgjevande utval (RGU) med totalt 225 saker. Saker som er blitt handsama gjeld: Inntak, avslutning, arbeidsavtaler, overføringar mellom tiltaka og andre forhold som er knytta til den enkelte deltakar. I tillegg nyttar både NAV og Origod RGU aktivt som eit fagleg forum for utvikling av kvaliteten i tiltaksarbeidet. RGU var i 2014 samansatt av representantar frå Origod, NAV og tilsynslege. 13

14 NAV Bremanger Etter at Origod opna eige kontor i Svelgen november 2013, har samarbeidet med NAV Bremanger auka i omfang, særleg rundt framandspråklege med behov for norskopplæring og arbeidstrening. Den av jobbkonsulentane ved Origod som har flest deltakarar i Bremanger, er no i kommunen omlag 1 d pr. veke. I møte med NAV Bremanger er der samtaler vedrørande inntak, avslutning og andre forhold vedrørande enkeltsaker/deltakarar. NAV Askvoll, NAV Førde, NAV Naustdal, NAV Gaular, NAV Gloppen Det har vore aukande samarbeid med fleire av desse NAV-kontora i Tenesteleveranse Skjerma tiltak Origod har hatt 58 heile plassar i skjerma tiltak: Avklaring 7 plassar, APS 15 plassar, AB 20 plassar, KIA 14 plassar, TIA 2 plassar. Vi har styrt i høve til rammene frå NAV Sogn og Fjordane, men har hatt høve til eit meir fleksibelt uttak enn tidlegare. Gjennomsnittleg deltakartal til einkvar tid har vore 70,7. Figuren under viser korleis vi har levert i forhold til dei tildelte rammene. Skjerma tiltak - rammer og leveranse 2014 (gjennomsnitt for året) Ramme (godkjente plassar/mnd.verk) Resultat (brukte plassar/mnd.verk) 19,1 20,0 19,9 15,0 14,0 16,8 7,0 8,8 2,0 2,5 Avklaring Arbeidspraksis Arbeid med Bistand Kvalifisering Tilrettelagt arbeid 14

15 Tilbodsbaserte tiltak Figuren under viser bruken av tilbodsbaserte tiltak i Origod sitt geografiske nedslagsfelt. Gjennomsnittleg deltakartal til einkvar tid i dei 3 tiltaka tilsaman har vore 24,5. Dette er vesentleg meir enn føregåande år. Tilbodsbaserte tiltak leveranse ,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Avklaring Arbeidsretta Rehabilitering Oppfølging Totalt Origod er i tillegg hovudleverandør med ansvar for administrering av desse tiltaka i Sunnfjord og Sogn, der oppfølginga av deltakane skjer i samarbeid med Mentro AS og Sogneprodukt AS. Det har alt i alt vore ein ujamn bruk av desse tiltaka rundt om i fylket. Jobbklubb for innvandrarkvinner På vegne av NAV Flora arrangerer Origod jobbklubb-kurs for 12 innvandrarkvinner. Dei starta i august 2014 og avsluttar i mars 2015, og møter på Origod dagleg når dei ikkje er i praksis. Hovudfokus har vore på norsk samfunn, norsk språk og arbeidspraksis. Eigen kursleiar, med brei bakgrunn frå multikulturelt arbeid, er rekruttert til dette formålet. Deltakarane har vore i arbeidspraksis innan industri, butikk, reinhald, skule/barnehage og frisør. 2 av deltakarane har avlagt norsktest via Vox. Innvandrarsenteret Samarbeidet med KF Innvandrarsenteret om norsktrening gjennom Migranorsk og praksis/arbeidsutprøving for innvandrarar har fortsett i

16 Jobbklubb Innvandrarsenteret Oppfølging Arbeidsretts Rehabilitering Avklaring arbeidsretta Tilrettelagt arbeid i AMB Kvalifisering i AMB Arbeid med bistand APS Avklaring skjerma Stå på-vilje løner seg! Det er mange år sidan Bremanger-dama May Britt Ryland sette sitt personlege mål om å få si inntekt av å vere fotterapeut. Men korleis kunne det skje? Jau, gjennom å vere viljug til å flytte til Bergen for å ta utdanning, pendle til Førde for å få praksis, og til at ho no pendlar til Florø for å arbeide. Samstundes jobbar ho med å kunne starte for seg sjølv på heimlege trakter. Så takka vere May Britt sin uthaldenhet og eit godt samarbeid med NAV og Origod, går snart alle vonde bremanger-bein ei lysare framtid i møte! Gjennomstrøyming deltakarar 2014 Sum Deltakarar pr Begynt i perioden Slutta i perioden Deltakarar pr Tabellen viser at det har vore størst gjennomstrøyming i dei to avklaringstiltaka og i oppfølgingstiltaket. Vi ser også at særleg APS-tiltaket har vore mykje nytta i Ved slutten av året hadde vi inne 23 fleire deltakarar enn ved starten av året. 16

17 Resultat sluttårsaker arbeidsretta tiltak 2014 Tiltak Arbeid Anna aktiv Ikkje aktiv Veit ikkje Slutta Avklaring skjerma 3 løysing 28 løysing APS AB KIA TIA Avklaring arbeidsretta ARR Oppfølging Samla BATT-rapportane viser prosentvis fordeling på sluttårsak i dei ulike tiltaka for Origod (sjå for heile landet på Attføringsbedriftene sine heimesider når rapporten er klar. 78 personar har slutta heilt i Origod i Av desse har 33 personar gått til arbeid. Desse utgjer 42,2 %. 153 personar har totalt sett slutta i dei ulike tiltak i Fordelinga på dei ulike sluttårsakene for alle som er slutta i tiltaka går fram av figuren under. Sluttårsaker 2014 Arbeid og utdanning Anna aktiv løysing Ikkje aktiv løysing Veit ikkje 0 % 25 % 21 % 54 % 17

18 Oversikt over tiltaka 2014 Origod er leverandør av følgjande arbeidsretta tiltak: Tiltak Formål Målgruppe Innhald Maks. tid Avklaring Kartlegging og vurdering av arbeidsevne og bistandsbehov for å få eller behalde arbeid... større oppfølgingsbehov enn NAV kan tilby (med eller utan arbeidsforhold). Systematisk kartlegging og avklaring. Rettleiing (sjansar i forhold til arbeidsmarknaden). Arbeidsutprøving kan inngå. Opplæring/oppfølging på jobbsøking veker Avklaring i skjerma verksemd.. fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid. 12 veker Arbeidsretta rehabilitering (ARR) Styrke arbeidsevna og bidra til meistring av helserelaterte og sosiale problem som kan vere til hinder for deltaking i arbeidslivet... fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid. For deltakarar med eller utan arbeidsforhold. Arbeidsførebuande trening. Arbeidsutprøving. Kontakt med arbeidslivet. Generell opptrening. Funksjonsfremmande trening. Opplæring. Motivasjon. Trening i sosial meistring. Livsstilsendring veker Arbeidspraksis i skjerma verksemd (APS) Bidra til å prøve ut den enkelte sine sjansar på arbeidsmarknaden. Bidra til å styrke deltakarane sine muligheter til å komme i arbeid eller utdanning.... fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid, og med behov for tett og brei oppfølging. Tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Utarbeide plan år Oppfølging Bistand til den enkelte deltakar med sikte på å få eller behalde arbeid, eventuelt gjennomføre eit arbeidsretta tiltak... større oppfølgingsbehov enn NAV kan tilby. For deltakarar med eller utan arbeidsforhold. Motivering. Veiledning og råd til både tiltaksdeltakar og arbeidsgjevar. Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter. Bistand til å søke arbeid. Bistand til tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon. Kan kombinerast med andre tiltak som opplæring, arbeidspraksis og lønstilskot mnd. x 2 (3 år i særlege tilfelle) Arbeid med Bistand (AB) Integrering av personar med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv... fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid, og har behov for tilrettelegging og oppfølging. Kartlegging. Bistand til å finne eigna arbeidsplass. Tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen. Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter. Råd og veiledning til arbeidsgivar/ tiltaksarrangør. 3 år (+ 6 mnd. ved evt. overgang skule eller soning) Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) Formidling til ordinært arbeid eller eigenfinansiert utdanning... fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid, og har behov for opplæring og arbeidstrening. Kompetanseheving gjennom arbeidstrening og opplæring. Fagopplæring. 2 år eller til fag-kompetanse er nådd Tilrette-lagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA) Gje eit varig arbeidstilbod... fått nedsett si arbeidsevne varig og vesentleg, og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Kompetanseheving gjennom arbeidspraksis. Formidling skal vurderast. Uav-grensa Skjerma tiltak Tilbodsbaserte tiltak 18

19 Origod AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad 8 0 Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ( ) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Origod AS Organisasjonsnr

20 Origod AS Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2, Maskiner og anlegg 2, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2, Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer 4, Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsregnskap for Origod AS Organisasjonsnr

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

ORIGOD AS ÅRSMELDING 2013

ORIGOD AS ÅRSMELDING 2013 ORIGOD AS ÅRSMELDING 2013 Årsmelding frå styret 2013 Origod AS er ei attføringsverksemd med samfunnsansvar, og har som oppgåve å hjelpe arbeidssøkjande tilbake til arbeidslivet. Dette skjer gjennom kvalifisering

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb Årsregnskap 2006 for Tromsø Ryttersportklubb Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1,6 3.590.451 2.013.905 Annen driftsinntekt 1.356.495 906.233

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer