2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING"

Transkript

1 2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING

2 Høgdepunkt i personar formidla til arbeid. Overskot på kr Langsiktig gjeld redusert til kr. 1.8 mill. frå 4.1 mill. i 2013 Ingen skadar, uhell eller alvorlige hendingar på tilsette, bygningar og utstyr Sjukefråvær på 3.9 % Fornya EQUASS sertifikatet i november 2014 Arbeidsmiljøundersøking syner godt arbeidsmiljø NAV Sogn og Fjordane fornya samarbeidsavtala til 2021 God aktivitet i alle avdelingar og forretningsområde Innhald Årsmelding frå styret 2014 side 3 Arbeidet i kvalifiseringsavdelinga i 2014 side 8 Rekneskap 2014 side 19 Melding frå revisor side 26 2

3 Årsmelding frå styret 2014 Origod AS er ei attføringsverksemd med samfunnsansvar, og har som oppgåve å hjelpe arbeidssøkjande tilbake til arbeidslivet. Dette skjer gjennom kvalifisering og arbeidstrening i samarbeid med det ordinære arbeidslivet og internt i verksemda. Samstundes medverkar vi ved uønskt avgang frå arbeidslivet. Origod AS tilbyr òg karriererettleiing og opplæring til menneske som har trong for hjelp til å komme tilbake til det ordinære arbeidslivet. Arbeidet skjer i nært samarbeid med NAV, som er Origod AS sin største kunde. Selskapet er organisert i eigne lokale i Florø. Styret si samansetjing: Styreleiar Siv Merete Stadheim Nestleiar Heidi Grande Røys Styremedlem Rune Bortne Styremedlem Knut Broberg Observatør Ellen Frøyen vald av tilsette Disponent Petter Refsnes har deltatt på alle styremøta Styret i Origod AS :Petter Refsnes, Rune Bortne, Heidi Grande Røys, Siv Merete Stadheim, Knut Broberg, Ellen Frøyen. Mål og resultat 2014 Ambisjonen i 2014 har vore å vidareutvikle arbeidet med arbeidsinkludering i tråd med samfunnsutviklinga og krav og føringar frå styresmaktene, samt NAV lokalt og sentralt. I alle område der Origod AS leverer tenester og produksjon opplever vi ei stadig auka merksemd på kvalitet og leveransedugleik frå kundane. Det økonomiske resultatet for 2014 er betre enn det budsjetterte målet for Styret sine aktivitetar Det har i løpet av 2014 vore 6 styremøter og handsama til saman 24 saker. 3

4 Dei viktigaste sakene var: Budsjett og rekneskapsrapportar Forvaltning av eigedom Strategi og utviklingstrekk for arbeidsretta tiltak forskriftsendring f.o.m NHO prosjekt «Ringer i vannet» Utvikling av nye arbeids - og avklaringsarenaer HMS Budsjett 2015 Kompetanseplan Strategiplan og årsplan Attføring og kvalifisering Origod AS har rammeavtale med NAV Sogn og Fjordane og Origod AS er òg godkjent som tiltaksarrangør for 5 arbeidsmarknadstiltak i skjerma sektor. Tiltaka er Avklaring, Arbeidspraksis, Arbeid med Bistand, Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid. Samla har Origod AS hatt 58 plassar i 2014, i tillegg har NAV kjøpt plassar utanom rammene. I 2014 har Origod AS fornya avtala med NAV Sogn og Fjordane om godkjenning som tiltaksarrangør av arbeidsretta tiltak i skjerma sektor. Avtala gjeld til Tiltaket Tilrettelagt arbeid er under nedbygging, og pr var det 2 personar i dette tiltaket. Dei aller fleste som deltar i tiltaka er søkt plass til av NAV Flora og NAV Bremanger, og målsetjinga for alle deltakarar i tiltaka er avklaring, utprøving og kvalifisering for å få og halde seg i arbeid. I 2014 har det vore auke i saker frå andre NAV kontor som Askvoll, Naustdal og Førde. Origod AS samarbeidar tett med offentlege verksemder og næringslivet i distriktet for å utplassere og styrke arbeidssøkjarane sine mogelegheiter. Origod AS har fleire formelle og uformelle samarbeidsavtaler med verksemder, organisasjonar og opplæringskontor. Origod AS deltar aktivt i prosjektet «Ringer i vannet» som er ein rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personar som av ulike årsakar fell utanfor arbeidslivet inn i ordinære jobbar. NHOs medlemsbedrifter blir kjent med kandidatane gjennom ein praksisperiode og målsetting er tilsetjing om fast arbeid. Origod AS var den første verksemda i Sogn og Fjordane som oppnådde formidling med fast tilsetjing i prosjektet. Origod AS leverer også tenester for 3 arbeidsretta tiltak på kontrakt med NAV Sogn og Fjordane. Kontrakten gjeld for alle kommunane i Sogn og Sunnfjord. Denne kontrakten var inngått i 2012 og gjeld med opsjon fram til Leiinga i Origod AS har i 2014 hatt 2 møter med leiinga ved NAV Sogn og Fjordane der samarbeid og oppnådde resultat har vore sentrale tema. Styret er medvite kor viktig det er å styrke innovasjon, marknadsføring og samarbeid med alle som etterspør arbeidsretta tenester. Origod AS har dei siste åra bygd opp ein felles, fagleg kjernekompetanse hos alle tilsette. Verksemda sin kjernekompetanse er basert på ei heilskapstenking rundt arbeid, velferd og inkludering. Dette dannar grunnmuren i Origod AS sitt tilbod for å sikre fagkunnskap og gode resultat i vårt arbeid med deltakarar, mot næringslivet og arbeidet internt i verksemda. Sidan attføring og kvalifisering er Origod AS si hovudmålsetting er det utarbeidd ein eigen rapport om dette i årsrapporten. 4

5 EQUASS NAV stiller krav om at leverandørar av arbeidsretta tenester skal vere sertifisert i høve til internasjonale standardar. EQUASS er eit EU basert system for kvalitetssikring av leverandørar av velferdstenester, og forkortinga står for European Quality Assurance for Sosial Service. Origod AS vart fyrste gong sertifisert i 2008, og verksemda vart resertifisert for ein ny 2-års periode i november Eit av krava for å fornye sertifikatet er at verksemda kan tilfredsstille kriteria for kontinuerlig betring og fornying. Alt arbeid i kvalifiseringsavdelinga er basert på retningslinjene i EQUASS for å sikre kvalitet i alle ledd. Mekanisk avdeling Avdelinga produserer mekaniske tenester primært for lokalt næringsliv, men har òg kundar utanfor regionen. Avdelinga sine tenesteområde er: - Vedlikehald og reperasjon av mekanisk utstyr - Komponent og utstyrstilverking - Maskinering, plate og sveis. Tilsette i maskinavdelinga: Hans Jørgen Prestrud, Mikael Eriksson og lærling Kevin Nieland Havglytt Origod AS har hatt driftsavtale med Flora kommune om drift av alderssenteret Havglytt i 2014.Havglytt er eit dagsenter. Driftsavtalen omfattar all drift av senteret, som kafèdrift, servicetilbod til brukarar og utleige av lokale til ymse aktivitetar. Tenesteproduksjonen ved senteret eignar seg godt som arena for plassering av tiltaksdeltakarar innan kjøkken, reinhald og vaktmestertenester. 5

6 Vestbu i Svanheimsvegen i Havrenset har 11 husvære for utleige. Vestbu Vestbu har hatt fullt belegg i 2014 og alle dei 11 husværa har vore utleigde. HMS, personale og organisasjon Verksemda sin personalpolitikk er nøytral med omsyn til kjønn, nasjonalitet og religion. Ved tilsetjing vert søkjarane vurdert og tilsett etter kvalifikasjonar relatert til stillinga sitt innhald. Arbeidsmiljøet vert kartlagt og følgd opp årleg gjennom arbeidsmiljøkartlegging mellom dei fast tilsette, medarbeidarsamtalar, IA-plan, bedriftshelseteneste og HMS arbeid. Styret meiner verksemda organiserer og har god oversikt over arbeidsmiljøet, så vel fysisk som sosialt. Origod AS har gjennom fleire år hatt svært gode resultat av undersøkingane og det er ikkje avdekka at sjukefråvær skuldast forhold på arbeidsplassen. Pr var det 15 ordinært tilsette i Origod AS. I tiltaka KIA og TIA var det til saman 22 tilsette. I tiltaka var til saman 10 personar under kontrakt som lærlingar, lærekandidatar og praksiskandidatar. Tiltaket Arbeidspraksis hadde 15 deltakarar og Arbeid med Bistand 20 deltakarar. I tiltaket Avklaring var det 7 deltakarar. Arbeidsmiljøet i Origod AS er godt. Sjukefråværet blant dei ordinært tilsette var i 2014 på 3.9 %. I 2014 er det ikkje registrert arbeidsskader på tilsette eller tiltaksdeltakarar. Det har heller ikkje vore alvorlege skader eller uhell på bygningar, maskiner og utstyr. Det vert arbeidd målmedvite og systemtisk med forbetringsarbeid og det kjem jamnleg inn forbetrings- og avviksrapportar. For det ytre miljø er ikkje verksemda underlagt konsesjonsvilkår eller krav om utsleppsløyve. Origod AS har reell likestilling mellom kvinner og menn på alle område i verksemda. 6

7 Generelt framtidsutsikter. Avtale med NAV Sogn og Fjordane for 2015 omfattar levering av minimum 58 tiltaksplassar i skjerma sektor. Origod AS har i tillegg kontrakt med NAV Sogn og Fjordane på levering av 3 arbeidsretta tiltak for alle kommunane i Sogn og Sunnfjord. I desse kontraktane nyttar Origod AS Mentro AS i Førde og Sogneprodukt AS i Vik som underleverandørar. Denne kontrakten gjeld til med opsjon til Det er forventningar om god aktivitet på alle område som Origod AS leverer produksjon og tenesteyting til. F.o.m er det ved forskriftsendringar vedtatt at 4 tiltak som Origod AS er leverandør av vert slått saman til 2 og at dei samanslåtte tiltaka skal lysast ut etter regelverket for offentlege innkjøp. For Sogn og Fjordane er dette tidfesta gjennomført i 4. kvartal I tillegg har Regjeringa lagt fram Stortingsproposisjon 39 L som foreslår forenkling og omfattande endringar av skjerma sektor. Til saman representerer dette endring og utfordringar både for bransjen og den einskilde verksemd. For Origod AS vil det vere ei prioritert målsetting å vere godt budd på å møte desse endringane,m.a ved å levere gode tilbod både på kvalitet og pris, samt å fortsette arbeidet med å utvikle verksemda til å vere ein god aktør på levering av kvalifiserings - og attføringstenester. Origod AS vil alltid måtte tilpasse seg sine omgjevnader slik at verksemda kan halde fram med å vere ein attraktiv og tilpassa arena for god attføring. Vi vil i framtida ha fokus på dette og sikre naudsynt, fagleg kompetanse og nye teneste- og produksjonsområde. Slik vil Origod AS medverke til å gje menneske mogelegheiter for utvikling og mestring,samstundes som vi produserer tenester og produkt som marknaden etterspør. Styret kjenner elles ikkje til forhold som ikkje er teke inn i rekneskapen med notar eller i årsrapporten som ein reknar med er vesentlege for selskapet si stilling. Etter styret sitt syn gjev årsrekneskapen eit rett bilete av selskapet si verksemd i Årsrekneskapen er avlagt under føresetnad om fortsatt drift, og styret stadfestar at føresetnaden er tilstade. Styret vil rette ein takk til tilsette for arbeidet som er utført i Årets resultat Styret foreslår at overskotet i 2014 på kr vert tilført eigenkapitalen. 7

8 Arbeidet i kvalifiseringsavdelinga i 2014 Kvalifiseringssavdelinga har jobba målretta opp mot årsplanen. Vi har fått fleire tilsette i kvalifiseringsavdelinga, og samarbeidet i avdelinga er godt. Alle medarbeidarane har eit aktivt og postivt forhold til kompetanseheving og til å utvikle tenestene, og til å takle svingingar i tal bestillingar/oppdrag med tilgjengeleg bemanning. Samarbeidet med NAV Sogn og Fjordane er godt. Vi har fått gode tilbakemeldingar frå NAV Sogn og Fjordane på arbeidet som er blitt utført. Origod har fått ny godkjenning som tiltaksarrangør av skjerma tiltak som varer ut Det har vore høg aktivitet i dei skjerma tiltaka 1, med tenesteproduksjon ut over førehandsgodkjente plassar. Formidlingsresultatet er bra, i 2014 har 33 personar oppnådd ordinært arbeid. Tilbodsperioden for dei tilbodsbaserte tiltaka Avklaring, Oppfølging og Arbeidsretta Rehabilitering i Sunnfjord og Sogn, der Origod hovudleverandør, og Mentro AS og Sogneprodukt AS er underleverandørar, gjekk ut Vi er no i første opsjonsår av 2. Etter den 4. sertifiseringa i kvalitetsstandarden Equass 2 i november 2014 er Origod no sertifisert til november NHO-prosjektet «Ringer i Vannet» får aukande merksemd både nasjonalt og lokalt. Når vi vender oss til dei bedriftene vi har inngått avtale med, kan vi merke eit generelt auka fokus på Inkluderande Arbeidsliv og på samarbeidet med oss. «Ringer i Vannet» styrker samarbeidet Fram gjennom åra har Safari Engros og Origod hatt eit tett kundeforhold og eit omfattande samarbeid. I og med at Safari sin økonomisjef Einar Jacobsen og Origod sin avdelingsleiar Ole Morten Strømmen her skriv under «Ringer i Vannet»-avtalen, er samarbeidet formalisert også innan rekrutteringsområdet: Å legge til rette for opplæring og arbeidspraksis som endar ut i ordinær tilsetting. Slik kan både Safari og fleire arbeidssøkarar bli endå meir nøgde framover. 1 Skjerma tiltak: Avklaring skjerma, Arbeidspraksis i skjerma verksemd, Arbeid med Bistand, Kvalifisering i Arbeidsmarknadsbedrift, Tilrettelagt arbeid i Arbeidsmarknadsbedrift. (tiltaksregelverk) 2 European Quality Assurance for Social Services. 8

9 Avdelingskontoret i Bremanger kommune har hatt sitt første fulle driftsår, og aktivieten i kommunen har vore aukande, særleg med tanke på Migranorsk. Vi har hatt ei veksande gruppe av framandspråklege med behov for omfattande grunnleggande norskopplæring har derfor vore eit år med stort fokus på Migranorsk og oppfølging av framandsspråklege. Det har etter kvart vokse fram eit behov for å kunne tilby ein breiare intern arbeids- og avklaringsarena, for personar som treng det før dei får praksis i ei ekstern bedrift. Det konkrete arbeidet med å få til dette starta for alvor hausten Tilbodet om grunnleggande økonomisk rådgjeving for deltakarar viser det seg behov for, og blir tilbydd vidare. I perioden august 2014 mars 2015 arrangerer Origod arbeidsførebuande kurs for 12 innvandrarkvinner. Nøgde deltakarar og arbeidsgjevarar Deltakarane gjev tilbakemelding på i kva grad dei har fått informasjon om tiltaka, klagetilgang, rettar og plikter, og om dei er nøgde med bistanden dei har fått, ma. i høve til å komme nærare arbeidslivet og å få ein betre livskvalitet, mulighet til å utforme eiga plan, og om tiltaka er tilpassa deira behov. Svarfordelinga på dei skjema tiltaka er slik: Kriterium: 1 = I svært liten grad. 6 = i svært stor grad. Gjennomsnitt Samla for Origod bransjen Avklaring skjerma 5,0 4,8 Arbeidspraksis i skjerma verksemd (APS) 4,5 4,9 Kvalifisering i Arbeidsmarknadsbedrift (KIA) 4,8 4,8 Arbeid med Bistand 4,9 5,0 Vi ser at Origod sine score ligg nær opp til landsgjennomsnittet for alle tiltak. Alle BATT-resultata for Origod går fram av eigen Batt-rapport som ligg ute på heimesida til Origod Landsresultata for 2014 blir lagt ut på Attføringsbedriftene sine heimesider når rapporten er klar. Også dei spurte abeidsgjevarane er godt nøgde med samarbeidet. Alle som har svart, seier at Origod er ein trygg samarbeidspart og ønsker å samarbeide med Origod ved eit seinare høve. Vi har motteke 0 formelle klager på tenestene våre i

10 På veg mot fagbrev Ioana Seles og Anja Runde har begge som mål å bli fagarbeidarar i institusjonskokkfaget. Dei har allereie lang praksis frå kafékjøkkenet på Havglytt. Men sjølv om dei kan lage verdens beste utgåve av mors kjøttkaker og dei lekraste bakverk, kjem dei ikkje i mål utan bokleg lærdom. Vi tok kontakt med kokk og tidlegare kollega her på Origod, Håkon Bjåstad, som no jobbar som kokkelærar på Øyrane vidaregåande skule. Og han ville gjerne bidra til å få 2 nye kokkar i hamn. Her forstyrrar vi dei i full konsentrasjon om proteinar og vitaminar. Vi ønskjer lukke til fram mot målet! Kompetanseheving for deltakarane Fagopplæring: Via våre samarbeidsbedrifter lokalt og Opplæringskontoret for tilrettelagt fagopplæring, som Origod eig saman med Mentro, Sandane Industri og Sogneprodukt, kan Origod tilby fagopplæring innan alle fag. 9 lærlingar/lærekandidatar/praksiskandidatar har vore tilknytt Origod i 2014: Barne- og Institusjons- Prosess- CNC- Totalt Type ungdomsarb kokk industri Tømrar maskinering Lærlingar 1 1 Lærekandidatar Praksiskandidatar Sum: av desse har avlagt praktisk prøve/fagbrev (prosessindustrifaget). Kandidaten besto og gjekk direkte over i ordinært arbeid. 13 personar har vore til utprøving for fagutdanning. o 2 personar som var til utprøving, inngjekk ordinær lærekontrakt med lærebedrifta, og slutta i den forbindelse i Origod (delelagerfaget og betongfaget). o Avklaringa viste at fagutdanning var urealistisk for 4 av desse (mekaniske fag, omsorgsfaget), men dei fortsette alle i Origod for utprøving av evt. nytt yrkesmål. o 7 personar er pr i Origod for å prøve ut om det er realistisk å inngå avtale om fagopplæring (omsorgsfaget, elektrofaget, sveisefaget, bygg/anlegg, barne-og ungdomsarbeidarfaget, omsorgsfaget). 10

11 Anna formell kompetanse som deltakarar har oppnådd under opphald i Origod: Teori for fagbrev: Tverrfagleg eksamen i Barne-og ungdomsarbeidarfaget (3 delt). Tverrfagleg eksamen i Omsorgsfaget (1 delt). Språktestar: 6 personar har avlagt norskprøve via Vox, på nivå A1, A2 eller B1. Andre kurs/sertifikat mv: Lastebilsertifikat, trucksertifikat, bilsertifikat, kransertifikat, kurs elprodukter, tankvaskkurs, flisleggarkurs, rekneskapskurs (2 stk), datakurs/web-kurs, rekneskapskurs (2 stk), etablerkurs, motivasjonspsykologi, sertifisering Migranorsk (2 stk). Anna kompetansehevande aktivitet: Deltakarar har fått undervising og praksis i grunnleggande IKT, jobbsøking, kosthald og fysisk aktivitet, arbeids- og allmennorsk, og andre arbeidsrelaterte tema. Av desse har 32 personar deltatt på Migranorsk Deltakarar har fått undervisning og oppfølging i teorifag på grunnskulenivå og vidaregåande nivå, inkl. teori for fagprøve, iflg. deira individuelle handlingsplan. Deltakarar har deltatt på kurs i regi av sin eksterne arbeidsplass. Kosthalds- og livsstilsrettleiing Etter signal frå NAV og deltakarane har Origod lagt om kosthalds- og livsstilsrettleiinga frå å vere gruppebasert til å vert i hovudak individuell. Målgruppe er personar som har utfordringar med mellom anna overvekt og livstilssjukdomar som diabetes og høgt blodtrykk. Mange av deltakarane er heilt eller delvis sjukmelde, og har lukkast i å komme tilbake til jobb. Det er ikkje einsidig fokus på vekt, men på varig livsstilsendring, og er fundert på Kostråd frå Helsedirektoratet. Dei fleste melder at det viktigaste er at dei har gjort gode endringar i matvanar og aktivitetsnivå, som har ført til mellom anna auka energi, betre søvn og betre generell helse, som stabilt blodsukker og blodtrykk. Migranorsk Den veksande gruppa av framandspråklege med behov for omfattande grunnleggande norskopplæring som NAV har søkt inn dei siste par åra, har ført til at Origod i 2014 fekk behov for å tilsette ein person med Migranorsk som ansvarsområde. I 2014 har vi hatt over 2 årsverk som har jobba berre med dette i Florø og Svelgen. 3 nye Migranorskinstruktørar er sertifiserte, og vi har pr. i dag tilsaman 5 sertifiserte instruktørar. 32 deltakarar har brukt Migranorsk i løpet av året.tilbodet blir gitt både individuelt og gruppebasert, og ein nyttar hovudsakleg Migranorsk sine lærebøker i tillegg til den nettbaserte løysinga. Deltakarane er organiserte i 2 grupper, ei begynnargruppe med heilt grunnleggande norskundervisning, og ei vidaregåande gruppe, der norskundervisninga er bygt opp rundt samfunnskunnskap. Både NAV og deltakarane har meldt tilbake at dei er godt nøgde med utbyttet av Migranorsk. 6 personar har avlagt norskprøve via Vox, på nivå A1, A2 eller B1. 11

12 Tilsette ved Kvalifiseringsavdelinga. Bak: Ole Morten Strømmen, Anne Solheim Kleppe, Leif Dolve, Laila Andersen Totland, Sidsel Reksten. Framme: Sølvi Navelsaker (Havglytt), Joakim Berg Sundsøy, Jan Midtbø, Camilla Øvstetun, Ellen Frøyen. Ressursar i kvalifiseringsarbeidet i 2014 Kvalifiseringsavdelinga besto pr av 9 medarbeidarar med brei erfaring og kompetanse, fordelt på 7 heile og 2 50 % stillingar. I tillegg til medarbeidarar i kvalifiseringsavdelinga, har avdelingsleiar på Havglytt og produksjonssjef i mekanisk avdeling oppfølgingsansvar for deltakarar i deira avdelingar. Også dei øvrige ordinært tilsette på Havglytt og i mekanisk avdeling (tilsaman 4 personar i 2014) har delteke i opplæring av deltakarar i desse avdelingane. Avdelinga har medarbeidarar med formell bakgrunn som sjukepleiar, pedagog, ergoterapaut, fysioterapaut, økonomi og administrajson, sal og marknadsføring, fleirkulturell forståing, og med erfaring frå personalarbeid, offentleg administrasjon, helsevesen/rusomorg/innvandrarar, og offentleg og privat næringsliv. Våre medarbeidarar har også påbygging med rettleiingskompetanse, arbeid med spesielle grupper som ADHD, Asperger og Tourettes syndrom, fleirkulturelt arbeid og motivasjonsarbeid. Vi har sertifiserte instruktørar på kosthald og livsstilsendring, Migranorsk, og medarbeidarar med trenarkompetanse og med kompetanse på økonomisk rådgjeving. Vi nyttar karriererettleiingsverktøy (SCI-A/SCI-S) saman med Work Interest Explorer (WIE) og Jobb-Pix i arbeidet, og har sertifiserte rettleiarar til dette. Vidare er alle i kvalifiseringsavdelinga kursa i Motiverande Intervju, og nokre i LØFT- og coaching-metodikk. Kompetanseheving har vore ein sentral del i utviklinga av kvalifiseringsarbeidet. Kompetanseheving gjennom deltaking i kurs/konferansar og deling av kompetanse internt, mellom anna i avdelingsmøte, er verkemiddel som vert nytta. Vidare nyttar vi oss av kompetanse som finst i nærområdet ved å invitere ressurspersonar til Origod for aktiv kompetanseutveksling. 12

13 Tabellen viser oversikt over gjennomførte kompetansehevingsaktivitetar i 2014, til saman totalt 87,5 kurs-, studie-, konferanse- og temadagar. Dagar Tal delt. Dagsverk Arrangør Tema Attføringsbedriftene i NHO Migranorsk instuktørkurs Attføringsbedriftene i NHO Fagkonferansen Attføringsbedriftene i NHO Kurs Aspergers syndrom Attføringsbedriftene i NHO Attføringskonferansen Fagkonferanse for daglege leiarar og Attføringsbedriftene Vest attføringspersonale Proplan Brukarkonferanse Equass Norge Sertifiseringskurs Equass Mentro/Attføringsbedriftene i NHO Kurs Aspergers syndrom 0,5 1 0,5 NAV Arbeidslivssenter Erfaringssamling NAV Arbeidslivssenter IA-dagen NAV Sogn og Fjordane Erfaringssamling Opplæringskontoret for tilrettelagt fagoplæring (OKTF) Fagdag 0,5 1 0,5 OKTF Vigo-opplæring 0,5 7 3,5 Origod/OKTF Fagdag Origod AS Strategisamling Origod/Sandane Industri Temadag Jobbklubb Innvandrarkvinner S&F. Fylkeskommune/Fagskulen Instuktørkurs for læringar S&Fj. Fylkeskommune Kurs karriererettleiing UDI/Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Fagkonferanse introduksjonsordninga Samarbeidet med NAV NAV Sogn og Fjordane Origod AS er godkjent som leverandør av skjerma tiltak fram til og med 2020, men inngår årlege avtaler. Det har vore fleire møte med NAV Sogn og Fjordane, der Origod åleine har deltatt, saman med dei andre attføringsbedriftene i fylket og/eller saman med dei lokale NAV-leiarane. Leiinga ved NAV Sogn og Fjordane har også vitja i Origod i Lokale NAV-kontor Vi har eit godt uformelt samarbeid med saksbehandlarane ved alle aktuelle NAV-kontor i enkeltsaker. NAV Flora Samarbeidet med NAV Flora har vore vidareført etter same mal som i Det er blitt halde 10 møter i Rådgjevande utval (RGU) med totalt 225 saker. Saker som er blitt handsama gjeld: Inntak, avslutning, arbeidsavtaler, overføringar mellom tiltaka og andre forhold som er knytta til den enkelte deltakar. I tillegg nyttar både NAV og Origod RGU aktivt som eit fagleg forum for utvikling av kvaliteten i tiltaksarbeidet. RGU var i 2014 samansatt av representantar frå Origod, NAV og tilsynslege. 13

14 NAV Bremanger Etter at Origod opna eige kontor i Svelgen november 2013, har samarbeidet med NAV Bremanger auka i omfang, særleg rundt framandspråklege med behov for norskopplæring og arbeidstrening. Den av jobbkonsulentane ved Origod som har flest deltakarar i Bremanger, er no i kommunen omlag 1 d pr. veke. I møte med NAV Bremanger er der samtaler vedrørande inntak, avslutning og andre forhold vedrørande enkeltsaker/deltakarar. NAV Askvoll, NAV Førde, NAV Naustdal, NAV Gaular, NAV Gloppen Det har vore aukande samarbeid med fleire av desse NAV-kontora i Tenesteleveranse Skjerma tiltak Origod har hatt 58 heile plassar i skjerma tiltak: Avklaring 7 plassar, APS 15 plassar, AB 20 plassar, KIA 14 plassar, TIA 2 plassar. Vi har styrt i høve til rammene frå NAV Sogn og Fjordane, men har hatt høve til eit meir fleksibelt uttak enn tidlegare. Gjennomsnittleg deltakartal til einkvar tid har vore 70,7. Figuren under viser korleis vi har levert i forhold til dei tildelte rammene. Skjerma tiltak - rammer og leveranse 2014 (gjennomsnitt for året) Ramme (godkjente plassar/mnd.verk) Resultat (brukte plassar/mnd.verk) 19,1 20,0 19,9 15,0 14,0 16,8 7,0 8,8 2,0 2,5 Avklaring Arbeidspraksis Arbeid med Bistand Kvalifisering Tilrettelagt arbeid 14

15 Tilbodsbaserte tiltak Figuren under viser bruken av tilbodsbaserte tiltak i Origod sitt geografiske nedslagsfelt. Gjennomsnittleg deltakartal til einkvar tid i dei 3 tiltaka tilsaman har vore 24,5. Dette er vesentleg meir enn føregåande år. Tilbodsbaserte tiltak leveranse ,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Avklaring Arbeidsretta Rehabilitering Oppfølging Totalt Origod er i tillegg hovudleverandør med ansvar for administrering av desse tiltaka i Sunnfjord og Sogn, der oppfølginga av deltakane skjer i samarbeid med Mentro AS og Sogneprodukt AS. Det har alt i alt vore ein ujamn bruk av desse tiltaka rundt om i fylket. Jobbklubb for innvandrarkvinner På vegne av NAV Flora arrangerer Origod jobbklubb-kurs for 12 innvandrarkvinner. Dei starta i august 2014 og avsluttar i mars 2015, og møter på Origod dagleg når dei ikkje er i praksis. Hovudfokus har vore på norsk samfunn, norsk språk og arbeidspraksis. Eigen kursleiar, med brei bakgrunn frå multikulturelt arbeid, er rekruttert til dette formålet. Deltakarane har vore i arbeidspraksis innan industri, butikk, reinhald, skule/barnehage og frisør. 2 av deltakarane har avlagt norsktest via Vox. Innvandrarsenteret Samarbeidet med KF Innvandrarsenteret om norsktrening gjennom Migranorsk og praksis/arbeidsutprøving for innvandrarar har fortsett i

16 Jobbklubb Innvandrarsenteret Oppfølging Arbeidsretts Rehabilitering Avklaring arbeidsretta Tilrettelagt arbeid i AMB Kvalifisering i AMB Arbeid med bistand APS Avklaring skjerma Stå på-vilje løner seg! Det er mange år sidan Bremanger-dama May Britt Ryland sette sitt personlege mål om å få si inntekt av å vere fotterapeut. Men korleis kunne det skje? Jau, gjennom å vere viljug til å flytte til Bergen for å ta utdanning, pendle til Førde for å få praksis, og til at ho no pendlar til Florø for å arbeide. Samstundes jobbar ho med å kunne starte for seg sjølv på heimlege trakter. Så takka vere May Britt sin uthaldenhet og eit godt samarbeid med NAV og Origod, går snart alle vonde bremanger-bein ei lysare framtid i møte! Gjennomstrøyming deltakarar 2014 Sum Deltakarar pr Begynt i perioden Slutta i perioden Deltakarar pr Tabellen viser at det har vore størst gjennomstrøyming i dei to avklaringstiltaka og i oppfølgingstiltaket. Vi ser også at særleg APS-tiltaket har vore mykje nytta i Ved slutten av året hadde vi inne 23 fleire deltakarar enn ved starten av året. 16

17 Resultat sluttårsaker arbeidsretta tiltak 2014 Tiltak Arbeid Anna aktiv Ikkje aktiv Veit ikkje Slutta Avklaring skjerma 3 løysing 28 løysing APS AB KIA TIA Avklaring arbeidsretta ARR Oppfølging Samla BATT-rapportane viser prosentvis fordeling på sluttårsak i dei ulike tiltaka for Origod (sjå for heile landet på Attføringsbedriftene sine heimesider når rapporten er klar. 78 personar har slutta heilt i Origod i Av desse har 33 personar gått til arbeid. Desse utgjer 42,2 %. 153 personar har totalt sett slutta i dei ulike tiltak i Fordelinga på dei ulike sluttårsakene for alle som er slutta i tiltaka går fram av figuren under. Sluttårsaker 2014 Arbeid og utdanning Anna aktiv løysing Ikkje aktiv løysing Veit ikkje 0 % 25 % 21 % 54 % 17

18 Oversikt over tiltaka 2014 Origod er leverandør av følgjande arbeidsretta tiltak: Tiltak Formål Målgruppe Innhald Maks. tid Avklaring Kartlegging og vurdering av arbeidsevne og bistandsbehov for å få eller behalde arbeid... større oppfølgingsbehov enn NAV kan tilby (med eller utan arbeidsforhold). Systematisk kartlegging og avklaring. Rettleiing (sjansar i forhold til arbeidsmarknaden). Arbeidsutprøving kan inngå. Opplæring/oppfølging på jobbsøking veker Avklaring i skjerma verksemd.. fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid. 12 veker Arbeidsretta rehabilitering (ARR) Styrke arbeidsevna og bidra til meistring av helserelaterte og sosiale problem som kan vere til hinder for deltaking i arbeidslivet... fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid. For deltakarar med eller utan arbeidsforhold. Arbeidsførebuande trening. Arbeidsutprøving. Kontakt med arbeidslivet. Generell opptrening. Funksjonsfremmande trening. Opplæring. Motivasjon. Trening i sosial meistring. Livsstilsendring veker Arbeidspraksis i skjerma verksemd (APS) Bidra til å prøve ut den enkelte sine sjansar på arbeidsmarknaden. Bidra til å styrke deltakarane sine muligheter til å komme i arbeid eller utdanning.... fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid, og med behov for tett og brei oppfølging. Tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Utarbeide plan år Oppfølging Bistand til den enkelte deltakar med sikte på å få eller behalde arbeid, eventuelt gjennomføre eit arbeidsretta tiltak... større oppfølgingsbehov enn NAV kan tilby. For deltakarar med eller utan arbeidsforhold. Motivering. Veiledning og råd til både tiltaksdeltakar og arbeidsgjevar. Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter. Bistand til å søke arbeid. Bistand til tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon. Kan kombinerast med andre tiltak som opplæring, arbeidspraksis og lønstilskot mnd. x 2 (3 år i særlege tilfelle) Arbeid med Bistand (AB) Integrering av personar med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv... fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid, og har behov for tilrettelegging og oppfølging. Kartlegging. Bistand til å finne eigna arbeidsplass. Tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen. Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter. Råd og veiledning til arbeidsgivar/ tiltaksarrangør. 3 år (+ 6 mnd. ved evt. overgang skule eller soning) Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) Formidling til ordinært arbeid eller eigenfinansiert utdanning... fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid, og har behov for opplæring og arbeidstrening. Kompetanseheving gjennom arbeidstrening og opplæring. Fagopplæring. 2 år eller til fag-kompetanse er nådd Tilrette-lagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA) Gje eit varig arbeidstilbod... fått nedsett si arbeidsevne varig og vesentleg, og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Kompetanseheving gjennom arbeidspraksis. Formidling skal vurderast. Uav-grensa Skjerma tiltak Tilbodsbaserte tiltak 18

19 Origod AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad 8 0 Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ( ) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Origod AS Organisasjonsnr

20 Origod AS Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2, Maskiner og anlegg 2, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2, Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer 4, Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsregnskap for Origod AS Organisasjonsnr

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen 3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen Toårsmelding og regnskap 4 Indremisjonsforbundet, toårsmelding 2011-2012 8 Årsregnskap for ImF 2011-2012 10 Konsernregnskap for ImF 2011-2012 13 Årsmelding

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet.

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet. ÅRSMELDING 2005 HMS HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den daglege drifta. Dette

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

en mangfoldig bedrift

en mangfoldig bedrift Årsrapport 2011 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Selger Reidun Torgrimsen Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi, IT og Kvalitet Attføringsleder Ingrid Reve VTA,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer