Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8. Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8. Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn"

Transkript

1 MULTICONSUL, Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Thor Dahl AS Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8 Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn Dato: Rev. - Dato 17. oktober 2005 Oppdrag Rapportnr Oppdragsleder: Geir Solheim Sign.: L((a,cue Saksbehandler: Knut ReistadGunnar Brønstad Sign.:, Kontaktperson hos Oppdragsgiver: Einar A. Sissener Sammendrag: Multinsult har på oppdrag fra Thor Dahl AS utført miljøtekniske grumundersøkelser på området "Framnæs midtre", som er en del av det gamle verftsområdet på Framnæs, og som består av feltene K I, Bl-B2, F7 og B8. Undersøkelsene ble utført på søndre del av felt Kl og på felt B8. Det planlegges et nærings- og skolebygg på den søndre delen av felt K I og 3 boligbygg med inntil 8 etasjer inkludert parkering på felt B8. I tillegg skal det etableres ny adkomstvei mellom feltene. Veien vil bli relativt bratt, og terrenget må heves ca 2,5 m mot bryggefronten nordvest og syd for felt B8 for å få akseptabelt fall. Resultatet av den miljøtekniske undersøkelsen ble rapportert i rapport En risikovurdering av påvist forurensning i forhold til planlagt utbygging foreligger i rapport Risikovurderingen konkluderte med at det er påvist kvikksølvkonsentrasjoner som kan overskride akseptkriteriet der den vestre boligblokken uten parkeringskjeller skal bygges. Det er ingen helsefare forbundet med de øvrige arealbrukskategoriene. Denne rapporten utgjør en tiltaksplan som skal følges ved detaljprosjektering og gjennomføring av utbyggingen på søndre del av felt K I og på felt B8. Følgende tiltak beskrives: All forurenset grunn innenfor reguleringsområdet vil bli tildekket ved at det foretas en betydelig oppfylling over dagens terrengnivå. Det skal iverksettes tiltak for å fjerne mulig risiko for gassinntrengning fra grunnen inn i den vestre boligblokken som skal bygges uten parkeringskjeller. Ved behov for graving i mulig forurenset grunn, skal alle forurensede gravemasser håndteres på en forsvarlig måte. Tiltaksplanen beskriver hvordan eventuell graving i forurenset grunn kan gjøres. AS Hoffsveien 1 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: Fax: onarkiv kapport r4.doc

2 Framnæs midtre, Sandefjord Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Prosj ektbeskrivelse Ori entering om prosj ektet Tidsplan for arbeidene 3 Grunnforhold og hydrogeologi 3 Milj ømål 4 Oppsummering av utførte miljøundersøkelser Beskrivelse av forurensningssituasjonen Konklusjon risikovurdering Konklusjon vurdering av tiltaksbehov 5 Tiltaksplan Generelt Valg av tiltak Tiltaksmetoder Gassbeskyttende tiltak under nybygg Tildekking av utendørs arealer Oppgravingsortering Mellomlagring. Disponering av gravemasser Tiltak for å forhindre forurenshing i tiltaksperioden Spredningutslipp i tiltaksperioden Beredskap. HMS 8 Kontroll og overvåkning. Dokumentasjon Kontroll og overvåkning Sluttrapport 9 Tegninger Oversiktskart 1: A Borplan Vedlegg Vedlegg A: Reguleringsplan og illustrasjonsplan Franmes Midtre B: Visuell fremstilling forurensningsnivå. Arealavgrensning påvist forurensning Vedleggsrapporter Rapport : Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport : Risikovurdering gb o:arkivrapport810007r4.doc 17. oktober 2005 Side 2 av 9

3 Framnæs midtre, Sandefjord Innledning Multinsult har på oppdrag fra Thor Dahl AS utført miljøtekniske grunnundersøkelser på området "Framnæs midtre", som er en del av det gamle verftsområdet på Framnæs. Området Franmæs er registrert i SFTs database over forurenset grunn som lokalitet nr Området "Framnæs midtre" består av feltene Kl, B1-B2, F7 og B8, se vedlegg A. Undersøkelsene ble utført på søndre del av felt K1 og på felt B8. Resultatet av den miljøtekniske undersøkelsen ble rapportert i rapport Rapport inneholder en risikovurdering av påvist forurensning i forhold til planlagt utbygging og arealbruk på feltene Kl og B8, samt i forhold til omkringliggende miljø. På grunnlag av gjennomført risikovurdering er det i denne rapport utarbeidet en tiltaksplan for den planlagte utbyggingen. Prosjektbeskrivelse 2.1 Orientering om prosjektet Det planlegges et nærings- og skolebygg på det ledige arealet som i dag blir brukt til parkering på den søndre delen av felt Kl. På felt B8 planlegges det 3 boligblokker med underliggende parkeringshus under og mellom de to innerste blokkene, se illustrasjonsplanen i vedlegg A. Boligblokken nærmest sjøen etableres uten kjeller på oppfylt grunn over dagens terreng. Fra Framnæsveien skal det etableres en ny adkomstvei mellom felt Kl og felt B2, F7 og B8. Tterrenget må heves ca 2,5 m mot bryggefronten nordvest for felt B8 for å fa akseptabelt fall på veien. 2.2 Tidsplan for arbeidene Det foreligger foreløpig ingen hovedtidsplan for grunnarbeidene, dvs, den del av utbyggingen som konkret vil kunne berøre forurenset grunn. De første grunnarbeidene forventes å starte tidligst sommeren Grunnforhold og hydrogeologi Området er dominert av en markert fjellskjæring i øst, med delvis utsprengt og utfylt område mot tilgrensende midtre kai (kai 5) i vest. Undersøkelser på søndre del av felt Kl indikerer fyllmasser over antatt fiell i 0,5 0,6 m dybde. På felt B8 er det svært varierende dybder til fjell, noe som indikerer skråfjell i grunnen. Det er registrert en dyp renne med løsmasser fra sør mot nord over felt B8, mellom kai 5 og den opprinnelig fjellfoten. Boringene i dyprenna har varierende fjelldybde mellom 9,4-28 m under terreng. Grunnvannet ligger mellom 1,2 3 m under terreng på vestre del av felt B8. Grunnvannsnivå ligger derfor i løsmassene (hovedsakelig utfylte masser) på vestre del av felt B8 og videre mot kai 5. På øvrige deler av de undersøkte feltene ligger grunnvannsnivå under fjelloverflaten. For noe mer detaljert beskrivelse av grunnforhold vises til rapportene og gb 17. oktober 2005 Side 3 av 9 o:arkivrapport810007r4.doc

4 Framnæs midtre, Sandefjord 4. Miljømål Tiltakshaver har etablert følgende miljømål for bolig- og næringsutbyggingen midtre: på Framnæs Det skal ikke være fare for helse- og miljøskader som følge av fomrensninger i grunnen for mennesker eller dyr som oppholder seg på området. Det skal ikke foregå uakseptabel spredning av helse- og miljøskadelig forurensning Det skal ikke skje utlekking til sjø som kan være skadelig for det akvatiske miljø Det skal ikke være sjenerende lukt fra grunnen For at miljømålene skal oppfylles er det som grunnlag for denne søknaden utført en risikovurdering av påvist grunnforurensning (kfr. rapport nr ). Oppsummering av utførte miljøundersøkelser 5.1 Beskrivelse av forurensningssituasjonen For en detaljert beskrivelse av forurensningssituasjonen vises til kap. 5 i rapport nr Tegning nr. 1 viser lokalisering av undersøkelsespunktene. Forurensning i jord Forurensningsnivå for de viktigste miljøgiftene er visuelt fremstilt i vedlegg B. Det er i praksis kun påvist forurenset grunn på felt B8. Tabell 1 og 2 inneholder gjennomsnittlige og maksimale påviste konsentrasjoner av miljøgifter i 15 prøver fra felt B8. Tabell 1 Resultater av olje-, PAH- og PCB-analyser (mgkg tørrstoff) Prøvegrop Olje Clo- Olje C12- Olje C16- Sum oljesum Benzo- PCB7 C12 C16 C35 PAH16 a ren Gjennomsnitt <5,0 6 1) 143 1) ) 4,3 2) 0,02 (av 15 røver) Maks. verdi ,162 SFTs nor nr ,1 0,01 Konsentrasjoner over normverdien er uthevet Gjennomsnittlig oljekonsentrasjon, eksklusiv PG8 og PG, som begge hadde klart høyere oljeinnhold enn i øvrige prøvegroper Gjennomsnittlige PAH-konsentrasjoner er eksklusiv maksimalverdiene (prøve PGI.1) Tabell 2 Prøvegrop Resultater av tungmetallanalyser (mgkg tørrstoff) Arsen Bly Kadmium Sink Nikkel Krom Kobber Kvikk- (As) Pb (Cd) (Zn) (Ni) (Cr) (Cu) solv (Hg) Gjermomsnitt ,4 (av 15 røver) ,8 803 Maks. verdi , SFTs norm Anm.: Konsentrasjoner over normverdi er uthevet For vurdering av forurensningsnivå vises til rapport gb 17. oktober 2005 Side 4 av 9 o:arkivkapport810007r4.doc

5 Framnæs midtre, Sandefjord Forurensning i grunnvann Det er etablert 2 grunnvannsbrønner nær kai 5. Begge brønner er prøvetatt en gang. Prøve B2 hadde et svakt forhøyet innhold av oppløste hydrokarboner (olje) i forhold til drikkevannsnorm. If1g. laboratoriet kan B2 inneholde rester av diesel. Som forurensningsnivå regnes oljeinnholdet likevel som lavt (< 0,23 mg1). Med unntak av en forhøyet verdi for nikkel er det ikke påvist konsentrasjon av tungmetaller over Helsedepartementets drikkevannsnorm i vannprøvene. Det er ikke påvist PCB i noen av prøvene. Prøve B2 er svakt forurenset av PAH. Av det totale PAH-innholdet på 4,3 jigliter utgjør naftalen 2,9 ggliter. Generelt er grunnvannet lite påvirket av forurensningene på området, som antas å være sterkt bundet til jordpartiklene. Dette tyder på at det skjer liten transport av oppløste stoffer fra land og til sjøen. Området er påvirket av sjøvannsinntrengning avhengig av tidevannsnivå. 5.2 Konklusjon risikovurdering Rapport inneholder en risikovurdering av forurensningsituasjonen i forhold til planlagt utbygging og miljømålene i kap. 4. Området mellom ny vei og sjøen ligger utenfor reguleringsgrensen og skal opparbeides i en senere fase. Dette området omfattes derfor ikke av risikovurderingen. Det er beregnet akseptkriterier (dvs, akseptable forurensningskonsentrasjoner) for arealbrukskategoriene "Nærings- og skolebygg", "Boliger på oppfylt grunn" og "Grøntområde (dvs, utendørs boligareal) kjørearealer". For infoimasjon om de beregnede akseptkriteriene vises til kap i rapport Resultatet av risikovurderingen kan oppsummeres som følger: Det er ikke påvist forurensning som innebærer konflikt med planene om ny vei, nærings- og skolebygg på felt Kl eller grøntarealer på felt B8 (ut fra forutsetningen om en betydelig oppfylling over dagens terreng der grøntarealer og ny vei etableres). Teoretisk sett kan påvist grunnforurensning gi spredning av flyktige komponenter (kvikksølv) til boligblokken som bygges uten parkeringskjeller lengst vest på felt B8, dersom kvikksølvet opptrer i elementær form eller som en flyktig organisk kvikksølvforbindelse. I så fall kan dette forholdet komme i konflikt med miljømål nr. 1, 2 og 4. Det vurderes at det ikke er risiko for at det vil foregå forurensningsspredning bryter med miljømål nr. 3. til sjøen som 5.3 Konklusjon vurdering av tiltaksbehov Helserettet tiltaksbehov Ved etablering av den vestre boligblokken på oppfylt grunn på felt B8 må det benyttes oppfyllingsmasser som kan sikre god utlufting av grunnen under boligblokken. Som en ekstra sikkerhet må det også vurderes om det er behov for å legge en gasstett membran under boligblokken. Miljørettet tiltaksbehov Det er ikke funnet behov for å iverksette noen tiltak for å forhindre forurensningsspredning sjø eller i forbindelse med fremtidig beplantning på undersøkt område. til gb 17. oktober 2005 Side 5 av 9 o:arkivrapport810007r4.doc

6 Framnæs midtre, Sandefjord Tiltaksbehov i anleggsfasen Tiltak i anleggsfasen vil bare være nødvendig dersom det skal utføres arbeider som medfører graving i forurenset grunn. 6. Tiltaksplan 6.1 Generelt Tiltaksarbeidene må planlegges i detalj i forbindelse med detaljprosjektering av vei og bygninger. Det kreves planer for håndteringen av alle gravemasser dersom det skal gjennomføres utgravning som kan berøre forurenset grunn. Valgt entreprenør for grunnarbeidene skal utarbeide alle systemer og planer for internkontroll og kvalitetssikring av egne og underleverandørers arbeider. 6.2 Valg av tiltak Følgende tiltak vil bli gjennomført for å møte miljømålene: All forurenset grunn innenfor reguleringsområdet vil bli tildekket ved at det skal foretas en betydelig oppfylling over dagens terrengnivå. Det skal iverksettes tiltak for å fjerne mulig risiko for gassinntrengning fra grunnen inn i den vestre boligblokken som skal bygges uten parkeringskjeller, se kap Ved behov for graving i mulig forurenset grunn, skal alle forurensede gravemasser håndteres på en forsvarlig måte, se kap Tiltaksmetoder Gassbeskyttende tiltak under nybygg Det skal utføres tiltak mot mulig inntrengning av gass i boligblokken uten parkeringskjeller, da deler av denne skal bygges på forurenset grunn. Tiltaket må detaljprosjekteres samtidig med prosjekteringen av boligblokken. Følgende tiltak kan være aktuelle, eventuelt en kombinasjon av flere tiltak: Det benyttes oppfyllingsmasser under boligblokken som kan sikre god utlufting Det legges opp til passiv utlufting av bærelaget under gulvet i 1 etasje i boligblokken. Det skal være mulig å sette på et aktivt sug med vifter dersom dette skulle vise seg nødvendig (meget lite sannsynlig). Etablering av en gasstett membran under laveste gulv. Utforming og plassering av membranen må tilpasses fundamenteringsplanene for byggeprosjektet. Tett dekke av betong med tette fuger og gjennomføringer kan være tilstrekkelig gb 17. oktober 2005 Side 6 av 9 o:arkivrapport810007r4.doc

7 Framnæs midtre, Sandefjord Tildekking av utendørs arealer Prosjektet medfører full opparbeidelse av alle utendørs arealer med kjøre-parkeringsareal og grøntområder og andre oppholdsområder. Der det er påvist forurenset grunn av betydning innenfor reguleringsgrensen vil det bli foretatt en betydelig oppfylling med rene masser (> 1,5 m). Det er ikke behov for ytterligere tildekking av restforurensning under utearealer Oppgravingsortering Det foreligger pr. i dag ingen konkrete planer om graving i forurenset grunn. Prosjektet vil uansett utformes slik at behovet for graving i forurenset grunn vil være meget begrenset. Det er her likevel beskrevet forholdsregler som skal følges ved eventuell graving i forurenset grunn. Graving i mulig forurenset grunn krever en oppfølging med prøvetaking og kjemiske analyser av gravemassene. Prøveuttaket kan eventuelt foregå på et mellomlager for forurensede masser, se kap Gravingen må følge en graveplan som inkluderer følgende punkter: Gravearbeidene skal utføres slik at mulig forurensede masser ikke blandes med antatt rene masser. All graving i mulig forurensede fyllmasser skal, så fremt praktisk mulig, foregå tørt. Dersom det må graves i forurensede masser i vannfylt grop, må det vurderes om det er behov for avbøtende tiltak for å forhindre forurensningsspredning til sjøen. Dersom det må lenses vann fra gravegrop i forurensede masser, må håndteringen av dette vannet vurderes. Vannet kan ikke lenses til sjø dersom det ikke dokumenteres at det er tilstrekkelig rent, se også kap Det skal finnes av en plass innenfor eiendommen for sortering og eventuell grovsikting av mulig forurensede gravemasser, samt melloinlagring av forurensede masser. Mellomlagring skal skje på en slik måte at det ikke oppstår forurensningsspredning til omgivelsene og underliggende grunn. For disponering av forurensede fyllmasser se kap Naturlig grunn under fyllmassene anses som rene, og forutsettes å kunne disponeres som rene masser. Større gjenstander av metall, betongrester og tremateriale skal frasorteres under oppgravingen. Også stein og blokk frasiktes der dette er praktisk for å redusere mengde forurensede masser. Fraksjoner over 20 mm kan benyttes fritt som fyllmasse på området. Siktingen må ikke forårsake forurensningsspredning. 8. Nødvendig utstyr for håndtere uventede forurensingssituasjoner må være tilgjengelig. Provetaking og analyser av masser Et gravetilsyn skal være tilgjengelig under utgravingen for å vurdere håndtering av forurensede masser og ta prøver. Det skal føres en logg med oversikt over utført arbeid og masseregnskap gb 17. oktober 2005 Side 7 av 9 o:arkivrapport810007r4.doc

8 Framnæs midtre, Sandefjord Mellomlagring. Disponering av gravemasser Forurenset masse som kan forårsake forurensningsspredning skal mellomlagres på tett underlag. All mellomlagring skal foregå på en måte som gjør det lett å skille mellom lagrede masser og underliggende ren grunn ved opplasting. Av mulig forurensede masser som skal gjenbrukes skal det tas 1 prøve pr m3 for å dokumentere at massene ikke er forurenset over etablerte grenseverdier. Fra hver haug skal det taes en representativ blandprøve (minst 10 delprøver). Prøvene analyseres på PAH, tungmetaller og olje. Avhengig av forurensningsgrad kan massene disponeres som følger: Rene masser og utsprengt f.jell kan transporteres til entreprenørens deponi for rene masser. Forurensede masser skal leveres til godkjent mottak eller behandles på stedet. Dersom det er ønskelig å gjenbruke lite forurensede gravemasser innenfor prosjektområdet, må det søkes kommunen om tillatelse til dette Tiltak for å forhindre forurensning i tiltaksperioden Det er en klar målsetning at utbyggingen ikke skal føre til uønskedeuforutsette hendelser med spredning av forurensning. Forholdsregler i anleggsfasen skal hindre uønskede hendelser. Håndtering av vann Graving i forurensede masser skal så langt mulig foregå tørt. Det skal ikke forekomme ukontrollerte utslipp av lensevann fra gravegroper i forbindelse med graving i slike masser. Dersom det likevel oppstår behov for lensing av vann som kan være forurenset, må vannet behandles før det slippes ut. Pumping gjennom et sandfilter kan da være aktuelt. Oljeutskiller skal være lett tilgjengelig i tilfelle man må håndtere oljeholdig vann under oppgravingen. Stovfluktluktproblemer Ved problemer med støvflukt skal det foretas vanning eller tildekking av masser som avgir støv. Det er ikke ventet at det vil oppstå sjenerende luktproblemer i forbindelse med eventuell graving i forurensede masser. 6.4 Spredningutslipp i tiltaksperioden Byggherren vil kreve at arbeidene ikke skal føre til utslipp utover det som kommunen gir tillatelse til. 6.5 Beredskap. HMS Entreprenøren skal før anleggstart levere en HMS- og beredskapsplan for den valgte utførelsen for byggherrens godkjennelse. Beredskapen skal omfatte tilgjengelig utstyr på anlegget for å takle mulige, akutte forurensningssituasjoner og en handlingsplan for uventede situasjoner forurensningsfunn. Beredskapsplanen med varslingssystem skal være kjent av alt personell ved tiltaket. Det skal fremgå hvem som skal kontaktes ved ulike typer uhell og akutte forurensningssituasjoner gb 17. oktober 2005 Side 8 av 9 o:arkivrapport810007r4.doc

9 Framnæs midtre, Sandefjord Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal anleggsleder straks varsle brannvesenet iht. "Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning" fastsatt av Miljøvemdepartementet Samtidig skal melding gis til Sandefjord kommune snarest mulig. Personlig verneutstyr kreves primært for å beskytte mot hudkontakt ved eventuell graving i forurenset grunn. Alt personell som skal involveres i tiltaksarbeidet skal infoi meres om forekomst av eventuelle farlige stoffer og deres egenskaper og mulige helsefarer. Det kan oppstå oljelukt ved eventuell graving i områder med sterkt oljeforurensede masser. Ved plagsom lukt bør det benyttes maske ved oppgraving eller graving fra vinden hvis mulig. Det ventes ikke at det vil oppstå støvproblemer, da massene inneholder mye stein og vil være jordfuktige. 7. Kontroll og overvåkning. Dokumentasjon 7.1 Kontroll og overvåkning Overvåkning vil bli utført av entreprenør og byggherre. Behov for å overvåke sjømiljøet i anleggsperioden vil bli vurdert når utbyggingen er detaljprosjektert. Entreprenøren skal overvåke sine egne prosesser og dokumentere resultater og utslipp. Byggherren er ansvarlig for all endelig rapportering til forurensningsmyndighet i henhold til tillatelse for tiltak. 7.2 Sluttrapport Det vil bli laget en sluttrapport for utføring av arbeidet som skal inneholde oversikt over alle prøver og analyser, faktiske mengder av masse som eventuelt er fjernet og mellomlagringtsluttdisponering av disse, samt beskrivelse av restforurensning i grunnen gb 17. oktober 2005 Side 9 av 9 o:arkivrapport810007r4.doc

10 y;}' Botn Hansrød StangeF'r' ;1 a - ''Bergan '., 7 4 Sk-åre, " ti -.Solløkki?,) gåker Sjuvel ga ti Hagaløkk ' Hauden ø lur Sudd -,; )5M. aitgein A 'Lia V stange, dre, 384 I : 34berg, :: HjelThb I.. reiksrnail. sørkmx. delene c'-`-:granh'.,-, IFriorrrråde-!Enga Vånnøya - Eund?" Paudnebben_ ''Beinskjæra Sjøbakken Buerøya,, Heuesøya- Friområ~ ' Friområde - Skogan,i Stø Be Eia Tall, Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. OVERS I KTSKART Or9inalformatA4 Tegningens filnavn Fag Geoteknikk Målestokk FRAMNÆS MIDTRE 111 IT CO N S I.T ) AS THOR DAHL 1: AS Kilengaten 1, Pb. 1287, 3105 Tønsberg Tel.: Fax.: Dato Konstr.tegnet Kontrollert Godkjent SSJ Oppdragsnr Tegningsm. 0 Rev. III

11 Fj11 Po D FELT 1 r0.140 P0,150 ' AAAAA Utsprengt fjell.., -....,. -- 0,51-3,0 i.. A Å,.._.. FELT 8 ' ') " " ) A-A A FjeIl,,,, , c. Lv ' ,9..., Aw Po 41 lo -,. 2o -, 00 ;"813,6, ,0 -'... N -r, r -... f'y 11 Fjell ,5+2,5 UTFØRTE GRUNNUNDERSØKELSER PÅ FRAMNÆS MIDTRE Felt 2: Rapport G T 740 av 1983 Det ble utført 19 dreiesonderinger med registrering av varierende fjelldybde mellom 0,6-8,6 m. Felt 8: Boringene uført på felt 8 viser svært varierende dybder til fjell. Det er registrert en dyp renne med løsmasser fra sør mot nord over felt 8, mellom kai 5 og utsprengt område I dyprenna er det registrert et topplag av fyllmasser over et mektig bløtt lag med lav bormotstand over faste masser til fjell. Boringene i dyprenna viser fjelldybder mellom 9,4 til 28 m. Felt 1 - Søndre del: Grunnen består av fyllmasser over fjell. Dybden til fjell i undersøkte punkter varierer fra 0,3 til 0,6 m. Felt 7: På felt 7 er det ikke utført grunnundersøkelser. Mye av området er fjell i dagen ,0.1.5 TILNÆRMET REG.GRENSE FRAMNÆS MIDTRE tiek ,8 Fjell A A Fjell A A FjeIl_ AAA AAA', OREISONDERING 0 PROVESERIE C) TOTALSONDERING o ENKEL SONDERING D PRØVEGROP -1- VINGEOORING RAMSONDERING 1'OYK606EIESON000)NG PORETREKKMALING LX FJELLKONTROLIBORING KJF RNEBORING GRUNNVANNSIAAIING TERRENG (BUNN)KOTE BORBULL NR. ANTATT FJELLKOTE BORET DYBDE (BORET I FJELL) BORBOK NR LAB.BOK NR KARTGRUNNIAG. EIekhonOk kaagrormiag UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENI Vannstand den ki 1430 Oppgill koto L0,45 av Sando6ord bavnovesen NNSKAI, KAI 3 BORPLAN FRAMNÆS MIDTRE AS THOR DAHL Avd.NOTEBY 7:1"=.U13r7=' sol oppiou)) OT2005, Al A3 1:1000 _111 Al 1:500 III Korlro11E11

12 Framnæs midtre, Sandefjord Vedlegg A: Reguleringsplan og illustrasjonsplan Framnes Midtre gb 17. oktober 2005 o:arkivrapport810007r4.doc

13 csdr (.., ' 1 N -`,-, N -..t N,..,r) c N := '.. q, :' 6,* ` ' NN (D _,:;,.. _ si- EgIcrsfstt.,,'',_r,7,5= 0 KjørefeIt Kjørefelt '6 :-:' ri Gs-veg Evt. rekkverk n 1,25 0, ,00 0,5 R.1,b2.5tt 3,00 1,50 N 0, ,2 0,7 r>i N-,_c0 i I m c, NORMALPROFIL FOR T1, FRAMNESVEIEN, RETTLINJE, M = 1: 100 NN 9 cl) , c. 03 c,4 (1 t3),a 40 N c, N nom 42- NN I 1 ca I Lo.4 (1, I, N,, ` ), 'U- ''' -, , -,...,, 44 1 l T:, -2-.":,- ":.,. ' '-,;:,,,,>45., 4,,, ' i t'. sx.,,. - CO ---- s._.,,--'-'t---"'- 2.-1'. ' 18..x -- bygoehøyde 3c,b 17 i N tr) o ---- N i -,c. 23B ir) NI 'C) N ''', Ni N 23 o IN 2 5rn 3 Om NORMALPROFIL FOR T2, M = 1: 100 1,5 NORMALPROFIL FOR T3, M = 1:100 0 veikont Fosodeliv 3 25m 2 75m 2 75m fr2plabense 12 25m.25m FORTAU 2,75 2, m 0,25m 1,5 30 ooo ooo TEGN FORKLARI NIG PBL. 25. REGULERINGSFORMAL STREKSYM BOLER M.V. BYGGEOMRADER (PBL 25, ledd nr.1) 1 6 nn PLANENS BEGRENSNING. 7 ne o-. t_ a f 1,8 d 9, 11 %TU=ma o o - t -- e 1 03 if) B2b 4,6 daa _ Sone5 c4." cx, _ ds, I BOUGER KOMBINERT FORMAL FORRETNING, BEVERTNING, ALLMENNYTTIG (SKOLEUNDERVISNING) OFF.TRAFIKKOMRADER (PBL 25, ledd nr.3) KJØREVEG SPESIALOMRADER (PBL 25, ledd nr.6) E1111E1 PRIVAT VEG GS-VEG BEVARING AV BYGNINGER FELLESOMRÅDER (PBL 25, ledd nr.7) FORMALSGRENSE BYGGEGRENSE REGULERT SENTERUNJE FRISIKTLINJE BYGG SOM SKAL BEVARES EKSIST. BEBYGGELSE SOM FORUTSETTES FJERNET REGULERT OFFENTUG GANGTRASE STØYSKJERMING AVKJØRSEL STENGT A1MJØRSEL FELLES UTEAREAL Planens areal : ca 44 daa FELLES AVKJØRSEL Ekvidistanse : Koord.Sys. : 1 m. NGO III Kartmålestokk : 1 : 1000 Y= Kartgrunnlag : Revis jon SANDEFJORD KOMMUNE REGULERIN SPLAN MED TILHØRENDE BESTEMMELSER FOR: FRAMNES MIDTRE DATO: SAKSBEHANDLNG I 1-IHT. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Varset om igangsetting av reguleringsplanorbeid gang behandling i det faste utvalget for plansaker Offentlig ettersyn fro til gong behandling i det faste utvolget for plansaker Bystyrets vedtak: PLANEN UTARBEIDET AV: LUND HAGEM ARKITEKTER AS GULLIK GULLIKSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER Soksnr. Tegnnr. Sokabeh.

14 VEDLEGG 5 v*ci Ss I cci N N --N (t),e2 CO L,gEN `LN6 -_` ', `6 (1 cy -) GANG-SYK EL, 4 TER P I SNU P4 LIGH KERNGS K B _--- ING LEK ' KJØ ADKOM-ST ETc,) ' - 0:1 CO FROSFEKT pr.nr.: 1192 FRAMNES MIDTRE ILLUSTRASJONSPLAN HAGER HA?fl. FASE REGULERINGSPLAN -F4,4 GOIF, SP..V TEON.FR. CG 10,05,05 VANN å 1:% g'21,

15 Framnæs midtre, Sandefjord Vedlegg B: Visuell fremstilling av forurensningsnivå Arealavgrensning påvist forurensning gb 17. oktober 2005 o:arkivrapport810007r4.doc

16 New PG12 PG pg4 _G5.. pe6pg2pg1,... pg8.pg11. C. me rpg2* «),.. PG9 PG3... Tegnforklaring Ingen analyse Zn (norm = 100 mgkg) Øl <SFTs norm o 1-4 x SFTs norm x SFTs norm >10 norm lem PG12 0 PG14.. ::4 P65 0 G PG7... PG8 P-G11. PG2 PG1:... PG9 PG3 Tegnforklaring Ingen analyse Olje (norm = 100 mgkg) <SFTs norm 1-4 x SFTs norm 11) 4-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm

17 .* 4.4 PG4 0 G5 PG pg7 PG1:... p`68 6".).PG PG9 PG3 Tegnforklaring Ingen analyse PAH (norm = 2 mgkg) <SFTs norm 2-4 x SFTs norm 4-10 x SFTs norm >10 SFTs norm PG12 PG14 111) P_G5.--PG6 pg7 PG1, 4... PG4.. PG8.PG11 me-pd PG9 PG3 Tegnforklaring Ingen analyse Pb (norm = 60 mgkg) <SFTs norm 1-4 x SFTs norm 4-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm

18 PG12 44".. 0 ø P_G5---PG6 pg7 PG1, PG4 ".PWG11 PG9 PG3 rpg2 ei Tegnforklaring Ingen analyse Cu (norm = 100 mgkg) Øl <SFTs norm 1-4 x SFTs norm ( ) 4-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm PG12 PG PG4 o... pg7.. p G 8 OPG11 Øl PG9 PG1, Tegnforklaring Ingen analyse Hg (norm = 1 mgkg) P03 Øl <SFTs norm 1-4 x SFTs norm Øl 4-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm

19 - FELT rtt FJ Il FELT 1 - N AA A AA --5Pr-e1.5 Ulsprenst liell "-,. FELT 8., 0==-0,53.0 Fell t,, u ,0, ) TILNÆRMET REG'.GRENSE FR.AMNÆS MIOTRE p, UTFØRTE GRUNNUNDERSØKELSER PA FRAMNÆS MIDTRE Fel t 2: Rapport G T 740 av 1983 Det ble utført 19 dreiesonderinger med registrering av varierende fjelldybde mellom 0,6-8,6 m. Felt 8: Boringene uført på felt 8 viser svært varierende dybder til fjell. Det er registrert en dyp renne med løsmasser fra ser mot nord over felt 8, mellom kai 5 og utsprengt område. I dyprenna er det registrert et topplag av fylimasser over et mektig bløtt lag med lav bormotstand over faste masser til fjell. Boringene i dyprenna viser fjelldybder mellom 9,4 til 28 m. Felt 1 - Søndre del: Grunnen består av fyllmasser over fjell. Dybden til fjell i undersøkte punkter varierer fra 0,3 til 0,6 m. Felt 7: På felt 7 er det ikke utført grunnundersøkelser. Mye av området er ftell i SNtie11 '2 -PC.xrt4TSTots:se-e.s+cr-k. N Fjell A A A FjelLA.A- A A A...,-- A C2, 7oo 200Jk OREISONDERNO PIUNEsERIE TOTAISONDERINa DYPVANNSKA1, KA1 3 ENKEL SONOEFUNO 0 PRøvEGRop Vt RAMSON0ERINO G TRYKKOREtEa0NOE.Np 1.0RETWKW03140 pann.auno EJELLK000a OKJEFWERO.NO EOPHULLNA. ~.,?.(191L BONET DVIIDE (130.1 I FaELL) 0.. N B 1702 U13.13CKNR KARTaRuuNLAO: E ,artgrun000 UTGANGSPUNKr 0010 NIVELLEMENT: va005u ppp av Sardatjoid havn20e4e0,-- BORPLAN FRAMNÆS MIOTRE AS THOR DAHL MUL1100NSULT Au1140TEBY At 1; ».' s

20 Framnæs midtre, Sandefjord Arkivreferanser: Fagområde: Miljøgeologi Stikkord: tiltak, gass, avfall, olje, kvikksolv LandFylke: Vestfold Kartblad: 1813 III Kommune: Sandefjord UTM koordinater, Sone: 32V Sted: Framnæs Øst: 5704 Nord: Distribusjon: Begrenset (Spesifisert av Oppdragsgiver) LII Intern IjjI Fri Dokumentkontroll: Dokument Revisjon 1 Revisjon 2 Revisjon oktober 2005 Dato Sign Dato Sign Dato Sign Dato Sign Forutsetninger Grunnlagsdata Teknisk innhold Utarbeidet Kontrollert Utarbeidet Kontrollert Utarbeidet Kontrollert Format Utarbeidet Anmerkninger Kontrollert Godkjent for utsendelse Dato: Sign.: (SeksjonslederAvdelingsleder) gb 17. oktober 2005 o:arkivrapport810007r4.doc

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Handelsbygg Holding AS

Handelsbygg Holding AS M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Handelsbygg Holding AS Ulefoss Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport Dato: 11. mars 2013 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 8 13662-01

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ E18 GSV og rundkjøring Skøyen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region øst EMNE DATO: 8. NOVEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125230-RIGm-RAP-01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1 RAPPORT Hurum Eiendomsselskap KF Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger Geoteknisk rapport 110345r1 26. september 2012 RAPPORT Prosjekt: Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning Tiltaksplan 1 Tiltaksplan 1.1 1.2 Bakgrunn Miljøtekniske undersøkelser av den tidligere avfallsfyllingen Skittippen i Sør Varanger kommune har vist at store deler av denne er forurenset. I en risikovurdering

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde:

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde: 2 Planlagt tiltak Planlagt tiltak vil omfatte etablering av et 0,15 m tykt betongdekke på et ca. 3,3 dekar stort område. For å redusere vanngjennomstrømning i massene under betongdekket, etableres ei ny

Detaljer

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen Ørland kampflybase endrede Vilkårene er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknaden til Forsvarsbygg samt tilleggsopplysninger innhentet under behandling av søknaden. Vilkårene forutsetter at andre

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen Utslippstillatelse for Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981,

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

MILJØOPPRYDDING BRAKERØYA. Status desember 2011

MILJØOPPRYDDING BRAKERØYA. Status desember 2011 MILJØOPPRYDDING BRAKERØYA Status desember 2011 Kontaktpersoner Rom Eiendom AS v/øyvind Amundsen Tlf 40 20 01 13 Civitas AS v/asbjørg Næss Tlf 95 99 12 89 MILJØOPPRYDDING BRAKERØYA Status desember 2011

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

RAPPORT. Follo Prosjekt a.s. Utvidelse Nesodden kirkegård. Geoteknisk rapport - område syd r1

RAPPORT. Follo Prosjekt a.s. Utvidelse Nesodden kirkegård. Geoteknisk rapport - område syd r1 RAPPORT Follo Prosjekt a.s Utvidelse Nesodden kirkegård Geoteknisk rapport - område syd 110329r1 28.09.2012 RAPPORT Prosjekt: Follo Prosjekt a.s Dokumentnavn: Utvidelse Nesodden kirkegård Dokumentnr: 110329r1

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema April 2006 Notat nr. 4 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Asplan Viak AS Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111975r1 21. januar 2016 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg. Kjellengveien støttemur Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Norconsult (2015), Miljøtekniske grunnundersøkelse og tiltaksplan for forurenset grunn (oppdragsnr , doknr ) 2

Norconsult (2015), Miljøtekniske grunnundersøkelse og tiltaksplan for forurenset grunn (oppdragsnr , doknr ) 2 Til: Fra: Ringsaker kommune Norconsult AS v/ Jørn-Morten Dahl Dato/rev.: 2015-10-28 Kopi til: Notat 000-111 Grunnforurensningssituasjon innenfor tiltaksområdet til E2 Innledning Dette notatet er utarbeidet

Detaljer

Forurensingsforskriften kapittel 2

Forurensingsforskriften kapittel 2 Forurensingsforskriften kapittel 2 Kommunens myndighet og plikter ved bygge- og gravearbeid i forurenset grunn Forurensingskonferanse for kommunene i Agder, 22. januar 2014 seniorrådgiver Kine Martinsen,

Detaljer

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Bakgrunn Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

RAPPORT. ROM Eiendom AS. Vikersundgata 2 og 4, Vikersund Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarpport r1

RAPPORT. ROM Eiendom AS. Vikersundgata 2 og 4, Vikersund Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarpport r1 RAPPORT ROM Eiendom AS Vikersundgata 2 og 4, Vikersund Grunnundersøkelser Geoteknisk datarpport 110183r1 2. mars 2012 RAPPORT Prosjekt: Vikersundgata 2 og 4, Vikersund Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften Kap 2 Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Henvisninger Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 2 - Vedtatt 1. juli 2004, revidert 1. juli 2009

Detaljer

Tegnforklaring. Kildalen grustak i Nordreisa kommune. Konsesjonsområde. KonsesjonsBase. GeocacheBasis. Kart produsert ved DMF

Tegnforklaring. Kildalen grustak i Nordreisa kommune. Konsesjonsområde. KonsesjonsBase. GeocacheBasis. Kart produsert ved DMF Konsesjonsområde Kildalen grustak i Nordreisa kommune 11 DAA Kart produsert ved DMF 07.04.2017 Tegnforklaring KonsesjonsBase ± 1:1 700 0 0,05 0,1 0,2 Kilometer GeocacheBasis Kartverket, Geovekst, Kommuner,

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12

RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12 RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12 OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Skifte eiendom (FBSE) EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn DATO / REVISJON: 4. juli 2014 / 00 DOKUMENTKODE:

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

Varselet gjelder følgende lokalitet: ABB Brakerøya, Gnr.bnr 113/285 og 113/45 i Drammen kommune.

Varselet gjelder følgende lokalitet: ABB Brakerøya, Gnr.bnr 113/285 og 113/45 i Drammen kommune. ABB AS Eiendom Postboks 94 1375 Billingstad Ved: Knut Hogsnes Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 N o t a t 214758-M01 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger - Sandnes Dato: 9. desember 2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Grønn Bygg Allianse, 3. Februar 2004 Tone Westby, Statsbygg Fornebu 1998 Statsbygg og Oslo kommune: Forvaltningsansvar fra 8. oktober 1998. Miljøoppfølgingsprogram

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 14.12.2014 Vår ref.: 2010/4211 Arkivnr.: 472 Karmsund Maritime Eide AS Postboks 484 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Geoteknikk

NOTAT SAMMENDRAG. Geoteknikk NOTAT OPPDRAG Jåsund felt G, H, I2 og M DOKUMENTKODE 217946-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jaasund AS c/o Selvaag Bolig ASA OPPDRAGSLEDER Atle Christophersen KONTAKTPERSON Lars Nielsen,

Detaljer

RAPPORT. Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse INNLEDENDE STUDIE Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile

RAPPORT. Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse INNLEDENDE STUDIE Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile RAPPORT INNLEDENDE STUDIE Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile Rapport nummer 13509130057-2 Rapportnavn: Innledende studie - Grev Wedelsplass, Drammen.

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Vinje kommune GS Fv 362 Rauland Profil 0-2500 Oppdrag nr:2110074 Rapport nr. 1 Dato: 05.09.2011 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Telemark Kommune Vinje Sted Haddland

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4.

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Rv. 4 Gran grense Jaren 15.5.2012: Søknad til Kliff om fravik fra forurensningsforskiftens

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Innledende anbefalinger vedr. grave- og fundamenteringsarbeider er beskrevet i notatet.

Innledende anbefalinger vedr. grave- og fundamenteringsarbeider er beskrevet i notatet. TEKNISK NOTAT TIL: Asplan Viak AS v/susanna Grimseth Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110740n1 Prosjekt: 110263 Utarbeidet av: Sivert S Johansen Kontrollert av: Geir Solheim 532457 Tjøme, Østveien

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

En overordnet vurdering av fundamenteringsforhold er nærmere beskrevet i notatet.

En overordnet vurdering av fundamenteringsforhold er nærmere beskrevet i notatet. TEKNISK NOTAT TIL: Norgeseiendom AS v/thomas Lie Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110369n1 Prosjekt: 110362 Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert av: Sivert S. Johansen Sørumsand. Reguleringsplan.

Detaljer

Søknad til Fylkesmannen om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag

Søknad til Fylkesmannen om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag Skjema: versjon 2 (jan. 2013) Søknad til Fylkesmannen om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag Søkjar skal nytte KLIF-rettleiar TA2960 (Veileder for håndtering av sedimenter) og dei her

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11.

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11. RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geotekniskk rapportt Grunnundersøkelser og vurderinger 110230r1 11. april 2012 RAPPORT Prosjekt: Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Dokumentnavn: Geoteknisk

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110902r1 6. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg, Kjelle næringsområde Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Praktikfall från Fornebu

Praktikfall från Fornebu FAS Asfaltdagar2002 Asfalt och miljö Praktikfall från Fornebu Vidar Ellefsen, Rolv Anders Systad Statsbygg Fornebu 1998 Asfalt og løsmasser skal håndteres slik at miljøhensyn og samfunnsøkonomi blir best

Detaljer

Varselet gjelder følgende lokalitet: NSB Impregneringsverk, Brakerøya, Gnr.bnr 113/40 og 113/45 i Drammen kommune og gnr/bnr 14/22 i Lier kommune.

Varselet gjelder følgende lokalitet: NSB Impregneringsverk, Brakerøya, Gnr.bnr 113/40 og 113/45 i Drammen kommune og gnr/bnr 14/22 i Lier kommune. ROM eiendom AS Skippergata 31 0048 OSLO Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Grunnundersøkelser Holstadåsen- Oppdrag nr: 1350020842 Rapport nr. 002 Dato: 10.03.2017 DIVISJON GEO, AVD. SØR/ØST Fylke Østfold Kommune Skiptvet Sted UTM (Euref 89 sone

Detaljer

RAPPORT. Follo Prosjekt a.s. Utvidelse Nesodden kirkegård. Geoteknisk rapport - område nord r2

RAPPORT. Follo Prosjekt a.s. Utvidelse Nesodden kirkegård. Geoteknisk rapport - område nord r2 RAPPORT Follo Prosjekt a.s Utvidelse Nesodden kirkegård Geoteknisk rapport - område nord 110329r2 28.09.2012 RAPPORT Prosjekt: Follo Prosjekt a.s Dokumentnavn: Utvidelse Nesodden kirkegård Dokumentnr:

Detaljer

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Sandar IL Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111138r1 08.07.2014 RAPPORT Prosjekt: Sandefjord. Sandar idrettshall Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

R.1510 rev.01 RANHEIM - BARNEHAGETOMTER

R.1510 rev.01 RANHEIM - BARNEHAGETOMTER R.1510 rev.01 RANHEIM - BARNEHAGETOMTER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT RANHEIM VÆRE JAKOBSLI VIKÅSEN ESTENSTAD JONSVATNET 14.07.2011 2 1. INNLEDNING Prosjekt Trondheim kommune ved Eierskapsenheten vurderer

Detaljer

1 Innledning Dagens og Tidligere bruk av eiendommen Forventet forurensning Tiltak for planfase...3

1 Innledning Dagens og Tidligere bruk av eiendommen Forventet forurensning Tiltak for planfase...3 Oppdragsgiver: Oppdrag: 537324-01 Detaljreguleringsplan Zoarbakken 4 Dato: 31.01.17 Skrevet av: Nina Lønmo/Simen Berger Kvalitetskontroll: Rolf Egil Martinussen FORURENSET GRUNN INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

GrunnTeknikk AS er engasjert til å gi geotekniske innspill til planarbeidet med reguleringsplanen.

GrunnTeknikk AS er engasjert til å gi geotekniske innspill til planarbeidet med reguleringsplanen. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: Fjordgløtt Eiendom AS v/arvid Holmgill Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as v/torstein Synnes GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111638n1 Prosjekt: 111077 Utarbeidet av:

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110904r1 6. mai.2014 RAPPORT Prosjekt: Dokumentnavn: Dokumentnr: Dato: Kunde: Kontaktperson: Kopi:

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn NMF = Kurt W.Oddekalv Who dares wins! Noen av våre mange eksperter: Internasjonal miljørett Saksbehandler Fagansvalig havmiljø 19 ansatte 4 regionskontorer

Detaljer

Disponering av betongavfall

Disponering av betongavfall Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet Disponering av betongavfall Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter er om

Detaljer

Tiltaksplan for flytting av avfall internt på Heggstadmoen avfallsdeponi

Tiltaksplan for flytting av avfall internt på Heggstadmoen avfallsdeponi Tiltaksplan for flytting av avfall internt på Heggstadmoen avfallsdeponi Utgave: 2 Dato: 20.08.2015 Tiltaksplan vedrørende flytting av avfall ved Heggstadmoen avfallsdeponi 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Vedlegg 4.2 RAPPORT. Asplan Viak AS. Horten. Natursenter, Borrevannet Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport

Vedlegg 4.2 RAPPORT. Asplan Viak AS. Horten. Natursenter, Borrevannet Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport RAPPORT Asplan Viak AS Horten. Natursenter, Borrevannet Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 112144 4. mai 2016 RAPPORT Prosjekt: Horten. Natursenter, Borrevannet Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

FRA BROWNFIELD TIL GREENFIELD Erfaringer fra Avantors prosjekter i Nydalen

FRA BROWNFIELD TIL GREENFIELD Erfaringer fra Avantors prosjekter i Nydalen FRA BROWNFIELD TIL GREENFIELD Erfaringer fra Avantors prosjekter i Nydalen Gunnar Brønstad MULTICONSULT AVD. NOTEBY, Oslo Dato: 1/29/04 Side: 1 Innhold i foredraget Kort om meg og MULTICONSULT Generelt

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer