Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8. Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8. Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn"

Transkript

1 MULTICONSUL, Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Thor Dahl AS Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8 Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn Dato: Rev. - Dato 17. oktober 2005 Oppdrag Rapportnr Oppdragsleder: Geir Solheim Sign.: L((a,cue Saksbehandler: Knut ReistadGunnar Brønstad Sign.:, Kontaktperson hos Oppdragsgiver: Einar A. Sissener Sammendrag: Multinsult har på oppdrag fra Thor Dahl AS utført miljøtekniske grumundersøkelser på området "Framnæs midtre", som er en del av det gamle verftsområdet på Framnæs, og som består av feltene K I, Bl-B2, F7 og B8. Undersøkelsene ble utført på søndre del av felt Kl og på felt B8. Det planlegges et nærings- og skolebygg på den søndre delen av felt K I og 3 boligbygg med inntil 8 etasjer inkludert parkering på felt B8. I tillegg skal det etableres ny adkomstvei mellom feltene. Veien vil bli relativt bratt, og terrenget må heves ca 2,5 m mot bryggefronten nordvest og syd for felt B8 for å få akseptabelt fall. Resultatet av den miljøtekniske undersøkelsen ble rapportert i rapport En risikovurdering av påvist forurensning i forhold til planlagt utbygging foreligger i rapport Risikovurderingen konkluderte med at det er påvist kvikksølvkonsentrasjoner som kan overskride akseptkriteriet der den vestre boligblokken uten parkeringskjeller skal bygges. Det er ingen helsefare forbundet med de øvrige arealbrukskategoriene. Denne rapporten utgjør en tiltaksplan som skal følges ved detaljprosjektering og gjennomføring av utbyggingen på søndre del av felt K I og på felt B8. Følgende tiltak beskrives: All forurenset grunn innenfor reguleringsområdet vil bli tildekket ved at det foretas en betydelig oppfylling over dagens terrengnivå. Det skal iverksettes tiltak for å fjerne mulig risiko for gassinntrengning fra grunnen inn i den vestre boligblokken som skal bygges uten parkeringskjeller. Ved behov for graving i mulig forurenset grunn, skal alle forurensede gravemasser håndteres på en forsvarlig måte. Tiltaksplanen beskriver hvordan eventuell graving i forurenset grunn kan gjøres. AS Hoffsveien 1 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: Fax: onarkiv kapport r4.doc

2 Framnæs midtre, Sandefjord Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Prosj ektbeskrivelse Ori entering om prosj ektet Tidsplan for arbeidene 3 Grunnforhold og hydrogeologi 3 Milj ømål 4 Oppsummering av utførte miljøundersøkelser Beskrivelse av forurensningssituasjonen Konklusjon risikovurdering Konklusjon vurdering av tiltaksbehov 5 Tiltaksplan Generelt Valg av tiltak Tiltaksmetoder Gassbeskyttende tiltak under nybygg Tildekking av utendørs arealer Oppgravingsortering Mellomlagring. Disponering av gravemasser Tiltak for å forhindre forurenshing i tiltaksperioden Spredningutslipp i tiltaksperioden Beredskap. HMS 8 Kontroll og overvåkning. Dokumentasjon Kontroll og overvåkning Sluttrapport 9 Tegninger Oversiktskart 1: A Borplan Vedlegg Vedlegg A: Reguleringsplan og illustrasjonsplan Franmes Midtre B: Visuell fremstilling forurensningsnivå. Arealavgrensning påvist forurensning Vedleggsrapporter Rapport : Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport : Risikovurdering gb o:arkivrapport810007r4.doc 17. oktober 2005 Side 2 av 9

3 Framnæs midtre, Sandefjord Innledning Multinsult har på oppdrag fra Thor Dahl AS utført miljøtekniske grunnundersøkelser på området "Framnæs midtre", som er en del av det gamle verftsområdet på Framnæs. Området Franmæs er registrert i SFTs database over forurenset grunn som lokalitet nr Området "Framnæs midtre" består av feltene Kl, B1-B2, F7 og B8, se vedlegg A. Undersøkelsene ble utført på søndre del av felt K1 og på felt B8. Resultatet av den miljøtekniske undersøkelsen ble rapportert i rapport Rapport inneholder en risikovurdering av påvist forurensning i forhold til planlagt utbygging og arealbruk på feltene Kl og B8, samt i forhold til omkringliggende miljø. På grunnlag av gjennomført risikovurdering er det i denne rapport utarbeidet en tiltaksplan for den planlagte utbyggingen. Prosjektbeskrivelse 2.1 Orientering om prosjektet Det planlegges et nærings- og skolebygg på det ledige arealet som i dag blir brukt til parkering på den søndre delen av felt Kl. På felt B8 planlegges det 3 boligblokker med underliggende parkeringshus under og mellom de to innerste blokkene, se illustrasjonsplanen i vedlegg A. Boligblokken nærmest sjøen etableres uten kjeller på oppfylt grunn over dagens terreng. Fra Framnæsveien skal det etableres en ny adkomstvei mellom felt Kl og felt B2, F7 og B8. Tterrenget må heves ca 2,5 m mot bryggefronten nordvest for felt B8 for å fa akseptabelt fall på veien. 2.2 Tidsplan for arbeidene Det foreligger foreløpig ingen hovedtidsplan for grunnarbeidene, dvs, den del av utbyggingen som konkret vil kunne berøre forurenset grunn. De første grunnarbeidene forventes å starte tidligst sommeren Grunnforhold og hydrogeologi Området er dominert av en markert fjellskjæring i øst, med delvis utsprengt og utfylt område mot tilgrensende midtre kai (kai 5) i vest. Undersøkelser på søndre del av felt Kl indikerer fyllmasser over antatt fiell i 0,5 0,6 m dybde. På felt B8 er det svært varierende dybder til fjell, noe som indikerer skråfjell i grunnen. Det er registrert en dyp renne med løsmasser fra sør mot nord over felt B8, mellom kai 5 og den opprinnelig fjellfoten. Boringene i dyprenna har varierende fjelldybde mellom 9,4-28 m under terreng. Grunnvannet ligger mellom 1,2 3 m under terreng på vestre del av felt B8. Grunnvannsnivå ligger derfor i løsmassene (hovedsakelig utfylte masser) på vestre del av felt B8 og videre mot kai 5. På øvrige deler av de undersøkte feltene ligger grunnvannsnivå under fjelloverflaten. For noe mer detaljert beskrivelse av grunnforhold vises til rapportene og gb 17. oktober 2005 Side 3 av 9 o:arkivrapport810007r4.doc

4 Framnæs midtre, Sandefjord 4. Miljømål Tiltakshaver har etablert følgende miljømål for bolig- og næringsutbyggingen midtre: på Framnæs Det skal ikke være fare for helse- og miljøskader som følge av fomrensninger i grunnen for mennesker eller dyr som oppholder seg på området. Det skal ikke foregå uakseptabel spredning av helse- og miljøskadelig forurensning Det skal ikke skje utlekking til sjø som kan være skadelig for det akvatiske miljø Det skal ikke være sjenerende lukt fra grunnen For at miljømålene skal oppfylles er det som grunnlag for denne søknaden utført en risikovurdering av påvist grunnforurensning (kfr. rapport nr ). Oppsummering av utførte miljøundersøkelser 5.1 Beskrivelse av forurensningssituasjonen For en detaljert beskrivelse av forurensningssituasjonen vises til kap. 5 i rapport nr Tegning nr. 1 viser lokalisering av undersøkelsespunktene. Forurensning i jord Forurensningsnivå for de viktigste miljøgiftene er visuelt fremstilt i vedlegg B. Det er i praksis kun påvist forurenset grunn på felt B8. Tabell 1 og 2 inneholder gjennomsnittlige og maksimale påviste konsentrasjoner av miljøgifter i 15 prøver fra felt B8. Tabell 1 Resultater av olje-, PAH- og PCB-analyser (mgkg tørrstoff) Prøvegrop Olje Clo- Olje C12- Olje C16- Sum oljesum Benzo- PCB7 C12 C16 C35 PAH16 a ren Gjennomsnitt <5,0 6 1) 143 1) ) 4,3 2) 0,02 (av 15 røver) Maks. verdi ,162 SFTs nor nr ,1 0,01 Konsentrasjoner over normverdien er uthevet Gjennomsnittlig oljekonsentrasjon, eksklusiv PG8 og PG, som begge hadde klart høyere oljeinnhold enn i øvrige prøvegroper Gjennomsnittlige PAH-konsentrasjoner er eksklusiv maksimalverdiene (prøve PGI.1) Tabell 2 Prøvegrop Resultater av tungmetallanalyser (mgkg tørrstoff) Arsen Bly Kadmium Sink Nikkel Krom Kobber Kvikk- (As) Pb (Cd) (Zn) (Ni) (Cr) (Cu) solv (Hg) Gjermomsnitt ,4 (av 15 røver) ,8 803 Maks. verdi , SFTs norm Anm.: Konsentrasjoner over normverdi er uthevet For vurdering av forurensningsnivå vises til rapport gb 17. oktober 2005 Side 4 av 9 o:arkivkapport810007r4.doc

5 Framnæs midtre, Sandefjord Forurensning i grunnvann Det er etablert 2 grunnvannsbrønner nær kai 5. Begge brønner er prøvetatt en gang. Prøve B2 hadde et svakt forhøyet innhold av oppløste hydrokarboner (olje) i forhold til drikkevannsnorm. If1g. laboratoriet kan B2 inneholde rester av diesel. Som forurensningsnivå regnes oljeinnholdet likevel som lavt (< 0,23 mg1). Med unntak av en forhøyet verdi for nikkel er det ikke påvist konsentrasjon av tungmetaller over Helsedepartementets drikkevannsnorm i vannprøvene. Det er ikke påvist PCB i noen av prøvene. Prøve B2 er svakt forurenset av PAH. Av det totale PAH-innholdet på 4,3 jigliter utgjør naftalen 2,9 ggliter. Generelt er grunnvannet lite påvirket av forurensningene på området, som antas å være sterkt bundet til jordpartiklene. Dette tyder på at det skjer liten transport av oppløste stoffer fra land og til sjøen. Området er påvirket av sjøvannsinntrengning avhengig av tidevannsnivå. 5.2 Konklusjon risikovurdering Rapport inneholder en risikovurdering av forurensningsituasjonen i forhold til planlagt utbygging og miljømålene i kap. 4. Området mellom ny vei og sjøen ligger utenfor reguleringsgrensen og skal opparbeides i en senere fase. Dette området omfattes derfor ikke av risikovurderingen. Det er beregnet akseptkriterier (dvs, akseptable forurensningskonsentrasjoner) for arealbrukskategoriene "Nærings- og skolebygg", "Boliger på oppfylt grunn" og "Grøntområde (dvs, utendørs boligareal) kjørearealer". For infoimasjon om de beregnede akseptkriteriene vises til kap i rapport Resultatet av risikovurderingen kan oppsummeres som følger: Det er ikke påvist forurensning som innebærer konflikt med planene om ny vei, nærings- og skolebygg på felt Kl eller grøntarealer på felt B8 (ut fra forutsetningen om en betydelig oppfylling over dagens terreng der grøntarealer og ny vei etableres). Teoretisk sett kan påvist grunnforurensning gi spredning av flyktige komponenter (kvikksølv) til boligblokken som bygges uten parkeringskjeller lengst vest på felt B8, dersom kvikksølvet opptrer i elementær form eller som en flyktig organisk kvikksølvforbindelse. I så fall kan dette forholdet komme i konflikt med miljømål nr. 1, 2 og 4. Det vurderes at det ikke er risiko for at det vil foregå forurensningsspredning bryter med miljømål nr. 3. til sjøen som 5.3 Konklusjon vurdering av tiltaksbehov Helserettet tiltaksbehov Ved etablering av den vestre boligblokken på oppfylt grunn på felt B8 må det benyttes oppfyllingsmasser som kan sikre god utlufting av grunnen under boligblokken. Som en ekstra sikkerhet må det også vurderes om det er behov for å legge en gasstett membran under boligblokken. Miljørettet tiltaksbehov Det er ikke funnet behov for å iverksette noen tiltak for å forhindre forurensningsspredning sjø eller i forbindelse med fremtidig beplantning på undersøkt område. til gb 17. oktober 2005 Side 5 av 9 o:arkivrapport810007r4.doc

6 Framnæs midtre, Sandefjord Tiltaksbehov i anleggsfasen Tiltak i anleggsfasen vil bare være nødvendig dersom det skal utføres arbeider som medfører graving i forurenset grunn. 6. Tiltaksplan 6.1 Generelt Tiltaksarbeidene må planlegges i detalj i forbindelse med detaljprosjektering av vei og bygninger. Det kreves planer for håndteringen av alle gravemasser dersom det skal gjennomføres utgravning som kan berøre forurenset grunn. Valgt entreprenør for grunnarbeidene skal utarbeide alle systemer og planer for internkontroll og kvalitetssikring av egne og underleverandørers arbeider. 6.2 Valg av tiltak Følgende tiltak vil bli gjennomført for å møte miljømålene: All forurenset grunn innenfor reguleringsområdet vil bli tildekket ved at det skal foretas en betydelig oppfylling over dagens terrengnivå. Det skal iverksettes tiltak for å fjerne mulig risiko for gassinntrengning fra grunnen inn i den vestre boligblokken som skal bygges uten parkeringskjeller, se kap Ved behov for graving i mulig forurenset grunn, skal alle forurensede gravemasser håndteres på en forsvarlig måte, se kap Tiltaksmetoder Gassbeskyttende tiltak under nybygg Det skal utføres tiltak mot mulig inntrengning av gass i boligblokken uten parkeringskjeller, da deler av denne skal bygges på forurenset grunn. Tiltaket må detaljprosjekteres samtidig med prosjekteringen av boligblokken. Følgende tiltak kan være aktuelle, eventuelt en kombinasjon av flere tiltak: Det benyttes oppfyllingsmasser under boligblokken som kan sikre god utlufting Det legges opp til passiv utlufting av bærelaget under gulvet i 1 etasje i boligblokken. Det skal være mulig å sette på et aktivt sug med vifter dersom dette skulle vise seg nødvendig (meget lite sannsynlig). Etablering av en gasstett membran under laveste gulv. Utforming og plassering av membranen må tilpasses fundamenteringsplanene for byggeprosjektet. Tett dekke av betong med tette fuger og gjennomføringer kan være tilstrekkelig gb 17. oktober 2005 Side 6 av 9 o:arkivrapport810007r4.doc

7 Framnæs midtre, Sandefjord Tildekking av utendørs arealer Prosjektet medfører full opparbeidelse av alle utendørs arealer med kjøre-parkeringsareal og grøntområder og andre oppholdsområder. Der det er påvist forurenset grunn av betydning innenfor reguleringsgrensen vil det bli foretatt en betydelig oppfylling med rene masser (> 1,5 m). Det er ikke behov for ytterligere tildekking av restforurensning under utearealer Oppgravingsortering Det foreligger pr. i dag ingen konkrete planer om graving i forurenset grunn. Prosjektet vil uansett utformes slik at behovet for graving i forurenset grunn vil være meget begrenset. Det er her likevel beskrevet forholdsregler som skal følges ved eventuell graving i forurenset grunn. Graving i mulig forurenset grunn krever en oppfølging med prøvetaking og kjemiske analyser av gravemassene. Prøveuttaket kan eventuelt foregå på et mellomlager for forurensede masser, se kap Gravingen må følge en graveplan som inkluderer følgende punkter: Gravearbeidene skal utføres slik at mulig forurensede masser ikke blandes med antatt rene masser. All graving i mulig forurensede fyllmasser skal, så fremt praktisk mulig, foregå tørt. Dersom det må graves i forurensede masser i vannfylt grop, må det vurderes om det er behov for avbøtende tiltak for å forhindre forurensningsspredning til sjøen. Dersom det må lenses vann fra gravegrop i forurensede masser, må håndteringen av dette vannet vurderes. Vannet kan ikke lenses til sjø dersom det ikke dokumenteres at det er tilstrekkelig rent, se også kap Det skal finnes av en plass innenfor eiendommen for sortering og eventuell grovsikting av mulig forurensede gravemasser, samt melloinlagring av forurensede masser. Mellomlagring skal skje på en slik måte at det ikke oppstår forurensningsspredning til omgivelsene og underliggende grunn. For disponering av forurensede fyllmasser se kap Naturlig grunn under fyllmassene anses som rene, og forutsettes å kunne disponeres som rene masser. Større gjenstander av metall, betongrester og tremateriale skal frasorteres under oppgravingen. Også stein og blokk frasiktes der dette er praktisk for å redusere mengde forurensede masser. Fraksjoner over 20 mm kan benyttes fritt som fyllmasse på området. Siktingen må ikke forårsake forurensningsspredning. 8. Nødvendig utstyr for håndtere uventede forurensingssituasjoner må være tilgjengelig. Provetaking og analyser av masser Et gravetilsyn skal være tilgjengelig under utgravingen for å vurdere håndtering av forurensede masser og ta prøver. Det skal føres en logg med oversikt over utført arbeid og masseregnskap gb 17. oktober 2005 Side 7 av 9 o:arkivrapport810007r4.doc

8 Framnæs midtre, Sandefjord Mellomlagring. Disponering av gravemasser Forurenset masse som kan forårsake forurensningsspredning skal mellomlagres på tett underlag. All mellomlagring skal foregå på en måte som gjør det lett å skille mellom lagrede masser og underliggende ren grunn ved opplasting. Av mulig forurensede masser som skal gjenbrukes skal det tas 1 prøve pr m3 for å dokumentere at massene ikke er forurenset over etablerte grenseverdier. Fra hver haug skal det taes en representativ blandprøve (minst 10 delprøver). Prøvene analyseres på PAH, tungmetaller og olje. Avhengig av forurensningsgrad kan massene disponeres som følger: Rene masser og utsprengt f.jell kan transporteres til entreprenørens deponi for rene masser. Forurensede masser skal leveres til godkjent mottak eller behandles på stedet. Dersom det er ønskelig å gjenbruke lite forurensede gravemasser innenfor prosjektområdet, må det søkes kommunen om tillatelse til dette Tiltak for å forhindre forurensning i tiltaksperioden Det er en klar målsetning at utbyggingen ikke skal føre til uønskedeuforutsette hendelser med spredning av forurensning. Forholdsregler i anleggsfasen skal hindre uønskede hendelser. Håndtering av vann Graving i forurensede masser skal så langt mulig foregå tørt. Det skal ikke forekomme ukontrollerte utslipp av lensevann fra gravegroper i forbindelse med graving i slike masser. Dersom det likevel oppstår behov for lensing av vann som kan være forurenset, må vannet behandles før det slippes ut. Pumping gjennom et sandfilter kan da være aktuelt. Oljeutskiller skal være lett tilgjengelig i tilfelle man må håndtere oljeholdig vann under oppgravingen. Stovfluktluktproblemer Ved problemer med støvflukt skal det foretas vanning eller tildekking av masser som avgir støv. Det er ikke ventet at det vil oppstå sjenerende luktproblemer i forbindelse med eventuell graving i forurensede masser. 6.4 Spredningutslipp i tiltaksperioden Byggherren vil kreve at arbeidene ikke skal føre til utslipp utover det som kommunen gir tillatelse til. 6.5 Beredskap. HMS Entreprenøren skal før anleggstart levere en HMS- og beredskapsplan for den valgte utførelsen for byggherrens godkjennelse. Beredskapen skal omfatte tilgjengelig utstyr på anlegget for å takle mulige, akutte forurensningssituasjoner og en handlingsplan for uventede situasjoner forurensningsfunn. Beredskapsplanen med varslingssystem skal være kjent av alt personell ved tiltaket. Det skal fremgå hvem som skal kontaktes ved ulike typer uhell og akutte forurensningssituasjoner gb 17. oktober 2005 Side 8 av 9 o:arkivrapport810007r4.doc

9 Framnæs midtre, Sandefjord Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal anleggsleder straks varsle brannvesenet iht. "Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning" fastsatt av Miljøvemdepartementet Samtidig skal melding gis til Sandefjord kommune snarest mulig. Personlig verneutstyr kreves primært for å beskytte mot hudkontakt ved eventuell graving i forurenset grunn. Alt personell som skal involveres i tiltaksarbeidet skal infoi meres om forekomst av eventuelle farlige stoffer og deres egenskaper og mulige helsefarer. Det kan oppstå oljelukt ved eventuell graving i områder med sterkt oljeforurensede masser. Ved plagsom lukt bør det benyttes maske ved oppgraving eller graving fra vinden hvis mulig. Det ventes ikke at det vil oppstå støvproblemer, da massene inneholder mye stein og vil være jordfuktige. 7. Kontroll og overvåkning. Dokumentasjon 7.1 Kontroll og overvåkning Overvåkning vil bli utført av entreprenør og byggherre. Behov for å overvåke sjømiljøet i anleggsperioden vil bli vurdert når utbyggingen er detaljprosjektert. Entreprenøren skal overvåke sine egne prosesser og dokumentere resultater og utslipp. Byggherren er ansvarlig for all endelig rapportering til forurensningsmyndighet i henhold til tillatelse for tiltak. 7.2 Sluttrapport Det vil bli laget en sluttrapport for utføring av arbeidet som skal inneholde oversikt over alle prøver og analyser, faktiske mengder av masse som eventuelt er fjernet og mellomlagringtsluttdisponering av disse, samt beskrivelse av restforurensning i grunnen gb 17. oktober 2005 Side 9 av 9 o:arkivrapport810007r4.doc

10 y;}' Botn Hansrød StangeF'r' ;1 a - ''Bergan '., 7 4 Sk-åre, " ti -.Solløkki?,) gåker Sjuvel ga ti Hagaløkk ' Hauden ø lur Sudd -,; )5M. aitgein A 'Lia V stange, dre, 384 I : 34berg, :: HjelThb I.. reiksrnail. sørkmx. delene c'-`-:granh'.,-, IFriorrrråde-!Enga Vånnøya - Eund?" Paudnebben_ ''Beinskjæra Sjøbakken Buerøya,, Heuesøya- Friområ~ ' Friområde - Skogan,i Stø Be Eia Tall, Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. OVERS I KTSKART Or9inalformatA4 Tegningens filnavn Fag Geoteknikk Målestokk FRAMNÆS MIDTRE 111 IT CO N S I.T ) AS THOR DAHL 1: AS Kilengaten 1, Pb. 1287, 3105 Tønsberg Tel.: Fax.: Dato Konstr.tegnet Kontrollert Godkjent SSJ Oppdragsnr Tegningsm. 0 Rev. III

11 Fj11 Po D FELT 1 r0.140 P0,150 ' AAAAA Utsprengt fjell.., -....,. -- 0,51-3,0 i.. A Å,.._.. FELT 8 ' ') " " ) A-A A FjeIl,,,, , c. Lv ' ,9..., Aw Po 41 lo -,. 2o -, 00 ;"813,6, ,0 -'... N -r, r -... f'y 11 Fjell ,5+2,5 UTFØRTE GRUNNUNDERSØKELSER PÅ FRAMNÆS MIDTRE Felt 2: Rapport G T 740 av 1983 Det ble utført 19 dreiesonderinger med registrering av varierende fjelldybde mellom 0,6-8,6 m. Felt 8: Boringene uført på felt 8 viser svært varierende dybder til fjell. Det er registrert en dyp renne med løsmasser fra sør mot nord over felt 8, mellom kai 5 og utsprengt område I dyprenna er det registrert et topplag av fyllmasser over et mektig bløtt lag med lav bormotstand over faste masser til fjell. Boringene i dyprenna viser fjelldybder mellom 9,4 til 28 m. Felt 1 - Søndre del: Grunnen består av fyllmasser over fjell. Dybden til fjell i undersøkte punkter varierer fra 0,3 til 0,6 m. Felt 7: På felt 7 er det ikke utført grunnundersøkelser. Mye av området er fjell i dagen ,0.1.5 TILNÆRMET REG.GRENSE FRAMNÆS MIDTRE tiek ,8 Fjell A A Fjell A A FjeIl_ AAA AAA', OREISONDERING 0 PROVESERIE C) TOTALSONDERING o ENKEL SONDERING D PRØVEGROP -1- VINGEOORING RAMSONDERING 1'OYK606EIESON000)NG PORETREKKMALING LX FJELLKONTROLIBORING KJF RNEBORING GRUNNVANNSIAAIING TERRENG (BUNN)KOTE BORBULL NR. ANTATT FJELLKOTE BORET DYBDE (BORET I FJELL) BORBOK NR LAB.BOK NR KARTGRUNNIAG. EIekhonOk kaagrormiag UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENI Vannstand den ki 1430 Oppgill koto L0,45 av Sando6ord bavnovesen NNSKAI, KAI 3 BORPLAN FRAMNÆS MIDTRE AS THOR DAHL Avd.NOTEBY 7:1"=.U13r7=' sol oppiou)) OT2005, Al A3 1:1000 _111 Al 1:500 III Korlro11E11

12 Framnæs midtre, Sandefjord Vedlegg A: Reguleringsplan og illustrasjonsplan Framnes Midtre gb 17. oktober 2005 o:arkivrapport810007r4.doc

13 csdr (.., ' 1 N -`,-, N -..t N,..,r) c N := '.. q, :' 6,* ` ' NN (D _,:;,.. _ si- EgIcrsfstt.,,'',_r,7,5= 0 KjørefeIt Kjørefelt '6 :-:' ri Gs-veg Evt. rekkverk n 1,25 0, ,00 0,5 R.1,b2.5tt 3,00 1,50 N 0, ,2 0,7 r>i N-,_c0 i I m c, NORMALPROFIL FOR T1, FRAMNESVEIEN, RETTLINJE, M = 1: 100 NN 9 cl) , c. 03 c,4 (1 t3),a 40 N c, N nom 42- NN I 1 ca I Lo.4 (1, I, N,, ` ), 'U- ''' -, , -,...,, 44 1 l T:, -2-.":,- ":.,. ' '-,;:,,,,>45., 4,,, ' i t'. sx.,,. - CO ---- s._.,,--'-'t---"'- 2.-1'. ' 18..x -- bygoehøyde 3c,b 17 i N tr) o ---- N i -,c. 23B ir) NI 'C) N ''', Ni N 23 o IN 2 5rn 3 Om NORMALPROFIL FOR T2, M = 1: 100 1,5 NORMALPROFIL FOR T3, M = 1:100 0 veikont Fosodeliv 3 25m 2 75m 2 75m fr2plabense 12 25m.25m FORTAU 2,75 2, m 0,25m 1,5 30 ooo ooo TEGN FORKLARI NIG PBL. 25. REGULERINGSFORMAL STREKSYM BOLER M.V. BYGGEOMRADER (PBL 25, ledd nr.1) 1 6 nn PLANENS BEGRENSNING. 7 ne o-. t_ a f 1,8 d 9, 11 %TU=ma o o - t -- e 1 03 if) B2b 4,6 daa _ Sone5 c4." cx, _ ds, I BOUGER KOMBINERT FORMAL FORRETNING, BEVERTNING, ALLMENNYTTIG (SKOLEUNDERVISNING) OFF.TRAFIKKOMRADER (PBL 25, ledd nr.3) KJØREVEG SPESIALOMRADER (PBL 25, ledd nr.6) E1111E1 PRIVAT VEG GS-VEG BEVARING AV BYGNINGER FELLESOMRÅDER (PBL 25, ledd nr.7) FORMALSGRENSE BYGGEGRENSE REGULERT SENTERUNJE FRISIKTLINJE BYGG SOM SKAL BEVARES EKSIST. BEBYGGELSE SOM FORUTSETTES FJERNET REGULERT OFFENTUG GANGTRASE STØYSKJERMING AVKJØRSEL STENGT A1MJØRSEL FELLES UTEAREAL Planens areal : ca 44 daa FELLES AVKJØRSEL Ekvidistanse : Koord.Sys. : 1 m. NGO III Kartmålestokk : 1 : 1000 Y= Kartgrunnlag : Revis jon SANDEFJORD KOMMUNE REGULERIN SPLAN MED TILHØRENDE BESTEMMELSER FOR: FRAMNES MIDTRE DATO: SAKSBEHANDLNG I 1-IHT. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Varset om igangsetting av reguleringsplanorbeid gang behandling i det faste utvalget for plansaker Offentlig ettersyn fro til gong behandling i det faste utvolget for plansaker Bystyrets vedtak: PLANEN UTARBEIDET AV: LUND HAGEM ARKITEKTER AS GULLIK GULLIKSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER Soksnr. Tegnnr. Sokabeh.

14 VEDLEGG 5 v*ci Ss I cci N N --N (t),e2 CO L,gEN `LN6 -_` ', `6 (1 cy -) GANG-SYK EL, 4 TER P I SNU P4 LIGH KERNGS K B _--- ING LEK ' KJØ ADKOM-ST ETc,) ' - 0:1 CO FROSFEKT pr.nr.: 1192 FRAMNES MIDTRE ILLUSTRASJONSPLAN HAGER HA?fl. FASE REGULERINGSPLAN -F4,4 GOIF, SP..V TEON.FR. CG 10,05,05 VANN å 1:% g'21,

15 Framnæs midtre, Sandefjord Vedlegg B: Visuell fremstilling av forurensningsnivå Arealavgrensning påvist forurensning gb 17. oktober 2005 o:arkivrapport810007r4.doc

16 New PG12 PG pg4 _G5.. pe6pg2pg1,... pg8.pg11. C. me rpg2* «),.. PG9 PG3... Tegnforklaring Ingen analyse Zn (norm = 100 mgkg) Øl <SFTs norm o 1-4 x SFTs norm x SFTs norm >10 norm lem PG12 0 PG14.. ::4 P65 0 G PG7... PG8 P-G11. PG2 PG1:... PG9 PG3 Tegnforklaring Ingen analyse Olje (norm = 100 mgkg) <SFTs norm 1-4 x SFTs norm 11) 4-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm

17 .* 4.4 PG4 0 G5 PG pg7 PG1:... p`68 6".).PG PG9 PG3 Tegnforklaring Ingen analyse PAH (norm = 2 mgkg) <SFTs norm 2-4 x SFTs norm 4-10 x SFTs norm >10 SFTs norm PG12 PG14 111) P_G5.--PG6 pg7 PG1, 4... PG4.. PG8.PG11 me-pd PG9 PG3 Tegnforklaring Ingen analyse Pb (norm = 60 mgkg) <SFTs norm 1-4 x SFTs norm 4-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm

18 PG12 44".. 0 ø P_G5---PG6 pg7 PG1, PG4 ".PWG11 PG9 PG3 rpg2 ei Tegnforklaring Ingen analyse Cu (norm = 100 mgkg) Øl <SFTs norm 1-4 x SFTs norm ( ) 4-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm PG12 PG PG4 o... pg7.. p G 8 OPG11 Øl PG9 PG1, Tegnforklaring Ingen analyse Hg (norm = 1 mgkg) P03 Øl <SFTs norm 1-4 x SFTs norm Øl 4-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm

19 - FELT rtt FJ Il FELT 1 - N AA A AA --5Pr-e1.5 Ulsprenst liell "-,. FELT 8., 0==-0,53.0 Fell t,, u ,0, ) TILNÆRMET REG'.GRENSE FR.AMNÆS MIOTRE p, UTFØRTE GRUNNUNDERSØKELSER PA FRAMNÆS MIDTRE Fel t 2: Rapport G T 740 av 1983 Det ble utført 19 dreiesonderinger med registrering av varierende fjelldybde mellom 0,6-8,6 m. Felt 8: Boringene uført på felt 8 viser svært varierende dybder til fjell. Det er registrert en dyp renne med løsmasser fra ser mot nord over felt 8, mellom kai 5 og utsprengt område. I dyprenna er det registrert et topplag av fylimasser over et mektig bløtt lag med lav bormotstand over faste masser til fjell. Boringene i dyprenna viser fjelldybder mellom 9,4 til 28 m. Felt 1 - Søndre del: Grunnen består av fyllmasser over fjell. Dybden til fjell i undersøkte punkter varierer fra 0,3 til 0,6 m. Felt 7: På felt 7 er det ikke utført grunnundersøkelser. Mye av området er ftell i SNtie11 '2 -PC.xrt4TSTots:se-e.s+cr-k. N Fjell A A A FjelLA.A- A A A...,-- A C2, 7oo 200Jk OREISONDERNO PIUNEsERIE TOTAISONDERINa DYPVANNSKA1, KA1 3 ENKEL SONOEFUNO 0 PRøvEGRop Vt RAMSON0ERINO G TRYKKOREtEa0NOE.Np 1.0RETWKW03140 pann.auno EJELLK000a OKJEFWERO.NO EOPHULLNA. ~.,?.(191L BONET DVIIDE (130.1 I FaELL) 0.. N B 1702 U13.13CKNR KARTaRuuNLAO: E ,artgrun000 UTGANGSPUNKr 0010 NIVELLEMENT: va005u ppp av Sardatjoid havn20e4e0,-- BORPLAN FRAMNÆS MIOTRE AS THOR DAHL MUL1100NSULT Au1140TEBY At 1; ».' s

20 Framnæs midtre, Sandefjord Arkivreferanser: Fagområde: Miljøgeologi Stikkord: tiltak, gass, avfall, olje, kvikksolv LandFylke: Vestfold Kartblad: 1813 III Kommune: Sandefjord UTM koordinater, Sone: 32V Sted: Framnæs Øst: 5704 Nord: Distribusjon: Begrenset (Spesifisert av Oppdragsgiver) LII Intern IjjI Fri Dokumentkontroll: Dokument Revisjon 1 Revisjon 2 Revisjon oktober 2005 Dato Sign Dato Sign Dato Sign Dato Sign Forutsetninger Grunnlagsdata Teknisk innhold Utarbeidet Kontrollert Utarbeidet Kontrollert Utarbeidet Kontrollert Format Utarbeidet Anmerkninger Kontrollert Godkjent for utsendelse Dato: Sign.: (SeksjonslederAvdelingsleder) gb 17. oktober 2005 o:arkivrapport810007r4.doc

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1 RAPPORT Hurum Eiendomsselskap KF Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger Geoteknisk rapport 110345r1 26. september 2012 RAPPORT Prosjekt: Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning Tiltaksplan 1 Tiltaksplan 1.1 1.2 Bakgrunn Miljøtekniske undersøkelser av den tidligere avfallsfyllingen Skittippen i Sør Varanger kommune har vist at store deler av denne er forurenset. I en risikovurdering

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Forurensingsforskriften kapittel 2

Forurensingsforskriften kapittel 2 Forurensingsforskriften kapittel 2 Kommunens myndighet og plikter ved bygge- og gravearbeid i forurenset grunn Forurensingskonferanse for kommunene i Agder, 22. januar 2014 seniorrådgiver Kine Martinsen,

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 N o t a t 214758-M01 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger - Sandnes Dato: 9. desember 2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Grønn Bygg Allianse, 3. Februar 2004 Tone Westby, Statsbygg Fornebu 1998 Statsbygg og Oslo kommune: Forvaltningsansvar fra 8. oktober 1998. Miljøoppfølgingsprogram

Detaljer

RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12

RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12 RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12 OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Skifte eiendom (FBSE) EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn DATO / REVISJON: 4. juli 2014 / 00 DOKUMENTKODE:

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4.

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Rv. 4 Gran grense Jaren 15.5.2012: Søknad til Kliff om fravik fra forurensningsforskiftens

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Vinje kommune GS Fv 362 Rauland Profil 0-2500 Oppdrag nr:2110074 Rapport nr. 1 Dato: 05.09.2011 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Telemark Kommune Vinje Sted Haddland

Detaljer

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11.

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11. RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geotekniskk rapportt Grunnundersøkelser og vurderinger 110230r1 11. april 2012 RAPPORT Prosjekt: Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Dokumentnavn: Geoteknisk

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Disponering av betongavfall

Disponering av betongavfall Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet Disponering av betongavfall Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter er om

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Varselet gjelder følgende lokalitet: NSB Impregneringsverk, Brakerøya, Gnr.bnr 113/40 og 113/45 i Drammen kommune og gnr/bnr 14/22 i Lier kommune.

Varselet gjelder følgende lokalitet: NSB Impregneringsverk, Brakerøya, Gnr.bnr 113/40 og 113/45 i Drammen kommune og gnr/bnr 14/22 i Lier kommune. ROM eiendom AS Skippergata 31 0048 OSLO Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

FRA BROWNFIELD TIL GREENFIELD Erfaringer fra Avantors prosjekter i Nydalen

FRA BROWNFIELD TIL GREENFIELD Erfaringer fra Avantors prosjekter i Nydalen FRA BROWNFIELD TIL GREENFIELD Erfaringer fra Avantors prosjekter i Nydalen Gunnar Brønstad MULTICONSULT AVD. NOTEBY, Oslo Dato: 1/29/04 Side: 1 Innhold i foredraget Kort om meg og MULTICONSULT Generelt

Detaljer

Praktikfall från Fornebu

Praktikfall från Fornebu FAS Asfaltdagar2002 Asfalt och miljö Praktikfall från Fornebu Vidar Ellefsen, Rolv Anders Systad Statsbygg Fornebu 1998 Asfalt og løsmasser skal håndteres slik at miljøhensyn og samfunnsøkonomi blir best

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser OPPDRAG Workinnmarka OPPDRAGSNUMMER 509305 OPPDRAGSLEDER Kjartan Kristoffersen OPPRETTET AV Sylvi Gaut DATO Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser Grunnlag I Workinnmarka

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet NGU Rapport 2007.010 Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. JERNBANENETTET... 4 1.2. JERNBANEVERKETS PUKKLEVERANDØRER... 5 1.3. FLOMSEDIMENTDATABASEN...

Detaljer

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Taraldrud alunskiferdeponi DOKUMENTKODE 125868-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Øst Plan AS OPPDRAGSLEDER Inger Marie Bjølseth KONTAKTPERSON Terje Rønning SAKSBEH Truls

Detaljer

1)Miljørisikovurdering 2)Gravemassehåndtering

1)Miljørisikovurdering 2)Gravemassehåndtering Interesse for samarbeidsprosjekter? Eilen Arctander Vik, PhD 1)Miljørisikovurdering 2)Gravemassehåndtering Miljørisikovurdering Felles arealspesifikke retningslinjer (normverdier) Felles metodikk for

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet.

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet. TEKNISK NOTAT TIL: Asplan Viak AS Sandvika v/nina Eriksen Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111466n1 Prosjekt: 111105 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert S. Johansen Skolebakken

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse

Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Slottsplassen Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport og tiltaksplan Link arkitektur AS Dato: 05. november 2012 Oppdrag /

Detaljer

GSV Grensevaktstasjon Nord

GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport Oppdrag: Emne: GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport: Fase 1 Oppdragsgiver: Barlindhaug Consult AS Dato: 21. mars 2012 Oppdrag / Rapportnr. 711341 / 1 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Iselin

Detaljer

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune Dokid: 16041025 (14/3819-7) Brev fra Fylkesmannen i Rogaland til Kannsund Mantime Eide AS datert 12.082015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Deresref.: Ann Helen HystadVår dato: 12.08.2015 Vårref.: 2010/4211 Arkivnr.:

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Situasjonsbeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3

Detaljer

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse Postboks 7310 5020 BERGEN 08.07.2015 Marin Eiendomsutvikling AS v/asbjørn O. Algrøy Postboks 43 Laksevåg, 5847 Bergen v/ COWI AS Oddmund Soldal Søknad om tiltak i

Detaljer

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen Gretnes/Sundløkka Vurdering av forurensninger i grunnen COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr 1 Revisjonsnr 2 Utgivelsesdato: 18092012

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport Skafjellåsen Geoteknisk Rapport August 2015 www.vso.no Rådhusveien 4 vso@vso.no 2050 Jessheim Prosjekt nummer: 15234 Skafjellåsen Geoteknisk Undersøkelse Rapport S:\2015\15234\m\Skolegate\Skafjellasen_Geoteknik_Rapport.docx

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

RAPPORT. ViaNova Kristiansand AS. Lund, Fv14 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 110656r1

RAPPORT. ViaNova Kristiansand AS. Lund, Fv14 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 110656r1 RAPPORT ViaNova Kristiansand AS Lund, Fv14 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110656r1 28. august 2013 RAPPORT Prosjekt: Lund, Fv14 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 110656r1 Dato: 28.

Detaljer

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1 RAPPORT Porsgrunn. Mule Sykehjem runnundersøkelser eoteknisk 110891r1 datarapport 28. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Porsgrunn. Mule Sykehjem Dokumentnavn: runnundersøkelser Dokumentnr: 110891r1 Dato: 28.

Detaljer

Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Geokjemisk kartlegging av byer Hva har skjedd de siste 15 år? Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse 3 av fire nordmenn bor i byer/tettsteder Byer/tettsteder utgjør 1 % av landarealet Gjennom

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Multiconsult AS har tidligere utført grunnundersøkelser for sjøfronten og laget forslag til alternative utbedringsmetoder.

Multiconsult AS har tidligere utført grunnundersøkelser for sjøfronten og laget forslag til alternative utbedringsmetoder. TEKNISK NOTAT TIL: Knarberg båtforening v/roar Aasvang Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110493n1 Prosjekt: 110448 Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert av: Runar Larsen Knarberg båthavn,

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Y 572750 Y 572500 Y 572250 Y 572000 Y 571750 Y 571500 Y 571250 Y 571000 X 7020250 X 7020000 X 7019750 X 7019500 TEGNFORKLARING PBL 25 REGULERINGSFORMÅL SPESIALOMRÅDER(PBL 25 1.ledd nr.6) Buffersone Frisiktsone

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Figur 1. Utsnitt av forslag til reguleringsplan. I områdene BB1 og BB2 som er vist i gul farge, er det planlagt blokkbebyggelse.

Figur 1. Utsnitt av forslag til reguleringsplan. I områdene BB1 og BB2 som er vist i gul farge, er det planlagt blokkbebyggelse. 1 Innledning Lier kommune skriver i reguleringsbestemmelsene for tomtene, Plan ID 504-905-05-02, i paragraf 2-2-1 b at det skal dokumenteres at det for områdene BB1 og BB2 er tilfredsstillende geotekniske

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

KU VEDLEGG 05, NOTAT MILJØTEKNISK VURDERING AV POTENSIELL GRUNNFORURENSNING OG RADON

KU VEDLEGG 05, NOTAT MILJØTEKNISK VURDERING AV POTENSIELL GRUNNFORURENSNING OG RADON NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 05, NOTAT MILJØTEKNISK

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Paradis, Stavanger OPPDRAGSGIVER Rom Eiendom AS EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering DATO / REVISJON: 7. november 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217404-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune Voss Fjellandsby Grunnundersøkelser Vårstølshaugen Myrkdalen, Voss

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK

MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK 10/2013 SALTO EIENDOM AS MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com 10/2013 SALTO EIENDOM AS MILJØUNDERSØKELSE

Detaljer

Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVA SKAL JEG SNAKKE OM? Hvorfor fokus på foruenset jord

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012. Byplankontoret Planident: r20090018 Arkivsak: 11/46102 Detaljregulering av Bratsbergvegen 23 og Sluppenvegen 2 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 30.6.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres.

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres. TEKNISK NOTAT TIL: Hotellfinans AS v/helge Solberg Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111079n2 Prosjekt: 110913 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Runar Larsen Bø. Hotell Geotekniske

Detaljer

01 19.06.2013 Revidert tiltaksplan 15 ANBH IJ GB 00 24.01.2013 Tiltaksplan 12 KKF IJ GB Rev. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

01 19.06.2013 Revidert tiltaksplan 15 ANBH IJ GB 00 24.01.2013 Tiltaksplan 12 KKF IJ GB Rev. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. R a p p o r t Oppdrag: Harstad tankanlegg bmoppdragsnavn1 bmemne1 Emne: Forurenset grunn bminit1 Rapport: 27. januar 2012 Oppdragsgiver: Tiltaksplan Esso Norge AS Dato: 19. juni 2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Disponering av betongavfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Kommer: forskrift som vil regulere håndtering av lett forurenset betongavfall Oppdrag fra Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel

Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel RAPPORT LNR 5744-2009 Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel Bergen kommune Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel Bergen kommune Innhold 1. Innledning 6 2. Bakgrunnsinformasjon 9 2.1

Detaljer

Vi anbefaler at tidligere anbefalte tiltak på toppen av skråningen utføres før det bygges på tomta.

Vi anbefaler at tidligere anbefalte tiltak på toppen av skråningen utføres før det bygges på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Omnibo Eiendom AS v/olav Jordanger Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111328n3 Prosjekt: 111072 Utarbeidet av: Lars Erik Haug Kontrollert av: Geir Solheim Øvre Eiker. Arnekbekktunet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14 RAPPORT RoAF Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan Geoteknisk rapport 111239r2 RAPPORT Prosjekt: Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Dokumentnavn: Reguleringsplan Dokumentnr: 111239r2 Dato: Kunde:

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

RIM1. Notat ,... 1. Innledning. 2. Avklaringsbehov. Oppdrag: Holmen Eiendomsforvaltning ANS Dato:. 25. juni 2010

RIM1. Notat ,... 1. Innledning. 2. Avklaringsbehov. Oppdrag: Holmen Eiendomsforvaltning ANS Dato:. 25. juni 2010 ... UL.T.CONSU... T,... Notat RIM1 Oppdrag: Holmen Eiendomsforvaltning ANS Dato:. 25. juni 2010 Emne: Redegjørelse for grunnundersøkelser ved OppdLnr.: 120444 DrakaIHolmen Til: Fylkesmannen i Buskerud,

Detaljer

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Tema for foredraget Regelverk for forurenset grunn Søknad om bruk av oljesaneringskjemikalier

Detaljer