Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8. Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8. Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn"

Transkript

1 MULTICONSUL, Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Thor Dahl AS Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8 Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn Dato: Rev. - Dato 17. oktober 2005 Oppdrag Rapportnr Oppdragsleder: Geir Solheim Sign.: L((a,cue Saksbehandler: Knut ReistadGunnar Brønstad Sign.:, Kontaktperson hos Oppdragsgiver: Einar A. Sissener Sammendrag: Multinsult har på oppdrag fra Thor Dahl AS utført miljøtekniske grumundersøkelser på området "Framnæs midtre", som er en del av det gamle verftsområdet på Framnæs, og som består av feltene K I, Bl-B2, F7 og B8. Undersøkelsene ble utført på søndre del av felt Kl og på felt B8. Det planlegges et nærings- og skolebygg på den søndre delen av felt K I og 3 boligbygg med inntil 8 etasjer inkludert parkering på felt B8. I tillegg skal det etableres ny adkomstvei mellom feltene. Veien vil bli relativt bratt, og terrenget må heves ca 2,5 m mot bryggefronten nordvest og syd for felt B8 for å få akseptabelt fall. Resultatet av den miljøtekniske undersøkelsen ble rapportert i rapport En risikovurdering av påvist forurensning i forhold til planlagt utbygging foreligger i rapport Risikovurderingen konkluderte med at det er påvist kvikksølvkonsentrasjoner som kan overskride akseptkriteriet der den vestre boligblokken uten parkeringskjeller skal bygges. Det er ingen helsefare forbundet med de øvrige arealbrukskategoriene. Denne rapporten utgjør en tiltaksplan som skal følges ved detaljprosjektering og gjennomføring av utbyggingen på søndre del av felt K I og på felt B8. Følgende tiltak beskrives: All forurenset grunn innenfor reguleringsområdet vil bli tildekket ved at det foretas en betydelig oppfylling over dagens terrengnivå. Det skal iverksettes tiltak for å fjerne mulig risiko for gassinntrengning fra grunnen inn i den vestre boligblokken som skal bygges uten parkeringskjeller. Ved behov for graving i mulig forurenset grunn, skal alle forurensede gravemasser håndteres på en forsvarlig måte. Tiltaksplanen beskriver hvordan eventuell graving i forurenset grunn kan gjøres. AS Hoffsveien 1 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: Fax: onarkiv kapport r4.doc

2 Framnæs midtre, Sandefjord Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Prosj ektbeskrivelse Ori entering om prosj ektet Tidsplan for arbeidene 3 Grunnforhold og hydrogeologi 3 Milj ømål 4 Oppsummering av utførte miljøundersøkelser Beskrivelse av forurensningssituasjonen Konklusjon risikovurdering Konklusjon vurdering av tiltaksbehov 5 Tiltaksplan Generelt Valg av tiltak Tiltaksmetoder Gassbeskyttende tiltak under nybygg Tildekking av utendørs arealer Oppgravingsortering Mellomlagring. Disponering av gravemasser Tiltak for å forhindre forurenshing i tiltaksperioden Spredningutslipp i tiltaksperioden Beredskap. HMS 8 Kontroll og overvåkning. Dokumentasjon Kontroll og overvåkning Sluttrapport 9 Tegninger Oversiktskart 1: A Borplan Vedlegg Vedlegg A: Reguleringsplan og illustrasjonsplan Franmes Midtre B: Visuell fremstilling forurensningsnivå. Arealavgrensning påvist forurensning Vedleggsrapporter Rapport : Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport : Risikovurdering gb o:arkivrapport810007r4.doc 17. oktober 2005 Side 2 av 9

3 Framnæs midtre, Sandefjord Innledning Multinsult har på oppdrag fra Thor Dahl AS utført miljøtekniske grunnundersøkelser på området "Framnæs midtre", som er en del av det gamle verftsområdet på Framnæs. Området Franmæs er registrert i SFTs database over forurenset grunn som lokalitet nr Området "Framnæs midtre" består av feltene Kl, B1-B2, F7 og B8, se vedlegg A. Undersøkelsene ble utført på søndre del av felt K1 og på felt B8. Resultatet av den miljøtekniske undersøkelsen ble rapportert i rapport Rapport inneholder en risikovurdering av påvist forurensning i forhold til planlagt utbygging og arealbruk på feltene Kl og B8, samt i forhold til omkringliggende miljø. På grunnlag av gjennomført risikovurdering er det i denne rapport utarbeidet en tiltaksplan for den planlagte utbyggingen. Prosjektbeskrivelse 2.1 Orientering om prosjektet Det planlegges et nærings- og skolebygg på det ledige arealet som i dag blir brukt til parkering på den søndre delen av felt Kl. På felt B8 planlegges det 3 boligblokker med underliggende parkeringshus under og mellom de to innerste blokkene, se illustrasjonsplanen i vedlegg A. Boligblokken nærmest sjøen etableres uten kjeller på oppfylt grunn over dagens terreng. Fra Framnæsveien skal det etableres en ny adkomstvei mellom felt Kl og felt B2, F7 og B8. Tterrenget må heves ca 2,5 m mot bryggefronten nordvest for felt B8 for å fa akseptabelt fall på veien. 2.2 Tidsplan for arbeidene Det foreligger foreløpig ingen hovedtidsplan for grunnarbeidene, dvs, den del av utbyggingen som konkret vil kunne berøre forurenset grunn. De første grunnarbeidene forventes å starte tidligst sommeren Grunnforhold og hydrogeologi Området er dominert av en markert fjellskjæring i øst, med delvis utsprengt og utfylt område mot tilgrensende midtre kai (kai 5) i vest. Undersøkelser på søndre del av felt Kl indikerer fyllmasser over antatt fiell i 0,5 0,6 m dybde. På felt B8 er det svært varierende dybder til fjell, noe som indikerer skråfjell i grunnen. Det er registrert en dyp renne med løsmasser fra sør mot nord over felt B8, mellom kai 5 og den opprinnelig fjellfoten. Boringene i dyprenna har varierende fjelldybde mellom 9,4-28 m under terreng. Grunnvannet ligger mellom 1,2 3 m under terreng på vestre del av felt B8. Grunnvannsnivå ligger derfor i løsmassene (hovedsakelig utfylte masser) på vestre del av felt B8 og videre mot kai 5. På øvrige deler av de undersøkte feltene ligger grunnvannsnivå under fjelloverflaten. For noe mer detaljert beskrivelse av grunnforhold vises til rapportene og gb 17. oktober 2005 Side 3 av 9 o:arkivrapport810007r4.doc

4 Framnæs midtre, Sandefjord 4. Miljømål Tiltakshaver har etablert følgende miljømål for bolig- og næringsutbyggingen midtre: på Framnæs Det skal ikke være fare for helse- og miljøskader som følge av fomrensninger i grunnen for mennesker eller dyr som oppholder seg på området. Det skal ikke foregå uakseptabel spredning av helse- og miljøskadelig forurensning Det skal ikke skje utlekking til sjø som kan være skadelig for det akvatiske miljø Det skal ikke være sjenerende lukt fra grunnen For at miljømålene skal oppfylles er det som grunnlag for denne søknaden utført en risikovurdering av påvist grunnforurensning (kfr. rapport nr ). Oppsummering av utførte miljøundersøkelser 5.1 Beskrivelse av forurensningssituasjonen For en detaljert beskrivelse av forurensningssituasjonen vises til kap. 5 i rapport nr Tegning nr. 1 viser lokalisering av undersøkelsespunktene. Forurensning i jord Forurensningsnivå for de viktigste miljøgiftene er visuelt fremstilt i vedlegg B. Det er i praksis kun påvist forurenset grunn på felt B8. Tabell 1 og 2 inneholder gjennomsnittlige og maksimale påviste konsentrasjoner av miljøgifter i 15 prøver fra felt B8. Tabell 1 Resultater av olje-, PAH- og PCB-analyser (mgkg tørrstoff) Prøvegrop Olje Clo- Olje C12- Olje C16- Sum oljesum Benzo- PCB7 C12 C16 C35 PAH16 a ren Gjennomsnitt <5,0 6 1) 143 1) ) 4,3 2) 0,02 (av 15 røver) Maks. verdi ,162 SFTs nor nr ,1 0,01 Konsentrasjoner over normverdien er uthevet Gjennomsnittlig oljekonsentrasjon, eksklusiv PG8 og PG, som begge hadde klart høyere oljeinnhold enn i øvrige prøvegroper Gjennomsnittlige PAH-konsentrasjoner er eksklusiv maksimalverdiene (prøve PGI.1) Tabell 2 Prøvegrop Resultater av tungmetallanalyser (mgkg tørrstoff) Arsen Bly Kadmium Sink Nikkel Krom Kobber Kvikk- (As) Pb (Cd) (Zn) (Ni) (Cr) (Cu) solv (Hg) Gjermomsnitt ,4 (av 15 røver) ,8 803 Maks. verdi , SFTs norm Anm.: Konsentrasjoner over normverdi er uthevet For vurdering av forurensningsnivå vises til rapport gb 17. oktober 2005 Side 4 av 9 o:arkivkapport810007r4.doc

5 Framnæs midtre, Sandefjord Forurensning i grunnvann Det er etablert 2 grunnvannsbrønner nær kai 5. Begge brønner er prøvetatt en gang. Prøve B2 hadde et svakt forhøyet innhold av oppløste hydrokarboner (olje) i forhold til drikkevannsnorm. If1g. laboratoriet kan B2 inneholde rester av diesel. Som forurensningsnivå regnes oljeinnholdet likevel som lavt (< 0,23 mg1). Med unntak av en forhøyet verdi for nikkel er det ikke påvist konsentrasjon av tungmetaller over Helsedepartementets drikkevannsnorm i vannprøvene. Det er ikke påvist PCB i noen av prøvene. Prøve B2 er svakt forurenset av PAH. Av det totale PAH-innholdet på 4,3 jigliter utgjør naftalen 2,9 ggliter. Generelt er grunnvannet lite påvirket av forurensningene på området, som antas å være sterkt bundet til jordpartiklene. Dette tyder på at det skjer liten transport av oppløste stoffer fra land og til sjøen. Området er påvirket av sjøvannsinntrengning avhengig av tidevannsnivå. 5.2 Konklusjon risikovurdering Rapport inneholder en risikovurdering av forurensningsituasjonen i forhold til planlagt utbygging og miljømålene i kap. 4. Området mellom ny vei og sjøen ligger utenfor reguleringsgrensen og skal opparbeides i en senere fase. Dette området omfattes derfor ikke av risikovurderingen. Det er beregnet akseptkriterier (dvs, akseptable forurensningskonsentrasjoner) for arealbrukskategoriene "Nærings- og skolebygg", "Boliger på oppfylt grunn" og "Grøntområde (dvs, utendørs boligareal) kjørearealer". For infoimasjon om de beregnede akseptkriteriene vises til kap i rapport Resultatet av risikovurderingen kan oppsummeres som følger: Det er ikke påvist forurensning som innebærer konflikt med planene om ny vei, nærings- og skolebygg på felt Kl eller grøntarealer på felt B8 (ut fra forutsetningen om en betydelig oppfylling over dagens terreng der grøntarealer og ny vei etableres). Teoretisk sett kan påvist grunnforurensning gi spredning av flyktige komponenter (kvikksølv) til boligblokken som bygges uten parkeringskjeller lengst vest på felt B8, dersom kvikksølvet opptrer i elementær form eller som en flyktig organisk kvikksølvforbindelse. I så fall kan dette forholdet komme i konflikt med miljømål nr. 1, 2 og 4. Det vurderes at det ikke er risiko for at det vil foregå forurensningsspredning bryter med miljømål nr. 3. til sjøen som 5.3 Konklusjon vurdering av tiltaksbehov Helserettet tiltaksbehov Ved etablering av den vestre boligblokken på oppfylt grunn på felt B8 må det benyttes oppfyllingsmasser som kan sikre god utlufting av grunnen under boligblokken. Som en ekstra sikkerhet må det også vurderes om det er behov for å legge en gasstett membran under boligblokken. Miljørettet tiltaksbehov Det er ikke funnet behov for å iverksette noen tiltak for å forhindre forurensningsspredning sjø eller i forbindelse med fremtidig beplantning på undersøkt område. til gb 17. oktober 2005 Side 5 av 9 o:arkivrapport810007r4.doc

6 Framnæs midtre, Sandefjord Tiltaksbehov i anleggsfasen Tiltak i anleggsfasen vil bare være nødvendig dersom det skal utføres arbeider som medfører graving i forurenset grunn. 6. Tiltaksplan 6.1 Generelt Tiltaksarbeidene må planlegges i detalj i forbindelse med detaljprosjektering av vei og bygninger. Det kreves planer for håndteringen av alle gravemasser dersom det skal gjennomføres utgravning som kan berøre forurenset grunn. Valgt entreprenør for grunnarbeidene skal utarbeide alle systemer og planer for internkontroll og kvalitetssikring av egne og underleverandørers arbeider. 6.2 Valg av tiltak Følgende tiltak vil bli gjennomført for å møte miljømålene: All forurenset grunn innenfor reguleringsområdet vil bli tildekket ved at det skal foretas en betydelig oppfylling over dagens terrengnivå. Det skal iverksettes tiltak for å fjerne mulig risiko for gassinntrengning fra grunnen inn i den vestre boligblokken som skal bygges uten parkeringskjeller, se kap Ved behov for graving i mulig forurenset grunn, skal alle forurensede gravemasser håndteres på en forsvarlig måte, se kap Tiltaksmetoder Gassbeskyttende tiltak under nybygg Det skal utføres tiltak mot mulig inntrengning av gass i boligblokken uten parkeringskjeller, da deler av denne skal bygges på forurenset grunn. Tiltaket må detaljprosjekteres samtidig med prosjekteringen av boligblokken. Følgende tiltak kan være aktuelle, eventuelt en kombinasjon av flere tiltak: Det benyttes oppfyllingsmasser under boligblokken som kan sikre god utlufting Det legges opp til passiv utlufting av bærelaget under gulvet i 1 etasje i boligblokken. Det skal være mulig å sette på et aktivt sug med vifter dersom dette skulle vise seg nødvendig (meget lite sannsynlig). Etablering av en gasstett membran under laveste gulv. Utforming og plassering av membranen må tilpasses fundamenteringsplanene for byggeprosjektet. Tett dekke av betong med tette fuger og gjennomføringer kan være tilstrekkelig gb 17. oktober 2005 Side 6 av 9 o:arkivrapport810007r4.doc

7 Framnæs midtre, Sandefjord Tildekking av utendørs arealer Prosjektet medfører full opparbeidelse av alle utendørs arealer med kjøre-parkeringsareal og grøntområder og andre oppholdsområder. Der det er påvist forurenset grunn av betydning innenfor reguleringsgrensen vil det bli foretatt en betydelig oppfylling med rene masser (> 1,5 m). Det er ikke behov for ytterligere tildekking av restforurensning under utearealer Oppgravingsortering Det foreligger pr. i dag ingen konkrete planer om graving i forurenset grunn. Prosjektet vil uansett utformes slik at behovet for graving i forurenset grunn vil være meget begrenset. Det er her likevel beskrevet forholdsregler som skal følges ved eventuell graving i forurenset grunn. Graving i mulig forurenset grunn krever en oppfølging med prøvetaking og kjemiske analyser av gravemassene. Prøveuttaket kan eventuelt foregå på et mellomlager for forurensede masser, se kap Gravingen må følge en graveplan som inkluderer følgende punkter: Gravearbeidene skal utføres slik at mulig forurensede masser ikke blandes med antatt rene masser. All graving i mulig forurensede fyllmasser skal, så fremt praktisk mulig, foregå tørt. Dersom det må graves i forurensede masser i vannfylt grop, må det vurderes om det er behov for avbøtende tiltak for å forhindre forurensningsspredning til sjøen. Dersom det må lenses vann fra gravegrop i forurensede masser, må håndteringen av dette vannet vurderes. Vannet kan ikke lenses til sjø dersom det ikke dokumenteres at det er tilstrekkelig rent, se også kap Det skal finnes av en plass innenfor eiendommen for sortering og eventuell grovsikting av mulig forurensede gravemasser, samt melloinlagring av forurensede masser. Mellomlagring skal skje på en slik måte at det ikke oppstår forurensningsspredning til omgivelsene og underliggende grunn. For disponering av forurensede fyllmasser se kap Naturlig grunn under fyllmassene anses som rene, og forutsettes å kunne disponeres som rene masser. Større gjenstander av metall, betongrester og tremateriale skal frasorteres under oppgravingen. Også stein og blokk frasiktes der dette er praktisk for å redusere mengde forurensede masser. Fraksjoner over 20 mm kan benyttes fritt som fyllmasse på området. Siktingen må ikke forårsake forurensningsspredning. 8. Nødvendig utstyr for håndtere uventede forurensingssituasjoner må være tilgjengelig. Provetaking og analyser av masser Et gravetilsyn skal være tilgjengelig under utgravingen for å vurdere håndtering av forurensede masser og ta prøver. Det skal føres en logg med oversikt over utført arbeid og masseregnskap gb 17. oktober 2005 Side 7 av 9 o:arkivrapport810007r4.doc

8 Framnæs midtre, Sandefjord Mellomlagring. Disponering av gravemasser Forurenset masse som kan forårsake forurensningsspredning skal mellomlagres på tett underlag. All mellomlagring skal foregå på en måte som gjør det lett å skille mellom lagrede masser og underliggende ren grunn ved opplasting. Av mulig forurensede masser som skal gjenbrukes skal det tas 1 prøve pr m3 for å dokumentere at massene ikke er forurenset over etablerte grenseverdier. Fra hver haug skal det taes en representativ blandprøve (minst 10 delprøver). Prøvene analyseres på PAH, tungmetaller og olje. Avhengig av forurensningsgrad kan massene disponeres som følger: Rene masser og utsprengt f.jell kan transporteres til entreprenørens deponi for rene masser. Forurensede masser skal leveres til godkjent mottak eller behandles på stedet. Dersom det er ønskelig å gjenbruke lite forurensede gravemasser innenfor prosjektområdet, må det søkes kommunen om tillatelse til dette Tiltak for å forhindre forurensning i tiltaksperioden Det er en klar målsetning at utbyggingen ikke skal føre til uønskedeuforutsette hendelser med spredning av forurensning. Forholdsregler i anleggsfasen skal hindre uønskede hendelser. Håndtering av vann Graving i forurensede masser skal så langt mulig foregå tørt. Det skal ikke forekomme ukontrollerte utslipp av lensevann fra gravegroper i forbindelse med graving i slike masser. Dersom det likevel oppstår behov for lensing av vann som kan være forurenset, må vannet behandles før det slippes ut. Pumping gjennom et sandfilter kan da være aktuelt. Oljeutskiller skal være lett tilgjengelig i tilfelle man må håndtere oljeholdig vann under oppgravingen. Stovfluktluktproblemer Ved problemer med støvflukt skal det foretas vanning eller tildekking av masser som avgir støv. Det er ikke ventet at det vil oppstå sjenerende luktproblemer i forbindelse med eventuell graving i forurensede masser. 6.4 Spredningutslipp i tiltaksperioden Byggherren vil kreve at arbeidene ikke skal føre til utslipp utover det som kommunen gir tillatelse til. 6.5 Beredskap. HMS Entreprenøren skal før anleggstart levere en HMS- og beredskapsplan for den valgte utførelsen for byggherrens godkjennelse. Beredskapen skal omfatte tilgjengelig utstyr på anlegget for å takle mulige, akutte forurensningssituasjoner og en handlingsplan for uventede situasjoner forurensningsfunn. Beredskapsplanen med varslingssystem skal være kjent av alt personell ved tiltaket. Det skal fremgå hvem som skal kontaktes ved ulike typer uhell og akutte forurensningssituasjoner gb 17. oktober 2005 Side 8 av 9 o:arkivrapport810007r4.doc

9 Framnæs midtre, Sandefjord Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal anleggsleder straks varsle brannvesenet iht. "Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning" fastsatt av Miljøvemdepartementet Samtidig skal melding gis til Sandefjord kommune snarest mulig. Personlig verneutstyr kreves primært for å beskytte mot hudkontakt ved eventuell graving i forurenset grunn. Alt personell som skal involveres i tiltaksarbeidet skal infoi meres om forekomst av eventuelle farlige stoffer og deres egenskaper og mulige helsefarer. Det kan oppstå oljelukt ved eventuell graving i områder med sterkt oljeforurensede masser. Ved plagsom lukt bør det benyttes maske ved oppgraving eller graving fra vinden hvis mulig. Det ventes ikke at det vil oppstå støvproblemer, da massene inneholder mye stein og vil være jordfuktige. 7. Kontroll og overvåkning. Dokumentasjon 7.1 Kontroll og overvåkning Overvåkning vil bli utført av entreprenør og byggherre. Behov for å overvåke sjømiljøet i anleggsperioden vil bli vurdert når utbyggingen er detaljprosjektert. Entreprenøren skal overvåke sine egne prosesser og dokumentere resultater og utslipp. Byggherren er ansvarlig for all endelig rapportering til forurensningsmyndighet i henhold til tillatelse for tiltak. 7.2 Sluttrapport Det vil bli laget en sluttrapport for utføring av arbeidet som skal inneholde oversikt over alle prøver og analyser, faktiske mengder av masse som eventuelt er fjernet og mellomlagringtsluttdisponering av disse, samt beskrivelse av restforurensning i grunnen gb 17. oktober 2005 Side 9 av 9 o:arkivrapport810007r4.doc

10 y;}' Botn Hansrød StangeF'r' ;1 a - ''Bergan '., 7 4 Sk-åre, " ti -.Solløkki?,) gåker Sjuvel ga ti Hagaløkk ' Hauden ø lur Sudd -,; )5M. aitgein A 'Lia V stange, dre, 384 I : 34berg, :: HjelThb I.. reiksrnail. sørkmx. delene c'-`-:granh'.,-, IFriorrrråde-!Enga Vånnøya - Eund?" Paudnebben_ ''Beinskjæra Sjøbakken Buerøya,, Heuesøya- Friområ~ ' Friområde - Skogan,i Stø Be Eia Tall, Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. OVERS I KTSKART Or9inalformatA4 Tegningens filnavn Fag Geoteknikk Målestokk FRAMNÆS MIDTRE 111 IT CO N S I.T ) AS THOR DAHL 1: AS Kilengaten 1, Pb. 1287, 3105 Tønsberg Tel.: Fax.: Dato Konstr.tegnet Kontrollert Godkjent SSJ Oppdragsnr Tegningsm. 0 Rev. III

11 Fj11 Po D FELT 1 r0.140 P0,150 ' AAAAA Utsprengt fjell.., -....,. -- 0,51-3,0 i.. A Å,.._.. FELT 8 ' ') " " ) A-A A FjeIl,,,, , c. Lv ' ,9..., Aw Po 41 lo -,. 2o -, 00 ;"813,6, ,0 -'... N -r, r -... f'y 11 Fjell ,5+2,5 UTFØRTE GRUNNUNDERSØKELSER PÅ FRAMNÆS MIDTRE Felt 2: Rapport G T 740 av 1983 Det ble utført 19 dreiesonderinger med registrering av varierende fjelldybde mellom 0,6-8,6 m. Felt 8: Boringene uført på felt 8 viser svært varierende dybder til fjell. Det er registrert en dyp renne med løsmasser fra sør mot nord over felt 8, mellom kai 5 og utsprengt område I dyprenna er det registrert et topplag av fyllmasser over et mektig bløtt lag med lav bormotstand over faste masser til fjell. Boringene i dyprenna viser fjelldybder mellom 9,4 til 28 m. Felt 1 - Søndre del: Grunnen består av fyllmasser over fjell. Dybden til fjell i undersøkte punkter varierer fra 0,3 til 0,6 m. Felt 7: På felt 7 er det ikke utført grunnundersøkelser. Mye av området er fjell i dagen ,0.1.5 TILNÆRMET REG.GRENSE FRAMNÆS MIDTRE tiek ,8 Fjell A A Fjell A A FjeIl_ AAA AAA', OREISONDERING 0 PROVESERIE C) TOTALSONDERING o ENKEL SONDERING D PRØVEGROP -1- VINGEOORING RAMSONDERING 1'OYK606EIESON000)NG PORETREKKMALING LX FJELLKONTROLIBORING KJF RNEBORING GRUNNVANNSIAAIING TERRENG (BUNN)KOTE BORBULL NR. ANTATT FJELLKOTE BORET DYBDE (BORET I FJELL) BORBOK NR LAB.BOK NR KARTGRUNNIAG. EIekhonOk kaagrormiag UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENI Vannstand den ki 1430 Oppgill koto L0,45 av Sando6ord bavnovesen NNSKAI, KAI 3 BORPLAN FRAMNÆS MIDTRE AS THOR DAHL Avd.NOTEBY 7:1"=.U13r7=' sol oppiou)) OT2005, Al A3 1:1000 _111 Al 1:500 III Korlro11E11

12 Framnæs midtre, Sandefjord Vedlegg A: Reguleringsplan og illustrasjonsplan Framnes Midtre gb 17. oktober 2005 o:arkivrapport810007r4.doc

13 csdr (.., ' 1 N -`,-, N -..t N,..,r) c N := '.. q, :' 6,* ` ' NN (D _,:;,.. _ si- EgIcrsfstt.,,'',_r,7,5= 0 KjørefeIt Kjørefelt '6 :-:' ri Gs-veg Evt. rekkverk n 1,25 0, ,00 0,5 R.1,b2.5tt 3,00 1,50 N 0, ,2 0,7 r>i N-,_c0 i I m c, NORMALPROFIL FOR T1, FRAMNESVEIEN, RETTLINJE, M = 1: 100 NN 9 cl) , c. 03 c,4 (1 t3),a 40 N c, N nom 42- NN I 1 ca I Lo.4 (1, I, N,, ` ), 'U- ''' -, , -,...,, 44 1 l T:, -2-.":,- ":.,. ' '-,;:,,,,>45., 4,,, ' i t'. sx.,,. - CO ---- s._.,,--'-'t---"'- 2.-1'. ' 18..x -- bygoehøyde 3c,b 17 i N tr) o ---- N i -,c. 23B ir) NI 'C) N ''', Ni N 23 o IN 2 5rn 3 Om NORMALPROFIL FOR T2, M = 1: 100 1,5 NORMALPROFIL FOR T3, M = 1:100 0 veikont Fosodeliv 3 25m 2 75m 2 75m fr2plabense 12 25m.25m FORTAU 2,75 2, m 0,25m 1,5 30 ooo ooo TEGN FORKLARI NIG PBL. 25. REGULERINGSFORMAL STREKSYM BOLER M.V. BYGGEOMRADER (PBL 25, ledd nr.1) 1 6 nn PLANENS BEGRENSNING. 7 ne o-. t_ a f 1,8 d 9, 11 %TU=ma o o - t -- e 1 03 if) B2b 4,6 daa _ Sone5 c4." cx, _ ds, I BOUGER KOMBINERT FORMAL FORRETNING, BEVERTNING, ALLMENNYTTIG (SKOLEUNDERVISNING) OFF.TRAFIKKOMRADER (PBL 25, ledd nr.3) KJØREVEG SPESIALOMRADER (PBL 25, ledd nr.6) E1111E1 PRIVAT VEG GS-VEG BEVARING AV BYGNINGER FELLESOMRÅDER (PBL 25, ledd nr.7) FORMALSGRENSE BYGGEGRENSE REGULERT SENTERUNJE FRISIKTLINJE BYGG SOM SKAL BEVARES EKSIST. BEBYGGELSE SOM FORUTSETTES FJERNET REGULERT OFFENTUG GANGTRASE STØYSKJERMING AVKJØRSEL STENGT A1MJØRSEL FELLES UTEAREAL Planens areal : ca 44 daa FELLES AVKJØRSEL Ekvidistanse : Koord.Sys. : 1 m. NGO III Kartmålestokk : 1 : 1000 Y= Kartgrunnlag : Revis jon SANDEFJORD KOMMUNE REGULERIN SPLAN MED TILHØRENDE BESTEMMELSER FOR: FRAMNES MIDTRE DATO: SAKSBEHANDLNG I 1-IHT. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Varset om igangsetting av reguleringsplanorbeid gang behandling i det faste utvalget for plansaker Offentlig ettersyn fro til gong behandling i det faste utvolget for plansaker Bystyrets vedtak: PLANEN UTARBEIDET AV: LUND HAGEM ARKITEKTER AS GULLIK GULLIKSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER Soksnr. Tegnnr. Sokabeh.

14 VEDLEGG 5 v*ci Ss I cci N N --N (t),e2 CO L,gEN `LN6 -_` ', `6 (1 cy -) GANG-SYK EL, 4 TER P I SNU P4 LIGH KERNGS K B _--- ING LEK ' KJØ ADKOM-ST ETc,) ' - 0:1 CO FROSFEKT pr.nr.: 1192 FRAMNES MIDTRE ILLUSTRASJONSPLAN HAGER HA?fl. FASE REGULERINGSPLAN -F4,4 GOIF, SP..V TEON.FR. CG 10,05,05 VANN å 1:% g'21,

15 Framnæs midtre, Sandefjord Vedlegg B: Visuell fremstilling av forurensningsnivå Arealavgrensning påvist forurensning gb 17. oktober 2005 o:arkivrapport810007r4.doc

16 New PG12 PG pg4 _G5.. pe6pg2pg1,... pg8.pg11. C. me rpg2* «),.. PG9 PG3... Tegnforklaring Ingen analyse Zn (norm = 100 mgkg) Øl <SFTs norm o 1-4 x SFTs norm x SFTs norm >10 norm lem PG12 0 PG14.. ::4 P65 0 G PG7... PG8 P-G11. PG2 PG1:... PG9 PG3 Tegnforklaring Ingen analyse Olje (norm = 100 mgkg) <SFTs norm 1-4 x SFTs norm 11) 4-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm

17 .* 4.4 PG4 0 G5 PG pg7 PG1:... p`68 6".).PG PG9 PG3 Tegnforklaring Ingen analyse PAH (norm = 2 mgkg) <SFTs norm 2-4 x SFTs norm 4-10 x SFTs norm >10 SFTs norm PG12 PG14 111) P_G5.--PG6 pg7 PG1, 4... PG4.. PG8.PG11 me-pd PG9 PG3 Tegnforklaring Ingen analyse Pb (norm = 60 mgkg) <SFTs norm 1-4 x SFTs norm 4-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm

18 PG12 44".. 0 ø P_G5---PG6 pg7 PG1, PG4 ".PWG11 PG9 PG3 rpg2 ei Tegnforklaring Ingen analyse Cu (norm = 100 mgkg) Øl <SFTs norm 1-4 x SFTs norm ( ) 4-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm PG12 PG PG4 o... pg7.. p G 8 OPG11 Øl PG9 PG1, Tegnforklaring Ingen analyse Hg (norm = 1 mgkg) P03 Øl <SFTs norm 1-4 x SFTs norm Øl 4-10 x SFTs norm >10 x SFTs norm

19 - FELT rtt FJ Il FELT 1 - N AA A AA --5Pr-e1.5 Ulsprenst liell "-,. FELT 8., 0==-0,53.0 Fell t,, u ,0, ) TILNÆRMET REG'.GRENSE FR.AMNÆS MIOTRE p, UTFØRTE GRUNNUNDERSØKELSER PA FRAMNÆS MIDTRE Fel t 2: Rapport G T 740 av 1983 Det ble utført 19 dreiesonderinger med registrering av varierende fjelldybde mellom 0,6-8,6 m. Felt 8: Boringene uført på felt 8 viser svært varierende dybder til fjell. Det er registrert en dyp renne med løsmasser fra ser mot nord over felt 8, mellom kai 5 og utsprengt område. I dyprenna er det registrert et topplag av fylimasser over et mektig bløtt lag med lav bormotstand over faste masser til fjell. Boringene i dyprenna viser fjelldybder mellom 9,4 til 28 m. Felt 1 - Søndre del: Grunnen består av fyllmasser over fjell. Dybden til fjell i undersøkte punkter varierer fra 0,3 til 0,6 m. Felt 7: På felt 7 er det ikke utført grunnundersøkelser. Mye av området er ftell i SNtie11 '2 -PC.xrt4TSTots:se-e.s+cr-k. N Fjell A A A FjelLA.A- A A A...,-- A C2, 7oo 200Jk OREISONDERNO PIUNEsERIE TOTAISONDERINa DYPVANNSKA1, KA1 3 ENKEL SONOEFUNO 0 PRøvEGRop Vt RAMSON0ERINO G TRYKKOREtEa0NOE.Np 1.0RETWKW03140 pann.auno EJELLK000a OKJEFWERO.NO EOPHULLNA. ~.,?.(191L BONET DVIIDE (130.1 I FaELL) 0.. N B 1702 U13.13CKNR KARTaRuuNLAO: E ,artgrun000 UTGANGSPUNKr 0010 NIVELLEMENT: va005u ppp av Sardatjoid havn20e4e0,-- BORPLAN FRAMNÆS MIOTRE AS THOR DAHL MUL1100NSULT Au1140TEBY At 1; ».' s

20 Framnæs midtre, Sandefjord Arkivreferanser: Fagområde: Miljøgeologi Stikkord: tiltak, gass, avfall, olje, kvikksolv LandFylke: Vestfold Kartblad: 1813 III Kommune: Sandefjord UTM koordinater, Sone: 32V Sted: Framnæs Øst: 5704 Nord: Distribusjon: Begrenset (Spesifisert av Oppdragsgiver) LII Intern IjjI Fri Dokumentkontroll: Dokument Revisjon 1 Revisjon 2 Revisjon oktober 2005 Dato Sign Dato Sign Dato Sign Dato Sign Forutsetninger Grunnlagsdata Teknisk innhold Utarbeidet Kontrollert Utarbeidet Kontrollert Utarbeidet Kontrollert Format Utarbeidet Anmerkninger Kontrollert Godkjent for utsendelse Dato: Sign.: (SeksjonslederAvdelingsleder) gb 17. oktober 2005 o:arkivrapport810007r4.doc

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE. Multiconsult

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE. Multiconsult DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE Multiconsult Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Utførelse av Fase 1-undersøkelse...4 3. Eiendoms- og områdebeskrivelse...6 3.1 Generelt...6 3.1.1

Detaljer

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Forurensningsmessige konsekven ser er utredet for Planområdet: Dagens forurens n ingssituasjon (alternativ 0). Etablering av deponivirksomhet, ordinært deponi

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

NGU Rapport 2007.019. Forslag til tilstandsklasser for jord

NGU Rapport 2007.019. Forslag til tilstandsklasser for jord NGU Rapport 007.019 Forslag til tilstandsklasser for jord Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 9 16 0 RAPPORT Rapport nr.: 007.019 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011 Marvika, Foto: Forsvarsbygg INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 3 2. ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN... 4 2.1 ORGANISERING OG ANSATTE... 4 2.2 ETABLISSEMENTER...

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015 Porsgrunn kommune avd. Byutvikling Postboks 28 390 Porsgrunn Skien 09.04.205 Beskrivelse av tiltak på gnr. 80 bnr. 57, Bjørkåsstigen 0, 3950 Brevik. Det søkes om tillatelse til å bygge enebolig med leilighet

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

Yme avslutningsplan. Konsekvensutredning. YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I GT 200080-1

Yme avslutningsplan. Konsekvensutredning. YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I GT 200080-1 Yme avslutningsplan YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I zll GT 200080-1 Program for konsekvensutredning Yme AVSLUTNINGSPLAN Mai 2000 Innholdsfortegnelse ls am m en d rag... side6 1. I B akgrunn... I... side6

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer