KAPRET. Å borde et kapret skip er noe av det farligste man gjør i Forsvaret. Også på øvelse. SIDE 22 NR 3 14 MARS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPRET. Å borde et kapret skip er noe av det farligste man gjør i Forsvaret. Også på øvelse. SIDE 22 NR 3 14 MARS"

Transkript

1 FORSVARETS FORUM AKTUELT: Soldatburgeren SIDE 30 DOKUMENT: Gammel og offiser SIDE 36 TEKNIKK OG VITEN: Slik er HK416 SIDE 50 NR 3 14 MARS KAPRET Å borde et kapret skip er noe av det farligste man gjør i Forsvaret. Også på øvelse. SIDE 22

2

3

4 aktuelt JUBILEUMSTUR: Her startar ein ny etappe frå Andsvatnet ved Bardufoss med kurs mot Setermoen. Derfrå køyrer ein bil til Åsegarden utanfor Harstad. FOTO: MEZ MERRIU/ROYAL MARINES Rojal marsj Royal Marines feirar 350 år og freistar å gå 1664 kilometer på ski. Vi skal gå på ski frå Porsangmoen til Stavanger, før vi frå England siglar til Cadiz i Spania og syklar gjennom Frankrike. Så padlar vi kano og kajakk over Den engelske kanalen og spring langs kysten av England innom alle garnisonane våre, fortel underoffiser Graham Faulkner. Hausten 1664 blei Royal Marines etablert, og som ein del av jubileumsmarkeringa skal deltakarar frå marinekorpset gå 1664 kilometer på ski. Deretter skal dei helst sigle, sykle, padle og springe like langt. Totalt er målet 6656 kilometer! Deltakarane kjem frå ymse avdelingar i Royal Marines. Dei starta frå Alliert treningssenter i Porsanger 5. februar og skal ende opp i London 25. juli, der det vert planlagt eit større arrangement. Ein kjerne på seks soldatar skal vere med på heile turen, men følgjet er tidvis på rundt 15. Undervegs skal dei også samle inn pengar til skadde soldatar. På førehand hadde dei trent tre veker i Finnmark, delar av skituren til Stavanger vil likevel bli gjennomført med bil og helikopter. Målet er å styrkje korpsånda. Vi skal gå på ski over Dovrefjell og Hardangervidda og vere framme i Stavanger 3. april, seier Faulkner. TORBJØRN LØVLAND 4 MARS 2014 MARS

5 FOTO: CAMILLE LEPAGE/HANS LUCAS innhold FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ FOTO: ARNE FLAATEN FORSIDEN: Marinejegerkommandoen trener på bording utenfor Haakonsvern. FOTO: ARNE FLAATEN dokument 62 år og fortsatt militær Svenske Bengt Lundberg får fortsette som yrkesoffiser. Hadde han vært norsk, måtte han sluttet. Nå jobbes det for å heve aldersgrensen også i Norge. 36 FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ 8 Kort fortalt 9 Redaksjonell kommentar 10 Kalender 11 Ledelsen 12 Legger ned Loran C 15 Klipp 16 Fotoikoner 22 Spesialbåtoperatørene 28 Vernepliktig skarpskytter 44 «Frykt er fortsatt et hyppig benyttet våpen» GEORG JOKSTAD Pensjonert orlogskaptein aktuelt Rammet av radon I mer enn ti år jobbet feltprest Leif Tore Michelsen i et bygg med for høyt radon-nivå. 18 aktuelt Soldatburgeren Under årets vinterøvelse kommer det til å gå 900 «bjerkvikinger». Om dagen. 30 ILLUSTRASJON: LINE HALSNES 46 Portrett: Erik Gustavson 52 Utland 59 Meninger 62 Forsvaret og jeg: Hanne Kristin Roede Miniportrett: Pål Stræte «De som stilte opp i denne boken har vist et stort mot» HÅVARD BJELLAND forfatter Venter på hjelp To og en halv millioner mennesker har behov for akutt hjelp i Den sentralafrikanske republikk, ifølge FN. EU skal sende en styrke, den kan Norge bli del av. 8 og 54 6 MARS 2014 teknikk&viten Alle soldaters venn Det er flere HK416 enn soldater i det norske forsvar. NY VÅPENSERIE Bøker 70 Miks 75 Forsvarets informasjonssider DETTE BLADET GIKK I TRYKKEN 28. FEBRUAR MARS

6 kort fortalt Ansvarleg redaktør: TOR EIGIL STORDAHL Redaktør: ERLING EIKLI Kontorleiar: GUNN-HILDE KOLSTAD Soldater på EU-beredskap redaksjonelt Norge vil i 2015 delta med inntil 70 personer i Nordic Battle Group, med Sverige som ledernasjon. Det norske bidraget vil bestå av ledelse og fire eskortelag samt stabsoffiserer og spesialister innen transportplanlegging, teknisk vedlikehold og militærpoliti. Styrken er del av EU Battle Group og skal stå på beredskap i seks måneder. Brann-innsatsen Et Bell-helikopter hjelper til med å slukke brannen på Flatanger. Luft forsvaret stilte med jagerfly, helikopter og mannskaper på Flat - anger og Frøya. Heimevernet bidro med vakt og sikring i Lærdal. Les om innsatsen på side 84 og 88. Lov på høring Forsvarsdepartementet har nå sendt nød - vendige endringer av vernepliktsloven for å tilpasse den allmenn verneplikt for begge kjønn ut på høring. Lovendringene vil trolig tre i kraft ved kommende årsskifte, og verneplikten vil da gjelde alle født fra og med FOTO: LUFTFORSVARET LA FREM RAPPORT: Generalløytnant Kjell Grandhagen ga trusselvurderingen Fokus til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ Syria-krigere bekymrer nordmenn har vært eller er i krig i Syria, sier general - løytnant Kjell Grandhagen i Etterretningstjenesten. Vi er bekymret for at grupper som ISIS og Jabhat al-nusra ikke bare har som mål å velte Assad-regimet, men rekrutterer bevisst fra vesten for på et senere tidspunkt å gjennomføre terroraksjoner mot vesten. Det gjelder ikke bare nordmenn, men jihadister fra hele Europa, sier han. Flere norske islamister med kamperfar ing fra Syria vil øke den direkte terrortrusselen mot Norge og norske interesser. Nordmenn i krig i Syria fikk store deler av oppmerksomheten da Etterretningstjenest en for fjerde året på rad la frem sin årlige trusselvurdering. Nordområdene har fortsatt begren set konfliktpotensiale, ifølge vurderingen. Russland og Kina bruker store ressurser på militær opprusting, i Afghanistan knyttes det mest spenning til presidentvalget i april og trusselen i det digitale rom beskrives som økende. Her er spesielt Russland og Kina aktive. I tillegg er det få lyspunkter å finne i Midtøsten og Nord- Afrika, skriver Etterretningstjenesten. Det er tre år siden den arabiske våren og få tegn til demokratisk utvikling. Nye autoritære regimer er på plass og voldelige konflikter pågår, sier Grandhagen. Fokus følger som vedlegg til F. F er utgitt av Forsvarets forum på oppdrag frå Forsvars staben. Bladet har som oppgåve å for midle informasjon og debatt. Redaksjonen har ei fri og uavhengig stilling formulert i Lov om redaksjonell fridom i media og Redaktørplakaten. Inn haldet treng difor ikkje vere uttrykk for kva den politiske eller militære leiinga måtte meine. Medlem av: European Military Press Association F Forsvarets forum ønskjer å rette seg etter reglar for god presse skikk slik desse er nedfelte i Ver Varsam-plakaten. Den som meiner seg ramma av urettmessig omtale i bladet, vert oppmoda til å kontakte redaksjonen. Ein kan også klage til: Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: Dette produktet er trykt etter svært strenge miljøkrav og er Svanemerkt, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart. Trykk: Aktie trykkeriet AS For gammal til kva? Alderen innhentar oss i Forsvaret, men du har framleis mykje å gje, sa forsvarssjef Haakon Bruun- Hanssen da han takka av ein offiser her om dagen. Det var kontreadmiral Morten Jacobsen (58) som slutta i Forsvaret etter vel 39 år. Han går frå maritime kapasitetar i FLO til maritim forsikring, ein ny karriere i det sivile. Under markeringa da han slutta blei Jacobsen på dette viset omtala som eit førebilete. Forsvaret ønskjer å leggje forholdane til rette for ein karriere nummer to. I denne utgåva av F har vi sett nærmare på særaldersgrensa for offiserar. I det norske forsvaret er aldersgrensa 60 år. Da må yrkesoffiserane gå, om dei ønskjer det eller ikkje. Somme ønskjer eigentleg ikkje det, dei meiner dei kunne ha gjort god nytte for seg nokre år til. Andre er uroa for at politikarane no skal byrje å tukle med grensa slik at dei må halde på fleire år før dei får pensjon. Reglane er i dag slik at offiserar faktisk kan gå av med full pensjon frå 57 års alder dersom dei har gjort teneste lenge nok. Det har dei fleste. Admiral Jacobsen er eit døme på det. Og skal ein satse på ein ny karriere i det sivile, er det nok stort sett lettare å få jobb ved fylte 57 enn når 60-talet er passert. For sivilt tilsette i Forsvaret er aldersgrensa som i staten elles. Det var arbeidsminister Robert Eriksson som fekk det til å gå ein støkk gjennom mange i Forsvaret da han i januar fortalde at det vil bli ein gjennomgang av særaldersgrensene i dei uniformerte yrka. Eg vil at alle i arbeidslivet skal ha same aldersgrense for å gå av med pensjon, sa han. Dette var kontroversielt ikkje berre i Forsvaret og politiet. Heilt inn i regjeringa må det vere noko delte «Forsvaret er ingen kontorbedrift» meiningar. Vi i F har spurt om å få intervjue Eriksson, men har fått avslag. Heller ingen andre i Arbeids- og sosialdepartementet vil uttale seg om saka. Det er karakteren på oppgåvene som er grunngjevinga for at mange har særaldersgrenser i Forsvaret, politiet og brannvesenet. Også i det sivile finst det yrke med lågare aldersgrenser. For mange med stabsfunksjonar i Forsvaret er jobben ikkje meir fysisk krevjande om ein går i uniform eller er sivil. Mange av desse offiserane ville klart oppgåva si like framifrå som før, og kanskje betre enn i ein ny jobb i det sivile. Offiserar på pensjonistvilkår viser jo det kvar dag. Ikkje blir offiserar meir utslitne i jobben enn mange andre typar arbeidstakarar heller. Forsvaret er ingen kontorbedrift. Oppdraget er å forsvare landet, med militære styrkar i inn- og utland. Eg er redd vi ville ende opp med altfor mange som sat på kontor om særaldersgrensa blei fjerna samtidig som talet på årsverk ville auke tilsvarande. Så mange nye årsverk er neppe aktuelt, og da ville vi få ein monaleg mangel på militært personell til operative funksjonar. Det må vere behova i Forsvaret som styrer personellsamansetjinga, også for alder. Dagens grense på 60 år er ikkje den einaste moglege. Andre land har andre løysingar for pensjonering av offiserane sine. I kompetansemeldinga for det norske Forsvaret blir også det vurdert. Det grunnleggjande er likevel at Forsvaret får og greier å halde på folk med riktig kompetanse og personlege føresetnader for å løyse oppgåvene sine. E-bataljonen frikjent «Intet straffbart forhold bevist», konkluderer generaladvokat Arne Willy Dahl. Etterretningsbataljonen ble anmeldt for å registrere journalister, men nå er saken etterforsket og henlagt. To personer hadde status som mistenkte og 18 personer ble avhørt som vitner. I tillegg har det blitt søkt i en data - mengde på 55 terrabytes. Militærpolitiet har stått for etterforskningen og får ros fra statsadvokatene i Troms og Finnmark. Vurderer Afrika-bidrag Norge er et av flere land som er bedt om å bidra til en EU-styrke i Den sentralafrikanske republikk (CAR), blant annet for å sikre flyplassen i hovedstaden Bangui. Anmodningen er til vurdering i Forsvars departementet og en forventer en snarlig politisk beslutning, får vi bekreftet fra nestleder i sikkerhetspolitisk avdeling i FD, brigader Terje Killi. EU sier i sin anmodning at de foretrekker hele systemer og ikke enkelt personell. Det er en infanteribataljon på drøyt 800 mann som skal settes opp, derfor kan aktuelle bidrag være kompanistridsgrupper eller komplette støtteelementer. I skrivende stund har ingen land forpliktet seg til EUFOR-CAR, men Sverige og Finland er blant de landene som vurderer å stille. Nasjoner som Tyskland og Storbritannia har takket nei. Les om konflikten på side år siden En gladnyhet: Soldatene hadde pådratt seg færre kjønnssykdommer de siste årene. En litt mindre glad nyhet: Undersøkelser blant rekrutter kunne tyde på at mellom 600 og 1000 soldater hadde chlamydia uten å vite det. Forsvaret vurderte derfor å teste alle soldater for sykdommen, som i verste fall kan føre til sterilitet. Soldatene i Sjøforsvaret var de slappeste i Forsvaret. Hele 22 prosent av sjørekruttene klarte ikke 3000 meterkravet i løpet av rekruttskolen i På Rauøy fort klarte bare 31 prosent av soldatene kravet da de dimitterte. 50 år siden Ifølge tall innhentet av Mannskapsavisa var det hele 9000 vernepliktige som man ikke fant plass til ved innkalling til førstegangstjeneste. Ved utgangen av 1968 viste prognosene at det ville være et soldatoverskudd på mann. «Kald vinter» var navnet på dette årets store vinterøvelse i Brigade Nord. Mer misvisende kunne navnet knapt ha vært. Lunefulle værguder vartet opp med varmegrader, kraftig vind og regn i store mengder, og breddegradenes kuldetradisjoner sviktet fullstendig. Selv om det var mildt for årstiden, medførte det at øvelsen ble atskillig tøffere og mer krevende 8 MARS 2014 MARS

7 10 MARS 2014 dette skjer mars MØTE OG SEMINAR 7/3: Seminar, nordisk forsvarssamarbeid i Finland. 8-9/3: Tilbakeblikk på første verdskrig, Fritt ord, i Oslo. 11/3: Debattmøte på Sjøkrigsskolen om takhøgda i Forsvaret /3: Likestillingskonferanse om Forsvarets sanitet. 13/3: IFS-debatt i Oslo om Syria og Russland. 17/3: Luftvern tema i Oslo Militære Samfund /3: NSM sin tryggingskonferanse i Oslo /3: Karriereskiftkurs i Oslo /3: Nordområdekonferanse i Bodø. 19/3: Nato-konferanse i Oslo, Atlantic Council. 20/3: DNAK sin Nato-konferanse i Oslo. 21/3: Utfordringar i Flo, tema i Sjømilitære Samfund /3: Brussel-forum: Tryggingspolitikk /3: Nuclear Security Summit i Haag /3: Kryptokonferanse på Gardermoen. 27/3: Symposium i Oslo om det upåreknelege. 27/3: European Defense Agency, konferanse Brussel. 27/3: Årsmøte i Folk og Forsvar. 31/3: Spesialstyrkane, tema i Oslo Militære Samfund. KULTUR 7/3: Marinemusikken heidrar Rolv Wesenlund, Horten. 14/3: Luftforsvarsmusikken og Øyvind Bjorå, Trondheim. 15/3: Gratiskonsert i Harstad med Forsvarets Musikk Nord-Noreg og Julie Dahle Aagård. 18/3: Gardemusikken i Bærum kulturhus. 19/3: Borealisfestivalen i Bergen /3: Stabsmusikken med Espen Beranek Holm i Ridehuset, Oslo. 4-5/4: 717 skvadronen på Rygge feirar 65 år. IDRETT 24-29/3: Militært VM på ski i Sodankylä, Finland /3: Militært NM på ski, Terningmoen. 29/3: NROF sitt pistollangrenn, Lyngnaseter. 29/3: Ole Reistads minnerenn. ØVINGAR 10/3: Cold Response startar. 31/3: PFP-øvinga Viking startar. KLART: Forsvaret vonar at 400 ungdomar møter opp på jentecamp og teknisk camp i april. Dobbelt opp på Kjevik Første helga i april blir det både jentecamp og teknisk camp på Kjevik. Luftforsvarets skolesenter tar høgde for at 400 ungdommar vil møte opp og har ledig kaserneplass for alle. Den tekniske campen er berre for Luftforsvaret, medan jentecampen er for heile Forsvaret. Vi pleier å ha teknisk camp på denne tida av året for å motivere dei unge til teknisk utdanning. Jentecampen er her for første gong, den har Sessvollmoen hatt tidlegare år, seier rekrutteringsoffiser Elma Tharaldsen. Teknisk utdanning er prioritert fordi det har vore utfordringar med å få nok søkjarar. Men samstundes veit ho at Forsvaret er populært hjå dei unge, det blir bekrefta på utdanningsmessene. Rekrutteringsoffiserane vitjar dei vidaregåande skolane gjennom heile året, og 15. april er frist for å søke teknisk utdanning på Kjevik. Vi har erfaring med at mange fyller ut skjemaet under campen, men dei har nokre dagar ekstra på å søke. Alle må fullføre vidaregåande i år, understrekar løytnant Tharaldsen. Dei som kjem til teknisk camp, blir delt inn i lag alt fredagen og får materiell og utstyr. Laurdagen blir det fullt køyr med løyper i hangaren, nærkontakt med fly og info om befalsskolen, medan søndagen blir meir fysisk testing. Jentene møter også til camp fredag 4. april, men det er mest på kveldstid dei to gruppene vil sjå kvarandre. Då blir det sosialt samvær med standupshow. Resten av helga vil jentene vere mykje ute i friluft. Det er 1500 jenter som har fått eit motivasjonsskriv frå Forsvaret, og målet med campen er å få dei som ikkje har vurdert Forsvaret som interessant, til å enten søke utdanning i Forsvaret eller i det minste gjennomføre førstegongsteneste. Vi freistar å rekruttere ei gruppe på ein ny måte; få tak i og motivere dei som eigentleg ikkje hadde tenkt på Forsvaret som aktuelt under sesjon del ein. Tidlegare har vi hatt jentecamp for dei som vil inn på befalsskolen. Ved å snu litt på det får vi kanskje tak i ei gruppe vi elles ikkje ville nådd. Dette er spanande, vi er nøgde om ti prosent takkar ja, seier kaptein Torbjørn Brodtkorb Danielssen. ANDRE HØGDEPUNKT 13-17/3: Utanriks- og forsvarskomiteen vitjar TORBJØRN LØVLAND Cold Response /3: Forsvarssjefen vitjar Nederland /3: Veteranar på VM i skreifiske i Lofoten. 31/3: Sjefsskifte i Sjøforsvaret. 4-6/4: Teknisk camp og jentecamp på Kjevik. 6/4: Start opptak til dei tre krigsskolane april arrangerer Forsvarets veteranteneste konferanse NB: om familien som del av internasjonale oppdrag. FOTO: PEDER TORP MATHISEN/FMS Forsvarets operative evne vil utvilsomt bli styrket når F-35 settes i operativ drift. Nye kampfly til Forsvaret Innføringen av nye kampfly er en av Forsvarets viktigste priori - teter de nærmeste årene. Det er et betydelig arbeid som står foran oss slik at vi er klare når F-35 kampflyene lander på norsk jord. En ny kampflybase, en tilpasset organisasjon og rett kompetanse på mange områder må være klart for å få flyene operative snarest mulig. F-35 vil kunne gjennomføre et bredt spektrum av oppdrag og overleve i møte med trusler og våpen som dagens F-16 ikke er i stand til å møte. Vi skal altså ikke bare bytte ut et kampfly med et annet, men endre og forbedre vår evne til fellesoperasjoner for å påvirke det som skjer både i lufta, på sjøen og på bakken. Forsvarets operative evne vil utvilsomt bli styrket når flyet settes i operativ drift. Anskaffelsen av nye kampfly er blant de største investeringene Norge har gjort. Det er derfor naturlig at kjøpet blir gjenstand for offentlig debatt og vies oppmerksomhet i mediene. Fra Forsvaret side må vi sørge for å belyse denne debatten med åpen og faktuell informasjon rundt innfasingen og rollen F-35 vil få i fremtidens forsvar. Jeg har nylig selv vært i USA og hatt møter med den amerikanske forsvarssjefen og ledelsen i F-35 programmet. Det var betryggende samtaler, og jeg opplever positive framskritt fra produsentens side. Lockheed Martin har produsert over 100 fly, og mer enn timer er fløyet. En lang rekke feil er løst og skarpe våpentester er gjennomført. Utviklingen av F-35 går nå i henhold til planen, og man har funnet eller allerede fått på plass løsninger på alle kjente tekniske utfordringer. Som følge av dette planlegger US Marine Corps å ta flyene i operativ bruk fra 2015, etterfulgt av US Air Force i 2016 og US Navy i Dette gir meg trygghet for at vi etter planen vil ta i bruk disse flyene operativt i Under mine møter diskuterte vi også de norske spesialløsningene som bremseskjerm og det norske missilet Joint Strike Missile (JSM). Bremseskjerm vil være installert på de flyene som vi mottar allerede fra Integrasjonen av JSM vil være på plass i god tid før vi skal ha full operativ evne etablert med F-35 i «F-35 vil kunne gjennomføre et bredt spektrum av oppdrag og overleve i møte med trusler og våpen som dagens F-16 ikke er i stand til» ledelsen Norges to første fly er i produksjonslinjen og blir levert neste år. De fire første blir som kjent værende som trening- og utdanningsfly i USA med base på Luke Air Force Base i Arizona. I 2017 vil de første flyene komme til Norge og Ørlandet. Da skal den nye kampflyplassen stå klar til å ta i mot dem. Kampflyet F-35 er helt vesentlig for vår fremtidige forsvarsevne. Innføringen vil bli krevende for hele Forsvaret, men vil øke vår operative evne betydelig. Samtidig er det betimelig å minne om at vi fortsatt skal gjennomføre store investeringer i sjø- og landstyrker i årene som kommer. Slik vedlikeholder og forbedrer vi vår operative evne for å møte morgendagens krav. HAAKON BRUUN-HANSSEN Admiral Forsvarssjef MARS

8 Hørt fra en soldat: «uniform er liksom ikke helt meg». Det er jo poenget det da... #forsvaret #forsvaret vinterferiedag, det største gliset: den narkomane damen som kom ut av #beltevognen! Fantastisk!! #smågleder Det fine med seksmannsrom er at du trenger bare én til å snorke så er balletten i gang. Og de tre majorene utmerker seg, hører jeg. akkurat nå @CWWILHELMSEN F inviterer gode skribenter til å kommentere aktuelle temaer. Denne gang Tove Gravdal, journalist i Morgenbladet. Kostnader på drift Navn: Christina Brouwers (34) Stilling: Seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet Hvorfor styrkes kontrollen med driftskostnadene av investeringer? Årsaken er todelt: Det er indikasjoner på at fremtidig driftskostnadsnivå blir høyt som følge av innfasingen av nytt materiell, særlig fra og med I tillegg har erfaringene fra tidligere år vist at det er utfordrende å estimere kostnadene på drift i fremtiden. Vi har ikke hatt den fullgode oversikt vi burde ha. Hvordan skal dette nå gjøres? Det er generelt et økt trykk på driftskostnadene i hele sektoren. Som følge av at det har manglet gode ensartede analyseverktøy, skal vi nå forbedre dette. Vi skal også ha større fokus på å dekke inn driften før investeringen gjøres. Den enkelte driftsenhet sitter med ansvaret her. Har Forsvaret brent seg mange ganger? Det har vært eksempler på at systemer har blitt dyrere å drifte enn antatt. Problemet har dels vært mangel på gode verktøy for å estimere hva det vil koste å drifte nye systemer. Men nå ser det lysere ut. En arbeidsgruppe har på bakgrunn av dette konkretisert tiltak som retter seg mot metoder, prosesser, kompetanseheving og verktøy på investeringsområdet. Forsvarsstaben og Forsvarets logistikkorganisasjon skal rapportere om tiltakene gir oppnådd effekt innen utgangen av september i år. TORBJØRN LØVLAND FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ Satser alt på satellitt USA har stanset rivingen av sine Loran-C-anlegg, men det betyr neppe at Norge utsetter stengingen av våre fire stasjoner. I Norge er navigasjonskjeden Loran-C besluttet avviklet fra og med Beskjeden kom med statsbudsjettet for I USA ble stasjonene stengt av for fire år siden. Men etter ei høring i Kongressen i januar har man nå kommet til at det kanskje ikke var så lurt. All videre riving av infrastruktur og antenner er stilt i bero. Det er riktig at det ikke er så mange som bruker Loran-C. De aller fleste foretrekker GPS. Men så har vi erfart at satellittsignaler er lette å jamme, «spoofe» (sende falske signaler) eller bli slått ut av solstormer. Nå vil amerikanerne foreta en analyse av mulige kilder for back-up, sier tekniker og arbeidsplasstillitsvalgt Stig Olaisen (bildet). Han jobber ved en av de fire norske Loran-C-stasjonene, Bø i Vesterålen. Og han håper fortsatt den norske regjeringen vil gjøre som flere andre: modernisere til den nye generasjon eloran. Det vil koste oss rundt 80 millioner kroner i investeringer og millioner kroner i årlig drift. Da vil vi få et driftssikkert navigasjonssystem med større nøyaktighet enn dagens, og som også vil fungere innendørs, i tuneller og på grunne havdyp. Vi må huske at hele telenettet vårt er basert på tidssynkronisering i nanosekunder og kan bli slått ut om vi mister GPS-en. Derfor har land som Storbritannia, Sør-Korea og Russland gått for eloran da får de et alternativ til både GPS og tidsstyring, og en datakanal for nødnett, sier Olaisen. Privatisering? Engelskmennene driver nå og bygger ut eloran rundt den engelske kanal, og Sør-Korea investerer etter å ha erfart jamming av GPS-signaler fra Nord-Korea. Jens O. Hoxmark, som driver et kart- og oppmålingsfirma i Arendal, har luftet ideen om et offentligprivat samarbeid om Loran. Han har også anmodet om et møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet: Samfunnet vårt med de svære havområdene kan ikke være avhengig av bare én teknologi, da blir det for sårbart, sier Hoxmark. Men avdelingsdirektør Petter Meier i Samferdselsdepartementet med ansvar for sjøsikkerhet og beredskap er klar på at det ikke blir noen ny runde om Loran i Norge, slik det ble da systemet skulle stenges i 2006: Både den forrige og den sittende regjering har besluttet nedlegging, de har vurdert det trygt nok med bare GPS. Med tiden kommer det også et kinesisk system. Jeg har hørt rykter om at amerikanerne har stanset riving av sine stasjoner, men det er flere år siden det amerikanske forsvaret sa at Loran C burde fjernes. Jeg tviler også på et offentlig-privat initiativ fordi regningen gjerne vil havne hos det offentlige, sier han. I år overfører Samferdselsdepartementet 25 millioner kroner til Forsvaret for drift av de fire Loran-C-stasjonene. I Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap henviser de til Norsk Romsenter og Kartverket som ansvarlige for tidsstyring og navigasjon. Og Romsenteret svarer at i en foretatt sårbarhetsvurdering var eloran ett av fire alternativer for presis tid. En videre utredning av eloran lå ikke i mandatet til arbeidsgruppa. Sju overtallige. Oberstløytnant Jørn Arild Thorvaldsen i Cyberforsvaret sier han nå skal i gang med samtaler med de ansatte ved Loran-Cstasjonene: På Jan Mayen tviler jeg på at det blir noen nedbemanning, men det skal et interdepartementalt utvalg finne nærmere ut av. Det jeg kan si, er at det blir sju overtallige ved stasjonene i Berlevåg, Bø og Værlandet. Nå skal vi kartlegge hva slags ønsker og behov disse har, og hva slags alternative tilbud vi kan komme med. TORBJØRN LØVLAND NB! Loran-C betyr Long Range Navigation System Version C, er et bakkebasert posisjons-, navigasjons- og timingsystem med dataoverføringskapasitet. FOTO: TORBJØRN KJOSVOLD/FMS Ny forsvarsminister, nye erklæringer om mer åpenhet. Åpenhetens mantra Da Grete Faremo som fersk forsvarsminister for drøyt fire år siden holdt statsrådens tradisjonelle tale til Oslo Militære Samfund (OMS) rett etter nyttår, var det hennes løfte om mer åpenhet om Forsvaret som vakte oppmerksomhet. I hvert fall såpass at det ble gjengitt og ønsket velkommen i mediene. 6. januar i år sto forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på samme talerstol og lovet åpenhet, «ikke som et honnørord, men reell åpenhet». Med denne formuleringen fikk hun sagt at forgjengerne brukte åpenhet som retorikk, uten å praktisere den. Men enda viktigere: Hun la listen svært høyt for seg selv. Faremo kan forsvare seg med å si at det i hennes forsvarsministertid ble større åpenhet om Norges krigføring i Afghanistan, men de færreste vil gi henne æren for det. Den åpenheten tvang seg frem. På andre områder, som giganthandelen med Lockheed Martin og fremtidens kostnad ved å drifte verdens mest avanserte luftmaskiner, kan hun ikke skryte på seg vektige bidrag til åpenhet. Eriksen Søreide brukte OMS-foredraget til å vise hva hun mener med åpenhet. Hun trakk frem at Sjøforsvaret og Luftforsvaret er underbemannet, at Nato-landenes budsjettkutt svekker den samlede, allierte forsvarsevnen, og ikke minst at evnen til å forsvare Norge «ikke er så solid som vi kunne ha ønsket». Tøffe prioriteringer må til for å endre på denne situasjonen, varslet hun. Innad i Forsvaret er det kanskje noen som har begynt å kjenne seg utrygge i kontorstolen og frykter å bli tvangsomskolert til fregattmaskinister. Mens vi som står utenfor, i den grad vi har merket oss statsrådens varsko, ikke hever brynene i særlig grad. For hva skal vi med solid, nasjonal forsvarsevne? Russland er et autokrati, men ingen invasjonsmakt. Kina ruster opp og slåss mot naboland om småflekker i havområdene mellom dem, men langt unna oss. Norske Syria-farere skremmer, men ikke mer enn at Politiets sikkerhetstjeneste holder dem under oppsikt. Eller? Åpenhet om forsvarsevnen forutsetter en viss etterspørsel etter debatt. En del av Eriksen Søreides oppdrag er å gi en troverdig beskrivelse av mulige trusler uten å undergrave det faktum at vi lever i et fredelig land. Og hun må fornye fortellingen om hvordan en slagkraftig, territoriell forsvarsevne nettopp er med på å sikre fortsatt fred. Får hun til det, er hun likevel ikke garantert at medier og annen offentlighet vil være interessert. Og forsvarskritiske SV er inntil videre mer opptatt av pappaperm enn sikkerhetstrusler i Arktis og skaper ikke støy i Stortinget. Men hvis Eriksen Søreide omsetter klar tale i resolutt handling, kan det komme krav om mer åpenhet enn hun har forutsett. Da må den reelle åpenheten til pers. «Hvis Eriksen Søreide omsetter klar tale i resolutt handling, kan det komme krav om mer åpenhet enn hun har forutsett» 12 MARS 2014 MARS

9 annonser tall klipp 2 Leopard stridsvogner på Rena har fått så store skader i skroget at de vurderes ikke å bli reparert. Tyske eksperter har anslått at det kan koste minst åtte millioner kroner å få de to vognene i orden igjen. Jeg har mistanke om at det ligger en «stridsvogn-killer» i øvingsområdet, kanskje en stein, for de to vognene har identiske skader, sier major og teknisk rådgiver Fred Gaute Aarsandøy i Brigade Nord. Norge vurderer en ny modifiseringsrunde på sine Leopard 2 stridsvogner fra 80-tallet, og da vil det trolig bli færre vogner enn i dag. Nye tider 7. mai i fjor satt Solveig Horne i stortingssalen og stemte for et forslag om å forby synlige religiøse symboler som del av For - svarets uniformer. 209 dager senere tildelte hun Forsvaret den gjeve mangfoldprisen. Stavanger Aftenblad på lederplass FOTO: ILJA C. HENDEL 21 dager betinget fengsel og en bot på 8000 kroner, pluss saksomkostninger. Det ble resultatet etter en straffesak i Senja herredsrett mot en tidligere sersjant på Setermoen. Han slo seg vrang etter å ha vært på byen i Sersjanten satte seg til motverge da militærpolitiet kom for å pågripe ham for ordensforstyrrelse, spyttet, truet og skjelte ut militærpolitiet underveis til arresten på Skjold og prøvde også å skalle og sparke de tre som sto for transporten. At han mistet jobben, var medvirkende til en betinget dom kroner skal en tidligere velferdsoffiser betale tilbake til Forsvaret. Han er i Sør-Østerdal tingrett dømt for urettmessig å ha ervervet seg verdier for tre kvart million kroner. Noe er allerede betalt eller levert tilbake, og nå har mannen kommet til en betalingsordning parallelt med at han må sone en fengselsdom. Krig I Soldatene våre går i krigen og risikerer livet. Derfor bør politikerne tenke seg meget grundig om før de gir ordren. Major Hallgeir Mikalsen til Trønder-Avisa Krig - II Det er pinlig at Norge ikke har noen prinsipell diskusjon om krigene vi deltar i. Iver Neumann, forsker, Norsk Utenrikspolitisk Instoitutt, til Klassekampen Krig - III Det har ikke vært krig mellom de nordiske land siden Det er også noe å feire. Per Anders Madsen, kommentator, i Aftenposten Sverige og Finland Sveriges försvar är så svagt att det kan hota stabiliteten och säkerheten i vårt omedelbara grannskap. Sådana farhågor framförs allt oftare i Finland mot bakgrund av den snabba upprustningen i Ryssland. Expressen, Stockholm Beredskap - I Haldninga til regjeringa er lite framsynt. Norge bør bu seg på mulege krisesitua - sjonar i framtida, der naturkatastrofar, politisk ustabilitet, klimaendringar eller sterkt svingande matprisar på verdsmarknaden gjer at vi bør sikre oss kornlager. Klassekampen på leiarplass Beredskap - II Det verste er imidlertid at regjeringen har gitt klarsignal til storstilt nedbygging av de mest produktive jordbruksarealene i Norge. Å gi grønt lys til bygging av boliger og møbelvarehus på mer enn 1000 dekar prima matkornjord er elendig beredskapspolitkk. Nationen på lederplass Sånn er verden - Produktene vil vel noen ganger bli brukt til noe du ikke liker. - Ja, det vil jeg tro. - Tenker du ikke på det? - Jo. Alle tenker på det. Vi er da mennesker. Det er jo sånn verden er, dessverre. Sissel Solum, kommunikasjonsdirektør i våpenprodusenten Nammo, til Oppland Arbeiderblad Der de vil Forsvaret har ikke noen tiltak for å motvirke pendling. Vi skal dermot legge til rette for at våre ansatte skal få bo der de vil. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen på sitt første besøk hos Hæren i Indre Troms, referert i Nye Troms Krysser fingrene Forsvaret fikk ubrukelig soveposer og måtte ta i bruk en gammel modell. Vi krysser fingrene for at det går langt bedre med Forsvarets nye jagerfly, F-35. Minileder i Nordlys 14 MARS 2014 MARS

10 fotoikonar Berømte krigsbilete og deira opphav Fotografen: Larry Burrows Trøyst og fortviling Stemningsformidlinga og den maleriske kvaliteten har gjort dette biletet frå Vietnam til noko heilt spesielt i reportasjar frå krig. Under operasjonen «Prairie» 5. oktober 1966 skulle fjelltopp nummer 484 ved Nui Cay vinnast og forsterkast. I bildet strekkjer den såra sersjanten Jeremiah Purdie armane ut etter ein annan skadd kamerat i ein fortvila freistnad på å trøyste han. Tilsynelatande stoppar dei andre han, men dei støttar Purdie for å hindre at han går i bakken. Fjelltoppen blei vunnen av dei amerikanske styrkane om kvelden same dagen. Dagen etter blei staden forlaten. Jeremiah Purdie fekk trass i posttraumatiske stressproblem eit tilnærma normalt liv etter krigen. Han døydde i ARNE FLAATEN Kjelder: The Digital Journalist, Time Life, the Daily Mail, Wikipedia. «REACHING OUT»: Larry Burrows levde tett på soldatane han tok bilde av. Dette bildet publiserte Life første gong i FOTO: LARRY BURROWS, LIFE/ GETTY IMAGES Burrows blei fødd i London og byrja som 16-åring å arbeide i Lifes kontor i heimbyen. Først som «tea boy» for mørkeromsassistentar, vidare som mørkeromsassistent sjølv, og til slutt blei draumen om reportasjefotografering oppfylt. Det første oppdraget hans gjekk til Belgisk Kongo i 1960, deretter India-Kina konflikten i Kasjmir og vidare til Vietnam, som blei den faste jobbdestinasjonen hans. Medarbeidarane i Life var etter kvart svært urolege over stadig farlegare reportasjar i Vietnam og sende han på turar til India, Japan og Kambodsja. Vietnam-krigen blei derimot den store arenaen hans med bildeoppslag i Life i fargar der den fælslege krigskvardagen blei publisert utan filter. I motsetnad til andre foto - journalistar i Vietnam så hadde ikkje Burrows nokon «deadline» å ta omsyn til. Dette ga han ein unik sjanse til å skildre soldatlivet på ein grundig og ekte måte. Han nytta tida hos soldatar i felten, ofte troppar frå US Marines, sov under open himmel med dei i jungelen og var i skotlinja fleire gonger. Andre journalistar kalla han den uovervinnelege etter eit utal farlege oppdrag. Sjølv var han meir enn berre klar over farane i oppdraga. I 1971 stod USA og Sør-Vietnam framføre ein invasjon av Laos. Den 10. februar 1971 gjekk Burrows og tre kollegaer om bord i eit UH1- helikopter som flaug inn i Laos der det styrta utan at nokon overlevde. Først i 1999 vart det funne restar av helikopteret, og ei stadfesting på havaristaden kunne gjerast ved funn av fotoutstyr som tilhøyrde Larry Burrows. 60 journalistar og fotografar blei drepne under Vietnamkrigen. 16 MARS 2014 MARS

11 aktuelt Gassalarm Forsvarsbygg har målt radonnivået i 1248 bygninger. 471 av bygningene har for høye verdier. PREST I RADON: I mer enn ti år har det vært for høye radonverdier i prestebygget på Haakonsvern. Men sjefsprest Leif Tore Michelsen velger ikke å bekymre seg. Kreftsammenheng Det er påvist en sammenheng mellom radoneksponering og lungekreft. Risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden, sier Maria Larsson, rådgiver hos Statens strålevern. Ifølge Larsson viser internasjonale studier en direkte påvirkning. De samme studiene viser at radon også kan gjøre skade ved lave nivåer. Hun forteller at Statens strålevern er fornøyde med at Forsvarsbygg innfører samme radongrense foralle bygg. Arbeidstilsynet viser til Strålevernets grenseverdier for radon som et ledd i vurderingen av et forsvarlig arbeidsmiljø. I dag skal utbedringer foretas på utleieboliger der det påvises radonnivåer på 100 bq/m3. Nivåene skal aldri overstige 200 bq/m3. Det er veldig bra at Forsvarsbygg lar grenseverdiene gjelde også for kontorlokaler og arbeidsplasser, sier Larsson. Radon Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Radon (og radium) har sitt utspring i det radioaktive stoffet uran. I bygg og hus siver radon inn gjennom byggegrunnen. Radonholdig jordluft kan strømme inn og gi forhøyede konsentrasjoner i inneluften. Radon måles i becquerel pr. kubikkmeter luft (Bq/m3) og i becquerel pr. liter vann (Bq/l, eventuelt kbq/m3). I ti år hadde prest Leif Tore Michelsen kontor i et bygg med mye radon. Dette er det ikke kjekt å tenke på i ettertid, sier sjefspresten i Sjøforsvaret. Likevel bruker jeg ikke mye krefter på å bekymre meg for hva jeg eventuelt er blitt utsatt for. Feilmontert vifte. Allerede i 1994 ble det oppdaget høye radonverdier i kontorlokalene til prestetjenesten på Haakonsvern. Resultatet var 400 becqu erel per kubikkmeter (bq/m3). Året etter kom en vifte på plass i krypkjelleren. Vifta gikk og gikk, og prestene i kontorlokalene la sine bekymringer til side, drakk kaffe, stekte vafler og planla gudstjenester og arbeid som om alt var i orden. Men det var det ikke. Nye målinger i årene som kom, viste fra 500 til 700 bq/m3. Undersøkelser i 2010 viste at vifta var montert feil vei. Dette ble fikset, og radonverdiene sank. Men i en måling foretatt av den lokale bedriftshelsetjenesten i , ble det igjen påvist for høye verdier: 895 Bq/m3. Som arbeidsgiver kunne vi ikke vente på Forsvarsbygg. Derfor foretok vi egne målinger. Vi måtte vente temmelig lenge før det ble igangsatt tiltak, sier miljøvernoffiser Terje Kogstad, som da var HMS-rådgiver. Et ventilasjonsanlegg ble reparert, og i juni i fjor var resultatet 51 bq/m3. Bygget blir nå kontrollmålt. Det har vært målt radon med ulike metoder tidligere, så derfor måler vi nå etter satte normer for å være helt sikre på at radon - verdiene er under tiltaksgrense i bygget, forteller Christian Fossdal, som er avdelingsleder for Utleie service i Forsvarsbygg Markedsområde Vest. Kritisk. Pensjonert feltprest Georg Jokstad har tilbrakt lang tid i lokalene til prestetjenesten. Jeg ble veldig oppskjørtet da målingene viste «sky-high» mange år etter at radonvifta ble montert, sier Jokstad, og legger til: Det plaget meg ikke den gang. Skulle jeg bli dårlig i ettertid, vet kona at det er Forsvarsbygg hun skal gå etter. Han er kritisk til hvordan utleier håndterte problemet underveis. På et tidspunkt i fjor truet sjefen for Sjøforsvarets baser med å stenge prestekontoret med umiddelbar virkning hvis ikke Forsvarsbygg snart reagerte. Landsomfattende. Forsvarsbygg har satt radon på dagsordenen og er i sluttfasen av målerunde to, noe som vil gi flere svar om radonverdiene i bygg de har ansvaret for landet rundt. Under første målerunde fant de svært høye radonverdier flere steder, blant annet på mannskapskaserner i Bergen og på enkeltsteder i Nord- Norge. Vi har en målsetting om å bli ferdige i 2014, men det vil foregå kontrollmåling og oppfølging også ut i 2015, sier prosjektleder Per Siem i Forsvarsbygg. Det er flere tusen bokser med sporfilm som skal samles inn og analyseres. Kostnadene er det Forsvarsbygg som står for, og det er usik kert hva sluttregningen vil være. Vi har som mål å oppfylle strålevernforskriftene i alle utleieboliger og har innført de samme kravene også for kontorer og arbeidsplasser, sier Siem. Har resultatene fra første målerunde vært overraskende? Det har vært et høyere antall steder med for høye verdier enn vi ventet oss. Flere steder er det til dels høye radonverdier. Vi er forberedt på å måtte stenge enkelte bygg om vi ikke klarer å få ned radonverdiene. Hvilket sted hadde den høyeste målingen? Et trimrom på Heistadmoen er målt til rundt 4000 bq/m3. Der monterte vi avsug, og nå viser målinger bare 119. Mer kunnskap. Forsvarets bedriftsoverlege sier det er viktig at Forsvarsbygg bidrar til» 18 MARS 2014 MARS

12 aktuelt radon i Forsvaret RADONFELT: Beboer Flemming Fladeby i Haraldshaugen boligfelt på Skjold. Tolv av boligene har hatt for høye verdier. FOTO: TORBJØRN LØVLAND nøktern og riktig informasjon til Forsvarets ansatte om radonmålingene. Det bør gjøres for å motvirke unødig bekymring og den redsel som et radonproblem kan skape, mener Gunnar Skipenes. Han sier bedriftshelsetjenesten håper Forsvarsbyggs søkelys på radon vil gi mer kunnskap om problemet. Skipenes mener resultatene etter målingene er tankevekkende og overrask - ende, men at Forsvarsbygg fordi de går aktivt ut og måler samtlige bygg har mulighet til å ta fatt i risikoen og minimere den. Forsvarsbygg har tatt strålevernsforskriften på alvor og lagt seg på en strengere linje enn hva de er nødt til for arbeidslokalene i Forsvaret, sier Skipenes. det ville gå. Det vi synes var merkelig, var at Forsvarsbygg prioriterte å utbedre leiligheter som sto tomme. Men etter noen måneder fikk også vi montert avsug fra grunnen under huset, og nå ligger radonverdiene på mellom 60 og 70, sier kona Line Fladeby, som er sykepleier. Engasjement. Arenaleder Ola Kvammen i Forsvarsbygg sier radonverdiene på Haraldshaugen er høye fordi gass slipper lett opp gjennom morenejord fra granitt under. Han vedgår at det oppsto et stort informasjonsbehov da resultatet av sporfilm-målingene kom på høsten i fjor. Ryktene gikk, og derfor ble det i samarbeid med garnisonen også arrangert et informasjonsmøte. Ja, folk var veldig engasjerte, det ble viktig med felles informasjon til alle, og folk måtte få svar på spørsmål, så vi brakte inn fagekspertise, forteller plassmajor Kristian Ouren. I Haraldshaugen gjenstår det å utbedre et par leiligheter. Metoden de hovedsakelig har brukt, er å bore hull i kjellergulvet, montere vifte og trekke gassen ut i det fri gjennom et rør. Vi ser jo effekten på sanntidsmålerne og føler oss trygge, sier Flemming Fladeby. PAAL RAVNAAS TORBJØRN LØVLAND FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ Ingen panikk. Lenger nord viste radonmålingene på Skjold at 14 boenheter på Haraldshaugen fikk verdier over tiltaksgrensen. Radon ble plutselig et hett tema, men det var ikke slik at vi fikk panikk. Vi innførte strakstiltak som ekstra lufting, men satt ellers «stille i båten». Det er klart vi tenkte på helsa, for vi hadde jo bodd i huset i to år allerede, og vi har to små barn de er jo mest utsatt, forteller løytnant Flemming Fladeby. Familien på fire har soverommene i kjelleren, og der viste radonverdiene tidvis over 600 bq/m3. Vi fikk utlevert noen små radonmålere som vi kunne lese av daglig. Og vi søkte informasjon på Internett. Vi var nok mest opptatt av hvilke tiltak Forsvarsbygg ville sette inn, og hvor raskt Forsvarsbyggs radonmålinger Måleresultat for hele landet (1548 målesteder), målingene er fra vinteren 2012/2013*. Type bygg Under 100 Bq/m Bq/m3 Over 200 Bq/m3 Adm/kontorbygg Boliger Forlegninger Lager Andre bygg Totalt *(målinger for 2013/2014 skal samles inn og analyseres denne vinteren/våren) 20 MARS 2014

13 aktuelt HEKKEBØLGE: Spesialbåtoperatørene fører RIB-en i stilling slik at marinejegerne kan entre skipet fra styrbord side. Vi skal også kunne gjøre dette i flere meter høye bølger når det er bekmørkt, sier sjefen for spesialbåtoperatørene. SKIPSJAKTEN 22 MARS 2014 Å borde et skip er noe av det farligste vi gjør, sier sjefen for spesialbåtoperatørene.» MARS

14 aktuelt spesialbåtoperatørene BORDING: Et skip på vei ut i Nordsjøen får besøk av Marinejegerkommandoen. Den mest kritiske fasen av bordingen er når gutta henger i stigen, forteller sjefen for spesialbåtoperatørene. To RIB-er fullastet med spesialbåtoperatører, og marinejegere skjærer gjennom vannet i 45 knop. Sjøsprøyten pisker i ansiktet da de treffer hekkebølgen fra et skip på vei ut Raunefjorden utenfor Bergen. En av RIB-ene presser seg mot skipsskroget, og en entringsstige festes over rekka. Spesialsoldatene klatrer opp. Så fort alle er på dekk, vender RIBen ut til siden og bort fra det frådende vannet. I en skarp operasjon er det ofte en fordel om det er bekmørkt eller ufyselig vær. Da klarer vi å snike oss fram uten å bli sett. I dag er det nesten litt for fint til å trene bording, sier sjefen for spesialbåtoperatørene. Bording. Operatørene i båtskvadronen kjører noen av de raskeste båtene i Forsvaret. Høy fart, tett samarbeid med marinejegerne og beredskap for operasjoner langs norske kysten er stikkord for jobben som spesialbåtoperatør. Vi holder til i Ramsund, men trener også mye utenfor Haakonsvern. Her har vi tilgang til sivil skipstrafikk hvor vi kan øve på bording. Marinejegerkommandoen (MJK) har også mulighet til å trene entring av plattformer ved basene på Askøy og Sotra. Hvor viktig er denne bordingskompetansen? Bording er noe av det mest komplekse vi driver med. Det stiller store krav til at spesialbåtoperatører og marinejegere er godt samtrent for å unngå ulykker. Man kan i verste fall bli trukket under av hekkebølgen, eller RIB-en kan velte. Man må øve mye for å bli komfortabel med å ligge helt inntil et stort lasteskip som beveger seg, sier han. Operatører. Tidligere var det marinejegerne selv som førte båtene, men i 2005 opprettet MJK en egen skvadron med mannskaper som blir selektert og spesialtrent innen båtoperasjoner. Vi selekterer utfra de samme kriteriene som hos marinejegerne. Vi har naturlig nok mindre oppmerksomhet rettet mot felttjeneste på land og desto mer trening ute på sjøen. Men vi er operatører og ikke båtsjåfører. Hva kjennetegner en spesialbåtoperatør? Robust fysikk og evne til å takle rufsete værforhold. Det er også en stor fordel å ha båterfaring. Vi har operatører som bygde egne RIB-er da de var 14 år gamle. MJK har som ambisjon at spesialbåtoperatørene skal være best i verden på arktiske båtoperasjoner. Adenbukta. På fjorden skal nok et skip få besøk av bevæpnede marinejegere. Fra RIB-en oppretter man kontakt med kapteinen på Visborg som er på vei inn mot havnen i Bergen. Motorene snerrer og baugen løfter seg da båtene tar opp jakten. RIB-en suser opp til lasteskipet, og spesialsoldatene klatrer opp skipssiden med mannskapene om bord som tilskuere. Det er akkurat som på film, sier en av matrosene som kikker» over rekka. MJK har siden august 2013 stått 24 MARS 2014 MARS

15 aktuelt! RIB står for Rigid Inflatable Boat. Båten kalles også RHIB: Rigid Hulled Inflatable Boat. «Heldigvis glemmer man dagene hvor man ligger timevis og hakker tenner» Sjefen for spesialbåtoperatørene STIGE: Det tar bare sekunder fra RIB-en kommer susende til entringsstigen er festet over rekka. TRE PÅ BÅT: RIB-en har normalt et mannskap på tre: cox (styrmann), navigatør og skytter. Alle spesialbåtoperatører får utdanning i å stå bak roret på noen av de raskeste fartøyene i Sjøforsvaret. SIKRER: Spesialbåtoperatørene fortsetter oppdraget mens marinejegerne sikrer fartøyet. på nasjonal beredskap som bistand til politiet. Denne beredskapsstyrken er sammensatt av marinejegere, spesialbåtoperatører og stab. Samme år var båtskvadronen med på operasjon Ocean Shield hvor de jobbet med antipiratoperasjoner fra fregatten Fridtjof Nansen. Lever dere i skyggen av marinejegerne? Marinejeger er en merkevare som er bygd opp over 50 år. Vi har eksistert i underkant av ti. Det tar tid å bygge merkevare, men spesialbåtoperatør skal ikke være en konkurrent til marinejeger. Det er to forskjellige kategorier. Mange møter på opptak til Marinejegerkommandoen uten å ha hørt om oss. Likevel har søkermassen vår økt hvert eneste år. Verdens beste. Bordingsøvelsen avsluttes etter noen timer. På vei tilbake til Haakons - vern passerer soldatene hurtigruta i full fart og hilser til turistene på dekk. I likhet med Trollfjord har også båtskvadronen hele kysten som arbeidsplass. Vi har seilt fra Bergen til Ramsund uten stopp. Det tok 19 timer i åpen RIB, sier sjef for båtskvadronen. Og når det gjelder ambisjonen om å være verdens beste på spesialbåtoperasjoner, er de godt på vei. Når man har base i Ramsund med møkka - været rett utenfor husdøra, så har man gode muligheter til å trene under krevende forhold. Det blir mange lange og kalde dager, men man sitter igjen med opplevelser og samhold man ikke får andre steder. Heldigvis er hjernen konstruert slik at man husker de gode opplevelsene best. Det er heller ingen ulempe å få operere de feteste båtene og delta på øvelser i mange land. Å være spesialbåtoperatør er en livsstil, sier sjefen for spesialbåtoperatørene. SVEIN ARSTAD Foto. ARNE FLAATEN To dødsfall Høsten 2005 omkom spesialjeger Rasmus Alme (25) under en bordingsøvelse i Oslofjorden. En RIB traff hekkbølgen til danskefergen i stor fart og kantret. Alme hektet seg fast i båten og ble liggende under vann. Han døde av drukningsrelaterte skader. Vinteren 2011 mistet marinejeger Magnus Rubach Wendt (26) livet da personell fra MJK trente på bordingsoperasjoner mot KV Harstad. Rubach Wendt var på vei opp skipssiden da han falt meter ned i en lettbåt. Han døde av skadene. 26 MARS 2014 MARS

16 aktuelt MAUKEN-UTSIKT: Med fjellene i Balsfjord som kulisse skal menig Terje Remmen nå kvalifisere seg til skarpskytter på nivå to. FOTO: ARNE FLAATEN Skuddsikker Menig Terje Remmen skal bli skarpskytter. Men hadde ikke rørt et våpen før han kom til Skjold. Den første skarpskyttertroppen med vernepliktige blir nå utdannet på Skjold. Hele troppen består av 27 soldater og befal. Litt under halvparten er skarpskyttere, fem av dem vernepliktige. Nei da, vi går ikke til skytterlagene for å rekruttere skarpskyttere. Det er faktisk ikke så vanskelig å lære folk å skyte. For eksempel er hukommelsestrening og observasjonsteknikk vel så viktig. Kursene våre viser også at mange har skjulte talenter når de får utfordringer og gis den rette utdanningen, sier major Sverre Dæhli, operasjonsoffiser i 2. bataljon. Fra Mosjøen. Telemark bataljon opprettet en skarpskyttertropp for to år siden, men den består av vervede. To av de kvalifiserte skarpskytterne på Skjold er menige kompiser fra Mosjøen: Jørgen Gullhav og Terje Remmen. De forteller om et relativt enkelt opptak, men desto mer krevende utdanning. Ingen av oss hadde rørt et våpen før vi kom hit, men vi søkte oss til denne troppen. Testene var først fysiske, vi løp med sekk. Deretter var det orientering og meldingstjeneste. Vi synes det er tøft å være skarpskyttere, vi skal bare skyte presisjonsskudd. Og må være sikre på treff innenfor 500 meters distanse på første skudd, forklarer Gullhav og Remmen. De har idrettslinje på videregående skole som bakgrunn og ser på skarpskyting som en prestasjonsidrett. Selv om vi løser få skudd, skjer det nok mer i vår tjeneste enn hos mange andre soldater. Vi skal jo være først inne og sist ute, sier Remmen, som har lært mye om å gjøre seg «usynlig» i lendet. De fem godkjente skarpskytterne på Skjold er foreløpig klassifisert i laveste grad. På vinterøvelsen i mars skal de operere som jegere, i selvstendige patruljer. Og til våren fortsetter skarpskytterutdanningen slik at de kan oppnå kvalifisering til nivå to. Da lærer de også å opptre parvis med spotter som hjelper til med å finne målet og beregne avstand og justere mot vind og prosjektilets bane mot målet. Fem nivåer. Det er spesielt motivasjon, fysikk og evner til å omsette teori i praksis som er viktig for skarpskytterne i tillegg til feltutholdenhet. Skarpskytterne brukes gjerne som observasjonslag, sensorer og informasjonsinnhentere, altså jegertjeneste. De skal i strid «myke opp» og «ta ut» mål av høy betydning. Vernepliktige skarpskyttere kan få i oppdrag å finne viktige mål, men kan ikke som spesial - soldatene ta ut enkeltpersoner etter utseende. Å være «sniper» kan være belastende, det er gjerne den soldaten som er mest hatet av fienden. Skarpskytterne kvalifiserer seg til fem forskjellige nivåer. Soldatene inne til førstegangs - tjeneste på Skjold kan nå nivå én og to i en profesjonelle avdeling kan de starte utdanning til nivå tre. Det tar lang tid å utdanne gode skarpskyttere, derfor har vi heller ikke så mange av dem i Forsvaret, forklarer hovedinstruktør Alan Jensen ved Hærens våpenskole. Mentalt viktig. Det er høy strykeprosent på skarpskytterkursene, sier Jensen. Den mentale biten, med stress, fysisk form og lojalitet tar tid å trene skytebiten er det enkleste. Nå bruker vi HK-417 med praktisk rekkevidde ut til 800 meter, så har vi 12,7 MØR ut til 1500 meter. I år kommer ny skarpskytterrifle i kaliber 3.38 som øker rekkevidden mot mål som er opp mot 1700 meter unna og er tenkt brukt av skyttere på nivå tre og oppover samt spesialister, påpeker kaptein Jensen. På Skjold har de tidligere hatt et lag med skarpskyttere. Når det nå er en tropp, betyr det en større ressurs bataljonen kan bruke for oppklaring og informasjonsinnhenting i et område. I tillegg kan de påføre fienden betydelige tap. Det blir en tilleggskapasitet med presis ild også befalet er skarpskyttere. Når gutta nå går videre til nivå to, blir det også spottertjeneste. Du er avhengig av en god spotter for å skyte bra, forklarer troppssjef Torjus Solheim i Kavalerie - skadronen. TORBJØRN LØVLAND 28 MARS 2014 MARS

17 aktuelt «BJERKVIKING»: Dette er nok forsvarsburgeren med stor F, sier kapteinløytnant Geir Magne Trøyterud (t.v.) og kaptein Oddbjørn Dalsbø som jobber ved HV-16 staben i Bjerkvik. ØVELSESMATEN Under årets vinterøvelse regner Det lille kjøkken i Bjerkvik med å servere 900 hamburgere hver dag.» 30 MARS 2014 MARS

18 aktuelt vinterøvelsen MOBILBURGER: Hamburgere ble tidligere kjørt ut til sultne soldater i felt. Det var mye moro. En gang smuglet jeg også marinejegere på overlevelseskurs, sier Asbjørn Olsen. TO GENERASJONER: Under vinterøvelsene står det tett med stridsvogner utenfor gatekjøkkenet, forteller Rudi Olsen (t.v) som serverer hamburgere sammen med faren Asbjørn Olsen. Årets vinterøvelse soldater fra 16 nasjoner deltar. Sverige er største ikke-norske bidragsyter (1500 deltakere). Øvingsområdet vil primært finne sted i Evenes-Bjerkvik-Setermoen-Bardufoss med tilstøtende svensk territorium samt norsk kystlinje. Feltperioden starter 12. mars og varer i ei uke. I forkant av feltøvelsen vil det bli gjennomført en skarpskyting i Setermoen skytefelt hvor hele Brigade Nord, med støtte fra Luftforsvaret, vil delta. På sjøsiden deltar flere utenlandske fartøyer, deriblant elementer av den norskledede Standing Nato Maritime Group 1, som er en av Natos to stående fregattstyrker. Mer enn 1500 spesialstyrkesoldater fra flere land deltar. De vil i all hovedsak operere ut fra Evenes. Vi får vanligvis en ekstrainntekt på en halv million kroner. Under vinterøvelsen står det ofte soldater i kø helt ut av inngangsdøra som venter på å kjøpe hamburgere. Enkelte dager har vi solgt nok «bjerkvikinger» til å fore en hel bataljon, forteller Asbjørn Olsen, innehaver av Det lille kjøkken. Bjerkvik. Gatekjøkkenet er plassert midt i det som ofte omtales som Nord-Norges største veikryss. Med mye militærtransport gjennom tettstedet har det blitt et naturlig stoppested for soldater på øvelse. De siste 30 årene har de fleste soldatene nord for polarsirkelen stiftet bekjentskap med «bjerkvikingen». Dette er Forsvarsburgeren med stor F. Folk kjører over 80 km en vei fra Harstad eller Narvik for å spise her, forteller Geir Magne Trøyterud og Oddbjørn Dalsbø. Begge jobber som operasjonsoffiserer i staben til HV-16 bare et steinkast unna. Nå har de tatt plass ved et av bordene. I hendene har de 155 gram med kjøtt rammet inn av to brød. De tar en bit, og den sprøstekte løken knaser mellom tennene. Dobler bemanningen. Det er ikke bare Det lille kjøkken som tjener godt på vinterøvelsen. I Harstad trekkes Grillbua på havna frem som populær blant soldater. Og på Setermoen dobler Esso bemanningen. Vi dobler omsetningen på drivstoff og kan - skje tredobler på varm mat, sier stasjonsinnehaver John Hanstad. Vinterøvelsen har veldig mye å si for oss i en ellers rolig periode på året. Mars er jo ellers lavsesong. Soldatene spør etter varm mat, brus og godterier. Det går også litt ekstra drivstoff, både til nordmenn og utlendinger, men der er jo ikke fortjenesten så stor, sier Hanstad. Han pleier å legge vinterøvelsen inn i årsbudsjettet. Døgnåpent ble også vurdert, men han har nøyd seg med å tøye åpningstiden litt ut over natta når det er behov for det. Flaggskip. I Bjerkvik står Rudi Olsen og pro - duserer hamburgere i ekspressfart. En gruppe britiske soldater venter. «Bjerkvikingen» er flaggskipet. Jeg tror den står for nærmere 90 prosent av salget, sier han, og holder frem tallerkener med hamburgere og gyllenbrun pommes frites. Under vinterøvelsen svetter fem medarbeid - ere over stekeplatene. Likevel hender det at køen strekker seg ut av lokalet. Det er ikke noe problem for soldatene har god kødisiplin. Soldater er drømmekundene. Det er ikke noe dilldall. Alle skal ha det samme, og det er ikke snakk om at de ikke liker noen av ingrediensene. Uten Forsvaret hadde nok omsettingen vår sunket med 25 prosent, sier Rudi Olsen. Bestselger. Den noe utradisjonelle oppskriften ble til ved en ren tilfeldighet. En kunde kom innom for mange år tilbake. På burgeren ville han ha salat, dressing, bacon og ost toppet med mye sprøstekt løk. Vi omsetter 14 tonn burgere i året til en verdi av 17 millioner kroner, forteller Asbjørn Olsen, som tidligere jobbet i Forsvaret som assisterende kjøkkensjef på Setermoen. Nå har sønnen Rudi tatt over den daglige driften. Spiser dere ofte selv «bjerkvikingen»? Ja hva ser det ut som, ler Rudi Olsen, og klapper seg på magen. Marinejegere. I tillegg til at forretningen går på skinner når soldater rykker inn om vinteren, mener Asbjørn og Rudi Olsen at det også er en opplevelse å jobbe under øvelsene. Det har vært krig midt i sentrum. Når jeg kikker ut av vinduet, har det stått rekker med Leopard-stridsvogner parkert rett utenfor. En gang hørte vi også tramping på taket. Det var svenske soldater som hadde lagt seg i skjul bak reklameskiltet vårt for å spionere på trafikken, sier Rudi Olsen. Tidligere solgte de også hamburgere ute i felt fra en gammel sykebil malt i kamuflasjefarger. Vi fylte bilen med hamburgere og kjørte rundt. Soldatene kom løpende fra snøskavlene for å kjøpe mat. Når vi ble stoppet av vaktene som ba om passord, svarte vi bare «bjerkviking». Men det ble også mange bom turer. En gang kjørte vi ut 150 menyer. Da vi kom fram, hadde alle soldatene løpt til skogs fordi fienden gikk til angrep, sier Asbjørn Olsen, og humrer. Jeg har også drevet hemmelig transport av marinejegere på overlevelseskurs i den bilen! Opplevelse. Ved bordet er kapteinløytnant Trøyterud og kaptein Dalsbø ferdig med måltidet. De er innom en gang i måneden. Men under vinterøvelsene holder de seg langt unna. Jeg har måtte snu i døra fordi det er så mye folk, sier Dalsbø. For noen år tilbake fikk jeg høre fra en amerikansk offiser at «bjerkvikingen» var hans beste opplevelse fra vinterøvelsen, sier Asbjørn Olsen. Det er god motivasjon for å fortsette å lage burgere. SVEIN ARSTAD TORBJØRN LØVLAND Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ 32 MARS 2014 MARS

19

20 dokument ILLUSTRASJON: ODDMUND MIKKELSEN Major Roy Hugo Kvien er 60, oberstløytnant Bengt Lundberg 62. Men bare en av dem får lov til å jobbe i uniform. FOR GAMMEL FOR FORSVARET 36 MARS 2014» MARS

JAGER NR 7/8 15 JULI/AUGUST. «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 36

JAGER NR 7/8 15 JULI/AUGUST. «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 36 FORSVARETS FORUM NR 7/8 15 JULI/AUGUST RETURUKE 36 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 JAGER With our more than 60 years of innovative radar

Detaljer

TRUSSELEN. Vanessa bærer uniformen med stolthet, men nå skal hun reise i sivilt. SIDE 38 NR 12 14 DESEMBER FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE

TRUSSELEN. Vanessa bærer uniformen med stolthet, men nå skal hun reise i sivilt. SIDE 38 NR 12 14 DESEMBER FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE FORSVARETS FORUM NR 12 14 DESEMBER RETURUKE 4 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Vanessa bærer uniformen med stolthet, men nå skal hun reise i sivilt. SIDE 38 TRUSSELEN Bildereportasje Sikling,

Detaljer

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2011 FORSVARETS FORUM NR 5 11 MAI AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak

Detaljer

FORSVARETS FORUM NR 4 14 APRIL KULDE. Minst 80 soldater pådro seg frost- og kuldeskader i fjor. SIDE 38 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr.

FORSVARETS FORUM NR 4 14 APRIL KULDE. Minst 80 soldater pådro seg frost- og kuldeskader i fjor. SIDE 38 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr. FORSVARETS FORUM NR 4 14 APRIL RETURUKE 18 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Minst 80 soldater pådro seg frost- og kuldeskader i fjor. SIDE 38 KULDE fotoreportasje I skogen på Rødsmoen tar Gunnar

Detaljer

GRENSEN B BLAD EU KREVER PROFESJONELLE PÅ

GRENSEN B BLAD EU KREVER PROFESJONELLE PÅ annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Slankekuren 6/7. Veiviseren Forsvarsforums feriebilag. Forsvaret må spare 1,36 milliarder kroner i år. Femti øvelser er allerede fjernet.

Slankekuren 6/7. Veiviseren Forsvarsforums feriebilag. Forsvaret må spare 1,36 milliarder kroner i år. Femti øvelser er allerede fjernet. JUNI/JULI 26. ÅRGANG Veiviseren Forsvarsforums feriebilag 6/7 2005 Forsvaret må spare 1,36 milliarder kroner i år. Femti øvelser er allerede fjernet. Slankekuren innhold FOTO: ARNE FLAATEN 18 Rullebane

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 6 JUNI 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 6 JUNI 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Kosovo. Hverdag i. Ingen nynorsk i FO. Fist-H er ikke klar til oppdrag side 7. Seriestart i Trondheim side 16 19. Tema side 10-15

Kosovo. Hverdag i. Ingen nynorsk i FO. Fist-H er ikke klar til oppdrag side 7. Seriestart i Trondheim side 16 19. Tema side 10-15 Foto: FREDRIK SOLSTAD nr. 8 7.mai 2003 24. årgang Hverdag i Kosovo Tema side 10-15 Ingen nynorsk i FO side 6 ISSN 0332-9062 ISSN 0332-9062 Fist-H er ikke klar til oppdrag side 7 Seriestart i Trondheim

Detaljer

Tøff vei hjem. portrett. 60 pluss TENKER FORTSATT PÅ VASSDALEN. aktuelt DEN STORE PILOTDRØMMEN. teknikk og viten FRA MUSKETT TIL TERROR

Tøff vei hjem. portrett. 60 pluss TENKER FORTSATT PÅ VASSDALEN. aktuelt DEN STORE PILOTDRØMMEN. teknikk og viten FRA MUSKETT TIL TERROR OKTOBER 25. ÅRGANG portrett 10 2004 Tomas Colin Archer 60 pluss TENKER FORTSATT PÅ VASSDALEN aktuelt DEN STORE PILOTDRØMMEN teknikk og viten FRA MUSKETT TIL TERROR Tøff vei hjem 330-skvadronen har rundt

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus N-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Gyldne tider. aktuelt. kultur. aktuelt. sport PALESTINA OG ISRAEL PÅ LAG

Gyldne tider. aktuelt. kultur. aktuelt. sport PALESTINA OG ISRAEL PÅ LAG SEPTEMBER 25. ÅRGANG aktuelt Kamp på tørre never 9 kultur 2004 OFFISERER LÆRER ARABISK aktuelt EVJEMOEN TRE ÅR ETTER sport PALESTINA OG ISRAEL PÅ LAG Gyldne tider Norsk forsvarsindustri har nesten doblet

Detaljer

Panserbataljonen dro sørover for å øve Side 10-13. Kunnskap er makt! Nytt redningshelikopter. tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon

Panserbataljonen dro sørover for å øve Side 10-13. Kunnskap er makt! Nytt redningshelikopter. tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Expedition Amundsen 2013 Side 38-39 BFO ivaretar alle sine medlemmer i USA Side 44-45 Gardefenrik og sivilingeniør! Side 56-57 Panserbataljonen

Detaljer

MAI 26. ÅRGANG. aktuelt Hva gjør vi i Kosovo? og tider som fulgte

MAI 26. ÅRGANG. aktuelt Hva gjør vi i Kosovo? og tider som fulgte MAI 26. ÅRGANG aktuelt Hva gjør vi i Kosovo? 5 2005 1905 og tider som fulgte innhold Den hemmelige historien AKTUELT: Det tok lang tid før Sindre Granly Meldalen fikk vite hva bestefar Knut Granly egentlig

Detaljer

bladet Ett yrke én organisasjon BFO til sjøs s.6-7 Superubåter FN avgjørende s.52-57 i England

bladet Ett yrke én organisasjon BFO til sjøs s.6-7 Superubåter FN avgjørende s.52-57 i England Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 3 mai 2009 årgang 62 Ett yrke én organisasjon Superubåter BFO til sjøs s.6-7 i England FN avgjørende Nytt redningss.10-11 for fred s.16-17 helikopter

Detaljer

NORSKE F-16 PÅ OPPDRAG I BALTIKUM. Kunnskap er makt! KAFO vårkonferanse i Brüssel. Fremtidsrettet logistikk-avtale!

NORSKE F-16 PÅ OPPDRAG I BALTIKUM. Kunnskap er makt! KAFO vårkonferanse i Brüssel. Fremtidsrettet logistikk-avtale! OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 3 2015 KAFO vårkonferanse i Brüssel Fremtidsrettet logistikk-avtale! Første kvinnelige UN Force Commander NORSKE F-16 PÅ OPPDRAG I BALTIKUM Litt

Detaljer

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48 nr. 5 august 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon BFO godt representert på FOS-BS 2013! Side 6-8 BFO også på plass i Nijmegen! Side 20-21 Det norske NH-90 programmet er godt i gang

Detaljer

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 2 mars 2009 årgang 62 Ett yrke én organisasjon Luftvernet kommet Maktkamp! s.6-8 for å bli Gjør fienden mør! Øvelse EODEX 2009 s.12-15 s.44-45 s.50-51

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Sliter for lederutdanning side 6-8

Sliter for lederutdanning side 6-8 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 3 august 2010 Sliter for lederutdanning side 6-8 1 Vant over Statens Pensjonkasse side 16-18 Befalsbladet 2/2004 TEMA: Forsvarets nye kjøretøy side 22-25 Kadetter

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats» s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats» s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats»

Detaljer

Gardister og gardevenner!

Gardister og gardevenner! Ansvarlig utgiver Ole Anders Øie Redaksjonssjef Lars Magne Hovtun Grafisk utforming Olav Linnestad Aasrum Redaksjon David Hortman Bøe Thomas Iversen Olav Linnestad Aasrum Knut Johan Heyeraas Ansvarlig

Detaljer

Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 01/02-2014 35. årgang 8 I. vil modernisere førstegongstenesta 10 I. Brutte Løfter.

Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 01/02-2014 35. årgang 8 I. vil modernisere førstegongstenesta 10 I. Brutte Løfter. Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 01/02-2014 35. årgang vil modernisere førstegongstenesta 8 I Brutte Løfter 10 I 12IMye trening TMO RÅDET RÅR INNHOLD JANUAR/FEBRUAR Redaksjonelt 35 år

Detaljer

Rein strid. Fagmilitært råd. Karriere. Multireligiøst feltprestkorps? side 18 27. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 Desember 2011.

Rein strid. Fagmilitært råd. Karriere. Multireligiøst feltprestkorps? side 18 27. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 Desember 2011. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 Desember 2011 Rein strid side 18 27 1 Befalsbladet 2/2004 Fagmilitært råd side 7 11 Karriere side 12 17 Multireligiøst feltprestkorps? side 28 29 Vi har forsikringene

Detaljer

NATO og EU side om side - også i Afghanistan

NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kontaktblad nr.5 2008 NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kjære leser NATO er en allianse i stadig utvikling. Nye sikkerhetsutfordringer og oppgaver dukker opp med jevne mellomrom. I skrivende

Detaljer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 1 2015 Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Portrettintervju med leder BFO - Hvem er Jens Jahren? FOS Felles opptak og seleksjon til befalsutdanning

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer