Helse, miljø og sikkerhet for rasjonelle arbeidstakere eller hele mennesker?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse, miljø og sikkerhet for rasjonelle arbeidstakere eller hele mennesker?"

Transkript

1 Helse, miljø og sikkerhet for rasjonelle arbeidstakere eller hele mennesker? 1 En kulturanalyse av underliggende strukturer og brytninger mellom rasjonelle og emosjonelle forhold som inntak til å forstå helse, miljø og sikkerhet (HMS) i og på tvers av ulike kontekster i petroleumsindustrien. Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) Arbeidsnotat nr. 37/2005 (ISBN: , ISSN: ) Universitetet i Oslo, september 2005 Av forsker Sigtona Halrynjo Denne artikkelen er finansiert av Norges Forskningsråds prosjekt HMS-kultur. Empirien er basert på intervjuer, spørreskjemaer og feltobservasjoner fra plattformer og landbasert støtteapparat i Nordsjøen. Materialet ble i hovedsak samlet inn i forbindelse med prosjektet I retning av en bærekraftig HMS-kultur 1. Takk til alle i petroleumsnæringen som gjorde det mulig å besøke plattformene og som stilte opp i intervjuer. Takk til inspirerende meddeltakere i prosjektet og til TIK 2 s HMS-kultursatsning for motiverende seminarer, og takk til forskingsleder Knut Haukelid for nyttige råd i prosessen. 1. Innledning: Motsetninger mellom grunnleggende verdisett i Petroleumskulturen HMS-kultur og Kulturanalyse som analyse av underliggende strukturer Tatt for gitte verdier i petroleumsnæringen og innen HMS Brytninger mellom ulike verdisett i petroleumsnæringen Brytninger mellom verdisett innad i HMS-feltet: Hva blir styrende for, reproduserer eller muliggjør endring i og av kulturer? Konklusjon: Betydningsfulle brytninger for helse, miljø og sikkerhet i petroleumskulturen...19 Litteraturliste Halrynjo, Lindvig og Aarseth (2003) 2 Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved Universitetet i Oslo

2 2 1. Innledning: Motsetninger mellom grunnleggende verdisett i Petroleumskulturen I petroleumsnæringen er det i dag stor enighet om at menneskelige feil står for en stor del av skader og ulykker, estimert til 80% i offshorevirksomheten (Skjerve 2003) 3. Ved gjennomgang av hendelser konkluderes det ofte med uoppmerksomhet som årsak til menneskelig svikt (Det hele mennesket, Statoil 1998:7) Hvordan kan vi forstå og gripe underliggende årsaker til at mennesker svikter? Organisasjoner i offshorenæringen er ofte komplekse, teknologiintensive og sårbare for menneskelige feil. Betydningen av skillelinjer mellom de og oss utdypes gjennom behovet for informasjon og kommunikasjon på tvers av grenseflater. Utilstrekkelig kommunikasjon eller misforståelser i organisatoriske grenseflater kan føre til ulykker og problemer. Skillelinjer og grenseflater kan være både synlige og usynlige, noe også offisielle HMS-dokumenter anerkjenner (OD 2003:17). Noen er lett synlige og åpne for diskusjon, andre skillelinjer er i større grad tause, tatt for gitte og unndratt offentlighet. At enkelte skillelinjer er tilnærmet taushetsbelagte trenger ikke bety at de er mindre virksomme og betydningsfulle, snarere tvert i mot. Denne artikkelen vil problematisere HMS-kulturbegrepet og betydningen av de mer eller mindre tause eller usynlige skillelinjer og motsetninger i offshorekulturen. Dette gjøres gjennom en analyse av underliggende strukturer og motsetningsfylte verdisett som kan ha betydning for hvordan vi forstår og forsøker å håndtere HMS-utfordringene i petroleumsnæringen. Sikkerhet har historisk sett vært den enkeltkomponenten som har hatt størst fokus, og gjerne i forbindelse med enkelthendelser og større ulykker. Den helhetlige forståelsen av helse, miljø og sikkerhet har imidlertid utviklet seg langsomt fra et tradisjonelt fokus på tekniske systemer for ivaretakelse av sikkerhet, til et økende fokus på den menneskelige faktor, først via organisatoriske forhold, og nå med et stadig større press rettet mot de psykososiale sider. Deler av petroleumsnæringen har tatt tak i denne utfordringen og lansert prosjekter og tiltak knyttet til 24-timersmennesket eller Det hele mennesket timers mennesket kan imidlertid tolkes og forstås på flere måter. Enkelte organisasjoner har utformet tiltak under navnet 24-timers mennesket ut fra et teknisk-rasjonelt kontrollsperspektiv, der fokus rettes mot at prosedyrepreget sikkerhetstenkning fra installasjonene skal innføres og overholdes også i friperioder i form av for eksempel riktig bruk av gressklipper, stiger og hjelm 5. Andre deler av næringen setter fokus på utfordringer i sokkelarbeiderens helhetlige livssituasjon med blant annet mange og omfattende omstillinger mellom plattformliv og hjemmeliv. I dette mer relasjonelt orienterte perspektivet står helhetlig personalomsorg i fokus: Stressreaksjoner, livskriser, mobbing og mellommenneskelige ferdigheter og emosjonelle forhold til kolleger, over- og underordnete, familie, barn og partner blir inkludert og mulig å snakke om. Denne ulikhet i tilnærming og forståelse av 24-timersmennsket kan sies å reflektere forskjellen mellom en funksjonalistisk eller teknisk-rasjonell kultur og en mer relasjonell, følelsesorientert kultur. De reflekterer ulike verdisett og ulike briller for å forstå og tolke verden og hva som er 3 Slike beregninger er alltid vanskelig å fastslå med stor nøyaktighet, men poenget er at menneskelige forhold og (sam)handling tillegges stor betydning. 4 Sleipner, Statoil 1998: Det hele mennesket, Statoil rapport fra Skadeforebyggende Forum 1/98

3 viktige fokusområder for HMS og HMS-arbeid når arbeidslivet er organisert inn i totale institusjoner (Goffman 1988) slik livet er for de som arbeider på Nordsjø-installasjonene. 3 Artikkelen vil først kort drøfte ulike perspektiver på kultur innenfor samfunnsforskning og bruk av kulturbegrepet innenfor HMS-feltet i petroleumsnæringen. Hovedvekten blir lagt på kulturanalyse av HMS-feltet som studie av underliggende strukturer og spenningsfelt i petroleumskulturen. Empirien i artikkelen baserer seg på intervjuer, spørreskjemaer og feltobservasjoner som ble samlet inn på installasjoner i Nordsjøen og på land i forbindelse med studien I retning av en bærekraftig HMS-kultur (Halrynjo, Lindvig og Aarseth 2003). Andre kilder er samtaler med nordsjøprester og nøkkelinformanter innen HMS-feltet i ulike selskaper, stortingsmeldinger og dokumenter fra oljedirektoratet (Petroleumtilsynet), policydokumenter fra petroleumsselskapene og presentasjoner fra fagforeninger, selskaper, OD og forskere på ODs HMS-kulturkonferanse Materialet drøftes i lys av tidligere kulturstudier fra Nordsjøen; Haukelid (1989 og 1998) og Solheim, Heen og Holter (1986) og i lys av ulike perspektiver på kultur og læring. 2. HMS-kultur og Kulturanalyse som analyse av underliggende strukturer Et sentralt spørsmål innen HMS-feltet har vært: Hvordan skape en god HMS-kultur? 6. Dersom man ønsker å skape en endring på et dypere plan enn det som fremgår av dokumenter, planer og uttalte målsetninger det vil si endring av levde, og ikke bare påberopte, verdier (Argyris & Schön1996), kan det være nyttig å bli bevisst på de underliggende mønstre og systemstrukturer (Senge 1992). Ifølge Senges systemteori for lærende organisasjoner, er strukturelle forklaringer viktige fordi det er de underliggende systemsammenhenger som setter rammene for og muliggjør ulike former for adferdsmønstre og enkelthendelser. Uten å gå veien om de grunnleggende strukturer, kan heller ikke adferdsmønstre endres (op cit). En krise, for eksempel i form av en ulykke, er ofte nødvendig for at det skal stilles spørsmål ved kulturen, ved det vi tar for gitt. Men kriser er i seg selv ikke tilstrekkelig til å reise en kritisk diskurs som kan endre vår forståelse og vår praksis. Dersom man ønsker endring av dypereliggende strukturer, er analyser av enkelthendelser ikke tilstrekkelig. Senge (1991) viser til at det finnes flere nivåer med forklaringer i enhver kompleks situasjon: Alle nivåene kan være like sanne, men de får ulike konsekvenser. Ifølge Senge er forklaringer som tar utgangspunkt i enkelthendelser hvem gjorde hva mot hvem er dømt til å være reaktive, det vil si at man venter til situasjonen er håpløs før man gjør noe (Senge1991:26). Mens forklaringer som tar utgangspunkt i atferdsmønstre, retter søkelyset mot mer langsiktige trender og deres konsekvenser. Men fortsatt handler det om tilpasning til eksisterende og som oftest problematiske eller uheldige omstendigheter. Det er først når man løfter forklaringsnivået opp på det strukturelle planet at det blir mulig å se de underliggende mønstre og systemsammenhenger som setter rammene for og muliggjør ulike former for atferdsmønstre og enkelthendelser. Ifølge Senge er strukturelle forklaringer så viktige fordi det bare er de som retter seg mot underliggende adferdsårsaker på et nivå der adferdsmønstre kan endres. Struktur produserer adferd, og forandring av underliggende strukturer kan åpne for andre adferdsmønstre. Dermed kan strukturelle forklaringer i seg selv være skapende. 6 Begrepet sikkerhetskultur dukket opp i etterkant av Chernobyl-ulykken i 1986, da det ble brukt i OECDs Nuclear Agency Report. I 1993 kom the Advisory Committee on Safety of Nuclear Installations (ACSNI) med en av de mest refererte definisjonene på sikkerhetskultur: The product of individual and group values, attitudes, perceptions, competencies and patterns of behaviour that determine the commitment to, and the style, an the proficiency of an organization s health and safety management.

4 Hvordan forstår vi kultur? Petroleumsindustrien og offentlige myndigheter har vært opptatt av kultur som noe positivt og noe som kan bygges: I Oljedirektoratets temahefte om HMS-kultur beskrives en god HMS-kultur som en kultur som tilrettelegger for kontinuerlig, kritisk og grundig arbeid for å forbedre helse, miljø og sikkerhet. Kultur defineres som den kunnskap og de verdier, normer, ideer og holdninger som preger en gruppe mennesker. Denne definisjonen legger seg tett opp til Klausens definisjon av kultur som felles sett av ideer, verdier, holdninger og normer som en gruppe mennesker føler seg assosiert med og som inngår i tradisjonsoverføring og formell sosialisering, mer eller mindre forandret over tid (Klausen 1992). Denne kulturforståelsen bygger gjerne på symbolsk antropologi, der fokus rettes mot symbolsk eller fortolkende utforskning av kumulative, innebygde symboler - en søken for dypereliggende mening, for skjulte sammenhenger. Geertz, en av de fremste eksponentene for symbolsk antropologi, ser kulturer som meningsmønstre nett av betydning som gjør det mulig å tolke verden og orientere seg i den (Geertz 1973). Hovedinnvendingen mot denne kulturforståelsen er imidlertid at kulturer kan forstås som mer enn betydningsfulle meningsmønstre som gjør det mulig å orientere seg i verden: Kulturer kan også forstås som ideologier som tilslører menneskelige, politiske og økonomiske forhold som universelt gitte (Keesing 1987:161). Keesing argumenter for at dersom vi studerer kultur som symboler og mening som er offentlig og delt, må vi også se at disse symboler og meningskonstruksjonen kan forstås som uttrykk for kunnskap som er distribuert og kontrollert. Kulturer er dermed like mye webs of mystification som fabric of meaning in terms of which human beings interpret their experience and guide their action (Geertz 1973). Keesing refererer til Scholte: few do the actual spinning, while the majority is simply caught (1984:140). Keesing argumenterer for at selve kulturbegrepet dermed blir problematisk. Men ifølge Haukelid er det nettopp et kjennetegn ved en sterk kultur at den har evne til å fange eller binde folks erkjennelsesevne og derigjennom virke handlingsveiledende (Haukelid 1998:175). Problemet er kanskje ikke kulturbegrepet i seg selv, men forståelsen av kultur som enhetlige meningssystemer eller felles sett av ideer, verdier, holdninger og normer som en gruppe mennesker føler seg assosiert med og som inngår i tradisjonsoverføring og formell sosialisering, mer eller mindre forandret over tid. Verdier, holdninger og normer kan stå sterkt og fungere sosialiserende, men de behøver ikke å være positivt inkluderende, felles eller kollektivt aksepterte. Bourdieu (1977) beskriver kulturens dynamikk som selvfølgeliggjøring av egen tilfeldighet. Når det tilfeldige har blitt den eneste naturlige realitet (doxa 7 ), blir denne realiteten tatt for gitt og konflikter eller alternativer blir umulige å artikulere. I en tilstand preget av doxa blir handlemåter som er tilpasset rådende samfunnsforhold ikke bare tatt for gitt, de fremstår som naturlige. Der den symbolske antropologien ser kulturer som felles vev av mening, vil et Bourdieu-perspektiv synliggjøre forskjellene mellom de få som spinner nettet og de mange som blir fanget av kulturens selvfølgeliggjorte tilfeldigheter. I Haukelids analyse av ulike plattformkulturer vektlegges kulturers evne til å strukturere og fange aktørenes bevissthet og praksis. De sterkeste elementene i en kultur og det som påvirker våre valg og vår adferd er gjerne det vi tar for gitt, det selvfølgeliggjorte. Det selvfølgelige blir først tydelig for oss når vi ser det med tilstrekkelig fremmede øyne: Det blir som med fjøslukten du kjenner den når du kommer inn, men du merker ikke at du har den med deg ut (Haukelid 2003). Kulturanalyse blir her en metode for å fremmedgjøre det kjente for nettopp å kunne se de selvfølgeligjorte praksisene som i stor grad definerer hvilke handlingsalternativer vi har å velge mellom. Jeg vil benytte et Bourdieu-inspirert perspektiv til å studere offshorenæringens tatt-for-gitt-heter i lys av relevante HMS-utfordringer og undersøke hva som muliggjør reproduksjon av kulturen eller leder til endring. Enhver arbeidskultur vil ha større tendens til å reprodusere seg enn å endre seg, 4 7 Gresk, for kunnskap av typen "common sense" (felles mening).

5 men petroleumsindustrien står overfor noen interessante tilleggsutfordringer i og med at store deler av virksomheten er organisert inn i totale institusjoner (Goffman 1988). Installasjonene i Nordsjøen er både arbeidsplass og ivaretaker av alle menneskelige behov i 14 dager, eller så lenge turen varer. I totale institusjoner overtar man de sterkestes holdninger (Haukelid 1989). Dette er godt beskrevet av Olsen (1984) når han skildrer pionertiden i norsk petroleumsindustri: Etter norsk standard var de slavedrivere, men de sparte seg ikke selv heller. Sykemelding var en skam. Du må tåle å ha det vondt. Stå for en støyt. Ære! Selv etter et 12-timersskift tok man overtid uten å kny. Noen sovnet stående. Det var ville vesten. Trosbekjennelsen var: Kan du ikke gjøre det, kan du ikke bli! [ ] Det ufravikelige kravet var at hver eneste en hele tiden og ustoppelig måtte se ut til å ha det stupferdig travelt. Haukelid kommenterer at denne Texas-tilstanden fra pionertida ikke ble utfordret i særlig grad kanskje nettopp fordi den sammenfalt med en gammel etablert norsk doxa om at man skal jobbe hardt, tåle en støyt og være sin egen lykkes smed Tatt for gitte verdier i petroleumsnæringen og innen HMS Sentrale spørsmål blir da: Hvilke tatt-for-gitt-heter og grunnleggende verdisett må vi forholde oss til i arbeidet med HMS? Når kommer den underliggende doxa (det vi tar for gitt) i konflikt med ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet? Hvem forvalter den symbolske kapitalen? Hvilke skillelinjer og delkulturer er de sentrale? Hvorvidt vi ser én kultur (med flere delkulturer) eller flere kulturer, handler mye om zoom og innramming av forskningsfelt og analysen. Hvorvidt vi ser meningsmønstre eller dominansrelasjoner eller begge deler handler om hvordan vi forstår kultur: Geertz-tradisjonen ser kultur som betyningsfulle meningsmønstre, mens Bourdieu-inspirerte analyser ser kultur som en vev av både mening og makt vevet sammen på en slik måte at det nettopp blir definisjonsmakten, kampen om å definere den rådende eller gyldige mening, som blir det sentrale. Kapitalbegrepet til Bourdieu fanger begge dimensjonene gjennom å vise hvordan den symbolske kapitalen vi er bærere av, ikke bare gir status og posisjon, men også fungerer som briller for hvordan vi forstår og tolker verden (Bourdieu & Vacquant 1993). Hos Bourdieu er ikke makt og mening frikoblet, men to sider ved samme fenomen: symbolsk kapital. Feltspesifikk kapital er noe som bare har verdi innenfor et bestemt felt, i denne sammenhengen er det først petroleumsnæringen med sine spilleregler som utgjør feltet. Dernest følger HMS-feltet som et delfelt innenfor næringen. Det som gir makt i den gitte sosiale strukturen, er å disponere feltspesifikk kapital (Bourdieu & Wacquant 1993). De kapitalsterke er de som (i en gitt situasjon) har den legitime autoriteten i et felt og behersker de sanksjonsmidlene som brukes innenfor feltet. De er aktører som har fått gjennomslag for at de ressursene de selv besitter skal telle som den dominerende formen for kapital innenfor feltet. Nykommerne på et felt må som regel forsøke å tilpasse seg denne situasjonen og på en eller annen måte få del i den formen for kapital som råder innenfor feltet. Hvis alle som befinner seg innenfor feltet underforstått aksepterer rådende dominansforhold og regler og tar for gitt hva som er verd å strebe etter, har vi en situasjon preget av doxa (Bourdieu 1977). Sterke ytre påvirkninger eller indre konflikter kan true dette selvforsterkende kretsløpet, for eksempel i form av nykommere som ikke aksepterer spillereglene: En del nykommere vil ikke være tilfreds med en stille innordning under etablerte virkelighetsoppfatninger og dominansforhold, men fremstår som kjettere som forfekter heterodokse synspunkter eller idealer. De dominerende gruppene innenfor et felt vil, ifølge Bourdieu, forsøke å neglisjere slike utfordringer. Nykommerne

6 blir oversett og fortiet gjennom de etablertes forsøk på å opprettholde doxa. Men ikke alle utfordringer kan forties og de etablerte kan bli tvunget til et forsvar for det etablerte: Da kan doxa bli til ortodoksi, rett-troenhet. De etablerte forsøker gjerne å gjenopprette doxa for eksempel ved å latterliggjøre nykommerne, ved å påpeke at de er umodne og mangler innsikt (Bourdieu 1988, Danielsen og Nordli Hansen 1999). Slike ortodokse forsvar for det etablerte er, ifølge Bourdieu, alltid et svakhetstegn for de dominerende i feltet. De etablerte med definisjonsmakt er de som har lykkes i å tilegne seg den kapitalen som råder innenfor feltet, alternativt fått gjennomslag for at de ressursene de selv besitter skal telle som den dominerende formen for symbolsk kapital. De har den legitime autoriteten og de behersker sanksjonsmidlene, som i arbeidslivet først og fremst blir synlige gjennom makten til å påvirke andres avansements- eller utstøtingsmuligheter. De etablerte med definisjonsmakt (de rett-troende) forvalter den symbolske kapitalen i petroleumsnæringen. Men en økende bevissthet om alternative posisjoner og utfordring av det tatt-for-gitte har synliggjort alternative fortolkninger og verdisett. Denne økende bevisstheten kan både føre til brytninger mellom ulike verdisett og kamp om definisjonsmakt og til utvikling av en ny felles forståelse som rommer flere perspektiver Brytninger mellom ulike verdisett i petroleumsnæringen 4.1. Brytning 1: økonomi/produksjon versus forsvarlig HMS-praksis Rett-troende posisjon forvalter av den etablerte symbolske kapitalen Kjettersk posisjon forvalter av den opposisjonelle kapitalen Produksjons- og økonomifokus Helse, miljø og sikkerhet Sikkerheten er viktigst, bare du blir ferdig før klokka elleve. Kontraktør Nordsjøen. Den første brytningen jeg vil ta tak i; helse, miljø & sikkerhet versus økonomi/produksjon, er nå åpen og tematiserbar. HMS-omkostningene ved et snevert økonomi- og produksjonsfokus har blitt synliggjort gjennom en vedvarende innsats fra fagbevegelse, vernetjeneste og myndigheter og er nå en integrert del av selskapenes praksis. Det betyr imidlertid ikke at denne brytningen er uproblematisk. Spenningen mellom HMS og Økonomi kommer også sterkt til syne gjennom forhold knyttet til kontraktsutforming mellom riggeiere og entreprenører. Fra en granskningsrapport i OD knyttet til utforming av riggkontrakter fremkommer det at det hos enkelte ledere har vært viktigere å få sikret fremdrift i arbeidet enn å sette av nødvendig tid til å gjennomgå, analysere og prioritere forhold knytte til sikkerhetsmessig utførelse av oppgavene (Toft 2003). I en akkordsituasjon vil entreprenørenes avveininger være knyttet til ønsket om rask fremdrift for å unngå redusert rate eller nullrate, oppnå bonus og posisjonere seg i forhold til opsjoner og nye anbud. Entreprenører vil også ønske å unngå ulykker, ettersom dette vil kunne være oppsigelsesgrunn og føre til forsinkelser og tap av goodwill. Men avveininger og avgjørelser i den konkrete situasjonen vil avhenge blant annet av hvordan rater, bonus og oppsigelse er avtalt. Også her handler det om forskjeller i maktforhold. Myndighetene (ved OD/Petroleumstilsynet) har

7 engasjert seg i denne problemstillingen og fremhever særlig det ansvaret som hviler på de store operatører med forhandlingsmakt når det gjelder hvordan denne makten benyttes (op cit). 7 Vi finner fortsatt brytning mellom økonomi og forsvarlig HMS-praksis knyttet til ulike ståsteder i petroleumsfeltet. Enkelte opplever også en tilbakegang for HMS-posisjonen i forhold til et økende effektiviseringspress. Men til forskjell fra brytninger som jeg skal drøfte senere i artikkelen er denne konflikten er anerkjent og posisjonene er relativt tydelige. Under ser vi utsagn fra tre slike posisjoner: Sett fra leder på land: Sikkerheten er veldig bra. Hvis du ser på landbaserte anlegg, så er det en helt annen standard enn offshore. Verneapparatet offshore kan sutre mye. Sett fra lederposisjon offshore: I oljeselskapet har vi alltid vært opptatt av sikkerhet. Myndighetene gir direktiver som vi må følge. Det er viktig å ikke ta shortcuts. Det er også viktig å bevisstgjøre de ansatte på hva som er god sikkerhetskultur og skape sunne holdninger. Vi tenker sikkerhet i alt vi gjør. Sett fra operatørposisjon offshore. Her om dagen sa vi nei. Vi hadde blitt bedt om å gjøre et arbeid opp mot en ventil, et arbeid som det var litt uklart om krevde driftsstans eller ikke. Det dreide seg om en stor ventil. enormt potensial hvis noe skulle gå galt. Det var ønske fra ledelsen om å gjøre jobben i forbindelse med stopp av kompressor. Vi fikk telefon fra land om at dette var verifisert med tre forskjellige skift, og de var fornøyd med løsningen, uten at de kunne referere til spesifikke personer eller skift. Reaksjonen kom fra oss i kontrollrommet og faktisk fra en av skiftformennene som engasjerte seg sterkt i at dette gjør vi ikke! Vi krevde at vi skulle kjøre ned hele plattformen for å gjøre jobben. Vi tok med verneombudet i saken, og jobben ble ikke utført som ledelsen ønsket ikke snakk om. Hvis vi ikke hadde sagt ifra, så hadde det kunnet få store konsekvenser hvis noe hadde gått galt. Dilemmaet kan her sies å ligge i at ansvaret for å si nei er individualisert: Mens de overordnede organisatoriske leddene forvalter økonomi- og produksjonskapitalen, er ansvaret for grensedragningen mellom de to verdisettene skjøvet ned til det enkelte skift. Men fordi brytningen er tematisert og bevisstgjort og organisatorisk fundert blant annet i verneombudsstrukturen, er den åpen for diskusjon. Og det er mulig å si nei. Sitatet under tyder også på at det har vært en utvikling over tid. Før [ ] var det mange steder at en tøyde den ene grensen etter den andre. Det var reneste massesuggesjonen, i et miljø der en glemte å se seg tilbake, det var ikke tid til ettertanke. Det var sånn at du kjenner at du får vondt i magen, men så går du videre. Mye bra har skjedd i det siste (op cit). Haukelid fremhever at HMS-utfordringene i petroleumsindustrien må sees i forhold til hvordan den dominerende kulturen har utviklet seg over tid. Vi kan snakke om en periodevis utvikling av kulturen som har preget norsk oljevirksomhet. Kulturen i den første epoken har fått tilnavnet Texas-kultur. Denne tiden, og 70-tallet, blir karakterisert som preget av ville tilstander, før en mer byråkratisk intern-kontrollkultur begynte å utvikle seg på 80-tallet. Intern-kontrollkulturen preget den andre epoken, som kulminerte i en rimelig god sikkerhetskultur midt på 90-tallet. Den tredje epoken innledes med det dramatiske fallet i oljeprisen i Påfølgende innsparing, omorganisering og nedbemanning har ført til at vi i dag muligens kan snakke om en forvitringskultur når det gjelder forholdet til helse, miljø og sikkerhet (Haukelid 2001) Brytning 2 idealet om den tøffe, barske og fysisk og psykisk sterke oljearbeider versus forvaltning av fysisk og psykisk helse og arbeidsmiljø Den andre brytningen ligger fortsatt nærmere det tause feltet det vi ikke kan snakke om. HMS som forvaltning av fysisk og psykisk helse, inkluderende arbeidsmiljø og sikkerhetstenkning brytes mot idealet om tøffhet, barskhet og fysisk og psykisk styrke på måter som kan få store konsekvenser.

8 8 Tøffhet, barskhet og fysisk og psykisk styrke Forvaltning av fysisk og psykisk helse, arbeidsmiljø og sikkerhet Haukelid skildrer denne kapitalbrytningen i sin beskrivelse av utviklingen på den plattformen han kaller Værna Bedrift der man til tross for stor satsing på tekniske forbedringer og innføring av sikkerhetsprosedyrer og sikkerhetsledelse fortsatt hadde høyt skadenivå. Skader var noe man fortsatt hadde et tvetydig forhold til; det skulle ikke skje, men ble likevel regnet som en del av jobben og manglende fingrer og blå negler var en del av identiteten (Haukelid 1989: ). Begge disse brytningene har røtter tilbake til pionertida, eller Texas-tida (Haukelid 1998), da HMS var et ukjent fenomen og da økonomi- og produksjonsfokus var sammenvevd med tøffhet & styrkeidealet i en tilnærmet tatt for gitt enhet. Haukelid fant at Pionertida med sitt ekstreme effektivitetspress og sin høye skadefrekvens, men også høye grad av yrkesstolthet som i like stor grad bidro til idealet om å gi alt, fastsatte en praksis som senere ble tatt for gitt. Til tross for stor grad av tekniske forbedringer og innføring av sikkerhetsprosedyrer på det diskursive nivå, var denne praksisen fortsatt en del av det udiskutable sanne på 80-tallet. I hvilken grad finner vi idealet om tøffhet barskhet og fysisk og psykisk styrke som symbolsk kapital i petroleumsindustrien i dag? I studien fra 2003 fant vi fortsatt en kultur basert på at tøffe gutter gråter ikke : En stillasmontør forteller at yrket er belastende. Blant stillasmontører er det få ulykker, men høyt sykefravær. Først og fremst relaterer de kroppslige plagene seg til armer og skuldre. Som informanten selv uttrykker det: Det er armer og skuldre som går. Yrket er hardt for kroppen. Jeg har selv hatt en del operasjoner og det er umulig å komme utenom kroppslige slitasjer i dette yrket. Det er noe alle vet. Jeg regner ikke med at jeg blir her til jeg er 60 år. Jeg vet ikke om kroppen holder. Både informanten og de han jobber med er inneforstått med dette, og de vet at det forekommer slike plager i yrket. Men de snakker ikke om det alle vet at sånn er det, og ferdig med det (Halrynjo, Lindvig og Aarseth 2003). Mange ombord på en plattform utfører fortsatt hardt fysisk arbeid, selv om det har skjedd mye knyttet til automatisering og bruk av tekniske hjelpemidler, og det er likt for alle at arbeidsdagene er lange. Uttalelser som at her jobber vi for føden, kom ofte. Det å jobbe offshore 14 dager i strekk innbefatter en del forsakelser, for eksempel det å gi avkall på familie, venner og rutiner. Arbeidskulturen er forbeholdt sterke mennesker, og dette kan være med på å forme folks kroppsforståelse og rutiner. Det å ikke dvele ved temaet gjennom snakk, defineres nærmest som en styrke i de fleste av miljøene/avdelingene. Sykdom er fortsatt illegitimt og sykdomssnakk hemmer og hindrer arbeidsutfoldelsen. Det er til dels akseptert at en kan bli sliten og at en ikke klarer å holde samme tempo hele tiden, men når det kommer til sykemeldinger, sies det at det skjer ikke denne kroppen. Haukelid beskriver gruppepress mot sykefravær, der den eneste formen for sykdom som blir godtatt er alvorlig skade som har oppstått under arbeidet. Ved sykdom må crewet greie seg med en vikar, og i verste fall må man jobbe med en kollega for lite. Dette går ut over team-følelsen og sanksjonene kan være kraftige (Haukelid 1989). Jeg har tidligere nevnt kravet om å være en av gutta knyttet til en samholdskultur som kan bli så sterk at den gir mye sosial støtte til dem som er definert innenfor, men at den fungerer tilsvarende sosialt utstøtende for dem som ikke passer inn. Men det er ikke alle som opplever samholdet som inkluderende: Det var særlig kvinnene i vårt materiale som fortalte om problemene med å passe inn. En av de intervjuede partnerne (til offshoreansatte), som tidligere har jobbet i Nordsjøen selv, sier:

9 Jeg greide ikke å knytte noen nære relasjoner der ute ikke så nære som det man egentlig har behov for. Du fikk en sånn fengselsfølelse ved å skulle være avskåret fra resten av verden. Du følte liksom at du skulle ut å sone, mens resten av verden levde videre. Jeg savnet mannen min, venninnene og et stabilt liv. En annen kvinne sier dette om plattformlivet: Det er en veldig overflatisk og litt barnslig tone. Det er nok kanskje en del som er for seg selv, fordi de ikke orker denne tonen. Hvis man skal overleve her må man lære å ule med ulvene, ellers kan man reise på land. Jeg vet det er mange som er enige med meg i dette. Det er en måte å kommunisere på som er smittsom. Flere snakker også om hva slags jenter som passer inn. En mann i 20-årene har dette synet: Det var en jente som jobbet her tidligere, men hun sluttet. Jenter liker kanskje ikke å jobbe så mye alene. Men så var hun nordlending. Hun hadde det i kjeften. Hun fortalte vitser som var så drøye som. Og da passet hun inn. Hun var drøyere enn de fleste her ute. En prosesstekniker i 30-åra sier følgende: Det er en mannlig verden, med mye gutteprating. De snakker mye om biler eller om andre nøytrale ting og skal ha den litt tøffe tonen hele tiden. Man gjør narr av alt, alt er idiotisk og latterlig. Jeg var vant til å jobbe med menn på land tidligere, men dette er annerledes. Man ler mye på andres bekostning, ofte av litt banale ting som utseendet til personer på TV eller lignende. En barnslig mentalitet, men ikke ondskapsfull. Før var det en enda tøffere mannskultur der absolutt alt skulle les av, alt skulle være morsomt hele tiden. (Halrynjo, Lindvig og Aarseth 2003). Samhold basert på et røft guttefellesskap som grunnleggende verdi ser fortsatt ut til å eksistere, og dermed fungere både inkluderende og ekskluderende. Samtidig fant vi også eksempler på endring i enkelte subkulturer: Det er mange damer i avdelingen; de er flinkere til å snakke om følelser. Det er sunt med blandet miljø, begge kjønn og forskjellig alder. Vi har en lett og ledig tone, vi spøker og tuller. 'Oss gutta' har veket plassen for 'oss i forpleining'. Vi nekter å ekskludere folk. Det viktigste er at en gleder seg til å reise ut, det blir en god sirkel. (Op cit.) Det sitatet referer til forpleiningsavdelingen, som alltid har stått i en særstilling i Nordsjøen, men slett ikke bare i positiv forstand: Rapporten Nordsjøliv / Hjemmeliv (Solheim, Heen og Holter 1986) skildrer hvordan mangel på samarbeid og sosial integrasjon i arbeidssituasjonen har vært en vesentlig faktor i forhold til helse og trivsel blant forpleiningspersonellet. Sykefraværet blant forpleiningspersonell var tidligere langt høyere enn for andre yrkesgrupper i Nordsjøen, i enkelte perioder opp mot 25 %. Undersøkelser fra 80-tallet viste at psykososiale belastninger tidligere var langt større for forpleiningsansatte enn for andre grupper. I tillegg var denne gruppen utsatt for fysiske belastningsskader, som muskel- og skjelettskader og senebetennelse, forårsaket av høyt tidspress og stor grad av ensidige arbeidsbevegelser. Men her har det skjedd en utvikling. En forpleiningsansatt sier følgende: Vi får de hjelpemidlene vi trenger. HMS blir tatt på alvor, både med hjelpemidler, team, rullering og arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet omtales som godt, samarbeidet fungerer og arbeidstidsordningene er tilfredsstillende. Det sies at det er fint å dra ut og treffe igjen arbeidskameratene. Ifølge våre informanter hadde forpleiningen også høy score på det psykososiale arbeidsmiljøet i arbeidsmiljømålinger. Men utviklingen har ikke kommet av seg selv: Informantene forteller om en aktiv og integrert holdning til HMS i avdelingen: Vi jobber en del med arbeidsmiljøet. M-en er størst. Det er fokus på miljø i forpleining. M-en er kjempeviktig, men da er det det psykososiale miljøet som gjelder. Hvis M-en er sterk, så blir også H-en og S-en bra. 8 (Halrynjo, Lindvig og Aarseth 2003). 9 8 Her er M-en i HMS forstått som arbeidsmiljø, og ikke ytre miljø.

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

- MAN MÅ PASSE - Om kvinneidentitet i et mannsmiljø. Et studie om kvinnene på Ekofisk. Ragna M. L. Ervik. Hovedfagsoppgave i Sosialantropologi

- MAN MÅ PASSE - Om kvinneidentitet i et mannsmiljø. Et studie om kvinnene på Ekofisk. Ragna M. L. Ervik. Hovedfagsoppgave i Sosialantropologi - MAN MÅ PASSE - Om kvinneidentitet i et mannsmiljø Et studie om kvinnene på Ekofisk av Ragna M. L. Ervik Hovedfagsoppgave i Sosialantropologi Universitetet i Bergen 2004 Sammendrag Det er en del prosjekter

Detaljer

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER En kvalitativ studie av seks eneforsørgerfamilier PED-3900 Mona Rist Mastergradsoppgave i pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

Konsulenters kunnskap

Konsulenters kunnskap Konsulenters kunnskap Hvordan utvikler og forvalter konsulenter sin kunnskap? Av Øystein Vik Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København/ Danmarks Pædagogiske Universitet for graden Master of Knowledge

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Mellom penger og pedagogikk Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen

Mellom penger og pedagogikk Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen Mellom penger og pedagogikk Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen Bodil Ravneberg Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport 1-2011 Uni Rokkansenteret, Stein Rokkan

Detaljer

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS 1 E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS Av Anne-Marit Stokke St.Olavs Hospital HF Psykisk Helsevern avd.brøset Habiliteringstjenesten for voksne

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

Mobbing i arbeidslivet

Mobbing i arbeidslivet En veiledning for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere TEMAHEFTE Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen, Lars Glasø, Tina Løkke Vie og Harald Pedersen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken for

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet?

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? Bitten Nordrik FAGSTOLTHET Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 3 2 Metode og datagrunnlag.. 4 3 Bakgrunn for medlemskap/ikke medlemskap. 4 3.1 Begrunnelser

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Forord. http://en.wikipedia.org/wiki/rotating_savings_and_credit_association

Forord. http://en.wikipedia.org/wiki/rotating_savings_and_credit_association Forord At thailendere praktiserer spareklubber i Norge er noe jeg ble introdusert til ved at jeg har en samboer som er i fra Thailand, og som ved en tilfeldighet kom til å nevne denne institusjonen for

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK Hvordan kan nærhetsetikken bidra til å gjøre veien fra konflikt til forsoning kortere i en arbeidskonflikt? Gunni Marie Banggren Veileder: Dr. theol. Svein Olaf Thorbjørnsen

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer