NOAH Søknad om tillatelse til gjennomføring av forsøk med røykgass og flyveaske

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOAH Søknad om tillatelse til gjennomføring av forsøk med røykgass og flyveaske"

Transkript

1 NOAH Søknad om tillatelse til gjennomføring av forsøk med røykgass og flyveaske Testforsøk Norcem Brevik Egil Solheim

2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag av søknad Innledning og bakgrunn Informasjon om virksomheten Informasjon om forsøket HMS Tidsplan og organisering Ansvarsforhold og finansiell sikkerhet... 8 Vedlegg: Vedlegg 1: Risikoanalyse Side 1 av 8

3 1. Sammendrag av søknad Med referanse til Forurensningsloven vedrørende behandling av farlig avfall søker NOAH om tillatelse til gjennomføring av et forsøk hvor flyveaske (farlig avfall) skal behandles med avgass fra Norcem sitt anlegg i Brevik. Det presiseres at søknaden har ingen sammenheng med pågående prosess relatert til en eventuell etterbruk av Dalen gruve til avfallsbehandlingsanlegg og deponi. Bakgrunnen for at dette forsøket søkes gjennomført ved Norcem i Brevik er tilgjengelighet til a) CO 2 rik røykgass, og b) Aker s testrigg på området. Akers testrigg er en del av et større forskningsprosjekt i regi av Norcem («Norcem CO 2 Capture Project») som i korthet går ut på å teste ut ulike teknologier for CO 2 fangst fra røykgass. NOAH s avhengighet til Akers testrigg er kort fortalt at pre kondisjonert gass fra Akers anlegg er innsatsfaktor til NOAH s behandlingsprosess. Akers testanlegg demonteres i august Både Norcem s og NOAH s forsøksprogrammer støttes av Forskningsrådet/Gassnova via CLIMIT programmet. Kort oppsummert så kan forsøket beskrives som følger: Forsøkene skal gjennomføres på Norcem s anlegg i Brevik 2 hovedkomponenter blandes i en reaktor o Avgass fra Norcem (inneholdende % CO 2 ) o flyveaske (farlig avfall) Testperiode: 13. april september Total tonnasje med flyveaske som benyttes i testperioden: ca tonn. Flyveaske transporteres med bil fra Langøya til testanlegget i Brevik i big bags retur tilsvarende. Maksimal lagringsmengde på test området vil til enhver tid være samlet 10 tonn aske/ferdig produkt Tilsvarende forsøk er utført på Langøya i 2014 men i mindre skala. Hensikten med forsøket er ytterligere å verifisere at CO 2 i avgass fra sementproduksjon kan benyttes for å stabilisere flyveaske samt å avdekke optimal løsning for et framtidig fullskala anlegg for CO 2 fangst. Forsøk så langt indikerer at et fullskala anlegg med kapasitet på t flyveaske vil kunne fange størrelsesorden t CO 2. Som en del av forberedelsene til forsøkene er det utført en risikoanalyse med hovedfokus på HMS relaterte forhold. Denne analysen sammen med de tiltak som iverksettes har avdekket at denne testen ikke gir utslipp hverken til luft, sjø eller grunn. Det er heller ikke avdekket andre negative miljøkonsekvenser. Søknaden er forsøkt komprimert på en slik måte at leser av søknaden på en rask og effektiv måte kan sette seg inn i underlaget. Dersom det er behov for ytterligere dokumentasjon kan det raskt oversendes. Side 2 av 8

4 2. Innledning og bakgrunn Generelt: NOAH har de siste 2 årene arbeidet med å utvikle en prosess som benytter CO 2 gass til å behandle og stabilisere flyveaske/farlig avfall. Analyser, laboratorieforsøk og pilotforsøk så langt viser at flyveaske kan oppta så mye som kg CO 2 pr tonn flyveaske. Senest høsten 2014 ble det utført omfattende forsøk på Langøya hvor en 90 liters reaktor (bilde nedenfor) ble benyttet til å blande CO 2 gass (18 %) med flyveaske. Reaktoren ga meget god kontakt mellom gass og aske, og resultatene fra dette pilotforsøket dannet grunnlaget for at NOAH høsten 2014 søkte Forskningsrådet/Gassnova om støtte til å gjennomføre et nytt testprogram via CLIMIT programmet. NOAH mottok tilskuddsbrevet 10. desember. Testen som nå skal gjennomføres i Brevik på Norcem s område vil ha et grensesnitt mot Akers testanlegg for CO 2 fangst. Akers anlegg vil være i drift fram til august 2015, noe som begrenser NOAHs testperiode. Litt om kjemiske reaksjoner og prosessen: Flyveaske er basisk pga. høyt innhold av CaO og ved å fukte flyveaske med tilstrekkelig mengde vann, kan CO 2 absorberes ved romtemperatur ( Ca(OH) 2 + CO 2 -> CaCO 3 + H 2 O ). Prosessen bidrar til å senke ph i flyveasken som igjen medfører at utlaking av tungmetaller reduseres. Testen skal videre avklare optimalt fuktinnhold i asken med hensyn på reaksjonskinetikk. Pilotforsøk har så langt vist at flyveaske som inneholder for mye vann, danner leiraktig konsistens under reaksjonen, slik at tilstrekkelig fuktinnhold må undersøkes. Reaktoren som skal benyttes i forsøkene er en såkalt batchreaktor med kapasitet til å behandle ett tonn flyveaske. Utformingen er slik at den skal kunne tåle fremmedlegemer i flyveaske uten at reaktoren går i stykker. I tillegg skal reaktoren tåle å håndtere ekstra vann som dannes under reaksjonen og evt. vann fra avgassen fra sementovnene. Når det gjelder avgassen fra NORCEMs anlegg så har denne for høy temperatur til å kunne benyttes til karbonatisering av flyveaske. I tillegg inneholder den for mye vanndamp. Gassen må derfor kjøles til o C før den føres inn på reaktor. Vi er derfor helt avhengig av å benytte Aker sitt testanlegg for CO 2 fangst som er plassert i samme område, for derigjennom å sikre at gassen inn til NOAH s testanlegg er riktig kondisjonert. Gass ut av NOAHs testanlegg vil føres direkte tilbake til Norcem s røykgassanlegg og skorstein. Side 3 av 8

5 3. Informasjon om virksomheten Bedriftsinformasjon: Navn: NOAH AS Besøksadresse: Havnegaten 7, 3081 Holmestrand Postadresse: Postboks 307, 3081 Holmestrand Kommune og fylke: Re i Vestfold Org.nummer: Gårds og bruksnr: Gnr 8, bnr 1 NACE kode: Bransje: Innsamling og håndtering av annet avfall Kategori: 5.1 Anlegg for disponering eller gjenvinning av farlig avfall Kontaktperson: Sverre Andersen / Tlf: Informasjon om forsøket Hensikten med testen er å verifisere at CO 2 -rik røykgass fra Norcems anlegg i Brevik kan nøytralisere fuktet flyveaske, slik at utlaking av tungmetaller fra flyveasken tilfredsstiller krav til deponering på farlig avfallsdeponi. Det er etablert et formelt samarbeid mellom Aker Solutions, Norcem og NOAH for testen i forbindelse med Norcems «CO 2 capture project». Røykgassen det skal gjennomføres tester med, hentes fra Aker Solutions CO 2 -anlegg. Gassen inneholder typisk vol-% CO 2. NOAHs testanlegg (se bilde nedenfor for plassering) vil bli plassert i et telt (8 m x 11 m), der CO 2 -reaktor plasseres. Det vil mellomlagres maksimalt 10 tonn fuktet flyveaske i tette storsekker på ca kg som skal benyttes til forsøkene i teltet. Disse sekkene fylles på Langøya og kjøres ned til Brevik med lastebil. Omfanget på testen vil være maksimalt 10 storsekker pr uke i perioden 13. april til 31. august. Side 4 av 8

6 Reaktoren er en batch-reaktor, der fuktet flyveaske i storsekk fylles fra toppen av reaktoren med kran (se vedlagte figur nedenfor). Det er etablert fastmontert sekkespretter ved askeinnløpet på reaktoren og tette gummilepper slik at aske ikke skal støve i testområdet. Etter reaktoren er fylt med flyveaske, stenges innmatingslukene, og gassen fødes inn i bunnen av reaktoren kontinuerlig med m3/time. Gassen ut av reaktoren fødes tilbake til Norcems røykgass system ved hjelp av avsugsvifter, og dette sikrer til enhver tid undertrykk i reaktoren. Reaktoren er gasstett, men undertrykket vil være en ekstra forsikring for å hindre at b.la. CO (karbonmonoksid) fra å lekke ut fra reaktor. Anlegget er forriglet slik at gass strømmen inn til reaktor stoppes automatisk hvis trykket i reaktoren når 0 mbarg. Under forsøket overvåkes gass ut av reaktoren kontinuerlig for CO 2. Når konsentrasjonen når ca. 10 % CO 2 i gassen, er den fuktede flyveasken ferdig nøytralisering/karbonatisert. Den karbonatiserte flyveasken tømmes deretter ut fra bunnen av reaktoren direkte i storsekk. Uttømmingsmekanismen er designet med gummiskjørt som leder asken i storsekken slik at søl unngås. Storsekkene med karbonatisert flyveaske transporteres tilbake til Langøya når testomfanget på 10 storsekker er ferdig. Dette vil repeteres hver uke (10 storsekk). Side 5 av 8

7 5. HMS Det er gjennomført en risikovurdering i henhold til NOAHs sine etablerte prosedyrer og rutiner for anlegg (HMS-700 Designspesifikasjoner for HMS). En oppsummering av analysen er vedlagt i Vedlegg 1. Denne analysen sammen med de tiltak som iverksettes har avdekket at denne testen ikke gir utslipp hverken til luft, sjø eller grunn. Det er heller ikke avdekket andre negative miljøkonsekvenser. Det er derfor vår vurdering av denne testen ikke gir grunnlag for en mer omfattende konsekvensutredning. I tillegg til de tiltak som er avdekket fra risikoanalysen vil det bli gjennomført en HAZOP sammen med Aker i løpet av mars måned. Hensikten med denne øvelsen er å sikre at teknisk og operativt grensesnitt mellom Aker og NOAH er ivaretatt på beste mulige måte. I forkant av testperioden så vil også sikker jobb analyser gjennomføres i tråd med NOAH sine prosedyrer og rutiner. Alt personell som er involvert i testingen er/skal gjøres kjent med relevante NOAH rutiner og prosedyrer. Testing vil foregå innenfor normal arbeidstid og stedlig testleder og test operatør skal være tilstede i hele testperioden. Testing vil derfor ikke foregå ubemannet. Test området vil være tydelig merket og avsperret fra annen omkringliggende virksomhet på lik linje som Aker s testanlegg i samme område. NOAH og Norcem samarbeider tett i forhold til gjennomføring av denne testen. Dette gjelder også innenfor HMS området. Både i planleggingsfasen og under gjennomføring av testen så gjennomføres aktiviteter/møter hvor HMS relaterte forhold håndteres. NOAH og Norcem vil også samordne en beredskapsorganisasjon spesifikt for denne testen. Alle som er involvert i test arbeidene skal gjennomføre og bestå Norcem s sikkerhetskurs i forkant av arbeidenes oppstart. Side 6 av 8

8 6. Tidsplan og organisering En overordnet tidsplan for prosjektet kan oppsummeres som nedenfor: Oppstart: Desember 2014 Design og bestilling av utstyr: Desember 2014 Februar 2015 Montasje på byggeplass: Mars 2015 Testperiode: April August 2015 Rapportering: September Test arbeidene vil foregå innenfor normal arbeidstid (07:00 16:00). Organiseringen av arbeidene er definert via følgende organisasjonskart: Side 7 av 8

9 7. Ansvarsforhold og finansiell sikkerhet Ansvarsforhold: NOAH er totalansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, herunder administrasjon, prosjektering, innkjøp, transport til og fra Langøya, bygging, testing og fjerning av anlegget. NOAH leier plass og ressurser av Norcem for å kjøre testen inne på Norcem s område i Brevik. NOAH leier stedlig utstyr og ressurser av Aker Solutions som sikrer at røykgass inn til test området har ønsket temperatur og vanninnhold. For å formalisere samarbeidet så har NOAH signert avtaler med Norcem og Aker Solutions. Hovedprinsipp vedrørende ansvarsforhold er at hver part skal holde den andre part skadesløs i fall noe uønsket skjer. I tillegg til dette så gjelder at NOAH som overordnet ansvarlig har alt ansvar ovenfor tredjepart og miljø. Finansiell sikkerhet: Total mengde aske forbundet med forsøkene utgjør tonn. Maksimal mengde aske på test-område vil til enhver tid ikke overstige 10 tonn. Testforsøkets varighet er 4-5 måneder. NOAH vil stille en bankgaranti pålydende NOK som med margin i fall konkurs dekker alle relevante kostnader i forbindelse med håndtering av flyveaske og opprydning av testområdet. Side 8 av 8

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen BERGEN - 26.11.2010 Ref.nr.: GexCon-2010-F45737-RA-1 Rev.: 02 RAPPORT Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Kunde Bergen Kommune, Grønn Etat Forfatter Geir H. Pedersen

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 1.0 (per 15.07.2009) Innhold 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvarlig forurensers ansvar og oppgaver 5 Varslingsplikt 5 Aksjonsplikt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

Etablering av anlegg for deponering av lavradioaktivt avfall fra oljeindustrien ved Stangeneset fyllplass, Gulen kommune

Etablering av anlegg for deponering av lavradioaktivt avfall fra oljeindustrien ved Stangeneset fyllplass, Gulen kommune Etablering av anlegg for deponering av lavradioaktivt avfall fra oljeindustrien ved Stangeneset fyllplass, Gulen kommune Melding etter Plan- og bygningsloven kap. VII-a Innsendt av: Wergeland-Halsvik AS

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3:14 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer