Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014"

Transkript

1 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag 19. april Saksliste: 1. Årsmelding og regnskap for Informasjon om justering av lokal grunnordning for gudstjenesten - 1 -

2 Innholdsfortegnelse 1. Generell del Visjon Overordnede mål Menighetsrådets årsrapport De ulike virksomhetsområdene Gudstjeneste og kirkelige handlinger Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Trosopplæring, utvikling og fellesskap Musikk og kultur Informasjon og kommunikasjon Ressurser og organisering Menighetsstaben Menighetsrådet Internt arbeidsmiljø for frivillige medarbeidere Vedlikehold av kirken, interiør og eksteriør Økonomi Regnskap og budsjett Resultatregnskap Balanseregnskap Årsregnskap Noter til årsregnskap for Årsbudsjett Vedlegg Skårer menighetsråd. Underutvalg og arbeidsgrupper Årsrapport 2014 for Lørenskog kirkelige fellesråd Nøkkeltall fra årsstatistikk Referat menighetens årsmøte 30. mars

3 1. Generell del 1.1 Visjon Nåde for alle, rom for deg 1.2 Overordnede mål Skårer menighet skal være et åpent, bekjennende, misjonerende og tjenende fellesskap. Skårer menighet skal være et sted der erfaringer og kunnskap deles og ulike språk kommer til orde. Vi ønsker at raushet og mangfold tydelig preger menighetens liv. Dette vil vi skal bli tydelig gjennom alt som menigheten foretar seg I gudstjenesteliv, gjennom ord og sakrament I kirkelige handlinger Gjennom ulike kunstuttrykk; musikk, bilder og symboler Gjennom omsorg og diakoni i menighetens regi, men også gjennom misjon og bistandsarbeid I møte med barn og ungdom, i kirken og i det offentlige rom I trosopplæring gjennom et helt liv I sjelesorg og samtale I respektfullt møte med andre livssyn 1.3 Menighetsrådets årsrapport Som bispedømmets mest folkerike menighet, har Skårer menighet også i 2014 hatt et rikt og aktivt år. Selv om året har vært preget av en utfordrende personalsituasjon med sykdom og utskiftninger i staben, kan vi se tilbake på et godt 2014 takket være en uvurderlig innsats fra trofaste medarbeidere, både i staben og i det frivillige arbeidet. Det er vi glade og takknemlige for! Skårer menighetsråd Skårer menighetsråd møttes totalt 9 ganger i arbeidsåret 2014, og behandlet 41 saker. Menighetsrådsleder Tor Einar Ljønes ble akutt syk i september 2014, og da leder for menighetsrådets skulle velges i oktober valgte han ikke å ta gjenvalg. Reidun Kværnum ble valgt som leder av menighetsrådet, Odd Gunnar Norum ble ny nestleder. I løpet av arbeidsåret flyttet rådsmedlem Oda Noven og varamedlem Elin Hageland ut av Skårer sokn, og trådte da ut av menighetsrådet i henhold til Kirkelovens 7. Gudstjenester og kirkelige handlinger I 2014 registrerer vi en markant økning i antall utmeldte fra kirken og også en nedgang i antall døpte. Dette ser ut til å være en trend på landsbasis i følge statistikk fra SSB. Samtidig har gudstjenestebesøket vært relativt stabilt de senere årene, selv om gjennomsnittlig antall deltakere på gudstjenester på søndager er gått noe ned. Antall nattverdgjester på disse gudstjenestene er samtidig gått noe opp. Det siste ser vi som positivt, da det kan tyde på at flere av de som kommer til gudstjeneste, også konfirmantene, ser det som naturlig å gå til nattverd. Tredje søndag i advent ble det igjen arrangert Lessons and Carols (lesninger og julesanger) i Skårer kirke, som har etablert seg som et populært tilskudd til menighetens gudstjenestetilbud. Mandagsmessen har vært gjennomført med tre gudstjenester i vårsemesteret og tre i høstsemesteret. Dette er et viktig tiltak for menigheten og som også bidrar til å synligjøre menigheten på en positiv måte, også utenfor soknet og prostiet. Deltakelsen på mandagsmessen har vært stabil og svakt økende

4 Barne - og ungdomsarbeidet Høsten 2013 startet arbeidet med å implementere trosopplæringsreformen i Skårer menighet. På grunn av personalsituasjonen er arbeidet med trosopplæringsplan noe forsinket, og menighetsrådet har søkt om et halvt års utsettelse for innsending av plan til biskopen. I skrivende stund er arbeidet godt i gjenge igjen, og vi gleder oss til å komme i gang med flere tiltak i Med bakgrunn i foreløpige erfaringer med engasjementsstillinger høsten 2014, er det besluttet å tilsette fast i 70 prosent stilling som menighetspedagog. Vi ønsker å vinne ytterligere erfaringer med engasjementene i små stillinger hvor menighetens egne ungdommer kan drive enkeltaktiviteter som barnekor og knøttesang. Disse engasjementene er foreløpig besluttet videreført fram til sommeren Barnekoret og ungdomskoret gjennomførte flere fine konserter i Tirsdag ettermiddag har fått fotfeste som familiekveld i kirken. Middag i forkant av barnekor og andre famileaktiviteter gir et kjærkomment pusterom for småbarnsfamilier som vil delta i aktivitetene. Dette er også en god og viktig arena for å bygge nettverk og å engasjere flere i barne- og ungdomsarbeidet. Av faste årlige trosopplæringsaktiviteter vil vi nevne to gudstjenester med utdeling av min kirkebok til fireåringer, lys våken for elleveåringer natt til første søndag i advent og det årlige julespillet som ble fremført både julaften og på juletrefesten. Organisasjonen Buskmen står som mottager av tilskudd og driver menighetens barne- og ungdomsarbeid. Barnekor, ungdomskor, søndagsskole og andre faste, pågående tiltak med barn og ungdom som målgruppe organiseres av Buskmen, og som vanlig har de fulgt opp sitt ansvarsområde på en god måte. Buskmen tok initiativ våren 2014 til å få engasjert Edvard Synnes som musikalsk leder for ungdomskoret. Koret hadde en vellykket tur til Berlin i skolens høstferie, hvor de besøkte menigheten i Sophienkirche og holdt flere konserter. Samarbeidet mellom menighetsrådet og Buskmen blir stadig viktigere for å sikre en god sammenheng mellom aldersbestemte breddetiltak i trosopplæringen og de faste aktivitetene som Buskmen har ansvar for. Menighetsrådet vil arbeide for å styrke samarbeidet på dette området i Buskmen og menighetsrådet samarbeidet også i 2014 om medarbeiderfest for å markere semesterstart i september og for å takke trofaste medarbeidere for innsatsen i menighetens mange aktiviteter. Andre viktige saker Nytt lydanlegg ble satt i drift i januar 2014 og ny salmebok ble tatt i bruk søndag 2. mars. Misjonsmiddagen har befestet seg som en stabil og god aktivitet som har bidratt til å øke menighetens misjonsengasjement. Ekteparet Salmelid kom hjem fra Etiopia sommeren 2014, og det ble etter dette inngått samarbeid med NMS hvor man støtter arbeidet til misjonær Marit Breen. Strikkeprosjektet, som ble igangsatt mens ekteparet Salmelid var ute, har blitt videreført. Det veldig personlige aspektet ved denne typen hjelp har stor appell. Personalsituasjonen I løpet av 2014 har vi tatt farvel med flere medarbeidere, noen etter mange år som trofaste og engasjerte medarbeidere i menigheten. Elisatbeth Kristiansen var utlånt til Fjellhamar menighet i hele 2014, og gikk over i stilling som prostiprest fra januar 2015 etter 18 år i Skårer menighet. Kateket Monika Skaalerud sluttet sommeren 2014 etter 13 år i menigheten. Samtidig sluttet også korleder og menighetspedagog. Etter en krevende periode med usabil vikarsituasjon på prestesiden, kunne vi fra og med april glede oss over vår nye, faste vikar Bjørn-David Haraldsen. I november fikk vi også ny kateket, Heidi Sveås, på plass. Korledelse og menighetspedagogstilling løste seg i første omgang med ulike tilsettinger i engasjement. På den måten har staben blitt beriket med dyktige og engasjerte medarbeidere og flere flinke, lokale ungdommer er blitt engasjert i blant annet korledelse og knøttesang. Økonomi Etter et svært utfordrende 2013, har 2014 vært et noe bedre år på økonomisiden. Dette skyldes dels trosopplæringsmidler som fikk full effekt fra 2014 og dels at fellesrådet igjen kunne yte driftstilskudd - 4 -

5 til menighetene. Økonomien er fortsatt stram, spesielt etter at en meget påkrevd investering i nytt lydanlegg ytterligere reduserte menighetens kontantreserver. Merforbruket i 2014 som gikk til planlagte investeringer. Med tilskuddet fra fellesrådet kan menigheten igjen håndtere den ordinære driften innenfor forsvarlige rammer. Den økonomiske situasjonen er dermed ikke lenger presserende, selv om menighetsrådet fortsatt har svært begrenset økonomisk handlefrihet. Takk for innsatsen Menighetsrådet er stolte og takknemlige over alt det gode arbeidet som er blitt gjort av medarbeidere og frivillige i 2014, og vi ser fram mot et godt og spennende samarbeid i De ulike virksomhetsområdene 1. Gudstjeneste og kirkelige handlinger 2. Diakoni, omsorg og samfunnsengasjement 3. Trosopplæring, utvikling og fellesskap 4. Musikk og kultur 5. Informasjon og kommunikasjon 2.1 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Hovedmål Gudstjenesten er menighetens hjerteslag. Den skal være attraktiv, relevant og ta dagens mennesker og samfunnsutfordringer på alvor. Delmål Gjennom gudstjenester og kirkelige handlinger vil vi Sikre kirkens brede kontaktflate Skape en god ramme rundt livets viktige markeringer Legge til rette for at menigheten skal kunne delta aktivt i gudstjenesten Alle aktive grupper i menigheten skal være representert i gudstjenestelivet. Trosopplæringen skal være integrert i gudstjenestearbeidet. Stabens rolle og oppgaver Prestene har hovedansvar for gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger. Øvrige kirkelige ansatte bidrar på sine respektive arbeidsområder. Frivilliges rolle og oppgaver Klokkere, kirkeverter og konfirmanter er viktige bidragsytere som frivillige medarbeidere. Gudstjenesteutvalget er en ressursgruppe som gir innspill til prestene i spørsmål som har med gudstjeneste, salmebok, tekstbøker og kirkemusikk å gjøre. Utvalget har et særlig ansvar knyttet til de forordnede gudstjenestene og skal bidra i innføring av ny liturgi, tekstrekker, salmebok med videre. Det er egne arbeidsgrupper som organiserer og arrangerer alternative gudstjenester, som mandagsmesse og kveldsgudstjenesten SK Aktivitet Når? Forordnede gudstjenester søndag formiddag og i høytider Forordnede temagudstjenester utenom søndag 6 mandagsmesser SK1900 (kveldsgudstjeneste) søndag kveld 14 ganger i året Møtested kirken - tilrettelagte gudstjenester for utviklingshemmede (støtter opp om prostiets aktivitet) onsdag kveld 5 ganger i året Menighetens deltakelse i felleskirkelig gudstjeneste første søndag i januar Julegudstjenester for skoler og barnehager desember - 5 -

6 Aktivitet Sykehjemsgudstjenester og andakter Klubben-andakter med nattverd (jf. pkt ) Dåp, konfirmasjoner, vielser, gravferder Når? hver uke / hver annen uke månedlig ved behov Kort oppsummering av arbeidsåret 2014: Prestetjenesten har i 2014 arbeidet for at gudstjenestene skulle oppleves som relevante for dagens mennesker, men vi ser at det fremdeles er forbedringspotensial på å inkludere og involvere hele spekteret av menighetens kontaktflate. Mange av menighetens grupper ble involvert, men vi kan stadig styrke menighetens aktive deltakelse. Det ble gjort mye godt arbeid med gjennomgående høy kvalitet på kirkelige handlinger, for dette har det kommet mye god tilbakemelding i løpet av året. Det har blitt jobbet med å knytte flere av trosopplæringens fasetiltak til gudstjenesten. Gudstjenesteutvalget har begynt med en evaluering av ordningene som ble til i sammenheng med liturgireformen. Vi opplever og iakttar stadig større deltakelser på skolenes julegudstjenester i Skårer kirke. Kort om planer videre i arbeidsåret 2015: Skårer menighet ønsker å videreutvikle det positive arbeidet i sammenheng med trosopplæringen. Andakten på Klubben har utviklet seg så positivt at vi i 2015 vil tilby regelmessige ungdomsgudstjenester i Skårer på torsdager. Staben vurderer å arrangere en julenattgudstjeneste 2.2 Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Hovedmål Diakoniarbeidet skal formidle Guds omsorg, kjærlighet og nestekjærlighet gjennom konkrete handlinger. Diakoni innebærer å ta samfunnsansvar lokalt, nasjonalt og internasjonalt, gjennom arbeid blant svake og sårbare grupper, miljøengasjement som grønn menighet og støtte til misjons- og hjelpearbeid på internasjonalt plan. Delmål: Opprettholde og videreutvikle de gode møteplassene vi har i diakonale arbeidet Arbeide for å finansiere og etablere diakonstilling i Skårer menighet Arbeide for å etablere lokalkontor av Kirkens SOS i Borg på Romerike Etablere satsning på temadager om forbruk, rettferd og miljø Stabens rolle og arbeidsoppgaver Menigheten har pr. dato ingen diakon, men en av kapellanene har et særlig ansvar for å bidra i diakoniarbeidet. Kateket og ungdomsarbeider bidrar også i diakoniarbeidet og engasjerer konfirmantene i diakonalt arbeid. Frivilliges rolle og oppgaver Det frivillige arbeidet på dette området organiseres gjennom følgende utvalg/roller. Diakoniutvalget Grønn arbeidsgruppe Misjonsutvalget Kirkens nødhjelps kontakt (KN-kontakt) - 6 -

7 Diakoniutvalgets rolle og arbeidsoppgaver Diakoniutvalget samordner og utvikler den diakonale virksomheten i menigheten. Diakoniutvalget sørger sammen med andre frivillige også for gjennomføring av arrangementene/aktivitetene. Aktivitet Når? Formiddagstreff fredag formiddag, 8-10 ganger i året. Sommerutflukt i Juni. Juleutflukt i desember. Lørdagskafe (samarbeid med Fjellhamar menighet) lørdag formiddag, 8-10 ganger i året Diakoniens dag September Syng med oss mandag kveld, ukentlig TV-aksjonen Oktober Grønn arbeidsgruppes rolle og arbeidsoppgaver Skårer menighet er sertifisert som Grønn menighet. Grønn arbeidsgruppe har et særlig ansvar for å følge opp menighetens forpliktelser som Grønn menighet. Dette innebærer samarbeid med andre utvalg, samtaler om miljøfokus og kontakt med lokale miljøorganisasjoner. Arbeidsgruppen skal gjøre menigheten miljøengasjement kjent og øke menighetens miljøbevissthet. Aktivitet Bidrag overfor fellesrådet ang. enøk-tiltak for våre bygninger Skaperverkets dag Kollekt til Grønn Hverdag Når? løpende september årlig Misjonsutvalgets rolle og arbeidsoppgaver Utvalget ivaretar kontakt med misjonsorganisasjonene og oppfølging av menighetens misjonsprosjekt Aktivitet Misjonsmiddag Kollekt til misjonsprosjekt Innsamling til misjonsprosjekt v/misjonsgruppen Strikking for Etiopia Misjonsgudstjeneste Når? 4-6 ganger årlig årlig løpende løpende årlig KN-kontaktens rolle og arbeidsoppgaver KN-kontakten er utnevnt av menighetsrådet og har i oppgave å ta imot post fra Kirkens nødhjelp og stimulere til lokalt engasjement for Kirken nødhjelps arbeid. Konfirmantene engasjeres i fasteaksjonen. Aktivitet Informere i forbindelse med menighetens offer til Kirkens nødhjelp, og ellers formidle informasjon om KN og KNs aktiviteter til menigheten Fasteaksjonen, kontaktpunkt Når? ved behov oktober Kort oppsummering av arbeidsåret 2014: 1. Diakoni: Staben manglet i 2014 en person som var diakoniansvarlig. Dette vil endre seg når Tormod Westermoen overtar den ledige kapellanstillingen til høsten. Men til tross for manglende diakoniansvarlig ble planene for diakoni gjennomført. 2. Grønn arbeidsgruppe: Planene og forpliktelsene, som menigheten inngikk da Skårer ble grønn menighet, ble gjennomført. Det ble feiret en gudstjeneste på Skaperverkets dag, med ofring til WWF. 3. Misjon: Menigheten har igjen hatt en stor satsning på misjon og bistand. 6 misjonsmiddager ble arrangert av Skårer menighet sin misjonsgruppe, med til sammen omtrent 300 personer. I tillegg sto gruppen for to misjonsgudstjenester. Totalt klarte gruppen å samle inn ca kroner. Prosjektdelen som går på strikking av babytøy har vist seg å være populært, ikke bare i Skårer, men langt utover soknets grenser - 7 -

8 Midt i året skiftet menigheten misjonsprosjekt og organisasjon. Mens menighetens medlemmer Ellen og Bent Salmelid var i Etiopia for NLM ga Skårer sin støtte til et prosjekt i byen Ginnir, mens man senere gikk over til et prosjekt om women empowerment i Vest-Etiopia, dette prosjektet drives av NMS. Kort om planer videre i arbeidsåret 2015: Skårer menighet vil videreføre misjons- og bistandsarbeidet på samme høye nivå, men ønsker at arbeidet også blir mer synlig for barn og ungdom. Diakoniarbeidet skal styrkes og menighetens grønne profil bli tydeligere. 2.3 Trosopplæring, utvikling og fellesskap Hovedmål: Gjennom opplæring i Guds ord og møteplasser for refleksjon skal alle søkende og troende få mulighet til åndelig utvikling og økt kunnskap om kristen tro. Gjennom fellesskapsbyggende aktiviteter vil vi at alle skal føle seg hjemme i kirken Trosopplæring for døpte i alderen 0-18 år Delmål: Trosopplæring for barn og unge skal gi alle døpte mellom 0 og 18 år opplæring i kristen tro og nestekjærlighet. Vi ønsker å hjelpe unge til å finne sin identitet som kristen og lære dem å bruke bønn, nattverd, fellesskapet og Bibelens ord for å styrke og vedlikeholde sin tro. Målrettet satsning på givertjenesten med mål om finansiering av 20 % stillingsbrøk som kan tilbys menighetspedagog som giverfinansiert deltidsstilling. Stabens rolle og oppgaver Kateketen har hovedansvar for opplæring i menigheten, herunder konfirmantundervisning, i samarbeid med menighetspedagog, prester og ungdomsarbeider. Kantor og korleder støtter arbeidet gjennom sitt musikalske engasjement. Videre har menigheten etter innføring av trosopplæringsreformen ansatt en trosopplærer, som har faglig hovedansvar for den delen av arbeidet som ligger inn under dette arbeidsfeltet. Frivilliges rolle og oppgaver Aktiviteten på dette området er stor og vi ønsker å engasjere flere frivillige i gjennomføring av aktivitetene i trosopplæringsplanen. Trosopplæringsutvalgets rolle og arbeidsoppgaver Trosopplæringsutvalget har utarbeidet en trosopplæringsplan for Skårer menighet. Utvalget har, i samråd med tilsatt trosopplærer, ansvar for å vedlikeholde planen og planlegge iverksetting og for å sette opp budsjettforslag for trosopplæringsarbeidet. Aktivitet Vedlikeholde trosopplæringsplan Samarbeid med barnehager og skoler Familiekveld i kirken Når? skal være ferdig utviklet i 2015 etter plan ukentlig i skoleåret Menighetens øvrige barne- og ungdomsarbeid Menighetens barne- og ungdomsarbeid utover trosopplæringsaktivitetene, jf. pkt , er organisert gjennom BUSKMEN (Barn og Unge i Skårer MENighet)

9 BUSKMENs rolle og oppgaver Formål BUSKMEN (Barn og Unge i Skårer Menighet) skal samordne barne- og ungdomsarbeidet i Skårer menighet og være med på å skape et godt fellesskap blant barn og unge. (Visjon: Brobygger for barn og unge i Skårer menighet) Oppgaver Koordinere og drive kristent arbeid for barn og ungdom innenfor rammene av Skårer menighets virksomhet Ta ansvar for oppfølging av ulønnede medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet Ha ansvar for å søke om og fordele økonomiske midler til BUSKMENs undergrupper. Aktivitet Søndagsskolen arrangerer søndagsskole hver søndag utenom ferier og familiegudstjenester Barnekoret har korøvelser en dag i uka (utenom ferier) og deltar på familiegudstjenester m.m. Klubben arrangerer klubbkveld hver torsdag (utenom ferier) samt diverse leirer og turer Ungdomskoret øver i kirken annenhver tirsdag Arrangere årlig medarbeidersamling eller delta på menighetens medarbeiderfest Arrangere juletrefest Når? Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig i perioden jan-april og sep-des Årlig Årlig, 1.lørdag i januar Opplæring, utvikling og fellesskap for hele menigheten Delmål Gjennom opplæring og fellesskap vil vi bidra til bevisstgjøring, utvikling og fordypning i troen. Menighetens frivillige medarbeidere skal få opplæring og inspirasjon til den tjenesten de står i. Gjennom fellesskapsbyggende aktiviteter vil vi inspirere til aktivt engasjement og personlig utvikling. Utvikle konsept for og arrangere menighetsweekend. Videreutvikle vennskaplige relasjoner med menigheten i Sophienkirche i Berlin, Tyskland. Aktivitet Når? SK1900 (kveldsgudstjeneste) med kveldsmat jf. pkt 2.1 Søndagskveld 6 ganger i semesteret Kursing i arbeid med utviklingshemmede Uregelmessig, etter behov. Emnebaserte kurs og foredrag Uregelmessig, etter behov Kursing av nye menighetsråd Etter tiltredelse og etter behov Menighetsweekend 2014 Opplæring av klokkere og kirkeverter Etter behov 2.4 Musikk og kultur Hovedmål: Musikk og andre kulturtiltak skal styrke menighetens evne til å formidle kirkens budskap. Musikk- og kulturarrangementer skal inspirere og åpne for utfoldelse og mangfold i menigheten. Delmål: Legge til rette for at kor og andre musikkrefter deltar på gudstjenester og avholder konserter Kulturutveksling med andre menigheter, trosfellesskap og kulturbærere Arrangere salmekveld(er) i

10 Stabens rolle og oppgaver: Kantor har hovedansvar for musikk ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Kantor leder også kirkekoret. Det er ansatt en egen korleder for barnekor og ungdomskor. Staben er for øvrig initiativtakere og bidragsytere til ulike musikk- og kulturarrangementer. Frivillige medarbeideres rolle og oppgaver: Frivillige medarbeidere bistår kantor og korleder, samt deltar ved ulike musikk- og kulturarrangementer. Aktivitet Barnekoret se punkt 2.3. Barnekoret er en del av tiltaket familiekveld i kirken. Ungdomskoret se punkt 2.3. Ungdomskoret er en del av tiltaket familiekveld i kirken. Skårer kor forsangergruppe til noen gudstjenester hvert semester. Øvelser avtales foran hver gudstjeneste. Musikk til gudstjenester og kirkelige handlinger Andre konserter og kulturarrangementer Når? kontinuerlig med breddetiltak kontinuerlig med breddetiltak ved behov løpende etter ønske / behov Kort oppsummering av arbeidsåret 2014: Grunnet langvarig sykdom hos kantor har det vært mange vikarer innom menigheten. En konsekvens av dette var at man ikke fikk gjennomført en salmekveld, en annen at vi ikke fikk gjennomført kulturutveksling med andre menigheter og kulturinstitusjoner. Skårer kor har i løpet av 2014 deltatt på sju gudstjenester. Kort om planer videre i arbeidsåret 2015: Stabiliserer arbeidsforholdene rundt den kirkemusikalske satsningen i menigheten. Gjennomføre minst en salmekveld i Informasjon og kommunikasjon Hovedmål: Gjennom et aktivt informasjons- og kommunikasjonsarbeid vil vi gjøre kirken og menighetens arbeid synlig i nærmiljøet. Informasjonsarbeidet skal synliggjøre menighetens visjon og verdier og inspirere lokalbefolkningen til å benytte seg av det kirken har å by på. Delmål: Bruke relevante kanaler for å spre informasjon om menighetens arbeid Utvikle bruken av sosiale medier Opprettholde levende nettsider som gjenspeiler menighetens liv og virke Utarbeide og distribuere menighetsblad innen 2015 Stabens rolle og oppgaver: Stabens utarbeider og distribuerer målrettet informasjon til definerte målgrupper gjennom sitt vanlige arbeid. Kontoret vedlikeholder nettsiden. Infogruppas rolle og oppgaver: Infogruppa er rådgiver og bidragsyter overfor staben, og skal ta initiativ til etablering av menighetsblad. Aktivitet Når? Annonsering og andre informasjonstiltak løpende og ihht plan Vedlikeholde egen hjemmeside på internett Kontinuerlig Spre informasjon om arrangementer på menighetens Facebook-side Kontinuerlig Igangsette planlegging av arbeid med menighetsblad Høst

11 Arbeidsåret 2014: Informasjonsgruppen har hatt lite aktivitet gjennom arbeidsåret Hoveddrivkraften bak tanken om menighetsblad fikk grunnet høyt arbeidspress og deretter et sykdomsforløp ikke muligheten til å videreutvikle ideene bak dette som produkt, og det har ikke vært kapasitet verken i stab eller blant andre frivillige til å videreutvikle grunnkonseptet om menighetsblad. Annonsering har skjedd i henhold til planer, og menigheten har ved noen anledninger gjennom arbeidsåret 2014 også testet ut begrenset bruk av annonsering i digitale medier. Staben har benyttet menighetens Facebook-side til spredning av nyheter og til å invitere til arrangementer. Hvor mye man har benyttet dette verktøyet har vært avhengig av kapasiteten hos enkeltpersoner i staben. Kontoret har sett til at nettsiden er oppdatert med nyheter når disse er meldt inn og at aktivitetskalender er holdt oppdatert. Nettsiden har imidlertid et ubenyttet potensiale i forhold til videreutvikling så vel som bruk av de muligheter som er tilgjengelige i denne plattformen. En gjennomgående hovedutfordring er å kunne sette av tid til å lage saker og omtaler. Kort om planer videre i arbeidsåret 2015: Arbeidsåret 2015 vil først og fremst preges av at man opprettholder nåværende aktivitet på informasjonsarbeidet. Grunnet Kirkevalg og skifte av menighetsråd vil det være reduserte muligheter for satsning på dette arbeidsfeltet i arbeidsåret Grunnet fastlagte tidsfrister er det andre arbeidsområder som eventuelt må tilgodeses med ekstra ressursbruk. Endringer i aktivitetsoversikt for arbeidsområdet: Igangsetting av å planlegge menighetsblad utsettes til Ressurser og organisering Menigheten er en del av lokalsamfunnet. Av Lørenskogs ca innbyggere bor ca innenfor grensene til Skårer menighet. I soknet bor det en relativt stor andel fremmedkulturelle og innvandrere. Menighetens rolle i befolkningen er primært slik det er sagt i de overordnede mål og visjon. Den er også avhengig og preget av de spesielle karakteristika og sosiologiske strukturer som kjennetegner denne befolkningen. 3.1 Menighetsstaben Menighetsstaben består per av: Sokneprest: Ernst-Modest Herdieckerhoff Kapellan: Onesimus Jalata-Nagari Kapellan Elisabeth Kristiansen (i permisjon) Vikarprest Bjørn-David Haraldsen Kantor: Francesco Buccino (sykemeldt) Kateket: Heidi Sveås Vikar, trosopplæring: Kari Stray Nordberg (50% stilling) Korleder: Edvard Synnes (10% stilling) Selma Flood (10% stilling) Mari Uppsata (10% stilling) Musiker Jenny Ljønes (10% stilling) Knøttesangleder Live Noven (10% stilling) Ungdomsarbeider: Knut Erik Amundsen Kirketjener Ragnhild Solås Kirketjener Oskar Delgado (40% stilling) Administrasjonen utøves av ansatte ved kirkevergens kontor, samt ansatte ved menighets- og prestekontoret. Praktisk arbeid utføres av ansatte i kirken og på kirkegården

12 Utvalg Oversikt over menighetens utvalg og kontaktpersoner for de ulike aktivitetene finnes i Vedlegg 1. Utvalgenes roller er beskrevet under de respektive virksomhetsområdene i del 1. Kort oppsummering av arbeidsåret 2014: Arbeidsåret 2014 ble preget av endringer i menighetsstaben. Korleder Asbjørn Faleide Fristad, trosopplærer Sara Marie Helstad og kateket Monika Skaalerud sa alle opp sine stillinger i Skårer menighet våren Mot slutten av arbeidsåret 2014 ble det også klart at kapellan Elisabeth Kristiansen, som hadde vikariert i Fjellhamar menighet siden 2013, ville gå over i ny stilling som prostiprest fra januar Vi ønsker alle fire lykke til i sine nye stillinger, og takker Monika og Elisabeth spesielt for mange års trofast tjeneste i Skårer menighet. Grunnet sykdom har kantorsituasjonen i Skårer menighet vært ustabil gjennom det meste av arbeidsåret 2014, med hyppig bruk av vikarer. Heidi Sveås ble ansatt som ny kateket i Skårer menighet og tiltrådte kateketstillingen i november Kari Stray Nordberg kom inn som trosopplærervikar fra september 2014, og på samme tid ble lokal ungdom fra menigheten engasjert til å ivareta våre kor- og sangtilbud. Kort om planer videre i arbeidsåret 2015: I mars 2015 ble det klart at Kari Stray Nordberg kommer inn som fast ansatt menighetspedagog i 70% stilling. På samme tid ble det kjent at Tormod Westermoen blir ansatt som kapellan. Han vil starte sommeren Lokal ungdom vil følge opp kortilbudene våre frem til sommeren Stab og menighetsråd vil evaluere hvordan dette har fungert i løpet av vårsemesteret, dette med tanke på om dette er en modell vi kan tenke oss å bruke også fremover. 3.2 Menighetsrådet Tor Einar Ljønes leder (til november 2014) Reidun Kværnum nestleder (til november 2014, leder (fra november 2014) Odd Gunnar Norum nestleder (fra november 2014) Nils Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja Irene Kaldhol Oda Josefine Noven (vårsemesteret 2014) Elin Hageland (vårsemesteret 2014) Alexandra Jacob Jarle Edgar Gausen (vara) Leif Arne Klemetsen (vara) Sokneprest Ernst-Modest Herdieckerhoff Saksbehandler Olav Bjørnsen Tor Einar Ljønes (vara Odd Gunnar Norum) og Rune Wennevold (vara Alexandra Jacob) er menighetens representantar i Lørenskog kirkelige fellesråd. Oda Noven og Elin Hageland trådte ut av menighetsrådet etter vårsemesteret i 2014, begge fordi de flyttet ut av Skårer sokn

13 Menighetsrådsleder Tor Einar Ljønes ble akutt syk den 2. september Etter avtale fratrådte han som leder ved valg av menighetsrådsleder for perioden november 2014 oktober Reidun Kværnum ble valgt som ny leder, Odd Gunnar Norum ble ny nestleder. Viktige fokusområder for menighetsrådet i 2015: - Støtte og oppfølging vedrørende implementering av trosopplæringsreformen - Arbeide for å bedre menighetens økonomi og likviditet - Styrke samhandling mellom rådsstrukturen, menighetens fast tilsatte og alle frivillige - Gjennomføre Kirkevalget 2015 på en god måte 3.3 Internt arbeidsmiljø for frivillige medarbeidere Hovedmål Alle skal føle seg velkommen og ønsket som bidragsytere i menigheten. De frivillige medarbeiderne skal føle seg sett og verdsatt for den jobben de gjør. Delmål: Bruke aktivt menighetens møteplasser for å se og ta godt i mot med nye mennesker i menigheten, slik at de ser at de kan delta og engasjere seg på sine egne premisser (eks. kirkekaffe, barne- og ungdomsaktiviteter) Utvikle et opplegg for medarbeidersamtaler med gruppeledere og andre sentrale personer, og gjennom medarbeidersamtaler sikre at frivillige ledere av menighetens aktiviteter har den støtten de trenger i arbeidet. Det er en målsetning at dette opplegget er utviklet innen utgangen av 2014 Rekruttere nye frivillige medarbeidere Aktivitet / tiltak Ansvarlig Når? Vedlikeholde oversikt over alle frivillige medarbeidere Menighetskontoret løpende Arrangere medarbeiderfest i samarbeid med Buskmen Menighetsrådet Høst Gi en synlig takk når medarbeidere slutter etter minst 5 års tjeneste MR etter innspill fra gruppeledere og Ved behov Gjennom medarbeidersamtaler sikre at frivillige ledere av menighetens aktiviteter har den støtten de trenger i arbeidet stab Staben Årlig fra 2015 Årlig fra 2016 Kort oppsummering av arbeidsåret 2014: Kontoret har, i så stor grad det har vært praktisk mulig, ajourført navnelister over frivillige medarbeidere. Dette er dog et arbeid hvor man er avhengige av at de som driver de forskjellige aktivitetene har svært god oversikt. Medarbeiderfesten ble avholdt 1. søndag i september. Samarbeidet omkring festen fungerte godt, men rammene rundt festen var ikke helt optimale denne gang. Menighetsrådet har fulgt opp innspill på å takke av frivillige medarbeidere, når dette har blitt varslet. Medarbeidersamtaler for gruppeledere har så langt ikke kommet i system i voksenmenigheten. I barneog ungdomsarbeidet har man hatt et opplegg på dette i noe tid. Kort om planer videre i arbeidsåret 2015: Kontoret vil fortsatt følge opp medarbeiderlister, i nært samarbeid med menighetsstaben. Menighetsrådet og Buskmen vurderer å endre opplegget rundt medarbeiderfest, og skal sette ned en arbeidsgruppe som skal utrede dette nærmere. Frivillige medarbeidere som slutter etter minst 5 års tjeneste vil følges opp når dette varsles

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 1 Årsrapport 2013. KIRKELIG VIRKSOMHET. Lørenskog har to menigheter: Fjellhamar menighet og Skårer menighet. Til sammen betjener menighetene tre kirker: middelalderkirken Lørenskog

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2013

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2013 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2013 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 28. januar 2014, kl. 19.00 22.25 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Fremmøtt: Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Tid: Tirsdag 4. november 2014, kl. 19.00 21.45 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Til stede: Reidun Kværnum Odd Gunnar Norum Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja Kaldhol Jarle Edgar

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Tid: Tirsdag 9. desember 2014, kl. 19.00 22.35 Sted: Skårer kirke, Sal A Til stede: Reidun Kværnum Odd Gunnar Norum Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja Kaldhol Ernst-Modest Herdieckerhoff

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 21. mai 2013, kl. 19.00 22:00 Sted: Skårer kirke, Sal A Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Nils Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland Strand

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 13. juni 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer og alle varamedlemmer. Menighetsstaben inviteres til å

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 19.00 20.40 Sted: LØRENSKOG HUS, 7. etasje (kirkekontorene) Fremmøtt: Tor Einar Ljønes Oda Noven Kjersti Nordberg Berit Strand Odd Gunnar

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 22. januar 2015 kl. 19.00 22.10 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Til stede: Håkon Rem Henriette Olafsrud Marte Vilming Unni Skarholm Anne-Karin

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2012

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2012 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2012 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Innkalling til møte i Skårer menighetsråd

Innkalling til møte i Skårer menighetsråd Innkalling til møte i Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 2. september 2014, kl. 19.00 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlemmene Norum og Hageland. Menighetsstaben

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 11. desember 2014, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Hagavik. Forfall meldes

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 23. mai 2012 kl. 19.00 22.20 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Josefine Noven medlem Kjersti

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19.Jjuni 2012 kl 18:00-20:50 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. november 2011 kl. 19.00 22.15 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Fremmøtt: Håkon Rem Marte Anundsen Vilming Espen Robsahm Kjørven Unni Skarholm

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19. april 2012 kl 18:00-20:30 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. januar 2013 kl. 19.00 22:20 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Fremmøtt: Håkon Rem Marte A. Vilming Espen Kjørven Unni Skarholm Steinar Hansen Mette Korsrud

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F (underetasjen) Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Aleksandersen og Korsrud

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 27. februar 2014 kl. 18.00 22.15 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Fremmøtt: Håkon Rem Marte Vilming Espen Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Henriette

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 26.02.13 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 14.00-17.00 Til stede: Leder Pål

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Tananger kirke 11.02.2014

Tananger kirke 11.02.2014 Møtebok Blad 47 Fra kl 18.30 Til kl. 22:15 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Eliln Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 4. april 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer og varamedlemmer Forfall meldes snarest. Saksliste: FMR

Detaljer

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Vi bygger fremtiden for Haugerud menighet i glede over at Jesus Kristus har åpnet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen : 28.04.2016 Tid: 18:00 20:00 1. og 2. vara innkalles fast til møtene i tillegg til andre representanter.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Til stede: Kirsti Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen Merete Storeide, Guro Jensen,

Detaljer

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 20.03.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 20.03.13 kl. 19.00-21.15. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder,

Detaljer

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær.

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 31.01.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 30.01.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 20. oktober 2011 kl 18:00 20:45 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus Fremmøtte: NILS RUNE WENNEVOLD Leder METTE KORSRUD Nestleder HÅKON REM Medlem

Detaljer

STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR SVERRESBORG MENIGHETSRÅD 2012-15 (forslag iso 07.01.15)

STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR SVERRESBORG MENIGHETSRÅD 2012-15 (forslag iso 07.01.15) 1 SVERRESBORG MENIGHET VISJON OG VERDIER 2012-16 Nær og hellig Sverresborg menighet erkjenner at vi alle er feilbarlige og sårbare mennesker. I respekt for vår neste vil vi - dele den kristne tro med alle,

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke Møtedato: 03.03.15 Tid: Kl. 18.30 21.30 SAKSLISTE NR: 03-2015 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Forfall: Bente Holm (nestleder), Oskar Fidjestøl, Sigve Gjermundbo og Berger Johan Hareide.

Forfall: Bente Holm (nestleder), Oskar Fidjestøl, Sigve Gjermundbo og Berger Johan Hareide. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 23.10.12 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 23.10.12 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Strategiplan for Rygge kirkelige fellesråd

Strategiplan for Rygge kirkelige fellesråd Stragiplanen skal være et verktøy for: Strategiplan for Rygge kirkelige fellesråd Planperiode: 2011-2014 Tiltaksplan: 2011 langsiktig og årlig planlegging, samt sikring av god sammenheng mellom ressursinnsats

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 15. mars 2012, kl. 19.00 22.15 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Til stede: Håkon Rem Marte Anundsen Vilming Espen Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.30 STED: ÅPNING: TIL: Sakristiet i Tananger kirke Knut Erik Siv Elin Mæland Nelly Margrethe

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 9, ÅR 2011 Onsdag 07.12. 2011 Tilstede: Tone Hærem, Tom Erik Skaarnes Tonheim, Nils Inge Haus, Hege Norset Blichfeldt, Evelyn Høy Krog, Liv Ruud, Terje Salvigsen, Anne Markegård

Detaljer

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET 2008 1 1. Kirka i sentrum visjoner for Domkirken menighet Domkirken menighet ønsker å videreutvikle sin profil som en aktiv, åpen og inkluderende sentrumskirke for

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 23. januar 2014 kl. 19.00 21.55 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Fremmøtt: Håkon Rem Marte Vilming Espen Kjørven Anne-Karin Kolbu Henriette

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 09.09.14, kl 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud, Hanne Bakke von

Detaljer

Møtebok for Lørenskog menighetsråd

Møtebok for Lørenskog menighetsråd Møtebok for Lørenskog menighetsråd Tid: 28. februar 2008 kl. 19:00 21.40 Sted: FJELLHAMAR KIRKE, FJH - SAL F Fremmøtte: KAREN MARIE ELLEFSEN SOLVEIG HAVREBERG MARIANNE VOLDEN MARIANNE MELLEBY HEIN BARTHOLD

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hovland alle 5 Møtedato: 10.09.13 Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR:06-2013 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 18.11.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 18.11.14 kl. 19.00-21.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Terje

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 15. mai 2014 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F (underetasjen) Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Aleksandersen og Korsrud

Detaljer

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke

Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Årsmelding 2015 Haukås Nærkirke Vår visjon: Vi bygger kirke! Ungdomskoret på adventskonserten Vi tror at vår visjon også er Guds visjon for arbeidet på Haukås. Gud bygger sin kirke, vi er hans medarbeidere.

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 17. oktober 2013 kl. 19:00 Sted: Heggetun Fremmøtte: ANNEMOR ONARHEIM INGRID RAUSTØL TELLSGÅRD NILS INGE HAUS BJØRN ANDREAS SCHWENSEN KJELL VIDAR JØRGENSEN BERIT

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 23. september 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 23. september 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 23. september 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2013 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 30. august 2012 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21

Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21 Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21 Behandlede saker: Innkallingen og dagsorden ble godkjent samt protokollen fra 13. april 2016. MMR Sak 15.16 Elektronisk innsamling MMR

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Vedtatt i Randaberg kirkelige fellesråd 11.06.2013 (utkast)

ÅRSMELDING 2012. Vedtatt i Randaberg kirkelige fellesråd 11.06.2013 (utkast) ÅRSMELDING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Formål og ansvar... 2 2. Kirkelige virksomhet... 2 3. Råd og utvalg... 2 4. Ansatte og personalsituasjonen... 3 5. Trosopplæringen... 5 6. Bispevisitas... 5 7. Administrasjon

Detaljer

MØTEBOK MENIGHETSMØTE I FJELLHAMAR MENIGHET

MØTEBOK MENIGHETSMØTE I FJELLHAMAR MENIGHET MØTEBOK MENIGHETSMØTE I FJELLHAMAR MENIGHET Tid: Søndag 25. mars 2012, kl. 13.00 14.20 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Antall fremmøtte: 52 Saker behandlet: FMM 1/2012 4/2012 Lørenskog, den 25. mars 2012

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer