Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014"

Transkript

1 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag 19. april Saksliste: 1. Årsmelding og regnskap for Informasjon om justering av lokal grunnordning for gudstjenesten - 1 -

2 Innholdsfortegnelse 1. Generell del Visjon Overordnede mål Menighetsrådets årsrapport De ulike virksomhetsområdene Gudstjeneste og kirkelige handlinger Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Trosopplæring, utvikling og fellesskap Musikk og kultur Informasjon og kommunikasjon Ressurser og organisering Menighetsstaben Menighetsrådet Internt arbeidsmiljø for frivillige medarbeidere Vedlikehold av kirken, interiør og eksteriør Økonomi Regnskap og budsjett Resultatregnskap Balanseregnskap Årsregnskap Noter til årsregnskap for Årsbudsjett Vedlegg Skårer menighetsråd. Underutvalg og arbeidsgrupper Årsrapport 2014 for Lørenskog kirkelige fellesråd Nøkkeltall fra årsstatistikk Referat menighetens årsmøte 30. mars

3 1. Generell del 1.1 Visjon Nåde for alle, rom for deg 1.2 Overordnede mål Skårer menighet skal være et åpent, bekjennende, misjonerende og tjenende fellesskap. Skårer menighet skal være et sted der erfaringer og kunnskap deles og ulike språk kommer til orde. Vi ønsker at raushet og mangfold tydelig preger menighetens liv. Dette vil vi skal bli tydelig gjennom alt som menigheten foretar seg I gudstjenesteliv, gjennom ord og sakrament I kirkelige handlinger Gjennom ulike kunstuttrykk; musikk, bilder og symboler Gjennom omsorg og diakoni i menighetens regi, men også gjennom misjon og bistandsarbeid I møte med barn og ungdom, i kirken og i det offentlige rom I trosopplæring gjennom et helt liv I sjelesorg og samtale I respektfullt møte med andre livssyn 1.3 Menighetsrådets årsrapport Som bispedømmets mest folkerike menighet, har Skårer menighet også i 2014 hatt et rikt og aktivt år. Selv om året har vært preget av en utfordrende personalsituasjon med sykdom og utskiftninger i staben, kan vi se tilbake på et godt 2014 takket være en uvurderlig innsats fra trofaste medarbeidere, både i staben og i det frivillige arbeidet. Det er vi glade og takknemlige for! Skårer menighetsråd Skårer menighetsråd møttes totalt 9 ganger i arbeidsåret 2014, og behandlet 41 saker. Menighetsrådsleder Tor Einar Ljønes ble akutt syk i september 2014, og da leder for menighetsrådets skulle velges i oktober valgte han ikke å ta gjenvalg. Reidun Kværnum ble valgt som leder av menighetsrådet, Odd Gunnar Norum ble ny nestleder. I løpet av arbeidsåret flyttet rådsmedlem Oda Noven og varamedlem Elin Hageland ut av Skårer sokn, og trådte da ut av menighetsrådet i henhold til Kirkelovens 7. Gudstjenester og kirkelige handlinger I 2014 registrerer vi en markant økning i antall utmeldte fra kirken og også en nedgang i antall døpte. Dette ser ut til å være en trend på landsbasis i følge statistikk fra SSB. Samtidig har gudstjenestebesøket vært relativt stabilt de senere årene, selv om gjennomsnittlig antall deltakere på gudstjenester på søndager er gått noe ned. Antall nattverdgjester på disse gudstjenestene er samtidig gått noe opp. Det siste ser vi som positivt, da det kan tyde på at flere av de som kommer til gudstjeneste, også konfirmantene, ser det som naturlig å gå til nattverd. Tredje søndag i advent ble det igjen arrangert Lessons and Carols (lesninger og julesanger) i Skårer kirke, som har etablert seg som et populært tilskudd til menighetens gudstjenestetilbud. Mandagsmessen har vært gjennomført med tre gudstjenester i vårsemesteret og tre i høstsemesteret. Dette er et viktig tiltak for menigheten og som også bidrar til å synligjøre menigheten på en positiv måte, også utenfor soknet og prostiet. Deltakelsen på mandagsmessen har vært stabil og svakt økende

4 Barne - og ungdomsarbeidet Høsten 2013 startet arbeidet med å implementere trosopplæringsreformen i Skårer menighet. På grunn av personalsituasjonen er arbeidet med trosopplæringsplan noe forsinket, og menighetsrådet har søkt om et halvt års utsettelse for innsending av plan til biskopen. I skrivende stund er arbeidet godt i gjenge igjen, og vi gleder oss til å komme i gang med flere tiltak i Med bakgrunn i foreløpige erfaringer med engasjementsstillinger høsten 2014, er det besluttet å tilsette fast i 70 prosent stilling som menighetspedagog. Vi ønsker å vinne ytterligere erfaringer med engasjementene i små stillinger hvor menighetens egne ungdommer kan drive enkeltaktiviteter som barnekor og knøttesang. Disse engasjementene er foreløpig besluttet videreført fram til sommeren Barnekoret og ungdomskoret gjennomførte flere fine konserter i Tirsdag ettermiddag har fått fotfeste som familiekveld i kirken. Middag i forkant av barnekor og andre famileaktiviteter gir et kjærkomment pusterom for småbarnsfamilier som vil delta i aktivitetene. Dette er også en god og viktig arena for å bygge nettverk og å engasjere flere i barne- og ungdomsarbeidet. Av faste årlige trosopplæringsaktiviteter vil vi nevne to gudstjenester med utdeling av min kirkebok til fireåringer, lys våken for elleveåringer natt til første søndag i advent og det årlige julespillet som ble fremført både julaften og på juletrefesten. Organisasjonen Buskmen står som mottager av tilskudd og driver menighetens barne- og ungdomsarbeid. Barnekor, ungdomskor, søndagsskole og andre faste, pågående tiltak med barn og ungdom som målgruppe organiseres av Buskmen, og som vanlig har de fulgt opp sitt ansvarsområde på en god måte. Buskmen tok initiativ våren 2014 til å få engasjert Edvard Synnes som musikalsk leder for ungdomskoret. Koret hadde en vellykket tur til Berlin i skolens høstferie, hvor de besøkte menigheten i Sophienkirche og holdt flere konserter. Samarbeidet mellom menighetsrådet og Buskmen blir stadig viktigere for å sikre en god sammenheng mellom aldersbestemte breddetiltak i trosopplæringen og de faste aktivitetene som Buskmen har ansvar for. Menighetsrådet vil arbeide for å styrke samarbeidet på dette området i Buskmen og menighetsrådet samarbeidet også i 2014 om medarbeiderfest for å markere semesterstart i september og for å takke trofaste medarbeidere for innsatsen i menighetens mange aktiviteter. Andre viktige saker Nytt lydanlegg ble satt i drift i januar 2014 og ny salmebok ble tatt i bruk søndag 2. mars. Misjonsmiddagen har befestet seg som en stabil og god aktivitet som har bidratt til å øke menighetens misjonsengasjement. Ekteparet Salmelid kom hjem fra Etiopia sommeren 2014, og det ble etter dette inngått samarbeid med NMS hvor man støtter arbeidet til misjonær Marit Breen. Strikkeprosjektet, som ble igangsatt mens ekteparet Salmelid var ute, har blitt videreført. Det veldig personlige aspektet ved denne typen hjelp har stor appell. Personalsituasjonen I løpet av 2014 har vi tatt farvel med flere medarbeidere, noen etter mange år som trofaste og engasjerte medarbeidere i menigheten. Elisatbeth Kristiansen var utlånt til Fjellhamar menighet i hele 2014, og gikk over i stilling som prostiprest fra januar 2015 etter 18 år i Skårer menighet. Kateket Monika Skaalerud sluttet sommeren 2014 etter 13 år i menigheten. Samtidig sluttet også korleder og menighetspedagog. Etter en krevende periode med usabil vikarsituasjon på prestesiden, kunne vi fra og med april glede oss over vår nye, faste vikar Bjørn-David Haraldsen. I november fikk vi også ny kateket, Heidi Sveås, på plass. Korledelse og menighetspedagogstilling løste seg i første omgang med ulike tilsettinger i engasjement. På den måten har staben blitt beriket med dyktige og engasjerte medarbeidere og flere flinke, lokale ungdommer er blitt engasjert i blant annet korledelse og knøttesang. Økonomi Etter et svært utfordrende 2013, har 2014 vært et noe bedre år på økonomisiden. Dette skyldes dels trosopplæringsmidler som fikk full effekt fra 2014 og dels at fellesrådet igjen kunne yte driftstilskudd - 4 -

5 til menighetene. Økonomien er fortsatt stram, spesielt etter at en meget påkrevd investering i nytt lydanlegg ytterligere reduserte menighetens kontantreserver. Merforbruket i 2014 som gikk til planlagte investeringer. Med tilskuddet fra fellesrådet kan menigheten igjen håndtere den ordinære driften innenfor forsvarlige rammer. Den økonomiske situasjonen er dermed ikke lenger presserende, selv om menighetsrådet fortsatt har svært begrenset økonomisk handlefrihet. Takk for innsatsen Menighetsrådet er stolte og takknemlige over alt det gode arbeidet som er blitt gjort av medarbeidere og frivillige i 2014, og vi ser fram mot et godt og spennende samarbeid i De ulike virksomhetsområdene 1. Gudstjeneste og kirkelige handlinger 2. Diakoni, omsorg og samfunnsengasjement 3. Trosopplæring, utvikling og fellesskap 4. Musikk og kultur 5. Informasjon og kommunikasjon 2.1 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Hovedmål Gudstjenesten er menighetens hjerteslag. Den skal være attraktiv, relevant og ta dagens mennesker og samfunnsutfordringer på alvor. Delmål Gjennom gudstjenester og kirkelige handlinger vil vi Sikre kirkens brede kontaktflate Skape en god ramme rundt livets viktige markeringer Legge til rette for at menigheten skal kunne delta aktivt i gudstjenesten Alle aktive grupper i menigheten skal være representert i gudstjenestelivet. Trosopplæringen skal være integrert i gudstjenestearbeidet. Stabens rolle og oppgaver Prestene har hovedansvar for gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger. Øvrige kirkelige ansatte bidrar på sine respektive arbeidsområder. Frivilliges rolle og oppgaver Klokkere, kirkeverter og konfirmanter er viktige bidragsytere som frivillige medarbeidere. Gudstjenesteutvalget er en ressursgruppe som gir innspill til prestene i spørsmål som har med gudstjeneste, salmebok, tekstbøker og kirkemusikk å gjøre. Utvalget har et særlig ansvar knyttet til de forordnede gudstjenestene og skal bidra i innføring av ny liturgi, tekstrekker, salmebok med videre. Det er egne arbeidsgrupper som organiserer og arrangerer alternative gudstjenester, som mandagsmesse og kveldsgudstjenesten SK Aktivitet Når? Forordnede gudstjenester søndag formiddag og i høytider Forordnede temagudstjenester utenom søndag 6 mandagsmesser SK1900 (kveldsgudstjeneste) søndag kveld 14 ganger i året Møtested kirken - tilrettelagte gudstjenester for utviklingshemmede (støtter opp om prostiets aktivitet) onsdag kveld 5 ganger i året Menighetens deltakelse i felleskirkelig gudstjeneste første søndag i januar Julegudstjenester for skoler og barnehager desember - 5 -

6 Aktivitet Sykehjemsgudstjenester og andakter Klubben-andakter med nattverd (jf. pkt ) Dåp, konfirmasjoner, vielser, gravferder Når? hver uke / hver annen uke månedlig ved behov Kort oppsummering av arbeidsåret 2014: Prestetjenesten har i 2014 arbeidet for at gudstjenestene skulle oppleves som relevante for dagens mennesker, men vi ser at det fremdeles er forbedringspotensial på å inkludere og involvere hele spekteret av menighetens kontaktflate. Mange av menighetens grupper ble involvert, men vi kan stadig styrke menighetens aktive deltakelse. Det ble gjort mye godt arbeid med gjennomgående høy kvalitet på kirkelige handlinger, for dette har det kommet mye god tilbakemelding i løpet av året. Det har blitt jobbet med å knytte flere av trosopplæringens fasetiltak til gudstjenesten. Gudstjenesteutvalget har begynt med en evaluering av ordningene som ble til i sammenheng med liturgireformen. Vi opplever og iakttar stadig større deltakelser på skolenes julegudstjenester i Skårer kirke. Kort om planer videre i arbeidsåret 2015: Skårer menighet ønsker å videreutvikle det positive arbeidet i sammenheng med trosopplæringen. Andakten på Klubben har utviklet seg så positivt at vi i 2015 vil tilby regelmessige ungdomsgudstjenester i Skårer på torsdager. Staben vurderer å arrangere en julenattgudstjeneste 2.2 Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Hovedmål Diakoniarbeidet skal formidle Guds omsorg, kjærlighet og nestekjærlighet gjennom konkrete handlinger. Diakoni innebærer å ta samfunnsansvar lokalt, nasjonalt og internasjonalt, gjennom arbeid blant svake og sårbare grupper, miljøengasjement som grønn menighet og støtte til misjons- og hjelpearbeid på internasjonalt plan. Delmål: Opprettholde og videreutvikle de gode møteplassene vi har i diakonale arbeidet Arbeide for å finansiere og etablere diakonstilling i Skårer menighet Arbeide for å etablere lokalkontor av Kirkens SOS i Borg på Romerike Etablere satsning på temadager om forbruk, rettferd og miljø Stabens rolle og arbeidsoppgaver Menigheten har pr. dato ingen diakon, men en av kapellanene har et særlig ansvar for å bidra i diakoniarbeidet. Kateket og ungdomsarbeider bidrar også i diakoniarbeidet og engasjerer konfirmantene i diakonalt arbeid. Frivilliges rolle og oppgaver Det frivillige arbeidet på dette området organiseres gjennom følgende utvalg/roller. Diakoniutvalget Grønn arbeidsgruppe Misjonsutvalget Kirkens nødhjelps kontakt (KN-kontakt) - 6 -

7 Diakoniutvalgets rolle og arbeidsoppgaver Diakoniutvalget samordner og utvikler den diakonale virksomheten i menigheten. Diakoniutvalget sørger sammen med andre frivillige også for gjennomføring av arrangementene/aktivitetene. Aktivitet Når? Formiddagstreff fredag formiddag, 8-10 ganger i året. Sommerutflukt i Juni. Juleutflukt i desember. Lørdagskafe (samarbeid med Fjellhamar menighet) lørdag formiddag, 8-10 ganger i året Diakoniens dag September Syng med oss mandag kveld, ukentlig TV-aksjonen Oktober Grønn arbeidsgruppes rolle og arbeidsoppgaver Skårer menighet er sertifisert som Grønn menighet. Grønn arbeidsgruppe har et særlig ansvar for å følge opp menighetens forpliktelser som Grønn menighet. Dette innebærer samarbeid med andre utvalg, samtaler om miljøfokus og kontakt med lokale miljøorganisasjoner. Arbeidsgruppen skal gjøre menigheten miljøengasjement kjent og øke menighetens miljøbevissthet. Aktivitet Bidrag overfor fellesrådet ang. enøk-tiltak for våre bygninger Skaperverkets dag Kollekt til Grønn Hverdag Når? løpende september årlig Misjonsutvalgets rolle og arbeidsoppgaver Utvalget ivaretar kontakt med misjonsorganisasjonene og oppfølging av menighetens misjonsprosjekt Aktivitet Misjonsmiddag Kollekt til misjonsprosjekt Innsamling til misjonsprosjekt v/misjonsgruppen Strikking for Etiopia Misjonsgudstjeneste Når? 4-6 ganger årlig årlig løpende løpende årlig KN-kontaktens rolle og arbeidsoppgaver KN-kontakten er utnevnt av menighetsrådet og har i oppgave å ta imot post fra Kirkens nødhjelp og stimulere til lokalt engasjement for Kirken nødhjelps arbeid. Konfirmantene engasjeres i fasteaksjonen. Aktivitet Informere i forbindelse med menighetens offer til Kirkens nødhjelp, og ellers formidle informasjon om KN og KNs aktiviteter til menigheten Fasteaksjonen, kontaktpunkt Når? ved behov oktober Kort oppsummering av arbeidsåret 2014: 1. Diakoni: Staben manglet i 2014 en person som var diakoniansvarlig. Dette vil endre seg når Tormod Westermoen overtar den ledige kapellanstillingen til høsten. Men til tross for manglende diakoniansvarlig ble planene for diakoni gjennomført. 2. Grønn arbeidsgruppe: Planene og forpliktelsene, som menigheten inngikk da Skårer ble grønn menighet, ble gjennomført. Det ble feiret en gudstjeneste på Skaperverkets dag, med ofring til WWF. 3. Misjon: Menigheten har igjen hatt en stor satsning på misjon og bistand. 6 misjonsmiddager ble arrangert av Skårer menighet sin misjonsgruppe, med til sammen omtrent 300 personer. I tillegg sto gruppen for to misjonsgudstjenester. Totalt klarte gruppen å samle inn ca kroner. Prosjektdelen som går på strikking av babytøy har vist seg å være populært, ikke bare i Skårer, men langt utover soknets grenser - 7 -

8 Midt i året skiftet menigheten misjonsprosjekt og organisasjon. Mens menighetens medlemmer Ellen og Bent Salmelid var i Etiopia for NLM ga Skårer sin støtte til et prosjekt i byen Ginnir, mens man senere gikk over til et prosjekt om women empowerment i Vest-Etiopia, dette prosjektet drives av NMS. Kort om planer videre i arbeidsåret 2015: Skårer menighet vil videreføre misjons- og bistandsarbeidet på samme høye nivå, men ønsker at arbeidet også blir mer synlig for barn og ungdom. Diakoniarbeidet skal styrkes og menighetens grønne profil bli tydeligere. 2.3 Trosopplæring, utvikling og fellesskap Hovedmål: Gjennom opplæring i Guds ord og møteplasser for refleksjon skal alle søkende og troende få mulighet til åndelig utvikling og økt kunnskap om kristen tro. Gjennom fellesskapsbyggende aktiviteter vil vi at alle skal føle seg hjemme i kirken Trosopplæring for døpte i alderen 0-18 år Delmål: Trosopplæring for barn og unge skal gi alle døpte mellom 0 og 18 år opplæring i kristen tro og nestekjærlighet. Vi ønsker å hjelpe unge til å finne sin identitet som kristen og lære dem å bruke bønn, nattverd, fellesskapet og Bibelens ord for å styrke og vedlikeholde sin tro. Målrettet satsning på givertjenesten med mål om finansiering av 20 % stillingsbrøk som kan tilbys menighetspedagog som giverfinansiert deltidsstilling. Stabens rolle og oppgaver Kateketen har hovedansvar for opplæring i menigheten, herunder konfirmantundervisning, i samarbeid med menighetspedagog, prester og ungdomsarbeider. Kantor og korleder støtter arbeidet gjennom sitt musikalske engasjement. Videre har menigheten etter innføring av trosopplæringsreformen ansatt en trosopplærer, som har faglig hovedansvar for den delen av arbeidet som ligger inn under dette arbeidsfeltet. Frivilliges rolle og oppgaver Aktiviteten på dette området er stor og vi ønsker å engasjere flere frivillige i gjennomføring av aktivitetene i trosopplæringsplanen. Trosopplæringsutvalgets rolle og arbeidsoppgaver Trosopplæringsutvalget har utarbeidet en trosopplæringsplan for Skårer menighet. Utvalget har, i samråd med tilsatt trosopplærer, ansvar for å vedlikeholde planen og planlegge iverksetting og for å sette opp budsjettforslag for trosopplæringsarbeidet. Aktivitet Vedlikeholde trosopplæringsplan Samarbeid med barnehager og skoler Familiekveld i kirken Når? skal være ferdig utviklet i 2015 etter plan ukentlig i skoleåret Menighetens øvrige barne- og ungdomsarbeid Menighetens barne- og ungdomsarbeid utover trosopplæringsaktivitetene, jf. pkt , er organisert gjennom BUSKMEN (Barn og Unge i Skårer MENighet)

9 BUSKMENs rolle og oppgaver Formål BUSKMEN (Barn og Unge i Skårer Menighet) skal samordne barne- og ungdomsarbeidet i Skårer menighet og være med på å skape et godt fellesskap blant barn og unge. (Visjon: Brobygger for barn og unge i Skårer menighet) Oppgaver Koordinere og drive kristent arbeid for barn og ungdom innenfor rammene av Skårer menighets virksomhet Ta ansvar for oppfølging av ulønnede medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet Ha ansvar for å søke om og fordele økonomiske midler til BUSKMENs undergrupper. Aktivitet Søndagsskolen arrangerer søndagsskole hver søndag utenom ferier og familiegudstjenester Barnekoret har korøvelser en dag i uka (utenom ferier) og deltar på familiegudstjenester m.m. Klubben arrangerer klubbkveld hver torsdag (utenom ferier) samt diverse leirer og turer Ungdomskoret øver i kirken annenhver tirsdag Arrangere årlig medarbeidersamling eller delta på menighetens medarbeiderfest Arrangere juletrefest Når? Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig i perioden jan-april og sep-des Årlig Årlig, 1.lørdag i januar Opplæring, utvikling og fellesskap for hele menigheten Delmål Gjennom opplæring og fellesskap vil vi bidra til bevisstgjøring, utvikling og fordypning i troen. Menighetens frivillige medarbeidere skal få opplæring og inspirasjon til den tjenesten de står i. Gjennom fellesskapsbyggende aktiviteter vil vi inspirere til aktivt engasjement og personlig utvikling. Utvikle konsept for og arrangere menighetsweekend. Videreutvikle vennskaplige relasjoner med menigheten i Sophienkirche i Berlin, Tyskland. Aktivitet Når? SK1900 (kveldsgudstjeneste) med kveldsmat jf. pkt 2.1 Søndagskveld 6 ganger i semesteret Kursing i arbeid med utviklingshemmede Uregelmessig, etter behov. Emnebaserte kurs og foredrag Uregelmessig, etter behov Kursing av nye menighetsråd Etter tiltredelse og etter behov Menighetsweekend 2014 Opplæring av klokkere og kirkeverter Etter behov 2.4 Musikk og kultur Hovedmål: Musikk og andre kulturtiltak skal styrke menighetens evne til å formidle kirkens budskap. Musikk- og kulturarrangementer skal inspirere og åpne for utfoldelse og mangfold i menigheten. Delmål: Legge til rette for at kor og andre musikkrefter deltar på gudstjenester og avholder konserter Kulturutveksling med andre menigheter, trosfellesskap og kulturbærere Arrangere salmekveld(er) i

10 Stabens rolle og oppgaver: Kantor har hovedansvar for musikk ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Kantor leder også kirkekoret. Det er ansatt en egen korleder for barnekor og ungdomskor. Staben er for øvrig initiativtakere og bidragsytere til ulike musikk- og kulturarrangementer. Frivillige medarbeideres rolle og oppgaver: Frivillige medarbeidere bistår kantor og korleder, samt deltar ved ulike musikk- og kulturarrangementer. Aktivitet Barnekoret se punkt 2.3. Barnekoret er en del av tiltaket familiekveld i kirken. Ungdomskoret se punkt 2.3. Ungdomskoret er en del av tiltaket familiekveld i kirken. Skårer kor forsangergruppe til noen gudstjenester hvert semester. Øvelser avtales foran hver gudstjeneste. Musikk til gudstjenester og kirkelige handlinger Andre konserter og kulturarrangementer Når? kontinuerlig med breddetiltak kontinuerlig med breddetiltak ved behov løpende etter ønske / behov Kort oppsummering av arbeidsåret 2014: Grunnet langvarig sykdom hos kantor har det vært mange vikarer innom menigheten. En konsekvens av dette var at man ikke fikk gjennomført en salmekveld, en annen at vi ikke fikk gjennomført kulturutveksling med andre menigheter og kulturinstitusjoner. Skårer kor har i løpet av 2014 deltatt på sju gudstjenester. Kort om planer videre i arbeidsåret 2015: Stabiliserer arbeidsforholdene rundt den kirkemusikalske satsningen i menigheten. Gjennomføre minst en salmekveld i Informasjon og kommunikasjon Hovedmål: Gjennom et aktivt informasjons- og kommunikasjonsarbeid vil vi gjøre kirken og menighetens arbeid synlig i nærmiljøet. Informasjonsarbeidet skal synliggjøre menighetens visjon og verdier og inspirere lokalbefolkningen til å benytte seg av det kirken har å by på. Delmål: Bruke relevante kanaler for å spre informasjon om menighetens arbeid Utvikle bruken av sosiale medier Opprettholde levende nettsider som gjenspeiler menighetens liv og virke Utarbeide og distribuere menighetsblad innen 2015 Stabens rolle og oppgaver: Stabens utarbeider og distribuerer målrettet informasjon til definerte målgrupper gjennom sitt vanlige arbeid. Kontoret vedlikeholder nettsiden. Infogruppas rolle og oppgaver: Infogruppa er rådgiver og bidragsyter overfor staben, og skal ta initiativ til etablering av menighetsblad. Aktivitet Når? Annonsering og andre informasjonstiltak løpende og ihht plan Vedlikeholde egen hjemmeside på internett Kontinuerlig Spre informasjon om arrangementer på menighetens Facebook-side Kontinuerlig Igangsette planlegging av arbeid med menighetsblad Høst

11 Arbeidsåret 2014: Informasjonsgruppen har hatt lite aktivitet gjennom arbeidsåret Hoveddrivkraften bak tanken om menighetsblad fikk grunnet høyt arbeidspress og deretter et sykdomsforløp ikke muligheten til å videreutvikle ideene bak dette som produkt, og det har ikke vært kapasitet verken i stab eller blant andre frivillige til å videreutvikle grunnkonseptet om menighetsblad. Annonsering har skjedd i henhold til planer, og menigheten har ved noen anledninger gjennom arbeidsåret 2014 også testet ut begrenset bruk av annonsering i digitale medier. Staben har benyttet menighetens Facebook-side til spredning av nyheter og til å invitere til arrangementer. Hvor mye man har benyttet dette verktøyet har vært avhengig av kapasiteten hos enkeltpersoner i staben. Kontoret har sett til at nettsiden er oppdatert med nyheter når disse er meldt inn og at aktivitetskalender er holdt oppdatert. Nettsiden har imidlertid et ubenyttet potensiale i forhold til videreutvikling så vel som bruk av de muligheter som er tilgjengelige i denne plattformen. En gjennomgående hovedutfordring er å kunne sette av tid til å lage saker og omtaler. Kort om planer videre i arbeidsåret 2015: Arbeidsåret 2015 vil først og fremst preges av at man opprettholder nåværende aktivitet på informasjonsarbeidet. Grunnet Kirkevalg og skifte av menighetsråd vil det være reduserte muligheter for satsning på dette arbeidsfeltet i arbeidsåret Grunnet fastlagte tidsfrister er det andre arbeidsområder som eventuelt må tilgodeses med ekstra ressursbruk. Endringer i aktivitetsoversikt for arbeidsområdet: Igangsetting av å planlegge menighetsblad utsettes til Ressurser og organisering Menigheten er en del av lokalsamfunnet. Av Lørenskogs ca innbyggere bor ca innenfor grensene til Skårer menighet. I soknet bor det en relativt stor andel fremmedkulturelle og innvandrere. Menighetens rolle i befolkningen er primært slik det er sagt i de overordnede mål og visjon. Den er også avhengig og preget av de spesielle karakteristika og sosiologiske strukturer som kjennetegner denne befolkningen. 3.1 Menighetsstaben Menighetsstaben består per av: Sokneprest: Ernst-Modest Herdieckerhoff Kapellan: Onesimus Jalata-Nagari Kapellan Elisabeth Kristiansen (i permisjon) Vikarprest Bjørn-David Haraldsen Kantor: Francesco Buccino (sykemeldt) Kateket: Heidi Sveås Vikar, trosopplæring: Kari Stray Nordberg (50% stilling) Korleder: Edvard Synnes (10% stilling) Selma Flood (10% stilling) Mari Uppsata (10% stilling) Musiker Jenny Ljønes (10% stilling) Knøttesangleder Live Noven (10% stilling) Ungdomsarbeider: Knut Erik Amundsen Kirketjener Ragnhild Solås Kirketjener Oskar Delgado (40% stilling) Administrasjonen utøves av ansatte ved kirkevergens kontor, samt ansatte ved menighets- og prestekontoret. Praktisk arbeid utføres av ansatte i kirken og på kirkegården

12 Utvalg Oversikt over menighetens utvalg og kontaktpersoner for de ulike aktivitetene finnes i Vedlegg 1. Utvalgenes roller er beskrevet under de respektive virksomhetsområdene i del 1. Kort oppsummering av arbeidsåret 2014: Arbeidsåret 2014 ble preget av endringer i menighetsstaben. Korleder Asbjørn Faleide Fristad, trosopplærer Sara Marie Helstad og kateket Monika Skaalerud sa alle opp sine stillinger i Skårer menighet våren Mot slutten av arbeidsåret 2014 ble det også klart at kapellan Elisabeth Kristiansen, som hadde vikariert i Fjellhamar menighet siden 2013, ville gå over i ny stilling som prostiprest fra januar Vi ønsker alle fire lykke til i sine nye stillinger, og takker Monika og Elisabeth spesielt for mange års trofast tjeneste i Skårer menighet. Grunnet sykdom har kantorsituasjonen i Skårer menighet vært ustabil gjennom det meste av arbeidsåret 2014, med hyppig bruk av vikarer. Heidi Sveås ble ansatt som ny kateket i Skårer menighet og tiltrådte kateketstillingen i november Kari Stray Nordberg kom inn som trosopplærervikar fra september 2014, og på samme tid ble lokal ungdom fra menigheten engasjert til å ivareta våre kor- og sangtilbud. Kort om planer videre i arbeidsåret 2015: I mars 2015 ble det klart at Kari Stray Nordberg kommer inn som fast ansatt menighetspedagog i 70% stilling. På samme tid ble det kjent at Tormod Westermoen blir ansatt som kapellan. Han vil starte sommeren Lokal ungdom vil følge opp kortilbudene våre frem til sommeren Stab og menighetsråd vil evaluere hvordan dette har fungert i løpet av vårsemesteret, dette med tanke på om dette er en modell vi kan tenke oss å bruke også fremover. 3.2 Menighetsrådet Tor Einar Ljønes leder (til november 2014) Reidun Kværnum nestleder (til november 2014, leder (fra november 2014) Odd Gunnar Norum nestleder (fra november 2014) Nils Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja Irene Kaldhol Oda Josefine Noven (vårsemesteret 2014) Elin Hageland (vårsemesteret 2014) Alexandra Jacob Jarle Edgar Gausen (vara) Leif Arne Klemetsen (vara) Sokneprest Ernst-Modest Herdieckerhoff Saksbehandler Olav Bjørnsen Tor Einar Ljønes (vara Odd Gunnar Norum) og Rune Wennevold (vara Alexandra Jacob) er menighetens representantar i Lørenskog kirkelige fellesråd. Oda Noven og Elin Hageland trådte ut av menighetsrådet etter vårsemesteret i 2014, begge fordi de flyttet ut av Skårer sokn

13 Menighetsrådsleder Tor Einar Ljønes ble akutt syk den 2. september Etter avtale fratrådte han som leder ved valg av menighetsrådsleder for perioden november 2014 oktober Reidun Kværnum ble valgt som ny leder, Odd Gunnar Norum ble ny nestleder. Viktige fokusområder for menighetsrådet i 2015: - Støtte og oppfølging vedrørende implementering av trosopplæringsreformen - Arbeide for å bedre menighetens økonomi og likviditet - Styrke samhandling mellom rådsstrukturen, menighetens fast tilsatte og alle frivillige - Gjennomføre Kirkevalget 2015 på en god måte 3.3 Internt arbeidsmiljø for frivillige medarbeidere Hovedmål Alle skal føle seg velkommen og ønsket som bidragsytere i menigheten. De frivillige medarbeiderne skal føle seg sett og verdsatt for den jobben de gjør. Delmål: Bruke aktivt menighetens møteplasser for å se og ta godt i mot med nye mennesker i menigheten, slik at de ser at de kan delta og engasjere seg på sine egne premisser (eks. kirkekaffe, barne- og ungdomsaktiviteter) Utvikle et opplegg for medarbeidersamtaler med gruppeledere og andre sentrale personer, og gjennom medarbeidersamtaler sikre at frivillige ledere av menighetens aktiviteter har den støtten de trenger i arbeidet. Det er en målsetning at dette opplegget er utviklet innen utgangen av 2014 Rekruttere nye frivillige medarbeidere Aktivitet / tiltak Ansvarlig Når? Vedlikeholde oversikt over alle frivillige medarbeidere Menighetskontoret løpende Arrangere medarbeiderfest i samarbeid med Buskmen Menighetsrådet Høst Gi en synlig takk når medarbeidere slutter etter minst 5 års tjeneste MR etter innspill fra gruppeledere og Ved behov Gjennom medarbeidersamtaler sikre at frivillige ledere av menighetens aktiviteter har den støtten de trenger i arbeidet stab Staben Årlig fra 2015 Årlig fra 2016 Kort oppsummering av arbeidsåret 2014: Kontoret har, i så stor grad det har vært praktisk mulig, ajourført navnelister over frivillige medarbeidere. Dette er dog et arbeid hvor man er avhengige av at de som driver de forskjellige aktivitetene har svært god oversikt. Medarbeiderfesten ble avholdt 1. søndag i september. Samarbeidet omkring festen fungerte godt, men rammene rundt festen var ikke helt optimale denne gang. Menighetsrådet har fulgt opp innspill på å takke av frivillige medarbeidere, når dette har blitt varslet. Medarbeidersamtaler for gruppeledere har så langt ikke kommet i system i voksenmenigheten. I barneog ungdomsarbeidet har man hatt et opplegg på dette i noe tid. Kort om planer videre i arbeidsåret 2015: Kontoret vil fortsatt følge opp medarbeiderlister, i nært samarbeid med menighetsstaben. Menighetsrådet og Buskmen vurderer å endre opplegget rundt medarbeiderfest, og skal sette ned en arbeidsgruppe som skal utrede dette nærmere. Frivillige medarbeidere som slutter etter minst 5 års tjeneste vil følges opp når dette varsles

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013

ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 ÅRSRAPPORT og REGNSKAP 2013 1 Årsrapport 2013. KIRKELIG VIRKSOMHET. Lørenskog har to menigheter: Fjellhamar menighet og Skårer menighet. Til sammen betjener menighetene tre kirker: middelalderkirken Lørenskog

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2013

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2013 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2013 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 28. januar 2014, kl. 19.00 22.25 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Fremmøtt: Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Tid: Tirsdag 4. november 2014, kl. 19.00 21.45 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Til stede: Reidun Kværnum Odd Gunnar Norum Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja Kaldhol Jarle Edgar

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Tid: Tirsdag 9. desember 2014, kl. 19.00 22.35 Sted: Skårer kirke, Sal A Til stede: Reidun Kværnum Odd Gunnar Norum Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja Kaldhol Ernst-Modest Herdieckerhoff

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 13. juni 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer og alle varamedlemmer. Menighetsstaben inviteres til å

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 26. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen. Forfall meldes

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 12. januar kl 19:00-21:00 Sted: Skårer kirke, Sal D Tilstede: Rune Wennevold,leder Kjersti Nordberg, nestleder Sissel Blandehoel Tor Einar Ljønes Lars Peter

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 19.00 20.40 Sted: LØRENSKOG HUS, 7. etasje (kirkekontorene) Fremmøtt: Tor Einar Ljønes Oda Noven Kjersti Nordberg Berit Strand Odd Gunnar

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 21. mai 2013, kl. 19.00 22:00 Sted: Skårer kirke, Sal A Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Nils Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland Strand

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2012

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2012 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2012 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 22. januar 2015 kl. 19.00 22.10 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Til stede: Håkon Rem Henriette Olafsrud Marte Vilming Unni Skarholm Anne-Karin

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Mandag 8. februar 2016, kl. 19.00 20.25 Sted: Kirkekontorene, Festplassen 1 Til stede: Nils Rune Wennevold Kjersti Nordberg Aage Tovan Tor Einar Ljønes Lars Peter Raknes

Detaljer

Møtebok for møte i Skårer menighetsråd

Møtebok for møte i Skårer menighetsråd Møtebok for møte i Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 15. november 2016, kl. 19.00 21.00 Sted: Kirkekontorene, Festplassen 1 Til stede: Nils Rune Wennevold leder Kjersti Nordberg nestleder Tor Einar Ljønes

Detaljer

Innkalling til møte i Skårer menighetsråd

Innkalling til møte i Skårer menighetsråd Innkalling til møte i Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 2. september 2014, kl. 19.00 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlemmene Norum og Hageland. Menighetsstaben

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 2. mai 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen Forfall meldes snarest.

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Tid: Tirsdag 2. september 2014, kl. 19.00 21.00 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja Irene Kaldhol Odd

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 11. desember 2014, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Hagavik. Forfall meldes

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 23. mai 2012 kl. 19.00 22.20 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Josefine Noven medlem Kjersti

Detaljer

Møtebok fra elektronisk møte i Skårer menighetsråd

Møtebok fra elektronisk møte i Skårer menighetsråd Møtebok fra elektronisk møte i Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 15. mars 2016, digital behandling Alle medlemmer og varamedlemmer ble invitert til å være med i elektronisk behandling av sakene på kartet.

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19.Jjuni 2012 kl 18:00-20:50 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2015

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2015 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2015 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 19. januar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19. april 2012 kl 18:00-20:30 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. januar 2013 kl. 19.00 22:20 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Fremmøtt: Håkon Rem Marte A. Vilming Espen Kjørven Unni Skarholm Steinar Hansen Mette Korsrud

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 27. februar 204 kl. 8.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Aleksandersen og Korsrud Forfall

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 21.30 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Til stede: Håkon Rem Marte Vilming Espen Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Henriette

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. november 2011 kl. 19.00 22.15 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Fremmøtt: Håkon Rem Marte Anundsen Vilming Espen Robsahm Kjørven Unni Skarholm

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F (underetasjen) Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Aleksandersen og Korsrud

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 27. februar 2014 kl. 18.00 22.15 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Fremmøtt: Håkon Rem Marte Vilming Espen Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Henriette

Detaljer

Møtebok for møte i Skårer menighetsråd

Møtebok for møte i Skårer menighetsråd Møtebok for møte i Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 14. juni 2016, kl. 19.00 21.15. Saksbehandling var ferdig kl. 20.15, rådet hadde deretter en enkel semesteravslutning. Sted: Kirkekontorene, Festplassen

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Møtedato : 20.03.13 Møtested: Menighetssenteret Saksbehandler: tn Side: 1 DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighetsråd Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 12. november. kl 19:00-21:45 Sted: Fjellhamar Kirke, Festsal F. Tilstede:

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 12. november. kl 19:00-21:45 Sted: Fjellhamar Kirke, Festsal F. Tilstede: MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 12. november. kl 19:00-21:45 Sted: Fjellhamar Kirke, Festsal F Tilstede: Kirsti Frøshaug Marit Hofset Espen Kjørven Marte Anundsen Vilming Astrid Stensdal

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 26. februar 2015, kl. 19.00 22.10 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Til stede: Håkon Rem Henriette Olafsrud Espen Kjørven Unni Skarholm Steinar Hansen Eva Hagavik

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 15. november 2012 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen Forfall meldes snarest.

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : 22.januar 2013 kl 18:00-20:15 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder JØRN ALEKSANDERSEN Medlem NILS RUNE WENNEVOLD Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/114-2/ÅSANMOEI 26.02.2016 Møtedato: Onsdag 24.02.16 Møtetid: Kl. 19:0000-21:30 Møtested: Kirkestuen Åsane

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00 MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL 23.11.2016 19.00 21:00 Møterom 4 v/kommunestyresale n MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL ANDAKT/MAT TIL STEDE PÅ MØTET: Britt Dalan, Liv Birkeland, Å ge Birkeland,

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 26.02.13 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 14.00-17.00 Til stede: Leder Pål

Detaljer

STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR SVERRESBORG MENIGHETSRÅD 2012-15 (forslag iso 07.01.15)

STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR SVERRESBORG MENIGHETSRÅD 2012-15 (forslag iso 07.01.15) 1 SVERRESBORG MENIGHET VISJON OG VERDIER 2012-16 Nær og hellig Sverresborg menighet erkjenner at vi alle er feilbarlige og sårbare mennesker. I respekt for vår neste vil vi - dele den kristne tro med alle,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument Råd Møtedato Utvalgsak Arkivsak Borg bispedømmeråd 04.04.2013 12/721 Forslag om at saken blir behandlet for lukkede dører i medhold av 3 i regler for bispedømmerådets virksomhet Saksbehandler: Stiftsdirektør

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 20. oktober 2011 kl 18:00 20:45 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus Fremmøtte: NILS RUNE WENNEVOLD Leder METTE KORSRUD Nestleder HÅKON REM Medlem

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 15. desember 2016, kl. 19.00-21.45 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Rolf

Detaljer

Tananger kirke 11.02.2014

Tananger kirke 11.02.2014 Møtebok Blad 47 Fra kl 18.30 Til kl. 22:15 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Eliln Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 20.03.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 20.03.13 kl. 19.00-21.15. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 4. april 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer og varamedlemmer Forfall meldes snarest. Saksliste: FMR

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 2. mai 2013 kl. 19.00-22:00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Til stede: Håkon Rem Marte Vilming Espen Robsahm Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Henriette

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 21.april 2016, kl. 19.00-21.45 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, 1.varamedlem Jørn Aleksandersen og 2. varamedlem

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Til stede: Kirsti Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen Merete Storeide, Guro Jensen,

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: kl

PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: kl PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: 04.04.17 kl. 18.00-20.00 Til stede: Trond Arild Lidalen (leder) Sissel Nilsen (nestleder) Kaare Framstad Erik Grøttum Harald Kringlebotn

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 13. september 2016, kl. 19.00 20.55 Sted: Kirkekontorene, Festplassen 1 Til stede: Nils Rune Wennevold - Kjersti Nordberg - Aage Tovan - Tor Einar Ljønes -

Detaljer

Forklaring til budsjett 2017, pr

Forklaring til budsjett 2017, pr DEN NORSKE KIRKE Kirken i Sandefjord Forklaring til budsjett 2017, pr 17.1.2017 Vedlegg til fellesrådets sak 2017/04 Budsjett 2017. Budsjettet for 2017 er lagt opp i tråd med Forskrift om økonomiforvaltningen

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 21. januar 2016 kl Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen)

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 21. januar 2016 kl Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 21. januar 2016 kl. 19.00 21.45 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Tilstede: Arild Isaksen Kirsti Frøshaug Astrid S. Ralger Espen R.Kjørven Marit

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

Kommentarer til budsjett

Kommentarer til budsjett Kommentarer til budsjett 2018 30.11.2017 Kirkevergens budsjettforutsetninger: 2,5% lønnsøkning er lagt inn fra 1.5.2018. Sykelønnsrefusjon er budsjettert med kr 0. Kommunalt tilskudd 0,7% under 2017-tilskuddet.

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK:

INNSTILLING: Referatet fra godkjennes. BEHANDLING I MR: VEDTAK: Møtested: Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Stavern menighetsråd INNKALLING Faste medlemmer og 1. vara innkalles Forfall meldes Kari Dahle Halvorsen, mobil 48 04 48 39 eller mail:

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Onsdag 16.03.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetsenteret TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn

Detaljer

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær.

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 31.01.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 30.01.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 05.09 kl.19.30. Arkiv MR Møte nr. 07/2017 Tilstede: (1.vara) (2.vara) (3.vara) Sokneprest Daglig leder

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Vi bygger fremtiden for Haugerud menighet i glede over at Jesus Kristus har åpnet

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer