Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014"

Transkript

1 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag 19. april Saksliste: 1. Årsmelding og regnskap for Informasjon om justering av lokal grunnordning for gudstjenesten - 1 -

2 Innholdsfortegnelse 1. Generell del Visjon Overordnede mål Menighetsrådets årsrapport De ulike virksomhetsområdene Gudstjeneste og kirkelige handlinger Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Trosopplæring, utvikling og fellesskap Musikk og kultur Informasjon og kommunikasjon Ressurser og organisering Menighetsstaben Menighetsrådet Internt arbeidsmiljø for frivillige medarbeidere Vedlikehold av kirken, interiør og eksteriør Økonomi Regnskap og budsjett Resultatregnskap Balanseregnskap Årsregnskap Noter til årsregnskap for Årsbudsjett Vedlegg Skårer menighetsråd. Underutvalg og arbeidsgrupper Årsrapport 2014 for Lørenskog kirkelige fellesråd Nøkkeltall fra årsstatistikk Referat menighetens årsmøte 30. mars

3 1. Generell del 1.1 Visjon Nåde for alle, rom for deg 1.2 Overordnede mål Skårer menighet skal være et åpent, bekjennende, misjonerende og tjenende fellesskap. Skårer menighet skal være et sted der erfaringer og kunnskap deles og ulike språk kommer til orde. Vi ønsker at raushet og mangfold tydelig preger menighetens liv. Dette vil vi skal bli tydelig gjennom alt som menigheten foretar seg I gudstjenesteliv, gjennom ord og sakrament I kirkelige handlinger Gjennom ulike kunstuttrykk; musikk, bilder og symboler Gjennom omsorg og diakoni i menighetens regi, men også gjennom misjon og bistandsarbeid I møte med barn og ungdom, i kirken og i det offentlige rom I trosopplæring gjennom et helt liv I sjelesorg og samtale I respektfullt møte med andre livssyn 1.3 Menighetsrådets årsrapport Som bispedømmets mest folkerike menighet, har Skårer menighet også i 2014 hatt et rikt og aktivt år. Selv om året har vært preget av en utfordrende personalsituasjon med sykdom og utskiftninger i staben, kan vi se tilbake på et godt 2014 takket være en uvurderlig innsats fra trofaste medarbeidere, både i staben og i det frivillige arbeidet. Det er vi glade og takknemlige for! Skårer menighetsråd Skårer menighetsråd møttes totalt 9 ganger i arbeidsåret 2014, og behandlet 41 saker. Menighetsrådsleder Tor Einar Ljønes ble akutt syk i september 2014, og da leder for menighetsrådets skulle velges i oktober valgte han ikke å ta gjenvalg. Reidun Kværnum ble valgt som leder av menighetsrådet, Odd Gunnar Norum ble ny nestleder. I løpet av arbeidsåret flyttet rådsmedlem Oda Noven og varamedlem Elin Hageland ut av Skårer sokn, og trådte da ut av menighetsrådet i henhold til Kirkelovens 7. Gudstjenester og kirkelige handlinger I 2014 registrerer vi en markant økning i antall utmeldte fra kirken og også en nedgang i antall døpte. Dette ser ut til å være en trend på landsbasis i følge statistikk fra SSB. Samtidig har gudstjenestebesøket vært relativt stabilt de senere årene, selv om gjennomsnittlig antall deltakere på gudstjenester på søndager er gått noe ned. Antall nattverdgjester på disse gudstjenestene er samtidig gått noe opp. Det siste ser vi som positivt, da det kan tyde på at flere av de som kommer til gudstjeneste, også konfirmantene, ser det som naturlig å gå til nattverd. Tredje søndag i advent ble det igjen arrangert Lessons and Carols (lesninger og julesanger) i Skårer kirke, som har etablert seg som et populært tilskudd til menighetens gudstjenestetilbud. Mandagsmessen har vært gjennomført med tre gudstjenester i vårsemesteret og tre i høstsemesteret. Dette er et viktig tiltak for menigheten og som også bidrar til å synligjøre menigheten på en positiv måte, også utenfor soknet og prostiet. Deltakelsen på mandagsmessen har vært stabil og svakt økende

4 Barne - og ungdomsarbeidet Høsten 2013 startet arbeidet med å implementere trosopplæringsreformen i Skårer menighet. På grunn av personalsituasjonen er arbeidet med trosopplæringsplan noe forsinket, og menighetsrådet har søkt om et halvt års utsettelse for innsending av plan til biskopen. I skrivende stund er arbeidet godt i gjenge igjen, og vi gleder oss til å komme i gang med flere tiltak i Med bakgrunn i foreløpige erfaringer med engasjementsstillinger høsten 2014, er det besluttet å tilsette fast i 70 prosent stilling som menighetspedagog. Vi ønsker å vinne ytterligere erfaringer med engasjementene i små stillinger hvor menighetens egne ungdommer kan drive enkeltaktiviteter som barnekor og knøttesang. Disse engasjementene er foreløpig besluttet videreført fram til sommeren Barnekoret og ungdomskoret gjennomførte flere fine konserter i Tirsdag ettermiddag har fått fotfeste som familiekveld i kirken. Middag i forkant av barnekor og andre famileaktiviteter gir et kjærkomment pusterom for småbarnsfamilier som vil delta i aktivitetene. Dette er også en god og viktig arena for å bygge nettverk og å engasjere flere i barne- og ungdomsarbeidet. Av faste årlige trosopplæringsaktiviteter vil vi nevne to gudstjenester med utdeling av min kirkebok til fireåringer, lys våken for elleveåringer natt til første søndag i advent og det årlige julespillet som ble fremført både julaften og på juletrefesten. Organisasjonen Buskmen står som mottager av tilskudd og driver menighetens barne- og ungdomsarbeid. Barnekor, ungdomskor, søndagsskole og andre faste, pågående tiltak med barn og ungdom som målgruppe organiseres av Buskmen, og som vanlig har de fulgt opp sitt ansvarsområde på en god måte. Buskmen tok initiativ våren 2014 til å få engasjert Edvard Synnes som musikalsk leder for ungdomskoret. Koret hadde en vellykket tur til Berlin i skolens høstferie, hvor de besøkte menigheten i Sophienkirche og holdt flere konserter. Samarbeidet mellom menighetsrådet og Buskmen blir stadig viktigere for å sikre en god sammenheng mellom aldersbestemte breddetiltak i trosopplæringen og de faste aktivitetene som Buskmen har ansvar for. Menighetsrådet vil arbeide for å styrke samarbeidet på dette området i Buskmen og menighetsrådet samarbeidet også i 2014 om medarbeiderfest for å markere semesterstart i september og for å takke trofaste medarbeidere for innsatsen i menighetens mange aktiviteter. Andre viktige saker Nytt lydanlegg ble satt i drift i januar 2014 og ny salmebok ble tatt i bruk søndag 2. mars. Misjonsmiddagen har befestet seg som en stabil og god aktivitet som har bidratt til å øke menighetens misjonsengasjement. Ekteparet Salmelid kom hjem fra Etiopia sommeren 2014, og det ble etter dette inngått samarbeid med NMS hvor man støtter arbeidet til misjonær Marit Breen. Strikkeprosjektet, som ble igangsatt mens ekteparet Salmelid var ute, har blitt videreført. Det veldig personlige aspektet ved denne typen hjelp har stor appell. Personalsituasjonen I løpet av 2014 har vi tatt farvel med flere medarbeidere, noen etter mange år som trofaste og engasjerte medarbeidere i menigheten. Elisatbeth Kristiansen var utlånt til Fjellhamar menighet i hele 2014, og gikk over i stilling som prostiprest fra januar 2015 etter 18 år i Skårer menighet. Kateket Monika Skaalerud sluttet sommeren 2014 etter 13 år i menigheten. Samtidig sluttet også korleder og menighetspedagog. Etter en krevende periode med usabil vikarsituasjon på prestesiden, kunne vi fra og med april glede oss over vår nye, faste vikar Bjørn-David Haraldsen. I november fikk vi også ny kateket, Heidi Sveås, på plass. Korledelse og menighetspedagogstilling løste seg i første omgang med ulike tilsettinger i engasjement. På den måten har staben blitt beriket med dyktige og engasjerte medarbeidere og flere flinke, lokale ungdommer er blitt engasjert i blant annet korledelse og knøttesang. Økonomi Etter et svært utfordrende 2013, har 2014 vært et noe bedre år på økonomisiden. Dette skyldes dels trosopplæringsmidler som fikk full effekt fra 2014 og dels at fellesrådet igjen kunne yte driftstilskudd - 4 -

5 til menighetene. Økonomien er fortsatt stram, spesielt etter at en meget påkrevd investering i nytt lydanlegg ytterligere reduserte menighetens kontantreserver. Merforbruket i 2014 som gikk til planlagte investeringer. Med tilskuddet fra fellesrådet kan menigheten igjen håndtere den ordinære driften innenfor forsvarlige rammer. Den økonomiske situasjonen er dermed ikke lenger presserende, selv om menighetsrådet fortsatt har svært begrenset økonomisk handlefrihet. Takk for innsatsen Menighetsrådet er stolte og takknemlige over alt det gode arbeidet som er blitt gjort av medarbeidere og frivillige i 2014, og vi ser fram mot et godt og spennende samarbeid i De ulike virksomhetsområdene 1. Gudstjeneste og kirkelige handlinger 2. Diakoni, omsorg og samfunnsengasjement 3. Trosopplæring, utvikling og fellesskap 4. Musikk og kultur 5. Informasjon og kommunikasjon 2.1 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Hovedmål Gudstjenesten er menighetens hjerteslag. Den skal være attraktiv, relevant og ta dagens mennesker og samfunnsutfordringer på alvor. Delmål Gjennom gudstjenester og kirkelige handlinger vil vi Sikre kirkens brede kontaktflate Skape en god ramme rundt livets viktige markeringer Legge til rette for at menigheten skal kunne delta aktivt i gudstjenesten Alle aktive grupper i menigheten skal være representert i gudstjenestelivet. Trosopplæringen skal være integrert i gudstjenestearbeidet. Stabens rolle og oppgaver Prestene har hovedansvar for gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger. Øvrige kirkelige ansatte bidrar på sine respektive arbeidsområder. Frivilliges rolle og oppgaver Klokkere, kirkeverter og konfirmanter er viktige bidragsytere som frivillige medarbeidere. Gudstjenesteutvalget er en ressursgruppe som gir innspill til prestene i spørsmål som har med gudstjeneste, salmebok, tekstbøker og kirkemusikk å gjøre. Utvalget har et særlig ansvar knyttet til de forordnede gudstjenestene og skal bidra i innføring av ny liturgi, tekstrekker, salmebok med videre. Det er egne arbeidsgrupper som organiserer og arrangerer alternative gudstjenester, som mandagsmesse og kveldsgudstjenesten SK Aktivitet Når? Forordnede gudstjenester søndag formiddag og i høytider Forordnede temagudstjenester utenom søndag 6 mandagsmesser SK1900 (kveldsgudstjeneste) søndag kveld 14 ganger i året Møtested kirken - tilrettelagte gudstjenester for utviklingshemmede (støtter opp om prostiets aktivitet) onsdag kveld 5 ganger i året Menighetens deltakelse i felleskirkelig gudstjeneste første søndag i januar Julegudstjenester for skoler og barnehager desember - 5 -

6 Aktivitet Sykehjemsgudstjenester og andakter Klubben-andakter med nattverd (jf. pkt ) Dåp, konfirmasjoner, vielser, gravferder Når? hver uke / hver annen uke månedlig ved behov Kort oppsummering av arbeidsåret 2014: Prestetjenesten har i 2014 arbeidet for at gudstjenestene skulle oppleves som relevante for dagens mennesker, men vi ser at det fremdeles er forbedringspotensial på å inkludere og involvere hele spekteret av menighetens kontaktflate. Mange av menighetens grupper ble involvert, men vi kan stadig styrke menighetens aktive deltakelse. Det ble gjort mye godt arbeid med gjennomgående høy kvalitet på kirkelige handlinger, for dette har det kommet mye god tilbakemelding i løpet av året. Det har blitt jobbet med å knytte flere av trosopplæringens fasetiltak til gudstjenesten. Gudstjenesteutvalget har begynt med en evaluering av ordningene som ble til i sammenheng med liturgireformen. Vi opplever og iakttar stadig større deltakelser på skolenes julegudstjenester i Skårer kirke. Kort om planer videre i arbeidsåret 2015: Skårer menighet ønsker å videreutvikle det positive arbeidet i sammenheng med trosopplæringen. Andakten på Klubben har utviklet seg så positivt at vi i 2015 vil tilby regelmessige ungdomsgudstjenester i Skårer på torsdager. Staben vurderer å arrangere en julenattgudstjeneste 2.2 Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Hovedmål Diakoniarbeidet skal formidle Guds omsorg, kjærlighet og nestekjærlighet gjennom konkrete handlinger. Diakoni innebærer å ta samfunnsansvar lokalt, nasjonalt og internasjonalt, gjennom arbeid blant svake og sårbare grupper, miljøengasjement som grønn menighet og støtte til misjons- og hjelpearbeid på internasjonalt plan. Delmål: Opprettholde og videreutvikle de gode møteplassene vi har i diakonale arbeidet Arbeide for å finansiere og etablere diakonstilling i Skårer menighet Arbeide for å etablere lokalkontor av Kirkens SOS i Borg på Romerike Etablere satsning på temadager om forbruk, rettferd og miljø Stabens rolle og arbeidsoppgaver Menigheten har pr. dato ingen diakon, men en av kapellanene har et særlig ansvar for å bidra i diakoniarbeidet. Kateket og ungdomsarbeider bidrar også i diakoniarbeidet og engasjerer konfirmantene i diakonalt arbeid. Frivilliges rolle og oppgaver Det frivillige arbeidet på dette området organiseres gjennom følgende utvalg/roller. Diakoniutvalget Grønn arbeidsgruppe Misjonsutvalget Kirkens nødhjelps kontakt (KN-kontakt) - 6 -

7 Diakoniutvalgets rolle og arbeidsoppgaver Diakoniutvalget samordner og utvikler den diakonale virksomheten i menigheten. Diakoniutvalget sørger sammen med andre frivillige også for gjennomføring av arrangementene/aktivitetene. Aktivitet Når? Formiddagstreff fredag formiddag, 8-10 ganger i året. Sommerutflukt i Juni. Juleutflukt i desember. Lørdagskafe (samarbeid med Fjellhamar menighet) lørdag formiddag, 8-10 ganger i året Diakoniens dag September Syng med oss mandag kveld, ukentlig TV-aksjonen Oktober Grønn arbeidsgruppes rolle og arbeidsoppgaver Skårer menighet er sertifisert som Grønn menighet. Grønn arbeidsgruppe har et særlig ansvar for å følge opp menighetens forpliktelser som Grønn menighet. Dette innebærer samarbeid med andre utvalg, samtaler om miljøfokus og kontakt med lokale miljøorganisasjoner. Arbeidsgruppen skal gjøre menigheten miljøengasjement kjent og øke menighetens miljøbevissthet. Aktivitet Bidrag overfor fellesrådet ang. enøk-tiltak for våre bygninger Skaperverkets dag Kollekt til Grønn Hverdag Når? løpende september årlig Misjonsutvalgets rolle og arbeidsoppgaver Utvalget ivaretar kontakt med misjonsorganisasjonene og oppfølging av menighetens misjonsprosjekt Aktivitet Misjonsmiddag Kollekt til misjonsprosjekt Innsamling til misjonsprosjekt v/misjonsgruppen Strikking for Etiopia Misjonsgudstjeneste Når? 4-6 ganger årlig årlig løpende løpende årlig KN-kontaktens rolle og arbeidsoppgaver KN-kontakten er utnevnt av menighetsrådet og har i oppgave å ta imot post fra Kirkens nødhjelp og stimulere til lokalt engasjement for Kirken nødhjelps arbeid. Konfirmantene engasjeres i fasteaksjonen. Aktivitet Informere i forbindelse med menighetens offer til Kirkens nødhjelp, og ellers formidle informasjon om KN og KNs aktiviteter til menigheten Fasteaksjonen, kontaktpunkt Når? ved behov oktober Kort oppsummering av arbeidsåret 2014: 1. Diakoni: Staben manglet i 2014 en person som var diakoniansvarlig. Dette vil endre seg når Tormod Westermoen overtar den ledige kapellanstillingen til høsten. Men til tross for manglende diakoniansvarlig ble planene for diakoni gjennomført. 2. Grønn arbeidsgruppe: Planene og forpliktelsene, som menigheten inngikk da Skårer ble grønn menighet, ble gjennomført. Det ble feiret en gudstjeneste på Skaperverkets dag, med ofring til WWF. 3. Misjon: Menigheten har igjen hatt en stor satsning på misjon og bistand. 6 misjonsmiddager ble arrangert av Skårer menighet sin misjonsgruppe, med til sammen omtrent 300 personer. I tillegg sto gruppen for to misjonsgudstjenester. Totalt klarte gruppen å samle inn ca kroner. Prosjektdelen som går på strikking av babytøy har vist seg å være populært, ikke bare i Skårer, men langt utover soknets grenser - 7 -

8 Midt i året skiftet menigheten misjonsprosjekt og organisasjon. Mens menighetens medlemmer Ellen og Bent Salmelid var i Etiopia for NLM ga Skårer sin støtte til et prosjekt i byen Ginnir, mens man senere gikk over til et prosjekt om women empowerment i Vest-Etiopia, dette prosjektet drives av NMS. Kort om planer videre i arbeidsåret 2015: Skårer menighet vil videreføre misjons- og bistandsarbeidet på samme høye nivå, men ønsker at arbeidet også blir mer synlig for barn og ungdom. Diakoniarbeidet skal styrkes og menighetens grønne profil bli tydeligere. 2.3 Trosopplæring, utvikling og fellesskap Hovedmål: Gjennom opplæring i Guds ord og møteplasser for refleksjon skal alle søkende og troende få mulighet til åndelig utvikling og økt kunnskap om kristen tro. Gjennom fellesskapsbyggende aktiviteter vil vi at alle skal føle seg hjemme i kirken Trosopplæring for døpte i alderen 0-18 år Delmål: Trosopplæring for barn og unge skal gi alle døpte mellom 0 og 18 år opplæring i kristen tro og nestekjærlighet. Vi ønsker å hjelpe unge til å finne sin identitet som kristen og lære dem å bruke bønn, nattverd, fellesskapet og Bibelens ord for å styrke og vedlikeholde sin tro. Målrettet satsning på givertjenesten med mål om finansiering av 20 % stillingsbrøk som kan tilbys menighetspedagog som giverfinansiert deltidsstilling. Stabens rolle og oppgaver Kateketen har hovedansvar for opplæring i menigheten, herunder konfirmantundervisning, i samarbeid med menighetspedagog, prester og ungdomsarbeider. Kantor og korleder støtter arbeidet gjennom sitt musikalske engasjement. Videre har menigheten etter innføring av trosopplæringsreformen ansatt en trosopplærer, som har faglig hovedansvar for den delen av arbeidet som ligger inn under dette arbeidsfeltet. Frivilliges rolle og oppgaver Aktiviteten på dette området er stor og vi ønsker å engasjere flere frivillige i gjennomføring av aktivitetene i trosopplæringsplanen. Trosopplæringsutvalgets rolle og arbeidsoppgaver Trosopplæringsutvalget har utarbeidet en trosopplæringsplan for Skårer menighet. Utvalget har, i samråd med tilsatt trosopplærer, ansvar for å vedlikeholde planen og planlegge iverksetting og for å sette opp budsjettforslag for trosopplæringsarbeidet. Aktivitet Vedlikeholde trosopplæringsplan Samarbeid med barnehager og skoler Familiekveld i kirken Når? skal være ferdig utviklet i 2015 etter plan ukentlig i skoleåret Menighetens øvrige barne- og ungdomsarbeid Menighetens barne- og ungdomsarbeid utover trosopplæringsaktivitetene, jf. pkt , er organisert gjennom BUSKMEN (Barn og Unge i Skårer MENighet)

9 BUSKMENs rolle og oppgaver Formål BUSKMEN (Barn og Unge i Skårer Menighet) skal samordne barne- og ungdomsarbeidet i Skårer menighet og være med på å skape et godt fellesskap blant barn og unge. (Visjon: Brobygger for barn og unge i Skårer menighet) Oppgaver Koordinere og drive kristent arbeid for barn og ungdom innenfor rammene av Skårer menighets virksomhet Ta ansvar for oppfølging av ulønnede medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet Ha ansvar for å søke om og fordele økonomiske midler til BUSKMENs undergrupper. Aktivitet Søndagsskolen arrangerer søndagsskole hver søndag utenom ferier og familiegudstjenester Barnekoret har korøvelser en dag i uka (utenom ferier) og deltar på familiegudstjenester m.m. Klubben arrangerer klubbkveld hver torsdag (utenom ferier) samt diverse leirer og turer Ungdomskoret øver i kirken annenhver tirsdag Arrangere årlig medarbeidersamling eller delta på menighetens medarbeiderfest Arrangere juletrefest Når? Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig i perioden jan-april og sep-des Årlig Årlig, 1.lørdag i januar Opplæring, utvikling og fellesskap for hele menigheten Delmål Gjennom opplæring og fellesskap vil vi bidra til bevisstgjøring, utvikling og fordypning i troen. Menighetens frivillige medarbeidere skal få opplæring og inspirasjon til den tjenesten de står i. Gjennom fellesskapsbyggende aktiviteter vil vi inspirere til aktivt engasjement og personlig utvikling. Utvikle konsept for og arrangere menighetsweekend. Videreutvikle vennskaplige relasjoner med menigheten i Sophienkirche i Berlin, Tyskland. Aktivitet Når? SK1900 (kveldsgudstjeneste) med kveldsmat jf. pkt 2.1 Søndagskveld 6 ganger i semesteret Kursing i arbeid med utviklingshemmede Uregelmessig, etter behov. Emnebaserte kurs og foredrag Uregelmessig, etter behov Kursing av nye menighetsråd Etter tiltredelse og etter behov Menighetsweekend 2014 Opplæring av klokkere og kirkeverter Etter behov 2.4 Musikk og kultur Hovedmål: Musikk og andre kulturtiltak skal styrke menighetens evne til å formidle kirkens budskap. Musikk- og kulturarrangementer skal inspirere og åpne for utfoldelse og mangfold i menigheten. Delmål: Legge til rette for at kor og andre musikkrefter deltar på gudstjenester og avholder konserter Kulturutveksling med andre menigheter, trosfellesskap og kulturbærere Arrangere salmekveld(er) i

10 Stabens rolle og oppgaver: Kantor har hovedansvar for musikk ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Kantor leder også kirkekoret. Det er ansatt en egen korleder for barnekor og ungdomskor. Staben er for øvrig initiativtakere og bidragsytere til ulike musikk- og kulturarrangementer. Frivillige medarbeideres rolle og oppgaver: Frivillige medarbeidere bistår kantor og korleder, samt deltar ved ulike musikk- og kulturarrangementer. Aktivitet Barnekoret se punkt 2.3. Barnekoret er en del av tiltaket familiekveld i kirken. Ungdomskoret se punkt 2.3. Ungdomskoret er en del av tiltaket familiekveld i kirken. Skårer kor forsangergruppe til noen gudstjenester hvert semester. Øvelser avtales foran hver gudstjeneste. Musikk til gudstjenester og kirkelige handlinger Andre konserter og kulturarrangementer Når? kontinuerlig med breddetiltak kontinuerlig med breddetiltak ved behov løpende etter ønske / behov Kort oppsummering av arbeidsåret 2014: Grunnet langvarig sykdom hos kantor har det vært mange vikarer innom menigheten. En konsekvens av dette var at man ikke fikk gjennomført en salmekveld, en annen at vi ikke fikk gjennomført kulturutveksling med andre menigheter og kulturinstitusjoner. Skårer kor har i løpet av 2014 deltatt på sju gudstjenester. Kort om planer videre i arbeidsåret 2015: Stabiliserer arbeidsforholdene rundt den kirkemusikalske satsningen i menigheten. Gjennomføre minst en salmekveld i Informasjon og kommunikasjon Hovedmål: Gjennom et aktivt informasjons- og kommunikasjonsarbeid vil vi gjøre kirken og menighetens arbeid synlig i nærmiljøet. Informasjonsarbeidet skal synliggjøre menighetens visjon og verdier og inspirere lokalbefolkningen til å benytte seg av det kirken har å by på. Delmål: Bruke relevante kanaler for å spre informasjon om menighetens arbeid Utvikle bruken av sosiale medier Opprettholde levende nettsider som gjenspeiler menighetens liv og virke Utarbeide og distribuere menighetsblad innen 2015 Stabens rolle og oppgaver: Stabens utarbeider og distribuerer målrettet informasjon til definerte målgrupper gjennom sitt vanlige arbeid. Kontoret vedlikeholder nettsiden. Infogruppas rolle og oppgaver: Infogruppa er rådgiver og bidragsyter overfor staben, og skal ta initiativ til etablering av menighetsblad. Aktivitet Når? Annonsering og andre informasjonstiltak løpende og ihht plan Vedlikeholde egen hjemmeside på internett Kontinuerlig Spre informasjon om arrangementer på menighetens Facebook-side Kontinuerlig Igangsette planlegging av arbeid med menighetsblad Høst

11 Arbeidsåret 2014: Informasjonsgruppen har hatt lite aktivitet gjennom arbeidsåret Hoveddrivkraften bak tanken om menighetsblad fikk grunnet høyt arbeidspress og deretter et sykdomsforløp ikke muligheten til å videreutvikle ideene bak dette som produkt, og det har ikke vært kapasitet verken i stab eller blant andre frivillige til å videreutvikle grunnkonseptet om menighetsblad. Annonsering har skjedd i henhold til planer, og menigheten har ved noen anledninger gjennom arbeidsåret 2014 også testet ut begrenset bruk av annonsering i digitale medier. Staben har benyttet menighetens Facebook-side til spredning av nyheter og til å invitere til arrangementer. Hvor mye man har benyttet dette verktøyet har vært avhengig av kapasiteten hos enkeltpersoner i staben. Kontoret har sett til at nettsiden er oppdatert med nyheter når disse er meldt inn og at aktivitetskalender er holdt oppdatert. Nettsiden har imidlertid et ubenyttet potensiale i forhold til videreutvikling så vel som bruk av de muligheter som er tilgjengelige i denne plattformen. En gjennomgående hovedutfordring er å kunne sette av tid til å lage saker og omtaler. Kort om planer videre i arbeidsåret 2015: Arbeidsåret 2015 vil først og fremst preges av at man opprettholder nåværende aktivitet på informasjonsarbeidet. Grunnet Kirkevalg og skifte av menighetsråd vil det være reduserte muligheter for satsning på dette arbeidsfeltet i arbeidsåret Grunnet fastlagte tidsfrister er det andre arbeidsområder som eventuelt må tilgodeses med ekstra ressursbruk. Endringer i aktivitetsoversikt for arbeidsområdet: Igangsetting av å planlegge menighetsblad utsettes til Ressurser og organisering Menigheten er en del av lokalsamfunnet. Av Lørenskogs ca innbyggere bor ca innenfor grensene til Skårer menighet. I soknet bor det en relativt stor andel fremmedkulturelle og innvandrere. Menighetens rolle i befolkningen er primært slik det er sagt i de overordnede mål og visjon. Den er også avhengig og preget av de spesielle karakteristika og sosiologiske strukturer som kjennetegner denne befolkningen. 3.1 Menighetsstaben Menighetsstaben består per av: Sokneprest: Ernst-Modest Herdieckerhoff Kapellan: Onesimus Jalata-Nagari Kapellan Elisabeth Kristiansen (i permisjon) Vikarprest Bjørn-David Haraldsen Kantor: Francesco Buccino (sykemeldt) Kateket: Heidi Sveås Vikar, trosopplæring: Kari Stray Nordberg (50% stilling) Korleder: Edvard Synnes (10% stilling) Selma Flood (10% stilling) Mari Uppsata (10% stilling) Musiker Jenny Ljønes (10% stilling) Knøttesangleder Live Noven (10% stilling) Ungdomsarbeider: Knut Erik Amundsen Kirketjener Ragnhild Solås Kirketjener Oskar Delgado (40% stilling) Administrasjonen utøves av ansatte ved kirkevergens kontor, samt ansatte ved menighets- og prestekontoret. Praktisk arbeid utføres av ansatte i kirken og på kirkegården

12 Utvalg Oversikt over menighetens utvalg og kontaktpersoner for de ulike aktivitetene finnes i Vedlegg 1. Utvalgenes roller er beskrevet under de respektive virksomhetsområdene i del 1. Kort oppsummering av arbeidsåret 2014: Arbeidsåret 2014 ble preget av endringer i menighetsstaben. Korleder Asbjørn Faleide Fristad, trosopplærer Sara Marie Helstad og kateket Monika Skaalerud sa alle opp sine stillinger i Skårer menighet våren Mot slutten av arbeidsåret 2014 ble det også klart at kapellan Elisabeth Kristiansen, som hadde vikariert i Fjellhamar menighet siden 2013, ville gå over i ny stilling som prostiprest fra januar Vi ønsker alle fire lykke til i sine nye stillinger, og takker Monika og Elisabeth spesielt for mange års trofast tjeneste i Skårer menighet. Grunnet sykdom har kantorsituasjonen i Skårer menighet vært ustabil gjennom det meste av arbeidsåret 2014, med hyppig bruk av vikarer. Heidi Sveås ble ansatt som ny kateket i Skårer menighet og tiltrådte kateketstillingen i november Kari Stray Nordberg kom inn som trosopplærervikar fra september 2014, og på samme tid ble lokal ungdom fra menigheten engasjert til å ivareta våre kor- og sangtilbud. Kort om planer videre i arbeidsåret 2015: I mars 2015 ble det klart at Kari Stray Nordberg kommer inn som fast ansatt menighetspedagog i 70% stilling. På samme tid ble det kjent at Tormod Westermoen blir ansatt som kapellan. Han vil starte sommeren Lokal ungdom vil følge opp kortilbudene våre frem til sommeren Stab og menighetsråd vil evaluere hvordan dette har fungert i løpet av vårsemesteret, dette med tanke på om dette er en modell vi kan tenke oss å bruke også fremover. 3.2 Menighetsrådet Tor Einar Ljønes leder (til november 2014) Reidun Kværnum nestleder (til november 2014, leder (fra november 2014) Odd Gunnar Norum nestleder (fra november 2014) Nils Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja Irene Kaldhol Oda Josefine Noven (vårsemesteret 2014) Elin Hageland (vårsemesteret 2014) Alexandra Jacob Jarle Edgar Gausen (vara) Leif Arne Klemetsen (vara) Sokneprest Ernst-Modest Herdieckerhoff Saksbehandler Olav Bjørnsen Tor Einar Ljønes (vara Odd Gunnar Norum) og Rune Wennevold (vara Alexandra Jacob) er menighetens representantar i Lørenskog kirkelige fellesråd. Oda Noven og Elin Hageland trådte ut av menighetsrådet etter vårsemesteret i 2014, begge fordi de flyttet ut av Skårer sokn

13 Menighetsrådsleder Tor Einar Ljønes ble akutt syk den 2. september Etter avtale fratrådte han som leder ved valg av menighetsrådsleder for perioden november 2014 oktober Reidun Kværnum ble valgt som ny leder, Odd Gunnar Norum ble ny nestleder. Viktige fokusområder for menighetsrådet i 2015: - Støtte og oppfølging vedrørende implementering av trosopplæringsreformen - Arbeide for å bedre menighetens økonomi og likviditet - Styrke samhandling mellom rådsstrukturen, menighetens fast tilsatte og alle frivillige - Gjennomføre Kirkevalget 2015 på en god måte 3.3 Internt arbeidsmiljø for frivillige medarbeidere Hovedmål Alle skal føle seg velkommen og ønsket som bidragsytere i menigheten. De frivillige medarbeiderne skal føle seg sett og verdsatt for den jobben de gjør. Delmål: Bruke aktivt menighetens møteplasser for å se og ta godt i mot med nye mennesker i menigheten, slik at de ser at de kan delta og engasjere seg på sine egne premisser (eks. kirkekaffe, barne- og ungdomsaktiviteter) Utvikle et opplegg for medarbeidersamtaler med gruppeledere og andre sentrale personer, og gjennom medarbeidersamtaler sikre at frivillige ledere av menighetens aktiviteter har den støtten de trenger i arbeidet. Det er en målsetning at dette opplegget er utviklet innen utgangen av 2014 Rekruttere nye frivillige medarbeidere Aktivitet / tiltak Ansvarlig Når? Vedlikeholde oversikt over alle frivillige medarbeidere Menighetskontoret løpende Arrangere medarbeiderfest i samarbeid med Buskmen Menighetsrådet Høst Gi en synlig takk når medarbeidere slutter etter minst 5 års tjeneste MR etter innspill fra gruppeledere og Ved behov Gjennom medarbeidersamtaler sikre at frivillige ledere av menighetens aktiviteter har den støtten de trenger i arbeidet stab Staben Årlig fra 2015 Årlig fra 2016 Kort oppsummering av arbeidsåret 2014: Kontoret har, i så stor grad det har vært praktisk mulig, ajourført navnelister over frivillige medarbeidere. Dette er dog et arbeid hvor man er avhengige av at de som driver de forskjellige aktivitetene har svært god oversikt. Medarbeiderfesten ble avholdt 1. søndag i september. Samarbeidet omkring festen fungerte godt, men rammene rundt festen var ikke helt optimale denne gang. Menighetsrådet har fulgt opp innspill på å takke av frivillige medarbeidere, når dette har blitt varslet. Medarbeidersamtaler for gruppeledere har så langt ikke kommet i system i voksenmenigheten. I barneog ungdomsarbeidet har man hatt et opplegg på dette i noe tid. Kort om planer videre i arbeidsåret 2015: Kontoret vil fortsatt følge opp medarbeiderlister, i nært samarbeid med menighetsstaben. Menighetsrådet og Buskmen vurderer å endre opplegget rundt medarbeiderfest, og skal sette ned en arbeidsgruppe som skal utrede dette nærmere. Frivillige medarbeidere som slutter etter minst 5 års tjeneste vil følges opp når dette varsles

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

KIRKELIG FELLESRÅD. Fellesrådet 2012. Fellesrådets underutvalg

KIRKELIG FELLESRÅD. Fellesrådet 2012. Fellesrådets underutvalg 2 INNHOLD Innledning s. 2 Kirkelig Fellesråd s. 3 Fellesrådet 2012 s. 3 Fellesrådets underutvalg s. 3 Organisering og samarbeidslinjer s. 6 Forholdet mellom menighetsråd og fellesråd s. 6 Forholdet mellom

Detaljer

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsmelding 2013 Grinilund menighet

Årsmelding 2013 Grinilund menighet Årsmelding 2013 Grinilund menighet Side 1 av 8 Menighetens visjon og mål Menighetsrådet har vedtatt en visjon for perioden 2011-2014 som særlig vektlegger ønsker for det nye kirkebygget: Grinilund kirke

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Kirkelig Fellesråd i Trondheim Kirkelig Fellesråd i Trondheim Årsrapport for 2003 Innholdsfortegnelse 1 Forord 4 1.1 Utviklingstrekk for 2003 4 2 Råd og utvalg 5 3 Medlemsoversikt 8 4 Økonomi 10 4.1 Lovgrunnlaget, forskriften 10 4.2

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer