BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:"

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: Tidspunkt: kl og kl Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra (følger vedlagt) Kl : Orienteringer fra Kjerringøy lokalutvalg og Innstranda bydelsutvalg. Saksliste Saksnr Innhold PS 08/82 Reguleringsplan for Tverlandet pukkverk. (Utsatt fra forrige møte). PS 08/83 Søknad om arrangement av Norgesmesterskap i friidrett junior 2009 PS 08/84 Kjøp av gjennomgangsboliger PS 08/85 Hunstad kirke - Oppfølging av bystyrets vedtak PS 08/86 Mulighet for stenging av Glasshuset - vurdering PS 08/87 edemokrati i Bodø kommune PS 08/88 Bodø kulturhus KF. Tertialrapport 1/2008 PS 08/89 Bodø Spektrum KF. Tertialrapport 1/2008 PS 08/90 Bodø havn KF. Tertialrapport 1/2008 PS 08/91 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2008 med budsjettregulering PS 08/92 Tertialrapport 1/2008 med budsjettregulering PS 08/93 Perspektivmedling Utfordringer og løsningsmuligheter. PS 08/94 Prosjekt " tettere individuell oppfølging" (TIO)

2 PS 08/95 PS 08/96 PS 08/97 PS 08/98 PS 08/99 PS 08/100 PS 08/101 PS 08/102 PS 08/103 PS 08/104 PS 08/105 PS 08/106 PS 08/107 PS 08/108 PS 08/109 PS 08/110 PS 08/111 PS 08/112 PS 08/113 PS 08/114 PS 08/115 PS 08/116 Sinus - framtidig drift Bratt'n Aktivitetspark - videreføring Saksnr. utgår. Endring av vedtekter Bodø ungdomsråd Kunnskapsløftet - kompetansehevingsprogrammet. Evaluering av aktiviteten skoleåret og videreføring i Bodø kommune - nordområdesatsing. Kulturbygg i Nerbyen. Rammer for (ny arkitektkonkurranse) begrenset prosjektkonkurranse. Reguleringsplan for Junkerveien 63. Planutvalgets innstilling ettersendes. Forslag til reguleringsplan for Støver Øst fase 1 Planutvalgets innstilling ettersendes.. Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvidelse av City Nord. Planutvalgets innstilling ettersendes. Forslag til kommunedelplan for Rønvik/Saltvern. Planutvalgets innstilling ettersendes. Reguleringsendring for felt F3, Bodø havn. Planutvalgets innstilling ettersendes. Norsk Jektefartsmuseum- tilråding om lokalisering av Anna Karoline. Planutvalgets innstilling ettersendes. Reguleringsplan for massetak Hogndalen, del av GBnr 95/2. Planutvalgets innstilling ettersendes. Reguleringsplan for Klettneset, Skjerstad. Planutvalgets innstilling ettersendes. Reguleringsplan for fortau i Børtindgata fra kryss Olav V gate til Hålogalandsgata med tilhørende bestemmelser. Planutvalgets innstilling ettersendes. PS 08/54 Reguleringsendring samt bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn. Krav om lovlighetskontroll. Justert forslag til reguleringsendring for Bergtun boligfelt. Planutvalgets innstilling ettersendes. NAV Bodø - etablering av brukerutvalg Rabattordning for SFO og barnehage - vedtektsendring og betalingssatser Nytt orgel Bodø domkirke. Kostnadsrammer og finansiering Interpellasjoner FO 08/6 Interpellasjon - åpen dialog og verdidebatt - Terje Cruickshank (V) FO 08/7 Interpellasjon - uadressert reklame-et miljøproblem Morten Melå (AP) FO 08/8 Interpellasjon - beredskap for brann - Terje Cruickshank (V)

3 PS 08/117 Referatsaker RS 08/14 Ad sak 08/73 Reguleringsplan for Tverlandet pukkverk RS 08/15 Skjenking ved overgang til sommer- og vintertid RS 08/16 Melding til Bystyret Kompetanseplan for mig. ped. feltet i Bodø RS 08/17 Opprettelse av innsatsteam i Bodø Bodø, 11. juni 2008 Odd-Tore Fygle (AP) Ordfører Linda K. Storjord formannskapssekretær

4 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /5961 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/13 Tverlandet lokalutvalg /16 Komite for plan, næring og miljø /46 Planutvalget /13 Tverlandet lokalutvalg /62 Planutvalget /73 Bystyret /82 Bystyret Reguleringsplan for Tverlandet pukkverk. Sammendrag Det foreligger ny, revidert reguleringsplan for Tverlandet pukkverk med tilhørende reguleringsbestemmelser og støykart. Bergvesenet godkjente konsekvensutredningen for tiltaket Tverlandet pukkverk I utredningen foreligger det en liste med avbøtende tiltak som er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Det foreligger ingen innsigelser til planen. Alle offentlige instanser som har uttalt seg, har ingen merknader til oppstart av ny drift av tiltaket. Reguleringsbestemmelsene er i henhold til lov og forskrifter for drift av pukkverk. Det er blant berørte beboere på Tverlandet stor motstand mot ny drift i pukkverket. Beboerne viser til at driften påfører de vesentlige støv- og støyproblemer. Det foreligger nå klare grenser for driften av pukkverket både når det gjelder støv- og støynivåer. Men det er liten tillit fra beboerne i området til at tiltakshaver vil drive pukkverket i henhold til de bestemmelser som er gitt til reguleringsplanen. Det er opp til tiltakshaver å vise gjennom den nye driften at pukkverket kan drives innenfor rammene av gjeldende regelverk. Som konklusjon vurderes saken slik at det kan gis tillatelse til ny drift av Tverlandet pukkverk. Driften må imidlertid følges opp med jevnlige tilsyn og driften må dokumentere alle forhold ved driften, jfr. reguleringsbestemmelsene. Vesentlige avvik vil kunne føre til inndragning av driftstillatelsen. Etter 1 års drift bør det gjennomføres en evaluering og rapportering av driften av pukkverket med informasjon om dette til de berørte beboerne på Tverlandet og til Bodø kommune. Saksopplysninger Forslag til reguleringsplan for Tverlandet pukkverk var første gang ute til offentlig ettersyn høsten Det ble fremmet innsigelse til planforslaget fra Fylkesmannen i Nordland og fra

5 Reindriftsforvaltningen i Nordland. I samme tidsperioden var også konsekvensutredningen tilknyttet planforslaget ute til høring. Bergvesenet var ansvarlig myndighet for denne delen av plansaken. Bystyret behandlet konsekvensutredningen i sak 06/169. Bergvesenet godkjente konsekvensutredningen og utarbeidet sluttdokument datert Det ble i sluttdokumentet tatt inn behov for oppfølging, avbøtende tiltak og utarbeiding av miljøoppfølgingsprogram. Oppsummering av dokumentet følger vedlagt. Innsigelsene til første forslag til reguleringsplan ble fremmet fra Fylkesmannen pga at plankartet ikke viste støysoner i henhold til retningslinje T-1442 om støy i arealplanleggingen. Innsigelsen kunne trekkes dersom beregnede støysoner blir vist på plankartet. Innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen var hjemlet i at utvidelsen av pukkverket østover ville stenge en trekklei for rein. Det ble uttalt at planen kan aksepteres dersom planområdet begrenses i østlig retning. Tiltakshaver ble orientert om høringen og byplankontert ba i sin oppsummering av høringen at planforslaget kunne tas opp til ny behandling dersom det ble gjennomført endringer som anført i brev av Planutvalget ble i referatsak 07/08 orientert om framdrift og behandling av saken. Bodø kommune fikk i juli 2007 nytt forslag til reguleringsplan fra tiltakshaver/utreder. Planforslaget er endret i henhold til innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen ved at planområdet for massetak er redusert mot øst. Det er utført ny støyrapport og det foreligger et resultantkart med støysoner som skal følge reguleringsplankartet. Revidert planforslag har vært ute på høring i høsten 2007 med høringsfrist Pga henvendelser fra Tverlandet er sluttbehandlingen av saken utsatt til etter at det nye Tverlandet lokalutvalg ble konstituert. Det foreligger høringsuttalelse fra lokalutvalget datert Totalt er det mottatt 15 høringsuttalelser. Begge innsigelsene til forrige planforslag er trukket. Tiltakshaver opplyser at de har fått kontrakt på leveranser til ny rv 17 og planlegger oppstart av ny drift i mai Planutvalget var på befaring Beskrivelse av tiltaket. Tiltakshaver i uttaket og oppdragsgiver for utarbeidelse av reguleringsplanen er Atle Mathiassen AS (AMAS). Bedriften ble i 2005 oppkjøpt av Gunnar Holth Grusforretning AS på Kongsvinger. Parallelt med oppkjøpet ble konkursboet etter Fjellteknikk AS i Løding kjøpt. AMAS er i dag en bedrift med ca. 15 ansatte med en omsetning på mill kr. pr. år. Forventet omsetning i 2006 var 30 mill. Selskapet har 2 faste brudd, ett i Sortland kommune og i Løding i Bodø samt en mobil enhet. Utvidelsen av Tverlandet pukkverk vil dekke et areal på 110 dekar og romme et uttaksvolum på ca. 3,1 mill m³. Området er i gjeldende kommuneplan vedtatt avsatt til råstoffutvinning. Det foreligger ingen reguleringsplan for området. Tidligere driver Fjellteknikk Bodø AS ble i 2003 gitt midlertidig driftstillatelse inntil reguleringsplan, konsekvensutredning og endelig driftsplan var vedtatt. Dispensasjonen var gyldig ut Firmaet gikk konkurs og ny tiltakshaver, Atle Mathiassen AS kjøpte uttaket og utarbeidet ny midlertidig driftsplan. Denne ble godkjent og gjaldt ut Firmaet har drevet midlertidig på Hunstad det siste året. Bemanningen har bestått av ca. 6 personer. NGU har klassifisert forekomsten av byggeråstoff på Tverlandet som meget viktig. Planforslaget.

6 Planområdet består av ca. 330 dekar og inneholder følgende formål: Offentlig trafikkområde, fareområde, spesialområder for privat veg, skjermingsbelte og massetak, kombinerte formål for massetak/kjøreveg og skjermingsbelte/kjøreveg. Uttaket skal drives i 5 etapper og området for massetak består av ca. 104 dekar. (se vedlagte uttaksplan) Etappe 1 er en fortsettelse av eksisterende uttak mot sør med årlig uttaksvolum på m³ og strekker seg fram til ca Etappe 2 fortsetter vider mot sør og danner avslutningen mot sør i ca Etappe 3 ligger mot øst og tar hensyn til planlagt ny tunnel for rv. 80. Avsluttes ca Etappe 4 blir en utvidelse av etappe 3 mot sør og vil strekke seg fram mot Den siste etappen er en utvidelse av etappe 4 mot sør. Arbeidet med denne etappen vil strekke seg fram til ca Etter at etappe 5 er avsluttet, skal uttaket avsluttes og istandsettes i henhold til plan for avsluttet uttak. Ellers skal det etter at hver uttaksetappe er avsluttet tilplantes og tilsås. Årlig uttaksmengde vil til enhver tid være avhengig av etterspørselen i markedet. Før oppstart av ny drift i massetaket må det foreligge godkjent reguleringsplan. Konsekvensutredningen er allerede godkjent. Bergvesenet skal godkjenne driftsplan og Bodø kommune må godkjenne miljøoppfølgingsprogram. Videre må det foreligge utslippstillatelse etter forurensningsloven. Vurderinger Konsekvensutredningen er godkjent av Bergvesenet, men det ble påpekt både av Bergvesenet og av flere høringsuttalelser at utredningen har noen svakheter. Dette gjelder særlig for tema støv. I og med at driften i uttaket ble avsluttet og flyttet til Hunstad, var det ikke mulig å få foretatt nye, gode tilleggsutredninger på støv. Dette problemet er forsøkt ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. Det er kommet noen svært kritiske uttalelser fra 2 velforeninger og fra Tverlandet lokalutvalg om driften av pukkverket og de plagene denne medfører. Tverlandet lokalutvalg har uttalt at de ikke ønsker ny drift i massetaket. Dersom reguleringsplanen ikke vedtas, vil anlegget bli stående slik det er i dag. Gjennomgang av de forskjellige temaer i konsekvensutredningen og oppfølgingen av dette. Løsningen av innsigelsene: Det ble gjennomført en felles befaring med deltakere fra viltnemnda, Statens vegvesen, Reindriftsforvaltningen, reineier og fra Byplankontoret november Her kom vegvesenet fram til at den beste løsningen for rv 80 var å legge vegen i en tunnel parallelt med jernbanetunnelen. Ved at massetaket blir begrenset mot øst, vil tunneltaket kunne fungere som en trekkvei både for rein og elg mellom Naurstad og Tverlandet. Det er i dag et stort problem med flere påkjørsler både av rein og elg i dette området. Vegløsningen er en del av kommunedelplan for rv 80 Naurstadhøgda- Thallekrysset. Reindriftsforvaltningen har ingen merknader til revidert planforslag. Innsigelsen fra Fylkesmannen var av mer teknisk art da støyberegningene ikke var vist i henhold til retningslinjen for behandling av støy i arealplansaker. I og med at planforslaget er redusert i omfang, foreligger det også en ny støyberegning. Støysonenes utstrekning går utenfor planområdet og det er derfor etter avtale med fylkesmannen utarbeidet et såkalt resultantkart for støy som viser rød og gul støysone. Dette kartet skal følge reguleringsplankartet. Støysonekartet viser at eksisterende bebyggelse ikke er berørt av gul støysone.

7 Støv. Støvproblematikken er et sentralt tema ved driften av pukkverket. Det er støvproblemene som opptar de berørte beboerne mest. Det er i reguleringsbestemmelsene satt grenser for hvor mye støv som kan slippes ut fra bedriften. Det er satt krav om fortløpende målinger fra ny driftsstart. Konsekvensutredningen omhandlet støv, men målestasjonen for støv sto sannsynligvis på en lite representativ plass og i tillegg ble målingene utført i et tidspunkt med vestavær og delvis noe nedbør. Siden støvproblemene er størst ved østavær, da både dette er en framherskende vindretning og at pukkverket ligger øst for bebyggelsen, burde støvmålingene vært gjennomført i en periode med representativt vær. Gjennom høringen av konsekvensutredningen ble dette tatt opp av mange, men siden driften av pukkverket ble flyttet ut, var det ikke mulig å få gjennomført en tilleggsutredning for støv. For å imøtekomme dette, er det satt som krav fra Bergvesenet under avbøtende tiltak at det skal gjennomføres støvmålinger. Dette er også tatt inn i reguleringsbestemmelsenes pkt og Videre er det tatt inn i bestemmelsenes om miljøoppfølgingsprogram og under pkt om avbøtende tiltak. Miljøoppfølgingsprogrammet skal inneholde rutiner for måling av støv. Dersom tiltakshaver ikke kan dokumentere støvmålinger som viser at de holder seg under kravet satt i reguleringsbestemmelsene, vil tilsynsmyndigheten kunne kreve stans av driften i massetaket, enten midlertidig eller permanent. I høringsuttalelsen fra Furuhaugen velforening påstås det bl.a følgende (hele uttalelsen følger som trykt vedlegg): Kommuneoverlegens måling har vist at svevestøvet fra pukkverket er kreftframkallende. Kommuneoverlegen er bedt om å kommentere dette og sier følgende i uttalelse datert : 1. Kommuneoverlegen har ikke foretatt egne målinger av svevestøv i området. 2. Vi har i vår uttalelse gjennomgått og lagt til grunn de målinger som er utført av Molab. I denne rapporten er svevestøv angitt i g/m3. 3. Vi har i vår uttalelse anført at nye målinger bør foretas i den vindretningen (østlig) som vil føre mest støv mot de nærmeste boligområdene. Denne vindretningen ser også ut til å være den mest fremherskende. 4. Vi kan ikke se at kommuneoverlegen har uttalt at det aktuelle svevestøv er kreftfremkallende. Slike påstander kan vi heller ikke finne i uttalelsen fra arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN, datert Støy. Det er ingen eksisterende bebyggelse som ligger innenfor verken rød eller gul støysone. Det vises til krav om støy i bestemmelsenes pkt Under avbøtende tiltak er det tatt inn at tiltakshaver må gjennomføre reelle målinger for å verifisere støyberegningene. Det er også satt krav om måling av rystelser i henhold til krav satt i Norsk Standard. Andre høringsuttalelser: Krav fra Jernbaneverket og Statens vegvesen om drift er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Det samme gjelder for framtidig flytting av kraftlinjen gjennom planområdet. Så vidt som mulig er det søkt å ta hensyn til alle innspill i saken om krav i forhold til driften av tiltaket. Det foreligger ingen formelle forhold som tilsier at planforslaget ikke kan godkjennes slik det foreligger i dag. Andre forhold. Kommunalteknisk kontor som tilsynsmyndighet, har foretatt befaring av driften ved Tverlandet pukkverk. I perioden er det få avvik. Det er foretatt noen sprenginger utenom tillatte tider som det er skrevet avviksrapport på. Det er skiftet ansvarlig entreprenør for sprengning. Det er notert i

8 befaringsrapport at vannforbruket er lavt (dvs det er muligens brukt for lite vann til støvdemping). Det er ingen vesentlige avvik i rapportene fra denne driftsperioden. Konklusjon og anbefaling Det foreligger ny, revidert reguleringsplan for Tverlandet pukkverk med tilhørende reguleringsbestemmelser og støykart. Bergvesenet godkjente konsekvensutredningen for tiltaket Tverlandet pukkverk I utredningen foreligger det en liste med avbøtende tiltak som er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Det foreligger ingen innsigelser til planen. Alle offentlige instanser som har uttalt seg, har ingen merknader til oppstart av ny drift av tiltaket. Reguleringsbestemmelsene er i henhold til lov og forskrifter for drift av pukkverk. Tiltakshaver må ha godkjent driftsplan før oppstart av ny drift av pukkverket. Videre må det være utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram for driftsstart. Dette innebærer at måleutstyr for støv og støy skal være montert ved driftsstart. Tiltakshaver må ved kontroller av driften av anlegget, kunne legge fram dokumentasjon på alle forhold som reguleres av bestemmelsene i planforslaget. Dersom støvnivåene kommer over tillatt nivå, vil Bodø kommune be Bergvesenet trekke tilbake driftstillatelsen enten midlertidig eller permanent. Det er blant berørte beboere på Tverlandet stor motstand mot ny drift i pukkverket. Beboerne viser til at driften påfører de vesentlige støv- og støyproblemer. Det foreligger nå klare grenser for driften av pukkverket både når det gjelder støv- og støynivåer. Men det er liten tillit fra beboerne i området til at tiltakshaver vil drive pukkverket i henhold til de bestemmelser som er gitt til reguleringsplanen. Det er opp til tiltakshaver å vise gjennom den nye driften at pukkverket kan drives innenfor rammene av gjeldende regelverk. Som konklusjon vurderes saken slik at det kan gis tillatelse til ny drift av Tverlandet pukkverk. Driften må imidlertid følges opp med jevnlige tilsyn og driften må dokumentere alle forhold ved driften, jfr. reguleringsbestemmelsene. Vesentlige avvik vil kunne føre til inndragning av driftstillatelsen. Etter 1 års drift må det gjennomføres en evaluering og rapportering av driften av pukkverket med informasjon om dette til de berørte beboerne på Tverlandet og til Bodø kommune. Forslag til innstilling: 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Bodø bystyre Reguleringsplan for Tverlandet pukkverk datert med tilhørende reguleringsbestemmelser sist revidert og resultantkart for støy datert Bystyret forutsetter at det foretas jevnlige tilsyn med driften. Brudd på reguleringsbestemmelsene eller driftstillatelsen vil kunne føre til at Bodø kommune krever stans i driften. 3. Bystyret ber om at tiltakshaver legger fram en evaluering og rapport av driften etter 1 års drift. Henrik K. Brækkan kommunaldirektør Svein Blix rådmann Jørn Roar Moe byplansjef

9 Saksbehandler: Annelise Bolland Trykte vedlegg: (til bystyret ) Oppsummering av høringsuttalelser. Forslag til reguleringsplankart og tilhørende støysonekart. Forslag til reguleringsbestemmelser. Høringsuttalelser fra: - Furuhaugen velforening datert Komuneoverlegen datert med vedlegg fra Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS - Tverlandet lokalutvalg datert Fylkesmannen i Nordland datert Uttaksplan Oppsummering av sluttdokumentet for konsekvensutredningen. Oppfølging av planutvalgets vedtak PS 08/46 om Tverlandet pukkverk. Brev fra Bergvesenet, datert Brev fra Atle Mathiassen AS, datert Utrykte vedlegg. Sluttdokument konsekvensutredningen. Planutvalgets referatsak 07/08 i møte Øvrige høringsuttalelser. Høringsdokument. Bystyrets sak 06/069. Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den : Forslag Rolf A. Naurstad (AP) Komiteen for plan, næring og miljø anbefaler at planutvalget avviser forslaget til reguleringsplan for Tverlandet pukkverk. Avslaget begrunnes i den store usikkerheten befolkningen i området opplever og størrelsen på inngrepet. Votering Ved alternativ votering mellom innstillingen og Naurstads forslag ble sistnevnte vedtatt mot 3 stemmer (FRP). Komiteen for plan, næring og miljøs anbefaling: Komiteen for plan, næring og miljø anbefaler at planutvalget avviser forslaget til reguleringsplan for Tverlandet pukkverk. Avslaget begrunnes i den store usikkerheten befolkningen i området opplever og størrelsen på inngrepet. Planutvalgets behandling i møte den : PNM-komitèens anbefaling, av ble omdelt. PNM-komitèens anbefaling ble lagt til grunn for Planutvalgets behandling.

10 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Bodø bystyre Reguleringsplan for Tverlandet pukkverk datert med tilhørende reguleringsbestemmelser sist revidert og resultantkart for støy datert Bystyret forutsetter at det foretas jevnlige tilsyn med driften. Brudd på reguleringsbestemmelsene eller driftstillatelsen vil kunne føre til at Bodø kommune krever stans i driften. 3. Bystyret ber om at tiltakshaver legger fram en evaluering og rapport av driften etter 1 års drift. Fellesforslag: Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere opplysninger og utsettes til neste møte. Administrasjonen bes undersøke tilgang på pukkleveranser i regionen og konsekvenser for opprydding m.v. ved ett eventuelt nei til konsesjon. Votering: Fellesforslaget ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere opplysninger og utsettes til neste møte. Administrasjonen bes undersøke tilgang på pukkleveranser i regionen og konsekvenser for opprydding m.v. ved ett eventuelt nei til konsesjon. Tverlandet lokalutvalgs behandling i møte den : Lokalutvalget mener det er formelle feil i saksframlegget. Det forfattes en uttalelse som også blir presentert i Plan, næring og miljøkomiteen s møte den 03. april Ansvarlige. Jan Ivar vorren og Evy jeremiassen. Sekretær melder inn taletid i komiteen. Planutvalgets behandling i møte den : Rådmannens forslag til innstilling: 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Bodø bystyre Reguleringsplan for Tverlandet pukkverk datert med tilhørende reguleringsbestemmelser sist revidert og resultantkart for støy datert Bystyret forutsetter at det foretas jevnlige tilsyn med driften. Brudd på reguleringsbestemmelsene eller driftstillatelsen vil kunne føre til at Bodø kommune krever stans i driften. 3. Bystyret ber om at tiltakshaver legger fram en evaluering og rapport av driften etter 1 års drift. Barnerepresentanten vil anføre:

11 God skjerming bør generelt være et krav til all næringsvirksomhet, og særlig om de har nærhet til bebyggelse eller alminnelig ferdsel. Det har også med barns trivsel og sikkerhet å gjøre. I tilfellet med Tverlandet pukkverk, ber barnerepresentanten om at man vurderer ytterligere skjerming i form av jord-/steinvoller i tillegg til beplantning mot alle berørte områder, og at det settes en frist for ferdigstillelse av disse. Dette kan bidra til å redusere både støv og støy samt gi et bedre landskapsinntrykk. Forslag: Eirik Sivertsen (AP): Tillegg til innstillingens pkt. 2, siste setning:., midlertidig eller varig stans. Tillegg til innstillingens pkt.2: Det skal etableres en ordning med en fast kontaktperson/et kontaktpunkt i kommunens administrasjon i perioden med prøvedrift. Nytt pkt. 4: Bystyret forutsetter at det stilles garanti for økonomiske midler til opprydding i henhold til reguleringsbestemmelsen ved stopp i driften etter en konkurs eller lignende, før driften iverksettes. Votering: Innstillingens pkt. 1 ble tiltrådt enstemmig. Sivertsens tillegg til pkt. 2 og nytt pkt. 4 ble tiltrådt enstemmig.

12 Planutvalgets innstilling: 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Bodø bystyre Reguleringsplan for Tverlandet pukkverk datert med tilhørende reguleringsbestemmelser sist revidert og resultantkart for støy datert Bystyret forutsetter at det foretas jevnlige tilsyn med driften. Brudd på reguleringsbestemmelsene eller driftstillatelsen vil kunne føre til at Bodø kommune krever stans i driften, midlertidig eller varig stans. Det skal etableres en ordning med en fast kontaktperson/et kontaktpunkt i kommunens administrasjon i perioden med prøvedrift. 3. Bystyret ber om at tiltakshaver legger fram en evaluering og rapport av driften etter 1 års drift. 4. Bystyret forutsetter at det stilles garanti for økonomiske midler til opprydding i henhold til reguleringsbestemmelsen ved stopp i driften etter en konkurs eller lignende, før driften iverksettes. Bystyrets behandling i møte den : Forslag Eirik Sivertsen (AP) Bystyret utsetter behandlingen av reguleringsplan for Tverlandet pukkverk. Saken ansees ikke som tilstrekkelig opplyst, og bystyret ber om at det redegjøres for hva som ligger i kravene i Norsk Standard NS-8141 og NS Votering Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak Bystyret utsetter behandlingen av reguleringsplan for Tverlandet pukkverk. Saken ansees ikke som tilstrekkelig opplyst, og bystyret ber om at det redegjøres for hva som ligger i kravene i Norsk Standard NS-8141 og NS-8176.

13 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 02/9766 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/74 Formannskapet /83 Bystyret Søknad om arrangement av Norgesmesterskap i friidrett junior 2009 Sammendrag Bodø Friidrettsklubb søker ved brev av om arrangement av norgesmesterskapet for juniorer 19 år og 22 år i Arrangementet forutsetter at friidrettsanlegget i Mørkvedlia har på plass nødvendig utstyr og har fått nødvendige utbedringer og tilpasninger. Tilleggskostnadene utover allerede finansierte tiltak beregnes til ca. kr for nødvendig utstyr og kr for anleggstiltak. Saksopplysninger Ferdigstillelse for dagens stevner og konkurranser Friidrettsanlegget er sertifisert for nasjonale konkurranser men mangler en del arrangementutstyr og anlegget krever en del endringer og justeringer. Dette delvis p.g.a. endrede regler og fordi anlegget ikke er ferdigstilt. Kulturkontoret har satt av kr i år for å komplettere arrangementsutstyr. Utover dette er det behov for ytterligere ,- for å skaffe utstyret som ikke lett kan leies, som resultattavler, til det enkelte arrangement. Utstyret vil høre til friidrettsanlegget og vil være kommunes eiendom. I hovedsak er det behov for utstyr til hoppøvelser og utstyr til å ta vare på mattene. Enkelte deler av arrangementsutstyret kan leies som f. eks. resultattavler. Følgende utstyr trenges: Utstyr til friidrett Hoppeutstyr måleutstyr diverse stativer Fullføring av manglende anleggselementer, tribuner og asfaltering, er ikke med som en forutsetning for arrangementet, men en selvfølgelig oppfølging av fullføring av anlegget med tanke på større arrangementer. Oppstart av arbeide med av tribunen er det avsatt kr ,- på årets driftsbudsjett. For å få denne helt ferdig mangler det ,-. Manglende asfalt rundt indre gjerdet forringer det viktigste elementet i anlegget, løpebanen. Å asfaltere de nødvendige arealene rundt banen og foran tribunene er beregnet å koste kr ,-. Det må åpnes en port for å forlange oppløpet til spydkast. Dette arbeidet er beregnet til kr ,-. anleggsdeler

14 tribune fullføring asfaltering rundt indre gjerde asfaltering foran tribunen port i gjerdet sum Framtidig behov I tillegg til ovennevnte anskaffelser og utbedringer vil anlegget trenge arrangementshus og lagerplass for å få en endelig rasjonell drift og for å kunne ta i mot viktige arrangementer (blant annet evt. Europeiske ungdomsleker). Dagens løsning med løse konteinere for lagring av utstyr fungerer dårlig for brukerne og driftsmannskapet og ødelegger det generelle utrykket. Arrangementsbygningen ville ha de fasilitetene som ikke kan løses i Mørkvedhallene etter friidrettens krav for arrangementspersonell, dommere og kontrollørene. Det er satt av en tomt med ferdig sprengt grunn til et hus på 120m2. Denne vil kunne romme de viktigste funksjonene. De totale kostnadene er ikke utredet, men en må regne med investeringer rundt 4 mill. kroner. Framtidig behov lagerbygg for utstyr arrangementsbygg flytting av tidtakerhus Vurderinger Friidrettsanlegget i Mørkvedlia er det eneste anlegget i Bodø kommune hvor det kan arrangeres nasjonale og internasjonale konkurranser innen friidrett. For idrettens utvikling, skoleidretten og som arena for utdanningsinstitusjonene er anlegget sentralt. For de omsøkte Europeiske ungdomslekene vil det følge et krav om at disse tiltakene er gjennomført. Oppgradering av anlegget er tatt med til søknaden til KD. Bodø Friidrettsklubb har i brev av fått tildelt mesterskapsarrangementet under forutsetning at Bodø kommune bekrefter innen tiltak som sikrer at nødvendig arrangementsutstyr er på plass til mesterskapet. Det er prisverdig av idrettsklubben å påta seg av et slikt stort arrangement. Det er viktig for rekruttering for friidretten i kommunen, det er viktig for opprettholdelse av arrangementskompetansen og det er med å øke bruken av friidrettsanlegget i Mørkvedlia. Av den grunn er viktig at kommunen finner økonomiske midler til å anskaffe arrangementsutstyr samt foreta nødvendig asfaltering og fullføre tribunen. Totalt er behovet for nye midler kr ,- for arrangementsutstyr og kr ,- for anleggstiltak. Det står avsatt kr ,- på bundne fond. Dette er innkomne spillemidler(tippemidler) for Mørkvedlia friidrettsanlegg hvor kommunen tidligere har forskuttert utgifte, slik at midlene kan omdisponeres. Regnskapet for byggeprosjektet er avsluttet. Det foreslås at samlet kr ,- dekkes med å disponere denne fondsposten. Forslag til innstilling Oppfølgingen av søknaden fra Bodø Friidrettsklubb med finansiering av utstyr og anleggstiltak for kr ,- utover budsjettet i Mørkvedlia friidrettsanlegg foreslås dekket av bundne investeringsfond fra prosjekt 9516 Tippemidler.

15 Saksbehandler: Matti Jäntti Svein Blix rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Utrykte vedlegg: Brev fra Bodø Friidrettsklubb dater Brev fra Norges Friidrettsforbund datert Formannskapets behandling i møte den : Votering Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling Oppfølgingen av søknaden fra Bodø Friidrettsklubb med finansiering av utstyr og anleggstiltak for kr ,- utover budsjettet i Mørkvedlia friidrettsanlegg foreslås dekket av bundne investeringsfond fra prosjekt 9516 Tippemidler.

16 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 07/ Saksnummer Utvalg Møtedato 08/85 Formannskapet /84 Bystyret Kjøp av gjennomgangsboliger for flyktninger, økonomisk og sosialt vanskeligstilte brukere. Sammendrag Bodø kommune kjøper flere kommunale gjennomgangsboliger for bosetting av flyktninger, økonomisk og sosialt vanskeligstilte brukere i 2008 for inntil 17,0 mill. kr. Saksopplysninger Bystyret har vedtatt mottak av inntil 70 flyktninger pr. år t.o.m I tillegg kommer familiegjenforeninger, slik at gjennomsnittlig bosetting ligger på personer pr. år. For å utnytte kommunale investeringer i boliger best mulig, ønsker Flyktningkontoret å styre mottaket mot større familier. (Det er rimeligere å kjøpe en stor leilighet for bosetting av 5-6 personer enn å kjøpe 2-3 mindre leiligheter for bosetting av samme antall.) Kommunen disponerer egne gjennomgangsboliger og innleide boliger fra firma og private utleiere. Bosetting i de kommunale boligene skjer ved ledighet etter utflytting eller ved nyanskaffelser av boliger. For å effektivisere boligbruken, er botiden fastsatt til 3 år for ulike brukergrupper. Etter denne tiden forutsettes det at leierne er i stand til å skaffe seg (leie eller kjøpe) bolig selv. Tidligere leiekontrakter har bare i begrenset omfang tatt høyde for dette samtidig som de fleste brukere har vært ute av stand til å klare seg selv i boligmarkedet. Dette medfører at botiden i mange tilfeller overstiger 10 år. Når det gjelder flyktninger forsterkes denne situasjonen ved at færre flytter til andre kommuner etter bosetting. Bodø kommune forbereder et prosjekt sammen med Husbanken for bl. annet å finne og igangsette tiltak for å øke gjennomstrømmingen i kommunale boliger. Flyktningkontoret finner boliger som skal avhendes fra Forsvaret på Hunstadmoen velegnet for bosetting av flyktninger. Bodø kommune har derfor meldt sin interesse for å benytte forkjøpsretten til en del av disse. Forsvarsbygg Skifte Eiendom har tilbudt Bodø kommune å kjøpe 9 stk. 4-roms leiligheter på samme Bnr. til takstpris. Det er en forutsetning at kommunen kjøper alle samlet. Takst på 2 av boligene vil foreligge innen utgangen av mai måned 2008 og kommunen kan deretter bestemme om tilbudet aksepteres. Taksten vil også dokumentere nødvendig vedlikeholdsbehov. Dersom Bodø kommune ønsker å kjøpe, takseres alle boligene og kommunen får deretter en kort frist til å benytte forkjøpsretten. Dersom prisen for boligene med tillegg for nødvendig oppussing/ vedlikehold vurderes for høy, forutsettes midlene benyttet til kjøp av BBL-leiligheter eller andre enkeltleiligheter i det vanlige boligmarkedet. Husbanken kan yte boligtilskudd på opptil 20 % av kostnadene ved anskaffelse. Dette forutsetter at leilighetene benyttes til beboere som selv kvalifiserer til tilskuddsordningen i minst 20 år fra utbetalingsdato. Dersom betingelsene for tilskuddet ikke overholdes, kan Husbanken kreve tilbakebetalt den delen av tilskuddet som ikke er avskrevet.

17 Vurderinger Behovet for nye gjennomgangsboliger har økt som følge av svært lavt antall nyanskaffelser de seneste årene. Ved at færre flyktninger flytter til andre kommuner og at gjennomstrømmingen i boligene er lavere enn forutsatt, må det anskaffes flere boliger. Bosetting av vedtatt antall flyktninger i 2008 er til en viss grad dekket ved kjøp av 15 stk. leiligheter i Kariveien 15, men det er behov for ca. 5-6 større leiligheter fra ca. september måned Så lenge det er mulig, dekkes behovet ved kostbar innleie av flere enkeltboliger fra private på Flyktningkontorets regning. Til sammen er det nå inngått avtaler om 23 slike leieforhold og flere er under vurdering. Selv om markedet for innleie for tiden er forholdsvis godt, kan det snu i løpet av kort tid. Erfaringene tilsier at det er en grense for hvor mange som ønsker å leie ut til kommunale gjennomgangsboliger. Beregning av boligbehovet kan gjøres på flere måter. Felles for disse er at de er usikre og at betingelsene kan endre seg på kort varsel. Når det gjelder flyktninger, er viktige parametre: - Flyktningsituasjonen: Ser ikke ut til å minke. Bodø kommune er attraktiv for norske myndigheter og vil antakelig bli bedt om å motta et økt antall flyktninger i årene framover. - Familiestørrelser: Vanskelig å forutsi, men kan til en viss grad styres av kommunen. - Vedtatt bosetting: Kan endres politisk av Bodø kommune. - Flyttinger til andre kommuner: Færre enn tidligere,- noe som i og for seg er en positiv utvikling, men utviklingen framover kan vanskelig forutsies. - Mulighetene til at flyktninger kan skaffe egen bolig avhenger av at Bodø kommune kan tilby bistand til rådgivning, praktisk hjelp og økonomiske virkemidler. Ut fra forutsetninger om fortsatt bosetting av gjennomsnittlig 100 personer pr. år i perioden samt noe økt gjennomstrømming i boligene i forhold til i dag, kan det anslås et maksimumsestimat for antall boliger basert på tidligere erfaringer. Behovet kan også beregnes med en modell ut fra samme forutsetninger som ovenfor men antatt at halvparten bosettes i eksisterende, kommunale gjennomgangsleiligheter og at det må skaffes nye leiligheter til 50 personer pr. år. Ved gjennomsnittlig familiestørrelse på 2,5 personer, gir dette et anskaffelsesbehov på 20 boliger pr. år. Dette vil representere et minimumsestimat og sannheten vil sannsynligvis ligge et sted mellom de 2 betraktningsmåtene. Uendret gjennomstrømming i boligene kan bare kompenseres ved å ytterligere øke antall boliger eller begrense årlig mottak av flyktninger. År Totalt Antall Investering 10,5 mill mill mill mill mill mill Antatt gjennomsnittspris pr. leilighet (dagens pris), kr.1,75 mill. Hittil har mangel på store boliger begrenset Flyktningkontorets ønske om å bosette flere større familier. Tilbudet om leilighetene på Hunstadmoen passer derfor godt inn i en slik sammenheng. Eventuelt kjøp vil innebære at en del av boligbehovet for 2009 også er dekket, og antallet for dette året reduseres derfor i tabellen med 3 stk. Ved kjøp av 9 stk. leiligheter på Hunstadmoen og antatt pris pr. leilighet, inkl. nødvendig oppussing (kr ,-), kr.1,85 mill. vil finansieringsbehovet for 2008 bli ca. kr.17 mill. Ved kjøp av Kariveien 15 vedtok Bystyret å redusere kapitalkostnadene tilsvarende 25 % av kjøpesummen for å oppnå akseptable husleier. Dette betyr at Bodø kommune ikke får tidligere forutsatt forrentning/avskrivning på 6 % på investeringer i boliger. Også ved denne anskaffelsen forutsettes det at denne typen subsidiering av boligene opprettholdes.

18 Konklusjon og anbefaling Saken fremmes uten konkrete priser for boligkjøp. Ved eventuelt kjøp av Forsvarsboliger, kan det bli satt frister som gjør at det blir for sent å behandle saken i første bystyremøte etter ferien. Ved kjøp av andre boliger, vil prisen avhenge av budgivning og på samme måte ikke være forutsigbar. Dersom samlet pris for boligene overstiger 17,0 mill. kr. vil administrasjonen komme tilbake med en ny sak etter sommerferien. Prognosene for behov er usikre og det legges derfor opp til politisk behandling av boliganskaffelser hvert år framover, basert på nye behovsanalyser. Kommunale gjennomgangsboliger fordeles både til Flyktningkontor og Sosialkontor. Sosialkontoret ønsker flere boliger uten at nærmere spesifikasjon av antall og type foreligger. Kjøp av boligene på Hunstadmoen vil overstige antatt behov på 5-6 stk. som Flyktningkontoret har for De resterende 3-4 boligene kan benyttes til flytting av familier som i dag bor i innleide boliger av dårlig standard og/eller kunne frigi andre boliger til sosialkontoret. Kommunens boligfond ble fullt ut disponert ved kjøp av Kariveien 15. Avsetning til boligfondet skjer ved salg av kommunale boliger. Noen har vist interesse for å kjøpe den kommunale boligen som de leier, men har ofte begrensede muligheter til dette p.g.a. lav inntekt. Administrasjonen har under vurdering en slik henvendelse og vil fremme saken for politisk behandling dersom det viser seg at leierne har økonomisk evne til dette. For mange kan dette være et alternativ til å unngå flytting fra miljøer som de har funnet seg til rette i og i mange tilfeller vokst opp i. For Bodø kommune vil slike disposisjoner gi bedre utnyttelse av investeringsmidlene i boliger enn fortsatt utleie. Bruk av lokalene etter Bodø Ungdomshjem i Kongens gate 60 er under vurdering i kommunale avdelinger. Dersom kommunen ikke lenger finner disse formålstjenlige for eget bruk, vil administrasjonen fremme forslag om salg for ytterligere å styrke boligfondet. I mellomtiden er anskaffelsesbehovet for 2008 avhengig av annen kommunal finansiering og tilskudd fra Husbanken. Forslag til innstilling 1. Bodø kommune kjøper flere gjennomgangsboliger øremerket flyktninger, økonomisk og sosialt vanskeligstilte brukere for inntil 17,0 mill. kr. i Kjøpet finansieres ved låneopptak og tilskudd fra Husbanken. 3. For å oppnå akseptable husleier må kapitalkostnader (6%) for inntil 25 % av anskaffelsessummen betjenes over flyktningekontorets drift gjennom overføring til rammeområde 8. Kostnadene utgjør inntil kr.0,3 mill. pr. år og innarbeides i tertialrapport 01/ Bystyret vil bli forelagt sak om eventuelt behov for kjøp av gjennomgangsboliger etter nye prognoser 1 gang pr. år. Arne Øvsthus Kommunaldirektør Saksbehandler: Robert Hanssen Svein Blix Rådmann Thor Arne Tobiassen Eiendomssjef Formannskapets behandling i møte den : Forslag Terje Cruickshank (V) Tillegg pkt. 1: Boligene kjøpes spredt innen boligfeltet.

19 Votering Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. Cruickshanks forslag ble trukket. Formannskapets innstilling 1. Bodø kommune kjøper flere gjennomgangsboliger øremerket flyktninger, økonomisk og sosialt vanskeligstilte brukere for inntil 17,0 mill. kr. i Kjøpet finansieres ved låneopptak og tilskudd fra Husbanken. 3. For å oppnå akseptable husleier må kapitalkostnader (6%) for inntil 25 % av anskaffelsessummen betjenes over flyktningekontorets drift gjennom overføring til rammeområde 8. Kostnadene utgjør inntil kr.0,3 mill. pr. år og innarbeides i tertialrapport 01/ Bystyret vil bli forelagt sak om eventuelt behov for kjøp av gjennomgangsboliger etter nye prognoser 1 gang pr. år.

20 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 02/ Saksnummer Utvalg Møtedato 08/86 Formannskapet /85 Bystyret /21 Innstranda Bydelsutvalg Hunstad kirke - Oppfølging av bystyrets vedtak Sammendrag En kirkeløsning for Hunstad/ Innstranda vil koste 42,5 mill kt målt i 2008 priser hvis den bygges som en del av Hunstadsenteret med en årlig teknisk driftskostnad på ca 0,8 mill kr, og med øvrige årlige driftskostnader på ca 1,5 mill kr., til sammen 2,3 mill kr. En ny og frittstående kirke med samme areal er beregnet å koste 66 mill kr. Endelig avklaring om når kirkebygget på Hunstad skal realiseres, finansiering og framdrift tas opp og avklares som et ledd i arbeidet med budsjett og økonomiplan for perioden Bakgrunn Bodø bystyre besluttet i møte , sak PS 07/161 Økonomiplan Årsbudsjett 2008 følgende: Administrasjonen legger fram egen sak for bystyret, vedrørende økonomiske konsekvenser ved etablering av kirke på Hunstad, i løpet av første halvår Saken har vært behandlet av bystyret i en rekke saker tidligere, og tilsvarende i Bodø kirkelige fellesråd. Det vises således til følgende: Bystyresak 146/05, 111/01, 55/01, 55/00 og 68/99 Forprosjekt fra 2001 Forprosjekt for sognekirken ble godkjent i K.sak 111/01. Dvs. brutto romprogram på m2 (987 m2 netto) med en beregnet prosjektkostnad på 21 mill. kroner. Tekniske rom og sambrukslokaler med skole og kulturhus med et samlet areal på 430 m2, ble etablert gjennom utbyggingen av Hunstad skole og kulturhus. Revidert forprosjekt Erfaringene fra utbyggingen av skole/kulturhus viste at byggets tilstand var mye dårligere enn det som var lagt til grunn i forprosjektet. Med grunnlag i bystyrets vedta i sak 05/146 ble forprosjektet revidert. Totale prosjektkostnader pr. desember 2006 ble beregnet til 38,5 mill. kroner. Med uendret romprogrammet. Ut fra ombyggingens omfang og karakter tilsa at det ikke var aktuelt å foreta en etappevis utbygging. Korrigert for prisstigning frem til april 2008 er prosjektkostnadene nå 42,5 mill. kroner. Ved en eventuell utbygging vil det påløpe pristigning frem til byggestart og i byggetiden

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 50015/2013 2012/7488 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/55 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/129 Bystyret 12.09.2013 13/75

Detaljer

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen.

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.01.2011 4251/2011 2010/5681 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/9 Komite for plan, næring og miljø 08.02.2011 11/15 Planutvalget 08.02.2011 11/19

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.10.2012 59303/2012 2010/1680 L12 Byplankontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 12/83 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/211 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling.

Detaljer

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2.

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 i Bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.09.2011 Tidspunkt: 08:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Reguleringsplan for Nerbyen - klage på vedtak, sameiet Nye Breivika Brygge

Reguleringsplan for Nerbyen - klage på vedtak, sameiet Nye Breivika Brygge Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.01.2009 6312/2009 2006/5162 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/29 Planutvalget 19.02.2009 Reguleringsplan for Nerbyen - klage på vedtak, sameiet

Detaljer

Endring av reguleringsplan for deler av Glasshuset.

Endring av reguleringsplan for deler av Glasshuset. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.09.2012 56670/2012 2012/6808 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/67 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 12/171 Bystyret 24.10.2012 Endring

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.08.2014 52893/2014 2014/787 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/55 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/164 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg

Tverlandet kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet Samfunnshus, møterom Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.02.2015 10946/2015 2015/954 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Forslag om mindre endring - reguleringsplan

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest).

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest). Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2012 30091/2012 2011/6268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/44 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2009 65858/2009 2009/6784 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/159 Planutvalget 15.12.2009 Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38721/2013 2012/1616 X07 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/98 Bystyret 20.06.2013 13/25 Komitè for levekår 06.06.2013 Voldtekter i

Detaljer

Sluttbehandling - Mindre endring 2319 Bestemorenga

Sluttbehandling - Mindre endring 2319 Bestemorenga Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2016 90882/2016 2016/7208 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/4 Komite for plan, næring og miljø 25.01.2017 Sluttbehandling - Mindre endring

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram.

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64707/2012 2012/7671 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Saltstraumen kommunedelsutvalg 19.11.2012 12/29 Komitè for levekår 22.11.2012

Detaljer

Endring av kommuneplanens arealdel "Størrelse og lokalisering for fritidsboliger"

Endring av kommuneplanens arealdel Størrelse og lokalisering for fritidsboliger Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2012 23071/2012 2010/3959 142 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/29 Komite for plan, næring og miljø 03.05.2012 12/79 Bystyret 24.05.2012 Endring

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Kommunehuset, Dato: 25.5.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2012 350/2012 2011/2763 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Komite for plan, næring og miljø 26.01.2012 12/7 Bystyret 09.02.2012 Detaljregulering

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen.

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00-13:45 Til stede: Komite for plan, næring og miljø Herredshuset, møterom 2. etg. Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10.

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10. Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Kulturkontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.02.2016 12167/2016 2015/208 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/21 Formannskapet 03.03.2016 Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Forslag til

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Byplansjef Team Bodø KF. Daglig leder Miljøvernsjef Saksbehandler, byplankontoret Saksbehandler, byggesak Saksbehandler, byplankontoret

Byplansjef Team Bodø KF. Daglig leder Miljøvernsjef Saksbehandler, byplankontoret Saksbehandler, byggesak Saksbehandler, byplankontoret Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Rådhuset, bystyresalen Dato: 18.11.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Knut Hernes Nestleder

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2013 61738/2013 2011/5606 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/62 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/150 Bystyret 31.10.2013 Forslag

Detaljer

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2009 618/2009 2008/2897 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Planutvalget 24.03.2009 Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13 Møteinnkalling Saltstraumen lokalutvalg Utvalg: Møtested: Knaplund, Nærmiljøkontoret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 18:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Saltstraumen lokalutvalg,

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Tidspunkt: Kl. 18:30 Innstranda Bydelsutvalg Hunstad kultursenter, Lillesalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2015 78958/2015 2015/6641 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/160 Formannskapet 25.11.2015 15/155 Bystyret 10.12.2015 Parkveien 51 - forlengelse

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.08.09 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.08.09 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 12.00-12.30 Til stede: Rådhuset, formannskapssalen Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013.

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.11.2012 65984/2012 2012/7915 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/212 Formannskapet 28.11.2012 12/192 Bystyret 13.12.2012 Bodø kirkelige fellesråd.

Detaljer

Forslag til detaljregulering for MaxMat Eiendom Rønvikleira AS - sluttbehandling

Forslag til detaljregulering for MaxMat Eiendom Rønvikleira AS - sluttbehandling Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.04.2013 28276/2013 2011/8106 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/37 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 13/106 Bystyret 20.06.2013 Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Anne Stein Medlem AP Ingrid Lien

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 128/15 Til sak: PS 136/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.03.2016 18185/2016 2016/749 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø 13.04.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan for Norsk jektefartsmuseum, Bodøsjøen.

Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan for Norsk jektefartsmuseum, Bodøsjøen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2015 15363/2015 2014/7006 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/18 Komite for plan, næring og miljø 14.04.2015 Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20396/2013 2011/7762 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/58 Bystyret 25.04.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.09.2016 71190/2016 2016/4921 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/59 Komite for plan, næring og miljø 12.10.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

Oppgradering Rådhusparken - Solparken

Oppgradering Rådhusparken - Solparken Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.04.2017 13027/2017 2017/5381 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Oppgradering Rådhusparken - Solparken Rådmannens

Detaljer

Søknad om kjøp av nausttomt i Skivika - Nortech AS

Søknad om kjøp av nausttomt i Skivika - Nortech AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38862/2013 2012/6545 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/122 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av nausttomt i Skivika - Nortech

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20829/2013 2013/1972 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan

Detaljer

Rolf Arnt Sivertsen Varamedlem KRF Liv Bente Kristoffersen. Kommunaldirektør Teknisk avdeling. Saksbehandler, teknisk avdeling

Rolf Arnt Sivertsen Varamedlem KRF Liv Bente Kristoffersen. Kommunaldirektør Teknisk avdeling. Saksbehandler, teknisk avdeling Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 10:35 15:40 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Cecilie Lekang Varamedlem AP

Detaljer

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61916/2009 2004/3191 113 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2009 09/160 Formannskapet 23.11.2009 09/171 Bystyret 10.12.2009

Detaljer

Bodø ungdomsråd vedtektsendringer og årsberetning.

Bodø ungdomsråd vedtektsendringer og årsberetning. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2011 1302/2011 2011/267 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/5 Komite for oppvekst og kultur 10.03.2011 11/35 Bystyret 14.04.2011 Bodø ungdomsråd

Detaljer

Klage på vedtak - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden

Klage på vedtak - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.02.2017 9483/2017 2010/1373 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Klage på vedtak -

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Annet: Tverlandet lokalutvalg. Møterom, Samfunnshuset - Tverlandet

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Annet: Tverlandet lokalutvalg. Møterom, Samfunnshuset - Tverlandet Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2011 Tverlandet lokalutvalg Tidspunkt: 12:00-15:30 Til stede: Møterom, Samfunnshuset - Tverlandet Navn Funksjon Repr Vara for Evy Anne Jeremiassen Leder Roald

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet samfunnshus, møterommet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Odd A. Lund (AP), hadde meldt forfall ingen varamedlemmer kunne møte. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Odd A. Lund (AP), hadde meldt forfall ingen varamedlemmer kunne møte. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 09:30 11:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kari Holt Storstrand Medlem FRP

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Saksliste

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Saksliste Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 15:30 16:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Allan Ellingsen

Detaljer

Kommunaldirektør Oppvekst og kulturavdelingen

Kommunaldirektør Oppvekst og kulturavdelingen Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 30.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Jonny Gulbrandsen Nestleder FRP

Detaljer

Kirkhaugen -muligheter for videre bruk

Kirkhaugen -muligheter for videre bruk Eiendomskonto Saksframlegg/referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2454/2011 2010/8780 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Komite for oppvekst og kultur 27.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011

Detaljer

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.08.2010 46006/2010 2010/1288 9 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/123 Formannskapet 29.09.2010 Bystyret 28.10.2010 Etiske retningslinjer for

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 10.00 13.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200604928 : O: : L12-44 : Sunniva Idsø : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.02.11

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2013 64829/2013 2010/870 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/65 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/149 Bystyret 31.10.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 13:30.

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 13:30. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.10.2008 Tidspunkt: 10:00 13:30. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Rektor, Saltstraumen skole. Inspektør, Saltstraumen skole.

Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Rektor, Saltstraumen skole. Inspektør, Saltstraumen skole. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 09:00 13.35 Til stede: Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56176/2012 2012/1926 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/81 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/208 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.12.20145 79703/2014 2013/6329 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2015 Mindre endring planid 2014003 Langstranda

Detaljer

Vedtak om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak for deler av Saltstraumen

Vedtak om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak for deler av Saltstraumen Saksframlegg Dato 09.08.2010 Løpenr 43737/2010 Arkivsaksnr 2010/9142 Arkiv L42 Byplankontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 10/62 31.08.2010 Planutvalget Vedtak om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett

Detaljer

Orientering om fremdrift for Skjerstad gårds- og

Orientering om fremdrift for Skjerstad gårds- og Kulturkontoret Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2014 69056/2014 2012/2556 004 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/24 Formannskapet 17.12.2014 Orientering om fremdrift for Skjerstad gårds- og Sammendrag

Detaljer