BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:"

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: Tidspunkt: kl og kl Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra (følger vedlagt) Kl : Orienteringer fra Kjerringøy lokalutvalg og Innstranda bydelsutvalg. Saksliste Saksnr Innhold PS 08/82 Reguleringsplan for Tverlandet pukkverk. (Utsatt fra forrige møte). PS 08/83 Søknad om arrangement av Norgesmesterskap i friidrett junior 2009 PS 08/84 Kjøp av gjennomgangsboliger PS 08/85 Hunstad kirke - Oppfølging av bystyrets vedtak PS 08/86 Mulighet for stenging av Glasshuset - vurdering PS 08/87 edemokrati i Bodø kommune PS 08/88 Bodø kulturhus KF. Tertialrapport 1/2008 PS 08/89 Bodø Spektrum KF. Tertialrapport 1/2008 PS 08/90 Bodø havn KF. Tertialrapport 1/2008 PS 08/91 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2008 med budsjettregulering PS 08/92 Tertialrapport 1/2008 med budsjettregulering PS 08/93 Perspektivmedling Utfordringer og løsningsmuligheter. PS 08/94 Prosjekt " tettere individuell oppfølging" (TIO)

2 PS 08/95 PS 08/96 PS 08/97 PS 08/98 PS 08/99 PS 08/100 PS 08/101 PS 08/102 PS 08/103 PS 08/104 PS 08/105 PS 08/106 PS 08/107 PS 08/108 PS 08/109 PS 08/110 PS 08/111 PS 08/112 PS 08/113 PS 08/114 PS 08/115 PS 08/116 Sinus - framtidig drift Bratt'n Aktivitetspark - videreføring Saksnr. utgår. Endring av vedtekter Bodø ungdomsråd Kunnskapsløftet - kompetansehevingsprogrammet. Evaluering av aktiviteten skoleåret og videreføring i Bodø kommune - nordområdesatsing. Kulturbygg i Nerbyen. Rammer for (ny arkitektkonkurranse) begrenset prosjektkonkurranse. Reguleringsplan for Junkerveien 63. Planutvalgets innstilling ettersendes. Forslag til reguleringsplan for Støver Øst fase 1 Planutvalgets innstilling ettersendes.. Reguleringsplan med konsekvensutredning for utvidelse av City Nord. Planutvalgets innstilling ettersendes. Forslag til kommunedelplan for Rønvik/Saltvern. Planutvalgets innstilling ettersendes. Reguleringsendring for felt F3, Bodø havn. Planutvalgets innstilling ettersendes. Norsk Jektefartsmuseum- tilråding om lokalisering av Anna Karoline. Planutvalgets innstilling ettersendes. Reguleringsplan for massetak Hogndalen, del av GBnr 95/2. Planutvalgets innstilling ettersendes. Reguleringsplan for Klettneset, Skjerstad. Planutvalgets innstilling ettersendes. Reguleringsplan for fortau i Børtindgata fra kryss Olav V gate til Hålogalandsgata med tilhørende bestemmelser. Planutvalgets innstilling ettersendes. PS 08/54 Reguleringsendring samt bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn. Krav om lovlighetskontroll. Justert forslag til reguleringsendring for Bergtun boligfelt. Planutvalgets innstilling ettersendes. NAV Bodø - etablering av brukerutvalg Rabattordning for SFO og barnehage - vedtektsendring og betalingssatser Nytt orgel Bodø domkirke. Kostnadsrammer og finansiering Interpellasjoner FO 08/6 Interpellasjon - åpen dialog og verdidebatt - Terje Cruickshank (V) FO 08/7 Interpellasjon - uadressert reklame-et miljøproblem Morten Melå (AP) FO 08/8 Interpellasjon - beredskap for brann - Terje Cruickshank (V)

3 PS 08/117 Referatsaker RS 08/14 Ad sak 08/73 Reguleringsplan for Tverlandet pukkverk RS 08/15 Skjenking ved overgang til sommer- og vintertid RS 08/16 Melding til Bystyret Kompetanseplan for mig. ped. feltet i Bodø RS 08/17 Opprettelse av innsatsteam i Bodø Bodø, 11. juni 2008 Odd-Tore Fygle (AP) Ordfører Linda K. Storjord formannskapssekretær

4 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /5961 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/13 Tverlandet lokalutvalg /16 Komite for plan, næring og miljø /46 Planutvalget /13 Tverlandet lokalutvalg /62 Planutvalget /73 Bystyret /82 Bystyret Reguleringsplan for Tverlandet pukkverk. Sammendrag Det foreligger ny, revidert reguleringsplan for Tverlandet pukkverk med tilhørende reguleringsbestemmelser og støykart. Bergvesenet godkjente konsekvensutredningen for tiltaket Tverlandet pukkverk I utredningen foreligger det en liste med avbøtende tiltak som er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Det foreligger ingen innsigelser til planen. Alle offentlige instanser som har uttalt seg, har ingen merknader til oppstart av ny drift av tiltaket. Reguleringsbestemmelsene er i henhold til lov og forskrifter for drift av pukkverk. Det er blant berørte beboere på Tverlandet stor motstand mot ny drift i pukkverket. Beboerne viser til at driften påfører de vesentlige støv- og støyproblemer. Det foreligger nå klare grenser for driften av pukkverket både når det gjelder støv- og støynivåer. Men det er liten tillit fra beboerne i området til at tiltakshaver vil drive pukkverket i henhold til de bestemmelser som er gitt til reguleringsplanen. Det er opp til tiltakshaver å vise gjennom den nye driften at pukkverket kan drives innenfor rammene av gjeldende regelverk. Som konklusjon vurderes saken slik at det kan gis tillatelse til ny drift av Tverlandet pukkverk. Driften må imidlertid følges opp med jevnlige tilsyn og driften må dokumentere alle forhold ved driften, jfr. reguleringsbestemmelsene. Vesentlige avvik vil kunne føre til inndragning av driftstillatelsen. Etter 1 års drift bør det gjennomføres en evaluering og rapportering av driften av pukkverket med informasjon om dette til de berørte beboerne på Tverlandet og til Bodø kommune. Saksopplysninger Forslag til reguleringsplan for Tverlandet pukkverk var første gang ute til offentlig ettersyn høsten Det ble fremmet innsigelse til planforslaget fra Fylkesmannen i Nordland og fra

5 Reindriftsforvaltningen i Nordland. I samme tidsperioden var også konsekvensutredningen tilknyttet planforslaget ute til høring. Bergvesenet var ansvarlig myndighet for denne delen av plansaken. Bystyret behandlet konsekvensutredningen i sak 06/169. Bergvesenet godkjente konsekvensutredningen og utarbeidet sluttdokument datert Det ble i sluttdokumentet tatt inn behov for oppfølging, avbøtende tiltak og utarbeiding av miljøoppfølgingsprogram. Oppsummering av dokumentet følger vedlagt. Innsigelsene til første forslag til reguleringsplan ble fremmet fra Fylkesmannen pga at plankartet ikke viste støysoner i henhold til retningslinje T-1442 om støy i arealplanleggingen. Innsigelsen kunne trekkes dersom beregnede støysoner blir vist på plankartet. Innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen var hjemlet i at utvidelsen av pukkverket østover ville stenge en trekklei for rein. Det ble uttalt at planen kan aksepteres dersom planområdet begrenses i østlig retning. Tiltakshaver ble orientert om høringen og byplankontert ba i sin oppsummering av høringen at planforslaget kunne tas opp til ny behandling dersom det ble gjennomført endringer som anført i brev av Planutvalget ble i referatsak 07/08 orientert om framdrift og behandling av saken. Bodø kommune fikk i juli 2007 nytt forslag til reguleringsplan fra tiltakshaver/utreder. Planforslaget er endret i henhold til innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen ved at planområdet for massetak er redusert mot øst. Det er utført ny støyrapport og det foreligger et resultantkart med støysoner som skal følge reguleringsplankartet. Revidert planforslag har vært ute på høring i høsten 2007 med høringsfrist Pga henvendelser fra Tverlandet er sluttbehandlingen av saken utsatt til etter at det nye Tverlandet lokalutvalg ble konstituert. Det foreligger høringsuttalelse fra lokalutvalget datert Totalt er det mottatt 15 høringsuttalelser. Begge innsigelsene til forrige planforslag er trukket. Tiltakshaver opplyser at de har fått kontrakt på leveranser til ny rv 17 og planlegger oppstart av ny drift i mai Planutvalget var på befaring Beskrivelse av tiltaket. Tiltakshaver i uttaket og oppdragsgiver for utarbeidelse av reguleringsplanen er Atle Mathiassen AS (AMAS). Bedriften ble i 2005 oppkjøpt av Gunnar Holth Grusforretning AS på Kongsvinger. Parallelt med oppkjøpet ble konkursboet etter Fjellteknikk AS i Løding kjøpt. AMAS er i dag en bedrift med ca. 15 ansatte med en omsetning på mill kr. pr. år. Forventet omsetning i 2006 var 30 mill. Selskapet har 2 faste brudd, ett i Sortland kommune og i Løding i Bodø samt en mobil enhet. Utvidelsen av Tverlandet pukkverk vil dekke et areal på 110 dekar og romme et uttaksvolum på ca. 3,1 mill m³. Området er i gjeldende kommuneplan vedtatt avsatt til råstoffutvinning. Det foreligger ingen reguleringsplan for området. Tidligere driver Fjellteknikk Bodø AS ble i 2003 gitt midlertidig driftstillatelse inntil reguleringsplan, konsekvensutredning og endelig driftsplan var vedtatt. Dispensasjonen var gyldig ut Firmaet gikk konkurs og ny tiltakshaver, Atle Mathiassen AS kjøpte uttaket og utarbeidet ny midlertidig driftsplan. Denne ble godkjent og gjaldt ut Firmaet har drevet midlertidig på Hunstad det siste året. Bemanningen har bestått av ca. 6 personer. NGU har klassifisert forekomsten av byggeråstoff på Tverlandet som meget viktig. Planforslaget.

6 Planområdet består av ca. 330 dekar og inneholder følgende formål: Offentlig trafikkområde, fareområde, spesialområder for privat veg, skjermingsbelte og massetak, kombinerte formål for massetak/kjøreveg og skjermingsbelte/kjøreveg. Uttaket skal drives i 5 etapper og området for massetak består av ca. 104 dekar. (se vedlagte uttaksplan) Etappe 1 er en fortsettelse av eksisterende uttak mot sør med årlig uttaksvolum på m³ og strekker seg fram til ca Etappe 2 fortsetter vider mot sør og danner avslutningen mot sør i ca Etappe 3 ligger mot øst og tar hensyn til planlagt ny tunnel for rv. 80. Avsluttes ca Etappe 4 blir en utvidelse av etappe 3 mot sør og vil strekke seg fram mot Den siste etappen er en utvidelse av etappe 4 mot sør. Arbeidet med denne etappen vil strekke seg fram til ca Etter at etappe 5 er avsluttet, skal uttaket avsluttes og istandsettes i henhold til plan for avsluttet uttak. Ellers skal det etter at hver uttaksetappe er avsluttet tilplantes og tilsås. Årlig uttaksmengde vil til enhver tid være avhengig av etterspørselen i markedet. Før oppstart av ny drift i massetaket må det foreligge godkjent reguleringsplan. Konsekvensutredningen er allerede godkjent. Bergvesenet skal godkjenne driftsplan og Bodø kommune må godkjenne miljøoppfølgingsprogram. Videre må det foreligge utslippstillatelse etter forurensningsloven. Vurderinger Konsekvensutredningen er godkjent av Bergvesenet, men det ble påpekt både av Bergvesenet og av flere høringsuttalelser at utredningen har noen svakheter. Dette gjelder særlig for tema støv. I og med at driften i uttaket ble avsluttet og flyttet til Hunstad, var det ikke mulig å få foretatt nye, gode tilleggsutredninger på støv. Dette problemet er forsøkt ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. Det er kommet noen svært kritiske uttalelser fra 2 velforeninger og fra Tverlandet lokalutvalg om driften av pukkverket og de plagene denne medfører. Tverlandet lokalutvalg har uttalt at de ikke ønsker ny drift i massetaket. Dersom reguleringsplanen ikke vedtas, vil anlegget bli stående slik det er i dag. Gjennomgang av de forskjellige temaer i konsekvensutredningen og oppfølgingen av dette. Løsningen av innsigelsene: Det ble gjennomført en felles befaring med deltakere fra viltnemnda, Statens vegvesen, Reindriftsforvaltningen, reineier og fra Byplankontoret november Her kom vegvesenet fram til at den beste løsningen for rv 80 var å legge vegen i en tunnel parallelt med jernbanetunnelen. Ved at massetaket blir begrenset mot øst, vil tunneltaket kunne fungere som en trekkvei både for rein og elg mellom Naurstad og Tverlandet. Det er i dag et stort problem med flere påkjørsler både av rein og elg i dette området. Vegløsningen er en del av kommunedelplan for rv 80 Naurstadhøgda- Thallekrysset. Reindriftsforvaltningen har ingen merknader til revidert planforslag. Innsigelsen fra Fylkesmannen var av mer teknisk art da støyberegningene ikke var vist i henhold til retningslinjen for behandling av støy i arealplansaker. I og med at planforslaget er redusert i omfang, foreligger det også en ny støyberegning. Støysonenes utstrekning går utenfor planområdet og det er derfor etter avtale med fylkesmannen utarbeidet et såkalt resultantkart for støy som viser rød og gul støysone. Dette kartet skal følge reguleringsplankartet. Støysonekartet viser at eksisterende bebyggelse ikke er berørt av gul støysone.

7 Støv. Støvproblematikken er et sentralt tema ved driften av pukkverket. Det er støvproblemene som opptar de berørte beboerne mest. Det er i reguleringsbestemmelsene satt grenser for hvor mye støv som kan slippes ut fra bedriften. Det er satt krav om fortløpende målinger fra ny driftsstart. Konsekvensutredningen omhandlet støv, men målestasjonen for støv sto sannsynligvis på en lite representativ plass og i tillegg ble målingene utført i et tidspunkt med vestavær og delvis noe nedbør. Siden støvproblemene er størst ved østavær, da både dette er en framherskende vindretning og at pukkverket ligger øst for bebyggelsen, burde støvmålingene vært gjennomført i en periode med representativt vær. Gjennom høringen av konsekvensutredningen ble dette tatt opp av mange, men siden driften av pukkverket ble flyttet ut, var det ikke mulig å få gjennomført en tilleggsutredning for støv. For å imøtekomme dette, er det satt som krav fra Bergvesenet under avbøtende tiltak at det skal gjennomføres støvmålinger. Dette er også tatt inn i reguleringsbestemmelsenes pkt og Videre er det tatt inn i bestemmelsenes om miljøoppfølgingsprogram og under pkt om avbøtende tiltak. Miljøoppfølgingsprogrammet skal inneholde rutiner for måling av støv. Dersom tiltakshaver ikke kan dokumentere støvmålinger som viser at de holder seg under kravet satt i reguleringsbestemmelsene, vil tilsynsmyndigheten kunne kreve stans av driften i massetaket, enten midlertidig eller permanent. I høringsuttalelsen fra Furuhaugen velforening påstås det bl.a følgende (hele uttalelsen følger som trykt vedlegg): Kommuneoverlegens måling har vist at svevestøvet fra pukkverket er kreftframkallende. Kommuneoverlegen er bedt om å kommentere dette og sier følgende i uttalelse datert : 1. Kommuneoverlegen har ikke foretatt egne målinger av svevestøv i området. 2. Vi har i vår uttalelse gjennomgått og lagt til grunn de målinger som er utført av Molab. I denne rapporten er svevestøv angitt i g/m3. 3. Vi har i vår uttalelse anført at nye målinger bør foretas i den vindretningen (østlig) som vil føre mest støv mot de nærmeste boligområdene. Denne vindretningen ser også ut til å være den mest fremherskende. 4. Vi kan ikke se at kommuneoverlegen har uttalt at det aktuelle svevestøv er kreftfremkallende. Slike påstander kan vi heller ikke finne i uttalelsen fra arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN, datert Støy. Det er ingen eksisterende bebyggelse som ligger innenfor verken rød eller gul støysone. Det vises til krav om støy i bestemmelsenes pkt Under avbøtende tiltak er det tatt inn at tiltakshaver må gjennomføre reelle målinger for å verifisere støyberegningene. Det er også satt krav om måling av rystelser i henhold til krav satt i Norsk Standard. Andre høringsuttalelser: Krav fra Jernbaneverket og Statens vegvesen om drift er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Det samme gjelder for framtidig flytting av kraftlinjen gjennom planområdet. Så vidt som mulig er det søkt å ta hensyn til alle innspill i saken om krav i forhold til driften av tiltaket. Det foreligger ingen formelle forhold som tilsier at planforslaget ikke kan godkjennes slik det foreligger i dag. Andre forhold. Kommunalteknisk kontor som tilsynsmyndighet, har foretatt befaring av driften ved Tverlandet pukkverk. I perioden er det få avvik. Det er foretatt noen sprenginger utenom tillatte tider som det er skrevet avviksrapport på. Det er skiftet ansvarlig entreprenør for sprengning. Det er notert i

8 befaringsrapport at vannforbruket er lavt (dvs det er muligens brukt for lite vann til støvdemping). Det er ingen vesentlige avvik i rapportene fra denne driftsperioden. Konklusjon og anbefaling Det foreligger ny, revidert reguleringsplan for Tverlandet pukkverk med tilhørende reguleringsbestemmelser og støykart. Bergvesenet godkjente konsekvensutredningen for tiltaket Tverlandet pukkverk I utredningen foreligger det en liste med avbøtende tiltak som er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Det foreligger ingen innsigelser til planen. Alle offentlige instanser som har uttalt seg, har ingen merknader til oppstart av ny drift av tiltaket. Reguleringsbestemmelsene er i henhold til lov og forskrifter for drift av pukkverk. Tiltakshaver må ha godkjent driftsplan før oppstart av ny drift av pukkverket. Videre må det være utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram for driftsstart. Dette innebærer at måleutstyr for støv og støy skal være montert ved driftsstart. Tiltakshaver må ved kontroller av driften av anlegget, kunne legge fram dokumentasjon på alle forhold som reguleres av bestemmelsene i planforslaget. Dersom støvnivåene kommer over tillatt nivå, vil Bodø kommune be Bergvesenet trekke tilbake driftstillatelsen enten midlertidig eller permanent. Det er blant berørte beboere på Tverlandet stor motstand mot ny drift i pukkverket. Beboerne viser til at driften påfører de vesentlige støv- og støyproblemer. Det foreligger nå klare grenser for driften av pukkverket både når det gjelder støv- og støynivåer. Men det er liten tillit fra beboerne i området til at tiltakshaver vil drive pukkverket i henhold til de bestemmelser som er gitt til reguleringsplanen. Det er opp til tiltakshaver å vise gjennom den nye driften at pukkverket kan drives innenfor rammene av gjeldende regelverk. Som konklusjon vurderes saken slik at det kan gis tillatelse til ny drift av Tverlandet pukkverk. Driften må imidlertid følges opp med jevnlige tilsyn og driften må dokumentere alle forhold ved driften, jfr. reguleringsbestemmelsene. Vesentlige avvik vil kunne føre til inndragning av driftstillatelsen. Etter 1 års drift må det gjennomføres en evaluering og rapportering av driften av pukkverket med informasjon om dette til de berørte beboerne på Tverlandet og til Bodø kommune. Forslag til innstilling: 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Bodø bystyre Reguleringsplan for Tverlandet pukkverk datert med tilhørende reguleringsbestemmelser sist revidert og resultantkart for støy datert Bystyret forutsetter at det foretas jevnlige tilsyn med driften. Brudd på reguleringsbestemmelsene eller driftstillatelsen vil kunne føre til at Bodø kommune krever stans i driften. 3. Bystyret ber om at tiltakshaver legger fram en evaluering og rapport av driften etter 1 års drift. Henrik K. Brækkan kommunaldirektør Svein Blix rådmann Jørn Roar Moe byplansjef

9 Saksbehandler: Annelise Bolland Trykte vedlegg: (til bystyret ) Oppsummering av høringsuttalelser. Forslag til reguleringsplankart og tilhørende støysonekart. Forslag til reguleringsbestemmelser. Høringsuttalelser fra: - Furuhaugen velforening datert Komuneoverlegen datert med vedlegg fra Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS - Tverlandet lokalutvalg datert Fylkesmannen i Nordland datert Uttaksplan Oppsummering av sluttdokumentet for konsekvensutredningen. Oppfølging av planutvalgets vedtak PS 08/46 om Tverlandet pukkverk. Brev fra Bergvesenet, datert Brev fra Atle Mathiassen AS, datert Utrykte vedlegg. Sluttdokument konsekvensutredningen. Planutvalgets referatsak 07/08 i møte Øvrige høringsuttalelser. Høringsdokument. Bystyrets sak 06/069. Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den : Forslag Rolf A. Naurstad (AP) Komiteen for plan, næring og miljø anbefaler at planutvalget avviser forslaget til reguleringsplan for Tverlandet pukkverk. Avslaget begrunnes i den store usikkerheten befolkningen i området opplever og størrelsen på inngrepet. Votering Ved alternativ votering mellom innstillingen og Naurstads forslag ble sistnevnte vedtatt mot 3 stemmer (FRP). Komiteen for plan, næring og miljøs anbefaling: Komiteen for plan, næring og miljø anbefaler at planutvalget avviser forslaget til reguleringsplan for Tverlandet pukkverk. Avslaget begrunnes i den store usikkerheten befolkningen i området opplever og størrelsen på inngrepet. Planutvalgets behandling i møte den : PNM-komitèens anbefaling, av ble omdelt. PNM-komitèens anbefaling ble lagt til grunn for Planutvalgets behandling.

10 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Bodø bystyre Reguleringsplan for Tverlandet pukkverk datert med tilhørende reguleringsbestemmelser sist revidert og resultantkart for støy datert Bystyret forutsetter at det foretas jevnlige tilsyn med driften. Brudd på reguleringsbestemmelsene eller driftstillatelsen vil kunne føre til at Bodø kommune krever stans i driften. 3. Bystyret ber om at tiltakshaver legger fram en evaluering og rapport av driften etter 1 års drift. Fellesforslag: Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere opplysninger og utsettes til neste møte. Administrasjonen bes undersøke tilgang på pukkleveranser i regionen og konsekvenser for opprydding m.v. ved ett eventuelt nei til konsesjon. Votering: Fellesforslaget ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere opplysninger og utsettes til neste møte. Administrasjonen bes undersøke tilgang på pukkleveranser i regionen og konsekvenser for opprydding m.v. ved ett eventuelt nei til konsesjon. Tverlandet lokalutvalgs behandling i møte den : Lokalutvalget mener det er formelle feil i saksframlegget. Det forfattes en uttalelse som også blir presentert i Plan, næring og miljøkomiteen s møte den 03. april Ansvarlige. Jan Ivar vorren og Evy jeremiassen. Sekretær melder inn taletid i komiteen. Planutvalgets behandling i møte den : Rådmannens forslag til innstilling: 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Bodø bystyre Reguleringsplan for Tverlandet pukkverk datert med tilhørende reguleringsbestemmelser sist revidert og resultantkart for støy datert Bystyret forutsetter at det foretas jevnlige tilsyn med driften. Brudd på reguleringsbestemmelsene eller driftstillatelsen vil kunne føre til at Bodø kommune krever stans i driften. 3. Bystyret ber om at tiltakshaver legger fram en evaluering og rapport av driften etter 1 års drift. Barnerepresentanten vil anføre:

11 God skjerming bør generelt være et krav til all næringsvirksomhet, og særlig om de har nærhet til bebyggelse eller alminnelig ferdsel. Det har også med barns trivsel og sikkerhet å gjøre. I tilfellet med Tverlandet pukkverk, ber barnerepresentanten om at man vurderer ytterligere skjerming i form av jord-/steinvoller i tillegg til beplantning mot alle berørte områder, og at det settes en frist for ferdigstillelse av disse. Dette kan bidra til å redusere både støv og støy samt gi et bedre landskapsinntrykk. Forslag: Eirik Sivertsen (AP): Tillegg til innstillingens pkt. 2, siste setning:., midlertidig eller varig stans. Tillegg til innstillingens pkt.2: Det skal etableres en ordning med en fast kontaktperson/et kontaktpunkt i kommunens administrasjon i perioden med prøvedrift. Nytt pkt. 4: Bystyret forutsetter at det stilles garanti for økonomiske midler til opprydding i henhold til reguleringsbestemmelsen ved stopp i driften etter en konkurs eller lignende, før driften iverksettes. Votering: Innstillingens pkt. 1 ble tiltrådt enstemmig. Sivertsens tillegg til pkt. 2 og nytt pkt. 4 ble tiltrådt enstemmig.

12 Planutvalgets innstilling: 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Bodø bystyre Reguleringsplan for Tverlandet pukkverk datert med tilhørende reguleringsbestemmelser sist revidert og resultantkart for støy datert Bystyret forutsetter at det foretas jevnlige tilsyn med driften. Brudd på reguleringsbestemmelsene eller driftstillatelsen vil kunne føre til at Bodø kommune krever stans i driften, midlertidig eller varig stans. Det skal etableres en ordning med en fast kontaktperson/et kontaktpunkt i kommunens administrasjon i perioden med prøvedrift. 3. Bystyret ber om at tiltakshaver legger fram en evaluering og rapport av driften etter 1 års drift. 4. Bystyret forutsetter at det stilles garanti for økonomiske midler til opprydding i henhold til reguleringsbestemmelsen ved stopp i driften etter en konkurs eller lignende, før driften iverksettes. Bystyrets behandling i møte den : Forslag Eirik Sivertsen (AP) Bystyret utsetter behandlingen av reguleringsplan for Tverlandet pukkverk. Saken ansees ikke som tilstrekkelig opplyst, og bystyret ber om at det redegjøres for hva som ligger i kravene i Norsk Standard NS-8141 og NS Votering Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak Bystyret utsetter behandlingen av reguleringsplan for Tverlandet pukkverk. Saken ansees ikke som tilstrekkelig opplyst, og bystyret ber om at det redegjøres for hva som ligger i kravene i Norsk Standard NS-8141 og NS-8176.

13 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 02/9766 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/74 Formannskapet /83 Bystyret Søknad om arrangement av Norgesmesterskap i friidrett junior 2009 Sammendrag Bodø Friidrettsklubb søker ved brev av om arrangement av norgesmesterskapet for juniorer 19 år og 22 år i Arrangementet forutsetter at friidrettsanlegget i Mørkvedlia har på plass nødvendig utstyr og har fått nødvendige utbedringer og tilpasninger. Tilleggskostnadene utover allerede finansierte tiltak beregnes til ca. kr for nødvendig utstyr og kr for anleggstiltak. Saksopplysninger Ferdigstillelse for dagens stevner og konkurranser Friidrettsanlegget er sertifisert for nasjonale konkurranser men mangler en del arrangementutstyr og anlegget krever en del endringer og justeringer. Dette delvis p.g.a. endrede regler og fordi anlegget ikke er ferdigstilt. Kulturkontoret har satt av kr i år for å komplettere arrangementsutstyr. Utover dette er det behov for ytterligere ,- for å skaffe utstyret som ikke lett kan leies, som resultattavler, til det enkelte arrangement. Utstyret vil høre til friidrettsanlegget og vil være kommunes eiendom. I hovedsak er det behov for utstyr til hoppøvelser og utstyr til å ta vare på mattene. Enkelte deler av arrangementsutstyret kan leies som f. eks. resultattavler. Følgende utstyr trenges: Utstyr til friidrett Hoppeutstyr måleutstyr diverse stativer Fullføring av manglende anleggselementer, tribuner og asfaltering, er ikke med som en forutsetning for arrangementet, men en selvfølgelig oppfølging av fullføring av anlegget med tanke på større arrangementer. Oppstart av arbeide med av tribunen er det avsatt kr ,- på årets driftsbudsjett. For å få denne helt ferdig mangler det ,-. Manglende asfalt rundt indre gjerdet forringer det viktigste elementet i anlegget, løpebanen. Å asfaltere de nødvendige arealene rundt banen og foran tribunene er beregnet å koste kr ,-. Det må åpnes en port for å forlange oppløpet til spydkast. Dette arbeidet er beregnet til kr ,-. anleggsdeler

14 tribune fullføring asfaltering rundt indre gjerde asfaltering foran tribunen port i gjerdet sum Framtidig behov I tillegg til ovennevnte anskaffelser og utbedringer vil anlegget trenge arrangementshus og lagerplass for å få en endelig rasjonell drift og for å kunne ta i mot viktige arrangementer (blant annet evt. Europeiske ungdomsleker). Dagens løsning med løse konteinere for lagring av utstyr fungerer dårlig for brukerne og driftsmannskapet og ødelegger det generelle utrykket. Arrangementsbygningen ville ha de fasilitetene som ikke kan løses i Mørkvedhallene etter friidrettens krav for arrangementspersonell, dommere og kontrollørene. Det er satt av en tomt med ferdig sprengt grunn til et hus på 120m2. Denne vil kunne romme de viktigste funksjonene. De totale kostnadene er ikke utredet, men en må regne med investeringer rundt 4 mill. kroner. Framtidig behov lagerbygg for utstyr arrangementsbygg flytting av tidtakerhus Vurderinger Friidrettsanlegget i Mørkvedlia er det eneste anlegget i Bodø kommune hvor det kan arrangeres nasjonale og internasjonale konkurranser innen friidrett. For idrettens utvikling, skoleidretten og som arena for utdanningsinstitusjonene er anlegget sentralt. For de omsøkte Europeiske ungdomslekene vil det følge et krav om at disse tiltakene er gjennomført. Oppgradering av anlegget er tatt med til søknaden til KD. Bodø Friidrettsklubb har i brev av fått tildelt mesterskapsarrangementet under forutsetning at Bodø kommune bekrefter innen tiltak som sikrer at nødvendig arrangementsutstyr er på plass til mesterskapet. Det er prisverdig av idrettsklubben å påta seg av et slikt stort arrangement. Det er viktig for rekruttering for friidretten i kommunen, det er viktig for opprettholdelse av arrangementskompetansen og det er med å øke bruken av friidrettsanlegget i Mørkvedlia. Av den grunn er viktig at kommunen finner økonomiske midler til å anskaffe arrangementsutstyr samt foreta nødvendig asfaltering og fullføre tribunen. Totalt er behovet for nye midler kr ,- for arrangementsutstyr og kr ,- for anleggstiltak. Det står avsatt kr ,- på bundne fond. Dette er innkomne spillemidler(tippemidler) for Mørkvedlia friidrettsanlegg hvor kommunen tidligere har forskuttert utgifte, slik at midlene kan omdisponeres. Regnskapet for byggeprosjektet er avsluttet. Det foreslås at samlet kr ,- dekkes med å disponere denne fondsposten. Forslag til innstilling Oppfølgingen av søknaden fra Bodø Friidrettsklubb med finansiering av utstyr og anleggstiltak for kr ,- utover budsjettet i Mørkvedlia friidrettsanlegg foreslås dekket av bundne investeringsfond fra prosjekt 9516 Tippemidler.

15 Saksbehandler: Matti Jäntti Svein Blix rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Utrykte vedlegg: Brev fra Bodø Friidrettsklubb dater Brev fra Norges Friidrettsforbund datert Formannskapets behandling i møte den : Votering Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling Oppfølgingen av søknaden fra Bodø Friidrettsklubb med finansiering av utstyr og anleggstiltak for kr ,- utover budsjettet i Mørkvedlia friidrettsanlegg foreslås dekket av bundne investeringsfond fra prosjekt 9516 Tippemidler.

16 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 07/ Saksnummer Utvalg Møtedato 08/85 Formannskapet /84 Bystyret Kjøp av gjennomgangsboliger for flyktninger, økonomisk og sosialt vanskeligstilte brukere. Sammendrag Bodø kommune kjøper flere kommunale gjennomgangsboliger for bosetting av flyktninger, økonomisk og sosialt vanskeligstilte brukere i 2008 for inntil 17,0 mill. kr. Saksopplysninger Bystyret har vedtatt mottak av inntil 70 flyktninger pr. år t.o.m I tillegg kommer familiegjenforeninger, slik at gjennomsnittlig bosetting ligger på personer pr. år. For å utnytte kommunale investeringer i boliger best mulig, ønsker Flyktningkontoret å styre mottaket mot større familier. (Det er rimeligere å kjøpe en stor leilighet for bosetting av 5-6 personer enn å kjøpe 2-3 mindre leiligheter for bosetting av samme antall.) Kommunen disponerer egne gjennomgangsboliger og innleide boliger fra firma og private utleiere. Bosetting i de kommunale boligene skjer ved ledighet etter utflytting eller ved nyanskaffelser av boliger. For å effektivisere boligbruken, er botiden fastsatt til 3 år for ulike brukergrupper. Etter denne tiden forutsettes det at leierne er i stand til å skaffe seg (leie eller kjøpe) bolig selv. Tidligere leiekontrakter har bare i begrenset omfang tatt høyde for dette samtidig som de fleste brukere har vært ute av stand til å klare seg selv i boligmarkedet. Dette medfører at botiden i mange tilfeller overstiger 10 år. Når det gjelder flyktninger forsterkes denne situasjonen ved at færre flytter til andre kommuner etter bosetting. Bodø kommune forbereder et prosjekt sammen med Husbanken for bl. annet å finne og igangsette tiltak for å øke gjennomstrømmingen i kommunale boliger. Flyktningkontoret finner boliger som skal avhendes fra Forsvaret på Hunstadmoen velegnet for bosetting av flyktninger. Bodø kommune har derfor meldt sin interesse for å benytte forkjøpsretten til en del av disse. Forsvarsbygg Skifte Eiendom har tilbudt Bodø kommune å kjøpe 9 stk. 4-roms leiligheter på samme Bnr. til takstpris. Det er en forutsetning at kommunen kjøper alle samlet. Takst på 2 av boligene vil foreligge innen utgangen av mai måned 2008 og kommunen kan deretter bestemme om tilbudet aksepteres. Taksten vil også dokumentere nødvendig vedlikeholdsbehov. Dersom Bodø kommune ønsker å kjøpe, takseres alle boligene og kommunen får deretter en kort frist til å benytte forkjøpsretten. Dersom prisen for boligene med tillegg for nødvendig oppussing/ vedlikehold vurderes for høy, forutsettes midlene benyttet til kjøp av BBL-leiligheter eller andre enkeltleiligheter i det vanlige boligmarkedet. Husbanken kan yte boligtilskudd på opptil 20 % av kostnadene ved anskaffelse. Dette forutsetter at leilighetene benyttes til beboere som selv kvalifiserer til tilskuddsordningen i minst 20 år fra utbetalingsdato. Dersom betingelsene for tilskuddet ikke overholdes, kan Husbanken kreve tilbakebetalt den delen av tilskuddet som ikke er avskrevet.

17 Vurderinger Behovet for nye gjennomgangsboliger har økt som følge av svært lavt antall nyanskaffelser de seneste årene. Ved at færre flyktninger flytter til andre kommuner og at gjennomstrømmingen i boligene er lavere enn forutsatt, må det anskaffes flere boliger. Bosetting av vedtatt antall flyktninger i 2008 er til en viss grad dekket ved kjøp av 15 stk. leiligheter i Kariveien 15, men det er behov for ca. 5-6 større leiligheter fra ca. september måned Så lenge det er mulig, dekkes behovet ved kostbar innleie av flere enkeltboliger fra private på Flyktningkontorets regning. Til sammen er det nå inngått avtaler om 23 slike leieforhold og flere er under vurdering. Selv om markedet for innleie for tiden er forholdsvis godt, kan det snu i løpet av kort tid. Erfaringene tilsier at det er en grense for hvor mange som ønsker å leie ut til kommunale gjennomgangsboliger. Beregning av boligbehovet kan gjøres på flere måter. Felles for disse er at de er usikre og at betingelsene kan endre seg på kort varsel. Når det gjelder flyktninger, er viktige parametre: - Flyktningsituasjonen: Ser ikke ut til å minke. Bodø kommune er attraktiv for norske myndigheter og vil antakelig bli bedt om å motta et økt antall flyktninger i årene framover. - Familiestørrelser: Vanskelig å forutsi, men kan til en viss grad styres av kommunen. - Vedtatt bosetting: Kan endres politisk av Bodø kommune. - Flyttinger til andre kommuner: Færre enn tidligere,- noe som i og for seg er en positiv utvikling, men utviklingen framover kan vanskelig forutsies. - Mulighetene til at flyktninger kan skaffe egen bolig avhenger av at Bodø kommune kan tilby bistand til rådgivning, praktisk hjelp og økonomiske virkemidler. Ut fra forutsetninger om fortsatt bosetting av gjennomsnittlig 100 personer pr. år i perioden samt noe økt gjennomstrømming i boligene i forhold til i dag, kan det anslås et maksimumsestimat for antall boliger basert på tidligere erfaringer. Behovet kan også beregnes med en modell ut fra samme forutsetninger som ovenfor men antatt at halvparten bosettes i eksisterende, kommunale gjennomgangsleiligheter og at det må skaffes nye leiligheter til 50 personer pr. år. Ved gjennomsnittlig familiestørrelse på 2,5 personer, gir dette et anskaffelsesbehov på 20 boliger pr. år. Dette vil representere et minimumsestimat og sannheten vil sannsynligvis ligge et sted mellom de 2 betraktningsmåtene. Uendret gjennomstrømming i boligene kan bare kompenseres ved å ytterligere øke antall boliger eller begrense årlig mottak av flyktninger. År Totalt Antall Investering 10,5 mill mill mill mill mill mill Antatt gjennomsnittspris pr. leilighet (dagens pris), kr.1,75 mill. Hittil har mangel på store boliger begrenset Flyktningkontorets ønske om å bosette flere større familier. Tilbudet om leilighetene på Hunstadmoen passer derfor godt inn i en slik sammenheng. Eventuelt kjøp vil innebære at en del av boligbehovet for 2009 også er dekket, og antallet for dette året reduseres derfor i tabellen med 3 stk. Ved kjøp av 9 stk. leiligheter på Hunstadmoen og antatt pris pr. leilighet, inkl. nødvendig oppussing (kr ,-), kr.1,85 mill. vil finansieringsbehovet for 2008 bli ca. kr.17 mill. Ved kjøp av Kariveien 15 vedtok Bystyret å redusere kapitalkostnadene tilsvarende 25 % av kjøpesummen for å oppnå akseptable husleier. Dette betyr at Bodø kommune ikke får tidligere forutsatt forrentning/avskrivning på 6 % på investeringer i boliger. Også ved denne anskaffelsen forutsettes det at denne typen subsidiering av boligene opprettholdes.

18 Konklusjon og anbefaling Saken fremmes uten konkrete priser for boligkjøp. Ved eventuelt kjøp av Forsvarsboliger, kan det bli satt frister som gjør at det blir for sent å behandle saken i første bystyremøte etter ferien. Ved kjøp av andre boliger, vil prisen avhenge av budgivning og på samme måte ikke være forutsigbar. Dersom samlet pris for boligene overstiger 17,0 mill. kr. vil administrasjonen komme tilbake med en ny sak etter sommerferien. Prognosene for behov er usikre og det legges derfor opp til politisk behandling av boliganskaffelser hvert år framover, basert på nye behovsanalyser. Kommunale gjennomgangsboliger fordeles både til Flyktningkontor og Sosialkontor. Sosialkontoret ønsker flere boliger uten at nærmere spesifikasjon av antall og type foreligger. Kjøp av boligene på Hunstadmoen vil overstige antatt behov på 5-6 stk. som Flyktningkontoret har for De resterende 3-4 boligene kan benyttes til flytting av familier som i dag bor i innleide boliger av dårlig standard og/eller kunne frigi andre boliger til sosialkontoret. Kommunens boligfond ble fullt ut disponert ved kjøp av Kariveien 15. Avsetning til boligfondet skjer ved salg av kommunale boliger. Noen har vist interesse for å kjøpe den kommunale boligen som de leier, men har ofte begrensede muligheter til dette p.g.a. lav inntekt. Administrasjonen har under vurdering en slik henvendelse og vil fremme saken for politisk behandling dersom det viser seg at leierne har økonomisk evne til dette. For mange kan dette være et alternativ til å unngå flytting fra miljøer som de har funnet seg til rette i og i mange tilfeller vokst opp i. For Bodø kommune vil slike disposisjoner gi bedre utnyttelse av investeringsmidlene i boliger enn fortsatt utleie. Bruk av lokalene etter Bodø Ungdomshjem i Kongens gate 60 er under vurdering i kommunale avdelinger. Dersom kommunen ikke lenger finner disse formålstjenlige for eget bruk, vil administrasjonen fremme forslag om salg for ytterligere å styrke boligfondet. I mellomtiden er anskaffelsesbehovet for 2008 avhengig av annen kommunal finansiering og tilskudd fra Husbanken. Forslag til innstilling 1. Bodø kommune kjøper flere gjennomgangsboliger øremerket flyktninger, økonomisk og sosialt vanskeligstilte brukere for inntil 17,0 mill. kr. i Kjøpet finansieres ved låneopptak og tilskudd fra Husbanken. 3. For å oppnå akseptable husleier må kapitalkostnader (6%) for inntil 25 % av anskaffelsessummen betjenes over flyktningekontorets drift gjennom overføring til rammeområde 8. Kostnadene utgjør inntil kr.0,3 mill. pr. år og innarbeides i tertialrapport 01/ Bystyret vil bli forelagt sak om eventuelt behov for kjøp av gjennomgangsboliger etter nye prognoser 1 gang pr. år. Arne Øvsthus Kommunaldirektør Saksbehandler: Robert Hanssen Svein Blix Rådmann Thor Arne Tobiassen Eiendomssjef Formannskapets behandling i møte den : Forslag Terje Cruickshank (V) Tillegg pkt. 1: Boligene kjøpes spredt innen boligfeltet.

19 Votering Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. Cruickshanks forslag ble trukket. Formannskapets innstilling 1. Bodø kommune kjøper flere gjennomgangsboliger øremerket flyktninger, økonomisk og sosialt vanskeligstilte brukere for inntil 17,0 mill. kr. i Kjøpet finansieres ved låneopptak og tilskudd fra Husbanken. 3. For å oppnå akseptable husleier må kapitalkostnader (6%) for inntil 25 % av anskaffelsessummen betjenes over flyktningekontorets drift gjennom overføring til rammeområde 8. Kostnadene utgjør inntil kr.0,3 mill. pr. år og innarbeides i tertialrapport 01/ Bystyret vil bli forelagt sak om eventuelt behov for kjøp av gjennomgangsboliger etter nye prognoser 1 gang pr. år.

20 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 02/ Saksnummer Utvalg Møtedato 08/86 Formannskapet /85 Bystyret /21 Innstranda Bydelsutvalg Hunstad kirke - Oppfølging av bystyrets vedtak Sammendrag En kirkeløsning for Hunstad/ Innstranda vil koste 42,5 mill kt målt i 2008 priser hvis den bygges som en del av Hunstadsenteret med en årlig teknisk driftskostnad på ca 0,8 mill kr, og med øvrige årlige driftskostnader på ca 1,5 mill kr., til sammen 2,3 mill kr. En ny og frittstående kirke med samme areal er beregnet å koste 66 mill kr. Endelig avklaring om når kirkebygget på Hunstad skal realiseres, finansiering og framdrift tas opp og avklares som et ledd i arbeidet med budsjett og økonomiplan for perioden Bakgrunn Bodø bystyre besluttet i møte , sak PS 07/161 Økonomiplan Årsbudsjett 2008 følgende: Administrasjonen legger fram egen sak for bystyret, vedrørende økonomiske konsekvenser ved etablering av kirke på Hunstad, i løpet av første halvår Saken har vært behandlet av bystyret i en rekke saker tidligere, og tilsvarende i Bodø kirkelige fellesråd. Det vises således til følgende: Bystyresak 146/05, 111/01, 55/01, 55/00 og 68/99 Forprosjekt fra 2001 Forprosjekt for sognekirken ble godkjent i K.sak 111/01. Dvs. brutto romprogram på m2 (987 m2 netto) med en beregnet prosjektkostnad på 21 mill. kroner. Tekniske rom og sambrukslokaler med skole og kulturhus med et samlet areal på 430 m2, ble etablert gjennom utbyggingen av Hunstad skole og kulturhus. Revidert forprosjekt Erfaringene fra utbyggingen av skole/kulturhus viste at byggets tilstand var mye dårligere enn det som var lagt til grunn i forprosjektet. Med grunnlag i bystyrets vedta i sak 05/146 ble forprosjektet revidert. Totale prosjektkostnader pr. desember 2006 ble beregnet til 38,5 mill. kroner. Med uendret romprogrammet. Ut fra ombyggingens omfang og karakter tilsa at det ikke var aktuelt å foreta en etappevis utbygging. Korrigert for prisstigning frem til april 2008 er prosjektkostnadene nå 42,5 mill. kroner. Ved en eventuell utbygging vil det påløpe pristigning frem til byggestart og i byggetiden

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 50015/2013 2012/7488 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/55 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/129 Bystyret 12.09.2013 13/75

Detaljer

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen.

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.01.2011 4251/2011 2010/5681 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/9 Komite for plan, næring og miljø 08.02.2011 11/15 Planutvalget 08.02.2011 11/19

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.02.2015 10946/2015 2015/954 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Forslag om mindre endring - reguleringsplan

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2009 65858/2009 2009/6784 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/159 Planutvalget 15.12.2009 Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38721/2013 2012/1616 X07 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/98 Bystyret 20.06.2013 13/25 Komitè for levekår 06.06.2013 Voldtekter i

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

Byplansjef Team Bodø KF. Daglig leder Miljøvernsjef Saksbehandler, byplankontoret Saksbehandler, byggesak Saksbehandler, byplankontoret

Byplansjef Team Bodø KF. Daglig leder Miljøvernsjef Saksbehandler, byplankontoret Saksbehandler, byggesak Saksbehandler, byplankontoret Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Rådhuset, bystyresalen Dato: 18.11.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Knut Hernes Nestleder

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.08.09 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.08.09 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 12.00-12.30 Til stede: Rådhuset, formannskapssalen Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2009 618/2009 2008/2897 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Planutvalget 24.03.2009 Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013.

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.11.2012 65984/2012 2012/7915 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/212 Formannskapet 28.11.2012 12/192 Bystyret 13.12.2012 Bodø kirkelige fellesråd.

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Rektor, Saltstraumen skole. Inspektør, Saltstraumen skole.

Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Rektor, Saltstraumen skole. Inspektør, Saltstraumen skole. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 09:00 13.35 Til stede: Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Tidspunkt: Kl. 18:30 Innstranda Bydelsutvalg Hunstad kultursenter, Lillesalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Anne Stein Medlem AP Ingrid Lien

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.08.2010 46006/2010 2010/1288 9 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/123 Formannskapet 29.09.2010 Bystyret 28.10.2010 Etiske retningslinjer for

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.03.2010 og 15.04.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.03.2010 og 15.04.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 10:00-14.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 10.00 13.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56176/2012 2012/1926 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/81 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/208 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20541/2014 2013/4637 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/75 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Anton Gisle Johnsons vei og del av Haakon 7. gate, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2013 64829/2013 2010/870 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/65 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/149 Bystyret 31.10.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet lokalutvalg Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Reguleringsplan 0409 Kabberud grustak - sluttbehandling

KONGSVINGER KOMMUNE. Reguleringsplan 0409 Kabberud grustak - sluttbehandling KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 03.03.2009 010/09 TSM Kommunestyret 19.03.2009 022/09 TSM Kommunestyret 31.03.2009 041/09 TSM Saksansv. Rune Lund

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

Juridisk rådgiver/saksbehandler - byggesakskontoret. Arealplanlegger/saksbehandler - byplankontoret

Juridisk rådgiver/saksbehandler - byggesakskontoret. Arealplanlegger/saksbehandler - byplankontoret Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Kommunehuset i Misvær Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 08:00 19:15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen Leder AP Odd Paulsen Nestleder FRP Anne

Detaljer

Dagsorden I forbindelse med sak 08/28 Asylmottak på Tverlandet vil representant fra Bodø kommune stille på møtet.

Dagsorden I forbindelse med sak 08/28 Asylmottak på Tverlandet vil representant fra Bodø kommune stille på møtet. BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Dato: 26.08.2008 Samfunnshuset, Tverlandet Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2012 43379/2012 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/146 Formannskapet 05.09.2012 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.11.2008 66056/2008 2008/7753 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Planutvalget 27.01.2009 Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Sammendrag

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 14/137 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks

Detaljer

Oversendelse av protokoller fra kontrollutvalget i Bodø

Oversendelse av protokoller fra kontrollutvalget i Bodø 8 OKT 010 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 15.10.2010 10/454 412-5.4 Bodø kommune v/ rådmannen Postboks 319 8001 Bodø Oversendelse av protokoller fra kontrollutvalget

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.08.2012 50184/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/124 Formannskapet 05.09.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Kulturkvartalet Planlegging av drift

Kulturkvartalet Planlegging av drift Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2284/2011 2010/362 D10 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/3 Formannskapet 26.01.2011 11/10 Bystyret 17.02.2011 Kulturkvartalet

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2012 11134/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Formannskapet 07.03.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Klatreanlegg i Mørkvedlia

Klatreanlegg i Mørkvedlia Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.04.2015 19882/2015 2015/1651 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/65 Formannskapet 13.05.2015 Klatreanlegg i Mørkvedlia Forslag til vedtak 1. Bodø

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bystyresalen på rådhuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 10:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/13 13/307 RULERING "PLAN FOR IDRETT- OG FRILUFTSLIV 2014-2017"

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/13 13/307 RULERING PLAN FOR IDRETT- OG FRILUFTSLIV 2014-2017 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Bystyresalen rådhuset Møtedato: 12.12.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MERK TIDSPUNKTET

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 18.09.2014 Tidspunkt: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger Holth

Detaljer

Nordlandsbadet - tilgjengeligheten for funksjonshemmede

Nordlandsbadet - tilgjengeligheten for funksjonshemmede Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.07.2010 38437/2010 2010/625 210 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/106 Formannskapet 25.08.2010 10/87 Bystyret 16.09.2010 Nordlandsbadet - tilgjengeligheten

Detaljer

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner.

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.11.2012 64317/2012 2011/9061 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/87 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Rammer for

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Åltjønnveien

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Åltjønnveien Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.09.2014 57818/2014 2014/2006 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/54 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/163 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Møtte isf Liv N. Sivertsen i sak 08/ Odd Tore Fygle Ordfører Møtte til kl. 12.00

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Møtte isf Liv N. Sivertsen i sak 08/ Odd Tore Fygle Ordfører Møtte til kl. 12.00 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Møterommet på kommunehuset Dato: 26.2.2008 Tidspunkt: 10:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Liv Nome

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Saltstraumen, Helsedel, Bygg II i Saltstraumen nærmiljøsenter Dato: 02.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2014 32691/2014 2011/3983 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/136 Formannskapet 25.06.2014 Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011.

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20553/2012 2012/2561 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/57 Bystyret 24.05.2012 Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret 03.03.2014

Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret 03.03.2014 Sokndal kommune Saksbehandler: ArkivsakID.: 08/1639 Arkivkode: L81 Prosjektleder Svein Erik Tønnesen Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Nye vedtekter Bodø Kulturhus KF

Nye vedtekter Bodø Kulturhus KF Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.08.2014 53925/2014 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/107 Bystyret 11.09.2014 14/188 Bystyret 11.12.2014 Nye vedtekter Bodø Kulturhus

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 33000/2013 2012/8381 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/95 Formannskapet 05.06.2013 Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20358/2014 2013/5313 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur. Navn Funksjon Repr Vara for

Komite for oppvekst og kultur. Navn Funksjon Repr Vara for BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Komite for oppvekst og kultur Rådhuset, bystyresalen Dato: 19.03.2009 Tidspunkt: 10:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Jonny Gulbrandsen Nestleder

Detaljer

Kjøp av Aspmyra stadion

Kjøp av Aspmyra stadion Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2011 2921/2011 2011/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Formannskapet 26.01.2011 Bystyret 17.02.2011 Kjøp av Aspmyra stadion Sammendrag Bodø kommune

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 14.10.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer

Detaljer