Vedteke av kommunestyret , sak 14/67

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedteke av kommunestyret 11.12.2014, sak 14/67"

Transkript

1 Vedteke av kommunestyret , sak 14/67

2 AVGIFTER OG GEBYR I ÅSERAL KOMMUNE 2015 Alle gebyr er inkludert mva med mindre anna er opplyst Beskriving av tenesta Faktureringsgebyr for fakturaer under kr Gjeld berre for planområde 100 og 500. Vert nytta dersom kunden har høve til å betale kontant, men avstår frå dette. 62,00 62,00 Purregebyr = 1/10 av innkassosats lov av Nr 26 Innkassoloven Rente ved for sein betaling i medhald av lov av Fastsettast av finansdepartementet PLANOMRÅDE 100 Åsdølen: Årsabonnement utlandet 500,00 500,00 Årsabonnement for utanbygdsbuande 300,00 300,00 Annonse: 1/1 side 2 500, ,00 Annonse: 2/3 side 1 900, ,00 Annonse: 1/2 side 1 400, ,00 Annonse: 1/4 side 800,00 800,00 Andre storleikar - pris i høve til 1/2 side Rubrikkannonser: (inntil 1 spalte x 4 cm) 120,00 120,00 Ingen tillegg for farge. Prisane førutset levering av ferdig materiale i pdf format Arbeid med annonse pr. time (minimumsgebyr kr. 100,-) 500,00 500,00 Diverse oppdrag: Foto/film oppdrag - Pr. time NY 800,00 Skriveoppdrag - Pr. time 500,00 500,00 Minimumsgebyr 100,00 100,00 Leigeprisar i kommunale næringsbygg: 1. år, pr. m 2 85,00 87,00 2.år, pr. m 2 137,00 140,00 3. år, pr. m 2 189,00 193,00 4. år, pr. m 2 265,00 270,00 5. år, pr. m 2 317,00 324,00 Etter 1. år blir leiga kvart år tillagt siste års endring i konsumprisindexen Privat leige av kommunale bygg/lokaler : Grendehus (Kylland og Lognavatn) 0,00 0,00 Grendehus (Kylland og Lognavatn) Utanbygdsbuande per arrangement 1 500, ,00 Fleirbrukshus: Fleirbrukshall per arrangement (gratis for Åseral IL) 1500/ ,00 Fleirbrukshus: Fleirbrukshall på timebasis (inntil 3 timar trening) 0,00 0,00 1

3 Beskriving av tenesta Fleirbrukshus: Symjehall per arrangement NY 2 000,00 Fleirbrukshus: Symjehall (inntil 3 timar) 0,00 0,00 Fleirbrukshus: Kantine med kjøkken (ikkje skulekjøkken) per arrangement NY 700,00 Fleirbrukshus: Gamal gymsal per arrangement NY 700,00 Møterom Rådhus, Logna og Monn - per arrangement (Ingen privat leige i opningstida til rådhuset) 500/ ,00 Ingen utleige i fleirbrukshuset i skuletida. Dersom fast aktivitet vert flytt frå fleirbrukshall til andre lokale på grunn av mangel på plass, er det satsar for hallen som er gjeldande. Minne Kultursenter: Inngangspengar - Vaksne 50,00 50,00 Inngangspengar - Honnør 30,00 30,00 Inngangspengar - Barn og ungdom under 20 år 25,00 0,00 Årskort - Vaksne 175,00 200,00 Årskort - Honnør 125,00 125,00 Omvisning i arbeidstida (pris per omvisar) NY 800,00 Omvisning utanom arbeidstida (pris per omvisar) NY 1 400,00 Omvisning - skuleklassar og barnehagar NY 0,00 Provisjonssal - fastbuande (prosent av omsetning) 10 % 10 % Provisjonssal - utanbygds (prosent av omsetning) 20 % 20 % Utleige av lokale per arrangement 1 000, ,00 For lag og foreiningar i Åseral er det gratis å nytte lokala på Minne på timebasis dersom dette let seg gjere. Ved behov for bemanning lønast dette etter sats på kr 500,- pr time om ikkje anna er Ved utleige av kommunale lokale (alle) til inntektsgjevande arrangement vert pris avtalt i kvart tilfelle. Manglande rydding og reinhald vert fakturert pr. time arbeid i ettertid. Gjeld ALLE kommunale lokale. NY 500,00 Leigepriser pr. månad i personalbustader v/nyinnflytting: * Kvernhusvegen , ,00 * Kvernhusvegen , ,00 * Kvernhusvegen 33a 4 390, ,00 * Kvernhusvegen 33b 4 390, ,00 * Grokleiv 24 - gnr.4/bnr , ,00 * Grokleiv 26 - gnr.4/bnr , ,00 * inkl. innlagt fiber med TV og internett (1Mb) For leigetakarar som ikkje er tilsett i kommunen vert husleiga i Kvernhusvegen kr ,- høgare pr. mnd. Opptrapping etter butid: Frå påbegynt 4. år: indeksregulering + 50% Frå påbegynt 5. år: indeksregulering + 35% Frå påbegynt 6. år og åra deretter: indeksregulering 2

4 Beskriving av tenesta Avgifter sal og skjenkeløyver (pr januar 2014): Avgift på sal av alkoholholdig vare blir berekna på grunnlag av føresegner til alkohollova. Minimumsgebyr for skjenking p.t. kr.4100,- pr. år. Minimumsgebyr for sal p.t. kr ,- pr. år. Ambulerande løyve: Gebyr kr. 290,00 pr løyve (jmf. 6-2 i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk) Salg: - 0,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 Skjenking: - 0,37 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1-1,01 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2-3,31 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 Avlegging av etablerarprøve: Avlegging av etablerarprøve for serveringsverksemder, sal- og skjenkeløyve for alkohol. Beløpet skal innbetalast før prøven vert teken (jmf. 5-6 i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk) 300,00 300,00 Interkommunal musikk- og kulturskule: Soloundervisning pr. skuleår 2 302, ,00 Gruppeundervisning pr. skuleår 2 189, ,00 Tidlegare har kommunen dekka 30% av utgiftene pr elev samt 50% søsken moderasjon. Dette er teke vekk frå 2015 PLANOMRÅDE 200 Barnehage- og SFO-satsar: Barnehage, pr. time 12,50 13,30 SFO, pr. time 26,50 26,50 Norskkurs for deltakarar/elevar utan rett og plikt. 4 undervisningstimar pr. veke pris pr. månad (materiell kjem i tillegg) 550,00 550,00 * Minimum 5 deltakarar pr. semester før oppstart PLANOMRÅDE 300 Husleige Husleige pr. mnd. Bordalen 4 830, ,00 Husleige pr. mnd. Austrud 5 410, ,00 Husleige pr. mnd. Våkårdalen, stor leilighet 5 820, ,00 Husleige pr. mnd. Våkårdalen, lita leilighet 3 495, ,00 Stabakka, gnr. 3, bnr , ,00 Stabakka, gnr. 3, bnr , ,00 * For bustader med innlagt fiber pr. månad 500,00 500,00 Måltid Middag 50,00 52,00 Frokost/kveldsmat 25,00 26,00 Alle måltid 100,00 104,00 3

5 Beskriving av tenesta Utleverte måltid: Middag 75,00 80,00 Trygghetsalarm: 1 års abonnement 1 250, ,00 Leige pr mnd 104,00 108,00 Institusjon: Maksimalsats pr. mnd for langtidsopphald Korttidsopphald, pris pr. døgn Dag-/nattopphald, pris pr. dag/natt Følgjer statleg forskrift Heimetenester: 0-2 G mnd/time Følgjer statleg forskrift 2-3 G mnd/time 650/ / G mnd/time 1200/ / G mnd/time 1750/ /290 Over 5 G mnd/time 2450/ /290 G pr = ,- Diverse vaktmeistertenester: 0-2 G (Nettoinntekt kr ,-) 180,00 185,00 > 2 G - time 280,00 290,00 Aktivitetssenteret: Middag 80,00 85,00 Kaffi og vaflar 25,00 25,00 PLANOMRÅDE 500 Handsamingsgebyr etter jordlova 2 000, ,00 Handsamingsgebyr etter konsesjonslova 5 000, ,00 Kloakkavgifter: Tilkoplingsavgift (min) , ,00 Abonnementsgebyr fastbuande 1 894, ,00 Abonnementsgebyr hytteeining 3 320, ,00 * Forbruksavgift pr. m 3 20,31 21, Gebyr for kommunalt tilsyn av privat avløpsanlegg jmf. Forurensingsforskriften 12-2 blir rekna etter medgått tid, pr.time 937,00 965,00 Vassavgifter: Tilkoplingsavgift , ,00 Abonnementsgebyr fastbuande 1 417, ,00 Abonnementsgebyr hytteeining 2 407, ,00 * Forbruksavgift pr. m 3 21,31 22,59 Målarleige 362,00 373,00 4

6 Beskriving av tenesta Gebyr for manglande innsending av vassmålarskjema jf. reglement for private stikkledningar (per månad) 216,00 222,00 * Stipulert forbruk 1,75 m 3 vann/avløp for kvar m 2 bruksareal Feie og kontrollavgift: Fastbuande - pr. pipeløp 449,00 462,00 Feieavgift hytteeining, kvart 4. år 341,00 351,00 Administrasjonsavgift 43,00 44,00 Private reguleringsforslag/bebyggelsesplanforslag: 1 Handsamingsgebyr: 657. Handsaming av planer på inntil 10 daa (avg.fritt) , , tillegg pr. påbegynt daa over 10 daa (avg.fritt) 675,00 695, Følgjande reguleringsformål skal ikkje takast med ved utrekning av gebyr: Friområder, landbruksområder, spesialområder for bevaring, friluftsområder, naturvernområder eller vegetasjonssoner 2 Endring av reguleringsplan, vesentleg endring jamfør Pbl For handsaming av private forslag til endring av reguleringsplan 1. gang, er gebyret det samme som i pkt Ved 2. gongs vesentleg endring vert det eit tillegg på 50 % 3 Endring av reguleringsplan, mindre vesentlig endring jamfør Pbl Handsaming av private forslag om mindre vesentleg endring (avg.fritt) , ,00 Byggjesaksgebyr: Alle gebyr vert dei same uavhengig om vedtaket innebær løyve eller avslag, eller om tiltaket ikkje kjem til utføring. Det skal ikkje betalast gebyr for klagesaker Gebyret vert utrekna etter dei satsane som gjeld den dagen søknaden vert journalført. Mva vert ikkje berekna. Byggjesaksgebyr: 510. Eittrinnssøknad, jfr.pbl. 20-1, (komplett søknad), 3 veker (avg.fritt) 6 880, , Eittrinnssøknad jf. PBL. 20-1, 12 veker (avg.fritt) 9 400, , For trinnvis søknadshands. Jf. PBL 20-1 (avg.fritt) 9 991, , Tiltak jamfør pbl 20-2 (avg.fritt) 1 865, , For bygningar med meir enn 1 bueining, tillegg per bueiing (avg.fritt) 2 596, , Handsaming av dispensasjonssaker jfr. PBL 19 (i tillegg til vanleg gebyr) (avg.fritt) 3 893, , Handsaming av sjølvbyggjar, jfr. SAK 6-8 (avg.fritt) 1 730, , Første gongs handsaming om lokal godkjenning per godkjenning (avg.fritt) 1 730, , Seinare lokal godkjenning, per godkjenning (avg.fritt) 876,00 902, Ansvarsrett med sentral godkjenning (avg.fritt) 294,00 303, Handsaming av driftshytter (avg.fritt) 6 056, , Gebyr for byggesakshandsaming som ikkje kan reknast ut etter satsane ovafor, skal reknast ut etter medgått tid etter følgjande timesats (avg.fritt) 937,00 965, Byggjesaksgebyr for påkopling til offentlig VA- Utvendig stikkledning , , Byggjesaksgebyr for påkopling til offentlig VA- Innvendig rørleggerarbeid. 886,00 913, Byggjesaksgebyr for påkopling til offentlig VA: 1 782, ,00 stikkledninger- og rørleggerarbeid (samlet søknad). 5

7 Beskriving av tenesta Frådeling av tomt etter kommune(del)plan. Evt. Dispensasjonsgebyr kjem i tillegg (pkt. 517) (avg.fritt) 6 056, , Frådeling av tomt i regulerte felt (avg.fritt) 2 266, ,00 Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) er fastsett som følgjande: 1.1 Oppretting av matrikkeleining: Oppretting av grunneiendom og festegrunn 565. areal frå m 2 (avg.fritt) , , areal frå m 2 (avg.fritt) , ,00 areal frå 2001 m 2 auke per påbegynt da. (avg.fritt) 1 123, ,00 Ved samtidig oppmåling av 2 eller fleire tilgrensande tomter som er rekvirert av same rekvirent, blir det gjeve ein reduksjon i pris på 10% av gebyret per tomt: Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal frå m2 (avg.fritt) , ,00 areal frå m2 (avg.fritt) , ,00 areal frå 2001m2 -auke per påbegynt da. (avg.fritt) 1 123, ,00 Dersom matrikuleringen blir gjennomført utan oppmålingsforretning, eller at oppmålsforetninga blir gjennomført utan merking og måling ( 42 i matrikkelforskrifta) (avg.fritt) Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon 566. areal frå 0-50 m2 (avg.fritt) 7 679, , areal frå m2 (avg.fritt) 8 976, , areal frå m2 (avg.fritt) , ,00 areal frå 2001 m2 - auke per påbegynt da. (avg.fritt) 1 123, , Oppretting av anleggseigedom Gebyr som for oppretting av grunneiendom volum frå m3 (avg.fritt) , ,00 volum frå 2001 m3 - auke per påbegynt 1000 m3 (avg.fritt) 1 282, , Regisrering av jordsameige Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige fakturert etter medgått tid. (avg.fritt) 1.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning: 617. Dette kjem i tillegg til ordinært oppmålingsgebyr (avg.fritt) 2 575, , Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 6 412, ,00 Gebyr for utført arbeid når saken blir trekt før den er fullført, må avvisast, ikkje etr seg matrikkelføre på grunn av endra heimelsforhold eller av andre grunnar ikkje kan fullførast, blir sett til 1/3 av gebyrsatsane etter 1.1 og 1.2 6

8 Beskriving av tenesta Grensejustering: Grunneigedom, festegrunn og jordsameige Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedommar justerast med inntil 5 % av eigedommens areal (maksimalgrensa er sett til 500 m²). Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgje areal som i sum overstig 20 % av eigedommens areal før justeringa. For grensejustering til veg- eller jernbaneføremål kan andre arealklassar gjelde. areal frå m² (avg.fritt) 7 895, ,00 areal frå m² (avg.fritt) 8 976, , Anleggseigedom For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigedomens volum, men den maksimale grensa blir sett til 1000 m³ 567. volum frå m³ (avg.fritt) 7 571, , volum frå m³ (avg.fritt) 8 652, , Arealoverføring: Grunneigedom, festegrunn og jordsameige Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til vegog jernbaneføremål areal frå m2 (avg.fritt) , , areal frå m2 (avg.fritt) , ,00 arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører ein auke av gebyret på 1 030, , Anleggseigedom For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna\ ikkje vere registrert på ei tredje matrikkeleining. Volum kan kun overførast til ei matrikkeleining dersom vilkårå for sammenføying er til stades. Matrikkeleininga skal utgjere eit samanhengende volum volum frå m3 (avg.fritt) 7 895, ,00 volum frå m3 (avg.fritt) 8 976, ,00 volumoverføring per nytt påbegynt 500 m3 medflører ein auke av gebyret på (avg.fritt)1 123, , Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning: 564. For inntil 2 punkter (avg.fritt) 5 624, ,00 For overskytande grensepunkt, per punkt (avg.fritt) 561,00 578, Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidligare er koordinatbestemt eller klarlegging av rettar: 576. For inntil 2 punkter (avg.fritt) 6 705, ,00 For overskytande grensepunkt, per punkt (avg.fritt) 1 123, ,00 Gebyr for klarlegging av rettar blir fakturert etter medgått tid. (avg.fritt) 1.7 Privat grenseavtale: For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde (avg.fritt) 6 705, ,00 For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde (avg.fritt) 1 123, ,00 Billegaste alternativ for rekvirent skal veljast Alternativt kan gebyr fastsetjast etter medgått tid. (avg.fritt) 7

9 Beskriving av tenesta Punktfeste: Punktfeste (avg.fritt) 7 571, , Urimelige gebyr: Dersom gebyret åpenbart er urimeleg i høve til dei prinsippa som er lagt til grunn og det arbeidet og dei kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/ho har gitt fullmakt, av eige tiltak fastsette eit passande gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnader og med bakgrunn i grunngitt søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette eit redusert gebyr Betalingstidspunkt: Kommunen vedtek om gebyret skal krevjast inn forskots- eller etterskotsvis Forandringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka: Gjer rekvirenten under sakas gang forandringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, blir likevel gebyret opprettholdt Utsteding av matrikkelbrev: 549. Matrikkelbrev inntil 10 sider (avg.fritt) 175,00 175,00 Matrikkelbrev over 10 sider (avg.fritt) 350,00 350,00 Endring i maksimalsatsane blir regulert av Statens kartverk i takt med den årlege kostnadsutviklinga 1.13 Timepris for arbeid etter matrikkellova: 577. For alt arbeid som ikkje kan reknast etter ovoforstående faste satsar blir det rekna timepris på (avg.fritt) 937,00 965, Seksjonering: 544. Seksjonering (3x rettsgebyr) (avg.fritt) 2 580, , Tinglysningsgebyr: 550. Tinglysningsgebyr (Følgjer Statens kartverk sine satsar) (avg.fritt) 525,00 525, Grensemerker: Grensemerker per stk. (avg.fritt) 60,00 62,00 Brøyteavgift: 595. For brøyting av private vegar betalast: <75 (Berre i spesielle høve) 3 774, , m 4161, , m 5408, ,00 >350m vil bli handsama i kvar einskild høve Tomteprisar inkludert påkopling vatn og kloakk: Grokleiv 2 (avg.fritt) , ,00 Grokleiv 3 (avg.fritt) , ,00 Kylland (avg.fritt) , ,00 Lognavatn 1 (avg.fritt) , ,00 Stabakka Nord - Eige vedtak, KOU-sak 08/15 (avg.fritt) 8

10 Beskriving av tenesta Maskinar: 621. Traktor (pr. time inkl. førar) 767,00 790, Stikking m/traktor (inkl. 2 mann) 1 473, , Minigravar (pr. time inkl. førar) 767,00 790,00 Lensepumpe - 1. fase, pr. dag 258,00 266,00 Lensepumpe - 3. fase, pr. dag 438,00 451, Bensinborehammer, cobra, pr. dag 520,00 536, Høytrykksspyling ledningsnett pr. time/inkl. personell 1 123, ,00 Tekniske tenester: 551. Ingeniør m/oppmålingsutstyr pr. time 1 663, , Andre ingeniørtenester pr. time 1 169, , Leige av GPS-utstyr 500,00 515,00 Arbeidarar/fagarbeidarar pr. time 700,00 721,00 Reinhaldsteneste pr. time NY 400,00 Meklarpakke: 525. Meglarpakke, utlevering av opplysningar i samband med eigarskifte mm , ,00 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 ens 16

18 17

19 18

ÅSERAL KOMMUNE 2016 Alle priser er inkludert mva med mindre anna er opplyst

ÅSERAL KOMMUNE 2016 Alle priser er inkludert mva med mindre anna er opplyst PRISLISTE ÅSERAL KOMMUNE 2016 Alle priser er inkludert mva med mindre anna er opplyst Beskriving av tenesta 2015 2016 Faktureringsgebyr for fakturaer under kr. 500. Gjeld berre for planområde 100 og 500.

Detaljer

AVGIFTER OG GEBYR 2014

AVGIFTER OG GEBYR 2014 AVGIFTER OG GEBYR 2014 Vedteke i kommunestyret 12.12.2013 Avgifter og gebyr i Åseral kommune 2014 GENERELT 2013 2014 Faktureringsgebyr for fakturaer under kr. 500,-. Gjeld berre for planområde 62,00 62,00

Detaljer

Avgifter og gebyr. Åseral kommune Ei positiv kraft. Vedteken i kommunestyret , sak 12/68. Åseral kommune

Avgifter og gebyr. Åseral kommune Ei positiv kraft. Vedteken i kommunestyret , sak 12/68. Åseral kommune Avgifter og gebyr Åseral kommune 2013 Vedteken i kommunestyret 13.12.2012, sak 12/68 Åseral kommune - Ei positiv kraft Avgifter og gebyr i Åseral kommune 2013 GENERELT 2012 2013 Faktureringsgebyr for fakturaer

Detaljer

AVGIFTER OG GEBYR I ÅSERAL KOMMUNE 2011

AVGIFTER OG GEBYR I ÅSERAL KOMMUNE 2011 AVGIFTER OG GEBYR I ÅSERAL KOMMUNE 2011 GENERELT Alle gebyr er inkludert mva med mindre anna er opplyst 2010 2011 Faktureringsgebyr for fakturaer under kr. 500.Gjeld berre for planområde 100 og 500. Vert

Detaljer

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande:

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande: Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande: 6.1 OPPRETTING AV MATRIKKELEINING 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal frå 0 500 m² kr 18361,-

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

GEBYRREGULATIV. for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova. i Valle Kommune. Regulativet avløyser tidlegare gjeldande regulativ.

GEBYRREGULATIV. for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova. i Valle Kommune. Regulativet avløyser tidlegare gjeldande regulativ. GEBYRREGULATIV for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova i Valle Kommune 2016 Gebyret er vedteke av kommunestyret: 27.02.2013, sak 3/13, og er gjeldande frå 01.03.2013 Regulativet avløyser tidlegare

Detaljer

Forsand kommune Politisk

Forsand kommune Politisk Rådmannen Forsand kommune Politisk Seksjon teknisk til oppfølging Dato: 27.12.2010 Vår ref.: 10/648-2/K1-231//BVG Saksbeh. e-post: bvg@forsand.kommune.no Saksbeh. tlf.: 51 700 108 Dykkar ref.: Melding

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Vedlegg til årsbudsjett 2017

Vedlegg til årsbudsjett 2017 Betalingssatsar Vedlegg til årsbudsjett 2017 Granvin herad 2017 Betalingssatsar BETALINGSSATSAR OG GEBYR. GJELD FRÅ 1.1.2017 Betalingssatsar og gebyr: Kalkulerte satsar 2016-2,7% prisauke 2015 2016 2017

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Gjeldande frå 01.01.2017 Vedtak: Haram kommunestyre 15. desember 2016, sak xx/16. Heimel: Regulativet er fastsett med heimel i matrikkelloven

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE 2017 Alle priser er inkludert mva med mindre anna er opplyst

ÅSERAL KOMMUNE 2017 Alle priser er inkludert mva med mindre anna er opplyst PRISLISTE ÅSERAL KOMMUNE 2017 Alle priser er inkludert mva med mindre anna er opplyst Beskriving av tenesta 2016 2017 Faktureringsgebyr for fakturaer under kr. 500. Gjeld berre for planområde 100 og 500.

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA Gjeldande frå 01.01.13 1.0 Hytter 1.1 Pbl 20-1 enkle tiltak 15 450,00 1.2 To-trinns handsaming 17.270,00 1.3 Endring av løyver gitt etter pbl85

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

PRISLISTE ÅSERAL KOMMUNE 2018

PRISLISTE ÅSERAL KOMMUNE 2018 PRISLISTE ÅSERAL KOMMUNE 2018 Alle prisar er inkludert mva. med mindre anna er opplyst Beskriving av tenesta 2017 2018 Faktureringsgebyr for fakturaer under kr. 500. Gjeld berre for planområde 100 og 500.

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018

1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA- 2018 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA (ml) 32 med forskrift 16 og lokal forskrift om unntak frå tidsfristar (vinterforskrift)

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE VOLDA KOMMUNE Utvikling FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Datert: 05.03.2010

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning vare Etter Plan- og bygningslova, matrikkellova, jordlova og forureingslova: 2016 1000 Medfører oppgradering av off. register kr 2 758 1001 Utan oppgradering av offentlig register kr 1 591 1003 Renovering

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr.

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr. REGULATIV FOR SAKSHANDSAMING AV DELESAKER OG OPPMÅLINGSGEBYR 2015 SAKSHANDSAMING ETTER PBL 20-1. 0 Generelt Dette byggregulativ er fastsett av Bømlo kommunestyre og er heimla i 33-1 i Plan og bygningslova.

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

1. GENERELLE FØRESEGN

1. GENERELLE FØRESEGN 1. GENERELLE FØRESEGN 1.1 Betalingsplikt og frist Den som får utført tenester etter dette regulativet, skal betala gebyr i samsvar med satsane og retningslinjene i regulativet. Gebyrkravet skal rettast

Detaljer

Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon

Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon Følgjande betalingssatsane blir vedteke som gjeldande for Surnadal kommune frå 1. januar 2017: vare Etter Plan- og bygningslova,

Detaljer

GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA

GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA Voss kommune Notat 1 av 5 Vår saksbehandler Zehra Causevic, tlf. GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLING - 2016 GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA Oppjustert på bakgrunn av KST sitt vedtak 10.12.2015

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2016

Gebyr og betalingssatsar 2016 Gebyr og betalingssatsar 2016 Vedteke av kommunestyret 16.12.15, sak 120/15 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.16 1.0 Barnehage heildagstilbod (50% søskenmoderasjon) 1 dag pr veke betalingssats

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Aurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen)

Aurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Aurland kommune Prisar og gebyr 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.13 Sak KS 080/13 (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Innhaldsliste: Oppvekst og kultur s. 3-4 Pleie og omsorg s. 5 Kart, oppmåling

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/2346-1 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 89/16 29.11.2016 Kommunestyret 107/16 20.12.2016 Saksopplysningar Det er lagt inn

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Gebyr for Plan og næring 2017

Gebyr for Plan og næring 2017 Gebyr for Plan og næring 2017 Gebyr for byggesaker Fellesføresegn: Ved fleire tiltak i same søknad blir det rekna 50 % rabatt frå og med tiltak nr. 2, definert ut i frå den lågare/lågaste gebyrsatsen.

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016

OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 Kommunale barnehagar 100% Heil dag 2580* 2655* Delt plass %-vis av heil %-vis av heil Kjøp av einskilddag 150 155 Gebyr for sein henting 140 144 Søskenmoderasjon,

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Forsand kommune Plan og forvaltning

Forsand kommune Plan og forvaltning Forsand kommune Plan og forvaltning Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Brit Marit Knudsen 13/786-6 /K1-231 13.11.2015 Gebyr for seksjon teknisk - eigedom,drift og investering 2016 Gebyra etter matrikkellova

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 097/17 Formannskapet Vedlegg i saka: Prisbok

Saksnr. utval Utval Møtedato 097/17 Formannskapet Vedlegg i saka: Prisbok FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-231 JournalpostID: /95 Sakshandsamar: Myklebust, Annikken Dato: 20.11.20 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 097/ Formannskapet 27.11.20 Prisbok 20 Rådmannen sitt framlegg:

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Betalingssatsar pr Barnehagen:

Betalingssatsar pr Barnehagen: Betalingssatsar pr 01.01.16 Barnehagen: 5 d/v 4 d/v 3 d/v 2 d/v Under kr 500,- 400,- 300,- 200,- 405.000 Kr 405.000 1.500,- 1 200,- 900,- 600,- kr 475.000 Over kr 475.000 2 580,- 2 064,- 1 548,- 1 032,-

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER MODALEN KOMMUNE BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2015 Vedteke av Kommunestyret i sak 046/2014 den 11.12.2014 Satsane gjeld frå 01.01.2015 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod Mo skule...

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2014

Gebyr og betalingssatsar 2014 Gebyr og betalingssatsar 2014 Vedteke av kommunestyret 18.12.13, sak 082/13 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.14 1.0 Barnehage heildagstilbod (50% søskenmoderasjon) 1 dag pr veke betalingssats

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Forsand kommune Seksjon teknisk

Forsand kommune Seksjon teknisk R å d m a n n e n Forsand kommune Seksjon teknisk Seksjon teknisk Dato: 05.03.2013 Vår ref.: 12/894-9/K1-231//BMK Saksbeh. e-post: bmk@forsand.kommune.no Saksbeh. tlf.: 51 700 110 Dykkar ref.: Melding

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1827-1 Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2017

Gebyr og betalingssatsar 2017 Gebyr og betalingssatsar 2017 Formannskapet si tilråding 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.17 For barnehage gjeld statleg maksimalpris. Andre betalingssatsar er foreslått auka med 5%.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

GEBYR OG AVGIFTER GJELDANDE FRÅ NÆRING, BYGG OG MILJØ

GEBYR OG AVGIFTER GJELDANDE FRÅ NÆRING, BYGG OG MILJØ GEBYR OG AVGIFTER GJELDANDE FRÅ 01.01.2015 NÆRING, BYGG OG MILJØ Gjeldande frå 1.1.2015 Vedtatt av Surnadal kommunestyre 11.12.2014, sak 133/13. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyr vedtatt med heimel i plan-

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2018

Gebyr og betalingssatsar 2018 Gebyr og betalingssatsar 2018 Vedteke av kommunestyret 13.12.13, sak 69/17 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.18 1.0 Barnehage heildagstilbod (40% søskenmoderasjon for barn nr 2 50% søskenmoderasjon

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2015

Gebyr og betalingssatsar 2015 Gebyr og betalingssatsar 2015 Vedteke av kommunestyret 10.12.14, sak 092/14 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.15 Pkt 1.0 nedafor gjeld frå 01.15.15. Satsar for 2014 gjeld til 30.04.15

Detaljer

MODALEN KOMMUNE. Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016

MODALEN KOMMUNE. Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016 MODALEN KOMMUNE Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016 Vedteke av Kommunestyret i sak 055/2015 den 10.12.2015 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer