2 Forsidebilde fra Bygnes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Forsidebilde fra Bygnes."

Transkript

1 Årsberetning 2011

2 Innhold GASSCO ÅRSREGNSKAP 2011 Vår globale hverdag side 3 Styrets årsberetning 2011 side 7 Eierstyring side 17 Regnskap 2011 side 23 Noter side 27 Revisjonsberetning side 39 2 Forsidebilde fra Bygnes.

3 Vår globale hverdag Hyppige sceneskifter og stadig ny dramatikk. Hovedrollene innehas av nye aktører nesten hver dag. Slik er verdensteateret. De kontinuerlige forandringene på den store scenen påvirker oss alle. Vi må forstå at vi lever i en tid med stor dynamikk og handle deretter. I de ti årene som er gått siden etableringen av Gassco, har jeg benyttet selskapets årsrapport til både tilbakeblikk og framtidsbetraktninger. I 2007 var utgangspunktet at virksomheten på norsk sokkel stod foran en annen utvikling enn den vi til da hadde sett. Forståelig, ettersom mye handlet om fallende produksjon, kostnadsvekst og klimautfordringer. Ved utgangen av 2008 hadde finanskrisen truffet oss. Oljeprisen falt fra 140 til 40 dollar i løpet av seks-syv måneder, og konjunkturnedgang truet planlagte prosjekter både innenfor vårt operatørskap og andre steder på norsk sokkel. I 2009 var jeg i likhet med mange andre preget av usikkerhet. Finanskrisen hadde stilnet av, men de realøkonomiske etterdønningene veltet stadig innover oss. I Europa framstod gassmarkedet og forsyningsbildet som mer uforutsigbart, mens vi på norsk sokkel stadig leitet mer, men uten å finne det store. Et år med kraftige påminnelser var en naturlig overskrift for mine betraktninger i Tragedien om bord i boreriggen Deepwater Horizon preget hele bransjen, mens driftsproblemer på grunn av kulde og is satte 30 prosent av norsk gasseksport på hold første helgen i januar. I et sprengkaldt Europa var det en særdeles dårlig nyhet. Nyheten om store oljefunn har i 2011 utløst berettiget optimisme på norsk sokkel, men endrer ikke nødvendigvis realitetene for norsk gassproduksjon på lang sikt. Fram mot 2020 vil vi riktignok få mye å glede oss over. Gass fra mange mindre felt skal fases inn i eksisterende infrastruktur, og utbyggingen av feltene Luva og Linnorm i Norskehavet rykker stadig nærmere. Det samme gjør et nytt gassrør fra disse feltene til prosessanlegget i Nyhamna. En løsning Gassco også har vært arkitekt for på oppdrag fra rettighetshavere og myndigheter. Ingen andre næringer i Norge kan måle seg med petroleumsvirksomheten når det gjelder omfang, verdiskaping og inntekter til staten. Vår gassproduksjon vil også ligge på et stabilt høyt nivå det neste tiåret. Men prognosene tilsier fallende gassproduksjon på lang sikt. Etter 2020 vil vi ha behov for nye produksjonsfelt og nye transportløsninger for å fylle ledig kapasitet i en infrastruktur der det er investert i størrelsesorden 260 milliarder kroner. For å sikre langsiktig tilgang på gass må det tas gode beslutninger de nærmeste årene. En helhetlig forståelse av mulighetene for videreutvikling av gassressursene må være utgangspunktet. Dette gjelder særlig utviklingspotensialet i nordområdene. Det blir stadig flere aktører på norsk sokkel, og eierskapet til gassinfrastrukturen har det siste året også fått en annen og mindre industriell karakter enn tidligere. Arbeidet med å finne de beste løsningene i >> Brian D. Bjordal administrerende direktør For å sikre langsiktig tilgang på gass må det tas gode beslutninger de nærmeste årene. 3

4 Vår globale hverdag et helhetlig perspektiv kan derfor bli både krevende og spennende. Jeg føler meg likevel trygg på at det er konsensus om målet: Olje- og gassvirksomheten skal være Norges viktigste næring i mange tiår framover. Gassco ønsker å bidra til å utvikle helhetlige framtidsbilder for norsk gass sammen med andre relevante aktører. Derfor har vi tatt initiativ til studieprosjektet NCS 2020, som handler om å få fram kunnskap for framtidige beslutninger om hvordan vi skal videreutvikle gassproduksjonen og transportsystemene på og fra norsk sokkel. Nødvendig planlegging og investeringsbeslutninger tar tid, og ti år i dette perspektivet er ikke lang tid. En avgjørende forutsetning for å sikre bransjens lønnsomhet i et langsiktig perspektiv er at vi får til godt samspill mellom aktørene på norsk sokkel. Så vil noen sikkert spørre om verden virkelig trenger mer norsk gass. Pessimister peker på uklare signaler fra EU om gassens plass i det framtidige energibildet, kombinert med en betydelig satsing på fornybar energi i store medlemsland. Det er også en kjensgjerning at russisk gass styrker sin markedsposisjon gjennom de nye eksportsystemene North Stream I og II. I tillegg kan utvinning av skifergass gjøre USA uavhengig av import og kanskje også til en framtidig gasseksportør. Jeg velger for min del å være optimist. Vi må ta utgangspunkt i det globale energiperspektivet. Her er grunnformelen at energi = brutto nasjonalprodukt, og at brutto nasjonalprodukt = velferd. International Energy Agency (IEA) peker i sitt siste utsyn også på at verdens energibehov vil øke med en tredel fram til 2035 som følge av økonomisk vekst i Kina, India og utviklingsland i Asia. Gass og fornybar energi ventes å dekke to tredeler av denne veksten. Likevel vil kull dekke mer av verdens energibehov enn gass i Her ligger kanskje den største framtidsutfordringen. 41 prosent av verdens kraftproduksjon skjer i dag i kullkraftverk, og forbrenning av kull utgjør også 25 prosent av de menneskeskapte CO2-utslippene. Men kull er rimelig og lett å utvinne, og tilgangen er nesten ubegrenset. Når gass erstatter kull går klimautslippene ned. Gassens fortrinn må derfor få aksept i en klimapolitisk kontekst. I en verden som ikke kan klare seg uten fossil energi, kan gass i samspill med fornybar energi bety mye for å nå de klimapolitiske målsettingene. Jeg pekte innledningsvis på at det i år er 10 år siden Gassco ble stiftet som statlig aksjeselskap. Jeg hadde æren av bli selskapets første ansatte tilbake i Ved utgangen av 2011 har jeg gleden av å lede en meget kompetent organisasjon bestående av 353 ansatte. Jeg er meget stolt over det vi som selskap har oppnådd og levert av resultater i løpet av disse ti årene. Vi har overtatt daglig drift av fem mottaksterminaler i fire forskjellige land, vi er blitt operatør for Langeled, en av verdens lengste undersjøiske gassrørledninger, og vi har hatt ansvar for omfattende oppgraderinger av de store prosessanleggene, som utgjør viktige hjørnesteiner i transportsystemet for norsk gass, for å nevne noen av mange milepæler. Og kanskje viktigst av alt: Vi har levert enorme mengder gass til Europa uten tap av menneskeliv og med svært høy pålitelighet. Så er det slik at gårsdagens resultater aldri er bedre enn morgendagens prestasjoner. Historien hjelper oss til å forstå hvem vi er, men den gjentar seg aldri. Eller som Charles Darwin egentlig sa: Det er verken den mest intelligente eller den fysisk sterkeste som overlever, men den som er best til å mestre endring. 4

5 Fra Kårstø.

6 6 Fra Kollsnes.

7 Styrets årsberetning 2011 Innledning Gassco er et aksjeselskap eid av den norske stat. Selskapet er operatør for det integrerte transportsystemet for gass fra norsk kontinentalsokkel til land i Europa. Det integrerte transportsystemet består av rørledninger, prosessanlegg, plattformer og gassterminaler på det europeiske kontinent og i Storbritannia. Selskapets hovedkontor er på Bygnes i Karmøy kommune. I tillegg har selskapet filialer i Tyskland, Belgia, Frankrike og England (fra ) med ansvar for den daglige driften av gassterminalene. Rammebetingelsene for Gassco, inkludert forholdet mellom Gassco og eierne av gasstransportsystemet, er bestemt av myndighetene. Gasscos primære roller kan videre defineres som utøvelse av særskilt operatøransvar og alminnelig operatøransvar. Med særskilt operatøransvar menes utøvelse av oppgaver tillagt Gassco i medhold av petroleumsloven og tilhørende forskrifter. Det særskilte operatøransvaret er knyttet til systemdrift, kapasitetsadministrasjon og infrastrukturutvikling. Med alminnelig operatøransvar menes teknisk drift av prosessanlegg, rørledninger, plattformer og gassterminaler i henhold til petroleumslovens krav om operatøransvar. Disse oppgavene er regulert i operatøravtaler, blant annet med interessentskapet Gassled, som eier det vesentligste av infrastrukturen for transport av gass fra norsk kontinentalsokkel. Gassco har inngått omfattende avtaler om kjøp av tekniske driftstjenester for prosessanleggene, plattformer, rørledninger og gassterminalen i Skottland. Gassco utfører selv daglig drift av gassterminalene på kontinentet og i England (fra ), og av rørledningen Gjøa gasseksport. Gassco skal ikke ha tap eller vinning ved sin virksomhet. Dette medfører at selskapet har svært begrenset økonomisk og finansiell risiko. Følgelig omtales ikke årsregnskapet, balanse, egenkapital og likviditet spesifikt. Styringshåndboken beskriver eierstyring og selskapsledelse. For å ivareta sikker drift av virksomheten gjennomføres det risikovurderinger og identifisering av de til enhver tid mest risikofylte aktivitetene. Gasscos styringssystem og tilhørende kontrollrutiner ivaretar effektiv og forsvarlig drift i samsvar med gjeldende lover og fastlagte mål. Corporate Social Responsibility (CSR) er en integrert del av selskapets organisasjonskultur, strategi, operasjonelle aktiviteter og etiske adferd overfor omgivelsene. Selskapets etiske retningslinjer er i tråd med FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Gassco utøver sitt samfunnsansvar blant annet gjennom støtte til lag og organisasjoner i regionen hvor selskapet har hovedkontor, og i andre lokalsamfunn hvor det er virksomhet som Gassco er operatør for. Kultur og idrett er selskapets utvalgte områder for samarbeid, og det legges særskilt vekt på å støtte aktiviteter og tiltak for barn og unge. I Gasscos anbudsprosess avklares det om leverandøren har etablert en egen policy og egne retningslinjer for CSR, og om det har vært hendelser hos leverandøren knyttet til korrupsjon, barnearbeid, brudd på menneskerettigheter og brudd på arbeidstakernes faglige rettigheter. Informasjon rundt dette innhentes fra leverandørene selv, gjennom søk på internett og fra Achilles. Eventuelle forhold som avdekkes, vil ha betydning for om leverandøren kvalifiserer for deltakelse i anbudsprosessen. Organisasjon Gassco har 353 fast ansatte ved utgangen av Av disse er 146 ansatt ved gassterminaler i Europa. To medarbeidere har i 2011 gjennomført utviklingstiltak som gir formelle studiepoeng i utdanningssystemet. Disse medarbeiderne gjennomfører utdanning som gir høyere grad enn den de har i dag, for eksempel fra bachelor til master. Gassco har for tiden tre lærlinger innen kontorfaget i Norge, og tre lærlinger innen prosessfaget i Tyskland. Selskapets stillingsannonser synliggjør ønsket om god kjønnsbalanse, aldersspredning og mangfold i arbeidsstyrken. Kandidater med ulik etnisk bakgrunn oppfordres til å søke ledige stillinger. Så sant det er kvalifiserte kandidater med minoritetsbakgrunn, skal disse innkalles til intervju. Selskapet har en kvinneandel på 23 prosent. Det er en prioritert oppgave i selskapet å rekruttere flere kvinner med høyere utdanning. I fastsettelse av lønn og i lønnsoppgjør er selskapet spesielt oppmerksom på at kvinner og menn skal behandles likt. 7

8 Styrets årsberetning 2011 Gassco bruker en rekke systemer og verktøy for å ivareta systematisk medarbeider-, leder- og organisasjonsutvikling. Selskapet utarbeider hvert år en egen organisasjonsutviklingsplan som gir en samlet redegjørelse for tiltakene som skal gjennomføres i løpet av kommende år. Kontinuerlig organisasjonsutvikling med vekt på den kompetansen som skal til for å møte kommende utfordringer, vil fortsatt stå sentralt. Selskapet har en forholdsvis restriktiv ansettelsespolitikk. Økt ressursbehov dekkes i stor grad av innleie dersom de nye oppgavene ikke er av permanent karakter. Som følge av økt bemanning de siste årene ble ny kontorfløy ferdigstilt i 2011, med innflytting i desember. Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS&K) Gassco har en filosofi om null skader på mennesker, miljø og materiell. Denne filosofien er basert på overbevisningen om at alle skader kan forebygges ved systematisk og målrettet HMS&K-arbeid. Ingen hendelser i Gasscos virksomhetsområde har medført tap av menneskeliv i Europa hvor Gassco selv står for daglig drift. Dette e-læringsinitiativet er ett av flere planlagte tiltak for å styrke organisasjonens HMS-kompetanse og bygge en sterk felles HMS-kultur i selskapet. Storulykkeperspektivet er styrende for tanker og handlinger i Gassco. Det er etablert et stort antall sikkerhetsbarrierer for å unngå storulykker på anleggene. Barrierenes tilstand og funksjonalitet testes og verifiseres regelmessig. Gassco er opptatt av at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsekvent måte, slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig. I 2011 ble barriere KPI-en tatt i bruk og inngikk for første gang i Gasscos KPI-tavle. Barriere KPI-en gir en automatisk generert oversikt som viser om utvalgte barrierer i anleggene er intakte. Sammen med et utvalg av proaktive indikatorer aggregeres tilstanden månedlig og rapporteres i ledelsesstyringsverktøyet PMG (Performance Management Gassco). Erfaringsoverføring og varig læring av hendelser har vært fulgt opp systematisk også i 2011 gjennom analyser og målretting av tiltak. Effekten av iverksatte tiltak følges opp og forsterkes etter behov. Arbeidsmiljøet i Gassco er godt. Selskapet hadde en målsetting om et totalt sykefravær på under tre prosent for Dette målet ble oppnådd. Tallene på sykefravær for 2011 ble 2,32 prosent for hele Gassled (inkludert leverandører av driftstjenester) og 2,21 prosent for ansatte i Gassco Bygnes. Gassco har sørget for god fysisk tilgjengelighet i sine bygg. Gasscos styringssystem inkluderer blant annet rapportering, granskning og oppfølging av hendelser og avvik. Dette er viktig for å oppnå kontinuerlig forbedring innen HMS&K-området. Selskapet har etablert nøkkelindikatorer (KPI-er) som viser utvikling i HMS&K-resultatene over tid. Dette bidrar til å identifisere utviklingstrekk, slik at forbedringstiltakene blir målbare og så effektive som mulig. I 2011 har alle ansatte og innleide i Gassco gjennomført et e-læringskurs om selskapets styringssystem. Det er dessuten utviklet et HMS introduksjonskurs til selskapets anlegg, som i sin endelige form vil omfatte hovedkontoret på Bygnes og de gassterminalene i Frekvensen av det som defineres som kritiske hendelser, har hatt en markant nedgang fra 2010 til Det har kun vært tre kritiske hendelser i 2011 (14 i 2010). Disse hendelsene er klassifisert som kritiske som følge av HMS-potensialet. Personskadefrekvensen for selskapets virksomhetsområde i 2011 var 4,1, noe som er en liten oppgang i forhold til 2010 da personskadefrekvensen var 3,0. Det er registrert to gasslekkasjer større en 0,1 kg/s i 2011, men ingen av disse er klassifisert med høy alvorlighetsgrad. Gassco har registrert to branner innen virksomhetsområdet i Den ene sluknet av seg selv umiddelbart etter antenningen, og den andre ble raskt slukket manuelt. Gassco vil fortsatt fokusere sterkt på å oppnå forbedringer innen HMS&K-området, også hos selskaper som utfører driftsoppgaver på Gasscos vegne. Spesiell oppmerksomhet vies alle forhold med potensial for storulykker. Beredskapsorganisasjonen er en viktig del av Gassco. I 2011 gjennomførte og deltok beredskapsorganisasjonen i en rekke øvelser. Noen øvelser ble gjennomført i samarbeid med selskaper som står for teknisk drift av anlegg på Gasscos vegne, andre i samarbeid med de ansatte ved selskapets gassterminaler. 8

9 Styrets årsberetning 2011 Gassco har operert alle prosessanlegg, gassterminaler og plattformer innenfor gjeldende utslippstillatelser i Det var totalt to tilfeller av uhellsutslipp av kjemikalier, hvorav det ene er klassifisert som mindre alvorlig og det andre som middels alvorlig. I 2011 kjøpte Gassco klimakvoter. Det tilsvarer 18 prosent av selskapets samlede utslipp av klimagasser gjennom året. HELSE- OG SIKKERHETSRESULTATER Resultat 2011 Resultat 2010 Dødsfall 0 0 Personskader totalt Fraværsskader 13 9 Branner 2 0 Gasslekkasjer 2 2 Kritiske hendelser 3 14 Utslipp utover konsesjonsgrensene 0 0 Uhellsutslipp, olje/kjemikalier 2 3 UTSLIPP YTRE MILJØ Utslipp 2011 Utslipp 2010 NOx 966,8 tonn 1137,8 tonn Til luft CO ktonn 1337 ktonn Fakling av sikkerhetshensyn 21,3 ktonn 24,6 ktonn Olje 526 kg 442 kg Til vann Fenol 49 kg 62 kg TOC 8499 kg 8491 kg Til jord Uhellsutslipp, olje/kjemikalier 830 l 1346 l Systemdrift Leveransene av gass fra norsk sokkel til Europa var noe lavere i 2011 enn året før. Gassleveransene ligger likevel på et høyt nivå i et historisk perspektiv. Dette ga en total leveransetilgjengelighet på 99,17 prosent mot 98,78 prosent i I 2011 ble det klargjort for gassleveranser fra feltene Skarv, Marulk og Morvin (starter leveransene i 2012), og det kom fem nye skipere som leverer gass i transportsystemet. Disse feltene og skiperne er nå inkludert i Gasscos systemer og er en del av systemdriften. Skipstrafikken av blant annet flytende våtgass (NGL) fra Kårstø krever nøye koordinering med den daglige gasstransporten for å unngå fulle produktlagre og nedstengning på felt. I 2011 hadde Kårstø 658 skipsanløp, og det har ikke vært hendelser knyttet til koordineringen som har fått betydning for gasstransporten. 9

10 Fra Donkerque. GASSTRANSPORT Leveransetilgjengelighet (%) 99,17 98,78 Kvalitet (%) 99,99 99,98 Gass levert gassterminalene i Europa (milliarder Sm3) 94,21 97,33 Største leveranse per døgn (millioner Sm3) 360,8 355,4 Gjennomsnittsenergi (kwh per Sm3) 10,99 11,09 Totalt volum andre produkter levert ut av gasstransportsystemet (millioner tonn) 7,99 7,62 Kapasitetsadministrasjon En ny forskrift gyldig fra har medført en del endringer i reglene for kapasitetstildeling. Gasscos bookingsystem har blitt endret som følge av regelendringene. Blant annet er det innført salg av daglig avbrytbar kapasitet. Endringene gir skiperne større fleksibilitet med hensyn til hvilket endepunkt de kan ta gassen ut på. Videre ble også retten til å booke på lang sikt (Long Term Booking) noe utvidet. 10

11 Styrets årsberetning 2011 Anleggsstyring og utbygging Driftssituasjonen på prosessanlegget på Kårstø har vært svært god i 2011 og har hatt en produksjonstilgjengelighet på 96,75 prosent. Det er 2,64 prosentpoeng over måltallet. Produksjonstilgjengeligheten ved prosessanlegget på Kollsnes har vært utfordrende i Dette skyldes i hovedsak utstabil strømtilførsel til anlegget på grunn av ustabile værforhold. Utvendig korrosjon under isolasjon på rørføringer har vært et fokusert område for å hindre gasslekkasjer. Prosjektet Isolasjon, Stillas, Overflate (ISO) på Kårstø har avdekket og utbedret flere tilfeller av korrosjon. Korrosjon vil også få økt oppmerksomhet på Kollsnes, og et ISO-program er i ferd med å bli fastsatt for anlegget. En rekke leidere og gangveier på Kollsnes laget i stålplast (GRE/GRP) har etter 15 års drift en svekket tilstand. Det er derfor iverksatt et prosjekt på ca. 800 MNOK for omfattende utskiftninger av tilkomster. Gassco styrer den tekniske integriteten gjennom risikobasert oppfølging av de enkelte anleggene. Som en konsekvens av aldring av transportsystemet har robustgjøring av anleggene vært sentralt i 2011 og vil være det i årene framover. Robustgjøringen av NGL-anlegget på Kollsnes har blitt videreført, og anlegget har fått økt tilgjengelighet. Ved prosessanlegget på Kollsnes ble det oppnådd en produksjonstilgjengelighet på 97,22 prosent for 2011, noe som er lavere enn måltallet for året. Aldring gir seg også utslag i at kompressorenes elektriske styringssystemer blir utdatert, og at kjeler må oppgraderes. Det er vedtatt å oppgradere styringssystemet til eksportkompressorene på Kollsnes og Statpipe boosterkompressorene på Kårstø til en kostnad på ca. 400 MNOK. Dampkjelene på Kårstø er viktige elementer for prosessering av gassen på Kårstø. To kjeler er oppgradert i prosjektet KEP2010. Det er også besluttet å oppgradere to andre kjeler i Statpipeanlegget til en kostnad på ca. 700 MNOK. På Kårstø utføres robustgjøringsprosjektet Kårstø Expansion Project (KEP2010), og prosjektet NGL Metering, som innebærer utskiftning av systemene for fiskal måling av væskeprodukter. Disse prosjektene har et kostnadsestimat på henholdsvis 6 milliarder og 740 millioner kroner. Prosjektet Double Inlet Cross Over (DIXO), som øker fleksibiliteten for blanding av CO2 i gassen på Kårstø, ble ferdigstilt og satt i drift i 2011 i henhold til kost og plan. For prosessanlegget på Kollsnes ble det i 2009 besluttet å gjennomføre et prosjekt som medfører en betydelig robustgjøring av anlegget (KOP), og en tilknytning av ny rørledning fra Troll A. Prosjektet er estimert til å koste 3,1 milliarder kroner. Prosjektet vil bli ferdigstilt første kvartal Transportnettet oppnådde en produksjonstilgjengelighet på 99,92 prosent, henholdsvis 99,86 prosent for plattformer og 99,98 prosent for rørledninger. Det ble i 2010 besluttet å installere et omløp av rørledningen Norpipe rundt kompressorplattformen B11. Kostnadsestimatet er 890 millioner kroner. Framdriften ved utgangen av året var i henhold til plan. Fjerningsprosjektene for H7- og 2/4-S-plattformene ble modnet ferdig og investeringsbeslutning ble tatt på slutten av året. I tillegg er det startet et tilsvarende prosjekt for fjerning av B11. Gassterminalene på kontinentet og i Storbritannia oppnådde samlet en produksjonstilgjengelighet på 99,99 prosent for Gassco overtok den direkte daglige driften av Langeled gassterminal i Easington i Storbritannia fra , og hele overtakelsesprosessen gikk i henhold til plan. Gassco AS UK Branch er etablert, og rekrutteringen av en organisasjon på 26 medarbeidere er fullført. Et nytt bygg med integrert kontrollrom og administrative fasiliteter for den nye organisasjonen er ferdigstilt og tatt i bruk. I 2011 fortsatte modningen av et robustgjøringsprosjekt i Emden, som primært omfatter Norsea Gas Terminal (NGT). Det pågående Gassled-forbedringsprogram for , som fokuserer på både HMS, regularitet og kostnader, har god framdrift. Infrastrukturutvikling En helhetlig videreutvikling av transportsystemet er et viktig virkemiddel for å sikre en effektiv ressursforvaltning på norsk sokkel. Gassco utarbeider årlig en transportplan, hvor framtidig behov for videreutvikling 11

12 Styrets årsberetning 2011 av transportkapasiteten vurderes basert på analyse av brukernes behov. Transportplan 2011 viser at transportsystemet vil bli godt utnyttet de neste årene. Prognosen viser imidlertid en nedadgående trend, ettersom gassproduksjonen fram i tid er usikker. I prosjektet NSGI (Norwegian Sea Gas Infrastructure) har Gassco utarbeidet og anbefalt en transportløsning for gass fra Norskehavet for feltene Luva, Linnorm og annen gass i området med oppstart i Konseptvalget, som er godkjent av sponsorselskapene, inkluderer et direkte rør med ilandføring på Nyhamna for prosessering og videre transport i eksisterende transportsystem. I prosjektet Gudrun Onshore Modification er det gjort en investeringsbeslutning for å motta lettolje fra Gudrun på Kårstø. Feltet skal ha oppstart i I tillegg har Gassco blant annet arbeidet med følgende utviklingsprosjekter: Teknisk- og kommersielt arbeid for utvidelse av kapasiteten ved gassterminalen i Zeebrugge. Transportløsning for feltene Hild, Knarr, Atla, Jetta, Bøyla, Draupne, Luno, Dagny og Eirin. Studier på Kollsnes for å kunne motta mer føde i fra feltene Kvitebjørn, Visund og annen gass i området, samt vurderinger av fasilitetene nedstrøms Kollsnes. Studie av helhetlige løsninger for utvidelse av transportkapasiteten for gass på Melkøya et røralternativ og et LNG-alternativ. Studier av ulike transportløsninger for gassen på Goliat med oppstart i 2014/2015 blant annet et CNG-alternativ og et alternativ med oppknytning mot LNG-anlegget på Melkøya. I tillegg til de ordinære møtene i brukerforumene (User Advisory Board, Operating Forum, NGL Forum og NCS Gas Infrastructure Forum) og Industriarena har det vært avholdt diverse arbeidsmøter. Disse arbeidsmøtene er blant annet en følge av endringer i eierskapet i Gassled, og har hatt fokus på helhetlig utvikling av gassløsninger for sokkelen (NCS2020) og endringer i selskapenes arbeids- og beslutningsprosesser for virksomheten. Målsettingen er å sikre gode prosesser for en optimal verdiskapning på norsk sokkel. Gassco har ansvaret for å utvikle transportløsninger for CO2 fra planlagte fullskala fangstanlegg på Kårstø og Mongstad. I 2011 har Gassco videreført arbeidet med forskning og utvikling innen områder knyttet til denne delen av CO2-kjeden, hvor industrien har behov for ytterligere kunnskap. Forskning og utvikling Gasscos budsjett innenfor FoU var i ,4 millioner kroner. For gjennomføring av FoU-programmet ble det benyttet i størrelsesorden seks interne årsverk. De viktigste prosjektene var: Lekkasjeovervåking akustisk overvåkning av tredjeparts kontakt med rørledning for å sikre rørets integritet og unngå gasslekkasjer. Etablering av et program som skal sikre forbedring av den utvendige inspeksjonen av rørledninger. ART 1 et nytt verktøy for innvendig inspeksjon av rørledninger som skal kunne måle veggtykkelse i røret. Bygging av fullskala prototype og begynnende testing. Etablering av et program for utvikling av metoder og verktøy for overvåking av elektrisk drevne kompressorer, samt innledende tester. Identifisering av korrosjon under isolasjon på rør i prosessanlegg. Utvikling av en offline-modell for optimalisering av kapasitetsutnyttelsen på Kårstø (3PM 2 ). Implementering av et nytt rørledningsmodellsystem newpms i Gasscos kontrollrom. Totalt tilleggsfinansierte midler av Gassled var i 2011 på 15,4 millioner kroner. Aksjekapital og aksjonærforhold Selskapets aksjekapital var 10 millioner kroner per 31. desember 2011, fordelt på aksjer. Den norske stat, ved Olje- og energidepartementet, er eneeier av selskapets aksjer. Årsresultat og disponeringer Årsresultatet viser et overskudd på kroner. Overskuddet vil bli overført til annen egenkapital. I henhold til regnskapsloven 3-3 bekrefter styret at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift Akustisk Resonans Teknologi 2 Plant Production Performance Model 3 Se for eksempel IEAs World Energy Outlook 2011

13 Styrets årsberetning 2011 Framtidsutsikter Norsk gasseksport har vist en betydelig vekst de siste 15 årene. Norge er den nest største leverandøren av gass til det europeiske markedet etter Russland og dekker i dag nær 20 prosent av det samlede forbruket. Norge er ansett som en pålitelig leverandør av gass med høy regularitet, og norsk gass spiller en viktig rolle i Europas energiforsyning. Gass er også ansett som viktig i klimasammenheng, siden gass kan erstatte kull og balansere ikke-regulerbar fornybar energi 3 i Europas framtidige energimiks. Norsk gass har lave CO2-utslipp fra produksjon og transport i forhold til andre kilder som russisk gass og LNG. med eksisterende gassinfrastruktur i Norskehavet og Nordsjøen før man tar en beslutning om videre infrastrukturutvikling fra Barentshavet. Det er betydelig usikkerhet knyttet både til nivået, tidsinnfasingen og sammensetningen (små/store forekomster) av uoppdagede gassressurser på norsk sokkel. Gassco har derfor igangsatt en studie (NCS2020) for å vurdere den videre utviklingen i lys av disse usikkerhetene. Hensikten er å kunne forstå hvordan infrastrukturen nordover kan utvikles, hva dette betyr for sokkelen totalt sett, og hvilke konsekvenser dette får for framtidige beslutninger som skal tas for ny og eksisterende gassinfrastruktur. Etter hvert som petroleumsproduksjonen i Nordsjøen og det sørlige Norskehav modnes, rettes blikket mot nye vekstområder. Denne utviklingen er allerede i gang, og det forventes store investeringer for å oppdage og utvikle nye ressurser og sikre at gassen kan fraktes til markedet. Med forventet avtakende produksjon fra de modne områdene etter 2020 vil denne utviklingen være nødvendig for at Norge skal kunne opprettholde produksjonsnivået på gass. Til tross for stor usikkerhet knyttet til utvinnbare ressurser, framkommer et sett av observasjoner fra dette arbeidet som er retningsgivende for den framtidige infrastrukturutviklingen. Med helhetlige bilder for framtidig norsk gassproduksjon og mulig infrastrukturutvikling bidrar NCS2020-studien med vurderinger som kan være del av en basis for beslutninger framover for ny og eksisterende gassinfrastruktur. LNG-transport fra Melkøya er den eneste gassinfrastrukturen som er utviklet i nordområdene så langt. Det er viktig å få avklart en mulig samordning Bygnes, 23. mars 2012 Ottar Inge Rekdal Styreleder Trygve Refvem Styrets nestleder Elisabeth Krokeide Styremedlem Sverre Quale Styremedlem Mimi K. Berdal Styremedlem John Kristian Økland Styremedlem* Marianne Hirzel Styremedlem* Rune Sæbøe Iversen Styremedlem* Brian D. Bjordal Administrerende direktør *Ansattes representant 13

14 Asterix Luva Alve Skarv Zidane Njord Linnorm Færøyene Gjøa Shetland 14

15 Gasscos styre 2011 Ottar Inge Rekdal Styreleder (født 1949). Rekdal var tidligere ansatt i Statoil. Der har han innehatt flere lederstillinger, blant annet direktør for Gass utvikling og marked, direktør i utbyggingsdivisjonen, teknologidirektør i Statoil-konsernet. De tolv siste årene jobbet Rekdal utelukkende med internasjonale operasjoner og har blant annet hatt ansvaret for Statoils virksomhet i Vest-Afrika, Nord- Afrika, Europa og Midtøsten samt for internasjonal gass. Rekdal er medlem i styret for Linjebygg Offshore og Ocean Installer. Ottar Inge Rekdal tiltrådte som styreleder i Gassco 1. januar Trygve Refvem Styrets nestleder (født 1947). Refvem arbeider som frittstående rådgiver. Tidligere har han vært seniorkonsulent ved Europa-programmet, konserndirektør i Norsk Hydro, direktør i Hydro Agri og direktør i Hydro Olje og Gass. Trygve Refvem har vært styrets nestleder siden Elisabeth Krokeide Styremedlem (født 1962). Krokeide er prosjektdirektør i Eidsiva Vekst AS. Tidligere har hun vært økonomidirektør i Mjøskraft AS, konserndirektør for økonomi og finans i Raufoss ASA, bedriftsrådgiver i Sparebanken NOR og økonomisjef i Moelven Industrier ASA. Hun innehar flere industrielle styreverv. Elisabeth Krokeide har vært styremedlem siden Mimi K. Berdal Styremedlem (født 1959). Berdal er advokat og driver i dag egen praksis. Tidligere har hun vært juridisk rådgiver hos Total Norge og advokatfullmektig og partner i Arntzen de Besche. Hun innehar en rekke styreverv i børsnoterte og private virksomheter innen ulike sektorer. Mimi K. Berdal har vært styremedlem siden Sverre Quale Styremedlem (født 1956). Quale er prosjektdirektør ved Institutt for Energi og Prosessteknikk ved NTNU. Tidligere har han blant annet vært adm. dir. i Multiconsult, konsernsjef i Avinor og direktør for Jernbanetilsynet og Statens havarikommisjon for transport. Han har vært styreleder for OSL Gardermoen og Barlindhaug Consult samt styremedlem i ESRA Norge. Sverre Quale har vært styremedlem i Gassco siden John Kristian Økland Styremedlem, ansattes representant (født 1974). Økland er overingeniør og prosjektleder i Gassco AS, og er også leder for arbeidstakerorganisasjonen NITO i Gassco. John Kristian Økland har vært styremedlem siden Marianne Hirzel Styremedlem, ansattes representant (født 1969). Hirzel er Admin Lead i Gassco Emden Project i Gassco AS, og er også leder for arbeidstakerorganisasjonen IE i Gassco. Marianne Hirzel har vært styremedlem siden Rune Sæbøe Iversen Styremedlem, ansattes representant (født 1970). Iversen er prosjektleder i Gassco AS, og er også leder for arbeidstakerorganisasjonen TEKNA i Gassco. Rune Sæbøe Iversen har vært styremedlem siden

16 16 Fra Dornum.

17 Eierstyring Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrende organer i Gassco er generalforsamlingen, styret, administrerende direktør og lederteamet. De ulike organenes roller og ansvar er på øverste nivå definert gjennom lover, forskrifter, avtaler og vedtekter for Gassco AS. Eierstyringen og selskapsledelsen i Gassco samsvarer med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse på relevante punkter. Siden Gassco ikke er et børsnotert selskap, men et 100 prosent statseid aksjeselskap som ikke har som formål å generere overskudd og inntekter for aksjonæren, er forhold knyttet til selskapskapital og utbytte, likebehandling av aksjeeiere, fri omsettelighet av selskapets aksjer, generalforsamling, valgkomité og selskapsovertakelse ikke relevante og således ikke omtalt. Det forekommer ikke transaksjoner med nærstående, og ytterligere omtale av dette anses ikke som relevant. Eierstyring og selskapsledelse i Gassco er de samlede styrings- og kontrollsystemene som skal sikre ivaretakelse av interessene til eieren, ansatte, brukere og eiere av gasstransportsystemet. Eierstyringen skal videre sikre at selskapet drives på en sikker, effektiv, bærekraftig, etisk og samfunnsansvarlig måte. Gassco er en organisasjon der mennesker oppnår gode resultater i fellesskap. Standarden for ansattes adferd og bidrag er nedfelt i Gassco-dokumentet Slik vil vi være. Gasscos verdier er å være positiv, kreativ, pålitelig, tydelig, samhandlende og framtidsrettet. ved mange av de store globale aktørene i olje- og gassbransjen, og tariffinntektene i systemet utgjør mellom 25 og 30 milliarder kr/år. Gasscos primære roller kan deles i to, det alminnelige operatøransvaret og det særskilte operatøransvaret. Med alminnelig operatøransvar menes anleggsstyring og utøvelse av operatørrollen i henhold til regelverk og avtaler. En viktig del av anleggsstyringen er å påse at aktiviteten blir utført slik at kravene til helse, miljø og sikkerhet blir oppfylt. Som alminnelig operatør har Gassco ansvaret for drift av gasstransportsystemene Gassled og Haltenpipe. Gassco har inngått avtaler om kjøp av driftstjenester. Leverandørene av driftstjenestene utfører arbeid på deler av transportsystemet på vegne av Gassco. Med særskilt operatøransvar menes offentlig myndighetsutøvelse av oppgaver gitt Gassco i medhold av petroleumsloven og petroleumsforskriften. Disse oppgavene er i en viss utstrekning underlagt forvaltningsloven og offentlighetsloven. Denne virksomheten er unntatt Gassled og andre eieres instruksjonsmyndighet. Særskilt operatøransvar er knyttet til systemdrift, kapasitetsadministrasjon og infrastrukturutvikling. Systemdrift er driften av oppstrøms gassrørledningsnett (dispatching, skiperallokering, måling og tilsyn med mer), herunder vedlikeholdsplanlegging iht. petroleumsloven 4-9 og petroleumsforskriften 66. Gode HMS&K-resultater er en forutsetning for å oppnå gode forretningsmessige resultater. Gasscos mål er null skader på mennesker, miljø og materiell. Gasscos virksomhet Gasscos formål er definert i selskapets vedtekter. Selskapets formål er å drive transportsystemer for naturgass på og fra norsk kontinentalsokkel, herunder rørledninger, plattformer, prosessanlegg og gassterminaler, enten selv eller gjennom deltakelse i eller sammen med andre selskaper, og virksomhet i tilknytning til dette. Selskapet opererer et omfattende gasstransportsystem som er bygget opp gjennom snart 40 år, med en anskaffelseskost på omkring 200 milliarder faste 2011-kroner. Eierne og brukerne av gasstransportsystemene er representert Kapasitetsadministrasjon er fastsettelse av fysisk kapasitet i rørledningssystemet og tildeling av transportkapasitet i rørsystemene, jf. petroleumsforskriften kapittel 9. Tildeling av transportkapasitet innebærer inngåelse av transportavtaler på vegne av Gassled. Infrastrukturutvikling er offentlig myndighetsutøvelse iht. petroleumsforskriften 66A. I denne sammenheng arbeider Gassco dels med grunnlag i midler innbetalt av skiperne gjennom tariffen, jf. tarifforskriften 4 (vi), og dels med grunnlag i finansiering fra en ad hoc-investorgruppe som ønsker et infrastrukturutviklingsprosjekt utredet nærmere. 17

18 Eierstyring User Advisory Board, NCS Gas Infrastructure Forum, Operating Forum og NGL Forum er opprettet for å ivareta brukernes interesser og skal bl.a. behandle arbeidsprogram og budsjetter knyttet til utøvelse av det særskilte operatøransvaret. Gasscos strategiske mål er: Gassco skal representere beste praksis innen helse, miljø og sikkerhet. Gassco skal karakteriseres av spisskompetanse innen selskapets kjerneområder. Gassco skal stå for førsteklasses drift, vedlikehold og utbygging av transport- og prosesseringsanlegg. Gassco skal sikre verdiskaping gjennom helhetlig utvikling av gasstransportsystemet. Gassco skal fremstå som profesjonell, nøytral og uavhengig systemoperatør og administrator av kapasiteten i transportsystemet. Gassco skal ha et aktivt forhold til endrede rammebetingelser og nye forretningsområder. Generalforsamling Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. Oljeog energiministeren utgjør generalforsamlingen og har forvalteransvaret for statens eierinteresser i selskapet. Ordinær generalforsamling holdes i Oslo eller på Karmøy hvert år innen utgangen av juni. Generalforsamlingen godkjenner resultatregnskap og balanse, fastsetter anvendelse av årsoverskudd/-underskudd og velger selskapets revisor og fastsetter revisors honorar. I tillegg har den ansvar for utvelgelse av styremedlemmer slik at styret totalt sett innehar riktig og tilstrekkelig kompetanse, kapasitet og mangfold. I 2011 var 60 prosent av styremedlemmene valgt av generalforsamlingen kvinner. På generalforsamlingen deltar foruten eier, styret, administrerende direktør og revisor. I Olje- og energidepartementet har Seksjon for gass og infrastruktur det daglige ansvaret for oppfølgingen av Gassco. Bedriftsforsamling og styret Bedriftsforsamling I henhold til aksjeloven skal det i selskaper med over 200 ansatte velges en bedriftsforsamling. Det er imidlertid etablert en avtale med de ansatte om at det ikke skal opprettes en bedriftsforsamling. De ansatte har i stedet valgt et ekstra styremedlem. Styret Styret i Gassco består av åtte medlemmer, hvorav fem er valgt av generalforsamlingen og tre er representanter for de ansatte. Alle styremedlemmer som velges av generalforsamlingen, er uavhengige av selskapets daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Ingen av de styremedlemmene som er valgt av generalforsamlingen, har særskilte oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet. Det velges ikke vararepresentanter for disse styremedlemmene. De har heller ikke pensjonsordning eller avtale om etterlønn. Ingen av styremedlemmene eier aksjer i selskapet. Styret hadde seks møter i 2011, og frammøteprosenten var 94. Styremedlemmene velges for inntil to år om gangen. Kontinuitet i styret sikres ved at nye styremedlemmer gis en grundig orientering om selskapets historie, status og utfordringer. Nye styremedlemmer må signere villighetserklæring, konfidensialitetserklæring, samt bekrefte at de har gjennomgått selskapets vedtekter, etiske retningslinjer, prosedyre for samfunnsansvar, instruks for styret og administrerende direktør, samt fullmaktsmatrisen for selskapet ved tiltredelse. Administrerende direktør er ikke medlem av styret. Prokura er meddelt administrerende direktør og lederne av terminalene i Tyskland, Belgia og Storbritannia. Styrets arbeid Styret sørger for forsvarlig organisering av virksomheten og har ansvar for å etablere kontrollsystemer og sikre at virksomheten drives i samsvar med selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Styret vektlegger habilitet, og at styremedlemmer og administrasjon innehar relevant bredde- og dybdekompetanse tilpasset selskapets utfordringer og den virksomhet selskapet har ansvaret for. Styret ansetter administrerende direktør og etablerer instruks for styret og administrerende direktør. 18 Fra Kollsnes.

19 Eierstyring Administrerende direktør har ansvar for den daglige ledelsen av selskapet og legger fram forslag til strategi, prestasjonsindikatorer, budsjett, regnskap og viktige beslutninger for styret. skal sikre god ledelse og kontroll av virksomheten. Styringsprinsippene i selskapet tilpasses løpende for å sikre at selskapet opererer i overensstemmelse med lovverket. Styringssystemet gjennomgås årlig av styret. Styret har mellom seks og åtte styremøter per år. I tillegg holdes styret orientert om virksomheten gjennom jevnlig rapportering utenom møtene. Det er opprettet en egen portal for informasjon til styret. Styreleder kan kalle sammen til ekstra møter ved behov. Det er utarbeidet en plankalender for styret som indikerer styrets rolle i de forskjellige sakene. Styret evaluerer sitt arbeid og sin kompetanse årlig. Kompensasjonsutvalg Styret har opprettet et kompensasjonsutvalg. Utvalgets rolle er å bistå styret i arbeidet med ansettelsesvilkår for administrerende direktør, samt rammer og prinsipper for ansettelsesvilkår for øvrige ansatte (inkl. bonusordninger). Utvalget består av styreleder, nestleder og et styremedlem. Revisjonsutvalg Styret har etter en vurdering konkludert med at det ikke er behov for å opprette et revisjonsutvalg. Selskapet er gjenstand for kontroller og systemrevisjoner fra uavhengige parter utover det som er vanlig for et aksjeselskap. Rapporter og tilbakemeldinger fra slike revisjoner kommuniseres til styret på løpende basis. Styret har en særskilt gjennomgang med ekstern revisor i forbindelse med den årlige revisjonen. Gassco er i tillegg underlagt styring og kontroll av Gassled, samt øvrige interessentskap/ sponsorgrupper der Gassco utøver operatørfunksjoner. Gasscos styringsstruktur bygger på etablerte og kommuniserte mål, strategier og verdivalg, herunder etiske regler. Gasscos ledelse, som består av et lederteam på ti personer, følger regelmessig opp at virksomheten drives i samsvar med selskapets strategi. Relevante myndigheter, brukere og eiere av gasstransportsystemet gjennomfører også regelmessige revisjoner og tilsyn av Gasscos operatørskap og tilhørende aktiviteter og styringssystem. Administrerende direktør har ansvar for at ledelsen gjennomgår styringssystemet to ganger per år. Styringshåndboken inklusive de underordende prosedyrene beskriver selskapets eierstyring og selskapsledelse. Gassco har utviklet en styringsmodell som samler og systematiserer alle selskapets prosesser. Selskapets oppgaver og roller er avledet fra de overordnede målene, prinsippene og rammedokumentene for Gasscos virke. Risikostyring og intern kontroll Styring og kontroll utøves gjennom ulike prosesser som involverer ett eller flere av selskapets organer. Aksjonærenes styring og kontroll av virksomheten skjer gjennom ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Styret påser at selskapet drives i henhold til strategi og mål gjennom styremøter samt gjennom den periodiske rapporteringen fra selskapet. Styret i Gassco arbeider for å ivareta eierens interesser, og har i tillegg ansvar overfor ansatte, myndigheter, kunder/ skipere, infrastruktureiere, leverandører og andre interessenter. De styringsprinsippene som er etablert, 19

20 Eierstyring Selskapets styringsmodell: Eierstyring og selskapsledelse Systemdrift Kapasitetsadministrasjon Infrastrukturutvikling Anleggsstyring Administrasjon og finans Prosjektledelse HMS-styring Personal Informasjonsteknologi FoU og teknologi Modellen består av et overordnet nivå hvor det er samlet prosesser knyttet til selskapets eierstyring og selskapsledelse. Deretter er det definert fire grupper av prosesser som beskriver selskapets oppgaver innenfor det særskilte og alminnelige operatøransvaret. Til slutt definerer modellen i alt seks grupper av stabs- og støtteprosesser. 20 I prosessgruppen eierstyring og selskapsledelse finnes prosesser for å regulere Gasscos arbeid inn mot eieren (staten) og styret. Eierstyring og selskapsledelse omfatter Gasscos prosesser for selskapsledelse, slik som etablering av styringshåndbok, forretningsplan, strategier og nøkkelindikatorer (KPI-er), budsjettering og beslutningsprosesser, i tillegg til viktige prosesser innen kvalitetssikringsarbeidet. I prosessen for kvalitetssikring inngår risikostyring, kontrollmekanismer (som revisjon og egenkontroll), samsvarsmåling, kundeundersøkelser og avvikshåndtering. Det er etablert fullmaktsmatriser og en beslutningsmatrise som viser beslutningsprosessen for viktige saker, hvem som fatter endelig beslutning, og beslutningstakerens fullmakt. Mandater for de ulike interessentskapene og komiteene i hvert enkelt interessentskap er etablert og godkjent av eierselskapene, og en egen verifikasjonsprosess for prosjekter er etablert og godkjent av Gassled. Mandater for brukerforaene, User Advisory Board, Operating Forum, NGL Forum, NCS Gas Infrastructure Forum og Industriarena, er etablert på grunnlag av innspill fra involverte selskaper. Deltakerne i disse foraene er lisensinnehavere, skipere og brukere av gass i Norge. OED har godkjent mandatene, og Gassco har gjennomført en evaluering som viser at de etablerte mandatene og brukerforaene fungerer etter hensikten. Den formelle beslutningsmakten ligger hos eierne/ sponsorene, men nye arbeidsprosesser vil sørge for reell skiperinnflytelse i forkant av beslutningene. HMS&K-avdelingen er hovedansvarlig for Gasscos tilsynsvirksomhet, og det utarbeides årlige tilsynsplaner. Denne enheten gjennomfører interne revisjoner og revisjoner av leverandører av driftstjenester. Som et supplement til revisjoner utføres det av enheter og prosjekter i Gassco også andre typer tilsyn/ verifikasjoner, internt og av leverandører. Dette bidrar til at virksomheten drives i henhold til lover, forskrifter, interne krav og leverandørenes egne interne krav. Resultatene fra tilsynsvirksomheten benyttes til kontinuerlig forbedring og til videreutvikling av Gasscos styringssystem. Den overordnede styringen og kontrollen med etterlevelse og implementering av forbedringer i styringssystemet ivaretas av HMS&Kavdelingen. Etikk og samfunnsansvar Gassco har skriftlige etiske regler for ansatte og tillitsvalgte. Det følger av reglene at hver enkelt skal opptre med aktsomhet og avstå fra handlinger som kan svekke tilliten til dem eller deres uavhengighet. Gasscos vedtatte kjerneverdier gir føringer for den enkeltes ansvar og opptreden. Regelverket er oppdatert i henhold til nye retningslinjer fra eieren. Ansatte får en innføring i Gasscos etiske regelverk og verdivalg ved tiltredelsen.

2 Forsidebilde fra Emden. Innhold GASSCO ÅRSREGNSKAP 2010. Et år med kraftige påminnelser side 3 Styrets årsberetning 2010 side 7

2 Forsidebilde fra Emden. Innhold GASSCO ÅRSREGNSKAP 2010. Et år med kraftige påminnelser side 3 Styrets årsberetning 2010 side 7 Årsberetning 2010 Innhold GASSCO ÅRSREGNSKAP 2010 Et år med kraftige påminnelser side 3 Styrets årsberetning 2010 side 7 E i e r st yr i n g s i d e 1 7 Regnskap 2010 side 23 N ote r s i d e 2 7 Revisjonsberetning

Detaljer

historien gjentar seg aldri side 3 Styrets årsberetning 2009 side 7 Eierstyring side 19 Regnskap 2009 side 25 Noter side 29 Revisjonsberetning side 37

historien gjentar seg aldri side 3 Styrets årsberetning 2009 side 7 Eierstyring side 19 Regnskap 2009 side 25 Noter side 29 Revisjonsberetning side 37 Årsberetning 2009 Innhold GASSCO ÅRSREGNSKAP 2009 historien gjentar seg aldri side 3 Styrets årsberetning 2009 side 7 Eierstyring side 19 Regnskap 2009 side 25 Noter side 29 Revisjonsberetning side 37

Detaljer

Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 1

Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 1 Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 1 INNHOLD GASSCO ÅRSRAPPORT 2013 NØKTERN OPTIMISME SIDE 3 STYRETS ÅRSBERETNING SIDE 5 EIERSTYRING SIDE 19 ÅRSREGNSKAP SIDE 25 NOTER SIDE 29 REVISJONSBERETNING SIDE 41 2 ÅRSRAPPORT

Detaljer

INNHOLD GASSCO ÅRSREGNSKAP 2008

INNHOLD GASSCO ÅRSREGNSKAP 2008 08 Årsberetning INNHOLD GASSCO ÅRSREGNSKAP 2008 realitetenes hverdag side 3 Styrets årsberetning 2008 side 5 Eierstyring side 17 Regnskap 2008 side 23 Noter side 27 Revisjonsberetning side 34 2 Realitetenes

Detaljer

Seilas gjennom vanskelig farvann side 3 Styrets årsberetning Side 7 Eierstyring Side 19 årsregnskap Side 25 Noter Side 29 Revisjonsberetning Side 41

Seilas gjennom vanskelig farvann side 3 Styrets årsberetning Side 7 Eierstyring Side 19 årsregnskap Side 25 Noter Side 29 Revisjonsberetning Side 41 Årsrapport 2012 1 Innhold GASSCO årsrapport 2012 Seilas gjennom vanskelig farvann side 3 Styrets årsberetning Side 7 Eierstyring Side 19 årsregnskap Side 25 Noter Side 29 Revisjonsberetning Side 41 2 Seilas

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

en annerledes hverdag side 3 Styrets årsberetning 2007 side 5 Eierstyring side 17 Regnskap 2007 side 23 Noter side 27 Revisjonsberetning side 34

en annerledes hverdag side 3 Styrets årsberetning 2007 side 5 Eierstyring side 17 Regnskap 2007 side 23 Noter side 27 Revisjonsberetning side 34 07 Årsberetning INNHOLD GASSCO ÅRSREGNSKAP 2007 en annerledes hverdag side 3 Styrets årsberetning 2007 side 5 Eierstyring side 17 Regnskap 2007 side 23 Noter side 27 Revisjonsberetning side 34 2 En annerledes

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 1

Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 1 Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 1 Innhold HOLD FAST I DET LANGSIKTIGE SIDE 3 STYRETS ÅRSBERETNING SIDE 5 EIERSTYRING SIDE 19 ÅRSREGNSKAP SIDE 25 NOTER SIDE 29 REVISJONSBERETNING SIDE 41 2 ÅRSRAPPORT Hold fast

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg FAKTA Kollsnes prosessanlegg Som en oase lyser prosessanlegget opp kystlandskapet en sensommerkveld Kollsnesanlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport av gass i store mengder fra felt i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Petroleumsvirksomhet i Norskehavet og nordområdene

Petroleumsvirksomhet i Norskehavet og nordområdene Petroleumsvirksomhet i Norskehavet og nordområdene - Hvilken rolle spiller gassinfrastrukturen? Thor Otto Lohne, Gassco Molde 16. juli 2012 Mange dramatiske hendelser Den arabiske våren startet i januar

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 En unik gassposisjon Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 50 års utvikling av naturgassmarkedet i Europa 2 1996: Troll starter eksport til Europa 2008: LNG til

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Rørgass og forgreningsmuligheter

Rørgass og forgreningsmuligheter Rørgass og forgreningsmuligheter Thor Otto Lohne CFO and VP Gassco Narvik 7. november 2012 www.gassco.no Gassco i et nøtteskall Gasscos nøkkelaktiviteter inkluderer: Teknisk drift; drift og vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse EBs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i Energiselskapet Buskerud AS og ansees å være i tråd med Norsk anbefaling

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer