Innst. 450 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen"

Transkript

1 Innst. 450 S ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 ( ) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan

2

3 Innhold 1. Innledning og generelle merknader Sammendrag Komiteens merknader Generelle merknader fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet Generelle merknader fra Fremskrittspartiet Generelle merknader fra Høyre Generelle merknader fra Kristelig Folkeparti Grunnlaget for meldingen Oppfølging av Nasjonal transportplan Sammendrag Komiteens merknader Planprosess Sammendrag Komiteens merknader Metodeutvikling og bruk av samfunnsøkonomiske analyser Sammendrag Komiteens merknader Utviklingstrekk og perspektiver Sammendrag Komiteens merknader Enklere, raskere, sikrere et framtidsrettet transportsystem Sammendrag Komiteens merknader Generelt om grunnlaget for den langsiktige utviklingen av transportnettet Langsiktig strategi for vegnettet Langsiktig strategi for togtilbudet Langsiktig strategi for luftfarten Langsiktig strategi for sjøtransporten Målene for transportpolitikken Sammendrag Komiteens merknader Effektivisering, prosjektorganisering og brukerfinansiering Sammendrag Økte rammer stiller nye krav Sammendrag Komiteens merknader Forutsigbar finansiering og rasjonell gjennomføring Sammendrag Komiteens merknader Ny ordning for særskilt prioriterte prosjekt Sammendrag Komiteens merknader Effektivisering av planprosessen Sammendrag Komiteens merknader Brukerfinansiering Sammendrag Komiteens merknader Side

4 Side 6.7 Effektivisering i transportetatene og Avinor Sammendrag Komiteens merknader Statlig kjøp av persontransporttjenester Sammendrag Komiteens merknader Økonomiske ressurser Sammendrag Hovedprioriteringer innenfor de økonomiske rammene Komiteens merknader Kystforvaltning Oppfølging Klimaforliket Fylkesvegnettet Kjøp av riksvegferjetjeneste Bymiljøavtaler Skredsikring Regional utvikling og mobilitet i og mellom distriktene Sammendrag Nordområdene Komiteens merknader Hovedferdselsårer Veg Ferjetilbud Jernbane Fiskerihavner Luftfart Nordområdene Bredbånd Byområdene styrket innsats for kollektivtransport, syklister og fotgjengere Sammendrag Komiteens merknader Boliger og kollektivløsninger Hovedutfordringer, helhetlige bymiljøavtaler tiltak for mer målrettet samarbeid i byområdene Sammendrag Komiteens merknader Regjeringens sykkelstrategi Sammendrag Komiteens merknader Komiteens merknader til status, utfordringer og tiltak i de fire største byområdene Oslopakke Bergensområdet Trondheimsområdet Nord-Jæren/Stavangerområdet Øvrige byregioner Framkommelighet og konkurransekraft strategi for en effektiv godstransport Sammendrag Komiteens merknader Næringslivets behov for persontransport Godsstrategi Generelt Godstransport på veg Mer gods på jernbane økt kapasitet og driftssikkerhet

5 Side Mer godstransport på sjø Godstransport med fly ITS-ny teknologi skal bidra til å nå transportpolitiske mål Transportsikkerhet Sammendrag Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget innen trafikksikkerhet Komiteens merknader Midtrekkverk Alkolås Trygg Trafikk MC motorsykkel Miljø Sammendrag Komiteens merknader Utfordringer Klima Ren luft og støy Naturmangfold og dyrket jord Miljø og skipsfart Bil- og drivstoffavgifter Universell utforming alle skal med Sammendrag Komiteens merknader TT-ordningen Samfunnssikkerhet og beredskap Sammendrag Komiteens merknader Klimautfordringene Skipstrafikk Nødnett Investeringsprogrammet for transportnettet prioriteringer i korridorene Sammendrag Innledning Komiteens merknader til korridor 1: Oslo Svinesund/Kornsjø Generelt og oppsummering om korridoren Riksveginvesteringer i korridoren Jernbaneinvesteringer i korridoren Investeringer i infrastruktur for luftfart i korridoren Komiteens merknader til korridor 2: Oslo Ørje/Magnor Generelt og oppsummering om korridoren Riksveginvesteringer i korridoren Jernbaneinvesteringer i korridoren Komiteens merknader til korridor 3: Oslo Grenland Kristiansand Stavanger Generelt og oppsummering om korridoren Riksveginvesteringer i korridoren Jernbaneinvesteringer i korridoren Investeringer i infrastruktur for luftfart i korridoren Investeringer i infrastruktur for sjøtransport og logistikksenter i korridoren Komiteens merknader til korridor 4: Stavanger Bergen Ålesund Trondheim Generelt og oppsummering om korridoren

6 Side Riksveginvesteringer i korridoren Jernbaneinvesteringer i korridoren Investeringer i infrastruktur for luftfart i korridoren Investeringer i infrastrukturen for sjøtransport i korridoren Komiteens merknader til korridor 5: Oslo Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø Generelt og oppsummering om korridoren Riksveginvesteringer i korridoren Jernbaneinvesteringer i korridoren Komiteens merknader til korridor 6: Oslo Trondheim med armer til Måløy, Ålesund og Kristiansund Generelt og oppsummering om korridoren Riksveginvesteringer i korridoren Jernbaneinvesteringer i korridoren Investeringer i infrastruktur for luftfart i korridoren Investeringer i infrastruktur for sjøtransport og logistikksenter i korridoren Komiteens merknader til korridor 7: Trondheim Bodø med armer til svenskegrensen Generelt og oppsummering om korridoren Riksveginvesteringer i korridoren Jernbaneinvesteringer i korridoren Investeringer i infrastruktur for luftfart i korridoren Korridor 8: Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og armer til grensene mot Sverige, Finland og Russland Generelt og oppsummering om korridoren Riksveginvesteringer i korridoren Jernbaneinvesteringer i korridoren Investeringer i infrastruktur for luftfart i korridoren Investeringer i infrastrukturen for sjøtransport i korridoren Nasjonale turistveger Transportsamarbeid innen Norden Barnas transportplan Forslag fra mindretall Komiteens tilråding VEDLEGG VEDLEGG

7 Innst. 450 S ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 ( ) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan Til Stortinget 1. Innledning og generelle merknader 1.1 Sammendrag Regjeringen vil utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør trafikkavviklingen enklere, raskere og sikrere. Dette vil bidra til å styrke næringslivets konkurransekraft, bedre bymiljø og regional utvikling. En robust infrastruktur med god standard vil også bedre trafikksikkerheten og gjøre at transportsystemet i størst mulig grad kan benyttes av alle. Videre vil regjeringen utvikle transportsystemet slik at de miljøskadelige virkningene av transport blir begrenset og bidrar til at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. Oppfølgingen av Klimaforliket har vært sentralt i arbeidet med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan Regjeringens hovedgrep er å prioritere tiltak for bedre kapasitet og et mer robust vegnett i distriktene, mens det i og omkring byområdene er lagt mest vekt på å utvikle et effektivt kollektivtilbud og økt tilrettelegging for syklister og fotgjengere. Regjeringen legger til grunn en statlig planramme til veg, jernbane og sjøtransport på 453,1 mrd. kroner ekskl. kompensasjon for mva. I tillegg er det satt av 9,2 mrd. kroner til Belønningsordningen, slik at samlet statlig ramme er 462,3 mrd. kroner i planperioden. Dette gir en samlet økning på om lag 150 mrd. kroner, eller om lag 50 pst. sammenliknet med en videreføring av nivået i Inklusiv kompensasjon for mva. er samlet planramme 508 mrd. kroner, som er om lag 167 mrd. kroner høyere enn en videreføring av nivået i I tillegg er det lagt til grunn om lag 98,6 mrd. kroner i bompenger. Samlet sett utgjør dette 606,6 mrd. kroner i tiårsperioden. Luftfartens infrastruktur har i hovedsak vært selvfinansierende og omfattes ikke av de økonomiske rammene i denne stortingsmeldingen. En stortingsmelding om virksomheten i Avinor er under utarbeiding, og regjeringen vil der komme tilbake med nærmere avklaringer av Avinors rammebetingelser. 1.2 Komiteens merknader Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Anne Marit Bjørnflaten, Susanne Bratli, Freddy de Ruiter, Gorm Kjernli, Magne Rommetveit og Tone Merete Sønsterud, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Bård Hoksrud og Arne Sortevik, fra Høyre, Trond Helleland, Lars Myraune og Ingjerd Schou, fra Sosialistisk Venstreparti, Hallgeir H. Langeland, fra Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, og fra Kristelig Folkeparti, lederen Knut Arild Hareide, bygger sin innstilling i hovedsak på samme kapittelinndeling som i Meld. St. 26 ( ). K o m i t e e n har merket seg at Nasjonal transportplan er den fjerde i rekken i det plansystemet som ble etablert gjennom St.meld. nr. 46 ( ) Nasjonal transportplan K o m i t e e n viser til at komiteen gjennomførte åpne høringer i saken med landsomfattende organisasjoner og fylkeskommuner og Oslo kommune i dagene 6., 7., 13. og 14. mai K o m i t e e n viser til vedlagte brev, datert 15. mai 2013, fra Samferdselsdepartementet v/statsråden

8 8 Innst. 450 S om rettinger til meldingen. Videre er vedlagt svar fra Samferdselsdepartementet v/statsråden og fra Fiskeri- og kystministeren v/statsråden (svar nr. 2) på spørsmål fra komiteen på vegne av partifraksjoner Generelle merknader fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti o g S e n t e r p a r t i e t er tilfreds med at regjeringen har lagt fram et forslag til Nasjonal transportplan for som vil utvikle et moderne og fremtidsrettet transportsystem som vil gjøre trafikkavviklingen enklere, raskere og sikrere. Forslag til ny NTP representerer et historisk kraftig løft for samferdsel, med en planramme på 508 mrd. kroner. Dette tilsvarer en samlet økning på om lag 150 mrd. kroner, eller om lag 50 pst. sammenliknet med en videreføring av nivået i 2013, og er en videreføring av det taktskiftet i samferdselspolitikken som regjeringa gjennomførte da de rødgrønne partiene vant valget i Den rød-grønne regjeringens samferdselspolitikk viser at vi vil ta Norge videre. Det legges opp til å bruke vel 311 mrd. kroner på veg, 168 mrd. kroner på jernbane, nær 9,23 mrd. kroner på belønningsordningen og 19,4 mrd. kroner på kystformål i perioden Disse medlemmer understreker at til grunn for denne fordelingen ligger en differensiert transportpolitikk som tar hensyn til at de ulike transportformene har ulike egenskaper og at det er forskjellige transportbehov i ulike deler av landet. Målet er å utnytte de enkelte transportformenes fortrinn slik at de dekker transportbehovet til folk og næringsliv best mulig. Regjeringens forslag til transportplan vil bidra til å bedre bymiljøene og styrke den regionale utviklingen. Det vil bli store reisetidsbesparelser som følge av de foreslåtte investeringene i både veg- og banenett, og transportutgiftene for næringslivet vil reduseres med 78 mrd. kroner som følge av de foreslåtte tiltakene. Regjeringas forslag vil derfor styrke både velferden og næringslivets konkurransekraft. D i s s e medlemmer har merket seg at oppfølgingen av Klimaforliket har vært sentralt i arbeidet. VEGFORMÅL Disse medlemmer viser til at regjeringen legger opp til at det skal brukes 311 mrd. kroner til vegformål i tiårsperioden. Nær 292 mrd. kroner går til riksvegnettet, mens nesten 20 mrd. kroner settes av som et ekstraordinært tilskudd til fylkesveiene. 177 mrd. kroner går til investeringer på riksvegnettet, inkludert 8,7 mrd. kroner til skredsikring. Dette er nær 70 pst. høyere enn nivået i saldert budsjett for kilometer ny riksveg blir åpnet for trafikk. 400 kilometer to- og trefelts riksveger får midtrekkverk. I tillegg kommer 380 kilometer møtefri veg på grunn av ny firefelts veg. Det gir totalt 780 kilometer møtefri veg. Disse medlemmer er tilfredse med at planen vil bidra til ei utvikling av transportkorridorer som binder landsdeler sammen, og ei utvikling av det norske vegnettet slik at lengre sammenhengende strekninger får god standard. Forbindelsene E6, E10, E16, E18, E39 og E134 er derfor prioritert. Reisetidsreduksjoner er viktig for regional utvikling. Tiltakene i meldingen vil gi reduserte reisetider i planperioden. Siden 2005 er reisetiden på E39 redusert med 50 minutter. Prosjektene som nå skal realiseres, gjør at reisetiden reduseres med ytterligere 1,5 time. Reisetiden på E6 vil bli betydelig redusert, E16 Oslo Bergen får redusert kjøretid på 30 minutter og reisetiden på E18 reduseres med 20 minutter. Den rød-grønne regjeringens samferdselssatsing har bidratt til en svært positiv utvikling i antall drepte og hardt skadde på veg. Antallet drepte er redusert med 30 pst. siden 2005, og nådde i 2012 det laveste tallet siden 1950, med 145 drepte. Dette skyldes både det intensiverte vedlikeholdsarbeidet, og at bygging av firefeltsveg og midtrekkverk har vært prioritert, samt satsing på et bredt spekter av trafikksikkerhetstiltak. Ved inngangen av 2014 vil riksvegnettet ha om lag 770 km møtefri veg. D i s s e m e d l e m m e r er derfor glade for det sterke fokuset på trafikksikkerhet også i denne planen, og viser til at regjeringen legger nullvisjonen til grunn for målet om transportsikkerhet. Målet i planperioden er å halvere tallet på hardt skadde og drepte i vegtrafikken. Vel 105 mrd. kroner er satt av til drift og vedlikehold av riksveger. Årlige gjennomsnittsbevilgninger til drift og vedlikehold vil ligge nesten 20 pst. høyere enn i Forfallsveksten vil stoppe tidlig i NTPperioden. Disse medlemmer er særlig tilfredse med at forfallet vil reduseres i løpet av perioden. Fylkene har prioritert vegnettet som de tok over fra staten i 2010, og disse medlemmer vil understreke at fylkeskommunene har vist seg som gode vegeiere. Disse medlemmer er enige med regjeringen i at fylkene ikke vil greie å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet uten ekstraordinær statlig finansiering, og støtter at rammetilskuddet til fylkeskommunene styrkes med 10 mrd. kroner i 10-årsperioden. I tillegg legges det opp til en årlig tilskuddsramme til rassikring på fylkesvegnettet, og nær 2,3 mrd. kroner til rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene. Samlet betyr det nær 20 mrd. kroner per år til fylkeskommunene for at de skal kunne heve standarden på fylkesvegnettet. Disse medlemmer er også tilfredse med at innsatsen på skredsikring aldri har vært høyre enn

9 Innst. 450 S den vil bli i kommende 10-årsperiode, og at løftet i NTP om å bevilge 1 mrd. kroner til rassikring per år overoppfylles. Samlet innsats per år for fylkes- og riksvegnettet vil være på gjennomsnittlig 1,5 mrd. kroner i året. JERNBANEFORMÅL Disse medlemmer viser til at regjeringen setter av 168 mrd. kroner til jernbane. Et årlig gjennomsnitt på 16,8 mrd. kroner utgjør en økning på nær 49 pst. sammenliknet med 2013-nivå. Til investeringer er det lagt til grunn om lag 92 mrd. kroner. Av dette er 58 mrd. satt av til utbygging av nær 167 kilometer dobbeltspor på InterCity-strekningene på Østlandet. Innen 2024 skal det være ferdigstilt sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Hamar og Seut i Fredrikstad. Det betyr at reisetiden fra Oslo til disse tre byene blir redusert med minutter på hver strekning, til en reisetid på rundt en time eller mindre. Disse medlemmer er svært fornøyde med at den rød-grønne regjeringas jernbanesatsing vil fordoble antall kilometer med dobbeltspor. I 2005 var det 220 kilometer dobbeltsporet jernbane. I dag er dette økt til 247 kilometer. I 2024 vil det være 424 kilometer, i kilometer. På godssiden er det satt av 3,5 mrd. kroner til Alnabruterminalen. Det settes av 5,2 mrd. kroner til Bergensbanen. Dobbeltsporet mellom Bergen og Arna ferdigstilles, et prosjekt med kostnadsoverslag på 3,4 mrd. kroner. Byggestart blir kanskje allerede i Regjeringen setter dessuten av rundt 1,5 mrd. kroner til Ringeriksbanen, med oppstart i slutten av planperioden. 3,9 mrd. kroner går til modernisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. 1,6 mrd. kroner er satt av til bedre kapasitet på Ofotbanen. Til drift og vedlikehold settes av om lag 76 mrd. kroner. Det årlige gjennomsnittet til drift og vedlikehold vil dermed ligge 46 pst. over saldert budsjett 2013, og disse medlemmer understreker at med dette beregnes antall forsinkede tog å bli redusert med 40 pst. og antall innstilte tog reduseres med 60 pst. SJØFORMÅL Disse medlemmer er også tilfredse med at regjeringas forslag til ny Nasjonal transportplan innebærer ei styrking av tiltakene på sjø. Regjeringa ruster opp sjøveien med 19,4 mrd. kroner i Nasjonal transportplan for , og det er 55 pst. over nivået på bevilgningen i 2013-budsjettet. Disse medlemmer viser til at regjeringa legger opp til en storstilt satsing på havner og trygge farleder langs hele kysten. 432 mill. kroner årlig er satt av til farleder, noe som er en økning på 258 mill. kroner sammenliknet med årets budsjett. 270 mill. kroner årlig er satt av til fiskerihavner og tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. I Nasjonal transportplan ligger også byggingen av verdens første skipstunnel. Regjeringa setter av 1 mrd. kroner til Stad skipstunnel. D i s s e m e d - lemmer understreker at dette er en stor satsing som vil bidra til sikkerhet og fremkommelighet for alle som ferdes på Stadhavet. Regjeringa setter også av 3 mrd. kroner for å styrke skipsfarten, og for å få mer gods over på kjøl. Disse medlemmer viser i den forbindelse til «Nærskipsfartsstrategien» som utarbeides av regjeringen for å lykkes med dette. Denne strategien består av tiltak som: Utforming av tiltak som stimulerer til økt bruk av nærskipsfart. Utforming av en tilskuddsordning for statlig støtte til investeringer i utpekte havner. Utforming av en tilskuddsordning for havnesamarbeid og godskonsentrasjon. Styrking av forskning og utredning om godstransport på sjø og kombinerte transportløsninger. LUFTFARTSFORMÅL Disse medlemmer viser til at spredt bosetting, lange avstander og vanskelig topografi gjør at luftfarten er spesielt viktig i Norge. Et godt, sikkert og effektivt flytilbud er viktig for bosetting, sysselsetting og næringsutvikling både i distrikts-norge og i sentrale strøk. Regjeringen vil i neste tiårsperiode opprettholde og videreutvikle et desentralisert lufthavnnett. Ordningen med statlig kjøp av regionale flyrutetjenester videreføres. Avinor skal sikres rammebetingelser som gjør selskapet i stand til å løse sine oppgaver, og d i s s e medlemmer viser også til sine merknader i Avinors eiermelding, jf. Meld. St. 38 ( ). STORE UTFORDRINGER Disse medlemmer slutter seg til de foreslåtte prioriteringene i forslaget til ny Nasjonal transportplan: Øke satsingen på fornying, drift og vedlikehold for å øke påliteligheten og driftssikkerheten. Styrke satsingen betydelig til store prosjekt på riksvegnettet, hvor utbygging av E6, E10, E16, E18, E39 og E134 er hovedprioritet. Øke det gjennomsnittlige investeringsnivået til jernbanen med mer enn 50 pst., og legge opp til en dobling av satsingen på store prosjekt. Dette innebærer blant annet utbygging av InterCity, og

10 10 Innst. 450 S utbygging og modernisering av jernbanen i Bergensregionen, Trøndelag og Ofotbanen. Helhetlige bymiljøavtaler og belønningsordningen for å oppnå målet i Klimaforliket. Styrke fylkeskommunenes evne til å ta igjen forfallet på fylkesveger. Ytterligere styrke satsingen på skredsikringstiltak for å sikre trygg og pålitelig transport for folk og næringsliv i hele landet. Sikre Avinor rammebetingelser som gjør selskapet i stand til å opprettholde og videreutvikle et fremtidsrettet og effektivt lufthavnnett i hele landet Sette av midler til å utforme og følge opp tiltak for å styrke maritim transport og nærskipsfarten. Utfordringene er store, men d i s s e m e d l e m - mer mener at forslaget til ny NTP svarer på disse utfordringene. ØKT SATSING PÅ SAMFERDSEL Disse medlemmer viser til at den kraftige satsningen på samferdsel som den rød-grønne regjeringa har gjennomført, har gitt klare resultater som: Reisetidsreduksjoner på riksvegnettet. Økt punktlighet og regularitet for person- og godstog. Styrket fremkommelighet for lokal kollektivtransport, syklende og gående. Bedre trafikksikkerhet på veg. Bedre sikkerhet til sjøs og tilrettelegging for at havnene kan utvikle seg til intermodale knutepunkter. Et mer universelt utformet og tilgjengelig transportsystem. Disse medlemmer er også tilfreds med at årlige klimagassutslipp har vært tilnærmet stabile fra transportsektoren siden 2007, grunnet blant annet avgiftspolitikk, kollektivtiltak m.m. Disse medlemmer viser til at den rød-grønne regjeringa overtok ansvaret for en sektor som hadde vært underfinansiert og underprioritert av regjeringa Bondevik II. Manglende satsing på vedlikehold og investeringer i både veg- og banenett, hadde satt den nasjonale infrastrukturen under kraftig press. Reformene regjeringa Bondevik II gjennomførte i Jernbaneverket, hadde tappet etaten for verdifull kompetanse. Den rød-grønne regjeringa har økt ambisjonene kraftig for sektoren, finansiert nødvendig vedlikehold og overoppfylt vedtatte transportplaner. Fremkommeligheten har økt som følge av regjeringens satsing. Disse medlemmer viser til at alle vegprosjekt som opprinnelig var planlagt igangsatt i , og som det planteknisk har vært mulig å igangsette, vil være startet opp i perioden. Dette omfatter 30 store investeringsprosjekter på veg. Alle varslede, store skredsikringsprosjekter er startet opp. Dette har resultert i reisetidsreduksjoner og reduserte avstandskostnader. Driftsstabiliteten på jernbanen er blitt betydelig bedre, som følge av intensiverte vedlikeholdsarbeider. Nær alle farledsprosjekter og fiskerihavneprosjekter i Kystverkets handlingsprogram er gjennomført eller startet opp, samt at flere prosjekter er fremskyndet. Disse medlemmer understreker at transportsektoren i Norge står overfor store utfordringer, som følge av globalisering, inntektsvekst og kraftig befolkningsvekst. Samtidig må sektoren, særlig i byområdene, utvikles i en mer miljøvennlig retning for å begrense klimagassutslipp og andre miljøskadelige virkninger. Disse medlemmer er derfor tilfreds med at regjeringen vil føre en offensiv transportpolitikk for å øke kapasiteten og gjøre transportsystemet sikrere. Disse medlemmer deler regjeringens overordnede mål for transportpolitikken, om å: «tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling». MER EFFEKTIV BRUK AV RESSURSENE D i s s e m e d l e m m e r vil vise til at bevilgningene til Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket har økt fra rundt 17 mrd. kroner i 2005 til vel 30 mrd. kroner i 2013, og det legges med dette opp til en ytterligere økning. D i s s e m e d l e m m e r er derfor tilfreds med at regjeringen foreslår tiltak for å: Sikre forutsigbar finansiering og rasjonell gjennomføring slik at prosjektkostnadene blir lavest mulig, og prosjektene tidlig kan komme befolkning og næringsliv til gode. Det etableres en ny ordning for særskilt prioriterte prosjekter, som i større grad vil sikre at det er fremdriften i prosjektene som bestemmer bevilgningene til de prioriterte prosjektene. Prosjekt på InterCity-strekninger, elektrifisering av Trønderbanen og konkrete prosjekter på E39 samt E10 peker seg ut som aktuelle. Få en mer sammenhengende utbygging av lengre strekninger, slik at en får bedre ressursutnyttelse. Effektivisere planprosessene; Det er et mål at planleggingstiden skal halveres for store infrastrukturprosjekter. Statlige myndigheter skal praktisere en tydelig og tidlig medvirkning i plansaker. Effektivisere bompengeordningen slik at mer av bompengeinntektene går til de bompengefinansierte prosjektene.

11 Innst. 450 S Bedre effektiviteten i Statens vegvesen og Jernbaneverket gjennom et eget program. Kravene til effektivisering skal ligge på pst. Sikre effektiv drift av Avinor. Det er viktig å sikre en mest mulig effektiv bruk av ressursene innenfor sektoren, og d i s s e m e d - lemmer har merket seg at flere høringsinstanser, som blant annet NHO har uttrykt tilfredshet med de foreslåtte tiltakene. UNIVERSELL UTFORMING Disse medlemmer er tilfreds med regjeringens vektlegging av at hele reisekjeder blir universelt utformet, som også uttrykt av brukerorganisasjonene på komiteens høringer om planen Generelle merknader fra Fremskrittspartiet k r i t t s p a r t i e t viser til at transport er en forutsetning for markedsøkonomien og for at man skal ha en høy levestandard i Norge også i fremtiden. Det er ikke mulig for næringslivet å verken importere eller eksportere varer uten transport, og uten import og eksport kan heller ikke Norge eller andre land utnytte sine konkurransefortrinn. D i s s e m e d l e m m e r viser til at dårlig norsk infrastruktur rammer norske bedrifter, og et godt eksempel på dette er at eksportverdien av fersk norsk fisk synker for hver eneste time en kjølecontainer blir forsinket. Det samme gjelder også mellom ulike landsdeler og mellom enkeltmennesker, for uten transport kan man heller ikke ha noe velfungerende arbeidsmarked. Markedsøkonomi og transport er egentlig to sider av samme sak, og dette er ekstra tydelig i enkelte u-land med dårlig infrastruktur og uten tilgang til havet. Disse medlemmer viser til at Sverige i motsetning til Norge har investert strategisk i infrastruktur gjennom flere tiår. Mens Norge ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikkens (OFVs) publikasjon «Kjøretøy og samfunn 2012» per 1. januar 2012 bare hadde 374,6 km motorvei, hadde Sverige på samme tidspunkt hele kilometer motorvei. Mer geografisk utfordrende land som Sveits og Østerrike kommer også godt ut sammenlignet med Norge. Nedprioriteringen av de viktigste norske veistrekningene gjør at Norge også ligger langt bak på større internasjonale sammenligninger. I Global Competitiveness Report blir veistandarden i Norge rangert på 84. plass i verden, bak land som Mali (82), Nicaragua (75), Kenya (72) og Albania (56). Når man ser nærmere på en del av utviklingslandene som slår Norge, ser man at land lett kan komme høyere på listen ved å investere strategisk i noen få, men svært viktige hovedveier. D i s s e m e d l e m m e r viser til at det i Øst-Europa og store deler av verden nå bygges infrastruktur i rekordfart nettopp fordi det er en klar sammenheng mellom transport, kjøpekraft og levestandard. Norge er et av verdens aller rikeste land per innbygger i kroner og øre, men dette skyldes i stor grad norske naturressurser som har muliggjort høy verdiskaping til tross for dårlige transportløsninger. D i s s e m e d l e m m e r mener at Norge som en rik oljenasjon burde være forbildet på infrastruktur i Europa, istedenfor at diskusjonen skal handle om hvorvidt Norge har Europas dårligste hovedveier eller ikke. D i s s e m e d l e m m e r mener at noe av det aller viktigste å få på plass er et motorveinett mellom de største byene i landet med tilknytninger til det svenske stamnettet. Det betyr blant annet sammenhengende motorvei med fartsgrense på 120 km/t på E6 Svinesund Oslo Trondheim Steinkjer og E18/E39 Ørje Oslo Kristiansand Stavanger. Disse medl e m m e r mener at det også bør investeres i andre viktige veier over hele landet, og at målet bør være at alle de viktigste riksveiene bør kunne trafikkeres av modulvogntog på 25 meter. Dette vil d i s s e m e d - l e m m e r gjennomføre uten bompengefinansiering, men med avklarte, forutsigbare og langsiktige finansielle rammer basert på full statlig finansiering. D i s s e m e d l e m m e r viser til at bosettingsmønsteret i Norge nå er inne i en periode med store omveltninger, og dette betyr at forutsetningene for norsk samferdselspolitikk også er i endring. Befolkningen i byområdene øker, og forventes å øke kraftig i årene fremover. Samtidig opplever mange kommuner fraflytting. Bare i Oslo og Akershus er befolkningen forventet å øke fra 1,2 millioner i 2012 til 1,6 millioner i 2040, og de andre byområdene ligger ikke langt etter. Dette er noe samferdselspolitikken må ta høyde for fremover. D i s s e m e d l e m m e r viser til at det særlig er på vei at Norge henger etter, men Norge er absolutt ikke i forkant når det gjelder annen infrastruktur heller. På jernbane har man aldri greid å skille ordentlig mellom hvilke strekninger som er viktige, hvilke strekninger som er mindre viktige, hvilke strekninger som bør prioriteres for godstransport og hvilke strekninger som bør prioriteres for persontransport. Økonomiske rammer D i s s e m e d l e m m e r ønsker et opplegg for Nasjonal transportplan med følgende rammer sammenlignet med regjeringens forslag (i mill. kroner):

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010))

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010)) 2010 på norske veier; Endringar i statsbudsj. for 2010 under 3) Justisdept. 4) Fiskeri- og kystdept. 5) Samferdselsdept. 1421 Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019 St.meld. nr. 16 (2008 2009) St.meld. nr. 16 (2008 2009) 1 Innhold 1 Innleiing og samandrag... 7 1.1 Innleiing... 7 1.2 Samandrag... 8 1.2.1 Ein framtidsretta og offensiv transportpolitikk... 8 1.2.2 Eit

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG Innhold 1. Sikker bil er ikke luksus 4 2. Nyere biler gir lavere utslipp 5 3. Omregistreringsavgift bør gjenspeile reelle kostnader 8 4. Hestekrefter

Detaljer

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk Notat fra OFV: Dato: 24.9.2013 Til: OFVs medlemmer Forfatter: Vilrid Femoen Regjeringsforhandlinger og veipolitikk OFV har lagt en intens 4-årsperiode bak seg der foreningens strategi om å avdekke svakheter

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Fylkesveger i Vest-Agder 2010-2013 side 2 av 40 Forord Fra 2010 har fylkeskommunen som følge av regionreformen ansvar for alle viktige regionale

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE I LYS AV FOLKETS VEIKRAV 1. Veiene skal være gode 2. Veiene skal være sikre 3. Veiene skal være godt vedlikeholdte 4. Veiene skal utvikles

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

Innledning. Utbyggingen av fornybar energi må økes. Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket (side 4).

Innledning. Utbyggingen av fornybar energi må økes. Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket (side 4). Utdrag fra Regjeringsplattformen 2013-2017: Energi- og miljø Utvalg gjort av Thor Egil Braadland, april 2014 Innledning Utbyggingen av fornybar energi må økes. Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk

Detaljer