Fylkesmannens landbruksavdelingen v/ Francisco J. Granados og Bob Gottschal. Porsgrunn vgs. 17.jan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannens landbruksavdelingen v/ Francisco J. Granados og Bob Gottschal. Porsgrunn vgs. 17.jan 2013. http://www.fylkesmannen."

Transkript

1 Fylkesmannens landbruksavdelingen v/ Francisco J. Granados og Bob Gottschal Porsgrunn vgs 17.jan

2 Tema for møtet: Meld.St.9 (Landbruksmeldingen) Problemstillinger * Virkemidler for landbruket * Matproduksjon. Er Norge forpliktet til å produsere mat? - I en internasjonalt perspektiv: Har Norge en overordnede ansvar/plikt eller samfunnsansvar for matproduksjon? * Økologisk landbruk Bilde fra:

3 Hva er Matmeldingen? Meld.St.9 ( ) Velkommen til bords Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 2. des 2011, godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Stoltenberg II). «En politisk visjon, et ønske, en retningslinje for å ta vare på matproduksjon for framtiden, og på hvilken måte, slik at kommende generasjoner får arvet det samme godene og få de samme muligheter eller bedre enn det vi fikk arvet fra de forrige generasjoner». Definisjon fra FJG

4 Hvorfor Matmeldingen (Velkommen til bords)? De fire overordnede målene for norsk landbruks- og matpolitikk er: * Matsikkerhet, * Landbruk over hele landet, * Økt verdiskaping, og * Bærekraftig landbruk.

5 Hvorfor Matmeldingen (Velkommen til bords)? II Matproduksjon for framtiden og matsikkerhet Stadig viktigere temaer nasjonalt og internasjonalt - Befolkningsvekst, - klimaendringer, - press på naturressurser, og - stigende råvarepriser de siste årene Kilde: SSB Det er nødvendig å øke matproduksjon i verden og at ressursene brukes på en bærekratig måte for å produsere mat. * Regjeringen ser på den globale matsituasjonen som et viktig bakteppe når framtidig matproduksjon i Norge skal vurderes. Malthus sin grunnmodell om forholdet mellom befolkningsøkning og matproduksjon.

6 Landbruket bidrar til samfunnet med: å produsere mat og trevirke. å produsere viktige fellesgoder: matsikkerhet, bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap skogen og jorda sin funksjon som karbonlager. Bilde: Francisco J. Granados, Fylkesmannen i viktig for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur. * Landbruks- og matpolitikken skal utformes slik at næringen fortsatt skal levere fellesgoder til nytte for hele samfunnet.

7 Forutsetninger for landbruket i Norge Utgangspunktet for jordbruksproduksjon i Norge er vanskeligere enn i mange andre land. - kort vekstsesongen, - kaldt klimaet - spredt landbruksarealene. - lite matjord - høyt kostnadsnivået - stor konkurranse om kompetent arbeidskraft. Bilde: Francisco J. Granados, Vestoppland f.ring Disse forholdene, sammen med bl.a. økonomisk utvikling og globale handelsavtaler, påvirker mulighetene for utviklingen av landbruket.

8 Velkommen til bords - Litt om bestikket Jordbruksforhandlingene svarer eller påvirker de næringspolitiske spørsmål som retter seg direkte mot bonden og primærleddet generelt Høyt generelt kostnadsnivå og vanskelige produksjonsforhold i Norge => nødvendiggjør beskyttelse av landbruk og deler av næringsmiddelindustrien. Foto: windows-utklipp * Det er viktig at Norge har en næringspolitikk som sikrer stabile og forutsigbare rammevilkår for hele verdikjeden.

9 Velkommen til bords - Litt om bestikket WTO legger premisser for utformingen av norsk landbrukspolitikk i årene fremover. WTO ønsker å påvirke norsk landbrukspolitikk, vil avgrense virkemiddelbruken og dermed begrense den nasjonale handlefriheten. => WTOs reformprosess for landbruket innebærer reduksjon i tollsatser og støtte. Landbruksforhandlinger Landbrukspolitikk Meld.St.9 s 103

10 Problemstilling 1: 1. Økonomisk virkemidler for landbruket Utfordringene og mulighetene varierer sterkt mellom og innenfor regioner, fra sted til sted og fra produksjon til produksjon. Ulik størrelse på driftsenhetene, ulike grader av driftsvansker, små og oppdelte arealer, varierende bratthet, temperatur og lengde på vekstsesongen og avstand til mottaksanlegg bidrar til variasjon i inntektsmulighetene Rettighetsbasert midler =de direkte inntektsgivende økonomiske virkemidlene: produksjonstilskudd, miljøtilskudd og pristilskudd * Viktig grunnlag for å bidra til noenlunde likeverdige inntektsmuligheter for foretak med ulike forutsetninger. PT=ca. 165x10 6 Avløser T=ca. 20x10 6 RMP = ca. 11x10 6 PrisT=ca. 21x10 6

11 Inntektsmål for jordbruket Regjeringen vil sikre utøvere i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper. Regjeringen vil derfor videreutvikle inntekts- og velferds-politikken i landbruket med utgangs-punkt i den landbrukspolitikken som er ført etter 2005 OBS! 2010 (snitt) driftinntekt jordbruk: kr /årsverk Andre grupper: kr/årsverk (I følge Bondelaget) Meld.St. s 110

12 Miljø - For å sikre at økt produksjon og geografisk produksjonsfordeling ikke fører til belastning utover naturens tålegrenser, skal juridiske og økonomiske virkemidler sette miljøbegrunnede rammer for norsk jordbruksproduksjon Foto: rindal.kommune.no Foto: nationen.no - Landbruket må ta ansvar for å redusere egen forurensing og klimautslipp

13 Utgangspunktet for alt landbruk er forvaltning av naturressurser. Den eneste måten å sikre at både dagens befolkning og framtidige generasjoner har tilgang på nok og trygg mat og energi og virke fra skogen, er at ressursene blir brukt på en bærekraftig måte.

14 Vannforvaltning Miljømål etter kjemisk og økologisk kvalitet Eksempel Børsesjøvassdrag - tiltak Jordbruk: Optimalisere gjødsling Fangdammer Vegetasjonssoner Vann og avløp: Kommunale avløpsnett Utbedring private løsninger Tilsyn og kontroll: Overvåking Leirkup oktober 2012

15 Om Regionalt Miljøprogram (RMP) -Setter fokus på og virkemidler inn i tiltak av stor verdi for miljø- og samfunnsinteresser. Bilde: Francisco J. Granados, Fylkesmannen i -Virkemidlene retter seg i første rekke inn mot tiltak og areal som i en driftsøkonomisk sammenheng ikke er lønnsomme, men har andre viktige verdier. Hovedmål: - å holde ved like, fremheve og synliggjøre viktige og karakteristiske elementer i jordbruket og jordbruksdriften. - gjøre dette økonomisk mulig for gårdbrukeren * Dette vil ha positiv virkning på lokalmiljøet og for øvrig næringsliv i fylket.

16 1.2. Ikke rettighetsbasert midler BU-midler = ca. 17x10 6 Hvor ca. 2x10 6 (utredning og tilrettelegging, FM) De regionale bygdeutviklingsprogrammene skal inneholde regionale planer og virkemidler for å fremme landbruksbasert næringsutvikling og målrette miljø- og klimaarbeidet. Overordna mål: -Å styrke og samordne det regionale miljø- og næringsarbeidet Og ca 15x10 6 (bedriftsretta tiltak, IN) SMIL midler = ca. 4x10 6 LUF+Skog+skogveier = ca. 9x10 6 Basis for næringsutvikling i landbruket er en solid og bærekraftig volumproduksjon av mat i hele landet. Inntektsmulighetene i næringen er avgjørende for konkurransedyktighet, rekruttering og nye investeringer, og må derfor videreutvikles.

17 Om regionalt næringsprogram (RNP) Landbruket står overfor utfordringer, og store muligheter. Norsk matproduksjon har vært, og er, i stadig endring. Norsk landbruk om ti år vil ikke være det samme som det landbruket vi ser i dag. Økt verdiskaping og kontinuerlig utvikling er en forutsetning for en livskraftig landbruksog matsektor. I deler av landet vil ny næringsutvikling være avgjørende for at den tradisjonelle produksjonen skal bestå. Gjennom innovasjon og omstilling ligger det muligheter for økt verdiskaping basert på landbrukets ressurser og ny kunnskap. Bilde: Francisco J. Granados, Fylkesmannen i

18 Om Regional skog- og klimaprogram (RSK) Klimaendringer, med temperaturøkninger, ustabilt vær og endrede nedbørsmengder, påvirker matproduksjonen og forsterker mange av miljøutfordringene vi opplever allerede i dag. Natur i balanse er et mål i seg selv og en nødvendig forutsetning for all landbruksnæring og for samfunnet forøvrig. Meld.St.9 s 141 Skogbruk har tradisjonelt vært en viktig næring og skogen har viktige funksjoner og oppgaver inn i framtiden. * Et aktivt og lønnsomt skogbruk og konkurransedyktig skogindustri er viktig for bosetting, sysselsetting og næringsutviking i store deler av landet.

19 Bilde: Francisco J. Granados, Fylkesmannen i Fylkesmannen i Problemstilling 2: Matproduksjon for framtiden. Er Norge forpliktet til å produsere mat? Fra en internasjonalt perspektiv: - Har Norge en overordnede ansvar / plikt / samfunnsansvar for matproduksjon? Kan Norge klarer seg uten matproduksjon og kjøpe inn den maten vi skulle trenge fra andre land? Hvorfor ikke importere all maten? Vi er heldige som bor i Norge - verdens rikeste land. Takket være det sorte gullet har vi stor kjøpekraft, og råd til å kjøpe stort sett all mat vi har lyst på. Men, vil vi få tak i maten i framtida?

20 I 2050 vil det være 9 mrd. mennesker på jorda. FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, anslår at matproduksjonen innen den tid må øke med 70 pst. for å sikre nok mat til alle. 70 %! Bilde fra: Malthus sin grunnmodell om forholdet mellom befolkningsøkning og matproduksjon. *Det er en stor utfordring for verdenssamfunnet å møte en slik utvikling.

21 * Global matsikkerhet skapes ved at land utnytter sine naturgitte forutsetninger for matproduksjon og velfungerende handelssystemer. Population growth is the change in a population over time, and can be quantified as the change in the number of individuals of any species in a population using "per unit time" for measurement. Definisjon fra wikipedia Kilde: Alle stater har gjennom FN forpliktet seg til å sørge for matsikkerhet for sine innbyggere.

22 Befolkning i Norge * Matproduksjon fra land og sjø basert på bærekraftig bruk av våre nasjonale ressurser er et fundament for matsikkerheten. I følge Statistisk sentralbyrå vil det bli 20 %. flere innbyggere i Norge de neste 20 årene. 2030

23 Er Norge forpliktet til å produsere mat? Fra en internasjonalt perspektiv: - Har Norge en plikt / samfunnsansvar for matproduksjon? JA for Foto: Francisco J. Granados, Fylkesmannen i Alle stater har gjennom FN forpliktet seg til å sørge matsikkerhet for sine innbyggere.

24 * Det skal legges til rette for at den landbaserte matproduksjonen kan øke i takt med etterspørselen til en økende befolkning i Norge. De tre viktigste forutsetningene for nasjonal matsikkerhet er: *kontinuerlig produksjon av mat, *ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget, og *et velfungerende handelssystem

25 Problemstilling 3: Økologisk landbruk og forbruk av økologisk mat Bilde: Francisco J. Granados, Fylkesmannen i Økologisk mat produseres på naturens premisser, og på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til dyrenes naturlige atferd og behov. Kunne vi si at det handler om et Natur-Etisk produksjons system? «Et produksjonssystem som står jordnær»

26 Om Handlingsplan for økologisk landbruk Økologisk drift har, og skal ha, en spydspissfunksjon i miljørettingen av landbruket. Høyaktuelle problemstillinger er f.eks. -driftsformens betydning for å utvikle et alternativt plantevern, og - det potensialet økologisk drift representerer for å redusere klimabelastningene fra landbruket.

27 Mange som kjøper økologisk mat begrunner valget med at økologisk produksjon er spesielt miljøvennlig og dyrevennlig. Flere er også opptatt av helseaspekter, smak og opplevelse. Sett i en sammenheng forteller disse faktorene at: matforbruk er viktig for den enkeltes verdivalg. Slike faktorer kan representere en mulighet for norsk landbruk. Bilde: Francisco J. Granados, Fylkesmannen i Bilde: debio.no

28 Takk for oppmerksomhet!! Fylkesmannen i, landbruksavdeling Bilde: Francisco J. Granados, Fylkesmannen i

各 种 形 式 里, 而 文 艺 亦 其 一 种 文 艺 在 隐 隐 中 实 在 负 着 联 合 人 类 的 使 命 在 文 艺 里, 我 们 感 染 着 全 人 类 的 悲 乐, 乃 至 人 类 以 外 的 悲 乐 这 种 联 合 力, 是 文 艺 的 力 量 的 又 一 方 面 有 人 说 文

各 种 形 式 里, 而 文 艺 亦 其 一 种 文 艺 在 隐 隐 中 实 在 负 着 联 合 人 类 的 使 命 在 文 艺 里, 我 们 感 染 着 全 人 类 的 悲 乐, 乃 至 人 类 以 外 的 悲 乐 这 种 联 合 力, 是 文 艺 的 力 量 的 又 一 方 面 有 人 说 文 绝 密 启 用 前 试 卷 类 型 :A 2016 年 3 月 湖 北 省 七 市 ( 州 ) 教 科 研 协 作 体 高 三 联 合 考 试 语 文 本 试 题 卷 共 10 页,18 题 ( 含 选 考 题 ) 全 卷 满 分 150 分 考 试 用 时 150 分 钟 祝 考 试 顺 利 注 意 事 项 : 1. 本 试 题 卷 分 第 Ⅰ 卷 ( 阅 读 题 ) 和 第 Ⅱ 卷 ( 表 达

Detaljer

新时期共青团工作实务全书(一百一十三)

新时期共青团工作实务全书(一百一十三) ............................................. I ............... II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 " 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 21 1 2 3 4 5 6 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Detaljer

( )1

(  )1 課 程 名 稱 :99 國 文 (VI)/ 文 學 哲 理 美 學 (II)/ 科 目 代 號 :99C3201 商 業 文 學 與 修 辭 (II) ( )1. 下 列 文 句 中 的 詞 語, 前 後 用 法 相 同 的 選 項 是 : (A) 鯈 魚 出 遊 從 容, 是 魚 之 樂 也 / 他 步 履 從 容, 可 見 心 情 很 好 (B) 今 兒 老 太 太 高 興, 這 早 晚 就 來

Detaljer

中醫執業資格試臨床考試結果上訴聆訊的決定及裁決理由

中醫執業資格試臨床考試結果上訴聆訊的決定及裁決理由 香 港 中 醫 藥 管 理 委 員 會 根 據 中 醫 藥 條 例 第 97 條 舉 行 中 醫 執 業 資 格 試 臨 床 考 試 結 果 上 訴 聆 訊 的 決 定 及 裁 決 理 由 上 訴 聆 訊 日 期 : 2016 年 3 月 4 日 下 午 4 時 15 分 上 訴 聆 訊 地 點 : 灣 仔 皇 后 大 道 東 213 號 胡 忠 大 廈 22 樓 會 議 室 裁 決 理 由 1.

Detaljer

目 录

目    录 本 科 计 划 (2015) 东 北 师 范 大 教 务 处 编 印 东 北 师 范 大 本 科 计 划 目 录 东 北 师 范 大 本 科 专 设 置... 1 东 北 师 范 大 关 于 订 本 科 计 划 的 指 导 性 意 见... 3 关 于 订 本 科 计 划 的 具 体 要 求 和 说 明... 8 东 北 师 范 大 通 识 教 育 必 目 录... 10 东 北 师 范 大 通 识

Detaljer

高考政治备考讲座

高考政治备考讲座 高 考 政 治 备 考 讲 座 一 命 题 特 点 1. 背 景 材 料 时 政 化 一 个 背 景 材 料, 可 编 制 一 个 试 题, 也 可 编 制 多 个 试 题, 少 则 编 制 2 3 个 试 题 近 年 政 治 试 题 涉 及 的 背 景 材 料 有 : 十 六 届 三 中 全 会 修 改 宪 法 三 个 代 表 小 康 建 设 人 才 强 国 战 略 科 学 发 展 观 以 人 为

Detaljer

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Detaljer

Persuasive Techniques (motorcycle helmet)

Persuasive Techniques  (motorcycle helmet) M O D E A T H E E L E M E N T S O F A N A R G U M E N T 1n t h l s t e s t i m o n y g iv e n b e f o r e t h e M a ry l a n d Se n a t e t h e s p e a ke r m a ke s a s t r o n g c l a i m a b o u t t

Detaljer

一九九九年全国渔业经济形势分析

一九九九年全国渔业经济形势分析 1999 年 渔 业 统 计 年 鉴 一 九 九 九 年 全 国 渔 业 经 济 形 势 分 析 一 九 九 九 年, 面 临 国 内 需 求 不 旺 物 价 总 体 水 平 持 续 下 降 经 济 增 长 速 度 放 慢 的 宏 观 经 济 形 势, 渔 业 仍 得 到 了 持 续 稳 定 的 发 展, 水 产 品 产 量 稳 步 增 长 但 速 度 放 慢, 产 业 结 构 和 品 种 结 构

Detaljer

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Detaljer

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Detaljer

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Detaljer

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Detaljer

中国高等教育发展与院校设置和布局结构调整规划研究及工作思路

中国高等教育发展与院校设置和布局结构调整规划研究及工作思路 全 国 高 校 设 置 与 布 局 结 构 调 整 研 究 本 研 究 在 回 顾 总 结 我 国 高 等 教 育 院 校 设 置 和 高 校 布 局 调 整 历 史 经 验 的 基 础 上, 借 鉴 国 际 院 校 设 置 和 区 域 布 局 的 相 关 经 验, 提 出 我 国 十 一 五 期 间 及 2020 年 全 国 高 校 设 置 布 局 结 构 调 整 的 工 作 思 路 和 方 案

Detaljer

Microsoft Word - Wang Jimin_CN.doc

Microsoft Word - Wang Jimin_CN.doc 第 四 部 分 : 发 言 人 : 草 地 管 理 和 畜 牧 业 可 持 续 发 展 的 政 策 和 策 略 王 济 民, 中 国 农 业 科 学 院 退 牧 还 草 对 牧 民 生 产 生 活 的 影 响 王 济 民 中 国 农 业 科 学 院 农 业 经 济 研 究 所 研 究 员 前 言 改 革 开 放 以 来, 随 着 草 原 和 牲 畜 承 包 制 的 实 行, 我 国 牧 区 畜 牧

Detaljer

标题

标题 北 京 律 师 发 展 历 程 : 1949 ~ 2009 总 报 告. 1 北 京 律 师 发 展 历 程 : 1949 ~ 2009 周 塞 军 摘 要 : 自 新 中 国 成 立 以 来, 北 京 律 师 已 经 走 过 了 60 多 年 的 征 程 回 顾 这 60 多 年 的 发 展, 一 方 面, 北 京 律 师 的 发 展 过 程 是 我 国 律 师 行 业 60 多 年 兴 衰 沉

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D203039A6E6B0CAAD70B565ACE3C0C0BB50ABD8C4B32E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203039A6E6B0CAAD70B565ACE3C0C0BB50ABD8C4B32E646F63> 第 九 章 行 動 計 畫 研 擬 與 建 議 第 九 章 行 動 計 畫 研 擬 與 建 議...1 第 一 節 農 地 資 源 空 間 規 劃 結 果 與 發 展 構 想...1 一 南 投 縣 既 有 農 地 空 間 三 大 功 能 分 區 規 劃 結 果...1 二 南 投 縣 特 定 農 業 經 營 區 之 發 展 構 想...2 第 二 節 行 動 計 畫 研 擬...9 一 國 土 保

Detaljer

11 3 下 列 何 者 違 反 採 購 法 第 6 條 第 1 項 公 平 合 理 原 則? (1) 廠 商 履 約 期 間 第 6 條 因 機 關 提 前 使 用 目 的, 採 部 分 驗 收, 並 於 部 分 驗 收 後 將 相 關 之 履 約 保 證 金 部 分 發 還 (2) 機 關 無

11 3 下 列 何 者 違 反 採 購 法 第 6 條 第 1 項 公 平 合 理 原 則? (1) 廠 商 履 約 期 間 第 6 條 因 機 關 提 前 使 用 目 的, 採 部 分 驗 收, 並 於 部 分 驗 收 後 將 相 關 之 履 約 保 證 金 部 分 發 還 (2) 機 關 無 資 料 產 生 日 期 :102/03/22 政 府 採 購 法 規 概 要 選 擇 題 編 答 試 題 依 據 法 源 號 案 1 2 下 列 何 者 屬 於 政 府 採 購 法 適 用 範 圍? (1) 購 買 遠 期 外 匯 (2) 購 買 第 2 條 冷 凍 食 品 ( 肉 品 ) (3) 公 開 標 售 土 石 (4) 以 上 皆 非 2 2 下 列 何 者 應 依 政 府 採 購 法 辦

Detaljer

学 科 / 门 类 专 业 代 码 专 业 名 称 招 生 学 院 030107 经 济 法 学 民 商 经 济 法 学 院 中 欧 法 学 院 030108 环 境 与 资 源 保 护 法 学 民 商 经 济 法 学 院 030109 国 际 法 学 国 际 法 学 院 030110 军 事 法

学 科 / 门 类 专 业 代 码 专 业 名 称 招 生 学 院 030107 经 济 法 学 民 商 经 济 法 学 院 中 欧 法 学 院 030108 环 境 与 资 源 保 护 法 学 民 商 经 济 法 学 院 030109 国 际 法 学 国 际 法 学 院 030110 军 事 法 中 国 政 法 大 学 2017 年 攻 读 硕 士 学 位 研 究 生 招 生 专 业 目 录 学 术 型 硕 士 生 招 生 专 业 共 计 66 个, 专 业 学 位 硕 士 生 招 生 专 业 共 计 6 个, 部 分 专 业 可 在 多 个 学 院 招 生, 详 见 表 1 表 2 各 专 业 初 试 科 目 人 数 等 详 见 表 3 表 3 中 外 国 语 考 试 科 目 七 选 一

Detaljer

“秦火火”玩“火”自焚

“秦火火”玩“火”自焚 学 习 参 考 (2016 年 第 3 期 总 第 16 期 ) 二 〇 一 六 年 五 月 讲 政 治 有 信 念, 讲 规 矩 有 纪 律 讲 道 德 有 品 行, 讲 奉 献 有 作 为 目 录 组 织 生 活 1. 什 么 是 三 会 一 课? 1 2. 如 何 落 实 好 三 会 一 课 制 度? 3 3. 党 课 教 育 的 基 本 要 求 是 什 么? 9 4. 上 好 党 课 的 方

Detaljer

衝出東方之珠,步向東方巨龍

衝出東方之珠,步向東方巨龍 2002 1 2 8800 4000 1000 3 20000 500 4 1956 300 5000 40-50 20-327 22 1600-1800 50 1986 15 8000 5 100 6 1999 10000 3000 6000 1000 4500 5000 280 4.3 WTO 7 8 6.7 9 3000 2 400 1000 20 20!!!!! 10 11 70% 20%

Detaljer

改变自己,改变世界——20世纪中国外交线索刍议.doc

改变自己,改变世界——20世纪中国外交线索刍议.doc 20 5 20 20 19 20 20 / / 20 20 20 20 5 20 (1840-1911) 1840 1911 3 19 40 50 60 70 1861 1864 1866 1873 70 30 80 90 19 60 80 70 1894 1895 20 19?? (1911-1927) 1911 1956 83 1919 80 20 1921 7 1924 1 1927 1911

Detaljer

00 54 3 36 2 2007 1 2006 2 2008 3 2008 WTO 1 1.7 5 1 2 3 4 5 6 21 21 7 2 1.7 5 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 6 4 1 2 3 4 5 6 7 5 2.3 7 6 1 2 3 4 5 1 3 7 ( ) 1 2 3 1 2 3 1 3 8 1 2 3 4 1.3 4 9 1 2 3 4 5 1 10 2 3 4

Detaljer

年报修改稿 PDF

年报修改稿 PDF 1 2 3 4 5 48,961,424 A 2002 8 21 16. 85 / 2002 9 10 6 7 8 9 10 3,825,881,091.71 1,287,433,449.83 51,206,084.93 8,867,673.75 133,005,210.14 22,308,334.62 3,825,881,091.71 1,287,433,449.83 51,206,084.93

Detaljer

nb.PDF

nb.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2002 10 25 3, 2 2002 2 2 2001 2002 3 8 2002 3 9 2002 4 26 2002 2002 5 31 4000 1-2 10 11 2002 6 1 12 ( ) 1900 4000 2002 12 31 100% 13 14 2002 12002 1 31 1 2001 2 2001 3 2001 2002 4 2001

Detaljer

2002年半年度报告.PDF

2002年半年度报告.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 WTO 11 12 3 13 14 2002 2 1 1 12 31 3 4 5 6 1 2 15 7 8, 9 1 2 8 3 10 1 : 16 17 2 3 4 5, 11 1 2 20% 20% 20% 20% 20% 20% 50% 50% 50% 3 :,,,,, 12 1 2 3 4 5% 45 5% 2.11% 40 5% 2.38%

Detaljer

2000年度中期报告_ _.doc

2000年度中期报告_ _.doc 1 2 3 20045.28 7570.79 27.41 % 403.94 88.96 28.24 % 278.49 31.73 12.85% 13.49 % 5.47 12 62% 6.1 54% 2000 3 27 2000 3 24 4 WTO 1 2 1 2 3 2000 2000 1999 1 1999 10% 55519109 10% 55519109 2 1999 163328985

Detaljer

新潮实业招股意向书_1_.PDF

新潮实业招股意向书_1_.PDF A 600777 98 2003 6 5 1-1-1 (2003) 0240 : 2003 4 1: 2003 2: 3: 4: 2 2000 2001 2002 2003 2003 1. 2. 3. 4. 5. 6., 7. 8. 9. 2 3 ( ) 2003 2002 4 1. 2003 2002 2003,, 2003 2002 12.74 (1) 2002 2003 2002 (2) 2003

Detaljer

4.公共行政体制的创新.doc

4.公共行政体制的创新.doc 4. 1997 1997 2002 1979 1 20 30 50 6 4 2 1 3 164 2 40 723 368 121 1212 2 1997 9 29 1999 3 1997 3 2003 1 16 16 4 1997 8 4 1997 1998 1 5 1091 368 737 200 300 1 3 5 1998 1 2360 1000 42 4 5 7 1999 2 83 463

Detaljer

26 D00 27 D02 28 D03 29 D05 30 D06 31 D10 32 D12 33 D13 34 D14 35 D16 36 D17 37 D18, 38 D19 39 D20 40 D21 41 D22 42 D23 43 D24 44 D25 45 D26 46 D27 47

26 D00 27 D02 28 D03 29 D05 30 D06 31 D10 32 D12 33 D13 34 D14 35 D16 36 D17 37 D18, 38 D19 39 D20 40 D21 41 D22 42 D23 43 D24 44 D25 45 D26 46 D27 47 2 (600 ) 1 A03 2 A18 3 A23 4 A38 5 A39 6 A41 7 A59 [ ] 8 B15 9 B16 10 B17 11 B18 12 B19 13 B30 14 B37 15 C47 16 C50 17 C53 18 C54 19 C56 20 C60 21 C62 22 C64 ( ) 23 C65 24 C66 25 C71 16 26 D00 27 D02 28

Detaljer

赔 偿 ), 保 险 公 司 在 其 承 保 范 围 内 承 担 赔 偿 责 任 ;2 案 件 受 理 费 由 四 被 告 承 担 为 支 持 其 诉 讼 主 张, 原 告 江 明 相 在 举 证 期 限 内 向 本 院 提 供 了 下 列 证 据 材 料 供 法 庭 组 织 质 证 : 1 鉴 定

赔 偿 ), 保 险 公 司 在 其 承 保 范 围 内 承 担 赔 偿 责 任 ;2 案 件 受 理 费 由 四 被 告 承 担 为 支 持 其 诉 讼 主 张, 原 告 江 明 相 在 举 证 期 限 内 向 本 院 提 供 了 下 列 证 据 材 料 供 法 庭 组 织 质 证 : 1 鉴 定 原 告 江 明 相 贵 州 省 织 金 县 人 民 法 院 民 事 判 决 书 委 托 代 理 人 江 如 红 ( 系 原 告 长 子 ) 委 托 代 理 人 江 如 平 ( 系 原 告 次 子 ) 被 告 李 启 富 被 告 龚 忠 吉 被 告 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 重 庆 分 公 司 法 定 代 表 人 周 炯, 该 公 司 总 经 理 委 托 代 理 人

Detaljer

Microsoft Word - RAP 050120 CHI.doc

Microsoft Word - RAP 050120 CHI.doc 利 用 世 行 贷 款 柳 州 市 环 境 治 理 工 程 移 民 安 置 计 划 柳 州 市 城 市 投 资 建 设 发 展 有 限 公 司 柳 州 市 环 境 卫 生 管 理 处 二 00 五 年 一 月 二 十 日 0 目 录 第 一 章 项 目 简 述...6 1.1 水 环 境 综 合 治 理 项 目...8 1.2 城 市 公 厕 项 目...12 1.3 垃 圾 转 运 站 建 设 项

Detaljer

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Detaljer

高級職業學校實習辦法(草案二)(93

高級職業學校實習辦法(草案二)(93 高 雄 市 政 府 教 育 局 104.03.31 高 市 教 高 字 第 10431944200 號 函 核 備 高 雄 市 立 高 雄 高 級 商 業 職 業 學 校 群 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 (104 學 年 度 入 學 學 生 適 用 ) 中 華 民 國 104 年 03 月 31 日 高 雄 高 級 商 業 職 業 學 校 群 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫

Detaljer

文憑試物理科校本評核樣本課業

文憑試物理科校本評核樣本課業 香 港 中 學 文 憑 考 試 物 理 及 組 合 科 學 ( 物 理 ) 校 本 評 核 樣 本 作 業 ( 實 驗 及 探 究 研 習 ) 本 局 歡 迎 教 師 採 用 樣 本 作 業 作 教 育 及 研 究 等 非 牟 利 用 途, 但 請 列 明 出 處 香 港 考 試 及 評 核 局 保 留 版 權 2010 Hong Kong Examinations and Assessment Authority

Detaljer

北京外国语大学法学院2014年研究生同等学历班招生简章

北京外国语大学法学院2014年研究生同等学历班招生简章 北 京 外 国 语 大 学 法 学 院 课 程 研 修 班 招 生 简 章 为 了 加 快 培 养 国 际 化 复 合 型 高 层 次 的 法 律 专 业 人 才, 进 一 步 提 高 本 行 业 专 业 人 员 的 法 学 水 平 和 业 务 素 质, 适 应 改 革 开 放 和 经 济 发 展 对 高 层 次 法 律 专 门 人 才 的 需 求, 北 京 外 国 语 大 学 法 学 院 在 北

Detaljer

untitled

untitled ...2...3...4...6...6...8...11...14...18...19...20...22...22...23...25...26...27...28...29...29...29 4-1 - ( ) 88 37 88 37 200121 2003 4 18 [2003]48 1.5 4-2 - ( ) 25 1 1 100032 2004 09 17 [1998]12 ( ) (

Detaljer

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A5F1A4FBA473A6DBA662C149AE76BB50B0A8AFAAB944A440AC78A67BA976C149BEC7ABE4B751AABAB56FAE692E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A5F1A4FBA473A6DBA662C149AE76BB50B0A8AFAAB944A440AC78A67BA976C149BEC7ABE4B751AABAB56FAE692E646F63> 伏 牛 山 自 在 禪 師 與 馬 祖 道 一 洪 州 宗 禪 學 思 想 的 發 展 台 灣 高 苑 科 技 大 學 黃 連 忠 撰 目 錄 一 前 言 二 從 六 祖 惠 能 到 洪 州 宗 伏 牛 山 自 在 禪 師 的 傳 承 法 系 南 宗 禪 傳 法 世 系 的 六 祖 與 七 祖 之 爭 宗 密 對 洪 州 宗 禪 史 與 禪 法 的 判 釋 與 批 評 伏 牛 山 自 在 禪 師 的

Detaljer

1 3 6 10 14 16 22 28 30, 32 35 42 46 52 62 65 68 74 81 85 89 96 101 104 110 114 122 123 127 132 135 138 144 148 151 155 157 159 160 162 164 167 175 177 183 187 189 192 194 197 200 202 204 206 208 210 213

Detaljer

第四期:加强服务在内地港人及吸引人才

第四期:加强服务在内地港人及吸引人才 精 彩 香 港 第 四 期 : 加 强 服 务 在 内 地 港 人 及 吸 引 人 才 [ 出 : 精 彩 香 港 总 版 头 -40 秒 ] 从 南 中 国 海 边 的 小 渔 村, 到 领 衔 亚 洲 的 国 际 都 会, 从 历 史 风 云 的 波 折 变 幻, 到 中 西 文 化 的 碰 撞 交 融, 香 港 精 神 深 度 访 谈, 香 港 制 造 全 景 展 现, 用 声 音 还 原 香

Detaljer

肝病养生.doc

肝病养生.doc ...1...2...3...4...6...7...8...9... 11... 11...14...16...18...19...20...21...22...24...25 I ...26...29...30...32...37...38...40...43...46...47...49...53...61...72...72...73...75...77...80...81...82...84

Detaljer

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

Detaljer

南華大學數位論文

南華大學數位論文 II III IV V VI VII 28 29 30 31 32 33 1 1 2 2 3 4 3 4 0 5 5 6 6 7 2005 8 9 10 11 7 ( ) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 8 38 39 40 41 42 9 http://www.libertytimes.com.tw/2001/new/apl/9/

Detaljer

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Detaljer

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Detaljer

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Detaljer

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Detaljer

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Detaljer

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Detaljer

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Detaljer

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Detaljer

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Detaljer

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Detaljer

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Detaljer

目 录 一 国 家 教 育 部 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 9 3. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点 14 4. 关 于 加 强 高 等 学 校 本 科 教 学 工 作 提 高 教 学 质 量 的 若 干 意

目 录 一 国 家 教 育 部 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 9 3. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点 14 4. 关 于 加 强 高 等 学 校 本 科 教 学 工 作 提 高 教 学 质 量 的 若 干 意 教 学 工 作 手 册 大 连 轻 工 业 学 院 教 务 处 二 五 年 目 录 一 国 家 教 育 部 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 9 3. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点 14 4. 关 于 加 强 高 等 学 校 本 科 教 学 工 作 提 高 教 学 质 量 的 若 干 意 见 ( 教 高 [2001]4

Detaljer

入 学 考 试 重 点 考 查 学 生 的 基 础 专 业 知 识 基 本 实 验 操 作 技 能 独 立 思 考 和 动 手 能 力 笔 试 和 面 试 的 试 题 都 有 足 够 的 难 度, 以 利 择 优 录 取 新 录 取 的 研 究 生 第 一 次 见 面, 池 先 生 会 作 一 次

入 学 考 试 重 点 考 查 学 生 的 基 础 专 业 知 识 基 本 实 验 操 作 技 能 独 立 思 考 和 动 手 能 力 笔 试 和 面 试 的 试 题 都 有 足 够 的 难 度, 以 利 择 优 录 取 新 录 取 的 研 究 生 第 一 次 见 面, 池 先 生 会 作 一 次 严 师 慈 母 池 际 尚 院 士 培 养 研 究 生 记 实 叶 德 隆 叶 德 隆, 男,1936 年 12 月 初 生 中 国 地 质 大 学 ( 武 汉 ) 地 球 科 学 学 院 教 授 1960 年 北 京 地 质 学 院 岩 石 矿 物 学 专 业 毕 业 并 留 校 任 教,1962 年 北 京 地 质 学 院 研 究 生 毕 业 主 要 从 事 岩 浆 岩 岩 石 学 晶 体 光

Detaljer

Part A. Please write this part on these exam papers (DON T write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0.5 point each] and write the ri

Part A. Please write this part on these exam papers (DON T write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0.5 point each] and write the ri KIN1010 Kinesisk B Fall 2013 Thursday 28 November 4 hours Dictionaries or other reference books may NOT be used. You can use dark-color pens or pencils. Remember to write your candidate number on every

Detaljer

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Detaljer

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Detaljer

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Detaljer

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

Detaljer

相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而 非 美 貌 033 刘 庭 式 与 盲 妻 道 义 人 生 036 什 么 是 爱, 什 么 是 欲 038 相 爱 040 爱 感 觉 是 温 暖 040 爱 言 语 是 正 直 043 爱 心 地 是 无 私 045 爱 行 为 是 成 全 050

相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而 非 美 貌 033 刘 庭 式 与 盲 妻 道 义 人 生 036 什 么 是 爱, 什 么 是 欲 038 相 爱 040 爱 感 觉 是 温 暖 040 爱 言 语 是 正 直 043 爱 心 地 是 无 私 045 爱 行 为 是 成 全 050 目 录 出 版 前 言 Ⅴ 自 由 恋 爱 慎 于 始 006 相 识 010 好 心 境 感 来 好 缘 分 010 平 常 表 现 最 能 看 清 一 个 人 011 娶 妻 首 贤 德 016 相 知 021 孝 是 选 择 对 象 好 法 宝 021 欲 知 人 者 先 自 知 025 我 们 价 值 观 是 利 害 还 是 道 义 029 I 相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而

Detaljer

3. j w k w j w k w f ' cr W O V cao f ' cr C o V cao V fao F = α C o ( α ) C o C = 1 F : kg/ C : kg/ C o : ()kg/ α W W o V ag 1 C F W + + + V 1000 rc 1000rf 1000rw = a V ag r c r f r w V

Detaljer

贵 州 红 星 发 展 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 一 现 场 会 议 议 程 时 间 :2016 年 4 月 29 日 ( 星 期 五 )14:00 地 点 : 山 东 省 青 岛 市 市 北 区 济 阳 路 8 号 青 岛 红 星 化 工 集 团

贵 州 红 星 发 展 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 一 现 场 会 议 议 程 时 间 :2016 年 4 月 29 日 ( 星 期 五 )14:00 地 点 : 山 东 省 青 岛 市 市 北 区 济 阳 路 8 号 青 岛 红 星 化 工 集 团 贵 州 红 星 发 展 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 1 贵 州 红 星 发 展 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 一 现 场 会 议 议 程 时 间 :2016 年 4 月 29 日 ( 星 期 五 )14:00 地 点 : 山 东 省 青 岛 市 市 北 区 济 阳 路 8 号 青 岛 红 星 化 工 集

Detaljer

II

II 33 / / 34 / / 35 2003 36 2014 37 38 2001 We are the World 39 Party 40 41 220 II 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 221 52 53 ( ) 54 ( ) 55 56 57 58 59 2010 60 2010 61 62 222 II 63 2014 64 65 66 67 68 69 30

Detaljer

é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N

Detaljer

二零一五年施政報告 - 施政綱領 - 第三章 扶貧及為弱勢社群提供支援

二零一五年施政報告 - 施政綱領 - 第三章 扶貧及為弱勢社群提供支援 2013 2013 2009 104 100201397 16.0% 14.5% 2013 50 51 (a) 2015 80 2015/16 (b) 2015 52 (a) (b) 2015 53 (c) 54 55 (a) ( ) (b) 2014-15 56 (c) 57 (d) (e) 58 (a) (b) 2014/15 59 2014/15 15,000 6 12 (c) 2014-15

Detaljer

育 部 分 則 由 陳 淑 貞 委 員 及 李 兆 環 委 員 共 同 執 行, 在 此 先 感 謝 各 位 委 員 及 學 者 專 家 之 參 與 二 目 前 評 論 報 告 初 稿 之 架 構 區 分 為 對 政 府 機 關 回 應 意 見 之 觀 察 優 點 及 待 改 進 事 項, 以 及

育 部 分 則 由 陳 淑 貞 委 員 及 李 兆 環 委 員 共 同 執 行, 在 此 先 感 謝 各 位 委 員 及 學 者 專 家 之 參 與 二 目 前 評 論 報 告 初 稿 之 架 構 區 分 為 對 政 府 機 關 回 應 意 見 之 觀 察 優 點 及 待 改 進 事 項, 以 及 總 統 府 人 權 諮 詢 委 員 會 教 育 訓 練 小 組 第 6 次 會 議 紀 錄 時 間 :103 年 4 月 16 日 ( 星 期 三 ) 上 午 9 時 30 分 地 點 : 法 務 部 4 樓 401 會 議 室 主 席 : 黃 委 員 默 記 錄 : 劉 庭 妤 出 席 人 員 : 王 委 員 幼 玲 李 委 員 念 祖 韋 委 員 薇 張 委 員 玨 ( 以 上 依 姓 氏 筆

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BACBB0B2C8ABD3EBB7C5C9E4D0D4CEDBC8BEB7C0D6CEA1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEBCB032303230C4EAD4B6BEB0C4BFB1EA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BACBB0B2C8ABD3EBB7C5C9E4D0D4CEDBC8BEB7C0D6CEA1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEBCB032303230C4EAD4B6BEB0C4BFB1EA2E646F63> 核 安 全 与 放 射 性 污 染 防 治 十 二 五 规 划 及 2020 年 远 景 目 标 环 境 保 护 部 ( 国 家 核 安 全 局 ) 国 家 发 展 改 革 委 财 政 部 国 家 能 源 局 国 防 科 技 工 业 局 目 录 前 言... 1 一 现 状 与 形 势... 2 ( 一 ) 核 安 全 与 放 射 性 污 染 防 治 取 得 积 极 进 展... 2 ( 二 ) 核

Detaljer

附 : 初 中 组 一 等 奖 (31 个 ): 天 河 外 国 语 学 校 中 山 大 学 附 属 中 学 番 禺 区 大 石 富 丽 中 学 广 东 实 验 中 学 附 属 天 河 学 校 花 都 区 实 验 中 学 增 城 区 凤 凰 城 中 英 文 学 校 广 州 市 执 信 中 学 花 都

附 : 初 中 组 一 等 奖 (31 个 ): 天 河 外 国 语 学 校 中 山 大 学 附 属 中 学 番 禺 区 大 石 富 丽 中 学 广 东 实 验 中 学 附 属 天 河 学 校 花 都 区 实 验 中 学 增 城 区 凤 凰 城 中 英 文 学 校 广 州 市 执 信 中 学 花 都 关 于 2016 年 中 学 生 时 事 政 策 学 习 与 评 价 活 动 结 果 的 公 示 由 广 州 市 教 育 研 究 院 主 办, 广 州 市 中 学 政 治 教 学 研 究 会 承 办 的 2016 年 中 学 生 时 事 政 策 学 习 与 评 价 活 动 与 2016 年 4 月 9 日 上 午 在 全 市 11 个 区 的 分 赛 场 同 时 进 行 全 市 有 初 中 311

Detaljer

<4F4BBEFAA576A470BBA15FC160AAED313034303833312E786C73>

<4F4BBEFAA576A470BBA15FC160AAED313034303833312E786C73> 1 秦 相 李 斯 錢 寧 著 083.62/8676 2 串 場 河 傳 梅 遜 083.62/8676p.1 3 武 則 天 與 狄 仁 傑 陳 虹 083.65/8876 4 予 人 好 印 象 的 我 表 現 法 高 陽 堂 192/8365 5 后 羿 與 嫦 娥 南 宮 搏 282/8533 6 八 仙 傳 奇 畢 珍 539.52/866 7 中 國 歷 史 年 表 柏 楊 602/846v.2

Detaljer

58,602 102,769 51,911 74,666 35,304 139,450 145,817 316,885 5 278,277 6 1.60 2.81 1.60 2.81 2

58,602 102,769 51,911 74,666 35,304 139,450 145,817 316,885 5 278,277 6 1.60 2.81 1.60 2.81 2 119 2 9,992,147 7,489,404 (8,273,084) (6,216,323) 1,719,063 1,273,081 172,577 269,019 (265,029) (296,214) (552,162) (488,464) (130,880) (80,830) 105 513,202 (367,421) (476,205) (2,962) (6,628) (10,827)

Detaljer

辽宁铁~1

辽宁铁~1 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 ( ) 辽 宁 铁 道 职 业 技 术 学 院 二 〇 一 五 年 十 二 月 目 录 一 年 学 校 总 体 工 作 思 路 和 重 点 任 务 ( 一 ) 工 作 总 体 思 路 ( 二 ) 重 点 工 作 任 务 二 教 育 教 学 改 革 与 成 效 ( 一 ) 稳 步 推 进 常 规 教 学 工 作 ( 二 ) 逐 步 深 化 教 学 改 革

Detaljer

壹、學校背景

壹、學校背景 協 志 高 職 104 學 年 度 綜 合 高 中 學 生 課 程 計 畫 手 冊 嘉 義 縣 私 立 協 志 高 職 綜 合 高 中 104 學 年 度 學 生 課 程 計 畫 手 冊 核 准 文 號 : 臺 教 國 署 高 字 第 1040034301 號 夢 想 貣 飛!! 我 的 精 采, 由 我 決 定! 協 志 高 職 104 學 年 度 綜 合 高 中 學 生 課 程 輔 導 手 冊

Detaljer

保 险 公 司 金 富 月 盈 两 产 全 品 保 名 险 称 ( 分 红 型 ) 产 分 品 红 类 型 缴 费 年 类 缴 型 缴 10 费 年 期 缴 限 保 险 期 限 ( 年 ) 聚 富 2 号 两 全 保 险 ( 万 能 型 ) 万 能 型 趸 缴 趸 缴 6 年 龙 享 安 康 重 疾

保 险 公 司 金 富 月 盈 两 产 全 品 保 名 险 称 ( 分 红 型 ) 产 分 品 红 类 型 缴 费 年 类 缴 型 缴 10 费 年 期 缴 限 保 险 期 限 ( 年 ) 聚 富 2 号 两 全 保 险 ( 万 能 型 ) 万 能 型 趸 缴 趸 缴 6 年 龙 享 安 康 重 疾 安 邦 共 赢 2 号 投 资 型 家 庭 财 产 保 险 财 险 趸 缴 趸 缴 4 年 5 年 安 邦 共 赢 3 号 投 资 型 家 庭 财 产 保 险 财 险 趸 缴 趸 缴 安 邦 人 寿 安 邦 长 寿 稳 赢 保 险 计 划 安 邦 人 寿 安 邦 盛 世 9 号 两 全 保 险 ( 万 能 型 ) 万 能 型 3 8 年 安 邦 人 寿 盛 世 3 号 万 能 险 北 大 方 正 创

Detaljer

I

I 717 60 06-2664911 16021604 06-2667231 06-2667307 http://www.chna.edu.tw I ... 1... 1... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 5... 5... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17...

Detaljer

海底捞你学不会

海底捞你学不会 ... 1... 1... 2... 4... 6... 8... 9... 11... 13... 15... 16... 18... 20... 21... 23... 25... 26... 29... 30... 31... 33... 35... 37... 38... 40 I ... 42... 43... 45... 47... 49... 50... 52... 54... 55...

Detaljer

YEN/MIAO CHING MS 27FEB DEL HKG

YEN/MIAO CHING MS 27FEB DEL HKG 目 錄 序 1 噶 當 派 格 西 博 多 瓦 傳 記 2 禮 讚 ---- 博 朵 瓦 格 西 喻 法 度 群 生 4 共 下 士 道 法 8 一 歸 依 有 四 十 喻, 順 喻 二 十 四, 逆 喻 十 六 8 二 暇 滿 難 得 有 二 十 七 喻, 順 喻 十 一, 逆 喻 十 六 28 三 死 無 常 有 五 十 五 喻, 順 喻 三 十 九, 逆 喻 十 六 39 四 業 因 果 有

Detaljer

Microsoft Word - 02文本.docx

Microsoft Word - 02文本.docx (2011-2015 年 ) 目 录 前 言... 1 第 一 章 总 则... 2 第 二 章 规 划 目 标 与 原 则... 5 第 一 节 规 划 目 标... 5 第 二 节 规 划 原 则... 7 第 三 章 绿 道 网 布 局 规 划... 10 第 一 节 绿 道 线 网 布 局... 10 第 二 节 绿 化 缓 冲 区 及 城 际 交 界 面 布 局... 18 第 四 章 绿

Detaljer

...1...5...10...13...16...18...21...24...25...30...34...38...41...42...44...46...49...53...57...64...66...71...73...76 I ...79...82...83...84...86...88...93...94...96 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Detaljer

案件

案件 ...1...3...6... 11...13...15...18...22...27...29...31...32...44...58 I ...74...77...80... 102... 106... 109 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

義 和 團 及 兪 國 聯 軍 之 役 課 題 學 習 指 引 : A. 思 考 課 題 有 人 說, 義 和 團 及 兪 國 聯 軍 之 役 是 中 國 近 代 史 的 分 水 嶺, 你 同 意 嗎? B. 思 考 方 向 滿 清 政 府 的 管 治 威 信 思 考 是 否 已 不 信 任 滿 清

義 和 團 及 兪 國 聯 軍 之 役 課 題 學 習 指 引 : A. 思 考 課 題 有 人 說, 義 和 團 及 兪 國 聯 軍 之 役 是 中 國 近 代 史 的 分 水 嶺, 你 同 意 嗎? B. 思 考 方 向 滿 清 政 府 的 管 治 威 信 思 考 是 否 已 不 信 任 滿 清 庚 子 拳 變 及 兪 國 聯 軍 之 役 ( 初 中 及 高 中 課 程 關 係 ) 中 學 三 年 級 課 程 綱 要 ( 中 學 課 程 綱 要 中 國 歷 史 科 中 一 至 中 三 課 程 發 展 議 會 1997) 課 題 庚 子 拳 變 及 兪 國 聯 軍 之 役 建 議 節 教 學 要 點 數 2 1. 認 識 義 和 團 事 件 的 始 末 和 兪 國 聯 軍 之 役 的 結 果

Detaljer

最新监察执法全书(一百五十五).doc

最新监察执法全书(一百五十五).doc ......... 1995................. ( )... I .................................... ( )............ ( )... II 1992 9 40 150 40 10 183 36917 56042 150 1988 1988 5 1 85 3111 35% 2.3 17 5 4 1989 84.38

Detaljer

游戏攻略大全(三十四).doc

游戏攻略大全(三十四).doc I...1 2----...1...14...15...18...30...39...49...56...62...63...63...72...73...73...73 2...74...74...77...77...78 2...88...89 ...91...96 2-... 112... 112... 117... 139 2... 140... 140 2... 140... 140...

Detaljer

掌握健康 掌握人生

掌握健康  掌握人生 附 錄 B 香 港 目 前 的 醫 療 系 統 引 言 B.1 多 年 來, 香 港 已 建 立 了 一 個 高 效 率 的 醫 療 系 統, 在 促 進 市 民 健 康 方 面 取 得 令 人 稱 羨 的 成 果 以 一 般 用 作 量 度 人 口 健 康 的 指 標, 即 人 口 平 均 壽 命 及 嬰 兒 夭 折 率 計 算, 香 港 均 躋 身 全 球 最 佳 的 地 區 之 一 本 港 醫

Detaljer

草莓实用技术(一)

草莓实用技术(一) I...1...4...7... 11... 11...15...16...18...23...25...32...37...41...44...49...52...56...59...60...64...66...69...71 ...73...76...78...79...82...85...87...89...90 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

Microsoft Word - 【襪子流浪記】.docx

Microsoft Word - 【襪子流浪記】.docx 2010 年 兒 童 藝 術 節 - 劇 本 創 作 優 選 作 品 襪 子 流 浪 記 劇 本 大 綱 在 襪 子 王 國 裡, 每 一 個 人 出 生 都 是 雙 胞 胎, 而 且 能 夠 被 主 人 穿 愈 多 次, 就 代 表 成 就 地 位 愈 高 剛 出 社 會 的 多 功 能 襪 這 兩 兄 弟, 哥 哥 是 充 滿 自 信 但 個 性 驕 傲 的 人, 弟 弟 是 個 沒 主 見 但

Detaljer

钓鱼技巧_二_.doc

钓鱼技巧_二_.doc I...1...9...15...20...21...22...25...27...34...39...41 ---...45 --...46...50...52...53...53...56...66...75...76...79...80...84 ...92...93...95 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

动物的智慧(五)

动物的智慧(五) I...1...3...4...6...8... 11...12...15...16...18...21...24...27...29...32...33...34...35...36...38...39...46...47 ...49...50...51...52...54...56...57...59...60...61...62...63...66...69...69...73...80...83...84...85...90

Detaljer

学位〔2013〕37号

学位〔2013〕37号 目 录 一 申 请 增 列 硕 士 专 业 学 位 授 权 点 论 证 报 告 1 1 农 业 推 广 硕 士 专 业 学 位 授 权 点 设 置 的 必 要 性 分 析 3 1.1 我 国 现 代 农 业 发 展 对 人 才 的 需 求 3 1.2 广 东 迅 猛 发 展 的 农 业 对 人 才 的 需 求 4 1.3 珠 江 三 角 洲 现 代 都 市 农 业 对 创 新 型 人 才 的 需 求

Detaljer