Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa"

Transkript

1 Fafo Østforum Torunn Kvinge Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa

2

3 Torunn Kvinge Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Fafo Østforum Fafo-notat 2005:09

4 Fafo 2005 ISSN Omslag: Agneta Kolstad Grafisk utforming: Informasjonsavdelingen ved Fafo Trykk: Allkopi AS 2

5 Innhold Forord Innledning... 7 Direkteinvesteringer motiver og konsekvenser EUs nye medlemsland i Øst-Europa en kort oversikt Direkteinvesteringer i Øst-Europa omfang og utvikling Arbeidsmarked Arbeidslivsorganisering Produktivitet, lønn og fordeling av verdiskapingen Handel og investeringer mellom Norge og EUs nye medlemsland Oppsummering Referanser Vedlegg

6 4

7 Forord Notatet omhandler direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa og er skrevet på oppdrag fra Fafo Østforum (http://www.fafo.no/oestforum/). Takk til Jon Erik Dølvik for faglige innspill og kommentarer og til Fafos publikasjonsavdeling (Bente Bakken, Agneta Kolstad og Jon S. Lahlum) som innenfor korte frister har ferdigstilt notatet. Oslo, april 2005 Torunn Kvinge 5

8 6

9 1 Innledning Mye av verdens produksjon og handel foregår innenfor multinasjonale selskaper. Fra og med 1. mai 2004 er Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn (sammen med Kypros og Malta) blitt medlemmer av EU. Hvilken betydning har EUs østutvidelse for kapitaltilgang, arbeidsplasser og lønn i så vel de nye medlemslandene som i resten av Europa? I dette avsnittet skal vi først se litt nærmere på de viktigste motivene for direkteinvesteringer. 1 Deretter diskuterer vi mulige konsekvenser direkteinvesteringer har for vertsland og hjemland. I avsnitt 2 følger en kort presentasjon av EUs nye medlemsland i Øst-Europa. Omfang og utvikling i direkteinvesteringer i disse landene er tema for avsnitt 3. I avsnitt 4 ser vi på arbeidsmarkedet i Øst-Europa og diskuterer blant annet hvilke konsekvenser direkteinvesteringer kan ha for lønns- og produktivitetsutviklingen. Avsnitt 5 omhandler handels- og investeringsstrømmer mellom Norge og vårt «nye» nærområde i øst. Til sist, i avsnitt 6 følger en oppsummering. Direkteinvesteringer motiver og konsekvenser I litteraturen skiller man gjerne mellom følgende motiver for direkteinvesteringer (se for eksempel Dunning 1993): tilgang til ressurser (naturressurser, arbeidskraft, teknologi, kompetanse), tilgang til marked (omgå tollbarrierer eller andre handelshindringer, minimere transport- og andre transaksjonskostnader, lettere oppfølging av kunder, f.eks. ved å skreddersy løsninger) andre strategiske motiver (utnytte stordriftsfordeler ved å samlokalisere produksjonen, posisjonere seg i forhold til monopolistisk konkurranse eller oligopol i markedet, omgå skatteregler, eller liknende). 1 Når en investering foretas på tvers av landegrenser for å utøve effektiv innflytelse på virksomheten det investeres i, omtales dette som en direkte investering. En eierandel på ti prosent av de stemmeberettigede aksjene eller liknende anses vanligvis som nedre grense for muligheten til å utøve kontroll over en virksomhet (UNCTAD 1995). 7

10 Tilgang til ressurser innebærer for eksempel at foretakene sikrer seg nok råvarer eller energi eller at de får tak i den arbeidskraften de trenger til en kostnad som gir best mulig lønnsomhet. Når vi skal se på motiver og konsekvenser knyttet til direkteinvesteringer, er det nyttig å først skille mellom horisontale og vertikale investeringer. Ved horisontale investeringer produserer et foretak samme eller liknende varer og tjenester i flere land. Ved vertikale investeringer framstilles innsatsvarer i andre land enn selve sluttproduktet i produksjonskjeden, det vil si ulike deler av verdiskapingen foregår i ulike land. Ressurstilgang vil særlig ha betydning for valg av lokalisering når det gjelder vertikale investeringer, mens markedsadgang er mest relevant for horisontale investeringer. Selskaper kan investere i de nye medlemslandene fordi de vil være bedre synlige og erobre posisjoner i markedene der. Ettersom markedene i øst ventes å utvise sterk vekst framover, vil det kunne være en fordel å etablere seg tidlig. De første merkevarene blir sannsynligvis lagt ekstra godt merke til i land der innbyggerne har opplevd liten variasjon i tilbudet av dagligvarer, og der innpakningen kan sies å ha vært lite fargerik. Særlig tjenesteproduksjon krever dessuten tilstedeværelse der kundene er. Privatiseringen av tidligere statlige monopoler, som har funnet sted i flere østeuropeiske land etter 1989, har tiltrukket seg mye utenlandsk kapital. Dette gjelder for eksempel telekommunikasjon, energi og finans, tre næringer som er preget av relativt få aktører i Europa etter omfattende oppkjøp og fusjoner på nittitallet. De vesteuropeiske selskapene som fikk kjøpe i øst, styrket dermed sin konkurranseposisjon innen disse næringene. Ved å etablere seg i noen av de nye medlemslandene vil selskaper hjemmehørende utenfor EU25 forbedre tilkomsten til hele EU-markedet. Dette vil blant annet være tilfellet for virksomhet som må betale toll ved import til EU. For Norges del vil det for eksempel kunne gjelde fiskeprodukter. Amerikanske og japanske selskaper er allerede godt representert i EU15, blant annet for å omgå handelshindringene rundt EUs indre marked for virksomhet. Et annet motiv for å etablere seg i de nye medlemslandene er lavere lønninger enn i Vest-Europa. I tillegg til at det kan være lønnsomt å la produksjonskjeden gå på tvers av landegrenser, vil det kunne være aktuelt for utenlandske foretak å opprette såkalte eksportplattformer i Øst-Europa for å spare produksjonskostnader (samtidig som de har kort vei til sentrale markeder i Vest-Europa). Hvorvidt dette er lønnsomt i lengden, vil avhenge av kostnader per produsert enhet, det vil si ikke bare av lønnsnivået, men også produktiviteten i de nye medlemslandene. Det er imidlertid flere faktorer å ta hensyn til enn lønn per produsert enhet når foretak skal sammenlikne kostnader mellom land, for eksempel utgifter knyttet til etablering som opplæringskostnader, oversetting av dokumenter med videre. 8

11 Utenlandske etablerere trenger tid for å opparbeide kjennskap til lokal kultur, språk og underleverandører. Gode engelskkunnskaper i vertslandet er gjerne viktig for å få til effektiv samhandling. Dersom det alt i alt er billigere å produsere i øst, vil kostnader forbundet med transport til kunder i vest ha betydning for lokaliseringsbeslutningene. I tillegg til at det skal betales frakt vil det kunne være andre ulemper med å framstille varer langt fra sluttbruker, for eksempel lang leveringstid, vanskeligheter med å skreddersy produkter, eller at det må holdes lager. Det vil dessuten være en avveining mellom gevinster ved å samle produksjonen og kostnader ved transport. Jo dyrere frakt, desto mer lønnsomt er det å ha produksjon ulike steder og nær kundene. Ved lave transportkostnader og andre utgifter knyttet til handel er det gjerne mest lønnsomt å samlokalisere produksjonen for å utnytte stordriftsfordeler. I tillegg kan det være fordelaktig å være lokalisert der det finnes et eksisterende industrielt miljø for eget produkt, for å ha god tilgang til underleveranser og kvalifisert arbeidskraft. Etablering av egne virksomheter ute krever store grunnlagsinvesteringer. Jo mer kapitalintensiv virksomheten er, desto mindre mobil blir den nettopp fordi det tar flere år å avskrive investeringer i bygninger, anlegg, maskiner osv. Et alternativ er dermed å ha leieproduksjon i utlandet, og samtidig ha tett samarbeid med den bedriften det outsources til. 2 Dette er en praksis flere vesteuropeiske skipsverft benytter når de bygger skrog i Polen, se Aslesen (2005). I vertslandet vil utenlandske direkteinvesteringer kunne bety økt produksjon, sysselsetting og inntekter. Tilgang på nødvendig kapital, innføring av ny og bedre teknologi kan medføre høyere produktivitet både i de utenlandsk kontrollerte virksomhetene, men også i andre virksomheter gjennom kunnskapsoverføringer. Sterkere konkurranse fra utenlandsk kontrollerte foretak vil trolig medføre at en del lokale virksomheter ikke overlever på sikt. Utskifting av bedrifter som driver med gammeldags teknologi vil igjen heve gjennomsnittsproduktiviteten i landet. Utenlandske selskaper kan medvirke til at infrastrukturen oppgraderes (enten gjennom egne investeringer, press på lokale myndigheter eller ved at deres etableringer medfører at lønnsomheten ved å bygge ut kommer over en kritisk terskel), noe som også kan gi positive konsekvenser for landets produktivitet og økonomiske utvikling. Dersom mange utenlandske virksomheter etablerer seg i en region, vil denne økte etterspørselen etter arbeidskraft kunne føre til relativt sterk lønnsvekst og 2 Generelt kan man si at bedriftsledere velger flere veier når de skal unngå negative virkninger av et vestlig lønnsnivå på eiernes avkastning. Noen automatiserer slik at produktiviteten øker. Andre skaper merkevarer som kan selges til en høyere pris. Et ytterligere alternativ er å importere innsatsvarer fra lavkostland i stedet for å produsere dem selv. Her er det igjen flere valgmuligheter. Foretak kan ha egne virksomheter i utlandet (direkteinvesteringer), de kan samarbeide med lokale bedrifter eller de kan kjøpe det de trenger av lokale leverandører uten innflytelse på selve produksjonen. 9

12 avtakende ledighet. Flytter mye virksomhet innen en sektor fra vest til øst, vil det kunne oppstå nye industrielle klynger eller gamle industrimiljø revitaliseres (som skipsbyggingsmiljøet i Polen). Multinasjonale selskaper kan bidra til å øke eksporten og dermed bedre landets betalingsbalanse overfor utlandet. Hvilke konsekvenser får direkteinvesteringer i de nye medlemslandene for sysselsetting i hjemlandet? Når det gjelder service, tjenesteyting og varehandel som rettes mot kunder i vertslandet, vil dette sannsynligvis ikke ha sysselsettingsmessige konsekvenser for hjemlandets arbeidstakere. For eksempel beholder Rema og Rimi sine butikker i Norge selv om de etablerer seg i Baltikum. Innen industri kan imidlertid markedsbasert uteproduksjon og opprettelse av eksportplattformer for å betjene hele EU-markedet erstatte tidligere eksport med mulige negative følger for sysselsettingen hjemme. Samtidig kan uteproduksjon bidra til at foretaket oppnår økte markedsandeler både i de nye medlemslandene og i EU15, noe som kan medføre økt samlet sysselsetting. Kjøp av billigere innsatsvarer i utlandet (for eksempel gjennom vertikale direkteinvesteringer eller leieproduksjon) kan også redusere sysselsettingen i foretakenes og underleverandørenes importkonkurrerende virksomhet hjemme. Dersom foretaket på denne måten øker lønnsomheten, er imidlertid sluttresultatet når det gjelder antall arbeidsplasser hjemme usikkert. Høyere lønnsomhet kan for eksempel gi større samlet produksjon og sysselsetting, se Ekholm (2004). En forutsetning for at bedre lønnsomhet skal gi slike positive ringvirkninger er selvsagt at deler av verdikjeden fremdeles finnes og ønskes opprettholdt i hjemlandet. Splittes verdikjeden opp, slik at delproduksjon foregår over store geografiske områder, vil lokale næringsklynger kunne komme under en kritiske masse, slik at også produksjon som i utgangspunktet ikke ble satt ut, muligens forsvinner på sikt. Alt i alt vil direkteinvesteringer på tvers av landegrenser kunne ha både positive og negative konsekvenser for så vel vertsland som hjemland. Når land mangler egen kapital for å bygge opp infrastruktur og produksjonsvirksomhet, vil utenlandske direkteinvesteringer ofte bidra til å skape muligheter for økt levestandard. 10

13 2 EUs nye medlemsland i Øst-Europa en kort oversikt Med østutvidelsen økte EUs befolkning med en femtedel. I 2004 svarer de baltiske landene, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia og Ungarn for 16 prosent av befolkningen og 4 prosent av brutto nasjonalproduktet (BNP) i EU25, se tabell 2.1. Det er stor variasjon mellom landene når det gjelder størrelse og økonomisk utviklingsnivå. De tre baltiske landene har samlet et folketall som er halvannen ganger større enn det Norge har. Slovenia har 2 millioner innbyggere og Slovakia 5,4 millioner. Polen er det største av de nye EU-medlemmene, med om lag 38 millioner innbyggere, fulgt av Tsjekkia og Ungarn, som har om lag 10 millioner innbyggere hver, jamfør tabell 2.1. Slovenia har som del av det tidligere Jugoslavia praktisert en form for markedsøkonomi i lang tid. Ungarn og Polen hadde satt i gang reformprosesser før 1989, og alle de nye medlemslandene har i løpet av nittitallet gradvis tilpasset seg kravene til EU-medlemskap. Omstruktureringer medførte delvis nedgang i brutto nasjonalprodukt målt i faste priser på nittitallet. I 2000 hadde for eksempel alle de baltiske statene lavere BNP enn i 1990, målt i 1990-priser. Realveksten i BNP har imidlertid vært økende i alle de nye medlemslandene etter tusenårsskiftet, og som vi ser av tabell 2.1 er forventet BNP-vekst i 2005 betydelig høyere enn i EU15. Ut fra tallmaterialet i tabell 2.1 kan vi regne oss fram til at EU15 i gjennomsnitt har over fire ganger så høyt BNP per innbygger som Polen, målt i samme valuta og uten at det kontrolleres for variasjoner i prisnivå. Figur 2.1 viser BNP per innbygger når det tas hensyn til hvor mye man får for pengene i de ulike landene. Bildet ser da lysere ut fra de nye medlemlandenes ståsted. For eksempel er beregnet gjennomsnitt for EU15 to og en halv ganger høyere enn for Polen i Vi ser også fra figur 2.1 at det har vært en markant vekst i BNP per innbygger (målt i kjøpekraftspariteter 3 ) i de fleste nye EU-landene sammenliknet med EU15 i løpet av den siste tiårsperioden. 3 BNP per innbygger justert for prisnivåforskjeller. 11

14 Tabell 2.1 Befolkning og BNP Befolkning millioner. Foreløpige tall Befolkningsendring (naturlig endring og netto migrasjon) 2003 BNP (mrd euro) 2004 BNP-vekst i konstante priser. Stipulert for 2005 Estland 1, 4-4, 0 8, 8 6, 0 Latvia 2, 3-5, 3 11, 1 6, 7 Litauen 3, 5-4, 8 17, 9 6, 4 Polen 38, 2-0, 7 195, 2 4, 9 Slovakia 5, 4 0, 2 33, 1 4, 5 Slovenia 2, 0 0, 7 26, 0 3, 6 Tsjekkia 10, 2 0, 8 86, 3 3, 8 Ungarn 10, 1-2, 5 80, 3 3, 7 Sum nye EUmedlemmer 73,1 432, 7 ( 16% av EU25) (4,2 % av EU25) EU , 7 6, , 9 2, 2 EU , 8 4, , 1 2, 3 Kilde: EUROSTAT Yearbook 2004 (http://europa.eu.int/comm/eurostat/) Figur 2.1 BNP per innbygger (målt i kjøpekraftspariteter) EU25= (estimert) Estland Latvia Litauen Polen Slovakia Slovenia Tsjekkia Ungarn EU15 Kilde: Eurostat Yearbook

15 Etter annen verdenskrig ble oppbygging av tungindustri vektlagt i så vel Polen som Tsjekkoslovakia og Ungarn, mens produksjon av forbruksvarer ble nedprioritert i forhold, jamfør Kunnskapsforlaget (1983). Ifølge Galgóczi og Mermet (2003) har endringene på nittitallet ført til at industristrukturen i Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Polen likner på den i vestlige EU-land. Estland har en industristruktur basert på treforedling, trevarer, møbler og matvarer, mens det de senere år også har vært en sterk vekst innen produksjon av maskiner, metallvarer og elektronikk. Latvia har sitt næringsmessige tyngdepunkt innen matvareindustri og treforedling, mens det er forventet vekst innen metall- og maskinproduksjon og framstilling av elektroniske produkter. Også i Litauen er treforedlingsindustrien relativt viktig. Dette landet har dessuten en stor eksportorientert tekstilindustri. Som hos de baltiske naboene er framstillingen av metallvarer og maskiner voksende, se Innovasjon Norge (http://www.invanor.no) I forbindelse med overgangen til markedsøkonomi, endret handelsmønsteret i Øst-Europa seg radikalt ved at det har vært en sterk vekst i handelen med EU15 på bekostning av handelen med tidligere COMECON-land, se figur 2.2. Det framgår også fra figur 2.2 at med unntak av Slovenia var eksporten til EU15 høyere enn importen i 2001, mens bildet delvis var speilvendt i De fleste land importerte mer fra EU15 enn de eksporterte til denne regionen i begynnelsen av nittitallet. Denne utviklingen har sannsynligvis delvis sammenheng med at det i en oppbyggingsperiode ble innført produksjonsutstyr og liknende fra vest, noe som Figur 2.2 Handel med EU15 som prosentvis andel av internasjonal handel for nye EU medlemsland i Øst-Europa og Prosent 100 Eksport 1989 Eksport 2001 Import 1989 Import Estland Latvia Litauen Polen Slovakia Slovenia Tsjekkia Ungarn Kilde: Ali m.fl. (2003) 13

16 medførte forholdsvis høy import. Ettersom produksjonen i øst har tatt seg opp, er også eksporten til Vest-Europa økt. Ali m.fl. (2003:21) viser til at en stor del av eksporten fra de nye EU-medlemslandene består av maskiner og transportutstyr (for eksempel personbiler). For Ungarn utgjorde dette 58 prosent av landets totale eksport i Tilsvarende tall for Tsjekkia og Polen var henholdsvis 47 og 36 prosent. Utenlandske selskaper har bidratt til at eksporten har økt betydelig fra land som Tsjekkia, Ungarn og Polen. Tallmaterialet tyder på at det er opprettet eksportplattformer for bil- og maskinindustri i disse landene, samt i Slovakia. Ifølge Galgóczi og Mermet (2003) består eksporten fra de nye EU-medlemslandene i gjennomsnitt av mer arbeidsintensive varer enn gjennomsnittet for EU15. Tsjekkia, Slovakia, Slovenia og særlig Ungarn har imidlertid mindre arbeidskraftintensive varer i eksporten enn Hellas og Portugal. Når det gjelder teknologiintensive varer, har Ungarn høyest andel (på nivå med Irland), fulgt av Slovakia, Tsjekkia og Estland. Vi har altså sett at det etter den første omstillingsrunden har vært økning i produksjon og handel i flere østeuropeiske land. Denne utviklingen forventes å forsterkes ytterligere som følge av EU-medlemskapet. 14

17 3 Direkteinvesteringer i Øst-Europa omfang og utvikling Det har vært en kraftig vekst i direkteinvesteringer i de nye EU-landene i Øst- Europa i hele perioden etter I 2003 var 165,4 milliarder dollar i direkte investert kapital lokalisert i de nye EU-landene i Øst-Europa, se figur 3.1 på neste oppslag. Dette utgjør 2 prosent av den totale beholdningen direkteinvesteringer i verden samme år. Tilsvarende tall for 2000 var 1,5 prosent. Til sammenlikning utgjorde omfanget direkteinvesteringer i EU15 40,5 prosent av verdens direkteinvesteringer både i 2000 og Selv om de nye EU-medlemslandene hadde en vekst i omfanget av direkte investert kapital fra 2000 til 2003 på 79 prosent, er investeringsflyten noe langsommere enn tidligere. Dette har blant annet sammenheng med at flere land har avsluttet privatisering av tidligere offentlig virksomhet. Nyetableringer er små i størrelse i motsetning til oppkjøpte virksomheter. Bortfallet av oppkjøp av tidligere offentlig virksomhet ble dermed ikke erstattet av nyetableringer, selv om flere nye bilfabrikker ble bygd fra 2002 til 2003 (f.eks. Toyota i Tsjekkia og Hyundai i Slovakia). Ifølge UNCTAD (2004) forventes imidlertid aktiviteten å ta seg opp framover, særlig innen nærings- og nytelsesmidler, bygg, eiendomsformidling, varehandel og transport i tillegg til bilindustrien. Nesten en tredjedel av investeringene i de nye EU-landene er plassert i Polen, mens Tsjekkia og Ungarn mottar en fjerdedel hver, det vil si mer enn 8 av 10 dollar direkteinvesteringer i regionen går til disse tre landene. Målt i forhold til BNP er det Estland som har størst beholdning inngående direkteinvesteringer, men også her skårer Polen, Tsjekkia og Ungarn forholdsvis høyt, se tabell 3.1. Tabell 3.1 Beholdningen inngående direkte investert kapital som prosentvis andel av BNP Estland Latvia Litauen Polen Slovakia Slovenia Tsjekkia Ungarn Norge , 2 29, 5 20, 6 42, 6 25, 6 15, 1 42, 6 43, 1 18, 7 Kilde: country briefs 15

18 Figur 3.1 Utenlandsk direkte investert kapital Millioner dollar. Beholdningstall Norge Sverige Finland Irland Storbritannia Frankrike Danmark Nederland Tyskland Sveits Italia Tsjekkia Østerrike Slovenia 4290 Polen Slovakia Ungarn Estland 6511 Latvia 3320 Litauen 4960 Portugal Spania Hellas Kilde: UNCTAD 2004 Tidligere forskning viser at det er størst internasjonal handel og investeringer mellom land som ligger forholdsvis nær hverandre geografisk (se Ekholm 2003). Figur 3.2 viser omfanget av direkteinvesteringer fordelt på investors hjemland. Dataene er fra 2001 i de baltiske landene og Polen, fra 2000 for Ungarn, Slovenia og Tsjekkia og fra 1997 for Slovakia. Mellom 50 prosent (Latvia) og 85 prosent (Tsjekkia) av den utenlandske kapitalen kommer fra EU15. USA og andre land i Øst-Europa er også viktige avsenderland. I tillegg investeres noe kapital fra Japan, Korea og Singapore. I forbindelse med utviklingen av EUs indre marked på begynnelsen av nittitallet lokaliserte amerikansk og japansk kapital seg innenfor EUs 16

19 Figur 3.2 Beholdningen direkteinvesteringer 2001 fordelt på investors hjemland Ungarn* Tsjekkia* Slovenia* EU15 Norge USA Asia CEE-land Andre Slovakia** Polen Litauen Latvia Estland Prosent * Data fra ** Data fra 1997 Kilde: country briefs handelsbarrierer (ikke minst i Irland) for å kunne konkurrere på like fot med europeiske selskaper i det europeiske markedet. Der europeiske selskaper investerer i Øst-Europa for å utnytte tilgang på billigere arbeidskraft, vil deres amerikanske og asiatiske konkurrenter muligens følge etter. Vi ser for øvrig at norske investorer spiller relativt størst rolle i sitt nærområde, nemlig i de baltiske landene og Polen. Fra figur 3.3 framgår det at beholdningen av utenlandske direkteinvesteringer i år 2000 er større innen handel og annen tjenesteyting enn innen industrien i Figur 3.3 Beholdningen direkteinvesteringer fordelt på primærnæringer (jordbruk, fiske, gruvedrift, petroleumutvinning), sekundærnæringer (industri) og tertiærnæringer (handel og tjenesteyting) 2000 Ungarn Primær Sekundær Tertiær Tsjekkia Slovenia Slovakia Polen Litauen Latvia Estland Kilde: country briefs Prosent 17

20 alle de nye EU-landene (med unntak av Slovakia, der fordelingen er omtrent 50/ 50). Oppretting av virksomheter innen handel og tjenesteyting er som oftest markedsmotiverte og vil sannsynligvis ha liten negativ betydning for arbeidsplasser hjemme. Nedenfor skal vi se nærmere på hvert enkelt vertsland. I de baltiske statene tilhører en stor del av direkteinvesteringene deres nordiske naboer; i Estland gjelder dette nesten 72 prosent av direkteinvesteringene (hvorav størsteparten kommer fra Sverige og Finland), mens tilsvarende tall for Litauen og Latvia er henholdsvis 44 og 35 prosent. Estland investerer for øvrig både i Litauen (utgjør vel 10 prosent av omfanget direkteinvesteringer) og i Latvia (utgjør ca 7 prosent av omfanget direkteinvesteringer). Det meste av resterende investeringer i Litauen og Latvia kommer fra Tyskland og USA. Latvia har store filialer av multinasjonale selskaper innen nærings- og nytelsesmiddelindustrien. Ellers finner vi mye utenlandsk kapital i treindustrien, tekstilproduksjon og kjemisk industri. Til sammen er nesten tre fjerdedeler av direk- Figur 3.4 Beholdningen direkteinvesteringer i Latvia fordelt på viktigste industribransje (Industri samlet = 100%) Latvia Nærings- og nytelsesmidler Trevarer, forlag Kjemisk Tekstiler, lær Metaller Mineralprod Maskiner og utstyr 11,1 9,9 7,5 6,9 6,2 22,0 29,0 Kilde: country briefs Prosent Figur 3.5 Beholdningen direkteinvesteringer i Litauen fordelt på viktigste industribransje (Industri samlet = 100%) Litauen Nærings- og nytelsesmidler 40,1 Tekstiler, lær Trevarer, forlag Motorkjøretøyer Kjemisk 6,8 6,6 8, Prosent Kilde: country briefs 16,2 18

21 teinvesteringene i industrien lokalisert i disse fire bransjene i år 2000, se figur 3.4. Som i Latvia er også nærings- og nytelsesmidler viktigste bransje for utenlandske direkteinvesteringer i Litauen, se figur 3.5. Landet har dessuten relativt mye utenlandsk kontrollert tekstilproduksjon. Til sammen utgjør disse to bransjene i år 2000 nesten 60 prosent av beholdningen utenlandsk direkte investert kapital i industrien i Litauen. Polen, Tsjekkia og Ungarn har en annen næringsstruktur enn de baltiske landene, med mindre vekt på tekstilproduksjon og trevarer og store innslag av bilproduksjon og framstilling av elektroniske og elektriske produkter. Fra figur 3.6 framgår det at bilindustrien og kjemisk industri begge står for rundt 17 prosent av beholdningen av direkte investert kapital i Tsjekkia i år Ikke metall-holdige mineralprodukter og nærings- og nytelsesmidler er imidlertid også viktige industribransjer når det gjelder direkteinvesteringer. I Tsjekkia arbeidet nesten personer i filialer av multinasjonale selskaper i Selskaper hjemmehørende i Tyskland, Østerrike og Nederland spiller den viktigste rollen i Tsjekkia, så vel som i Slovakia og Ungarn. De største filialene til tyske multinasjonale selskaper i Tsjekkia finnes innenfor bilindustri, framstilling av maskiner og utstyr og metallprodukter. Nederland har filialer innen drikkevarer, elektronisk utstyr og petroleumsvarer, mens kapital fra Østerrike og Korea er inne i en stor filial av Daewoo Avia bilproduksjon. Ellers finner vi både amerikanske og japanske bilfabrikker i Tsjekkia. Internasjonale selskaper innen nærings- og nytelsesmiddelindustrien (Philip Morris, Nestlé, Coca Cola) er sterkt representert. Slovakia har store utenlandske filialer blant annet innen bilproduksjon, elektrisk utstyr, kjemisk produksjon, metaller og nytelsesmidler. Ifølge UNCTAD Figur 3.6 Beholdningen direkteinvesteringer i Tsjekkia fordelt på viktigste industribransje (Industri samlet = 100%) Tsjekkia Petroleum, kjemikalier, gummi, plast Motorkjøretøyer Mineralprod Nærings- og nytelsesmidler Metaller og metallprod. Trevarer, forlag El. Maskiner og utstyr 9,5 8,1 6,5 17,1 16,6 15,4 12,6 Kilde: country briefs Prosent 19

22 (2004) er Slovakia på vei til å bli en svært viktig aktør innen europeisk bilproduksjon. I 2006 når de fleste påbegynte bilfabrikkene er ferdige vil landet ha en produksjonskapasitet på biler i året. De tre viktigste industristedene for bilproduksjon i Slovakia ligger nær Vest-Europa og er deler av en grenseoverskridende industriell klynge som omfatter produksjon i Tsjekkia, Ungarn, Polen, Slovakia og Slovenia. Veinettet til Vest-Europa er under forbedring, noe som reduserer transportkostnadene og leveringstiden. Ifølge Ali m.fl. (2003:29) har for øvrig utenlandske selskaper medvirket til forbedring av infrastrukturen (særlig innen telekommunikasjon) i flere land i Øst-Europa, som for eksempel Tsjekkia, Ungarn og Polen. I tillegg til bilproduksjon har Ungarn mye utenlandsk produksjon av elektriske maskiner og apparater (filialer av nederlandske, amerikanske, koreanske, finske, tyske og svenske selskaper). I 2000 arbeidet nesten personer i Ungarn i filialer av utenlandske selskaper innen elektriske maskiner og apparater, mens total Figur 3.7 Beholdningen direkteinvesteringer i Ungarn fordelt på viktigste industribransje (Industri samlet = 100%) Ungarn Nærings- og nytelsesmidler Elektriske apparater og utstyr Petroleum, kjemikalier, gummi, plast Motorkjøretøyer 9,7 19,5 18,5 24,2 Kilde: country briefs Prosent Figur 3.8 Beholdningen direkteinvesteringer i Polen fordelt på viktigste industribransje (Industri samlet = 100%) Polen Nærings- og nytelsesmidler 25,2 Motorkjøretøyer o.a. transportutstyr 24,7 Mineralprodukter Trevarer og møbler 8,1 El. maskiner og utstyr 7,7 Papir og forlag 7,2 Kjemikalier og kjemiske produkter 6 Kilde: country briefs Prosent

23 sysselsetting i utenlandsk kontrollert virksomhet samme år var i underkant av personer (av disse arbeidet om lag i industrien). Den viktigste bransjen når det gjelder beholdningen utenlandsk kontrollert kapital i industrien er imidlertid nærings- og nytelsesmidler. Også forholdsvis mye av direkteinvesteringene i industrien går til kjemisk produksjon, se figur 3.7. I Polen dominerer to bransjer når det gjelder utenlandske direkteinvesteringer i industrien, nemlig nærings- og nytelsesmidler og produksjon av motorkjøretøyer. Polen har mest fransk, tysk og amerikansk kapital. Også i dette landet finner vi filialer av store multinasjonale selskaper innen bilindustri (Fiat, Volkswagen, Daewo, General Motors, Renault, Opel, Ford, Skoda, Volvo) og nærings- og nytelsesmidler (blant andre Prince, Danone, Coca Cola, Heineken, Mc Donalds, Nestlé). Ifølge Domanski (2001) var hovedmotivasjonen for multinasjonale selskapers investeringer i Polen lenge knyttet til potensiell vekst i det innenlandske markedet. Mye av investeringene har foregått i form av oppkjøp. Gjennom oppkjøp sikrer investerende selskap seg tilgang til eksisterende distribusjonsnettverk og en etablert kundekrets. Eksportorientert produksjon i Polen er imidlertid voksende, og ved årtusenskiftet eksporterte utenlandske selskaper om lag en femtedel av produksjonen. Eksempler på næringer som bruker Polen som eksportplattform er sementindustri, papirindustri, tekstilindustri, møbelindustri og produksjon av bildekk. ABB har hatt sterk vekst i eksport fra Polen til så vel Vest-Europa som til andre CEE-land. Philips eksporterer prosent av produksjonen av TV-apparater, batterier, m.v. og EU markedet er viktig også for Hoechst, Fiat, Volvo m.fl., se Domanski (2001). Stordriftsfordeler i produksjonen og spesialisering på tvers av landegrenser i Europa har videre medført at multinasjonale selskaper har flyttet virksomhet fra Nederland, Tyskland, Frankrike og Storbritannia til Polen. Polen etablerte i 1995 spesielle økonomiske soner med gunstige skattevilkår. En femtedel av de amerikanske selskapene har etablert seg innen disse sonene. Det samme har delvis Volkswagen og Electrolux, se Domanski (2001). I 2000 arbeidet vel personer i filialer av utenlandske multinasjonale selskaper i Polen. Over var ansatte i tyskkontrollert virksomhet, mens i overkant av arbeidet i nederlandske selskaper (UNCTAD 2004). Domanski (2001:22) anslår sysselsettingen i utenlandsk kontrollert virksomhet til å utgjøre omtrent en fjerdedel av samlet industrisysselsetting i Polen på slutten av nittitallet. Dette samsvarer med tall for industrien i Norge. I 1999 var 20 prosent av sysselsettingen i industribedrifter med minst 5 sysselsatte å finne i filialer av utenlandske selskaper, mens tilsvarende tall for bedrifter med minst 50 sysselsatte var 27 prosent (egne beregninger basert på data fra Statistisk sentralbyrå). 21

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten

Detaljer

Forord. Rapporten ble utarbeidet i tidsrommet mai - august 2005. 4. september 2005. Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Forord. Rapporten ble utarbeidet i tidsrommet mai - august 2005. 4. september 2005. Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Vekst i Grenland AS (ViG) og Innovasjon Norge Telemark. Hensikten er å beskrive utviklingen i industrien i Grenland i de siste årene. ViG ønsket også et

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

[Norske handelsinteresser

[Norske handelsinteresser [Norske handelsinteresser overfor landene Kina, Japan, India og Russland] MENON-publikasjon nr. 1 / 2007 Februar 2007 Av Leo A. Grünfeld med bidrag fra Daniel Fjærtoft, Barentssekretariatet Erik W. Jakobsen

Detaljer

[705] Notat. Utenlandsinvesteringer i fiskeriog havbruksnæringen resultater fra en spørreundersøkelse. Per Botolf Maurseth. No.

[705] Notat. Utenlandsinvesteringer i fiskeriog havbruksnæringen resultater fra en spørreundersøkelse. Per Botolf Maurseth. No. [705] Notat Utenlandsinvesteringer i fiskeriog havbruksnæringen resultater fra en spørreundersøkelse Per Botolf Maurseth No. 705 2006 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

Rapport 2006-056. Tjenestevirksomheter i internasjonal bevegelse?

Rapport 2006-056. Tjenestevirksomheter i internasjonal bevegelse? Rapport 2006-056 Tjenestevirksomheter i internasjonal bevegelse? ECON-rapport nr. 2006-056, Prosjekt nr. 46580 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-871-8 RAR/MSV/JHM/AHA/pil, LJA, 19. juni 2006 Offentlig Tjenestevirksomheter

Detaljer

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge Øyvind Berge, Anne Britt Djuve & Kristian Rose Tronstad Forskningsstiftelsen Fafo Rapporten

Detaljer

Den nye arbeidsinnvandringen

Den nye arbeidsinnvandringen Den nye arbeidsinnvandringen Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser Jon Erik Dølvik og Jon Horgen Friberg Norges forskningsråd 2008 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0005-8 (papirutgave)

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Norges og EØS: - Handelsmønstere og rammer for for samhandel i EØS- avtalen. Rapport. Menon- publikasjon nr. 17/2013

Norges og EØS: - Handelsmønstere og rammer for for samhandel i EØS- avtalen. Rapport. Menon- publikasjon nr. 17/2013 Rapport Norges og EØS: - Handelsmønstere og rammer for for samhandel i EØS- avtalen Menon- publikasjon nr. 17/2013 Av Leo A. Grünfeld og Lisbeth Iversen Innhold 1. Norsk eksport med og uten EØS- avtalen...

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMEN. NR. 1 2014 128. årgang. Holden: Grünfeld mfl.: Bjerkholt: Hauge: Hawkins:

SAMFUNNSØKONOMEN. NR. 1 2014 128. årgang. Holden: Grünfeld mfl.: Bjerkholt: Hauge: Hawkins: NR. 1 2014 128. årgang SAMFUNNSØKONOMEN Holden: Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi Grünfeld mfl.: Norsk konkurranseevne Bjerkholt: Lawrence Klein i Oslo Hauge: Energibesparende teknologi

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

1. Introduksjon. 2 Leo A. Grünfeld

1. Introduksjon. 2 Leo A. Grünfeld [651] Notat Eksport av tjenester og potensialet for økt verdiskapning i Norge En empirisk kartlegging Leo A Grünfeld Nr 651 2003 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer