Referat. av Ingenitr Georg Vedelers fored::::?e; i Ingenit)rsalen torsdag den 8.februar 19~'i4.. SNO. l!'lege t mere imponert ey1n des an så de

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. av Ingenitr Georg Vedelers fored::::?e; i Ingenit)rsalen torsdag den 8.februar 19~'i4.. SNO. l!'lege t mere imponert ey1n des an så de"

Transkript

1 foredre<.g. Referat av Ingenitr Georg Vedelers fored::::?e; i Ingenit)rsalen torsdag den 8.februar 19~'i4.. T E.TD:i() L r\?:ij O G KV AKS ALVER I. =- 0_--... _... -_... -.~ ])e menn esker s CiO! :::- j~c.t.: se J ame s Watt s dampmas kin gå rundt uten at nogen trakk og de s cm s:} ;~ GC:Tllensons f'jrste t.og komme ruslende ut en he ster foran, blev si kkex'..., l!'lege t mere imponert ey1n des an så de frrste lys tendes nå Chikagoutstillingen ifjor ved h~ l~ lys som for 40 år siden utgikk fr"", en' av un iver sets st ~erner. av litt av det ])e matematikere uud i den bciiere matematiks barndom nedekrev d et magiske intergral tegn med en folejl se av at nu kunde de lose alverdens ~roblemet, hadde rik1ert en ennu mektigere ft)lelse enn de som idag er med ~å flytte matematikkens grenseneler eller de som kartlegger grenseområdet f or vår erkjennelsesevne i verdendyd.elffiets dybder e 11 er i atomenes indre. De som for vel en meili.leskealder siden så. de f.crste elektriske pærer avlese petroleunslampene var k~skje fylt &v sterre beundring over dette tekniske v idunder enn da vi for få. år siden ht)rte de fcrste radiotoner fra eteren. Eller for å. ta et ennu nyere eksempel: Da de forste selvdrevne luftbammere begynte å avlese håndhammerne for klinkning nå s~bsbyggeriene. vakte de storre beundring enn da det senere lykkedes a sk~ære tykke stål-plater med gaesflamme eller å. sveise dem sammen igjen med gass eller elektrisk lysbue. Det som idag er den selvfolgeligste ting for den opvoksende slekt, ~et ~ også imponerende dengang det var nytt. Det innledet masldnalderen i menneskehetens hist erie. Selvom der idag i virkeligbeten frem- ;::;... lles lengt nt 're im-oonerende ting, tenk f.eks. bare nå hval det vil

2 - 2 - "d i å f~brikete et radiorar eller en :flyvemaskinmotor, s å er vi nu så over ~ tt t med der.slags vidundere at vi faktisk er så slave at vi ikke imponeres mere. Opfinnelseneo vidundere er gått oss så i blodet at de nesten ey (iph(5rt å være vidundere. I steden for at man i mcisldnald rens fcrste år hadde fole ls"en av ",t man stod på det (;verste trin av den tekniske utviklings stige, er 'Vi nu mere enn nogensinn~- to~nen overbeviste om at vi h::.ir langt igjen til av stigen. Hver ny opfinnelse setter nu tusener av snekulative h~ern( bevegelse for å finne noget ennu mere epokegjcrende. Men fpr en fole Ise ay \:'r den virksomhet s Jffi her foregår ved å here 6.t der tl~re otjtrent patenter. Og antallet C5ker med omtrent 2.1 k'jo:;;;e T alle de mange nernetuum mob iler s om mange i her i landet er utt:j.tt tusen om året. ])crtil flere henseender meget begi:ive'1e mennesker pusler med rundt omkr~g i Dygd og by, men sem de aldri <.,:U kunr'le få patent nå, selvom nordmenn ikke sjelden er dur.llyle nok til å sette cttr,:: pengesummer i dem. TIer er en ting forn jeg gjeme vil sette fingeren pa i denne fjrbindelse, og det er.::it denne odfinnelsenes tidsalder bevist og med udmerket re::>ultjt har innfert eksr;crimenter som arbeillsmet ode i det praktiske liv. Den st "re opfinner ~dison var kanskje den s an mere enn nogen annen bidrog t il a fere ekspc iffientmetoden over fre:. <Tidenskapens enemerker t il det pru.kt icke liv, til nytte og glede for de tusen hjem. Idag er det en så selvfoll l:ig ting at de SOr.l steller med tekniske ting.e~illper:lmenterer, (;it snart ougt h7ert eneste sterre "'lerksted har forsokslaboratorium. Hviu nagen i.lv :1c kommer til Berlin og interesserer dere for diss,? snorsmal, sl forsok t.. få. se b.vdd f.eka. de store elektriske firmaer L::::;~G. og Siemens har i re'tning av laboratori er fo r uteksnerimentering av nye ideer. og De vil bli ve ld:ig impo ~.l't. De utgir millioner hvert år bare til eksnerimenter. Og De kan være f.:>ivisset om at de g~t;r ikke det bc.-re fordi det morer dem, men fordi det lunner Eig. Verjen er ennu så full av mulighete1f' at æbn fristes til å si u.t,,,,u-:'.rert i tekn:isk benseende nogcnlunje be6uvet menyj ske som me] et'

3 , '. It Stiftelsen norsk Okkupasjonshistore, 2014, brukbart laboratorium t il rådighet gir sig til ~i sake i en bestemt retning, må for e Iler siden ko~e over en brukbar opfinnelse. Den dode natur er formelig begynt å yngle omkan med den levende.det er naturlig et teknisk u td anner'l e verkstedsfolk i~o::ke i lengde n har kunn et naie sig med å bruke eksnerimentmetoden bate na de dcde ting. Ingen fabrikasjon k... n foregå uten r.1enneskeh~elp, og nar verkstedsfolk ser sig om efter forbedringer i sine met cder. kan de ikke undgå for eller aenerre å tenke på en bedre utnyttelse av det menneskemateriale sem nyttes til fcbrikas~onen. Det er i denne forbindelse tilstrekkelig å minne om amerikaneren F.:~'..Laylor og hems grunnleggende arbe:ide for rasjonalisering CiV metodiske undersokelser gikk ikke bcl.r<.; arbe :idsmuskiner, amerikanske bedrifter. H~d ut pa.:,:rbedring av verktoi og men også å hjelpe arbeiderne til en bedre utnyttelse uv sin arbeidskraft. Ved hjelp av sine tidsstudier forenklet han de forskjellige håndgren, og hans trethets-tidsstudier brakte på det rene at det ikke lonnet sig å arbeide uavbrutt j men med små hvilepauser nu og da. Storre arbeidshastie,het gir sterre arbeidsglede og mindre trethet. Ved 'Produks~on av er bestemt musseartik1:el hadde arbeiderne pleiet å lave 16 stk. i timen når de innretlet sig san de selv vilde. Ved å innfore arbeidspe-tiodeir nå 10 min. efterfulgt av 2 m.in. h'tile. kom Droduks~onen 0'0 i 25 stk. (Hens medarbeider Gilbreth arbe-j cl ~t å ha studert detal~ene pr. en tid s om murer og kunde. efl:r i dette håndverk få sine menn til å legge f7co sten dag mot tidligere Dette er bare et 'Par tilfeid ige eksemoler men det viser tendensen. psykologi sl1m Resultatet av trethetsstudiene inngår nu sam et ledd i den ameriktmerne underviser sine verkstedsledere i. Psykologjt::l1 er utvidet til en undersokelse av men 1 ) cskeffic...l-:.:rialet, med det fonnål savidt mulig å sette enhver til det 8rbeide som hc::.n efter sine anlegg s kulde være be st skikket til. Det Ekulde VCf:;re selvinnlysende at enhver ting gjores slik

4 - 4 - 'i at den egner sig til det den skal brukes til. En hammer f.eks. har fatt en bestemt form ford i den gjor len egnet til det arbeide den skal brukes til Av sumr!ie grun l1 sender vi våre blrn i skole og i lære, f.eks. håndverkslære for ut de skal bli mest mulig brukbure til det arbeide de får å utfare.\. t;ylorsystcmet tok s ikte på a gjore dem ennu mere brukbure enn den vanlige skolegeng kunde gjore dem. De håndgre:m- f.elrs. som ekulde til far å gjore et bestemt Drbeide, blev betydelig forenklet. Men her oplevet mt.n det Sc::..C:ffiC E:f'm dengang i ml-sjeinens b[:,rndom d2. arbeiderne i J)J1enchester slo maskinene istykker fordi de mc;nte ~t de tok levebrodet frell dem. Også Taylorsystemet er blitt mott med mistro, speeieilt fra 8,rbeiderorg::.:.nisasjonenes side. De her alltid stillet sig fiendtlig overfor alle arbeidsbesparende metoder tiltross for at dile tekniske fremskritt jo går ut på å spare arbe ide og det er hel t o"p12gt at den slags fremskrid t i det lange lop må være ti l menneskehe ten s gagn. Som en overgsng, ford et akonomiske li v har ru1;::1;::e"t a tilnusse sig det nye tempo, J;::,-,- n det n ok være :-<.t de bevirker arbeidsloshe t. Men fremskridtene lar sig ikke st8.nse og den eneste brukbjre og veriige losning er derfor å tilpasse det hele slik at de virkelig blir til g~gn, at de kun tjene til å hoine den elmindelige levestandard. Det kan ikke bli annet enn til skade for arbe iderne selv når de med vilje nedsetter arbe idstempoet og f.eks. i murærfaget ikke t";:l8.ter sine folk EI. lebbe mere <?nn 800 sten om dagen t il tross for at de uten storre anstrengelse og med storre arbeidsglede kan legge.let tredobbelte &ntu.ll. Det cl ga og spekuleyr' på hvorledes man skal begrcylse sin arbeidsyde lse, det skaper jo ikke egentlig nogen arbeidsglede. Og jet ku.n vel heller ikke egentlig kalles nogen menneskeverdig opgave. Imidlertid er det ikke furste gang i historien at denslags fenomener optrer. Det er en feiltagelse som menneskene stc:dig synes å g~cre sig skyld ige' i i brytningstider nar naget nytt holder pa t3. arbeide sig frem. Det er en primitiv reo.ks~on mo~ den faye som ligger i det nye sem brytpr eig frpm. Det 1..:1.r end og T)å s~i'~t 'lit, va"rt en forståelig

5 1IIIii;., Stiftelsen norsk Okkupasjonshistore, Teknokratene tumler med t~ll som en ~ongli:5r med [rnler i luften. Men det er ikke tvil om at dii-se,ionglorkunstene har hatt sin store betvdnhl'-;. De ll",r r1ere Fnl') noget annet henle::iet folks oprnerksomhet på misforholdet mel12m dpn tekniske og den s oci,-"le utvikling. Tall blir ~o i almindeligl et beskyldt for å vare torre, og når mg.::m vet at rigl' bak teknokratenes tall ligger årelangt samlerarbeide, fristes mem vidcn:::kapelige orkentorke. jo til å frykte den reneste Istedenfor smeller det los med slike tall som at mens en flittig papirmaker i Kina greier å lage 60 til 100 ark i timen, prod use re l' en mod erne papirmaskin kg. pb. pir i timen, at en gle del.mpcfabr ikk idag kan lage 9000 ganger så munge pamper pr. arbe ide l' s cm i 1~::11, o.s.v varegruppers produksjonshistorie har teknokratene kartlegt og de slutninger 'de trekker av sin kartlegging er -"lt annet enn k;e~lelige. På ekte amerikansk vis har 'de forstått å skape blest om sine ideer. For et år siden brusteleres navn også over hele Europa, men nu er det likesan alt ler blitt stille omkring dem. Derfor skal man ikke tro at teknokratiet bare var en ballong som blev blåst op og s})rakk. Bevegelsen har hett og 1L.r i Amerika fremdel"'s sin store betyr'\ning og hc:l.r f'ort friskt blod til dis"kus~onen om fundamenl,: stlorsilllål i den okonomiske krise. Dens begrensning lig'jer i at den bes1{,ieftiger sig nraktis]{ tdlt bare med den te1misk-ijlwnomiske side [;.v krisen, t il tross for...t.t den~e også har m... ng"" _:ejdre sider og o.rsc.l.ker. Man skal også huske på at de store to.llene for produksjonsolming ikke på nogen matf passer på europeiske forhold. For det forste h~r vi jo fremdeles illt:..ngc steder, f.e kb. på Vestlb.ndet, hvor jorddyrkningen erne sten like sa primitiv smrn i oldtiden eller som i K:ina. En vestlefndsbonde ma nok \ slite både 10 og 12 og 14 timer i dognet fur a få endene til :.l. I:!lGtes. For det [nnet viser stutistikken både for vårt l::::.nd og for en rekke ''-. (. 2nd re eurone iske land at C:.rbe id slenn e n pr. prud user t enhe t i j e "sen e re 3.r \; h~r TTff.'rt stigende, hvilket vil si at sett i forhold til arbejd~~cn~cn,,,\ n.1r der j jisse år H::';::e ~:?"rt " nogpn tekniske produks~onsfrer.1s1{ridt;\

6 r. " Det skyldes dbls at lønningene har vært fast.slåt i tariffavtaler uten tilstrekkelig elastisitet til å møte kriseforholdene, dels produksjonsinnskrenkninger me~ derav følgende relativt kostbarere produksjon~ Nu er der sikkert en del riktig i teknokratenes ideer selv om deres ta:!..l for prod'-lksj or.søklling eller tekniske fremskri tt er strekt overdrevne. pa en måte er der så meget tilfelles mellem teknokratiets og Nasjonal 8~mliLgs ideer på det økonomiske område at det lønner sig å trekke en samm61:lignir.g mellem dem. De er begge uttrykk for de nye tanker som fylder tiden og er begge forsøk på å løse dens vanskeligheter. Jeg må straks innskyte at N.S9 er en langt mere omfattende bevegels enn teknokratiet. Den er sig bevisst at tidens vanslrelighet.er ikke bare er økonomiske l men i høi grad åndelige og politiske, og at løsningen må S4kes først og fremst i en annen åndelig innstilling enn den som den marxistiskmaterialistiske anskuelse har påtvunget OSSo De moralske instinkter mr vekkes til live i oss igjen, vi må igjen værne om familjen og søke å for.. hindre da seksuelle utglidninger som ødelegg~p familielivet og ansvarsfølelsen.. Når Folkets Hus holder søndagsskole hvor de lfonfirmerer barn i hatets, klassehatets evangelium, da er det på tide at der sies fra; f~,r da undergraves samfundet på den vederstyggeligste måte. Da heiser vi samlingsfanen og preker vi samarbeidets.~vangelium, som peker på det faktum at vi alle tilhører samme samfund, at vi alle har de samme interesser, og at det eneste mål frem er samarbeide mellem alle lag i folket. Vi kan ikke ler.ger øde våre krefter i partilureri, indre strid og klassekamp, som dreper alle arbeidsm'j.ligheter 1 landet slik som arbeiderpartiet og de mo.rxistiske fa~foren:1.nger gjør. på bakgrunn av deres handlinger er det en skamløshet når marxistene benytter sitt camouflage-valgsprog~ "Hele folket i arbeid". Deres metoder karakteriseres ved konflikter hvor de sjofleste midler er gode nok hvor det gjelder å tvangsorganisere folk l ved boikott av varer' fra vår beste uter.lar~dske kunde og ved en kriseplan som e.f te:'

7 .. 8 statsministerens ikke overdrevne uttalelser vil bringe hele det norske folk pd statskassen, d.v~s. fattigkassen. For oss ingeniører er det så selvinlysende at det er samarbeide Bom er veien ut av uf~reto Vi har vårt dug1i~g arbeid så og si mellem barken og veden, vi er hver dng med å formidle samarbeidet mellem de såkalte \Iarbeidere It og "arbeidsgivere ", og vi vet at uten dette samarbeide går det liele i stå. r den enkelte bedrift er det slik at den som ikke er med på dett~ samarbeide, han kan ikke brukes, han avsettes. Men i den store bedrift som vi kaller samfundet, har der innsnek$';-, sig en nr...nen praksis. Der får den som motarbeider snmfundet; d.v.s. alles interesser, lov til å. fortsette sin undergravningsv1rksomhet. Der er ikke naget ansvar forbundet med det. Don skadelige virkning merkes ikke s-å øieb-likkelig og på en selv som i en mindre bedrift. Derfor ftr undergravningsflrbeidet fortsette til det hele ramler sammen, slik som det nu holder på med her i Norge" "E:1 må føle det på kroppen f~r en tar fornuften fangenp" skrev den kvindelige russiske student Rachmanova i sin dagbok, "studenter, kjærlighet! tsjeka, og d.e'c - " og hun visste fra de selvoplevde russiske redsler hvad hun skrev om. Likeså selvfølgelig som der for enhver gjeng med arbeidere står ~~ formann eller for et hvert ingeniørarbeide en arbeidsleder, og likesq se:vfølgelig som ethvert skib kommmlderes aven som kalles kaptein og trafikken i storbyens sterkest trafikerte gatekryss dirigeres aven trafikk kolstabel, likeså selvfølgelig er det at der over hele den store maurtue som vi kaller samf'j.ndet står en autoritet som dirigerer. Der...ne autoritet er det vi kaller staten~ Den må være sterk nok til å hevde sig, til ikke å undergraves, til å tilrettevise alle BRrn som ikke vil lyde samnrbeidets love Det er dette som menes når N. S. forlar.. ger at man må styrke stntens autoritet. Det forlanges bare for å redde samfundet fra det kaos som det n'.1 styrter ned mot, med partipolitiske bind for øinene" Hvis mell:'g.eskelle

8 9. ~hadde vært engler eller hvis de altid hadde ~ulgt den sunde ~ornuft, vilde ~ det ikke vært nødvendig med en så sterk autoritet. Men så lenge enkelte av dem er så tåpelige at de i bevisst eller ~bevisst ødeleggelseslyst undergraver sin egen og andres tilværelse, er man nødt til å ha en autorativ stat, som jeg vil sammenligne med en tra~ikkkonstabel hvis minste armbe~egelse må lystresq Og jo mere komplisert samfundet blir i teknisk henseende, og det kan ikke undgås efter hvert som utviklingen legger unl~r sig flere og flere felter og jorden blir tettere og tettere befolket oe jo mere farten settes op, jo nødvendigere blir det at kravet til "trafikkonstabelen " -. sta tens autoritet styrkes. Men likeså sikkert som det ikke er gunstig å bruke til trafikkkonstabel on som eier alle eller de fleste bilene som passerer hans post pn gaten, likeså sikkert er det at staten ikke må vokse sig så stor at den driver næringsdrift i vesentlig utstrekning. statens opgave er den å dirigere og regulere, men dem må passe på at den ikke suger kraften av samfundets eksistensmidler slik som den har tendens til i et marxistisk, ja også i et halvmarxistisk samfl~nd som vårt. staten skal ved siden av sin regulerende virksomhet også overvåke den enkeltes frihet~ og frihet det er først og fremst det vi kaller personlig initativ. I det private tiltak tilfredstiller menneskene sin frihetstrang, sin trang til å skape naget som er deres eget og gir uttrykk for noget av dem selv. Setter man en strek over det private initativ; slik som i den marxistiske tvangsstat, da h~~ man lagt friheten i bånd, da har man gjort menneskene til slaver. Med sitt krav både til effektiv kortroll for å vareta helhetens interesser og til frihet for personlige tiltak stiller N.So sig i kampstilling både til det liberalistiske la-det-skure-system uten nogen reg~loring og til den marxistiske 100 % tvang. Vi mener at i et moderne sa~und er mer.;r.;eskene så avhengige av hvernndre at der må regulering til, mer.; vi kan ikke berøve dem for den viktigste drivkraft til å høine sine kår,

9 lot! nemlig det privnte initntiv. Vi forlanger regulering, men vi fordømmer konfiskeringpå dette punkt er der ihvertfall 1 prinsippet ganske stor likeet mellem Nit S. og teknokratiet. AmeY'iknnGl'llG L '. mere en nogen andre følt følgene av d0n rona k~pit~lismg8 utøilede frie konkurance l men de har også sett hvorledes kommunismens trellebindine har ført til sveltihjel for mili OLer av mennesker midt 1 verdens fruktbare ste land Russland. Istedet for russernes kjempeorganisasjon, staten, som forsøker å tvangsindustrialisere hele landet, vil teklokratene sette en bedriftsorganisasjon som skal reorgenisere og demme op for den eksisterende overindustrialiseringo Det er en selvfølge at også samfundsorganisasjonen ledes planmessig, altså efter det mnn idag ofte kaller planøkonomi, når man med dette ord mener planmessig økonomi, hvilket ikke er det samme som den kommunistiske tvnngstrøieøkonomi- Teknokratene inntar det i mine øine tiltalende standpunkt Gt de inr' qnmer at de er-nu ikke kan angi alle enkeltheter i sitt planøkonomiske system, dertil er opgaven for omfattende. De setter nu alle krefter inn på å utvide eine kundskaper til det økonomiske samfunds lover, på å kart legge teknikken som samfundsbestemmende faktor, for så å komme igjen med si tt sys tem fuld t utbygget når de ber.c0 ('ske:'...:;talj ekunskapene. Det er teknikkens m&te å arbeide på, å gå planmessig til verks og legge sten på sten eller klinke fagverk til fagverk efter nøinktige på forhånd utførte beregninger. Heri samstemmer også N.S. med teknokratiet, vi vil også sette fggfolk til å bestemme tingene. Legmannskjønnet kan være godt til sitt brul, særlig r.~~ det gjelder enkelte spørsmål, men når som i den politiske prakis her hjemme idag kvaksalveriet er satt i system, nær en translat,e'r i Oslo skal stemme med om en vei eller en jernbane på Vestlandet eller nar en fisker fra Nord-Norge skal stemme med i spørsmålet om pormo.nente veidekker omkring Oslo, med det bekjente resultat at det blir byttehandel mel~ lem distriktene og mellem partiene ("Jeg stemmer på ditt, hvis du stemmor

10 ll~ p~ mitt~",da er det tid til å rope varsko, for da er vi oppe i den utglidning som fører mot knosø Det er på tid~ nt,is; ~ettes en stopper for partipolitikkens kvaksalveri med partipolitiske belønningero Fagkundskapen rna f2\ større p:lass i det offentlige styre og må innordnes under ll.lndshensynoto NeS.. or enig med teknokratene når de fremholder at man bør begunstige nllslags virksomhet som fremmer fagkundskop og ferdigr..et i stedet for iin] sforls-tt gj entogelsesnrbeide. Ånd sli vet må ikke komme inn under maskin - VI):Jets stnndardisering, for det vil bety kulturens undergango Maskinen m~ ikke t~les hvor don bidrar til at de fra før overfylte byer befolkes e~nu tettero or; må forbys overalt hvor den virker direkte st:ndhetsskadeligc Mon for,øvrig sko l al t arbeide som kon utføres av masklr,er og derved lette menne ~k8ts arbeidsbyrde, overdros til mnskiner; Selvfølgelig forutsatt at mon mestrer fordelingen av det som maskinene fremstiller så de ilcke skaper arbeid løshet. Kan man på basis av maskinenes merydelse forsvare å nedsette arbedstidon eller arbeidsårenes antall, vil det bare være en glede å kunne gj~r( dette~ for~tsatt at levestandarden ikke senkes vod det og forutsatt at man systematisk setter folk til å dyrke vel'd~f1~~~.,; Dette fordi man er på det rene med at ledigang uten h~ire til meget ondt-c i.clteresser i sin fritid~ interesser kan f4re iler-nu er menneskene ikke blitt maskinenes slaver. Men tøilene som de skal mestre dem med, er blitt 2~retruende slappe, og det gjelder n~ p'~\. en eller annen måte å få strammet dem igjen- Men lett blir det ikke. IT Lot kon hende at en gruppe kampberedte teknikere som har studert bedrifts - kontroll, kommer til å stå i spissen og diktere verdensbedriften inn på et rasjonelt spor," skriver teknokraten Stuart Chase" Teknokratene ser nemlig hele v~rden som en økonomisk enhet, en verdensbedrift. Det er selvfølgelig teoretisk riktig- Men det hender at teori er en ting og prakis en annen4 Når man arbeider for en ting, er det riktig å ha de verdensomfattende kolsekvenser på det releo Men der er idae

11 12" ikke praktisk gjennemførlig å tvinge e~ bestemt system inn på hele verden. Alle systemer eller styresett som skal være til vn.'['i.e; gagn;! forlanger uegennytte og offervilje hos dem som skal gjennaffi:ø~e dem, og i vår tid vil det si at store deler nv follwt må gjonnem:jyres a'.' (]i~:;8e edle ege':lskaper', fordi enhver bevegelse må ha sin rot i folket hvis Gf'n skal kunne vin,1e fl" Men vi må desverre tilstd at de internasjonale politiske forhandloro ent:l ikke er preget av den re t. te uegerl.'1yt r,e ;)2; of:!"p ~,'il j e > Derfor er de t ennu ikke praktisk poli tik å bnsere naget pr", cem. Få C0t nuværende utvi:dingstrin fit1..ner vi den tilstrekkelige uegennytte bare nasj(malt. M(->n det gledolige er også at om man baserer en bevegelse som N~S. og det den skal bringe oss, pa nasjonalfølelsen, på kjærliglleten til hjem og folk, så er det også irternasjonalt riktig- Et lite trekk fra det økonomiske liv vil vise hvpd 58::'; mener: Den som hylder de rene ra3jonal1saringsid3sr vil være tl1bøiolig til å tro på de store bedrifters, de store sammengl'-ltningel"s almakt bl. a, forde de kan utsjo.lte mellemmenll og redusere sine bedriftsut.g~fter betydelig i forhold til de mindre bedrifter- Allikevell viser det sig at bedrifter over en viss størrelse ofte er av det onde: at de ofte bare har er m~,3øt begrensot eve tid før de sprekker. Det skyltes den menneskelige begrensning- De bedriftel som ikke er større en at en mann beholder oversikten, vil som regel være de sikreste og levedyktigste. En lignende betro.ktningsmåte gjør' 'jc,ldencje også i den internasjonale handel. Tecretisk vil det mullg8t8 VeBi.'e det mest rasjonelle li fremme deh interthasjono.le varetrafikk mest mulig slik o.t vi kj.ø pte alt vårt korn fra de lnnd som frems~11lot korn billigst) alle våre skib fra de land som bygget de bliligste skib j o.s~v~ 0g selv bare befattet oss med å fremstille oc eksportere de ting Bom vi kunde lage billigere og bedre onn de andre. Nfr:m her må vi igj ar. ta hensyn til den menr.eskelige b8grensning og til verdehs ;; l~or.omiehs skiftende forhold. Det som man for få ål:' siden l{unde få bi11igst

12 ... Stiftelsen norsk Okkupasjonshistore, 2014 " 130 fro England, det kan man idag kanskje få meget billigere fra TSjekosloval r ' t eller fra.to.po.r~. De naturlige fremstillingscentro. forskyves efter som fal" holdene mellem nrbeid slønningene skifter. Er.}:I"':1:' vil forstå hvor farlige sådnnne store forskyvninger er og hvor lett de knn bli drsnk til arbeidsløshot og krise. Derfor er det riktig og s~ndt å bygge en ~or del av sitt fcrlruk på egen nasjonal produksjon solvom det nv og til knn hende at mnn k~n få det billigere fra utlandetø DOll nnsjonale produksjon gir tryggere forhold, den frommer samholdet i nasjonen, den gir oss i enhver henseende :~CYl å Gå påo Vår egen produksj on bør j o være konkuransedyktig med den "..lten J.'... n(jske. Mon om vi skulde måtte betnle en li ten overpris, må vi betrnkte :Jlt som en forsikring mot arbeidsløshet som alle samfundets medlemme:r med ~lede vil være med på å betale. Hvo.d verdenshandelen angår vil det sikkert være mere rasjonelt Ll tillnteen vnrinsjon i o.rten av de vo.rer skibene sko.l føre på fremfor å flytte fo.brikkene fra land til land eftersom arbeidslønningene vo.rier(jr~ Råvarer, som f. eks. kull, malm og olje, vil man altid måtte trnnsportoro de de bo.re finnes på begrensecosteder o.v klodon~ Desuten vil alltid visse nyere behov, som f0rq eks. frukt fra Ko.lifol~:~ : ha tendens til å skyve sig frem blnnt transportvarene før den innenlandske produksjon har r"..lkket il få dem med. - id~g Disse ord må ikke misforståes derhen at jeg mener verdenshandelen or så stor som den bør være, det være langt fra. Teknokratiet kan man betrakte som den typisk ameriknnske form for de tnnker som preger det tidsskifte vi nu er inne i, på lignende måte som no.sjonnlsocialismen er den tyske form, selv om denne siste nok er bety - (1elig bedre underbygget og derfor hnr vunnet langt lengere frem. Felles fr-r clem begge er at de uten å være ht,nnet av gamle fordd.jnme søker å komme tilb"..lhc i krisovnnskelighetenes årsgker og går inn for et positivt program til løsning cv vansl<:elighetene uten å nnerkjenne nnnet en helheten, d. v. s. hele folkets interesser, i motsetiling til de enkelte klnssers ellor pnrtlors~

13 14. Det sies at Roosevelt var sterkt interessert i teknokratiet og der er vel ingen tvil om at det har preget hans handlinger, specielt hans fordomsf~i og fryktesløsa måte å gå løs på pengeveldet. Hans kamp mot råttenskapen i kapitalismens underverden har gjort at folket står bak ham og har gjort nt også vi i N.S. følger hans eksperimenter med sympati og interesse tiltrods for at vi ikke alltid har kunnet være enige med hans fremgangsmåter. Han skal hittil ha redusert den amerikanske arbeidsløshet med en fjerdepart, Teknokratiet kan ha tatt feil på flere punkter og Roosevelt likeså, menfakt~m er at Roosevelt har gjennemført en systemforandring som på dot økonomiske område er mere gjennemgripende en hvad der er gjennemført i noget europeisk land utenom Russland. Hans arbeidervenlighet som regel er ensbetydende med bedriftsvenlighet, og at marxi stene s bedl"iftsfiend tligr.e ~ simpelthen er arbeiderfiendtlig_ Også her i landet er den nye tid nu i anmarsj,ogsa her må vi n'j. gå in for et fordo;.:"fritt samarbeide under u080nnyttige fagfolks ledelse. Gjelden må nedskrives; sier teknokratene; og det er vi enige med dem i. Men når de vil avskaffe pengene helt og holdent, da kan jeg nok sympatisere med deres mistro til disse, men jeg kan ikke være enig i deres forslag at det vil være en forbedring å erstatte dem med energibevis. Bortsett fra dot upraktiske i å putte ~ hk. i lommen når man skal til byen og kjøpe fisk, vil sikkert hestekraftenheten bli ennu mere variabel onn gullmyntfoten. Dette med pengene er et så vanskelig område at ingen ennu har kunnet angi hvnd som vil kunne erstatte dem. Det ser ut som om man blir nødt til å prøve sig frem stykke for stykke til man gradvis finner noget bedre. Der kan ikke være tvil om at myntsystemet blir nødt til å gjennemgå en utvikling for å kunne svare til dagens behov og utviklingen forøvrig, og ikke la oss synke dypere og dypere ned i den nuværende henge-

14 .' Stiftelsen norsk Okkupasjonshistore, myr tilsynelatende gullmangel og valuttafluktuasjonero Men sålenge vi bruker penger som bgtali~gsmiddel, vil de være efterstrebet og vil bli omringet med det piggtrådgjerde som heter rentero Vår opgave er det å sørge for at dønne renten blir så lav som mulig så den ikke blir stående ba~e som on bremse 6g eh bødeløks for mange. Som rimelig kan være i disse pengevanskelighetenes tid er der fa ting som har beskjeftiget spekulative folk mere enn penger og pengevesen. Det er ikke bare teknokratene som har fremlagt forslag, men ogd~ en mengde andre. De fleste makter øiensynlig bare å beherske en meget liten del av de tallrike årsaker og mange besetter sitt lille område med en fana~ tisme som i høi grad gjør det vanskelig for dem å se inn i naboens have. ~elv blant økonomer av fag er dette tilfelle, og det har vel bidrat meget til at ma_ge nu orr så skeptisk på fngøkonomer at de foretrekker å kaste sig i favnen på den første den beste charlatnn. De som gir solflekkene skylden for lrl'iser, har med en gang fraskrevet sig ethvert medansvar og benekter at forholdene kan bedres ved menneskelige inngrep_ De er fatalister. Ikke stort bedre er de som legger all skyld på menneskenes avvekslende optimisme og pessimisme. på den annen side står de som mener at der er feil i de systemer merilleskene har skapt og at vi kan ha innflydelse på dem og forbedre dem. Noen peker på den tekniske side av pengefremstillingen. andre på 1!1t!ngelenrpå likevekt mellem sparing og forbruk av penger, atter andre på at der ikke er likevekt mellem fremstilling og forbruk av varer, nogen skylder på bankvesenet, osv. osv. De fleste er enige om at krisen ikke skyldes mangel på produkter og prod~ksjonsmuligheter. Noen kaller den en fordelings- og tillidskrise, andre skylder på organisasjonsfeil som viser sig som en vedvarende underbalanse i offentlige og priv 8 te bedrifter. Den i det siste meget omdiskuterte Douglas mener at uderbalansen skyldes det vi kaller gjeldsrenter og uproduktive skatter. sålenge der har eksistert penger har der sikkert i

15 160 h~er eneste nedgangsperiode ~ært folk sem har sakt nøiaktig det saitme. Jødenes "j'.lbelår", altså den skikk at de gammeltestamentlige jøder hvert sy~ende år satte en strek over all gjeld, viser at de har hatt de samme vl1ndskeligheter, sansynligvis i ennu mere u"':.preget grad enn vi.gr'c.1~nen til at nutiden ikke hnr funnet det nødvendig å inr.føre jubelår må søkes i den hrtmanere behandling 11Uo Hvis en jøde i oldtiden ikke kunne svare sir:e forpliktelser, blev hml kastet i fengsel. uten j'.lbelår vilde hele Jpde:.n.'. stadig ha sittet i fengsel~ Bestemmelse!l om ~"1;elår var en langt mere praktisk ordnlng~ Perholdene vilde s1kkert havæ:.. t likedal i vår tid hvis ikke vi hadde hatt andre regler for å gå fallit eller opnå akkord.. regel vil naturen selv for eks. ved hjelp av det tilstrekkelige antall fnllitter opretholde likevekte~. Som Derav det gamle ord om at en formue ikke holder mer6 elin i tre generasjoner. Og den erfaring at man både i vårt og i andre lar:..d finner et relativt meget lite antall bedrifter som er vesen~lig over 100 år gamle. Grlmnen til at jeg her har villet peke på at dette problem om gjeld og gjeldsrenter er 6.rt'lsell gammel t.; er at jeg ønsker ti ur.1derstreke at det er et vanskelig problem som ikke en hvilkellsomhelst hølrøstet mann fro tten kan løse. Det er bare gledelig at det er mange som beskejft~.ger sig med problemet, men ennu er man ikke rukket stort lenger enn til å belyse enkelte detaljer, ennu er der ingen som behersker alle vanskelighete~. Jeg har selv i N.R. og S.T. i mars ifjor gitt en liten oversikt over end av de forslag til løsning av pengekrisen som!' LI da var fremkommet. Det ~ar en broget skare. Og allikevell hadde jeg plukket ut nogen av de beste. Vi må fremdeles en tid lang finne oss i at den er... este vei frem er å fø'lge teknokratenes metode å kartlegge og innsamle materiale som efterhvert kan gi oss de riktige nøkler til de økonomiske lover. N.S- legger stor vekt på nt der vil bli oprettet forskningsinstitutter for de forskjellige næringer med et cgntralinsti t:jtt som samler alle re sul tflter under lo.ndshensyr... og som

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER:

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER: LIBERALISMEN Det Liberale Folkepartiets valgavis 2013 DLF SIER: Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Nei til restriksjoner eller avgifter på kjøp og salg til og fra utlandet. Nei til EU og

Detaljer

Inge Eidsvåg. Menneske først!

Inge Eidsvåg. Menneske først! Inge Eidsvåg Menneske først! Inge Eidsvåg MENNESKE FØRST! 1 UTDANNINGSDIREKTORATET 2004 Design: Magnolia design as Produksjon: Jonny Fladby Forsidefoto: Mikael Andersson / Mira / Samfoto Øvrige foto: Getty

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese.

Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese. 1 Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese. Men den burde kanskje være obligatorisk lesning med etterfølgende eksamen for enhver som søker etter et verv som politiker? FRIHET - STYRING En

Detaljer

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913 - 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE Første foredrag Bergen, 10. oktober 1913 Med en hjertlig takk besvarer jeg den elskverdige hilsen som Deres formann (overlærer Arentz) nettopp har uttalt. Jeg er overbevist

Detaljer

En bekjennelse om politisk oppfatning. Ragnar Haugen

En bekjennelse om politisk oppfatning. Ragnar Haugen 1 En bekjennelse om politisk oppfatning. Av Ragnar Haugen 2 INNHOLD Innledning Kapittel 1: Et fritt marked og fri konkurranse er nødvendig for økonomisk utvikling og best utnyttelse av ressurser. Kapittel

Detaljer

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør 25 år i kamp mot urett Mars 1977 Nr. 3-26. årgang Løssalg kr. 3,- MAKT UTEN ANSVAR ER ET NATURSTRIDIG PRINSIPP Det er en lov i emning om at nok, men folk trenger en klarere ken impuls har det til fornuftig

Detaljer

Å leve sammen i kjærlighet

Å leve sammen i kjærlighet Å leve sammen i kjærlighet Del 3: Kjærlighet i praksis Av Per Hjalmar Svae Utgave: September 2001 Omsorg og livsvisdom fra hjertet Adresse: Nygårdsgaten 2B, 5015 Bergen. Tone Bell Rysst Tlf. 55 32 20 75

Detaljer

Axel Dammann. Helbredskonto. Et system for fritt forbruksvalg og rikelig tilbud i helsevesenet, liksom i varehandelen.

Axel Dammann. Helbredskonto. Et system for fritt forbruksvalg og rikelig tilbud i helsevesenet, liksom i varehandelen. Axel Dammann Helbredskonto Et system for fritt forbruksvalg og rikelig tilbud i helsevesenet, liksom i varehandelen. (Og som kan redusere det politiske presset på kommunene.) Oslo 2010 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

SOS IALOKOIN 0 VI IN

SOS IALOKOIN 0 VI IN IMF 4 ^ Historien om dyt Et av de seneste fremstøt i geometrien siden Archimedes og Euclid for 000 år siden la grunnvollen, ble nylig utført på en IBM 704 kalkulator i Paris. Den beregnet på en time og

Detaljer

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling NR. 9/10-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5, Det dagspolitiske miljø Folk og Land er redaksjo- Og især Frp! Senterpartiet ne It i et par av de siste num- holdt stillingen! Det var vel ikmere opptatt av Fremskritt-

Detaljer

Bare hvis du er syk En beretning om legen og sykdomsbegrepet i Folketrygden Georg Espolin Johnson, lege og idéhistoriker

Bare hvis du er syk En beretning om legen og sykdomsbegrepet i Folketrygden Georg Espolin Johnson, lege og idéhistoriker En beretning om legen og sykdomsbegrepet i Folketrygden Georg Espolin Johnson, lege og idéhistoriker Politikk og legerolle i trygdeepokens opptakt 800-tallet var preget av industriell revolusjon som innebar

Detaljer

Livet og jeg. Menneskebildet. blad NORGESAVISA. I Guds bilde eller i dyrets? ORGAN FOR MENTAL, SOSIAL OG ØKONOMISK NYORIENTERING. Kr.

Livet og jeg. Menneskebildet. blad NORGESAVISA. I Guds bilde eller i dyrets? ORGAN FOR MENTAL, SOSIAL OG ØKONOMISK NYORIENTERING. Kr. NORGESAVISA B- blad 15. desember 2002 67. årgang ORGAN FOR MENTAL, SOSIAL OG ØKONOMISK NYORIENTERING Kr. 10,- Nr. 11 VÅRT MÅL: VÅR METODE: VÅRT MIDDEL: Et fritt levende selvvirksomt samfunn Selvkontroll

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner OG NR. 1, 24. ÅRGANG LØRDAG 11. JANUAR 1975 LØSSALG KR. 3,- SPROGKRIG med undertoner FLANDERN I HARNISK Versailles-traktaten ALARIK: av 1919 Et monument av hat, hevn og begjærlighet I almindelighet,gjelder

Detaljer

Grønn politisk økonomisk analyse

Grønn politisk økonomisk analyse Grønn politisk økonomisk analyse Arne Thodok Eriksen Grønn politisk økonomisk analyse KOLOFON FORLAG Arne Thodok Eriksen Kolofon Forlag 2009 Produksjon: Kolofon Forlag Boken kan kjøpes i bokhandel eller

Detaljer

Noen særskilte trekk ved Islam

Noen særskilte trekk ved Islam Noen særskilte trekk ved Islam Dette er en tale holdt ved University of Canberra, Australia, av Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV. Oversatt av Truls Bølstad. Intet monopol på sannheten Når

Detaljer

Individet og naturen. Hans Kolstad: I Natur og menneske: en tilgrunnliggende konsubstansialitet

Individet og naturen. Hans Kolstad: I Natur og menneske: en tilgrunnliggende konsubstansialitet Hans Kolstad: Individet og naturen Vi tar naturen som en så konstant og vesentlig del av vårt miljø at vi knapt stiller oss spørsmålet om dens betydning i et større kulturhistorisk perspektiv. Dette spørsmålet

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

En av de mest markante skikkelser innenfor

En av de mest markante skikkelser innenfor «De døde skylder man bare sannheten» Et kritisk blikk på Conrad Englert (I) Terje Christensen En av de mest markante skikkelser innenfor antroposofisk bevegelse i Norge, og den som sterkest preget utviklingen

Detaljer