I dag: søndag 11.mai 4. søndag i Påskeoktaven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I dag: søndag 11.mai 4. søndag i Påskeoktaven"

Transkript

1 Søndag uke 19,2014 I dag: søndag 11.mai 4. søndag i Påskeoktaven Første lesning: Apg. 2,14a Salme: Sal 23(22)1-3a.3b Annen lesning: 1 Pet 2,20b-25 Evangelium: Joh 10,1-10 Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: (menighetskontor) Kontonummer: Organsisasjonsnr.: E-post: Blogg: stjohannes.oslo.katolsk.no Facebook: https://www.facebook.com/stjohannesgrorud Kontortid: Menighetskontoret er betjent fra kl.09: (hverdager). SKRIFTEMÅL Man-torsdager kl , fredager kl , lørdager før messene. For andre tider, kontakt prestene. Prester i menigheten: P. Dominikus Nguyen Thanh Phu, sogneprest P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan P. Krzysztof Ireneusz Wanat SS.CC P. Albert Victor Jeyasingham O.M.I Menighetssekretær: Collette Marmande Furuly E-post: Katekesekoordinator: Ingrid E. Paluska E-post: Organist/Kantor: Anna Einarsson Media-ansvarlig: Marek Palma Kl Kl KL Messe på polsk Høymesse på norsk/søndagskole, påfølgende kirkekaffe Foreldremøte for konfirmanter Omkved: Herren skal være deres hyrde og føre dem til livets kilde. Kl Kl Kl Messe på engelsk, påfølgende kirkekaffe Rosenkrans på tamilsk Messe på tamilsk Vi takker for mottatt kollekt i forrigeuke: Første søndagsmesse kr. 534,- Messe på polsk kr. 3871,- Kirkekaffe kr. 1365,- Messe på norsk kr. 4364,- Kirkekaffe kr. 1563,- Messe på engelsk kr. 1503,- Kirkekaffe kr. 480,- Messe på tamilsk kr. 2092,-

2 Vil du syne i kor? St. Johanneskoret søker nye medlemmer. Både herre og damestemmer. Du trenger ikke ha sunget i kor før, bare du synes det er gøy å synge! Vi øver i menighetssalen hver mandag kl (rett etter kveldsmessen) Velkommen! Spørsmål? Kontakt Anna E. Einarsson mail: eller tlf St. Hallvard menighet invitere barnefamilier Til å være med på familiehelg på Mariaholm mai. De kan kontakte Audun på om dere vil være med. Det koster 520,- pr.voksen og 300,- pr. barn. Det er alltid en suksess.

3 Menighetsrådsvalg 2014 Det foregår i disse dager planlegging for valg av menighetsrådsmedlemmer i menighetene rundt i Oslo katolske bispedømme. Frist for konstituering av menighetsrådet er 1. juli. Dette er et meget viktig steg for vår menighet og dens utvikling, siden dette menighetsrådet vil bli den aller første siden etableringen av sognet siden 15.mars Vi ber alle til å ta seg god tid å be for menighetens avgjørelser. Vi oppfordrer samtidig alle til å delta aktivt i valget, ved enten nominasjon av kandidater til menighetsrådet eller selv stå til disposisjon som valgkandidat. Valgkomite består av: Juwachim Reginold, Cindy S.C Cho, Fredricque Theosophe, Joyce Ross Hemminghytt og ekteparet Benjamin og Ofelia Naceno. Hvem kan bli nominert til valg: Etter paragraf 7, statutter for menighetsrådet i Oslo katolske bispedømme lyder: Alle menighetens medlemmer over 16 år som har mottatt fermingens sakrament kan stemme ved valg til menighetsrådet, bli valgt inn i menighetsrådet og bli utnevnt av sognepresten til menighetsrådet. Menighetsrådet funksjonstid er 2 år. Neste valg blir da i Menighetsrådet består av: menighetens prester, 4 til 10 medlemmer valgt av menigheten, 1 til 3 medlemmer utnevnt av sognepresten (paragraf 4). For St. Johannes menighet skal det velges 9 medlemmer som menigheten velger, og 2 utnevnes av sognepresten. Menighetsrådet «skal de troende, sammen med dem som i kraft av sine embeder ha del i sjelesorgen i sognet, hjelpe til med å fremme det pastorale arbeid» (CIC, kan ; jfr. kanon og ). Vi understreker at medlemmene i menighetsrådet er troendes tale for å fremme saker for menighetsrådet, slik at menighetens behov, bekymringer og produktive ideer for menighetens utvikling blir realisert på en mest mulig korrekt måte. Valgdagen for menighetsrådet er planlagt til: søndag 22. juni på festen for Kristi Legemes og Blods fest, etter alle messene. Kandidater til valg blir offentliggjor t i menighetsbladet i uke 24 og 25. Nominasjon av kandidater kan sendes til: eller ved henvendelse til valgkomite. Frist for utnevnelser av kandidater er lørdag 07.juni. Etter denne datoen tar ikke valgkomite imot flere nominasjoner. Valgkomite vil i løpet av denne tiden også finne kandidater til valg. Bli ikke overrasket om du får henvendelsen. Vi oppfordre alle til å hjelpe til med å bygge menigheten til Guds ære og for sjelens gjenløsning. Valgkomite ønsker menigheten lykke til med valget. Med vennlig hilsen, Valgkomite

4 Parish Council 2014 Now is the time for planning the election of Parish Council s in the diocese of Oslo. The deadline of establishing a council is the first of June. This is very important step for the development of our congregation, and will be the first council since the establishment of our Parish on the 15 th of March, We ask that everyone takes time to pray for the Church s decisions. We also encourage all to be active in this election by either nominating candidates or to be available as a candidate. Election committee member are: Juwachim Reginold, Cindy S.C Cho, Fredricque Theosophe, Joyce Ross Hemminghytt og ekteparet Benjamin og Ofelia Naceno. Who is eligible to be a candidate: Paragraph 7, Statutes for Parish Council in Oslo catholic diocese reads: All congregation members over age 16 who have received the sacrament of Confirmation can vote in elections to the parish council, being elected to the Parish Council and be appointed by the pastor to the parish council. The parish council members are elected for two years. Next elections will then be in Parish council consists of: parish priests, 4 to 10 members elected by the congregation, 1 to 3 members appointed by the parish priest (Section 4). St. Johannes congregation shall elect nine members of the congregation and two will be appointed by the parish priest. The parish council "shall the believers, with those who by virtue of their offices share in the pastoral care of the parish, helping to promote the pastoral work" (CIC, can ; cf. Cannonball and ). We emphasize that the members of the parish council are the faithful voices for promoting issues of the parish council, so that the church's needs, concerns and productive ideas for congregational development is realized in the most correct manner. Election Day for Parish Council is scheduled: Sunday June 22, the feast of Christ's body and blood, after all masses. Candidates for election will be published in the parish magazine in week 24 and 25. Nomination of candidates can be sent to: Oslo katolsk.no or by contacting the Election Committee. The deadline for nominations of candidates is Saturday 07.juni. After this date the Election Committee will not accept nominations. The committee will during this time also find candidates for election. Do not be surprised if you get the inquiry. We encourage everyone to help build the church to the glory of God and the soul's redemption. The election committee wants to wish the congregation luck with your choice.

5 St. Johannes bokskap har fine gaver til 1.kommunion og konfirmasjon! Nå er det tid for Konfirmasjon og 1. Kommunion, og husk at vi har mange fine gaver i bokskapet i St. Johannes! Til 1.kommunion har vi mange barnebøker om Helgener, Messen, Rosenkransen, 1. kommunion, barnebibler. I tillegg har vi Freddy Edderkopp bøker, en som forteller barn om livet i et kloster og den andre som forteller om de syv sakramentene. Bøker er en fin gave som kan hjelpe med å styrke barnetroen. I tillegg til barnebøker har vi et stort sortiment av rosenkranser og andre religiøse gjenstander. Det finnes også gaver til konfirmasjon kandidater som for eksempler bibler og YOUCAT som er ungdomskatekismen for Den katolske kirke. En Liten katolsk bønnebok er også en flott gave for alle katolikker - ikke bare konfirmanter. Her finner du de fleste av de faste bønnene som du som katolikk burde kunne. Det er bibelhenvisninger i margen gjennom hele boken. I tillegg finner du i boken messen både på norsk og latin stående ved siden av hverandre. Ta en titt i bokskapet, og du vil sikkert finne mange fine gaver til barna og andre! Guma do żucia na ławkach Znów znajdujemy gumę do żucia przyklejoną do ławek. Uprzejmie prosimy o wyrzucenie gum do pojemników na śmieci znajdujących się przed kościołem. Prosimy również, aby rodzice sprawdzili przed wejściem do kościoła, czy dzieci nie mają gumy w buzi.

6 jpt;tpa ed;ik> mul;rhjdq;fshd Kjy; cwjpg;g+rjy; tpiutpy; eilngwts;sd.,r;re;jhg;gq;fspy; mul;rhjdq;fisg; ngwgthfsf;f cq;fs; epidthf nfhlf;fntz;ba md;gspg;gf;fs; Jha NahthdpahH Myaj;jpy; tpw;gidf;fs;sd. Kjy; ed;ik> GdpjHfs;> jpt;tpa jpug;gyp> nrgkhiy gw;wpa Gj;jfq;fs; vk;kplk; cs;sd. VO mul;rhjdq;fisf; nfhz;ls;s Gj;jfKk;> kltho;itg; gw;wpa nra;jp mlq;fpa xu Gj;jfKk; vk;kplk; cs;sd.,j;juzq;fspy; Gj;jfq;fs; nghpa md;gspg;ghf,uf;fk; Vndd;why;,itfs; Foe;ijfSila tprthrj;ij Mokhf;f cjtpghpak;. Foe;ijfSila Gj;jfq;fistpl ey;y tifahd nrgkhiyfsk;> kw;wk; rkarhhghd md;gspg;gf;fsk; vk;kplk; cs;sd. cwjpg;g+rjy; ngwgthfsf;f toq;ff;$ba Gj;jfq;fshd tptpypak; my;yj YOUCAT mthfsf;f fj;njhypf;f jpur;rigiag;gw;wpa kiwawpt. cwjpg;g+rjy; ngwgthfsf;f kl;lky;y fpwp];jthfs; midtuf;fk; gads;s rpwpa nrgg;gj;jfk; «liten katolsk» vk;kplk; cs;sd.,g;gj;jfk; MdJ fpwp];jthfs; mwpantz;ba Kf;fpakhd nrgq;fisf; nfhz;ls;sj. tptpypaf; Fwpg;Gf;fs;,g;Gj;jfk; KOtJk; fhzf;$bajhfts;sj. NkYk; jpt;tpa jpug;gypapd;nghj fpwp];jthfsila gjpy;fs; NehHNtIpad;> cs;sd.,yj;jpd; nkhopapyk; Wspaniała oferta prezentowa dla dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania! Weszliśmy w okres Pierwszej Komunii Św. i sakramentu Bierzmowania. Przypominamy, że w naszym małym sklepiku można znaleźć wiele ciekawych i stosownych upominków. Dla dzieci pierwszokomunijnych oferujemy książeczki o świętych, o Mszy św., o różańcu, o sakramencie Pierwszej Komunii oraz biblie dla dzieci. Ponadto mamy książki Freddy Edderkopp, które opowiadają dzieciom o życiu klasztornym oraz o siedmiu sakramentach. Książki są nie tylko miłym upominkiem, ale pomagają w umacnianiu wiary! W naszym sklepiko-szafie mamy też duży wybór różańców i innych przedmiotów religijnych. Kandydatów do bierzmowania zainteresują z pewnością ciekawe wydania Biblii oraz YOUCAT, który jest Katechizmem Kościoła Katolickiego dla Młodzieży. Mały Katolicki Modlitewnik - En Liten katolsk bønnebok jest wartościową książeczką i dobrym prezentem nie tylko dla konfirmantów, ale dla każdego katolika. Na marginesie każdej strony tej małej książeczki znajdziemy przypisy zawierające odniesienia do odpowiednich fragmentów biblii. Ponadto w Modlitewniku znajdziemy rozdział z tekstami mszy św. po norwesku po lewej stronie i po łacinie po prawej stronie rozkładówki. Zajrzyjcie do naszej szafy, a z pewnością znajdziecie w niej coś oryginalnego!

7 Møtelokaler St. Lukas menighetslokal (lokalet som har skyvedør inn til kirkerommet) leies ikke lenger ut, og er kun reservert til menighetens aktiviteter for møter, øvelser, katekese osv., som igjen ikke er på samme tidspunkt som messetider, andakt eller annen form for tilbedelse. De liturgiske feiringene og øvrig tilbedelse skal være menighetens første prioritet for Kirken. St. Matteus menighetslokal er fremdeles tilgjengelig for utleie til mindre arrangementer: dåpsfest, jubileum, bursdagsfest, sammenkomster osv. Lokalet har en kapasitet på inntil 90 personer. Det er mest vanlig at lokalet leies ut for en hel dag. Normalt vil det koste kr ,- Prisen inkluderer bruk av kjøkken og kjøkkenutstyr, utgangspartiet ved sofagruppen og fasilitetene nede. Ved leie av lokalet støtter du også menigheten økonomisk. Kontakt menigheten for mer informasjon vedrørende leie. Sale parafialne św,łukasza i św.mateusza Sala św. Łukasza łącząca się z kościołem drzwiami przesuwnymi nie będzie wynajmowana. Jest ona zarezerwowana na spotkania, formację, naukę religii oraz inne aktywności, które odbywać się będą poza godzinami mszy świętych, nabożeństw czy adoracji.msza święta, modlitwa oraz adoracja jest najważniejsza dla świętości Kościoła. Sala św. Mateusza nadal będzie wynajmowana na uroczystości chrztu świętego, jubileuszów, urodzin, spotkań itp. Sala może pomieścić ok. 90 osób. Najlepiej wynająć ją na cały dzień, co kosztuje NOK. Cena obejmuje używanie kuchni wraz z wyposażeniem, holu z kanapami i toalet. Wynajmując salę św. Mateusza wspieramy ekonomicznie naszą parafię. Więcej informacji w biurze parafialnym.

8 Meeting Rooms St.Lukas/St. Matteus St. Lukas (the room connected to the church) will no longer be rented out, but reserved for Catechism classes, prayer meetings or other worship activities, that will not conflict with Mass Services. These activities are St. Johannes first priority. St. Matteus will continue to be available to rent for christening parties, anniversaries, or birthday celebrations except on Sundays. The room has a capacity for 90 people and the daily rental rate is 2500, kr. The room is usually rented for a full day and it includes: use of the kitchen, the foyer sitting area, and the downstairs facilities. By Renting this room, you will be contributing to our Parish economy. Contact the Parish office for more information. Chewing Gum found under the Church Pews We found chewing gum under the church pews again. Please dispose of chewing gum in the waste bins outside. We ask that parents please check that their children do not have gum when they enter the Church. Ideas for gifts for 1st Communion og Confirmation 1st Communion and Confirmation will soon be here, remember we have great gifts for these occaisions in our sales cabinet at St. Johannes. An ideal gift for First Communion could be a children s book. We have books about 1st Communion, Saints, the holy mass, and the rosary. We also have two books about Freddy the Spider, a story about life in a convent and one about the seven sacraments. Books can be a great gift for this occaision because these books will help strengthen the child s faith. In additon to children s book we have a good selection of rosaries and other religious gifts. There are also great gifts for Confirmation available such as a bible or YOUCAT which is Catacisim for teenagers for the Catholic Church. Another nice gift for all catholics not just confirmantion candidates is the the little Catholic prayer book,»liten katolsk». This book has all essential prayers that Catholics should know. It also has bible references in the margins throughout the book. In addition, you will find the holy mass in Norwegian and Latin next to each other. Check out the our Sales Cabinet, and you will surely find nice gifts for children and others.

9 VIKTIGE DATOER FOR BARNE OG UNGDOMSKATEKESEN Velkommen til følgende forberedelser og høytider Onsdag 21. mai: messe, rosenkransbønn og øvelse for årets konfirmanter sammen med faddere kl Tirsdag 27. mai: praktisk øvelse for 1. kommunionsbarna kl Torsdag 29. mai: Kristi Himmelfartsdag - 1. kommunion i høymessen kl Lørdag 31. mai: fermingsmesse med biskop Eidsvig kl Lørdag 14. juni: sommeravslutning for katekesen klasse. Tyggegummi underkirkebenker Det ble funnet tyggegummi under kirkebenkene igjen. Vennligst kast tyggegummi i søppelkassen før du kommer inn i kirken. Vi oppfordrer foreldre til å sørge for at barna ikke har tyggis i munnen når de kommer i kirken.

10 Det er rosenkransandakt etter kveldsmessen kl i hele mai måned

11 Gratulere med dåpsbarn! Lin Mary Elizabeth Castro Cacal Jade Margaux Gariotisi Natividad Mandag 12.mai: Kl Kl Kommende uke Uke 20 Den hellige Nereus/Achilleus Den hellige Pancratius Messe på norsk Korøvelse/rosenkransandakt Tirsdag 13.mai: Vår Frue av Fatima Kl Messe på norsk Kl. 18:30 Rosenkransandakt på vietnamesisk Kl St. Jo ungdomslag Onsdag 14. mai: Apostelen Mattias Kl Messe på norsk Kl Rosenkransandakt Kl Caritas møte Torsdag 15.mai: Den hellige Hallvard Kl Messe på norsk Kl Rosenkransandakt Fredag 16.mai: jatnra;j Myaj;Jf;Fs; tuk;nghoj Rtpq;fk;thapy; rg;gpf;nfhz;bug;gijak;> Myaj;jpYs;s,Uf;iffsp y; mij itg;gijak; jtphj;jf;nfhs;sk; gb Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wPH fs;. Kl Sakramentilbedelse Kl Messe på norsk Kl Rosenkransandakt Kl Divine Mercy på tamilsk Lørdag 17.mai: Kl Messe Kl Første søndagsmesse Søndag 18.mai: 5. Søndag i Påsketiden Søndagstekster år A, hverdagslesninger år II Kl Messe på polsk Kl Familiemesse på norsk påfølgende kirkekaffe Kl Messe på engelsk, påfølgende kirkekaffe Kl Dåp Kl. 16:15 Katekese på tamilsk Kl Rosenkrans på tamilsk Kl Messe på tamilsk

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene Loughborough University Institutional Repository Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene This item was submitted to Loughborough University s

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune NIBR-rapport 2012:12 Arne Holm Hild Marte Bjørnsen Boligsosialt arbeid i Fjell kommune En evaluering Boligsosialt arbeid i Fjell kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

BRUK BESTE PRAKSIS I OUTLOOK FOR Å NÅ DINE MÅL I JOBBEN.

BRUK BESTE PRAKSIS I OUTLOOK FOR Å NÅ DINE MÅL I JOBBEN. BRUK BESTE PRAKSIS I OUTLOOK FOR Å NÅ DINE MÅL I JOBBEN. 1. Basis oppsett i Outlook 2010 2. Ta kontroll på din innboks 3. Bruk task/oppgaver for å få struktur og oppnå de resultatene som du ønsker 4. Bruk

Detaljer

På ubestemt tid Døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte boliger

På ubestemt tid Døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte boliger Katja Johannessen og Evelyn Dyb På ubestemt tid Døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte boliger På ubestemt tid Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:17 Bostedsløse i

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Hvordan leve et hellig liv?

Hvordan leve et hellig liv? Hilde Kristin Hannestad Tveter Hvordan leve et hellig liv? En komparativ fremstilling av John Wesley s og Thomas à Kempis forståelse av helliggjørelsen AVH501- Masteravhandling (30 ECTS) Master i teologi/metodisme

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Samarbeidsrapport NIBR/Fafo 2012 Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked

Detaljer

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport 2012:14

Detaljer

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Ole K. Hjemdal Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer