NorLAG easy-to-use, , panel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NorLAG easy-to-use, 2002-2007, panel"

Transkript

1 Norge Statistisk sentralbyrå, SSB NorLAG easy-to-use, , panel Study Documentation Mai 11, 2012

2 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) Produksjonsdato Mai 23, 2012 Versjon Identifisering NSD1813

3 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter og sponsorer...5 Utvalg... 5 Datainnsamling...6 Tilgjengelighet...6 Rights & Disclaimer... 6 Filbeskrivelse...7 NSD Variabelgrupper...8 Alle variabler... 8 Bakgrunnsvariabler Arbeid og inntekt Husholdning Husholdningens eiendeler Bolig og boligstrøk Fødselspermisjon Pensjonering Helse Tobakkvaner Alkoholforbruk Selvfølelse IOs forhold Familie og venner Aktiviteter Holdning Oppvekst Påkjenninger Opplevelser siste år Alderdom Å få barn Konstruerte- /registervariabler Intervjutekniske variabler

4 NorLAG easy-to-use, , panel - Oversikt NorLAG easy-to-use, , panel Oversikt Type Identifisering LOGG/LAG NSD1813 Versjon Produksjonsdato: Kommentarer Originaldata fra Statistisk sentralbyrå er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-versjon. Serie Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) er en av de største og mest kompliserte intervjuundersøkelsene som er gjennomført i Norge. En viktig bakgrunn for studien er demografiske endringer som lavere barnetall og økende andel eldre. Studien gir også et vell av opplysninger av stor verdi for norsk samfunnsforskning. LOGG består av to store studier som er slått sammen, og har både en norsk og en internasjonal bakgrunn. LOGG er i utgangspunktet satt sammen av to store studier. Den ene studien er den internasjonale undersøkelsen om generasjon og likestilling, Generations and Gender Survey (GGS), som er en del av FNs forskningsprogram om generasjon og likestilling, Generations and Gender Programme (GGP), og den andre er den norske studien Livsløp, aldring og generasjon (LAG). Undersøkelsen om "Livsløp, aldring og generasjon" (LAG) er den første større undersøkelsen rundt midtlivet og eldre år i Norge. Undersøkelsen er longitudinell og personene som er med vil etter planen følges i minst 20 år framover. Sammendrag NorLAG skal gi økt kunnskap om variasjon og endring i sosial deltagelse, helse og livskvalitet i gjennom livet ved å studere atferd og overganger på fire sentrale livsområder: (1) Arbeid og pensjonering, (2) Familie og generasjon, (3) Mestring og livskvalitet, (4) Helse og omsorg. NorLAG er en longitudinell panelstudie basert på et stratifisert og tilfeldig utvalg av befolkningen i alderen år i 30 kommuner og bydeler over hele landet med oppfølging hvert femte år. Den lokale forankringen gjør det mulig å integrere individdata fra intervju og spørreskjema med data om kommunene og lokalkunnskap fra nøkkelinformanter. Det longitudinelle designet gjør det mulig å undersøke aldring og rolleoverganger som prosesser som folder seg ut over tid. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: Datatype Analyseenhet Intervjudata Individ Omfang Nøkkelord Emner Tidsperiode(r) Land Økonomi, Bolig, Sosial struktur, Familieroller, Helse, Seksuell atferd, Mental helse, Arbeid og sysselsetting, Aldersgrupper, Alderdom Arbeidsforhold/konflikter, Generell helse, Barnefødsler, familieplanlegging og abort, Familieliv og ekteskap (inkluderer sammensetning av husholdninger og generasjoner), Eldre, Barn (se også barneutvikling og oppdragelse), Fruktbarhet, Sosial stratifisering Norge - 4 -

5 NorLAG easy-to-use, , panel - Oversikt Geografisk omfang Land Univers Personer i aldersgruppen år Produsenter og sponsorer Primary Investigator(s) Andre produsenter Sponsor/ finansierende institusjon(er) Statistisk sentralbyrå, SSB Statistisk sentralbyrå/lagerstrøm, Bengt Oscar, SSB, Prosjektleder Statistisk sentralbyrå/hougen, Hanne, SSB, Prosjektleder Statistisk sentralbyrå/holmøy, Aina, SSB, Prosjektleder Statistisk sentralbyrå/wangen, Glenn Erik, SSB, Utvalgstrekking Statistisk sentralbyrå/buskoven, Nina, SSB, Intervjukontakt Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring/slagsvold, Brit, NOVA, Koordinering av studie Statistisk sentralbyrå/brunborg, Helge, SSB, Koordinering av studie Statistisk sentralbyrå/lappegård, Trude, SSB, Skjemautforming og etablering av analysefiler Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring/hansen, Thomas, NOVA, Skjemautforming Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring/koløen, Kristine, NOVA, Etablering av analysefiler Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring/lima, Ivar A., NOVA, Etablering av analysefiler Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring/veenstra, Marijke, NOVA, Etablering av analysefiler Statistisk sentralbyrå/høstmark, Maria, SSB, Planlegging og koordinering Statistisk sentralbyrå/bjørshol, Einar, SSB, Planlegging og koordinering Statistisk sentralbyrå/dommermuth, Lars, SSB, Etablering av analysefiler Statistisk sentralbyrå/fodnesbergene, Gunnar, SSB, Filetablering Statistisk sentralbyrå/nyland, Bjørn, SSB, Databehandling og filetablering Statistisk sentralbyrå/livery, Hajar, SSB, Oppfølging av intervjuere Statistisk sentralbyrå/hauge-svendsen, Britt, SSB, Oppfølging av intervjuere Statistisk sentralbyrå/sønsterudbråten, Rune, SSB, Oppfølging av intervjuere Statistisk sentralbyrå/rune Wilhelmsen, SSB, Oppfølging av intervjuere Statistisk sentralbyrå (SSB) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Norges forskningsråd (NFR) Arbeidsdepartementet (AID) Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet (BLD) Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Utvalg Utvalgsprosedyre Første runde av datainnsamlingen (NorLAG-1) ble gjort i som en kombinasjon av telefonintervju og postalt spørreskjema. Svarprosenten for intervjuet var 67% (N=5 589). Av disse besvarte 75% (N=4 169) også spørreskjemaet. Survey data er supplert med tidsserier fra registre med informasjon om familie, arbeid, inntekt m.m. som gir muligheter for retrospektive analyser av rolleoverganger og statusendringer

6 NorLAG easy-to-use, , panel - Oversikt Andre runde av datainnsamling (NorLAG-2) ble gjort i og endelig datafil forelå i oktober Den andre runden av datainnsamling inngår i samarbeidsprosjektet LOGG (Life course, Gender and Generation). I tillegg til NorLAG består LOGG av data fra den omfattende studien Generations and Gender Survey (GGS) under FNs forskningsprogram Generations and Gender Programme (GGP). Data ble også i denne runden samlet fra både telefonintervju, postalt spørreskjema og registre. Utvalget i NorLAG panel inkluderer de som har vært med i begge rundene, og ved andre runde var disse dermed i alderen år. Nettoutvalg: 7052 personer Datainnsamling Datainnsamlingsdatoer 1: start : end : start : end : start : end Tidsperiode(r) start 2002 end 2008 Type datainnsamling Datainnsamler(e) Telefonintervju/post-enquete/utvalg fra register Statistisk sentralbyrå (SSB) Tilgjengelighet Distributør(er) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Tilgangsbetingelser Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må taushetserklæring undertegnes. Sitatkrav Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner: "(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "NorLAG easy-to-use, , panel". Data er innsamlet av Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen er finansiert av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Norges forskningsråd, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Statistisk sentralbyrå, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Norges forskningsråd, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet, Helseog omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her." Rights & Disclaimer Fraskrivelse Verken Statistisk sentralbyrå,norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Norges forskningsråd, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunalog regionaldepartementet eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her. Copyright Copyright (C) 2012 Statistisk sentralbyrå - 6 -

7 NorLAG easy-to-use, , panel - Filbeskrivelse Filbeskrivelse Datasettet inneholder 1 file(r) NSD1813 # Enheter 7052 # Variable(r)

8 Variabelgrupper Datasettet inneholder 23 gruppe(r) Gruppe Alle variabler 1 ref_nr Respondentens (IO) referansenummer 2 status_2 Detaljert beskrivelse av utvalget t2 3 response_1 Deltatt på telefon og post NorLAG1 4 response_2 Deltatt på telefon og post NorLAG2 5 dod_t2 IO har dødd mellom T1 og T2 kontinuerlig numeric Respondentens (IO) referansenummer diskret numeric Detaljert beskrivelse av utvalget t2 diskret numeric Deltatt på telefon og post NorLAG1 diskret numeric Deltatt på telefon og post NorLAG2 diskret numeric IO har dødd mellom T1 og T2 6 intyear_1 Intervjuår T1 kontinuerlig numeric Intervjuår T1 7 intmonth_1 Intervjumåned T1 diskret numeric Intervjumåned T1 8 intyear_2 År for intervjuet diskret numeric År for intervjuet 9 intmonth_2 Måned for intervjuet diskret numeric Måned for intervjuet 10 gender IOs kjønn diskret numeric Kjønn 11 birthyear_1 IOs fødselsår t1 utvalg kontinuerlig numeric IOs fødselsår t1 utvalg 12 birthyear_2 IOs fødselsår kontinuerlig numeric T2: IOs fødselsår 13 age_1 IOs alder ved intervjutidspunktet T1 14 age_2 IOs alder ved intervjutidspunktet T2 15 immstat_2 Innvandrerstatus, person 1 (IO) 16 tscoder_1 Tettbygd/spredtbygd SSB standard intervjutidspunkt t1 register 17 tscoder_2 Tettbygd/spredtbygd SSB standard intervjutidspunkt t2 register 18 marstatr_1 IOs sivilstand på trekketidspunkt t1 ( ) register 19 marstatr_2 IOs sivilstand på trekktidspunkt t2 ( ) register 20 marstatyearr_2 År for siste sivilstand til trekktidspunkt register 21 centralityr_2 Sentralitet SSB standard intervjutidspunkt? register 22 county_1 IOs fylke intervjutidspunkt t1 register 23 regionr_1 7-delt landsdel intervjutidspunkt t1 register kontinuerlig numeric T1: IOs alder ved intervjutidspunktet T1 kontinuerlig numeric T2: IOs alder ved intervjutidspunktet T2 diskret numeric T2: Innvandrerstatus diskret numeric T1: Bor i tettbygd eller spredtbygd område, SSB standard, intervjutidspunkt t1. diskret numeric T2: Bor i tettbygd eller spredtbygd område, SSB standard, intervjutidspunkt t2. diskret numeric T1: IOs sivilstand på trekketidspunkt t1. diskret numeric T2: IOs sivilstand på trekktidspunkt t2. kontinuerlig numeric T2: År for siste sivilstand diskret numeric T2: Sentralitet diskret numeric T1: IOs fylke diskret numeric T1: IOs landsdel intervjutidspunkt t1-8 -

9 24 regionr_2 7-delt landsdel intervjutidspunkt t2 register 25 munsir_2 Størrelse på IOs bokommune, gruppert 26 hhrel2v1_1 Forhold til IO - pers nr 2 i husholdet 27 hhrel3v1_1 Forhold til IO - pers nr 3 i husholdet 28 hhrel4v1_1 Forhold til IO - pers nr 4 i husholdet 29 hhrel5v1_1 Forhold til IO - pers nr 5 i husholdet 30 hhrel6v1_1 Forhold til IO - pers nr 6 i husholdet 31 hhrel7v1_1 Forhold til IO - pers nr 7 i husholdet 32 hhrel8v1_1 Forhold til IO - pers nr 8 i husholdet 33 hhrel9v1_1 Forhold til IO - pers nr 9 i husholdet diskret numeric T2: IOs landsdel intervjutidspunkt t2 diskret numeric Størrelse på IOs bokommune, gruppert diskret numeric T1: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO... A. person nr 2 i husholdet diskret numeric T1: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO... B. person nr 3 i husholdet diskret numeric T1: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO... C. person nr 4 i husholdet diskret numeric T1: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO... D. person nr 5 i husholdet diskret numeric T1: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO... E. person nr 6 i husholdet diskret numeric T1: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO... F. person nr 7 i husholdet diskret numeric T1: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO... G. person nr 8 i husholdet diskret numeric T1: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO... H. person nr 9 i husholdet 34 hhgender2_1 Kjønn - pers nr 2 i husholdet diskret numeric T1: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... A. person nr 2 i husholdet 35 hhgender3_1 Kjønn - pers nr 3 i husholdet diskret numeric T1: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... B. person nr 3 i husholdet 36 hhgender4_1 Kjønn - pers nr 4 i husholdet diskret numeric T1: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... C. person nr 4 i husholdet 37 hhgender5_1 Kjønn - pers nr 5 i husholdet diskret numeric T1: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... D. person nr 5 i husholdet 38 hhgender6_1 Kjønn - pers nr 6 i husholdet diskret numeric T1: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... E. person nr 6 i husholdet 39 hhgender7_1 Kjønn - pers nr 7 i husholdet diskret numeric T1: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... F. person nr 7 i husholdet 40 hhgender8_1 Kjønn - pers nr 8 i husholdet diskret numeric T1: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... G. person nr 8 i husholdet 41 hhgender9_1 Kjønn - pers nr 9 i husholdet diskret numeric T1: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... H. person nr 9 i husholdet - 9 -

10 42 hhage2_1 Alder - person nr 2 i husholdet 43 hhage3_1 Alder - person nr 3 i husholdet 44 hhage4_1 Alder - person nr 4 i husholdet 45 hhage5_1 Alder - person nr 5 i husholdet 46 hhage6_1 Alder - person nr 6 i husholdet 47 hhage7_1 Alder - person nr 7 i husholdet 48 hhage8_1 Alder - person nr 8 i husholdet 49 hhage9_1 Alder - person nr 9 i husholdet kontinuerlig numeric T1: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... A. person nr 2 i husholdet kontinuerlig numeric T1: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... B. person nr 3 i husholdet kontinuerlig numeric T1: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... C. person nr 4 i husholdet kontinuerlig numeric T1: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... D. person nr 5 i husholdet kontinuerlig numeric T1: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... E. person nr 6 i husholdet diskret numeric T1: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... F. person nr 7 i husholdet diskret numeric T1: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... G. person nr 8 i husholdet diskret numeric T1: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... H. person nr 9 i husholdet 50 hhrel2v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... A. person nr 2 i husholdet 51 hhrel3v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... B. person nr 3 i husholdet 52 hhrel4v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... C. person nr 4 i husholdet 53 hhrel5v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... D. person nr 5 i husholdet 54 hhrel6v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... E. person nr 6 i husholdet 55 hhrel7v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... F. person nr 7 i husholdet 56 hhrel8v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... G. person nr 8 i husholdet 57 hhrel9v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... H. person nr 9 i husholdet 58 hhrel10v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... I. person nr 10 i husholdet 59 hhrel11v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... J. person nr 11 i husholdet

11 60 hhgender2_2 Kjønn til 2. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... A. person nr 2 i husholdet 61 hhgender3_2 Kjønn til 3. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... B. person nr 3 i husholdet 62 hhgender4_2 Kjønn til 4. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... C. person nr 4 i husholdet 63 hhgender5_2 Kjønn til 5. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... D. person nr 5 i husholdet 64 hhgender6_2 Kjønn til 6. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... E. person nr 6 i husholdet 65 hhgender7_2 Kjønn til 7. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... F. person nr 7 i husholdet 66 hhgender8_2 Kjønn til 8. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... G. person nr 8 i husholdet 67 hhgender9_2 Kjønn til 9. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... H. person nr 9 i husholdet 68 hhgender10_2 Kjønn til 10. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... I. person nr 10 i husholdet 69 hhgender11_2 Kjønn til 11. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... J. person nr 11 i husholdet 70 hhage2_2 2. persons alder ved intervjutidspunktet 71 hhage3_2 3. persons alder ved intervjutidspunktet 72 hhage4_2 4. persons alder ved intervjutidspunktet 73 hhage5_2 5. persons alder ved intervjutidspunktet 74 hhage6_2 6. persons alder ved intervjutidspunktet 75 hhage7_2 7. persons alder ved intervjutidspunktet 76 hhage8_2 8. persons alder ved intervjutidspunktet 77 hhage9_2 9. persons alder ved intervjutidspunktet kontinuerlig numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... A. person nr 2 i husholdet kontinuerlig numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... B. person nr 3 i husholdet kontinuerlig numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... C. person nr 4 i husholdet kontinuerlig numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... D. person nr 5 i husholdet kontinuerlig numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... E. person nr 6 i husholdet kontinuerlig numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... F. person nr 7 i husholdet kontinuerlig numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... G. person nr 8 i husholdet kontinuerlig numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... H. person nr 9 i husholdet

12 78 hhage10_2 10. persons alder ved intervjutidspunktet 79 hhage11_2 11. persons alder ved intervjutidspunktet diskret numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... I. person nr 10 i husholdet diskret numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... J. person nr 11 i husholdet 80 hhbirthy2_2 Fødselsår til 2. person kontinuerlig numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... A. person 2 81 hhbirthy3_2 Fødselsår til 3. person kontinuerlig numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... B. person 3 82 hhbirthy4_2 Fødselsår til 4. person kontinuerlig numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... C. person 4 83 hhbirthy5_2 Fødselsår til 5. person kontinuerlig numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... D. person 5 84 hhbirthy6_2 Fødselsår til 6. person kontinuerlig numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... E. person 6 85 hhbirthy7_2 Fødselsår til 7. person kontinuerlig numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... F. person 7 86 hhbirthy8_2 Fødselsår til 8. person kontinuerlig numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... G. person 8 87 hhbirthy9_2 Fødselsår til 9. person kontinuerlig numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... H. person 9 88 hhbirthy10_2 Fødselsår til 10. person diskret numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... I. person hhbirthy11_2 Fødselsår til 11. person diskret numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... J. person hhimmstat_2_2 Innvandrerstatus, person 2 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... A. Person 2 91 hhimmstat_3_2 Innvandrerstatus, person 3 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... B. Person 3 92 hhimmstat_4_2 Innvandrerstatus, person 4 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... C. Person 4 93 hhimmstat_5_2 Innvandrerstatus, person 5 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... D. Person 5 94 hhimmstat_6_2 Innvandrerstatus, person 6 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... E. Person 6 95 hhimmstat_7_2 Innvandrerstatus, person 7 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... F. Person 7 96 hhimmstat_8_2 Innvandrerstatus, person 8 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... G. Person 8 97 hhimmstat_9_2 Innvandrerstatus, person 9 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... H. Person 9 98 hhimmstat_10_2 Innvandrerstatus, person 10 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... I. Person hhimmstat_11_2 Innvandrerstatus, person 11 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... J. Person hhlive01_2_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 2. person 101 hhlive01_3_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 3. person 102 hhlive01_4_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 4. person 103 hhlive01_5_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 5. person 104 hhlive01_6_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 6. person 105 hhlive01_7_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 7. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... A. 2. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... B. 3. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... C. 4. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... D. 5. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... E. 6. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... F. 7. person

13 106 hhlive01_8_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 8. person 107 hhlive01_9_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 9. person 108 hhlive01_10_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 10. person 109 hhlive01_11_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 11. person 110 hhlive02_2_2 Hvor mye tid i husholdet, 2. person 111 hhlive02_3_2 Hvor mye tid i husholdet, 3. person 112 hhlive02_4_2 Hvor mye tid i husholdet, 4. person 113 hhlive02_5_2 Hvor mye tid i husholdet, 5. person 114 hhlive02_6_2 Hvor mye tid i husholdet, 6. person 115 hhlive02_7_2 Hvor mye tid i husholdet, 7. person 116 hhlive02_8_2 Hvor mye tid i husholdet, 8. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... G. 8. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... H. 9. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... I. 10. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... J. 11. person diskret numeric T2: I løpet av en vanlig måned, hvor ofte bor [navn] sammen med deg?... A. 2. person diskret numeric T2: I løpet av en vanlig måned, hvor ofte bor [navn] sammen med deg?... B. 3. person diskret numeric T2: I løpet av en vanlig måned, hvor ofte bor [navn] sammen med deg?... C. 4. person diskret numeric T2: I løpet av en vanlig måned, hvor ofte bor [navn] sammen med deg?... D. 5. person diskret numeric T2: I løpet av en vanlig måned, hvor ofte bor [navn] sammen med deg?... E. 6. person diskret numeric T2: I løpet av en vanlig måned, hvor ofte bor [navn] sammen med deg?... F. 7. person diskret numeric T2: I løpet av en vanlig måned, hvor ofte bor [navn] sammen med deg?... G. 8. person 117 hhlive03_2_2 Annen bosituasjon, 2. person diskret numeric T2: Hvor bor [navn] når han/hun ikke bor sammen med deg?... A. 2. person 118 hhlive03_3_2 Annen bosituasjon, 3. person diskret numeric T2: Hvor bor [navn] når han/hun ikke bor sammen med deg?... B. 3. person 119 hhlive03_4_2 Annen bosituasjon, 4. person diskret numeric T2: Hvor bor [navn] når han/hun ikke bor sammen med deg?... C. 4. person 120 hhlive03_5_2 Annen bosituasjon, 5. person diskret numeric T2: Hvor bor [navn] når han/hun ikke bor sammen med deg?... D. 5. person 121 hhlive03_6_2 Annen bosituasjon, 6. person diskret numeric T2: Hvor bor [navn] når han/hun ikke bor sammen med deg?... E. 6. person 122 hhlive03_7_2 Annen bosituasjon, 7. person diskret numeric T2: Hvor bor [navn] når han/hun ikke bor sammen med deg?... F. 7. person 123 hhlive03_8_2 Annen bosituasjon, 8. person diskret numeric T2: Hvor bor [navn] når han/hun ikke bor sammen med deg?... G. 8. person 124 hhlive04y2_2 År flyttet på alders- og sykehjem, 2. person 125 hhlive04y3_2 År flyttet på alders- og sykehjem, 3. person 126 hhlive04y4_2 År flyttet på alders- og sykehjem, 4. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... A. År... A. 2. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... A. År... B. 3. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... A. År... C. 4. person

14 127 hhlive04y5_2 År flyttet på alders- og sykehjem, 5. person 128 hhlive04y6_2 År flyttet på alders- og sykehjem, 6. person 129 hhlive04m2_2 Måned flyttet på alders- og sykehjem, 2. person 130 hhlive04m3_2 Måned flyttet på alders- og sykehjem, 3. person 131 hhlive04m4_2 Måned flyttet på alders- og sykehjem, 4. person 132 hhlive04m5_2 Måned flyttet på alders- og sykehjem, 5. person 133 hhlive04m6_2 Måned flyttet på alders- og sykehjem, 6. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... A. År... D. 5. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... A. År... E. 6. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... B. Måned... A. 2. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... B. Måned... B. 3. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... B. Måned... C. 4. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... B. Måned... D. 5. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... B. Måned... E. 6. person 134 hhempstat2_2 Arbeidsmarkedsstatus diskret numeric T2: Nå skal jeg stille et spørsmål om arbeidssituasjon og daglige aktiviteter for voksne du bor sammen med. Betrakter vedkommende seg hovedsakelig som...?... A. 2. person 135 hhempstat3_2 Arbeidsmarkedsstatus diskret numeric T2: Nå skal jeg stille et spørsmål om arbeidssituasjon og daglige aktiviteter for voksne du bor sammen med. Betrakter vedkommende seg hovedsakelig som...?... B. 3. person 136 hhempstat4_2 Arbeidsmarkedsstatus diskret numeric T2: Nå skal jeg stille et spørsmål om arbeidssituasjon og daglige aktiviteter for voksne du bor sammen med. Betrakter vedkommende seg hovedsakelig som...?... C. 4. person 137 hhempstat5_2 Arbeidsmarkedsstatus diskret numeric T2: Nå skal jeg stille et spørsmål om arbeidssituasjon og daglige aktiviteter for voksne du bor sammen med. Betrakter vedkommende seg hovedsakelig som...?... D. 5. person 138 hhempstat6_2 Arbeidsmarkedsstatus diskret numeric T2: Nå skal jeg stille et spørsmål om arbeidssituasjon og daglige aktiviteter for voksne du bor sammen med. Betrakter vedkommende seg hovedsakelig som...?... E. 6. person 139 hhempstat7_2 Arbeidsmarkedsstatus diskret numeric T2: Nå skal jeg stille et spørsmål om arbeidssituasjon og daglige aktiviteter for voksne du bor sammen med. Betrakter vedkommende seg hovedsakelig som...?... F. 7. person 140 hhempstat8_2 Arbeidsmarkedsstatus diskret numeric T2: Nå skal jeg stille et spørsmål om arbeidssituasjon og daglige aktiviteter for voksne du bor sammen med. Betrakter vedkommende seg hovedsakelig som...?... G. 8. person

15 141 hhempstat9_2 Arbeidsmarkedsstatus diskret numeric T2: Nå skal jeg stille et spørsmål om arbeidssituasjon og daglige aktiviteter for voksne du bor sammen med. Betrakter vedkommende seg hovedsakelig som...?... H. 9. person 142 hhstepchildy2_2 År flyttet sammen med stebarn/fosterbarn hhstepchildy3_2 År flyttet sammen med stebarn/fosterbarn hhstepchildy4_2 År flyttet sammen med stebarn/fosterbarn hhstepchildy5_2 År flyttet sammen med stebarn/fosterbarn hhstepchildy6_2 År flyttet sammen med stebarn/fosterbarn hhstepchildy7_2 År flyttet sammen med stebarn/fosterbarn hhstepchildy8_2 År flyttet sammen med stebarn/fosterbarn hhstepchildy11_2 År flyttet sammen med stebarn/fosterbarn hhstepchildm2_2 Mnd flyttet sammen med stebarn/fosterbarn hhstepchildm3_2 Mnd flyttet sammen med stebarn/fosterbarn hhstepchildm4_2 Mnd flyttet sammen med stebarn/fosterbarn hhstepchildm5_2 Mnd flyttet sammen med stebarn/fosterbarn hhstepchildm6_2 Mnd flyttet sammen med stebarn/fosterbarn 6 diskret numeric T2: Når begynte du og [navn] (stebarn/fosterbarn) å bo i samme hushold?... A. År... A. stebarn/fosterbarn 2 diskret numeric T2: Når begynte du og [navn] (stebarn/fosterbarn) å bo i samme hushold?... A. År... B. stebarn/fosterbarn 3 diskret numeric T2: Når begynte du og [navn] (stebarn/fosterbarn) å bo i samme hushold?... A. År... C. stebarn/fosterbarn 4 diskret numeric T2: Når begynte du og [navn] (stebarn/fosterbarn) å bo i samme hushold?... A. År... D. stebarn/fosterbarn 5 diskret numeric T2: Når begynte du og [navn] (stebarn/fosterbarn) å bo i samme hushold?... A. År... E. stebarn/fosterbarn 6 diskret numeric T2: Når begynte du og [navn] (stebarn/fosterbarn) å bo i samme hushold?... A. År... F. stebarn/fosterbarn 7 diskret numeric T2: Når begynte du og [navn] (stebarn/fosterbarn) å bo i samme hushold?... A. År... G. stebarn/fosterbarn 8 diskret numeric T2: Når begynte du og [navn] (stebarn/fosterbarn) å bo i samme hushold?... A. År... H. stebarn/fosterbarn 8 diskret numeric T2: Når begynte du og [navn] (stebarn/fosterbarn) å bo i samme hushold?... B. Måned... A. stebarn/fosterbarn 2 diskret numeric T2: Når begynte du og [navn] (stebarn/fosterbarn) å bo i samme hushold?... B. Måned... B. stebarn/fosterbarn 3 diskret numeric T2: Når begynte du og [navn] (stebarn/fosterbarn) å bo i samme hushold?... B. Måned... C. stebarn/fosterbarn 4 diskret numeric T2: Når begynte du og [navn] (stebarn/fosterbarn) å bo i samme hushold?... B. Måned... D. stebarn/fosterbarn 5 diskret numeric T2: Når begynte du og [navn] (stebarn/fosterbarn) å bo i samme hushold?... B. Måned... E. stebarn/fosterbarn

16 155 hhstepchildm7_2 Mnd flyttet sammen med stebarn/fosterbarn hhstepchildm8_2 Mnd flyttet sammen med stebarn/fosterbarn hhstepchildm11_2 Mnd flyttet sammen med stebarn/fosterbarn econt01_2 Hvor lett å få endene til å møtes 159 econt02_2 Penger til overs etter at regninger og utgifter er betalt diskret numeric T2: Når begynte du og [navn] (stebarn/fosterbarn) å bo i samme hushold?... B. Måned... F. stebarn/fosterbarn 7 diskret numeric T2: Når begynte du og [navn] (stebarn/fosterbarn) å bo i samme hushold?... B. Måned... G. stebarn/fosterbarn 8 diskret numeric T2: Når begynte du og [navn] (stebarn/fosterbarn) å bo i samme hushold?... B. Måned... H. stebarn/fosterbarn 8 diskret numeric T2: Hvor lett eller vanskelig er det for deg/dere 'å få endene til å møtes'? diskret numeric T2: Er det vanligvis noen penger til overs som dere kan spare etter at regninger og utgifter er betalt? 160 econt03_2 Fordeling av utgifter diskret numeric T2: Hvordan fordeler dere samlede månedlige utgifter til mat, bolig og eventuelt felles lån? 161 econt04_2 Fornøydhet med egen økonomi diskret numeric T2: Hvor fornøyd er du med jobben du med din økonomiske situasjon nå for tiden? 162 belongt01_1 Kjæledyr i husholdet diskret numeric T1: Har du noen kjæledyr? 163 belongt01_2 Kjæledyr i husholdet diskret numeric T2: Har husholdningen noen kjæledyr? 164 belongt02a_1 Type kjæledyr: katt diskret numeric T1: Hva slags kjæledyr er dette?... A. Katt 165 belongt02a_2 Type kjæledyr: katt diskret numeric T2: Hva slags kjæledyr er dette?... A. Katt 166 belongt02b_1 Type kjæledyr: hund diskret numeric T1: Hva slags kjæledyr er dette?... B. Hund 167 belongt02b_2 Type kjæledyr: hund diskret numeric T2: Hva slags kjæledyr er dette?... B. Hund 168 belongt02c_1 Type kjæledyr: annet diskret numeric T1: Hva slags kjæledyr er dette?... C. Annet 169 belongt02c_2 Type kjæledyr: annet diskret numeric T2: Hva slags kjæledyr er dette?... C. Annet 170 belongp03a_2 Eiendeler: Farge-TV diskret numeric T2: Har du eller skulle du ønske at du hadde noe av det følgende i ditt hushold?... A. Farge-TV 171 belongp03b_2 Eiendeler: Video/DVD-spiller diskret numeric T2: Har du eller skulle du ønske at du hadde noe av det følgende i ditt hushold?... B. Video/DVD-spiller 172 belongp03c_2 Eiendeler: Vaskemaskin diskret numeric T2: Har du eller skulle du ønske at du hadde noe av det følgende i ditt hushold?... C. Vaskemaskin 173 belongp03d_2 Eiendeler: Mikrobølgeovn diskret numeric T2: Har du eller skulle du ønske at du hadde noe av det følgende i ditt hushold?... D. Mikrobølgeovn 174 belongt03ev1_1 Eiendeler: Har datamaskin i hjemmet diskret numeric T1: Har du (eller din ektefelle/samboer) datamaskin i hjemmet?

17 175 belongp03ev2_2 Eiendeler: Datamaskin diskret numeric T2: Har du eller skulle du ønske at du hadde noe av det følgende i ditt hushold?... E. Datamaskin 176 belongp03f_2 Eiendeler: Oppvaskmaskin diskret numeric T2: Har du eller skulle du ønske at du hadde noe av det følgende i ditt hushold?... F. Oppvaskmaskin 177 belongp03g_2 Eiendeler: Mobiltelefon diskret numeric T2: Har du eller skulle du ønske at du hadde noe av det følgende i ditt hushold?... G. Mobiltelefon 178 belongt03hv1_1 Eiendeler: har bil diskret numeric T1: Har du (eller din ektefelle/samboer) bil? 179 belongp03hv2_2 Eiendeler: Privat bil diskret numeric T2: Har du eller skulle du ønske at du hadde noe av det følgende i ditt hushold?... H. Bil 180 belongp03i_2 Eiendeler: Bil nummer to diskret numeric T2: Har du eller skulle du ønske at du hadde noe av det følgende i ditt hushold?... I. Bil nummer to 181 belongp03j_2 Eiendeler: Fritidsbolig diskret numeric T2: Har du eller skulle du ønske at du hadde noe av det følgende i ditt hushold?... J. Fritidsbolig 182 belongt03k_1 Eiendeler: Bruker selv datamaskinen diskret numeric T1: Bruker du selv datamaskinen? 183 belongt03l_1 Eiendeler: Kjører selv bil diskret numeric T1: Kjører du selv bil? 184 houset01_2 Type bolig diskret numeric T2: Jeg skal nå stille deg noen spørsmål om boligen du bor i nå. Bor du i houset02_2 Heis diskret numeric T2: Har bygningen eller huset du bor i heis? 186 houset03_2 Etasje diskret numeric T2: Hvilken etasje bor du i? 187 houset04_2 Antall rom i boligen diskret numeric T2: Hvor mange soverom og oppholdsrom disponerer [du/husholdet] til eget bruk? 188 houset05_2 Bolig egnet når IO blir eldre diskret numeric T2: Hvordan vurderer du at din nåværende bolig vil være egnet for deg når du blir eldre. Vil du si at den er godt egnet, delvis egnet eller i liten grad egnet? 189 houset06a_1 Bodd i nåværende bolig diskret numeric T1: Hvor lenge har du alt i alt bodd i din nåværende bolig?... A. Hele livet/annet 190 houset06b_1 Bodd i nåværende bolig - hele år 191 houset06_mth_2 Mnd for flyttet til nåværende bolig 192 houset06_yr_2 År for flyttet til nåværende bolig kontinuerlig numeric T1: Hvor lenge har du alt i alt bodd i din nåværende bolig?... B. Antall år diskret numeric T2: Når flyttet du til denne boligen?... A. Måned kontinuerlig numeric T2: Når flyttet du til denne boligen?... B. År 193 houset07_2 Eies eller leies boligen diskret numeric T2: Eier eller leier du eller noen annen i husholdningen denne boligen? 194 houset08_2 Leier gjennom kommunen diskret numeric T2: Leier [du/dere] gjennom kommunen? 195 houset09_2 Spesielt tilrettelagt bolig diskret numeric T2: Bor du i en bolig som er reservert/tilrettelagt for eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne?

18 196 houset10_2 Type spesielt tilrettelagt bolig 197 houset11_1 Bolig reservert for eldre/funksjonshemm. diskret numeric T2: Hva slags reservert/ tilrettelagt bolig er dette? diskret numeric T1: Bor du i en bolig som er reservert for eldre eller funksjonshemmede (trygdebolig, servicebolig, omsorgsbolig)? 198 houset12_2 Fornøydhet med bolig diskret numeric T2: På en skala fra 0-10, hvor 0 betyr ikke fornøyd i det hele tatt og 10 betyr svært fornøyd, hvor fornøyd er du med boligen din? 199 neighb01a_1 Har bodd i strøket/bygda hele livet 200 neighb01a_2 Har bodd i strøket/bygda hele livet 201 neighb01b_1 Antall år bodd i strøket/bygda 202 neighb01b_2 Antall år bodd i strøket/bygda diskret numeric T1: Har du bodd hele livet i det strøket/ bygda/ bydelen du bor i nå?... A. Ja/nei diskret numeric T2: Har du bodd hele livet i det strøket/ bygda/ bydelen du bor i nå? kontinuerlig numeric T1: Har du bodd hele livet i det strøket/ bygda/ bydelen du bor i nå?... B. Antall år kontinuerlig numeric T2: Hvor lenge har du alt i alt bodd i det strøket/ bygda/ bydelen du bor i nå? 203 neighb02_2 Fornøydhet med nærmiljøet diskret numeric T2: På en skala fra 0-10, hvor 0 betyr ikke fornøyd i det hele tatt og 10 betyr svært fornøyd, hvor fornøyd er du med strøket/ bygda/ bydelen du bor i nå? 204 neighb03_2 Flytteplaner diskret numeric T2: Har du planer om å flytte i løpet av de neste 3 årene? 205 neighb04_2 Avstand i flytting diskret numeric T2: Vil du i så fall flytte til et annet land, til en annen kommune eller innen samme kommune? 206 neighb05a_1 Avstand til dagligvarebutikk diskret numeric T1: Omtrent hvor langt er det fra boligen din til nærmeste:... A. dagligvarebutikk? 207 neighb05b_1 Avstand til legekontor diskret numeric T1: Omtrent hvor langt er det fra boligen din til nærmeste:... B. legekontor? 208 neighb05c_1 Avstand til offentlig transport 209 neighb06av1_1 Ville savne - naturen på stedet diskret numeric T1: Omtrent hvor langt er det fra boligen din til nærmeste:... C. offentlig transport? diskret numeric T1: Ville du savne følgende om du måtte flytte fra stedet der du bor nå:... A. naturen på stedet? 210 neighbp06av2_2 Ville savne: naturen på stedet diskret numeric T2: Ville du savne følgende om du måtte flytte fra stedet der du bor nå:... A. naturen på stedet? 211 neighb06bv1_1 Ville savne - bygninger på stedet 212 neighbp06bv2_2 Ville savne: bygninger/bebyggelse diskret numeric T1: Ville du savne følgende om du måtte flytte fra stedet der du bor nå:... B. bygninger på stedet? diskret numeric T2: Ville du savne følgende om du måtte flytte fra stedet der du bor nå:... B. bygninger på stedet? 213 neighb06cv1_1 Ville savne: boligen din diskret numeric T1: Ville du savne følgende om du måtte flytte fra stedet der du bor nå:... C. boligen?

19 214 neighbp06cv2_2 Ville savne: boligen din diskret numeric T2: Ville du savne følgende om du måtte flytte fra stedet der du bor nå:... C. boligen? 215 neighb06dv1_1 Ville savne: familie og slekt diskret numeric T1: Ville du savne følgende om du måtte flytte fra stedet der du bor nå:... D. familie og slekt på stedet? 216 neighbp06dv2_2 Ville savne: familie og slekt diskret numeric T2: Ville du savne følgende om du måtte flytte fra stedet der du bor nå:... D. familie og slekt på stedet? 217 neighb06ev1_1 Ville savne: venner eller naboer 218 neighbp06ev2_2 Ville savne: venner eller naboer 219 neighbp07a_2 Samhørighet: Jeg føler at jeg hører til på dette stedet 220 neighbp07b_2 Samhørighet: Folk her har svært ulike holdninger 221 neighbp07c_2 Samhørighet: Dette er et miljø med sterk samhold 222 neighbp07d_2 Samhørighet: Ville gripe inn mot hærverk 223 neighbp07e_2 Samhørighet: Ville si ifra hvis mindreårige drakk/ruset 224 neighbp07f_2 Samhørighet: Føler meg trygg å gå utendørs om kvelden diskret numeric T1: Ville du savne følgende om du måtte flytte fra stedet der du bor nå:... E. venner eller naboer? diskret numeric T2: Ville du savne følgende om du måtte flytte fra stedet der du bor nå:... E. venner eller naboer? diskret numeric T2: I hvilken grad synes du påstandene stemmer med stedet du bor?... A. Jeg føler at jeg hører til på dette stedet diskret numeric T2: I hvilken grad synes du påstandene stemmer med stedet du bor?... B. Folk her har svært ulike holdninger og verdier diskret numeric T2: I hvilken grad synes du påstandene stemmer med stedet du bor?... C. Dette er et miljø med sterkt samhold diskret numeric T2: I hvilken grad synes du påstandene stemmer med stedet du bor?... D. Folk her ville gripe inn hvis de så ungdom gjøre herværk diskret numeric T2: I hvilken grad synes du påstandene stemmer med stedet du bor?... E. Folk her ville gripe inn hvis de så at mindreårige drakk/ruset seg diskret numeric T2: I hvilken grad synes du påstandene stemmer med stedet du bor?... F. Jeg føler meg trygg når jeg går utendørs her i området om kvelden 225 neighbp08a_1 Naboer på hils med diskret numeric T1: Hvor mange av dine naboer:... A. er du på hils med? 226 neighbp08a_2 Naboer på hils med diskret numeric T2: Hvor mange av dine naboer:... A. er du på hils med? 227 neighbp08b_1 Naboer snakker du med når dere møtes 228 neighbp08b_2 Naboer snakker du med når dere møtes diskret numeric T1: Hvor mange av dine naboer:... B. snakker du med når dere møtes? diskret numeric T2: Hvor mange av dine naboer:... B. snakker du med når dere møtes? 229 neighbp08c_1 Naboer kan du låne ting av diskret numeric T1: Hvor mange av dine naboer:... C. kan du låne ting av? 230 neighbp08c_2 Naboer kan du låne ting av diskret numeric T2: Hvor mange av dine naboer:... C. kan du låne ting av? 231 neighbp08d_1 Naboer har nøkkel til boligen din 232 neighbp08d_2 Naboer har nøkkel til boligen din diskret numeric T1: Hvor mange av dine naboer:... D. har nøkkel til boligen din? diskret numeric T2: Hvor mange av dine naboer:... D. har nøkkel til boligen din?

20 233 neighbp08e_1 Naboer kan du be om å handle for deg 234 neighbp08e_2 Naboer kan du be om å handle for deg 235 neighbp08f_1 Naboer har du uoverensstemmelser med 236 neighbp08f_2 Naboer har du uoverensstemmelser med 237 workt01av1_1 Betrakter seg hovedsakelig som... diskret numeric T1: Hvor mange av dine naboer:... E. kan du be om å handle for deg hvis du er syk? diskret numeric T2: Hvor mange av dine naboer:... E. kan du be om å handle for deg hvis du er syk? diskret numeric T1: Hvor mange av dine naboer:... F. har du uoverensstemmelser med? diskret numeric T2: Hvor mange av dine naboer:... F. har du uoverensstemmelser med? diskret numeric T1: Betrakter du deg hovedsakelig som...? 238 workt01av2_2 Hovedaktivitet diskret numeric T2: Betrakter du deg hovedsakelig som...? 239 workt02_1 i inntektsgivende arbeid diskret numeric T1: Er du i inntektsgivende arbeid? 240 workt02_2 i inntektsgivende arbeid diskret numeric T2: Utførte du inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet siste uke? Har du inntektsgivende arbeid som du var midlertidig borte fra eller hadde fri fra den siste uken? 241 workt03_2 Grunn til midlertidig borte fra jobb 242 workt05_mth_2 Måned for sist i inntektsgivende arbeid 243 workt05_yr_1 År for sist i inntektsgivende arbeid 244 workt05_yr_2 År for sist i inntektsgivende arbeid 245 workt05_years_2 Antall år siden sist i inntektsgivende arbeid (beregnet) 246 workt06_1 Ønsker delt- eller heltidsarbeid? 247 workt06_2 Ønsker delt- eller heltidsarbeid? 248 workt08a_2 Har hatt redusert arbeidstid på grunn av omsorg for barn 249 workt08b_2 Har hatt redusert arbeidstid mer enn ett år 250 workt08c_2 Hvor lenge redusert arbeidstid diskret numeric T2: Hvorfor var du midlertidig borte fra arbeidet? diskret numeric T2: Hvilket år var du sist i inntektsgivende arbeid?... A. Måned kontinuerlig numeric T1: Hvilket år var du sist i inntektsgivende arbeid? kontinuerlig numeric T2: Hvilket år var du sist i inntektsgivende arbeid... B. År kontinuerlig numeric T2: Antall år siden sist i inntektsgivende arbeid (beregnet). diskret numeric T1: Ønsker du deg i dag deltids- eller heltidsarbeid? diskret numeric T2: Ønsker du deg i dag deltids- eller heltidsarbeid? diskret numeric T2: Har du noen gang hatt redusert arbeidstid på grunn av omsorg for barn? diskret numeric T2: Dreier dette seg om mer enn et år til sammen? kontinuerlig numeric T2: Omtrent hvor mange [måneder/ år] var det til sammen? 251 workt09_1 IOs nåværende yrke kontinuerlig numeric T1: Hva er ditt yrke i din nåværende jobb? 252 workt09_2 IOs nåværende yrke diskret numeric T2: Hva er ditt nåværende yrke? 253 workt10_mth_2 Måned for når en begynte i nåværende jobb 254 workt10_yr_2 År for når en begynte i nåværende jobb 255 workt10_years_2 Antall år siden begynte i nåværende jobb (beregnet) diskret numeric T2: Når begynte du i denne jobben?... A. Måned kontinuerlig numeric T2: Når begynte du i denne jobben?... B. År kontinuerlig numeric T2: Antall år siden begynte i nåværende jobb (beregnet)

År Mnd Item T1 T2 1 Status for 2007 status_2 2 År for intervjuet intyear_1 intyear_2 3 Måned for intervjuet intmonth_1 intmonth_2

År Mnd Item T1 T2 1 Status for 2007 status_2 2 År for intervjuet intyear_1 intyear_2 3 Måned for intervjuet intmonth_1 intmonth_2 Deltatt NorLAG og 0 Ikke deltatt Både post og telefon Bare telefon Bare post Deltatt NorLAG response_ Deltatt NorLAG response_ Item T: Beskrivelse av utvalget T 0 Deltok kun T - frafall T Deltok både T

Detaljer

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986

Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986 Norway Statistisk sentralbyrå, Oslo Undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner 1986 Study Documentation Mars 19, 2017 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Den norske studien av Livsløp, aldring og generasjon NorLAG

Den norske studien av Livsløp, aldring og generasjon NorLAG Den norske studien av Livsløp, aldring og generasjon NorLAG Konferanse Aldring Omsorg - Samfunn Oslo, 30. november 2009 Britt Slagsvold, forskningsleder NOVA NorLAG Bygge opp en bred database for å studere

Detaljer

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation

ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation ISSP 2003: Nasjonal identitet (utvalg) Study Documentation Juli 6, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juli 14, 2008 Identifisering ISSP2003!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4

Detaljer

Longitudinelle data fra NorLAG og LOGG

Longitudinelle data fra NorLAG og LOGG Longitudinelle data fra NorLAG og LOGG Ivar Lima Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Longitudinelle data om livsløp, aldring og generasjon Disposisjon Utvalg og design LOGG, NorLAG

Detaljer

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Skolevalget 1993, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 19, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

ISSP 1998: Religion (utvalg)

ISSP 1998: Religion (utvalg) Filipinene, Frankrike, Irland, Norge og USA Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen ISSP 1998: Religion (utvalg) Study

Detaljer

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Study Documentation

Detaljer

Ny stor undersøkelse om familie, arbeid og helse i Norge

Ny stor undersøkelse om familie, arbeid og helse i Norge Livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) Ny stor undersøkelse om familie, arbeid og helse i Norge Demografiske trender og sosiale forandringer endrer befolkningens sammensetning raskt. Aldersstrukturen i samfunnet

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag

Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Sør-Trøndelag Study Documentation Juni 28, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Likestilling hjemme. Tre innlegg

Likestilling hjemme. Tre innlegg Likestilling hjemme. Tre innlegg 1. Deling av husarbeid og omsorgsoppgaver for barn Ragnhild Steen Jensen, ISF, og Ivar Lima, NOVA 2. Holdninger til likestilling, Tale Hellevik, NOVA 3. Deling av husholdsoppgaver

Detaljer

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder

Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1994, Vest-Agder Study Documentation Juni 25, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009"

Øvingsdatasett basert på Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009 Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD Øvingsdatasett basert på "Undersøkelse om sosial ulikhet, 2009" Study Documentation September 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1989, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Likestilling og livskvalitet 2007. Kort om undersøkelsen

Likestilling og livskvalitet 2007. Kort om undersøkelsen Likestilling og livskvalitet 27 Øystein Gullvåg Holter (NIKK) Cathrine Egeland (AFI) Helge Svare (AFI) Kort om undersøkelsen Oppdragsgiver: Barne- og likestillingsdepartementet Ca 28 respondenter 41 %

Detaljer

Kristine Nergaard og Espen Løken. Deltid og undersysselsetting

Kristine Nergaard og Espen Løken. Deltid og undersysselsetting Kristine Nergaard og Espen Løken Deltid og undersysselsetting 1 Tema og datagrunnlag Fagforbundet har bedt Fafo om å framskaffe data om deltidsarbeid, undersysselsetting og midlertidig ansettelse innen

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Dokumentasjonsrapport

Dokumentasjonsrapport Dokumentasjonsrapport «LOGG easy-to-use» Versjon 5 (20.06.2014) ACCESS Life Course Database Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 2014 2 FORORD Infrastrukturprosjektet «ACCESS Life

Detaljer

24. oktober. Livsløp, aldring og generasjon

24. oktober. Livsløp, aldring og generasjon Versjon 11 2002 Intervjuskjema 24. oktober Livsløp, aldring og generasjon Produktnummer 7289 TYPER...2 INNLEDNING...7 ARBEID OG PENSJONERING...8 NÅVÆRENDE YRKE...9 PENSJONSALDER...11 TIDLIGERE YRKE...12

Detaljer

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation

ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation ISSP 2008: Religion (utvalg) Study Documentation Januar 29, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 21, 2015 Identifisering issp2008r Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Filbeskrivelse...5 ISSP 2008...5

Detaljer

Forutsetninger for vitalitet og livskvalitet i eldre år Resultater fra NorLAG

Forutsetninger for vitalitet og livskvalitet i eldre år Resultater fra NorLAG Forutsetninger for vitalitet og livskvalitet i eldre år Resultater fra NorLAG Skadeforebyggende forum 27. November Oslo Marijke Veenstra NOVA, HiOA Seksjon for Aldersforskning og boligstudier Antall personer

Detaljer

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation Helsevaner blant skoleelever 2005 Study Documentation Mai 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mai 18, 2008 Identifisering hbsc2005!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4 Rights

Detaljer

Dobbeltarbeidende seniorer

Dobbeltarbeidende seniorer Dobbeltarbeidende seniorer Økt levealder gjør at stadig flere har og f omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid,

Detaljer

Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten

Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten Vi vil gjerne vite mer om situasjonen til deg som skal i gang med et rehabiliteringstilbud. Målet er å gi oss økt kunnskap

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Hver fjerde ønsker å bytte jobb

Hver fjerde ønsker å bytte jobb Hver fjerde ønsker å bytte jobb Drøyt en av fire sysselsatte har planer om å bytte jobb eller starte ny virksomhet i løpet av de nærmeste tre årene. Disse planene varierer med hvor godt den enkelte trives

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Norge NSD Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 29, 2015 Identifisering nasjm2015 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2001, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2

INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2 Undersøkelse om overgang fra utdanning til arbeid Tilleggsundersøkelse i AKU 2009 Produktnummer 2090-1 Instruks Orientering og veiledning for intervjuere INNHOLD 1. ORIENTERING OM UNDERSØKELSEN...2 1.1

Detaljer

Det gode nabolag finnes mest på bygda

Det gode nabolag finnes mest på bygda Det gode nabolag finnes mest på bygda I nyttårstalen i 1995 etterlyste daværende statsminister Gro Harlem Brundtland «nabokjerringa», et symbol på et trygt nabolag der folk bryr seg om hverandre. Intervjuundersøkelser

Detaljer

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens andre ikke gjør det? Første resultater fra en OECD undersøkelse om veier til utdanning og arbeid Om undersøkelsen Spørreskjema utformet av OECD Oppdrag

Detaljer

Notater. Marit Lorentzen og Trude Lappegård. Likestilling og deling av omsorgsoppgaver for barn 2009/42. Notater

Notater. Marit Lorentzen og Trude Lappegård. Likestilling og deling av omsorgsoppgaver for barn 2009/42. Notater 2009/42 Notater Marit Lorentzen og Trude Lappegård Notater Likestilling og deling av omsorgsoppgaver for barn Forskningsavdelingen/Gruppe for demografi og levekårsforskning Innhold 1 Innledning... 2 2

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 43/2017 Tittel: Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Eldre mest fornøyd med hvordan de bor

Eldre mest fornøyd med hvordan de bor Boforhold og tilfredshet med Eldre mest fornøyd med hvordan de bor Boligens og familiens størrelse, sannsynligheten for å bo i enebolig eller å være leieboer varierer med alder og dels med hvor i landet

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut: 1 2 3 4 6

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Endres alkoholvanene i siste halvdel av

Endres alkoholvanene i siste halvdel av Endres alkoholvanene i siste halvdel av livet? Britt Slagsvold & Gøril Løset NOVA- HiOA. NSHs nasjonale konferanse om helsetjenester til eldre Oslo 25. september 2014 Hva sier data? NorLAG den norske studien

Detaljer

Forskningsinstrumentene i NorLAG

Forskningsinstrumentene i NorLAG Forskningsinstrumentene i NorLAG NorLAG1 og LOGG/ NorLAG2 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA, 2012 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

LOGG 2007 en stor undersøkelse om livsløp, generasjon og kjønn

LOGG 2007 en stor undersøkelse om livsløp, generasjon og kjønn LOGG 2007 en stor undersøkelse om livsløp, generasjon og kjønn Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) er en av de største og mest kompliserte intervjuundersøkelsene som er gjennomført i Norge.

Detaljer

XML Data Documentation for Working Conditions 1989-93, panel workers sample

XML Data Documentation for Working Conditions 1989-93, panel workers sample Norway Statistisk sentralbyrå, Oslo, SSB, Oslo Institutt for samfunnsforskning, Oslo, ISF, Oslo Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring, Bergen, LOS, Bergen XML Data Documentation

Detaljer

Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Anbefalinger for en familievennlig personalpolitikk i staten Et familievennlig

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen.

INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen. BAK.1 Hva er din nåværende ekteskapelige status? Er du 1 gift/registrert PARTNER

Detaljer

Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005

Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005 Norge TNS Gallup Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Utdrag fra undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005 Study Documentation Juni 29, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Helhetlig pensjonskartlegging HELP

Helhetlig pensjonskartlegging HELP SKJEMA Arbeidstaker: Dato: Helhetlig pensjonskartlegging HELP Versjon 2/2014 Vurderingsskjema ved yrkesavgang for personer med utviklingshemning Veiledning Med økende alder og funksjonsfall kan det være

Detaljer

Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark

Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark 2014 Kjell Hines Førsteamanuensis Finnmarksfakultetet Alta 03.07.2014 Innhold Innledning... 3 Tabellfortegnelse... 4 Kapittel

Detaljer

SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 26. august-5. september 2003

SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 26. august-5. september 2003 SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 26. august-5. september 23 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 22. september 23 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

StudData SD1-3. Skjema for personer med høgskoleutdanning. Høgskoleutdanningen din. Har ikke fullført denne utdanningen

StudData SD1-3. Skjema for personer med høgskoleutdanning. Høgskoleutdanningen din. Har ikke fullført denne utdanningen StudData SD1-3 913 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 1234567890 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL MEDLEMMER AV NHS OG NKF

SPØRRESKJEMA TIL MEDLEMMER AV NHS OG NKF VEDLEGG 2 SPØRRESKJEMA TIL MEDLEMMER AV NHS OG NKF DEL 1: BESVARES AV ALLE 1. Hvilket kjønn har du? (sett ett kryss) Mann Kvinne 2. Når er du født? (årstall) 3. Hvilken stilling har du? (sett ett kryss)

Detaljer

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007 Notat tpb, 20. juni 2007 3.1. Arbeidstid over livsløpet Denne analysen av hvordan arbeidstiden skifter over livsløpet vil i hovedsak gjøres ved å bruke tverrsnittsdata fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Detaljer

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker:

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker: Den store norske borettslagsundersøkelsen 2006 Regionale forskjeller utvalgte tall NBBL juni 2006 Veiledning: Det anbefales at man leser hoveddokumentet først. I det følgende har vi brutt ned tallene på

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer

Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet?

Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet? Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet? www.seniorpolitikk.no Det enkle svaret? Hva påvirker - det ikke fullt så enkle svaret Forskning kort oppsummert: Arbeidsplassens betydning

Detaljer

SD2 3 0 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet høgskoleutdanning

SD2 3 0 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet høgskoleutdanning SD2 3 0 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING?

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? LIKESTILLING - LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? Likestilling = å plassere likt Likestilling er utjevning av sosiale forskjeller. Det betyr ikke at en gruppe skal ha/få mer enn

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ergoterapeututdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ergoterapeututdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? Ergoterapeut ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke skriv i felt merket: Ikke slik: Eliminere slik: Ergoterapeututdanningen

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

ARBEIDSPLASS I UBALANSE?

ARBEIDSPLASS I UBALANSE? ARBEIDSPLASS I UBALANSE? Har du innflytelse over hvordan jobben skal gjøres? Blir arbeidet tilrettelagt ved sykdom? Hvem går du til for å ta opp problemer på jobben? Hvis ansatte har for liten innflytelse,

Detaljer

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Oktober 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Østfold

Valgundersøkelsen 1989, Østfold Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Østfold Study Documentation Februar 14, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Yrkesaktive 66-åringer ønsker å fortsette i arbeid når pensjonen ikke blir avkortet

Yrkesaktive 66-åringer ønsker å fortsette i arbeid når pensjonen ikke blir avkortet // Utviklingen på arbeidsmarkedet Yrkesaktive 66-åringer ønsker å fortsette i arbeid når pensjonen ikke blir avkortet AV: PER ØDEGÅRD SAMMENDRAG 1. januar 2008 ble det innført en ordning som fjerner avkorting

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Omnibus Study No. 2 1994

Omnibus Study No. 2 1994 Norway Statistics Norway, SSB Omnibus Study No. 2 1994 Study Documentation June 25, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data Services (NSD) Production Date June 27, 2013

Detaljer

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Utfordring For å kunne finansiere alderspensjon, helsetjenester og eldreomsorg,

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Boligens innflytelse på barn og unges oppvekst

Boligens innflytelse på barn og unges oppvekst En presentasjon fra NOVA Boligens innflytelse på barn og unges oppvekst Hans Christian Sandlie Husbankenkonferanse, Hotell Scandic Ørnen, Bergen, 5. april 2017 Økt oppmerksomhet omkring sosial ulikhet

Detaljer

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på studenter ved UiB Rapport for Karrieresenteret av Turid Vaage ideas2evidence rapport 7/2012 September 2012 Kort om rapporten Denne rapporten bygger på data

Detaljer

BRAIN Bipolar Research And Innovation Network

BRAIN Bipolar Research And Innovation Network Autobiographical Memory Interview-Short Form McElhiney et al. Columbia University, Norsk oversettelse: H. Schøyen og U. Kessler DEL 1: FAMILIEMEDLEM Til intervjueren: Begynn denne delen av intervjuet ved

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Til alle døgnets tider 2. Like mange i arbeid per dag Til tross for en økning i andelen sysselsatte i befolkningen, har tiden vi bruker til inntektsgivende arbeid endret seg lite fra 1980 til 2000. Dette

Detaljer

Fritidshusundersøkelse 1967/1968

Fritidshusundersøkelse 1967/1968 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 5 Fritidshusundersøkelse 1967/1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr. 5 FRITIDSHUSUNDERSØKELSE 1967/1968 Statistisk

Detaljer

Kjære student! SD3-1 014 0

Kjære student! SD3-1 014 0 SD3-1 014 0 ID-NUMMER Kjære student! StudData er en database basert på flere undersøkelser av studenter og profesjonsutøvere. Denne undersøkelsen, som heter StudData-3, retter seg mot studenter som begynte

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

SD-1, fase 2 _ våren 2003

SD-1, fase 2 _ våren 2003 SD-1, fase 2 _ våren 2003 Kjære student! Vi håper du alt har mottatt brosjyren om StudData. Mange av dere har også vært i kontakt med oss tidligere og besvart spørreskjema høsten 2000. StudData er en database

Detaljer

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland

Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 1989, Rogaland Study Documentation Februar 20, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Februar 25, 2008 Identifisering

Detaljer

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 213, under

Detaljer

Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet

Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet Jannecke Wiers-Jenssen 15-02-13 Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet Hva kan Kandidatundersøkelser fortelle oss? Samfunnsviternes fagkonferanse 2013, Trondheim Agenda Veksten i tallet på samfunnsvitere

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Stort omfang av deltidsarbeid

Stort omfang av deltidsarbeid Stort omfang av deltidsarbeid En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere. Næringen er kvinnedominert. Både blant sykepleiere og helsefagarbeidere

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

Valgundersøkelsen 2007, Nordland

Valgundersøkelsen 2007, Nordland Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Valgundersøkelsen 2007, Nordland Study Documentation Juni 22, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Juni 19, 2007 Versjon

Detaljer

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 1991, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0

Detaljer