NorLAG easy-to-use, , panel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NorLAG easy-to-use, 2002-2007, panel"

Transkript

1 Norge Statistisk sentralbyrå, SSB NorLAG easy-to-use, , panel Study Documentation Mai 11, 2012

2 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) Produksjonsdato Mai 23, 2012 Versjon Identifisering NSD1813

3 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Omfang... 4 Produsenter og sponsorer...5 Utvalg... 5 Datainnsamling...6 Tilgjengelighet...6 Rights & Disclaimer... 6 Filbeskrivelse...7 NSD Variabelgrupper...8 Alle variabler... 8 Bakgrunnsvariabler Arbeid og inntekt Husholdning Husholdningens eiendeler Bolig og boligstrøk Fødselspermisjon Pensjonering Helse Tobakkvaner Alkoholforbruk Selvfølelse IOs forhold Familie og venner Aktiviteter Holdning Oppvekst Påkjenninger Opplevelser siste år Alderdom Å få barn Konstruerte- /registervariabler Intervjutekniske variabler

4 NorLAG easy-to-use, , panel - Oversikt NorLAG easy-to-use, , panel Oversikt Type Identifisering LOGG/LAG NSD1813 Versjon Produksjonsdato: Kommentarer Originaldata fra Statistisk sentralbyrå er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-versjon. Serie Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) er en av de største og mest kompliserte intervjuundersøkelsene som er gjennomført i Norge. En viktig bakgrunn for studien er demografiske endringer som lavere barnetall og økende andel eldre. Studien gir også et vell av opplysninger av stor verdi for norsk samfunnsforskning. LOGG består av to store studier som er slått sammen, og har både en norsk og en internasjonal bakgrunn. LOGG er i utgangspunktet satt sammen av to store studier. Den ene studien er den internasjonale undersøkelsen om generasjon og likestilling, Generations and Gender Survey (GGS), som er en del av FNs forskningsprogram om generasjon og likestilling, Generations and Gender Programme (GGP), og den andre er den norske studien Livsløp, aldring og generasjon (LAG). Undersøkelsen om "Livsløp, aldring og generasjon" (LAG) er den første større undersøkelsen rundt midtlivet og eldre år i Norge. Undersøkelsen er longitudinell og personene som er med vil etter planen følges i minst 20 år framover. Sammendrag NorLAG skal gi økt kunnskap om variasjon og endring i sosial deltagelse, helse og livskvalitet i gjennom livet ved å studere atferd og overganger på fire sentrale livsområder: (1) Arbeid og pensjonering, (2) Familie og generasjon, (3) Mestring og livskvalitet, (4) Helse og omsorg. NorLAG er en longitudinell panelstudie basert på et stratifisert og tilfeldig utvalg av befolkningen i alderen år i 30 kommuner og bydeler over hele landet med oppfølging hvert femte år. Den lokale forankringen gjør det mulig å integrere individdata fra intervju og spørreskjema med data om kommunene og lokalkunnskap fra nøkkelinformanter. Det longitudinelle designet gjør det mulig å undersøke aldring og rolleoverganger som prosesser som folder seg ut over tid. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: Datatype Analyseenhet Intervjudata Individ Omfang Nøkkelord Emner Tidsperiode(r) Land Økonomi, Bolig, Sosial struktur, Familieroller, Helse, Seksuell atferd, Mental helse, Arbeid og sysselsetting, Aldersgrupper, Alderdom Arbeidsforhold/konflikter, Generell helse, Barnefødsler, familieplanlegging og abort, Familieliv og ekteskap (inkluderer sammensetning av husholdninger og generasjoner), Eldre, Barn (se også barneutvikling og oppdragelse), Fruktbarhet, Sosial stratifisering Norge - 4 -

5 NorLAG easy-to-use, , panel - Oversikt Geografisk omfang Land Univers Personer i aldersgruppen år Produsenter og sponsorer Primary Investigator(s) Andre produsenter Sponsor/ finansierende institusjon(er) Statistisk sentralbyrå, SSB Statistisk sentralbyrå/lagerstrøm, Bengt Oscar, SSB, Prosjektleder Statistisk sentralbyrå/hougen, Hanne, SSB, Prosjektleder Statistisk sentralbyrå/holmøy, Aina, SSB, Prosjektleder Statistisk sentralbyrå/wangen, Glenn Erik, SSB, Utvalgstrekking Statistisk sentralbyrå/buskoven, Nina, SSB, Intervjukontakt Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring/slagsvold, Brit, NOVA, Koordinering av studie Statistisk sentralbyrå/brunborg, Helge, SSB, Koordinering av studie Statistisk sentralbyrå/lappegård, Trude, SSB, Skjemautforming og etablering av analysefiler Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring/hansen, Thomas, NOVA, Skjemautforming Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring/koløen, Kristine, NOVA, Etablering av analysefiler Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring/lima, Ivar A., NOVA, Etablering av analysefiler Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring/veenstra, Marijke, NOVA, Etablering av analysefiler Statistisk sentralbyrå/høstmark, Maria, SSB, Planlegging og koordinering Statistisk sentralbyrå/bjørshol, Einar, SSB, Planlegging og koordinering Statistisk sentralbyrå/dommermuth, Lars, SSB, Etablering av analysefiler Statistisk sentralbyrå/fodnesbergene, Gunnar, SSB, Filetablering Statistisk sentralbyrå/nyland, Bjørn, SSB, Databehandling og filetablering Statistisk sentralbyrå/livery, Hajar, SSB, Oppfølging av intervjuere Statistisk sentralbyrå/hauge-svendsen, Britt, SSB, Oppfølging av intervjuere Statistisk sentralbyrå/sønsterudbråten, Rune, SSB, Oppfølging av intervjuere Statistisk sentralbyrå/rune Wilhelmsen, SSB, Oppfølging av intervjuere Statistisk sentralbyrå (SSB) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Norges forskningsråd (NFR) Arbeidsdepartementet (AID) Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet (BLD) Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Utvalg Utvalgsprosedyre Første runde av datainnsamlingen (NorLAG-1) ble gjort i som en kombinasjon av telefonintervju og postalt spørreskjema. Svarprosenten for intervjuet var 67% (N=5 589). Av disse besvarte 75% (N=4 169) også spørreskjemaet. Survey data er supplert med tidsserier fra registre med informasjon om familie, arbeid, inntekt m.m. som gir muligheter for retrospektive analyser av rolleoverganger og statusendringer

6 NorLAG easy-to-use, , panel - Oversikt Andre runde av datainnsamling (NorLAG-2) ble gjort i og endelig datafil forelå i oktober Den andre runden av datainnsamling inngår i samarbeidsprosjektet LOGG (Life course, Gender and Generation). I tillegg til NorLAG består LOGG av data fra den omfattende studien Generations and Gender Survey (GGS) under FNs forskningsprogram Generations and Gender Programme (GGP). Data ble også i denne runden samlet fra både telefonintervju, postalt spørreskjema og registre. Utvalget i NorLAG panel inkluderer de som har vært med i begge rundene, og ved andre runde var disse dermed i alderen år. Nettoutvalg: 7052 personer Datainnsamling Datainnsamlingsdatoer 1: start : end : start : end : start : end Tidsperiode(r) start 2002 end 2008 Type datainnsamling Datainnsamler(e) Telefonintervju/post-enquete/utvalg fra register Statistisk sentralbyrå (SSB) Tilgjengelighet Distributør(er) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Tilgangsbetingelser Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må taushetserklæring undertegnes. Sitatkrav Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner: "(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "NorLAG easy-to-use, , panel". Data er innsamlet av Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen er finansiert av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Norges forskningsråd, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Statistisk sentralbyrå, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Norges forskningsråd, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet, Helseog omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her." Rights & Disclaimer Fraskrivelse Verken Statistisk sentralbyrå,norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Norges forskningsråd, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunalog regionaldepartementet eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her. Copyright Copyright (C) 2012 Statistisk sentralbyrå - 6 -

7 NorLAG easy-to-use, , panel - Filbeskrivelse Filbeskrivelse Datasettet inneholder 1 file(r) NSD1813 # Enheter 7052 # Variable(r)

8 Variabelgrupper Datasettet inneholder 23 gruppe(r) Gruppe Alle variabler 1 ref_nr Respondentens (IO) referansenummer 2 status_2 Detaljert beskrivelse av utvalget t2 3 response_1 Deltatt på telefon og post NorLAG1 4 response_2 Deltatt på telefon og post NorLAG2 5 dod_t2 IO har dødd mellom T1 og T2 kontinuerlig numeric Respondentens (IO) referansenummer diskret numeric Detaljert beskrivelse av utvalget t2 diskret numeric Deltatt på telefon og post NorLAG1 diskret numeric Deltatt på telefon og post NorLAG2 diskret numeric IO har dødd mellom T1 og T2 6 intyear_1 Intervjuår T1 kontinuerlig numeric Intervjuår T1 7 intmonth_1 Intervjumåned T1 diskret numeric Intervjumåned T1 8 intyear_2 År for intervjuet diskret numeric År for intervjuet 9 intmonth_2 Måned for intervjuet diskret numeric Måned for intervjuet 10 gender IOs kjønn diskret numeric Kjønn 11 birthyear_1 IOs fødselsår t1 utvalg kontinuerlig numeric IOs fødselsår t1 utvalg 12 birthyear_2 IOs fødselsår kontinuerlig numeric T2: IOs fødselsår 13 age_1 IOs alder ved intervjutidspunktet T1 14 age_2 IOs alder ved intervjutidspunktet T2 15 immstat_2 Innvandrerstatus, person 1 (IO) 16 tscoder_1 Tettbygd/spredtbygd SSB standard intervjutidspunkt t1 register 17 tscoder_2 Tettbygd/spredtbygd SSB standard intervjutidspunkt t2 register 18 marstatr_1 IOs sivilstand på trekketidspunkt t1 ( ) register 19 marstatr_2 IOs sivilstand på trekktidspunkt t2 ( ) register 20 marstatyearr_2 År for siste sivilstand til trekktidspunkt register 21 centralityr_2 Sentralitet SSB standard intervjutidspunkt? register 22 county_1 IOs fylke intervjutidspunkt t1 register 23 regionr_1 7-delt landsdel intervjutidspunkt t1 register kontinuerlig numeric T1: IOs alder ved intervjutidspunktet T1 kontinuerlig numeric T2: IOs alder ved intervjutidspunktet T2 diskret numeric T2: Innvandrerstatus diskret numeric T1: Bor i tettbygd eller spredtbygd område, SSB standard, intervjutidspunkt t1. diskret numeric T2: Bor i tettbygd eller spredtbygd område, SSB standard, intervjutidspunkt t2. diskret numeric T1: IOs sivilstand på trekketidspunkt t1. diskret numeric T2: IOs sivilstand på trekktidspunkt t2. kontinuerlig numeric T2: År for siste sivilstand diskret numeric T2: Sentralitet diskret numeric T1: IOs fylke diskret numeric T1: IOs landsdel intervjutidspunkt t1-8 -

9 24 regionr_2 7-delt landsdel intervjutidspunkt t2 register 25 munsir_2 Størrelse på IOs bokommune, gruppert 26 hhrel2v1_1 Forhold til IO - pers nr 2 i husholdet 27 hhrel3v1_1 Forhold til IO - pers nr 3 i husholdet 28 hhrel4v1_1 Forhold til IO - pers nr 4 i husholdet 29 hhrel5v1_1 Forhold til IO - pers nr 5 i husholdet 30 hhrel6v1_1 Forhold til IO - pers nr 6 i husholdet 31 hhrel7v1_1 Forhold til IO - pers nr 7 i husholdet 32 hhrel8v1_1 Forhold til IO - pers nr 8 i husholdet 33 hhrel9v1_1 Forhold til IO - pers nr 9 i husholdet diskret numeric T2: IOs landsdel intervjutidspunkt t2 diskret numeric Størrelse på IOs bokommune, gruppert diskret numeric T1: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO... A. person nr 2 i husholdet diskret numeric T1: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO... B. person nr 3 i husholdet diskret numeric T1: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO... C. person nr 4 i husholdet diskret numeric T1: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO... D. person nr 5 i husholdet diskret numeric T1: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO... E. person nr 6 i husholdet diskret numeric T1: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO... F. person nr 7 i husholdet diskret numeric T1: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO... G. person nr 8 i husholdet diskret numeric T1: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO... H. person nr 9 i husholdet 34 hhgender2_1 Kjønn - pers nr 2 i husholdet diskret numeric T1: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... A. person nr 2 i husholdet 35 hhgender3_1 Kjønn - pers nr 3 i husholdet diskret numeric T1: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... B. person nr 3 i husholdet 36 hhgender4_1 Kjønn - pers nr 4 i husholdet diskret numeric T1: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... C. person nr 4 i husholdet 37 hhgender5_1 Kjønn - pers nr 5 i husholdet diskret numeric T1: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... D. person nr 5 i husholdet 38 hhgender6_1 Kjønn - pers nr 6 i husholdet diskret numeric T1: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... E. person nr 6 i husholdet 39 hhgender7_1 Kjønn - pers nr 7 i husholdet diskret numeric T1: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... F. person nr 7 i husholdet 40 hhgender8_1 Kjønn - pers nr 8 i husholdet diskret numeric T1: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... G. person nr 8 i husholdet 41 hhgender9_1 Kjønn - pers nr 9 i husholdet diskret numeric T1: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... H. person nr 9 i husholdet - 9 -

10 42 hhage2_1 Alder - person nr 2 i husholdet 43 hhage3_1 Alder - person nr 3 i husholdet 44 hhage4_1 Alder - person nr 4 i husholdet 45 hhage5_1 Alder - person nr 5 i husholdet 46 hhage6_1 Alder - person nr 6 i husholdet 47 hhage7_1 Alder - person nr 7 i husholdet 48 hhage8_1 Alder - person nr 8 i husholdet 49 hhage9_1 Alder - person nr 9 i husholdet kontinuerlig numeric T1: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... A. person nr 2 i husholdet kontinuerlig numeric T1: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... B. person nr 3 i husholdet kontinuerlig numeric T1: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... C. person nr 4 i husholdet kontinuerlig numeric T1: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... D. person nr 5 i husholdet kontinuerlig numeric T1: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... E. person nr 6 i husholdet diskret numeric T1: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... F. person nr 7 i husholdet diskret numeric T1: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... G. person nr 8 i husholdet diskret numeric T1: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... H. person nr 9 i husholdet 50 hhrel2v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... A. person nr 2 i husholdet 51 hhrel3v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... B. person nr 3 i husholdet 52 hhrel4v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... C. person nr 4 i husholdet 53 hhrel5v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... D. person nr 5 i husholdet 54 hhrel6v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... E. person nr 6 i husholdet 55 hhrel7v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... F. person nr 7 i husholdet 56 hhrel8v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... G. person nr 8 i husholdet 57 hhrel9v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... H. person nr 9 i husholdet 58 hhrel10v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... I. person nr 10 i husholdet 59 hhrel11v2_2 Familieforhold til IO diskret numeric T2: Andre medlemmer av husholdningens forhold til IO:... J. person nr 11 i husholdet

11 60 hhgender2_2 Kjønn til 2. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... A. person nr 2 i husholdet 61 hhgender3_2 Kjønn til 3. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... B. person nr 3 i husholdet 62 hhgender4_2 Kjønn til 4. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... C. person nr 4 i husholdet 63 hhgender5_2 Kjønn til 5. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... D. person nr 5 i husholdet 64 hhgender6_2 Kjønn til 6. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... E. person nr 6 i husholdet 65 hhgender7_2 Kjønn til 7. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... F. person nr 7 i husholdet 66 hhgender8_2 Kjønn til 8. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... G. person nr 8 i husholdet 67 hhgender9_2 Kjønn til 9. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... H. person nr 9 i husholdet 68 hhgender10_2 Kjønn til 10. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... I. person nr 10 i husholdet 69 hhgender11_2 Kjønn til 11. person diskret numeric T2: Kjønn til andre medlemmer i husholdningen:... J. person nr 11 i husholdet 70 hhage2_2 2. persons alder ved intervjutidspunktet 71 hhage3_2 3. persons alder ved intervjutidspunktet 72 hhage4_2 4. persons alder ved intervjutidspunktet 73 hhage5_2 5. persons alder ved intervjutidspunktet 74 hhage6_2 6. persons alder ved intervjutidspunktet 75 hhage7_2 7. persons alder ved intervjutidspunktet 76 hhage8_2 8. persons alder ved intervjutidspunktet 77 hhage9_2 9. persons alder ved intervjutidspunktet kontinuerlig numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... A. person nr 2 i husholdet kontinuerlig numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... B. person nr 3 i husholdet kontinuerlig numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... C. person nr 4 i husholdet kontinuerlig numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... D. person nr 5 i husholdet kontinuerlig numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... E. person nr 6 i husholdet kontinuerlig numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... F. person nr 7 i husholdet kontinuerlig numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... G. person nr 8 i husholdet kontinuerlig numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... H. person nr 9 i husholdet

12 78 hhage10_2 10. persons alder ved intervjutidspunktet 79 hhage11_2 11. persons alder ved intervjutidspunktet diskret numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... I. person nr 10 i husholdet diskret numeric T2: Alder på andre medlemmer i husholdningen:... J. person nr 11 i husholdet 80 hhbirthy2_2 Fødselsår til 2. person kontinuerlig numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... A. person 2 81 hhbirthy3_2 Fødselsår til 3. person kontinuerlig numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... B. person 3 82 hhbirthy4_2 Fødselsår til 4. person kontinuerlig numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... C. person 4 83 hhbirthy5_2 Fødselsår til 5. person kontinuerlig numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... D. person 5 84 hhbirthy6_2 Fødselsår til 6. person kontinuerlig numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... E. person 6 85 hhbirthy7_2 Fødselsår til 7. person kontinuerlig numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... F. person 7 86 hhbirthy8_2 Fødselsår til 8. person kontinuerlig numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... G. person 8 87 hhbirthy9_2 Fødselsår til 9. person kontinuerlig numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... H. person 9 88 hhbirthy10_2 Fødselsår til 10. person diskret numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... I. person hhbirthy11_2 Fødselsår til 11. person diskret numeric T2: Fødselsår til andre medlemmer i husholdningen:... J. person hhimmstat_2_2 Innvandrerstatus, person 2 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... A. Person 2 91 hhimmstat_3_2 Innvandrerstatus, person 3 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... B. Person 3 92 hhimmstat_4_2 Innvandrerstatus, person 4 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... C. Person 4 93 hhimmstat_5_2 Innvandrerstatus, person 5 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... D. Person 5 94 hhimmstat_6_2 Innvandrerstatus, person 6 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... E. Person 6 95 hhimmstat_7_2 Innvandrerstatus, person 7 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... F. Person 7 96 hhimmstat_8_2 Innvandrerstatus, person 8 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... G. Person 8 97 hhimmstat_9_2 Innvandrerstatus, person 9 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... H. Person 9 98 hhimmstat_10_2 Innvandrerstatus, person 10 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... I. Person hhimmstat_11_2 Innvandrerstatus, person 11 diskret numeric T2: Innvandrerstatus:... J. Person hhlive01_2_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 2. person 101 hhlive01_3_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 3. person 102 hhlive01_4_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 4. person 103 hhlive01_5_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 5. person 104 hhlive01_6_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 6. person 105 hhlive01_7_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 7. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... A. 2. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... B. 3. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... C. 4. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... D. 5. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... E. 6. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... F. 7. person

13 106 hhlive01_8_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 8. person 107 hhlive01_9_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 9. person 108 hhlive01_10_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 10. person 109 hhlive01_11_2 Bor hele eller deler av tiden i husholdet, 11. person 110 hhlive02_2_2 Hvor mye tid i husholdet, 2. person 111 hhlive02_3_2 Hvor mye tid i husholdet, 3. person 112 hhlive02_4_2 Hvor mye tid i husholdet, 4. person 113 hhlive02_5_2 Hvor mye tid i husholdet, 5. person 114 hhlive02_6_2 Hvor mye tid i husholdet, 6. person 115 hhlive02_7_2 Hvor mye tid i husholdet, 7. person 116 hhlive02_8_2 Hvor mye tid i husholdet, 8. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... G. 8. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... H. 9. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... I. 10. person diskret numeric T2: Bor [navn] hele eller deler av tiden sammen med deg?... J. 11. person diskret numeric T2: I løpet av en vanlig måned, hvor ofte bor [navn] sammen med deg?... A. 2. person diskret numeric T2: I løpet av en vanlig måned, hvor ofte bor [navn] sammen med deg?... B. 3. person diskret numeric T2: I løpet av en vanlig måned, hvor ofte bor [navn] sammen med deg?... C. 4. person diskret numeric T2: I løpet av en vanlig måned, hvor ofte bor [navn] sammen med deg?... D. 5. person diskret numeric T2: I løpet av en vanlig måned, hvor ofte bor [navn] sammen med deg?... E. 6. person diskret numeric T2: I løpet av en vanlig måned, hvor ofte bor [navn] sammen med deg?... F. 7. person diskret numeric T2: I løpet av en vanlig måned, hvor ofte bor [navn] sammen med deg?... G. 8. person 117 hhlive03_2_2 Annen bosituasjon, 2. person diskret numeric T2: Hvor bor [navn] når han/hun ikke bor sammen med deg?... A. 2. person 118 hhlive03_3_2 Annen bosituasjon, 3. person diskret numeric T2: Hvor bor [navn] når han/hun ikke bor sammen med deg?... B. 3. person 119 hhlive03_4_2 Annen bosituasjon, 4. person diskret numeric T2: Hvor bor [navn] når han/hun ikke bor sammen med deg?... C. 4. person 120 hhlive03_5_2 Annen bosituasjon, 5. person diskret numeric T2: Hvor bor [navn] når han/hun ikke bor sammen med deg?... D. 5. person 121 hhlive03_6_2 Annen bosituasjon, 6. person diskret numeric T2: Hvor bor [navn] når han/hun ikke bor sammen med deg?... E. 6. person 122 hhlive03_7_2 Annen bosituasjon, 7. person diskret numeric T2: Hvor bor [navn] når han/hun ikke bor sammen med deg?... F. 7. person 123 hhlive03_8_2 Annen bosituasjon, 8. person diskret numeric T2: Hvor bor [navn] når han/hun ikke bor sammen med deg?... G. 8. person 124 hhlive04y2_2 År flyttet på alders- og sykehjem, 2. person 125 hhlive04y3_2 År flyttet på alders- og sykehjem, 3. person 126 hhlive04y4_2 År flyttet på alders- og sykehjem, 4. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... A. År... A. 2. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... A. År... B. 3. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... A. År... C. 4. person

14 127 hhlive04y5_2 År flyttet på alders- og sykehjem, 5. person 128 hhlive04y6_2 År flyttet på alders- og sykehjem, 6. person 129 hhlive04m2_2 Måned flyttet på alders- og sykehjem, 2. person 130 hhlive04m3_2 Måned flyttet på alders- og sykehjem, 3. person 131 hhlive04m4_2 Måned flyttet på alders- og sykehjem, 4. person 132 hhlive04m5_2 Måned flyttet på alders- og sykehjem, 5. person 133 hhlive04m6_2 Måned flyttet på alders- og sykehjem, 6. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... A. År... D. 5. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... A. År... E. 6. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... B. Måned... A. 2. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... B. Måned... B. 3. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... B. Måned... C. 4. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... B. Måned... D. 5. person diskret numeric T2: Når flyttet [navn] på alders- eller sykehjem/institusjon?... B. Måned... E. 6. person 134 hhempstat2_2 Arbeidsmarkedsstatus diskret numeric T2: Nå skal jeg stille et spørsmål om arbeidssituasjon og daglige aktiviteter for voksne du bor sammen med. Betrakter vedkommende seg hovedsakelig som...?... A. 2. person 135 hhempstat3_2 Arbeidsmarkedsstatus diskret numeric T2: Nå skal jeg stille et spørsmål om arbeidssituasjon og daglige aktiviteter for voksne du bor sammen med. Betrakter vedkommende seg hovedsakelig som...?... B. 3. person 136 hhempstat4_2 Arbeidsmarkedsstatus diskret numeric T2: Nå skal jeg stille et spørsmål om arbeidssituasjon og daglige aktiviteter for voksne du bor sammen med. Betrakter vedkommende seg hovedsakelig som...?... C. 4. person 137 hhempstat5_2 Arbeidsmarkedsstatus diskret numeric T2: Nå skal jeg stille et spørsmål om arbeidssituasjon og daglige aktiviteter for voksne du bor sammen med. Betrakter vedkommende seg hovedsakelig som...?... D. 5. person 138 hhempstat6_2 Arbeidsmarkedsstatus diskret numeric T2: Nå skal jeg stille et spørsmål om arbeidssituasjon og daglige aktiviteter for voksne du bor sammen med. Betrakter vedkommende seg hovedsakelig som...?... E. 6. person 139 hhempstat7_2 Arbeidsmarkedsstatus diskret numeric T2: Nå skal jeg stille et spørsmål om arbeidssituasjon og daglige aktiviteter for voksne du bor sammen med. Betrakter vedkommende seg hovedsakelig som...?... F. 7. person 140 hhempstat8_2 Arbeidsmarkedsstatus diskret numeric T2: Nå skal jeg stille et spørsmål om arbeidssituasjon og daglige aktiviteter for voksne du bor sammen med. Betrakter vedkommende seg hovedsakelig som...?... G. 8. person

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

Helse, helseatferd og livsløp

Helse, helseatferd og livsløp Helse, helseatferd og livsløp Resultater fra LOGG og NorLag MARIJKE VEENSTRA IVAR ANDREAS LIMA SVEIN OLAV DAATLAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2009 Norsk

Detaljer

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Liv og arbeid Delrapport 2 Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Delrapport 2 Liv og arbeid

Detaljer

Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår

Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår Rapporter 29/35 Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser fra

Detaljer

Svein Blom og Kristin Henriksen (red.)

Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) 2008/5 Rapporter Reports Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning Basert på data fra European Working Conditions Survey FORORD Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen European Working Conditions Survey (EWCS), som utføres

Detaljer

Frivillig deltid kun et spørsmål om tid?

Frivillig deltid kun et spørsmål om tid? AFI-rapport 4/2014 Cathrine Egeland og Ida Drange Frivillig deltid kun et spørsmål om tid? Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:4 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S

Detaljer

Hanne Marit Teigum. Samordnet levekårsundersøkelse 1996 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 96/63 1Notater 1996

Hanne Marit Teigum. Samordnet levekårsundersøkelse 1996 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 96/63 1Notater 1996 96/63 1Notater 1996 Hanne Marit Teigum Samordnet levekårsundersøkelse 1996 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Samordnet

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Likestilling og livskvalitet 2007

Likestilling og livskvalitet 2007 Likestilling og livskvalitet 2007 av Øystein Gullvåg Holter, NIKK Helge Svare, AFI Cathrine Egeland, AFI AFI-rapport 1 / 2008 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S REPORT

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1

Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1 Forord Denne rapporten er den første i en rekke av artikler og rapporter som publiseres fra et større SINTEF prosjekt om hjelpepleiere ansatt i norske kommuner. Målet med vår forskning innenfor dette området

Detaljer

Notater. Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik. Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport

Notater. Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik. Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport 2007/47 Notater 2007 Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag ISBN 978-82-78-94344-1 ISSN 0808-5013 Per Erik Solem 5/2010 Rapport nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Eldres posisjon

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

«Aktiv på dagtid» i Oslo

«Aktiv på dagtid» i Oslo «Aktiv på dagtid» i Oslo En undersøkelse av deltakernes erfaringer ÅSE STRANDBU ØRNULF SEIPPEL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2011 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Bolig og levekår i Norge 2007

Bolig og levekår i Norge 2007 Bolig og levekår i Norge 2007 En artikkelsamling HANS CHRISTIAN SANDLIE (RED) Rapport nr 2/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Bolig og levekår i Norge 2007 En artikkelsamling

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Hvor travelt er det på jobben?

Hvor travelt er det på jobben? Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Fafo-notat 2012:14 Fafo

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Flytting i nytt land. Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet 13/2008. Kirsten Danielsen Lars Gulbrandsen

Flytting i nytt land. Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet 13/2008. Kirsten Danielsen Lars Gulbrandsen Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet Kirsten Danielsen Lars Gulbrandsen ISBN 978-82-7894-289-5 ISSN 0808-5013 13/2008 Rapport nr 13/08 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Eldres boligkarriere og formuesforvaltning

Eldres boligkarriere og formuesforvaltning Rolf Barlindhaug Eldres boligkarriere og formuesforvaltning 350 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 350 Rolf Barlindhaug Eldres boligkarriere og formuesforvaltning Emneord: Eldre, flytting, boligkonsum,

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer