Virksomhetsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2009 2010"

Transkript

1 NORDRE KVAM BARNEHAGE Virksomhetsplan Barna skal føle seg verdifulle og lykkes i sin omgang med andre. Adr.: Slalåmsvingen 14, 7724 Steinkjer. Tlf: Enhetsleder: Anne Stuevold. E-post: Hj.sid:http://www.steinkjer.kommune.no/nordre kvam barnehage

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning. s RAMMEFAKTORER. 1.1 Barnehagen og barna. 1.2 Ansatte. 1.3 Samarbeidsutvalg 1.4 Økonomi. s. 4 s. 4 s. 4 s. 5 s BARNEHAGENS PEDAGOGISKE FORANKRING. 2.1 Barnehageloven, Stortingsmelding og Rammeplan for barnehager. 2.2 Kommuneplan og Kommunedelplan. 2.3 Nordre Kvam barnehages målsetting. s. 5 s. 5 s. 6 s EVALUERING OG NYE UTFORDRINGER FREMOVER. 3.1 Evaluering av barnehageåret Resultat av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. 3.3 Utfordringer videre. s. 7 s. 7 s. 8 s NORDRE KVAM BARNEHAGE Blåsia. 4.2 Rødsia. 4.3 Kompetanseheving. 4.4 Evaluering. 4.5 Overgang barnehage skole. s.10 s.10 s.12 s.14 s.14 s FELLES FOKUSOMRÅDER KOMMUNALE BARNEHAGER. s AKTIVITETSPLAN s.18. 2

3 INNLEDNING Virksomhetsplan er vår egen plan for bare dette året. Den bygger på tidligere års planer, men er stadig i utvikling, basert på evaluering fra sist år og på grunnlag av den barnegruppa vi til enhver tid har. Planen fungerer godt som redskap for videre planlegging, og gjennom året utarbeider vi i tillegg mer detaljerte periode- og ukeplaner. Dette både for vår egen gjennomføring, og for å synliggjøre, reflektere og dokumentere bedre. Barna kan i større grad være med å prege innholdet når vi er nærmere i tid det som skal skje, og det kan være lettere for foreldre å komme med innspill underveis i året. Denne planen sier mye om hvor vi som arbeider her skal ha fokus hele tiden. Periode- og ukeplaner er mer detaljerte på mål, innhold og aktiviteter for barna for en tidsavgrenset periode. De kommunale felles fokusområder s. 15 i planen har vi jobbet mye med tidligere, og de ligger som et direktiv for de holdninger og handlinger vi skal utøve hele tiden. Ny Kommunedelplan barnehage kommer i løpet av høsten, og det kan føre til at noen fokusområder går ut, og at nye kommer til. 3

4 1. RAMMEFAKTORER 1.1 Barnehagen og barna Nordre Kvam barnehage er en to-avdelings kommunal barnehage. Den var ferdig november 1991 og er tegnet av arkitekt Rolf Lyngstad. Avdelingene: Rødsia gir fra i høst tilbud til 14 barn (1 3 år) fordelt på 12 plasser. 8 av barna var nye i høst. Her går det 6 jenter og 8 gutter. Fordelinga er slik: Kvitgruppa (barn født 2008): Johanne, Thor Even og Ida-Kristin Gulgruppa (barn født 2007): Marianne, Brage, Nicolai, Jørgen, Elise og Lucas Alexander. Lillagruppa (barn født 2006): Ole Einar, Nora, Lars, Johan og Emma. Blåsia gir tilbud til 24 barn (3-5 år) fordelt på 21,7 plass. 10 av barna kom over fra Rødsia, og det er ingen helt nye barn på Blåsia i år. Her går det 10 jenter og 14 gutter. Barna er fordelt slik: Lillagruppa (barn født 2006): Viktor, Rakel og Ida Elisabeth. Oransjegruppa (barn født 2005): Johannes, Andreas, Lotte, Oliver, Waldemar, Stian, Vetle, Sander, Kaja, Mari, Astri, Ruben og Ane Olea. Grønngruppa (barn født 2004): Trygve, Stian, Madine, Sandra, Oskar, Sigurd, Hanna og Magnus. 1.2 Ansatte. 4

5 Dette året har vi følgende bemanning: Navn Stilling Anne Stuevold Enhetsleder/styrer Karin Brandtzæg Pedagogisk leder og stedfortreder for Anne Eli Toldnes Assistent Kristin Bragstad Assistent Tone A. Madsen Assistent Elena Lilleløkken Praksisplass Ann E. Kjøraas Pedagogisk leder Solvor L. Lillemark Assistent Hanne Vennes Assistent Eli Hovd Assistent Mali Ødegaard Sørlie Lærling Liv Kvaløsæther Svein Tangen Vikarer Hilde Sakshaug Morten Vannebo Renholder Vaktmester Stillingsprosent 100 derav 60 til administrasjon 100 Avdeling 40 % tom febr tom juli 2010 Rød Rød Rød Rød Blå Blå Blå Blå Blå Rød Ca 30 Vi prøver etter beste evne å tilknytte oss faste vikarer, som blir godt kjent på begge avdelingene. Det faste personalet skal også være så kjent på begge avdelinger at de kan brukes der det trengs mest. Vi har god erfaring med å ta imot elever, studenter og andre på arbeidspraksis og det vil vi på forespørsel stille oss positiv til i år også. 1.3 Samarbeidsutvalg. Barnehagens samarbeidsutvalg for : 2 representanter fra foreldrerådet: Nina Bratberg og Elisabeth Knudsen. Vara: Hanne Strøm og Håvard Finanger. 2 ansatte representanter: Karin Brandtzæg og Hanne Kari Vennes. Vara: Ann E. Kjøraas og Eli Toldnes. 1 kommunal representant: Mimmi Moe. Vara: Bill Simonsen. 1.4 Økonomi. Det er stram økonomistyring, og det blir levert månedlige budsjettavviksanalyser. Vi har et såkalt Rammebudsjett, - med frihet il å justere mellom de ulike postene. De ordinære driftspostene er små og sårbare, så her er det lite å hente på endringer. Spenningsmomentet hvert år ligger på sykefraværet. År med lite sykdom/bruk av vikarer kan gi oss en liten reserve for å fylle på driftspostene, og motsatt med år med mye fravær. Inneværende år har vi hatt en stor økning på langtidssykemeldinger. Vi har hatt en fornuftig vikarbruk kombinert med at vi i perioder har hatt litt for dårlig tilgang på vikarer. Det kan gjøre sitt til at vi i år vil ha litt ekstra å rutte med på slutten av året. 2. BARNEHAGENS PEDAGOGISKE FORANKRING. Vi har mange ting å forholde oss til når vi skal planlegge mål og innhold for et år i barnehagen, - både nasjonale, lokale og egne forutsetninger må legges til grunn. Her er de vi anser som de viktigste: 5

6 2.1 Barnehageloven, Stortingsmelding nr 41.( Kvalitet i barnehagen.) og Rammeplan for barnehagen. Barnehageloven. 1 Formål fra 5. desember Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Stortingsmelding nr 41 om kvalitet i barnehagen. Regjeringen har 3 hovedmål for kvalitetsarbeidet i barnehagene: Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Styrke barnehagen som læringsarena. Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap. Forskrift om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra aug Rammeplan gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Målet er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Rammeplanen fastslår at barnehagens læringsmiljø skal omfatte: Omsorg, lek og læring Sosial og språklig kompetanse 7 fagområder: 1. Kommunikasjon, språk og tekst. 2. Kropp, bevegelse og helse. 3. Kunst, kultur og kreativitet. 4. Natur, miljø og teknikk. 5. Etikk, religion og filosofi. 6. Nærmiljø og samfunn. 7. Antall, rom og form. 2.2 Kommuneplan og Kommunedelplan. Kommuneplan. (Med forbehold om at forslaget godkjennes) Forslag til Kommuneplan for Steinkjer er på høring i disse dager og har følgende overordnet mål: 6

7 Steinkjer en attraktiv og utviklingsorientert kommune i Nord-Trøndelag. Planen legger opp til 3 gjennomgående tema som skal være førende for alt arbeid i kommunen, og dette legges som grunn for de ulike tema: Forebygging: Steinkjer kommune skal være et godt, trygt og stimulerende sted og vokse opp i og leve i. Kommunens innsats overfor barn og unge skal være basert på helhetlig tenkning, med sterkt fokus på familiens situasjon og behov, og med godt koordinerte tiltakskjeder og forebyggende tiltak for de som trenger det. Forebygging skal være gjennomgående i tjenester rettet mot mennesker og mot fysisk miljø. Miljø: Steinkjer kommune skal arbeide for lokal oppfølging av nasjonale miljømål, og for at Steinkjer utvikles til et bærekraftig lokalsamfunn. Mangfold og toleranse: Steinkjer kommune skal i størst mulig grad fremstå som en kommune hvor mangfold anses som positivt og være en tolerant arbeidsgiver og tjenesteyter. Mangfold og toleranse inkluderes i kommunens slagord Åpen, lys og glad. Steinkjer kommune definerer mangfold og toleranse i vid forstand og omfatter etnisitet, kultur, kjønn, alder og funksjonshemming. Alle innbyggerne skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling. Kommunedelplan barnehage Planen er under utarbeiding og blir ferdigbehandlet i høst. Planen skal omhandle følgende områder: Full barnehagedekning. Finansiering av barnehagene. Kvalitet i barnehagen. Tidlig innsats i barnehagen. Effektiv organisering og struktur. 2.3 Nordre Kvam barnehage: Vår visjon skal være vår ledetråd gjennom alt arbeidet vi gjør og den lyder slik: Barna skal føle seg verdifulle og lykkes i sin omgang med andre. Vår hovedmålsetting for arbeidet med barna/ på barnehagen dette året: Omsorg, leik og læring skal være begreper som går hånd i hånd og det i et miljø som skal være preget av mye humor og glede. Enkeltbarnas selvbilde og selvtillit skal styrkes gjennom å fokusere på barnas sterke sider. Utvikle barnas språk og sosiale kompetanse gjennom bla og legge til rette for mye leik og aktiviteter som krever bruk av språket. Vi skal prioritere mye uteliv/turer. Barna skal få allsidige opplevelser, erfaringer og utfordringer ut fra sitt ståsted og i tråd med Rammeplanens føringer. Vi skal være gode på å se barna/familiene som trenger litt ekstra hjelp tidlig, og ta i bruk nye metoder i dette arbeidet.(jmf prosjekt Tidlig innsats i barnehagen ). 7

8 3. EVALUERING OG NYE UTFORDRINGER. 3.1 Evaluering av barnehageåret 2008/2009. Vi har valgt å gå i dybden på de områdene som vi så på som utfordringer i virksomhetsplanen fra 2007/2008. Rammeplan/allsidighet/medvirkning/dokumentasjon. Rammeplanen omhandler mye, og det kan periodevis føles overveldende med tanke på alt vi skal arbeide med. Vi har i løpet av fjoråret funnet vår egen visjon og tydeliggjort våre egne satsingsområder, og det ryddet litt i hodene på alle. Når det gjelder medvirkning er vi blitt mye mer bevisst og blitt tydeligere på hva vi mener med begrepet. Dokumentasjonsarbeidet er bedre, men har enda mye å arbeide med når det gjelder pedagogisk dokumentasjon. Kriterier. Vi arbeidet oss gjennom kriteriene på nytt og fikk en ny bevissthet om hva vi vil med de ulike aktivitetene. Kriteriene ble gjennomgått på foreldremøte, slik at foreldrene lettere kan se vår hverdag og få forståelse for de valgene vi gjør. Ny praksis er at nye vikarer/ansatte som kommer til vår barnehage skal få utdelt kriteriene med en gang, slik at de fort får satt seg inn i hvordan vi gjør ting og hvorfor. IKT. Bruk av IKT med barna. Sette opp mål for hva vi ønsker med dette arbeidet. Har vært for tilfeldig til nå. Foreldregruppa fra i fjor har tydelig gitt utrykk for at de ikke ønsker et for sterkt fokus på dette, så vi må finne et nivå som er akseptabelt for alle parter. Vi har blitt bedre, men er ennå ikke tydelig nok i dette arbeidet. Smøremåltid. Vi startet med smøremåltid for alle barna i fjor høst, og fant fort ut at smøremåltid for de alle yngste ikke fungerte optimalt. Det ble til at de voksne smurte ferdig mat til de minste før måltidet startet, og dette ble tidkrevende i en ellers hektisk tid på dagen. Ordningen ble evaluert til jul, men vi hadde lyst til å prøve lengre og ville vente til våren med å bestemme oss. Da kom vi frem til at smøremåltid fungerer utmerket for aldersgruppen 3 år og oppover, men for de to yngste kullene vil det være meste hensiktsmessig med matpakke hjemmefra. Dette ble tatt opp i samarbeidsutvalget, og vi fikk gehør for å endre praksis for de to yngste kullene. Det ble iverksatt 1. aug Hjemmeside. Vi skal ha ei aktiv hjemmeside der 14.dagers- og periodeplaner, samt møtereferat legges ut fortløpende. Likedan skal vi ha rutiner for å legge ut nyheter jevnlig. Anne/Betta setter av litt tid annenhver mandag til dette arbeidet, og vi vil sterkere grad inkludere resten av personalet. Fysisk miljø ute og inne. Uteområdet er det dessverre blitt gjort lite på det siste året i og med at vi mangler godkjent underlag under lekeapparatene våre. Dette må vi ta med oss inn i inneværende år. Når det gjelder fysisk miljø inne har vi søkt midler for å bedre solskjerming og støy, men har ikke fått noe respons på det. Vi har lagt inn en kollektiv skjerping når det gjelder orden på huset, og vi driver smått om senn på med å male barnehagen innvendig. Utvendig er den så godt som ferdigmalet. Opptak og organisering. Antall barn som slutter, og antall og alder på nye søkere endres fra år til år, så dette blir ei konstant utfordring. Vi har jo pr. dd utvidede grupper på begge avdelingene. Blåsia fikk fylt opp alle sine plasser med overføring fra Rødsia, mens Rødsia fikk en oppstart med 8 nye barn dette året. Det vil nok i løpet av året både komme spørsmål om endringer for barn som allerede går her, og nye søknader. Det kan oppleves som et press å skulle ta inn alle, men vi er bevisst på å ikke miste fokus på kvalitet og derfor vil nok noen få nei på sine søknader. Ferieavvikling. Det er utfordrende å gjennomføre all ferien for personalet uten ferievikarer. Personalet skal ta ut 5 ukers ferie, mens barna bare skal ha 4 uker inkl. 8

9 planleggingsdagene. Vi har heldigvis fortsatt samarbeidet med Søndre Egge og Vårtun barnehage på sommeren, og det letter ferieavviklingen en god del. 3.2 Resultat av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Vi gjennomførte ny medarbeiderundersøkelse våren 2009, og vi oppnådde igjen en svært god score. Vi lå godt over både landsgjennomsnittet og over gjennomsnittet for de kommunale barnehagene i Steinkjer. Det er vi selvsagt svært godt fornøyd med, og resultatet var på nivå med de to forrige undersøkelsene. Det er likevel ting og arbeide med og de to områdene som fikk lavest score denne gangen var: 1. Det fysiske miljøet der slitte lokaler, dårlig solskjerming og dårlig støydemping var årsaken personalet oppga som grunn til litt lavere score her. 2. Organisering av arbeidet. Her var forholdet til tid utfordringen. Personalet føler at mangel på tid gjør at de ikke føler at de utfører en så god jobb som de skulle ønske at de kunne gjøre. Brukerundersøkelse ble gjennomført våren 2008, og det skal gjennomføres ny undersøkelse våren Resultatet fra forrige undersøkelse resulterte i servering av mat i barnehagen, og med litt justeringer har vi kommet frem til en ordning som vi synes fungerer for alle. 3.3 Utfordringer videre 2009/2010. Pedagogisk arbeid. Hovedutfordring dette året er å jobbe med visjon og hovedmålsettinger på en sånn måte at de er med oss i alt pedagogisk arbeid vi foretar oss hver dag. Det skal sitte i ryggmargen på alle ansatte. Nærmiljøet. Bli enda bedre på å ta i bruk nærmiljøet og dets muligheter til leik, turer og aktiviteter. Pedagogisk dokumentasjon. Bedre på etterarbeid med barna når vi dokumenterer det vi har gjort. Fysisk miljø inne. Vi må få på plass støydemping på Blåsia og solskjerming på Rødsia i løpet av dette barnehageåret. Uteleikeplass. Husker, avskjerming og fallunderlag skal på plass til neste vår. Kriterier. Begge avdelinger ønsker å fortsette arbeidet med utvikling av nye og revurdering av gamle kvalitetskriterier. Uteleik, inneleik, avskjed og Fargegrupper står for tur. Tidlig innsats i barnehagen. Her vil vi prøve ut nye metoder for å evt. kunne avdekke barn/og familier som trenger hjelp tidligere, og sammen med våre samarbeidspartnere finne gode tiltak i hvert enkelt tilfelle. 9

10 Ikt Blåsia ønsker i større grad å ta med barna på bruk av digitale verktøy Bli kjent med prosessen ved bruk av digitale kamera, - ta bilde, redigere, skrive ut og lagre på pc. De vil bruke mer internett sammen med barna for å søke etter aktuell informasjon/fakta. IA og forebyggende sykefravær. Bestandig en utfordring! 4. NORDRE KVAM BARNEHAGE Vi mener at en god barnehage er en barnehage som tilbyr varierte opplevelser og erfaringer. Dette skaffer barna seg selv gjennom leik og aktivitet og gjennom samspillet med andre barn og voksne. Dagen vår består både ute og inne - av fri leik, tilrettelagt aktivitet og rutinesituasjoner. Fargegrupper (se s. 4) er betegnelsen på aldersdelte grupper som vi benytter under delingen av inne/utegrupper, måltid, turer og samlinger. Selv om vi benytter denne måten å dele på er vi oppmerksomme på vennskap på tvers av disse gruppene. Vi har følgende begrunnelse for å dele slik: Barna skal få oppleve en sosial tilhørighet med barn på samme alder. Barna skal få utfordringer og opplevelser innen fag og kultur tilpasset sin alder/modning. Barna skal få mulighet til å fordype seg i områder de selv viser interesse for. (Fargegruppesamling) 10

11 Fargegruppesamlingene på begge avdelingene vil i år ta i bruk kjente norske forfatteres diktning som utgangspunkt for arbeid med tradisjoner, språk og sosial kompetanse. 4.1 Blåsia Barnegruppa på Blåsia dette året preges av barn som er glade i rolleleik, bil/tog (kjøretøy), bygging/konstruering og aktiviteter tilrettelagt av voksne. Barna leiker godt sammen, og de kan leike i forholdsvis store grupper over tid. Dette speiler hverdagen vår, men i tillegg skal selvfølgelig barna få opplevelser og erfaringer innenfor fagområdene i Rammeplanen. Smøremåltidet er fremdeles en viktig del av dagen og vi prioriterer både tid og voksenressurser på dette. Vi ønsker å ha fokus på trivsel og det å bruke måltidet som en læringsarena. Som utgangspunkt for videre arbeid dette året legger vi dette til grunn: Frileik/tilrettelagt aktivitet. Fortsette med gruppedeling for å skape mest mulig ro og minst mulig støy, slik at vi får gode betingelser for frileiken. Sørge for at alle har et godt utvalg av tigjengelige leikekamerater på inne/ute gruppene. Etablere en ny og større dukkekrok på eget rom, - det gamle tur-rommet. Spre leiker/aktiviteter/voksne på de ulike rommene. Ikke ha for mange leiker tilgjengelig, men heller bytte ut i løpet av året. Stadig fokus på møblering, og kontinuerlig vurdering mht hensiktsmessighet og barnas behov i leiken. Voksne som igangsettere og inspirasjonsgivere til allsidig leik og aktiviteter (tilrettelegge, videreutvikle, gi respons, tilføre rekvisitter). Voksne som møter barnas initiativ med et positivt og engasjert utgangspunkt. Vi skal se muligheter før begrensninger! Utarbeide gode system og rutiner for å holde orden og oversikt i leiker og spill. Hjelpe barna til å få leike uforstyrret, samtidig som vi skal ha oversikt og kunnskap om leiken. Undersøke mulighet for å låne gymsal i løpet av året. Uteleik/uteliv Sørge for en dagsrytme med mye tid til uteleik. Så langt det lar seg gjøre; - alle skal på en tur i løpet av uka. Legge til rette for allsidige fysiske aktiviteter som regelleiker, balleiker, hinderløyper, tauhopping, paradis, sykling, ski, aking, turer, osv. Bruke nærmiljøet til spontane aktiviteter i små grupper. Stor grad av barns medvirkning i valg av turmål, og i uteleiken generelt. Fokus på bruk av sansene våre gjennom de 4 årstidene (lukte, høre, se, smake, føle). Fortsette med bruk av digitalt kamera ute, men i større grad å la barna slippe til som fotografer. Søke/formidle kunnskap om det vi undrer oss over i naturen. Deltagende voksne som motiverer og er pådrivere. Samarbeide om å holde orden i uteboden, og ta vare på uteleikene våre. Kjenne på egne behov mht varme og kulde, men: Hensiktsmessige klær er de voksnes ansvar!!! Språk. Lesestund for alle barna hver dag før mat. Tid til å samtale om bilder og handling. Redusere tilgjengelige bøker. Bevisste utvalg tilknyttet tema, årstid, etc. 11

12 Bruk av bøker/lesing/lydbøker for å gi barna hvile i løpet av dagen. Bruk av rim, regler og sang og kjenne på rytmen i språket. Gjeninnføre ukas sang/rim/dikt. Lære nye! Fokus på å øke ordforrådet i forbindelse med alle daglige situasjoner. Bokstaver, tall og skrift tilgjengelig og synlig på avdelinga. Kjenne igjen bokstaven og navnebildet sitt.(grønngruppa: Skrive navnet sitt.) Tid og ro til samtale. Oppmuntre til bruk av språket som verktøy for konfliktløsning. Bilder og skrift på dokumentasjonstavla, - som utgangspunkt for refleksjon og samtale. Dokumentere det vi holder på med- bruke kjøkkenveggen. Støtte og veilede barnas initiativ til å lese, skrive, telle og sortere. Bruke fargegruppene til språkstimulerende aktiviteter. Tekstskaping. Skrivedans med Grønngruppa. Kartlegge barnas språkutvikling ved hjelp av TRAS. Sosial kompetanse. Gi barna mulighet til å utvike og etablere vennskap i eget tempo. Alle barna skal ha en opplevelse av at de har flere venner. En hverdag som gir allsidige følelsesmessige erfaringer, hvor det er lov å bli lei seg, glad, sint, fornærma, trist, osv. Få hjelp til å løse konflikter, men oppfordres til å finne løsninger selv. Øve på å vente på tur. Barna oppfordres til å hjelpe hverandre. Oppleve at vi er ulike individer med ulike behov, og øve oss på å unne andre noe. Måltidet er en viktig arena for utvikling av sosial kompetanse. Vi oppfordres til å sende hverandre, la andre slippe til i samtale, vente på tur, vise vanlig bordskikk. Oppfordres til å vise hverandre omsorg, og ta andres perspektiv. Øve på å utsette egne behov til fordel for andres. Positiv respons på positiv atferd! Alle skal oppleve å få positiv tilbakemelding/bli sett i løpet av dagen. Vise respekt for hverandre barn-barn, barn-voksen, voksen-barn. Voksne som anerkjenner barnas opplevelser, uttrykk og følelser. Oppfordre til å undre seg og stille spørsmål. Mye humor og humør i hverdagen. Voksne som gode modeller. Fargegrupper. GRØNN Uke Andrè Bjerke. Uke Alf Prøysen. Uke 1 8. Torbjørn Egner. LILLA Eli og Norlaug Irene. Hanne og Norlaug Irene Eli og Norlaug Irene ORANGE Betta, Mali og Solvor. Eli, Solvor og Mali Hanne Hanne og Betta Solvor og Mali Betta 12

13 Uke Inger Hagerup. Uke mai og Sommerfest. Betta og Norlaug Irene Betta og Norlaug Irene Hanne, Eli og Mali Solvor Eli, Solvor og Mali Hanne 4.2 Rødsia Barnegruppa på Rødsia består i år av 14 barn, der 8 av dem begynte i høst. Vi har glade tillitsfulle barn som har begynt å bli kjent og trygg på avdelinga. Utfordringen i år blir å legge til rette for aktivitet og lek for både ett, to og treåringen. Det er et stort spenn i utviklingen, og mange ulike behov som skal dekkes. For å få ei god småbarnsavdeling er det viktig med helhetlig læring. Vi bruker alle situasjoner i løpet av dagen til læring. Hver enkelt skal lære alene og i samhandling med andre. Det er ikke spesielt en aktivitet / ei samling som er viktig. Vi finner fagområdene i Rammeplanen i hele vår hverdag. (Velkomsten, måltidene, uteliv, stellesituasjonene, sangen, bevegelsene, ordene, lydene, uttrykkene, luktene mv.) For barna i denne alderen gjør hver opplevelse inntrykk, og de er svært avhengige av oss voksne som ankerfeste, veiviser og normgiver. Små barn er forskjellige og det blir viktig å anerkjenne forskjellene og bygge på dem i arbeidet. Barnehagen har valgt følgende satsingsområder vi mener er viktige i dette arbeidet: Frileik. Være her og nå sammen med barna. (Har vi planlagt en aktivitet kan den velges bort mot en god frileik). Være bevisst på åpne og lukkede dører. Dele i små grupper, og bruke flere rom. Bevisst utvalg og mengde leiker. Være aktive voksne som gir inspirasjon og hjelp/støtte i leiken. Voksne som er anerkjennende og ser barna med det gode blikk. Gi opplevelser og erfaringer for å utvide grunnlaget for god og allsidig leik. Uteliv. For de yngste barna er leikeplassen på barnehagen både stor, utfordrende og spennende. Vi vil i tillegg benytte oss av områder rundt barnehagen. Alle skal være ute å leike hver dag. Vi skal tilpasse sovetider og tid for uteleik slik at det blir best for hvert enkelt barn Bruke nærområdene Vi har mulighet til å avgrense uteområdet i travle perioder. Lillagruppa vil hver fredag ha fast turdag sammen med Lillagruppa på Rødsia. 13

14 Språk. Se, lese og peke i bøker. Bevisste valg av - og bruk av bøker. Benevne i alle situasjoner i løpet av dagen. Bevisst bruk av sanger, rim og regler. TRAS skjema fra fylte 2 år. Bruke navnet på plassene med store bokstaver. Bruk av bokstaver på avd. Bruk av flanellograf. Sosial kompetanse Gi barna felles opplevelser med ulike aktiviteter som leik, måltid, påkledning La barna få erfaring i å vente på tur og dele på voksne. La barna få trene på å hjelpe til, og hjelpe hverandre. Gi barna mulighet til å etablere vennskap. Tydelige voksne, og voksne som også lar barna selv trene på å løse konflikter. Dele på- å låne bort- få tilbake Se at vi er forskjellige Rutinesituasjoner. Det viktigste virkemidlene vi har på ei småbarnsavdeling er å få pedagogikken inn i rutinesituasjonene. Hverdagen med rutinesituasjonene er innholdet vårt! Her og nå fokus som ikke kan planlegges. God kvalitet på samspill barn barn og barn voksen. Tilstrebe ro og god tid. Benevne det vi gjør. Vær tydelig. Fysisk handling kan være riktigere enn mange ord. Fokus på humor og glede på barnas nivå. Fargegrupper. Vi deler barna inn i fargegrupper. Barn født 2006 er Lilla gruppe, Barn født 2007 er Gul gruppe og Barn født 2008 er Kvit gruppe. Lilla gruppa vil samarbeide med Lillagruppa på Blåsia. Kvit og Gul gruppe vil for det meste fungere sammen. Fargegruppene vil bl.a. bli brukt i forbindelse med aktiviteter rundt tradisjoner og fester vi har i barnehagen. Begrepet Fargegruppesamling vil bli benyttet når vi har tilrettelagt, voksenstyrt aktivitet med ei gruppe. Vi personalet skal inspirere og utfordre til nye aktiviteter, men gjentagelse er viktig. For de yngste barna er det dette som gir glede, mening og trygghet. Periode Tema Lilla Gul Arbeid med husene, Samling fredag lik meg selv og familien uke og onsdag ulik Rim og regler av uke. Tid? Andre Bjerke. Ansvar: Karin Ansvar: Eli og Kristin 14

15 Jul Alf Prøysen. Sanger, Ansvar: Alle historier. Thorbjørn Egner. Sanger, historier. Ansvar: Eli Ansvar: Kristin og Karin Inger Hagerup Ansvar: Kristin Ansvar: Karin og Eli 4.3. Kompetanseheving. Når det gjelder kompetanseheving utarbeider kommunen en felles plan for barnehagene, samt at vi har våre egne prioriteringer i tillegg. For dette året gjelder: Språk. Hele tiden holde oss oppdatert på dette området. Overgang barnehage skole. Prosjekt med nabobarnehager og skole (Pkt. 4.5). Barns medvirkning. Fortsette arbeidet som er påbegynt internt/eksternt. TIB tidlig innsats i barnehagen. Nytt kommunalt satsingsområde. De minste barna i barnehagen. Aktuelle kurs jmf. fagområdene i Rammeplan. Vi vil arbeide med disse områdene på planleggingsdager, interne/eksterne møter og kurs. Det viktigste er likevel å omsette teori til praksis, og samarbeide og reflektere over hvordan vi gjør ny (og gammel) lærdom om til vår praksis. 4.4 Evaluering. Vi har gode erfaringer med måten vi har drevet evalueringsarbeidet på tidligere og fortsetter likedan: Hver mandag, på leder- og avdelingsmøte, vurdere forrige ukes arbeid. Etter hver periode med periodeplaner og planer for fargegruppene, ha en nøye gjennomgang for å se om vi velger riktig innhold/aktivitet/fokus for å nå våre mål. Arbeide målrettet med enkeltbarn. Samarbeide innad på barnehagen, med foreldre og evt. hjelpeapparat underveis for å se om vi benytter hensiktsmessige arbeidsformer. Vurdere oss selv på individ og gruppenivå i personalgruppa: o Hva er jeg/vi gode på? o Hva kan jeg/vi bli bedre på og hvordan? Være imøtekommende og ta på alvor tilbakemeldinger fra barn og foreldre. 4.5 Overgang barnehage-skole. Vi deltar sammen med nærbarnehagene Vårtun, Søndre Egge, Hyggekroken og Vikingen, samt Egge barneskole i et prosjekt som omfatter overgangen mellom barnehage og skole Vi har til nå i prosjektet fått nedsatt et detaljert årshjul på hvem som skal gjøre hva til fastsatt tid. 15

16 Videre skal vi bl.a. å se på likhetstrekk, forventninger, læringssyn og tilstrebe et likt syn/praksis slik at overgangen barnehage skole skal bli så smidig som mulig for barna. Før skolestartene slutter om høsten utarbeider vi sammen med foreldrene et Mestringsskjema der vi skriver om barnas sterke sider og interesser og evt. andre ting som foreldrene og vi synes det er greit at skolen får vite noe om. Disse skjemaene sendes til skolen sammen med utfylt TRAS-skjema for hvert enkelt barn (etter samtykke fra foreldre) Vi tar felles turer med skolestarterne ved de andre Eggebarnehagene for at barna skal få treffe hverandre før de begynner på skolen, og vi tar formelle og uformelle besøk på skolen slik at de blir litt kjent der også. 5. FELLES FOKUSOMRÅDER KOMMUNALE BARNEHAGER. 5.1 TILPASSET TILBUD. 5.2 SPRÅK /SPRÅKGLEDE. 5.3 OPPVEKSTMILJØ/ MOBBING. Mål Alle barna uansett forutsetninger skal få de samme mulighetene for omsorg, utvikling og læring. Familiene skal bli møtt med en fleksibel innstilling og tydelig holdning. Alle dager i barnehagen skal ha fokus på et godt språkmiljø. Tiltak Sikre at hvert enkelt barn skal løftes og bli godt sett gjennom gruppedeling og ansvarliggjøring av primærvoksen. Alle forespørsler skal bli møtt, behandlet og besvart, evt. begrunnet. Rolig innemiljø. Gruppedeling. Daglig bruk av sanger og bøker. Synliggjøring av tekst, tall, symboler. Voksne som er gode Tid til samtale, rollemodeller for en positiv lytting og språkutvikling. kommunikasjon. Støtte barnas initiativ. Bevissthet om egen bruk av språket. Bevisste valg av sanger og litteratur. Gjennomgå TRAS registrering på alle barna 2-6 år. Skrivedans.Grønngr Mobbing skal ikke Formidle verdier forekomme! som fellesskap, Barnas hverdag skal være omsorg og preget av trygghet. medansvar. Vennskap og Vi skal bygge opp om et samværsmønstre i miljø som gir oss rett til å fokus hele tiden. Ansvarlig Tid Ped.leder og November. primærvoksen. Enhetsleder og ped.leder. Alle. Hele året. Alle. Som over. Ped.leder. November Ped.leder Jan/feb. Hele året. Alle/ Hele året. fargegruppeansvarlig/ ped.leder. 16

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer