Virksomhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2009 2010"

Transkript

1 NORDRE KVAM BARNEHAGE Virksomhetsplan Barna skal føle seg verdifulle og lykkes i sin omgang med andre. Adr.: Slalåmsvingen 14, 7724 Steinkjer. Tlf: Enhetsleder: Anne Stuevold. E-post: Hj.sid: kvam barnehage

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning. s RAMMEFAKTORER. 1.1 Barnehagen og barna. 1.2 Ansatte. 1.3 Samarbeidsutvalg 1.4 Økonomi. s. 4 s. 4 s. 4 s. 5 s BARNEHAGENS PEDAGOGISKE FORANKRING. 2.1 Barnehageloven, Stortingsmelding og Rammeplan for barnehager. 2.2 Kommuneplan og Kommunedelplan. 2.3 Nordre Kvam barnehages målsetting. s. 5 s. 5 s. 6 s EVALUERING OG NYE UTFORDRINGER FREMOVER. 3.1 Evaluering av barnehageåret Resultat av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. 3.3 Utfordringer videre. s. 7 s. 7 s. 8 s NORDRE KVAM BARNEHAGE Blåsia. 4.2 Rødsia. 4.3 Kompetanseheving. 4.4 Evaluering. 4.5 Overgang barnehage skole. s.10 s.10 s.12 s.14 s.14 s FELLES FOKUSOMRÅDER KOMMUNALE BARNEHAGER. s AKTIVITETSPLAN s.18. 2

3 INNLEDNING Virksomhetsplan er vår egen plan for bare dette året. Den bygger på tidligere års planer, men er stadig i utvikling, basert på evaluering fra sist år og på grunnlag av den barnegruppa vi til enhver tid har. Planen fungerer godt som redskap for videre planlegging, og gjennom året utarbeider vi i tillegg mer detaljerte periode- og ukeplaner. Dette både for vår egen gjennomføring, og for å synliggjøre, reflektere og dokumentere bedre. Barna kan i større grad være med å prege innholdet når vi er nærmere i tid det som skal skje, og det kan være lettere for foreldre å komme med innspill underveis i året. Denne planen sier mye om hvor vi som arbeider her skal ha fokus hele tiden. Periode- og ukeplaner er mer detaljerte på mål, innhold og aktiviteter for barna for en tidsavgrenset periode. De kommunale felles fokusområder s. 15 i planen har vi jobbet mye med tidligere, og de ligger som et direktiv for de holdninger og handlinger vi skal utøve hele tiden. Ny Kommunedelplan barnehage kommer i løpet av høsten, og det kan føre til at noen fokusområder går ut, og at nye kommer til. 3

4 1. RAMMEFAKTORER 1.1 Barnehagen og barna Nordre Kvam barnehage er en to-avdelings kommunal barnehage. Den var ferdig november 1991 og er tegnet av arkitekt Rolf Lyngstad. Avdelingene: Rødsia gir fra i høst tilbud til 14 barn (1 3 år) fordelt på 12 plasser. 8 av barna var nye i høst. Her går det 6 jenter og 8 gutter. Fordelinga er slik: Kvitgruppa (barn født 2008): Johanne, Thor Even og Ida-Kristin Gulgruppa (barn født 2007): Marianne, Brage, Nicolai, Jørgen, Elise og Lucas Alexander. Lillagruppa (barn født 2006): Ole Einar, Nora, Lars, Johan og Emma. Blåsia gir tilbud til 24 barn (3-5 år) fordelt på 21,7 plass. 10 av barna kom over fra Rødsia, og det er ingen helt nye barn på Blåsia i år. Her går det 10 jenter og 14 gutter. Barna er fordelt slik: Lillagruppa (barn født 2006): Viktor, Rakel og Ida Elisabeth. Oransjegruppa (barn født 2005): Johannes, Andreas, Lotte, Oliver, Waldemar, Stian, Vetle, Sander, Kaja, Mari, Astri, Ruben og Ane Olea. Grønngruppa (barn født 2004): Trygve, Stian, Madine, Sandra, Oskar, Sigurd, Hanna og Magnus. 1.2 Ansatte. 4

5 Dette året har vi følgende bemanning: Navn Stilling Anne Stuevold Enhetsleder/styrer Karin Brandtzæg Pedagogisk leder og stedfortreder for Anne Eli Toldnes Assistent Kristin Bragstad Assistent Tone A. Madsen Assistent Elena Lilleløkken Praksisplass Ann E. Kjøraas Pedagogisk leder Solvor L. Lillemark Assistent Hanne Vennes Assistent Eli Hovd Assistent Mali Ødegaard Sørlie Lærling Liv Kvaløsæther Svein Tangen Vikarer Hilde Sakshaug Morten Vannebo Renholder Vaktmester Stillingsprosent 100 derav 60 til administrasjon 100 Avdeling 40 % tom febr tom juli 2010 Rød Rød Rød Rød Blå Blå Blå Blå Blå Rød Ca 30 Vi prøver etter beste evne å tilknytte oss faste vikarer, som blir godt kjent på begge avdelingene. Det faste personalet skal også være så kjent på begge avdelinger at de kan brukes der det trengs mest. Vi har god erfaring med å ta imot elever, studenter og andre på arbeidspraksis og det vil vi på forespørsel stille oss positiv til i år også. 1.3 Samarbeidsutvalg. Barnehagens samarbeidsutvalg for : 2 representanter fra foreldrerådet: Nina Bratberg og Elisabeth Knudsen. Vara: Hanne Strøm og Håvard Finanger. 2 ansatte representanter: Karin Brandtzæg og Hanne Kari Vennes. Vara: Ann E. Kjøraas og Eli Toldnes. 1 kommunal representant: Mimmi Moe. Vara: Bill Simonsen. 1.4 Økonomi. Det er stram økonomistyring, og det blir levert månedlige budsjettavviksanalyser. Vi har et såkalt Rammebudsjett, - med frihet il å justere mellom de ulike postene. De ordinære driftspostene er små og sårbare, så her er det lite å hente på endringer. Spenningsmomentet hvert år ligger på sykefraværet. År med lite sykdom/bruk av vikarer kan gi oss en liten reserve for å fylle på driftspostene, og motsatt med år med mye fravær. Inneværende år har vi hatt en stor økning på langtidssykemeldinger. Vi har hatt en fornuftig vikarbruk kombinert med at vi i perioder har hatt litt for dårlig tilgang på vikarer. Det kan gjøre sitt til at vi i år vil ha litt ekstra å rutte med på slutten av året. 2. BARNEHAGENS PEDAGOGISKE FORANKRING. Vi har mange ting å forholde oss til når vi skal planlegge mål og innhold for et år i barnehagen, - både nasjonale, lokale og egne forutsetninger må legges til grunn. Her er de vi anser som de viktigste: 5

6 2.1 Barnehageloven, Stortingsmelding nr 41.( Kvalitet i barnehagen.) og Rammeplan for barnehagen. Barnehageloven. 1 Formål fra 5. desember Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Stortingsmelding nr 41 om kvalitet i barnehagen. Regjeringen har 3 hovedmål for kvalitetsarbeidet i barnehagene: Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Styrke barnehagen som læringsarena. Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap. Forskrift om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra aug Rammeplan gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Målet er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Rammeplanen fastslår at barnehagens læringsmiljø skal omfatte: Omsorg, lek og læring Sosial og språklig kompetanse 7 fagområder: 1. Kommunikasjon, språk og tekst. 2. Kropp, bevegelse og helse. 3. Kunst, kultur og kreativitet. 4. Natur, miljø og teknikk. 5. Etikk, religion og filosofi. 6. Nærmiljø og samfunn. 7. Antall, rom og form. 2.2 Kommuneplan og Kommunedelplan. Kommuneplan. (Med forbehold om at forslaget godkjennes) Forslag til Kommuneplan for Steinkjer er på høring i disse dager og har følgende overordnet mål: 6

7 Steinkjer en attraktiv og utviklingsorientert kommune i Nord-Trøndelag. Planen legger opp til 3 gjennomgående tema som skal være førende for alt arbeid i kommunen, og dette legges som grunn for de ulike tema: Forebygging: Steinkjer kommune skal være et godt, trygt og stimulerende sted og vokse opp i og leve i. Kommunens innsats overfor barn og unge skal være basert på helhetlig tenkning, med sterkt fokus på familiens situasjon og behov, og med godt koordinerte tiltakskjeder og forebyggende tiltak for de som trenger det. Forebygging skal være gjennomgående i tjenester rettet mot mennesker og mot fysisk miljø. Miljø: Steinkjer kommune skal arbeide for lokal oppfølging av nasjonale miljømål, og for at Steinkjer utvikles til et bærekraftig lokalsamfunn. Mangfold og toleranse: Steinkjer kommune skal i størst mulig grad fremstå som en kommune hvor mangfold anses som positivt og være en tolerant arbeidsgiver og tjenesteyter. Mangfold og toleranse inkluderes i kommunens slagord Åpen, lys og glad. Steinkjer kommune definerer mangfold og toleranse i vid forstand og omfatter etnisitet, kultur, kjønn, alder og funksjonshemming. Alle innbyggerne skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling. Kommunedelplan barnehage Planen er under utarbeiding og blir ferdigbehandlet i høst. Planen skal omhandle følgende områder: Full barnehagedekning. Finansiering av barnehagene. Kvalitet i barnehagen. Tidlig innsats i barnehagen. Effektiv organisering og struktur. 2.3 Nordre Kvam barnehage: Vår visjon skal være vår ledetråd gjennom alt arbeidet vi gjør og den lyder slik: Barna skal føle seg verdifulle og lykkes i sin omgang med andre. Vår hovedmålsetting for arbeidet med barna/ på barnehagen dette året: Omsorg, leik og læring skal være begreper som går hånd i hånd og det i et miljø som skal være preget av mye humor og glede. Enkeltbarnas selvbilde og selvtillit skal styrkes gjennom å fokusere på barnas sterke sider. Utvikle barnas språk og sosiale kompetanse gjennom bla og legge til rette for mye leik og aktiviteter som krever bruk av språket. Vi skal prioritere mye uteliv/turer. Barna skal få allsidige opplevelser, erfaringer og utfordringer ut fra sitt ståsted og i tråd med Rammeplanens føringer. Vi skal være gode på å se barna/familiene som trenger litt ekstra hjelp tidlig, og ta i bruk nye metoder i dette arbeidet.(jmf prosjekt Tidlig innsats i barnehagen ). 7

8 3. EVALUERING OG NYE UTFORDRINGER. 3.1 Evaluering av barnehageåret 2008/2009. Vi har valgt å gå i dybden på de områdene som vi så på som utfordringer i virksomhetsplanen fra 2007/2008. Rammeplan/allsidighet/medvirkning/dokumentasjon. Rammeplanen omhandler mye, og det kan periodevis føles overveldende med tanke på alt vi skal arbeide med. Vi har i løpet av fjoråret funnet vår egen visjon og tydeliggjort våre egne satsingsområder, og det ryddet litt i hodene på alle. Når det gjelder medvirkning er vi blitt mye mer bevisst og blitt tydeligere på hva vi mener med begrepet. Dokumentasjonsarbeidet er bedre, men har enda mye å arbeide med når det gjelder pedagogisk dokumentasjon. Kriterier. Vi arbeidet oss gjennom kriteriene på nytt og fikk en ny bevissthet om hva vi vil med de ulike aktivitetene. Kriteriene ble gjennomgått på foreldremøte, slik at foreldrene lettere kan se vår hverdag og få forståelse for de valgene vi gjør. Ny praksis er at nye vikarer/ansatte som kommer til vår barnehage skal få utdelt kriteriene med en gang, slik at de fort får satt seg inn i hvordan vi gjør ting og hvorfor. IKT. Bruk av IKT med barna. Sette opp mål for hva vi ønsker med dette arbeidet. Har vært for tilfeldig til nå. Foreldregruppa fra i fjor har tydelig gitt utrykk for at de ikke ønsker et for sterkt fokus på dette, så vi må finne et nivå som er akseptabelt for alle parter. Vi har blitt bedre, men er ennå ikke tydelig nok i dette arbeidet. Smøremåltid. Vi startet med smøremåltid for alle barna i fjor høst, og fant fort ut at smøremåltid for de alle yngste ikke fungerte optimalt. Det ble til at de voksne smurte ferdig mat til de minste før måltidet startet, og dette ble tidkrevende i en ellers hektisk tid på dagen. Ordningen ble evaluert til jul, men vi hadde lyst til å prøve lengre og ville vente til våren med å bestemme oss. Da kom vi frem til at smøremåltid fungerer utmerket for aldersgruppen 3 år og oppover, men for de to yngste kullene vil det være meste hensiktsmessig med matpakke hjemmefra. Dette ble tatt opp i samarbeidsutvalget, og vi fikk gehør for å endre praksis for de to yngste kullene. Det ble iverksatt 1. aug Hjemmeside. Vi skal ha ei aktiv hjemmeside der 14.dagers- og periodeplaner, samt møtereferat legges ut fortløpende. Likedan skal vi ha rutiner for å legge ut nyheter jevnlig. Anne/Betta setter av litt tid annenhver mandag til dette arbeidet, og vi vil sterkere grad inkludere resten av personalet. Fysisk miljø ute og inne. Uteområdet er det dessverre blitt gjort lite på det siste året i og med at vi mangler godkjent underlag under lekeapparatene våre. Dette må vi ta med oss inn i inneværende år. Når det gjelder fysisk miljø inne har vi søkt midler for å bedre solskjerming og støy, men har ikke fått noe respons på det. Vi har lagt inn en kollektiv skjerping når det gjelder orden på huset, og vi driver smått om senn på med å male barnehagen innvendig. Utvendig er den så godt som ferdigmalet. Opptak og organisering. Antall barn som slutter, og antall og alder på nye søkere endres fra år til år, så dette blir ei konstant utfordring. Vi har jo pr. dd utvidede grupper på begge avdelingene. Blåsia fikk fylt opp alle sine plasser med overføring fra Rødsia, mens Rødsia fikk en oppstart med 8 nye barn dette året. Det vil nok i løpet av året både komme spørsmål om endringer for barn som allerede går her, og nye søknader. Det kan oppleves som et press å skulle ta inn alle, men vi er bevisst på å ikke miste fokus på kvalitet og derfor vil nok noen få nei på sine søknader. Ferieavvikling. Det er utfordrende å gjennomføre all ferien for personalet uten ferievikarer. Personalet skal ta ut 5 ukers ferie, mens barna bare skal ha 4 uker inkl. 8

9 planleggingsdagene. Vi har heldigvis fortsatt samarbeidet med Søndre Egge og Vårtun barnehage på sommeren, og det letter ferieavviklingen en god del. 3.2 Resultat av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Vi gjennomførte ny medarbeiderundersøkelse våren 2009, og vi oppnådde igjen en svært god score. Vi lå godt over både landsgjennomsnittet og over gjennomsnittet for de kommunale barnehagene i Steinkjer. Det er vi selvsagt svært godt fornøyd med, og resultatet var på nivå med de to forrige undersøkelsene. Det er likevel ting og arbeide med og de to områdene som fikk lavest score denne gangen var: 1. Det fysiske miljøet der slitte lokaler, dårlig solskjerming og dårlig støydemping var årsaken personalet oppga som grunn til litt lavere score her. 2. Organisering av arbeidet. Her var forholdet til tid utfordringen. Personalet føler at mangel på tid gjør at de ikke føler at de utfører en så god jobb som de skulle ønske at de kunne gjøre. Brukerundersøkelse ble gjennomført våren 2008, og det skal gjennomføres ny undersøkelse våren Resultatet fra forrige undersøkelse resulterte i servering av mat i barnehagen, og med litt justeringer har vi kommet frem til en ordning som vi synes fungerer for alle. 3.3 Utfordringer videre 2009/2010. Pedagogisk arbeid. Hovedutfordring dette året er å jobbe med visjon og hovedmålsettinger på en sånn måte at de er med oss i alt pedagogisk arbeid vi foretar oss hver dag. Det skal sitte i ryggmargen på alle ansatte. Nærmiljøet. Bli enda bedre på å ta i bruk nærmiljøet og dets muligheter til leik, turer og aktiviteter. Pedagogisk dokumentasjon. Bedre på etterarbeid med barna når vi dokumenterer det vi har gjort. Fysisk miljø inne. Vi må få på plass støydemping på Blåsia og solskjerming på Rødsia i løpet av dette barnehageåret. Uteleikeplass. Husker, avskjerming og fallunderlag skal på plass til neste vår. Kriterier. Begge avdelinger ønsker å fortsette arbeidet med utvikling av nye og revurdering av gamle kvalitetskriterier. Uteleik, inneleik, avskjed og Fargegrupper står for tur. Tidlig innsats i barnehagen. Her vil vi prøve ut nye metoder for å evt. kunne avdekke barn/og familier som trenger hjelp tidligere, og sammen med våre samarbeidspartnere finne gode tiltak i hvert enkelt tilfelle. 9

10 Ikt Blåsia ønsker i større grad å ta med barna på bruk av digitale verktøy Bli kjent med prosessen ved bruk av digitale kamera, - ta bilde, redigere, skrive ut og lagre på pc. De vil bruke mer internett sammen med barna for å søke etter aktuell informasjon/fakta. IA og forebyggende sykefravær. Bestandig en utfordring! 4. NORDRE KVAM BARNEHAGE Vi mener at en god barnehage er en barnehage som tilbyr varierte opplevelser og erfaringer. Dette skaffer barna seg selv gjennom leik og aktivitet og gjennom samspillet med andre barn og voksne. Dagen vår består både ute og inne - av fri leik, tilrettelagt aktivitet og rutinesituasjoner. Fargegrupper (se s. 4) er betegnelsen på aldersdelte grupper som vi benytter under delingen av inne/utegrupper, måltid, turer og samlinger. Selv om vi benytter denne måten å dele på er vi oppmerksomme på vennskap på tvers av disse gruppene. Vi har følgende begrunnelse for å dele slik: Barna skal få oppleve en sosial tilhørighet med barn på samme alder. Barna skal få utfordringer og opplevelser innen fag og kultur tilpasset sin alder/modning. Barna skal få mulighet til å fordype seg i områder de selv viser interesse for. (Fargegruppesamling) 10

11 Fargegruppesamlingene på begge avdelingene vil i år ta i bruk kjente norske forfatteres diktning som utgangspunkt for arbeid med tradisjoner, språk og sosial kompetanse. 4.1 Blåsia Barnegruppa på Blåsia dette året preges av barn som er glade i rolleleik, bil/tog (kjøretøy), bygging/konstruering og aktiviteter tilrettelagt av voksne. Barna leiker godt sammen, og de kan leike i forholdsvis store grupper over tid. Dette speiler hverdagen vår, men i tillegg skal selvfølgelig barna få opplevelser og erfaringer innenfor fagområdene i Rammeplanen. Smøremåltidet er fremdeles en viktig del av dagen og vi prioriterer både tid og voksenressurser på dette. Vi ønsker å ha fokus på trivsel og det å bruke måltidet som en læringsarena. Som utgangspunkt for videre arbeid dette året legger vi dette til grunn: Frileik/tilrettelagt aktivitet. Fortsette med gruppedeling for å skape mest mulig ro og minst mulig støy, slik at vi får gode betingelser for frileiken. Sørge for at alle har et godt utvalg av tigjengelige leikekamerater på inne/ute gruppene. Etablere en ny og større dukkekrok på eget rom, - det gamle tur-rommet. Spre leiker/aktiviteter/voksne på de ulike rommene. Ikke ha for mange leiker tilgjengelig, men heller bytte ut i løpet av året. Stadig fokus på møblering, og kontinuerlig vurdering mht hensiktsmessighet og barnas behov i leiken. Voksne som igangsettere og inspirasjonsgivere til allsidig leik og aktiviteter (tilrettelegge, videreutvikle, gi respons, tilføre rekvisitter). Voksne som møter barnas initiativ med et positivt og engasjert utgangspunkt. Vi skal se muligheter før begrensninger! Utarbeide gode system og rutiner for å holde orden og oversikt i leiker og spill. Hjelpe barna til å få leike uforstyrret, samtidig som vi skal ha oversikt og kunnskap om leiken. Undersøke mulighet for å låne gymsal i løpet av året. Uteleik/uteliv Sørge for en dagsrytme med mye tid til uteleik. Så langt det lar seg gjøre; - alle skal på en tur i løpet av uka. Legge til rette for allsidige fysiske aktiviteter som regelleiker, balleiker, hinderløyper, tauhopping, paradis, sykling, ski, aking, turer, osv. Bruke nærmiljøet til spontane aktiviteter i små grupper. Stor grad av barns medvirkning i valg av turmål, og i uteleiken generelt. Fokus på bruk av sansene våre gjennom de 4 årstidene (lukte, høre, se, smake, føle). Fortsette med bruk av digitalt kamera ute, men i større grad å la barna slippe til som fotografer. Søke/formidle kunnskap om det vi undrer oss over i naturen. Deltagende voksne som motiverer og er pådrivere. Samarbeide om å holde orden i uteboden, og ta vare på uteleikene våre. Kjenne på egne behov mht varme og kulde, men: Hensiktsmessige klær er de voksnes ansvar!!! Språk. Lesestund for alle barna hver dag før mat. Tid til å samtale om bilder og handling. Redusere tilgjengelige bøker. Bevisste utvalg tilknyttet tema, årstid, etc. 11

12 Bruk av bøker/lesing/lydbøker for å gi barna hvile i løpet av dagen. Bruk av rim, regler og sang og kjenne på rytmen i språket. Gjeninnføre ukas sang/rim/dikt. Lære nye! Fokus på å øke ordforrådet i forbindelse med alle daglige situasjoner. Bokstaver, tall og skrift tilgjengelig og synlig på avdelinga. Kjenne igjen bokstaven og navnebildet sitt.(grønngruppa: Skrive navnet sitt.) Tid og ro til samtale. Oppmuntre til bruk av språket som verktøy for konfliktløsning. Bilder og skrift på dokumentasjonstavla, - som utgangspunkt for refleksjon og samtale. Dokumentere det vi holder på med- bruke kjøkkenveggen. Støtte og veilede barnas initiativ til å lese, skrive, telle og sortere. Bruke fargegruppene til språkstimulerende aktiviteter. Tekstskaping. Skrivedans med Grønngruppa. Kartlegge barnas språkutvikling ved hjelp av TRAS. Sosial kompetanse. Gi barna mulighet til å utvike og etablere vennskap i eget tempo. Alle barna skal ha en opplevelse av at de har flere venner. En hverdag som gir allsidige følelsesmessige erfaringer, hvor det er lov å bli lei seg, glad, sint, fornærma, trist, osv. Få hjelp til å løse konflikter, men oppfordres til å finne løsninger selv. Øve på å vente på tur. Barna oppfordres til å hjelpe hverandre. Oppleve at vi er ulike individer med ulike behov, og øve oss på å unne andre noe. Måltidet er en viktig arena for utvikling av sosial kompetanse. Vi oppfordres til å sende hverandre, la andre slippe til i samtale, vente på tur, vise vanlig bordskikk. Oppfordres til å vise hverandre omsorg, og ta andres perspektiv. Øve på å utsette egne behov til fordel for andres. Positiv respons på positiv atferd! Alle skal oppleve å få positiv tilbakemelding/bli sett i løpet av dagen. Vise respekt for hverandre barn-barn, barn-voksen, voksen-barn. Voksne som anerkjenner barnas opplevelser, uttrykk og følelser. Oppfordre til å undre seg og stille spørsmål. Mye humor og humør i hverdagen. Voksne som gode modeller. Fargegrupper. GRØNN Uke Andrè Bjerke. Uke Alf Prøysen. Uke 1 8. Torbjørn Egner. LILLA Eli og Norlaug Irene. Hanne og Norlaug Irene Eli og Norlaug Irene ORANGE Betta, Mali og Solvor. Eli, Solvor og Mali Hanne Hanne og Betta Solvor og Mali Betta 12

13 Uke Inger Hagerup. Uke mai og Sommerfest. Betta og Norlaug Irene Betta og Norlaug Irene Hanne, Eli og Mali Solvor Eli, Solvor og Mali Hanne 4.2 Rødsia Barnegruppa på Rødsia består i år av 14 barn, der 8 av dem begynte i høst. Vi har glade tillitsfulle barn som har begynt å bli kjent og trygg på avdelinga. Utfordringen i år blir å legge til rette for aktivitet og lek for både ett, to og treåringen. Det er et stort spenn i utviklingen, og mange ulike behov som skal dekkes. For å få ei god småbarnsavdeling er det viktig med helhetlig læring. Vi bruker alle situasjoner i løpet av dagen til læring. Hver enkelt skal lære alene og i samhandling med andre. Det er ikke spesielt en aktivitet / ei samling som er viktig. Vi finner fagområdene i Rammeplanen i hele vår hverdag. (Velkomsten, måltidene, uteliv, stellesituasjonene, sangen, bevegelsene, ordene, lydene, uttrykkene, luktene mv.) For barna i denne alderen gjør hver opplevelse inntrykk, og de er svært avhengige av oss voksne som ankerfeste, veiviser og normgiver. Små barn er forskjellige og det blir viktig å anerkjenne forskjellene og bygge på dem i arbeidet. Barnehagen har valgt følgende satsingsområder vi mener er viktige i dette arbeidet: Frileik. Være her og nå sammen med barna. (Har vi planlagt en aktivitet kan den velges bort mot en god frileik). Være bevisst på åpne og lukkede dører. Dele i små grupper, og bruke flere rom. Bevisst utvalg og mengde leiker. Være aktive voksne som gir inspirasjon og hjelp/støtte i leiken. Voksne som er anerkjennende og ser barna med det gode blikk. Gi opplevelser og erfaringer for å utvide grunnlaget for god og allsidig leik. Uteliv. For de yngste barna er leikeplassen på barnehagen både stor, utfordrende og spennende. Vi vil i tillegg benytte oss av områder rundt barnehagen. Alle skal være ute å leike hver dag. Vi skal tilpasse sovetider og tid for uteleik slik at det blir best for hvert enkelt barn Bruke nærområdene Vi har mulighet til å avgrense uteområdet i travle perioder. Lillagruppa vil hver fredag ha fast turdag sammen med Lillagruppa på Rødsia. 13

14 Språk. Se, lese og peke i bøker. Bevisste valg av - og bruk av bøker. Benevne i alle situasjoner i løpet av dagen. Bevisst bruk av sanger, rim og regler. TRAS skjema fra fylte 2 år. Bruke navnet på plassene med store bokstaver. Bruk av bokstaver på avd. Bruk av flanellograf. Sosial kompetanse Gi barna felles opplevelser med ulike aktiviteter som leik, måltid, påkledning La barna få erfaring i å vente på tur og dele på voksne. La barna få trene på å hjelpe til, og hjelpe hverandre. Gi barna mulighet til å etablere vennskap. Tydelige voksne, og voksne som også lar barna selv trene på å løse konflikter. Dele på- å låne bort- få tilbake Se at vi er forskjellige Rutinesituasjoner. Det viktigste virkemidlene vi har på ei småbarnsavdeling er å få pedagogikken inn i rutinesituasjonene. Hverdagen med rutinesituasjonene er innholdet vårt! Her og nå fokus som ikke kan planlegges. God kvalitet på samspill barn barn og barn voksen. Tilstrebe ro og god tid. Benevne det vi gjør. Vær tydelig. Fysisk handling kan være riktigere enn mange ord. Fokus på humor og glede på barnas nivå. Fargegrupper. Vi deler barna inn i fargegrupper. Barn født 2006 er Lilla gruppe, Barn født 2007 er Gul gruppe og Barn født 2008 er Kvit gruppe. Lilla gruppa vil samarbeide med Lillagruppa på Blåsia. Kvit og Gul gruppe vil for det meste fungere sammen. Fargegruppene vil bl.a. bli brukt i forbindelse med aktiviteter rundt tradisjoner og fester vi har i barnehagen. Begrepet Fargegruppesamling vil bli benyttet når vi har tilrettelagt, voksenstyrt aktivitet med ei gruppe. Vi personalet skal inspirere og utfordre til nye aktiviteter, men gjentagelse er viktig. For de yngste barna er det dette som gir glede, mening og trygghet. Periode Tema Lilla Gul Arbeid med husene, Samling fredag lik meg selv og familien uke og onsdag ulik Rim og regler av uke. Tid? Andre Bjerke. Ansvar: Karin Ansvar: Eli og Kristin 14

15 Jul Alf Prøysen. Sanger, Ansvar: Alle historier. Thorbjørn Egner. Sanger, historier. Ansvar: Eli Ansvar: Kristin og Karin Inger Hagerup Ansvar: Kristin Ansvar: Karin og Eli 4.3. Kompetanseheving. Når det gjelder kompetanseheving utarbeider kommunen en felles plan for barnehagene, samt at vi har våre egne prioriteringer i tillegg. For dette året gjelder: Språk. Hele tiden holde oss oppdatert på dette området. Overgang barnehage skole. Prosjekt med nabobarnehager og skole (Pkt. 4.5). Barns medvirkning. Fortsette arbeidet som er påbegynt internt/eksternt. TIB tidlig innsats i barnehagen. Nytt kommunalt satsingsområde. De minste barna i barnehagen. Aktuelle kurs jmf. fagområdene i Rammeplan. Vi vil arbeide med disse områdene på planleggingsdager, interne/eksterne møter og kurs. Det viktigste er likevel å omsette teori til praksis, og samarbeide og reflektere over hvordan vi gjør ny (og gammel) lærdom om til vår praksis. 4.4 Evaluering. Vi har gode erfaringer med måten vi har drevet evalueringsarbeidet på tidligere og fortsetter likedan: Hver mandag, på leder- og avdelingsmøte, vurdere forrige ukes arbeid. Etter hver periode med periodeplaner og planer for fargegruppene, ha en nøye gjennomgang for å se om vi velger riktig innhold/aktivitet/fokus for å nå våre mål. Arbeide målrettet med enkeltbarn. Samarbeide innad på barnehagen, med foreldre og evt. hjelpeapparat underveis for å se om vi benytter hensiktsmessige arbeidsformer. Vurdere oss selv på individ og gruppenivå i personalgruppa: o Hva er jeg/vi gode på? o Hva kan jeg/vi bli bedre på og hvordan? Være imøtekommende og ta på alvor tilbakemeldinger fra barn og foreldre. 4.5 Overgang barnehage-skole. Vi deltar sammen med nærbarnehagene Vårtun, Søndre Egge, Hyggekroken og Vikingen, samt Egge barneskole i et prosjekt som omfatter overgangen mellom barnehage og skole Vi har til nå i prosjektet fått nedsatt et detaljert årshjul på hvem som skal gjøre hva til fastsatt tid. 15

16 Videre skal vi bl.a. å se på likhetstrekk, forventninger, læringssyn og tilstrebe et likt syn/praksis slik at overgangen barnehage skole skal bli så smidig som mulig for barna. Før skolestartene slutter om høsten utarbeider vi sammen med foreldrene et Mestringsskjema der vi skriver om barnas sterke sider og interesser og evt. andre ting som foreldrene og vi synes det er greit at skolen får vite noe om. Disse skjemaene sendes til skolen sammen med utfylt TRAS-skjema for hvert enkelt barn (etter samtykke fra foreldre) Vi tar felles turer med skolestarterne ved de andre Eggebarnehagene for at barna skal få treffe hverandre før de begynner på skolen, og vi tar formelle og uformelle besøk på skolen slik at de blir litt kjent der også. 5. FELLES FOKUSOMRÅDER KOMMUNALE BARNEHAGER. 5.1 TILPASSET TILBUD. 5.2 SPRÅK /SPRÅKGLEDE. 5.3 OPPVEKSTMILJØ/ MOBBING. Mål Alle barna uansett forutsetninger skal få de samme mulighetene for omsorg, utvikling og læring. Familiene skal bli møtt med en fleksibel innstilling og tydelig holdning. Alle dager i barnehagen skal ha fokus på et godt språkmiljø. Tiltak Sikre at hvert enkelt barn skal løftes og bli godt sett gjennom gruppedeling og ansvarliggjøring av primærvoksen. Alle forespørsler skal bli møtt, behandlet og besvart, evt. begrunnet. Rolig innemiljø. Gruppedeling. Daglig bruk av sanger og bøker. Synliggjøring av tekst, tall, symboler. Voksne som er gode Tid til samtale, rollemodeller for en positiv lytting og språkutvikling. kommunikasjon. Støtte barnas initiativ. Bevissthet om egen bruk av språket. Bevisste valg av sanger og litteratur. Gjennomgå TRAS registrering på alle barna 2-6 år. Skrivedans.Grønngr Mobbing skal ikke Formidle verdier forekomme! som fellesskap, Barnas hverdag skal være omsorg og preget av trygghet. medansvar. Vennskap og Vi skal bygge opp om et samværsmønstre i miljø som gir oss rett til å fokus hele tiden. Ansvarlig Tid Ped.leder og November. primærvoksen. Enhetsleder og ped.leder. Alle. Hele året. Alle. Som over. Ped.leder. November Ped.leder Jan/feb. Hele året. Alle/ Hele året. fargegruppeansvarlig/ ped.leder. 16

17 være forskjellig. Gjennom arbeidet fokusere på at vi som mennesker er gode på ulike ting, Tett dialog med foreldre om barnas trivsel heime/i bhg. 5.4 LIKESTILLING. Økt bevissthet om egne holdninger og handlinger. Tema personalmøte. Enhetsleder. Høst. 5.5 MILJØ. Bevisstgjøre oss Alle. selv og barna. Gode holdninger og handlinger. Gjenbruk og reparering. Ta mer ansvar for områdene rundt barnehagen og turområdene våre. Hele året. Tema på personalmøter. Kurs. Gi barna allsidige tilbud, reelle valg, tid og rom. Ta med barna i planlegging, dokumentasjon og vurderingsarbeid. Gruppedeling og Fargegrupper. Sørge for skikkelig informasjon, så de vet hva de kan påvirke. Skape trygghet. Ta alle innspill på alvor. Trivselstiltak i hverdagen. Enhetsleder og ped.ledere. Hele året. Enhetsleder og ped.ledere. Hele året. Alle. Hele året. Utvikle barns respekt for natur, miljø og biologisk mangfold. 5.6 BARNS MEDVIRKNING. Bevisstgjøre oss selv hva dette betyr og innebærer i praksis. Felles forståelse. Ha en hverdag som gir rom for at barna får utrykke seg og bli forstått. 5.7 FORELDREMEDVIRKNING. Tydeliggjøre at vi virkelig ønsker innspill på både smått og stort. 5.8 ANSATTE. Opprettholde det gode 17

18 personalmiljøet og ha rom for humor og humør i personalgruppa. Inkludere nye ansatt i miljøet vårt. Faglig og personlig utvikling. 5.9 ØKONOMI Holde sykefraværet nede. Ikke ha ledige plasser. God økonomistyring - administrasjon. God økonomitenkning - avdelinger. Aksept for ulikheter. Felles verdinorm når det gjelder arbeidet med barna. Fleksibilitet når det gjelder ferie/avspas. Utarbeide kompetanseplan, der hver ansatt må være delaktig. Assistentveiledning. Tilrettelegge arb. på en slik måte at det kan avlaste noen, men ikke overbelaste andre. Være brukerorientert og attraktiv. Månedlige avviksanalyser Orientere personalet og samarbeidsutvalg. Uteliv og uteleik er gratis Måtehold både når det gjelder forbruksartikler, tenke energisparing og gjenbruk. Reparere og vedlikeholde bygninger og inventar. Enhetsleder. Okt 06. Enhetsleder/ Hele året. ped.leder/ hver enkelt arbeidstaker. Enhetsleder Hele året Enhetsleder Månedlig Ped.ledere, vaktmester og enhetsleder Hele året 6. AKTIVITETSPLAN. Nordre Kvam barnehage

19 OKT. Høstfest Brannvernuke uke 43 NOV. Barnehagen 18 år DES. JAN Oppstart Fargegrupper uke 42 Personalmøte 05. og Foreldresamtaler Personalmøte Planleggingsdag Nissefest Julegløgg 1.12 Julevandring Grønngruppa Museumet Oransjegruppa Adventsstund og juleforberedelser uke 49 Møte i Samarbeidsutvalget Planleggingsdag Medarbeidersamtaler Planleggingsdag Foreldremøte Møte i samarbeidsutvalget FEB MARS Utkledningsdag Skidag APRIL Foreldresamtaler MAI Påskefrokost Vårsprettdag Dugnad med grilling JUNI Avslutningstur for Grønngruppa Sommerfest Besøksdag for nye barn Møte i samarbeidsutvalget Tilvenning Planleggingsdag Infomøte nye foreldre Høstfestforberedelser Høstfestforberedelser Foreldremøte Møte i Samarbeidsutvalget JULI AUG. SEPT Planleggingsdag

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

BarnehagenVår Sofus. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016. Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no

BarnehagenVår Sofus. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016. Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no BarnehagenVår Sofus ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016 Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

www.malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2014 Saksvik barnehage Livslang læring

www.malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2014 Saksvik barnehage Livslang læring www.malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2014 Saksvik barnehage Innholdsfortegnelse: 1.Informasjon om barnehagen 2.Dette bygger årsplanen på 3.Verdigrunnlag 4.Pedagogisk innhold 5.Vurdering og dokumentasjon 6.Foreldresamarbeid

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

Barna skal føle seg verdifulle og lykkes i sin omgang med andre VIRKSOMHETSPLAN FOR NORDRE KVAM BARNEHAGE

Barna skal føle seg verdifulle og lykkes i sin omgang med andre VIRKSOMHETSPLAN FOR NORDRE KVAM BARNEHAGE Barna skal føle seg verdifulle og lykkes i sin omgang med andre VIRKSOMHETSPLAN FOR NORDRE KVAM BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Innhold 1. INNLEDNING. s. 3 1.1 Presentasjon av barnehagen. s. 3 1.2 Rådsorgan.

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 Vallerstua barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge Orelia barnehge ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23 43 96 85 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/orelia-barnehge/

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014

ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014 ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN 2013/2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE

ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE 2012 ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE Du har noe ingen andre har Ingen er som deg Du kan mye har litt av hvert å lære meg Glad for at jeg møtte deg. Åpen, nyskapende og samhandlende 1 INNHOLD s. 3 Innledning

Detaljer