, ' '.x, ' r.,< 54 f -,, . -- l.l ,. : l-, M$ldingsblad for. NAV 's ED -senter. for huma tisk forskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ", ' '.x, - - 1. - '.-. -..r.,< 54 f -,, . -- l.l .. - .,. : l-, M$ldingsblad for. NAV 's ED -senter. for huma tisk forskning"

Transkript

1 ,., ' '.x, ' r.,< 54 f -,,. -- l.l.. - M$ldingsblad for.,. : l-, NAV 's ED -senter F for huma tisk forskning T

2 NAVF's EDB-ser.,ir.,...,...,...,,. : forskning i Bergen. Senterets administrative leder, Jostein H, Hauge, har det : redaksjonel le anqvar for rnelc7.ips-.bladet. - - De som ~nsker 4 fa bladet tilsendt, kan bestil le det ved henvendel se ti l senterets adresse: Villavel 10, Boks 53, 5014 Bergen-Univer- "- Innlegg kan ~_ende~ Iay~uout og trykk: Wn<uersitetets trykken Bergen 1973

3 NAVF's EDB-senter for humanistisk forskning vll med dette nummer starte utglvelsen av et meldingsblad. Bladet har som sitt prlmare mål a informere interesserte enkel t- forskere og fagmilj~er om den virksomhet som foregar i senteret. Det vil saledes bli orientert om de til bud i form av konsulenttjenester, kurs, databehandling,, programmer og data som senteret kan tilby eller bista med opplysninger om. E t annet vlktig mål er a presentere det arbeid som pagat- innenfor human i s ti sk databehandl ing ved våre universiteter og vlrke for kontakt miljøene imellom. I meldlngsbladet tar en ogsa sikte på a gi oversikter over utvikl ingen av programmer for humanistiske databehandl ingsoppgaver i ut1 andet og informere om det forskningsmaterialet som er ti lgjengel ig for datamaskinel l behandl ing. Vi haper at bladet ogsa vil bl i benyttet som et organ for spørsmål og debatt på sitt felt og at de som er aktive innenfor EDB i de humanistiske fag vil bidra med rapporter om og redegj~relser for sine respektive forskningsomrader. Det er meningen at bladet skal utkomme minst 2 ganger pr. Ar, og vårt Ønske er at vi med tiden kan tilby et kvartalsskrlft. Meldingsbladets f~rste nummer vi l bl i viet NAVF's EDB-senter, dets målsetting, arbeidsoppgaver, tekniske utrustnfng og virksomhet til nå. Formannen i senterets styre orienterer om bakgrunnen for opprettel sen av senteret. I neste nummer v11 det bl i gitt et oversyn over og en karakteristi kk av Igangværende EDB-ti l tak innen de humanistiske fag 1 vart land. Som resultat av sitt kartleggingsarbeid kan senteret gi en forste oversikt over de saml inger av humanistiske data i maskinlesel ig form som finnes i fagmiljøene og tekniske spesifikasjoner vedr. deres lagring. Det vil bl i sarski1 t opp1 yst om de restriksjoner som knytter seg til den eksterne bruk av dem og hvor en kan komme i kontakt med dem som forvalter datamaterialet. Det vil også bl i gitt rapporter om kurs, konferanser og studiereiser av interesse for et bredere pub1 i kum. Neste nummer,som planlegges utgitt ved årsskiftet, vil ogsa innehol de en beskrive1 se av virksomheten 1 EDB-senteret høsten Vi ZZavei 10, Universitetet i Bergen, hvor senteret holder ti2 i 1. etasje.

4 RAKGRIINN FOR OPPRETTELSEN AV EDB-SENTERET-i-1,l Ved professor Eva Sivertsen - formann i NAW's EDB-komite for ~ m ~ s t i forskn5ng s k NAVF har lenge følt behovet for spesielle tiltak for å bygge ut EDBfe1 tet innen humaniora. Av forskjellige grunner synes humanistene å ha hatt vanskellg for d ta i bruk dette nye hjelpemiddel, elektronisk databehandl ing ble derfor NAVF's EDB-komite for de human Istlske fag opprettet. Den var et rådgivende organ for Gruppe A, siden Fagråd A (Rådet for humanlstisk forskning). t sine farste år sd kornlteen det som sin primære oppgave 'å spre kunnskap om EDB til humanistiske forskere og l egge forhol dene t i l rette sl l k at Interesserte studenter og forskere kunne få mulighet til å spesialisere seg 1 EDB' (fra komiteens årsmelding for 1969). Det ble holdt kurs, opprettet speslel le stipendlatstillinger og tilsatt en konsulent. Etter hvert ble det klart at dette Ikke var nok. Det var latente, store behov for rådgivning, opplæring, hjelp til programutvikl ing, utstyr og koordinering av arbeidet. Men forel~pig var milj~et ved de enkel te t aresteder ikke sterkt nok til at disse kunne pata seg ansvaret for utvikl ing av fe1 tet. Det syntes natur1 ig for NAVF a påta seg oppgaven i en startperiode. NAVF fant det mest hensiktsmessig til en viss grad a konsentrere innsatsen t i l ett sted. Dermed kunne en si kre en mest mul ig rasjonel l utnyttel se av ressursene, personel l sa vel som utstyr. NAVF Ønsket derfor a opprette et nasjonal t senter for EDB i humaniora, for et begrenset anta1 l ar. Forholdene lå best til rette ved Universitetet i Bergen. Der var det allerede utviklet en viss ekspertise I anvendelsen av EDB i humanlora, særlig Innen sprakvitenskap. Og der stod en foran anskaffelsen av et nytt stort regneanlegg som sentret ville kunne benytte seg av, l tillegg tll sitt eget utstyr. Pil denne bakgrunn besluttet NAVF a opprette sl tt EDB-senter for humanlstisk forsknlng, med sete t Bergen, men med ansvar for hele landet. Sentret kom i drlft i l ~pet av 1972, og er etter hvert bl itt godt utbygd. Det disponerer for tiden utstyr til en samlet verdi av kr , i tillegg t11 at det har adgang til Universftetets regneanlegg, har en stab på 7 medarbeidere, hvorav 1 har sin arbeidsplass i Oslo. En nærmere redegj~relse for følgende sider. r NAVF ~nsker' i kke å engasjere seg permanent f et slikt prosjekt. Rådet for humanistisk forsknlng har antydet en forel~pfg tidsramme på 5 ar for virksomheten, idet en venter at de enkelte læresteder etter hvert selv v11 kunne overta det ful le ansvar for fe1 tet. Sentret bør derfor kunne arbeide for å overfl0dlggj~re seg selv, Dette betyr førs,t og fremst styrktng av de lokale mllj~er. For a oppna dette, og for å kunne yte best mul f g sery ice generel t, trenger vi god kontakt med nåværende og potensiel le brukere av sentret i a lle deler av landet. Det er bl.a. derfor v1 har f81 t behov for A utgi et meldingsblad. I

5 NAVF's EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNI \C; ) Opprettelsen av senteret ' RBdet for hurnani stisk forskning, Norges Almenvl tenskapel ige Forsknlngsråd vedtok a opprette et nasjonal t EDB-senter for humanistl sk forsknlng. Det ble besluttet at senteret skulle få til disposisjon maskinell utrustnlng j form av et mlndre datamaskinanlegg til sitt arbeid, NAVF har forpl i ktet seg t i l A opprettholde sitt engasjement i EDBsenteret i minst 5 år fra 1, Re første medarbefdere tiltrådte i ldpet av mai/junf ?l-- Senterets lokalisering EDB-senteret ble lagt til Bergen, og det var et Ønske fra NAVF at det ble etablert et nært samarbeid med Universitetet i Bergen. For d regulere dette samarbeidet ble det inngatt en avtale mellom de to institusjoner. If~lge denne avtale får EDB-senteret og dets samarbeldende brukere rett til ytelser fra un iversi tetets EDB-avdel ing på like fot med universitetets egne instjtutter, herunder adgang t11 den programutrustning og maskinkraft som universitetet disponerer. Det ble også gltt tlllatelse til 21 knytte senterets datamaskin til universitetets nye anlegg, UNIVAC Universitetet i Bergen har stil t lokaler til disposisjon for senterets virksomhet. Senteret holder til i Vitlavei 10, i nzr tilknytning til de sentrale universl tetsbygn Inge r. 1 Målsetting og arbeidsoppgaver Radet for humanlstisk forskning vedtok endelige retningsl jnjer for virksomheten i EDBsenteret. Da den malsetting og de arbeidsoppgaver som her er satt frem, kan ha almen interesse, refereres de i sin helhet: "Retningslinjer for NAVF's EDBsenter for humanistisk forskning: Mål setting NAVF's EDB-senter for humani stick forskn ing skal ha t i l hovedoppgave å stimulere og hjelpe forskere innen humaniora til å ta EDB i bruk I forskningsarbeidet. Sentret skal regionalt og sentralt sgke å legge forholdene til rette for en fornuftig utnyttelse av EDB som hjelpemiddel i de humanistiske fag. Det - langsiktige mål er å utvikle lokale rniljger som kan arbeide selvstendig ved de lokale institusjoner, sl i k at disse kan overta NAVF's engasjement på området. Sentret driver informasjons- og kursvirksomhet innen de enkel te fagomrader og på forskjell ige nlvåer om bruk av datamaskiner i humanistisk forskning. Sentret g1 r konsulentservice I tilknytning til humanistiske forskn ingcprosjekter som gj~r bruk av da tamaskl ner. Sentret g i r programmer ings-, maskin- og puncheservice Innenfor sin kapasitet. Sentret utvikler programutrustning for human i s t isk forskning på nasjonal basis.

6 I samarbeid med fagmiljøene skal sentret bidra til en systematlsk oppbygging av dataarkiv ved å utarbeide retningsl injer og metoder for oppbygging og utnyttelse av dem. Sentret skal registrere og gi beskrivelse av dataarkiv og generelt medvirke t11 at flest mulig far adgang til slike arkiv.' Senterets styre FØr senteret ble opprettet, hadde Rådet for humanistisk forskning i flere år hatt i arbeid en EDBkomite for de humanistiske fag. Komiteens oppgave er å Yte blstand t i l NAVF ved behandl ing av EDB-saker og ved selvstendige initiativ å treffe til tak som kan fare til utbredelse av EDB som et hjelpemiddel i de humanistiske fag. Gundersen, (Norsk Leksi kograf i sk insti tutt, Universi tetet i 0510). F~rsteamanuensi s Kol bjørn Heggstad, (Nordisk institutt, Universitetet i Bergen). Prosjektleder Arne B. Johansen, (Hardangerviddaprosjektet, Historisk museum, Universitetet i Bergen). Professor Geir Kjetsaa (Slaviskbaltisk Insti tutt, Universl tetet i Oslo). ~rofesco; Svein Nordbotten, (Institutt for inforrnasjonsvl tenskap, Universitetet i Bergen). Vit.ass. Tore Simonsen, (Musikkvitenskapelig institutt, Universi tetet i Trondheim). Styret har nedsatt et arbeidsutvalg som består av professor Sivertsen, f~rsteamanuensis Heggstad og professor Nordbotten. Senterets personale Fra den tid senteret kom i arbeid, fikk komiteen i oppgave a være Senteret har i 1973 f~lgende administyre for det. stratlve og tekniske personale: For tiden har styret denne sammen- Administrativ le- for senteret setning: (Jostein H. Hauge). Formann: Professor Eva Sivertsen, Sjefskqasulent som leder for det (Engelsk inst1 tutt, Universi tetet tekniske personale (George M. i Trondheim). Gillow). Medlemmer: Professor Ottar Dahl, (Historisk insti tutt, Universitetet i Oslo). Dosent Dag Konsul en t med hovedoppgave innenfor informasjons- og kursvirksomhet, samt programutvi kl ing (Geir Berge). Lokal konsulent for brukere i Oslo med særl lg oppgave å være kontaktledd mellom senteret og de EDBorienterte fagrnil j ~ e r i Oslo (Ivar Fonnes, arb.sted: Hlst. inst., Univ. l Oslo). Pronrammerer for programarbei d på senterets og universitetets dataanlegg (Slgbj~rn Hellene). O~erattar i 1/2-stilling til maskinelle driftsoppgaver (Per Vestbastad). Kontorful lmektig som også tar del i datareglstrerlng for senterets brukere (El se Jansonl. Ved senteret arbeider dessuten i 1973 en programmerer, Aaron Gurski, med særl ig oppgave å utvikle programmer til bruk ved de prosjekter innen klassisk filologi og arkeologi som senteret samarbeider med. 1 Den maskinelle utrustning Som en del av senterets etab-,ering, bevilget NAVF mldler til Innkj~p av et mindre datarnaskinanlegg. Datamaskinen er av typen PDP 11/20 levert av Digi tal Equipment Corporation. Maskinen er installert I senterets lokaler. PDP 11/20 er utstyrt med et kjerne minne på 24K 16-bits ord. Denne

7 større1 sen på kjerneminnet gj~r bet f.eks. mulig å kjøre et tlmesharing-system med programmer ingsspråket BASIC-PLUS. Ved instal ler ing hadde masklnen en pla testasjon med faste hoder som har en lagerkapasltet på 262K ord. Denne pl atestasjonen brukes til lagring av operasjonssystem og hyppig brukte data-f i ler. Stasjonen har en gjennomsnitt1 ig aksess-tid på 20 ms, I løpet av hasten 1973 er maskinen bl i tt supplert med en platestasjon med utskiftbare plater, som hver tar 2,4 mi l l ioner karakterer. Dette utstyret har en midlere aksess-tid PA 70 ms. Karakteristisk for denne maskintypen er bruken av en egen type magnetbånd, såkal t 'DEC-tape'. PDP 11/20 har utstyr for bruk av ta sl i ke magnetbånd med samme kapasi tet som platestasjonen med faste hoder. Ettersom båndene er f l1 -strukturert, kan denne enheten betraktes som en langsom platestasjon. Magnetbåndene som brukes, er såvidt rimelige at de egner seg godt for lagring av ) brukerprogram, subrutine-sett osv. For lagring av større mengder data og for distrubusjon av data har senteret en 9-kanal s magnetbånd- L stasjon. Den leser tegn/ Senterets dntamas kin, PDP 11/20. sekund, De storste magnetbåndene utskrift i gresk tegnsett. Senere kan lagre 12 ml11 ioner karakterer. I utvidelser av tegnsett er mulig. An1 egge t omfatter også en papirbånd1 es er og en l injeskriver. Pa~i rbå ndl eseren kan behandl e 5, 7 og 8 kanals papirbånd og de 6 kanals papirbånd som mange trykkerler bruker (TTS-bånd). Leserhastigheten er ca. 300 tegn pr. sekund. Linjeskriveren har en linjebredde på 80 kolonner og kan skrive l injer/minutt. Utstyret har ful l t 96-karakterer ASCI I-tegnsett. Det kan legges t11 at NAVF dessuten har delf inansiert en IBM 1403 l injeskriver på Universi tetets EDB-avdel ing. Denne l injeskr iver, som har utskiftbar tegnkjede, kan i dag også levere Senteret har dessuten utstyr for tilkobl ing av tre enheter for datakommunikasjon - en for synkron overføring og to for asynkron. Utstyret kan enten brukes lokalt eller over telefonnettet. Den synkrone inngang brukes for tiden til kommunikasjon med UNIVAC 1110 via en 4-tråds fast oppkoblet telefon1 inje. Sommeren 1973 ble det innkjøpt en bi l ledskjerrn-terminal av typen Del ta-data. Terminalen vil i første rekke bl i brukt i forbindelse med programkonstruksjon og redigering av datasett.

8 Serskrets virksomhet til nå PROGRAMUTVI KLING PA PDP 11/20 enterets masklnutstyr ble formel t ertatt etter avs1 uttede godenningspr~ver i september det aret som er gått, har det rt drevet et kontlnuerl ig arbeid d programutvf kl Ing med grunnlag maskinens operasj onssystem DOS. ogramme r ing har hovedsak1 Ig vzrt f0t-t 1 ASSEMBLY og FORTRAN, men i den siste tiden er også SIC-PLUS blitt Implementert på illegget (se nedenfor). rbeidet har I fsrste omgang hatt m mal B utv'lkle et fleksibelt ett med standardprogram som er asale i humanistisk databehandlngsarbef d. sl 1 ke kan nevnes innleslngsprosom kan ta hånd Mnd ned ul ike koderepresenta- am far papl rbånd, joner, korrektur- og redigeringsogram, samt indeks- og sorterlngsrogram. Det ar f.eks, skrevet proam som sorterer data i core og rogram som flotter sammen serrte filer, Senteret vll om en- [d dessuten fil et asat Proramsystem for sortertflg fra verandaren. E t vtktig redskap v f i d ' I for human i stene er såhl te rnaskeprogram for gjenkjenning av ulike typer formel l e strukturer I e t tekstmateriale. De fgrste programmer av denne type er utviklet. Innenfor rammen av et praveprosjekt er det utviklet program for sorter ing av arkeologiske funn-data fra Bryggen i Bergen. Det er også ~nskelig for senteret å kunne behandle de mest vanl ige formater av magnetband pd maskinen. I farste omgang er det utviklet program for lesing av IBM-bånd. Arbeldet med konverterlng av de vanl lgsta båndformat for UNI VAC 1110 pågår. E t programbibliotek for mtematiske operasjoner er tl l rettelagt. Oppgavene forbundet med å skape et tilfredsstillende telekommunikasjonsprograril for PDP har hatt ~ Ø Y prioritet. Dette arbeidet har to stder: 1. Program for kommunlkasjon med UHIVAC Program for kommun 1 kasj on med skr i vemaskintermlnaler og billedskjermterminaler av ul i ke typer. For kammun l kasj on med UN I VAC 1110 ar det far tiden i drift et program som simulerer terminal typen UNIVAC 1004, Systemet har vzrt I drift fra mrs. Men da dette systemet k r flere ulemper(umu1 lg- &jar Interaktl~ bruk, parallell programutvf kl Ing og har restriksjoner i karaktersett etc. 1 vil en g& over t11 et integrert komnunf kasjonssystem basert D& operasj onss~stemet DOS-COMTEX. Dette systemet gj~r det mul Ig å bruke UNIVAC 1110 og PDP 11/20 Interaktivt fra flere terminaler og dersuten å starte dataoverf~ring mellom UN I VAC og p l a te, magnetbånd, l lnjeskriver på PDP. Systemet er ferdig planlagt, og deler av det er programmert og testet. I august i år ble det holdt en Nordi sk rommerskol e t datamasklne1,l språkbehandl ing I Bergen. Arrangpr var Nordi sk Insti tutt, Un iversltetet I Bergen ved f0rsteamanuensf 9 Kol bjarn Heggstad. Under sornmerskolen sttlte senteret utstyr og medarbeidere til disposisjon for arrangpmntet, og var ansvar1 ig for der masktntekniske opplegg. Det ble 1 denne tiden utarbeidet en serie appl ikasjonsprogram i BASIC-FLUS, bl.a. program for morfolog Isk analyse, program for testing av generative grammat i ske reg1 ar og program innenfor studiet av semantiske relasjoner, Som ledd i den prak~ tlcke delen av denne sommerskolen brukte del takerne fire terminaler til PDP for Øvelser i programmering og to terminaler til UNIVAC 1110.

9 b) PROGRAMUTVIKLING PA UNIVAC 1110 TI1 behandl ing av større datarnengder vil senteret benytte Universitetets anlegg UNIVAC Det samme gjelder arbeid hvor samarbeidet mel lom senteret og brukere ved Universitetet i Bergen etter en til retteiegglngsfase skal tares videre av insti tuttene selv. For en del oppgavers vedkommende v11 en søke en arbeidsdeling mellom de to maskinanlegg alt etter databehandl ingens art og volum. Foto: Morgenavisen For tiden har senteret under utføre1 se konkordansprogram skrevet l COBOL - som i farste omgang skal brukes for behandl ing av gammelengelske tekster. Videre er det såkal te Brown-Corpus, som inneholder en tekstsaml ing på 1 mi l l ion ord bestående av amerikansk prosa av ullke genrer, tilrettelagt for bruk på universitetets anlegg, Til analyse av dette materialet er det utvi klet programmer for gjenfinn ing av språk1 ige strukturer som fy1 ler brukerspesifiserte krav. Som ledd I sitt samarbeid med et forskningsprosjekt innen klassisk filologi er det utarbeidet program for innleslng og ut1 i sting av greskspråkl ig materiale samt for senere korrigering av data. Progrmerer He Z Zene og sjefsk0nsuzen-t GiZZow (ti2 h~yre, stående) instruerer kursdeztakere i apråkzkg databehandling. r u-. a -Ta

10 Etter en fase med et prøveopplegg for databehandl ing av arkeologisk materiale fra Bryggen i Bergen på senterets maskin, har man nå tatt fatt på arbeidet med et permanent opplegg for behandl ing av materialet på Universitetets anlegg. Mange av de brukere som senteret samarbeider med, vil ha behov for et databasesystem med mul ighet for direkte adgang til databasen. Aktuel le systemer evalueres for tiden I samarbeid med andre brukergrupper. En viktig delaktivitet har det også vært å tilrettelegge sorterings program for de datatyper som er vanlig i humanistisk forskningsarbeid. C ) PROGRAMUTVIKLING l OSLO Fra 1. mars 1973 har senteret hatt i arbeid en heltidsansatt konsulent i Oslo. Konsulenten har som en av sine hovedoppgaver å arbeide for utvi kl ing av programutrustn ing både ved sel vstendig programmer ing og ved å t i l ret tel egge standardprogram for humanister på det maskinel le utstyr Universitetet i Oslo disponerer. Den konsulenten som nå innehar sti l l ingen, cand. philol. Ivar Fonnes, har i flere år arbeidet med databehandl ing innen sitt fagfel t, historie, og har utviklet en saml ing programmer kal t TEXT for behandl ing av tekstmateriale for språk1 ige og innhol ds- messige anal yser I l~pet av den tid konsulentordningen i Oslo har vært i funksjon, har konsulenten gått videre i programutv 1 kl ingen innenfor rammen av TEXT-systemet. Det pågår l i keledes arbeid med å knytte en forbinde1 se fra TEXT-programmene t i l den statistiske programpakken DDPP med tanke på en fleksibel statistisk behandl ing av språkdata. Konsulenten har foruten samarbeid med flere historiske og språklige forskn ingsprosjekter sarl ig tatt opp arbeidet med overfsrlng av de mest brukte programsystemer t i l det nye datamaskinanlegget CYBER på Kjel ler, som humanistene ved Universitetet i Oslo vil ta i bruk i økende omfang. d) KONTAKT MED FAGMI LJØENE Senteret har i løpet av det første året, som på mange vis er en etableringsperiode, søkt å skaffe seg et relativt grundig oversyn over det EDB-arbeid som i dag utfares i vårt land innenfor den humanistiske fagsektor. Det har vært en oppgave for senteret å få klarhet i det behov for bistand som humanistene har i sitt arbeid og hvil- ke fe1 t senteret ut fra sine forutsetninger skal yte en innsats P$. I løpet av vinteren 1973 ble det holdt kontaktmøter med human i stene i Oslo og Trondheim hvor senteret ble presentert og deltok i Samtaler om EDB-virksomheten i de ul ike fag. De syn på og forventninger til vårt EDB-senter som en del fagmiljøer fremsatte, gav senteret en nytt tg bakgrunn for de t videre pl an1 eggingsarbe i d. Det samme kan sles å være resu'l-. tatet av de dr~ftlnger som kon 1 1 stand I forblndel sa md presentasj onen av rente re t ved NAVF's nasjonale sernlnar for nord1 sk språkvl tenskap hasten Den storste delen av senterets kontaktvirksomhet har el lers vær drevet uformelt ved kontakt med enkel tpersoner og prosjekter, i k minst I Bergen. Den kontakten som er opprettet h har også resultert i et nærmere samarbeid med flere forskere og prosjekter hvor senteret har sa seg vill 1g til å utfare et prav prosjekt i samarbeid med bruker Med et par prosjekter har sente også innledet et samarbeid hvor prosjektenes programmerer arbe2 i senteret. Ordningen gjelder f l~pig for l

11 I den tid senteret har vært I arbeid, har det vært holdt en rekke orienteringsm~ter og omvlsnlnger I senteret, l ikeledes semlnar i spesial emner innenfor språk1 lg databehandl Ing og t bruk av EDB Innen mus1 kkvi tenskap. Som tldllgere nevnt ytet senteret I august i år teknisk bistand i form av utstyr og databehandling for Nordisk sommerskole 1 datamaskinel l språkbehandl ing. Det er menlngen å redegj~re nærmere for en del av disse aktlviteter I et senerde nummer. Senteret har for sitt videre arbeid behov for å folge med i den tekniske utvikl ing og vurdere det program- og maskinutstyr som utvikles ut fra den nytte produktene kan ha i huniani sti sk sammenheng. Det kan nevnes at senteret bl.a. har interessert seg for nye teknikker for dataregistrering og for bruk av datamaskiner i trykkeria'rbeidet. Disse emner tar en sikte på å belyse nærmere i et senere nummer.

12

Meld i ngsblad for NAVF3 EDB-senter for humanistisk forskning

Meld i ngsblad for NAVF3 EDB-senter for humanistisk forskning Meld i ngsblad for NAV3 EDB-senter for humanistisk forskning b Redaktørens spalte HUMANISTISKE DATA kommer nå ut med sitt første regulære nummer. En må ha lov til A si at mottakelsen I fagmilj~ene av det

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV Jostein H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV Jostein H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING VILLAVEI 10, POSTBOKS 53 5014 BERGEN-UNIVERSITETET Oktober 1979 NORSK TEKSTARKIV Jostein H. Hauge FORHISTORIE Datamaskinell språkbehandling er kanskje det feltet

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Bjørn Bjerkli, leder av programstyret for Samisk forskning II, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Program for

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

USIS ET SYSTEM FOR FORMIDLING AV KONTAKT MELLOM VITENS0KER OG VITENKILDE

USIS ET SYSTEM FOR FORMIDLING AV KONTAKT MELLOM VITENS0KER OG VITENKILDE o CL &it& POPULXCRVITENSKAPELIG SERIE USIS ET SYSTEM FOR FORMIDLING AV KONTAKT MELLOM VITENS0KER OG VITENKILDE Av Professor Svein Nordbotten Institutt for informasjonsvitenskap Store kunnskapsmengder.

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

DUS MED DEUCE Hullkortmaskinen ble oppfunnet av den amerikanske statistiker Herman Hollerith og det var problemer i forbindelse med de amerikanske

DUS MED DEUCE Hullkortmaskinen ble oppfunnet av den amerikanske statistiker Herman Hollerith og det var problemer i forbindelse med de amerikanske DUS MED DEUCE Hullkortmaskinen ble oppfunnet av den amerikanske statistiker Herman Hollerith og det var problemer i forbindelse med de amerikanske folketellingene i 1890 og 1900 som f0rte til at han ga

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 47/17 Møtedato: 11.12.17 Notatdato:30.11.17 Saksbehandler: Finn-Eirik Johannessen

Detaljer

---------------------------------------------------------------------- SLIK INFORMERER RUNIT ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------~~------

Detaljer

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Regnearkene nevnt i denne artikkelen kan du hente via www.caspar.no/tangenten/ 2003/anneberit103.html Regneark er et av de verktøyprogram som gir mange

Detaljer

Obligatorisk oppgave 1: Regneklynge

Obligatorisk oppgave 1: Regneklynge Obligatorisk oppgave 1: Regneklynge INF1010 Frist: mandag 6. februar 2017 kl. 12:00 Versjon 1.0 (62f8e31 ) Innhold 1 Innledning 1 2 Regneklyngens bestanddeler 2 3 Datastrukturtegning 3 4 Maksimal teoretisk

Detaljer

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring Kap. 3: Resultatvurdering Kap. 4: Oppsummering og videre planer 2 Forord Denne rapporten er en beskrivelse

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

RAPPORT FRA DET SENTRALE VALGSTYRET

RAPPORT FRA DET SENTRALE VALGSTYRET RAPPORT FRA DET SENTRALE VALGSTYRET VALGSTYRET Det sentrale valgstyret er hjemlet i høgskolens valgregler 4. I følge disse reglene skal høgskolen ha et permanent valgstyre med ansvar for alle valg etter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Hvordan angripe en større oppgave? (og hva skal jeg gjøre i oblig 7!?)

Hvordan angripe en større oppgave? (og hva skal jeg gjøre i oblig 7!?) Hvordan angripe en større oppgave? (og hva skal jeg gjøre i oblig 7!?) Skaff deg et godt overblikk... Les oppgaveteksten godt! Forstå hva oppgaven skal gjøre. Se på eksempelkjøringen! Hvilke klasser trenger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap

Fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap Prosjektplan: Fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap Innhold: 1. Sammendrag av prosjektet 2. Behovet for en fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap 3. Mål og målgrupper

Detaljer

Mentor Program. BI Kristiansand

Mentor Program. BI Kristiansand Mentor Program BI Kristiansand Konseptbeskrivelse Mentor programmet ved BI Kristiansand skal være et program som gir utvalgte studenter en ekstra mulighet til egenutvikling og et fortrinn ved overgang

Detaljer

Sosiotekniske systemer

Sosiotekniske systemer Sosiotekniske systemer Levin, M., Fossen Ø. og Gjersvik R Ledelse og teknologi. Innføring i organisasjon og ledelse for tekniske høyskoler Gyldendal Akademisk, 2002 Kapittel 8: Teknologi i organisasjoner

Detaljer

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73 Innhold 01 Offentlighet og medienes rolle i rettergangen... 11 1.1 Of fent lig hets prin sip pet... 11 1.2 Dommernes taushetsplikt og diskresjonsplikt... 13 1.3 Redaktøransvaret ligger hos den ansvarshavende

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Gran kommune 2 HJELP TIL Å TA DE RIKTIGE VALGENE Hvorfor etiske retningslinjer? Etikk i Gran kommune handler om at vi som kommune skal stå for de valgene

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

3. BRUK AV KATALOGISERTE FILER INNHOLD: 1. HVA KAN KJØRES UBETJENT 2. HVORDAN MAN KJØRER UBETJENT 4. VRANGLASPROBLEMET S. 2 S. 2 S.

3. BRUK AV KATALOGISERTE FILER INNHOLD: 1. HVA KAN KJØRES UBETJENT 2. HVORDAN MAN KJØRER UBETJENT 4. VRANGLASPROBLEMET S. 2 S. 2 S. INFORMASJON FRA R UN IT REGNESENTRET VEO UNIVERSITETET I TRONDHEIM Postadr.: Strindveien 2, N-7034 Trondheim -NTH Telex: 55 620 sintf n Telegram: COMPUTING NTH Tlf.: (07)593100 (07)593030 Tittel KJØRING

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/13 Finansieringsmodellen endring psykisk helsevern Saksbehandler Kjell Solstad Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2012/560 Dato for styremøte 14.05.14 Forslag

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Datasystemer og informasjonssystemer

Datasystemer og informasjonssystemer DRI1001 forelesning 2008 Hva er en datamaskin og hva kan den brukes til Prinsipper for datamaskinens virkemåte Kort om binære tall Litt om datamaskinens historie og faglig basis Data, informasjon og kunnskap

Detaljer

Databank for DATSY/NATBLES/TSP. Brukerveiledning. Ola Jacobsen - INNHOLD

Databank for DATSY/NATBLES/TSP. Brukerveiledning. Ola Jacobsen - INNHOLD IO 75/36 27. oktober 1975 Databank for DATSY/NATBLES/TSP Brukerveiledning av 411 Ola Jacobsen - INNHOLD 1. Innledning............ 1 2. Begrensninger for databanken 1 2.1. DATSY.......... 2 2.2. NATBLES

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid SVALENE Norsk forening for u-landsarbeid Bergen Juni 2013 Kjære medarbeidere: Først i dette nummeret av Svalenytt ønsker vi å sende noen tanker til Emily Holm, som døde i Bergen i begynnelsen av april.

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Ole Amble WEGEMATIC 1000, - EN MILD, MEN PROBLEMFYLLT GAVE

Ole Amble WEGEMATIC 1000, - EN MILD, MEN PROBLEMFYLLT GAVE Ole Amble WEGEMATIC 1000, - EN MILD, MEN PROBLEMFYLLT GAVE I løpet av 50-årene var det blitt innlysende for stadig flere at de elektroniske regnemaskiner, "matematikkmaskiner" som de ble kalt, var kommet

Detaljer

STUDIEPLANER FOR PH.D.-PROGRAMMENE VED DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEPLANER FOR PH.D.-PROGRAMMENE VED DET HUMANISTISKE FAKULTET 14 STUDIEPLANER FOR PH.D.-PROGRAMMENE VED DET HUMANISTISKE FAKULTET Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 2. Målsetting for Ph.d.-utdanningen:

Detaljer

Databehandler. IKA Trøndelag. Behandlingsansvarlig. mellom. kapittel 2. Databehandleravtale

Databehandler. IKA Trøndelag. Behandlingsansvarlig. mellom. kapittel 2. Databehandleravtale tale Digitalt I henhold til personopplysningslovens depot 13, jf. 15 personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Risa; ) cm1iwcwl 09 IKA Trøndelag IKS 1 Avtalens hensikt Avtalens hensikt er å regulere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Dato: 28.04.2016 Møtested: Sønsthagen, Hagen Tidspunkt: 13:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf 62 45

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

GIER og Norges tekniske høyskole (NTH)

GIER og Norges tekniske høyskole (NTH) GIER og Norges tekniske høyskole (NTH) GIER s sentrale betydning for teknologisk utdannelse og forskning i Norge. Fødsel Unnfangelse Jordfaderen Knut Sivert Skog Fødselen 21. November 1962 ankommer GIER

Detaljer

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier anders.kluge@nr.no Kringkasting Publisering Alt som kan bli digitalt, vil bli det IT Nye medier IKT Telekom Bibliofil brukermøte 10. juni 1999 Nummer 2

Detaljer

Forskningsmetoder i menneske-maskin interaksjon

Forskningsmetoder i menneske-maskin interaksjon Forskningsmetoder i menneske-maskin interaksjon Kapittel 2- Eksperimentell forskning Oversikt Typer atferdsforskning Forskningshypoteser Grunnleggende om eksperimentell forskning Signifikanstesting Begrensninger

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Forord. 70-tallet. Typisk: Lokalhistorie og Internett. Keiserens nye klær eller nye muligheter for forskning og formidling?

Forord. 70-tallet. Typisk: Lokalhistorie og Internett. Keiserens nye klær eller nye muligheter for forskning og formidling? Forord Denne samling av slides utgjør en del av mitt innlegg på NLIs IKT-seminar på Høgskulen i Volda, sept. 2005. De er primært skrevet som en støtte for den muntlige presentasjonen og vil derfor antakelig

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Høstsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 6. JUNI 2017, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Preprocessor for desisjonstabeller x)

Preprocessor for desisjonstabeller x) IB 65/3 Oslo, 26. mars 1965 Preprocessor for desisjonstabeller x) av Thor Aastorp Innhol d 1. Generell beskrivelse 2. Regler og begrensninger 3. Kontrollkortene 3.1 Problemkort 3.2 Tabellkort 3.3 Spesifikasjonskort

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Fusjonsoppgaver 2016 N O T A T Tilråding:

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Andre sett obligatoriske oppgaver i INF3100 V2013

Andre sett obligatoriske oppgaver i INF3100 V2013 Andre sett obligatoriske oppgaver i INF3100 V2013 Oppgavesettet skal i utgangspunktet løses av grupper på to og to studenter som leverer felles besvarelse. Vi godkjenner også individuelle besvarelser,

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt.

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt. Forbundsstyrenytt etter siste styremøte 26.-26. august 2011 STYREMØTE FREDAG 26. OG LØRDAG 27. AUGUST 2011 Sted: Forbundskontoret 26. august Hotell Opera 27. august Til stede: Trond Wåland Kari Bunes (kun

Detaljer

Last ned Mer effektivt prosjektarbeid i offentlig og privat virksomhet - Svein Arne Jessen. Last ned

Last ned Mer effektivt prosjektarbeid i offentlig og privat virksomhet - Svein Arne Jessen. Last ned Last ned Mer effektivt prosjektarbeid i offentlig og privat virksomhet - Svein Arne Jessen Last ned Forfatter: Svein Arne Jessen ISBN: 9788215006444 Antall sider: 416 Format: PDF Filstørrelse:32.53 Mb

Detaljer

Innhold. 2 Kompilatorer. 3 Datamaskiner og tallsystemer. 4 Oppsummering. 1 Skjerm (monitor) 2 Hovedkort (motherboard) 3 Prosessor (CPU)

Innhold. 2 Kompilatorer. 3 Datamaskiner og tallsystemer. 4 Oppsummering. 1 Skjerm (monitor) 2 Hovedkort (motherboard) 3 Prosessor (CPU) 2 Innhold 1 Datamaskiner Prosessoren Primærminnet (RAM) Sekundærminne, cache og lagerhierarki Datamaskiner Matlab Parallell Jørn Amundsen Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap 2010-08-31 2

Detaljer

Norivegian irzstitufe for nature research (NINA) Tuizgaslefta 2, N-7004 Trortdheim.

Norivegian irzstitufe for nature research (NINA) Tuizgaslefta 2, N-7004 Trortdheim. Referat Wilmann, B. & A. Baudouin. 1989. EDB-basert framstilling av botaniske utbredelseskart. U~iiil. T~~orzdhcini, Viferisk. nzus. Rapp. Bot. Ser. 1989 1 : 1-21 t 10 kart. Rapporten beskriver et enkelt

Detaljer

NÆRINGSLIVET. Utviklingskontoret i Midtre Namdal

NÆRINGSLIVET. Utviklingskontoret i Midtre Namdal SERVICEERKLÆRING NÆRINGSLIVET Utviklingskontoret i Midtre Namdal Til våre brukere Utviklingskontoret i Midtre Namdal er et interkommunalt samarbeid opprettet av kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK Byrådssak 107/16 Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra LIGA ESARK-03-201600938-9 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Forslag til strategiplan 2013 2017

Forslag til strategiplan 2013 2017 Norsk Esperanto-Forbund Forslag til strategiplan 2013 2017 Strategiplan Strategiplanen beskriver den virkelighetsoppfatningen som arbeidsplanen bygger på. Utbre og styrke esperanto Oppgaven til Norsk Esperanto-Forbund

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 09.05.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 5. mai 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Dokumentnr: 2-4-2 Dokumentansvarlig Godkjent av Dato Alf-Erlend Vaskinn Adm. direktør 01.09.03; Rev. 2 Hensikt Dokumentet gir retningslinjer for

Detaljer

GrandView. Et dataprogram for samle, organisere og analysere mengder av ulike typer informasjon. Brukermanual

GrandView. Et dataprogram for samle, organisere og analysere mengder av ulike typer informasjon. Brukermanual GrandView Et dataprogram for samle, organisere og analysere mengder av ulike typer informasjon Brukermanual Forskningsprogrammet Concept, NTNU November 2017 1 «Forløperen til dette programmet var en enkel

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ. 17. februar 1984. Side. 1. Innledning 2

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ. 17. februar 1984. Side. 1. Innledning 2 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ, Vei e 17. februar 1984 DATABEHANDLING I STATISTISK SENTRALBYRÅ Av Arne Øien INNHOLD Side 1. Innledning 2 2. Anskaffelse av utstyr 4 2.1 Datamaskiner og perifert

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Hovedmanual for innsamling og bearbeiding av akustikkdata

Hovedmanual for innsamling og bearbeiding av akustikkdata Ref.id.: KS&SMS.4.2-01 Hovedmanual Akustikk Standard Versjon: 1.00 Opprettet: 14.01.2013 Skrevet av: HILS Godkjent av: KRR Gjelder fra: 14.01.2013 Sidenr: 1 av 5 Hovedmanual for innsamling og bearbeiding

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

SENTER FOR IBSEN-STUDIER ÅRSPLAN Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO

SENTER FOR IBSEN-STUDIER ÅRSPLAN Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO 1 INNLEDNING I 2005 vil Senter for Ibsen-studier - i samarbeid med andre institusjoner i Norge og utlandet - bidra til at Ibsen-året 2006 blir en viktig markering.

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Jeg har en time i uken til å oppdatere meg, og da har jeg ikke tid til å lære meg alt på nytt hver gang databasene endrer grensesnitt overlege ved universitetssykehus

Detaljer

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære:

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: Hovedoppgaven i medisinstudiet Retningslinjer Sist revidert 11.12.2017 1. Målsetting Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: å bruke en vitenskapelig tenke- og

Detaljer

Endringsoppgave: Opprettelse av «Internservicesenter» i UNN. Nasjonalt topplederprogram. Kristina Bratrein

Endringsoppgave: Opprettelse av «Internservicesenter» i UNN. Nasjonalt topplederprogram. Kristina Bratrein Endringsoppgave: Opprettelse av «Internservicesenter» i UNN. Nasjonalt topplederprogram Kristina Bratrein Tromsø, 8. mars 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven UNN ønsker å opprette

Detaljer

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Saknr. 8183/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Last ned Helga Eng - Elisabeth Lønnå. Last ned. Forfatter: Elisabeth Lønnå ISBN: Antall sider: 299 Format: PDF Filstørrelse: 13.

Last ned Helga Eng - Elisabeth Lønnå. Last ned. Forfatter: Elisabeth Lønnå ISBN: Antall sider: 299 Format: PDF Filstørrelse: 13. Last ned Helga Eng - Elisabeth Lønnå Last ned Forfatter: Elisabeth Lønnå ISBN: 9788276747737 Antall sider: 299 Format: PDF Filstørrelse: 13.37 Mb Helga Eng (1875-1966) var en banebrytende skikkelse i norsk

Detaljer

Opprettelse av IT-faglig råd og Brukerråd.

Opprettelse av IT-faglig råd og Brukerråd. UNIVERSITETETS SENTRALE EDB-TJENESTE (USE) Postboks 1059, Blindern 0316 Oslo 3 Til Styret for USE Styresak til møte den: Styresak nr Styredok nr 8 mai 1991 9/91 6/91 /Si!\ Saken gjelder: Opprettelse av

Detaljer

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Møller Ryen A/S Bakgrunn Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Diskusjonssak Saksnr: D-sak 1 Møtedato: 19. juni 2014 Notatdato: 12. juni 2014 Strategidiskusjon

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer