, ' '.x, ' r.,< 54 f -,, . -- l.l ,. : l-, M$ldingsblad for. NAV 's ED -senter. for huma tisk forskning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ", ' '.x, - - 1. - '.-. -..r.,< 54 f -,, . -- l.l .. - .,. : l-, M$ldingsblad for. NAV 's ED -senter. for huma tisk forskning"

Transkript

1 ,., ' '.x, ' r.,< 54 f -,,. -- l.l.. - M$ldingsblad for.,. : l-, NAV 's ED -senter F for huma tisk forskning T

2 NAVF's EDB-ser.,ir.,...,...,...,,. : forskning i Bergen. Senterets administrative leder, Jostein H, Hauge, har det : redaksjonel le anqvar for rnelc7.ips-.bladet. - - De som ~nsker 4 fa bladet tilsendt, kan bestil le det ved henvendel se ti l senterets adresse: Villavel 10, Boks 53, 5014 Bergen-Univer- "- Innlegg kan ~_ende~ Iay~uout og trykk: Wn<uersitetets trykken Bergen 1973

3 NAVF's EDB-senter for humanistisk forskning vll med dette nummer starte utglvelsen av et meldingsblad. Bladet har som sitt prlmare mål a informere interesserte enkel t- forskere og fagmilj~er om den virksomhet som foregar i senteret. Det vil saledes bli orientert om de til bud i form av konsulenttjenester, kurs, databehandling,, programmer og data som senteret kan tilby eller bista med opplysninger om. E t annet vlktig mål er a presentere det arbeid som pagat- innenfor human i s ti sk databehandl ing ved våre universiteter og vlrke for kontakt miljøene imellom. I meldlngsbladet tar en ogsa sikte på a gi oversikter over utvikl ingen av programmer for humanistiske databehandl ingsoppgaver i ut1 andet og informere om det forskningsmaterialet som er ti lgjengel ig for datamaskinel l behandl ing. Vi haper at bladet ogsa vil bl i benyttet som et organ for spørsmål og debatt på sitt felt og at de som er aktive innenfor EDB i de humanistiske fag vil bidra med rapporter om og redegj~relser for sine respektive forskningsomrader. Det er meningen at bladet skal utkomme minst 2 ganger pr. Ar, og vårt Ønske er at vi med tiden kan tilby et kvartalsskrlft. Meldingsbladets f~rste nummer vi l bl i viet NAVF's EDB-senter, dets målsetting, arbeidsoppgaver, tekniske utrustnfng og virksomhet til nå. Formannen i senterets styre orienterer om bakgrunnen for opprettel sen av senteret. I neste nummer v11 det bl i gitt et oversyn over og en karakteristi kk av Igangværende EDB-ti l tak innen de humanistiske fag 1 vart land. Som resultat av sitt kartleggingsarbeid kan senteret gi en forste oversikt over de saml inger av humanistiske data i maskinlesel ig form som finnes i fagmiljøene og tekniske spesifikasjoner vedr. deres lagring. Det vil bl i sarski1 t opp1 yst om de restriksjoner som knytter seg til den eksterne bruk av dem og hvor en kan komme i kontakt med dem som forvalter datamaterialet. Det vil også bl i gitt rapporter om kurs, konferanser og studiereiser av interesse for et bredere pub1 i kum. Neste nummer,som planlegges utgitt ved årsskiftet, vil ogsa innehol de en beskrive1 se av virksomheten 1 EDB-senteret høsten Vi ZZavei 10, Universitetet i Bergen, hvor senteret holder ti2 i 1. etasje.

4 RAKGRIINN FOR OPPRETTELSEN AV EDB-SENTERET-i-1,l Ved professor Eva Sivertsen - formann i NAW's EDB-komite for ~ m ~ s t i forskn5ng s k NAVF har lenge følt behovet for spesielle tiltak for å bygge ut EDBfe1 tet innen humaniora. Av forskjellige grunner synes humanistene å ha hatt vanskellg for d ta i bruk dette nye hjelpemiddel, elektronisk databehandl ing ble derfor NAVF's EDB-komite for de human Istlske fag opprettet. Den var et rådgivende organ for Gruppe A, siden Fagråd A (Rådet for humanlstisk forskning). t sine farste år sd kornlteen det som sin primære oppgave 'å spre kunnskap om EDB til humanistiske forskere og l egge forhol dene t i l rette sl l k at Interesserte studenter og forskere kunne få mulighet til å spesialisere seg 1 EDB' (fra komiteens årsmelding for 1969). Det ble holdt kurs, opprettet speslel le stipendlatstillinger og tilsatt en konsulent. Etter hvert ble det klart at dette Ikke var nok. Det var latente, store behov for rådgivning, opplæring, hjelp til programutvikl ing, utstyr og koordinering av arbeidet. Men forel~pig var milj~et ved de enkel te t aresteder ikke sterkt nok til at disse kunne pata seg ansvaret for utvikl ing av fe1 tet. Det syntes natur1 ig for NAVF a påta seg oppgaven i en startperiode. NAVF fant det mest hensiktsmessig til en viss grad a konsentrere innsatsen t i l ett sted. Dermed kunne en si kre en mest mul ig rasjonel l utnyttel se av ressursene, personel l sa vel som utstyr. NAVF Ønsket derfor a opprette et nasjonal t senter for EDB i humaniora, for et begrenset anta1 l ar. Forholdene lå best til rette ved Universitetet i Bergen. Der var det allerede utviklet en viss ekspertise I anvendelsen av EDB i humanlora, særlig Innen sprakvitenskap. Og der stod en foran anskaffelsen av et nytt stort regneanlegg som sentret ville kunne benytte seg av, l tillegg tll sitt eget utstyr. Pil denne bakgrunn besluttet NAVF a opprette sl tt EDB-senter for humanlstisk forsknlng, med sete t Bergen, men med ansvar for hele landet. Sentret kom i drlft i l ~pet av 1972, og er etter hvert bl itt godt utbygd. Det disponerer for tiden utstyr til en samlet verdi av kr , i tillegg t11 at det har adgang til Universftetets regneanlegg, har en stab på 7 medarbeidere, hvorav 1 har sin arbeidsplass i Oslo. En nærmere redegj~relse for følgende sider. r NAVF ~nsker' i kke å engasjere seg permanent f et slikt prosjekt. Rådet for humanistisk forsknlng har antydet en forel~pfg tidsramme på 5 ar for virksomheten, idet en venter at de enkelte læresteder etter hvert selv v11 kunne overta det ful le ansvar for fe1 tet. Sentret bør derfor kunne arbeide for å overfl0dlggj~re seg selv, Dette betyr førs,t og fremst styrktng av de lokale mllj~er. For a oppna dette, og for å kunne yte best mul f g sery ice generel t, trenger vi god kontakt med nåværende og potensiel le brukere av sentret i a lle deler av landet. Det er bl.a. derfor v1 har f81 t behov for A utgi et meldingsblad. I

5 NAVF's EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNI \C; ) Opprettelsen av senteret ' RBdet for hurnani stisk forskning, Norges Almenvl tenskapel ige Forsknlngsråd vedtok a opprette et nasjonal t EDB-senter for humanistl sk forsknlng. Det ble besluttet at senteret skulle få til disposisjon maskinell utrustnlng j form av et mlndre datamaskinanlegg til sitt arbeid, NAVF har forpl i ktet seg t i l A opprettholde sitt engasjement i EDBsenteret i minst 5 år fra 1, Re første medarbefdere tiltrådte i ldpet av mai/junf ?l-- Senterets lokalisering EDB-senteret ble lagt til Bergen, og det var et Ønske fra NAVF at det ble etablert et nært samarbeid med Universitetet i Bergen. For d regulere dette samarbeidet ble det inngatt en avtale mellom de to institusjoner. If~lge denne avtale får EDB-senteret og dets samarbeldende brukere rett til ytelser fra un iversi tetets EDB-avdel ing på like fot med universitetets egne instjtutter, herunder adgang t11 den programutrustning og maskinkraft som universitetet disponerer. Det ble også gltt tlllatelse til 21 knytte senterets datamaskin til universitetets nye anlegg, UNIVAC Universitetet i Bergen har stil t lokaler til disposisjon for senterets virksomhet. Senteret holder til i Vitlavei 10, i nzr tilknytning til de sentrale universl tetsbygn Inge r. 1 Målsetting og arbeidsoppgaver Radet for humanlstisk forskning vedtok endelige retningsl jnjer for virksomheten i EDBsenteret. Da den malsetting og de arbeidsoppgaver som her er satt frem, kan ha almen interesse, refereres de i sin helhet: "Retningslinjer for NAVF's EDBsenter for humanistisk forskning: Mål setting NAVF's EDB-senter for humani stick forskn ing skal ha t i l hovedoppgave å stimulere og hjelpe forskere innen humaniora til å ta EDB i bruk I forskningsarbeidet. Sentret skal regionalt og sentralt sgke å legge forholdene til rette for en fornuftig utnyttelse av EDB som hjelpemiddel i de humanistiske fag. Det - langsiktige mål er å utvikle lokale rniljger som kan arbeide selvstendig ved de lokale institusjoner, sl i k at disse kan overta NAVF's engasjement på området. Sentret driver informasjons- og kursvirksomhet innen de enkel te fagomrader og på forskjell ige nlvåer om bruk av datamaskiner i humanistisk forskning. Sentret g1 r konsulentservice I tilknytning til humanistiske forskn ingcprosjekter som gj~r bruk av da tamaskl ner. Sentret g i r programmer ings-, maskin- og puncheservice Innenfor sin kapasitet. Sentret utvikler programutrustning for human i s t isk forskning på nasjonal basis.

6 I samarbeid med fagmiljøene skal sentret bidra til en systematlsk oppbygging av dataarkiv ved å utarbeide retningsl injer og metoder for oppbygging og utnyttelse av dem. Sentret skal registrere og gi beskrivelse av dataarkiv og generelt medvirke t11 at flest mulig far adgang til slike arkiv.' Senterets styre FØr senteret ble opprettet, hadde Rådet for humanistisk forskning i flere år hatt i arbeid en EDBkomite for de humanistiske fag. Komiteens oppgave er å Yte blstand t i l NAVF ved behandl ing av EDB-saker og ved selvstendige initiativ å treffe til tak som kan fare til utbredelse av EDB som et hjelpemiddel i de humanistiske fag. Gundersen, (Norsk Leksi kograf i sk insti tutt, Universi tetet i 0510). F~rsteamanuensi s Kol bjørn Heggstad, (Nordisk institutt, Universitetet i Bergen). Prosjektleder Arne B. Johansen, (Hardangerviddaprosjektet, Historisk museum, Universitetet i Bergen). Professor Geir Kjetsaa (Slaviskbaltisk Insti tutt, Universl tetet i Oslo). ~rofesco; Svein Nordbotten, (Institutt for inforrnasjonsvl tenskap, Universitetet i Bergen). Vit.ass. Tore Simonsen, (Musikkvitenskapelig institutt, Universi tetet i Trondheim). Styret har nedsatt et arbeidsutvalg som består av professor Sivertsen, f~rsteamanuensis Heggstad og professor Nordbotten. Senterets personale Fra den tid senteret kom i arbeid, fikk komiteen i oppgave a være Senteret har i 1973 f~lgende administyre for det. stratlve og tekniske personale: For tiden har styret denne sammen- Administrativ le- for senteret setning: (Jostein H. Hauge). Formann: Professor Eva Sivertsen, Sjefskqasulent som leder for det (Engelsk inst1 tutt, Universi tetet tekniske personale (George M. i Trondheim). Gillow). Medlemmer: Professor Ottar Dahl, (Historisk insti tutt, Universitetet i Oslo). Dosent Dag Konsul en t med hovedoppgave innenfor informasjons- og kursvirksomhet, samt programutvi kl ing (Geir Berge). Lokal konsulent for brukere i Oslo med særl lg oppgave å være kontaktledd mellom senteret og de EDBorienterte fagrnil j ~ e r i Oslo (Ivar Fonnes, arb.sted: Hlst. inst., Univ. l Oslo). Pronrammerer for programarbei d på senterets og universitetets dataanlegg (Slgbj~rn Hellene). O~erattar i 1/2-stilling til maskinelle driftsoppgaver (Per Vestbastad). Kontorful lmektig som også tar del i datareglstrerlng for senterets brukere (El se Jansonl. Ved senteret arbeider dessuten i 1973 en programmerer, Aaron Gurski, med særl ig oppgave å utvikle programmer til bruk ved de prosjekter innen klassisk filologi og arkeologi som senteret samarbeider med. 1 Den maskinelle utrustning Som en del av senterets etab-,ering, bevilget NAVF mldler til Innkj~p av et mindre datarnaskinanlegg. Datamaskinen er av typen PDP 11/20 levert av Digi tal Equipment Corporation. Maskinen er installert I senterets lokaler. PDP 11/20 er utstyrt med et kjerne minne på 24K 16-bits ord. Denne

7 større1 sen på kjerneminnet gj~r bet f.eks. mulig å kjøre et tlmesharing-system med programmer ingsspråket BASIC-PLUS. Ved instal ler ing hadde masklnen en pla testasjon med faste hoder som har en lagerkapasltet på 262K ord. Denne pl atestasjonen brukes til lagring av operasjonssystem og hyppig brukte data-f i ler. Stasjonen har en gjennomsnitt1 ig aksess-tid på 20 ms, I løpet av hasten 1973 er maskinen bl i tt supplert med en platestasjon med utskiftbare plater, som hver tar 2,4 mi l l ioner karakterer. Dette utstyret har en midlere aksess-tid PA 70 ms. Karakteristisk for denne maskintypen er bruken av en egen type magnetbånd, såkal t 'DEC-tape'. PDP 11/20 har utstyr for bruk av ta sl i ke magnetbånd med samme kapasi tet som platestasjonen med faste hoder. Ettersom båndene er f l1 -strukturert, kan denne enheten betraktes som en langsom platestasjon. Magnetbåndene som brukes, er såvidt rimelige at de egner seg godt for lagring av ) brukerprogram, subrutine-sett osv. For lagring av større mengder data og for distrubusjon av data har senteret en 9-kanal s magnetbånd- L stasjon. Den leser tegn/ Senterets dntamas kin, PDP 11/20. sekund, De storste magnetbåndene utskrift i gresk tegnsett. Senere kan lagre 12 ml11 ioner karakterer. I utvidelser av tegnsett er mulig. An1 egge t omfatter også en papirbånd1 es er og en l injeskriver. Pa~i rbå ndl eseren kan behandl e 5, 7 og 8 kanals papirbånd og de 6 kanals papirbånd som mange trykkerler bruker (TTS-bånd). Leserhastigheten er ca. 300 tegn pr. sekund. Linjeskriveren har en linjebredde på 80 kolonner og kan skrive l injer/minutt. Utstyret har ful l t 96-karakterer ASCI I-tegnsett. Det kan legges t11 at NAVF dessuten har delf inansiert en IBM 1403 l injeskriver på Universi tetets EDB-avdel ing. Denne l injeskr iver, som har utskiftbar tegnkjede, kan i dag også levere Senteret har dessuten utstyr for tilkobl ing av tre enheter for datakommunikasjon - en for synkron overføring og to for asynkron. Utstyret kan enten brukes lokalt eller over telefonnettet. Den synkrone inngang brukes for tiden til kommunikasjon med UNIVAC 1110 via en 4-tråds fast oppkoblet telefon1 inje. Sommeren 1973 ble det innkjøpt en bi l ledskjerrn-terminal av typen Del ta-data. Terminalen vil i første rekke bl i brukt i forbindelse med programkonstruksjon og redigering av datasett.

8 Serskrets virksomhet til nå PROGRAMUTVI KLING PA PDP 11/20 enterets masklnutstyr ble formel t ertatt etter avs1 uttede godenningspr~ver i september det aret som er gått, har det rt drevet et kontlnuerl ig arbeid d programutvf kl Ing med grunnlag maskinens operasj onssystem DOS. ogramme r ing har hovedsak1 Ig vzrt f0t-t 1 ASSEMBLY og FORTRAN, men i den siste tiden er også SIC-PLUS blitt Implementert på illegget (se nedenfor). rbeidet har I fsrste omgang hatt m mal B utv'lkle et fleksibelt ett med standardprogram som er asale i humanistisk databehandlngsarbef d. sl 1 ke kan nevnes innleslngsprosom kan ta hånd Mnd ned ul ike koderepresenta- am far papl rbånd, joner, korrektur- og redigeringsogram, samt indeks- og sorterlngsrogram. Det ar f.eks, skrevet proam som sorterer data i core og rogram som flotter sammen serrte filer, Senteret vll om en- [d dessuten fil et asat Proramsystem for sortertflg fra verandaren. E t vtktig redskap v f i d ' I for human i stene er såhl te rnaskeprogram for gjenkjenning av ulike typer formel l e strukturer I e t tekstmateriale. De fgrste programmer av denne type er utviklet. Innenfor rammen av et praveprosjekt er det utviklet program for sorter ing av arkeologiske funn-data fra Bryggen i Bergen. Det er også ~nskelig for senteret å kunne behandle de mest vanl ige formater av magnetband pd maskinen. I farste omgang er det utviklet program for lesing av IBM-bånd. Arbeldet med konverterlng av de vanl lgsta båndformat for UNI VAC 1110 pågår. E t programbibliotek for mtematiske operasjoner er tl l rettelagt. Oppgavene forbundet med å skape et tilfredsstillende telekommunikasjonsprograril for PDP har hatt ~ Ø Y prioritet. Dette arbeidet har to stder: 1. Program for kommunlkasjon med UHIVAC Program for kommun 1 kasj on med skr i vemaskintermlnaler og billedskjermterminaler av ul i ke typer. For kammun l kasj on med UN I VAC 1110 ar det far tiden i drift et program som simulerer terminal typen UNIVAC 1004, Systemet har vzrt I drift fra mrs. Men da dette systemet k r flere ulemper(umu1 lg- &jar Interaktl~ bruk, parallell programutvf kl Ing og har restriksjoner i karaktersett etc. 1 vil en g& over t11 et integrert komnunf kasjonssystem basert D& operasj onss~stemet DOS-COMTEX. Dette systemet gj~r det mul Ig å bruke UNIVAC 1110 og PDP 11/20 Interaktivt fra flere terminaler og dersuten å starte dataoverf~ring mellom UN I VAC og p l a te, magnetbånd, l lnjeskriver på PDP. Systemet er ferdig planlagt, og deler av det er programmert og testet. I august i år ble det holdt en Nordi sk rommerskol e t datamasklne1,l språkbehandl ing I Bergen. Arrangpr var Nordi sk Insti tutt, Un iversltetet I Bergen ved f0rsteamanuensf 9 Kol bjarn Heggstad. Under sornmerskolen sttlte senteret utstyr og medarbeidere til disposisjon for arrangpmntet, og var ansvar1 ig for der masktntekniske opplegg. Det ble 1 denne tiden utarbeidet en serie appl ikasjonsprogram i BASIC-FLUS, bl.a. program for morfolog Isk analyse, program for testing av generative grammat i ske reg1 ar og program innenfor studiet av semantiske relasjoner, Som ledd i den prak~ tlcke delen av denne sommerskolen brukte del takerne fire terminaler til PDP for Øvelser i programmering og to terminaler til UNIVAC 1110.

9 b) PROGRAMUTVIKLING PA UNIVAC 1110 TI1 behandl ing av større datarnengder vil senteret benytte Universitetets anlegg UNIVAC Det samme gjelder arbeid hvor samarbeidet mel lom senteret og brukere ved Universitetet i Bergen etter en til retteiegglngsfase skal tares videre av insti tuttene selv. For en del oppgavers vedkommende v11 en søke en arbeidsdeling mellom de to maskinanlegg alt etter databehandl ingens art og volum. Foto: Morgenavisen For tiden har senteret under utføre1 se konkordansprogram skrevet l COBOL - som i farste omgang skal brukes for behandl ing av gammelengelske tekster. Videre er det såkal te Brown-Corpus, som inneholder en tekstsaml ing på 1 mi l l ion ord bestående av amerikansk prosa av ullke genrer, tilrettelagt for bruk på universitetets anlegg, Til analyse av dette materialet er det utvi klet programmer for gjenfinn ing av språk1 ige strukturer som fy1 ler brukerspesifiserte krav. Som ledd I sitt samarbeid med et forskningsprosjekt innen klassisk filologi er det utarbeidet program for innleslng og ut1 i sting av greskspråkl ig materiale samt for senere korrigering av data. Progrmerer He Z Zene og sjefsk0nsuzen-t GiZZow (ti2 h~yre, stående) instruerer kursdeztakere i apråkzkg databehandling. r u-. a -Ta

10 Etter en fase med et prøveopplegg for databehandl ing av arkeologisk materiale fra Bryggen i Bergen på senterets maskin, har man nå tatt fatt på arbeidet med et permanent opplegg for behandl ing av materialet på Universitetets anlegg. Mange av de brukere som senteret samarbeider med, vil ha behov for et databasesystem med mul ighet for direkte adgang til databasen. Aktuel le systemer evalueres for tiden I samarbeid med andre brukergrupper. En viktig delaktivitet har det også vært å tilrettelegge sorterings program for de datatyper som er vanlig i humanistisk forskningsarbeid. C ) PROGRAMUTVIKLING l OSLO Fra 1. mars 1973 har senteret hatt i arbeid en heltidsansatt konsulent i Oslo. Konsulenten har som en av sine hovedoppgaver å arbeide for utvi kl ing av programutrustn ing både ved sel vstendig programmer ing og ved å t i l ret tel egge standardprogram for humanister på det maskinel le utstyr Universitetet i Oslo disponerer. Den konsulenten som nå innehar sti l l ingen, cand. philol. Ivar Fonnes, har i flere år arbeidet med databehandl ing innen sitt fagfel t, historie, og har utviklet en saml ing programmer kal t TEXT for behandl ing av tekstmateriale for språk1 ige og innhol ds- messige anal yser I l~pet av den tid konsulentordningen i Oslo har vært i funksjon, har konsulenten gått videre i programutv 1 kl ingen innenfor rammen av TEXT-systemet. Det pågår l i keledes arbeid med å knytte en forbinde1 se fra TEXT-programmene t i l den statistiske programpakken DDPP med tanke på en fleksibel statistisk behandl ing av språkdata. Konsulenten har foruten samarbeid med flere historiske og språklige forskn ingsprosjekter sarl ig tatt opp arbeidet med overfsrlng av de mest brukte programsystemer t i l det nye datamaskinanlegget CYBER på Kjel ler, som humanistene ved Universitetet i Oslo vil ta i bruk i økende omfang. d) KONTAKT MED FAGMI LJØENE Senteret har i løpet av det første året, som på mange vis er en etableringsperiode, søkt å skaffe seg et relativt grundig oversyn over det EDB-arbeid som i dag utfares i vårt land innenfor den humanistiske fagsektor. Det har vært en oppgave for senteret å få klarhet i det behov for bistand som humanistene har i sitt arbeid og hvil- ke fe1 t senteret ut fra sine forutsetninger skal yte en innsats P$. I løpet av vinteren 1973 ble det holdt kontaktmøter med human i stene i Oslo og Trondheim hvor senteret ble presentert og deltok i Samtaler om EDB-virksomheten i de ul ike fag. De syn på og forventninger til vårt EDB-senter som en del fagmiljøer fremsatte, gav senteret en nytt tg bakgrunn for de t videre pl an1 eggingsarbe i d. Det samme kan sles å være resu'l-. tatet av de dr~ftlnger som kon 1 1 stand I forblndel sa md presentasj onen av rente re t ved NAVF's nasjonale sernlnar for nord1 sk språkvl tenskap hasten Den storste delen av senterets kontaktvirksomhet har el lers vær drevet uformelt ved kontakt med enkel tpersoner og prosjekter, i k minst I Bergen. Den kontakten som er opprettet h har også resultert i et nærmere samarbeid med flere forskere og prosjekter hvor senteret har sa seg vill 1g til å utfare et prav prosjekt i samarbeid med bruker Med et par prosjekter har sente også innledet et samarbeid hvor prosjektenes programmerer arbe2 i senteret. Ordningen gjelder f l~pig for l

11 I den tid senteret har vært I arbeid, har det vært holdt en rekke orienteringsm~ter og omvlsnlnger I senteret, l ikeledes semlnar i spesial emner innenfor språk1 lg databehandl Ing og t bruk av EDB Innen mus1 kkvi tenskap. Som tldllgere nevnt ytet senteret I august i år teknisk bistand i form av utstyr og databehandling for Nordisk sommerskole 1 datamaskinel l språkbehandl ing. Det er menlngen å redegj~re nærmere for en del av disse aktlviteter I et senerde nummer. Senteret har for sitt videre arbeid behov for å folge med i den tekniske utvikl ing og vurdere det program- og maskinutstyr som utvikles ut fra den nytte produktene kan ha i huniani sti sk sammenheng. Det kan nevnes at senteret bl.a. har interessert seg for nye teknikker for dataregistrering og for bruk av datamaskiner i trykkeria'rbeidet. Disse emner tar en sikte på å belyse nærmere i et senere nummer.

12

Meld i ngsblad for NAVF3 EDB-senter for humanistisk forskning

Meld i ngsblad for NAVF3 EDB-senter for humanistisk forskning Meld i ngsblad for NAV3 EDB-senter for humanistisk forskning b Redaktørens spalte HUMANISTISKE DATA kommer nå ut med sitt første regulære nummer. En må ha lov til A si at mottakelsen I fagmilj~ene av det

Detaljer

USIS ET SYSTEM FOR FORMIDLING AV KONTAKT MELLOM VITENS0KER OG VITENKILDE

USIS ET SYSTEM FOR FORMIDLING AV KONTAKT MELLOM VITENS0KER OG VITENKILDE o CL &it& POPULXCRVITENSKAPELIG SERIE USIS ET SYSTEM FOR FORMIDLING AV KONTAKT MELLOM VITENS0KER OG VITENKILDE Av Professor Svein Nordbotten Institutt for informasjonsvitenskap Store kunnskapsmengder.

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Bjørn Bjerkli, leder av programstyret for Samisk forskning II, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Program for

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

DUS MED DEUCE Hullkortmaskinen ble oppfunnet av den amerikanske statistiker Herman Hollerith og det var problemer i forbindelse med de amerikanske

DUS MED DEUCE Hullkortmaskinen ble oppfunnet av den amerikanske statistiker Herman Hollerith og det var problemer i forbindelse med de amerikanske DUS MED DEUCE Hullkortmaskinen ble oppfunnet av den amerikanske statistiker Herman Hollerith og det var problemer i forbindelse med de amerikanske folketellingene i 1890 og 1900 som f0rte til at han ga

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring Kap. 3: Resultatvurdering Kap. 4: Oppsummering og videre planer 2 Forord Denne rapporten er en beskrivelse

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Gran kommune 2 HJELP TIL Å TA DE RIKTIGE VALGENE Hvorfor etiske retningslinjer? Etikk i Gran kommune handler om at vi som kommune skal stå for de valgene

Detaljer

GIER og Norges tekniske høyskole (NTH)

GIER og Norges tekniske høyskole (NTH) GIER og Norges tekniske høyskole (NTH) GIER s sentrale betydning for teknologisk utdannelse og forskning i Norge. Fødsel Unnfangelse Jordfaderen Knut Sivert Skog Fødselen 21. November 1962 ankommer GIER

Detaljer

Forord. 70-tallet. Typisk: Lokalhistorie og Internett. Keiserens nye klær eller nye muligheter for forskning og formidling?

Forord. 70-tallet. Typisk: Lokalhistorie og Internett. Keiserens nye klær eller nye muligheter for forskning og formidling? Forord Denne samling av slides utgjør en del av mitt innlegg på NLIs IKT-seminar på Høgskulen i Volda, sept. 2005. De er primært skrevet som en støtte for den muntlige presentasjonen og vil derfor antakelig

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ. 17. februar 1984. Side. 1. Innledning 2

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ. 17. februar 1984. Side. 1. Innledning 2 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ, Vei e 17. februar 1984 DATABEHANDLING I STATISTISK SENTRALBYRÅ Av Arne Øien INNHOLD Side 1. Innledning 2 2. Anskaffelse av utstyr 4 2.1 Datamaskiner og perifert

Detaljer

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier anders.kluge@nr.no Kringkasting Publisering Alt som kan bli digitalt, vil bli det IT Nye medier IKT Telekom Bibliofil brukermøte 10. juni 1999 Nummer 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid SVALENE Norsk forening for u-landsarbeid Bergen Juni 2013 Kjære medarbeidere: Først i dette nummeret av Svalenytt ønsker vi å sende noen tanker til Emily Holm, som døde i Bergen i begynnelsen av april.

Detaljer

Forslag til strategiplan 2013 2017

Forslag til strategiplan 2013 2017 Norsk Esperanto-Forbund Forslag til strategiplan 2013 2017 Strategiplan Strategiplanen beskriver den virkelighetsoppfatningen som arbeidsplanen bygger på. Utbre og styrke esperanto Oppgaven til Norsk Esperanto-Forbund

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt.

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt. Forbundsstyrenytt etter siste styremøte 26.-26. august 2011 STYREMØTE FREDAG 26. OG LØRDAG 27. AUGUST 2011 Sted: Forbundskontoret 26. august Hotell Opera 27. august Til stede: Trond Wåland Kari Bunes (kun

Detaljer

Datasystemer og informasjonssystemer

Datasystemer og informasjonssystemer DRI1001 forelesning 2007 Hva er en datamaskin og hva kan den brukes til Litt om datamaskinens historie og faglig basis Prinsipper for datamaskinens virkemåte Kort om binære tall Data, informasjon og kunnskap

Detaljer

Norivegian irzstitufe for nature research (NINA) Tuizgaslefta 2, N-7004 Trortdheim.

Norivegian irzstitufe for nature research (NINA) Tuizgaslefta 2, N-7004 Trortdheim. Referat Wilmann, B. & A. Baudouin. 1989. EDB-basert framstilling av botaniske utbredelseskart. U~iiil. T~~orzdhcini, Viferisk. nzus. Rapp. Bot. Ser. 1989 1 : 1-21 t 10 kart. Rapporten beskriver et enkelt

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 09.05.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 5. mai 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Møller Ryen A/S Bakgrunn Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Møtesaksnummer 62/09. Saksnummer 08/258. Dato 27. november 2009. Kontaktperson Berit Mørland. Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET)

Møtesaksnummer 62/09. Saksnummer 08/258. Dato 27. november 2009. Kontaktperson Berit Mørland. Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Møtesaksnummer 62/09 Saksnummer 08/258 Dato 27. november 2009 Kontaktperson Berit Mørland Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Bakgrunn PET teknikk går ut på å avbilde fordelingen av radioaktivt

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Andre sett obligatoriske oppgaver i INF3100 V2013

Andre sett obligatoriske oppgaver i INF3100 V2013 Andre sett obligatoriske oppgaver i INF3100 V2013 Oppgavesettet skal i utgangspunktet løses av grupper på to og to studenter som leverer felles besvarelse. Vi godkjenner også individuelle besvarelser,

Detaljer

Databank for DATSY/NATBLES/TSP. Brukerveiledning. Ola Jacobsen - INNHOLD

Databank for DATSY/NATBLES/TSP. Brukerveiledning. Ola Jacobsen - INNHOLD IO 75/36 27. oktober 1975 Databank for DATSY/NATBLES/TSP Brukerveiledning av 411 Ola Jacobsen - INNHOLD 1. Innledning............ 1 2. Begrensninger for databanken 1 2.1. DATSY.......... 2 2.2. NATBLES

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

ETABLERERE. Utviklingskontoret i Midtre Namdal

ETABLERERE. Utviklingskontoret i Midtre Namdal SERVICEERKLÆRING ETABLERERE Utviklingskontoret i Midtre Namdal Til våre brukere Utviklingskontoret i Midtre Namdal er et interkommunalt samarbeid opprettet av kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla.

Detaljer

Hvordan angripe en større oppgave? (og hva skal jeg gjøre i oblig 7!?)

Hvordan angripe en større oppgave? (og hva skal jeg gjøre i oblig 7!?) Hvordan angripe en større oppgave? (og hva skal jeg gjøre i oblig 7!?) Skaff deg et godt overblikk... Les oppgaveteksten godt! Forstå hva oppgaven skal gjøre. Se på eksempelkjøringen! Hvilke klasser trenger

Detaljer

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Dokumentnr: 2-4-2 Dokumentansvarlig Godkjent av Dato Alf-Erlend Vaskinn Adm. direktør 01.09.03; Rev. 2 Hensikt Dokumentet gir retningslinjer for

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Hovedmanual for innsamling og bearbeiding av akustikkdata

Hovedmanual for innsamling og bearbeiding av akustikkdata Ref.id.: KS&SMS.4.2-01 Hovedmanual Akustikk Standard Versjon: 1.00 Opprettet: 14.01.2013 Skrevet av: HILS Godkjent av: KRR Gjelder fra: 14.01.2013 Sidenr: 1 av 5 Hovedmanual for innsamling og bearbeiding

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Saknr. 8183/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Datasystemer og informasjonssystemer

Datasystemer og informasjonssystemer DRI1001 forelesning 190906 Hva er en datamaskin og hva kan den brukes til Litt om datamaskinens historie og faglig basis Prinsipper for datamaskinens virkemåte Kort om binære tall Data, informasjon og

Detaljer

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Kristin Fæhn Saksdokumenter: Statuttene for European Federation for Diaconia Eurodiaconia

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Mål- og strategiplan. Kunnskap til beste for barn og unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern.

Mål- og strategiplan. Kunnskap til beste for barn og unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern. Illustrasjoner: Photos.com Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern RKBU Midt-Norge - og strategiplan 2014-2017 Kunnskap til beste for barn og unge www.ntnu.no/rkbu Innhold

Detaljer

! Ytelsen til I/O- systemer avhenger av flere faktorer: ! De to viktigste parametrene for ytelse til I/O er:

! Ytelsen til I/O- systemer avhenger av flere faktorer: ! De to viktigste parametrene for ytelse til I/O er: Dagens temaer! Ulike kategorier input/output! Programmert! Avbruddstyrt! med polling.! Direct Memory Access (DMA)! Asynkrone vs synkrone busser! Med! Fordi! -enheter menes de enheter og mekanismer som

Detaljer

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl Majorstua, 15.06.16 Referat Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag 31.05.2016 kl. 15-18 Deltagere: Katrine Weisteen Bjerde Daglig leder i CRIStin og leder for styringsgruppen) Grete Christina Lingjærde

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Saksframlegg. UTVIKLING OG ETABLERING AV DAG OG AKTIVITETSTILBUD FOR DØVE OG DØVBLINDE I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 05/19798

Saksframlegg. UTVIKLING OG ETABLERING AV DAG OG AKTIVITETSTILBUD FOR DØVE OG DØVBLINDE I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 05/19798 Saksframlegg UTVIKLING OG ETABLERING AV DAG OG AKTIVITETSTILBUD FOR DØVE OG DØVBLINDE I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 05/19798 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet støtter rådmannens forslag om å starte et dag

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for mediestudier 30. mai 2006

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for mediestudier 30. mai 2006 Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for mediestudier 30. mai 2006 Sted: Møterom 418, Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), Oslo Adresse: Bygg 4, Forskningsparken, Gaustadalléen 21 Tid. Kl. 11:00-14:00

Detaljer

GRUPPE FOR BRUKERKONTAKT OG PROGRAHVARE (KEH) 8RUKERTJENESTE (KLV) Orakeltjeneste - hjelp (KEH/KHE) Skriftlig info. (KLV) (Siri) (INFOS) tj ~

GRUPPE FOR BRUKERKONTAKT OG PROGRAHVARE (KEH) 8RUKERTJENESTE (KLV) Orakeltjeneste - hjelp (KEH/KHE) Skriftlig info. (KLV) (Siri) (INFOS) tj ~ ( ~ J GRUPPE FOR BRUKERKONTAKT OG PROGRAHVARE Hovedarbeidsfelt: (prosjektledere) KURS 8RUKERTJENESTE PROGRAMVARE Emner (ansvarlige) Generelt tilbud (betaling) 09 Orakeltjeneste - hjelp (KEH/KHE) Mikro-NTH

Detaljer

REFERAT. Saksliste. 1. Status endringsønsker 2. Prosjektmøte alternative løsninger

REFERAT. Saksliste. 1. Status endringsønsker 2. Prosjektmøte alternative løsninger Møtetype: SAP HR prioriteringsråd/prosjektmøte alternative løsninger Til stede: Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Elisabeth Boye Okkenhaug, HiNT, Wenche Fjørtoft, HiSF, Laila Torp UNINETT FAS/HiST, Arild Halsetrønning,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Innhold. 2 Kompilatorer. 3 Datamaskiner og tallsystemer. 4 Oppsummering. 1 Skjerm (monitor) 2 Hovedkort (motherboard) 3 Prosessor (CPU)

Innhold. 2 Kompilatorer. 3 Datamaskiner og tallsystemer. 4 Oppsummering. 1 Skjerm (monitor) 2 Hovedkort (motherboard) 3 Prosessor (CPU) 2 Innhold 1 Datamaskiner Prosessoren Primærminnet (RAM) Sekundærminne, cache og lagerhierarki Datamaskiner Matlab Parallell Jørn Amundsen Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap 2010-08-31 2

Detaljer

Beregninger i ingeniørutdanningen

Beregninger i ingeniørutdanningen Beregninger i ingeniørutdanningen John Haugan, Høyskolen i Oslo og Akershus Knut Mørken, Universitetet i Oslo Dette notatet oppsummerer Knuts innlegg om hva vi mener med beregninger og Johns innlegg om

Detaljer

Nybegynner i WordPress

Nybegynner i WordPress Profil og brukerinns lling Klikk på Brukere og velg Din profil Nybegynner i WordPress Her endrer du utseende på administrator delen av ne siden din. Her kan du velge at det skal vise en verktøylinje på

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter 30 år

NTL Forskningsinstitutter 30 år NTL Forskningsinstitutter 30 år Opprettet 9. 10.2.1981. Jubileumskonferanse 11 Jubileumskonferanse 11. 12.2.2011. Hvem organiserer vi? Landsforeningens arkivskap står trygt.. Et historisk tilbakeblikk..

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

Vår saksbehandler Georg Ole Vesterhus. Telefon 73 89 23 09. Vedrørende etablering av samarbeidsavtaler med Verdal og Levanger kommune

Vår saksbehandler Georg Ole Vesterhus. Telefon 73 89 23 09. Vedrørende etablering av samarbeidsavtaler med Verdal og Levanger kommune Side 1 av 1 Husbanken 2010/16480-12 310 Innherred samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Vedrørende etablering av samarbeidsavtaler med Verdal og Levanger kommune Vi viser til vårt brev av 27.02.13 vedr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEINNKALLING Møtetid: 02.11.10 fra kl. 12.00 Møtested: Møterom J100 Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: IIS-S 27-10 2010/990-13 Referatsaker IIS-S 28-10

Detaljer

Prosjektirektiv for Betty, fase 3

Prosjektirektiv for Betty, fase 3 Prosjektirektiv for Betty, fase 3 13.03.2012 Contents 1 Bakgrunn 2 2 Prosjektets omfang 2 3 Rammebetingelser 3 3.1 Tidsrammer.............................. 3 3.2 Ressursrammer............................

Detaljer

Preprocessor for desisjonstabeller x)

Preprocessor for desisjonstabeller x) IB 65/3 Oslo, 26. mars 1965 Preprocessor for desisjonstabeller x) av Thor Aastorp Innhol d 1. Generell beskrivelse 2. Regler og begrensninger 3. Kontrollkortene 3.1 Problemkort 3.2 Tabellkort 3.3 Spesifikasjonskort

Detaljer

Cathrine Mariero. Hei

Cathrine Mariero. Hei Cathrine Mariero Fra: Tor Brynjar Welander Sendt: 19. oktober 2016 22:38 Til: Felles Postmottak for KBU Kopi: Tønnes Thorsen Emne: VS: Respons på Ditt innspill til ny sentrumsplan Knyttes til arkivdok

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid?

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid? I mer enn femti år har Den Arbeidsorienterte Dagen vært en primær faktor på veien mot tilfriskning for tusenvis av mennesker med psykisk sykdom. Historisk sett har arbeidet i Den Arbeidsorienterte Dagen

Detaljer

1. SQL datadefinisjon og manipulering

1. SQL datadefinisjon og manipulering Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag SQL datadefinisjon og manipulering Tore Mallaug 7.10.2008 Lærestoffet er utviklet for faget Databaser 1. SQL datadefinisjon og manipulering

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Norges forskningsråd vitenskap energi, ressurser og miljø Adm.dir. Stab samfunn og helse

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. juni 2007. Lokal læreplan LÆRINGSSTRATEGIER. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. juni 2007. Lokal læreplan LÆRINGSSTRATEGIER. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2007 Lokal læreplan LÆRINGSSTRATEGIER 1 Åsveien skole glad og nysgjerrig FORORD Formannskapet i Trondheim vedtok at læringsstrategier skulle være et

Detaljer

Den gode barnehagen er en likestilt barnehage

Den gode barnehagen er en likestilt barnehage Handlingsplan Den gode barnehagen er en likestilt barnehage Handlingsplan for likestilling i barnehagene 2004 2007 Forord Jeg er glad for å kunne presentere Handlingsplanen for likestilling i barnehagen

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

OM DATABASER DATABASESYSTEMER

OM DATABASER DATABASESYSTEMER OM DATABASER DATABASESYSTEMER Begrepet database brukes på flere måter, og det er ikke uvanlig å bruke det for å angi en total samling av data (i dette tilfellet lagrede opplysninger) uavhengig av hvordan

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 29. JUNI 2007 I INDERØY KOMMUNE, INDERØYHEIMEN

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 29. JUNI 2007 I INDERØY KOMMUNE, INDERØYHEIMEN REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 29. JUNI 2007 I INDERØY KOMMUNE, INDERØYHEIMEN Til stede: 1. Robert Bjørk Verran kommune 2. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 3. Hans Brattås Steinkjer kommune 4. Svein

Detaljer

Bruk av musikk, bilder og datamaskin som dagkasse og aktivitet for jenter med Retts syndrom

Bruk av musikk, bilder og datamaskin som dagkasse og aktivitet for jenter med Retts syndrom Bruk av musikk, bilder og datamaskin som dagkasse og aktivitet for jenter med Retts syndrom 1 Under et opphold for jenter med Retts syndrom på Frambu laget vi et opplegg som skulle forsøke å ivareta disse

Detaljer

SERVICEERKLÆRING ETABLERERE

SERVICEERKLÆRING ETABLERERE SERVICEERKLÆRING ETABLERERE Utvikling SERVICEERKLÆRING ETABLERERE 1 Til våre kunder! MNS Utvikling er en avdeling i Midtre Namdal samkommune opprettet av kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla.

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp

Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp Prosjektet er finansiert med midler fra Extrastiftelsen Prosjektnummer 2012/3/0092 Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring

Detaljer

Dagens temaer. Dagens emner er hentet fra Englander kapittel 11 (side ) Repetisjon av viktige emner i CPU-design.

Dagens temaer. Dagens emner er hentet fra Englander kapittel 11 (side ) Repetisjon av viktige emner i CPU-design. Dagens temaer Dagens emner er hentet fra Englander kapittel 11 (side 327-344 ) Repetisjon av viktige emner i CPU-design. Flere teknikker for å øke hastigheten Cache 03.10.03 INF 103 1 Hvordan øke hastigheten

Detaljer

Skanning av Byggesaksarkiv. Jan Børre Solvik IT Rådgiver IKA Trøndelag

Skanning av Byggesaksarkiv. Jan Børre Solvik IT Rådgiver IKA Trøndelag Skanning av Byggesaksarkiv Jan Børre Solvik IT Rådgiver IKA Trøndelag Skannerfabrikk IKA Trøndelag har etablert en egen skannerløype i sitt nye papirdepot i Båtmannsgata 4 etter vedtak i representantskapsmøte

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2014 PRIORITERT OPPGAVE Arkiv i e-forvaltning (3b) Synkron avlevering (STAT) /Statens kartverk Utarbeidet av Tor Anton Gaarder og Rapportdato 1 av 6 OPPGAVE Ansvarlig

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 31.03.2014 14/220-15 816/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 31.03.2014 14/220-15 816/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 31.03.2014 14/220-15 816/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i Hinna

Detaljer