Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad"

Transkript

1 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tidspunkt: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad Gunnar Leren May Britt Heed Kirsten Hofseth Roger Fredriksen FO Sten Morten Henningsmoen Theodor Bye Anne Hellgren Østbye Nora Rakkestad FO Liv Helene Solberg FO Iver Thorvald Halvorsrud Runar Kasbo Finn Labråten Øystein Jaavall Barbro Elisabeth Kvaal Pernille M. Westlie Terje Nilsen Kent Arne Olsson Eva Martinsen FO Fredrik Hattestad Nesset Tor Morten Larsen FO Varamedlem Jan Freddy Hagen Eva Martinsen

2 Varamedlem Roald Nilsen Inger Anita Ruud Varamedlem Olaug Falkenberg Liv Helene Solberg Varamedlem Rolf Sigmund Heed Roger Fredriksen Varamedlem Grete Bjerke Nora Rakkestad Varamedlem Harald Aastorp Forsberg Tor Morten Larsen Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Espen Jaavall og kommunalsjef Vidar Østenby som sekretær Behandlede saker: 40/15-53/15 Kjersti Nythe Nilsen ordfører Espen Jaavall rådmann Side 2 av 19

3 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/15 15/330 Godkjenning av protokoll PS 41/15 15/330 Referater PS 42/15 14/617 Kommunereformen i Østfold PS 43/15 15/272 Opptak av lån gjennom Husbanken til flyktningegruppen PS 44/15 11/595 Bosetting av flyktninger fra PS 45/15 13/302 Utredning om felles brannvesen i Indre Østfold, ny behandling PS 46/15 15/258 Avtale mellom Driftsassistansen i Østfold IKS og Marker kommune PS 47/15 15/292 Tertialrapport - 1. tertial 2015 PS 48/15 15/190 Økonomisk oversikt Marker kommune - forslag til tiltak PS 49/15 13/55 Oppfølging av rapport "Skole - bruk av vikarer" PS 50/15 14/793 Eiendomsskatt Vedtekter Side 3 av 19

4 PS 51/15 15/141 Årsoppgjør med regnskap og årsberetning for 2014 PS 52/15 15/231 Helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse for Marker kommune PS 53/15 15/88 Eventuell spørretime Side 4 av 19

5 Innkallingen var foretatt i samsvar med reglementets 4. Kommunestyrets møte har vært kunngjort ved annonse i Smaalenenes avis og på marker.kommune.no. 25 av 25 medlemmer var tilstede og ordføreren erklærte møtet for lovlig satt. Ordfører ønsket kommunestyret, representanter fra administrasjonen og tilhørere vel møtt. Det ble ikke stilt noen spørsmål under innbyggernes spørretime. 40/15 Godkjenning av protokoll Vedtak: Protokoll fra kommunestyremøte ble enstemmig godkjent. 41/15 Referater Vedtak: Referert uten merknad. 42/15 Kommunereformen i Østfold - Foreløpig retningsvalg. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Marker kommune vil, i prioritert rekkefølge, utrede og framforhandle et sammenslåingsgrunnlag med følgende kommuner: o Marker som en del av én kommune i Indre Østfold o Marker som en del av Indre Østfold Øst hvor Marker, Aremark, Rakkestad, Eidsberg, Trøgstad og Rømskog kan inngå. 2. Marker kommune vil utrede konsekvensene av fremdeles å bestå som egen kommune. En ny kommune bestående av Aremark, Marker og Rømskog anses ikke som et relevant alternativ. Behandling i kommunestyret : Forslag fra Marker Sp v/sten Morten Henningsmoen 1. Marker kommune ønsker primært å fortsette som egen kommune - så lenge dette er til beste for kommunens innbyggere. 2. Med bakgrunn i de signaler som har kommet knyttet til nytt inntektssystem for kommunene, ønsker Marker kommune å utrede og framforhandle et sammenslåingsgrunnlag med følgende kommuner, i prioritert rekkefølge: i. Marker som en del av én kommune i Indre Østfold ii. Marker som en del av Indre Østfold Øst hvor Marker, Aremark, Rakkestad, Eidsberg, Trøgstad og Rømskog kan inngå 3. Rådmannen bes framlegge forslag til videre utrednings- og forhandlingsmandat for kommunestyret, å snart et realistisk utredningsalternativ foreligger Side 5 av 19

6 4. Utredning som egen kommune gjennomføres parallelt med utredninger sammen med andre kommuner. Forslag fra Marker Ap v/morten Bakker 1) Kommunestyret tar utredningene om ulike scenarioer for Indre Østfolds kommunestruktur til orientering. 2) Slik som regjeringen har lagt frem arbeidet med kommunereform uten at de har gitt klare signaler om hvilke oppgaver som en robust kommune skal ha, eller hvilket inntektssystem som følger med i en robust kommune, mener kommunestyret at det er unødvendig å legge ned ytterligere arbeid med videre retninger kommunen skal utrede før slike betingelser foreligger. Ut fra dette gis ikke administrasjonen utvidet utrednings- og forhandlingsmandat på bekostning av kommunens primæroppgaver. 3) Kommunen avventer eventuelle invitasjoner fra nabokommuner om videre utredninger. Marker kommune stiller seg positivt til utredninger sammen med andre kommuner og tar stilling til disse i hvert enkelte tilfelle. 4) Utredning som egen kommune gjennomføres parallelt med vedtatte utredninger sammen med andre kommuner. 5) Endelig vedtak om kommunestruktur kan ikke fattes uten rådgivende folkeavstemning i forkant. 6) Kommunestyret ber ordfører og arbeidsgruppen for kommunereform holde seg løpende orientert om utviklingen og orientere kommunestyret ved betydelige endringer i situasjonen. Votering: Ap s forslag: 12 stemmer Sp s forslag: 13 stemmer Ved votering over Sp s forslag mot rådmannens forslag ble Sp s forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i kommunestyret Marker kommune ønsker primært å fortsette som egen kommune - så lenge dette er til beste for kommunens innbyggere. 2. Med bakgrunn i de signaler som har kommet knyttet til nytt inntektssystem for kommunene, ønsker Marker kommune å utrede og framforhandle et sammenslåingsgrunnlag med følgende kommuner, i prioritert rekkefølge: i. Marker som en del av én kommune i Indre Østfold ii. Marker som en del av Indre Østfold Øst hvor Marker, Aremark, Rakkestad, Eidsberg, Trøgstad og Rømskog kan inngå 3. Rådmannen bes framlegge forslag til videre utrednings- og forhandlingsmandat for kommunestyret, å snart et realistisk utredningsalternativ foreligger 4. Utredning som egen kommune gjennomføres parallelt med utredninger sammen med andre kommuner. Side 6 av 19

7 43/15 Opptak av lån gjennom Husbanken til flyktningegruppen Rådmannens forslag til innstilling: Marker kommune tar opp ytterligere lån i Husbanken med kr 2 mill. til videre utlån for boligkjøp til flyktningegruppen. Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. Behandling i kommunestyre : Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i kommunestyret Marker kommune tar opp ytterligere lån i Husbanken med kr 2 mill. til videre utlån for boligkjøp til flyktningegruppen. 44/15 Bosetting av flyktninger fra Rådmannens forslag til innstilling: Marker kommune tar i mot 2 flyktninger ekstra, totalt 6 i 2015 og 6 i Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Behandling i kommunestyret : Representanten Pernille M. Westlie, Marker Høyre, fremmet følgende tilleggsforslag: «Marker kommune ønsker primært å ta imot familier med barn» Forslag til vedtak med tilleggsforslag vedtatt mot en stemme. Vedtak i kommunestyret Marker kommune tar i mot 2 flyktninger ekstra, totalt 6 i 2015 og 6 i Marker kommune ønsker primært å ta imot familier med barn. 45/15 Utredning om felles brannvesen i Indre Østfold, ny behandling Rådmannens forslag til innstilling: Sak 51/14 erstattes av denne sak. Marker kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning IKS, med oppstartsdato 1. januar Marker kommune legger til grunn vedlagte anbefaling og forslag til budsjettrammer for Indre Østfold Brann og Redning IKS, som fremkommer i budsjett- og økonomiplan. Side 7 av 19

8 Marker kommune velger.. og som faste medlemmer i representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Som varamedlemmer velges og. Marker kommune ber valgkomiteen komme med innstilling til styresammensetning, til behandling i representantskapsmøte senest innen utgangen av september Marker kommune gir rådmannsgruppen fullmakt til, i nært samarbeid med representanter for de tillitsvalgte, å starte rekrutteringsprosessen av brannsjef. Ansettelsen skal fullføres av styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Behandling i kommunestyret : Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Som representanter og pers. vararepresentanter til representantskapet velges: Representanter: Kjersti N Nilsen og Runar Kasbo Pers.vararepresentanter: Morten Bakker og Øystein Jaavall Vedtak i kommunestyret Sak 51/14 erstattes av denne sak. Marker kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning IKS, med oppstartsdato 1. januar Marker kommune legger til grunn vedlagte anbefaling og forslag til budsjettrammer for Indre Østfold Brann og Redning IKS, som fremkommer i budsjett- og økonomiplan. Marker kommune velger Kjersti Nythe Nilsen og Runar Kasbo som faste medlemmer i representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Som pers.varamedlemmer velges Morten Bakker og Øystein Jaavall. Marker kommune ber valgkomiteen komme med innstilling til styresammensetning, til behandling i representantskapsmøte senest innen utgangen av september Marker kommune gir rådmannsgruppen fullmakt til, i nært samarbeid med representanter for de tillitsvalgte, å starte rekrutteringsprosessen av brannsjef. Ansettelsen skal fullføres av styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Side 8 av 19

9 46/15 Avtale mellom Driftsassistansen i Østfold IKS og Marker kommune Rådmannens forslag til innstilling: Marker kommune godkjenner ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS, med følgende fordeling av eierandeler Kommune Eierandel (%) Askim 6,49 Eidsberg 6,12 Fredrikstad 14,12 Halden 9,85 Hobøl 3,53 Hvaler 3,45 Marker 3,39 Moss 9,96 Rakkestad 4,80 Rygge 6,47 Rømskog 1,08 Råde 4,22 Sarpsborg 11,99 Skiptvet 3,40 Spydeberg 3,57 Trøgstad 3,55 Våler 3,51 Den enkelte kommunes ansvarsandel i selskapet er lik den enkelte kommunes eierandel i selskapet. Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Behandling i kommunestyret : Plan og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i kommunestyret : Marker kommune godkjenner ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS, med følgende fordeling av eierandeler Kommune Eierandel (%) Askim 6,49 Eidsberg 6,12 Fredrikstad 14,12 Halden 9,85 Hobøl 3,53 Hvaler 3,45 Marker 3,39 Side 9 av 19

10 Moss 9,96 Rakkestad 4,80 Rygge 6,47 Rømskog 1,08 Råde 4,22 Sarpsborg 11,99 Skiptvet 3,40 Spydeberg 3,57 Trøgstad 3,55 Våler 3,51 Den enkelte kommunes ansvarsandel i selskapet er lik den enkelte kommunes eierandel i selskapet. 47/15 Tertialrapport - 1. tertial 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Tertialrapport for 1. tertial 2015 tas til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Behandling i kommunestyret : Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i kommunestyret : Tertialrapport for 1. tertial 2015 tas til orientering. 48/15 Økonomisk oversikt Marker kommune - forslag til tiltak Rådmannens forslag til innstilling: Marker kommune sine budsjettrammer for 2015 nedjusteres som følger: (tall i tusen. kr.) Ansvar Vedtatt rammeny ramme Tidl tiltak Nye tiltak Pol.st./sentr.adm/fellesutg Private barnehager Religiøse formål Næring Marker skole Grimsby barnehage Familie/helse/barnevern NAV Utviklingshemmede Omsorg FDV Plan og miljø Side 10 av 19

11 Kultur og fritid Bibliotek SUM Totalt Inntektsposter reduseres som følger: Budsjettpost (reduksjon av rammeoverføringer) Budsjettpost (reduksjon av underskudd) Totalt Følgende budsjettendringer gjøres gjeldende for 2015 i tillegg til det som er vedtatt av kommunestyret i møtet sak 30/15. Sentraladministrasjonen: Reserverte tilleggsbevilgninger lønn kr ,- Næring: Øke inntektene ved rådmannskontoret kr ,-. Marker skole: Økt refusjon kr ,- Prisøkning til kr 2000,- kr mnd for full plass ved SFO fom kr ,- SFO holder feriestengt også den 1.uken i juli kr ,- Kutt i kjøp av tjenester kr ,- Barnehagen: Holde stilling vakant kr ,- NAV Flyktningetilskudd kr ,- Utviklingshemmede Salg av tjenester til Aremark kommune kr ,- Omsorg: Holde stillinger vakant kr ,- Redusert sykefravær kr ,- FDV Reduserte strømutgifter med kr ,- Øke salg av tjenester med kr ,- Utsette kjøp av nytt utstyr (traktor) kr ,- Kultur og fritid Reduksjon Marker folkebad Assistent kr ,- Ungdommens Kulturhus, reduksjon 30% ungdomsarbeider kr ,- Ungdommens Kulturhus, 40%, ut 2015 kr ,- Ungdommens Kulturhus, avsatt til vedlikehold av huset kr ,- Vedlikehold og vask av UKH gjøres av de ansatte Side 11 av 19

12 Ungdommens Kulturhus, avsatt til øvrig drift kr ,- Lyd, div. vedlikehold på utstyr, All arrangementsstøtte til barn/unge/voksne kr ,- Bibliotek Redusert innkjøp av bøker med kr ,- Behandling/vedtak i Formannskapet Det ble fremmet følgende forslag; Sentraladministrasjonen: Reserverte tilleggsbevilgninger lønn kr ,- Forslag fra Finn Labråten: Beløpet økes til kr Forslag fra Sten Morten Henningsmoen: Beløpet økes til kr Finn Labråtens forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Sten Morten Henningsmoen og Anne Østby) Næring: Øke inntektene ved rådmannskontoret kr ,-. Marker skole: Økt refusjon kr ,- Prisøkning til kr 2000,- kr mnd for full plass ved SFO fom kr ,- SFO holder feriestengt også den 1.uken i juli kr ,- Tiltaket gjennomføres ikke i 2015, men vurderes i forbindelse med budsjett Kutt i kjøp av tjenester kr ,- Barnehagen: Holde stilling vakant kr ,- NAV Flyktningetilskudd kr ,- Utviklingshemmede Salg av tjenester til Aremark kommune kr ,- Side 12 av 19

13 Omsorg: Holde stillinger vakant kr ,- Redusert sykefravær kr ,- FDV Reduserte strømutgifter med kr ,- Øke salg av tjenester med kr ,- Utsette kjøp av nytt utstyr (traktor) kr ,- Kultur og fritid Reduksjon Marker folkebad Assistent kr ,- Ungdommens Kulturhus, reduksjon 30% ungdomsarbeider kr ,- Falt med 7 mot 2 stemmer (Sten Morten Henningsmoen og Anne Østby) Ungdommens Kulturhus, 40%, ut 2015 kr ,- Falt med 7 mot 2 stemmer (Sten Morten Henningsmoen og Anne Østby) Ungdommens Kulturhus, avsatt til vedlikehold av huset kr ,- Vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Morten Bakker og Anita Ruud) Ungdommens Kulturhus, avsatt til øvrig drift kr ,- Vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Morten Bakker og Anita Ruud) All arrangementsstøtte til barn/unge/voksne/lydarrangementer kr ,- Kulturskole lyd/kjøp andre kommuner kr ,- Kurs kr ,- Utleie av lokaler kr ,- Bibliotek Redusert innkjøp av bøker med kr ,- Side 13 av 19

14 Formannskapets innstilling til kommunestyret: Marker kommune sine budsjettrammer for 2015 nedjusteres som følger: (tall i mill. kr.) Ansvar Vedtatt ramme Ny ramme Tidligere Nye Pol.styring/sentraldadm/fellesutgifter Private barnehager Religiøse formål Næring Marker skole Grimsby barnehage Familie og helse med barnevern NAV Utviklingshemmede Omsorg FDV Plan og miljø Kultur og fritid Bibliotek SUM Totalt Inntektssiden reduseres som følger: Budsjettpost (reduksjon av rammeoverføringer) Budsjettpost (reduksjon av underskudd) Totalt Følgende budsjettendringer gjøres gjeldende for 2015 i tillegg til det som er vedtatt av kommunestyret i møtet sak 30/15. Sentraladministrasjonen; Reserverte tilleggsbevilgninger lønn kr ,- Næring: Øke inntektene ved rådmannskontoret kr ,-. Marker skole: Økt refusjon kr ,- Prisøkning til kr 2000,- kr mnd for full plass ved SFO fom kr ,- Kutt i kjøp av tjenester kr ,- Barnehagen: Holde stilling vakant kr ,- NAV Flyktningetilskudd kr ,- Utviklingshemmede Salg av tjenester til Aremark kommune kr ,- Side 14 av 19

15 Omsorg: Holde stillinger vakant kr ,- Redusert sykefravær kr ,- FDV Reduserte strømutgifter med kr ,- Øke salg av tjenester med kr ,- Utsette kjøp av nytt utstyr (traktor) kr ,- Kultur og fritid Reduksjon Marker folkebad Assistent kr ,- Ungdommens Kulturhus, avsatt til vedlikehold av huset kr ,- Ungdommens Kulturhus, avsatt til øvrig drift kr ,- All arrangementsstøtte til barn/unge/voksne/lydarrangementer kr ,- Kulturskole lyd/kjøp andre kommuner kr ,- Kurs kr ,- Utleie av lokaler kr ,- Bibliotek Redusert innkjøp av bøker med kr ,- Behandling i kommunestyret : Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i kommunestyret Marker kommune sine budsjettrammer for 2015 nedjusteres som følger: (tall i mill. kr.) Ansvar Vedtatt ramme Ny ramme Tidligere Nye Pol.styring/sentraldadm/fellesutgifter Private barnehager Religiøse formål Næring Marker skole Grimsby barnehage Familie og helse med barnevern NAV Utviklingshemmede Omsorg FDV Plan og miljø Kultur og fritid Bibliotek SUM Totalt Inntektssiden reduseres som følger: Budsjettpost (reduksjon av rammeoverføringer) Budsjettpost (reduksjon av underskudd) Totalt Side 15 av 19

16 Følgende budsjettendringer gjøres gjeldende for 2015 i tillegg til det som er vedtatt av kommunestyret i møtet sak 30/15. Sentraladministrasjonen; Reserverte tilleggsbevilgninger lønn kr ,- Næring: Øke inntektene ved rådmannskontoret kr ,-. Marker skole: Økt refusjon kr ,- Prisøkning til kr 2000,- kr mnd for full plass ved SFO fom kr ,- Kutt i kjøp av tjenester kr ,- Barnehagen: Holde stilling vakant kr ,- NAV Flyktningetilskudd kr ,- Utviklingshemmede Salg av tjenester til Aremark kommune kr ,- Omsorg: Holde stillinger vakant kr ,- Redusert sykefravær kr ,- FDV Reduserte strømutgifter med kr ,- Øke salg av tjenester med kr ,- Utsette kjøp av nytt utstyr (traktor) kr ,- Kultur og fritid Reduksjon Marker folkebad Assistent kr ,- Ungdommens Kulturhus, avsatt til vedlikehold av huset kr ,- Ungdommens Kulturhus, avsatt til øvrig drift kr ,- All arrangementsstøtte til barn/unge/voksne/lydarrangementer kr ,- Kulturskole lyd/kjøp andre kommuner kr ,- Kurs kr ,- Utleie av lokaler kr ,- Bibliotek Redusert innkjøp av bøker med kr ,- Side 16 av 19

17 49/15 Oppfølging av rapport "Skole - bruk av vikarer" Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling som legges frem til behandling i kommunestyret: 1. Oppfølging av rapport om Skole bruk av vikarer, Marker kommune, tas til orientering. 2. Administrasjonen følger opp kommunestyrets vedtak i sak 57/ Administrasjonen legger frem en skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget ved første kontrollutvalgsmøte etter sommerferien 2015, hvor det fremgår at anbefaling 2, 4 og 5 fra forvaltningsrevisjonsrapporten, samt kommunestyrets tilleggsvedtak 1 og 2, er fult opp. Behandling: Representanten Runar Kasbo (Krf): Forslaget til vedtak i saken ikke i samsvar med kontrollutvalgets innstilling. Nytt forslag til vedtak Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt Vedtak i kommunestyret : 50/15 Eiendomsskatt - Vedtekter Rådmannens forslag til innstilling: Eiendomsskattevedtekter for Marker kommune godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Behandling i kommunestyret : Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i kommunestyret Eiendomsskattevedtekter for Marker kommune godkjennes. Side 17 av 19

18 51/15 Årsoppgjør med regnskap og årsberetning for 2014 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret vedtar det framlagte regnskapet for Kommunestyret vedtar rådmannens årsberetning for 2014, og tar virksomhetenes årsrapport til orientering. 3. Regnskapsmessig merforbruk på drift (underskudd) fra 2013 kr ,11 dekkes inn i med kr mill i 2015, resten dekkes inn i 2016 med kr Regnskapsmessig merforbruk på drift i 2014 på kr ,24 dekkes inn i løpet av Regnskapsmessig mindreforbruk i investering for 2014 på kr ,29 settes av til tomtefond ( ). Behandling i formannskapet :: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Behandling i kommunestyret : Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i kommunestyret Kommunestyret vedtar det framlagte regnskapet for Kommunestyret vedtar rådmannens årsberetning for 2014, og tar virksomhetenes årsrapport til orientering. 3. Regnskapsmessig merforbruk på drift (underskudd) fra 2013 kr ,11 dekkes inn i med kr mill i 2015, resten dekkes inn i 2016 med kr Regnskapsmessig merforbruk på drift i 2014 på kr ,24 dekkes inn i løpet av Regnskapsmessig mindreforbruk i investering for 2014 på kr ,29 settes av til tomtefond ( ). 52/15 Helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse for Marker kommune Rådmannens forslag til innstilling: Helhetlig ROS- analyse for Marker kommune godkjennes Behandling/vedtak i Formannskapet Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Behandling i kommunestyret : Ordfører Kjersti Nythe Nilsen (AP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Ønsker en ny vurdering av sannsynlighetsverdiene med bakgrunn i statistikker. Ordfører Kjersti Nythe Nilsen sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Side 18 av 19

19 Vedtak i kommunestyret : Saken utsettes. Ønsker en ny vurdering av sannsynlighetsverdiene med bakgrunn i statistikker. Behandling i kommunestyret : Marker Høyre v/representanten Terje Nilsen fremmet følgende endring: Forklaring til fargene i kapittel 9.2, nytt avsnitt 2 Rød = uakseptabel risiko, må reduseres Gul = uønsket (tolerabel) risiko, reduseres om praktisk og økonomisk mulig Grønn = akseptabel risiko Side 13: Tabell konsekvenskriterier Kriterie 4; >3 endres til <3 Hendelse 19 side 41 Storulykker Sannsynlighet endres fra 3 til 2 Hendelse 20 Båtulykke Sannsynlighet endres fra 3 til 2 Hendelse 17 Sannsynlighet endres fra 4 til 2 Hendelse 26 «Sannsynligheten er utenfor kommunens kontroll» Hendelse 13 «Sannsynligheten er utenfor kommunens kontroll» Marker SP v/representanten Iver Halvorsrud fremmet følgende forslag: Saken utsettes til neste møte. Det bes om en nøye gjennomgang av vurderinger som er gjort og at forslagene fra Terje Nilsen innarbeides. Forslaget fra Marker SP v/representanten Iver Halvorsrud ble enstemmig vedtatt. Vedtak i kommunestyret : Saken utsettes til neste møte. Det bes om en nøye gjennomgang av vurderinger som er gjort og at forslagene fra Terje Nilsen innarbeides. Behandling i kommunestyret : Kommunestyrets innstilling fra ble enstemmig vedtatt. Vedtak i kommunestyret : Helhetlig ROS- analyse for Marker kommune godkjennes. 53/15 Eventuell spørretime Ingen spørsmål ble stilt. Side 19 av 19

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker Rådhus, Spiserom/Frivillighetsentralen Møtedato: 02.06.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:40 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer