2. godkjenning av innkalling, saksliste og kjøreregler for møtet. 6. fastsettelse av arbeidsplan for kommende periode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. godkjenning av innkalling, saksliste og kjøreregler for møtet. 6. fastsettelse av arbeidsplan for kommende periode"

Transkript

1 Sakspapirer, ordinært årsmøte 2013 Hausmania SA søndag 19. januar 2014, kl.17:00 på Humla Del I Saksliste Årsmøtet må behandle følgende: 1. valg av møteleder og møtereferent, pluss to medlemmer til å underskrive protokollen 2. godkjenning av innkalling, saksliste og kjøreregler for møtet 3. årsberetning 4. regnskap og budsjett 5. Endring av styreform Vedtektsendring for kontinuerlig drift av huset, presentert av styret og detaljert i Del II 6. fastsettelse av arbeidsplan for kommende periode 7. valg av styre, valg av valgkomité og revisor 8. Valg av erbrukskoordinator: Nico trekker seg fra vervet som erbrukskoordinator og nominerer Sara Herland som ny koordinator. 9. Hallene / Soppcafeen: endring av årsmøtevedtak fra 2010: " Hausmann BA ønsker ikke å rive men å rehabilitere i henhold til Swecorapporten. Videre ønsker vi å ta hensyn til etterbruk av lokalene, særlig med tanke på tilrettelegging for konsertdrift i nedre hall." Midlene som kommunen har øremerket Hausmania strekker ikke til rehabilitering av nedre hall, som er tydelig etter anbudsrunde. Videre kan Hausmania ha ambisjoner om å rehabilitere nedre hall i fremtiden, for eksempel ved å utføre mindre rehabiliteringsarbeider stykkvis, samt søke om projektmidler. Forslaget er: vedta å disponere midlene til å tette taket og ferdigstille soppkafeen, og koble på fjernvarme. Alle medlemmer med leieforhold som har betalt kontigent har stemmerett. Det er anledning til å stemme ved fullmakt, men et medlem som møter på årsmøtet kan kun ta med én fullmakt. Vedtektsendringer krever 2/3 ertall, andre vedtak krever allminnelig ertall. Del II Vedtektsendringer 1 Motivasjon for endringen Det er naturlig at en organisasjon som Hausmania reviderer sine vedtekter periodevis. En av hovedgrunnene til at huset har vansker med sine projekter er at det mangler et utførende organ. Dette bunner ut i vedtektene som nærmest oppfordrer til pulverisering av ansvar. Strukturen hittil fører til at: 1

2 vanskelig å få gjennomført vanskelige beslutninger husro og koordinatorer har makt uten ansvar styret har ansvar uten makt allmøtet bestemmer husro, arbeidsstillinger og roller er ikke godt nok denert Huset trenger klare roller med klare ansvar som er nedskrevet i vedtektene. Styret sover ikke, de jobber på spreng men får gjort lite. Huset mangler et legitimt gjennomførende organ som holder tillitspersoner ansvarlige og følger opp vedtak. Denne mangelen fører til kommunikasjonsbrist, manglende gjennomføringsevne og en ueektiv prosess for å tree beslutninger som haster med å bli avgjort. 1.1 Situasjonsanalyse Dårlig oppmøte og engasjement på allmøter. Allmøter som strekker seg ut i tid, uten postet endetid med emosjonelt innhold men uten avgjørelser og ansvargjørelse krav om konsensus, også i saker der konsensus er dårlig kompromiss. Krav om hyppige møter men manglende struktur. Lite ansvarsfølelse. Ingen delegering av ansvar møter med agenda uten konkrete tiltaksforslag vedtak som mangler tidsfrist og ansvarspersoner Dårlig oppmøte på dugnader "Ingen er med": ingen gulrot i form av samfunn, og ingen sanksjoner ifbm kontrakten samt dårlig kommunikasjon av hvilke arbeider som trenger å utføres. Manglende koordinasjon av de som møter opp for å hjelpe. Dårlig vedlikehold og uutførte projekter. Ting Tar Tid i kommunen, MEN også manglende sterke retningslinjer, lang beslutningsprosess med kompromiss som ikke lar seg utføre. Flere instanser uten formell makt som agerer forbi og mot hverandre. Manglende prosjekt-budsjett og manglende likviditet i prosjektene. Lang utlysningstid på rom. Dårlig rykte på haus utenfra. Utlysning uten å ta ibruk medlemmers eksisterende kontaktnett. Dårlig internkommunikasjon ved vurdering av løsninger. Dårlig oppfølging av leiekontrakter. Vanskelig å utføre sanksjoner, da allmøtet har dette ansvaret. Utleier (husro) har ikke formelt ansvar for sanksjoner. Beslutninger på sanksjoner stopper opp i utøvende ledd (husro / administrasjon). Dårlig kommunikasjon utad. Manglende ansvarsgjørelse ovenfor kommunikasjon. Manglende roller og eksisterende roller for løst denerte. Styrets dårlige gjennomføringsevne av vedtak. Ingen utøvende makt, bare ansvar. Gjennomføring er avhengig av at organisasjonen "har lyst", som er vanskelig i krevende oppgaver. Utbrenthet i ansvarsroller, fører til tap av dyktige ansvarstagere. Ansvarsroller har lite gjennomføringsevne grunnet manglende makt og utilregnelig oppdragsgiver (allmøtet). Frustrasjon grunnet at samme problemstillinger blir gjenopptatt igjen og igjen uten løsning, selv om løsninger har allerede blitt drøftet. Manglende kandidater til styreverv og andre ansvarsroller. Dårlig denerte roller uten politisk ansvar, eller veldenerte roller med tungt ansvar uten gevinst for kandidater. hoved Manglende beslutningsstruktur og gjennomføringsevne. 2

3 1.2 Vedtektsanalyse ser man om allmøtet i vedtektene med et kritisk blikk på fortiden, ser man: møter må ha endetid! ellers varer de evig. dagens situasjon er at allmøtet er daglig leder. allmøtet kan kalle til allmøte, men hvem har da ansvar for å utføre inkallelsen? møteplikt blir ikke fulgt og bør fjernes. ikke-medlemmer har stemmerett på allmøte? Det er lett å bli medlem. Hvis alle kan stemme tar det vekk fordelen med å være medlem. Konsensusplikt i praksis fører til dårlige kompromisser. Krever god møteleder! Tillitspersoner er ikke denert godt nok. Bekreftende vedtak kreves i påfølgende allmøter. vedtak er lette å gjøre om (krever godkjenning på 2 påfølgende allmøter) vs mandat er umulige å trekke tilbake (krever tilbaketrekking på 2 påfølgende allmøter) allmøtet kan ikke forplikte seg eller ha ansvar, det er verken en person eller en konkret gruppe personer. allmøtet bør ikke lage instruks, ansettelser eller oppsigelser I tillegg har både ansatte og andre tillitsvalgte ikke vært nøye nok denerte, uten krav til gjennomsiktighet i rollene. 2 Sammendrag av endringen Medlemmer påvirker organisasjonen ved å velge et styre som arbeider for husets ve og vel, og styret velger en daglig leder for å besørge at beslutningene blir fulgt opp. Roller nødvendige for at huset fungerer deneres nøye i vedtektene. 2.1 Oppsummering av vedtektsendringen Endringen er foreslått etter en helhetlig vurdering av husets prosesser i dag, og foreslår å styrke styret. Prosessen ivaretar demokratiet på huset ved at medlemmene velger styret, styret velger daglig leder, og medlemmene har anledning til å avholde husmøter samt kalle inn til ekstraordinært årsmøte hvis det er behov for det. Endringsforslaget innbefatter: å styrke styret slik at man kan få gjennomført tiltak. en sammensetting av styret og husro, så vi for kontroll på utleie og utkastelser. en daglig leder som følger opp vedtak. klare ansvarsforhold og slutt på møtetyrrani. å slutte med dette prekære ansatte vs ingen sjefer forholdet, som preger oss på kontoret. 2.2 Oppsummering av roller Rollene må være tidsavrensede og nøye denerte for å fungere. De mest krevende rollene bør være lønnede. Ved å ta utgangspunkt i dagens behov: noen til å leie ut, holde oversikt og avslutte leieforhold noen til å se til hygiene noen til å se til vedlikehold noen til å administrere nøkler kommer man frem til følgende mandater: 3

4 vaktmester (byggteknisk koordinator) daglig leder arrangementskoordinator Alle rollene skal fylles på åremål. Perioden skal ikke være for kort, for at rolleinnehver skal ha tid til å sette sitt preg på rollen, men perioden skal heller ikke være for lang, for å oppfordre til nytenkning og unngå at rolleinnehaver blir for satt. Åremålet bør være en periode på 1 år, og etter periodens utløp skal rolletildelingen gjenvurders oppimot rolleinnehaverens resultater i perioden samt alternative kandidater.. 3 Forslag til vedtektsendringer Endringsforslaget må taes som en helhet. 3.1 Ÿ12 allmøte Paragrafen om allmøte erstattes med paragraf om husmøte: Husmøter er et viktig forum for å ta initiativ, drøfte saker og skape arbeidsgrupper på Hausmania SA. Medlemmer kan og bør organisere husmøter etter deres egne behov med hensyn til tidspunkt, hyppighet, og beslutningsprosedyrer. Alle husmøter skal forholde seg til Hausmania SAs demokratiske målsetninger, slik disse er beskrevet formålsparagrafen, og respektere Hausmania SAs vedtekter samt styrets vedtak. Innkallingen til husmøte skal sendes til alle medlemmer, inkludere formål med møtet, hvilke medlemmer som behøves for møtet, saksliste, nødvendige opplysninger samt forslag til handling. Saksopplysninger og tilføyninger må komme som skriftlig svar på innkallingen. Innkallingen inneholde starttidspunkt, endetidspunkt og møtested. Referanse til allmøte strykes fra Ÿ5 Medlemskap, Ÿ7 Framleie, Ÿ10 Ekstraordinært årsmøte. 3.2 Husro. Husro er ikke denert i vedtektene. Husro slås sammen med styret. Dette berører Ÿ7 fremleie av lokaler. endres til: Ÿ 7 Framleie av lokaler Medlemmene forplikter seg til å samråde med HusRo, valgt av allmøtet, ved framleie av sine tildelte lokaler. HusRo kan nekte framleie når dette strider mot avtale om bruk av det tildelte lokalet, eller bryter med gjeldende vedtekter. Framleier plikter å holde HusRo løpende informert om framleiesituasjonen. En framleieperiode skal ikke overskride 6 måneder. Ønskes videre forlengelse av framleieforholdet, skal framleier søke HusRo om dette. Ved manglende eller feil informasjon eller ved brudd på forutsetningene for framleie, kan HusRo fristille lokalet. Framleier har gjennom deltakeravtalen endelig ansvar for leieforholdet. Medlemmene må søke til styret om framleie av sine tildelte lokaler. Styret kan nekte framleie når dette strider mot avtale om bruk av det tildelte lokalet, eller bryter med gjeldende vedtekter. Framleier plikter å holde styret løpende informert om framleiesituasjonen. En framleieperiode skal ikke overskride 6 måneder. Ønskes videre forlengelse av framleieforholdet, skal framleier søke styret om dette. Ved manglende eller feil informasjon eller ved brudd på forutsetningene for framleie, kan styret fristille lokalet. Framleier har gjennom deltakeravtalen endelig ansvar for leieforholdet. 3.3 ansvarsroller Ansvarsroller deneres sterkere. 4

5 3.3.1 Ÿ 13 Styret endres til Styret rapporterer til allmøtet og er pliktig til å møte med minimum to representanter på allmøtet. Styret skal i særlig viktige saker levere skriftlig rapport dersom allmøtet krever dette. Styret står ansvarlig for den daglige ledelsen og organiseringen av Hausmania SA. Styret besørger også for opptak av nye medlemmer og hvordan medlemskap opphører ved å velge kandidater, tegne leieavtaler og avslutte leieforhold Ÿ15 Økonomiske forpliktelser Forslag om endring i Hausmania SAs økonomiske forpliktelser som opptak av lån, kreditt eller å foreta større investeringer skal forelegges styret for innstilling. Innstillingen skal deretter forelegges allmøtet med begrunnelse. Allmøtet fatter vedtak. Styret må gjøre sin innstilling til lån, kreditt, eller større investeringer, med begrunnelse, tilgjengelig for medlemmene minst 2 uker før det allmøtet hvor det skal behandles. endres til Større endringer i Hausmania SAs økonomiske forpliktelser som opptak av lån, kreditt eller å foreta større investeringer skal vedtas på ekstraordinært årsmøte Ÿ 16 Eksklusjon endres til Allmøtet kan med vedtak på to påfølgende allmøter fatte eksklusjon av medlemmer som bevisst motarbeider Hausmania SAs formål og virksomhet. Ekskluderte medlemmer kan med fullmakt fra 1/3 av medlemmene kreve ekstraordinært årsmøte i saken. Styret kan med vedtak fatte midlertidig eksklusjon av medlemmer som bevisst motarbeider Hausmania SAs formål og virksomhet. Medlemmer har rett til å anke eksklusjonen for første ordinære årsmøte. Vedtak om endelig eksklusjon, og gjennomføring av denne, avgjøres av årsmøtet med 2/3 ertall Ÿ 14 Ansatte endres til Administrasjonen skal ivareta den daglige driften på Hausmann BA. Hausmann BA har ingen daglig leder. Oppgavene til daglig leder fordeles mellom de ansatte og tillitspersoner gjennom instruks. I forhold som ikke framkommer tydelig av arbeidsinstruksen instrueres administrasjonen av styret og plikter å lytte til allmøtet. Ÿ14 Mandater Mandater er roller som skal ivareta den daglige driften på Hausmania SA. I forhold som ikke framkommer tydelig av arbeidsinstruksen instrueres mandatene av daglig leder. Daglig leder velges og instrueres av styret. Vaktmester: projektering av oppgraderinger og vedlikeholdsarbeide, i samarbeid med huseier og medlemmer. vedlikehold av dører, vinduer, vegger vedlikehold av lys vask av toalett brannsikring tilgjengeliggjøre lokaler for befaring, leietakere, rapportering av fullførte og pågående projekter. Være mentor og vara for den påfølgende vaktmesteren. være byggteknisk kontakt til huseier 5

6 Daglig leder: Følger opp organisasjonens beslutninger. Har oversikt over hvor mange medlemmer organisasjonen har, hvor mange søkere det er til medlemskap og svare på henvendelser fra medlemmer av Hausmania SA om medlemskap og økonomi innen en uke. Tegne leiekontrakter med nye medlemmer, og avslutter leieforhold. Sørge for at nye medlemmer får konto til medlemssidene og medlemskap i relevante e-postlister, innen en uke etter at medlemskapet er godkjent. Holde regnskapsbøkene ajourført. Sørge for at allmøtet har informasjon om organisasjonen tilgjengelig. Skrive rapport til statusrapporten. Denne rapporten skal informere om medlemsantallet og økonomien, og skal sendes til statusrapportredaktøren innen to uker før publiseringen av statusrapporten. Avholde rapport om medlemstall og økonomi på årsmøter. betale regninger - sende ut faktura for leie, påminnelser (automatiseres) - sende forfalte fordringer til innkreving av namndsmannen ( automatiseres ) - holde oversikt over gjeldsbrev og andre fordringer - rapportere oversikten til medlemmene via statusrapporten Være mentor og vara for den påfølgende organisasjonssekretæren. Arrangementskoordinator: leie ut og stille til disposisjon lokaler som Flerbrukshallen for arrangement ha oversikt over arrangement som skjer på Hausmania og tilgjengelligjøre oversikten for alle medlemmer sørge for at nødvendige bevillinger til arrangement er anskaet i god tid innføre arrangementsorganisatører i regler og plikter som gjelder for arrangementer på Hausmania, samt følge opp brudd på disse (brudd forårsaker nekt av nye arrangement for en periode eller ubestemt) svare på henvendelser og søknader om arrangement fra medlemmer av Hausmania SA og utenfra, - sørge for at lokaler og toaletter blir ryddet og vasket etter arrangement rapportere antall og hvilke henvendelser som har skjedd rapportere regnskap fra hvert arrangement Være mentor og vara for den påfølgende arrangementskoordinator. Proleringsansvarlig (propagandaminister) oppdatere utadrettede medier om huset holde nettsidene til hausmania.org oppdaterte med informasjon om arrangementer Statusrapportredaktør samler status fra styret, mandatinnhavere og arbeidsgrupper redigerer rapporten for leselighet og gjør statusrapporten tilgjeng for alle medlemmer Alle medlemmer kan stille til mandat. Styret velger blandt kandidater. Mandat kan være lønnet ved honorar, leiegodtgjørelse eller ansettelse på åremål. Alle rollene er tidsavgrensede. Ansettelse skjer på åremål, som er en periode på 1 år, og etter periodens utløp skal rolletildelingen gjenvurders oppimot rolleinnehaverens resultater i perioden, og alternative kandidater skal samtidig vurders for rollen. Rollene har ansvar for å fylle de listede plikter, men har anledning til å koordinere en gruppe eller leie inn tjenester for å utføre arbeidet. Del III Dagens vedtekter i Hausmania SA Ÿ 1 Selskapsform Hausmania SA er et selskap med vekslende medlemstall og vekslende kapital. Medlemmene hefter bare med sin medlemskapsavgift. Medlemmer med lokaler ved Hausmania signerer leiekontrakt og medlemsavtale med påfølgende vedtekter og husregler som de forplikter seg å følge. 6

7 Ÿ 2 Kontorkommune Hausmania SA har sitt kontor i Oslo. Ÿ 3 Formål Hausmania SAs formål er å tilrettelegge rom for kunst. Det vil si å tilby arbeidsrom, atelierer, konsertlokaler, forestillingsscener og utstillingsrom for kunst, samt å legge til rette for kunstnerisk samarbeid for sine medlemmer. Man ønsker å stimulere til samarbeid på tvers av kunstgrenene og kommunikasjon på tvers av vante samarbeidspartnere. Hausmania SA har en målsetting om å bidra til Oslos kulturliv gjennom å øke mangfoldet av kulturelle aktiviteter og uttrykk og bidra til utradisjonelt samarbeid på tvers av kunstartene. Dette skjer blant annet gjennom utadrettede arrangementer i regi av Hausmania SA eller i regi av de enkelte gruppene som bruker huset. Hausmania SA er en ideell organisasjon som skal drives etter non prot prinsipper. Hausmania SA drives av medlemmene etter prinsipp om deltakelse, i henhold til vedtektene og til retningslinjer for drift som årsmøtet fastsetter. Ÿ 4 Overskudd Et eventuelt overskudd skal gå til Hausmania SAs formål som er fastsatt i formålsparagrafen. Ÿ 5 Medlemsskap Som medlemmer opptas enkeltpersoner og grupper som støtter selskapets formål og forplikter seg til å følge gjeldende deltakeravtale, vedtekter og retningslinjer. Betalt medlemskap og et gyldig leieforhold med tilhørende medlemsavtale og leiekontrakt utgjør til sammen fullt medlemskap og gir tale- og stemmerett på allmøter og årsmøter. Et medlemskap gjelder så lenge leieforholdet består og den årlige medlemsavgiften blir betalt innen gjeldende frister. Forfalt medlemsavgift ut over ½ år fører til at avtale om deltakelse i Kulturhuset Hausmania opphører. Månedlig husleie ved Kulturhuset Hausmania, Hausmania SA, består av en sum penger og dugnad. Avgjørelser angående prisregulering av månedsleie gjøres på årsmøte i Hausmania SA. To eller eire personar kan ha ein medlemskap saman. Dei må i så fall oppnemne ein av dei til å opptre overfor foretaket. Kontraktsvilkårene fastsettes av årsmøtet. Ÿ 6 Medlemsavgift Medlemsavgift kan kun utstedes på juridisk person identisert med fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Hvert medlem betaler en innmeldingsavgift per enkeltperson (500,-) Innmeldingsavgiften fastsettes av årsmøtet. Beløpet betales inn på foretakets medlemskonto. To eller ere personar kan ha et medlemskap sammen. De må i så fall oppnevne en av de til å opptre overfor foretaket. I tillegg må medlemmer betale en årlig medlemsavgift. Årlig avgift betales første gang ved inngangen til medlemsskapets andre år og årsavgiftsbeløpet fastsettes av årsmøtet. Administrasjonen fører protokoll over sine medlemmer. Innbetalt innmeldingsavgift kan ikke omsettes, overdras, pantsettes eller tas utlegg i. Ÿ 7 Framleie av lokaler Medlemmene forplikter seg til å samråde med HusRo, valgt av allmøtet, ved framleie av sine tildelte lokaler. HusRo kan nekte framleie når dette strider mot avtale om bruk av det tildelte lokalet, eller bryter med gjeldende vedtekter. Framleier plikter å holde HusRo løpende informert om framleiesituasjonen. En framleieperiode skal ikke overskride 6 måneder. Ønskes videre forlengelse av framleieforholdet, skal framleier søke HusRo om dette. Ved manglende eller feil informasjon eller ved brudd på forutsetningene for framleie, kan HusRo fristille lokalet. Framleier har gjennom deltakeravtalen endelig ansvar for leieforholdet. Ÿ 8 Årsmøtet Årsmøtet er Hausmania SAs øverste myndighet. Innkalling til årsmøtet sendes medlemmene på e-post, og bekjentgjøres ved oppslag på huset 4 uker før årsmøtet. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må forelegges styret 3 uker før årsmøtet. Endelig innkalling med saksliste og sakspapirer må på samme måte som innkallingen gjøres tilgjengelig for medlemmene. Senest 2 uker før årsmøtet. Årsmøtevedtak fattes med simpelt ertall, med unntak av vedtektsendringer, eksklusjoner og oppløsning, hvor det kreves 2/3 ertall. Årsmøtet må videre behandle følgende: 1. valg av møteleder og møtereferent, pluss to medlemmer til å underskrive protokollen 2. godkjenning av innkalling, saksliste og kjøreregler for møtet 3. årsberetning 4. regnskap og budsjett 5. fastsettelse av arbeidsplan for kommende periode 6. valg av styre, valg av valgkomité og revisor 7. andre saker som er oppført på sakslisten i innkallingen. 7

8 Medlemmer som oppfyller kravene til fullt medlemskap kan møte på årsmøtet og avgi stemme, eller avgi stemme ved fullmakt. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlemskap. Ÿ 9 Årsregnskap og årsberetning Styret skal sørge for registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, utarbeidelse av årsregnskap og levere en årsberetning som står i samsvar med regler gitt i eller i henhold til regnskapsloven. Årsberetningen skal også inneholde styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd. Senest 2 uker før årsmøtet skal årsregnskapet og årsberetningen gjøres tilgjengelig for medlemmene ihht Ÿ 8. På det ordinære årsmøtet skal årsregnskapet og årsberetningen behandles og endelig fastsettes. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av styret. Ÿ 10 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av styret når revisor, 1/10 av medlemmene, 2/3 av styret eller allmøtet krever det skriftlig for å ta opp et klart oppgitt emne. Innkallingen og saksliste sendes medlemmene senest 2 uker før møtet. Ÿ 11 Valgkomité Årsmøtet nedsetter en valgkomité som framlegger innstilling til styrevalg på påfølgende årsmøte. Valgkomiteens medlemmer består av tre personer hvor en er medlem av styret, samt en må være av motsatt kjønn. Valgkomiteen skal tilstrebe en mest mulig jevn kjønnsbalanse når nytt styre foreslås. Ÿ 12 Allmøtet Allmøtet består av engasjerte medlemmer og er underlagt årsmøtet. Fast allmøte avholdes minimum en gang i måneden. Styret og allmøtet kan hver for seg innkalle til allmøte, utenom fast allmøte, med en ukes varsel. Tillitspersoner, en representant for hver arbeidsgruppe, en representant for administrasjonen og to representanter fra styret har møte- og rapporteringsplikt til allmøtet. Allmøtet kan innkalle ansatte til allmøtet ved særlig behov. Alle medlemmer, tillitspersoner, styremedlemmer og ansatte har tale-, forslags- og stemmerett på allmøtet. For øvrig kan allmøtet fra gang til gang avgjøre hvilke gjester som skal få være tilstede på allmøtet. Allmøtet plikter å søke konsensus i så stor grad som mulig. Dersom konsensus ikke oppnåes, kan det holdes avstemning dersom 1/3 av de fremmøtte krever det. Ved avstemning taes avgjørelse ved simpelt ertall. I særdeles viktige saker skal vedtak fattes på to påfølgende allmøter. Allmøtet avgjør selv, ved at 1/3 av de fremmøtte krever det, om en sak krever bekreftende vedtak på påfølgende allmøte. Ved avstemning har hvert medlem kun en stemme, selv om medlemmet har ere verv. Ansatte og tillitspersoner uten medlemsskap har også en stemme hver. Allmøtet plikter å gjøre referat tilgjengelig for medlemmene senest en uke etter avholdt allmøte. På samme måte plikter allmøtet å ha saksliste tilgjengelig for medlemmene senest en uke før allmøte. Allmøtet godkjenner stillingsinstrukser og ansettelser/oppsigelser av administrasjonen. Allmøtet har ansvar for å utnevne og gi bindende mandat til tillitspersoner og arbeidsgrupper. For å trekke tilbake eller gjøre om på et mandat kreves det vedtak på to påfølgende allmøter. Tillitspersoner og arbeidsgrupper jobber uavhengig og kan ikke instrueres av allmøtet så lenge de har mandat. De plikter likevel å lytte til tilbakemeldinger fra allmøtet. Allmøtet forplikter seg i fellesskap å etablere en varig og vedtaksdyktig kjerne som skal utvikle Hausmania SAs visjoner, strategier og strukturer for huset og dets brukere. Utover dette står allmøtet fritt til å iverksette tiltak og prosjekter som ikke bryter med Hausmania SAs formål eller vedtekter. Ÿ 13 Styret Styret velges av medlemmer på årsmøtet. Det bør velges en styreleder separat i tillegg til 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlemskap skal sirkulere. For at styret skal være vedtaksdyktig, må minst halvparten av styret være til stede. Styret har ansvar for ansettelser i Hausmania SA. Kun styret, ekstraordinært årsmøte eller årsmøte kan si opp en ansatt. Allmøtet må bringe bekymring videre til styret om det mener en ansatt ikke følger instruksen i sin stilling. Styret må forholde seg til norsk lov i håndtering av personalsaker. Styret sitt hovedansvar er å se til at Hausmania SA drives økonomisk forsvarlig, dersom styret nner at dette ikke er tilfelle skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Styret forbereder og innkaller til årsmøter. Allmøtet har rett til å stille med to representanter med møterett, men ikke tale-, forslags- og stemmerett på styremøter. Referater fra styremøter skal gjøres tilgjengelig for medlemmene innen en uke etter avholdt styremøte. Styret rapporterer til allmøtet og er pliktig til å møte med minimum to representanter på allmøtet. Styret skal i særlig viktige saker levere skriftlig rapport dersom allmøtet krever dette. Styret honoreres etter satser vedtatt av årsmøtet. Dersom styret nner allmøtets vedtak juridisk eller økonomisk uansvarlig for Hausmania SAs drift, kan styret kreve at det skal behandles på påfølgende allmøte før eektuering. Dersom styret også nner andre gangs vedtak på allmøtet uansvarlig, kan styret fryse vedtaket og kreve saken fremmet på årsmøte. 8

9 Ÿ 14 Ansatte De ansatte ved Hausmania SA utgjør administrasjonen. Administrasjonen skal ivareta den daglige driften på Hausmania SA. Hausmania SA har ingen daglig leder. Oppgavene til daglig leder fordeles mellom de ansatte og tillitspersoner gjennom instruks. I forhold som ikke framkommer tydelig av arbeidsinstruksen instrueres administrasjonen av styret og plikter å lytte til allmøtet. Hausmania SA lønner sine ansatte etter prinsippet om likelønn, ansatte har fri organisasjonsrett og kan kreve tariavtale og pensjonsavtale. Styret har ansvar for ansettelser i Hausmania SA. Kun styret, ekstraordinært årsmøte eller årsmøte kan si opp en ansatt. Allmøtet må bringe bekymring videre til styret om det mener en ansatt ikke følger instruksen i sin stilling. Styret må forholde seg til norsk lov i håndtering av personalsaker. Ÿ 15 Økonomiske forpliktelser Forslag om endring i Hausmania SAs økonomiske forpliktelser som opptak av lån, kreditt eller å foreta større investeringer skal forelegges styret for innstilling. Innstillingen skal deretter forelegges allmøtet med begrunnelse. Allmøtet fatter vedtak. Styret må gjøre sin innstilling til lån, kreditt, eller større investeringer, med begrunnelse, tilgjengelig for medlemmene minst 2 uker før det allmøtet hvor det skal behandles. Ÿ 16 Eksklusjon Allmøtet kan med vedtak på to påfølgende allmøter fatte midlertidig eksklusjon av medlemmer som bevisst motarbeider Hausmania SAs formål og virksomhet. Medlemmer har rett til å anke eksklusjonen for første ordinære årsmøte. Vedtak om endelig eksklusjon, og gjennomføring av denne, avgjøres av årsmøtet med 2/3 ertall. Ÿ 17 Oppløsning Vedtak om oppløsning av selskapet krever minst 2/3 ertall av de stemmer som er representert på to påfølgende årsmøter. Et mindretall kan på møtet kreve at et vedtak om oppløsning skal behandles på et ekstraordinært årsmøte som innkalles med minst 2 måneders varsel. Ÿ 18 Aktiva skal tilfalle. Dersom Hausmania SA blir oppløst, må årsmøtet avgjøre hvilke kulturformål selskapets aktiva 9

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.

Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014. 1 VEDTEKTER FOR NGF inkludert Vedtekter for Faglig etisk råd (FER), Vedtekter for Veiledersertifiseringsutvalget (VSU), Vedtekter for Redaksjonskomité og Vedtekter for valgkomité Vedtekter av november

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer