2. godkjenning av innkalling, saksliste og kjøreregler for møtet. 6. fastsettelse av arbeidsplan for kommende periode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. godkjenning av innkalling, saksliste og kjøreregler for møtet. 6. fastsettelse av arbeidsplan for kommende periode"

Transkript

1 Sakspapirer, ordinært årsmøte 2013 Hausmania SA søndag 19. januar 2014, kl.17:00 på Humla Del I Saksliste Årsmøtet må behandle følgende: 1. valg av møteleder og møtereferent, pluss to medlemmer til å underskrive protokollen 2. godkjenning av innkalling, saksliste og kjøreregler for møtet 3. årsberetning 4. regnskap og budsjett 5. Endring av styreform Vedtektsendring for kontinuerlig drift av huset, presentert av styret og detaljert i Del II 6. fastsettelse av arbeidsplan for kommende periode 7. valg av styre, valg av valgkomité og revisor 8. Valg av erbrukskoordinator: Nico trekker seg fra vervet som erbrukskoordinator og nominerer Sara Herland som ny koordinator. 9. Hallene / Soppcafeen: endring av årsmøtevedtak fra 2010: " Hausmann BA ønsker ikke å rive men å rehabilitere i henhold til Swecorapporten. Videre ønsker vi å ta hensyn til etterbruk av lokalene, særlig med tanke på tilrettelegging for konsertdrift i nedre hall." Midlene som kommunen har øremerket Hausmania strekker ikke til rehabilitering av nedre hall, som er tydelig etter anbudsrunde. Videre kan Hausmania ha ambisjoner om å rehabilitere nedre hall i fremtiden, for eksempel ved å utføre mindre rehabiliteringsarbeider stykkvis, samt søke om projektmidler. Forslaget er: vedta å disponere midlene til å tette taket og ferdigstille soppkafeen, og koble på fjernvarme. Alle medlemmer med leieforhold som har betalt kontigent har stemmerett. Det er anledning til å stemme ved fullmakt, men et medlem som møter på årsmøtet kan kun ta med én fullmakt. Vedtektsendringer krever 2/3 ertall, andre vedtak krever allminnelig ertall. Del II Vedtektsendringer 1 Motivasjon for endringen Det er naturlig at en organisasjon som Hausmania reviderer sine vedtekter periodevis. En av hovedgrunnene til at huset har vansker med sine projekter er at det mangler et utførende organ. Dette bunner ut i vedtektene som nærmest oppfordrer til pulverisering av ansvar. Strukturen hittil fører til at: 1

2 vanskelig å få gjennomført vanskelige beslutninger husro og koordinatorer har makt uten ansvar styret har ansvar uten makt allmøtet bestemmer husro, arbeidsstillinger og roller er ikke godt nok denert Huset trenger klare roller med klare ansvar som er nedskrevet i vedtektene. Styret sover ikke, de jobber på spreng men får gjort lite. Huset mangler et legitimt gjennomførende organ som holder tillitspersoner ansvarlige og følger opp vedtak. Denne mangelen fører til kommunikasjonsbrist, manglende gjennomføringsevne og en ueektiv prosess for å tree beslutninger som haster med å bli avgjort. 1.1 Situasjonsanalyse Dårlig oppmøte og engasjement på allmøter. Allmøter som strekker seg ut i tid, uten postet endetid med emosjonelt innhold men uten avgjørelser og ansvargjørelse krav om konsensus, også i saker der konsensus er dårlig kompromiss. Krav om hyppige møter men manglende struktur. Lite ansvarsfølelse. Ingen delegering av ansvar møter med agenda uten konkrete tiltaksforslag vedtak som mangler tidsfrist og ansvarspersoner Dårlig oppmøte på dugnader "Ingen er med": ingen gulrot i form av samfunn, og ingen sanksjoner ifbm kontrakten samt dårlig kommunikasjon av hvilke arbeider som trenger å utføres. Manglende koordinasjon av de som møter opp for å hjelpe. Dårlig vedlikehold og uutførte projekter. Ting Tar Tid i kommunen, MEN også manglende sterke retningslinjer, lang beslutningsprosess med kompromiss som ikke lar seg utføre. Flere instanser uten formell makt som agerer forbi og mot hverandre. Manglende prosjekt-budsjett og manglende likviditet i prosjektene. Lang utlysningstid på rom. Dårlig rykte på haus utenfra. Utlysning uten å ta ibruk medlemmers eksisterende kontaktnett. Dårlig internkommunikasjon ved vurdering av løsninger. Dårlig oppfølging av leiekontrakter. Vanskelig å utføre sanksjoner, da allmøtet har dette ansvaret. Utleier (husro) har ikke formelt ansvar for sanksjoner. Beslutninger på sanksjoner stopper opp i utøvende ledd (husro / administrasjon). Dårlig kommunikasjon utad. Manglende ansvarsgjørelse ovenfor kommunikasjon. Manglende roller og eksisterende roller for løst denerte. Styrets dårlige gjennomføringsevne av vedtak. Ingen utøvende makt, bare ansvar. Gjennomføring er avhengig av at organisasjonen "har lyst", som er vanskelig i krevende oppgaver. Utbrenthet i ansvarsroller, fører til tap av dyktige ansvarstagere. Ansvarsroller har lite gjennomføringsevne grunnet manglende makt og utilregnelig oppdragsgiver (allmøtet). Frustrasjon grunnet at samme problemstillinger blir gjenopptatt igjen og igjen uten løsning, selv om løsninger har allerede blitt drøftet. Manglende kandidater til styreverv og andre ansvarsroller. Dårlig denerte roller uten politisk ansvar, eller veldenerte roller med tungt ansvar uten gevinst for kandidater. hoved Manglende beslutningsstruktur og gjennomføringsevne. 2

3 1.2 Vedtektsanalyse ser man om allmøtet i vedtektene med et kritisk blikk på fortiden, ser man: møter må ha endetid! ellers varer de evig. dagens situasjon er at allmøtet er daglig leder. allmøtet kan kalle til allmøte, men hvem har da ansvar for å utføre inkallelsen? møteplikt blir ikke fulgt og bør fjernes. ikke-medlemmer har stemmerett på allmøte? Det er lett å bli medlem. Hvis alle kan stemme tar det vekk fordelen med å være medlem. Konsensusplikt i praksis fører til dårlige kompromisser. Krever god møteleder! Tillitspersoner er ikke denert godt nok. Bekreftende vedtak kreves i påfølgende allmøter. vedtak er lette å gjøre om (krever godkjenning på 2 påfølgende allmøter) vs mandat er umulige å trekke tilbake (krever tilbaketrekking på 2 påfølgende allmøter) allmøtet kan ikke forplikte seg eller ha ansvar, det er verken en person eller en konkret gruppe personer. allmøtet bør ikke lage instruks, ansettelser eller oppsigelser I tillegg har både ansatte og andre tillitsvalgte ikke vært nøye nok denerte, uten krav til gjennomsiktighet i rollene. 2 Sammendrag av endringen Medlemmer påvirker organisasjonen ved å velge et styre som arbeider for husets ve og vel, og styret velger en daglig leder for å besørge at beslutningene blir fulgt opp. Roller nødvendige for at huset fungerer deneres nøye i vedtektene. 2.1 Oppsummering av vedtektsendringen Endringen er foreslått etter en helhetlig vurdering av husets prosesser i dag, og foreslår å styrke styret. Prosessen ivaretar demokratiet på huset ved at medlemmene velger styret, styret velger daglig leder, og medlemmene har anledning til å avholde husmøter samt kalle inn til ekstraordinært årsmøte hvis det er behov for det. Endringsforslaget innbefatter: å styrke styret slik at man kan få gjennomført tiltak. en sammensetting av styret og husro, så vi for kontroll på utleie og utkastelser. en daglig leder som følger opp vedtak. klare ansvarsforhold og slutt på møtetyrrani. å slutte med dette prekære ansatte vs ingen sjefer forholdet, som preger oss på kontoret. 2.2 Oppsummering av roller Rollene må være tidsavrensede og nøye denerte for å fungere. De mest krevende rollene bør være lønnede. Ved å ta utgangspunkt i dagens behov: noen til å leie ut, holde oversikt og avslutte leieforhold noen til å se til hygiene noen til å se til vedlikehold noen til å administrere nøkler kommer man frem til følgende mandater: 3

4 vaktmester (byggteknisk koordinator) daglig leder arrangementskoordinator Alle rollene skal fylles på åremål. Perioden skal ikke være for kort, for at rolleinnehver skal ha tid til å sette sitt preg på rollen, men perioden skal heller ikke være for lang, for å oppfordre til nytenkning og unngå at rolleinnehaver blir for satt. Åremålet bør være en periode på 1 år, og etter periodens utløp skal rolletildelingen gjenvurders oppimot rolleinnehaverens resultater i perioden samt alternative kandidater.. 3 Forslag til vedtektsendringer Endringsforslaget må taes som en helhet. 3.1 Ÿ12 allmøte Paragrafen om allmøte erstattes med paragraf om husmøte: Husmøter er et viktig forum for å ta initiativ, drøfte saker og skape arbeidsgrupper på Hausmania SA. Medlemmer kan og bør organisere husmøter etter deres egne behov med hensyn til tidspunkt, hyppighet, og beslutningsprosedyrer. Alle husmøter skal forholde seg til Hausmania SAs demokratiske målsetninger, slik disse er beskrevet formålsparagrafen, og respektere Hausmania SAs vedtekter samt styrets vedtak. Innkallingen til husmøte skal sendes til alle medlemmer, inkludere formål med møtet, hvilke medlemmer som behøves for møtet, saksliste, nødvendige opplysninger samt forslag til handling. Saksopplysninger og tilføyninger må komme som skriftlig svar på innkallingen. Innkallingen inneholde starttidspunkt, endetidspunkt og møtested. Referanse til allmøte strykes fra Ÿ5 Medlemskap, Ÿ7 Framleie, Ÿ10 Ekstraordinært årsmøte. 3.2 Husro. Husro er ikke denert i vedtektene. Husro slås sammen med styret. Dette berører Ÿ7 fremleie av lokaler. endres til: Ÿ 7 Framleie av lokaler Medlemmene forplikter seg til å samråde med HusRo, valgt av allmøtet, ved framleie av sine tildelte lokaler. HusRo kan nekte framleie når dette strider mot avtale om bruk av det tildelte lokalet, eller bryter med gjeldende vedtekter. Framleier plikter å holde HusRo løpende informert om framleiesituasjonen. En framleieperiode skal ikke overskride 6 måneder. Ønskes videre forlengelse av framleieforholdet, skal framleier søke HusRo om dette. Ved manglende eller feil informasjon eller ved brudd på forutsetningene for framleie, kan HusRo fristille lokalet. Framleier har gjennom deltakeravtalen endelig ansvar for leieforholdet. Medlemmene må søke til styret om framleie av sine tildelte lokaler. Styret kan nekte framleie når dette strider mot avtale om bruk av det tildelte lokalet, eller bryter med gjeldende vedtekter. Framleier plikter å holde styret løpende informert om framleiesituasjonen. En framleieperiode skal ikke overskride 6 måneder. Ønskes videre forlengelse av framleieforholdet, skal framleier søke styret om dette. Ved manglende eller feil informasjon eller ved brudd på forutsetningene for framleie, kan styret fristille lokalet. Framleier har gjennom deltakeravtalen endelig ansvar for leieforholdet. 3.3 ansvarsroller Ansvarsroller deneres sterkere. 4

5 3.3.1 Ÿ 13 Styret endres til Styret rapporterer til allmøtet og er pliktig til å møte med minimum to representanter på allmøtet. Styret skal i særlig viktige saker levere skriftlig rapport dersom allmøtet krever dette. Styret står ansvarlig for den daglige ledelsen og organiseringen av Hausmania SA. Styret besørger også for opptak av nye medlemmer og hvordan medlemskap opphører ved å velge kandidater, tegne leieavtaler og avslutte leieforhold Ÿ15 Økonomiske forpliktelser Forslag om endring i Hausmania SAs økonomiske forpliktelser som opptak av lån, kreditt eller å foreta større investeringer skal forelegges styret for innstilling. Innstillingen skal deretter forelegges allmøtet med begrunnelse. Allmøtet fatter vedtak. Styret må gjøre sin innstilling til lån, kreditt, eller større investeringer, med begrunnelse, tilgjengelig for medlemmene minst 2 uker før det allmøtet hvor det skal behandles. endres til Større endringer i Hausmania SAs økonomiske forpliktelser som opptak av lån, kreditt eller å foreta større investeringer skal vedtas på ekstraordinært årsmøte Ÿ 16 Eksklusjon endres til Allmøtet kan med vedtak på to påfølgende allmøter fatte eksklusjon av medlemmer som bevisst motarbeider Hausmania SAs formål og virksomhet. Ekskluderte medlemmer kan med fullmakt fra 1/3 av medlemmene kreve ekstraordinært årsmøte i saken. Styret kan med vedtak fatte midlertidig eksklusjon av medlemmer som bevisst motarbeider Hausmania SAs formål og virksomhet. Medlemmer har rett til å anke eksklusjonen for første ordinære årsmøte. Vedtak om endelig eksklusjon, og gjennomføring av denne, avgjøres av årsmøtet med 2/3 ertall Ÿ 14 Ansatte endres til Administrasjonen skal ivareta den daglige driften på Hausmann BA. Hausmann BA har ingen daglig leder. Oppgavene til daglig leder fordeles mellom de ansatte og tillitspersoner gjennom instruks. I forhold som ikke framkommer tydelig av arbeidsinstruksen instrueres administrasjonen av styret og plikter å lytte til allmøtet. Ÿ14 Mandater Mandater er roller som skal ivareta den daglige driften på Hausmania SA. I forhold som ikke framkommer tydelig av arbeidsinstruksen instrueres mandatene av daglig leder. Daglig leder velges og instrueres av styret. Vaktmester: projektering av oppgraderinger og vedlikeholdsarbeide, i samarbeid med huseier og medlemmer. vedlikehold av dører, vinduer, vegger vedlikehold av lys vask av toalett brannsikring tilgjengeliggjøre lokaler for befaring, leietakere, rapportering av fullførte og pågående projekter. Være mentor og vara for den påfølgende vaktmesteren. være byggteknisk kontakt til huseier 5

6 Daglig leder: Følger opp organisasjonens beslutninger. Har oversikt over hvor mange medlemmer organisasjonen har, hvor mange søkere det er til medlemskap og svare på henvendelser fra medlemmer av Hausmania SA om medlemskap og økonomi innen en uke. Tegne leiekontrakter med nye medlemmer, og avslutter leieforhold. Sørge for at nye medlemmer får konto til medlemssidene og medlemskap i relevante e-postlister, innen en uke etter at medlemskapet er godkjent. Holde regnskapsbøkene ajourført. Sørge for at allmøtet har informasjon om organisasjonen tilgjengelig. Skrive rapport til statusrapporten. Denne rapporten skal informere om medlemsantallet og økonomien, og skal sendes til statusrapportredaktøren innen to uker før publiseringen av statusrapporten. Avholde rapport om medlemstall og økonomi på årsmøter. betale regninger - sende ut faktura for leie, påminnelser (automatiseres) - sende forfalte fordringer til innkreving av namndsmannen ( automatiseres ) - holde oversikt over gjeldsbrev og andre fordringer - rapportere oversikten til medlemmene via statusrapporten Være mentor og vara for den påfølgende organisasjonssekretæren. Arrangementskoordinator: leie ut og stille til disposisjon lokaler som Flerbrukshallen for arrangement ha oversikt over arrangement som skjer på Hausmania og tilgjengelligjøre oversikten for alle medlemmer sørge for at nødvendige bevillinger til arrangement er anskaet i god tid innføre arrangementsorganisatører i regler og plikter som gjelder for arrangementer på Hausmania, samt følge opp brudd på disse (brudd forårsaker nekt av nye arrangement for en periode eller ubestemt) svare på henvendelser og søknader om arrangement fra medlemmer av Hausmania SA og utenfra, - sørge for at lokaler og toaletter blir ryddet og vasket etter arrangement rapportere antall og hvilke henvendelser som har skjedd rapportere regnskap fra hvert arrangement Være mentor og vara for den påfølgende arrangementskoordinator. Proleringsansvarlig (propagandaminister) oppdatere utadrettede medier om huset holde nettsidene til hausmania.org oppdaterte med informasjon om arrangementer Statusrapportredaktør samler status fra styret, mandatinnhavere og arbeidsgrupper redigerer rapporten for leselighet og gjør statusrapporten tilgjeng for alle medlemmer Alle medlemmer kan stille til mandat. Styret velger blandt kandidater. Mandat kan være lønnet ved honorar, leiegodtgjørelse eller ansettelse på åremål. Alle rollene er tidsavgrensede. Ansettelse skjer på åremål, som er en periode på 1 år, og etter periodens utløp skal rolletildelingen gjenvurders oppimot rolleinnehaverens resultater i perioden, og alternative kandidater skal samtidig vurders for rollen. Rollene har ansvar for å fylle de listede plikter, men har anledning til å koordinere en gruppe eller leie inn tjenester for å utføre arbeidet. Del III Dagens vedtekter i Hausmania SA Ÿ 1 Selskapsform Hausmania SA er et selskap med vekslende medlemstall og vekslende kapital. Medlemmene hefter bare med sin medlemskapsavgift. Medlemmer med lokaler ved Hausmania signerer leiekontrakt og medlemsavtale med påfølgende vedtekter og husregler som de forplikter seg å følge. 6

7 Ÿ 2 Kontorkommune Hausmania SA har sitt kontor i Oslo. Ÿ 3 Formål Hausmania SAs formål er å tilrettelegge rom for kunst. Det vil si å tilby arbeidsrom, atelierer, konsertlokaler, forestillingsscener og utstillingsrom for kunst, samt å legge til rette for kunstnerisk samarbeid for sine medlemmer. Man ønsker å stimulere til samarbeid på tvers av kunstgrenene og kommunikasjon på tvers av vante samarbeidspartnere. Hausmania SA har en målsetting om å bidra til Oslos kulturliv gjennom å øke mangfoldet av kulturelle aktiviteter og uttrykk og bidra til utradisjonelt samarbeid på tvers av kunstartene. Dette skjer blant annet gjennom utadrettede arrangementer i regi av Hausmania SA eller i regi av de enkelte gruppene som bruker huset. Hausmania SA er en ideell organisasjon som skal drives etter non prot prinsipper. Hausmania SA drives av medlemmene etter prinsipp om deltakelse, i henhold til vedtektene og til retningslinjer for drift som årsmøtet fastsetter. Ÿ 4 Overskudd Et eventuelt overskudd skal gå til Hausmania SAs formål som er fastsatt i formålsparagrafen. Ÿ 5 Medlemsskap Som medlemmer opptas enkeltpersoner og grupper som støtter selskapets formål og forplikter seg til å følge gjeldende deltakeravtale, vedtekter og retningslinjer. Betalt medlemskap og et gyldig leieforhold med tilhørende medlemsavtale og leiekontrakt utgjør til sammen fullt medlemskap og gir tale- og stemmerett på allmøter og årsmøter. Et medlemskap gjelder så lenge leieforholdet består og den årlige medlemsavgiften blir betalt innen gjeldende frister. Forfalt medlemsavgift ut over ½ år fører til at avtale om deltakelse i Kulturhuset Hausmania opphører. Månedlig husleie ved Kulturhuset Hausmania, Hausmania SA, består av en sum penger og dugnad. Avgjørelser angående prisregulering av månedsleie gjøres på årsmøte i Hausmania SA. To eller eire personar kan ha ein medlemskap saman. Dei må i så fall oppnemne ein av dei til å opptre overfor foretaket. Kontraktsvilkårene fastsettes av årsmøtet. Ÿ 6 Medlemsavgift Medlemsavgift kan kun utstedes på juridisk person identisert med fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Hvert medlem betaler en innmeldingsavgift per enkeltperson (500,-) Innmeldingsavgiften fastsettes av årsmøtet. Beløpet betales inn på foretakets medlemskonto. To eller ere personar kan ha et medlemskap sammen. De må i så fall oppnevne en av de til å opptre overfor foretaket. I tillegg må medlemmer betale en årlig medlemsavgift. Årlig avgift betales første gang ved inngangen til medlemsskapets andre år og årsavgiftsbeløpet fastsettes av årsmøtet. Administrasjonen fører protokoll over sine medlemmer. Innbetalt innmeldingsavgift kan ikke omsettes, overdras, pantsettes eller tas utlegg i. Ÿ 7 Framleie av lokaler Medlemmene forplikter seg til å samråde med HusRo, valgt av allmøtet, ved framleie av sine tildelte lokaler. HusRo kan nekte framleie når dette strider mot avtale om bruk av det tildelte lokalet, eller bryter med gjeldende vedtekter. Framleier plikter å holde HusRo løpende informert om framleiesituasjonen. En framleieperiode skal ikke overskride 6 måneder. Ønskes videre forlengelse av framleieforholdet, skal framleier søke HusRo om dette. Ved manglende eller feil informasjon eller ved brudd på forutsetningene for framleie, kan HusRo fristille lokalet. Framleier har gjennom deltakeravtalen endelig ansvar for leieforholdet. Ÿ 8 Årsmøtet Årsmøtet er Hausmania SAs øverste myndighet. Innkalling til årsmøtet sendes medlemmene på e-post, og bekjentgjøres ved oppslag på huset 4 uker før årsmøtet. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må forelegges styret 3 uker før årsmøtet. Endelig innkalling med saksliste og sakspapirer må på samme måte som innkallingen gjøres tilgjengelig for medlemmene. Senest 2 uker før årsmøtet. Årsmøtevedtak fattes med simpelt ertall, med unntak av vedtektsendringer, eksklusjoner og oppløsning, hvor det kreves 2/3 ertall. Årsmøtet må videre behandle følgende: 1. valg av møteleder og møtereferent, pluss to medlemmer til å underskrive protokollen 2. godkjenning av innkalling, saksliste og kjøreregler for møtet 3. årsberetning 4. regnskap og budsjett 5. fastsettelse av arbeidsplan for kommende periode 6. valg av styre, valg av valgkomité og revisor 7. andre saker som er oppført på sakslisten i innkallingen. 7

8 Medlemmer som oppfyller kravene til fullt medlemskap kan møte på årsmøtet og avgi stemme, eller avgi stemme ved fullmakt. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlemskap. Ÿ 9 Årsregnskap og årsberetning Styret skal sørge for registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, utarbeidelse av årsregnskap og levere en årsberetning som står i samsvar med regler gitt i eller i henhold til regnskapsloven. Årsberetningen skal også inneholde styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd. Senest 2 uker før årsmøtet skal årsregnskapet og årsberetningen gjøres tilgjengelig for medlemmene ihht Ÿ 8. På det ordinære årsmøtet skal årsregnskapet og årsberetningen behandles og endelig fastsettes. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av styret. Ÿ 10 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av styret når revisor, 1/10 av medlemmene, 2/3 av styret eller allmøtet krever det skriftlig for å ta opp et klart oppgitt emne. Innkallingen og saksliste sendes medlemmene senest 2 uker før møtet. Ÿ 11 Valgkomité Årsmøtet nedsetter en valgkomité som framlegger innstilling til styrevalg på påfølgende årsmøte. Valgkomiteens medlemmer består av tre personer hvor en er medlem av styret, samt en må være av motsatt kjønn. Valgkomiteen skal tilstrebe en mest mulig jevn kjønnsbalanse når nytt styre foreslås. Ÿ 12 Allmøtet Allmøtet består av engasjerte medlemmer og er underlagt årsmøtet. Fast allmøte avholdes minimum en gang i måneden. Styret og allmøtet kan hver for seg innkalle til allmøte, utenom fast allmøte, med en ukes varsel. Tillitspersoner, en representant for hver arbeidsgruppe, en representant for administrasjonen og to representanter fra styret har møte- og rapporteringsplikt til allmøtet. Allmøtet kan innkalle ansatte til allmøtet ved særlig behov. Alle medlemmer, tillitspersoner, styremedlemmer og ansatte har tale-, forslags- og stemmerett på allmøtet. For øvrig kan allmøtet fra gang til gang avgjøre hvilke gjester som skal få være tilstede på allmøtet. Allmøtet plikter å søke konsensus i så stor grad som mulig. Dersom konsensus ikke oppnåes, kan det holdes avstemning dersom 1/3 av de fremmøtte krever det. Ved avstemning taes avgjørelse ved simpelt ertall. I særdeles viktige saker skal vedtak fattes på to påfølgende allmøter. Allmøtet avgjør selv, ved at 1/3 av de fremmøtte krever det, om en sak krever bekreftende vedtak på påfølgende allmøte. Ved avstemning har hvert medlem kun en stemme, selv om medlemmet har ere verv. Ansatte og tillitspersoner uten medlemsskap har også en stemme hver. Allmøtet plikter å gjøre referat tilgjengelig for medlemmene senest en uke etter avholdt allmøte. På samme måte plikter allmøtet å ha saksliste tilgjengelig for medlemmene senest en uke før allmøte. Allmøtet godkjenner stillingsinstrukser og ansettelser/oppsigelser av administrasjonen. Allmøtet har ansvar for å utnevne og gi bindende mandat til tillitspersoner og arbeidsgrupper. For å trekke tilbake eller gjøre om på et mandat kreves det vedtak på to påfølgende allmøter. Tillitspersoner og arbeidsgrupper jobber uavhengig og kan ikke instrueres av allmøtet så lenge de har mandat. De plikter likevel å lytte til tilbakemeldinger fra allmøtet. Allmøtet forplikter seg i fellesskap å etablere en varig og vedtaksdyktig kjerne som skal utvikle Hausmania SAs visjoner, strategier og strukturer for huset og dets brukere. Utover dette står allmøtet fritt til å iverksette tiltak og prosjekter som ikke bryter med Hausmania SAs formål eller vedtekter. Ÿ 13 Styret Styret velges av medlemmer på årsmøtet. Det bør velges en styreleder separat i tillegg til 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlemskap skal sirkulere. For at styret skal være vedtaksdyktig, må minst halvparten av styret være til stede. Styret har ansvar for ansettelser i Hausmania SA. Kun styret, ekstraordinært årsmøte eller årsmøte kan si opp en ansatt. Allmøtet må bringe bekymring videre til styret om det mener en ansatt ikke følger instruksen i sin stilling. Styret må forholde seg til norsk lov i håndtering av personalsaker. Styret sitt hovedansvar er å se til at Hausmania SA drives økonomisk forsvarlig, dersom styret nner at dette ikke er tilfelle skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Styret forbereder og innkaller til årsmøter. Allmøtet har rett til å stille med to representanter med møterett, men ikke tale-, forslags- og stemmerett på styremøter. Referater fra styremøter skal gjøres tilgjengelig for medlemmene innen en uke etter avholdt styremøte. Styret rapporterer til allmøtet og er pliktig til å møte med minimum to representanter på allmøtet. Styret skal i særlig viktige saker levere skriftlig rapport dersom allmøtet krever dette. Styret honoreres etter satser vedtatt av årsmøtet. Dersom styret nner allmøtets vedtak juridisk eller økonomisk uansvarlig for Hausmania SAs drift, kan styret kreve at det skal behandles på påfølgende allmøte før eektuering. Dersom styret også nner andre gangs vedtak på allmøtet uansvarlig, kan styret fryse vedtaket og kreve saken fremmet på årsmøte. 8

9 Ÿ 14 Ansatte De ansatte ved Hausmania SA utgjør administrasjonen. Administrasjonen skal ivareta den daglige driften på Hausmania SA. Hausmania SA har ingen daglig leder. Oppgavene til daglig leder fordeles mellom de ansatte og tillitspersoner gjennom instruks. I forhold som ikke framkommer tydelig av arbeidsinstruksen instrueres administrasjonen av styret og plikter å lytte til allmøtet. Hausmania SA lønner sine ansatte etter prinsippet om likelønn, ansatte har fri organisasjonsrett og kan kreve tariavtale og pensjonsavtale. Styret har ansvar for ansettelser i Hausmania SA. Kun styret, ekstraordinært årsmøte eller årsmøte kan si opp en ansatt. Allmøtet må bringe bekymring videre til styret om det mener en ansatt ikke følger instruksen i sin stilling. Styret må forholde seg til norsk lov i håndtering av personalsaker. Ÿ 15 Økonomiske forpliktelser Forslag om endring i Hausmania SAs økonomiske forpliktelser som opptak av lån, kreditt eller å foreta større investeringer skal forelegges styret for innstilling. Innstillingen skal deretter forelegges allmøtet med begrunnelse. Allmøtet fatter vedtak. Styret må gjøre sin innstilling til lån, kreditt, eller større investeringer, med begrunnelse, tilgjengelig for medlemmene minst 2 uker før det allmøtet hvor det skal behandles. Ÿ 16 Eksklusjon Allmøtet kan med vedtak på to påfølgende allmøter fatte midlertidig eksklusjon av medlemmer som bevisst motarbeider Hausmania SAs formål og virksomhet. Medlemmer har rett til å anke eksklusjonen for første ordinære årsmøte. Vedtak om endelig eksklusjon, og gjennomføring av denne, avgjøres av årsmøtet med 2/3 ertall. Ÿ 17 Oppløsning Vedtak om oppløsning av selskapet krever minst 2/3 ertall av de stemmer som er representert på to påfølgende årsmøter. Et mindretall kan på møtet kreve at et vedtak om oppløsning skal behandles på et ekstraordinært årsmøte som innkalles med minst 2 måneders varsel. Ÿ 18 Aktiva skal tilfalle. Dersom Hausmania SA blir oppløst, må årsmøtet avgjøre hvilke kulturformål selskapets aktiva 9

4 Overskudd Et eventuelt overskudd skal gå til Hausmann BAs formål som er fastsatt i formålsparagrafen.

4 Overskudd Et eventuelt overskudd skal gå til Hausmann BAs formål som er fastsatt i formålsparagrafen. Vedtekter med endringer 1 Selskapsform Hausmann BA er et selskap med vekslende medlemstall og vekslende kapital. Medlemmene hefter bare med sin medlemskapsavgift. Medlemmer med lokaler ved Hausmania signerer

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER. Virke Inkasso

VEDTEKTER. Virke Inkasso VEDTEKTER Virke Inkasso 1 NAVN Bransjegruppens navn er Virke Inkasso (VI). 2 ORGANISERING VI inngår i Hovedorganisasjonen Virke og er underlagt Virkes vedtekter og administrasjon, men VI skal ha egne bransjevedtekter

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG Oppdatert i henhold til årsmøtevedtak 25.02.2014 Sist endret 25.02.2014 av Kåre Veland VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG 1. NAVN OG ETABLERING Lagets navn er SANDNES

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte 16.3.1979, og sist revidert på årsmøte 9.3.2016. 1 NAVN Foreningens navn er KranTeknisk Forening (KTF). KTF er en sammenslutning (forening) av medlemmer

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE Andelslaget Bilkollektivet SA Postboks 2190 Grünerløkka 0505 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt 6 Tlf: 47861010 bk.oslo@bilkollektivet.no www.bilkollektivet.no Oslo, 10. september, 2012 Til alle andelseiere

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS 1. NAVN: 1.1 Navnet pa foreningen er Petroleumsingeniørenes Linjeforening UiS, heretter forkortet til Petroil. 2. FORMÅL: 2.1 Petroil er en linjeforening

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år.

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år. Vedtekter Vedtekter for BLÅHVALANE. (SFSK) Stiftelsesdato 31.12.2001 Org.nr 990327130 1 FORMÅL Blåhvalane er en uavhengig supporterklubb, som har som hovedmål å støtte Sandefjord Fotballklubb. Ved en eventuell

Detaljer

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten 26 mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte for Foreldreforeningen Steinerskolen Gjøvik - Toten. Tilstede som stiftere var Foreldrerepresentanter

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017 VEDTEKTER SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom Siste endring: 23. mai 2017 1. NAVN Foreningens navn er Sarkomer. 2. FORMÅL Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Normalvedtekter for skogeierlag tilknyttet Mjøsen Skog SA

Normalvedtekter for skogeierlag tilknyttet Mjøsen Skog SA Normalvedtekter for skogeierlag tilknyttet Mjøsen Skog SA Vedtatt på Skogeierforbundets styremøte 7. juni 2005 og behandlet av Mjøsen Skogs styre 25. august 2005. Vedtatt på skogeierlagenes årsmøter i

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016 Vedtekter for Subsea Valley Org.nr. 996869253 Gjeldende fra 24. mai 2016 1 Navn og organisasjonsform Foreningens navn er Subsea Valley. 2 Formål Subsea Valley er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget 1 2

VEDTEKTER FOR. Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget 1 2 VEDTEKTER FOR Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget 1 2 1 LAGETS NAVN Lagets navn: Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget. 2 LAGETS FORMÅL Laget har som formål å etablere, anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

region Østlandet VEDTEKTER

region Østlandet VEDTEKTER region Østlandet VEDTEKTER Vedtatt på stiftelsesmøte 3. april 2013 Revidert og vedtatt på årsmøte 18. februar 2016 Vedtekter for foreningen «Hjernesvulstforeningen region Østlandet» 1 Lokallagets navn

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA

Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA ÅMOT MONTESSORISKOLE SA ORG.NR. 914 953 375 2450 RENA Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn «Åmot Montessoriskole

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom:

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom: Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER 1 NAVN Organisasjonens navn er Norges Myalgisk Encefalopati Forening, forkortet til Norges MEforening / NMEF. 2 FORMÅL Å arbeide for å bedre situasjonen

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune.

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Vedtekter Sist revidert på Årsmøtet : 20 februar 2014 1 Navn Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Laget er stiftet 29.april

Detaljer

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb 1. Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Airsoftklubb (Forkortet BOA). Klubben ble opprettet 30.06.2004. Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt 29.07.2010, i forbindelse

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer