2. godkjenning av innkalling, saksliste og kjøreregler for møtet. 6. fastsettelse av arbeidsplan for kommende periode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. godkjenning av innkalling, saksliste og kjøreregler for møtet. 6. fastsettelse av arbeidsplan for kommende periode"

Transkript

1 Sakspapirer, ordinært årsmøte 2013 Hausmania SA søndag 19. januar 2014, kl.17:00 på Humla Del I Saksliste Årsmøtet må behandle følgende: 1. valg av møteleder og møtereferent, pluss to medlemmer til å underskrive protokollen 2. godkjenning av innkalling, saksliste og kjøreregler for møtet 3. årsberetning 4. regnskap og budsjett 5. Endring av styreform Vedtektsendring for kontinuerlig drift av huset, presentert av styret og detaljert i Del II 6. fastsettelse av arbeidsplan for kommende periode 7. valg av styre, valg av valgkomité og revisor 8. Valg av erbrukskoordinator: Nico trekker seg fra vervet som erbrukskoordinator og nominerer Sara Herland som ny koordinator. 9. Hallene / Soppcafeen: endring av årsmøtevedtak fra 2010: " Hausmann BA ønsker ikke å rive men å rehabilitere i henhold til Swecorapporten. Videre ønsker vi å ta hensyn til etterbruk av lokalene, særlig med tanke på tilrettelegging for konsertdrift i nedre hall." Midlene som kommunen har øremerket Hausmania strekker ikke til rehabilitering av nedre hall, som er tydelig etter anbudsrunde. Videre kan Hausmania ha ambisjoner om å rehabilitere nedre hall i fremtiden, for eksempel ved å utføre mindre rehabiliteringsarbeider stykkvis, samt søke om projektmidler. Forslaget er: vedta å disponere midlene til å tette taket og ferdigstille soppkafeen, og koble på fjernvarme. Alle medlemmer med leieforhold som har betalt kontigent har stemmerett. Det er anledning til å stemme ved fullmakt, men et medlem som møter på årsmøtet kan kun ta med én fullmakt. Vedtektsendringer krever 2/3 ertall, andre vedtak krever allminnelig ertall. Del II Vedtektsendringer 1 Motivasjon for endringen Det er naturlig at en organisasjon som Hausmania reviderer sine vedtekter periodevis. En av hovedgrunnene til at huset har vansker med sine projekter er at det mangler et utførende organ. Dette bunner ut i vedtektene som nærmest oppfordrer til pulverisering av ansvar. Strukturen hittil fører til at: 1

2 vanskelig å få gjennomført vanskelige beslutninger husro og koordinatorer har makt uten ansvar styret har ansvar uten makt allmøtet bestemmer husro, arbeidsstillinger og roller er ikke godt nok denert Huset trenger klare roller med klare ansvar som er nedskrevet i vedtektene. Styret sover ikke, de jobber på spreng men får gjort lite. Huset mangler et legitimt gjennomførende organ som holder tillitspersoner ansvarlige og følger opp vedtak. Denne mangelen fører til kommunikasjonsbrist, manglende gjennomføringsevne og en ueektiv prosess for å tree beslutninger som haster med å bli avgjort. 1.1 Situasjonsanalyse Dårlig oppmøte og engasjement på allmøter. Allmøter som strekker seg ut i tid, uten postet endetid med emosjonelt innhold men uten avgjørelser og ansvargjørelse krav om konsensus, også i saker der konsensus er dårlig kompromiss. Krav om hyppige møter men manglende struktur. Lite ansvarsfølelse. Ingen delegering av ansvar møter med agenda uten konkrete tiltaksforslag vedtak som mangler tidsfrist og ansvarspersoner Dårlig oppmøte på dugnader "Ingen er med": ingen gulrot i form av samfunn, og ingen sanksjoner ifbm kontrakten samt dårlig kommunikasjon av hvilke arbeider som trenger å utføres. Manglende koordinasjon av de som møter opp for å hjelpe. Dårlig vedlikehold og uutførte projekter. Ting Tar Tid i kommunen, MEN også manglende sterke retningslinjer, lang beslutningsprosess med kompromiss som ikke lar seg utføre. Flere instanser uten formell makt som agerer forbi og mot hverandre. Manglende prosjekt-budsjett og manglende likviditet i prosjektene. Lang utlysningstid på rom. Dårlig rykte på haus utenfra. Utlysning uten å ta ibruk medlemmers eksisterende kontaktnett. Dårlig internkommunikasjon ved vurdering av løsninger. Dårlig oppfølging av leiekontrakter. Vanskelig å utføre sanksjoner, da allmøtet har dette ansvaret. Utleier (husro) har ikke formelt ansvar for sanksjoner. Beslutninger på sanksjoner stopper opp i utøvende ledd (husro / administrasjon). Dårlig kommunikasjon utad. Manglende ansvarsgjørelse ovenfor kommunikasjon. Manglende roller og eksisterende roller for løst denerte. Styrets dårlige gjennomføringsevne av vedtak. Ingen utøvende makt, bare ansvar. Gjennomføring er avhengig av at organisasjonen "har lyst", som er vanskelig i krevende oppgaver. Utbrenthet i ansvarsroller, fører til tap av dyktige ansvarstagere. Ansvarsroller har lite gjennomføringsevne grunnet manglende makt og utilregnelig oppdragsgiver (allmøtet). Frustrasjon grunnet at samme problemstillinger blir gjenopptatt igjen og igjen uten løsning, selv om løsninger har allerede blitt drøftet. Manglende kandidater til styreverv og andre ansvarsroller. Dårlig denerte roller uten politisk ansvar, eller veldenerte roller med tungt ansvar uten gevinst for kandidater. hoved Manglende beslutningsstruktur og gjennomføringsevne. 2

3 1.2 Vedtektsanalyse ser man om allmøtet i vedtektene med et kritisk blikk på fortiden, ser man: møter må ha endetid! ellers varer de evig. dagens situasjon er at allmøtet er daglig leder. allmøtet kan kalle til allmøte, men hvem har da ansvar for å utføre inkallelsen? møteplikt blir ikke fulgt og bør fjernes. ikke-medlemmer har stemmerett på allmøte? Det er lett å bli medlem. Hvis alle kan stemme tar det vekk fordelen med å være medlem. Konsensusplikt i praksis fører til dårlige kompromisser. Krever god møteleder! Tillitspersoner er ikke denert godt nok. Bekreftende vedtak kreves i påfølgende allmøter. vedtak er lette å gjøre om (krever godkjenning på 2 påfølgende allmøter) vs mandat er umulige å trekke tilbake (krever tilbaketrekking på 2 påfølgende allmøter) allmøtet kan ikke forplikte seg eller ha ansvar, det er verken en person eller en konkret gruppe personer. allmøtet bør ikke lage instruks, ansettelser eller oppsigelser I tillegg har både ansatte og andre tillitsvalgte ikke vært nøye nok denerte, uten krav til gjennomsiktighet i rollene. 2 Sammendrag av endringen Medlemmer påvirker organisasjonen ved å velge et styre som arbeider for husets ve og vel, og styret velger en daglig leder for å besørge at beslutningene blir fulgt opp. Roller nødvendige for at huset fungerer deneres nøye i vedtektene. 2.1 Oppsummering av vedtektsendringen Endringen er foreslått etter en helhetlig vurdering av husets prosesser i dag, og foreslår å styrke styret. Prosessen ivaretar demokratiet på huset ved at medlemmene velger styret, styret velger daglig leder, og medlemmene har anledning til å avholde husmøter samt kalle inn til ekstraordinært årsmøte hvis det er behov for det. Endringsforslaget innbefatter: å styrke styret slik at man kan få gjennomført tiltak. en sammensetting av styret og husro, så vi for kontroll på utleie og utkastelser. en daglig leder som følger opp vedtak. klare ansvarsforhold og slutt på møtetyrrani. å slutte med dette prekære ansatte vs ingen sjefer forholdet, som preger oss på kontoret. 2.2 Oppsummering av roller Rollene må være tidsavrensede og nøye denerte for å fungere. De mest krevende rollene bør være lønnede. Ved å ta utgangspunkt i dagens behov: noen til å leie ut, holde oversikt og avslutte leieforhold noen til å se til hygiene noen til å se til vedlikehold noen til å administrere nøkler kommer man frem til følgende mandater: 3

4 vaktmester (byggteknisk koordinator) daglig leder arrangementskoordinator Alle rollene skal fylles på åremål. Perioden skal ikke være for kort, for at rolleinnehver skal ha tid til å sette sitt preg på rollen, men perioden skal heller ikke være for lang, for å oppfordre til nytenkning og unngå at rolleinnehaver blir for satt. Åremålet bør være en periode på 1 år, og etter periodens utløp skal rolletildelingen gjenvurders oppimot rolleinnehaverens resultater i perioden samt alternative kandidater.. 3 Forslag til vedtektsendringer Endringsforslaget må taes som en helhet. 3.1 Ÿ12 allmøte Paragrafen om allmøte erstattes med paragraf om husmøte: Husmøter er et viktig forum for å ta initiativ, drøfte saker og skape arbeidsgrupper på Hausmania SA. Medlemmer kan og bør organisere husmøter etter deres egne behov med hensyn til tidspunkt, hyppighet, og beslutningsprosedyrer. Alle husmøter skal forholde seg til Hausmania SAs demokratiske målsetninger, slik disse er beskrevet formålsparagrafen, og respektere Hausmania SAs vedtekter samt styrets vedtak. Innkallingen til husmøte skal sendes til alle medlemmer, inkludere formål med møtet, hvilke medlemmer som behøves for møtet, saksliste, nødvendige opplysninger samt forslag til handling. Saksopplysninger og tilføyninger må komme som skriftlig svar på innkallingen. Innkallingen inneholde starttidspunkt, endetidspunkt og møtested. Referanse til allmøte strykes fra Ÿ5 Medlemskap, Ÿ7 Framleie, Ÿ10 Ekstraordinært årsmøte. 3.2 Husro. Husro er ikke denert i vedtektene. Husro slås sammen med styret. Dette berører Ÿ7 fremleie av lokaler. endres til: Ÿ 7 Framleie av lokaler Medlemmene forplikter seg til å samråde med HusRo, valgt av allmøtet, ved framleie av sine tildelte lokaler. HusRo kan nekte framleie når dette strider mot avtale om bruk av det tildelte lokalet, eller bryter med gjeldende vedtekter. Framleier plikter å holde HusRo løpende informert om framleiesituasjonen. En framleieperiode skal ikke overskride 6 måneder. Ønskes videre forlengelse av framleieforholdet, skal framleier søke HusRo om dette. Ved manglende eller feil informasjon eller ved brudd på forutsetningene for framleie, kan HusRo fristille lokalet. Framleier har gjennom deltakeravtalen endelig ansvar for leieforholdet. Medlemmene må søke til styret om framleie av sine tildelte lokaler. Styret kan nekte framleie når dette strider mot avtale om bruk av det tildelte lokalet, eller bryter med gjeldende vedtekter. Framleier plikter å holde styret løpende informert om framleiesituasjonen. En framleieperiode skal ikke overskride 6 måneder. Ønskes videre forlengelse av framleieforholdet, skal framleier søke styret om dette. Ved manglende eller feil informasjon eller ved brudd på forutsetningene for framleie, kan styret fristille lokalet. Framleier har gjennom deltakeravtalen endelig ansvar for leieforholdet. 3.3 ansvarsroller Ansvarsroller deneres sterkere. 4

5 3.3.1 Ÿ 13 Styret endres til Styret rapporterer til allmøtet og er pliktig til å møte med minimum to representanter på allmøtet. Styret skal i særlig viktige saker levere skriftlig rapport dersom allmøtet krever dette. Styret står ansvarlig for den daglige ledelsen og organiseringen av Hausmania SA. Styret besørger også for opptak av nye medlemmer og hvordan medlemskap opphører ved å velge kandidater, tegne leieavtaler og avslutte leieforhold Ÿ15 Økonomiske forpliktelser Forslag om endring i Hausmania SAs økonomiske forpliktelser som opptak av lån, kreditt eller å foreta større investeringer skal forelegges styret for innstilling. Innstillingen skal deretter forelegges allmøtet med begrunnelse. Allmøtet fatter vedtak. Styret må gjøre sin innstilling til lån, kreditt, eller større investeringer, med begrunnelse, tilgjengelig for medlemmene minst 2 uker før det allmøtet hvor det skal behandles. endres til Større endringer i Hausmania SAs økonomiske forpliktelser som opptak av lån, kreditt eller å foreta større investeringer skal vedtas på ekstraordinært årsmøte Ÿ 16 Eksklusjon endres til Allmøtet kan med vedtak på to påfølgende allmøter fatte eksklusjon av medlemmer som bevisst motarbeider Hausmania SAs formål og virksomhet. Ekskluderte medlemmer kan med fullmakt fra 1/3 av medlemmene kreve ekstraordinært årsmøte i saken. Styret kan med vedtak fatte midlertidig eksklusjon av medlemmer som bevisst motarbeider Hausmania SAs formål og virksomhet. Medlemmer har rett til å anke eksklusjonen for første ordinære årsmøte. Vedtak om endelig eksklusjon, og gjennomføring av denne, avgjøres av årsmøtet med 2/3 ertall Ÿ 14 Ansatte endres til Administrasjonen skal ivareta den daglige driften på Hausmann BA. Hausmann BA har ingen daglig leder. Oppgavene til daglig leder fordeles mellom de ansatte og tillitspersoner gjennom instruks. I forhold som ikke framkommer tydelig av arbeidsinstruksen instrueres administrasjonen av styret og plikter å lytte til allmøtet. Ÿ14 Mandater Mandater er roller som skal ivareta den daglige driften på Hausmania SA. I forhold som ikke framkommer tydelig av arbeidsinstruksen instrueres mandatene av daglig leder. Daglig leder velges og instrueres av styret. Vaktmester: projektering av oppgraderinger og vedlikeholdsarbeide, i samarbeid med huseier og medlemmer. vedlikehold av dører, vinduer, vegger vedlikehold av lys vask av toalett brannsikring tilgjengeliggjøre lokaler for befaring, leietakere, rapportering av fullførte og pågående projekter. Være mentor og vara for den påfølgende vaktmesteren. være byggteknisk kontakt til huseier 5

6 Daglig leder: Følger opp organisasjonens beslutninger. Har oversikt over hvor mange medlemmer organisasjonen har, hvor mange søkere det er til medlemskap og svare på henvendelser fra medlemmer av Hausmania SA om medlemskap og økonomi innen en uke. Tegne leiekontrakter med nye medlemmer, og avslutter leieforhold. Sørge for at nye medlemmer får konto til medlemssidene og medlemskap i relevante e-postlister, innen en uke etter at medlemskapet er godkjent. Holde regnskapsbøkene ajourført. Sørge for at allmøtet har informasjon om organisasjonen tilgjengelig. Skrive rapport til statusrapporten. Denne rapporten skal informere om medlemsantallet og økonomien, og skal sendes til statusrapportredaktøren innen to uker før publiseringen av statusrapporten. Avholde rapport om medlemstall og økonomi på årsmøter. betale regninger - sende ut faktura for leie, påminnelser (automatiseres) - sende forfalte fordringer til innkreving av namndsmannen ( automatiseres ) - holde oversikt over gjeldsbrev og andre fordringer - rapportere oversikten til medlemmene via statusrapporten Være mentor og vara for den påfølgende organisasjonssekretæren. Arrangementskoordinator: leie ut og stille til disposisjon lokaler som Flerbrukshallen for arrangement ha oversikt over arrangement som skjer på Hausmania og tilgjengelligjøre oversikten for alle medlemmer sørge for at nødvendige bevillinger til arrangement er anskaet i god tid innføre arrangementsorganisatører i regler og plikter som gjelder for arrangementer på Hausmania, samt følge opp brudd på disse (brudd forårsaker nekt av nye arrangement for en periode eller ubestemt) svare på henvendelser og søknader om arrangement fra medlemmer av Hausmania SA og utenfra, - sørge for at lokaler og toaletter blir ryddet og vasket etter arrangement rapportere antall og hvilke henvendelser som har skjedd rapportere regnskap fra hvert arrangement Være mentor og vara for den påfølgende arrangementskoordinator. Proleringsansvarlig (propagandaminister) oppdatere utadrettede medier om huset holde nettsidene til hausmania.org oppdaterte med informasjon om arrangementer Statusrapportredaktør samler status fra styret, mandatinnhavere og arbeidsgrupper redigerer rapporten for leselighet og gjør statusrapporten tilgjeng for alle medlemmer Alle medlemmer kan stille til mandat. Styret velger blandt kandidater. Mandat kan være lønnet ved honorar, leiegodtgjørelse eller ansettelse på åremål. Alle rollene er tidsavgrensede. Ansettelse skjer på åremål, som er en periode på 1 år, og etter periodens utløp skal rolletildelingen gjenvurders oppimot rolleinnehaverens resultater i perioden, og alternative kandidater skal samtidig vurders for rollen. Rollene har ansvar for å fylle de listede plikter, men har anledning til å koordinere en gruppe eller leie inn tjenester for å utføre arbeidet. Del III Dagens vedtekter i Hausmania SA Ÿ 1 Selskapsform Hausmania SA er et selskap med vekslende medlemstall og vekslende kapital. Medlemmene hefter bare med sin medlemskapsavgift. Medlemmer med lokaler ved Hausmania signerer leiekontrakt og medlemsavtale med påfølgende vedtekter og husregler som de forplikter seg å følge. 6

7 Ÿ 2 Kontorkommune Hausmania SA har sitt kontor i Oslo. Ÿ 3 Formål Hausmania SAs formål er å tilrettelegge rom for kunst. Det vil si å tilby arbeidsrom, atelierer, konsertlokaler, forestillingsscener og utstillingsrom for kunst, samt å legge til rette for kunstnerisk samarbeid for sine medlemmer. Man ønsker å stimulere til samarbeid på tvers av kunstgrenene og kommunikasjon på tvers av vante samarbeidspartnere. Hausmania SA har en målsetting om å bidra til Oslos kulturliv gjennom å øke mangfoldet av kulturelle aktiviteter og uttrykk og bidra til utradisjonelt samarbeid på tvers av kunstartene. Dette skjer blant annet gjennom utadrettede arrangementer i regi av Hausmania SA eller i regi av de enkelte gruppene som bruker huset. Hausmania SA er en ideell organisasjon som skal drives etter non prot prinsipper. Hausmania SA drives av medlemmene etter prinsipp om deltakelse, i henhold til vedtektene og til retningslinjer for drift som årsmøtet fastsetter. Ÿ 4 Overskudd Et eventuelt overskudd skal gå til Hausmania SAs formål som er fastsatt i formålsparagrafen. Ÿ 5 Medlemsskap Som medlemmer opptas enkeltpersoner og grupper som støtter selskapets formål og forplikter seg til å følge gjeldende deltakeravtale, vedtekter og retningslinjer. Betalt medlemskap og et gyldig leieforhold med tilhørende medlemsavtale og leiekontrakt utgjør til sammen fullt medlemskap og gir tale- og stemmerett på allmøter og årsmøter. Et medlemskap gjelder så lenge leieforholdet består og den årlige medlemsavgiften blir betalt innen gjeldende frister. Forfalt medlemsavgift ut over ½ år fører til at avtale om deltakelse i Kulturhuset Hausmania opphører. Månedlig husleie ved Kulturhuset Hausmania, Hausmania SA, består av en sum penger og dugnad. Avgjørelser angående prisregulering av månedsleie gjøres på årsmøte i Hausmania SA. To eller eire personar kan ha ein medlemskap saman. Dei må i så fall oppnemne ein av dei til å opptre overfor foretaket. Kontraktsvilkårene fastsettes av årsmøtet. Ÿ 6 Medlemsavgift Medlemsavgift kan kun utstedes på juridisk person identisert med fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Hvert medlem betaler en innmeldingsavgift per enkeltperson (500,-) Innmeldingsavgiften fastsettes av årsmøtet. Beløpet betales inn på foretakets medlemskonto. To eller ere personar kan ha et medlemskap sammen. De må i så fall oppnevne en av de til å opptre overfor foretaket. I tillegg må medlemmer betale en årlig medlemsavgift. Årlig avgift betales første gang ved inngangen til medlemsskapets andre år og årsavgiftsbeløpet fastsettes av årsmøtet. Administrasjonen fører protokoll over sine medlemmer. Innbetalt innmeldingsavgift kan ikke omsettes, overdras, pantsettes eller tas utlegg i. Ÿ 7 Framleie av lokaler Medlemmene forplikter seg til å samråde med HusRo, valgt av allmøtet, ved framleie av sine tildelte lokaler. HusRo kan nekte framleie når dette strider mot avtale om bruk av det tildelte lokalet, eller bryter med gjeldende vedtekter. Framleier plikter å holde HusRo løpende informert om framleiesituasjonen. En framleieperiode skal ikke overskride 6 måneder. Ønskes videre forlengelse av framleieforholdet, skal framleier søke HusRo om dette. Ved manglende eller feil informasjon eller ved brudd på forutsetningene for framleie, kan HusRo fristille lokalet. Framleier har gjennom deltakeravtalen endelig ansvar for leieforholdet. Ÿ 8 Årsmøtet Årsmøtet er Hausmania SAs øverste myndighet. Innkalling til årsmøtet sendes medlemmene på e-post, og bekjentgjøres ved oppslag på huset 4 uker før årsmøtet. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må forelegges styret 3 uker før årsmøtet. Endelig innkalling med saksliste og sakspapirer må på samme måte som innkallingen gjøres tilgjengelig for medlemmene. Senest 2 uker før årsmøtet. Årsmøtevedtak fattes med simpelt ertall, med unntak av vedtektsendringer, eksklusjoner og oppløsning, hvor det kreves 2/3 ertall. Årsmøtet må videre behandle følgende: 1. valg av møteleder og møtereferent, pluss to medlemmer til å underskrive protokollen 2. godkjenning av innkalling, saksliste og kjøreregler for møtet 3. årsberetning 4. regnskap og budsjett 5. fastsettelse av arbeidsplan for kommende periode 6. valg av styre, valg av valgkomité og revisor 7. andre saker som er oppført på sakslisten i innkallingen. 7

8 Medlemmer som oppfyller kravene til fullt medlemskap kan møte på årsmøtet og avgi stemme, eller avgi stemme ved fullmakt. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlemskap. Ÿ 9 Årsregnskap og årsberetning Styret skal sørge for registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, utarbeidelse av årsregnskap og levere en årsberetning som står i samsvar med regler gitt i eller i henhold til regnskapsloven. Årsberetningen skal også inneholde styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd. Senest 2 uker før årsmøtet skal årsregnskapet og årsberetningen gjøres tilgjengelig for medlemmene ihht Ÿ 8. På det ordinære årsmøtet skal årsregnskapet og årsberetningen behandles og endelig fastsettes. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av styret. Ÿ 10 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av styret når revisor, 1/10 av medlemmene, 2/3 av styret eller allmøtet krever det skriftlig for å ta opp et klart oppgitt emne. Innkallingen og saksliste sendes medlemmene senest 2 uker før møtet. Ÿ 11 Valgkomité Årsmøtet nedsetter en valgkomité som framlegger innstilling til styrevalg på påfølgende årsmøte. Valgkomiteens medlemmer består av tre personer hvor en er medlem av styret, samt en må være av motsatt kjønn. Valgkomiteen skal tilstrebe en mest mulig jevn kjønnsbalanse når nytt styre foreslås. Ÿ 12 Allmøtet Allmøtet består av engasjerte medlemmer og er underlagt årsmøtet. Fast allmøte avholdes minimum en gang i måneden. Styret og allmøtet kan hver for seg innkalle til allmøte, utenom fast allmøte, med en ukes varsel. Tillitspersoner, en representant for hver arbeidsgruppe, en representant for administrasjonen og to representanter fra styret har møte- og rapporteringsplikt til allmøtet. Allmøtet kan innkalle ansatte til allmøtet ved særlig behov. Alle medlemmer, tillitspersoner, styremedlemmer og ansatte har tale-, forslags- og stemmerett på allmøtet. For øvrig kan allmøtet fra gang til gang avgjøre hvilke gjester som skal få være tilstede på allmøtet. Allmøtet plikter å søke konsensus i så stor grad som mulig. Dersom konsensus ikke oppnåes, kan det holdes avstemning dersom 1/3 av de fremmøtte krever det. Ved avstemning taes avgjørelse ved simpelt ertall. I særdeles viktige saker skal vedtak fattes på to påfølgende allmøter. Allmøtet avgjør selv, ved at 1/3 av de fremmøtte krever det, om en sak krever bekreftende vedtak på påfølgende allmøte. Ved avstemning har hvert medlem kun en stemme, selv om medlemmet har ere verv. Ansatte og tillitspersoner uten medlemsskap har også en stemme hver. Allmøtet plikter å gjøre referat tilgjengelig for medlemmene senest en uke etter avholdt allmøte. På samme måte plikter allmøtet å ha saksliste tilgjengelig for medlemmene senest en uke før allmøte. Allmøtet godkjenner stillingsinstrukser og ansettelser/oppsigelser av administrasjonen. Allmøtet har ansvar for å utnevne og gi bindende mandat til tillitspersoner og arbeidsgrupper. For å trekke tilbake eller gjøre om på et mandat kreves det vedtak på to påfølgende allmøter. Tillitspersoner og arbeidsgrupper jobber uavhengig og kan ikke instrueres av allmøtet så lenge de har mandat. De plikter likevel å lytte til tilbakemeldinger fra allmøtet. Allmøtet forplikter seg i fellesskap å etablere en varig og vedtaksdyktig kjerne som skal utvikle Hausmania SAs visjoner, strategier og strukturer for huset og dets brukere. Utover dette står allmøtet fritt til å iverksette tiltak og prosjekter som ikke bryter med Hausmania SAs formål eller vedtekter. Ÿ 13 Styret Styret velges av medlemmer på årsmøtet. Det bør velges en styreleder separat i tillegg til 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlemskap skal sirkulere. For at styret skal være vedtaksdyktig, må minst halvparten av styret være til stede. Styret har ansvar for ansettelser i Hausmania SA. Kun styret, ekstraordinært årsmøte eller årsmøte kan si opp en ansatt. Allmøtet må bringe bekymring videre til styret om det mener en ansatt ikke følger instruksen i sin stilling. Styret må forholde seg til norsk lov i håndtering av personalsaker. Styret sitt hovedansvar er å se til at Hausmania SA drives økonomisk forsvarlig, dersom styret nner at dette ikke er tilfelle skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Styret forbereder og innkaller til årsmøter. Allmøtet har rett til å stille med to representanter med møterett, men ikke tale-, forslags- og stemmerett på styremøter. Referater fra styremøter skal gjøres tilgjengelig for medlemmene innen en uke etter avholdt styremøte. Styret rapporterer til allmøtet og er pliktig til å møte med minimum to representanter på allmøtet. Styret skal i særlig viktige saker levere skriftlig rapport dersom allmøtet krever dette. Styret honoreres etter satser vedtatt av årsmøtet. Dersom styret nner allmøtets vedtak juridisk eller økonomisk uansvarlig for Hausmania SAs drift, kan styret kreve at det skal behandles på påfølgende allmøte før eektuering. Dersom styret også nner andre gangs vedtak på allmøtet uansvarlig, kan styret fryse vedtaket og kreve saken fremmet på årsmøte. 8

9 Ÿ 14 Ansatte De ansatte ved Hausmania SA utgjør administrasjonen. Administrasjonen skal ivareta den daglige driften på Hausmania SA. Hausmania SA har ingen daglig leder. Oppgavene til daglig leder fordeles mellom de ansatte og tillitspersoner gjennom instruks. I forhold som ikke framkommer tydelig av arbeidsinstruksen instrueres administrasjonen av styret og plikter å lytte til allmøtet. Hausmania SA lønner sine ansatte etter prinsippet om likelønn, ansatte har fri organisasjonsrett og kan kreve tariavtale og pensjonsavtale. Styret har ansvar for ansettelser i Hausmania SA. Kun styret, ekstraordinært årsmøte eller årsmøte kan si opp en ansatt. Allmøtet må bringe bekymring videre til styret om det mener en ansatt ikke følger instruksen i sin stilling. Styret må forholde seg til norsk lov i håndtering av personalsaker. Ÿ 15 Økonomiske forpliktelser Forslag om endring i Hausmania SAs økonomiske forpliktelser som opptak av lån, kreditt eller å foreta større investeringer skal forelegges styret for innstilling. Innstillingen skal deretter forelegges allmøtet med begrunnelse. Allmøtet fatter vedtak. Styret må gjøre sin innstilling til lån, kreditt, eller større investeringer, med begrunnelse, tilgjengelig for medlemmene minst 2 uker før det allmøtet hvor det skal behandles. Ÿ 16 Eksklusjon Allmøtet kan med vedtak på to påfølgende allmøter fatte midlertidig eksklusjon av medlemmer som bevisst motarbeider Hausmania SAs formål og virksomhet. Medlemmer har rett til å anke eksklusjonen for første ordinære årsmøte. Vedtak om endelig eksklusjon, og gjennomføring av denne, avgjøres av årsmøtet med 2/3 ertall. Ÿ 17 Oppløsning Vedtak om oppløsning av selskapet krever minst 2/3 ertall av de stemmer som er representert på to påfølgende årsmøter. Et mindretall kan på møtet kreve at et vedtak om oppløsning skal behandles på et ekstraordinært årsmøte som innkalles med minst 2 måneders varsel. Ÿ 18 Aktiva skal tilfalle. Dersom Hausmania SA blir oppløst, må årsmøtet avgjøre hvilke kulturformål selskapets aktiva 9

4 Overskudd Et eventuelt overskudd skal gå til Hausmann BAs formål som er fastsatt i formålsparagrafen.

4 Overskudd Et eventuelt overskudd skal gå til Hausmann BAs formål som er fastsatt i formålsparagrafen. Vedtekter med endringer 1 Selskapsform Hausmann BA er et selskap med vekslende medlemstall og vekslende kapital. Medlemmene hefter bare med sin medlemskapsavgift. Medlemmer med lokaler ved Hausmania signerer

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE Andelslaget Bilkollektivet SA Postboks 2190 Grünerløkka 0505 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt 6 Tlf: 47861010 bk.oslo@bilkollektivet.no www.bilkollektivet.no Oslo, 10. september, 2012 Til alle andelseiere

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR 1 Navn og adresse Foreningens navn er Foreningen Frisørfagets Opplæringskontor, med kortformen FO. 2 Formål og virkemidler FO er et samarbeidsorgan

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb 1. Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Airsoftklubb (Forkortet BOA). Klubben ble opprettet 30.06.2004. Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt 29.07.2010, i forbindelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A 1 Organisasjon Øyungen vannverk Felt A er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Alle festere av tomtene 1-6 og 21-32

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge

Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge Vedtekter for foreningen Steinerbarnehageforbundet i Norge. Vedtektene er vedtatt 22.april 2010 med endringer foretatt 22.april 2010, endring 15. mars 2013

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

a) Uteksaminerte vinkelnere ved Kulinarisk Akademi og Norsk Sommelier Utdannelse kan søke medlemskap i Norsk Vinkelner Forening.

a) Uteksaminerte vinkelnere ved Kulinarisk Akademi og Norsk Sommelier Utdannelse kan søke medlemskap i Norsk Vinkelner Forening. Forslag til vedtekter for foreningen Norsk Vinkelner Forening 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelner Forening og ble stiftet 3 november 1990 Forenings adresse er: Vibesgt 24,0356 Oslo Organisasjonsnummer

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 Samvirkebarnehagene stiftet 1989 Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemsskap... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer