Styret for miljø og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret for miljø og utvikling"

Transkript

1 Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen Medlem AP Gunhild Engstad Medlem AP Tom Christian Robertsen Medlem H Monique Jørgensen Medlem H Daniel Packard Randolph Medlem SV Anne-Mette Bæivi Medlem FRP/KYST Bjørn Dagfinn Johansen Medlem AP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Erik Johannessen LEDER AP Liv Mari Bakkeby MEDL AP Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Varamedlemmer som møtte: Navn Ole I. Hansen Erik Johannessen AP Solbjørg Mikkelsen Britt-Jorunn Sjøtun AP Åse Malene Kongsbak 10 representanter (av 11) til stede. Ole I. Hansen fikk innvilget permisjon fra kl. 11:30. 9 representanter (av 11) til stede. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommuneadvokat Espen Rønning, kommunalsjef Violet Karoliussen, kommunalsjef Geir Nesse, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, arealplanlegger Øyvind Sundquist, arealplanlegger Christian A. Bakke, arealplanlegger Bettiina Lähteenkorva, byggesaksbehandler Bjarne Hammervoll, byggesaksbehandler Åsta Amundsen, næringssjef Odd Børge Pedersen, næringskonsulent Bjørn Harry Risto, økonomisjef Trond Rognlid, virksomhetsleder Jan Tor Pedersen, barnas representant Åse Malene Kongsbak og Hilde Strømme og idrettskonsulent Reidar Næss.

2 Kurth Methi Nestleder Svanhild Moen formannskapssekretær Saksliste Saksnr PS 85/12 Innhold Boligsoneforskrift for parkering mot avgift PS 86/12 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig i Markveien 18-16/495 PS 87/12 Søknad om dispensasjon fra stedsplan for oppføring av fjøs i Kårhamn -Gnr 9/Bnr 4 PS 88/12 Forvaltningsrevisjon av saksbehandling av byggesaker i Hammerfest kommune 2011 PS 89/12 PS 90/12 PS 91/12 PS 92/12 Oppstart av reguleringsplan for friområdet rundt Storvannet Reguleringsplan for Rypklubbeidet til sluttbehandling Hammerfest kommunes næringsfond - retningslinjer Hammerfest kommunes fiskerifond - retningslinjer PS 93/12 Høringsuttale til handlingsprogram for RUP 2013 PS 94/12 Forslag til folkehelseplan PS 95/12 Sluttbehandling tematisk kommunedelplan idrett- og fysisk aktivitet , handlingsprogram PS 96/12 PS 97/12 PS 98/12 PS 99/12 PS 100/12 PS 101/12 Revidering av Hammerfest kommune sitt reglement for politiske styrer, råd og utvalg Kvartalsrapport 3.kvartal Hammerfest kommune Gebyrgrunnlag Vann Gebyrgrunnlag Avløp Gebyrgrunnlag Renovasjon Gebyrgrunnlag Feiing PS 102/12 Gebyr og avgiftsregulativ 2013 PS 103/12 PS 104/12 Økonomiplan og budsjett 2013 Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll Innkallingen enstemmig vedtatt. Sakslista / dagsorden: Sakslista 85/12 til og med 104/12 godkjent. PS 85/12 Boligsoneforskrift for parkering mot avgift 1. Kommunestyret vedtar forslag til vedtekter for soneparkering mot avgift i Hammerfest kommune. Hammerfest parkering KF administrerer og drifter ordningen med soneparkering.

3 Kurt Methi fremmet følgende forsalg: Saken utsettes og sender saken tilbake til Hammerfest Parkering KF. Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes og sender saken tilbake til Hammerfest Parkering KF. PS 86/12 Søknad omdispensasjon for oppføring av bolig i Markveien 18-16/495 I medhold av plan og bygningslovens 19-2 vedtar styret for Miljø og utvikling at søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for en del av Rypefjord med dens bestemmelser avslåes, da det søkes om oppføring av en bolig med en utnyttelsesgrad på 38 % og hvor boligen søkes oppført i eiendomsskille mot vei hvor byggegrensa er 5 meter fra eiendomsskille. Dette ut i fra en total vurdering hvor ulempene blir langt større enn fordelene og at slik overtredelse av tillatt utnyttelsesgraden og overskridelse av byggegrensa vil føre til at hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. Kurth Methi fremmet på vegne av AP følgende forslag: Reguleringsplanen for del av Rypefjord med dens bestemmelser er fra Det er akseptert utnyttelsesgrad for boliger i skrånede terreng andre steder i Hammerfest på opptil % de siste årene. Det er etterspørsel etter enebolig tomter i byen og fortetting er ønsker utvikling. Boligen er oppført 30 cm innenfor regulert byggegrense fra midt av gaten. Flere hus i gaten ligger nærmere gaten enn denne. Huset vurderes til å være planlagt optimat utfra avstand til vei og muligheter for uteområder på tomten. Huset er søkt endret møneretning tilsvarende et nabohus, for å legge beslag på minst mulig utsikt for hus på øversiden. Tomten er regulert til boligformål og tiltaket har langt større fordeler for tiltakshaver og Hammerfests utvikling enn ulemper for naboer. Utfra en helhetsvurdering av søknaden, vedtar styret for Miljø og utvikling at søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for del av Rypefjord med dens bestemmelser innvilges i medhold av plan og bygningslo9vens Votering: Innstillingen fikk 1 stemme og AP s forslag fikk 9 stemmer.

4 Reguleringsplanen for del av Rypefjord med dens bestemmelser er fra Det er akseptert utnyttelsesgrad for boliger i skrånede terreng andre steder i Hammerfest på opptil % de siste årene. Det er etterspørsel etter enebolig tomter i byen og fortetting er ønsker utvikling. Boligen er oppført 30 cm innenfor regulert byggegrense fra midt av gaten. Flere hus i gaten ligger nærmere gaten enn denne. Huset vurderes til å være planlagt optimat utfra avstand til vei og muligheter for uteområder på tomten. Huset er søkt endret møneretning tilsvarende et nabohus, for å legge beslag på minst mulig utsikt for hus på øversiden. Tomten er regulert til boligformål og tiltaket har langt større fordeler for tiltakshaver og Hammerfests utvikling enn ulemper for naboer. Utfra en helhetsvurdering av søknaden, vedtar styret for Miljø og utvikling at søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for del av Rypefjord med dens bestemmelser innvilges i medhold av plan og bygningslo9vens PS 87/12 Søknad om dispensasjon fra stedesplan for oppføring av fjøs i Kårhamn -Gnr 9/Bnr 4 I medhold av plan og bygningslovens 19-2 vedtar Styret for Miljø og utvikling at det gis dispensasjon fra stedplan for Kårhamn, vedtatt 1948, for oppføring av fjøs på eiendommen Gnr 9 bnr 4 i Hammerfest. Dette fordi at fordelene ved å dispensere fra stedsplan er større enn ulempene, da kombinasjonsdrift av jordbruk/ fiske og annet er viktig for å opprettholde bosetningen i Kårhamn. Det vektlegges også her at statlige og regionale myndigheter har ingen merknader til at det oppføres fjøs i Kårhamn hvor det i stedsplanen er avsatt område til boligbygging. Hva angår byggetillatelse vil det bli en ny saksbehandling i henhold til Pbl og hva angår sauehold og drift av fjøset vil Mattilsynet ta stilling til dette. Rådmannen trekker saken. Rådmannen trekker saken.

5 PS 88/12 Forvaltningsrevisjon av saksbehandling av byggesaker i Hammerfest kommune 2011 Kommunestyret tar rådmannens arbeid med å imøtekomme krav til nye rutiner og tiltak i byggesaksbehandlingen til orientering. Det anses innført/ innarbeidet tilfredsstillende rutiner for tiltakene 1, 5, 6 og 7. Vedrørende pkt. 2 drøftes denne problemstillingen med MU og tiltak/ rutiner foreslås når en har fastlagt hvilket rapporteringsnivå som skal legges til grunne Dette forutsettesløst innen juni Vedrørende pkt 3 og 8 gis arkiv/ byggesak fullmakt til å arbeide videre med/ innhente tilbud på nødvendig programvare for å kunne overvåke saksbehandlingstiden på en effektiv måte, frist for dette settes til 1. mars Vedrørende pkt. 4 må kommunens hjemmeside tas mer aktivt i bruk for å gi publikum mer/ nødvendig informasjon. Frist for dette arbeidet settes til 1. juni Vedrørende avvik/ rutiner i forhold til pkt. 9, jfr. punktene 3 og 8 vil rask mottakskontroll, effektiv saksbehandling være et viktig tiltak. Kommunen/ byggesaksavdelingen skal innen 1. juli 2013 vurdere om dette er tilstrekkelige tiltak og eventuelt hva som ytterligere må gjøes for å imøtekomme avviket. Kommunestyret tar rådmannens arbeid med å imøtekomme krav til nye rutiner og tiltak i byggesaksbehandlingen til orientering. Det anses innført/ innarbeidet tilfredsstillende rutiner for tiltakene 1, 5, 6 og 7. Vedrørende pkt. 2 drøftes denne problemstillingen med MU og tiltak/ rutiner foreslås når en har fastlagt hvilket rapporteringsnivå som skal legges til grunne Dette forutsettesløst innen juni Vedrørende pkt 3 og 8 gis arkiv/ byggesak fullmakt til å arbeide videre med/ innhente tilbud på nødvendig programvare for å kunne overvåke saksbehandlingstiden på en effektiv måte, frist for dette settes til 1. mars Vedrørende pkt. 4 må kommunens hjemmeside tas mer aktivt i bruk for å gi publikum mer/ nødvendig informasjon. Frist for dette arbeidet settes til 1. juni Vedrørende avvik/ rutiner i forhold til pkt. 9, jfr. punktene 3 og 8 vil rask mottakskontroll, effektiv saksbehandling være et viktig tiltak. Kommunen/ byggesaksavdelingen skal innen 1.

6 juli 2013 vurdere om dette er tilstrekkelige tiltak og eventuelt hva som ytterligere må gjøres for å imøtekomme avviket. PS 89/12 Oppstart av reguleringsplan for friområdet rundt Storvannet 1. Styret for Miljø og Utvikling vedtar i henhold til plan- og bygningslovens 12-8 oppstart av reguleringsplan for friområde rundt Storvannet. 2. Planarbeidet gjennomføres av Hammerfest kommune i samarbeid med Statens vegvesen og ses i sammenheng med regulering av omkjøringsveien. Styret for Miljø og Utvikling vedtar i henhold til plan- og bygningslovens 12-8 oppstart av reguleringsplan for friområde rundt Storvannet. 2. Planarbeidet gjennomføres av Hammerfest kommune i samarbeid med Statens vegvesen og ses i sammenheng med regulering av omkjøringsveien. PS 90/12 Reguleringsplan for Rypklubbeidet til sluttbehandling I medhold av Plan og Bygningslovens egengodkjenner Kommunestyret reguleringsplan med konsekvensutredning for Rypklubbeidet. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av bestemmelsene i Plan og Bygningslovens Votering: Innstillingen vedtatt mot en stemme. I medhold av Plan og Bygningslovens egengodkjenner Kommunestyret reguleringsplan med konsekvensutredning for Rypklubbeidet. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av bestemmelsene i Plan og Bygningslovens

7 PS 91/12 Hammerfest kommunes næringsfond - retningslinjer Hammerfest kommunestyre godkjenner de reviderte retningslinjer for Hammerfest kommunes næringsfond. Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato. (presisering: Avsnitt om samfinansiering i retningslinjenes punkt 3 skal fjernes.) Hammerfest kommunestyre godkjenner de reviderte retningslinjer for Hammerfest kommunes næringsfond. Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato. PS 92/12 Hammerfest kommunes fiskerifond - retningslinjer Hammerfest kommunestyre vedtar vedlagte utkast som retningslinjer for Hammerfest kommunes fiskerifond. De nye retningslinjene gjelder fra vedtaksdato. Ole I. Hansen fikk innvilget permisjon fra kl. 11:30. 9 representanter (av 11) til stede. Votering: Innstillingen vedtatt mot en stemme. Hammerfest kommunestyre vedtar vedlagte utkast som retningslinjer for Hammerfest kommunes fiskerifond. De nye retningslinjene gjelder fra vedtaksdato.

8 PS 93/12 Høringsuttalse til handlingsprogram for RUP Styrking av fagarbeideropplæring ved Hammerfest videregående skole må inn som prioritert område. 2. Prioritering av Hammerfest som destinasjon må også synliggjøres i handlingsplanen til RUP. 3. Virkemidler til gjennomføring av prosessen med å utarbeide/samle regionale strategier og planer i en regional plan for petroleumsrelatert virksomhet må prioriteres. 1. Styrking av fagarbeideropplæring ved Hammerfest videregående skole må inn som prioritert område Prioritering av Hammerfest som destinasjon må også synliggjøres i handlingsplanen til RUP. 3. Virkemidler til gjennomføring av prosessen med å utarbeide/samle regionale strategier og planer i en regional plan for petroleumsrelatert virksomhet må prioriteres. PS 94/12 Forslag til folkehelseplan 1. Kommunestyret vedtar Folkehelseplan for Hammerfest kommune for perioden Tiltak gjennomføres i tråd med budsjett 2013 og økonomiplan Kommunestyret vedtar Folkehelseplan for Hammerfest kommune for perioden Tiltak gjennomføres i tråd med budsjett 2013 og økonomiplan

9 PS 95/12 Sluttbehandling tematisk komunedelplan idrett- og fysisk aktivitet , handlingsprogram Kommunestyret vedtar Tematisk kommunedelplan for perioden , handlingsprogram for perioden Administrasjon har tillegg i forslaget for idrett- og fysisk aktivitet Votering: Som innstillingen m/endring enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar Tematisk kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet for perioden , handlingsprogram for perioden Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Kommunestyret vedtar Tematisk kommunedelplan for perioden , handlingsprogram for perioden PS 96/12 Revidering av Hammerfest kommune sitt reglement for politiske styrer, råd og utvalg Rådmannens forslag til vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar arbeidsutvalget sitt utkast til nytt reglement for politiske styrer, råd og utvalg. Endring fra administrasjonen: Siste avsnitt side 15 i reglementet, pkt strykes. Votering: Som innstilling med endring i vedlegget enstemmig vedtatt.

10 1. Hammerfest kommunestyre vedtar arbeidsutvalget sitt utkast til nytt reglement for politiske styrer, råd og utvalg. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Endring fra administrasjonen: Siste avsnitt side 15 i reglementet, pkt strykes. Hammerfest kommunestyre vedtar arbeidsutvalget sitt utkast til nytt reglement for politiske styrer, råd og utvalg. PS 97/12 Kvartalsrapport 3. kvartal Hammerfest kommune 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 3.kvartal 2012 for Hammerfest kommune til etterretning. 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 3.kvartal 2012 for Hammerfest kommune til etterretning. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten for 3.kvartal 2012 for Hammerfest kommune til etterretning.

11 PS 98/12 Gebyrgrunnlag Vann 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for vann som følger: a. For boliger vil satsene være uforandret for årene b. For næring/industri øker satsene med 5% i 2013, og 3% i hvert av årene c. For vann etter måler øker satsene med 5% i 2013, og 3 % i hvert av årene Tilknytningsavgiften for vann økes med 3,5% i Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for vann som følger: a. For boliger vil satsene være uforandret for årene b. For næring/industri øker satsene med 5% i 2013, og 3% i hvert av årene c. For vann etter måler øker satsene med 5% i 2013, og 3 % i hvert av årene Tilknytningsavgiften for vann økes med 3,5% i PS 99/12 Gebyrgrunnlag Avløp 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for avløp som følger: a. For boliger vil satsene være uforandret for årene b. For næring/industri øker satsene med 5% i 2013, og 3% i hvert av årene c. For avløp etter måler øker satsene med 5% i 2013, og 3% i hvert av årene d. For slamtømming øker satsene med 3% for hvert av årene Tilknytningsavgift for avløp økes med 3,5% i Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for avløp som følger: a. For boliger vil satsene være uforandret for årene

12 b. For næring/industri øker satsene med 5% i 2013, og 3% i hvert av årene c. For avløp etter måler øker satsene med 5% i 2013, og 3% i hvert av årene d. For slamtømming øker satsene med 3% for hvert av årene Tilknytningsavgift for avløp økes med 3,5% i PS 100/12 Gebyrgrunnlag Renovasjon 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene med 5% i 2013, og 1% i Solbjørg Mikkelsen erklærte seg inhabil og fratrådte saken. Godkjent. 8 representanter (av 11til stede). 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene til renovasjon med 5% i 2013, og 1% i PS 101/12 Gebyrgrunnlag Feiing 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for feiing med 3,6% i Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for feiing med 3,6% i 2013.

13 PS 102/12 Gebyr og avgiftsregulativ Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3,5% for 2013 med de unntak som er nevnt over. 2. Eiendomsskatt Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2013 slik: Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen. For øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grenser som er satt i kommunestyrevedtak av (sak105/03). Skattesatsen settes til 7 promille av takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde: a. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille. b. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille c. For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6 promille. Bunnfradrag for bolier settes slik: Det gis et bunnfradrag på kr ,00 for en boenhet pr. eiendom. For de neste boenhetene er bunnfradraget på kr ,00 Eiendomsskatten betales i 4 terminer. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3,5% for 2013 med de unntak som er nevnt over. 2. Eiendomsskatt Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2013 slik: Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen. For øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grenser som er satt i kommunestyrevedtak av (sak105/03). Skattesatsen settes til 7 promille av takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde: d. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille. e. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille f. For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6 promille. Bunnfradrag for bolier settes slik:

14 Det gis et bunnfradrag på kr ,00 for en boenhet pr. eiendom. For de neste boenhetene er bunnfradraget på kr ,00 Eiendomsskatten betales i 4 terminer. PS 103/12 Økonomiplan og budsjett 2013 Hammerfest kommune 1. Budsjettbalanse Budsjett 2013 og økonomiplan vedtas i balanse 2. Oppstilling av budsjett Første året i økonomiplan vedtas som årsbudsjett Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innenfor sentraladministrasjon og sektorene. 3. Investeringer Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 4. Låneopptak a. For finansiering av investeringer i hovedplan vann og hovedplan avløp tas det opp lån på kr ,00 i Løpetid 30 år. i. Beløpet gjelder nye låneopptak kr ,00 i 2013, samt utsatte låneopptak fra 2012 på kr ,00 b. For finansiering av andre investeringer tas det opp lån på kr ,00 i Løpetid 20 år i. Beløpet gjelder nye låneopptak kr ,00 i 2013, samt utsatte låneopptak fra 2012 på kr ,00 c. Det tas opp lån for videreutlån (startlån) på kr ,00 i 2013 d. Det tas opp lån kr ,00. Avdragsfritt 10 år. Lånet vil bli nedbetalt etter hvert som Statens veivesen tilbakebetaler vårt lån til dem, og vil i sin helhet være nedbetalt innen den avdragsfrie perioden utløper. Utsatt låneopptak fra e. Det tas opp lån kr ,00. Avdragsfritt i 10 år. Lånet vil bli nedbetalt etter hvert som Meredian eiendomsutvikling AS tilbakebetaler vårt lån til dem, og vil i sin helhet være nedbetalt innen den avdragsfrie perioden utløper. f. Administrasjonen kan fordele låneopptaket utover året ettersom behovet melder seg. 5. Skatt Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2013 skal være lovens maksimumssats. 6. Eiendomsskatt Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2013 slik: Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen. For øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grenser som er satt i kommunestyrevedtak av (sak105/03). Skattesatsen settes til 7 promille av takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde: a. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille.

15 b. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille c. For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6 promille. Bunnfradrag for boliger settes slik: Det gis et bunnfradrag på kr ,00 for en boenhet pr. eiendom. For de neste boenhetene er bunnfradraget på kr ,00 Eiendomsskatten betales i 4 terminer. 1. Budsjettbalanse Budsjett 2013 og økonomiplan vedtas i balanse 2. Oppstilling av budsjett Første året i økonomiplan vedtas som årsbudsjett Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innenfor sentraladministrasjon og sektorene. 3. Investeringer Investeringene vedtas i samsvar med foreliggende investeringsplan. 4. Låneopptak a. For finansiering av investeringer i hovedplan vann og hovedplan avløp tas det opp lån på kr ,00 i Løpetid 30 år. i. Beløpet gjelder nye låneopptak kr ,00 i 2013, samt utsatte låneopptak fra 2012 på kr ,00 b. For finansiering av andre investeringer tas det opp lån på kr ,00 i Løpetid 20 år i. Beløpet gjelder nye låneopptak kr ,00 i 2013, samt utsatte låneopptak fra 2012 på kr ,00 c. Det tas opp lån for videreutlån (startlån) på kr ,00 i 2013 d. Det tas opp lån kr ,00. Avdragsfritt 10 år. Lånet vil bli nedbetalt etter hvert som Statens veivesen tilbakebetaler vårt lån til dem, og vil i sin helhet være nedbetalt innen den avdragsfrie perioden utløper. Utsatt låneopptak fra e. Det tas opp lån kr ,00. Avdragsfritt i 10 år. Lånet vil bli nedbetalt etter hvert som Meredian eiendomsutvikling AS tilbakebetaler vårt lån til dem, og vil i sin helhet være nedbetalt innen den avdragsfrie perioden utløper. f. Administrasjonen kan fordele låneopptaket utover året ettersom behovet melder seg. 5. Skatt Hammerfest kommunes skatteøre for formue og inntekt for 2013 skal være lovens maksimumssats. 6. Eiendomsskatt

16 Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2013 slik: Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen. For øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grenser som er satt i kommunestyrevedtak av (sak105/03). Skattesatsen settes til 7 promille av takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde: d. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille. e. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille f. For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6 promille. Bunnfradrag for boliger settes slik: Det gis et bunnfradrag på kr ,00 for en boenhet pr. eiendom. For de neste boenhetene er bunnfradraget på kr ,00 Eiendomsskatten betales i 4 terminer. PS 104/12 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte den godkjennes.

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Hanne Husvik, Tone

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 03.12.2014 Sak: 95/14 Resultat: Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Behandling: Laila Irene Johansen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer