Muruvikposten Oktober 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muruvikposten Oktober 2010"

Transkript

1 Muruvikposten Oktober 2010 Bilde 1: Naustan på Flatholman. Foto: Sondre Balstad Noe av det viktigste som skal skje i nær fremtid er at arealplanen skal vedtaes av kommunen. I den blir det gitt klare signaler om hvor man ønsker industri, næring, friluftsliv og boliger i kommunen. Muruvik synes å være et yndet område for tung- og støyende industri. Det er ikke direkte lystelig å bivåne hvordan enkelte grunneiere og politikere ser på Muruviks fremtid. Pengebokas vekst synes å være retningsgivende og i en slik setting kommer de myke verdiene dårlig ut. Når nå kommunen inviterer til innspill og engasjement i forhold til arealplanen, bør vi alle kjenne vår besøkelsestid. Ikke vær redd for å si ifra og det gjerne i klare ordelag. Det gjelder her som i andre sammenhenger; det er for seint å snyte seg når nesen er borte. Saken vedrørende tvangsmulkten vi fikk i forbindelse med branntilsynet er ennå ikke avsluttet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har redusert mulkten til kr ,-, men vi mener fremdeles den er urimelig i forhold til alvorlighetsgraden og ikke minst den ukorrekte saksbehandling vi har blitt utsatt for. Branntilsynet ble gjennomført uten at vi ble orientert. Vår leietaker deltok under tilsynet, men da de ble konfrontert med at det ville medføre store økonomiske uttellinger for å tilfredsstille brannforskriftene, skygget de banen og viste til at de bare var leietakere. Tiden hadde da løpt fra oss i forhold til tilsynets anmerkninger og vi klarte ikke å overholde tidsfristene. Dagmulkten på kr ,- begynte å løpe og før utbedringene var på plass så hadde mulkten kommet opp i kr ,-. Vi har nå løftet saken inn for Justisdepartementet og vi har godt håp om at tvangsmulkten blir ettergitt. Byggestart for den nye barnehagen i Muruvik ser stadig ut som den blir utsatt og vi har pr i dag ingen informasjon om dato for byggestart og ferdigstillelse. Det vi vet er at Malvik kommune har avviklet driften av barnehagen i Muruvik og har med vår velsignelse foretatt framleie av sin leieavtale, slik at fra 1. september 2010 er det Muruvik barnehage AS som drifter barnehagen i grendahuset. Vi håper i neste utgave av Muruvikposten å kunne fortelle nytt om barnehagen og om når åpning vil finne sted. Vår oppfordring går til alle muruvikinger om å delta på de forskjellige arrangement i bygda. Ikke la alder være noen hindring for å delta i festlige arrangement eller dugnader. Lørdag 16. oktober er det fest i grendahuset og tirsdag 19. oktober er det dugnad i og rundt huset. Vel møtt! Geir R. Larsen leder

2 UTFLUKT TIL GEVINGÅSEN Trimgruppa arrangerte 10. august en utflukt til Ole R. Traasdahl sitt hus oppe i Gevingåsen. Omtrent 30 personer møtte opp ved grendahuset og tok turen langs gamleveien sammen med lokalhistorikerne Sigurd Kvål og Hans Olav Løkken. Kombinasjonen av godt vær og kunnskapsrike guider gjorde turen til en nytelse for deltagerne. Takk til trimkomiteen for tiltaket og en takk til guidene Kvål og Løkken for at de stilte villig opp og delte sine kunnskaper om Traasdahl og nærområdet på Gevingåsen. Bilde 2: F.v. Geir Roar Larsen, Jan Roar Husdal og Asbjørn Jullumstrø foran Trosdahls residens. Bilde 3: Hans Olav Løkken er en engasjert og kunnskapsrik historieforteller. Sigurd Kvål til venstre. 2/12

3 DEMENTI TIL ARVID ERIKSEN Vi gjengir her et brev sendt til AP- politikeren Arvid Eriksen 22. september der vi dementerer påstanden om næringssamarbeid mellom Arvid Eriksen og Olav Bjørnstad. I tillegg gir vi uttrykk for vårt syn vedrørende Olav Bjørnstad sine planer om næringsareal på oversida/sørsida av fylkesvegen. Dementi i forhold til uttalelse i brev av 16. juni Viser til møte i Muruvik grendahus i går og din mail av 9. ds. til Muruvik vel. Styret har behandlet ditt krav om et dementi av påstanden om at det er et næringssamarbeid mellom deg og Olav Bjørnstad. I sakens anledning har velforeningen gjort følgende vedtak: Muruvik vel beklager så meget at vi i brev av 16. juni 2010 til Malvik kommune påstår at du har et næringssamarbeid med grunneier av området på sørsida av fylkesveien. Vi fikk på møtet forståelse av at du gjennom din funksjon i Allskog BA ikke kan bli tillagt en slik påstand. Vi er lei oss for de ubehageligheter dette kan ha påført deg og vil sende en kopi av dette vedtaket til Malvik kommune og Malvik arbeiderparti. Når vi først er inne på dette området på sørsida av fylkesveien, så fikk vi forståelse av at du mente området passet ypperlig til industriområde og dette var noe du ville kjempe for. Dette har vår respekt, men vi kan ikke med vår beste vilje forstå at en regulering av området fra LNF-område til industriområde vil være et positivt bidrag for hverken Muruvik som boligområde eller for næringslivet i Malvik kommune. Det er all grunn til å foreta en behovsanalyse for den industri som er tiltenkt i området. Vi mener det er ønsketenkning å tro at det finnes havnerelatert industri som anser området som attraktivt. Med en omregulering av området vil vi få et massivt steinutak, tidligere antydet til 1 million kubikk, for å tilrettelegge området for industri. Sammen med planene for havna så har vi all mulig grunn til å se fanden på høylys dag, slik som du skriver i din mail at murvikingene gjør. Det forundrer oss også at du ber oss snarest innse at vi bor i et industrisamfunn og handler deretter. Mange har vel problemer med å forholde seg til nåtida, men til vårt forsvar kan vi opplyse om at industrisamfunnet er å betrakte som et tilbakelagt stadium og at vi i dag lever i et tjeneste- og kunnskapssamfunn. Kanskje noe å tenke på når man skal prøve å legge til rette for næring i Malvik kommune. med hilsen Geir R. Larsen, leder Bilde 4: Arvid Eriksen, kommunestyrerepresentant for Ap. Foto: Trond Nøstberg, Malvikbladet 3/12

4 MALVIK-MESTERSKAPET I BRIDGE 1985 Tidligere var det et aktivt bridgemiljø i Muruvika og grendahuset ble også benyttet til bridgekvelder. Vi bringer denne gang resultatene fra Malvik- mesterskapet i bridge 1985, presentert i Malvik Bygdeblad, desember Toppen av resultatlista domineres av Muruvikinger! 4/12

5 JORDSKRED OG TOGAVSPORING I MURUVIK I 1957 ble det satt i gang arbeid med oljehavn i Muruvika. Dette ble initiert av den svenske stat og bakgrunnen var behovet for isfri havn for sikring av oljeforsyninger til Nord- Sverige vinterstid. Området der tankanlegget er i dag ble mudret opp samt at det ble sprengt ut haller i fjellet for lagring av oljetanker. Under etablering av veg bort til fjellhallene i 1961 førte masseforflytninger til at det gikk et leirras som blant annet tok med seg jernbanelinja. Raset gikk om natta og førte til at et godstog kjørte inn i raset og sporet av. Heldigvis førte ikke raset og avsporingen til noen personskader, men åpningen av anlegget måtte utsettes til Ketil Iversen har lånt oss noen bilder som viser rasstedet etter togavsporingen. Bilde 5: Rasstedet etter togavsporingen. Muruvik gård i bakgrunnen Bilde 6: Oversiktsbilde over raset med togvognene liggende nede i fjæra 5/12

6 MERAKER SMELTEVERK, AVDELING MURUVIK Her er noen historiske bilder fra aktivitetene på havna i Muruvik. Bilde 7: Det siste damplokomotivet på havna, 21. juni /12 Bilde 8: Arbeidere på kaia, sakset fra Malvik Bygdeblad, November 1990

7 STATUS FOR MURUVIK NÆRMILJØANLEGG Den kommunale fristen for spillemiddelsøknad for nærmiljøanlegg var den Prosjektet var ikke pr. søknadsfrist klar for innlevering til kommunens saksbehandler pga. av følgende mangler i de vedleggene som nevnt i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet-2010: Vedlegg 1: Krav om forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave for anlegget Denne planen inneholder planer og behovsrapport for området, dette i tråd med kommunal pif- plan (plan for idrett og friluftsliv). Alle anlegg med kostnadsramme over skal være med i denne planen. Ingeniør firma Svein Aune har i samarbeid med Muruvik vel jobbet med prosjektet, etter at det kom en del begrensninger i første forslag: Sikkerhetssone fra vegkant 3,5m Byggegrense for aktive ledninger 4m Aktivitetsareal har en spilleflate på 20x40m med 24x46m kunstgress Sikkerhetssone på baneareal 28x50m (kun søknadsberettiget for nærmiljøanlegg) Lysanlegg med 4 master (godkjent plassering i samarbeid med kommunen- ikke avklart) Det legges til rette for annen aktivitet som bmx, volleyball, grusflate for islegging på ledningstraseer Utfordringer som avklares med kommunen: Aktivitet på områder med aktive ledninger (kommunen stiller krav til enkel adkomst ved graving, noe som er ivaretatt) Figur 1: Oversiktskart som viser planlagt kunsgressbane for 5-er fotball 7/12

8 Vedlegg 2: Detaljert kostnadsoverslag Når vi har fått godkjent forhåndsøknad vil anlegget bli gitt et anleggsnummer av departementet som følger anlegget videre i søknadsprosessen. Dette nummer, sammen med navn på anlegget, skal da benyttes i en detaljert plan for kostnadsoverslag som inneholder berettigede / ikke berettigede kostnader. Dette settes opp i et ferdig utarbeidet dokument der for eksempel materialkostnader og arbeidskostnader inkluderes. Vedlegg 3: Finansieringsplan- med redegjørelse og dokumentasjon for de enkelte poster Grunnlag for tilskudd er at kostnadsrammen ikke overstiger kr med en nedre grense på kr Det søkes da tilskudd på inntil 50 % av godkjente kostnader, begrenset oppad til kr Nedre tilskuddsbeløp vil da være kr Dugnadsarbeid skal fremgå i egen dugnadsoversikt med utgangspunkt i de arbeider som etter kostnadsoverslaget skal utføres på dugnad. Verdien av dugnadsarbeidet beregnes av kvalifisert fagperson (kostnadsvurdering/anbud fra kommune eller entreprenør). Det er ikke anledning til å beregne mva på dugnadsarbeid. Planen er utarbeidet av kultur- og kirkedepartementet og stiller store krav for godkjenning. Dette vil bli en stor jobb hvor flere av våre sambygdinger kan delta. Her nevnes varer, tjenester, dugnad, gaver og rabatter. Styret vil i løpet av kort tid starte en kampanje for utsendelse av gavebrev for donasjoner til nærmiljøanlegget, som skal legges ved som dokumentasjon i dette vedlegget. Muruvik Vel må i tillegg kunne dokumenter med bankutskrift sin andel i prosjektet. Vedlegg 4: Plan for bruk, med budsjetterte utgifter og inntekter Stikkord for dette vedlegget er forvaltning, drift og vedlikehold(fdv). Bruksplan skal inneholde brukergrupper med antall brukertimer på hverdag og helger. Driftsplan skal beskrive driftsansvar, med ansvar og lønnet arbeidskraft (internt og eksternt), ekstrahjelp og dugnadstimer. Det beskrives stilling/arbeidsoppgaver samt kostnader. Her er det bare å melde sin interesse!! Driftsbudsjett med driftskostnader og driftsinntekter settes opp i eget skjema. Inntekter kan være leieinntekter, arrangement, arenareklame, kaffesalg, andre inntekter. Det skal også beregnes kapitalkostnader på avdrag og renter om det opprettes en lånefinansiering. Vedlegg 5: Kopi av bekreftet grunnboksutskrift for grunnen der anlegget skal bygges. Ved avtale om feste/leie kreves også kopi av tinglyst feste/leieavtale på minimum 20 år Dette vedlegget har vist seg å være mer krevende enn forventet. Vi fikk tidlig beskjed om at vi måtte ivareta de krav som kommunen stilte (nevnt i vedlegg 1), men det som ble uteglemt i denne sammenheng er at det kreves en bruksendring av reguleringen for området i og med at dekket nå endres fra grus til kunstgress. Samtidig skal kunstgressflaten plasseres på kart med riktige kartkoordinater for hvert hjørne av bruksarealet. Dette utarbeides av Siv.ing Svein Aune. 8/12

9 KONKLUSJON MURUVIK NÆRMILJØANLEGG Muruvik vel kan med godkjent søknad beregne seg et tilskudd fra departementet i størrelsesorden kr Det stilles strenge krav til søknaden og oppfølging av anlegget (FDV) Denne søknaden er kun for kunstgress (byggetrinn 1) og kan utvides til to nye søknader med samme rammevilkår for tilskudd (kr ) Kommunens søknadsfrist var , men departementet sin frist er Vi forsøker å få søknaden i havn før denne fristen. Muruvikingene vil nå få forespørsler om bidrag, beskrevet i vedlegg 4 Deltagelse i prosjektet ønskes nå velkommen! Arne Kristian Fredriksen PÅMINNELSE OM MEDLEMSKONTINGENT Giroer med medlemskontingent ble sendt ut til husstandene i sommer og godt over 100 familier og enkeltmedlemmer har allerede betalt kontingent. Vi oppfordrer de som ikke har betalt om å betale så snart som mulig husk at dere da støtter lokalmiljøet i Muruvika samt får gode rabatter ved leie av Muruvikstua. For de som mangler giro kontakt kasserer Haugan, telefon , for å få tilsendt ny. 9/12

10 DUGNAD I GRENDAHUSET Tirsdag 19. oktober kl Vi håper mange har mulighet til å stille opp på dugnad i huset da det er behov for rundvask. Kaffe og noe å bite i vil det selvsagt bli for de som stiller opp! Ta gjerne med vaskebøtte, noen filler og kom til en sosial kveld MVH Huskomiteen Bilde 9: Still opp på dugnad, slik som disse karene gjorde i mai 1990 da grendahuset ble ferdig bygd. F.v. Jon Eidem, Arild Myran, Eirik Dønjar, Hugo Dønjar og Odd Bjørkli 10/12 UTLEIE AV MURUVIK GRENDAHUS Leie helg: kr Leie ukedag: kr. 600 For medlemmer i Muruvik Vel er det følgende priser: Leie helg: kr Leie ukedag: kr. 300 Ta kontakt med Eilen Melvold på tlf:

11 GRASROTANDELEN- NORSK TIPPING Vi minner igjen om at for alle som ikke har registrert grasrotandel på sitt spillekort så oppfordrer vi til å registrere Muruvik Vel. 5% av det du tipper vil da gå tilbake til Muruvik Vel som støtte uten at din spilleinnsats reduserer. Oppgi vårt organisasjonsnr neste gang du er til kommisjonær. Du kan også følge med på hvor mye støtte Muruvik Vel får ved å gå inn på nettsiden: Bilde 10: I alt 32 spillere støtter nå Muruvik Vel og dette har hittil i år gitt kr i bidrag til foreningen TRIMKASSER Muruvik Vel sin trimkasse ved Hommelviktjønna er godt besøkt, mens den nye kassen på Flatholman kan bli bedre besøkt. Kanskje det er fordi ikke alle kjenner til at den eksisterer? I tillegg til de to kassene til Muruvik vel er det også en trimkasse på Svartnesset. Bilde 11: Trimkassene i Muruvikas nærområde er indikert med piler på kartet 11/12

12 12/12

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder/møtesekretær 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

Fløværingen. God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 34 juni 2014 God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Visit

Detaljer

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/07 April 2007 Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert Et langvarig, tidkrevende arbeide med å få det aller mest grunnleggende på

Detaljer

^ Bygge og Sewceorga/i

^ Bygge og Sewceorga/i Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Vellenes Fellesorganisasjon

Vellenes Fellesorganisasjon 3/november 2014-38. årgang 1 Ansv. Erik Sennesvik Nytt om velarbeid i Norge Vellenes Fellesorganisasjon Med de beste forsikringsordningene for velforeninger Forsikringsavtalen som Vellenes Fellesorganisasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

03/2013 TØYENLØFTET ER I GANG SKOLESTART PÅ TØYEN SKOLE GI BESKJED GO KVELD

03/2013 TØYENLØFTET ER I GANG SKOLESTART PÅ TØYEN SKOLE GI BESKJED GO KVELD 03/2013 TØYENLØFTET ER I GANG SKOLESTART PÅ TØYEN SKOLE GI BESKJED GO KVELD LEDER Dette nummeret av Ener n bærer preg av vilje til å skape et godt sted å bo. Tøyen er midt i en prosess av positive tiltak,

Detaljer