Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag , 115 driftsår sesongen 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010"

Transkript

1 Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag , 115 driftsår sesongen 2010 Sted: Skansen klubbhus Tid: kl 18 Tilstede: 49 stemmeberettigede personer. Se egen liste i årsmøteprotokoll Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden a. Innkalling til årsmøte i TSF Årsmøtet ble kunngjort i TSF nytt, på foreningens internettside 14januar 2011 Forslag til behandling på årsmøte ble meddelt styret skriftlig innen den , kl 18 Årsmøtedokumentasjon ble utlagt onsdag innen kl 18 b. Styrets forslag til dagsorden Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til undertegne protokollen Styrets forslag Ordstyrer: Torgeir Svendsen Referent: Hanne Kristin Eide Leder foreslo medlemmene Sølvi Skarsvårg og Torstein Lenes til å underskrive årsmøtets protokoll. Sak 3 Trondhjems seilforening, styrets årsmeldinger for 115 driftsår 1. Styreleder Einar Sveian leste sin egen årsberetning Ingen kommentarer

2 2. Årsberetning fra sekretær Hanne Kristin Eide: Spørsmål fra salen om hvorfor det er så vanskelig å bli medlem i foreningen? Tar med spørsmålet inn i neste styreperiode for å forsøke å gjøre innmeldingen lettere Spørsmål fra salen om hvorfor det er nødvendig med to medlemsregistre? Vi er medlemmer i NSF. Medlemsregistret Verktøykassa har ikke et godt nok faktureringssystem derfor er det nødvendig at kasserer har sitt eget. Dette er ikke enestående for TSF Det er slik for alle seilforeninger og idrettslag i Norge, foreløpig. Vedtak: årsmelding fra sekretær godkjennes 3. Årsmelding fra jollegruppa v/andreas Krogstad a. Jollesjef ønsket at årsrapporten fra jollegruppa kunne stå for seg selv, uten kommentar. b. Viste film fra den nye satsningsbåten RS Feva c. Viste oversikt over planlagt ukentlig aktivitet i jollegruppa for sesongen 2011 d. Viste oversikt over planlagt RS aktivitet i jollegruppa og utbredelse av denne aktiviteten i Trøndelag. Jollesjef har høye forventninger til RS Feva. Vedtak: årsmeldingen godkjennes 4. Årsmelding fra regattakomiteen v/ Kristine Suul Brobakke a. Regattaen Høststormen tydeliggjorde et behov for en profesjonell regattaledelse. Kommentarer fra salen rundt tema profesjonell regattaledelse. Vedtak: årsmeldingen godkjennes 5. Årsmelding fra hus og arrangementskomiteen v/ hussjef Petter Hermann Staal: a. Taket på klubbhuset er reparert og det er tett. Vedtak: Årsmelding godkjent

3 6. Årsmelding fra havnesjef Nils Morten Nilssen: a. Det er et ønske om at båteiere bruker bedre fortøyninger b. Alle båteiere må være klar over at det er et krav om at alle som har båtplass på Skansen har ansvarsforsikring på båten. c. Det er en oppfordring til alle båteiere som har båtplass på Skansen om å låne ut sine båtplasser under seileruka. Spørsmål fra salen: Er det nødvendig at vi tar med egen snøskuffe når vi skal se etter båten eller kan vi bruke klubbhusets? Diskusjon, og uenighet rundt dette med snøskuffe Vedtak: Årsmeldingen godkjennes 7. Årsmelding fra hyttestyret v/ Anne Grete Valstad: a. Kommentarer fra hyttesjef om at det vil bli gjennomført grensejusteringer med nabogrunneier på Tautra i løpet av Av den grunn trenger vi kart Spørsmål fra salen: Er dette en tvist? Svar fra hyttesjef: Det er en formalitet. 8. Årsmelding fra nettredaktør Eieland Kommentarer fra styret: a. Det er god bruk av nettsiden b. I forbindelse med NFSU har det blitt gitt tillatelse til å bruke siden til reklame inntekter. c. Alle medlemmer oppfordres til å sende inn saker

4 Rapport fra aksjeselskapene: TSF Havn AS v/arve Flatås a. Det er 96 personer som står på venteliste for båtplass. b. Det er utsett på Orkanger den c. Første oppsett på Skansen serviceområde er satt til torsdag Det er nå plass til flere båter for hvert oppsett. Spørsmål fra salen: Når blir det satt opp mastekran? Svar fra Flatås: Mastekran avventes på grunn av uavklarte forhold rundt gang og sykkelbru knyttet til jernbanebrua. Ett sukk fra salen om korte åpningstider(4t) for Skansen bru tror det er vrangvilje fra NSB Rapport fra Skansen AS v/gun H. Svendsen a. Vi har fått pålegg om å utbedre garderobeforhold på Lille Skansen. b. Lille Skansen påbygges med 1.80m for romme et lager c. Det er et lite kjøkken på Lille Skansen, slik at hovedproduksjon av mat foregår på Rockheim og kjøres til Lille Skansen. Til orientering har leietakere av Lille Skansen overtatt restaurant drift på Rockheim(rockemuseet) d. Driften på Lille Skansen er god. Vi har fått tilleggsleie for Lille Skansen for Sak 4 Regnskap for 115.driftsår, sesongen 2010 Orientering fra kasserer Inge Hassel a. Det er foretatt opprydding i medlemslistene b. Medlemsavgift sendes ut elektronisk, pr mail. Det vil si at det kreves ikke lenger fakturagebyr fra disse medlemmene c. Ca 50 medlemmer som ikke har registrert e postadresse. Disse får medlemsavgift tilsendt på faktura. Det innebærer at det legges til kr 50 i fakturagebyr d. Oppfordrer alle til å melde fra om adresse endring e. Båter avskrives nå over 10år. Det vil si at det er en økning i avskrivningen.

5 Gjennomgang av regnskap for sesongen 2010: a. Det er grunner for at det foreligger et dårligere resultat enn det er budsjettert med. Før grunnene gis er det nødvendig å forklare begrepet arbeidskapital. b. Arbeidskapital er penger vi har i banken. Det er penger vi omsetter på kort tid. c. Årsaken til at vi har et dårligere budsjett enn antatt knyttes til at arbeidskapitalen i foreningen har gått ned. Det er kjøpt båter (RS Feva) og vi har et lån knyttet til Lille Skansen. d. Økonomien anses som god Spørsmål fra salen: a. Hva innebærer kundefordringer på ca ,-? Kasserer: Det er stort sett knyttet til utfakturering av strøm b. Er det mye utestående i havneleie? Kasserer: Det er 2-3 personer som ikke har betalt havneleie c. Hvorfor gikk NM i Yndling i underskudd? Kasserer: Det ble innleid telt fordi klubbhuset var utleid samme helg som NM ble arrangert. Klubbhuset ble utleid før TSF ble tildelt arrangementet. Derfor måtte det leies telt som ble satt opp på Skansen. Derfor gikk arrangementet med underskudd. Vedtak: Regnsapet godkjennes Revisjonsberetning regnskapsåret 2010 Medvindsautorisert revisor Erik Norgård anbefaler årsmøtet å godkjenne det fremlagte årsregnskap som Trondhjems seilforening regnskap for driftsåret Rapport fra kontrollkomiteen i Trondhjems seilforening Leses opp av Gun H. Svendsen Kommentar: All honnør til styret for at årsmøtedokumentasjon legges ut på nett

6 Sak 5 Forslag til behandling på årsmøtet Forslag 1: Isfri Skansen havn Forslagsstiller: Arild Helgesen, som legger frem sitt eget forslag Målet er å gjøre Skansen havn isfri ved hjelp av et propellanlegg. Forslaget innebærer å teste ut og å gå til anskaffelse av en strømsetter med fase 3 motor på 1,5KW som driver en propell. En slik propell koster anslagsvis kr ,- Det er ønskelig at slikt utstyr anskaffes og testes ut for kommende vinter Styrets innstilling til forslag 1: Styret har innsett at Skansen havn ikke er en isfri havn. Styret foreslår for årsmøtet, et prøveprosjekt der en prøver ut en propell som settes i en tom bås inne ved kaien, mellom brygge b og c. Prosjektet innebærer kostnader på ca ,- og vil dekkes inn under økt havneavgift. Kommentarer fra salen: a. Hva med boblehavn? Flatås: Det blir en annen kostnad. Fra salen: Asker marina har erfaringer med boblehavn som fungerer dårlig. Erfaringer med propell havn fungerer godt. Flatås: Støtter Helgesens forslag. Husk at dette er et anlegg som krever oppfølging og vedlikehold. Innspill fra salen: Ta kontakt med miljøer som har kompetanse på dette med strøm, is og strømvirvler i sjøen. For eksempel Gløshaugen miljøet. Innspill fra salen: Hva med at styret setter ned et utvalg som utreder alternativer til propellhavn inntil ,-? Innspill fra salen: Er det mulig å låne propell anlegg? Ordstyrer: Det vil si at det foreligger to forslag. 1. Styrets innstilling 2. Styret setter ned et utvalg som utreder alternativer inntil ,- Vedtak: Styrets innstilling til forslag 1 vedtas. Forslag 2: Ny brygge på Cuba Forslagsstiller Arild Helgesen, som legger frem forslaget. Forslaget innebærer at ilandstigningsrampen på Tautra byttes ut til fordel for en ny flytebrygge. Styrets innstilling til forslag 2: Hvis årsmøtet er positive til forslag nr 2 vil styret gi driftsleder mandat til å utrede saken. Det er nødvendig å se på konkrete løsninger og finansiering. Forslag fra salen: a. Kan dette finansieres med tippemidler? Kostnader kan reduseres med 50% hvis en har mulighet til å bruke tippemidler.

7 b. Arve Flatås: Frosta kommune må godkjenne dette fordi området er et fuglefredningsområde. c. Vil denne flytebryggen vedlikeholdes av TSF Havn eller på dugnad? d. Hyttesjef: Husk at motorbåter sannsynligvis kommer til å bruke denne flytebryggen. e. Oppfordrer styret til å henvende seg mot finansinstitusjoner i Trondheim for å innhente sponsorinntekter, der en kan for eksempel finansiere en ny brygge på Tautra Vedtak: Styrets innstilling godkjennes, men forslaget utredes i samarbeid med kontrollkomiteen slik at det ikke er nødvendig å gjennomføre et nytt årsmøte. Forslag 3:Økte avgifter Forslagsstiller: TSFs styre Merk: Eventuelle kommentarer, innspill fra salen og vedtak merkes med kursiv etter hvert punkt Styret foreslår at følgende avgifter gjelder TSFs aktiviteter i Medlemskontingent Det foreslås økning av medlemskontingenten i forhold til Som følge av økt aktivitet spesielt for barn og ungdom, må inntektene økes. Kontingenten blir da: Enkeltmedlem kr. 750,- Hovedmedlem kr. 750,- Familiemedlem kr. 450,- Juniormedlem kr. 300,- Studentmedlem kr. 300,- Æresmedlem kr. 0,- Pensjonistmedlem kr. 0,- Treningsavgifter Jolle Det foreslås økning av avgiftene i forhold til Avgiftene blir da: Yngling treningsavgift vår og høst: Yngling leie av båt (fordelt på mannskapet): Treningsavgift jolle vår og høst: Optimist båtleie vår og høst: Optimist leie i sommerferien: RS Feva båtleie vår og høst: kr. 600,-/halve sesong kr. 6000,-/sesong kr. 600,-/halve sesong kr. 600,-/halve sesong kr. 300,-/uke kr. 600,-/halve sesong

8 Kommentarer fra jollesjef Krogstad: Forslaget til treningsavgift er billig sammenliknet med andre seilforeninger. Regattaavgifter Det foreslås økning av avgiftene i forhold til Avgiftene blir da: Vår- eller Høstserien kr. 1100,-/serie Vår- og Høstserien påmeldt samtidig: kr ,- Vår- eller Høstserien for Yngling kr. 600,- Høststormen kr. 900,- Halten Ocean Race (uten havneavgift) kr. 900,- Andre regattaer på terminlisten: kr. 400,- Treningssamling: kr. 900,- Innspill fra salen: er det mulig å differensiere avgifter mellom yndlinger, større båter og de største båtene. Vedtak: Godkjennes, men det forutsettes av styret differensierer regattaavgift knyttet til størrelsen på båtene (antall personer, fot eller i antall meter) Det får være opp til styret å avgjøre dette. Opplagavgifter Reetableringen av Serviceområdet ved Lille Skansen er nå ferdigstilt. Styret foreslår en økning av prisen for bruk av serviceområdet for sesongen 2011 som er nødvendig som følge av økt leie til Trondheim havn. Styret foreslår at avgifter for opplag, og bruk av serviceområdet blir: Kraning: faktura for kraning fordelt på antall båter + 10 %. Korttids (1-4 uker) opplag/bruk av serviceområdet på Skansen: kr. 500,-/uke. Mer enn 4 uker opplag/bruk av serviceområdet på Skansen: kr. 100,-/fot Opplag Terna, Orkanger: Etter avtale med Terna Båtforening + 10 % (35,-/fot i 2010/2011). Vinteropplag Yndlinger: kr: 600,- Forvaring båthenger: kr: 1000,- Leie av plass på bølgeddemper(e.avtale med driftsleder) kr: 500,- Kommentarer: TSF må betale mer i leie på sevice området på Skansen Vedtak: Godkjennes

9 Skansen Klubbhus Styret mener at utleie til ikke medlemmer bør begrenses til vinterhalvåret (1/10 1/4) og at man må ha vært medlem i minst 3 måneder for å få medlemspris. Leie av Skansen Klubbhus foreslåes økt i forhold til 2010 som vist nedenfor: Medlem lengre enn 3 måneder: kr 3 500,- Ikke medlem, bare utleie i perioden 1/10 1/4: kr 6 000,- Firma: kr 9 500,- Vask av klubbhuset etter utleie gjøres av rengjøringsfirma og er inkludert i leien. Cuba Det foreslås økning av avgiftene i forhold til 2010 for leie av hytta. Avgiftene blir da: Overnatting medl. inkl. komfyr, dusj - ekskl. grill Overnatting, ikke medl. komfyr, dusj - ekskl. grill Leie av rom i ferie Leie av hytte, gruppe på ca 24 pers Leie av Ternepaviljonen Medlem Firma kr. 50,-/pers. kr. 100,-/pers. kr. 800,-/uke. kr. 5000,-/døgn. kr. 1000,-/døgn. kr. 3500,-/døgn. kr. 9500,-/døgn. Havneavgifter Havneavgifter for Skansen og Kanalen: Som følge av økt slitasje i havna må havneleien for 2011 økes med kr. 500,- pr. båtplass for å foreta nødvendig vedlikehold. Av vedlikehold kan nevnes skifte av strekkvire i de eldste bryggerekkene. Dette starter sommeren Havneleien, inkl. kr. 50,- i kommunal søppelavgift, blir da følgende: Kategori 1, kr ,- Kategori 2, kr ,- Kategori 3, kr ,- Kategori 4, kr ,- Kategori 5, kr ,-

10 Leieavgift for ½ plasser med eller uten strømtilgang Tabell for leiepriser Plasskat. Plassnummer Strømkontakt nr. Leiepris 1 år Merknader 4 C-37 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 3 C-46 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 2 D-00 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 2 D-33 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 3 F-00 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 5 F-43 Strømkontakt 5 500,- 10 m utr., skjermet pl. 3 H-24 Strømkontakt 3 500,- Smal, mot steinfylling XL H-33 Strømkontakt ,- 12 m utr., skjermet pl. 1 H-26 Ikke strømkontakt 3 980,- Tilgang på strøm 4 E-02 Strømkontakt 4 380,- Ordinær plass for utleie Midl. pl.* Ytterste utrig. Med/uten strøm 3 000,- Kun i sesongen 0* Brygge E Bølgedemper Ikke strømkontakt 500,- Gjelder ikke for joller i jollegruppa * Sesongleie for midlertidige plasser langs ytterste utriggere på Brygge B, C og D *Avgift for jolleplass på brygge E Gjelder avgift for jolleplass innenfor området av gitterdekket på Brygge E. Avgiften ble innført for å kunne administrere fordeling av plasser. Fastledd for strøm i Kanalhavna: Styret foreslår at fastleddet for strøm i Kanalhavna/Skansen økes med kr. 50,- til kr. 100,- for Skansen havn og kr. 200,- for Kanalhavna. Styret foreslår at energiprisen økes fra dagens pris på kr. 1,00- pr. kwh til kr. 1,10 pr. kwh i driftsåret 2011 Kommentarer: a. Det er nødvendig å skifte vire, det skal innføres ekstra virer. Se årsmelding TSF Havn s.21, i årsmøtedokumentasjon. b. I dag går vi med underskudd når det gjelder strømutgifter. Av den grunn er det nødvendig å øke strømavgiften.

11 Forslag 4: Opprette anleggskomite Forslagsstiller: TSF styre v/andreas Krogstad Forslaget innebærer at det opprettes en anleggskomite som skal utrede muligheten for ervervelse av Gamle Skansen Fiskerestaurant. Det vil si om det er økonomiske muligheter for TSF til å kjøpe huset på Skansen som huser Steinerskolen pr i dag. Leder Sveian har utarbeidet et mandat for anleggskomiteen som består av seks punkter. 1. Kartlegge bygningsteknisk tilstand og takst for eiendommen 2. Kartlegge mulighet for ervervelse av eiendommen gjennom dialog med eier Steinerskolen, samt kartlegge mulighet for langsiktig utleie til Steinerskolen ved eventuell ervervelse. 3. Legge frem utkast til plan for videre aktivitetsøkning i TSF, og kartlegge behov for mer areal og type areal i forbindelse med aktivitetsøkning. 4. Legge frem utkast til plan for finansiering av overtagelse, rehabilitering (herunder også ombygging o.a) og drift av eiendommen. 5. Tidsfrist Månedsvis rapport til styret ved styreleder Innspill fra salen: a. Det koster ingenting å utrede dette forslaget b. Dette må utredes c. Hva med forslaget fra arkitektkontoret? d. Det er ønskelig å sikre TSF interesser i området. Vedtak: Årsmøtet godkjenner at styret oppretter en anleggskomite for å se muligheten for å erverve Gamle Skansen Fiskerestaurant i samsvar med forslaget til mandat fra leder Sveian Sak 6 Forslag til budsjett for 2011 Orientering fra kasserer: a. Det budsjetteres med et overskudd på ,- b. Det vil være reduserte leieinntekter på klubbhuset fordi det er et større behov for at TSF bruker klubb huset selv. Vedtak: Forslaget godkjennes

12 Sak 7: Valg og kandidater for det 116. driftsår TSF-styret for 2011: Styreverv Kandidat Merknad Formann Einar Sveian Gjenvalg Nestformann Odd Erik Dahlen Gjenvalg Sekretær Hanne Kristin Eide Gjenvalg Kasserer Inge Hassel Gjenvalg Hyttesjef, Cuba Tone Anthonsen Nyvalg Hussjef, Trond Haugnes Nyvalg Skansen Havnesjef Nils Morten Nilssen Gjenvalg Jollesjef Andreas Krogstad Gjenvalg Regattasjef John Langø Nyvalg WEB-redaktør Andreas Eieland Gjenvalg 1. vara Ingunn Remme Nyvalg Fjeldaas 2. vara Marius Brevik Nyvalg TSF-styrets representanter i TSF Havn AS: Ingen av disse på valg i 2011 Styreverv Kandidat Merknad Formann Odd Erik Dahlen Ikke på valg, valgt for 2010 og 2011 i 2010 Styremedlem Ingvar Pedersen Ikke på valg, valgt for 2010 og 2011 i 2010 Skansen AS: Styreverv Kandidat Merknad Formann Gun H. Svendsen Innstilt for 2011 og 2012 Styremedlem Paal Haug Jenssen Innstilt for 2011 Styremedlem Johan Brobakke Innstilt for 2011 og 2012 Styremedlem Petter Herman Staal Innstilt for 2011 og 2012 Styremedlem Trond Haugnes TSF-styrets repr., innstilt for 2011 Kontrollkomité for 2011: Verv Kandidat Merknad Medlem Kjell Hansen Gjenvalg Medlem Inger Christensen Nyvalg Medlem Rolf Sagmo Nyvalg Revisorer for 2011: Verv Kandidat Merknad Medlem Ragnar Husby Gjenvalg Medlem ErikNorgård Gjenvalg Vara Eivind Wahl Nyvalg Vara Gun H. Svendsen Gjenvalg

13 Trondheim, 8. februar 2011: Kristine S. Brobakke (sign.) Vidar H. Halvorsen (sign.) Herman Helness (sign.) Styrets forslag til valgkomité 2011 til avviklet årsmøte 2012: Verv Kandidat Merknad Formann Herman Helness Gjenvalg Medlem Kristine S. Brobakke Gjenvalg Medlem Vidar H. Halvorsen Gjenvalg Vara Petter H.Staal Nyvalg, bekreftet Vedtak: Forslaget godkjennes Sak 8 Avslutning Det ble utdelt blomster til avgåtte styremedlemmer som takk for vel utført styrearbeid. Tidligere hussjef Petter Hermann Staal Tidligere hyttesjef Anne Grete Valstad Tidligere vararepresentant Kristin Sandvik Tidligere vararepresentant Lene Albæk Møtet ble hevet kl: 21 Møteprotokollen underskrives: Sølvi Skarsvåg Torstein Lenes Hanne Kristin Eide referent

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 10. februar 2010 114. Driftsår sesongen 2009 Side 1 av 18 Side 2 av 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2017

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2017 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING 4879 Grimstad Dato: 26.1.18 Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2017 Det ble avholdt årsmøte i Grimstad Motorbåtforening torsdag 25. januar kl. 1800 på Grimstad

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING 4879 Grimstad Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 Det ble avholdt årsmøte i Grimstad Motorbåtforening torsdag 29. januar kl. 1800 på Grimstad Vertshus. Det

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 1. Konstituering Årsmøtet ble åpnet av styrets leder K. WENNERSLUND. Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet på grunn av et medlems bortgang. Dette medlemmet

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte:

1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte: 1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte: Det ekstraordinære årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens internettside 07.05.2013. Teksten på foreningens internettside var som følger: Innkalling til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Leirsund: 01.04.2008 Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Sted : Leirsund Velhus Dato : 31.03.2008 Klokken: 19.05 til 21.00 Servering: Kaffe, kaker og vann. Tilstede: Medlemmer: Arve Holt, Jorunn

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga.

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga. Referat fra Årsmøtet 03.04.2016 holdt på Tormodbrygga. Sak 1 Åpning Det møtte 22 medlemmer. Innkallingen ble denne gangen sendt ut via nett. Innkallingen ble godkjent, med en merknad om at det ikke er

Detaljer

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 8 mars 2016, kl. 18:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 9 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Referat fra. årsmøte i Breivika båthavn

Referat fra. årsmøte i Breivika båthavn Møtt 26 medlemmer inkl. 4 fra styret. Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 2009 1. Godkjenning av innkalling Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Johan Petter Thue enstemmig valgt 3. To personer

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE :

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : SAK 1. SAK 2. SAK 3. KONSTITUERING. ÅRSBERETNING. REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG

Detaljer

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Tid: Onsdag 18. mars 2015 kl 19 Sted: Backlund Hotell 31 medlemmer deltok. 1 Åpning og godkjenning Leder Jan Johansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han gjorde

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag

Protokoll fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag Protokoll fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag Tid: Lørdag 26. juli 2014 kl 13:00-14:50 Sted: Lillebrygga Pub i Akkarvik Dagsorden i henhold til innkallingen: Konstituering inkl. Godkjenning

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTEINNKALLING Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 I henhold til vedtektenes 11 innkalles herved til årsmøte torsdag den 7 april kl. 18.30 i Speiderhuset, Berge Odelsvei 36 på Hundvåg. Det vil

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

Referat fra årsmøte i ABF for 2015 på Strandpromenaden 31, 17.mars 2016

Referat fra årsmøte i ABF for 2015 på Strandpromenaden 31, 17.mars 2016 Referat fra årsmøte i ABF for 2015 på Strandpromenaden 31, 17.mars 2016 Det var 29 stemmeberettigede tilstede + 23 fullmakter. Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Åpning og konstituering 1.1 23 fullmakter ble

Detaljer

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 19.3 2015, kl. 19.00 Sted: Klubbhuset, Holsrud SAK 1: Godkjenning av stemmeberettigede Tilstedeværende ble registrert og sjekket med hensyn til medlemskap. Det var

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 7. februar 2007. 111. Driftsår sesongen 2006

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 7. februar 2007. 111. Driftsår sesongen 2006 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 7. februar 2007 111. Driftsår sesongen 2006 Side 1 av 33 Side 2 av 33 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Fra sittende styre 2 forfall. En p.g.a.arbeid, og en p.g.a.sykdom. Antall

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Leder: Morten Bjerkholt Nestleder:

Detaljer

Referat fra årsmøte NITTEDAL IDRETTSLAG 31. mars 2016

Referat fra årsmøte NITTEDAL IDRETTSLAG 31. mars 2016 Referat fra årsmøte NITTEDAL IDRETTSLAG 31. mars 2016 1. KONSTITUERING - Innkalling enstemmig godkjent - Saksliste enstemmig godkjent - Valg av dirigent: - Leder Jon Grimsbo enstemmig valgt. - Valg av

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl 1 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl. 19.00 20.30 STED: Forturnerrommet i Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Antall fremmøtte stemmeberettigede: 35, samt 1 med fullmakt. Styrets formann

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb Referat årsmøte 14/3-2016 Sted: Sentrum Skole, personalmøterommet Dato og tidspunkt: 14/3-2016, kl. 19:30 Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for 2015 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2.

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

Årsmøte

Årsmøte Sted: Årsmøte 2017 22.04.2017 Begbyvein 16A, Fredrikstad Møtedato/-tid: Lørdag 22.04 2016, kl 12.45-13.55 Tilsted: 6 stemmeberettigede tilstede Saksnummer Sak 1a) Godkjenning av innkalling Tove Stalder

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017 ULLERN BÅTFORENING PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017 ONSDAG DEN 29. MARS 2017 KL. 19.00 ULLERN BÅTFORENINGS KLUBBHUS Tilstede: 15 A-medlemmer med stemmerett og 3 B-medlemmer TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 TIDSPUNKT:

ÅRSMØTE 2017 TIDSPUNKT: ÅRSMØTE 2017 TIDSPUNKT: 29.03.2017 kl 18:00 STED: Klubbhuset til Hammerfest Alpinklubb Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent,

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Referat årsmøte 19. mars 2OL5.

Referat årsmøte 19. mars 2OL5. Referat årsmøte 19. mars 2OL5. Sted: ÅrsmØtet ble holdt på Rotator. Saksliste: 1. Årsmelding 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Medlemskontingent 5. Valg 6. SØr cup/løpsdager 7. Medlemmer 8. Aktivitetsledere /

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll 13. styremøte kl

Protokoll 13. styremøte kl Protokoll 13. styremøte 29.2.2016 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen Nader Iversen Vara møter fast: Eli Hereide

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Frigg Oslo FK Friggs klubbhus, Oslo, 25/3-2015, kl 19:00 Styrets leder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Fremmøtte

Detaljer

SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND

SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND ÅRSMELDING FOR SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND REGNSKAPSÅRET 2014 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SAMFUNNSHUSET KVERNALAND SA Det innkalles med dette til årsmøte i representantskapet for Samfunnshuset Kvernaland

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 38 stemmeberettigede ved starten av møtet. 4 stk ikke stemmeberettiget

Detaljer

Arendal og Engseth vann og avløpslag BA (AEVA)

Arendal og Engseth vann og avløpslag BA (AEVA) Arendal og Engseth vann og avløpslag BA (AEVA) Møtereferat fra årsmøtet. Sted: Møterom Ingedal i tidligere Skjeberg rådhus, Borgenhaugen, Sarpsborg Tid: Torsdag 18. Juni 2009, kl.: 18:30 Tilstede: Det

Detaljer

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Thon Hotell Arena, Lillestrøm Lørdag den 2. april kl 12.00 1. Åpning Organisasjonens leder, Rolf Larsen, åpnet møte og ønsket velkommen til de

Detaljer

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl. 19.00 Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Per Kristian Melsnes, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, Harald Lunde, Kirsten Skyrud. I tillegg møtte: Wenche Græsmo,

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

Protokoll for ordinært årsmøte i Norlys 2009.

Protokoll for ordinært årsmøte i Norlys 2009. Protokoll for ordinært årsmøte i Norlys 2009 Årsmøte i NORLYS for 2009 ble avholdt 21032010 på Oscarsborg Årsmøtet ble åpnet av fungerende leder Håvard Ravn Ottesen Som ordstyrer ble valgt Per Bøymo og

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE 2017

Referat fra ÅRSMØTE 2017 Referat fra ÅRSMØTE 2017 TIDSPUNKT: 29.03.2017 Sted: Klubbhuset til Hammerfest Alpinklubb Til behandling: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3.

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE. Protokoll fra årsmøte i Sortland Alpinklubb. Sortland, kl. 18:00-19:30

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE. Protokoll fra årsmøte i Sortland Alpinklubb. Sortland, kl. 18:00-19:30 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Sortland Alpinklubb Sortland, 19.04.2017 kl. 18:00-19:30 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Innstilling: Årsmøtet godkjenner antall stemmeberettigede. Det

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget Årsmøte Onsdag 15. februar 2017 Klubbhus på Kokkenes 1. Godkjenne de stemmeberettigete Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

54/14 Orienteringssaker Bjørn. Alle innspill er mottatt. Det gjenstår noen avklaringer i teksten merket gult.

54/14 Orienteringssaker Bjørn. Alle innspill er mottatt. Det gjenstår noen avklaringer i teksten merket gult. Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.11.14 Tid: Kl. 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus 53/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøtet 2009. Idrettslaget Trond

PROTOKOLL Årsmøtet 2009. Idrettslaget Trond PROTOKOLL Årsmøtet 2009 Idrettslaget Trond Dato: Mandag 9. februar, kl 19-22 Sted: Bispehaugen skole, musikkrommet 3.etg. SAKSLISTE: Sak 1/09: Godkjenning/ opptelling av de stemmeberettigede Vedtak årsmøtesak

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer