Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag , 115 driftsår sesongen 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010"

Transkript

1 Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag , 115 driftsår sesongen 2010 Sted: Skansen klubbhus Tid: kl 18 Tilstede: 49 stemmeberettigede personer. Se egen liste i årsmøteprotokoll Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden a. Innkalling til årsmøte i TSF Årsmøtet ble kunngjort i TSF nytt, på foreningens internettside 14januar 2011 Forslag til behandling på årsmøte ble meddelt styret skriftlig innen den , kl 18 Årsmøtedokumentasjon ble utlagt onsdag innen kl 18 b. Styrets forslag til dagsorden Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til undertegne protokollen Styrets forslag Ordstyrer: Torgeir Svendsen Referent: Hanne Kristin Eide Leder foreslo medlemmene Sølvi Skarsvårg og Torstein Lenes til å underskrive årsmøtets protokoll. Sak 3 Trondhjems seilforening, styrets årsmeldinger for 115 driftsår 1. Styreleder Einar Sveian leste sin egen årsberetning Ingen kommentarer

2 2. Årsberetning fra sekretær Hanne Kristin Eide: Spørsmål fra salen om hvorfor det er så vanskelig å bli medlem i foreningen? Tar med spørsmålet inn i neste styreperiode for å forsøke å gjøre innmeldingen lettere Spørsmål fra salen om hvorfor det er nødvendig med to medlemsregistre? Vi er medlemmer i NSF. Medlemsregistret Verktøykassa har ikke et godt nok faktureringssystem derfor er det nødvendig at kasserer har sitt eget. Dette er ikke enestående for TSF Det er slik for alle seilforeninger og idrettslag i Norge, foreløpig. Vedtak: årsmelding fra sekretær godkjennes 3. Årsmelding fra jollegruppa v/andreas Krogstad a. Jollesjef ønsket at årsrapporten fra jollegruppa kunne stå for seg selv, uten kommentar. b. Viste film fra den nye satsningsbåten RS Feva c. Viste oversikt over planlagt ukentlig aktivitet i jollegruppa for sesongen 2011 d. Viste oversikt over planlagt RS aktivitet i jollegruppa og utbredelse av denne aktiviteten i Trøndelag. Jollesjef har høye forventninger til RS Feva. Vedtak: årsmeldingen godkjennes 4. Årsmelding fra regattakomiteen v/ Kristine Suul Brobakke a. Regattaen Høststormen tydeliggjorde et behov for en profesjonell regattaledelse. Kommentarer fra salen rundt tema profesjonell regattaledelse. Vedtak: årsmeldingen godkjennes 5. Årsmelding fra hus og arrangementskomiteen v/ hussjef Petter Hermann Staal: a. Taket på klubbhuset er reparert og det er tett. Vedtak: Årsmelding godkjent

3 6. Årsmelding fra havnesjef Nils Morten Nilssen: a. Det er et ønske om at båteiere bruker bedre fortøyninger b. Alle båteiere må være klar over at det er et krav om at alle som har båtplass på Skansen har ansvarsforsikring på båten. c. Det er en oppfordring til alle båteiere som har båtplass på Skansen om å låne ut sine båtplasser under seileruka. Spørsmål fra salen: Er det nødvendig at vi tar med egen snøskuffe når vi skal se etter båten eller kan vi bruke klubbhusets? Diskusjon, og uenighet rundt dette med snøskuffe Vedtak: Årsmeldingen godkjennes 7. Årsmelding fra hyttestyret v/ Anne Grete Valstad: a. Kommentarer fra hyttesjef om at det vil bli gjennomført grensejusteringer med nabogrunneier på Tautra i løpet av Av den grunn trenger vi kart Spørsmål fra salen: Er dette en tvist? Svar fra hyttesjef: Det er en formalitet. 8. Årsmelding fra nettredaktør Eieland Kommentarer fra styret: a. Det er god bruk av nettsiden b. I forbindelse med NFSU har det blitt gitt tillatelse til å bruke siden til reklame inntekter. c. Alle medlemmer oppfordres til å sende inn saker

4 Rapport fra aksjeselskapene: TSF Havn AS v/arve Flatås a. Det er 96 personer som står på venteliste for båtplass. b. Det er utsett på Orkanger den c. Første oppsett på Skansen serviceområde er satt til torsdag Det er nå plass til flere båter for hvert oppsett. Spørsmål fra salen: Når blir det satt opp mastekran? Svar fra Flatås: Mastekran avventes på grunn av uavklarte forhold rundt gang og sykkelbru knyttet til jernbanebrua. Ett sukk fra salen om korte åpningstider(4t) for Skansen bru tror det er vrangvilje fra NSB Rapport fra Skansen AS v/gun H. Svendsen a. Vi har fått pålegg om å utbedre garderobeforhold på Lille Skansen. b. Lille Skansen påbygges med 1.80m for romme et lager c. Det er et lite kjøkken på Lille Skansen, slik at hovedproduksjon av mat foregår på Rockheim og kjøres til Lille Skansen. Til orientering har leietakere av Lille Skansen overtatt restaurant drift på Rockheim(rockemuseet) d. Driften på Lille Skansen er god. Vi har fått tilleggsleie for Lille Skansen for Sak 4 Regnskap for 115.driftsår, sesongen 2010 Orientering fra kasserer Inge Hassel a. Det er foretatt opprydding i medlemslistene b. Medlemsavgift sendes ut elektronisk, pr mail. Det vil si at det kreves ikke lenger fakturagebyr fra disse medlemmene c. Ca 50 medlemmer som ikke har registrert e postadresse. Disse får medlemsavgift tilsendt på faktura. Det innebærer at det legges til kr 50 i fakturagebyr d. Oppfordrer alle til å melde fra om adresse endring e. Båter avskrives nå over 10år. Det vil si at det er en økning i avskrivningen.

5 Gjennomgang av regnskap for sesongen 2010: a. Det er grunner for at det foreligger et dårligere resultat enn det er budsjettert med. Før grunnene gis er det nødvendig å forklare begrepet arbeidskapital. b. Arbeidskapital er penger vi har i banken. Det er penger vi omsetter på kort tid. c. Årsaken til at vi har et dårligere budsjett enn antatt knyttes til at arbeidskapitalen i foreningen har gått ned. Det er kjøpt båter (RS Feva) og vi har et lån knyttet til Lille Skansen. d. Økonomien anses som god Spørsmål fra salen: a. Hva innebærer kundefordringer på ca ,-? Kasserer: Det er stort sett knyttet til utfakturering av strøm b. Er det mye utestående i havneleie? Kasserer: Det er 2-3 personer som ikke har betalt havneleie c. Hvorfor gikk NM i Yndling i underskudd? Kasserer: Det ble innleid telt fordi klubbhuset var utleid samme helg som NM ble arrangert. Klubbhuset ble utleid før TSF ble tildelt arrangementet. Derfor måtte det leies telt som ble satt opp på Skansen. Derfor gikk arrangementet med underskudd. Vedtak: Regnsapet godkjennes Revisjonsberetning regnskapsåret 2010 Medvindsautorisert revisor Erik Norgård anbefaler årsmøtet å godkjenne det fremlagte årsregnskap som Trondhjems seilforening regnskap for driftsåret Rapport fra kontrollkomiteen i Trondhjems seilforening Leses opp av Gun H. Svendsen Kommentar: All honnør til styret for at årsmøtedokumentasjon legges ut på nett

6 Sak 5 Forslag til behandling på årsmøtet Forslag 1: Isfri Skansen havn Forslagsstiller: Arild Helgesen, som legger frem sitt eget forslag Målet er å gjøre Skansen havn isfri ved hjelp av et propellanlegg. Forslaget innebærer å teste ut og å gå til anskaffelse av en strømsetter med fase 3 motor på 1,5KW som driver en propell. En slik propell koster anslagsvis kr ,- Det er ønskelig at slikt utstyr anskaffes og testes ut for kommende vinter Styrets innstilling til forslag 1: Styret har innsett at Skansen havn ikke er en isfri havn. Styret foreslår for årsmøtet, et prøveprosjekt der en prøver ut en propell som settes i en tom bås inne ved kaien, mellom brygge b og c. Prosjektet innebærer kostnader på ca ,- og vil dekkes inn under økt havneavgift. Kommentarer fra salen: a. Hva med boblehavn? Flatås: Det blir en annen kostnad. Fra salen: Asker marina har erfaringer med boblehavn som fungerer dårlig. Erfaringer med propell havn fungerer godt. Flatås: Støtter Helgesens forslag. Husk at dette er et anlegg som krever oppfølging og vedlikehold. Innspill fra salen: Ta kontakt med miljøer som har kompetanse på dette med strøm, is og strømvirvler i sjøen. For eksempel Gløshaugen miljøet. Innspill fra salen: Hva med at styret setter ned et utvalg som utreder alternativer til propellhavn inntil ,-? Innspill fra salen: Er det mulig å låne propell anlegg? Ordstyrer: Det vil si at det foreligger to forslag. 1. Styrets innstilling 2. Styret setter ned et utvalg som utreder alternativer inntil ,- Vedtak: Styrets innstilling til forslag 1 vedtas. Forslag 2: Ny brygge på Cuba Forslagsstiller Arild Helgesen, som legger frem forslaget. Forslaget innebærer at ilandstigningsrampen på Tautra byttes ut til fordel for en ny flytebrygge. Styrets innstilling til forslag 2: Hvis årsmøtet er positive til forslag nr 2 vil styret gi driftsleder mandat til å utrede saken. Det er nødvendig å se på konkrete løsninger og finansiering. Forslag fra salen: a. Kan dette finansieres med tippemidler? Kostnader kan reduseres med 50% hvis en har mulighet til å bruke tippemidler.

7 b. Arve Flatås: Frosta kommune må godkjenne dette fordi området er et fuglefredningsområde. c. Vil denne flytebryggen vedlikeholdes av TSF Havn eller på dugnad? d. Hyttesjef: Husk at motorbåter sannsynligvis kommer til å bruke denne flytebryggen. e. Oppfordrer styret til å henvende seg mot finansinstitusjoner i Trondheim for å innhente sponsorinntekter, der en kan for eksempel finansiere en ny brygge på Tautra Vedtak: Styrets innstilling godkjennes, men forslaget utredes i samarbeid med kontrollkomiteen slik at det ikke er nødvendig å gjennomføre et nytt årsmøte. Forslag 3:Økte avgifter Forslagsstiller: TSFs styre Merk: Eventuelle kommentarer, innspill fra salen og vedtak merkes med kursiv etter hvert punkt Styret foreslår at følgende avgifter gjelder TSFs aktiviteter i Medlemskontingent Det foreslås økning av medlemskontingenten i forhold til Som følge av økt aktivitet spesielt for barn og ungdom, må inntektene økes. Kontingenten blir da: Enkeltmedlem kr. 750,- Hovedmedlem kr. 750,- Familiemedlem kr. 450,- Juniormedlem kr. 300,- Studentmedlem kr. 300,- Æresmedlem kr. 0,- Pensjonistmedlem kr. 0,- Treningsavgifter Jolle Det foreslås økning av avgiftene i forhold til Avgiftene blir da: Yngling treningsavgift vår og høst: Yngling leie av båt (fordelt på mannskapet): Treningsavgift jolle vår og høst: Optimist båtleie vår og høst: Optimist leie i sommerferien: RS Feva båtleie vår og høst: kr. 600,-/halve sesong kr. 6000,-/sesong kr. 600,-/halve sesong kr. 600,-/halve sesong kr. 300,-/uke kr. 600,-/halve sesong

8 Kommentarer fra jollesjef Krogstad: Forslaget til treningsavgift er billig sammenliknet med andre seilforeninger. Regattaavgifter Det foreslås økning av avgiftene i forhold til Avgiftene blir da: Vår- eller Høstserien kr. 1100,-/serie Vår- og Høstserien påmeldt samtidig: kr ,- Vår- eller Høstserien for Yngling kr. 600,- Høststormen kr. 900,- Halten Ocean Race (uten havneavgift) kr. 900,- Andre regattaer på terminlisten: kr. 400,- Treningssamling: kr. 900,- Innspill fra salen: er det mulig å differensiere avgifter mellom yndlinger, større båter og de største båtene. Vedtak: Godkjennes, men det forutsettes av styret differensierer regattaavgift knyttet til størrelsen på båtene (antall personer, fot eller i antall meter) Det får være opp til styret å avgjøre dette. Opplagavgifter Reetableringen av Serviceområdet ved Lille Skansen er nå ferdigstilt. Styret foreslår en økning av prisen for bruk av serviceområdet for sesongen 2011 som er nødvendig som følge av økt leie til Trondheim havn. Styret foreslår at avgifter for opplag, og bruk av serviceområdet blir: Kraning: faktura for kraning fordelt på antall båter + 10 %. Korttids (1-4 uker) opplag/bruk av serviceområdet på Skansen: kr. 500,-/uke. Mer enn 4 uker opplag/bruk av serviceområdet på Skansen: kr. 100,-/fot Opplag Terna, Orkanger: Etter avtale med Terna Båtforening + 10 % (35,-/fot i 2010/2011). Vinteropplag Yndlinger: kr: 600,- Forvaring båthenger: kr: 1000,- Leie av plass på bølgeddemper(e.avtale med driftsleder) kr: 500,- Kommentarer: TSF må betale mer i leie på sevice området på Skansen Vedtak: Godkjennes

9 Skansen Klubbhus Styret mener at utleie til ikke medlemmer bør begrenses til vinterhalvåret (1/10 1/4) og at man må ha vært medlem i minst 3 måneder for å få medlemspris. Leie av Skansen Klubbhus foreslåes økt i forhold til 2010 som vist nedenfor: Medlem lengre enn 3 måneder: kr 3 500,- Ikke medlem, bare utleie i perioden 1/10 1/4: kr 6 000,- Firma: kr 9 500,- Vask av klubbhuset etter utleie gjøres av rengjøringsfirma og er inkludert i leien. Cuba Det foreslås økning av avgiftene i forhold til 2010 for leie av hytta. Avgiftene blir da: Overnatting medl. inkl. komfyr, dusj - ekskl. grill Overnatting, ikke medl. komfyr, dusj - ekskl. grill Leie av rom i ferie Leie av hytte, gruppe på ca 24 pers Leie av Ternepaviljonen Medlem Firma kr. 50,-/pers. kr. 100,-/pers. kr. 800,-/uke. kr. 5000,-/døgn. kr. 1000,-/døgn. kr. 3500,-/døgn. kr. 9500,-/døgn. Havneavgifter Havneavgifter for Skansen og Kanalen: Som følge av økt slitasje i havna må havneleien for 2011 økes med kr. 500,- pr. båtplass for å foreta nødvendig vedlikehold. Av vedlikehold kan nevnes skifte av strekkvire i de eldste bryggerekkene. Dette starter sommeren Havneleien, inkl. kr. 50,- i kommunal søppelavgift, blir da følgende: Kategori 1, kr ,- Kategori 2, kr ,- Kategori 3, kr ,- Kategori 4, kr ,- Kategori 5, kr ,-

10 Leieavgift for ½ plasser med eller uten strømtilgang Tabell for leiepriser Plasskat. Plassnummer Strømkontakt nr. Leiepris 1 år Merknader 4 C-37 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 3 C-46 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 2 D-00 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 2 D-33 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 3 F-00 Ikke strømkont ,- Std. Pris kr 5 F-43 Strømkontakt 5 500,- 10 m utr., skjermet pl. 3 H-24 Strømkontakt 3 500,- Smal, mot steinfylling XL H-33 Strømkontakt ,- 12 m utr., skjermet pl. 1 H-26 Ikke strømkontakt 3 980,- Tilgang på strøm 4 E-02 Strømkontakt 4 380,- Ordinær plass for utleie Midl. pl.* Ytterste utrig. Med/uten strøm 3 000,- Kun i sesongen 0* Brygge E Bølgedemper Ikke strømkontakt 500,- Gjelder ikke for joller i jollegruppa * Sesongleie for midlertidige plasser langs ytterste utriggere på Brygge B, C og D *Avgift for jolleplass på brygge E Gjelder avgift for jolleplass innenfor området av gitterdekket på Brygge E. Avgiften ble innført for å kunne administrere fordeling av plasser. Fastledd for strøm i Kanalhavna: Styret foreslår at fastleddet for strøm i Kanalhavna/Skansen økes med kr. 50,- til kr. 100,- for Skansen havn og kr. 200,- for Kanalhavna. Styret foreslår at energiprisen økes fra dagens pris på kr. 1,00- pr. kwh til kr. 1,10 pr. kwh i driftsåret 2011 Kommentarer: a. Det er nødvendig å skifte vire, det skal innføres ekstra virer. Se årsmelding TSF Havn s.21, i årsmøtedokumentasjon. b. I dag går vi med underskudd når det gjelder strømutgifter. Av den grunn er det nødvendig å øke strømavgiften.

11 Forslag 4: Opprette anleggskomite Forslagsstiller: TSF styre v/andreas Krogstad Forslaget innebærer at det opprettes en anleggskomite som skal utrede muligheten for ervervelse av Gamle Skansen Fiskerestaurant. Det vil si om det er økonomiske muligheter for TSF til å kjøpe huset på Skansen som huser Steinerskolen pr i dag. Leder Sveian har utarbeidet et mandat for anleggskomiteen som består av seks punkter. 1. Kartlegge bygningsteknisk tilstand og takst for eiendommen 2. Kartlegge mulighet for ervervelse av eiendommen gjennom dialog med eier Steinerskolen, samt kartlegge mulighet for langsiktig utleie til Steinerskolen ved eventuell ervervelse. 3. Legge frem utkast til plan for videre aktivitetsøkning i TSF, og kartlegge behov for mer areal og type areal i forbindelse med aktivitetsøkning. 4. Legge frem utkast til plan for finansiering av overtagelse, rehabilitering (herunder også ombygging o.a) og drift av eiendommen. 5. Tidsfrist Månedsvis rapport til styret ved styreleder Innspill fra salen: a. Det koster ingenting å utrede dette forslaget b. Dette må utredes c. Hva med forslaget fra arkitektkontoret? d. Det er ønskelig å sikre TSF interesser i området. Vedtak: Årsmøtet godkjenner at styret oppretter en anleggskomite for å se muligheten for å erverve Gamle Skansen Fiskerestaurant i samsvar med forslaget til mandat fra leder Sveian Sak 6 Forslag til budsjett for 2011 Orientering fra kasserer: a. Det budsjetteres med et overskudd på ,- b. Det vil være reduserte leieinntekter på klubbhuset fordi det er et større behov for at TSF bruker klubb huset selv. Vedtak: Forslaget godkjennes

12 Sak 7: Valg og kandidater for det 116. driftsår TSF-styret for 2011: Styreverv Kandidat Merknad Formann Einar Sveian Gjenvalg Nestformann Odd Erik Dahlen Gjenvalg Sekretær Hanne Kristin Eide Gjenvalg Kasserer Inge Hassel Gjenvalg Hyttesjef, Cuba Tone Anthonsen Nyvalg Hussjef, Trond Haugnes Nyvalg Skansen Havnesjef Nils Morten Nilssen Gjenvalg Jollesjef Andreas Krogstad Gjenvalg Regattasjef John Langø Nyvalg WEB-redaktør Andreas Eieland Gjenvalg 1. vara Ingunn Remme Nyvalg Fjeldaas 2. vara Marius Brevik Nyvalg TSF-styrets representanter i TSF Havn AS: Ingen av disse på valg i 2011 Styreverv Kandidat Merknad Formann Odd Erik Dahlen Ikke på valg, valgt for 2010 og 2011 i 2010 Styremedlem Ingvar Pedersen Ikke på valg, valgt for 2010 og 2011 i 2010 Skansen AS: Styreverv Kandidat Merknad Formann Gun H. Svendsen Innstilt for 2011 og 2012 Styremedlem Paal Haug Jenssen Innstilt for 2011 Styremedlem Johan Brobakke Innstilt for 2011 og 2012 Styremedlem Petter Herman Staal Innstilt for 2011 og 2012 Styremedlem Trond Haugnes TSF-styrets repr., innstilt for 2011 Kontrollkomité for 2011: Verv Kandidat Merknad Medlem Kjell Hansen Gjenvalg Medlem Inger Christensen Nyvalg Medlem Rolf Sagmo Nyvalg Revisorer for 2011: Verv Kandidat Merknad Medlem Ragnar Husby Gjenvalg Medlem ErikNorgård Gjenvalg Vara Eivind Wahl Nyvalg Vara Gun H. Svendsen Gjenvalg

13 Trondheim, 8. februar 2011: Kristine S. Brobakke (sign.) Vidar H. Halvorsen (sign.) Herman Helness (sign.) Styrets forslag til valgkomité 2011 til avviklet årsmøte 2012: Verv Kandidat Merknad Formann Herman Helness Gjenvalg Medlem Kristine S. Brobakke Gjenvalg Medlem Vidar H. Halvorsen Gjenvalg Vara Petter H.Staal Nyvalg, bekreftet Vedtak: Forslaget godkjennes Sak 8 Avslutning Det ble utdelt blomster til avgåtte styremedlemmer som takk for vel utført styrearbeid. Tidligere hussjef Petter Hermann Staal Tidligere hyttesjef Anne Grete Valstad Tidligere vararepresentant Kristin Sandvik Tidligere vararepresentant Lene Albæk Møtet ble hevet kl: 21 Møteprotokollen underskrives: Sølvi Skarsvåg Torstein Lenes Hanne Kristin Eide referent

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Årsberetning 2009. side 4-25

Årsberetning 2009. side 4-25 2009 ÅRSBERETNING ÅRBOK FOR STAVANGER SEILFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Årsberetning 2009 side 4-25 Les også: Tur-retur Stavanger Tromsø Optimistjollesesongen 2009 Kielerwoche og VM i X-35 Fra NM til VM

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2 Medlemsblad nr 3 21. årgang NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange Årsberetning 201 2 Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Lover og havnereglement

Lover og havnereglement Lover og havnereglement Festningsveien 14 1678 Kråkerøy Lover for Rød Båtforening Revidert 2000 og 2012. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Rød Båtforening. 2 Foreningens formål Foreningens formål

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 22 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen Olav Steinsland Dagsorden punkt 1. Innkalling

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer

webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014

webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014 webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014-1 - Innkallelse til det 129. ordinære årsmøte Tid: Torsdag 5. mars kl. 19:00 Sted: KNS, Sal A Adresse:

Detaljer

Årsmøte i Skjærhalden båtforening 26. februar 2014.

Årsmøte i Skjærhalden båtforening 26. februar 2014. Årsmøte i Skjærhalden båtforening 26. februar 2014. Årsmøtet ble holdt på Rove. Til stede: Se årsmøteprotokoll hvilke medlemmer som møtte. Til sammen 37 Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 Postboks 30, Mortensrud 1215 Oslo e-mail: post@nyjordet.org Side 1 av 5 sider PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 1. KONSTITUERING Det var 40 beboere tilstede

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa.

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa. Leder Først vil jeg takke for gjenvalg som formann, 2009 gikk veldig bra med lite problemer. Det er veldig enkelt å være formann med et styre som har masse kompetanse og erfaring i tillegg til å være likanes.

Detaljer