Forslagsstillers planbeskrivelse Felt K2 i Røyken Sentrum Røyken kommune Gnr./bnr 11/9, 65/67, 65/39, 11/25. Detaljert reguleringsplan. 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslagsstillers planbeskrivelse Felt K2 i Røyken Sentrum Røyken kommune Gnr./bnr 11/9, 65/67, 65/39, 11/25. Detaljert reguleringsplan. 7."

Transkript

1 Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 16 Forslagsstillers planbeskrivelse Felt K2 i Røyken Sentrum Røyken kommune Gnr./bnr 11/9, 65/67, 65/39, 11/25 Detaljert reguleringsplan 7.juni 2010 Utarbeidet av: ARK19 arkitektkontor as i samarbeid med VISTA Utredning AS, for Røyken Sentrumsutvikling AS.

2 Forslagsstillers planbeskrivelse side 2 av 16 Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON Skisse eksisterende reguleringsplan Forslag til ny regulering av felt K BAKGRUNN EKSISTERENDE FORHOLD Lokalisering og bruk Planområdet og forholdet til tilliggende arealer PLANSTATUS Overordnede føringer og gjeldende planstatus MEDVIRKNING Varsel om oppstart FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV FORSLAGET ILLUSTRASJONER VEDLEGG... 16

3 Forslagsstillers planbeskrivelse side 3 av FORENKLET ILLUSTRASJON 1.1 Skisse eksisterende reguleringsplan Eksisterende reguleringsplan for Røyken sentrum 1.2 Forslag til ny regulering av felt K2 ARK19 arkitektkontor AS.

4 Forslagsstillers planbeskrivelse side 4 av BAKGRUNN Felt K2 i eksisterende reguleringsplan ( ) for Røyken Sentrum er regulert til bolig, forretning og kontor, og planen forutsetter en omlegging av elveløpet for Hegga. Forslagsstiller ønsker en omregulering til bebyggelse for kontor og forretning, uten boliger, og etter råd fra NVE ønskes en bebyggelse av tomten som legger til grunn at elveløpet opprettholdes som i dag. Disse to endringer utgjør formålet med reguleringsforslaget, der det samtidig forutsettes at den utnyttelsen som er vedtatt i gjeldende plan opprettholdes. Krav i gjeldende plan om bebyggelsesplan er ikke videreført i ny planlov. Eiendommen eies av Røyken Sentrumsutvikling AS. 3. EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Lokalisering og bruk Planområde er på 3.2 dekar. Det ligger i Røyken sentrum mellom Spikkestadveien og Bråsetveien, og med etablert bebyggelse i Felt K1 mot vest. Regulert område består av Gnr./Bnr. 65/67, 65/39, 11/9, 11/12. Tomten er i dag ubebygget, men brukes til midlertidig parkering, og elva Hegga krysser tomten. 3.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer Landskap Tomten domineres av elva som krysser i et svingende elveløp. Verneinteresser Buskerud fylkeskommune uttaler at det ikke er funnet automatisk fredete kulturminner på området. Miljøfaglige forhold Arealet innenfor foreslått byggegrense ligger i hvit sone etter T-1442, med et støynivå ved fasade på 54 L DEN (Se støyvurdering fra Asplan Viak, datert ) Trafikkforhold Trafikken i Spikkestadveien (kommunal fylkesvei) er ifølge Statens vegvesen 2175 biler pr døgn (ÅDT) i 2008 (Se støyvurdering fra Asplan Viak, datert ). Risiko- og sårbarhet Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse, datert Flom- og skredfare er en risiko, og det er i forslag til reguleringsbestemmelser stilt krav i tråd med krav fra NVE. Grunnforhold vil bli undersøkt ved prosjektering. Sosial infrastruktur Tomten er del av Røyken sentrum, med et variert tilbud av butikker samt offentlig og privat tjenesteyting. Røyken jernbanestasjon ligger ca 150 meter mot nordvest. Teknisk infrastruktur Hovedledninger for vann og avløp, samt ledningsnett for energiforsyning og teletjenester, eksisterer til Røyken sentrum og til planområdet. Stedsutvikling Røyken sentrum er kommunesenter, og en videreutvikling av senteret er viktig for hele kommunen. Det vises til kommuneplanen, som sier at Røyken sentrum skal utvikles til et regionalt og kommunalt knutepunkt for kollektivtrafikk og som kommunesenter for handel, service og offentlige tjenester.

5 Forslagsstillers planbeskrivelse side 5 av PLANSTATUS 4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, anbefaler blant annet at man skal utnytte mulighetene for økt konsentrasjon rundt kollektivknutepunkter. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging stiller blant annet krav til fysisk utforming av arealer og anlegg som skal benyttes av barn. Gjeldende overordnede planer Kommuneplan for Røyken kommune sier blant annet at Røyken sentrum skal utvikles til et regionalt og kommunalt knutepunkt for kollektivtrafikk og som kommunesenter for handel, service og offentlige tjenester. Gjeldende regulering Gjeldende reguleringsplan for området er plan for Røyken sentrum, vedtatt , med kart datert 3/5-05, og bestemmelsene datert 28/4-05. I gjeldende reguleringsplan for Røyken sentrum er det tatt utgangspunkt i kommuneplanens mål for området, og utbyggingen har fulgt opp dette. Pågående planarbeid Ikke noe pågående planarbeid er kjent som har betydning for forslaget.

6 Forslagsstillers planbeskrivelse side 6 av MEDVIRKNING Det ble avholdt oppstartsmøte med Røyken kommune , et nytt møte mellom byggherre og kommunen for å avklare parkeringsløsning og enda et møte med Teknisk etat for å avklare tekniske forhold ved reguleringsforslaget. 5.1 Varsel om oppstart Det ble sendt varsel om oppstart av reguleringsarbeid til berørte naboer og til offentlige instanser Varslingen ble utført i samsvar med nabolisten og liste over offentlige instanser mottatt av Røyken Kommune. Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen ble annonsert i Drammens Tidende og Røyken og Hurums Avis. Liste over kunngjøringsinnspill 1 Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Fylkesmannen i Buskerud NVE og Jernbaneverket Region Øst Sammendrag av kunngjøringsinnspill 1 Buskerud fylkeskommune Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner på stedet, men ber om at det tas inn i bestemmelsene at dersom slike finnes under arbeidet, må arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles. 2 Buskerud fylkeskommune Fylkeskommunen viser til flomfare, hensyn til trafikksikkerhet og støy og til behovet for en ansiktsløftning av utearealene. Vannspeilet ønskes utvidet og at det vurderes å legge inn en terskel i elva for å opprettholde vannspeilet. 3 Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen forutsetter at bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan følges, samt at vassdraget ivaretas blant annet ved tilrettelegging for allmennheten. Det vises videre til krav om utredning av støy og til RPR for barn og unge. 4 NVE NVE viser til flom- og erosjonsfare langs Hegga. Det vises til retningslinjer for planlegging langs vassdrag (1/2007), og til det sikkerhetsnivå som der er angitt. NVE viser videre til at overvannshåndtering og plassering av bygg er viktige forhold for framtidig stabilitet i grunnen. Grunnforhold for bebyggelse må dokumenteres. 5 Jernbaneverket Region Øst Jernbaneverket har ingen innvendinger til planarbeidet. Forslagsstillers kommentarer til innspillene 1 Buskerud fylkeskommune Formuleringen Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jmf kulturminneloven 8, 2.ledd er inkludert i reguleringsbestemmelsene. 2 Buskerud fylkeskommune Følgende utredninger er gjennomført og vedlagt planforslaget:

7 Forslagsstillers planbeskrivelse side 7 av 16 - ROS-analyse (VISTA Utredning), datert Støyvurdering (Asplan Viak), datert Resultatene av ROS-analysen viser en betydelig flom- og erosjonsfare, som håndteres ved at krav for 20-årsflom gjelder for garasjeanlegg og krav for 200-årsflom gjelder for kontorbygg. Detter nærmere beskrevet i punkt 4 under, og inkludert i reguleringsbestemmelsene. Når det gjelder vannspeilet og terskel i elva må dette avtales nærmere med NVE under prosjektering og bygging. Utearealene langs elva vil bli parkmessig behandlet, og vil bli tilrettelagt for opphold og ferdsel der dette er mulig (se utomhusplan, som viser noen sitteplasser mellom fortau og elva). Støyutredningen viser at støynivå langs Spikkestadveien er i hvit sone etter T-1442, med en støy på 54 L DEN 3 Fylkesmannen i Buskerud Bestemmelsene i gjeldene reguleringsplan er fulgt, men på grunn av nye beregningsmåter for utnyttelse, og fordi NVE ønsker at elveløpet skal beholdes, har det vært nødvendig med en omregning. Denne er beskrevet i kapittel 6. Det vil ikke være plass til turvei for allmennheten langs elva, fordi dette vil kreve stor inngripen i elveleiet. Men reguleringsplanen viser fortau langs Bråsetveien, og fra denne er elva lett synlig. Støyutredning er omtalt i punkt 2 over. Forslagsstiller kan ikke se at det er behov for å ta spesielle hensyn til barn og unge i planforslaget, fordi det foreslås forretning/kontor og parkering. 4 NVE Det ble avholdt møte med NVE , for å avklare krav og hensyn til flomfare og erosjon. Referatet fra møtet er vedlagt, der NVE blant annet sier at det er bedre å la elveløpet ligge der det er enn å flytte det slik som forutsatt i gjeldende regulering. Krav til sikkerhet er 20-årsflom for garasjeanlegg i underetasje, og 200-årsflom for det øvrige. De aktuelle kotehøyder for kravene er for underetasje og 108 for kontordelen. Dette er fulgt i forslaget til ny plan, bortsett fra at underetasjen til parkering ligger i en åpen etasje på kote 105, med tett brystningsvegg i høyde (Se vedlagte illustrasjoner i kapittel 9). I forbindelse med dette skal det etableres og vedlikeholdes beredskapsplan for flytting av biler i tilfelle flom. Når det gjelder grunnforhold er det inkludert i reguleringsbestemmelsene at disse skal utredes ved prosjektering, før byggestart, og at det allerede nå er bestemt at bygget i sin helhet skal fundamenteres på pæler til fjell. Utredning om grunnforhold vil bli forelagt og diskutert med NVE når den er klar. Notatet Foreløpige geotekniske vurderinger av Norges Geotekniske Institutt, datert , ble skrevet for hele senterområdet og anbefaler fundamentering med peler til fjell i den østre delen av området (der K2 ligger). 5 Jernbaneverket Region Øst Ingen kommentar.

8 Forslagsstillers planbeskrivelse side 8 av FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE Planområdet er en del av Røyken sentrum, inkludert i gjeldende regulering for senteret. Forslag til omregulering er utarbeidet fordi forslagsstiller ønsker å begrense formålet til kontor/forretning, slik at boliger ikke lenger er inkludert, samt å opprettholde dagens elveløp. Gjeldende regulering forutsetter en betydelig omlegging av elveløpet. I møtet med NVE ble det anbefalt å unngå omlegging av Hegga. Dette resulterte i utarbeidelse av nytt reguleringsforslag hvor dagens elvetrasè er bevart, og Felt K2 ble delt opp i 2 felt, K2a og K2b. Felt K2a skal bebygges. Felt K2b skal benyttes til privat parkeringsplass for K2a. Hensyn til flom og erosjon er ivaretatt ved at garasje i underetasjen tilfredsstiller krav til 20-årsflom og kontordel i 1-5.etasje tilfredsstiller krav til 200-årsflom. Grunnforhold og erosjonsfare vil bli diskutert når utredning om grunnforhold foreligger, ved prosjektering. Notatet Foreløpige geotekniske vurderinger av Norges Geotekniske Institutt, datert , ble skrevet for hele senterområdet og anbefaler fundamentering med peler til fjell i den østre delen av området (der K2 ligger). Planen ble varslet med begrensning som tilsvarer grenser for Felt K2. Som et resultat av dialogen med kommunen ble begrensningen først utvidet slik at elven Hegga(friområdet i vann), og friområdet på land liggende langs elven skulle inkluderes. I møtet med Røyken Kommune v/teknisk etat , har kommunen bedt om at fortauet langs Spikkestadveien og Bråsetveien også skal inkluderes i reguleringsplanen. I oppstartsmøtet med Røyken Kommune planavdelingen, ble det avtalt at reguleringsplanen skal ligge innenfor rammene som er beskrevet i gjeldende reguleringsplan for området. Samtidig ble det sagt at mindre justeringer /endringer kan tas med i planen. Som viktige momenter i gjeldende reguleringsplan ble det vist til utnyttelsesgraden og høyder. Eksisterende Felt K2 er på 1795 m² (tomteareal). Med 40% %BYA over bakken kunne man bebygge 718 m². Siden BYA er regnet i samsvar med veileder til grad av utnytting utgitt av Miljøverndepartementet i 1997, inngår ikke parkeringsplasser i beregningen. % BYA under bakken var satt til 100%. Gjeldende reguleringsplan tillater at Felt K2 kunne bebygges med 3-7 etasjer med maksimalt snitt 4,5 etasjer over gjennomsnittlig terrenghøyde. Med bakgrunn i den vedtatte utnyttelse foreslår vi nå en bebyggelse av K2a i 4 kontoretasjer pluss en redusert 5.etasje med tekniske rom og en underetasje med parkering. Det er illustrert en bebyggelse med ca BRA 2500 m2, som gir kontorplass til ca 80 arbeidsplasser. Parkering løses i underetasje (26 plasser), på terreng (6), på K2b (13) og ved at 5 plasser kan sambrukes med resten av Røyken senter. Det vises for øvrige til Beskrivelse/saksopplysninger for Røyken sentrum, Reguleringsplan, revidert , for en mer utdypende beskrivelse av hele senterutbyggingen.

9 Forslagsstillers planbeskrivelse side 9 av PLANFORSLAGET Forslag til reguleringsplan er vist under (fullstendig plankart som vedlegg). Reguleringsformål Planområdet foreslås regulert til Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor (1,14 daa), til Bruk og vern av sjø og vassdrag - Naturområde (0,99 daa), Grønnstruktur - Naturområde (0,15 daa), til Samferdselsanlegg Gang- og sykkelveg/fortau (0,4 daa) og til Samferdselsanlegg Parkeringsplasser (0,54 daa). Grad av utnytting og høyder Det foreslås bebyggelse i 4 hele etasjer og redusert 5. etasje. Dette gir en BRA = 2500 m2. 1.etg. skal ligge på kote 108. Gesims/ mønehøyde er vist på reguleringskartet. Det tillates å bygge tekniske rom/installasjoner som overstiger gesimshøyde med 3,0m Det foreslås 7m byggegrense til senter av Spikkestadveien. Ellers tillates bebyggelse utført inntil formålsgrensen. (se byggegrenser i plankartet). Bebyggelsens plassering Byggegrenser er vist på plankart, og den illustrerte løsning følger disse. Verneinteresser Det er ikke registrert verneinteresser på planområdet. Miljøfaglige forhold Støy fra trafikk løses ved tiltak etter T-1442, inkludert i bestemmelsene. Solforhold er vist ved diagrammer i kapittel 9.

10 Forslagsstillers planbeskrivelse side 10 av 16 Trafikkforhold Trafikkavvikling Den foreslåtte omregulering har samme utnyttelse og byggevolum som i gjeldende regulering, og nyskapt trafikk blir derfor den samme. Dagens trafikksituasjon i Spikkestadveien og Bråsetveien kan beskrives med lave trafikkmengder og uproblematisk trafikkavvikling. Trafikk fra ca 80 nye arbeidsplasser vil ikke endre dette bildet. Trafikksikkerhet Foreslått ny avkjøring fra K2b til Bråsetveien, er plassert i krysset Bråsetveien/Løkenveien for å sikre oversiktlig adkomst til hovedveg, ved at avkjørselen konsentreres til et x-kryss. Avkjørselen til p- plassene er uproblematisk i en vei med lav trafikk. Siktlinjer er markert i plankartet for alle avkjørsler. Parkering Krav til parkering er i gjeldende regulering satt til 1 p-plass pr 50 m2 kontorareal. Med BRA på 2500 m2 gir dette et krav om 50 p-plasser, som foreslås løst på følgende måte: - 26 p-plasser i underetasjen i felt K2a - 6 plasser på terreng i felt K2a - 13 plasser på terreng i felt K2b - 5 plasser regnes som sambruk med resten av senteret, fordi senterets plasser brukes til handel, der behovet er størst om ettermiddag og på lørdag. Sykkelparkering skal etableres i tråd med kommunale normer. Avkjørsel Felt K2a skal ha adkomst gjennom parkering i tilstøtende Felt F P1, i tråd med gjeldende regulering. De etablerte avkjørsler fra FP1 til Spikkestadveien og Bråsetveien benyttes. Det foreslås ny avkjørsel fra Bråsetveien til Felt K2b, markert med pil på plankartet. Denne avkjørselen er ny i forhold til gjeldende regulering. Risiko- og sårbarhet ROS-analysen viser at det er flom- og erosjonsfare langs Hegga. Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE 1/2008) skal tilfredsstilles i den videre planlegging og utbygging. Dette betyr at 20-årsflom ved kote 105.6, for parkering, og 200-årsflom ved kote 108, for kontorbygg, skal følges ved prosjektering. Kravet er inkludert i reguleringsbestemmelsene. Samtidig skal det etableres vanntett oppkant rundt den åpne underetasjen til kote 105,6 som tilsvarer 20-års flom. I forbindelse med dette skal det etableres og vedlikeholdes beredskapsplan for flytting av biler i tilfelle flom. Sosial infrastruktur Forslaget vil bidra til å øke den sosiale infrastrukturen i Røyken sentrum ved at NAV er en aktuell bruker av det nye bygget. Teknisk infrastruktur Alle tekniske anlegg er tilrettelagt for at den aktuelle tomten skal bebygges. Dette inngår i gjeldende reguleringsplan. Estetikk og byggeskikk Det illustrerte bygget forslås som et tidsriktig bygg i 4+1 etasje, pluss underetasje. Dette er godt tilpasset øvrig bebyggelse i Røyken senter. Stedsutvikling Et nytt bygg med ca 80 nye arbeidsplasser vil bidra til å styrke Røyken senter, ved at de ansatte vil benytte senterets kommersielle tilbud. Et sterkt Røyken senter er viktig både for senteret og for hele Røyken kommune, jfr kommuneplanen. Barns interesser

11 Forslagsstillers planbeskrivelse side 11 av 16 I forhold til gjeldende regulering vil barns interesser bli bedre ivaretatt i dette forslaget, fordi det ikke lenger foreslås boliger. Dette reduserer behovet for støytiltak og behovet for leke- og oppholdsarealer. 8. KONSEKVENSER AV FORSLAGET Overordnede planer og mål Planforslaget er i tråd med kommuneplanens mål om utvikling av Røyken senter til et regionalt og kommunalt knutepunkt for kollektivtrafikk og som kommunesenter for handel, service og offentlige tjenester. Verneinteresser Ingen verneinteresser er kjent i planområdet. Miljøfaglige forhold Planforslaget vil opprettholde dagens elveløp, i motsetning til gjeldende regulering som forutsetter en betydelig omlegging. Trafikk til og fra den foreslåtte bebyggelsen vil ikke påvirke støy eller luftforurensning merkbart. Trafikken i Spikkestadveien vil øke med i størrelsesorden 10 %, i samme størrelsesorden som for gjeldende regulering. Trafikkforhold Trafikkavvikling og trafikksikkerhet vil ikke påvirkes merkbart av planforslaget. Risiko- og sårbarhet Planforslaget vil påvirke avrenning og stabiliteten i løsmasser langs elveløpet. Undersøkelse av grunnforhold vil bli foretatt ved prosjektering. Sosial infrastruktur Planforslaget vil forbedre den sosiale infrastrukturen i området ved at det gis plass til ca 80 nye arbeidsplasser, inkludert et mulig NAV-kontor. Teknisk infrastruktur Planforslaget påvirker ikke områdets tekniske infrastruktur. Estetikk og byggeskikk Planforslagets illustrerte bebyggelse er godt tilpasset øvrig bebyggelse i Røyken senter. Stedsutvikling Planforslaget gir mulighet for et kontorbygg med ca 80 nye arbeidsplasser, som vil bidra til å styrke Røyken sentrum, både for handel og som sosial møteplass. Barns interesser Barns interesser berøres ikke av forslaget, fordi boliger ikke lenger er inkludert i forslaget. Universell utforming Krav til universell utforming i kontorbygg vil følge byggeforskriften.

12 Forslagsstillers planbeskrivelse side 12 av ILLUSTRASJONER Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en mulig maksimal utbygging iht. forslaget. Illustrasjon 1: Utomhusplan med linjer for terrengsnitt. ARK19 arkitektkontor as Illustrasjon 2: Terrengsnitt A. ARK19 arkitektkontor as

13 Forslagsstillers planbeskrivelse side 13 av 16 Illustrasjon 3: Terrengsnitt B. ARK19 arkitektkontor as Illustrasjon 4: Terrengsnitt C. ARK19 arkitektkontor as Illustrasjon 5: Fasade mot nord. ARK19 arkitektkontor as

14 Forslagsstillers planbeskrivelse side 14 av 16 Illustrasjon 6: Fasade mot øst. ARK19 arkitektkontor as Illustrasjon 7: Soldiagram, 21.mars og 21. sept. kl ARK19 arkitektkontor as

15 Forslagsstillers planbeskrivelse side 15 av 16 Illustrasjon 8: Soldiagram, 21.juni kl ARK19 arkitektkontor as Illustrasjon 9: Soldiagram, 21.juni kl ARK19 arkitektkontor as

16 Forslagsstillers planbeskrivelse side 16 av 16 Illustrasjon 10: Soldiagram, 21.mars og 21.september kl ARK19 arkitektkontor as VEDLEGG - Plankart i pdf, datert Plankart i sosi - Reguleringsbestemmelser - Støyvurdering, datert ROS-analyse, datert Innkomne merknader ved varsel om oppstart - Kopi av varslingsliste - Varselbrev til berørte parter - Varselannonse - Referat fra møter med Røyken kommune, og Referat fra møte med NVE Teknisk notat, Nye Røyken sentrum, NGI, datert

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144. Detaljert reguleringsplan. 28.

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144. Detaljert reguleringsplan. 28. Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 15 Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144 Detaljert reguleringsplan 28. februar 2011 Utarbeidet av: ARK19 arkitektkontor

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144. Detaljert reguleringsplan. 8. august 2011

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144. Detaljert reguleringsplan. 8. august 2011 Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 16 Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144 Detaljert reguleringsplan 8. august 2011 Utarbeidet av: ARK19 arkitektkontor

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE KRAV TIL INNSENDT MATERIALE For å effektivisere saksbehandlingen og for å kunne overholde Plan- og bygningslovens frister for saksbehandling, må kommunen stille minstekrav til materialet og grunnlagsdokumentasjonen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR LØKKEBERG FELT B

ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR LØKKEBERG FELT B ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR LØKKEBERG FELT B Utarbeidet: dato 26.06.2015 Sist revidert: dato 29.09.2015 INNHOLD 1 HOVEDTREKK I PLANENDRINGEN... 1 2 3 1.1 EKSISTERENDE SITUASJON OG FREMTIDIG SITUASJON...

Detaljer

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER DETALJREGULERING JAMTVEGEN 22 7600 LEVANGER REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 18.05.2017 Reguleringsbestemmelser datert: 18.05.2017 Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM  I ORKDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE 1 PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR " LJÅMO BOLIGFELT Fannrem, ORKDAL KOMMUNE 1. Innledning...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Del av Bjønnesveien Forslagsstiller:

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Del av Bjønnesveien Forslagsstiller: PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Del av Bjønnesveien Forslagsstiller: Arkitekt Bengt G Michalsen AS for hjemmelshaver av gnr/bnr 503/ /89 i Bjønnesveien, Frode Goggsbo. Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON...

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 23.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 23.01.2015 Siste revisjon plankart og bestemmelser:

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN I HARSTAD KOMMUNE PER STRAND EIENDOM AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN I HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 Planbeskrivelse hålogaland plankontor as JULI 2016 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1.

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 15/6163 Arkivkode 20150014 Vedtatt Detaljregulering for gnr/bnr. 24/97, boliger, Lærer Rustens vei, Øvre Alta Forslag ved Arbeidsutkast datert 25.08.2016 x Offentlig

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49. Varslingspliktige naboer Berørte parter, Offentlige høringsinstanser 05. september 2014 Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014 ENGERDAL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage (detaljregulering, jfr. pbl 12-3) PlanID: 2014 0200 Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre:

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer NOTAT FRA OPPSTARTSMØTE - PRIVAT PLAN Oppstartmøtet har som formål å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller

Detaljer

Boligfelt Sørrollnes

Boligfelt Sørrollnes Boligfelt Sørrollnes Forslag til detaljreguleringsplan Planbeskrivelse for forslag til detaljreguleringsplan for Boligfelt på Sørrollnes, Ibestad kommune. Første gang behandlet i utvalg for plansaker den

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SØLBERGTUNET BOLIGOMRÅDE - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SØLBERGTUNET BOLIGOMRÅDE - FANNREM  I ORKDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SØLBERGTUNET BOLIGOMRÅDE - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE 1 PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR " Sølbergtunet boligområde Fannrem, ORKDAL KOMMUNE

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Hålogaland Kraft A/S FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse hålogaland plankontor as 26.03.2015 Innhold 1.

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplanforslag. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Reguleringsplanforslag. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune 1620201701 REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER Reguleringsplanforslag Planbestemmelser 2017-03-13 Oppdragsnr.: 5152047 3 2017-03-13 Til kommunal behandling. 2

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen - Endring av områdene B6 og B10 - Planforslag datert 09/09 2012 Levanger Kommune Enhet kommunalteknikk Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3 PlanID: Forslagsstiller: Plankonsulent: Dato: Revidert: 12312014003 Bjørn Inge Kaland BRUKET

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert 28.09.2015. 1. AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 22.09.2015 2. FORMÅLET MED REGULERINGSPLAN Formålet med

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

"Norske Skog Østre bydel, område I2"

Norske Skog Østre bydel, område I2 Namsos kommune PLANBESKRIVELSE for "Norske Skog Østre bydel, område I2" detaljregulering Beskrivelse er datert: 30.05.2017 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.08.2017 Dato for kommunestyres vedtak:

Detaljer

Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune.

Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune. 16.05.2015 2015.150/RAS Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune. I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 varsles det på vegne av Espira

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

Offentlige myndigheter, grunneiere og andre berørte parter. Deres ref.:- Vår ref.: sjm Dato:

Offentlige myndigheter, grunneiere og andre berørte parter. Deres ref.:- Vår ref.: sjm Dato: Offentlige myndigheter, grunneiere og andre berørte parter Deres ref.:- Vår ref.:17-095-sjm Dato: 19.10.2017 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for mindre endring av reguleringsplan Vest -Lofoten

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/00568-025 Dato: 22.02.05 LERPEVEIEN 19 OG 25, NY REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING. INNSTILLING TIL: Formannskapet 15.03.05 Bystyret

Detaljer