Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005"

Transkript

1 Nr Sunn Møring Mor-barn Ålesund sjukehus fekk godkjenning som mor-barn vennleg sjukehus for 10 år sidan. Ålesund er det første sjukehuset som har greidd testen med såkalla reevaluering av føde- og barselsavdelinga på første forsøk. side 4 Motivert Hildegunn side 10 Einaste i Norge side 6

2 reportasje leiar Møteplassar Torill Skrede Heltne er leiar ved Lærings- og meistringssenteret Pasientane våre opplever stadig at samarbeidet med sjukehusa og helse- og sosialtenesta i kommunane ikkje er tilfredsstillande. Å få til eit godt samarbeid mellom forvaltningsnivåa er derfor eit satsingsområde for Helse Sunnmøre. Siste åra har føretaket teke initiativ til ulike type samarbeidsfora som skal fungere som møteplassar mellom desse to nivå. Det er oppretta faste møter 2 gongar i året med ordførarar og rådmenn, og likeeins møter med kommunelegane 2 gongar i året. Slike møter blir halde både på nordre og søre Sunnmøre. Dette er viktige møteplassar både for å drøfte ulike framtidige strategiar og for gjensidig å informere kvarande om både resultata vi har nådd og satsingsområda framover. For å få desse møta til å fungere som reelle samarbeidsmøte, er det viktig at vi har som utgangspunkt at vi arbeider mot dei same måla; å få eit samla godt helse- og sosialtilbod til innbyggjarane på Sunnmøre. Trygve Ørstavik og kona Berit har hatt stor nytte av tilbodet ved Lærings- og meistringssenteret. Meistring i kvardagen - Kva rettar har vi om vi blir sjuke? Det er mange ting vi ikkje er klar over og då er det nyttig å kome i lag med andre, meiner Trygve og Berit Ørstavik frå Ørsta. 2 SunnMøring 18. mars 2005 Rune Johnsen tekst og foto Opplæring av pasientar og pårørande er ei av hovudoppgåvene for sjukehusa. Dei nye helselovane som blei sett i verk for fire år sidan gir pasientane betre rettar, og helsepersonell fleire pliktar med omsyn til informasjon, medverknad og opplæring. Hausten 2003 etablerte Helse Sunnmøre eit lærings- og meistringssenter, lokalisert til Mork Rehabiliteringssenter i Volda. Lærings- og meistringssenteret skal vere eit senter for læring, der pasientar og pårørande kan legge grunnlag for å meistre kvardagen betre. Førebels har senteret prioritert seinfrukost for slagramma, med innlagde tema. Ekteparet Ørstavik har delteke aktivt sidan oppstarten for halvanna år sidan. - Det var så mange ting vi ikkje var klar over. Kva hjelp kan vi få, og kor kan vi få den? Kva støtte kan vi få frå trygdekontor eller andre offentlege instansar? Berit tykkjer det har vore veldig nyttig å vere med på desse samlingane, etter at mannen Trygve blei ramma av slag for vel tre år sidan. - Det er minst like viktig at dei pårørande er med. Då er det to som høyrer det same. Vi har fått mykje informasjon om sjukdomen og korleis vi kan takle kvardagen, seier Trygve. Ta initiativ Torill Skrede Heltne, leiar av lærings- og meistringssenteret, fortel at senteret skal samarbeide med pasientorganisasjonane, enkeltbrukarar og primærhelsetenesta. - Vi tek i fellesskap tak i ulike tema som er relevant for gruppa eller den einskilde, og som kan hjelpe dei i kvardagen, seier Skrede Heltne. Både ergoterapeut og fysioterapeut har halde føredrag under seinfrukosten. Trygdesjefen har vore og informert om trygderettar, og før sjølvmeldinga skulle leverast var likingssjefen på vitjing og fortalde om særfrådrag og andre rettar. Deltakarane kan kome med ynskjer, og nylig blei det gjennomført eit datakurs i samarbeid med friundervisninga. Førebels er det ingen andre grupper som møtast på denne måten, men konseptet kan utan problem overførast til andre grupper, same kva diagnose ein har. Det er behova til dei som er råka som er avgjerande. Skrede Heltne oppfordrar dei ulike laga og pasientorganisasjonane til sjølv å ta initiativ for å få i gang eit tilbod lik det dei slagramma har hatt det siste halvanna året. - Vi er avhengig av kunnskapen pasientorganisasjonane sitt på. Lærings- og meistringssenteret skal ikkje vere ein kursarrangør, men meir ein tilretteleggar og samarbeidspartnar, seier leiaren for senteret. Lærar av kvarandre Arnt Ove Wiik frå Dalsfjorden i Volda sitt i styret til Møre og Romsdal fylkeslag av Landsforeningen for Slagrammede, og er veldig takksam for samarbeidet med Arnt Ove Wiik (t.v.) og Trygve Ørstavik lærer av kvarandre sine erfaringar. lærings- og meistringssenteret. - Det er mange av våre medlemmar som står utan tilbod, så senteret er nyttig for oss. Fylkeslaget har starta samtalegrupper i alle dei større byane i Møre og Romsdal, både i Ålesund, Molde og Kristiansund. Vi hadde tenkt å få til det same i dei store bygdebyane, som Volda, Ørsta, Stranda og Sykkylven, og gjennom dette samarbeidet såg vi moglegheita til å kome i gang på søre, fortel Wiik. At møta er lokalisert til Mork Rehabiliteringssenter, der mange slagrama er til opptrening, meiner han berre er ein fordel. Deltakarane har sett nytten av å lære av kvarandre og har oppretta ei samtalegruppe, som ei forlenging av seinfrukosten. Samtalegruppa møtast ein gong kvar månad. - Det er godt å kome i lag med andre. Det er både sosialt og nyttig på same tid, meiner Berit Ørstavik. Her møter du folk i same situasjon som deg sjølv, folk som kan vise at det nyttar. - Eg frys lettare enn før og på siste møte var det ein som råda meg til å prøve akupunktur. Det er for tidleg å seie om det hjelper etter berre ei behandling, men nakken blei i alle fall mjukare, seier Trygve Ørstavik med eit smil. Terskel For mange kan det vere litt vanskeleg å kome på slike møter. Det er ofte ein terskel dei må over. Skrede Heltne har vore i kontakt med langt fleire enn dei som har møtt opp. - Vi prøver å legge til rette for at folk skal kunne leve med sjukdomen på det nivået dei er. Korleis ein meistrar kvardagen er veldig individuelt, seier ho og oppfordrar alle som har lyst til å delta om å ta kontakt. - Det er viktig å få folk ut. Her får du tips om korleis du kan takle kvardagen, blanda med mykje galgenhumor, seier Wiik. Denne torsdagen er tolv personar samla til møte i samtalegruppa. - Parallelt med desse møta, køyrer vi framleis seinfrukost 3-4 gongar kvart halvår for å rekruttere nye brukarar. Det er stadig dei som blir ramma av slag, og det vil alltid vere nye tema som er aktuelle utifrå kven som er med i gruppa. Ingen er likt ramma og alle har ulike behov, seier Skrede Heltne. Opp gjennom åra har vi hatt mange drøftingar knytt til utskrivingsklare pasientar. Einskilde kommunar er særdeles fleksible for å strekke seg langt for å ta imot desse pasientane, medan andre kommunar dessverre bruker sjukehusa som avlasting der kommunen har dårleg utbygd tilbod til innbyggjarane sine. Utfordringane for føretaket er knytt til utskrivingsprosessen av pasientane. For at kommunane skal vere best mogleg førebudd til å ta imot pasientane, har vi eit stort ansvar for å informere kommunane jamleg om tilstaden til pasienten og når vi planlegg utskriving. Her er vi ikkje alltid gode nok, og kommunane uttrykker misnøye med rette. Vi må også hugse på rollene våre. Vi skal informere om tilstaden til pasienten kommunane har ansvaret for å finne eigna tilbod ut frå våre tilbakemeldingar. I 2004 fekk vi underskrivne samarbeidsavtalar mellom føretaket og alle kommunane på Sunnmøre. Avtalen gjeld førebels for somatiske pasientar. I 2005 vil vi lage tilsvarande avtalar innan psykisk helsevern. Slike avtaler som forpliktar begge partar, er eit viktig tiltak for å kome vidare i samarbeidsrelasjonane mellom dei to forvaltningsnivåa. Utfordringa er no å få implementert avtalane internt i alle kommunar og i føretaket, slik at vi også kan følgje opp alle dei gode intensjonane som ligg i avtalane. Helse Sunnmøre vil leggje stor vekt på å følgje opp avtalane. Begge partar må ha dette som utgangspunkt om vi skal få til samhandlinga mellom nivå til det beste for innbyggjarane våre som er målet vi alle må arbeide etter! Astrid J. Eidsvik, Adm. dir. Helse Sunnmøre SunnMøring 18. mars

3 SunnMøring Magasin for Helse Sunnmøre Utgivar: Helse Sunnmøre Idè/lay-out/innhold: Nye Regionavisa AS Redaktør Solveig Moe Frøland / reportasje Mor-barn vennleg sjukehus Grethe Ekelund (mor), barnepleiar Hilde Holkestad og overjordmor Janne Korshamn saman med den vesle jenta. Grethe Ekelund seier ho er godt nøgd med føde-/ barselavdelinga ved Ålesund sjukehus. Jenta som kom til verda denne gong var Grethe sin andre fødsel. Prosjektleiar Hugo Antonsen Journalist Gunnar Wiik Journalist Rune Johnsen Grafisk formgivar Lisa Liavåg Salgssjef Line Urke Ålesund Sjukehus fekk godkjenning som mor-barn vennleg sjukehus for 10 år sidan. Nasjonalt Ammesenter har funne ut at også sjukehus som har fått status som mor-barn vennleg, må testast. Ålesund Sjukehus er det første som har greidd testen med såkalla re-evaluering av føde- og barselsavdelinga på første forsøk. Gunnar Wiik tekst og foto For ca 10 år sidan vart mange avdelingar i Norge evaluerte for første gong. Der i blant både avdelingane i Volda og Ålesund, og begge fekk godkjenning. No vart ein del av desse avdelingane plukka ut til re-evaluering, for å sjå om dei framleis hadde rett til å kalle seg mor-barn-vennleg. Ålesund vart valt ut denne gong, ikkje Volda, men det kan skje seinare. - Vi er svært stolte av å ha fått fornya status som mor-barn vennleg sjukehus, seier overjordmor Janne Korshamn. Den utsendte komitéen som nyleg evaluerte sjukehuset i Ålesund, fann ingen punkt eller kriteriar for mor-barn vennleg sjukehus som ikkje var oppfylt. Tryggleikskjensle Det har vorte utarbeida detaljerte, skriftlege prosedyrer framgangsmåtar med gode forklaringar på kva som skal gjerast i ulike situasjonar. I utgangspunktet skal alle ha fått den same opplæringa. Dei tilsette ser det som ein stor fordel at det er retningsliner for dette. Det er også ein måte å hindre at mødrene vert forvirra. Det ville til dømes vere uheldig dersom legar, jordmødre og barnepleiarar formidla ulike syn og metodar på korleis ting skal gjerast. Då kunne ein risikere at mødre vart usikre og utrygge. - Det er viktig å gi mora sjølvtillit. Ho må også kjenne seg trygg då vert samspelet hennar med barnet det beste, understrekar Korshamn. Grethe Ekelund nybakt mor for andre gong seier ho har følt seg trygg gjennom heile prosessen. Alt har vorte lagt til rette for kontakt med barnet, hjelp og rettleiing til amming, samt stell og eigne måltid. Det einaste negative er ventinga på pappavisitt. Grethe fødde i helga pappavisittane mellom Her burde kanskje ha vore eitt eller fleire familierom, der foreldra får høve til å vere saman, meiner Grethe Ekelund. - Vi har planar for to slike familierom, opplyser overjordmor Korshamn. Familieromma vil kunne vere aktuelt for dei som ikkje har hatt nokon form for komplikasjonar med fødselen. Føremålet med familieromma vil vere at foreldra i størst muleg grad skal klare seg sjølve saman med barnet. Overjordmora legg også vekt på at mor og barn skal ha høve til å vere saman 24 timar i døgnet. Fellestrekk for dei ulike kriteria for eit såkalla mor-barn vennleg sjukehus er at det vert stilt krav til avdelinga og dei tilsette. Teamet som er samansett av jordmødre, legar og barnepleiarar skal legge til rette for at mor og barn skal ha det trygt og godt i ulike situasjonar i alle fall så lenge dei er på sjukehuset. Mødrene skal også få informasjon om kvar dei kan ta kontakt dersom dei føler behov for hjelp og vegleiande informasjon etter at mor og barn har reist heim frå barselavdelinga. Den frivillige organisasjonen Ammehjelpa er utbreidd (står under A i gule sider i telefonkatalogen). Dei lokale helsestasjonane i ulike kommunar gir hjelp og informasjon. Dersom det viser seg at det vert behov for forlenging av barseltida, kan barselpoliklinikken vere eit alternativ. Overjordmor Janne Korshamn fortel at denne poliklinikken er mykje nytta. Hovudgrunnen til dette er trenden med at mor og barn reiser heim tidlegare enn dei gjorde før. Difor er det viktig at det finst eit godt tilbod til dei også etter at dei har forlate den ordinære barselavdelinga på sjukehuset. Sidan mange mødre opplever problem med amminga først etter at dei har kome heim med det vesle knøttet, er dei glade for at det finst hjelp å få på barselpoliklinikken. Dit kan dei gå med barn som er inntil seks veker gamle. Såre brystvorter kan vere eit problem. Kanskje barnet ikkje har funne ein god sugeteknikk. Eller at ein kan halde barnet på ein litt annan måte, slik at det klarer å suge betre. Det er ikkje grunn til å fortvile; god ammeteknikk er noko alle mødre kan lære! Givande yrke Overjordmor Janne Korshamn seier at jordmoryrket er givande og spennande men også eit stort ansvar. Korshamn vart sjølv fasinert då ho vart mor. Ho innrømmer at den fantastiske opplevinga påverka henne til valet av yrke; ho ville bli jordmor. Det beste med dette yrket er å få ta del i den gleda foreldra opplever når dei får deira eige velskapte barn i hendene. Det er like stort kvar gong, forsikrar overjordmora. Ho legg til at teamarbeidet med dei andre på avdelinga også er ein trviselsfaktor. Jordmødrer, legar og barnepleiarar er som ei lita serviceverksemd, der mødre og barna deira er dei beste kundane og må behandlast på aller beste vis! Jordmødrene har tre år på sjukepleiarstudiet, og deretter eitt års praksis. Deretter går dei jordmorskule denne er sett saman av eitt år med studiar og eitt turnusår, der dei får praksis. Snart vil jordmorskulen få to års studietid. Grunnen til dette er at all praksisen vert innbakt i studiet. Fakta mor-barn vennleg sjukehus Verdas helseorganisasjon (WHO) og UNICEF legg til grunn 10 ulike kriterier som skal vere oppfylt for at eit sjukehus eller avdeling på sjukehus skal vere mor-barn vennleg. Det vert utarbeida evalueringsrapportar ut frå observasjonar, samtaler med leiinga, legar, jordmødre, barnepleiarar, barselkvinner og gravide. Ein slik evalueringsrapport tek utgangspunkt i dei 10 krava som må vere oppfylt for få status som eit mor-barn vennleg sjukehus. Eit mor-barn vennleg sjukehus skal: 1. Ha ein skriftleg ammeprosedyre som rutinemessig skal formidlast til alt helsepersonell ved barselavdelinga 2. Tilby opplæring slik at det er muleg for personalet å følgje ammepro sedyra 3. Bidra til å spre informasjon til gravide om fordelane ved bryst næring og kva dei kan gjere for å få til amminga 4. Sørge for at mor og barn etter ein normal fødsel kan ha uforstyrra hudkontakt i minst ein time eller til barnet er klar til å suge (og den første amminga er unnagjort) 5. Vise mora korleis ho skal amme og korleis ho kan halde fram mjølkeproduksjonen sjølv om ho tidleg vert skilt frå spedbarnet/ -borna 6. Ikkje gi nyfødde barn noko annan form for næring eller drikke enn morsmjølk, md mindre det ligg føre medisinsk grunn til det 7. Gi mor og barn høve til å vere saman 24 timar i døgnet 8. Oppmuntre til amming etter behov såkalla sjølvregulering 9. Unngå bruk av narresmokk eller flaskesmokk til brystbarn i alle fall til amminga er veletablert 10.Bidra til at det vert etablert ein heilskapleg arbeidande tiltakskjede mellom svangerskapsomsorga, føde-/ barselsavdelinga og helsestasjonen. Helsetenesta bør informere om Ammehjelpa, og støtte etablering av ammehjelpgrupper. 4 SunnMøring 18. mars 2005 SunnMøring 18. mars

4 Hemoglobininnhaldet i blodet vert testa i gamle dagar kalla vi dette for blodprosenten. Blodgivar Magne Longva får eit stikk i fingeren av overbioingeniør Torunn Olsen, som testar hemoglobinnhaldet. Deretter vil overbioingeniøren kartlegge helsesituasjonen til den potensielle blodgivaren. Tapping av blod. Bioingeniør Linda Myklebust overvakar tappinga av blodgivar Per Børge Flemsæter. Glade blodgivarar slappar av i komfortable stolar. Anne Karin Grønvold, Jan Roger Espe og Børge Flemsæter. Blodbanken ved laboratorium for medisinsk biokjemi ved Ålesund sjukehus, er den einaste blodbanken i landet som har vorte akkreditert. Denne sertifiseringa er eit kvalitetsstempel, og eit resultat etter mange års målretta arbeid ved laboratoriet. Avdelingssjef Svanhild Tranvåg (t.v.), avdelingsoverlege Kåre Michelsen, blodbankleiar Bodil Stige og kvalitetskonsulent Steinar Holmeset har god grunn til å vere stolte. Tapping av blodgivarar og prosessen med preparering, lagring og distribusjon av blodprodukt er akkreditert. Tolmod og langsiktig arbeid Laboratorieavdelinga ved sjukehuset i Ålesund er sjumilssteg føre dei andre i landet på kvalitetssikring og handtering av blod. I januar i år fekk blodbanken ved Ålesund sjukehus akkreditering etter ein streng internasjonal standard. Gunnar Wiik tekst og foto Ingen andre blodbankar i Norge har oppnådd liknande status. Akkrediteringa eller godkjenninga om du vil er eit resultat av eit grundig kvalitetsarbeid og langsiktig, nitidig arbeid. Blodbanken kan ikkje kvile på laurbæra etter å ha fått akkreditering. Personalet må heile tida vere fokuserte kontinuerleg oppfølging av rutinane og det daglege arbeidet ned til den minste prosedyre er viktig. Norsk Akkreditering vil årleg gjere kontrollar for å forvisse seg om at verksemda følgjer standarden. Det ligg mange års innsats bak det laboratorieavdelinga i Helse Sunnmøre har oppnådd. I over 10 år har det vore fokus på kvalitetssikring. Arbeidet byrja i 1994, og gjekk laus på å kvalitetssikre alle ledd i verksemda. Alle i organisasjonen har medverka alle har vore fokusert på å betre rutinane. Fundamentalt i alle organisasjonar som vil sette i verk kvalitetssikringsarbeid, er at leiinga går føre er delaktige, klare og synlege og held fokus på kva ein ønskjer å oppnå. Kartlegging og utarbeiding av rutinar og prosedyrar er svært viktig for å dokumentere ulike gjeremål i ulike samanhengar. Dette kan ha eit svært høgt detaljeringsnivå det kan til og med vere prosedyrar for å lese og dokumentere ulike prosedyrar. - I dette arbeidet ser ein stadig forbetringspotensiale, sier avdelingsoverlege Kåre Michelsen som har vore ein pådrivar for kvalitetsarbeidet. Han har spesialkompetanse på området, og har heile tida visst at ein må skunde seg langsamt, og få med seg alle ledd i organisasjonen. Eit viktig trekk var å gå over til elektronisk kvalitetssystem alle prosessar og kontrollar på ulike stadium vert dokumentert elektronisk. - Vi hadde ein tanke om at vi ein gong i framtida skulle bli sertifisert. Vi stressa ikkje men jobba jamnt og trutt. På slutten av 2001 innførte vi eit elektronisk, skjermbasert kvalitetssystem; dette vart straks implementert i laboratoriet, fortel Michelsen. Avdelingsoverlegen er svært tilfreds med arbeidet som Steinar Holmeset har gjort i tilknyting til dette, og forklarer at det var ein svært omfattande jobb å flytte alle dokument frå papir til eit nytt, elektronisk kvalitetssystem. Avdelingsoverlege Kåre Michelsen og avdelingssjef Svanhild Tranvåg har lagt til rette alle nødvendige ressursar. Begge har vore pådrivarar for det omfattande arbeidet som ligg bak akkrediteringa av blodbanken. Michelsen og Tranvåg har hatt overordna og organisatorisk styring, medan kvalitetskonsulent Steinar Holmeset har hatt ansvar for koordinering og gjennomføring av kvalitetsabeidet. På overordna nivå får administrerande direktør Astrid J. Eidsvik mykje ros for å ha støtta den lange og omfattande prosessen heile vegen. Midlar har vorte stilt til disposisjon og ein har fått velsigning frå øvste hald i Helse Sunnmøre for å prioritere kvalitetsarbeidet. 6 SunnMøring 18. mars 2005 SunnMøring 18. mars

5 Her vert blod frå ulike blodgivarar filtrert. Kvite blodlegemer blir fjerna frå blodet. Filtrering er naudsynt for å ta vare på dei rette eigenskapane i blodet. Lagring og distribusjon. Så langt har kvalitetssystemet fanga opp fleire ulike prosessar. Det elektroniske systemet har kartlagt gangen i desse ein har full historikk til den enkelte blodposen. Krav til blodgivarar Blodgivarar må ha god helse. Det er klare retningslinjer på kven som kan vere blodgivarar. Visse grupper risikogrupper for visse smittsame sjukdommar er ekskludert frå å kunne gi blod. Før det vert tappa blod skal blodgivaren inn til samtale med ein lege/medisinsk konsulent for å kartlegge noverande helsesituasjon. Spørsmålsskjema skal svarast på og signerast av blodgivaren for kvar gong han/ho er inne for å gi blod opptil fire gonger i året. Det er eit stort ansvar knytt til det å vere blodgivar. Ein må overhalde dei retningslinene som er gitt, slik at ein mellom anna unngår å overføre smittsame sjukdomar til andre via blodoverføring. Kontroll og identifikasjon av det tappa blodet. Dette er ein dobbeltsjekk for å sikre at blodet har den riktige blodtypen. Jonaki Nørve (sitjande) studerer for å bli bioingeniør det same som Linda Myklebust er. Implementeringsprosessen Dei som til dagleg utfører ei oppgåve, har inngåande kjennskap til korleis denne vert gjort. Det er likevel viktig å dokumentere dette, slik at ein kan stadfeste at utført rutine samsvarer med korleis den eigentleg skal utførast. Dersom her er avvik må dette kartleggast. Ein vil deretter sørge for å rette opp rutinen og utarbeide detaljerte prosedyrar for korleis ulike oppgåver skal utførast. - I dette arbeidet er det svært viktig at vi har ein god kontrollkultur, og at vi kan kontrollere oss sjølve. Vi har oppdaga at internrevisjon er nyttig for å kunne forbetre rutinar, seier Kåre Michelsen. Han opplyser at dei for å etterleve krava i standarden må utføre internrevisjon, og dokumentere dette arbeidet. Dei har jobba jamt og trutt for å opparbeide eit godt kvalitetssystem. Dette gjeld ikkje berre dei oppgåvene som vert utført på lab en. - Sidan standarden stiller krav til oss, må også vi stille krav til våre underleverandørar, forklarer kvalitetskonsulent Steinar Holmeset. Det kan til dømes vere utstyrs- og rekvisitaleverandørar dersom noko ikkje held den naudsynte kvalitet eller standard, må dette fangast opp av kvalitetssystemet. Difor må ein kommunisere med underleverandørane, stille krav til desse, og få naudsynt dokumentasjon på dei produkt og tenester som desse leverer. Først i landet Laboratoriet ved sjukehuset er eit sjumilssteg føre dei andre i klassen. Nøkkelen til dette er det elektroniske, skjermbaserte kvalitetssikringssystemet. (Det var første gong Norsk Akkreditering hadde vorte førelagt eit elektronisk kvalitetssystem som grunnlag for ei akkreditering). For å kunne nytte eit slikt system må ein ha tilstrekkeleg med pc ar og dataterminalar. Det elektroniske systemet vart raskt teke i bruk. Utviklinga vidare har gått steg for steg. - Våren 2002 vart vi kontrollert av eit firma i Østerrike som behandlar blodprodukt for heile Norge. Representanten herifrå var storleg imponert over kvalitetssystemet vårt. Dette gjorde at vi fekk tru på eigne krefter. Dermed bestemte vi oss for å gå for akkreditering, fortel Svanhild Tranvåg. Ekstra ressursar vart stilt disponibelt til sjølve sertifiseringa. Steinar Holmset fokuserte på kvalitetssikring av blodbanken. Han får mykje ros for målretta styring og for å ha trekt i dei rette trådane undervegs. Tranvåg frigjorde personalressursar for å jobbe direkte med å få på plass alle brikkane. Leiinga ved laboratoriet vil understreke at det dei har oppnådd ikkje er eit resultat av fri bruk av ressursar snarare tvert om. Akkrediteringa har ein fått til - Etter svært gode tilbakemeldingar frå kundar i Østerrike, fekk vi som jobba her ved lab en i Ålesund tru på eigne krefter. innanfor ordinært budsjett. Eit målretta, fokusert og disiplinert personell har vore avgjerande. Leiinga har formidla målet om å få akkreditering til dei tilsette. Det har vore eit felles lyft for å få akkrediteringsstatus. Då laboratorieavdelinga ved Helse Sunnmøre endeleg klarte dette i slutten av januar 2005, var det eit resultat av eit utstrakt teamarbeid - der alle var klare og fokuserte på målet - og der den enkelte tilsette forsto si rolle i heilskapen. Motivert personal - Då vi bestemte oss i 2002 for å gå for fullt for akkreditering, smitta dette over på personalet. Alle var interessert i at vi skulle lykkast. Heile personalet bretta opp ermane og jobba saman for at vi skulle nå målet, fortel avdelingssjef Svanhild Tranvåg entusiastisk. Gjennom fire besøk variantar av bedømmarbesøk og oppfølgingsbesøk har ein dokumentert rutiner som har ført til at laboratoriet har fått godkjenning. Den første inspeksjonen viste at her var avvik. Då avvik hadde blitt identifisert og årsaka til avvika var kjent gjekk dei tilsette ved laboratoriet i gang med å lukke avvik. Ein forbetra rutinar og prosedyrar måtar å gjere ting på slik at feil ikkje skulle oppstå. Etter ein ny inspeksjon vart det konstatert at alle rutiner i alle ledd av organisasjonen fungerte slik dei skulle. Kontinuerleg internrevisjon er nøkkelen til at blodbanken - hjartet av laboratoriet - har oppnådd full akkreditering for alle rutinar knytt til verksemda. Dei som har utført det viktige feltarbeidet er Bodil Stige, Torunn Olsen, Marianne Sjøli og Sigrun Tusvik. Desse jentene er høvesvis blodbankleiar ved lab en, overbioingeniør og dei to sistnemnde har titlane bioingeniør II høvesvis ansvarlege for produksjonseininga og tappeeininga. Avviksbehandling, rutinar og prosedyrar kan vere tunge ting å gå laus på. Leiinga innrømmer dei var redde at kvalitetssikring- Akkreditering Norsk Akkreditering, som er direkte underlagt Nærings- og Handelsdepartementet, har akkreditert samtlege prosessar som blodbanken ved Ålesund sjukehus utførar. Prosessane vert knytt til tre ulike stadium tapping av blodgivarar, preparering av blodkomponentar, samt lagring og distribusjon. Blodbanken ved Ålesund sjukehus er den einaste i landet som har oppnådd full akkreditering av alle aktivitetar og prosessar etter standarden NS-EN ISO/ IEC Dersom du ser logoen Norsk Akkreditering på ein blodpose, veit du at dette er eit sikra produkt. Dersom du ser TEST 183 på den same posen, kan du vere heilt sikkert på at dette er blod som er tappa, behandla og lagra av blodbanken ved Ålesund sjukehus. Referansen er unik. Akkrediteringsprosessen kan ein sjå som to delar ein teknisk og formell del, og ein fagleg del blodbanken. sarbeidet skulle føre til eit dårleg arbeidsmiljø. Her var det viktig å vere bevisst, men samtidig ufarleggjere prosessen ønskje den velkomen takle eventuelle motførestillingar og sjå mulegheitene. Det lykkast dei med. Prosessen med kvalitetssikring i alle ledd har heva det faglege nivået ved lab en. Dei tilsette er stolte av å vere ein del av organisasjonen og dei pågåande prosessane vedlikehald og utvikling av det eksisterande systemet. Allereie i 2003 vart det overordna kvalitetssystemet for laboratoriet for medisinsk biokjemi akkreditert. Det overordna kvalitetssystemet for sjølve blodbanken fekk akkreditering samtidig. Akkrediteringa skjedde etter standarden NS-EN ISO/ IEC I januar 2005 fekk Laboratorieavdelinga ved Helse Sunnmøre melding om at alle analyser og alle prosessar ved blodbanken var blitt akkreditert. 8 SunnMøring 18. mars 2005 SunnMøring 18. mars

6 The artist formerly known as Knutsen: Fredrik har nyleg bytta etternamn frå Knutsen til Steen. - Eit resultat av rein forfengelegheit, men ikkje tilfeldig valgt, seier Fredrik. - Steen er pikenamnet til mor mi, og eg synes det kling ganske bra - ein får ikkje meir moro enn ein lagar sjølv! Då far til Fredrik fekk sjå desse bilda av Hildegunn, kom det spontant: No må du passe deg, Fredrik, for no er du penare som dame enn som mann. -Motivert? Eg? Kanskje er det mange menneske som rett og slett har valt feil veg, og sitter ein der med sju års utdanning er det eit stort statusfall å erkjenne: Jøss, det er jo ikkje her eg skal vere. 10 SunnMøring 18. mars 2005 Fredrik Steen - Bedrifter tar med seg sine tilsette ut i skogen, klatrar i frosne fossar, medarbeidarane skal heise seg over eit juv, og klatre opp dei høgaste fjella. Dette er sikkert kjempekjekt, men det er ikkje motivasjon. Dette er business for eventbyrå. Hugo Antonsen tekst foto: Hugo Opdal Humoristen, skribenten og kunstnaren Fredrik Steen (35); nyleg motivert til å skifte etternamn frå Knutsen til Steen, er ikkje særskilt imponert eller begeistra over den moderne bedriftsleiaren som nyttar eventbyrå til skape den gode stemninga og motiverar sine tilsette gjennom utanomhus opplevingar. - Det er nok bra for miljøet, som ei einskild oppleving. Men du lærer ikkje å motivere deg sjølv av slikt, og verksemda si kostnad på slike tiltak er ikkje proposjonalt aukande på motivasjonssida blant dei tilsette, meiner Fredrik Steen og legg til: - Eg blir også motivert, spesielt om eg er på ein god konsert. God musikk kan gjere noko med meg som eg ikkje kan forklare. Imponert - Eg blir motivert og imponert av menneske som får til ting på tross av, men blir ikkje imponert av dei som meistrar noko fordi dei var på rett stad til rett tid. Om Telenor skulle spytte inn fleire millionar kroner for å motivere dei tilsette, vil eg ikkje bli imponert av eit eventuelt godt resultat. Det vil vere ei forklaring på ei satsing. Men eg blir imponert av dei som klarer noko på tross av, som går mot straumen og trasser folk sine åtvaringar og negative spådomar. - Meiner du det ikkje er rett at ei verksemd bruker pengar på å auke motivasjon hjå dei tilsette? - Det er fint at dei gjer det. Og det er viktig at dei bruker resursar på dei tilsette, fordi dei ansvarlege kan ikkje vri saft ut av ein tørr klut. Dei tilsette må ha påfyll som gjer at dei trivast på jobben og er motiverte. Utbrent - I dag opplever vi fleire utbrente menneske enn nokon gong. Og det må jo vere ein grunn til det. Eg lurer på om folk spør seg om dei er på rett plass i livet. Kanskje er det mange menneske som rett og slett har valt feil veg, og sitter ein der med sju års utdanning er det eit stort statusfall å erkjenne: Jøss, det er jo ikkje her eg skal vere. Det er ikkje så opplagte val her i livet. Og bilda endrar seg raskt. Nokon klarer å stake ut kursen veldig tidleg, medan det for andre endrar seg heile tida, seier Fredrik. - Du jobbar i eit enkeltmannsføretak. Korleis motiverer du deg sjølv? - Som underhaldar skal eg få folk til å le, eller gi dei ei eller annan form for oppleving. Men som artist har eg etter kvart funnet ut at eg ikkje kan vere ego på scena. Om eg står der berre for å kaste glans på meg sjølv, vil eg ikkje vare lenge som artist. Eg må faktisk ha ei oppgåve utover meg sjølv; setje fingeren på ting som eg synes er verdt å bry seg om - ting det er viktig å setje fingeren på. Det er mange i humormiljøet som meiner at det viktigaste er å få folk til å le. For meg personleg er det berre ein del av eit større bilde, held Fredrik fram godt motivert. Latterleggjere - Humor er ei uttrykksform som er genial til å latterleggjere til dømes maktstrukturar, eller ubalanse i samfunnet generelt. Nyttar ein humor til å pirke på den rette måten, har motparten ingenting å vinne ved å ta til motmæle. - Kva er det som gir deg motivasjon? - Det å kunne forlyste publikum gir ei skikkeleg rusande kjensle, og av og til når samspelet mellom meg og publikum er på det beste tangerar det magisk kunst. Men det er då ikkje berre min forteneste. Det skjer når publikum blir med og leikar på mine premissar, og tør å by på seg sjølv. Då kan det vere lettare å improvisere, og det har hendt ved eit par høve når eg sitt i garderoben etter ei framsyning, at eg tenker: Korleis i hulaste klarte eg å levere noko så bra! Da er svaret; - både eg og publikum dreg kvarandre opp og gjer førestillinga komplett og til ein intens oppleving. Nervøsitet - Korleis motiverer du deg framfor kvar einskild framsyning? SunnMøring 18. mars

7 Lill-Torill Føysa frå Haugesund er ein av dei nyaste figurane i Fredrik sitt univers. Dette er dama du helst ikkje vil ha på talarlista i bryllaupet ditt, seier Fredrik. Kurs eller møte før ferien? Vi har rom både for det faglige og det sosiale! Kongressavdeling for 2 til 500 personer Kjellstein Skorpen er 62-åringen med godt humør, stor forteljarlyst og ein grusom hentesveis. Denne figuren laga eg fordi eg meiner hentesveisen får altfor lite fokus her i verda. Det er nemleg ingen som tør å snakke høgt om hentesveisen til den det gjeld. Fredrik Steen i SunnMøring Hildegunn sitt opphav, Fredrik Steen, vil frå neste utgåve av SunnMøring vere fast medarbeider i magasinet, der han vil ta med lesarane på verbale reiser gjennom litt anleis portrett av medarbeidarar eller personar som har noko spesielt å fortelje. Eller rett og slett fordi de fortener det. - Nervøsiteten er min beste ven. Ofte kjem folk til meg og vil ha tips om korleis dei skal kvitte seg med nervøsiteten, fordi dei til dømes skal halde ein tale i eit 50-årslag. Då bruker eg å seie at nervøsiteten skal vere der, fordi vi treng den. Nervøsiteten sei at det du skal gjere betyr noko for deg, difor skal du ikkje presse den vekk, men ta den med på laget. Nervøsitet er masse energi som du må nytte til å konsentrere deg om det du skal gjere. Sjølv har eg ein eigen teknikk for å snu den ubehagelege gnaginga i magen til noko positivt akkurat i det eg tek mikrofonen og sett i gong showet. - Men om ein skal overføre dette til ein arbeidsplass. Kven er den tilsette sitt publikum? - Dei fleste har kollegaer og omgjevnader som dei må ta omsyn til, og alle kan bli flinkare til å gjere kvarandre betre. Eg har opplevd skeptisk publikum som seier med heile si kroppshaldning at dette bør bli bra! Slike show vert som regel ikkje så bra som dei kunne ha blitt. Det å gi kollegaer eit klapp på skuldra og skryte av innlegget dei til dømes heldt på siste møte, det gjer at vi trekk kvarandre opp og betrar lagånda. Kvinner meir inkluderande - Om ein ser godt etter merkar ein raskt om ein tilsett berre talar si eiga sak, eller heile bedrifta eller avdelinga si sak. Eg har sjølv arbeidd på stadar der eg har opplevd begge delar. Generelt opplever eg kvinner som meir inkluderande enn menn i forhold til det å bygge eit godt arbeidsmiljø. - Kva er så definisjonen på motivasjon? - Eg trur kvar og ein må spørje seg sjølv om kvifor ein jobbar med det ein akkurat gjer. Ein må ha eit føremål utover det å berre tilfredsstille seg sjølv og sitt eige ego for å bli topp motivert. Slik fungerar det i alle fall for meg. - Du har fleire roller er det nok å skifte klede, så kjem Hildegunn fram gjennom parykken? - For min del hjelper det stort å få på seg klovnenase. I standup framsyningane mine nyttar eg meg ofte av ein teknikk som heiter comedia del arte, der ein hoppar inn i roller til dømes ved å gjere ein enkelt grimase med ansiktet eller ei fordreiing av stemma, - altså utan parykkar eller andre effektar. Men skal ein gå skikkeleg inn i ei rolle hjelper det stort med ei rar jakke, ein parykk og eit par briller. Fleire av figurane mine er blitt til når eg har testa parykkar fram føre spegelen. Då kjem dei fram få intet. Harry-tante - Dette kallar ein kreativitet. Korleis held du den ved like? - Det å vere i ein kreativ prosess handlar om å ønskje å setje fingeren på noko. Ein av mine nyare figurar er ei fælsleg tante som på død og liv må melde seg på talarlista i alle bryllaup ho er i. Og bakgrunnen for denne tanta er min eigen irritasjon over kor mange flosklar vi menneske kan klare å hoste opp i sånne festlege samanhengar. Personleg meinar eg at den norske bryllaupstradisjonen er moden for fornying. Dette skal liksom vere den største festen i livet, og så klarer vi altså gong etter gong etter gong å lage den største Harrytass-festen på jord. Og eg veit grunnen: Alle som giftar seg er først og fremst livredde for at dei gamle tantene og onklane skal bli støtt ev det eine eller andre. Difor gjer ein det taust, slik som forventa og kjedeleg. Og sånn treng vi i alle fall ikkje ha det på jobben! 10051_AGA ann_a5_høyde :42 Side 1 Norges største leverandør av gasser og gassmedisinsk utstyr For mer informasjon om våre produkter og tjenester, ring kundeservice på telefon eller se AGA AS Linde Gas Therapeutics Postboks 13 Grefsen 0409 Oslo Telefon NYHETER: Ny A la carte restaurant Ny, oppvarmet terrasse under tak 20 totalrenoverte rom Nytt utendørs massasjebad Nominert til UNESCO s verdensarvliste Verdens beste reisemål! National Geographic Norges beste hotell utenfor Oslo Dagens Næringsliv 24. mars 2004 N-6216 GEIRANGER - NORWAY Tel Fax S e m S e i n m a i r n a r s e m i n a r Den ideelle møteplassen Den ideelle Den idèelle møteplassen møteplassen Kurs- og konferansar (inntil 80 personar) Kabla breiband i alle møterom Kurs- Trådlaust og konferansar breiband (inntil i lobbyen 80 personar) Kabla breiband i alle møterom Kurs- Videokanon og konferansar (inntil 80 personar) Trådlaust breiband i lobbyen Kabla 55 gjesterom breiband i - alle ein møterom rein fornøyelse Videokanon Trådlaus 55 med gjesterom goode breiband - sengar i lobbyen ein rein fornøyelse Videokanon med Restaurant goode sengar med nydelig mat Restaurant Gode teambuildingsaktivitetar med nydelig mat ute og inne Restaurant med nydelig mat Gode Den teambuildingsaktivitetar ideelle møteplassen ute og inne Gode teambuildingsaktivitetar ute og inne Den Den idèelle ideelle møteplassen møteplassen - slik du vil ha det! -- slik du duvil vil ha ha det! det! 55 gjesterom- ein rein fornøyelse med gode sengar 12 SunnMøring 18. mars 2005 Nord ordeid Nordfjordeid Nordfjordeid - Tlf. - - Tlf. Tlf Fax Fax 57 Fax ord-hotell.no

8 Ventetider i Helse Sunnmøre Tilgangen av pasientar aukar framleis, og per 31. januar var det personar som venta på behandling ved Helse Sunnmøre. Dette er ein auke på nesten 150 pasientar sett i forhold til situasjonen ved årsskiftet. Likevel ventar ikkje pasientane noko lengre. I gjennomsnitt må ein pasient vente 64 dagar for å få behandling. Til samanlikning hadde Helse Sunnmøre for eit år sidan (i utgangen av jan. 2004) pasientar på venteliste, og den gjennomsnittlege ventetida var då 67 dagar. Så til trass for auka pasienttilgang vert likevel ventetida for å få behandling kortare. Det er fleire fagfelt som har hatt ein stor auke i talet på pasientar siste månadane. Her kan nemnast fagfelta hudsjukdomar, nevrologi, øyre-nase-hals og innanfor nokre av dei indremedisinske spesialitetane. Trass denne auken, viser talmateriale at ventetida til desse fagområda ikkje aukar noko vesentleg. Augeavdelinga er ei avdeling som siste året har utmerkar seg med ein flott reduksjon i talet på pasientar som har venta lenge på behandling. Særlig gjeld dette ventetida for dagbehandling. Kvar månad vert ventetidene oppdatert på våre internettsider. Desse tala fortel om kor lang tid ein må forvente å vente på behandling. Fram til årsskiftet registrerte vi gjennomsnittleg ventetid. Frå nyttår måtte vi ta utgangspunkt i maksimal ventetid for dei lavast prioriterte pasientane som har eit rettsleg krav på nødvendig helsehjelp innan ein viss frist. Grunnen til denne omlegginga, er at Sosial og helsedirektoratet har laga ein rettleiar som vi må ta hensyn til. Målet med denne Gjennomsnittleg ventetid 31.Des Des Jan.- 05 Helse Sunnmøre 78 dagar 66 dagar 64 dagar Volda sjukehus 59 dagar 60 dagar Ålesund sjukehus 67 dagar 67 dagar Helse Nordmøre-Romsdal 78 dagar 76 dagar Helse Nord-Trøndelag 66 dagar 65 dagar St.Olavs Hospital 97 dagar 93 dagar Helse Midt-Norge 83 dagar 80 dagar rettleiaren, er at alle sjukehus skal bruke same grunnlag for utrekning av ventetidene, slik at tala kan samanliknast. Tala som ligg på internettsidene våre vert også sendt til fritt sykehusvalg, og til alle primærlegane i nærområdet til sjukehusa våre (i papirutgåve) Det er viktig å gjere oppmerksam på at alle pasientar vert vurdert individuelt. Det er pasienten sin tilstand som bestemmer kor raskt vedkomande skal få behandling. Helse Sunnmøre si heimeside: Her du kan finne informasjon om forventa ventetider. Tabell som viser gjennomsnittleg ventetid. Vi teiknar ditt nye kjøkken, ta med mål! 5 stjerner Norge.no har avslutta si årlege kvalitetsvurdering av offentlege nettstedar. I alt 700 nettstedar er vurdert, og Helse Sunnmøre var det helseføretaket i Helse Midt-Norge som kom best ut av undersøkinga. Solveig Moe Frøland - Undersøkinga er utan samanlikning den grundigaste og største Trine P. Krohn-Dale Fagkonsulent v/barne-avdelinga, seksjon for Habilitering - Barne-teamet, startdato etter nærare avtale med avdelingsleiinga. tekst Personalnytt i norsk samanheng og eit godt eksempel på ein type benchmarking som vi skal gjere meir av i åra framover, seier IT-minister Renate Lade Fagkonsulent v/barneavdelinga, seksjon for Habilitering - Vaksenhabiliteri ngstenesta, startdato Morten Andreas Meyer til Norge. no. Kvalitetsvurderingane er utført ved bruk av kvalitetskriterium for offentlege nettstedar, og har tatt for seg tre ulike eigenskapsområder: Tilgjenge for alle Brukartilpassing Nyttig innhold. Vurderinga resulterer i eit visst Aira Ylitalo begynner ved Psykiatrisk post E i fast stilling som sjukepleiar etter avtale. Har 3 mnd. oppsigelse hos nåverande arbeidsgivar. tal stjerner. Den beste skåringa gir 6 stjerner, og Helse Sunnmøre kan vise til 5 stjerner. I år skal vi utføre ein del justeringar slik at vi ved neste korsveg kan kome enno høgre opp. Statens forurensingsstilsyn (SFT) kom best ut Noreg.no si årlege kvalitetsvurdering. italiensk Kort leveringstid Fuktbestandig skrog kjøkken Kom innom og sjå våre utstillingar! Superkvalitet Super pris Nytt kjempebra tegneprogram REIBO & CETERA RRA 100 Kipervikgata 34, Ålesund Tlf: RØRLEGGER SVEIN ROPPEN A/S 6065 Ulsteinvik. Tlf E-post: NORDENS STØRSTE LUFTAMBULANSEOPERATØR LUFTTRANSPORT ER NORDENS STØRSTE LEVERANDØR AV DØGNKONTINUERLIGE BEREDSKAPS-TJENESTER MED FLY OG HELIKOPTER 6140 Syvde, Tlf E-post: Lufttransport AS Tromsø - Tlf Fax as -

9 Dagfinn Tynes er godt nøgd med dei moderne lokala som køyrekontoret har flytta inn i. Leiar for køyrekontoret ved Helse Sunnmøre, Dagfinn Tynes, viser her kontorplassen som er klargjort for booking av pasientreiser med fly. Online-booking no skal pasientane også få reisehjelp Om kort tid vil eit nytt system for booking av flybillettar til pasientar verte utprøvd. Ein har ikkje noko erfaring med online-booking innanfor helsesektoren i Norge. Vår region har vorte plukka ut for å stå som testfylke på korleis dette skal implementerast. Gunnar Wiik tekst og foto Dagfinn Tynes ved kontoret for pasientreiser (køyrekontoret), opplyser at dette er eit pilotprosjekt det er knytt store forventningar til. Online-booking av pasientreiser med fly vil mellom anna redusere bestillingskostnadane. I dag betalar helseføretaket 250 kroner i servicehonorar for kvar flybooking. Med online-systemet vil servicehonoraret verte redusert til 25 kroner pr bestilling. Frå administrasjonsbygget like ovanfor Ålesund sjukehus vil ein handtere flyreiser for pasientar frå heile Møre og Romsdal fylke også dei som er knytt til Helse Nordmøre og Romsdal. - Vi har om lag flyreiser kvart år. Berre i servicehonorar overstig kostnadene 3 millionar kroner. Ein kan difor forvente ein vesentleg reduksjon i kostnader når booking av pasientreiser med fly kan gjerast online, seier Dagfinn Tynes. I dag er det 4,8 stillingar ved køyrekontoret. No tek ein seg av pasienttransport med drosje/ helsebil. Det blir årlig utført pasient-transportar med drosje/helsebil der går gjennom køyrekontoret. Med online-booking av flyreiser vil ein ikkje berre spare pengar. Mykje vil også verte forenkla for pasientane. Som pasient vil du motta innkalling frå den som skal behandle deg. Når du veit tidspunktet og staden for behandlinga, kan du ringe telefonen til køyrekontoret Alternativt kan du sende rekvisisjon eller innkallinga til køyrekontoret. Frå køyrekontoret kan ein (med det nye online-systemet) booke flyreisa direkte. Du får vite tidspunktet for flyavgangen. Du kan møte opp på flyplassen utan billett. Systemet er billettlaust. Som pasient treng du berre å oppgi namn og referanse på bestillinga. Alternativt vil adekvat legitimasjon ved billettskranken vere godt nok til at du får boardingkort til flyreisa. Betaling av reisene skjer direkte. Det helseføretaket der du er registrert, vil verte belasta på eit eige kredittkort. - Online-bookinga skal kome i gang i løpet av nær framtid. Når vi har prøvd ut systemet, og vi er trygg på at det fungerer, er det meininga at vi også skal serve alle helseføretaka i vår helseregion. Då vil vi booke flyreiser for pasientar tilhøyrande i heile Helse Midt- Norge, opplyser ein entusiastisk og optimistisk Dagfinn Tynes.

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Av Eli Gunnvor Grønsdal Då Tehmina Mustafa kom til Noreg, som nyutdanna lege, fekk ho melding om å ta utdanninga på nytt. Ho nekta. I dag er ho professor i

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Det nödvendiga samtalet hur ger vi vi allvarliga besked til patienter och närstående?

Det nödvendiga samtalet hur ger vi vi allvarliga besked til patienter och närstående? Det nödvendiga samtalet hur ger vi vi allvarliga besked til patienter och närstående? Carl-Johan Fürst, Karolinska Institutet og Krisepsykologi ? Når pasienten kjem til legen har han kanskje fleire bekymringar

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Medisinskfagleg vurdering og behandling av pasientar med trong for ø.hj.-tenester på dagtid

Medisinskfagleg vurdering og behandling av pasientar med trong for ø.hj.-tenester på dagtid 28 Medisinskfagleg vurdering og behandling av pasientar med trong for ø.hj.-tenester på dagtid Stryn helsesenter Stryn helsesenter er eit kommunalt legekontor, med fire legar og ein turnuslege, alle med

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Om vestibularisnevritt

Om vestibularisnevritt svimmel - vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit Om vestibularisnevritt Vestibularisnevritt er ein sjukdom i det indre øyret og er ei av dei vanlegaste årsakene til svimmelheit. Tilstanden kan bli

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Metodiske verktøy ved kursleiing

Metodiske verktøy ved kursleiing Metodiske verktøy ved kursleiing Lærings- og Meistringssenter Helse Fonna 30.03.2015 Metodiske verktøy - LMS Helse Fonna 1 Runde Enkel måte å få alle til å delta: Gi ei enkel oppgåve som er mogeleg for

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE Side2 INNHALD: 1. INNLEIING... 3 1.1 K-LEAN i Etne kommune... 3 1.2 HENSIKTA MED LEAN... 3 1.3 GEVINST... 3 2. ESSENSEN I LEAN... 4 3. LEAN FØREBUING...

Detaljer

Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune

Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune 16 Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune Sunnfjord Medisinske Senter Legegruppa Sunnfjord Medisinske Senter AS er eit privat legekontor

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar»

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune (Mars 2014) 1. Bakgrunn og formål med planen. Vald i nære relasjonar har mange uttrykk og omfattar fysiske, psykiske, seksuelle og materielle

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Informasjon til pasient med brudd i øvre lårbein Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Kva er eit lårhalsbrudd? Med lårhalsbrudd meiner vi vanlegvis eit brot i øvre del av

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer