SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen Telefon: Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS FRAMTID ::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE SLETT LINJA Innstilling til vedtak: 1. KulturHuset KF avvikles som foretak fra KulturHuset etableres som en kommunal resultatenhet fra Den nye resultatenhetens mål og økonomiske rammer legges fram i forbindelse med behandlingen av budsjettet Kommunestyret stiller seg positivt til at Nordnorsk Opera og Symfoniorkester blir fast samarbeidspartner i KulturHuset. Videre utredninger legges fram innen ::: Sett inn innstillingen over denne linja IKKE SLETT LINJA Gøril Bertheussen rådmann... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE SLETT LINJA Saksutredning: 1. Bakgrunn KulturHusets økonomiske situasjon er drøftet jevnlig i kommunestyret de siste årene. Det er i forbindelse med behandlingen av kvartalsrapporter/regnskapsrapporter gjort flere vedtak hvor en har bedt styret om å komme tilbake med tiltak og strategier som kan redusere underskuddet og øke inntektene. 1

2 2005: Etter at HT flyttet ut av KulturHuset i 2005 vedtok styret og ledelsen ved KulturHuset en ny strategi og profil for huset. Målsettingen var å sikre fortsatt drift av huset og da særlig med fokus på inntjening og effektivisering. Et hovedpunktet i strategien var det fortsatt skulle formidles teater fra KulturHusets scener, men fokuset ville i langt større grad rettes mot musikk og dans. Tilbud til barn, unge og ungdom ville få større fokus enn tidligere. I tillegg ville KulturHuset i langt større grad utnytte sitt potensial, som kurs og konferansesenter. Sentralt i strategien var en betydelig oppgradering av huset, og styret fikk i kommunestyrets møte i august 2005 godkjent et låneopptak på kr 16 mill for nyinvesteringer og ombygging. 2006: I økonomiplanbehandlingen i desember 2006 ga kommunestyret KulturHuset i oppdrag å etablere et evalueringsprosjekt KulturHusets fremtid, der videre drift i samarbeid med større ikke-kommersielle aktører skulle være en forutsetning. Målet med prosjektet skulle på sikt være å senke de store direkteoverføringene til huset, samtidig som det meste av dagens kulturaktivitet kunne opprettholdes. 2007:Rapporten fra KulturHuset ble behandlet i kommunestyret i september I rapporten la styret frem statistikk som synliggjorde at effekten av strategien begynte å vise seg ved økt publikumsoppslutning, flere arrangementer, at arrangementer hvor lokale amatører deltok økte betydelig, samtidig som det ble vist til at effektivisering av organisasjonen hadde medført at antallet årsverk var på vei ned. For å redusere utgiftene og øke inntektene, ville man involvere seg mindre i risikoprosjekter, hente inn ekstern prosjektfinansiering, vurdere full pris for alle leietakere og inngå faste avtaler med lokale aktører mm. En vurdering var at dersom eier tok over kapitalutgiftene og dekket inn tidligere år underskudd ville KulturHuset med dagens overføringer kunne drifte i balanse. Konklusjonen i rapporten var å be om en tydelig bestilling fra eier om hva KulturHuset skulle være. Rapporten ble tatt til orientering i kommunestyret. Det ble vist til et tidligere vedtak i august samme år i forbindelse med behandlingen av Kulturplanen om nedsettelse av tverrpolitisk utvalg for å gjennomgå Kulturhusets situasjon. 2008: Saken om utvalg ble behandlet i kommunestyret i januar I stedet for å opprette utvalget, vedtok kommunestyret å sende saken tilbake til styret med anmodning om at det her ble foretatt en gjennomgang av den økonomiske situasjonen. Kommunestyret fulgte opp vedtaket med tilsvarende anmodning i forbindelse med behandlingen av regnskapsrapport pr Da sak om regnskapsoppfølging for KulturHuset pr ble behandlet høsten 2008 vedtok kommunestyret følgende (sak 180/08): Tromsø kommunestyre tar fremlagte tiltak til orientering, i henhold til vedtak fra styret for KulturHuset KF. Rådmannen bes vurdere alternative driftsformer for KulturHuset. Saken legges frem for politisk behandling 1. halvår 2009 når regnskap -08 er kjent. Det kunstneriske innholdet i KulturHuset skal fortsatt ivareta bredden i kommunens kulturliv, sammen med å bruke kommersielle virkemidler til inntekter for drift. Andre kommuners løsninger er naturlig del av vurderingsgrunnlaget. + Oversendelsesforslag. 2

3 Det vedtatte oversendelsesforslaget var som følger: Det lages ei vurdering av ansvarsfordelinga mellom KulturHuset KF og Tromsø kommune m.h.t. KulturHusets kapitalutgifter Rådmannen har hatt et utvalg og en undergruppe i gang med å utarbeide et underlagsmateriale som grunnlag for sin anbefaling. Gruppene har vært sammensatt med representanter fra rådmannen, KulturHuset, Eiendom, Kultur og Idrett og Økonomi. Arbeidet med innsamling av grunnlagsinformasjon har vært ledet av kommunalsjef Irene Valstad Simonsen og rådgiver Kjell-Robert Pedersen. Gjennom et godt samarbeid med KulturHusets ledelse framlegges notater som gir et godt grunnlag for rådmannens vurdering. Det foreligger følgende notater med denne saken: Vedlegg1: Notat som inneholder statistikk om KulturHusets aktiviteter og økonomi. Det gir blant annet innsikt i økonomien i de ulike segmentene som huset driver innenfor og det vurderer markedsutviklingen framover. Notatet har også en sammenligning med andre kulturhus. Notatet (Utredning KulturHuset KF) er utarbeidet av KulturHuset. Vedlegg 2: Notat om byggets tilstand og FDV utgifter, utarbeidet av Eiendom. Tallene er framskaffet i samråd med KulturHuset. FDV utgiftene er sammenlignet med normtall for kulturhus. Vedlegg 3: Notat om lokalisering av Nordnorsk opera og symfoniorkester i KulturHuset, utarbeidet av Eiendom I tillegg har økonomienheten sett på den overordnede økonomien ved KulturHuset. Det er kommet innspill fra Kultur og idrett i vurderingen av statistikken fra KulturHuset. Følgende andre notater følger som vedlegg til saken: Vedlegg 4: KulturHusets vedtekter fra 2002 Vedlegg 5: Arbeidsbudsjett ved låneopptak 2005 Vedlegg 6: Rapport om KulturHusets fremtid, fra 2007 Mandat Rådmannen har vurdert vedtaket i kommunestyret slik: 1. Foreta en gjennomgang av dagens virksomhet med fokus på økonomi, arrangementsaktivitet og drift av selve huset. Foreta en egen gjennomgang av den tekniske driften av bygget i tillegg til driften av det mer innholdsmessige. Sammenligning med andre kulturhus. 2. Foreta en vurdering av ulike organisasjonsmodeller. 3. Med bakgrunn i underlagsmateriale gjøre en drøfting av veivalg og gi anbefaling. Hovedproblemet for KulturHuset er at aktivitetsnivået er for høyt i forhold til tilskudd fra kommunen og egne inntekter. For å få et totalbilde over økonomien ser en på hovedtallene samt på økonomien i de enkelte arrangementstypene/segmentene. KulturHuset har en bred formålsparagraf og dermed også et bredt spekter av aktiviteter eller segmenter. Spørsmålet en 3

4 stiller seg er hvordan arrangementene kommer ut økonomisk. Er det noen arrangementer som generere underskudd mens andre er overskuddsprosjekter? Driften av bygget ivaretas i dag av KulturHuset selv. En problemstilling er om driften ivaretas godt nok i dag, eller om det finnes andre måter å drifte selve bygget på. Organisatoriske løsninger er ofte et av flere virkemiddel for å få til bedre økonomi. Det er vurdert tre mulige løsninger; kommunalt foretak som i dag, kommunal enhet eller aksjeselskap. 2. KulturHusets økonomi Kulturhusets økonomiske situasjon er styrt av foretakets inntekter hovedsakelig bestående av salgsinnteker ved arrangement og tilskudd fra kommunen, og foretakets kostnader betående av lønn og sosiale kostnader, kjøp av varer og tjenester, og kapitalkostnader. Kulturhusets økonomi har over lengre tid vært preget av at kostnadene har vært større enn inntektene. Foretaket betjener i dag to store lån, som ved utgangen av 2008 til sammen utgjorde 25,7 millioner. Kulturhusets siste låneopptak på 16 millioner ble tatt opp i 2005, som en følge av at Hålogaland Teater avsluttet leieforholdet og flyttet ut. Formålet med låneopptaket var å finansiere investeringer som foretaket så nødvendig for å sikre fremtidig drift uten Hålogaland Teater som leietaker. Med Hålogaland Teater ute av Kulturhuset bortfalt 1,8 millioner i leieinntekter, men samtidig ble store arealer som Hålogaland Teater la beslag på frigjort. Vedlegg 5 Arbeidsbudsjett ved låneopptak viser en forventet effekt av investeringer i form av betydelige økte salgs- og leieinntekter. Arbeidsbudsjettet viser til prognostiserte salgsinntekter i 2008 på 16,8 mill. Disse investeringseffektene er imidlertid ikke oppnådd og foretaket sliter i dag med store kapitalkostnader som følge av låneopptak. Reelle salgsinntekter i 2008 ble 8,7 mill. Budsjetterte salgsinntekter og regnskapsført salgsinntekter i perioden er vist i figuren under (tall i 1000) Budsjett Regnskap Figur 1: Budsjetterte salgsinntekter som følge av investering (i blått), regnskapsførte salgsinntekter etter investering (i rødt). 4

5 For å kortsiktig bedre den økonomiske situasjonen er avdrag på lån utsatt til 1. halvår Det er i tillegg gjort andre tiltak for å redusere kostnadsnivået på lengre sikt, som eksempelvis reduksjon i antall årsverk og nedstyring av antall arrangement på enkelte segmenter. Regnskapsutvikling Kulturhuset har i mange år slitt med driftsmessige underskudd. Kommunen er etter kommunelovens 48-4 pliktig å dekke foretaks tidligere års underskudd innen to år. Det vil si at underskudd som er opparbeidet i 2003 senest måtte dekkes inn i Ettersom Kulturhusets driftsresultat i 2004 også var negativt, måtte kommunen i 2005 overføre midler til inndekning av underskuddet som ble opparbeidet i Kommunens overføringer til inndekning av underskuddet var ikke nok til å skape balanse i driften og utfallet ble et nytt underskudd i Etter låneopptaket på 16 millioner i 2005 har den økonomiske situasjonen til Kulturhuset forverret seg, til tross for at foretaket per i dag kun har betalt ett avdrag siden Et høyt driftsnivå, økte rentekostnader og akkumulerte underskudd har bidratt til at Kulturhuset er kommet i denne situasjonen. Regnskap for 2008 viser et underskudd på ,-, til tross for at det kun er betalt avdrag på lån for 1. halvår Underskuddet inkluderer også overføringer fra Tromsø kommune på kr ,- til inndekning av tidligere års underskudd, slik at reelt underskudd 2008 eksklusiv overføring ble 3,33 millioner. Det er store avvik mellom budsjett og regnskap hvor man eksempelvis har et merforbruk på kjøp av varer og tjenester på 2,4 millioner. Driftsutgiftene har fra 2007 til 2008 økt med 4,5 millioner, mens inntektene økte med 1,8 millioner. 2,2 millioner av kostnadsøkningen knyttes til kjøp av varer og tjenester. Tabellen under viser hovedtall fra regnskapet for 2008: Regnskap Budsjett 2008 Regnskap 2008 Andre salgs-og leieinntekter Overføringer med krav om motytelse Tilskudd fra Tromsø kommune Tilskudd underskuddsdekning Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføring Tromsø kommune Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat (C=A-B) Ekstern finansinntekt (renter) Ekstern finansutgift (renter) Avdrag lån Sum eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av bundne fond Dekning av tidligere års underskudd Avsetning til bundne fond Sum bruk/avsetninger Resultat/Underskudd

6 Salgs- og leieinntekter var i 2008 nesten tilnærmet likt 2004-nivå. For uten om at man i 2008 har tatt inn de tapte leieinntektene fra Hålogaland Teater, er det vanskelig å se noen effekt av foretakets investeringer som er sammenlignbare med arbeidsbudsjettet ved låneopptak. Markedsmessige endringer i form av økende antall konkurrerende aktører, kan sies å være en medvirkende årsak til sviktende inntekter. Kulturhuset hadde i tillegg ifm. låneopptaket, budsjettert og fått godkjent Verkstedet for 600 mennesker, men grunnet mangelfull ventilasjonskapasitet ble denne godkjenningen etter investeringene var gjort, omgjort av Brann og redning til å gjelde 400 mennesker. Endring i etterspørsel etter kurs- og konferanselokaler har også bidratt til Kulturhusets sviktende salgsinntekter. Samlet kan disse elementene være med på å forklare noe av Kulturhusets sviktende inntekter. Gjeld og kapitalkostnader Utviklingen av Kulturhusets samlede lånegjeld og årlige kapitalkostnader er vist i tabellen under Lånegjeld Kapitalkostnader herav: renter herav: avdrag Tabell 1: Kulturhusets gjeldsutvikling. Som tabellen over viser har Kulturhuset ikke vært i stand til å betale avdrag i noen særlig grad de senere år. Foretaket har over tid hatt likviditetsproblemer og fikk i april 2009 forskuttert tilskudd for 2. halvår. Likviditeten forverret seg ytterligere sommeren 2009, og Kulturhuset fikk derfor innvilget økning i kassakreditten for å innfri sine løpende forpliktelser. Tabellen på neste side viser KulturHusets historiske årlige kostnader og tilskudd fra Tromsø kommune, samt prognose for perioden

7 Tilskudd Avdrag (16 mill) Renter Avdrag (12,5+1 mill) Renter Sum kapitalkostnader FDV Resultat Underskuddsdekning Sum tilskudd Sum kostnad Rest Tabell 2: Tabellen viser KulturHusets årlige kostnader samt tilskudd fra kommunen. Kulturhuset mottar i dag 6,75 millioner kroner i kommunalt tilskudd per år. Som vi ser av tabellen over dekker tilskuddet stort sett bare kapitalkostnader og FDV. Foretaket har i tillegg betydelige lønnskostnader som da skal dekkes inn av resterende tilskudd og foretakets salgsinntekter. Legger vi med andre ord til grunn at Kulturhuset framover vil få et årlig tilskudd fra Tromsø kommune på 6,75 mill, vil foretaket i 2010 kun ha 0,967 mill. kr til å dekke ordinær drift. Dette betyr at salgsinntekter fra arrangementene må være tilnærmet lik kostnadene til lønn og øvrig drift. Etter foretakets låneopptak i 2005 på 16 millioner kroner har rentekostnadene økt. Kulturhuset fikk i 2005 innvilget avdragsfrihet for to lån pålydende 26 millioner i perioden 2006 og 2007, slik at det i denne perioden kun er betalt renter på lånene. Dette var med på å midlertidig lette foretakets kapitalbelastning slik at man skulle evne å betale tidligere års underskudd. Som vi ser av tabellen er det i 2008 betalt avdrag på begge lånene, men kun for 1. halvår. Kulturhuset så seg ikke i stand til å betale avdrag for 2. halvår og fikk derfor innvilget en ny avtale om avdragsfrihet gjeldende frem til 1. halvår Grunnet avdrag på lån hadde foretaket heller ikke dekning for å ta inn tidligere års underskudd i regnskapet for 2008, slik at underskudd for 2006 og 2007 da må dekkes inn i

8 KulturHusets arrangementer Rådmannen viser her til vedlagte notat fra KulturHuset som gir et grundig bilde om KulturHusets aktiviteter og økonomi. (Vedlegg 1). Notatet viser at både antallet arrangementer og publikumsutviklingen har økt de siste årene, samtidig som antallet ansatte har gått ned. Sammenliknet med andre kulturhus her er tre kulturhus brukt som referanse har KulturHuset mange arrangement pr. ansatt. Omsetningen pr. ansatt er imidlertid lavere i forhold til andre kulturhus. Disse sammenligningstallene bør en bruke med forsiktighet fordi husene har svært forskjellig profil og befolkningsgrunnlag. Vedlegg 1 viser at KulturHuset opererer innenfor 6 ulike segmenter eller arrangementsområder med til sammen 437 arrangementer 1. Samarbeidsarrangement med nasjonale aktører: Rikskonsertene og Riksteatret mv 2. Lokale aktører: Nordlysfestivalen, Kulta, Folkemusikkpøbben, Jazzklubben, Kulturskolen, mv. 3. Egne arrangement; KulturHuset signerer egne kontrakter med artister. Dette betyr at KulturHuset sitter med den økonomiske risiko for disse arrangement. 4. Eksterne leietakere: Kommersielle leietakere som betaler husleie til markedspris. 5. Møter, kurs, konferanser, lukkede arrangement mv. 6. Utstillinger. Segment ant. Arr ant. publikum Publikum gj.sn. pr arr Nasjonale samarbeid lokale aktører egne arrangement Eksterne aktører Møter, kurs, lukkede arr Utstillinger SUM * Basert på tall fra 2008 Tabellen viser at lokale arrangører utgjør det største segmentet med flest arrangementer og størst antall arrangementer. Ser en nærmere på arrangementsøkonomien viser tabellen under at KulturHuset i 2008 hadde kr i faste kostnader (regnskapstall fra 2008, samt full innbetaling av avdrag). KulturHuset har i 2008 budsjettert med inntekter på 5,8 mill kroner for å dekke de faste kostnadene ved arrangement. Regnskapet viser at en har fått inn 3,293 mill kroner, altså har arrangementene gått med underskudd totalt sett.

9 Faste kostnader Budsjett 08 regnskap 08 Diff Faste kostnader Dekkes inn av husleie kafe/musikkråd Overføring fra Tromsø kommune Inntekter Faste kostnader - arrangement Til inndekning av tidl. års underskudd For å gi et bilde av hvordan de enkelte segmentene har bidratt til inndekning av faste kostnader har rådmannen tatt med følgende tabell. Dette er opplysninger som rådmannen er framskaffet i løpet av prosessen fra KulturHuset: Budsjetterte faste kostnader Betalt andel faste kosnader Underskudd i innbetaling faste kostnader ant. Arr. ant.bill. Publikum gjennomsnitt Nasjonale samarbeid lokale aktører Egne arrangement Eksterne leietakere Møter, kurs og lukkede arr Utstillinger SUM Eksemplet som KulturHuset selv kommenterer i vedlegg 1 er lokale arrangementer hvor budsjetterte faste kostnader for segmentet i 2008 utgjorde kr ,- KulturHusets inntekt i form av husleie var kr KulturHusets bidrag i form av redusert husleie var kr ,-. Det påpekes at reduksjonen er i tråd med kulturplan hvor det heter at det lokale kulturliv trenger en profesjonell scene som ikke er for dyr å leie. Det gjøres i dette segment ulike typer avtaler. Forklaringen på den samlede underdekningen ligger i følgende forhold jfr KulturHuset selv: KulturHuset har i utgangspunktet beregnet en husleie som skal dekke inn faste kostnader. Få av våre leietakere og samarbeidspartnere, både lokalt og nasjonalt, har 9

10 økonomi til å betale husleie etter prisliste. For å opprettholde ønsket aktivitet og bredde i vår programmering forhandles det derfor om pris opp mot hvert enkelt arrangement.. Vurdering Samtidig som KulturHuset sliter økonomisk har den kulturelle posisjonen for huset endret seg gjennom, konkurranse fra Driv og Rica, i tillegg til at Tromsø har utviklet seg veldig som kulturby de siste ti årene gjennom et utall av festivaler og happenings. Det er derfor et mye større marked i byen som Kulturhuset konkurrerer i enn da huset startet opp. Ut i fra tallene til de forskjellige typer arrangement ser det ut som KulturHuset har for høgt kostnadsnivå. Arrangementene går i underskudd. Nasjonale samarbeid: Her er det forskjellige typer samarbeidsavtaler som gjelder, eksempler er Riksteateret og Rikskonsertene. Kulturelt sett gir disse en bredde i tilbudet, likevel bør det være en diskusjon om det er riktig å subsidiere denne typen arrangement på det nivået man gjør nå. Her må avtalene reforhandles og finne riktig nivå. Lokale aktører: Underskuddet på disse arrangementene er betydelig. Arrangementene gjennomføres med rabatterte priser. Som KulturHuset selv nevner har en her nådd et smertepunkt mht leiepriser for de lokale aktører. Presses prisene høyere enn det de ligger på nå, med reduksjoner ihht prisliste, vil disse leietakerne forsvinne. Samtidig er det svært gode tilbakemeldinger på denne typen arrangement hos mange av de lokale aktører, som blir tatt på alvor på KulturHuset og får vist seg frem på en fin scene. Antall publikum er høyt, noe som både skyldes at store festivaler som Nordlysfestivalen og Filmfestivalen ligger her og teller med i publikumsoversikten, men mest fordi det som kjennetegner disse arrangementene at folk har eiendomsforhold til dem. Det er lokale produksjoner og blir derfor godt besøkt. Egne arrangement: Kulturhuset har allerede tatt konsekvensen av at de ikke har vært nok lønnsomt og kuttet ned antallet. Generelt sett kan man vel si at for disse arrangementene hvor man tar på seg all risiko bør man være svært sikker på at programmeringen er lønnsom. Her er dessverre ikke andre arrangementstyper som rock/pop testet godt nok ut på grunn av problemene med at Verkstedet ikke kan brukes fullt ut. Eksterne aktører, møter, kurs og lukkede arrangement: For tiden er markedet ikke større. KulturHuset konkurrerer med byens hoteller. 3. Byggets tilstand Rådmannen har som nevnt over hentet inn opplysninger om husets tekniske tilstand og eventuelle etterslep på bygningsvedlikehold. Samtidig har en sett på hvor mye som brukes til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i dag (regnskapstall for 2008) og hva som må til for at huset skal ta igjen etterslep på drift og vedlikehold, holde bygget på et akseptabelt bygningsteknisk nivå mv. Det er sammenlignet med normtall som kommunen bruker for kulturbygg. Det vises til vedlegg 2. 10

11 Hovedkonklusjonen er følgende: Kulturhusets tall er en gjengivelse av regnskapet for 2008 mens Eiendoms tall baserer seg på erfaringstall for kulturbygg, med forutsetning om å opprettholde tilnærmet samme standard som øvrig kommunal bygningsmasse. Kulturhuset brukte i kr/m2 til FDV, noe som tilsvarer kr 2,873 mill pr år., mens Eiendom har beregnet behovet til å være 714 kr/m2. Av dette beløpet utgjør renhold 230 kr/m2. De gjenværende 484 kr/m2 ville da være den kostnaden per kvadratmeter Eiendom ville måtte hatt for å forvalte, drifte og vedlikeholde kulturhuset på samme vilkår som kommunens øvrige bygningsmasse. Kulturhusets bruttoareal er ca 6500 m2 som gir et totalt behov på 3,14 mill kroner til FDV. Sammenlikning av tallene viser at Kulturhuset KF bruker forholdsmessig stor andel av midlene til forvaltning, og da særlig administrasjon. Beløpet er vel dobbelt så høyt som Eiendom ville måtte kalkulere med. På den andre siden brukes lite midler til vedlikehold av bygget. Disse utgjør under halvparten av hva Eiendom ville ha benyttet for kulturbygg, ut fra dagens budsjettramme. Imidlertid er totalbeløpet til drift betraktelig høyere i Eiendoms tall enn det Kulturhuset AS faktisk bruker. Dette har sin årsak hovedsakelig i kostnader til renhold og energi. Kulturhuset har i disse tilfellene faktiske tall, mens Eiendom baserer sine tall på erfaringer fra flere ulike situasjoner; disse tallene behøver ikke ha noen relevans for kulturhuset. Dersom dagens bruk av midler til FDV, særlig til vedlikehold, av kulturhuset videreføres, kan bygningen risikere å forfalle. I henhold til kommunal regnskapsstandard er ikke vedlikehold en investering, og kan derfor ikke lånefinansieres. Dette kan medføre at det i fremtiden må avsettes ekstra driftsmidler til vedlikehold for å motvirke raskt forfall. Dette kan imidlertid også bli en konsekvens selv om Eiendoms noe høyere kalkyler for vedlikehold benyttes, men da langsommere. 4. Tiltak Hovedproblemet for KulturHuset er som nevnt for høgt driftsnivå i forhold til størrelsen på tilskuddet fra kommunen og at egne inntekter er for lave. Den økonomiske gjennomgangen av aktiviteter viser at alle aktiviteter, med unntak av ren utleie, møter og konferanser, går i minus. Beregningene viser at hvis en legger til grunn den forutsetning at tilskuddet fra kommunen på 6.7 mill årlig skal gå til å dekke kapitalutgifter og FDV- kostnader, blir det lite igjen til å drive formidling av kultur for. Det viktigste tiltaket er derfor en omlegging av driften. Dette for å få ned kostnadene og få opp inntjeningen. Rådmannen ser at kommunestyret i den økonomiske situasjonen som kommunen er i nå, ikke har mulighet til å øke tilskuddet. Kommunestyret har også gjentatte ganger bedt om at driftskonseptet endres slik at tilskuddet kunne reduseres. Ny profil Utfordringen blir å programmere slik at de tingene man tjener penger på (egne arrangement) arbeides med over lang tid og at man setter disse datoene tidlig og i tidsrom man vet er bra. At man blir proaktiv i stede for reaktiv. Rådmannen tror det er mulig å sette opp et program 11

12 som er mer lønnsomt samtidig som at det ivaretar bredden i det lokale kulturliv. Noe av det kommunale tilskuddet kan settes av til dette. Det kan uansett være en fordel å redusere programmet noe. Hvor mye en kan spare inn gjennom en slik programmering er vanskelig å si, det kommer an på faget, og faget her er drift og programmering, altså kunnskap om å drive effektivt og ikke minst kunnskap hva som selger og hva som ikke selger. Det er krevende å programmere i et hus som Kulturhuset fordi man er inne i mange sjangere samtidig. En omlegging av programmet er etter rådmannen oppfatning helt nødvendig. Det innebærer at KulturHuset må legge mindre vekt på rollen som kulturutvikler fordi en ikke lenger kan tillate seg å subsidiere arrangementer som i dag. KulturHuset må utvikle arrangementer hvor risikoen er mindre. Samtidig må en vurdere om KulturHuset fortsatt skal ivareta det lokale kulturlivet gjennom å tilby en scene som man kan benytte til å utøve ulike former for kultur. I den grad det er mulig må man også søke å få reforhandlet avtalene til et samarbeid med de største og viktigste nasjonale og regionale aktørene slik at en ikke taper penger på disse. KulturHuset må derfor bli mer et utleiehus hvor en satser på utleie til lokale kulturaktører og til najonale og regionale aktører, kurs og konferanser med kommersiell fokus. Endelig profil må utarbeides i forbindelse med framleggingen av rammene for KulturHuset i desember Ny driftsform Ny selskapsform kan være et av flere tiltak for å bedre den økonomisk balansen. Når det gjelder kulturhus er det ikke én organisasjonsform som en generelt kan si utmerker seg som bedre eller mer egnet enn andre. Den vanligste formen er å bygge, eie og drive KulturHuset som en kommunal virksomhet. Kulturhus kan også være rene aksjeselskap eller kommunale foretak. Det er historiske forhold i den enkelte kommune som bestemmer hvilken løsning som blir valgt. Derfor er det vanskelig å avgjøre om en form passer bedre enn andre, fordi kommunene er forskjellige. En organisasjonsform skal være gjenstand for kontinuerlig vurdering. KulturHuset i Tromsø har vært et KS/AS siden Organisasjonsformen ble avviklet i Da ble KulturHuset og Havnevesenet omgjort til kommunale bedrifter. Fra 2001 ble disse igjen omgjort til dagens driftsform, kommunale foretak. KulturHuset har således en lang historie som organisasjon med eget styre. Noen forutsetninger Rådmannen anbefaler at eierforholdet forutsettes å være uforandret, som i dag. Det er ikke ønskelig å selge bygninger. Et annet premiss er at huset fortsatt bør brukes til kulturformål dvs. at en ikke legger andre formål til grunn. Dersom en fortsatt ønsker å bruke denne kulturarenaen som verktøy for å oppnå samfunnsnyttige mål og utvikling er det viktig å ha kontroll over drift og anlegg. Hovedformålet til KulturHuset bør gjennomgås Når det gjelder selskapsformer, mener rådmannen at aksjeselskapsformen ikke er hensiktsmessig som framtidig selskapsform, og har derfor ikke vurdert denne formen spesielt. Et KulturHus AS må ha hovedfokus på å tjene penger, men rådmannen tror ikke at 12

13 huset kan gå med overskudd, blant annet på grunn av lite befolkningsgrunnlag. Huset vil måtte konkurrere med byens hoteller. Det vil være avhengig av offentlig støtte. Etter rådmannens vurdering er dermed tre alternativer aktuelle: 1. KulturHuset fortsetter som KF med eget styre og fullmakter, altså dagens modell. Kommunens tilskudd på 6,7 mill opprettholdes som i dag. 2. KulturHuset fortsetter som KF, men gjøres om til et rent innholdsselskap. Huset får et årlig tilskudd fra kommunen til å drive med kulturaktiviteter. Bygget og FDV utgifter overtas av kommunen som for andre kommunale bygg, 3. Kulturhuset KF omgjøres til en ny kommunal resultatenhet. Drift av bygget ivaretas av kommunen som i alternativ 2. Av disse tre løsningene anser rådmannen alternativ 1 som lite aktuell. Erfaringene over flere år viser at KF-modellen ikke har svart til forventningene når det gjelder å få balanse i økonomien. Det er behov for en mye sterkere styring og direkte kontroll av foretaket, noe som bryter med grunnleggende trekk ved selve KF-modellen. Velger kommunestyret å opprettholde KF-modellen, ser rådmannen behov for å endre det vedtektsfestede formålet. Dette lyder som følge: KulturHuset skal Forestå en profesjonell drift som kan bidra til å tilby kommunens innbyggere og tilreisende et mangfold av kulturytringer. Det skal være en arena for det lokale kulturliv og for profesjonelle utøvere nasjonalt og internasjonalt. Foretaket skal ikke ha erverv som formål og har ikke et krav på seg til å gi økonomisk utbytte. Foretaket skal enten selv eller i samarbeid med andre engasjere seg i annen virksomhet som kan bidra til et bredere kulturtilbud i Tromsø og i landsdelen. Et engasjement som kan betinge økonomisk risiko skal være godkjent av kommunestyret og må ligge innenfor lovverkets legale begrensninger I alternativ 2 omgjøres foretaket til et foretak med bare innholdsdrift og kommunen ved rådmannen overtar bygg og FDV. Alternativ 3 avvikler KFet i sin helhet og det etableres en ny resultatenhet underlagt rådmannen. Rådmannen mener at modell 3 i dagens situasjon er best egnet fordi det gir både politikerne og rådmannen mulighet til en tettere gjennomgang og oppfølging av alle sider av KulturHusets økonomi. Tiltak for å øke de faste inntektene: Nye leietakere. Helt fra HT flyttet ut har KulturHuset arbeidet med å få leie ut lokaler fast til leietakere som har en naturlig nærhet til KulturHuset. Allerede i 2005 hadde en drøftet et mulig leieforhold 13

14 til Tromsø Symfoniorkester. Orkesteret hadde imidlertid da inngått langsiktig leieavtale og var derfor ikke aktuelle. Før sommerferien kom det en forespørsel til rådmannen fra Nordnorsk Opera og Symfoniorkester til Tromsø kommune vedrørende eventuell samlokalisering i Kulturhuset. Symfoniorkesteret er i dag lokalisert i Brennbygget, leieavtale er inngått med Entra og løper frem til årsskiftet 2009/ Avtalen kan prolongeres, men det er i utgangspunkt ønskelig å se på mulighetene for å kunne flytte inn så raskt som mulig i Kulturhuset. Symfoniorkesteret har forskjellige lokaliseringsalternativer, men har presisert at første prioritet er å gå videre med Kulturhuset. Rådmannen har bedt Eiendom å vurdere mulige skisser med kostnadsestimat og framdrift. Dette arbeidet er gjort i tett samarbeid med symfoniorkesteret og KulturHuset. Oppsummeringen så langt fra Eiendom er at det er fullt mulig å plassere Symfoniorkesterets virksomhet i Kulturhuset med mindre tilpasninger av romprogrammet. Det vil være behov for en del nybygg i 5. etasje på kontorfløyen. Det forslaget til integrering av symfoniorkesterets samtlige funksjoner ser ut at i liten grad påvirke Kulturhusets daglige drift og ivareta behovet for en effektiv og variert bruk av de tre hovedscenene. Ombyggingsarbeidene vil i liten grad heller ikke påvirke Kulturhusets daglige drift. En kort byggetid forutsetter at det avsettes tilstrekkelig tid til nøye planlegging og prosjektering, dette gjelder spesielt mht ventilasjon og akustikk. De foreslåtte tiltakene er kostnadsberegnet og en foreløpig kalkyle foreligger. Rådmannen anbefaler at en stiller seg positivt til at Nordnorsk Opera og Symfoniorkester blir fast samarbeidspartner i KulturHuset. Videre utredninger må legges fram i forbindelse med budsjettbehandlingen for Anbefaling Rådmannen anbefaling er at KulturHuset KF avvikles som kommunalt foretak innen 1. mars KulturHuset etableres som en kommunal resultatenhets fra samme dato. Den nye resultatenhetens mål og økonomiske rammer fastlegges i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE SLETT LINJA 14

Utredning 2009 KulturHuset Tromsø KF

Utredning 2009 KulturHuset Tromsø KF Utredning 2009 KulturHuset Tromsø KF 1 Bakgrunn KulturHusets representant i arbeidsgruppa for utredningen av alternative driftsformer for Kulturhuset KF har, i samarbeid med kulturhussjefen, underveis

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.10.2009 55559/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015»

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» Dagens modell Eiendomskostnadene i Sandnes kommune består av et kapitalelement (renter og avdrag) og en FDV del. FDV-delen (Ansvar 10 FDV + Ansvar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/331 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Formannskapet 26.02.2014 10/14 Kommunestyret

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2011/187312/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Budsjett og investeringer med kommentarer

Budsjett og investeringer med kommentarer Vedlegg 1 Sak 13/14 Budsjett og investeringer med kommentarer Styrets innstilling 6.11.2014 REVIDERT 2015 HOVEDTALL 2015 Kontogruppe Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter 40 174 839 1-2 Kjøp av varer/tjen.komm.tjenester.

Detaljer

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital

Detaljer

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat):

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat): Notat Til: Økonomisjef Elin Dolmseth, Longyearbyen lokalstyre Fra: Daglig leder Einar Buø, Kultur- og fritidsforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/548-6-151 Saksbehandler: Einar Buø Dato: 03.10.2013

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Saksframlegg. Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage

Saksframlegg. Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage Søgne kommune Arkiv: 233 Saksmappe: 2011/3324-30739/2012 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 30.09.2012 Saksframlegg Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Folkevalgtopplæring 2013

Folkevalgtopplæring 2013 Folkevalgtopplæring 2013 Hva må m jeg vite om Kommuneøkonomi? v/ Espen Larsen, rådgiver r kommuneøkonomi, konomi, Fylkesmannen i Finnmark Fjorårets rets kurs for folkevalgte (2012) n hel dag med økonomi

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Arkivsak 200903555 Arkivnr. Saksbehandler Per Christian Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 15.10.2009 83/09 Fylkestinget 20.10.2009 69/09 Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Fylkesrådmannens

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer