SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen Telefon: Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS FRAMTID ::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE SLETT LINJA Innstilling til vedtak: 1. KulturHuset KF avvikles som foretak fra KulturHuset etableres som en kommunal resultatenhet fra Den nye resultatenhetens mål og økonomiske rammer legges fram i forbindelse med behandlingen av budsjettet Kommunestyret stiller seg positivt til at Nordnorsk Opera og Symfoniorkester blir fast samarbeidspartner i KulturHuset. Videre utredninger legges fram innen ::: Sett inn innstillingen over denne linja IKKE SLETT LINJA Gøril Bertheussen rådmann... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE SLETT LINJA Saksutredning: 1. Bakgrunn KulturHusets økonomiske situasjon er drøftet jevnlig i kommunestyret de siste årene. Det er i forbindelse med behandlingen av kvartalsrapporter/regnskapsrapporter gjort flere vedtak hvor en har bedt styret om å komme tilbake med tiltak og strategier som kan redusere underskuddet og øke inntektene. 1

2 2005: Etter at HT flyttet ut av KulturHuset i 2005 vedtok styret og ledelsen ved KulturHuset en ny strategi og profil for huset. Målsettingen var å sikre fortsatt drift av huset og da særlig med fokus på inntjening og effektivisering. Et hovedpunktet i strategien var det fortsatt skulle formidles teater fra KulturHusets scener, men fokuset ville i langt større grad rettes mot musikk og dans. Tilbud til barn, unge og ungdom ville få større fokus enn tidligere. I tillegg ville KulturHuset i langt større grad utnytte sitt potensial, som kurs og konferansesenter. Sentralt i strategien var en betydelig oppgradering av huset, og styret fikk i kommunestyrets møte i august 2005 godkjent et låneopptak på kr 16 mill for nyinvesteringer og ombygging. 2006: I økonomiplanbehandlingen i desember 2006 ga kommunestyret KulturHuset i oppdrag å etablere et evalueringsprosjekt KulturHusets fremtid, der videre drift i samarbeid med større ikke-kommersielle aktører skulle være en forutsetning. Målet med prosjektet skulle på sikt være å senke de store direkteoverføringene til huset, samtidig som det meste av dagens kulturaktivitet kunne opprettholdes. 2007:Rapporten fra KulturHuset ble behandlet i kommunestyret i september I rapporten la styret frem statistikk som synliggjorde at effekten av strategien begynte å vise seg ved økt publikumsoppslutning, flere arrangementer, at arrangementer hvor lokale amatører deltok økte betydelig, samtidig som det ble vist til at effektivisering av organisasjonen hadde medført at antallet årsverk var på vei ned. For å redusere utgiftene og øke inntektene, ville man involvere seg mindre i risikoprosjekter, hente inn ekstern prosjektfinansiering, vurdere full pris for alle leietakere og inngå faste avtaler med lokale aktører mm. En vurdering var at dersom eier tok over kapitalutgiftene og dekket inn tidligere år underskudd ville KulturHuset med dagens overføringer kunne drifte i balanse. Konklusjonen i rapporten var å be om en tydelig bestilling fra eier om hva KulturHuset skulle være. Rapporten ble tatt til orientering i kommunestyret. Det ble vist til et tidligere vedtak i august samme år i forbindelse med behandlingen av Kulturplanen om nedsettelse av tverrpolitisk utvalg for å gjennomgå Kulturhusets situasjon. 2008: Saken om utvalg ble behandlet i kommunestyret i januar I stedet for å opprette utvalget, vedtok kommunestyret å sende saken tilbake til styret med anmodning om at det her ble foretatt en gjennomgang av den økonomiske situasjonen. Kommunestyret fulgte opp vedtaket med tilsvarende anmodning i forbindelse med behandlingen av regnskapsrapport pr Da sak om regnskapsoppfølging for KulturHuset pr ble behandlet høsten 2008 vedtok kommunestyret følgende (sak 180/08): Tromsø kommunestyre tar fremlagte tiltak til orientering, i henhold til vedtak fra styret for KulturHuset KF. Rådmannen bes vurdere alternative driftsformer for KulturHuset. Saken legges frem for politisk behandling 1. halvår 2009 når regnskap -08 er kjent. Det kunstneriske innholdet i KulturHuset skal fortsatt ivareta bredden i kommunens kulturliv, sammen med å bruke kommersielle virkemidler til inntekter for drift. Andre kommuners løsninger er naturlig del av vurderingsgrunnlaget. + Oversendelsesforslag. 2

3 Det vedtatte oversendelsesforslaget var som følger: Det lages ei vurdering av ansvarsfordelinga mellom KulturHuset KF og Tromsø kommune m.h.t. KulturHusets kapitalutgifter Rådmannen har hatt et utvalg og en undergruppe i gang med å utarbeide et underlagsmateriale som grunnlag for sin anbefaling. Gruppene har vært sammensatt med representanter fra rådmannen, KulturHuset, Eiendom, Kultur og Idrett og Økonomi. Arbeidet med innsamling av grunnlagsinformasjon har vært ledet av kommunalsjef Irene Valstad Simonsen og rådgiver Kjell-Robert Pedersen. Gjennom et godt samarbeid med KulturHusets ledelse framlegges notater som gir et godt grunnlag for rådmannens vurdering. Det foreligger følgende notater med denne saken: Vedlegg1: Notat som inneholder statistikk om KulturHusets aktiviteter og økonomi. Det gir blant annet innsikt i økonomien i de ulike segmentene som huset driver innenfor og det vurderer markedsutviklingen framover. Notatet har også en sammenligning med andre kulturhus. Notatet (Utredning KulturHuset KF) er utarbeidet av KulturHuset. Vedlegg 2: Notat om byggets tilstand og FDV utgifter, utarbeidet av Eiendom. Tallene er framskaffet i samråd med KulturHuset. FDV utgiftene er sammenlignet med normtall for kulturhus. Vedlegg 3: Notat om lokalisering av Nordnorsk opera og symfoniorkester i KulturHuset, utarbeidet av Eiendom I tillegg har økonomienheten sett på den overordnede økonomien ved KulturHuset. Det er kommet innspill fra Kultur og idrett i vurderingen av statistikken fra KulturHuset. Følgende andre notater følger som vedlegg til saken: Vedlegg 4: KulturHusets vedtekter fra 2002 Vedlegg 5: Arbeidsbudsjett ved låneopptak 2005 Vedlegg 6: Rapport om KulturHusets fremtid, fra 2007 Mandat Rådmannen har vurdert vedtaket i kommunestyret slik: 1. Foreta en gjennomgang av dagens virksomhet med fokus på økonomi, arrangementsaktivitet og drift av selve huset. Foreta en egen gjennomgang av den tekniske driften av bygget i tillegg til driften av det mer innholdsmessige. Sammenligning med andre kulturhus. 2. Foreta en vurdering av ulike organisasjonsmodeller. 3. Med bakgrunn i underlagsmateriale gjøre en drøfting av veivalg og gi anbefaling. Hovedproblemet for KulturHuset er at aktivitetsnivået er for høyt i forhold til tilskudd fra kommunen og egne inntekter. For å få et totalbilde over økonomien ser en på hovedtallene samt på økonomien i de enkelte arrangementstypene/segmentene. KulturHuset har en bred formålsparagraf og dermed også et bredt spekter av aktiviteter eller segmenter. Spørsmålet en 3

4 stiller seg er hvordan arrangementene kommer ut økonomisk. Er det noen arrangementer som generere underskudd mens andre er overskuddsprosjekter? Driften av bygget ivaretas i dag av KulturHuset selv. En problemstilling er om driften ivaretas godt nok i dag, eller om det finnes andre måter å drifte selve bygget på. Organisatoriske løsninger er ofte et av flere virkemiddel for å få til bedre økonomi. Det er vurdert tre mulige løsninger; kommunalt foretak som i dag, kommunal enhet eller aksjeselskap. 2. KulturHusets økonomi Kulturhusets økonomiske situasjon er styrt av foretakets inntekter hovedsakelig bestående av salgsinnteker ved arrangement og tilskudd fra kommunen, og foretakets kostnader betående av lønn og sosiale kostnader, kjøp av varer og tjenester, og kapitalkostnader. Kulturhusets økonomi har over lengre tid vært preget av at kostnadene har vært større enn inntektene. Foretaket betjener i dag to store lån, som ved utgangen av 2008 til sammen utgjorde 25,7 millioner. Kulturhusets siste låneopptak på 16 millioner ble tatt opp i 2005, som en følge av at Hålogaland Teater avsluttet leieforholdet og flyttet ut. Formålet med låneopptaket var å finansiere investeringer som foretaket så nødvendig for å sikre fremtidig drift uten Hålogaland Teater som leietaker. Med Hålogaland Teater ute av Kulturhuset bortfalt 1,8 millioner i leieinntekter, men samtidig ble store arealer som Hålogaland Teater la beslag på frigjort. Vedlegg 5 Arbeidsbudsjett ved låneopptak viser en forventet effekt av investeringer i form av betydelige økte salgs- og leieinntekter. Arbeidsbudsjettet viser til prognostiserte salgsinntekter i 2008 på 16,8 mill. Disse investeringseffektene er imidlertid ikke oppnådd og foretaket sliter i dag med store kapitalkostnader som følge av låneopptak. Reelle salgsinntekter i 2008 ble 8,7 mill. Budsjetterte salgsinntekter og regnskapsført salgsinntekter i perioden er vist i figuren under (tall i 1000) Budsjett Regnskap Figur 1: Budsjetterte salgsinntekter som følge av investering (i blått), regnskapsførte salgsinntekter etter investering (i rødt). 4

5 For å kortsiktig bedre den økonomiske situasjonen er avdrag på lån utsatt til 1. halvår Det er i tillegg gjort andre tiltak for å redusere kostnadsnivået på lengre sikt, som eksempelvis reduksjon i antall årsverk og nedstyring av antall arrangement på enkelte segmenter. Regnskapsutvikling Kulturhuset har i mange år slitt med driftsmessige underskudd. Kommunen er etter kommunelovens 48-4 pliktig å dekke foretaks tidligere års underskudd innen to år. Det vil si at underskudd som er opparbeidet i 2003 senest måtte dekkes inn i Ettersom Kulturhusets driftsresultat i 2004 også var negativt, måtte kommunen i 2005 overføre midler til inndekning av underskuddet som ble opparbeidet i Kommunens overføringer til inndekning av underskuddet var ikke nok til å skape balanse i driften og utfallet ble et nytt underskudd i Etter låneopptaket på 16 millioner i 2005 har den økonomiske situasjonen til Kulturhuset forverret seg, til tross for at foretaket per i dag kun har betalt ett avdrag siden Et høyt driftsnivå, økte rentekostnader og akkumulerte underskudd har bidratt til at Kulturhuset er kommet i denne situasjonen. Regnskap for 2008 viser et underskudd på ,-, til tross for at det kun er betalt avdrag på lån for 1. halvår Underskuddet inkluderer også overføringer fra Tromsø kommune på kr ,- til inndekning av tidligere års underskudd, slik at reelt underskudd 2008 eksklusiv overføring ble 3,33 millioner. Det er store avvik mellom budsjett og regnskap hvor man eksempelvis har et merforbruk på kjøp av varer og tjenester på 2,4 millioner. Driftsutgiftene har fra 2007 til 2008 økt med 4,5 millioner, mens inntektene økte med 1,8 millioner. 2,2 millioner av kostnadsøkningen knyttes til kjøp av varer og tjenester. Tabellen under viser hovedtall fra regnskapet for 2008: Regnskap Budsjett 2008 Regnskap 2008 Andre salgs-og leieinntekter Overføringer med krav om motytelse Tilskudd fra Tromsø kommune Tilskudd underskuddsdekning Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføring Tromsø kommune Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat (C=A-B) Ekstern finansinntekt (renter) Ekstern finansutgift (renter) Avdrag lån Sum eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av bundne fond Dekning av tidligere års underskudd Avsetning til bundne fond Sum bruk/avsetninger Resultat/Underskudd

6 Salgs- og leieinntekter var i 2008 nesten tilnærmet likt 2004-nivå. For uten om at man i 2008 har tatt inn de tapte leieinntektene fra Hålogaland Teater, er det vanskelig å se noen effekt av foretakets investeringer som er sammenlignbare med arbeidsbudsjettet ved låneopptak. Markedsmessige endringer i form av økende antall konkurrerende aktører, kan sies å være en medvirkende årsak til sviktende inntekter. Kulturhuset hadde i tillegg ifm. låneopptaket, budsjettert og fått godkjent Verkstedet for 600 mennesker, men grunnet mangelfull ventilasjonskapasitet ble denne godkjenningen etter investeringene var gjort, omgjort av Brann og redning til å gjelde 400 mennesker. Endring i etterspørsel etter kurs- og konferanselokaler har også bidratt til Kulturhusets sviktende salgsinntekter. Samlet kan disse elementene være med på å forklare noe av Kulturhusets sviktende inntekter. Gjeld og kapitalkostnader Utviklingen av Kulturhusets samlede lånegjeld og årlige kapitalkostnader er vist i tabellen under Lånegjeld Kapitalkostnader herav: renter herav: avdrag Tabell 1: Kulturhusets gjeldsutvikling. Som tabellen over viser har Kulturhuset ikke vært i stand til å betale avdrag i noen særlig grad de senere år. Foretaket har over tid hatt likviditetsproblemer og fikk i april 2009 forskuttert tilskudd for 2. halvår. Likviditeten forverret seg ytterligere sommeren 2009, og Kulturhuset fikk derfor innvilget økning i kassakreditten for å innfri sine løpende forpliktelser. Tabellen på neste side viser KulturHusets historiske årlige kostnader og tilskudd fra Tromsø kommune, samt prognose for perioden

7 Tilskudd Avdrag (16 mill) Renter Avdrag (12,5+1 mill) Renter Sum kapitalkostnader FDV Resultat Underskuddsdekning Sum tilskudd Sum kostnad Rest Tabell 2: Tabellen viser KulturHusets årlige kostnader samt tilskudd fra kommunen. Kulturhuset mottar i dag 6,75 millioner kroner i kommunalt tilskudd per år. Som vi ser av tabellen over dekker tilskuddet stort sett bare kapitalkostnader og FDV. Foretaket har i tillegg betydelige lønnskostnader som da skal dekkes inn av resterende tilskudd og foretakets salgsinntekter. Legger vi med andre ord til grunn at Kulturhuset framover vil få et årlig tilskudd fra Tromsø kommune på 6,75 mill, vil foretaket i 2010 kun ha 0,967 mill. kr til å dekke ordinær drift. Dette betyr at salgsinntekter fra arrangementene må være tilnærmet lik kostnadene til lønn og øvrig drift. Etter foretakets låneopptak i 2005 på 16 millioner kroner har rentekostnadene økt. Kulturhuset fikk i 2005 innvilget avdragsfrihet for to lån pålydende 26 millioner i perioden 2006 og 2007, slik at det i denne perioden kun er betalt renter på lånene. Dette var med på å midlertidig lette foretakets kapitalbelastning slik at man skulle evne å betale tidligere års underskudd. Som vi ser av tabellen er det i 2008 betalt avdrag på begge lånene, men kun for 1. halvår. Kulturhuset så seg ikke i stand til å betale avdrag for 2. halvår og fikk derfor innvilget en ny avtale om avdragsfrihet gjeldende frem til 1. halvår Grunnet avdrag på lån hadde foretaket heller ikke dekning for å ta inn tidligere års underskudd i regnskapet for 2008, slik at underskudd for 2006 og 2007 da må dekkes inn i

8 KulturHusets arrangementer Rådmannen viser her til vedlagte notat fra KulturHuset som gir et grundig bilde om KulturHusets aktiviteter og økonomi. (Vedlegg 1). Notatet viser at både antallet arrangementer og publikumsutviklingen har økt de siste årene, samtidig som antallet ansatte har gått ned. Sammenliknet med andre kulturhus her er tre kulturhus brukt som referanse har KulturHuset mange arrangement pr. ansatt. Omsetningen pr. ansatt er imidlertid lavere i forhold til andre kulturhus. Disse sammenligningstallene bør en bruke med forsiktighet fordi husene har svært forskjellig profil og befolkningsgrunnlag. Vedlegg 1 viser at KulturHuset opererer innenfor 6 ulike segmenter eller arrangementsområder med til sammen 437 arrangementer 1. Samarbeidsarrangement med nasjonale aktører: Rikskonsertene og Riksteatret mv 2. Lokale aktører: Nordlysfestivalen, Kulta, Folkemusikkpøbben, Jazzklubben, Kulturskolen, mv. 3. Egne arrangement; KulturHuset signerer egne kontrakter med artister. Dette betyr at KulturHuset sitter med den økonomiske risiko for disse arrangement. 4. Eksterne leietakere: Kommersielle leietakere som betaler husleie til markedspris. 5. Møter, kurs, konferanser, lukkede arrangement mv. 6. Utstillinger. Segment ant. Arr ant. publikum Publikum gj.sn. pr arr Nasjonale samarbeid lokale aktører egne arrangement Eksterne aktører Møter, kurs, lukkede arr Utstillinger SUM * Basert på tall fra 2008 Tabellen viser at lokale arrangører utgjør det største segmentet med flest arrangementer og størst antall arrangementer. Ser en nærmere på arrangementsøkonomien viser tabellen under at KulturHuset i 2008 hadde kr i faste kostnader (regnskapstall fra 2008, samt full innbetaling av avdrag). KulturHuset har i 2008 budsjettert med inntekter på 5,8 mill kroner for å dekke de faste kostnadene ved arrangement. Regnskapet viser at en har fått inn 3,293 mill kroner, altså har arrangementene gått med underskudd totalt sett.

9 Faste kostnader Budsjett 08 regnskap 08 Diff Faste kostnader Dekkes inn av husleie kafe/musikkråd Overføring fra Tromsø kommune Inntekter Faste kostnader - arrangement Til inndekning av tidl. års underskudd For å gi et bilde av hvordan de enkelte segmentene har bidratt til inndekning av faste kostnader har rådmannen tatt med følgende tabell. Dette er opplysninger som rådmannen er framskaffet i løpet av prosessen fra KulturHuset: Budsjetterte faste kostnader Betalt andel faste kosnader Underskudd i innbetaling faste kostnader ant. Arr. ant.bill. Publikum gjennomsnitt Nasjonale samarbeid lokale aktører Egne arrangement Eksterne leietakere Møter, kurs og lukkede arr Utstillinger SUM Eksemplet som KulturHuset selv kommenterer i vedlegg 1 er lokale arrangementer hvor budsjetterte faste kostnader for segmentet i 2008 utgjorde kr ,- KulturHusets inntekt i form av husleie var kr KulturHusets bidrag i form av redusert husleie var kr ,-. Det påpekes at reduksjonen er i tråd med kulturplan hvor det heter at det lokale kulturliv trenger en profesjonell scene som ikke er for dyr å leie. Det gjøres i dette segment ulike typer avtaler. Forklaringen på den samlede underdekningen ligger i følgende forhold jfr KulturHuset selv: KulturHuset har i utgangspunktet beregnet en husleie som skal dekke inn faste kostnader. Få av våre leietakere og samarbeidspartnere, både lokalt og nasjonalt, har 9

10 økonomi til å betale husleie etter prisliste. For å opprettholde ønsket aktivitet og bredde i vår programmering forhandles det derfor om pris opp mot hvert enkelt arrangement.. Vurdering Samtidig som KulturHuset sliter økonomisk har den kulturelle posisjonen for huset endret seg gjennom, konkurranse fra Driv og Rica, i tillegg til at Tromsø har utviklet seg veldig som kulturby de siste ti årene gjennom et utall av festivaler og happenings. Det er derfor et mye større marked i byen som Kulturhuset konkurrerer i enn da huset startet opp. Ut i fra tallene til de forskjellige typer arrangement ser det ut som KulturHuset har for høgt kostnadsnivå. Arrangementene går i underskudd. Nasjonale samarbeid: Her er det forskjellige typer samarbeidsavtaler som gjelder, eksempler er Riksteateret og Rikskonsertene. Kulturelt sett gir disse en bredde i tilbudet, likevel bør det være en diskusjon om det er riktig å subsidiere denne typen arrangement på det nivået man gjør nå. Her må avtalene reforhandles og finne riktig nivå. Lokale aktører: Underskuddet på disse arrangementene er betydelig. Arrangementene gjennomføres med rabatterte priser. Som KulturHuset selv nevner har en her nådd et smertepunkt mht leiepriser for de lokale aktører. Presses prisene høyere enn det de ligger på nå, med reduksjoner ihht prisliste, vil disse leietakerne forsvinne. Samtidig er det svært gode tilbakemeldinger på denne typen arrangement hos mange av de lokale aktører, som blir tatt på alvor på KulturHuset og får vist seg frem på en fin scene. Antall publikum er høyt, noe som både skyldes at store festivaler som Nordlysfestivalen og Filmfestivalen ligger her og teller med i publikumsoversikten, men mest fordi det som kjennetegner disse arrangementene at folk har eiendomsforhold til dem. Det er lokale produksjoner og blir derfor godt besøkt. Egne arrangement: Kulturhuset har allerede tatt konsekvensen av at de ikke har vært nok lønnsomt og kuttet ned antallet. Generelt sett kan man vel si at for disse arrangementene hvor man tar på seg all risiko bør man være svært sikker på at programmeringen er lønnsom. Her er dessverre ikke andre arrangementstyper som rock/pop testet godt nok ut på grunn av problemene med at Verkstedet ikke kan brukes fullt ut. Eksterne aktører, møter, kurs og lukkede arrangement: For tiden er markedet ikke større. KulturHuset konkurrerer med byens hoteller. 3. Byggets tilstand Rådmannen har som nevnt over hentet inn opplysninger om husets tekniske tilstand og eventuelle etterslep på bygningsvedlikehold. Samtidig har en sett på hvor mye som brukes til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i dag (regnskapstall for 2008) og hva som må til for at huset skal ta igjen etterslep på drift og vedlikehold, holde bygget på et akseptabelt bygningsteknisk nivå mv. Det er sammenlignet med normtall som kommunen bruker for kulturbygg. Det vises til vedlegg 2. 10

11 Hovedkonklusjonen er følgende: Kulturhusets tall er en gjengivelse av regnskapet for 2008 mens Eiendoms tall baserer seg på erfaringstall for kulturbygg, med forutsetning om å opprettholde tilnærmet samme standard som øvrig kommunal bygningsmasse. Kulturhuset brukte i kr/m2 til FDV, noe som tilsvarer kr 2,873 mill pr år., mens Eiendom har beregnet behovet til å være 714 kr/m2. Av dette beløpet utgjør renhold 230 kr/m2. De gjenværende 484 kr/m2 ville da være den kostnaden per kvadratmeter Eiendom ville måtte hatt for å forvalte, drifte og vedlikeholde kulturhuset på samme vilkår som kommunens øvrige bygningsmasse. Kulturhusets bruttoareal er ca 6500 m2 som gir et totalt behov på 3,14 mill kroner til FDV. Sammenlikning av tallene viser at Kulturhuset KF bruker forholdsmessig stor andel av midlene til forvaltning, og da særlig administrasjon. Beløpet er vel dobbelt så høyt som Eiendom ville måtte kalkulere med. På den andre siden brukes lite midler til vedlikehold av bygget. Disse utgjør under halvparten av hva Eiendom ville ha benyttet for kulturbygg, ut fra dagens budsjettramme. Imidlertid er totalbeløpet til drift betraktelig høyere i Eiendoms tall enn det Kulturhuset AS faktisk bruker. Dette har sin årsak hovedsakelig i kostnader til renhold og energi. Kulturhuset har i disse tilfellene faktiske tall, mens Eiendom baserer sine tall på erfaringer fra flere ulike situasjoner; disse tallene behøver ikke ha noen relevans for kulturhuset. Dersom dagens bruk av midler til FDV, særlig til vedlikehold, av kulturhuset videreføres, kan bygningen risikere å forfalle. I henhold til kommunal regnskapsstandard er ikke vedlikehold en investering, og kan derfor ikke lånefinansieres. Dette kan medføre at det i fremtiden må avsettes ekstra driftsmidler til vedlikehold for å motvirke raskt forfall. Dette kan imidlertid også bli en konsekvens selv om Eiendoms noe høyere kalkyler for vedlikehold benyttes, men da langsommere. 4. Tiltak Hovedproblemet for KulturHuset er som nevnt for høgt driftsnivå i forhold til størrelsen på tilskuddet fra kommunen og at egne inntekter er for lave. Den økonomiske gjennomgangen av aktiviteter viser at alle aktiviteter, med unntak av ren utleie, møter og konferanser, går i minus. Beregningene viser at hvis en legger til grunn den forutsetning at tilskuddet fra kommunen på 6.7 mill årlig skal gå til å dekke kapitalutgifter og FDV- kostnader, blir det lite igjen til å drive formidling av kultur for. Det viktigste tiltaket er derfor en omlegging av driften. Dette for å få ned kostnadene og få opp inntjeningen. Rådmannen ser at kommunestyret i den økonomiske situasjonen som kommunen er i nå, ikke har mulighet til å øke tilskuddet. Kommunestyret har også gjentatte ganger bedt om at driftskonseptet endres slik at tilskuddet kunne reduseres. Ny profil Utfordringen blir å programmere slik at de tingene man tjener penger på (egne arrangement) arbeides med over lang tid og at man setter disse datoene tidlig og i tidsrom man vet er bra. At man blir proaktiv i stede for reaktiv. Rådmannen tror det er mulig å sette opp et program 11

12 som er mer lønnsomt samtidig som at det ivaretar bredden i det lokale kulturliv. Noe av det kommunale tilskuddet kan settes av til dette. Det kan uansett være en fordel å redusere programmet noe. Hvor mye en kan spare inn gjennom en slik programmering er vanskelig å si, det kommer an på faget, og faget her er drift og programmering, altså kunnskap om å drive effektivt og ikke minst kunnskap hva som selger og hva som ikke selger. Det er krevende å programmere i et hus som Kulturhuset fordi man er inne i mange sjangere samtidig. En omlegging av programmet er etter rådmannen oppfatning helt nødvendig. Det innebærer at KulturHuset må legge mindre vekt på rollen som kulturutvikler fordi en ikke lenger kan tillate seg å subsidiere arrangementer som i dag. KulturHuset må utvikle arrangementer hvor risikoen er mindre. Samtidig må en vurdere om KulturHuset fortsatt skal ivareta det lokale kulturlivet gjennom å tilby en scene som man kan benytte til å utøve ulike former for kultur. I den grad det er mulig må man også søke å få reforhandlet avtalene til et samarbeid med de største og viktigste nasjonale og regionale aktørene slik at en ikke taper penger på disse. KulturHuset må derfor bli mer et utleiehus hvor en satser på utleie til lokale kulturaktører og til najonale og regionale aktører, kurs og konferanser med kommersiell fokus. Endelig profil må utarbeides i forbindelse med framleggingen av rammene for KulturHuset i desember Ny driftsform Ny selskapsform kan være et av flere tiltak for å bedre den økonomisk balansen. Når det gjelder kulturhus er det ikke én organisasjonsform som en generelt kan si utmerker seg som bedre eller mer egnet enn andre. Den vanligste formen er å bygge, eie og drive KulturHuset som en kommunal virksomhet. Kulturhus kan også være rene aksjeselskap eller kommunale foretak. Det er historiske forhold i den enkelte kommune som bestemmer hvilken løsning som blir valgt. Derfor er det vanskelig å avgjøre om en form passer bedre enn andre, fordi kommunene er forskjellige. En organisasjonsform skal være gjenstand for kontinuerlig vurdering. KulturHuset i Tromsø har vært et KS/AS siden Organisasjonsformen ble avviklet i Da ble KulturHuset og Havnevesenet omgjort til kommunale bedrifter. Fra 2001 ble disse igjen omgjort til dagens driftsform, kommunale foretak. KulturHuset har således en lang historie som organisasjon med eget styre. Noen forutsetninger Rådmannen anbefaler at eierforholdet forutsettes å være uforandret, som i dag. Det er ikke ønskelig å selge bygninger. Et annet premiss er at huset fortsatt bør brukes til kulturformål dvs. at en ikke legger andre formål til grunn. Dersom en fortsatt ønsker å bruke denne kulturarenaen som verktøy for å oppnå samfunnsnyttige mål og utvikling er det viktig å ha kontroll over drift og anlegg. Hovedformålet til KulturHuset bør gjennomgås Når det gjelder selskapsformer, mener rådmannen at aksjeselskapsformen ikke er hensiktsmessig som framtidig selskapsform, og har derfor ikke vurdert denne formen spesielt. Et KulturHus AS må ha hovedfokus på å tjene penger, men rådmannen tror ikke at 12

13 huset kan gå med overskudd, blant annet på grunn av lite befolkningsgrunnlag. Huset vil måtte konkurrere med byens hoteller. Det vil være avhengig av offentlig støtte. Etter rådmannens vurdering er dermed tre alternativer aktuelle: 1. KulturHuset fortsetter som KF med eget styre og fullmakter, altså dagens modell. Kommunens tilskudd på 6,7 mill opprettholdes som i dag. 2. KulturHuset fortsetter som KF, men gjøres om til et rent innholdsselskap. Huset får et årlig tilskudd fra kommunen til å drive med kulturaktiviteter. Bygget og FDV utgifter overtas av kommunen som for andre kommunale bygg, 3. Kulturhuset KF omgjøres til en ny kommunal resultatenhet. Drift av bygget ivaretas av kommunen som i alternativ 2. Av disse tre løsningene anser rådmannen alternativ 1 som lite aktuell. Erfaringene over flere år viser at KF-modellen ikke har svart til forventningene når det gjelder å få balanse i økonomien. Det er behov for en mye sterkere styring og direkte kontroll av foretaket, noe som bryter med grunnleggende trekk ved selve KF-modellen. Velger kommunestyret å opprettholde KF-modellen, ser rådmannen behov for å endre det vedtektsfestede formålet. Dette lyder som følge: KulturHuset skal Forestå en profesjonell drift som kan bidra til å tilby kommunens innbyggere og tilreisende et mangfold av kulturytringer. Det skal være en arena for det lokale kulturliv og for profesjonelle utøvere nasjonalt og internasjonalt. Foretaket skal ikke ha erverv som formål og har ikke et krav på seg til å gi økonomisk utbytte. Foretaket skal enten selv eller i samarbeid med andre engasjere seg i annen virksomhet som kan bidra til et bredere kulturtilbud i Tromsø og i landsdelen. Et engasjement som kan betinge økonomisk risiko skal være godkjent av kommunestyret og må ligge innenfor lovverkets legale begrensninger I alternativ 2 omgjøres foretaket til et foretak med bare innholdsdrift og kommunen ved rådmannen overtar bygg og FDV. Alternativ 3 avvikler KFet i sin helhet og det etableres en ny resultatenhet underlagt rådmannen. Rådmannen mener at modell 3 i dagens situasjon er best egnet fordi det gir både politikerne og rådmannen mulighet til en tettere gjennomgang og oppfølging av alle sider av KulturHusets økonomi. Tiltak for å øke de faste inntektene: Nye leietakere. Helt fra HT flyttet ut har KulturHuset arbeidet med å få leie ut lokaler fast til leietakere som har en naturlig nærhet til KulturHuset. Allerede i 2005 hadde en drøftet et mulig leieforhold 13

14 til Tromsø Symfoniorkester. Orkesteret hadde imidlertid da inngått langsiktig leieavtale og var derfor ikke aktuelle. Før sommerferien kom det en forespørsel til rådmannen fra Nordnorsk Opera og Symfoniorkester til Tromsø kommune vedrørende eventuell samlokalisering i Kulturhuset. Symfoniorkesteret er i dag lokalisert i Brennbygget, leieavtale er inngått med Entra og løper frem til årsskiftet 2009/ Avtalen kan prolongeres, men det er i utgangspunkt ønskelig å se på mulighetene for å kunne flytte inn så raskt som mulig i Kulturhuset. Symfoniorkesteret har forskjellige lokaliseringsalternativer, men har presisert at første prioritet er å gå videre med Kulturhuset. Rådmannen har bedt Eiendom å vurdere mulige skisser med kostnadsestimat og framdrift. Dette arbeidet er gjort i tett samarbeid med symfoniorkesteret og KulturHuset. Oppsummeringen så langt fra Eiendom er at det er fullt mulig å plassere Symfoniorkesterets virksomhet i Kulturhuset med mindre tilpasninger av romprogrammet. Det vil være behov for en del nybygg i 5. etasje på kontorfløyen. Det forslaget til integrering av symfoniorkesterets samtlige funksjoner ser ut at i liten grad påvirke Kulturhusets daglige drift og ivareta behovet for en effektiv og variert bruk av de tre hovedscenene. Ombyggingsarbeidene vil i liten grad heller ikke påvirke Kulturhusets daglige drift. En kort byggetid forutsetter at det avsettes tilstrekkelig tid til nøye planlegging og prosjektering, dette gjelder spesielt mht ventilasjon og akustikk. De foreslåtte tiltakene er kostnadsberegnet og en foreløpig kalkyle foreligger. Rådmannen anbefaler at en stiller seg positivt til at Nordnorsk Opera og Symfoniorkester blir fast samarbeidspartner i KulturHuset. Videre utredninger må legges fram i forbindelse med budsjettbehandlingen for Anbefaling Rådmannen anbefaling er at KulturHuset KF avvikles som kommunalt foretak innen 1. mars KulturHuset etableres som en kommunal resultatenhets fra samme dato. Den nye resultatenhetens mål og økonomiske rammer fastlegges i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE SLETT LINJA 14

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: 201400301-1 Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 18.02.2014 Bystyret 12.03.2014 Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer