Det er også relevant å vise til Justisdepartementets veileder om offentlighetsloven, side 55:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er også relevant å vise til Justisdepartementets veileder om offentlighetsloven, side 55:"

Transkript

1 Til Sivilombudsmannen Oslo, 12. mars 2015 Vi klager på vegne av Kommunal Rapport med dette på avslag fra Helsedepartementet om innsyn i rapport om sykehjemskøer, se vedlagte kommunikasjon mellom Kommunal Rapport og departementet. Krav om innsyn ble framsatt mandag 9. mars i form av e-post til kommunikasjonsavdelingen i Helsedepartementet. Departementet avlo kravet, uten henvisning til lovhjemmel. Det tilbød deretter å oversende rapporten vi begjærte innsyn i under forutsetning av at vi ikke omtalte innholdet før fredag 13. mars kl , fordi TV2 da skulle omtale rapporten. Vi ble også invitert til et pressetreff med helseminister Bent Høie torsdag 12. mars med de samme forutsetningene: Ingen publisering i Kommunal Rapport før etter at TV2 hadde omtalt rapporten. Departementet hindrer offentligheten rettidig tilgang til informasjon ved å vise til enkelte mediers publiseringsplaner som årsak til avslaget. Kommunal Rapport mener dette er et godt eksempel på en praksis som er direkte i strid med offentlighetsloven, og som må opphøre. Primært mener vi at dokumentet uansett må være offentlig samtidig som det er oversendt fra departementet til utenforstående, enten det er TV2, Kommunal Rapport eller andre, og at det ikke finnes noen hjemmel for å hemmeligholde opplysningene eller kreve sperrefrist fra andre medier som krever det samme dokumentet utlevert. Vi peker her på 6 i offentlighetsloven: 6.Forbod mot forskjellsbehandling Ved behandling av saker etter lova her eller i andre tilfelle der det blir gitt tilgang til informasjon, er det ikkje høve til noka slags forskjellsbehandling mellom samanliknbare tilfelle eller til å avtale at nokon skal ha einerett på tilgang til informasjon. At ein førespurnad er sett fram av ei offentleg eller offentleg tilknytt verksemd, gir ikkje høve til forskjellsbehandling når formålet med førespurnaden ikkje har samanheng med dei offentlege gjeremåla til verksemda. Det er også relevant å vise til Justisdepartementets veileder om offentlighetsloven, side 55: Dersom enkelte aktørar får innsyn på ein bestemt måte eller i ein bestemt form, inneber dette at andre har krav på innsyn på same måte og i same form så lenge innsynskrava er samanliknbare. Dersom til dømes ein aktør har inngått avtale med eit organ om å få alle dokument av ein bestemt type oversende automatisk, utan å måtte setje fram eit krav om innsyn i det enkelte tilfelle, kan organet i utgangspunktet ikkje nekte andre aktørar same service dersom dei ber om det. ( ) Føresegna i 6 fyrste ledd fyrste punktum presiserer at det òg vil vere ulovleg forskjellshandsaming dersom det blir avtala at nokon skal ha ein einerett på tilgang til informasjon. Der ålmenta har ein rett til innsyn etter offentleglova eller anna lovgiving,

2 vil det såleis følgje alt av hovudreglane i offentleglova at det ikkje vil vere lovleg å gi nokon ein einerett til tilgang til dokument. Føresegna klargjer at det òg i dei tilfella der ein gir innsyn etter ei meirinnsynsvurdering ikkje vil vere høve til å gi nokon ein slik einerett. Vidare inneber føresegna at utvalde aktørar får inngå avtalar om ein særleg dokumenttilgang utover det som følgjer av offentleglova eller andre lover, til dømes avtalar om automatisk tilsending av dokument, men dersom eit forvaltningsorgan yter slike tenester, skal alle aktørane bli stilde likt. I tillegg mener vi dokumentet også skulle vært offentlig fra det ble mottatt av departementet, og at det ikke var opp til departementet å avgjøre når dette skulle bli offentlig kjent. Dokumentet må anses som mottatt idet den elektroniske versjonen har nådd departementet, enten det er postmottaket eller departementets kontaktperson/avdelingen som skulle håndtere saken. Innholdet i saken er en spørreundersøkelse KS har gjennomført blant sine medlemmer, etter ønske fra Helsedepartementet. Opplysningene som kommunene har oversendt til KS er i sin helhet offentlige, etter det vi er kjent med. Svarene kommunene har sendt KS, er altså hver for seg offentlige dokumenter som enhver kan kreve innsyn i. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvor mange som venter på sykehusplass. Formålet med innsamlingen blir blant annet gjengitt i denne artikkelen i Aftenposten høsten 2014: Vurderingstema etter offentlighetsloven er altså IKKE hvilke avtaler presseavdelingen har gjort med TV2, men hvorvidt dokumentet (eller en foreløpig versjon av det) er innkommet til departementet. Det er per definisjon innkommet dersom en eller flere personer har mottatt det i en epost. Å nekte innsyn etter det, er lovstridig. Vi mener saken har prinsipiell betydning for forvaltningens håndtering av offentlige opplysninger, og ber Sivilombudsmannen om å vurdere saken. Ole Petter Pedersen Nyhetsredaktør Journalist

3 E-postutveksling mellom Kommunal Rapport og Helsedepartementet 1. Innsynsbegjæring 9. mars Fra: Sendt: 9. mars :44 Til: HOD-info Emne: Tall for sykehjemskø Hei! Jeg har forstått det slik at HOD har bedt KS utarbeide en oversikt over hvor mange som står i sykehjemskø rundt om i kommunene. Jeg ber om innsyn i denne rapporten så snart den foreligger. På forhånd takk! Journalist i Kommunal Rapport 2. Svar på innsynsbegjæring (som i mellomtiden var fulgt opp med telefon til departementet) Fra: HOD-info Sendt: 11. mars :26 Til: Emne: SV: Tall for sykehjemskø Hei Viser til samtale. Rapporten blir offentlig fredag kl. 18. Som nevnt på telefon skal Bent Høie og Gunn Marit Helgesen ha et intervju med tv 2 om rapporten torsdag kl på Ullerntunet bo- og behandlingssenter. Kommunal Rapport inviteres til å være med på dette, og vi kan sende dere rapporten før offentliggjøring, under forutsetning at sperrefrist er fredag kl. 18. Vennlig hilsen Per Aubrey Bugge Tenden Seniorrådgiver kommunikasjonsenheten Helse- og omsorgsdepartementet Telefon

4 3. Kommunal Rapports respons på invitasjonen underlagt sperrefrist Fra: Sendt: 11. mars :44 Til: HOD-info; 'Tenden Per Aubrey Bugge Kopi: Ole Petter Pedersen Emne: SV: Tall for sykehjemskø Hei igjen! Jeg viser til min epost 10. mars, der jeg ba om innsyn i rapporten KS har utarbeidet for HOD om sykehjemskøer, så snart den foreligger. Jeg takker for invitasjonen til å delta på et pressearrangement om rapporten i morgen, torsdag kl , sammen med TV2. Vi ønsker å delta på dette, men er uenig i betingelsene som er satt. Du forteller at departementet kan sende oss rapporten på forhånd, men forutsetter samtidig at vi ikke publiserer noe fra den før fredag kl. 18. Du forklarte på telefon at sperrefristen er satt av hensyn til TV2s publiseringsplaner. Jeg viser til offentlighetsloven og anser at rapporten er offentlig i det øyeblikket departementet deler den med andre, enten dette er TV2, Kommunal Rapport eller andre. Hvis departementet er av et annet syn, ber jeg om at dere oppgir en eventuell lovhjemmel for å hemmeligholde rapporten etter pressearrangementet i morgen og fram til sperrefristen fredag. Journalist i Kommunal Rapport 4. Ny oppfølging fra Kommunal Rapport etter nok en telefonsamtale med departementet Fra: Sendt: 11. mars :41 Til: Kopi: Ole Petter Pedersen Emne: VS: Tall for sykehjemskø

5 Hei igjen! Jeg viser til ny samtale i ettermiddag og tidligere kontakt vedrørende offentliggjøring av rapport fra KS om sykehjemskø (se eposter gjengitt nedenfor). I samtalen opplyste du at min innsynsbegjæring må sendes til departementets postmottak for å bli behandlet etter offentlighetsloven. Jeg må regne med at det vil ta noen dager. Rapporten har dessuten ikke kommet til departementets postmottak ennå, og kan derfor heller ikke anses å være mottatt av departementet, slik jeg oppfatter deg. Du opplyser samtidig at jeg kan få rapporten tilsendt i dag, under forutsetning av at vi aksepterer sperrefristen fredag kl. 18. Slik jeg oppfatter deg er dette en foreløpig versjon, som likevel kan være den samme som den endelige. Du viser for øvrig til at det er vanlig praksis at departementet inngår eksklusive avtaler med enkelte medier, og at det er opp til Kommunal Rapport om vi ønsker å ta imot tilbudet om eksklusiv tilgang på de betingelsene som er satt etter departementets avtale med TV2. Jeg forventer at departementets pressetjeneste kan videresende en henvendelse med begjæring om innsyn til rette vedkommende internt, slik at den kan behandles uten ugrunnet opphold, slik offentlighetsloven krever. I motsatt fall hadde det jeg satt pris på at dere hadde opplyst meg om dette i tidligere samtaler/eposter om saken. Jeg vil uansett videresende innsynsbegjæringen til postmottak nå. Når jeg henvendte meg til pressetjenesten om en rapport jeg vet kommer, var det selvsagt for å forsikre meg om at Kommunal Rapport får tilgang til den først eller senest samtidig med andre medier som ber om den. Jeg bestrider ikke at departementet kan gjøre eksklusive avtaler med enkelte medier, men forventer at departementet følger offentlighetsloven 6, som forbyr forskjellsbehandling av ulike medier: 6.Forbod mot forskjellsbehandling Ved behandling av saker etter lova her eller i andre tilfelle der det blir gitt tilgang til informasjon, er det ikkje høve til noka slags forskjellsbehandling mellom samanliknbare tilfelle eller til å avtale at nokon skal ha einerett på tilgang til informasjon. At ein førespurnad er sett fram av ei offentleg eller offentleg tilknytt verksemd, gir ikkje høve til forskjellsbehandling når formålet med førespurnaden ikkje har samanheng med dei offentlege gjeremåla til verksemda. Jeg viser også til Justisdepartementets veileder til offentlighetsloven (s. 55): Dersom enkelte aktørar får innsyn på ein bestemt måte eller i ein bestemt form, inneber dette at andre har krav på innsyn på same måte og i same form så lenge innsynskrava er samanliknbare. Dersom til dømes ein aktør har inngått avtale med eit organ om å få alle dokument av ein bestemt

6 type oversende automatisk, utan å måtte setje fram eit krav om innsyn i det enkelte tilfelle, kan organet i utgangspunktet ikkje nekte andre aktørar same service dersom dei ber om det. ( ) Føresegna i 6 fyrste ledd fyrste punktum presiserer at det òg vil vere ulovleg forskjellshandsaming dersom det blir avtala at nokon skal ha ein einerett på tilgang til informasjon. Der ålmenta har ein rett til innsyn etter offentleglova eller anna lovgiving, vil det såleis følgje alt av hovudreglane i offentleglova at det ikkje vil vere lovleg å gi nokon ein einerett til tilgang til dokument. Føresegna klargjer at det òg i dei tilfella der ein gir innsyn etter ei meirinnsynsvurdering ikkje vil vere høve til å gi nokon ein slik einerett. Vidare inneber føresegna at utvalde aktørar får inngå avtalar om ein særleg dokumenttilgang utover det som følgjer av offentleglova eller andre lover, til dømes avtalar om automatisk tilsending av dokument, men dersom eit forvaltningsorgan yter slike tenester, skal alle aktørane bli stilde likt. Offentlighetslovens 5 gir på visse vilkår adgang til utsatt innsyn: 5.Utsett innsyn Organet kan fastsetje at det i ei bestemt sak først skal vere innsyn frå eit seinare tidspunkt i saksførebuinga enn det som følgjer av 3 og 4, såframt det er grunn til å tru at dei dokumenta som ligg føre, gir eit direkte misvisande bilete av saka, og at innsyn derfor kan skade klare samfunnsmessige eller private interesser. Jeg kan ikke se at denne paragrafen kan brukes i dette tilfellet. Departementet har allerede tilbudt TV2 (og Kommunal Rapport på visse vilkår) innsyn i rapporten slik den foreligger. Jeg kan ikke se at paragrafen gir departementet adgang til å utsette innsynet for Kommunal Rapport av hensyn til TV2s publiseringsskjema. Jeg ber om at departementet revurderer sitt syn og gir Kommunal Rapport innsyn i rapporten uten ugrunnet opphold og uten vilkår om sperrefrist. Alternativt ber jeg om å få oppgitt aktuelle lovhjemler for avslaget. På forhånd takk! Journalist i Kommunal Rapport 5. Svar fra Helsedepartementet Fra: Wiker Liv Merete Sendt: 12. mars :00 Til: Kopi: Tenden Per Aubrey Bugge Emne: Tall for sykehjemskø Hei

7 Jeg viser til din dialog med min kollega Per Aubrey Bugge Tenden. Dette er en sak som ikke bør være så vanskelig. Vi har i lang tid hatt spørsmål fra TV2 om denne rapporten. Det er en rapport som blir offentlig når departementet bestemmer. Statsråden har tett kalender, og av praktiske årsaker er opplegg og intervjuer lagt til i dag. Fordi dere også denne uken har vist interesse og spurt om rapporten, forsøker vi å legge til rette for likebehandling, og tilbød også dere tilgang til opplegget og intervju. Du er opptatt av likebehandling av media. Det er vi i HOD også, og etterstreber dette. Derfor ønsket vi å gi dere samme vilkår, intervju på samme tidspunkt og derfor har vi i denne saken satt lik sperrefrist for dere begge. Om dere får tilgang til å publisere en sak et døgn før et annet medium, vil heller ikke det være likebehandling. Fristen er bestemt av HOD for flere dager siden. Vi praktiserer likebehandling, og dere får tilgang til rapport og intervju som ønsket. Vi ønsker godt samarbeid med Kommunal Rapport, og strekker oss langt for å bistå og yte service og gi dere gode arbeidsvilkår. Det samme gjelder alle medier. Vi opprettholder derfor tilbudet om å delta på arrangementet i dag, og håper dere respekterer satte sperrefrist og departementets ønske om likebehandling. Mvh Liv Merete Wiker Kommunikasjonsdirektør Helse- og omsorgsdepartementet 6. Svar fra Kommunal Rapport, som takker nei på grunn av betingelsene departementet stiller Hei! Vi oppfatter at likebehandling etter offentlighetsloven dreier seg om at vi får tilgang til informasjon samtidig. Vi synes det blir vanskelig å delta på dette pressearrangementet med de føringene departementet har lagt. Mvh Kommunal Rapport

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg

Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Få opp døra! Åpenhetsindeks for norske kommuner Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Åpenhetstinget 2011 2 Innholdsfortegnelse Åpenhetsindeksen 2011... 1 Sammendrag... 3 Innledning... 3 Metode... 5

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

«Ikke still spørsmål du ikke er sikker du vil like svaret på»

«Ikke still spørsmål du ikke er sikker du vil like svaret på» «Ikke still spørsmål du ikke er sikker du vil like svaret på» Innlegg på Evalueringskonferansen 2014 Juridisk fakultet, Bergen 19. September 2015 Oppdraget fra Stortinget og departementets forståelse av

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Regulering av genetiske selvtester

Regulering av genetiske selvtester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 2015/24 Deres ref.: Dato: 24. februar 2015 Regulering av genetiske selvtester Evaluering av bioteknologiloven, kapittel 5 Bioteknologirådet

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer