Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten"

Transkript

1 Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet /14 Komitè for levekår Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Sammendrag Kontrollutvalget i Bodø vedtok i møte 27. august 2012 at det skal gjennomføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende barneverntjenesten. Kontrollutvalget ønsket å se nærmere på kvalitet, bemanning og ressursbruk innenfor barnevernet i kommunen. Rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen og gir anbefalinger sett i lys av problemstillingene som var utgangspunktet for prosjektet. Saken gjør rede for hva barneverntjenesten har gjort m.h.t de anbefalinger Salten revisjon ga i sin rapport. Salten kommunerevisjon IKS fikk i oppdrag å gjennomføre undersøkelsen, planlagt oppstart var siste kvartal Prosjektet ble gjennomført i løpet av 2013, rapporten ble deretter behandlet i kontrollutvalget Innstilling til bystyret: «1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitet, bemanning, ressursbruk: Barneverntjenesten, er forelagt bystyret og tas til etterretning. 2. Bystyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 3. Bystyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølgning fra administrasjonen a. Behovet for forbedring av økonomirutiner internt i barnevernet b. Avklare opplærings- og bemanningssituasjon i barnevernet c. At lovkrav om barns rett til å høres i barnevernssaker følges opp 4. Bystyret ber kontrollutvalget gjennomføre en oppfølgning av rapporten innen ett år». Vedtak i bystyret 27/03.14 PS 14/27 «1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitet, bemanning, ressursbruk: Barneverntjenesten, er forelagt bystyret og tas til etterretning. 2. Bystyret forventer at rådmann umiddelbart setter i verk tiltak for å lukke de avvikene som eravdekket i rapporten. 3. Bystyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølgning fra administrasjonen a. Behovet for forbedring av økonomirutiner internt i barnevernet Side268

2 b. Avklare opplærings- og bemanningssituasjon i barnevernet c. At lovkrav om barns rett til å høres i barnevernssaker følges opp 4. Bystyret ber kontrollutvalget gjennomføre en oppfølgning av rapporten innen ett år». Saksopplysninger Følgende problemstillinger var utgangspunktet og mandatet for revisjonsrapporten: 1. Problemstilling Hvordan har ressursbruk, saksutvikling og kvalitetsindikatorene vært de siste årene og sammenlignet med andre kommuner? 2. Problemstilling Er organisering og personellmessige forhold iht. lovbaserte bestemmelser, og fungerer dette på en god måte? Herunder om internkontroll? 3. Problemstilling Hvilke rutiner og systemer har kommunen for å sikre at saksbehandlingen tilfredsstiller lovbaserte krav? I hvilken grad overholdes rutiner og krav i saksbehandlingen i praksis? Ut fra funn i rapporten kom revisor med anbefalinger. Anbefalingene i rapporten er i uthevet skrift og peker tilbake på hovedproblemstillingene/mandatet for rapporten. Problemstilling 1 Innføre bedre rutiner for økonomisk og regnskapsmessig styring og kontroll, herunder opplæring av ansatte i forhold til refusjonsordninger, krav til dokumentasjon, etc. Dette inngår som en del av internkontrollen. Barneverntjenesten har de siste årene hatt sterkt fokus på dette viktige arbeidet. Erfaringen viser at internkontrollsystemet gjerne må vike til fordel for daglig drift. Barneverntjenesten er en tjeneste der det skjer mye uforutsigbart, dvs at dagene fort kan gå med til annet enn det som i utgangspunktet var planlagt. Det ble besluttet at faglederne utelukkende skulle ha fokus på arbeid med internkontroll i sine møter. Vi erfarte raskt at dette omfattende arbeidet ville ta for lang tid. Fra ble det derfor omdisponert en stilling internt for å få fastsatt tid til å ivareta jobben med internkontroll. To seksjoner som tidligere hadde hver sin leder fikk fra denne dato en leder. Den andre faglederen fikk da hovedansvar for et internt prosjekt vi har kalt «Kvalitetssikringsprosjektet» (vedlegg 1) Økonomihåndbok er en del av internkontrollen ved barneverntjenesten. (vedlegg 2). Barneverntjenesten har utvekslet erfaringer, informasjon, ideer og dokumenter med andre kommuner. Arbeidet med økonomihåndbok er eksempel på dokument der vi har fått utgangspunktet fra en annen kommune og fritt bearbeidet det til vårt eget. I økonomihåndboken fremkommer det hvilke rutiner som gjelder for økonomisk og regnskapsmessig styring og kontroll. Rutinene for dette er innført, og det har vært og er fortsatt fokus internt for opplæring av alle ansatte på gjeldende refusjonsordninger. Refusjonsordningene har gjennomgått ei stor endring fra statlig barnevern sin side. Tidligere kunne det sendes refusjoner etter plassering; etter å ha innhentet opplysninger om lønn o.l. fra plasseringssted. Dette er nå endret til at en alltid må være i forkant, dvs. søknaden må sendes umiddelbart og det blir aldri innvilget Side269

3 refusjon med tilbakevirkende kraft. Refusjonssøknad vil alltid bare gjelde fra den dato den er mottatt av Bufetat. Barneverntjenesten ble inneværende år styrket økonomisk i budsjettet. De økonomiske utfordringene vi hadde er adressert. Budsjettet er splittet i tre deler for lettere å ha styring og kontroll. Det gjennomføres månedlige møter med controller, barnevernleder og merkantil, der det er sterkt fokus på funksjonsføring samt internkontroll på inngående og utgående faktura. Alt som utføres av jobb i barneverntjenesten skal dokumenteres. Om det er gjennomført en telefonsamtale i en aktiv sak så skal det lages eget journalnotat på det, alle møter skal dokumenteres gjennom egne referater. Dette følges opp av faglederne ved saksgjennomgang. Vi har sterkt fokus på skriftlige ferdigheter ved nyansettelser, potensielle kandidater til nye stillinger får et case som de må skrive et journalnotat fra. Dette for at leder lettere skal kunne gjøre seg ei mening om evne til skriftliggjøring. Problemstilling 2 Vurdere og oppette stilling som overordnet fagansvarlig for barneverntjenesten. Det vurderes som hensiktsmessig å kunne ha en stilling der fokuset hele tiden skal være å sikre at de faglige perspektivene for barnevernssaken blir ivaretatt i alle ledd. Vi ser at kommunale barneverntjenester i økende grad opplever å få anmeldelser og søksmål rettet mot seg grunnet ikke forsvarlig saksbehandling og riktige tiltak. Dette er saker som saksøker ofte får medhold i, og som derfor gjør at kommunene må betale høye erstatningssummer.(artikkel i kommunal rapport ) Dette faktum gjør at vi sterkt må vurdere å tilsette fagansvarlig nestleder i tjenesten. Etablere skriftlige rutiner for internkontroll, og ta i bruk mulighetene som ligger i kvalitetslosen for et helhetlig elektronisk internkontrollsystem. Skriftlige rutiner for internkontroll er som tidligere nevnt etablert. Eksisterende rutiner og nye rutiner som utarbeides gjøres tilgjengelig for alle ansatte gjennom Kvalitetslosen. Etablere skriftlig rutine for håndtering av politiattest. Skriftlig rutine for håndtering av politiattest er etablert og implementert. (vedlegg 3) Utarbeide krisehåndteringsplan, HMS-plan og retningslinjer for sykefraværsoppfølging. Arbeidet med å implementere krisehåndteringsplan er igangsatt. Vi har gjennomført deler av denne gjennom risikokartlegginger for ulike deler av tjenesten. Om det oppstår uønskede eller farlige situasjoner i ekspedisjonen så vet alle som jobber i ekspedisjonen eller i nærliggende kontorer hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det, hvem som skal varsles osv. Når dette arbeidet ble igangsatt så avdekket det flere mangler ved bygget. Det manglet bl.a. brannvarslingsanlegg og det viste seg å være for lite brannslokkingsutstyr på huset. Dette er nå rettet opp i. HMS-plan er en del av kvalitetsutviklingsprosjektet og er dermed under utarbeidelse. Den er naturlig en del av internkontrollen og vil bli lagt inn i kvalitetslosen. Side270

4 Bodø kommune er en IA-(inkluderende arbeidsliv)bedrift. Det innebærer ansvar og forpliktelser både for arbeidsgiver og ansatte. Retningslinjer for sykefraværsoppfølging er tydelig kommunisert ut gjennom dette, og er noe barneverntjenesten følger. Vi har fokus på å få ned sykefraværet. Barnevernansatte er den yrkesgruppen i Norge med størst enkeltdagsfravær. Det pågår et forskningsprosjekt i regi av universitetet i Oslo for å se på grunnen til dette. Sykefraværsprosenten er ved barneverntjenesten i Bodø kommune er hittil i år på 9,2 %. På samme tid i fjor var den på 13,1 %. Den har gått ned selv om den fortsatt er for høy. Ledelsen følger opp de som er langtidssykemeldt ut fra forventninger og forpliktelser. Vi har fokus på nærværssamtaler med ansatte som har flere enn seks dagers fravær over en periode på et halvt år. Det er også viktig å legge til rette så langt som mulig for at ansatte i størst mulig grad skal kunne stå i jobb. Gjennomføre kompetansekartlegging og utarbeide kompetanseplan. I en kompetanseplan bør en se på hvordan en tror utviklingen framover vil være, for eksempel i en 4 års periode. Kompetansemålene for barneverntjenesten må være i tråd med samfunnsutviklingen og med Bodø kommunes mål og visjon. Kompetanseplan må ta høyde for demografiske endringer og/eller faglige endringer som er tydeliggjort i forskning. Den skal være fokusert på handlinger i tjenesten som krever kompetanse. Arbeidet med kompetanseplan er igangsatt flere ganger, men det mangler fortsatt et ferdig dokument som skal være dynamisk. Barneverntjenesten skal ha en strategisk kompetanseplan. Dette arbeidet pågår. Vi planlegger å ha den ferdigstilt senest ved utgangen av første kvartal Barneverntjenesten er også i gang med å implementere kommuneplanen i tjenesten ved å utarbeide egen visjon og egne mål, og da med kommunens som bakteppe. Problemstilling 3 Etablere skriftlig rutine for gjennomføring av undersøkelse. Skriftlig rutine for gjennomføring av undersøkelse har vi hele tiden hatt. Nå er den lagt inn i kvalitetslosen og er gjort kjent for alle ansatte. (vedlegg 4) Etablere skriftlig rutine for tiltaksplanlegging og oppfølging av tiltak. Rutinebeskrivelse for planlegging og oppfølging av tiltak er utarbeidet og implementert. (vedlegg 5) Sikre at barn (som er store nok) blir hørt i både undersøkelse fasen og når tiltaksplan utarbeides. Barneverntjenesten snakker med alle barn i saker der det er naturlig, dvs der barna er store nok til å kunne kommunisere med språk. I saker som omhandler små barn gjennomfører vi observasjoner av blant annet tilknytning og samspill. Saksbehandlere skal også gjøre ei faglig vurdering av det som fremkommer av opplysninger etter samtale og observasjon. I journalnotatet står det dermed ikke bare hva barnet sa/gjorde, men også ei faglig vurdering av hva dette kan være tegn på og bety. Sørge for at skriftlige rutiner blir gjennomgått og fulgt av alle saksbehandlerne herunder bruk av undersøkelsesplan, oppsummering, journal og dokumentfortegnelse. Side271

5 Når nye rutiner legges inn kvalitetslosen så blir det sendt ut mail til alle ansatte om at denne rutinen nå er tilgjengelig, og at alle forplikter å gjøre seg kjent med denne. Vi gjennomgår nye rutiner og retningslinjer på de månedlige felles informasjonsmøter. Ved opprettelse av seksjon mottak/vakt ble det besluttet at det skal lages en hypotese over samt lages en plan for undersøkelsen. Det foreligger i alle saker. Fra bruker tjenesten «Kvello malen» i alle nye saker. Dette er en metodikk som betyr at vi ser på risiko- og beskyttelsesfaktorer som igjen vil gjøre det lettere å ta raskere og riktigere beslutning. Når undersøkelsen i en sak avsluttes skal saksbehandler skrive en oppsummering av undersøkelsen og legge dette inn i journalen. Saksbehandler har ansvar for å gjennomgå hele saksmappen, se til at alle dokumenter er på plass, utarbeide en endelig dokumentfortegnelse og legge mappen til kontroll hos fagleder. Fagleder sjekker nøye gjennom mappen før den legges til arkivering. Dette er det rutine på. Når det ble slik at vi fikk avvik på dette var det i aktive saker hvor dette arbeidet ikke var sluttført. Alle dokumenter i saken var i den elektroniske mappen, men arbeidet med å gjennomgå/supplere mappen for arkivering var ikke sluttført. Foreta årlig stikkprøvekontroll av saksmapper (audit), og gjennomgang i fellesskap for læring. Det er besluttet at leder årlig skal ta stikkprøvekontroll av saksmapper som først blir gjennomgått i ledergruppen og deretter tatt opp i felles infomøte for læring og bevisstgjøring. Vurderinger Salten revisjon mener selv i ettertid at rapporten ble for omfattende, og at det dermed tok for lang tid fra arbeidet ble påbegynt til det ble avsluttet. Rapporten var på til sammen 84 sider. Barnverntjenesten har vært bevisst på egne mangler ved å etterleve internkontrollforskriften. Dette arbeidet er det nå satt av tid og ressurser til, men vi ser fortsatt at arbeidet med å overholde lovpålagte frister i saksbehandling er ei utfordring. Konklusjon Barneverntjenesten har mål om å være en tjeneste som ikke bare har internkontrollsystem men som gjør internkontroll i alle ledd. Saken tas til orientering. Saksbehandler: Tone Hilde Birkelund Rolf-Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus Kommunaldirektør Trykte vedlegg: 1 kvalitetssikringsprosjektet Side272

6 2 Økonomihåndbok 3 politiattest 4 undersøkelse 5 Tiltak Side273

7 1 Prosjektskisse Kvalitetssikringsprosjekt - hovedfokus pa prosedyrer, rutiner og instrukser Prosjekteier: barneverntjenesten v/barnevernleder Tone Hilde Birkelund Prosjektleder: fagleder Mary Brattøy 1. Bakgrunn Hovedoppgaven til Barneverntjenesten i Bodø er å gi utsatte barn og ungdom rett hjelp til rett tid. Herunder å motta og behandle bekymringsmeldinger, undersøke barnets omsorgssituasjon og iverksette og drifte hjelpetiltak. Barneverntjenesten i Bodø sine oppgaver inneholder også forebyggende arbeid og ettervern. For de yngre barna utøves det forebyggende arbeidet gjennom at barneverntjenesten er tilstedeværende i familiesentrene en dag pr uke. For ungdommene er det Utekontakten som både er tilgjengelig for å bli oppsøkt, og som aktivt driver oppsøkende virksomhet gjennom feltarbeid. I tillegg har barneverntjenesten en konsulent stilling for rekruttering og oppfølging av tilsynsførere, støttekontakter og besøkshjem. Blant annet har denne stillingen også som oppgave å drive informasjonsarbeid ovenfor samarbeidspartnere. For ungdom som skal ut i voksenlivet, og som trenger ekstra bistand en stykke på veien, har barneverntjenesten DUE-tiltaket og Foyer Bodø. Dette innebærer en mengde ulike og sammensatte arbeidsoppgaver. Oppgaver som skal tilfredsstille både barnevernfaglige krav, juridiske krav, og krav til saksbehandling. Oppgavene skal også utføres på en mest mulig effektiv måte. Videre har vi likebehandlingsprinsippet, et ulovfestet prinsipp om at like saker behandles likt, og at en type arbeidsoppgaver utføres likt av alle som utfører oppgaven. Sist, men ikke minst, har vi kravet om forsvarlighet, nå lovfestet i barnevernloven. For å innfri alle disse kravene er fastsatte, ajourførte, forståelige, kjente og tilgjengelige instrukser, rutine- og prosedyrebeskrivelser ei forutsetning. Barneverntjenesten i Bodø har mellom 70 og 80 nedskrevne rutiner. De fleste av disse ble sist laget eller oppdatert i Bare et fåtall er lagt inn i Kvalitetslosen. I praksis betyr det at rutinebeskrivelsene ligger rundt omkring på ulike kontor i papirutgave, og / eller lagret på forskjellige ansattes datamaskiner, i ulike utgaver. Av den grunn har spredningen av kunnskap om gjeldende rutiner ofte blitt gjort muntlig. Da ansatte har ulike oppfatninger av hva som er den gjeldende rutine, instruks eller prosedyre, har dette ofte medført forvirring og usikkerhet både hos nyansatte, og hos de som har arbeidet en lengre tid i tjenesten. Samtidig mangler tjenesten instrukser, rutine- og prosedyrebeskrivelser for svært mange oppgaver. Hvor og hvilke mange skal kartlegges gjennom prosjektet. Arbeidet med instrukser, rutiner og prosedyrer har vært for sporadisk og usystematisk til man har klart å holde seg tilstrekkelig oppdatert. Årsakene til denne situasjonen er nok flere. Blant annet har ikke barneverntjenesten i Bodø har hatt ressurser utover saksbehandlingen og arbeidet med familiene og barna, det vil si den daglige drift. Dette kan ha medvirket til at arbeidet med å oppdatere og utvikle rutine- og prosedyrebeskrivelser ikke har vært tilstrekkelig prioritert. Nye oppgaver og endringer i måten oppgaver skal løses på, endringer i organiseringen av arbeidet, og små og store endringer i organisasjonen, nye retningslinjer og en stadig utskiftning av ansatte gjør at Side274

8 2 organisasjonen har et sterkt og uttalt behov for å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer. Mangelen på tilstrekkelig antall, og ajourførte, instrukser og rutine- og prosedyrebeskrivelser har også blitt påpekt i Salten kommunerevisjons rapport fra januar De siste årene har det også vært et gjennomgående og sterkt ønske fra de ansatte at dette kommer på plass. Under arbeidsseminaret på Kjerringøy 27. og 28. mars 2014 ble dette fremhevet som et sterkt ønske at en oppdatering på området vil kunne bidra til at oppgavene løses mer effektivt. Det vil igjen være en faktor av betydning for de psykososiale arbeidsforholdene på jobb. Når ansatte vet hva og hvordan oppgavene skal løses unngår man å bruke tid på å forsøke å finne ut av det, og man unngår derfor energilekkasje. En vil med dette prosjektet vise tjenesten at en tar de ansatte på alvor. Det har vært gjort flere forsøk på å få oppdatert rutine- og prosedyrebeskrivelsene, og på å få de eksisterende lagt inn i Kvalitetslosen. Forskjellige ansatte har hatt dette som tilleggsoppgave i den hensikt å forbedre situasjonen. Dessverre uten noen særlig framgang. På denne bakgrunn startet faglederne, i februar 2014, et arbeid med å kvalitetssikre organisasjonens rutiner og prosedyrer. For faglederne, som for de som tidligere har forsøkt på det samme, har mangel på tid medført at framdriften har vært så liten at den kan betegnes som ubetydelig. Barneverntjenesten i Bodø er opptatt av kvalitet, forsvarlighet og trygghet. Instrukser og rutine- og prosedyrebeskrivelser er derfor et svært viktig kvalitetssikringsmiddel for tjenesten. Dette prosjektet skal ha til hensikt å sørge for å få på plass alle instrukser og prosedyre- og rutinebeskrivelse som organisasjonen har behov for. Barneverntjenesten antar at dette vil få positiv betydning på flere områder: Beskrivelser av hvordan arbeidsoppgavene skal/kan løses bidrar til høyere grad av trygghet for de ansatte, på at de utfører oppgavene slik tjenesten, loven og forskriftene krever Høyere grad av likebehandling Kvalitetssikring av beslutninger Sikre at lovkrav blir oppfyllt Mer effektiv tidsbruk: når man slipper å bruke tid på å finne ut hvordan oppgaver skal løses kan man konsentrere seg om å løse selve arbeidsoppgaven. Dette vil ha en positiv effekt på alle deler av saksbehandlingen og dermed også virke heldig inn i forhold til fristoversittelser på undersøkelser, evalueringer, tiltaksplaner, rapporter og på andre viktige områder. 2. Begrepsavklaring For å unngå ulike fortolkninger velger vi her å avklare hva som ligger i de sentrale begrepene: Instruks: en beskjed som er gitt (fra leder) om hva man skal gjøre når, fks når man skal melde i fra om at man er syk. Rutinebeskrivelse: hvordan man gjør hva, fks hjemmebesøk eller samtale med barn. Prosedyrebeskrivelse: hvordan og når man utfører en serie oppgaver, fks en undersøkelse. En prosedyrebeskrivelse kan derfor også inneholde flere rutinebeskrivelser og eller instrukser. 3. Mål Overordnet mål: Kvalitetssikre tjenestens faglige og administrative rutiner, prosedyrer og instrukser. Formål (hva er prosjektets hensikt): Prosjektet skal bidra til at barneverntjenesten har gode, oppdaterte og tilgjengelige beskrivelser av hvordan arbeidet med meldinger, undersøkelser og tiltak utføres Side275

9 3 Prosjektet skal bidra til at det foreligger gode, oppdaterte og tilgjengelige beskrivelser av hvordan de ulike arbeidsoppgavene innenfor saksbehandling utføres Prosjektet skal bidra til at det foreligger tilgjengelige instrukser og beskrivelser av hvordan den enkelte skal handle og forholde seg i gitte situasjoner Prosjektet skal bidra til at det foreligger hensiktsmessige maler i Familia Prosjektet skal bidra til at barneverntjenesten får en totaloversikt over de arbeidsoppgaver og situasjoner som tjenesten står ovenfor Resultat mål (hva prosjektet skal levere): o Alle i barneverntjenesten skal kunne finne ut hvordan samtlige arbeidsoppgaver i forbindelse med meldinger, undersøkelser og tiltak utføres o Alle i barneverntjenesten skal kunne finne ut av hvordan arbeidsoppgaver i forbindelse med saksbehandling skal utføres o Alle i barneverntjenesten skal kunne finne ut av hvordan man skal eller kan handle eller håndtere en gitt situasjon o Alle instrukser, rutinebeskrivelser og prosedyrebeskrivelser skal finnes i oppdatert form i Kvalitetslosen o Alle i barneverntjenesten skal kunne forpliktes til å sette seg inn i og aktivt bruke Kvalitetslosen o Elektroniske regelverksamlinger og aktuelle rettskilder, samt veiledere og forskrifter fra offentlige myndigheter skal være tilgjengelig i Kvalitetslosen o Malene i Familia er i hensiktsmessige o Malene i Familia er i tråd med Kvello sin tenkning rundt risiko og beskyttelsesfaktorer o Økt trygghet vedrørende om man har gjort det som skal gjøres på en riktig, hensiktsmessig og akseptert måte o Beslutninger forenkles når alle er innforstått med, og oppdatert på, hvordan noe skal, bør eller kan gjøres 4. Metode Det som skal gjøres: Hvem: Eksisterende instrukser og rutine- og prosedyrebeskrivelser kontrolleres, evalueres, forbedres og ajourføres Det avklares hvilke instrukser, rutine- og prosedyrebeskrivelser som mangler Nye nødvendige instrukser, rutiner og prosedyrebeskrivelser utvikles Alle instrukser og rutine- og prosedyrebeskrivelser implementeres i Kvalitetslosen Det sørges for tilgang til elektroniske regelverksamlinger og aktuelle rettskilder, samt veiledere og forskrifter fra offentlige myndigheter. Kvalitetslosen gjøres kjent for alle og innarbeides som en aktiv del av Barneverntjenesten i Bodø Eksisterende maler i Familia kontrolleres, evalueres og ajourføres Maler som mangler utarbeides Side276

10 4 Prosjektet skal ledes av Mary Brattøy og arbeidsoppgavene i prosjektet utføres i samarbeid med resten av tjenesten. Hvordan Prosjektleder utfører selve arbeidet mens resten av organisasjonen er både høringsinstans og referansegruppe. Hver instruks og rutine- og prosedyrebeskrivelse sendes ut på høring til aktuelle seksjoner og/eller funksjoner i organisasjonen. Disse gir tilbakemeldinger i form av forslag, kommentarer til, og tilbakemeldinger på, hva rutine- og prosedyrebeskrivelsen kan eller bør inneholde og hvordan den kan eller bør utformes. Prosjektleder samarbeider med, og får bistand fra, alle i organisasjonen som innehar den aktuelle og nødvendige kompetanse. Mulige utfordringer: For dårlig planlegging eller at det settes av for lite tid til tilstrekkelig nøye og spesifikk planlegging At det settes av for lite tid til den enkelte oppgave Manglende engasjement i organisasjonen Ikke tilstrekkelig prioritert av ledelsen å gjennomføre de praktiske oppgavene, som blant annet å sette av tid på veiledningene i seksjonene til å se på og vurdere utkastene som kommer inn At referansegruppene ikke tar seg tid til å følge opp prosjektet Sprikende meninger og uenighet, mangel på konsensus vedrørende den enkelte instruks, rutine eller prosedyre At prosjektleder ikke er tilstrekkelig oppdatert på hva som er aktuelt vedrørende instrukser, rutiner og prosedyrer 5. Prosjektorganisering Referansegruppe: Ledergruppa Fagledere/veiledende konsulentgruppa Mottak/vakt Barneseksjonen Ungdomsseksjonen Omsorgsseksjonen Foyer Bodø DUE Forebyggende/informasjonskonsulent Utekontakten Ekspedisjonen/merkantil Jurist Systemansvarlig Styringsgruppe: Barnevernleder Prosjektleder Prosjektleder Prosjektgrupper: Prosjektleder + Konsulenter eller andre med spesiell kompetanse på et gitt område bidrar i arbeidet. Deltakelse i gruppa etter behov. Gruppa oppløses når den har nådd sitt mål. Side277

11 5 Styringsgruppe: Styringsgruppa har det overordnede ansvar for prosjektet. Barnevernleder er ansvarlig for godkjenning og oppfølging av prosjektets rammer, og har derved både en bevilgende og kontrollerende rolle. Avgjørelser i viktige prosjektspørsmål, for eksempel revidering av mål, tas av barnevernleder. Barnevernleder skal gjennom hele prosjektet være støttespiller for prosjektleder. Barnevernleder og prosjektleder skal ha tett og jevnlig kontakt. Prosjektgrupper: Når det er hensiktsmessig dannes og oppløses prosjektgrupper. Prosjektgrupper skal arbeide med helt konkrete spørsmål og avklare spesielle ting. Som eksempel kan nevnes «refusjoner enslige mindreårige flyktninger»: det dannes en liten gruppe som klargjør hvordan man på best mulig måte går fram for å søke refusjon, saksbehandling internt og hvordan dette følges opp i ettertid. Gruppen kan bestå av prosjektleder, merkantil samt en saksbehandler med nødvendig kompetanse. Tidsbruken er avhengig av oppgavens omfang. Prosjektleder leder prosjektgruppene og arbeidet i prosjektet og har sammen med prosjektgruppene ansvar for å levere i henhold til prosjektmålene. Det er viktig at prosjektgruppene ikke er for store (jamfør gruppeprosesser), og at de består av motiverte medarbeidere med prosjektrelatert og faglig ekspertise. Prosjektleder er ansvarlig for at prosjektgruppene følger opp i henhold til prosjektbeskrivelsen, sørger for at nødvendige beslutninger tas, eventuelt blir tatt av barnevernleder samt dokumenterer arbeidet. Prosjektleder rapporterer direkte til barnevernleder. Det kan være flere prosjektgrupper i gang samtidig. Det er et mål i seg selv at man jobber effektivt og målrettet i prosjektgruppene slik at deltakerne ikke skal måtte bruke uforholdsmessig med tid på prosjektet og på den måten få mindre tid til sine hovedoppgaver. Referansegruppe: Referansegruppa, i dette tilfelle hele organisasjonen, det vil si alle ansatte i barneverntjenesten. Referansegruppa består i praksis av flere grupper. De ulike gruppene mottar jevnlig maler, instrukser og rutine- og prosedyrebeskrivelser som de skal uttale seg om. Alle gruppene får ikke uttale seg om alt, da det ikke er nødvendig. Når prosjektleder, enten alene eller i samarbeid med en gitt prosjektgruppe, har utarbeidet et forslag til beskrivelse av en arbeidsoppgave, sendes denne ut «på høring» i referansegruppa, eller deler av referansegruppa: Prosjektleder og / eller prosjektgruppa lager et utkast til en mal, instruks, prosedyrebe -skrivelse eller rutinebeskrivelse En eller flere referansegrupper ser på utkastet Prosjektleder får skriftlig tilbakemelding fra referansegruppene via faglederne eller Prosjektleder får tilbakemelding i veiledning Prosjektleder og /eller prosjektgruppa justerer instruksen/ beskrivelsen /malen Justert instruks/ beskrivelse tas inn i ledergruppa og /eller på fagleder/veiledendekons ulent-møte for eventuelle ytterligere justeringer Instruks/ beskrivelse mal legges fram for endelig godkjenning av barnevernle der Instruks/ beskrivelse/ legges inn i KL Mal legges i Familia Side278

12 6 6. Fremdriftsplan Prosjektets tidsramme er foreløpig fra 1.juni juni Det er tenkt milepælsevalueringer. Hva som er milepæler avgjøres i forbindelse med planlegging av arbeidet, eventuelt bestemmes en nye milepæler fortløpende i forbindelse med evalueringene. 7. Budsjett Salten kommunerevisjon anbefalte i sin rapport at det opprettes nestleder som blant annet skulle ha som oppgave å sikre internkontrollen. Barneverntjenesten har valgt å sette i gang et kvalitetssikringsprosjekt som, inntil videre, er tenkt å vare ut året Vi beregner lønnsutgifter til ,- i året, inklusiv sosiale utgifter og diverse kurs. På bakgrunn av dette vil prosjektet ha en kostnadsramme på ca ,- inneværende år. 8. Evaluering og rapportering Hensikten med å evaluere prosjektet er å dokumentere grad av måloppnåelse og resultater. I dette prosjektet har barnevernleder valgt milepælsevaluering. Dette vil i praksis si at vi planlegger hva som skal gjøres innen det og det tidspunktet, og når tidspunktet for at oppgavene skal være fullført, evalueres prosjektet og det som er gjort. Det vil bli lagt fram en kort rapport for hver milepælsevaluering, samt det synlige resultat i Kvalitetslosen og i malene i Familia. Alle ansatte vil bli gjort oppmerksom på når en instruks, prosedyre- eller rutinebeskrivelse er ferdig. Det skal være fast tema på alle informasjonsmøter. En eventuell videreføring av prosjektet vil besluttes i månedsskiftet november/desember. Avslutningsvis vil det bli laget en oppsummeringsrapport fra prosjektet. Det vil der blant annet framgå hva som er gjort, hvordan prosessen har vært, erfaringer man har gjort seg og utfordringer framover. Bodø den Tone Hilde Birkelund Barnevernleder Side279

13 Side280 7

14 Bodø / 2. Oppvekst og kultur / Barnevern / BV / Økonomisk håndbok ID:9265 Forfatter: Brattøy, Mary Iren Godkjent av: Status: ikke publisert Opprettet: Endret: Dokumentet er ikke oppdatert etter det ble opprettet Neste revisjon: - (Laberg, Geir-Arne) Endringsnivå: Revisjon Utgaver: 0 Losen-link: 103x9265 I denne økonomiske håndboka er tjenestens økonomiske retningslinjer samlet. Håndboka skal bidra til god økonomistyring i henhold til Bodø Kommunes vedtekter og økonomiske rammer. Dette skal vektlegges i barneverntjenesten. Ved å ha god økonomistyring får vi bedre kontroll og kan bruke ressursene på den måten som kommer flest barn og unge til nytte. Vi tror at den økonomiske siden av arbeidet i barnevernsakene blir enklere ved at styringssignalene er mest mulig tilgjengelig og forståelig. Vektlegging av økonomistyring er nødvendig da vår tjeneste er stor, barna er flere og mer kostnadskrevende. Viktigst er våre holdninger til håndtering av penger i hver enkelt sak. Økonomisk håndbok føres elektronisk, i Kvalitetslosen, slik at alle til enhver har den sist oppdaterte versjonen å forholde seg til Tone Hilde Birkelund Barnevernleder Barneverntjenesten i Bodø Kommune Side281

15 VERDT Å VITE: Barneverntjenesten i Bodø: Bedriftsnummer: Ansvarsnummer: 2070 er barneverntjenesten sitt referansenummer Gjelder for tiltak til barn / ungdommer i Barneseksjonen, Omsorgsseksjonen og Ungdomsseksjonen for alt hos DUE / Foyer Bodø Prosjektnummer: Enslig mindreårige flyktninger: DUE: Institusjon: Beredskapshjem: Fosterhjem: Funksjonsnummer: 244 ansatte 242 Utekontakten 25X tiltak i hjemmet 25X tiltak utenfor hjemmet OPPLYSNINGER vi må GI til de som skal FÅ REGNING FRA: Vår faktura-adresse: BODØ KOMMUNE, Regnskapsenheten Postboks 294, 8001 BODØ. VI BER OM AT: faktura merkes med ANSVARSNUMMER + KLIENTNUMMER MEGET VIKTIG - alles ansvar: Barnets, eller foreldrenes navn, skal ikke framkomme på faktura! I stedet oppgis klientnummeret som referansenummer. Man ber om at faktura merkes: Ansvarsnr 2070 (eller 2071 eller 2072)/klientnummer. Dette gjelder for alle tjenester / varer vi blir fakturert for som gjelder ett av "våre" barn. OPPLYSNINGER vi må HA for å kunne BETALE betale våre oppdragstakere (fosterhjem, besøkshjem, andre): Fornavn + etternavn Adresse Kontonummer Side282

16 OPPLYSNINGER vi må HA for å kunne SENDE FAKTURA (sende regning på) andre for tjenester vi har utført for dem (fks tilsyn under samvær for barn plassert fra annen kommune): Hvem skal betale: navn, adresse, bedrifts/organisasjonsnummer Nøyaktig beløp For hva: Beskrivelse av aktivitet + dato for aktivitet + referanse (klientnr, navn på bestiller/kontaktperson) Hvem hos oss har utført oppgaven Skriv en faktureringsorde (der alle overnevnte data er tatt med), signer, dater den, legg den til 1.sekretær/merkantil. INNHOLD: 1. Fullmakter og beslutninger 2. Inntekter o Refusjoner 3. Felles / Generelt o Organisering av oppgaver knyttet til økonomi og regnskap o Innkjøpsavtaler o Mat / servering ift med møtevirksomhet o Kontorutstyr o Datautstyr 4. Utbetalingsplaner 5. Undersøkelse o Kostnad ved innhenting av opplysninger o Undersøkelser for andre kommuner 6. Sakkyndig utredning 7. Hjelpetiltak o Barnehage o Besøkshjem o Utvidet besøkshjem: ferieopphold "plassering" o Bo- og nærmiljøtiltak o Familieråd o Ferieopphold o Foreldre-barn-institusjon o Forsikring - barn utenfor hjemmet o Forsikring - barn og foreldre i tjenestebil o Forsikring - barn under plasseringsreise o Fritidsaktivitet o Frivillig plassering i fosterhjem jfr ledd o Frivillig plassering i institusjon jfr xxx o Hybel med oppfølging jfr 4-4 Side283

17 o Leksehjelp o MST o Miljøarbeider o Privat plassering jfr 4-7 o SFO o Støttekontakt o Transport barnehage, skole, fritidaktivitet, besøkshjem o.a. o Veiledning i hjemmet o Videregående skole / arbeid o Økonomisk støtte jfr ledd 8. Fosterhjemsplasseringer o Refusjon o Retningslinjer utbetaling av fosterhjemsgodtgjørelse / arbeidsgodtgjørelse ifm adopsjon av fosterbarn o Barnetrygd fosterbarn o Reiseutgifter fosterforeldre o Etablering i fosterhjem o Fosterhjemsavtalen o Forsterkede tiltak - fosterhjem o Rettledende satser for fosterhjem o Innkjøp av utstyr o Fosterbarn i barnehage o Ferie og fritid for fosterbarn o Konfirmasjon fosterbarn o Førerkort fosterbarn o Tilsynsfører o Reiseutgifter samvær o Skader i fosterhjemmet o Forsikring fosterbarn o 9. Institusjonsplasseringer o Kostnad opphold: betalingsrundskriv BUFetat o Andre utgifter / løpende o Reiseutgifter foreldre/ andre som besøker barnet 10. Dekning reiseutgifter, honorar med videre o Tjenestereise o Overformynderiet / verge o Vitner i Fylkesnemnda o Sakkyndig o Eksterne veiledere o Samarbeidspartnere o Tolk for fremmedspråklige / flyktninger 11. Oppdrag for andre kommuner o Undersøkelser (settekommune) o Tilsyn under samvær o Plassering 12. Rundskriv med aktuelle lenker til dokumenter på BFD sin hjemmeside Vedlegg Ingen elementer Bilder og illustrasjoner Side284

18 0 bilder tilknyttet Side285

19 Bodø / 2. Oppvekst og kultur / Barnevern / BV / Politiattest for BV sine oppdragstakere / støttefunksjoner ID:9261 Forfatter: Brattøy, Mary Iren Godkjent av: Status: ikke publisert Opprettet: Endret: Dokumentet er ikke oppdatert etter det ble opprettet Neste revisjon: - (Leding, Jan-Arne) Endringsnivå: Revisjon Utgaver: 0 Alle som skal utfører oppgaver for BV skal levere politiattest. LOVGRUNNLAG: Barnevernloven Forskrift om politiattest iht barnevernloven Oppdragstaker skal: Barnevernets oppdragstakere søker selv om politiattest. Dette skjer via politiets nettside: BV ( = saksbehandler) skal: fylle ut skjemaet «Bekreftelse på formål med politiattest»: Gå inn på Skjemaet "Bekreftelse på formål med politiattest" er en bekreftelse fra arbeidsgiver på hva som er formålet med politiattesten. Skjemaet lastes ned på saksbehandlers egen pc. Saksbehandler fyller ut skjemaet og formidler det i utfylt stand til oppdragstaker enten via mail, via post eller direkte overlevert. Det beste for oppdragstaker er å få det via mail, da dette skjemaet skal vedlegges elektronisk til oppdragstakers søknad om politiattest, via nettet. Vedlegg Ingen elementer Bilder og illustrasjoner 0 bilder tilknyttet Side286

20 Side287

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten...

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten... RINGERIKE KOMMUNE Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern 2013 Samarbeidsavtalen evalueres en gang i året. Ansvarlig for innholdet er leder for barneverntjenesten og kommunalsjef for oppvekst i

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

BARNEVERNTJENESTEN «Rett hjelp til rett tid, med fokus på barnets beste»

BARNEVERNTJENESTEN «Rett hjelp til rett tid, med fokus på barnets beste» BARNEVERNTJENESTEN «Rett hjelp til rett tid, med fokus på barnets beste» OVERORDNET Handlingsmål: Rett hjelp til rett tid, med fokus på barnets beste Hovedmål Tiltak Økonomi Tidsplan Ansvar Status Tidlig

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland Helse- og sosialavdelinga Postboks 7310 5020

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Asbjørnhus Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 14/4557 FORSLAG TIL TILTAK I MODUM KOMMUNE OG MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Asbjørnhus Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 14/4557 FORSLAG TIL TILTAK I MODUM KOMMUNE OG MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Asbjørnhus Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 14/4557 FORSLAG TIL TILTAK I MODUM KOMMUNE OG MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Status Barneverntjenesten

Status Barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.04.2014 21922/2014 2010/14602 F47 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/65 Formannskapet 23.04.2014 Komitè for levekår 24.04.2014 Status Barneverntjenesten

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201300045-50 Saksbehandler: JPST Emnekode: ESARK-4530 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for helse og omsorg Dato: 8. november

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Leka Nærøy Vikna Rapport per 30.06.2014 til kommunestyrene i Leka, Nærøy og Vikna Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Innhold 1. BEMANNING... 3 2. ØKONOMI PER 30.06.2014...

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Kristin Andersen, 75531545 kry@fmno.no Vår datovar referansevar arkivkode 11.04.20112011/1062621 Deres datoderes referanse EVENES KOMMUNE

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil 2012 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s. 3 2.0 Bakgrunn for handlingsplanen s. 3 2.1. Utviklingen på fosterhjemsområdet

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Barne- og familietjenesten 2012

Barne- og familietjenesten 2012 Kommunalsjef oppvekst Barne- og familietjenesten 2012 Enhetsleder Barnevern Helsestasjonsog skoleh.tj Førskoleteam Ped.psyk. tjeneste Barne- og familietjenesten 2012 1 Overordnet prinsipp for alle tjenester:

Detaljer

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Norsk Fosterhjemsforening Forslag til endringer i forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Foreløpig rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Mandal kommune, Barnevern Sør Virksomhetens adresse: Postboks 905, 4509 Mandal Tidsrom

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 07.09.2009 kl. 17.00 Møtested: Møterom Eindride, Rådhuset Arkivsak: 260-2009 Sakliste: SAK 21/2009 SAK 22/2009 SAK 23/2009 SAK 24/2009 SAK 25/2009 SAK

Detaljer

Avgjørelse av tilsynssak - Barneverntjenesten i Bodø - Krisesenteret i Salten

Avgjørelse av tilsynssak - Barneverntjenesten i Bodø - Krisesenteret i Salten Bodø kommune v/rådmannen Postboks 319 8001 Bodø Saksb.:Anne Sofie Mortensen Ingunn Aronsen Brenna e-post: fmnopost@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 00 Vår ref: 2015/3464 Deres ref: Vår dato: 16.12.2015 Deres

Detaljer

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse

AVTALE. mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse 1 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 1999 AVTALE mellom barneverntjenesten og fosterforeldre etter vedtak om omsorgsovertakelse (jf lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 4-12 og 4-8 og forskrift av 21.

Detaljer

Oppfølging av barn i fosterhjem

Oppfølging av barn i fosterhjem 9/2009 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Oppfølging av barn i fosterhjem Moss kommune 24/3-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 FORMÅL, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...6 3 METODE OG GJENNOMFØRING...7

Detaljer

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008

Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 20.04.2009-28/09 Brukerundersøkelse, fosterhjem Sandnes barneverntjeneste høsten 2008 I henhold til barnevernlovens internkontroll-forskrift samt barneverntjenestens

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Versjon 30.10.2015 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER"

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER" â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ OPPVEKST

Detaljer

Alle løpende utgifter anses dekket av det beløp som månedlig ytes i utgiftsdekning og av barnetrygden. (fra fosterhjemsavtalen)

Alle løpende utgifter anses dekket av det beløp som månedlig ytes i utgiftsdekning og av barnetrygden. (fra fosterhjemsavtalen) 1 Retningslinje for Trondheim kommunes presisering og håndtering av fosterhjemsavtalens pk. 6.3.2 og pk. 6.3.3., samt rammer for ytelser innenfor pk. 6.3.3. Tekst som er klippet direkte fra fosterhjemsavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Ny modell for tverrfaglig innsats

Ny modell for tverrfaglig innsats Ny modell for tverrfaglig innsats Metodebok for Tidlig innsatsteam Sammen for barn og unge 2015-2019 Forord Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 er politisk vedtatt og gir føringer for kommunens

Detaljer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer 1. JEG ER BEKYMRET Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Hensynet til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014

Barneverntjenesten i Asker. Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Barneverntjenesten i Asker Rapportering til Komité for oppvekst, januar 2014 Innholdsfortegnelse Meldinger, hvem melder, henleggelser Færre barn med tiltak i barnevernet Statistikk fristoversittelser Prosjekt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Lilly Anne Håversen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS

Detaljer

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014 Barne- og familietjenesten Fosterhjemsundersøkelsen 214 Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Om Fosterhjemsundersøkelsen 214...5 1.2. Datagrunnlag, svarprosent og avgrensninger...5 1.3. Hvordan lese og tolke

Detaljer

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008

BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 16.03.2009 18/09 BARNEVERNETS

Detaljer

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune Godkjent av enhetsleder i barneverntjenesten og enhetslederne for barnehagene i Tromsø kommune. April 2010 INNHOLD:

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 22.11.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20.05 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 11/45 11/49 Frammøteliste: Medlemmer

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannen Vår dato Vår referanse 17.09.2013 2012/1302-9860/2013 Arkivkode: F40/&00 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Karin Friborg Berger, tlf 77722050 13.05.13

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2013 73669/2013 2013/7028 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/42 Komitè for levekår 28.11.2013 13/178 Bystyret 12.12.2013 System for kvalitetsvurdering

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Arkivsak: 12/160 Møtedato/tid: 10.12.2012, kl. 14:00 Møtested: Deltagere: Rådhuset, møterom Endride Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder Oddvar

Detaljer

Barnevern. Karlsøy kommune

Barnevern. Karlsøy kommune Barnevern Karlsøy kommune Problemstillinger 1. Har Karlsøy kommune tilfredsstillende system for forebyggende arbeid innen barnevern? 2. Er barneverntjenestens saksbehandling og oppfølging av barn med hjelpetiltak

Detaljer

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Internserien 14/2010. Saksbehandler: seniorrådgiver Anine

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

PLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I. Numedal barneverntjeneste. Rullering våren 2017

PLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I. Numedal barneverntjeneste. Rullering våren 2017 PLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I Numedal barneverntjeneste Rullering våren 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Mål... 3 2.0 KOMMUNENS OG STATENS ANSVAR FOR FOSTERHJEMSARBEIDET JF. LOV OM BARNEVERNTJENESTER:...

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS VEILEDNINGSSKRIV NR 3-2001 Utfylling av kontrollskjemaer jf. Lov om barneverntjenester 6-9 Revidert mars 2010 1 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS VEILEDNINGSSKRIV NR 3-2001

Detaljer

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Framgangsmåte HVORDAN NÅR HASTEGRAD 3 Veien til spesialisthelsetjenesten Akutt innleggelse Traume eller mistenkt

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 23.03.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 10. FEBRUAR 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 10. FEBRUAR 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 10. FEBRUAR 2015 med forbehold om godkjenning i neste møte Til stede: Medlemmer: Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E.

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 30. september 2010 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2010/10014-17 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Heidi Aspenes, leder Rolf Johansen, nestleder Anne Kari Iversen, medlem Vefik

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier

Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier Bufetats tjenestetilbud Bufetat det statlige barnevernet skal: Bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet Rekruttere, opplære

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Forslag til forbedringer i barnevernet - oppfølging, godt samarbeid med barn, foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten og samvær

Forslag til forbedringer i barnevernet - oppfølging, godt samarbeid med barn, foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten og samvær Fra Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) Forslag til forbedringer i barnevernet - oppfølging, godt samarbeid med barn, foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten og samvær På bakgrunn av to

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Status barneverntjenesten

Status barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.06.2013 39853/2013 2010/1460 2 F47 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/126 Formannskapet 26.06.2013 Status barneverntjenesten Forslag til vedtak

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Oppfølging av barn i fosterhjem

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Oppfølging av barn i fosterhjem FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Oppfølging av barn i fosterhjem Halden kommune 17/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barn i fosterhjem Ski kommune 7. februar 2007 Rapport 2/2007 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune etter Kommuneloven

Detaljer

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/3042-1 SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 15/3449. Status - Midt-Buskerud Barneverntjeneste tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 15/3449. Status - Midt-Buskerud Barneverntjeneste tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 15/3449 STATUS - MIDT-BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Rådmannens innstilling: Status - Midt-Buskerud Barneverntjeneste tas til orientering.

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

KOMMUNENS PLIKT TIL INTERNKONTROLL I INTRDUKSJONSORDNINGEN

KOMMUNENS PLIKT TIL INTERNKONTROLL I INTRDUKSJONSORDNINGEN KOMMUNENS PLIKT TIL INTERNKONTROLL I INTRDUKSJONSORDNINGEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Plikt til interkontroll Introduksjonsloven 24 Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato r;' DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Pb. 2233 3103TØNSBERG Deres ref. Vår ref. Dato 12/8090-02.08.2013 Tildelingsbrev til Barne-,

Detaljer

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker, og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan VEILEDER Individuell Utviklingsplan Hjemlet i opplæringslovens 5-5 og Utdanningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp, publisert 30.10.2014. «Planleggings og gjennomføringsfasen starter når

Detaljer

Samarbeid -Bufetat og Bodø kommune

Samarbeid -Bufetat og Bodø kommune Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.01.2014 5038/2014 2011/6054 024 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Komitè for levekår 30.01.2014 Samarbeid -Bufetat og Bodø kommune Forslag

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Leka Nærøy Vikna Rapport 2014 til kommunestyrene i Leka, Nærøy og Vikna Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1. BEMANNING... 3 1.1 STILLINGSHJEMLER... 3 2. SYKEFRAVÆR

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 14/65 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 25.04.2012. Til stede: Bjarne Bakken

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 25.04.2012. Til stede: Bjarne Bakken Notodden kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 25.04.2012 Møtested: Møteleder: 4 etg. Kommunehuset Bjarne Bakken Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Nasjonalt topplederprogram Ingrid Johanne Garnes April 2014 Kull 16 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn for valg av prosjektet er det faktum

Detaljer