Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten"

Transkript

1 Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet /14 Komitè for levekår Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Sammendrag Kontrollutvalget i Bodø vedtok i møte 27. august 2012 at det skal gjennomføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende barneverntjenesten. Kontrollutvalget ønsket å se nærmere på kvalitet, bemanning og ressursbruk innenfor barnevernet i kommunen. Rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen og gir anbefalinger sett i lys av problemstillingene som var utgangspunktet for prosjektet. Saken gjør rede for hva barneverntjenesten har gjort m.h.t de anbefalinger Salten revisjon ga i sin rapport. Salten kommunerevisjon IKS fikk i oppdrag å gjennomføre undersøkelsen, planlagt oppstart var siste kvartal Prosjektet ble gjennomført i løpet av 2013, rapporten ble deretter behandlet i kontrollutvalget Innstilling til bystyret: «1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitet, bemanning, ressursbruk: Barneverntjenesten, er forelagt bystyret og tas til etterretning. 2. Bystyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 3. Bystyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølgning fra administrasjonen a. Behovet for forbedring av økonomirutiner internt i barnevernet b. Avklare opplærings- og bemanningssituasjon i barnevernet c. At lovkrav om barns rett til å høres i barnevernssaker følges opp 4. Bystyret ber kontrollutvalget gjennomføre en oppfølgning av rapporten innen ett år». Vedtak i bystyret 27/03.14 PS 14/27 «1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitet, bemanning, ressursbruk: Barneverntjenesten, er forelagt bystyret og tas til etterretning. 2. Bystyret forventer at rådmann umiddelbart setter i verk tiltak for å lukke de avvikene som eravdekket i rapporten. 3. Bystyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølgning fra administrasjonen a. Behovet for forbedring av økonomirutiner internt i barnevernet Side268

2 b. Avklare opplærings- og bemanningssituasjon i barnevernet c. At lovkrav om barns rett til å høres i barnevernssaker følges opp 4. Bystyret ber kontrollutvalget gjennomføre en oppfølgning av rapporten innen ett år». Saksopplysninger Følgende problemstillinger var utgangspunktet og mandatet for revisjonsrapporten: 1. Problemstilling Hvordan har ressursbruk, saksutvikling og kvalitetsindikatorene vært de siste årene og sammenlignet med andre kommuner? 2. Problemstilling Er organisering og personellmessige forhold iht. lovbaserte bestemmelser, og fungerer dette på en god måte? Herunder om internkontroll? 3. Problemstilling Hvilke rutiner og systemer har kommunen for å sikre at saksbehandlingen tilfredsstiller lovbaserte krav? I hvilken grad overholdes rutiner og krav i saksbehandlingen i praksis? Ut fra funn i rapporten kom revisor med anbefalinger. Anbefalingene i rapporten er i uthevet skrift og peker tilbake på hovedproblemstillingene/mandatet for rapporten. Problemstilling 1 Innføre bedre rutiner for økonomisk og regnskapsmessig styring og kontroll, herunder opplæring av ansatte i forhold til refusjonsordninger, krav til dokumentasjon, etc. Dette inngår som en del av internkontrollen. Barneverntjenesten har de siste årene hatt sterkt fokus på dette viktige arbeidet. Erfaringen viser at internkontrollsystemet gjerne må vike til fordel for daglig drift. Barneverntjenesten er en tjeneste der det skjer mye uforutsigbart, dvs at dagene fort kan gå med til annet enn det som i utgangspunktet var planlagt. Det ble besluttet at faglederne utelukkende skulle ha fokus på arbeid med internkontroll i sine møter. Vi erfarte raskt at dette omfattende arbeidet ville ta for lang tid. Fra ble det derfor omdisponert en stilling internt for å få fastsatt tid til å ivareta jobben med internkontroll. To seksjoner som tidligere hadde hver sin leder fikk fra denne dato en leder. Den andre faglederen fikk da hovedansvar for et internt prosjekt vi har kalt «Kvalitetssikringsprosjektet» (vedlegg 1) Økonomihåndbok er en del av internkontrollen ved barneverntjenesten. (vedlegg 2). Barneverntjenesten har utvekslet erfaringer, informasjon, ideer og dokumenter med andre kommuner. Arbeidet med økonomihåndbok er eksempel på dokument der vi har fått utgangspunktet fra en annen kommune og fritt bearbeidet det til vårt eget. I økonomihåndboken fremkommer det hvilke rutiner som gjelder for økonomisk og regnskapsmessig styring og kontroll. Rutinene for dette er innført, og det har vært og er fortsatt fokus internt for opplæring av alle ansatte på gjeldende refusjonsordninger. Refusjonsordningene har gjennomgått ei stor endring fra statlig barnevern sin side. Tidligere kunne det sendes refusjoner etter plassering; etter å ha innhentet opplysninger om lønn o.l. fra plasseringssted. Dette er nå endret til at en alltid må være i forkant, dvs. søknaden må sendes umiddelbart og det blir aldri innvilget Side269

3 refusjon med tilbakevirkende kraft. Refusjonssøknad vil alltid bare gjelde fra den dato den er mottatt av Bufetat. Barneverntjenesten ble inneværende år styrket økonomisk i budsjettet. De økonomiske utfordringene vi hadde er adressert. Budsjettet er splittet i tre deler for lettere å ha styring og kontroll. Det gjennomføres månedlige møter med controller, barnevernleder og merkantil, der det er sterkt fokus på funksjonsføring samt internkontroll på inngående og utgående faktura. Alt som utføres av jobb i barneverntjenesten skal dokumenteres. Om det er gjennomført en telefonsamtale i en aktiv sak så skal det lages eget journalnotat på det, alle møter skal dokumenteres gjennom egne referater. Dette følges opp av faglederne ved saksgjennomgang. Vi har sterkt fokus på skriftlige ferdigheter ved nyansettelser, potensielle kandidater til nye stillinger får et case som de må skrive et journalnotat fra. Dette for at leder lettere skal kunne gjøre seg ei mening om evne til skriftliggjøring. Problemstilling 2 Vurdere og oppette stilling som overordnet fagansvarlig for barneverntjenesten. Det vurderes som hensiktsmessig å kunne ha en stilling der fokuset hele tiden skal være å sikre at de faglige perspektivene for barnevernssaken blir ivaretatt i alle ledd. Vi ser at kommunale barneverntjenester i økende grad opplever å få anmeldelser og søksmål rettet mot seg grunnet ikke forsvarlig saksbehandling og riktige tiltak. Dette er saker som saksøker ofte får medhold i, og som derfor gjør at kommunene må betale høye erstatningssummer.(artikkel i kommunal rapport ) Dette faktum gjør at vi sterkt må vurdere å tilsette fagansvarlig nestleder i tjenesten. Etablere skriftlige rutiner for internkontroll, og ta i bruk mulighetene som ligger i kvalitetslosen for et helhetlig elektronisk internkontrollsystem. Skriftlige rutiner for internkontroll er som tidligere nevnt etablert. Eksisterende rutiner og nye rutiner som utarbeides gjøres tilgjengelig for alle ansatte gjennom Kvalitetslosen. Etablere skriftlig rutine for håndtering av politiattest. Skriftlig rutine for håndtering av politiattest er etablert og implementert. (vedlegg 3) Utarbeide krisehåndteringsplan, HMS-plan og retningslinjer for sykefraværsoppfølging. Arbeidet med å implementere krisehåndteringsplan er igangsatt. Vi har gjennomført deler av denne gjennom risikokartlegginger for ulike deler av tjenesten. Om det oppstår uønskede eller farlige situasjoner i ekspedisjonen så vet alle som jobber i ekspedisjonen eller i nærliggende kontorer hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det, hvem som skal varsles osv. Når dette arbeidet ble igangsatt så avdekket det flere mangler ved bygget. Det manglet bl.a. brannvarslingsanlegg og det viste seg å være for lite brannslokkingsutstyr på huset. Dette er nå rettet opp i. HMS-plan er en del av kvalitetsutviklingsprosjektet og er dermed under utarbeidelse. Den er naturlig en del av internkontrollen og vil bli lagt inn i kvalitetslosen. Side270

4 Bodø kommune er en IA-(inkluderende arbeidsliv)bedrift. Det innebærer ansvar og forpliktelser både for arbeidsgiver og ansatte. Retningslinjer for sykefraværsoppfølging er tydelig kommunisert ut gjennom dette, og er noe barneverntjenesten følger. Vi har fokus på å få ned sykefraværet. Barnevernansatte er den yrkesgruppen i Norge med størst enkeltdagsfravær. Det pågår et forskningsprosjekt i regi av universitetet i Oslo for å se på grunnen til dette. Sykefraværsprosenten er ved barneverntjenesten i Bodø kommune er hittil i år på 9,2 %. På samme tid i fjor var den på 13,1 %. Den har gått ned selv om den fortsatt er for høy. Ledelsen følger opp de som er langtidssykemeldt ut fra forventninger og forpliktelser. Vi har fokus på nærværssamtaler med ansatte som har flere enn seks dagers fravær over en periode på et halvt år. Det er også viktig å legge til rette så langt som mulig for at ansatte i størst mulig grad skal kunne stå i jobb. Gjennomføre kompetansekartlegging og utarbeide kompetanseplan. I en kompetanseplan bør en se på hvordan en tror utviklingen framover vil være, for eksempel i en 4 års periode. Kompetansemålene for barneverntjenesten må være i tråd med samfunnsutviklingen og med Bodø kommunes mål og visjon. Kompetanseplan må ta høyde for demografiske endringer og/eller faglige endringer som er tydeliggjort i forskning. Den skal være fokusert på handlinger i tjenesten som krever kompetanse. Arbeidet med kompetanseplan er igangsatt flere ganger, men det mangler fortsatt et ferdig dokument som skal være dynamisk. Barneverntjenesten skal ha en strategisk kompetanseplan. Dette arbeidet pågår. Vi planlegger å ha den ferdigstilt senest ved utgangen av første kvartal Barneverntjenesten er også i gang med å implementere kommuneplanen i tjenesten ved å utarbeide egen visjon og egne mål, og da med kommunens som bakteppe. Problemstilling 3 Etablere skriftlig rutine for gjennomføring av undersøkelse. Skriftlig rutine for gjennomføring av undersøkelse har vi hele tiden hatt. Nå er den lagt inn i kvalitetslosen og er gjort kjent for alle ansatte. (vedlegg 4) Etablere skriftlig rutine for tiltaksplanlegging og oppfølging av tiltak. Rutinebeskrivelse for planlegging og oppfølging av tiltak er utarbeidet og implementert. (vedlegg 5) Sikre at barn (som er store nok) blir hørt i både undersøkelse fasen og når tiltaksplan utarbeides. Barneverntjenesten snakker med alle barn i saker der det er naturlig, dvs der barna er store nok til å kunne kommunisere med språk. I saker som omhandler små barn gjennomfører vi observasjoner av blant annet tilknytning og samspill. Saksbehandlere skal også gjøre ei faglig vurdering av det som fremkommer av opplysninger etter samtale og observasjon. I journalnotatet står det dermed ikke bare hva barnet sa/gjorde, men også ei faglig vurdering av hva dette kan være tegn på og bety. Sørge for at skriftlige rutiner blir gjennomgått og fulgt av alle saksbehandlerne herunder bruk av undersøkelsesplan, oppsummering, journal og dokumentfortegnelse. Side271

5 Når nye rutiner legges inn kvalitetslosen så blir det sendt ut mail til alle ansatte om at denne rutinen nå er tilgjengelig, og at alle forplikter å gjøre seg kjent med denne. Vi gjennomgår nye rutiner og retningslinjer på de månedlige felles informasjonsmøter. Ved opprettelse av seksjon mottak/vakt ble det besluttet at det skal lages en hypotese over samt lages en plan for undersøkelsen. Det foreligger i alle saker. Fra bruker tjenesten «Kvello malen» i alle nye saker. Dette er en metodikk som betyr at vi ser på risiko- og beskyttelsesfaktorer som igjen vil gjøre det lettere å ta raskere og riktigere beslutning. Når undersøkelsen i en sak avsluttes skal saksbehandler skrive en oppsummering av undersøkelsen og legge dette inn i journalen. Saksbehandler har ansvar for å gjennomgå hele saksmappen, se til at alle dokumenter er på plass, utarbeide en endelig dokumentfortegnelse og legge mappen til kontroll hos fagleder. Fagleder sjekker nøye gjennom mappen før den legges til arkivering. Dette er det rutine på. Når det ble slik at vi fikk avvik på dette var det i aktive saker hvor dette arbeidet ikke var sluttført. Alle dokumenter i saken var i den elektroniske mappen, men arbeidet med å gjennomgå/supplere mappen for arkivering var ikke sluttført. Foreta årlig stikkprøvekontroll av saksmapper (audit), og gjennomgang i fellesskap for læring. Det er besluttet at leder årlig skal ta stikkprøvekontroll av saksmapper som først blir gjennomgått i ledergruppen og deretter tatt opp i felles infomøte for læring og bevisstgjøring. Vurderinger Salten revisjon mener selv i ettertid at rapporten ble for omfattende, og at det dermed tok for lang tid fra arbeidet ble påbegynt til det ble avsluttet. Rapporten var på til sammen 84 sider. Barnverntjenesten har vært bevisst på egne mangler ved å etterleve internkontrollforskriften. Dette arbeidet er det nå satt av tid og ressurser til, men vi ser fortsatt at arbeidet med å overholde lovpålagte frister i saksbehandling er ei utfordring. Konklusjon Barneverntjenesten har mål om å være en tjeneste som ikke bare har internkontrollsystem men som gjør internkontroll i alle ledd. Saken tas til orientering. Saksbehandler: Tone Hilde Birkelund Rolf-Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus Kommunaldirektør Trykte vedlegg: 1 kvalitetssikringsprosjektet Side272

6 2 Økonomihåndbok 3 politiattest 4 undersøkelse 5 Tiltak Side273

7 1 Prosjektskisse Kvalitetssikringsprosjekt - hovedfokus pa prosedyrer, rutiner og instrukser Prosjekteier: barneverntjenesten v/barnevernleder Tone Hilde Birkelund Prosjektleder: fagleder Mary Brattøy 1. Bakgrunn Hovedoppgaven til Barneverntjenesten i Bodø er å gi utsatte barn og ungdom rett hjelp til rett tid. Herunder å motta og behandle bekymringsmeldinger, undersøke barnets omsorgssituasjon og iverksette og drifte hjelpetiltak. Barneverntjenesten i Bodø sine oppgaver inneholder også forebyggende arbeid og ettervern. For de yngre barna utøves det forebyggende arbeidet gjennom at barneverntjenesten er tilstedeværende i familiesentrene en dag pr uke. For ungdommene er det Utekontakten som både er tilgjengelig for å bli oppsøkt, og som aktivt driver oppsøkende virksomhet gjennom feltarbeid. I tillegg har barneverntjenesten en konsulent stilling for rekruttering og oppfølging av tilsynsførere, støttekontakter og besøkshjem. Blant annet har denne stillingen også som oppgave å drive informasjonsarbeid ovenfor samarbeidspartnere. For ungdom som skal ut i voksenlivet, og som trenger ekstra bistand en stykke på veien, har barneverntjenesten DUE-tiltaket og Foyer Bodø. Dette innebærer en mengde ulike og sammensatte arbeidsoppgaver. Oppgaver som skal tilfredsstille både barnevernfaglige krav, juridiske krav, og krav til saksbehandling. Oppgavene skal også utføres på en mest mulig effektiv måte. Videre har vi likebehandlingsprinsippet, et ulovfestet prinsipp om at like saker behandles likt, og at en type arbeidsoppgaver utføres likt av alle som utfører oppgaven. Sist, men ikke minst, har vi kravet om forsvarlighet, nå lovfestet i barnevernloven. For å innfri alle disse kravene er fastsatte, ajourførte, forståelige, kjente og tilgjengelige instrukser, rutine- og prosedyrebeskrivelser ei forutsetning. Barneverntjenesten i Bodø har mellom 70 og 80 nedskrevne rutiner. De fleste av disse ble sist laget eller oppdatert i Bare et fåtall er lagt inn i Kvalitetslosen. I praksis betyr det at rutinebeskrivelsene ligger rundt omkring på ulike kontor i papirutgave, og / eller lagret på forskjellige ansattes datamaskiner, i ulike utgaver. Av den grunn har spredningen av kunnskap om gjeldende rutiner ofte blitt gjort muntlig. Da ansatte har ulike oppfatninger av hva som er den gjeldende rutine, instruks eller prosedyre, har dette ofte medført forvirring og usikkerhet både hos nyansatte, og hos de som har arbeidet en lengre tid i tjenesten. Samtidig mangler tjenesten instrukser, rutine- og prosedyrebeskrivelser for svært mange oppgaver. Hvor og hvilke mange skal kartlegges gjennom prosjektet. Arbeidet med instrukser, rutiner og prosedyrer har vært for sporadisk og usystematisk til man har klart å holde seg tilstrekkelig oppdatert. Årsakene til denne situasjonen er nok flere. Blant annet har ikke barneverntjenesten i Bodø har hatt ressurser utover saksbehandlingen og arbeidet med familiene og barna, det vil si den daglige drift. Dette kan ha medvirket til at arbeidet med å oppdatere og utvikle rutine- og prosedyrebeskrivelser ikke har vært tilstrekkelig prioritert. Nye oppgaver og endringer i måten oppgaver skal løses på, endringer i organiseringen av arbeidet, og små og store endringer i organisasjonen, nye retningslinjer og en stadig utskiftning av ansatte gjør at Side274

8 2 organisasjonen har et sterkt og uttalt behov for å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer. Mangelen på tilstrekkelig antall, og ajourførte, instrukser og rutine- og prosedyrebeskrivelser har også blitt påpekt i Salten kommunerevisjons rapport fra januar De siste årene har det også vært et gjennomgående og sterkt ønske fra de ansatte at dette kommer på plass. Under arbeidsseminaret på Kjerringøy 27. og 28. mars 2014 ble dette fremhevet som et sterkt ønske at en oppdatering på området vil kunne bidra til at oppgavene løses mer effektivt. Det vil igjen være en faktor av betydning for de psykososiale arbeidsforholdene på jobb. Når ansatte vet hva og hvordan oppgavene skal løses unngår man å bruke tid på å forsøke å finne ut av det, og man unngår derfor energilekkasje. En vil med dette prosjektet vise tjenesten at en tar de ansatte på alvor. Det har vært gjort flere forsøk på å få oppdatert rutine- og prosedyrebeskrivelsene, og på å få de eksisterende lagt inn i Kvalitetslosen. Forskjellige ansatte har hatt dette som tilleggsoppgave i den hensikt å forbedre situasjonen. Dessverre uten noen særlig framgang. På denne bakgrunn startet faglederne, i februar 2014, et arbeid med å kvalitetssikre organisasjonens rutiner og prosedyrer. For faglederne, som for de som tidligere har forsøkt på det samme, har mangel på tid medført at framdriften har vært så liten at den kan betegnes som ubetydelig. Barneverntjenesten i Bodø er opptatt av kvalitet, forsvarlighet og trygghet. Instrukser og rutine- og prosedyrebeskrivelser er derfor et svært viktig kvalitetssikringsmiddel for tjenesten. Dette prosjektet skal ha til hensikt å sørge for å få på plass alle instrukser og prosedyre- og rutinebeskrivelse som organisasjonen har behov for. Barneverntjenesten antar at dette vil få positiv betydning på flere områder: Beskrivelser av hvordan arbeidsoppgavene skal/kan løses bidrar til høyere grad av trygghet for de ansatte, på at de utfører oppgavene slik tjenesten, loven og forskriftene krever Høyere grad av likebehandling Kvalitetssikring av beslutninger Sikre at lovkrav blir oppfyllt Mer effektiv tidsbruk: når man slipper å bruke tid på å finne ut hvordan oppgaver skal løses kan man konsentrere seg om å løse selve arbeidsoppgaven. Dette vil ha en positiv effekt på alle deler av saksbehandlingen og dermed også virke heldig inn i forhold til fristoversittelser på undersøkelser, evalueringer, tiltaksplaner, rapporter og på andre viktige områder. 2. Begrepsavklaring For å unngå ulike fortolkninger velger vi her å avklare hva som ligger i de sentrale begrepene: Instruks: en beskjed som er gitt (fra leder) om hva man skal gjøre når, fks når man skal melde i fra om at man er syk. Rutinebeskrivelse: hvordan man gjør hva, fks hjemmebesøk eller samtale med barn. Prosedyrebeskrivelse: hvordan og når man utfører en serie oppgaver, fks en undersøkelse. En prosedyrebeskrivelse kan derfor også inneholde flere rutinebeskrivelser og eller instrukser. 3. Mål Overordnet mål: Kvalitetssikre tjenestens faglige og administrative rutiner, prosedyrer og instrukser. Formål (hva er prosjektets hensikt): Prosjektet skal bidra til at barneverntjenesten har gode, oppdaterte og tilgjengelige beskrivelser av hvordan arbeidet med meldinger, undersøkelser og tiltak utføres Side275

9 3 Prosjektet skal bidra til at det foreligger gode, oppdaterte og tilgjengelige beskrivelser av hvordan de ulike arbeidsoppgavene innenfor saksbehandling utføres Prosjektet skal bidra til at det foreligger tilgjengelige instrukser og beskrivelser av hvordan den enkelte skal handle og forholde seg i gitte situasjoner Prosjektet skal bidra til at det foreligger hensiktsmessige maler i Familia Prosjektet skal bidra til at barneverntjenesten får en totaloversikt over de arbeidsoppgaver og situasjoner som tjenesten står ovenfor Resultat mål (hva prosjektet skal levere): o Alle i barneverntjenesten skal kunne finne ut hvordan samtlige arbeidsoppgaver i forbindelse med meldinger, undersøkelser og tiltak utføres o Alle i barneverntjenesten skal kunne finne ut av hvordan arbeidsoppgaver i forbindelse med saksbehandling skal utføres o Alle i barneverntjenesten skal kunne finne ut av hvordan man skal eller kan handle eller håndtere en gitt situasjon o Alle instrukser, rutinebeskrivelser og prosedyrebeskrivelser skal finnes i oppdatert form i Kvalitetslosen o Alle i barneverntjenesten skal kunne forpliktes til å sette seg inn i og aktivt bruke Kvalitetslosen o Elektroniske regelverksamlinger og aktuelle rettskilder, samt veiledere og forskrifter fra offentlige myndigheter skal være tilgjengelig i Kvalitetslosen o Malene i Familia er i hensiktsmessige o Malene i Familia er i tråd med Kvello sin tenkning rundt risiko og beskyttelsesfaktorer o Økt trygghet vedrørende om man har gjort det som skal gjøres på en riktig, hensiktsmessig og akseptert måte o Beslutninger forenkles når alle er innforstått med, og oppdatert på, hvordan noe skal, bør eller kan gjøres 4. Metode Det som skal gjøres: Hvem: Eksisterende instrukser og rutine- og prosedyrebeskrivelser kontrolleres, evalueres, forbedres og ajourføres Det avklares hvilke instrukser, rutine- og prosedyrebeskrivelser som mangler Nye nødvendige instrukser, rutiner og prosedyrebeskrivelser utvikles Alle instrukser og rutine- og prosedyrebeskrivelser implementeres i Kvalitetslosen Det sørges for tilgang til elektroniske regelverksamlinger og aktuelle rettskilder, samt veiledere og forskrifter fra offentlige myndigheter. Kvalitetslosen gjøres kjent for alle og innarbeides som en aktiv del av Barneverntjenesten i Bodø Eksisterende maler i Familia kontrolleres, evalueres og ajourføres Maler som mangler utarbeides Side276

10 4 Prosjektet skal ledes av Mary Brattøy og arbeidsoppgavene i prosjektet utføres i samarbeid med resten av tjenesten. Hvordan Prosjektleder utfører selve arbeidet mens resten av organisasjonen er både høringsinstans og referansegruppe. Hver instruks og rutine- og prosedyrebeskrivelse sendes ut på høring til aktuelle seksjoner og/eller funksjoner i organisasjonen. Disse gir tilbakemeldinger i form av forslag, kommentarer til, og tilbakemeldinger på, hva rutine- og prosedyrebeskrivelsen kan eller bør inneholde og hvordan den kan eller bør utformes. Prosjektleder samarbeider med, og får bistand fra, alle i organisasjonen som innehar den aktuelle og nødvendige kompetanse. Mulige utfordringer: For dårlig planlegging eller at det settes av for lite tid til tilstrekkelig nøye og spesifikk planlegging At det settes av for lite tid til den enkelte oppgave Manglende engasjement i organisasjonen Ikke tilstrekkelig prioritert av ledelsen å gjennomføre de praktiske oppgavene, som blant annet å sette av tid på veiledningene i seksjonene til å se på og vurdere utkastene som kommer inn At referansegruppene ikke tar seg tid til å følge opp prosjektet Sprikende meninger og uenighet, mangel på konsensus vedrørende den enkelte instruks, rutine eller prosedyre At prosjektleder ikke er tilstrekkelig oppdatert på hva som er aktuelt vedrørende instrukser, rutiner og prosedyrer 5. Prosjektorganisering Referansegruppe: Ledergruppa Fagledere/veiledende konsulentgruppa Mottak/vakt Barneseksjonen Ungdomsseksjonen Omsorgsseksjonen Foyer Bodø DUE Forebyggende/informasjonskonsulent Utekontakten Ekspedisjonen/merkantil Jurist Systemansvarlig Styringsgruppe: Barnevernleder Prosjektleder Prosjektleder Prosjektgrupper: Prosjektleder + Konsulenter eller andre med spesiell kompetanse på et gitt område bidrar i arbeidet. Deltakelse i gruppa etter behov. Gruppa oppløses når den har nådd sitt mål. Side277

11 5 Styringsgruppe: Styringsgruppa har det overordnede ansvar for prosjektet. Barnevernleder er ansvarlig for godkjenning og oppfølging av prosjektets rammer, og har derved både en bevilgende og kontrollerende rolle. Avgjørelser i viktige prosjektspørsmål, for eksempel revidering av mål, tas av barnevernleder. Barnevernleder skal gjennom hele prosjektet være støttespiller for prosjektleder. Barnevernleder og prosjektleder skal ha tett og jevnlig kontakt. Prosjektgrupper: Når det er hensiktsmessig dannes og oppløses prosjektgrupper. Prosjektgrupper skal arbeide med helt konkrete spørsmål og avklare spesielle ting. Som eksempel kan nevnes «refusjoner enslige mindreårige flyktninger»: det dannes en liten gruppe som klargjør hvordan man på best mulig måte går fram for å søke refusjon, saksbehandling internt og hvordan dette følges opp i ettertid. Gruppen kan bestå av prosjektleder, merkantil samt en saksbehandler med nødvendig kompetanse. Tidsbruken er avhengig av oppgavens omfang. Prosjektleder leder prosjektgruppene og arbeidet i prosjektet og har sammen med prosjektgruppene ansvar for å levere i henhold til prosjektmålene. Det er viktig at prosjektgruppene ikke er for store (jamfør gruppeprosesser), og at de består av motiverte medarbeidere med prosjektrelatert og faglig ekspertise. Prosjektleder er ansvarlig for at prosjektgruppene følger opp i henhold til prosjektbeskrivelsen, sørger for at nødvendige beslutninger tas, eventuelt blir tatt av barnevernleder samt dokumenterer arbeidet. Prosjektleder rapporterer direkte til barnevernleder. Det kan være flere prosjektgrupper i gang samtidig. Det er et mål i seg selv at man jobber effektivt og målrettet i prosjektgruppene slik at deltakerne ikke skal måtte bruke uforholdsmessig med tid på prosjektet og på den måten få mindre tid til sine hovedoppgaver. Referansegruppe: Referansegruppa, i dette tilfelle hele organisasjonen, det vil si alle ansatte i barneverntjenesten. Referansegruppa består i praksis av flere grupper. De ulike gruppene mottar jevnlig maler, instrukser og rutine- og prosedyrebeskrivelser som de skal uttale seg om. Alle gruppene får ikke uttale seg om alt, da det ikke er nødvendig. Når prosjektleder, enten alene eller i samarbeid med en gitt prosjektgruppe, har utarbeidet et forslag til beskrivelse av en arbeidsoppgave, sendes denne ut «på høring» i referansegruppa, eller deler av referansegruppa: Prosjektleder og / eller prosjektgruppa lager et utkast til en mal, instruks, prosedyrebe -skrivelse eller rutinebeskrivelse En eller flere referansegrupper ser på utkastet Prosjektleder får skriftlig tilbakemelding fra referansegruppene via faglederne eller Prosjektleder får tilbakemelding i veiledning Prosjektleder og /eller prosjektgruppa justerer instruksen/ beskrivelsen /malen Justert instruks/ beskrivelse tas inn i ledergruppa og /eller på fagleder/veiledendekons ulent-møte for eventuelle ytterligere justeringer Instruks/ beskrivelse mal legges fram for endelig godkjenning av barnevernle der Instruks/ beskrivelse/ legges inn i KL Mal legges i Familia Side278

12 6 6. Fremdriftsplan Prosjektets tidsramme er foreløpig fra 1.juni juni Det er tenkt milepælsevalueringer. Hva som er milepæler avgjøres i forbindelse med planlegging av arbeidet, eventuelt bestemmes en nye milepæler fortløpende i forbindelse med evalueringene. 7. Budsjett Salten kommunerevisjon anbefalte i sin rapport at det opprettes nestleder som blant annet skulle ha som oppgave å sikre internkontrollen. Barneverntjenesten har valgt å sette i gang et kvalitetssikringsprosjekt som, inntil videre, er tenkt å vare ut året Vi beregner lønnsutgifter til ,- i året, inklusiv sosiale utgifter og diverse kurs. På bakgrunn av dette vil prosjektet ha en kostnadsramme på ca ,- inneværende år. 8. Evaluering og rapportering Hensikten med å evaluere prosjektet er å dokumentere grad av måloppnåelse og resultater. I dette prosjektet har barnevernleder valgt milepælsevaluering. Dette vil i praksis si at vi planlegger hva som skal gjøres innen det og det tidspunktet, og når tidspunktet for at oppgavene skal være fullført, evalueres prosjektet og det som er gjort. Det vil bli lagt fram en kort rapport for hver milepælsevaluering, samt det synlige resultat i Kvalitetslosen og i malene i Familia. Alle ansatte vil bli gjort oppmerksom på når en instruks, prosedyre- eller rutinebeskrivelse er ferdig. Det skal være fast tema på alle informasjonsmøter. En eventuell videreføring av prosjektet vil besluttes i månedsskiftet november/desember. Avslutningsvis vil det bli laget en oppsummeringsrapport fra prosjektet. Det vil der blant annet framgå hva som er gjort, hvordan prosessen har vært, erfaringer man har gjort seg og utfordringer framover. Bodø den Tone Hilde Birkelund Barnevernleder Side279

13 Side280 7

14 Bodø / 2. Oppvekst og kultur / Barnevern / BV / Økonomisk håndbok ID:9265 Forfatter: Brattøy, Mary Iren Godkjent av: Status: ikke publisert Opprettet: Endret: Dokumentet er ikke oppdatert etter det ble opprettet Neste revisjon: - (Laberg, Geir-Arne) Endringsnivå: Revisjon Utgaver: 0 Losen-link: 103x9265 I denne økonomiske håndboka er tjenestens økonomiske retningslinjer samlet. Håndboka skal bidra til god økonomistyring i henhold til Bodø Kommunes vedtekter og økonomiske rammer. Dette skal vektlegges i barneverntjenesten. Ved å ha god økonomistyring får vi bedre kontroll og kan bruke ressursene på den måten som kommer flest barn og unge til nytte. Vi tror at den økonomiske siden av arbeidet i barnevernsakene blir enklere ved at styringssignalene er mest mulig tilgjengelig og forståelig. Vektlegging av økonomistyring er nødvendig da vår tjeneste er stor, barna er flere og mer kostnadskrevende. Viktigst er våre holdninger til håndtering av penger i hver enkelt sak. Økonomisk håndbok føres elektronisk, i Kvalitetslosen, slik at alle til enhver har den sist oppdaterte versjonen å forholde seg til Tone Hilde Birkelund Barnevernleder Barneverntjenesten i Bodø Kommune Side281

15 VERDT Å VITE: Barneverntjenesten i Bodø: Bedriftsnummer: Ansvarsnummer: 2070 er barneverntjenesten sitt referansenummer Gjelder for tiltak til barn / ungdommer i Barneseksjonen, Omsorgsseksjonen og Ungdomsseksjonen for alt hos DUE / Foyer Bodø Prosjektnummer: Enslig mindreårige flyktninger: DUE: Institusjon: Beredskapshjem: Fosterhjem: Funksjonsnummer: 244 ansatte 242 Utekontakten 25X tiltak i hjemmet 25X tiltak utenfor hjemmet OPPLYSNINGER vi må GI til de som skal FÅ REGNING FRA: Vår faktura-adresse: BODØ KOMMUNE, Regnskapsenheten Postboks 294, 8001 BODØ. VI BER OM AT: faktura merkes med ANSVARSNUMMER + KLIENTNUMMER MEGET VIKTIG - alles ansvar: Barnets, eller foreldrenes navn, skal ikke framkomme på faktura! I stedet oppgis klientnummeret som referansenummer. Man ber om at faktura merkes: Ansvarsnr 2070 (eller 2071 eller 2072)/klientnummer. Dette gjelder for alle tjenester / varer vi blir fakturert for som gjelder ett av "våre" barn. OPPLYSNINGER vi må HA for å kunne BETALE betale våre oppdragstakere (fosterhjem, besøkshjem, andre): Fornavn + etternavn Adresse Kontonummer Side282

16 OPPLYSNINGER vi må HA for å kunne SENDE FAKTURA (sende regning på) andre for tjenester vi har utført for dem (fks tilsyn under samvær for barn plassert fra annen kommune): Hvem skal betale: navn, adresse, bedrifts/organisasjonsnummer Nøyaktig beløp For hva: Beskrivelse av aktivitet + dato for aktivitet + referanse (klientnr, navn på bestiller/kontaktperson) Hvem hos oss har utført oppgaven Skriv en faktureringsorde (der alle overnevnte data er tatt med), signer, dater den, legg den til 1.sekretær/merkantil. INNHOLD: 1. Fullmakter og beslutninger 2. Inntekter o Refusjoner 3. Felles / Generelt o Organisering av oppgaver knyttet til økonomi og regnskap o Innkjøpsavtaler o Mat / servering ift med møtevirksomhet o Kontorutstyr o Datautstyr 4. Utbetalingsplaner 5. Undersøkelse o Kostnad ved innhenting av opplysninger o Undersøkelser for andre kommuner 6. Sakkyndig utredning 7. Hjelpetiltak o Barnehage o Besøkshjem o Utvidet besøkshjem: ferieopphold "plassering" o Bo- og nærmiljøtiltak o Familieråd o Ferieopphold o Foreldre-barn-institusjon o Forsikring - barn utenfor hjemmet o Forsikring - barn og foreldre i tjenestebil o Forsikring - barn under plasseringsreise o Fritidsaktivitet o Frivillig plassering i fosterhjem jfr ledd o Frivillig plassering i institusjon jfr xxx o Hybel med oppfølging jfr 4-4 Side283

17 o Leksehjelp o MST o Miljøarbeider o Privat plassering jfr 4-7 o SFO o Støttekontakt o Transport barnehage, skole, fritidaktivitet, besøkshjem o.a. o Veiledning i hjemmet o Videregående skole / arbeid o Økonomisk støtte jfr ledd 8. Fosterhjemsplasseringer o Refusjon o Retningslinjer utbetaling av fosterhjemsgodtgjørelse / arbeidsgodtgjørelse ifm adopsjon av fosterbarn o Barnetrygd fosterbarn o Reiseutgifter fosterforeldre o Etablering i fosterhjem o Fosterhjemsavtalen o Forsterkede tiltak - fosterhjem o Rettledende satser for fosterhjem o Innkjøp av utstyr o Fosterbarn i barnehage o Ferie og fritid for fosterbarn o Konfirmasjon fosterbarn o Førerkort fosterbarn o Tilsynsfører o Reiseutgifter samvær o Skader i fosterhjemmet o Forsikring fosterbarn o 9. Institusjonsplasseringer o Kostnad opphold: betalingsrundskriv BUFetat o Andre utgifter / løpende o Reiseutgifter foreldre/ andre som besøker barnet 10. Dekning reiseutgifter, honorar med videre o Tjenestereise o Overformynderiet / verge o Vitner i Fylkesnemnda o Sakkyndig o Eksterne veiledere o Samarbeidspartnere o Tolk for fremmedspråklige / flyktninger 11. Oppdrag for andre kommuner o Undersøkelser (settekommune) o Tilsyn under samvær o Plassering 12. Rundskriv med aktuelle lenker til dokumenter på BFD sin hjemmeside Vedlegg Ingen elementer Bilder og illustrasjoner Side284

18 0 bilder tilknyttet Side285

19 Bodø / 2. Oppvekst og kultur / Barnevern / BV / Politiattest for BV sine oppdragstakere / støttefunksjoner ID:9261 Forfatter: Brattøy, Mary Iren Godkjent av: Status: ikke publisert Opprettet: Endret: Dokumentet er ikke oppdatert etter det ble opprettet Neste revisjon: - (Leding, Jan-Arne) Endringsnivå: Revisjon Utgaver: 0 Alle som skal utfører oppgaver for BV skal levere politiattest. LOVGRUNNLAG: Barnevernloven Forskrift om politiattest iht barnevernloven Oppdragstaker skal: Barnevernets oppdragstakere søker selv om politiattest. Dette skjer via politiets nettside: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ BV ( = saksbehandler) skal: fylle ut skjemaet «Bekreftelse på formål med politiattest»: Gå inn på Skjemaet "Bekreftelse på formål med politiattest" er en bekreftelse fra arbeidsgiver på hva som er formålet med politiattesten. Skjemaet lastes ned på saksbehandlers egen pc. Saksbehandler fyller ut skjemaet og formidler det i utfylt stand til oppdragstaker enten via mail, via post eller direkte overlevert. Det beste for oppdragstaker er å få det via mail, da dette skjemaet skal vedlegges elektronisk til oppdragstakers søknad om politiattest, via nettet. Vedlegg Ingen elementer Bilder og illustrasjoner 0 bilder tilknyttet Side286

20 Side287

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 2014 Tittel: Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune TF-rapport nr: 345 Forfatter(e):

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Fra bekymring til tiltak i barneverntjenesten

Fra bekymring til tiltak i barneverntjenesten KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Fra bekymring til tiltak i barneverntjenesten Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon Januar 2011

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering FORVALTNINGSREVISJON KOSTRA-rapportering Malvik kommune Desember 2012 - KOSTRA-rapportering - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer