Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift"

Transkript

1 Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48

2 Side 2 av 48

3 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN PROSJEKTMANDAT FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL OG DELMÅL OPPDRAGET PROSJEKTETS AVGRENSNING EN BESKRIVELSE AV DAGENS IKT INFRASTRUKTUR DAGENS INFRASTRUKTUR I ET FUNKSJONELT PERSPEKTIV IKT I KONGSBERGREGIONEN I DAG ORGANISERING AV IKT DRIFT ØKONOMI KONSEKVENSER AV FORTSATT KOMMUNEVIS DRIFT AV IKT INFRASTRUKTUR (0- ALTERNATIVET) Kommunenes evne til å levere IKT-tjenester Konklusjon konsekvenser av 0-alternativet EN FELLES HARMONISERT IKT INFRASTRUKTUR DRIVERE AV IKT INFRASTRUKTUREN Den generelle samfunnsutvikling om å gjøre kommunen attraktiv Kongsbergregionens estrategi TJENESTETILBUD I EN FRAMTIDIG IKT INFRASTRUKTUR Tjenestetilbud til de kommunalt ansatte Tjenestetilbud til publikum Tjenestetilbud i grunnskolen Næringsliv TEKNISK INFRASTRUKTUR OG DRIFT Prinsipiell oppbygging av infrastrukturen Driftsprinsipper Sikkerhet Backup Oppetid Brukerstøtte Samarbeid innen kommunal tjenesteyting Utfordringer i en felles harmonisert infrastruktur Bredbåndsstrategi EKSEMPLER PÅ GEVINSTREALISERING VED EN FELLES HARMONISERT IKT INFRASTRUKTUR Etablering av tilfredsstillende samband mellom kommunene Etablering av felles internettabonnement for Kongsbergregionen Reduksjon av antall servere Etablering av en felles telefonsentral basert på IP- telefoni Framforhandle felles rammeavtaler for anskaffelse og drift av IKT Øke tilgangen på digitale læringsverktøy i grunnskolen Harmonisering av fagsystemer IKT DRIFTSORGANISASJONEN...30 Side 3 av 48

4 6.1 PRINSIPIELLE ORGANISASJONSMODELLER FOR IKT DRIFT Vertskommunemodellen Ansvarsdeling mellom de enkelte kommuner Interkommunalt selskap (IKS) Aksjeselskap Outsourcing SAMMENSTILLING AV ALTERNATIVER OG VALG ANBEFALING FORSLAG TIL PLAN FOR ETABLERING AV EN FELLES HARMONISERT IKT INFRASTRUKTUR FORSLAG TIL PLAN FOR ETABLERINGEN AV EN FELLES IKT DRIFTSORGANISASJON FORSLAG TIL PLAN FOR ETABLERING AV IKT INFRASTRUKTUREN MODELLER FOR KOSTNADSDELING EN DRØFTING AV PROBLEMSTILLINGER PRINSIPPER OPPBYGGING AV EN KOSTNADSDELINGSMODELL Prissatte kostnadselementer Felleskostnader SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER FALLGRUVER OG SUKSESSKRITERIER ENIGHET OM RETNING OG MÅLSETTING IKT SOM ET MIDDEL OG IKKE ET MÅL I SEG SELV FORPLIKTELSE MODELLER FOR KOSTNADSDELING KOMMUNAL PÅVIRKNING IVARETAKELSE AV DE ANSATTE GRUNNLEGGENDE INVESTERINGER TIDLIGE GEVINSTER ETABLERING AV OVERORDNET STYRINGSELEMENT...48 Vedlegg: Vedlegg A: Prinsipielle organisasjonsmodeller Vedlegg B: Beskrivelse av dagens IKT infrastruktur Vedlegg C: Hva er bredbånd? Side 4 av 48

5 Liste over figurer FIGUR 1 OPPDRAGETS ELEMENTER... 9 FIGUR 2 EN TJENESTEORIENTERT OVERORDNET ARKITEKTUR FOR FRAMTIDENS IKT INFRASTRUKTUR...20 FIGUR 3 NETTVERKSSTRUKTUR FOR FRAMTIDIG INFRASTRUKTUR...21 FIGUR 4 ROLLER...30 FIGUR 5 VERTSKOMMUNEMODELLEN PRINSIPIELT FRAMSTILT MED EN 27-OVERBYGNING...32 FIGUR 6 IKT DRIFTSENHETER I HVER ENKELT KOMMUNE SOM HAR ANSVAR FOR SINE SPESIFIKKE LEVERANSER AV IKT-TJENESTER...34 FIGUR 7 PRINSIPIELL SKISSE TIL IKS...36 FIGUR 8 PRINSIPIELL SKISSE OVER ORGANISERING AV IKT DRIFTEN I ET AKSJESELSKAP...37 FIGUR 9 PROSENTVIS FORDELING AV FELLESKOSTNADER BASERT PÅ FOLKETALL...45 FIGUR 10 FORDELING AV FELLESKOSTNADER BASERT PÅ ANTALL ARBEIDSSTASJONER I KOMMUNENE...46 Liste over tabeller TABELL 1 OVERSIKT OVER KOMMUNEANSATTE ÅRSVERK SOM ARBEIDER MED IKT-RELATERTE OPPGAVER I KOMMUNENE I KONGSBERGREGIONEN...13 TABELL 2 SAMMENSTILLING OG SAMMENLIGNING AV ALTERNATIVER...39 Side 5 av 48

6 Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift - rapport 1 Sammendrag Forprosjekt IKT Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift har lagt til grunn at samarbeid innenfor IKT-området ikke er et mål i seg selv, men et virkemiddel for å oppnå gevinster på sikt. Prosjektgruppen mener at det isolert sett innenfor IKT-området vil kunne oppnås gevinster i forhold til enklere drift og anskaffelse. Gruppen er imidlertid av den oppfatning at de store gevinstene i første rekke vil komme når og hvis kommunene velger å samarbeide om tjenesteproduksjon. En samordnet IKT infrastruktur vil være en viktig forutsetning for å oppnå et slikt samarbeid. Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift foreslår i denne rapporten at det etableres en felles harmonisert IKT infrastruktur for kommunene i Kongsbergregionen. Rapporten bør lese i sammenheng med det parallelt gjennomførte forprosjektet IKT Strategiog utviklingsorganisasjon. Slutningene som kommer fram i rapporten har som utgangspunkt at kommunene ved å fortsette som nå raskt vil komme i en situasjon der det vil bli et uhåndterlig etterslep i forholdet mellom forventninger og de IKT-tjenestene som kan tilbys. Kongsbergregionens estrategi vil neppe la seg realisere om man fortsetter som i dag. Prosjektgruppen tilkjennegir at det vil være utgifter knyttet til realisering av en slik infrastruktur som foreslås. Utgiftene vil imidlertid være relatert til flere forhold. Investeringer må skje for på sikt kunne utføre en rasjonell og effektiv drift av infrastrukturen og kunne gjennomføre IKT-investeringer på en billigere måte. Samtidig tar den foreslåtte infrastrukturen inn over seg en rekke av de mål som er satt i estrategien. Det er prosjektgruppens oppfatning at disse målsettingene innebærer en betydelig ambisjon. Hensikten med å redusere IKT-driften pr tjeneste for den enkelte kommune vil være å frigjøre ressurser til å sette inn på tiltak som ligger nærmere brukeren i IKT verdikjeden. En grunnleggende forutsetning for å kunne oppnå noe slikt vil være etableringen av et høykapasitets samband mellom kommunene. En slik kommunikasjonsinfrastruktur vil gi muligheter for sentralisering av enkelte driftstjenester og en reduksjon av det totale antall systemkomponenter. Det understrekes imidlertid at rasjonell drift igjen skal frigjøre ressurser til å gjøre kommunene i stand til å tilfredsstille de forventninger samfunnet har til de IKTtjenestene som tilbys av kommunene. En etablering av en høykapasitets kommunikasjonsinfrastruktur vil i tillegg gi muligheten for en stor grad av harmonisering av de IKT-tjenestene som i dag finnes i kommunene. På sikt ser prosjektgruppen for seg at alle kommunene i Kongsbergregionen tilbys de samme IKT-tjenestene innenfor de enkelte kommunale tjenesteområdene. Dette øker muligheten til å samarbeide innenfor tjenesteområdene på tvers av kommunene. Uten å ha vurdert dette nærmere, antar prosjektgruppen at det er i tilknytning til slike samarbeider de største gevinstene oppnås. Her vil en felles harmonisert infrastruktur legge et godt grunnlag. Prosjektgruppen mener det er svært vanskelig innefor forprosjektets rammer å komme med en konkret oppfatning av økonomiske gevinster ved etableringen av en felles harmonisert infrastruktur. Rapporten beskriver imidlertid enkelte eksempler som illustrerer økonomiske gevinster som kan oppnås. Side 6 av 48

7 Prosjektgruppen mener at etableringen av en endelig felles harmonisert infrastruktur må gjennomføres over tid og ser for seg at et endelig målbilde vil bli nådd i Som den første og mest kritiske aktivitet eller prosjekt som må gjennomføres har forprosjektet identifisert det før nevnte høykapasitets samband mellom kommunene. Et slikt prosjekt vil øke driftskostnadene betydelig, men vil skape forutsetning for å oppnå rasjonelle driftsløsninger og tilfredsstille de behov brukerne har for IKT-tjenester. Forprosjektet foreslår at det etableres en felles IKT Driftsorganisasjon organisert som et interkommunalt selskap (IKS). Organisasjonen skal ha ansvaret for driften av den felles harmoniserte IKT infrastrukturen og ha rollen som leverandør av IKT-tjenester til kommunene. Selskapsformen IKS synes velegnet for Kongsbergregionen. Prosjektgruppen er av den oppfatning at denne selskapsformen sikrer tilstrekkelig kommunal påvirkning samtidig som et helhetsperspektiv på infrastrukturen ivaretas til det best for samtlige kommuner. Å samle alle IKT driftsressursene i en organisasjon vil også gjøre det enklere å sikre seg et attraktivt faglig IKT-miljø. Virksomheten i IKT Driftsorganisasjonen må organiseres basert på moderne prinsipper for levering av IKT-tjenester. Her understreker prosjektgruppen behovet for å benytte moderne prosessrammeverk som ITIL (Information Technology Infrastrucure Library). Dette rammeverkets prinsipper implementeres i dag hos så og si alle moderne IKT tjenesteleverandører av en viss størrelse. Forprosjektet foreslår at arbeidet med å etablere en felles IKT Driftsorganisasjon startes snarest og foreslår at organisasjonen bør være operativ i løpet av første halvår i Forprosjektet har belyst forhold knyttet til kostnadsdeling mellom kommunene og mener at IKT kostnadene bør deles i enhetskostnader og felleskostnader. Enhetskostnadene betales av den enkelte kommune i forhold til hva den benytter. Felleskostnader defineres som kostnader hvor det er vanskelig å spore disse tilbake til en enkelt kommune. Disse kostnadene fordeles etter en på forhånd bestemt prosentsats basert på definerte kriterier så som innbyggertall, antall kommuneansatte osv. Forprosjektet lister avslutningsvis noen suksesskriterier for hvordan man skal lykkes i å oppnå det som foreslås. Kanskje som det viktigste i den sammenheng, er å skape et forpliktende samarbeid kommunene i mellom. Side 7 av 48

8 2 Bakgrunn Kongsbergregionens Rådmannsutvalg vedtok estrategien for Kongsbergregionen høsten Utsagnene under er klippet fra denne strategien. IKT er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel. Likevel er det klart at teknologiske muligheter former de krav og forventninger som det offentlige har til forvaltningen. Dette skaper dynamikk og press om handling i den enkelte kommune. Den økonomiske situasjonen i kommunene setter disse under press i stor grad som et resultat av jakten på kvalitets- og effektiviseringsgevinster. Kommunenes forventning til en slik felles estrategi er at den skal gi følgende gevinster: økt effektivitet i kommunal service- og tjenesteproduksjon og redusert kostnad pr. produsert service-/tjenesteenhet Lettere tilgang til tjenester og informasjon for innbyggerne økt styring og kontroll av tjenesteproduksjon og ressursbruk For å videreføre strategien og skape forutsetning for å nå de mål som ligger i E-strategien for Kongsbergregionen anbefalte Kongsbergregionens Programråd IKT at det skulle gjennomføres to forprosjekter: Forprosjekt harmonisering av teknisk infrastruktur og drift Forprosjekt IKT Strategi- og utviklingsorganisasjon. Denne rapporten presenterer resultatene fra forprosjekt harmonisering av teknisk infrastruktur og drift. Med bakgrunn i dette ble det utnevnt to prosjektgrupper. Prosjektgruppen for Harmonisering av IKT infrastruktur og drift har bestått av: Tina Skarheim (Øvre Eiker) Terje Wollertsen (Øvre Eiker) Aud Teigen Gjerde (Rollag) Asbjørn Teige (Nore og Uvdal) Geir Kristiansen (Flesberg) Ingar Solberg (Tinn) Inger Krieg (Tinn) Vigdis Bergestig (Notodden) Bjørn J. Næss (Kongsberg) Knut Sjulsen (Ansatte representant Kongsbergregionen) Torolv Bjørnsgaard (Teleplan, prosjektleder) 3 Prosjektmandat Forprosjekt Harmonisering av teknisk infrastruktur og drift sitt oppdrag er nedfelt i Prosjektmandat for Forprosjekt for harmonisering av teknisk infrastruktur og drift og Forprosjekt IKT utviklings- og strategiorganisasjon, datert 28. april I det etterfølgende er prosjektmandatets mål, prosjektgruppens analyse av oppdraget og avgrensninger gjengitt. Side 8 av 48

9 3.1 Forprosjektets hovedmål og delmål Prosjektmandatet gir følgende hovedmål for forprosjektet: Forprosjektet skal foreslå en konkret samordning av felles teknisk infrastruktur og drift Prosjektet skal foreslå en harmonisering av dagens løsninger mot en felles løsning, herunder veien frem fra dagens infrastruktur til ønsket infrastruktur Forprosjektet skal beskrive alternative organisasjonsmodeller for regionens infrastruktur og drift Organisasjon Kompetanse Skal utrede ulike alternativer og anbefale (IKS, outsourcing, vertskommune etc.) 0-alternativet (dagens løsning) skal også vurderes. Hva blir situasjonen på kort og lang sikt ved å fortsette som nå? Prosjektmandatet gir med basis i dette følgende delmål: Forprosjektet skal beskrive en mest mulig moderne, hensiktsmessig, kostnadseffektiv, døgnåpen felles infrastruktur Kostnader både for investering og drift skal beskrives, herunder fordelingsnøkkel skal belyses, samt en økonomisk vurdering av 0-alternativet Forprosjektet skal beskrive en harmonisering av dagens IKT løsninger, Forprosjektet skal beskrive fallgruver og suksesskriterier 3.2 Oppdraget Prosjektgruppens analyse av oppdraget har delt forprosjektet inn i deloppgavene gjengitt i Figur 1. Figur 1 Oppdragets elementer Side 9 av 48

10 3.3 Prosjektets avgrensning Følgende områder anses å ligge utenfor prosjektets rammer: Anbefaling av eventuell outsourcingspartner Anbefaling på eventuelle lokalisering og/eller vertskommune Anbefaling på detaljert organisering av eventuelt IKS Detaljerte utredninger om ansattes rettigheter ved omorganisering Forankring hos fagorganisasjonene Stillingsbeskrivelser Side 10 av 48

11 4 En beskrivelse av dagens IKT infrastruktur Med IKT infrastruktur menes den teknologi som benyttes for å levere IKT-tjenester og de menneskene som drifter eller leverer infrastrukturen. Dette kapittelet beskriver dagens infrastruktur og hva prosjektet tror vil skje om vi fortsetter som i dag (0-alternativet). En relativ detaljert beskrivelse av dagens IKT infrastruktur er gjort i Vedlegg B. I dette kapittelet er enkelte aspekter belyst spesielt. 4.1 Dagens infrastruktur i et funksjonelt perspektiv I et funksjonelt perspektiv leverer infrastrukturen IKT-tjenester til kommunenes ansatte, grunnskoleelever, innbyggere, næringsliv og publikum for øvrig. For de kommuneansatte er tilgangen på IKT-tjenester relativt god. De fleste kommunale tjenesteområder har tilgjengelige fagsystemer til støtte for arbeidet. Det er valgt forskjellige leverandører og systemer i en rekke av kommunene, noe som innebærer at funksjonaliteten som tilbys den enkelte saksbehandler i Kongsbergregionen kan variere noe innen de enkelte tjenesteområdene. Når det gjelder generell kontorstøtte har Kongsberg valgt Open Office, mens de andre har valgt Microsoft Office. Funksjonaliteten som tilbys i disse applikasjonene vurderes å være tilnærmet lik. Brukerne i kommunene vurderer den service og støtte de får fra IKT-avdelingene å være tilfredsstillende. Ledere i kommunene anser at det finnes et uutnyttet potensial i nyttegjøringen av IKT som et viktig verktøy i den kommunale tjenesteytingen. En generell oppfatning og aksept av at kommunene har begrensede ressurser antas å holde forventningene noe nede. 1 Digital kompetanse er et offentlig satsingsområde innenfor grunnskolen. Om vi anser dekningsgraden for PC er pr elev i grunnskolen som et mål på hvor langt den enkelte kommune har kommet innenfor dette området, ser vi at denne varierer blant kommunene i Kongsbergregionen. Laves PC-dekning har Kongsberg kommune med 18 %, mens Flesberg kommune har høyest med 55 % 2. Samtlige kommuner har egne internettsider som gir publikum informasjon om kommunene og muligheter for kontakt med saksbehandlere. Numedalskommunene samarbeider om et eservicetorg og anes å ha kommet relativt langt med utviklingen av tilbud til publikum gjennom denne type grensesnitt. Ser man på hele Kongsbergregionen er funksjonaliteten som tilbys innbyggerne varierende og oppbygd på forskjellige måter. For næringslivet synes det å være viktig at kommunene har lagt til rette for bredbåndtilknytning og mulighet til elektronisk behandling av søknader til kommunen 3. Disse forholdene er ivaretatt i forskjellig grad i kommunene i dag. En rekke av kommunene har fjellområder med relativt store hytteområder. Samtidig satser Kongsbergregionen generelt på turisme og å kunne gi et tilbud til de tilreisende. Å tilby 1 Kongsbergregionen, desember 2004: Oppsummering fra brukerundersøkelsen knyttet til IKT-anvendelse og IKT-funksjonen i kommunene i Kongsbergregionen 2 Flesberg kommune har med dette en større PC-dekning enn hva som er målsettingen i henhold til satsingen på digital kompetanse fra staten. Denne målsettingen er satt til 50 % PC-dekning. 3 Elektroniske skjemaer og tilbakemelding med status på saksbehandlingen elektronisk er funksjonalitet som for næringslivet gir forutsigbarhet og sporer til raskere saksbehandling. Side 11 av 48

12 relevant funksjonalitet til denne gruppen er i dag i varierende grad ivaretatt gjennom internettjenester via de enkelte kommuners nettsteder. Tilbudet om offentlig tilgang til internett er i varierende grad ivaretatt gjennom etablering av PC er og trådløse soner i tilknytning til offentlige bygg i kommunene. 4.2 IKT i Kongsbergregionen i dag De enkelte kommunene har gjennom anskaffelser over tid tatt ulike valg hva gjelder hvilken teknologi og hvilke standarder man har lagt seg på. Dette innebærer at kommunene innenfor en rekke områder har forskjellige systemer som benytter ulike standarder. Eksempelvis har Kongsberg kommune satset på bruk av Linux og Open Office, mens de andre kommunene benytter Microsoft Windows og MS Office for kontorstøtte. Et annet eksempel er valg av Webkart der kommunene har henholdsvis Norkart og WinMap fra Norconsult i sin portefølje. Mer detaljerte opplysninger vedrørende valgte løsninger/systemer er gitt i Vedlegg B. Samtlige kommuner har en rekke prosjekter for utvikling av IKT tiden framover. Totalt er det registrert 71 pågående prosjekter og 53 planlagte innenfor IKT-området i kommunene. En rekke av disse prosjektene omhandler de samme tingene og danner dermed et godt grunnlag for samordning. Kommunenes infrastruktur består i dag av totalt 183 servere. Kongsberg har naturlig nok flest med 75 servere, mens Rollag har kun 4 servere 4. I kommunene er det ulike initiativ for å skaffe bredbåndstilgang til innbyggerne. I de fleste tilfellene er det kommersielle leverandører som står for denne utbyggingen. I enkelte kommuner må imidlertid kommunene gå sterkere inn for å sikre en slik utbygging. Mellom kommunene er det innenfor enkelte geografiske områder begrenset bredbåndskapasitet. Dagens kapasitet vil ikke tilfredsstille behovet for utveksling av data og informasjon om samarbeid innenfor kommunal tjenesteyting skal realiseres. Det er grunn til å tro at bredbåndskapasiteten må økes betydelig til skolene om det skal være mulig å realisere målsettingene knyttet til bruk av digitale hjelpemidler i skolen og utvikling av elevenes digitale kompetanse. 4.3 Organisering av IKT drift En del av de mindre kommunene har valgt å outsource betydelig deler av sin IKT drift, mens de større har valgt å ta ansvar for driften selv og har en egen organisasjon som ivaretar dette. Med bakgrunn i dette varierer dermed de oppgaver som løses i kommunenes IKT-avdelinger. Under er det imidlertid listet typiske oppgaver som ivaretas av IKT-avdelingene: Drift av brukere, programvare, maskinvare og infrastruktur Planlegging og kartlegging av videre utvikling av IKT tjenestene i kommunen Helpdesk for kommunens brukere Opplæring av brukere i basis programvare (kontorstøtte, e-post osv.) Oppgradering av programvare Koordinerende funksjon i forhold til eksterne leverandører av IKT produkter og tjenester 4 Rollag har i tillegg servere i felleskap med Flesberg plassert hos Flesberg. Side 12 av 48

13 Innkjøp av utstyr og programvare Lisensadministrasjon og sikkerhet Administrasjon av adgangskontroll Budsjett og regnskapsoppfølging innen IKT Drift og utvikling av kommunens telefoniløsning Tabell 1 gir en oversikt over hvor mange kommuneansatte årsverk (åv) som arbeider med IKTrelaterte oppgaver i de enkelte kommunene. Som det går fram av tabellen er det 18,4 kommuneansatte årsverk som anslås å arbeide med driftsrelaterte oppgaver. Tabell 1 Oversikt over kommuneansatte årsverk som arbeider med IKT-relaterte oppgaver i kommunene i Kongsbergregionen Oppgaver IKT-strategiske oppgaver IKT-driftsrelaterte oppgaver Sum Notodden 1,00 åv 2,50 åv 3,50 åv Nore og Uvdal 0,50 åv 1,90 åv 2,40 åv Rollag 0,50 åv 0,50 åv 1,00 åv Flesberg 0,50 åv 0,50 åv 1,00 åv Tinn 1,00 åv 2,00 åv 3,00 åv Øvre Eiker 1,50 åv 5,00 åv 6,50 åv Kongsberg 2,00 åv 6,00 åv 8,00 åv Totalt antall årsverk 7,00 åv 18,40 åv 25,40 åv Det er viktig å understreke at tallene for de enkelte kommunene bare delvis kan sammenlignes, og at de må ses i sammenheng med hvilket konsept den enkelte kommune har for driftingen av IKT i kommunen. Eksempelvis vil graden av outsourcet drift gi store utslag på hvor mange årsverk kommunen selv bruker til å løse oppgavene. Det er også viktig å merke seg at oversikten ikke må tolkes som at det er 18 personer som totalt er involvert i driften. Ofte er driftsoppgavene fordelt på flere personer som både arbeider med strategiske og utviklingsrelaterte oppgaver i tillegg til rene driftsoppgaver. Mer detaljert informasjon om hvordan driften er organisert finnes i Vedlegg B. 4.4 Økonomi Kommunene budsjetterer med IKT drift og investeringsmidler. Budsjettene oppleves trange og er i mange tilfeller en sterk begrensning i forhold til å gi brukerne de IKT-tjenestene som forventes. Det er noe ulik praksis hvordan kommunene budsjetterer innen IKT-området. Enkelte kommuner lar de enkelte tjenesteområdene budsjettere med dette innen sitt område. Forholdet mellom investering og drift varierer også fra kommune i forhold til hvilke løsninger som valgt. Eksempelvis har Tinns valg av leasing-løsninger medført at de i 2006 ikke har satt av penger til IKT-investeringer. Totalt er det for 2006 budsjettert med ca 50 mill kr innen IKT-området i regionen. Side 13 av 48

14 4.5 Konsekvenser av fortsatt kommunevis drift av IKT infrastruktur (0- alternativet) 0-alternativet kjennetegnes av at den enkelte kommune tar beslutninger selv og dermed innehar relativ stor handlefrihet i valg av løsninger både systemmessig, driftsmessig og organisatorisk. Samarbeid med andre kommuner skjer på tilfeldig basis. I tiden framover er det grunn til å tro at det vil bli stilt økte krav til utnyttelse av IKT-tjenester i kommuneorganisasjonen. Under er listet enkelte forhold som skulle tilsi dette: En generell forventning blant ansatte om at kommunene benytter moderne IKT-tjenester til støtte for utøvelse av kommunal tjenesteyting Et økt behov for å utnytte IKT som et effektiviseringsmiddel Krav om døgnkontinuerlig drift av IKT-systemer Økte krav om samarbeid innen kommunal tjenesteyting mellom kommuner og forvaltningsnivåer Generelt økte IKT-relaterte krav fra offentlige myndigheter Økte forventninger blant publikum til bruk av IKT i sin kommunikasjon med kommuneforvaltning Økte krav til håndtering av sikkerhet Kommunenes evne til å levere IKT-tjenester Kommunenes tilnærming til å løse de IKT-messige utfordringene vil variere mellom å ta ansvar for IKT-driften selv og å outsource denne. Kravene som er listet over innebærer uansett at det vil være nødvendig med en vesentlig økning av IKT-budsjettene. Kommuneøkonomien er imidlertid sterkt presset og det er liten grunn til å forutsette at dette endrer seg vesentlig. Prosjektgruppen er derfor av den oppfatning at det er urealistisk å tro at IKT-budsjettene i den enkelte kommune vil makte å tilfredsstille de økte krav og forventninger som er listet over. For de eksiterende IKT-driftsmiljøene vil dette innebære at det vil bli begrensninger i nyanskaffelser og at systemene etter hvert blir umoderne og utfordrende å drifte. Hverdagen vil etter hvert bli preget av brannslukning mer enn framtidsrettet utvikling og hensiktsmessig drift. En slik situasjon vil gjøre det vanskelig å opprettholde et utviklende fagmiljø Utviklingen av IKT-budsjettene i de enkelte kommunene hver for seg ikke vil kunne dekke opp forventningene som stilles til utnyttelse av IKT-tjenester. Økte digitale tjenester og mer bruk av data innen alle fagområder vil stille krav til økte budsjetter i tiden framover, både innen programvare, utstyr, nettverk, kommunikasjon, drift og vedlikehold. En slik situasjon vil etter hvert medføre et betydelig etterslep i utnyttelse av IKT-tjenester. Dette vil i utgangspunktet bli en håpløs situasjon som ytterligere gjør det vanskelig for kommunene å rekruttere og beholde dyktige fagpersoner innenfor IKT. Prosjektgruppen tror imidlertid at enkelte vil føle arbeidet med IKT i en kommune både utfordrende og interessant. Spennet i arbeidsoppgaver vil være relativt stort med alt fra enkle driftsrelaterte oppgaver til mer overordnede strategisk og utviklingsrelaterte oppgaver. Det vil være et oversiktlig driftsmiljø som gir stor innsikt lokalt med stadige endringer og variasjon i arbeidsoppgavene. Prosjektgruppen er imidlertid av den oppfatning at små miljøer i hovedsak vil vanskeliggjøre rekrutteringen og muligheten til å bygge kompetansemiljøer på sikt. En situasjon som beskrevet over kan medføre at kommunene blir tvunget til å ta skippertak i investeringer og drift innen IKT-området for å dekke opp uakseptable etterslep. Dette er en lite rasjonell måte å utvikle IKT-tjenestene på sikt. Side 14 av 48

15 En eller annet form for samarbeid vil trolig tvinge seg fram uansett. Om et slikt samarbeid ikke styres og formaliseres vil det trolig skje på tilfeldig basis med begrenset effekt, slik vi ser det i dag. Alternativet for mange kommuner vil trolig på sikt være en økt grad av outsourcing i erkjennelse av at man selv ikke evner å drifte sine egne systemer. Her vil kommunene i Kongsbergregionen gjennom tilfeldig samarbeid kunne gå sammen om outsourcingspartnere slik som delvis er gjort hos Numedalskommunene i dag. De enkelte kommunenes valg av systemløsninger vil imidlertid begrense både hvilke kommuner som kan samarbeid og etter hvert hvilke kommunale tjenesteområder det vil være mulig å gjennomføre et samarbeid innenfor. Dette begrenser muligheten til å utnytte et større samarbeidspotensial. En utstrakt outsourcing av IKT driften med en tilsvarende svakt kommunalt IKT-miljlø vil begrense kommunenes mulighet til å støtte implementeringen av nye IKT-tjenester. Det tenkes her spesielt på kommuneorganisasjonens evne til å oppnå effektivisering av arbeidsprosesser og rutiner. Kommunene har mange tjenesteområder. Effektiv IKT-støtte til disse tjenesteområdene krever innsikt hvordan tjenesteområdene arbeider. Små IKT miljøer vil ha vanskelig for å etablere en slik innsikt i alle områdene. Prosjektgruppen tror at innkjøpsprosessen generelt vil bli mer ressurskrevende enn hva som er tilfellet i dag og at dette vil bli vanskelig å håndtere for små miljøer i kommunene. Det understrekes imidlertid at det alt i dag finnes etablerte innkjøpssamarbeid, som for eksempel BTV-samarbeidet 5 som kan benyttes Konklusjon konsekvenser av 0-alternativet Kommunene trenger pålitelige, robuste, kostnadseffektive og oppdaterte IKT-tjenester. Krav til effektivitet innen tjenesteområdene øker og det kreves mer IKT-tjenester. IKT-avdelingene må tilby flere og profesjonelle tjenester framover pga. at teknologien blir mer omfattende og kravene fra brukerne, ansatte, befolkningen og næringsliv, vil bli større. Ved 0-alternativet blir det vanskelig for hver enkelt kommune å kunne oppfylle disse forventningene. Å fortsette som nå vil også gi store begrensninger dersom kommunene etter hvert ønsker et mer omfattende samarbeid innen tjenesteområdene. 0-alternativet vil imidlertid gi kommunene større handlefrihet i forhold til hvilke IKT-relaterte valg og beslutninger som skal tas. Alle avgjørelser fattes lokalt ut fra lokale og økonomiske forhold. Dette må veies opp mot de fordelene man får ved et tettere regionssamarbeid. Samarbeid i en eller annen form vil trolig tvinge seg fram uansett. Samarbeidet vil være mer tilfeldig og dermed gi begrenset effekt. 0-alternativet kjennetegnes av relativt små driftsmiljøer i hver kommune. Disse ressursene må utnyttes stort sett til generell daglig drift med liten tid til utvikling av tjenestene. Det er vanskeligere å rekruttere personer med egnet kompetanse til slike miljøer og man blir derfor mer sårbar og avhengig av eksterne leverandører. 6 Prosjektgruppen mener at Kongsbergregionens estrategi ikke vil la seg realisere fullt ut om man fortsetter som i dag. 5 Innkjøpssamarbeid i Buskerud, Telemark og Vestfold 6 Det understrekes at det også i framtiden ved en samordning vil være nødvendig å bruke eksterne konsulenter og støtte. Side 15 av 48

16 5 En felles harmonisert IKT infrastruktur Utgangspunktet for en felles harmonisert IKT infrastruktur er i første rekke å få mer ut av pengene kommunene bruker på IKT. Hypotesen er at man gjennom å se på IKT tjenestene på en helhetlig måte og samordnet for alle kommunene i Kongsbergregionen, vil oppnå dette. Den framtidige IKT infrastrukturen skal samtidig realisere de målsettingene som er satt i Kongsbergregionens estrategi. Dette innebærer at den infrastrukturen som skal beskrives, både samordner infrastrukturen og utvikler den videre i forhold til mål som er satt. Et viktig prinsipielt valg som vi har lagt til grunn for vår beskrivelse av en framtidig infrastruktur er ønsket om å legge forholdene til rette for en økt samordning av kommunal tjenesteyting. Prosjektet er av den oppfatning at det vil være slike samordninger som kanskje i størst grad vil gi gevinst for kommunene. I et slikt perspektiv vil en samordnet IKT infrastruktur være en forutsetning for å få dette til. IKT er altså ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å oppnå effektive og funksjonelle kommunale tjenester. Når dette er nevnt er det viktig å påpeke at prosjektgruppens betraktninger begrenser seg til IKT-området og en mest mulig rasjonell levering av etterspurte og funksjonelle IKT-tjenester. Prosjektgruppen har identifisert etableringen av samband mellom kommunene med tilstrekkelig overføringskapasitet som en avgjørende faktor, både for å få til en rasjonell drift av IKT infrastrukturen, men også å muliggjøre informasjonsflyt mellom kommunene som igjen gjør samarbeid innenfor andre tjenesteområder mulig. Etableringen av slike samband vil isolert sett ha en betydelig kostnad. Prosjektgruppen tror derfor at det vil være urealistisk å etablere et slikt samband, dersom man ikke velger en full samordning og harmonisering av infrastrukturen. Prosjektet har i dette kapittelet forsøkt etter beste evne å beskrive en infrastruktur som vil sikre en rasjonell realisering av regionens estrategi samtidig som den isolert sett legger til rette for en enklere drift. Den foreslåtte infrastrukturen er forsøkt kostnadsberegnet både investeringsog driftsmessig og sammenlignet med hvilke kostnader en realisering av samme funksjonalitet ville ha hatt om dette skulle ha vært gjennomført i hver enkelt kommune. Der ulike elementer av den framtidige infrastrukturen har vært vanskelig å kostnadsberegne er det gjort enkle drøftinger av i hvilken grad de foreslåtte infrastrukturen vil bli billigere eller dyrere enn hva tilfellet er om vi skulle fortsatt som i dag. 5.1 Drivere av IKT infrastrukturen Den generelle samfunnsutvikling om å gjøre kommunen attraktiv En rekke av forventningene til IKT-tjenestene ikke bare er styrt gjennom strategidokumenter, uttalte mål fra det offentlige eller behovet for effektivisering. Våre barn og unge vokser opp med dataverktøy og mobil teknologi som en naturlig del av hverdagen. Deres forventninger til hva som tilbys og hva som skal være en del av den obligatoriske portefølje av tjenester, vil temmelig sikkert være relativt høye i forhold til hva som er tilfelle blant deres foreldregenerasjon, de som faktisk sitter og styrer i dag. En kommune vil også i framtiden ha et stort behov for personell til å utføre sine tjenester ovenfor innbyggerne og de institusjoner (næringsliv og andre offentlige myndigheter) som finnes. Skal kommunen ha mulighet til å rekruttere til ulike kommunale stillinger er det grunn til å anta at den rett og slett må kunne tilby sine arbeidstakere arbeidsforhold der moderne IKT er en naturlig del av de verktøy som tilbys. En digitalisert hverdag er det som i dag omgir oss alle, og det er god grunn til å tro at en slik digitalisering vil utvikle seg ytterligere i tiden framover. Utviklingen styres ikke av Side 16 av 48

17 kommunene. De styres ikke av staten for den slags skyld, men snarere av de forventninger den enkelte samfunnsborger har til de tilbud Fra som de mener bør finnes innen IKT. Dette innebærer at en slik utvikling ikke bare er styrt ønsket om å være mest mulig effektive, men også i seg selv skaper behov og etterspørsel. I mange tilfeller er det slike forhold som vil påvirke hvordan en framtidig IKT infrastruktur skal se ut. Fremtiden er sømløs dvs. at du kan kople deg opp mot raske internettforbindelser fra ulike typer av utstyr mobiltelefon, PDAer, spillkonsoller, ulike former for terminaler plassert ut i nærmiljøet (avløseren til den gamle telefonkiosken?), digitalt papir... Internett blir den primære informasjons-/kommunikasjonsmediet og det handler om toveis-kommunikasjon med tekst, lyd og levende bilder, og det stedet hvor du foretar alle typer av bestillinger fra helsetjenester til kinobilletter (hvis ikke all film vil bli vist i hjemmekinoen Warner starter forsøk med distribusjon av video via bredbånd i flere europeiske land nå). Det offentlige må legge til rette for at all type informasjon skal være terminaluavhengig slik det slås fast i enorge Eller Any service, any terminal, anywhere, anytime to anyone som man sier det i USA Kongsbergregionens estrategi Kongsbergregionens estrategi beskriver en rekke målsettinger som skal nås i framtiden. Samtidig som estrategien gir et målbilde av hva man ønsker å oppnå med den framtidige infrastrukturen gir den også grunnlag for å identifisere gjennomføringsprosjekter på veien fram til den foreslåtte infrastruktur. En rekke prosjekter finnes allerede ute i kommunene som bygger opp under disse målsettingene. I det etterfølgende er det gitt en oversikt over de målsettingene som prosjektgruppen anser er relevante for beskrivelsen av en felles harmonisert IKT infrastruktur. Etablere et ekstranett mellom kommunene i regionen innen utgangen av 2008 Kvalitetssikre vesentlige arbeidsprosesser og å gjennomføre standardisering og samordning av funksjoner for felles drift innen utgangen av 2008 Det skal være sømløs kommunikasjon mellom regionens digitale administrative systemer (full konvergens) innen utgangen av 2009 Automatisere alle regionens tekniske anlegg og regionens systemer slik at de spiller sammen med det som finnes i det offentlige for øvrig (f.eks. muligheter for telemedisin og informasjonsoverføring), innen utgangen av 2009 Samarbeide om sikkerhet, slik at kravene som kommunene har i forhold til personopplysningsloven og andre faglover til enhver tid er oppfylt Alle kommunene i regionen skal ha utstyr for multimedia kommunikasjon (videokonferanser) med omverdenen innen utgangen av 2007 Det skal være bygd ut bredbånd mellom kommunens lokaliteter innen utgangen av 2007 Være pådrivere i utbygging av bredbånd, på lik linje med strøm, vei, vann og kloakk. Tjenesten skal være tilgjengelig for alle fastboende innbyggere innen utgangen av 2009 Følge opp e- Norge 2009 sin målsetting om at digital kompetanse står sentralt i utdanning og opplæring innen utgangen av 2009 Integrere bevissthet og opplæring i ekultur i programmer for kompetanseutvikling og i veiledningstiltak, jf punkt om e- Kompetanse Samordne fagprogrammene og de administrative programmene, som må samspille for å gi en mest mulig effektiv organisasjon innen utgangen av 2009 Side 17 av 48

18 Gjennomføre digital kommunikasjon som øker effektiviteten, herunder e-faktura, e-handel, sentrale fagprogrammer innen utgangen av 2007 Satse på digital ledelse med styringssystemer og rapporteringsverktøy som bedrer; grunnlaget for beslutninger, muligheter til å bearbeide og analysere informasjon, og forutsetning for styring og oppfølging av fastsatte mål, innen utgangen av 2008 Sørge for sømløs kommunikasjon mellom brukere og kommunenes e-tjenester (full konvergens) innen utgangen av 2009 Kommunens digitale tjenester skal tilbys andre forvaltningsnivå Alle søknadsskjemaer skal være fulldigitaliserte med direkte integrasjon inn i aktuelle fagprogrammer jobben gjøres av brukeren Sørge for gjenbruk av data brukeren gir opplysninger om det samme kun en gang Etablere min side med e-boks på eservicetorget - all kommunikasjon med det offentlige kan foregå digitalt, for de som ønsker det Gi publikum tilbud om fri bruk av pc med internett på sentrale steder, som lokale servicekontor, bibliotek, skoler osv Etablere elektroniske møteplasser (dialog, debatt, høringer) mellom innbyggere og politikere innen utgangen av 2007 Etablere e-forvaltning med administrative systemer og prosesser som gjør at en kan håndtere data og de elektroniske dokumentene og kommunikasjonen som skapes i samspillet mellom tjenesteleverandører og innbyggere, Endre dagens automatisert massedatabehandling til mulighetene for mer effektiv kunnskapsforvaltning Knyttet til en rekke av disse målsettingene er det i dag prosjekter som gjennomføres eller er planlagt i de enkelte kommuner. Det er imidlertid prosjektgruppens oppfatning at målsettingene er ambisiøse spesielt med tanke på de tidsperspektivene som er satt ved enkelte mål. 5.2 Tjenestetilbud i en framtidig IKT infrastruktur Tjenestetilbud til de kommunalt ansatte Infrastrukturen vil kjennetegnes av at det er etablert samband mellom kommunene som muliggjør utveksling av informasjon og data, og som dermed skaper forutsetning for samarbeid og samvirke av kommunal tjenesteyting. På sikt vil saksbehandlerne innenfor de ulike tjenesteområdene sitte med samme type fagsystemer som dermed leverer de samme IKT tjenestene innenfor tjenesteområdene i alle kommunene. Antall fagsystemer forventes å øke etter hvert som det tilbys IKT-tjenester innenfor nye områder. Innenfor eksisterende systemer er det grunn til å tro at det vil tilbys nye og forbedrede tjenester. Hvor langt Kongsbergregionen vil gå i å realisere nye tilbudte tjenester vil avhenge av hvilke gevinster som kan realiseres ved hjelp av tjenestene og tilgjengelig økonomi. Prosjektgruppen ser for seg at de kommuneansatte vil kunne logge seg på de samme systemene som de har tilgang til på arbeidsplassen, hjemmefra. Dette er motivert både ut fra at de kommunalt ansatte forventer dette av en moderne og fleksibel arbeidsplass, og for å kunne effektivisere den kommunale tjenesteyting, for eksempel ved sykdom i hjemmet. Side 18 av 48

19 Det vil forventes at mobil teknologi i større grad enn tidligere blir benyttet i forbindelse med kommunal tjenesteyting. Eksempelvis vil det være naturlig at kommuneansatte som stadig er på farten (hjemmehjelper, funksjonærer o.l.) vil ha tilgang til og ikke minst kunne utnytte mobil teknologi der de deler informasjon og data med andre i kommuneorganisasjonen og innbyggerne Tjenestetilbud til publikum Kommunene i Kongsbergregionen vil tilby et elektronisk grensesnitt til innbyggerne, næringslivet og andre som er i kontakt med kommunen innenfor de fleste områder. Elektronisk signatur vil forenkle sikkerhets- og verifiseringsproblematikken mellom kommunene og de som mottar kommunale tjenester. Som del av det allmenne digitale tilbudet fra kommunene tror prosjektgruppen at publikum vil bli tilbudt trådløse soner der de kan koble seg opp mot internett gratis på enkelte steder. For å støtte opp rundt lokale foreninger og lag tror prosjektgruppen at det vil være naturlig at kommunene i større grad enn i dag tilbyr disse å være vert for hjemmesider som sikrer at dette blir tilgjengelig på en billig og kvalitetsmessig god måte Tjenestetilbud i grunnskolen Digital kompetanse er definert som den femte basisferdighet 7. Dette understreker viktigheten av at Kongsbergregionen legger til rette for utvikling av denne ferdigheten innenfor grunnskolen i kommunene. Prosjektgruppen tror at dette innebærer en betydelig økning i elevers og læreres bruk av IKT hjelpemidler, både for å opparbeide kompetanse i andre fag, men også i bruk av digitale hjelpemidler som sådan. Vi kan tenke oss at kommunene på sikt, på samme måte som for arbeidstakere i kommuneorganisasjonen, gir elevene datautrustning og legger forholdene til rette for en fullt ut digitalisert hverdag for elevene. Rent funksjonelt kan man tenke seg at elevene er tilknyttet skolen på samme måte som dagens hjemmekontor, med tilgang til servere, mail og eventuelt andre applikasjoner som benyttes i skoleverket. På sikt kan man tenke seg at elever som av ulike årsaker ikke fysisk kan møte på skolen kan følge undervisningen ved hjelp av videooverføring hjemmefra. Dette gir økte muligheter for at læring kan skje uavhengig av tid og sted (døgnåpen skole) Næringsliv Etableringen av og det å beholde arbeidsplasser i kommunene vil være avgjørende forutsetninger for kommunenes inntekter og dermed deres evne til å yte forventede kommunale tjenester. Betydningen av tilrettelegging for næringslivet vil derfor være svært viktig i den framtidige infrastrukturen. I et funksjonelt perspektiv vil elektronisk behandling av ulike henvendelser og støtte i saksbehandlingen gi seg utslag i at kommunen for næringslivet framstår som en profesjonell og serviceorientert aktør. 5.3 Teknisk infrastruktur og drift I dette kapittelet er den tekniske infrastrukturen og drift av denne beskrevet. Det er viktig å understreke at denne rapporten er utarbeidet i et forprosjekt og derfor ikke har kunnet behandle alle aspekter av den framtidige infrastruktur. Vi har tatt utgangspunkt i oversikten over hvilke systemer som eksisterer i kommunene i dag (Vedlegg B) som et bakteppe for våre 7 Stortingsmelding 30 ( ): Kultur for læring Side 19 av 48

20 betraktninger. Hvordan de spesifikke tekniske løsningene er bygget opp har vært vanskeligere å gå inn på. Vi vet imidlertid at det er store forskjeller. Beskrivelsen under har også tatt utgangspunkt i å beskrive en infrastruktur som er mest mulig rasjonell å drifte. Samtidig vil infrastrukturen tilfredsstille de krav til sikkerhet og oppetid som forventes i tiden framover. Beskrivelsen må betraktes som et målbilde som vil måtte utvikles over tid. Dette nevnes ut fra erkjennelsen av at realisering av et slikt målbilde vil medføre investeringer som må tas over tid Prinsipiell oppbygging av infrastrukturen Den tekniske infrastruktur bør bygges opp basert på en tjenesteorientert arkitektur. I figur 2 er det gitt en skisse til hvordan IKT infrastrukturen kan framstilles. Brukere Kommuneansatte Kommunale tjenesteområder IKT-tjeneste Omsorg IKT-tjeneste Personal IKT-tjeneste Lønn IKT-tjeneste Eiendom IKT-tjeneste Økonomi IKT-tjeneste E-post Telefontjeneste Internett Borgere/folkevalgte (edemokrati) IKT-tjeneste Skatt IKT-tjeneste Regnskap IKT-tjeneste Styring/ledelse IKT-tjeneste Skole IKT-tjeneste Kontorstøtte K o m m u n i k a s j o n s i n f r a s t r u k t u r IKT-tjeneste Kalender IKT-tjeneste X Innbyggere Sikkerhetstjenester Geografiske tjenester Informasjonssikkerhet Driftsovervåkning Næringsliv/ Lag og foreninger Tjenesteadministrasjon Universell meldingshåndtering Lagringstjenester Servicedesk Brukerstøtte (agenter) Tilreisende Publikum forøvrig Funksjonelle tjenester for brukeren Kjernetjenester Figur 2 En tjenesteorientert overordnet arkitektur for framtidens IKT infrastruktur Brukerne tilbys tjenester gjennom de ulike funksjonelle tjenestene 8. Tjenestene leveres via en kommunikasjonsinfrastruktur. Kjernetjenestenes har til hensikt å sikre en forsvarlig drift av infrastrukturen og tilby generelle tjenester som brukes av flere av de funksjonelle tjenestene. En tilnærming som vist i figur 2 setter et helhetlig perspektiv på infrastrukturen for hele Kongsbergregionen. Tjenesteorienteringen har også til hensikt å fjerne seg fra det mer tradisjonelle systemperspektivet. Fokuset rettes mot tjenestene som tilbys mer enn hvilke system som leverer dem. Dette skaper handlefrihet i synet på hvordan infrastrukturen skal utvikles og driftes. 8 Figur 2 er ikke ment å gi en fullstendig oversikt over alle tjenester som tilbys, men eksemplifiserer type tjenester. Side 20 av 48

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest FORPROSJEKTRAPPORT til høring Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Versjon 1.0 Prosjektets eier/ oppdragsgiver: Styret i Regionrådet Vest www.regionradetvest.no Godkjent dato: Innhold 0

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid Forord Statens tverrsektorielle nett er en viktig infrastruktur for departementene, den regionale statsforvaltningen og direktoratene i østlandsområdet. Behovet for en oppdatert og velfungerende infrastruktur

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Vedtatt k.styret den 17.12.03, sak 116/03. Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Side 2 1.1 Bakgrunn og forutsetninger Side 2 1.2 Prosessen

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan

Økonomi- og handlingsplan Under arbeid nr. 9 18.9.2012 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS (tidligere Smaalensveven IKT) for 2013 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget for selskapets

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STF38 A03885 Åpen RAPPORT Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STEP Senter for innovasjonsforskning Januar 2004 STEP RAPPORT 02-2004 TITTEL

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Asker kommune - de digitale muligheters kommune

Asker kommune - de digitale muligheters kommune 1 VISJON OG HOVEDMÅL Asker kommune - de digitale muligheters kommune IKT hovedmål 2011-2014: 1. Asker kommune har en arkitektur for elektronisk samhandling, som bruker lokale og nasjonale data fra ulike

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer