Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også:"

Transkript

1 desember 2011 nr. 6 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Tysk-norsk kraftinitiativ Les også: Renere energi med miljøteknoligi, Leverer likestrøms kraftsystem til offshorefartøy, Økt fallhøyde gir mer kraft, Produserer grønn energi, Modell for bærekraftig landbruk, Storkontrakt til Infratek, Samsung velger Stadt, Oljeisolerte Transformatorer eller Tørrisolerte Epoxy Transformatorer?

2 Postboks Fredrikstad Telefon: Telefaks: Glassisolatorer fra NTP AS, mer enn 45 års driftserfaring i Norge «BEKREFTET PÅLITELIGHET»

3 Balansekraft En av dagens store fokusområder er balansemulighetene det norske produksjonssystemet har når det gjelder utbyggingen av vind- og solenergi i Tyskland, UK og andre deler av Europa. Spørsmålet er hvordan vi kan balansere denne variasjonen av vind, hvem som vil produsere når det ikke blåser, og hva vi skal gjøre med all kraften når det blåser mye. Løsningen er å utvikle dette i sammenheng med et fleksibelt vannkraftsystem, som vi har i Norge og i Norden. Det er behov for dette, det er marked for dette og Norge har muligheten. Flaskehalsen er nettkapasiteten og en innbyrdes kabelforbindelse. Men vi jobber mye med disse utfordringene for tiden, og jeg tror det blir et viktig tema her i Norge at vi forserer utviklingsplanene for en gjensidig kabelforbindelse. Kabelforbindelsen er nøkkelen for å få gjennomført dette. Potensialet er stort, hvis vi løser problemene på begge sider. Det ligger utvilsomt en stor mulighet her og jeg tror dette blir den neste generasjonen i utviklingen av det norske vannkraftsystemet, sa Steinar Bysveen, konserndirektør for produksjon og industrielt eierskap i Statnett under et seminar her nylig. Slike uttalelser var som musikk i ørene til Detlev Rünger, tysk ambassadør i Norge. Han sa at en toveis kabelforbindelse har høy prioritet i Tyskland. - Vi ønsker å overføre kraft til det skandinaviske nettet og til de norske vannkraftmagasinene, fra tysk vindkraftproduksjon. Svaret på klimaproblemene og begrensede hydrokarbonressurser verden over, er uten tvil fornybar energi. Norge og Tyskland er begge pionerer på dette feltet. Norge var det første industrialiserte land som baserte sin totale elektriske produksjon på vannkraft. I dag er det fornyet europeisk interesse for potensialet i de norske vannmagasinene. Norge har 50 prosent av Europas vannmagasinkapasitet. Potensialet er imidlertid begrenset, blant annet av miljøhensyn. Den norske nettkapasiteten er også begrenset, og så langt har vi ikke noen innbyrdes forbindelse. Men jeg håper vi kan få en snarlig avklaring og komme i gang med konkrete prosjekter. Tysk næringsliv ønsker å bidra med å legge forholdene til rette i fornybarsatsningen mot Skandinavia, sa ambassadøren. Vi har mer enn 100 systemer i Norge, der man har et stort magasin høyt oppe og et stort magasin lavere ned. Og det er det man trenger for å lage et pumpekraft. Det må være steder som har stor kapasitet både oppe og nede. Det vil alltid være kapasiteten på det minste av de to magasinene som bestemmer hvor mye som kan lagres som balansekraft. Det som er uklart er hvor stort behovet blir for en slik utjevning i fremtiden. I tidligere rapporter som ikke ble presentert under seminaret, er det sagt at Tyskland kan bli 100 prosent fornybar og stenge alle kjernekraftverk og kullkraftverk. Men da trenger de MW balanse fra Norge! Så det antyder litt av dimensjonene vi snakker om her. Norge kan ikke gjøre alt dette, men kan bidra med veldig betydelige mengder. Det vi ser, basert på studier i Cedren og andre norske studier, er at MW ser ut til å være fullt mulig å få til, uten å måtte bygge nye magasiner men ved å utnytte de eksisterende øvre og nedre magasinene i dagens anlegg. Tor Bergersen s Norsk pumpekraft gir tysk balanse s Fremtidens nett s Modell for bærekraftig landbruk Renere energi med miljøteknoligi. Leverer effektiv styring til Lyse s. 4 Kontrakt med Svenska Kraftnät s. 6 Leverer likestrøms kraftsystem til offshorefartøy s. 8 Økt fallhøyde gir mer kraft s. 9 Godt etablert petroleumsindustri i Nord Norge s. 10 Produserer grønn energi s. 12 Storkontrakt til Infratek. Stort sjøkabelprosjekt til Nexans s. 14 Rammeavtale med BP Norge s. 16 Pumpekraftverk lagrer mest s Elektrisk framdrift fra Stadt s. 28 Oljeisolerte Transformatorer eller Tørrisolerte Epoxy. Transformatorer? s Samsung velger Stadt s Nytt fra bransjen s Nye produkter s Messeoversikt s. 50 Nr årgang ISSN Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: Telefon: Redaktør Terje Høiland Epost: Mobiltelefon: Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Spesialmedarbeidere Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Publitech AS Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo Telefon: Telefaks: Epost: Forside Hangrohrleitung fra Kraftverket Häusern, eier Schluchseewerk AG. Neste utgave Uke 5, 2012 Annonsemateriell til V Materiellfrist 20. januar 2012 Annonsematriell Epost: Grafisk formgiving Zmedia AS Copyright Volt Forbud mot ettertrykk. Samarbeidende foreninger NORWEA - interesseorganisasjon for norsk vind-, bølge- og tidevannskraft. Norsk Solenergiforening Abonnement Årsabonnement kr 489,- Norden kr 589,-. Europa 665,-. Andre verdensdeler 685,- Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS 3

4 Renere energi med miljøteknologi Miljøteknologi skal bidra til at Norge når miljømålene. Derfor foreslår Forskningsrådet at Regjeringen øker satsingen til 130 millioner kroner i Forskning på miljøteknologi er en viktig og nødvendig investering i fremtiden, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén. Som det går tydelig frem av Det internasjonale energibyråets (IEA) årlige analyse av verdens energisituasjon, øker de globale klimagassutslippene fortsatt kraftig. Nå haster det å utvikle teknologier som kan gi effektive utslippsreduksjoner. Forskning på miljøteknologi er en viktig og nødvendig investering i fremtiden, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén. Potensialet for å skape verdier ved å utvikle løsninger som kan redusere miljøbelastninger er stort, men konkurransen antas å bli hard. Skal Norge få en bit av denne kaken, må vi satse målrettet på forskning og innovasjon. Miljøteknologi Skal vi løse de globale klimautfordringene må det en kraftinnsats til for å redusere kostnadene for teknologier som kan gi nødvendige utslippsreduksjoner. Dette vil også kreve en mer målrettet innsats for å hjelpe lovende teknologier inn i markedene. De 130 millioner kronene som Forskningsrådet foreslår til økt satsing på miljøteknologi, skal gå til forskning, utvikling, test og demonstrasjon på de områdene der Norge har kompetanse og størst forutsetninger for å lykkes. Renere og mer effektiv energi Energieffektivisering et nøkkelord for industrien. Spesielt prosessindustrien arbeider kontinuerlig med å redusere energiforbruk og kutte utslipp som belaster miljø og klima. Utvikling av miljøvennlige transportløsninger er et annet viktig satsingsfelt. Norges rolle som storleverandør av olje og gass fordrer at disse ressursene utnyttes best mulig og får færrest mulig negative konsekvenser for miljøet. Forskning, ny kompetanse og uttesting av teknologi er helt nødvendig for å øke utvinningsgraden fra så vel gamle som nye petroleumsfelt. Med økende virksomhet i nordområdene skjerpes miljøkravene ytterligere. Norge har en sterk posisjon internasjonalt når det gjelder å utvikle gode løsninger for CO2 -fangst og -lagring (CCS). Vi har også forskningsmiljøer som kan vise til solide resultater på et bredt spekter av områder på energifeltet. Dette skyldes blant annet Stortingets klimaforlik som førte til økte bevilgninger til forskning på miljøvennlig energi. Denne satsningen har blant annet resultert i oppbygging av forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME), hvor næringslivet og forskningsmiljøene samarbeider tett. -Om Forskningsrådet får gjennomslag for å øke satsingen på energi- og miljøteknologi i 2013 vil dette bidra til å styrke næringslivets muligheter i internasjonale markeder og til at nasjonale og internasjonale miljømål nås, sier Hallén. Norske fortrinn Norge har bred erfaring fra energiproduksjon, leverandørindustri til energi- og petroleumssektoren og miljøtilpasning av prosjekter. Sterke forskningsmiljøer leverer resultater som utnyttes i disse virksomhetene. Dette har gitt norsk næringsliv en god basis for å utvikle teknologi som er nødvendig med sikte på å nå nasjonale og globale miljømål. Den reviderte nasjonale energistrategien - Energi21- peker ut seks områder der satsingen bør styrkes. Regjeringens miljøteknologistrategi har som hovedmål å legge til rette for nasjonal verdiskaping og næringsutvikling og å bidra til å nå de nasjonale målene om å redusere klimagassutslippene og øke andelen av energiproduksjonen som er fornybar. Visjonen er at Norge skal bli en sentral leverandør av miljøteknologi. Leverer effektiv styring til Lyse ABB-selskapet Ventyx bidrar til pålitelig kraftforsyning med systemer som gir Lyse-konsernet optimal styring og overvåking av produksjon og transport av kraft. Kontrakten har en verdi på rundt 20 millioner kroner. ABB-selskapet Ventyx leverer en komplett oppgradering av Lysekonsernets system for styring og overvåking av produksjon og overføring av kraft. ABBs Network Manager SCADA/EMS/ DMS-system gir lavere driftskostnader og bedre leveringssikkerhet. - Et moderne kontrollsystem er nøkkelen til økt produksjon og mer effektiv drift av strømnettene. Network Manager sørger for optimal håndtering av de komplekse prosessene i kraftsystemet. Det er fleksibelt og skalerbart og dermed allerede rustet for å møte fremtidens utfordringer, sier direktør for ABB-selskapet Ventyx, Arne Sveen. Simulator for opplæring Avtalen, som har en verdi på rundt 20 millioner kroner, ble signert i september Leveransene vil starte i fjerde kvartal 2012 og være avsluttet i tredje kvartal Systemet er designet slik at overgangen til nytt system vil kunne skje uten langvarige driftsavbrudd. Kunden kan også gjenbruke eksisterende database over historiske data, som sammen med sanntidsdata utgjør det viktigste beslutningsgrunnlaget for operatøren. Med Network Manager får kunden også avansert funksjonalitet for produksjonsstyring og tilstandsberegning i nettet, samt en simulator som brukes til opplæring og trening av operatørene. Systemet vil kunne integreres med eksisterende løsning for håndtering av arbeidsordrer. I kontrakten inngår også opsjoner for styring og overvåking av både gassnett og vindproduksjon. - Ved å introdusere stadig mer automasjon og smart funksjonalitet i våre produkter og systemer, setter vi kunden i stand til å drive mer effektivt, gjenopprette feil raskere og kort sagt, sikre at mest mulig av strømmen når fram til sluttbrukerne, sier Sveen. Network Manager sørger for optimal håndtering av de komplekse prosessene i kraftsystemet. Det er fleksibelt og skalerbart og dermed allerede rustet for å møte fremtidens utfordringer, sier direktør for ABB-selskapet Ventyx, Arne Sveen. 4 Volt

5 Distributøravtale med VIPA aerocom Norge AS Merke og etikett systemer AD Elektronikk AS har inngått distributøravtale med VIPA GmbH fra Nürnberg. Selskapet er kjent som en betydelig produsent av Siemens kompatibelt utstyr, men har de senere årene utviklet seg til å ha en produktpalett som gir komplette PLS-løsninger. Trendsetter Alt fra I/O-blokker via PLS til operatørpanel. De er meget innovative og tar kontinuerlig nye steg i produktutvikling. På mange områder har de vært trendsettere, noe som vises i de mange prisene firmaet har mottatt de senere årene. Deres Speed7- teknologi var en revolusjon med opp mot en fordobling av PLS-hastighet i forhold til hva de var vant til. VIPA har hatt samme målsetning i over 20 år - `full kundetilfredshet. Ved å være innovatør innen automatiseringsprodukter har de levert løsninger som tilfredsstiller krevende industristandarder og som benyttes av høyt profilerte kunder verden over. Aerocom Norge leverer det meste i merkesystemer som eks: Printere, Software, Kabel merker, Etiketter, med mer. Vi leverer ESD Produkter, Varslings utstyr og LED Belysning. Aerocom Norge AS Hvamstubben 14, 2013 Skjetten Tlf: Faks: Med julaften på en lørdag blir det lite ekstra fridager. Takk og lov! Vi som jobber i Elteco har ikke bare kompetansen felles, men også den glødende interessen. Vi har elektro og automatisering på hjernen og synes reléer, instrumenter, givere og sensorer er skikkelig snadder. Elteco har hatt markedets tillit gjennom mer enn 40 år. Det er ingen sovepute. Tillit er en ferskvare som må fornyes og styrkes. Elteco AS Postboks 57, Telemarksporten, 3996 Porsgrunn telefon Når ikke julefri og andre forstyrrelser kommer i veien, går vi på jobben for å gi det beste vi har til både etablerte og nye kunder. Ja, vi er nok mer enn normalt opptatt av jobben. Tung på fag, lett på tå!

6 Kontrakt med Svenska Kraftnät Infratek er tildelt en kontrakt med Svenska Kraftnät. Kontrakten gjelder bygging av en 220 kv koblingsstasjon i Bräcke utenfor Sundsvall. Stasjonen skal ta imot strøm fra en vindkraftpark som bygges av Statkraft/SCA i området. Kompetansen er samlet i en nordisk avdeling, og leveransen vil bli gjennomført med ressurser både fra Finland og Sverige, sier konserndirektør for Sentral Infrastruktur i Infratek, Alf Engqvist. Dette er et gjennombrudd for Infrateks satsning på prosjekter knyttet til høyere spenningsnivåer i stamnettet i Norden og det første prosjektet av denne typen for Svenska Kraftnät. - Infratek har en betydelig kompetanse på bygging av anlegg på spenningsnivå kv. Denne kompetansen er samlet i en nordisk avdeling, og leveransen vil bli gjennomført med ressurser både fra Finland og Sverige, sier konserndirektør for Sentral Infrastruktur i Infratek, Alf Engqvist. Nordisk gjennombrudd Arbeidet starter opp i januar 2012 og stasjonen skal stå ferdig våren Avtalens verdi er SEK 32 millioner. -Det er svært gledelig at vi har vunnet denne kontrakten med Svenska Kraftnät, en viktig kunde for oss i tiden fremover. Dette er et gjennombrudd for den nye nordiske organisasjonen vår, sier Engqvist. Svenska Kraftnät er i sin helhet eid av den svenske stat. Selskapet forvalter og drifter stamnettet i Sverige, samt utenlandsforbindelser. Elma Instruments AS overtar Sagab Electronic og Acer AB For å styrke og fortsette den positive utviklingen er Sagab Electronic og Acer AB pr. 1. november 2011 blitt en del av Elma Instruments gruppen. Sagab Electronic AB har i mere en 25 år utviklet og produseret en rekke kjente kvalitetsinstrumenter til el-bransjen. De mest kjente instrumenter er Volt Stick, Phasen, Magnet Stick og Sporhunden. Instrumentene selges word wide, herunder også land som f.eks. USA, Argentina, Brasil, Australia og Kina. Med overtagelsen av Sagab Electronic s instrumentprogram styrker selskapet sin posisjon i det svenske markedet, samt utviklingsmuligheter på eksport. Acer AB er en 30 år gammel svensk distributør av test- og måleutstyr primært til industrien og el-bransjen. Acer fusjonerer med Elma Instruments AB og vil dermed utvikle en sterk posisjon innenfor test og måleutstyr. 6 Volt

7 Traverser som passer i naturen Traverser med utstyr for: og 132kV anlegg. Også spesialtraverser tilpasset anlegget, med datablad for alle fase og masteavstander.

8 Leverer likestrøms kraftsystem til offshorefartøy ABB har fått en kontrakt med Kleven Maritime for et energieffektivt system for kraftforsyning og elektrisk fremdrift kalt «Onboard DC Grid» til et offshore forsyningsfartøy som bygges for rederiet Myklebusthaug Management. Øker energieffektiviteten for fremdriftssystemet med opp til 20 prosent. Dette er en god nyhet både for miljøet, kundene våre og ABB, sier leder for ABBs marinevirksomhet i Norge, Sindre Sætre. Dette er den aller første kontrakten på ABBs nye, likestrømsbaserte system for kraftforsyning og elektrisk fremdrift, som ble lansert under Nor-Shipping Vi er stolte av å ha sikret oss den første kontrakten på Onboard DC Grid, som er både vekt- og plassbesparende og øker energieffektiviteten for fremdriftssystemet med opp til 20 prosent. Dette er en god nyhet både for miljøet, kundene våre og ABB, sier leder for ABBs marinevirksomhet i Norge, Sindre Sætre. Komplett system Offshorefartøyet av typen MT6015 MPSV skal leveres fra Kleven i Ulsteinvik i første kvartal ABBs leveranse inkluderer komplett kraft-, fremdrifts- og automasjonssystem. Onboard DC Grid er utviklet av det norske marinemiljøet til ABB, som har spesialisert seg på leveranser av kraft- og fremdriftssystemer til offshorefartøyer, LNG-skip og borefartøy. - Kleven og Myklebusthaug bygger et fartøy for fremtiden, og vi er svært fornøyde med at de ser potensialet i Onboard DC Grid, som er et system som allerede i dag er klar for fremtidige energiløsninger, som energilagring og kraftforsyning fra fornybare kilder, sier Sætre. Mer optimalt Onboard DC Grid betyr mer effektiv kraftdistribusjon og fremdrift for en rekke fartøystyper, som offshore forsyningsfartøy, tauebåter, ferjer, yachter og frakteskip. Vekt- og plassbesparelsen oppnås ved at man eliminerer behovet for AC-hovedtavler og fremdriftstransformatorer. Drivstofforbruket, og dermed utslippene, blir redusert fordi hastigheten til skipets motorer kan reguleres mer optimalt. Ferre komponenter Sammenliknet med tradisjonelle vekselstrømssystemer vil rederiet foruten å redusere utslippene av klimagasser, kutte kostnader ved redusert forbruk av drivstoff og kunne optimalisere skipsdesignen på grunn av færre komponenter og enklere installasjon. Det vil også kunne føre til økte inntekter på grunn av høyere nyttelast. - Det er ekstra artig at vi leverer den første installasjonen på hjemmebane i Ulsteinvik, men nyheten har allerede generert interesse fra kunder over hele verden. Vi ser dessuten et marked for lavspente likestrøms distribusjonssystemer i flere bransjer enn bare skipsindustrien, sier Sindre Sætre. - Det er mulig å integrere Onboard DC Grid i et tradisjonelt kontrollsystem, men hele hensikten med å installere et slikt system er å få maksimalt ut av de fordelene det gir. Det gjør man ved å benytte seg av ABBs eget energikontrollsystem som er skreddersydd til formålet, samt benytte seg av ABBs nye løsninger innen skipsautomasjon, sier Sætre. Inngår kraftavtale med RHI Normags nye fabrikk på Herøya Statkraft og RHI Normag AS har inngått en langsiktig kraftavtale til den nye fabrikken for smeltet magnesiumoksid (MgO) som er under bygging på Herøya. I tillegg vil Statkraft levere energiservicetjenester til fabrikken. Den østerrikske produsenten av ildfaste materialer RHI AG overtok i høst den eksisterende magnesiummetallfabrikken på Herøya og har nå startet byggingen av en ny fabrikk for smeltet magnesiumoksid som skal produsere for fullt fra august neste år. Kraftleveransene til den nye fabrikken er sikret gjennom en langsiktig kraftavtale og en energiserviceavtale med Statkraft. Avtalen løper frem til og med Årlig volum blir 280 GWh, og samlet volum for hele perioden utgjør rundt 3 TWh. Stort industriprosjekt RHI AG investerer cirka 500 millioner kroner i et nytt smelteverk med ti ovner for produksjon av magnesiumoksid, som er hovedbestanddelen i ildfaste materialer. Den eksisterende magnesiummetallfabrikken blir en integrert del av den nye fabrikken. Antall ansatte i RHI Normag på Herøya vil øke fra dagens 25 til 200 ansatte. - En langsiktig kraftavtale med Statkraft har vært helt avgjørende for at vi kan investere nærmere 500 millioner kroner i den nye fabrikken vår på Herøya. Dette viser at det fortsatt er mulig å realisere store industriprosjekter i Norge, sier Roger Gravdal, administrerende direktør i RHI Normag AS, Roger Gravdal. - Industrien er en svært viktig kundegruppe for Statkraft. Vi gleder oss over å få RHI Normag AS som ny kunde, og på den måten sikre en kommersiell og langsiktig kraftsalgsavtale for Statkraft og samtidig bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser på Herøya, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft. 8 Volt

9 Økt fallhøyde gir mer kraft E-CO Energi ønsker å utnytte eksisterende regulering bedre ved å bygge et nytt kraftverk i Hol 1 kraftstasjon i Hallingdal med direkte tunnel fra Stolsvatn. Det nye kraftverket vil øke fallet på det produserte vannet slik at produksjonen økes med 85 GWh. Melding for kraftverket er sendt NVE og informasjonsmøte om prosjektet vil avholdes i Hovet i Hol kommune 1. februar. Planen er å bygge et nytt aggregat på ca. 150 MW i fjellhall innenfor dagens kraftstasjon Hol 1 i Hovet. Inntaket vil være i Stolsvatn nær Stolsdammen. Vannet vil føres i en ca. 15 km lang tunnel til fjellhallen, og ut i en ca. 500 meter lang tunnel og kanal til Storåne nær dagens utløp. Utbyggingen innebærer at man får utnyttet de tilgjengelige vannressursene fra et høyere nivå enn i dag. Tilleggsproduksjonen er beregnet til 85 GWh, en økning på drøye 10 prosent i forhold til dagens produksjon i anlegget. Utnytte eksisterende reguleringer Prosjektet er kostnadsberegnet til 750 millioner kroner. Det planlegges for at driftsmønsteret videreføres, med høy produksjon i vinterhalvåret og lavere i sommerhalvåret. - Dette er et godt eksempel på hvordan man kan utnytte eksisterende reguleringer på en effektiv, og likevel skånsom måte. Samtidig som prosjektet gir en betydelig produksjonsøkning, vil det, bortsett fra under anleggstiden, være små inngrep i naturen, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for forretningsutvikling i E-CO Energi. Det nye prosjektet vil ikke berøre vernede områder eller inngrepsfrie områder, og tiltakene som må gjøres i forbindelse med utbyggingen er lokalisert til områder hvor annen aktivitet allerede forekommer. Samtidig som prosjektet gir en betydelig produksjonsøkning, vil det, bortsett fra under anleggstiden, være små inngrep i naturen, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for forretningsutvikling i E-CO Energi. Stolsvassmagasinet, foto: E-CO. Måling av jordingssystemer Ta kontakt med oss for måling og dokumentasjon som tilfredsstiller forskriftskravene i henhold til FEF:2006, FEL/NEK. Trainor AS: Trainor er en stor leverandør innenfor måling og dokumentasjon av : jordelektroder : utjevningsforbindelser : resistivitet : beregning av berøringsspenninger : jordfeilsøking Våre oppdrag omfatter måling av jordingssystemer i anlegg som kraftverk, nettselskaper og industribedrifter. 9

10 Alt dette viser med tydelighet hvor viktig petroleumsindustrien er for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i Nord Norge, uttaler KonKrafts Råd, fra venstre Roar Flåthen, Gro Brækken, Sturla Henriksen og Stein Lier-Hansen, foto; Jørn Sund- Henriksen, Norsk Industri. Godt etablert petroleumsindustri i Nord Norge Olje og gassvirksomhet er ikke lenger bare en fremtidsvisjon for Nord Norge. I 2010 omsatte petroleumsindustrien i Nord-Norge for 3,64 milliarder kroner. Det viser at næringen allerede er godt etablert. Den er også viktig for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i regionen, sier samarbeidsorganet KonKraft i en uttalelse. KonKrafts Råd har sammen med bedrifter og lokale utdanningsinstitusjoner drøftet hvordan fremtidens utbyggingsprosjekter og drift skal kunne gi lokale arbeidsplasser og oppdrag for å sikre landsdelens videre bosetting og utvikling. Konklusjonen er at regionen står foran en positiv utvikling, dersom mulighetene som nå avtegner seg utnyttes riktig. Petroleumsindustrien er allerede i dag en viktig aktør i Nord-Norge. Petroleumsindustrien har hatt en positiv effekt på verdiskapingen i Nord Norge. Omsetningsøkningen i Nordland har vært nærmere 600% de siste åtte årene, mens tilsvarende økning for Troms er 86% og 147% for Finnmark. Fra 2013 planlegges drift på Goliat, noe som vil bety et drifts- og regionkontor i Hammerfest med personer og ca 120 ansatte offshore. Melkøya er hjørnesteinsbedrift i Hammerfest med 360 Statoil ansatte og over 400 arbeidsplasser hos leverandørindustrien. Skarv utbyggingen har bidratt til at det har flyttet 278 personer til Helgeland i Alt dette viser med tydelighet hvor viktig petroleumsindustrien er for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i Nord Norge, uttaler KonKrafts Råd. Nasjonalt tilbud i nord I et samarbeid mellom Høgskolen i Narvik og Universitetet i Tromsø presenteres nå det første nasjonale tilbud om petroleumsrettet utdanning basert på Y-vegen. Det er svært stor etterspørsel etter ingeniører i hele landet innenfor de fleste disipliner. Konkraft har derfor bedt Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Narvik om å markedsføre opptak via Y-veien som et tilbud til oljeindustrien i Nord. Y-veien er et studieopplegg som tilbyr treårig bachelor ingeniørfag til studenter med eksamen fra yrkesfaglig studieretning og relevant fagbrev. Det unike med Y-veien er at fagarbeidere kan få opptak på grunnlag av fagbrev. Dette gir en ekstra inngang til ingeniørutdanningen i en landsdel der mangelen på ingeniører bare vil vokse. Videreutdanning av denne typen vil være helt avgjørende for at den voksende industrien i nord skal få tak i kompetanse den trenger. HiN og UiT er svært fornøyd med å ha fått denne utfordringen fra KonKraft. Dette oppdraget ligger midt i løypa for den nylig underskrevne samarbeidsavtalen mellom HiN og UiT. Oppdraget er sentral i vårt samfunnsoppdrag: Utdanning, forskning og formidling som er relevant for næringsliv og samfunnsliv i Nord-Norge. HiN og UiT er klar til å starte opp et Y-vei prosjekt for å øke antall ingeniører i Nord-Norge knyttet til petroleumsrelaterte utdanninger. Målsettingen for opptak av de første studentene er høsten Opprettelsen av studiet støttes økonomisk av flere av forbundene og medlemsbedriftene innen organisasjonene i KonKraft. 10 Volt

11 Kraft i en enkelt dråpe Rehabilitering og levering av turn key kraftverk Goodtech er et Norsk børsnotert teknologiselskap med over 1400 ansatte i Norge og Sverige med en årlig omsetning på NOK 1,8 milliarder. Goodtech leverer totale elektriske løsninger for store og små kraftverk og transformatorstasjoner fra 20 kv til 420 kv, med basis i gode teoretiske kunnskaper og gjennomarbeidede praktiske løsninger. Goodtech har store ingeniør og montørressurser som setter oss istand til å gjennomføre store og små prosjekter. Selskapet er en uavhengig systemintegrator som har avtaler med ulike leverandører. Ingeniørtjenester kraftsystem. Engineering og analyser Rehabilitering og levering av turn key transformator stasjoner fra kv Risikovurdering av kraftsystem Elektriske systemer for onshore og offshore vind Elektriske systemer for olje og gass Reservekraftverk opp til 10 MVA Levering av elektriske systemer til industrianlegg Markedsdirektør Kraft Norge Yngve Aabø, Prosjektingeniør Kristjan Freyr Johannsson,

12 Meierisjefene Jim Highnam og Alan McInnes viser Bob Walter, et medlem av det britiske underhuset (til høyre), deres anaerobisk nedbryter. Produserer grønn energi Naturlige biprodukter fra et stort meieri som ligger midt på landet i England omdannes til energi. Hensikten er å vise næringsmiddelindustrien i Storbritannia hvordan anaerobisk nedbrytning kan redusere energikostnader og behovet for kloakkrensing. 12 Volt

13 Det nye anlegget på BV Dairy i Shaftesbury, Dorset kan behandle opp til tonn avfall per år. Avfallet kommer fra produksjon av fløte, melk og fermenterte meieriprodukter, bl.a. myke oster og yoghurt som produseres for næringsmiddelindustrien. I en naturlig oksygenløs nedbrytningsprosess inni det anaerobiske nedbrytningsanlegget bryter bakterier ned biologisk nedbrytbare stoffer for å produsere biogass, hovedsakelig metan og karbondioksid (CO2). Biogassen fanges opp og brennes i et kombinert varme- og energianlegg for å produsere fornybar strøm og varme. Overskuddsenergien fra BV Dairy eksporteres til det nasjonale kraftnettet. Varmen som er produsert av anlegget brukes i den anaerobiske nedbrytningsprosessen og overskuddet sendes til oppvarmings- og rengjøringsprosessene, samt til å lage ost. WRAP Reststoffet er biogjødsel som brukes av bøndene for å gi næring til gressmarkene. Det er rik på verdifulle næringsstoffer, bl.a. nitrogen, fosfor og andre grunnstoffer som er viktig for sunn plantevekst og fruktbart jord. Før anlegget ble installert ble avfallet fra BV Dairy, bl.a. mysen fra osteproduksjon og andre næringsrike væsker fra meieriet, sendt bort for å produsere dyrefor og til behandling på kloakkrenseanlegget. Med det nye avfallsgjenvinningsanlegget på stedet reduseres firmaets deponeringskostnader, samt at det produseres grønn energi. Det anaerobiske nedbrytningsanlegget ble bygd med støtte fra fondet Environmental Transformation Fund som er administrert av programmet Waste & Resources Action Programme (WRAP) under et regjeringsinitiativ som ble tatt for å stimulere banebrytende anaerobisk nedbrytning. Anleggets demonstrasjonsprogram skal hjelpe Storbritannia med å oppnå en økning i produksjon av fornybar energi, samt en reduksjon i avfallsmengden som sendes til fyllplassen og en reduksjon i utslipp av veksthusgasser. Tess Anlegget til BV Dairy er det femte anlegget som har fått støtte fra programmet. Dairy UK, organisasjonen som representerer landets meieriindustri, er også en ivrig støtter av prosjektet. Organisasjonen har lagt inn bestemte anaerobiske nedbrytningsmål på sitt britiske veikart for melk og har beregnet en kostnadesbesparelse på ca tonn CO2 pr. år dersom anleggene bygges ut over hele landet. Det anaerobiske anlegget er den siste miljønyheten fra BV Dairy som ble etablert for over 50 år siden og som årlig behandler ca. 35 millioner liter melk fra gårder i dalen Blackmore Vale. Det produktive meieriområdet ble tidligere kalt de små meieriers dal av den britiske forfatteren Thomas Hardy i sin klassiske roman Tess av slekten d Urberville. Administrerende direktør Jim Highnam på BV sier: Vi er stolte av å være banebrytende innen anaerobisk nedbrytning for den britiske næringsmiddelindustrien. Anlegget demonstrerer at teknologien virker og hvis vi skal dømme etter interessen vi har mottatt fra næringsmiddelprodusentene så regner vi med at mange flere bedrifter kommer til å bruke anaerobisk nedbrytning for å produsere fornybar energi fra matavfall. Oppmunter andre Økonomidirektør Marcus Gover på WRAP mener at markedet, bl.a. investorer, utviklere og sluttbrukere, burde være trygg på at anaerobisk nedbrytning er en pålitelig, sikker og lønnsom prosess. Han sier: Anaerobisk nedbrytning er i økende grad en løsning på resurseffektiviteten som er i stand til å skape fornybar energi, stimulere den grønne økonomien og forbedre bærekraften av kommersiell landbruk. I Storbritannia betraktes dette som en stor mulighet. Prosessen gjennomgikk vellykkede prøver på BV Diary i Prøvene ble gjennomført av Clearfleau, er et firma som er basert i Cambridge og som spesialiserer seg på behandling av flytende bioavfall. Firma brukte et småskalaanlegg før hovedanlegget ble konstruert og bygd. Den banebrytende metoden som Clearfleau bruker i forbindelse med hurtig nedbrytning av væsker skal behandle hele avfallsstrømmen, deriblant eventuelle fettstoffer. Administrerende direktør Richard Gueterbock på Clearfleau sier at suksessen av det nye BV-anlegget vil oppmuntre andre næringsmiddelsfirmaer til å bruke nedbrytning på stedet for å redusere miljøbelastningen. Nettverksbasert Nødstopp SafetyBridge Teknologi Den nettverksbaserte nødstoppløsningen nå trenger du ingen spesiell Safety- PLS for å distribuere Safety inn- og utganger over ethernet, Profibus etc. Med SafetyBridge kan du nå benytte en standard PLS. Den sikre intelligente SafetyBridge i/o gir den mest fleksible sikkerhetsløsningen for din applikasjon. For mer informasjon besøk oss på eller ring Phoenix ContaCt 2011

14 Storkontrakt til Infratek Infratek er tildelt en kontrakt med Vattenfall Eldistribution AB vedrørende drift, vedlikehold, og beredskap på regional- og distribusjonsnettet i Bergslagen-området i Sverige. Infratek mener kontrakten er strategisk viktig for selskapets videre vekst i det svenske distribusjonsmarkedet. Dette er det første av ti områder som Vattenfall kommer til å konkurranseutsette i tiden fremover, sier Lars Bangen, konserndirektør for Lokal Infrastruktur i Infratek. Kontrakten med Vattenfall løper fra 1. mai 2012 og frem til 31. desember 2014, med ytterligere opsjon på et år. Kontrakten har en anslått verdi på SEK 60 millioner i året. - Kontrakten er av stor strategisk betydning for oss, og innebærer tilgang til en ny del av det store distribusjonsmarkedet i Sverige. Dette er det første av ti områder som Vattenfall kommer til å konkurranseutsette i tiden fremover, sier Lars Bangen, konserndirektør for Lokal Infrastruktur i Infratek. Følger etter Infratek opplever at de valgte industrielle løsningene i det svenske markedet gir gode vekstmuligheter for selskapet som totalleverandør. Regionalog distribusjonsnettet i Sverige har tre ledende netteiere, E.ON, Fortum og Vattenfall. E.ON og Fortum har allerede konkurranseutsatt sine områder innen drift, vedlikehold og beredskap. Nå følger det statlige eide Vattenfall etter. - Vi er svært fornøyde med å vinne frem i anbudsprosessen. Vattenfall er en spennende kunde, som vi gleder oss til å jobbe tettere med i årene som kommer, sier Bangen. Klagefrist Konkurrerende tilbydere har 10 dager til å klage over beslutningen, og kontrakt kan ikke inngås før utgangen av klagefrist og eventuelle klager er behandlet. Vattenfall Eldistribution AB er et 100 prosent eid datterselskap av Vattenfall AB. Morselskapet Vattenfall AB eies i sin helhet av den svenske stat. Stort sjøkabelprosjekt til Nexans Nexans tildeles kontrakt til en verdi av 75 millioner euro for å levere kraftkabler, umbilicals og tilbehør til Statoils olje- og gassfelt Åsgard i Norskehavet Ifølge kontrakten skal Nexans designe, produsere og levere til sammen 165 km med statiske og dynamiske umbilicals og kabler for kraftoverføring samt nødvendig tilbehør til olje- og gassfeltet Åsgard i Norskehavet. Egne fabrikker Nexans spesialfabrikker i Halden, Rognan og Namsos samt Charleroi i Belgia skal delta i dette komplekse sjøkabelprosjektet. Nexans skal levere fire lengder hver på 40 km med kraftkabler og umbilicals for kraftoverføring og 2,3 km med vanlig serviceumbilical. Ragnvald Graff, Sales and Marketing Director for Energy Division hos Nexans Norway, sier: «At vi tildeles denne kontrakten for kraftkabler og umbilicals for kraftoverføring, som inngår i et større Statoilprosjekt, er et bevis på vår kvalitet i teknologi og produkter. Her vil Nexans i nært samarbeid med Statoil være innovative og ligge i forkant av teknologiutviklingen for å oppfylle de svært strenge kravene i prosjektet.» Henter ut det siste Olje- og gassfeltet Åsgard ligger i Norskehavet, ca. 200 km fra kysten av Trøndelag. Det leverer rundt 28 milliarder kubikkmeter gass og 14 millioner fat kondensat, noe som tilsvarer 220 millioner fat med oljeekvivalenter. Olje- og gassfeltet Åsgard består av: Åsgard A, et flytende produksjons- og lagerfartøy (FPSO); Åsgard B, en halvt nedsenkbar gassplattform; og Åsgard C, et skip som brukes til å lagre gasskondensat (lettolje). Feltene Midgard og Mikkel er forbundet med Åsgard B. De Åsgård A, foto: Øyvind Hagen, Statoil. er i ferd med å miste trykket som trengs for å føre brønnstrømmene tilbake til den halvt nedsenkbare gassplattformen, Åsgard B. Statoil planlegger å bruke et undersjøisk gasskomprimeringssystem for å hente ut de siste reservene fra disse feltene. Alt i en kabel Umbilicals for kraftoverføring, som Nexans var først ute med, samler funksjonene til kraftkabler og umbilicals i én kabel, noe som muliggjør høyspent (HV) kraftforsyning til dypvannsprosjekter. Umbilicals for kraftoverføring inneholder en rekke stålrør, fiberoptiske elementer, signalkabler for kontroll og overvåking samt isolerte ledere. Alt leveres fra Nexans egne fabrikker. Ved å slippe å transportere og installere separate umbilicals for kraftoverføring og kontroll oppnår vi en betydelig reduksjon i kostnadene for transport og installasjon. 14 Volt

15 Totalleverandør av galvanisert linjemateriell og armatur til det norske kraftnettet siden Rittals EMC/EMP gulv- og veggskap hjelper deg å oppnå maksimal beskyttelse. Ta kontakt med Rittal for ulike løsninger. Telefon: Epost:

16 Rammeavtale med BP Norge ABBs sikkerhets- og automasjonssystemer gir sikrere og mer effektiv drift og bidrar til å forlenge levetiden til BPs olje- og gassfelt på norsk sokkel. Rammeavtalen har en verdi på 185 millioner kroner. Rammeavtalen ble signert i tredje kvartal 2011 og omfatter vedlikehold, modifikasjoner og service av sikkerhets- og automasjonssystemer på alle BPs felt på norsk sokkel. Den gjelder i første omgang for tre år, men inkluderer en opsjonsmulighet for ytterligere ti toårsperioder. - Vi har lange tradisjoner for å gjøre olje- og gassvirksomhet sikrere og mer effektiv. Kombinert med et langvarig og godt samarbeide med BP, er dette hovedårsakene til at vi fikk denne rammeavtalen. ABB tilbyr teknologi, servicetjenester og industrikompetanse som hjelper våre olje- og gasskunder å øke lønnsomheten og dermed levetiden til sine felt, sier direktør i ABB, Per Erik Holsten. Simulator Rammeavtalen omfatter sikkerhets- og automasjonssystemer på alle BPs felt på norsk sokkel, det vil si Valhall og Ula, så vel som fjernopererte Hod og Tambar. Telekommunikasjonssystemene om bord på Skarv dekkes også av avtalen. Sikkerhets- og automasjonssystemer som presterer optimalt, forlenger levetiden til olje- og gassinstallasjoner gjennom økte produksjonsvolumer og lavere driftskostnader, samtidig som sikkerheten blir bedre, både for prosessen, miljøet og de som arbeider offshore. Som en del av avtalen vil ABB levere en simulator som også vil bidra til å øke sikkerhetsnivået ved at den blir brukt til trening av operatører og utprøving av ny funksjonalitet. Odfjell Drilling og Ellingsen NOR Ellingsen NOR Instruments og Odfjell Drilling har inngått en rammeavtale som innebærer resertifisering og kalibrering av instrumenter på alle Odfjell Drillings rigger. Arbeidet skal utføres både nasjonalt og internasjonalt og innebærer kontroll og resertifisering av ventiler og kalibrering av instrumenter på selskapets offshore installasjoner, forteller Servicemanager Dagfinn Svanevik i serviceavdelingen til Ellingsen NOR Instruments på Ågotnes. Vi er svært fornøyde med avtalen med Odfjell Drilling. Arbeidet skal utføres både nasjonalt og internasjonalt og innebærer kontroll og resertifisering av ventiler og kalibrering av instrumenter på selskapets offshore installasjoner, forteller Servicemanager Dagfinn Svanevik i serviceavdelingen til Ellingsen NOR Instruments på Ågotnes. Kontrakten gjelder alle Odfjell Drillings rigger, boreskip og plattformer der selskapet utfører boreoperasjoner. Kontrakten har en varighet på 4 år, med opsjon på ytterligere 2 år. 16 Volt

17 Fullverdig everks-grossist Kompetanseleverandør 24 utsalgssteder Lokal styrke Det norske alternativet Solid leverandør av jordslutningsspoler PLS med nyeste IEC protokoller For fjernstyring innen elkraft IEC / / Det nye PLS-systemet støtter flere forskjellige IEC protokoller og er en kosteffektiv løsning for fjernstyring og lokal kontroll innen f.eks. vannkraft, vindkraft og solenergi. Protokoller som støttes er: IEC og -104 IEC IEC PLS-systemet kan utrustes med et stort utvalg av inn- og utgangsmoduler, pluss flere spesialmoduler, som f.eks. modul for 3-fase effektmåling. En egen konfigureringssoftware forenkler oppsettet av IEC kommunikasjons-parameterene. WAGO Norge Tlf:

18 18 Volt

19 Norsk pumpekraft gir tysk balanse Tysklands ambisiøse planer om å stenge kullkraftverk og kjernekraftanlegg og bli 100 prosent fornybar skaper et stort behov for fremtidig balansekraft. Norsk vannkraft generelt og pumpekraft spesielt kan gi hjelp langt på vei ved å lagre overskudd fra tysk vindkraft i magasinene og hente kraften ut igjen til produksjon i underskuddsperioder. Hangrohrleitung fra Kraftverket Häusern, eier Schluchseewerk AG. Det var blant konklusjonene under et seminar i regi av Norsk-Tysk Handelskammer som nylig ble arrangert i Felix Konferansesenter på Aker Brygge - et offensivt initiativ til samarbeid om fornybarsatsning, som kan komme begge land til gode. Kabelforbindelsen er nøkkelen - En av dagens store fokusområder er balansemulighetene det norske produksjonssystemet har når det gjelder utbyggingen av vind- og solenergi i Tyskland, UK og andre deler av Europa. Spørsmålet er hvordan vi kan balansere denne variasjonen av vind, hvem som vil produsere når det ikke blåser, og hva vi skal gjøre med all kraften når det blåser mye. Løsningen er å utvikle dette i sammenheng med et fleksibelt vannkraftsystem, som vi har i Norge og i Norden. Det er behov for dette, det er marked for dette. og Norge har muligheten. Flaskehalsen er nettkapasiteten og en innbyrdes kabelforbindelse. Men vi jobber mye med disse utfordringene for tiden, og jeg tror det blir et viktig tema her i Norge at vi forserer utviklingsplanene for en gjensidig kabelforbindelse. Kabelforbindelsen er nøkkelen for å få gjennomført dette. Potensialet er stort, hvis vi løser problemene på begge sider. Det ligger utvilsomt en stor mulighet her og jeg tror dette blir den neste generasjonen i utviklingen av det norske vannkraftsystemet, sa Steinar Bysveen, konserndirektør for produksjon og industrielt eierskap i Statnett. Kan balansere MW - Vi har mer enn 100 systemer i Norge, der man har et stort magasin høyt oppe og et stort magasin lavere ned. Og det er det man trenger for å lage et pumpekraft. Det må være steder som har stor kapasitet både oppe og nede. Det vil alltid være kapasiteten på det minste av de to magasinene som bestemmer hvor mye som kan lagres som balansekraft. Det som er uklart er hvor stort behovet blir for en slik utjevning i fremtiden. I tidligere rapporter som ikke ble presentert her, er det sagt at Tyskland kan bli 100 prosent fornybar og stenge alle kjernekraftverk og kullkraftverk. Men da trenger de MW balanse fra Norge! Så det antyder litt av dimensjonene vi snakker om her. Norge kan ikke gjøre alt dette, men kan bidra med veldig betydelige mengder. Det vi har sagt, basert på egne studier i Cedren og andre norske studier, er at MW ser ut til å være fullt mulig å få til, uten å måtte bygge nye magasiner men ved å utnytte de eksisterende øvre og nedre magasinene i dagens anlegg, sa professor Ånund Killingtveit ved NTNU som representerte Cedren på seminaret (Centre for Enviromental Design of Renewable Energy). Høy prioritet i Tyskland Slike uttalelser var nok som musikk i ørene til Detlev Rünger, tysk ambassadør i Norge. Han innledet seminaret og sa at en toveis kabelforbindelse har høy prioritet i Tyskland. Vi ønsker å overføre kraft til det skandinaviske nettet og til de norske vannkraftmagasinene, fra tysk vindkraftproduksjon. Svaret på klimaproblemene og begrensede hydrokarbonressurser verden over, er uten tvil fornybar energi. Norge og 19

20 Tyskland er begge pionerer på dette feltet. Norge var det første industrialiserte land som baserte sin totale elektriske produksjon på vannkraft. I dag er det fornyet europeisk interesse for potensialet i de norske vannmagasinene. Norge har 50 prosent av Europas vannmagasinkapasitet. Potensialet er imidlertid begrenset, blant annet av miljøhensyn. Den norske nettkapasiteten er også begrenset, og så langt har vi ikke noen innbyrdes forbindelse. Men jeg håper vi kan få en snarlig avklaring og komme i gang med konkrete prosjekter. Tysk næringsliv ønsker å bidra med å legge forholdene til rette i fornybarsatsningen mot Skandinavia, sa ambassadøren. Banet vei for vindkraft - Tyskland som er en pioner innen vindkraft, har bygget opp en vindkraftkapasitet på cirka 30 GW. Det var den tyske fornybar energiloven som trådte i kraft i 2001 som banet vei for den store vindkraftsatsningen, forklarte han. Ambassadøren pekte på at Norge ikke bare har vannkraftressurser, men også annen fornybar energi, som vindkraft og bølgekraft. Norges potensial for vindkraft, inkludert offshore, betegnes som det største i Europa, og dette kan bli et viktig element i Europas fremtidige energisamarbeid. Norge er Tysklands nest største leverandør av energi, og jeg tror at det er utmerkede forutsetninger og muligheter for fremtidig energisamarbeid de to landene imellom. Gasskraft som buffer Norges oljeproduksjon har sunket med 40 prosent siden De nye og viktige oljefunnene kompenserer ikke for denne utviklingen. Men det vil bli olje og gass i tiår fremover på den norske sokkelen, og den gassen er Tyskland helt avhengig av spesielt med tanke på at de tyske kjernekraftanleggene etter planen skal stenges innen 2022, sa ambassadøren. Vi trenger den gassen som en relativt miljøvennlig form for energi, for å tilfredsstille behovet for rask etterspørsel og ikke minst som en buffer for å skape en fremtidig nettbasis basert på solenergi, vindkraft og andre fornybare energiformer, fastslo Ringer. Vanskelig med ny utbygging Avdelingsdirektør Rune Flateby i konsesjonsavdelingen 20 Volt i NVE redegjorde for dagens situasjon når det gjelder norsk vannkraft.: Cirka 96 prosent av Norges elektriske produksjon kommer fra vannkraft, den årlige produksjonen ligger på cirka 124 TWh, installert kapasitet er MW fordelt på 1250 kraftverk. Reservoarkapasiteten er 83,4 TWh. På grunn av miljøkonflikter er det vanskelig å få aksept og konsesjon for store nye vannkraftverk. Fokuset er derfor på å videreutvikle vassdrag som allerede er regulert og erstatte gamle kraftverk med nye og mer effektive. Den norske regjeringen har for øvrig presentert en strategi for å satse på utvikling av småkraftverk som er viktig for lokal energiforsyning. Ny produksjon i Norge kommer derfor i dag hovedsakelig fra vind og småkraft, som ikke har lagringskapasitet, påpekte han. Forutsetter investeringer - Mulighetene for økt lagringskapasitet ligger i bygging av nye kraftverk med magasiner, øke kapasiteten i eksisterende kraftverk og bygge nye pumpekraftverk. En eventuell eksport av denne kraften forutsetter imidlertid at miljøkonflikter løses, at det foretas omfattende investeringer i det norske nettsystemet og at det opprettes kabelforbindelse til Kontinentet, oppsummerte Flateby. Kontaktsøkende firmaer Norsk-Tysk Handelskammer hadde invitert flere kontaktsøkende tyske firmaer som ønsker å finne norske samarbeidspartnere og bidra til økt satsning på vannkraft og annen fornybar energi i Norge: Ingenieurgesellscaft für Wassenkraftanlagen Richter GmbH som står for nybygg og reaktivering av vannkraftverk, Ossberger GmbH + Co som har installert over vannkraftverk i over 80 land, GSI Fonds GmbH & Co. KG, et fond for tyske investorer som ønsker å investere i norske vannkraftverk, M.A.M.M.U.T. Eleectric GmbH, prosjektutvikler av småkraftverk, Wiegert & Bähr Maschinenbau GmbH som er produsent av hydrauliske stålkonstruksjoner og turbiner til vannkraftverk, VAG-Armaturen GmbH som er produsent av ventiler for vannbehandling i kraftstasjo-

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER Håkon Egeland 28. Oktober 2011 NORDISK VANNKRAFT TWh/uke 6 5 4 3 2 1 0 Årlig nyttbar energitilgang 206 TWh, +/-52 TWh Årlig kraftproduksjon

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga Fornybar energi - vårt neste industrieventyr Åslaug Haga Norsk velferd er bygd på våre energiressurser Vannkraft Olje og gass Norge har formidable fornybarressurser som vind, bio, småkraft, bølge og tidevann

Detaljer

Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter. Edvard Lauen, Agder Energi

Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter. Edvard Lauen, Agder Energi Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter Edvard Lauen, Agder Energi 1. Disposisjon 1. Et Europeisk kraftsystem med betydelige utfordringer 2. Norge kan bidra 3. Norge og fornybardirektivet

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL FNI, 17. juni 2009 Innhold Energisystemet

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred direktør, EBL NI WWF 23. september 2009 Den politiske

Detaljer

Energimeldingen og Enova. Tekna

Energimeldingen og Enova. Tekna Energimeldingen og Enova Tekna 20160907 Grunnleggende Økt energieffektivisering og utvikling av energi- og klimateknologi. Samtlige områder i norsk samfunnsliv På lag med de som vil gå foran 2 Klima Forsyningssikkerhet

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp en mulighetsstudie v/mette Kristine Kanestrøm, Lyse Produksjon Klimakur 2020 Seminar OD 20/8-2009 Beskrivelse av oppdraget for OD Produktet

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Saksbehandler seminar Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET ENDRINGER I KRAFTMARKEDET Introduksjon Status quo Nyere historikk Markedsutsiktene Kortsiktige Langsiktige 1 Introduksjon John Brottemsmo Samfunnsøkonom UiB Ti år som forsker ved CMI / SNF innen energi

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer. Energiforskningskonferansen IG Leder Terje Gjengedal Hotell 33

Innsatsgruppe Energisystemer. Energiforskningskonferansen IG Leder Terje Gjengedal Hotell 33 Innsatsgruppe Energisystemer Energiforskningskonferansen 15.2.2011 IG Leder Terje Gjengedal Hotell 33 IG Energisystemer: Organisering Ledergruppe Transmisjon Onshore/Offshore RPM Regulatoriske forhold

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8.

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. Energy Roadmap 2050 Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. august 2012 Arne Festervoll Slide 2 Energy Roadmap 2050 Det overordnede målet

Detaljer

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE?

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Havenergi hva nå? Arntzen de Besche og Norwea 16. september 2011 Ved Åsmund Jenssen, partner, THEMA Consulting Group HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Business case: På sikt må havenergi være lønnsomt

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Endring av ny energimelding

Endring av ny energimelding Olje og Energi Departementet Endring av ny energimelding 15.12.2015 Marine Wind Tech AS Jan Skoland Teknisk idè utvikler Starte Norsk produsert marine vindturbiner Nå har politikerne muligheten til å få

Detaljer

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Norsk Konferanse om Energi og Verdiskapning Energirikekonferansen 2006 Frederic Hauge, Bellona CO2 fabrikk Gasskraftverk Global temperaturendring Fremtidens energiløsninger

Detaljer

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Kraftforsyningen og utbyggingsplaner Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i

Detaljer

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU Fremtidens utfordringer for kraftsystemet Trond.jensen@statnett.no NTNU 27.06.2011 Statnetts oppgaver og hovedmål Statnetts er systemansvarlig nettselskap i Norge Ansvar for koordinering og daglig styring

Detaljer

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN 7-FJELLSKONFERANSEN, 31. MARS 2011 STORE MULIGHETER I EUROPA EUs energi- og klimapakke innebærer omfattende

Detaljer

Norge som batteri i et klimaperspektiv

Norge som batteri i et klimaperspektiv Norge som batteri i et klimaperspektiv Hans Erik Horn, Energi Norge Hovedpunkter Et sentralt spørsmål Det viktige klimamålet Situasjonen fremover Forutsetninger Alternative løsninger Et eksempel Konklusjon?

Detaljer

Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014

Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014 Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014 Ta kraften i bruk! Mer fornybar energi er nødvendig for å erstatte fossil energibruk Felles europeisk energimarked med norsk deltakelse

Detaljer

Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge

Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge Tromsø 19. august 29 Gunnar G. Løvås Konserndirektør Divisjon Utvikling og Investering Agenda Drivkreftene De nære løsningene Visjonene som muliggjør enda mer vindkraft

Detaljer

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN)

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) Y-veinord Kirkenes Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) 1 Bakgrunn Oljeindustriens aktiviteter i Nord-Norge utvides, og det

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Hvordan kan den norske petroleumsindustrien bidra til å nå klimamålene? Tore Killingland Norskehavskonferansen 2017

Hvordan kan den norske petroleumsindustrien bidra til å nå klimamålene? Tore Killingland Norskehavskonferansen 2017 Hvordan kan den norske petroleumsindustrien bidra til å nå klimamålene? Tore Killingland Norskehavskonferansen 2017 Hva inngår i denne diskusjonen? 1. Hva gjør vi på norsk sokkel? (Nasjonale utslippsmål)

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Lavutslippsutvalgets rapport

NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Lavutslippsutvalgets rapport NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Lavutslippsutvalgets rapport Jørgen Randers 4. oktober 2006 Lavutslippsutvalgets mandat Utvalget ble bedt om å: Utrede hvordan Norge kan redusere de nasjonale utslippene

Detaljer

Energimeldingen - innspill fra Statnett

Energimeldingen - innspill fra Statnett Energimeldingen - innspill fra Statnett Oppstartsmøte 3. mars Erik Skjelbred, direktør Bakgrunn "Neste generasjon kraftsystem" Klimautfordringen skaper behov for en overgang fra fossil til fornybar energibruk.

Detaljer

Innovativ vannkraft teknologi. Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower AS

Innovativ vannkraft teknologi. Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower AS Innovativ vannkraft teknologi Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower AS Om Rainpower Rainpower: er en ledende leverandør innen vannkraft utvikler egen teknologi har egen produksjon i Norge leverer utstyr

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Fornybarpotensialet på Vestlandet

Fornybarpotensialet på Vestlandet Fornybarpotensialet på Vestlandet Bergen, 26. januar 2011 Wenche Teigland Konserndirektør Energi, BKK Agenda: Ny fornybar energi som en del av klimaløsningen Nasjonale og internasjonale forpliktelser Mulighetene

Detaljer

Når batteriet må lades

Når batteriet må lades Når batteriet må lades Temadag Fylkestinget i Sør-Trøndelag Are-Magne Kregnes, Siemens Kregnes, Kvål i Melhus Kommune Tema Fornybar energi Energieffektivisering Smarte strømnett Kraftkrise på alles agenda

Detaljer

Norges rolle som energinasjon

Norges rolle som energinasjon Norges rolle som energinasjon NEF-konferansen 26.10.2010 Edvard Lauen Agenda 1 Hvorfor kabler? 2 Utfordringer med å få bygget kablene 3 Kabler regional næringsutvikling Kabler vil øke verdien på norske

Detaljer

IG Fornybar Kraft Ragne Hildrum - Statkraft

IG Fornybar Kraft Ragne Hildrum - Statkraft IG Fornybar Kraft Ragne Hildrum - Statkraft Vannkraft, Vindkraft, Solenergi Tilstadsbeskrivelse Marked, forskningsaktivitet, industriens posisjon Industriens ambisjon FoU-D mål og viktige teknologigap

Detaljer

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før)

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før) Vi må starte nå og vi må ha et langsiktig perspektiv (Egentlig burde vi nok ha startet før) NVEs vindkraftseminar, Lista Flypark 17. 18. juni 2013 Jan Bråten, sjeføkonom Bakgrunn 1. Enkelte samfunnsøkonomer

Detaljer

Energiproduksjon - Status og utfordringer

Energiproduksjon - Status og utfordringer Energiproduksjon - Status og utfordringer Nordland Fylkeskommunes KLIMA- OG ENERGISEMINAR 26. og 27. februar 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Geir Taugbøl Bodø 26.februar 2009

Detaljer

Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012

Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012 Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012 Norsk Klimastiftelse Ny aktør i klima- og energifeltet Basert i Bergen Opprettet i 2010 med støtte fra Sparebanken

Detaljer

The new electricity age

The new electricity age The new electricity age Teknologifestivalen i Nord-Norge 2010 Olav Rygvold 21.10.2010 Siemens 2009 Hva gjør vi i Siemens? Side 2 21.10.2010 The new electricity age Olav Rygvold Energiforsyning i fremtiden,

Detaljer

Ny epoke for verdensledende norsk industri

Ny epoke for verdensledende norsk industri Ny epoke for verdensledende norsk industri Bjørn Kjetil Mauritzen 9. august 2011 (1) Veien mot lavutslippssamfunnet Energiintensive varer bør produseres med den grønneste energien Overgangsfasen fram til

Detaljer

- kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen?

- kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen? Ja, tenke det; ønske det; ville det men gjøre det... Ubrukte muligheter og utfordringer - kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen? Lerchendal konferansen januar 2011 Vibecke Hverven

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Teknas SET-konferanse, 3. november 2011 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter

Detaljer

Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge?

Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge? Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge? Nettkonferansen 2010 Arvid Åsmo Administrerende direktør Troms Kraft Nett AS Agenda Om Troms Kraft Nett og bransjestrukturen Vekst og utvikling i Nord-Norge

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon VTFs Regionmøte Vest Nytt fra EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Førde, 26. august 2009 Innhold Globale energiutfordringer EUs 20-20-20 mål Konsekvenser

Detaljer

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Geir Taugbøl, EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25. - 26. oktober 2007 Radisson SAS Hotels & Resorts, Stavanger EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Detaljer

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 -

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Energi Norges Vinterkonferanse 7. april 2011 Statssekretær Eli Blakstad, Energi, nødvendighet eller gode Globale energiutfordringer Verden 2 utfordringer Verden

Detaljer

Møte UD 14. januar 2011 Kjell Eliassen-Varanger Kraft, Einar Westre, Trond Svartsund, Gjermund Løyning Energi Norge

Møte UD 14. januar 2011 Kjell Eliassen-Varanger Kraft, Einar Westre, Trond Svartsund, Gjermund Løyning Energi Norge Møte UD 14. januar 2011 Kjell Eliassen-Varanger Kraft, Einar Westre, Trond Svartsund, Gjermund Løyning Energi Norge Kraftsektoren i Nordområdene innspill til en nordområdetenkning Kraftsektoren i Nordområdene

Detaljer

DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO. Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft

DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO. Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft VI GIR VERDEN MER REN ENERGI No. 1 89% 283 INNEN FORNYBAR ENERGI I EUROPA FORNYBAR ENERGI KRAFT- OG FJERNVARMEVERK 33% AV NORGES

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Verdiskaping knyttet til nye teknologier. Energiutvalget - Workshop Gardermoen 9. november 2011

Verdiskaping knyttet til nye teknologier. Energiutvalget - Workshop Gardermoen 9. november 2011 Verdiskaping knyttet til nye teknologier Energiutvalget - Workshop Gardermoen 9. november 2011 Innhold Premissene Prosess Prioriteringer - forsterke Punkt nivå 2 Punkt nivå 3 Punkt nivå 4 Innhold Strategiprosess

Detaljer

Hydrogen i Norge frem mot 2040

Hydrogen i Norge frem mot 2040 Hydrogen i Norge frem mot 2040 Bjørn Simonsen Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum Sekretær, Hydrogenrådet Redigert: forklarende tekst lagt til her og der Et dagsaktuelt spørsmål for AS Norge: Hvordan

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Energi og vassdrag i et klimaperspektiv EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred Næringspolitisk Direktør, EBL Vassdragsdrift og mjløforhold 15.10.2008 Vi må bruke mindre energi

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge

Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Energirådets arbeidsgruppe Classification: Internal 1 Arbeidsgruppen Steinar Bysveen, EBL, leder Odd Håkon Hoelsæter, Statnett Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Nettmessige implikasjoner av fornybarsatsingen

Nettmessige implikasjoner av fornybarsatsingen Nettmessige implikasjoner av fornybarsatsingen Censes årskonferanse 14. oktober 2011 Seniorrådgiver Trond Jensen Statnett har ansvar for utvikling og drift av sentralnettet Statnett skal sørge for at produksjon

Detaljer

Fremtidsrettet nettpolitikk Energipolitiske mål Betydningen for utvikling av nettet

Fremtidsrettet nettpolitikk Energipolitiske mål Betydningen for utvikling av nettet Fremtidsrettet nettpolitikk Energipolitiske mål Betydningen for utvikling av nettet EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Øyvind Håbrekke Assisterende direktør, EBL Næringspolitisk verksted,

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Enova og ny teknologi Energiomleggingen er rettet mot kjente energiløsninger som ennå ikke er konkurransedyktige

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Innhold Perspektiver på verdiskaping Har vi kraft nok i Nord? Verdiskapning kraft i Nord? 12.09.2011 2 Verdiskapning - perspektiver

Detaljer

BALANSEKRAFT. Seminar: Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder 3. September 2013 Tonstad i Sirdal Kommune

BALANSEKRAFT. Seminar: Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder 3. September 2013 Tonstad i Sirdal Kommune BALANSEKRAFT Seminar: Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder 3. September 2013 Tonstad i Sirdal Kommune Lene Mostue, direktør Energi21 Tema Om Energi21 Premissgrunnlag

Detaljer

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Energirikekonferansen 8. august 2006 Tilstrekkelig tilgang på energi er

Detaljer