Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også:"

Transkript

1 desember 2011 nr. 6 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Tysk-norsk kraftinitiativ Les også: Renere energi med miljøteknoligi, Leverer likestrøms kraftsystem til offshorefartøy, Økt fallhøyde gir mer kraft, Produserer grønn energi, Modell for bærekraftig landbruk, Storkontrakt til Infratek, Samsung velger Stadt, Oljeisolerte Transformatorer eller Tørrisolerte Epoxy Transformatorer?

2 Postboks Fredrikstad Telefon: Telefaks: Glassisolatorer fra NTP AS, mer enn 45 års driftserfaring i Norge «BEKREFTET PÅLITELIGHET»

3 Balansekraft En av dagens store fokusområder er balansemulighetene det norske produksjonssystemet har når det gjelder utbyggingen av vind- og solenergi i Tyskland, UK og andre deler av Europa. Spørsmålet er hvordan vi kan balansere denne variasjonen av vind, hvem som vil produsere når det ikke blåser, og hva vi skal gjøre med all kraften når det blåser mye. Løsningen er å utvikle dette i sammenheng med et fleksibelt vannkraftsystem, som vi har i Norge og i Norden. Det er behov for dette, det er marked for dette og Norge har muligheten. Flaskehalsen er nettkapasiteten og en innbyrdes kabelforbindelse. Men vi jobber mye med disse utfordringene for tiden, og jeg tror det blir et viktig tema her i Norge at vi forserer utviklingsplanene for en gjensidig kabelforbindelse. Kabelforbindelsen er nøkkelen for å få gjennomført dette. Potensialet er stort, hvis vi løser problemene på begge sider. Det ligger utvilsomt en stor mulighet her og jeg tror dette blir den neste generasjonen i utviklingen av det norske vannkraftsystemet, sa Steinar Bysveen, konserndirektør for produksjon og industrielt eierskap i Statnett under et seminar her nylig. Slike uttalelser var som musikk i ørene til Detlev Rünger, tysk ambassadør i Norge. Han sa at en toveis kabelforbindelse har høy prioritet i Tyskland. - Vi ønsker å overføre kraft til det skandinaviske nettet og til de norske vannkraftmagasinene, fra tysk vindkraftproduksjon. Svaret på klimaproblemene og begrensede hydrokarbonressurser verden over, er uten tvil fornybar energi. Norge og Tyskland er begge pionerer på dette feltet. Norge var det første industrialiserte land som baserte sin totale elektriske produksjon på vannkraft. I dag er det fornyet europeisk interesse for potensialet i de norske vannmagasinene. Norge har 50 prosent av Europas vannmagasinkapasitet. Potensialet er imidlertid begrenset, blant annet av miljøhensyn. Den norske nettkapasiteten er også begrenset, og så langt har vi ikke noen innbyrdes forbindelse. Men jeg håper vi kan få en snarlig avklaring og komme i gang med konkrete prosjekter. Tysk næringsliv ønsker å bidra med å legge forholdene til rette i fornybarsatsningen mot Skandinavia, sa ambassadøren. Vi har mer enn 100 systemer i Norge, der man har et stort magasin høyt oppe og et stort magasin lavere ned. Og det er det man trenger for å lage et pumpekraft. Det må være steder som har stor kapasitet både oppe og nede. Det vil alltid være kapasiteten på det minste av de to magasinene som bestemmer hvor mye som kan lagres som balansekraft. Det som er uklart er hvor stort behovet blir for en slik utjevning i fremtiden. I tidligere rapporter som ikke ble presentert under seminaret, er det sagt at Tyskland kan bli 100 prosent fornybar og stenge alle kjernekraftverk og kullkraftverk. Men da trenger de MW balanse fra Norge! Så det antyder litt av dimensjonene vi snakker om her. Norge kan ikke gjøre alt dette, men kan bidra med veldig betydelige mengder. Det vi ser, basert på studier i Cedren og andre norske studier, er at MW ser ut til å være fullt mulig å få til, uten å måtte bygge nye magasiner men ved å utnytte de eksisterende øvre og nedre magasinene i dagens anlegg. Tor Bergersen s Norsk pumpekraft gir tysk balanse s Fremtidens nett s Modell for bærekraftig landbruk Renere energi med miljøteknoligi. Leverer effektiv styring til Lyse s. 4 Kontrakt med Svenska Kraftnät s. 6 Leverer likestrøms kraftsystem til offshorefartøy s. 8 Økt fallhøyde gir mer kraft s. 9 Godt etablert petroleumsindustri i Nord Norge s. 10 Produserer grønn energi s. 12 Storkontrakt til Infratek. Stort sjøkabelprosjekt til Nexans s. 14 Rammeavtale med BP Norge s. 16 Pumpekraftverk lagrer mest s Elektrisk framdrift fra Stadt s. 28 Oljeisolerte Transformatorer eller Tørrisolerte Epoxy. Transformatorer? s Samsung velger Stadt s Nytt fra bransjen s Nye produkter s Messeoversikt s. 50 Nr årgang ISSN Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: Telefon: Redaktør Terje Høiland Epost: Mobiltelefon: Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Spesialmedarbeidere Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Publitech AS Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo Telefon: Telefaks: Epost: Forside Hangrohrleitung fra Kraftverket Häusern, eier Schluchseewerk AG. Neste utgave Uke 5, 2012 Annonsemateriell til V Materiellfrist 20. januar 2012 Annonsematriell Epost: Grafisk formgiving Zmedia AS Copyright Volt Forbud mot ettertrykk. Samarbeidende foreninger NORWEA - interesseorganisasjon for norsk vind-, bølge- og tidevannskraft. Norsk Solenergiforening Abonnement Årsabonnement kr 489,- Norden kr 589,-. Europa 665,-. Andre verdensdeler 685,- Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS 3

4 Renere energi med miljøteknologi Miljøteknologi skal bidra til at Norge når miljømålene. Derfor foreslår Forskningsrådet at Regjeringen øker satsingen til 130 millioner kroner i Forskning på miljøteknologi er en viktig og nødvendig investering i fremtiden, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén. Som det går tydelig frem av Det internasjonale energibyråets (IEA) årlige analyse av verdens energisituasjon, øker de globale klimagassutslippene fortsatt kraftig. Nå haster det å utvikle teknologier som kan gi effektive utslippsreduksjoner. Forskning på miljøteknologi er en viktig og nødvendig investering i fremtiden, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén. Potensialet for å skape verdier ved å utvikle løsninger som kan redusere miljøbelastninger er stort, men konkurransen antas å bli hard. Skal Norge få en bit av denne kaken, må vi satse målrettet på forskning og innovasjon. Miljøteknologi Skal vi løse de globale klimautfordringene må det en kraftinnsats til for å redusere kostnadene for teknologier som kan gi nødvendige utslippsreduksjoner. Dette vil også kreve en mer målrettet innsats for å hjelpe lovende teknologier inn i markedene. De 130 millioner kronene som Forskningsrådet foreslår til økt satsing på miljøteknologi, skal gå til forskning, utvikling, test og demonstrasjon på de områdene der Norge har kompetanse og størst forutsetninger for å lykkes. Renere og mer effektiv energi Energieffektivisering et nøkkelord for industrien. Spesielt prosessindustrien arbeider kontinuerlig med å redusere energiforbruk og kutte utslipp som belaster miljø og klima. Utvikling av miljøvennlige transportløsninger er et annet viktig satsingsfelt. Norges rolle som storleverandør av olje og gass fordrer at disse ressursene utnyttes best mulig og får færrest mulig negative konsekvenser for miljøet. Forskning, ny kompetanse og uttesting av teknologi er helt nødvendig for å øke utvinningsgraden fra så vel gamle som nye petroleumsfelt. Med økende virksomhet i nordområdene skjerpes miljøkravene ytterligere. Norge har en sterk posisjon internasjonalt når det gjelder å utvikle gode løsninger for CO2 -fangst og -lagring (CCS). Vi har også forskningsmiljøer som kan vise til solide resultater på et bredt spekter av områder på energifeltet. Dette skyldes blant annet Stortingets klimaforlik som førte til økte bevilgninger til forskning på miljøvennlig energi. Denne satsningen har blant annet resultert i oppbygging av forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME), hvor næringslivet og forskningsmiljøene samarbeider tett. -Om Forskningsrådet får gjennomslag for å øke satsingen på energi- og miljøteknologi i 2013 vil dette bidra til å styrke næringslivets muligheter i internasjonale markeder og til at nasjonale og internasjonale miljømål nås, sier Hallén. Norske fortrinn Norge har bred erfaring fra energiproduksjon, leverandørindustri til energi- og petroleumssektoren og miljøtilpasning av prosjekter. Sterke forskningsmiljøer leverer resultater som utnyttes i disse virksomhetene. Dette har gitt norsk næringsliv en god basis for å utvikle teknologi som er nødvendig med sikte på å nå nasjonale og globale miljømål. Den reviderte nasjonale energistrategien - Energi21- peker ut seks områder der satsingen bør styrkes. Regjeringens miljøteknologistrategi har som hovedmål å legge til rette for nasjonal verdiskaping og næringsutvikling og å bidra til å nå de nasjonale målene om å redusere klimagassutslippene og øke andelen av energiproduksjonen som er fornybar. Visjonen er at Norge skal bli en sentral leverandør av miljøteknologi. Leverer effektiv styring til Lyse ABB-selskapet Ventyx bidrar til pålitelig kraftforsyning med systemer som gir Lyse-konsernet optimal styring og overvåking av produksjon og transport av kraft. Kontrakten har en verdi på rundt 20 millioner kroner. ABB-selskapet Ventyx leverer en komplett oppgradering av Lysekonsernets system for styring og overvåking av produksjon og overføring av kraft. ABBs Network Manager SCADA/EMS/ DMS-system gir lavere driftskostnader og bedre leveringssikkerhet. - Et moderne kontrollsystem er nøkkelen til økt produksjon og mer effektiv drift av strømnettene. Network Manager sørger for optimal håndtering av de komplekse prosessene i kraftsystemet. Det er fleksibelt og skalerbart og dermed allerede rustet for å møte fremtidens utfordringer, sier direktør for ABB-selskapet Ventyx, Arne Sveen. Simulator for opplæring Avtalen, som har en verdi på rundt 20 millioner kroner, ble signert i september Leveransene vil starte i fjerde kvartal 2012 og være avsluttet i tredje kvartal Systemet er designet slik at overgangen til nytt system vil kunne skje uten langvarige driftsavbrudd. Kunden kan også gjenbruke eksisterende database over historiske data, som sammen med sanntidsdata utgjør det viktigste beslutningsgrunnlaget for operatøren. Med Network Manager får kunden også avansert funksjonalitet for produksjonsstyring og tilstandsberegning i nettet, samt en simulator som brukes til opplæring og trening av operatørene. Systemet vil kunne integreres med eksisterende løsning for håndtering av arbeidsordrer. I kontrakten inngår også opsjoner for styring og overvåking av både gassnett og vindproduksjon. - Ved å introdusere stadig mer automasjon og smart funksjonalitet i våre produkter og systemer, setter vi kunden i stand til å drive mer effektivt, gjenopprette feil raskere og kort sagt, sikre at mest mulig av strømmen når fram til sluttbrukerne, sier Sveen. Network Manager sørger for optimal håndtering av de komplekse prosessene i kraftsystemet. Det er fleksibelt og skalerbart og dermed allerede rustet for å møte fremtidens utfordringer, sier direktør for ABB-selskapet Ventyx, Arne Sveen. 4 Volt

5 Distributøravtale med VIPA aerocom Norge AS Merke og etikett systemer AD Elektronikk AS har inngått distributøravtale med VIPA GmbH fra Nürnberg. Selskapet er kjent som en betydelig produsent av Siemens kompatibelt utstyr, men har de senere årene utviklet seg til å ha en produktpalett som gir komplette PLS-løsninger. Trendsetter Alt fra I/O-blokker via PLS til operatørpanel. De er meget innovative og tar kontinuerlig nye steg i produktutvikling. På mange områder har de vært trendsettere, noe som vises i de mange prisene firmaet har mottatt de senere årene. Deres Speed7- teknologi var en revolusjon med opp mot en fordobling av PLS-hastighet i forhold til hva de var vant til. VIPA har hatt samme målsetning i over 20 år - `full kundetilfredshet. Ved å være innovatør innen automatiseringsprodukter har de levert løsninger som tilfredsstiller krevende industristandarder og som benyttes av høyt profilerte kunder verden over. Aerocom Norge leverer det meste i merkesystemer som eks: Printere, Software, Kabel merker, Etiketter, med mer. Vi leverer ESD Produkter, Varslings utstyr og LED Belysning. Aerocom Norge AS Hvamstubben 14, 2013 Skjetten Tlf: Faks: Med julaften på en lørdag blir det lite ekstra fridager. Takk og lov! Vi som jobber i Elteco har ikke bare kompetansen felles, men også den glødende interessen. Vi har elektro og automatisering på hjernen og synes reléer, instrumenter, givere og sensorer er skikkelig snadder. Elteco har hatt markedets tillit gjennom mer enn 40 år. Det er ingen sovepute. Tillit er en ferskvare som må fornyes og styrkes. Elteco AS Postboks 57, Telemarksporten, 3996 Porsgrunn telefon Når ikke julefri og andre forstyrrelser kommer i veien, går vi på jobben for å gi det beste vi har til både etablerte og nye kunder. Ja, vi er nok mer enn normalt opptatt av jobben. Tung på fag, lett på tå!

6 Kontrakt med Svenska Kraftnät Infratek er tildelt en kontrakt med Svenska Kraftnät. Kontrakten gjelder bygging av en 220 kv koblingsstasjon i Bräcke utenfor Sundsvall. Stasjonen skal ta imot strøm fra en vindkraftpark som bygges av Statkraft/SCA i området. Kompetansen er samlet i en nordisk avdeling, og leveransen vil bli gjennomført med ressurser både fra Finland og Sverige, sier konserndirektør for Sentral Infrastruktur i Infratek, Alf Engqvist. Dette er et gjennombrudd for Infrateks satsning på prosjekter knyttet til høyere spenningsnivåer i stamnettet i Norden og det første prosjektet av denne typen for Svenska Kraftnät. - Infratek har en betydelig kompetanse på bygging av anlegg på spenningsnivå kv. Denne kompetansen er samlet i en nordisk avdeling, og leveransen vil bli gjennomført med ressurser både fra Finland og Sverige, sier konserndirektør for Sentral Infrastruktur i Infratek, Alf Engqvist. Nordisk gjennombrudd Arbeidet starter opp i januar 2012 og stasjonen skal stå ferdig våren Avtalens verdi er SEK 32 millioner. -Det er svært gledelig at vi har vunnet denne kontrakten med Svenska Kraftnät, en viktig kunde for oss i tiden fremover. Dette er et gjennombrudd for den nye nordiske organisasjonen vår, sier Engqvist. Svenska Kraftnät er i sin helhet eid av den svenske stat. Selskapet forvalter og drifter stamnettet i Sverige, samt utenlandsforbindelser. Elma Instruments AS overtar Sagab Electronic og Acer AB For å styrke og fortsette den positive utviklingen er Sagab Electronic og Acer AB pr. 1. november 2011 blitt en del av Elma Instruments gruppen. Sagab Electronic AB har i mere en 25 år utviklet og produseret en rekke kjente kvalitetsinstrumenter til el-bransjen. De mest kjente instrumenter er Volt Stick, Phasen, Magnet Stick og Sporhunden. Instrumentene selges word wide, herunder også land som f.eks. USA, Argentina, Brasil, Australia og Kina. Med overtagelsen av Sagab Electronic s instrumentprogram styrker selskapet sin posisjon i det svenske markedet, samt utviklingsmuligheter på eksport. Acer AB er en 30 år gammel svensk distributør av test- og måleutstyr primært til industrien og el-bransjen. Acer fusjonerer med Elma Instruments AB og vil dermed utvikle en sterk posisjon innenfor test og måleutstyr. 6 Volt

7 Traverser som passer i naturen Traverser med utstyr for: og 132kV anlegg. Også spesialtraverser tilpasset anlegget, med datablad for alle fase og masteavstander.

8 Leverer likestrøms kraftsystem til offshorefartøy ABB har fått en kontrakt med Kleven Maritime for et energieffektivt system for kraftforsyning og elektrisk fremdrift kalt «Onboard DC Grid» til et offshore forsyningsfartøy som bygges for rederiet Myklebusthaug Management. Øker energieffektiviteten for fremdriftssystemet med opp til 20 prosent. Dette er en god nyhet både for miljøet, kundene våre og ABB, sier leder for ABBs marinevirksomhet i Norge, Sindre Sætre. Dette er den aller første kontrakten på ABBs nye, likestrømsbaserte system for kraftforsyning og elektrisk fremdrift, som ble lansert under Nor-Shipping Vi er stolte av å ha sikret oss den første kontrakten på Onboard DC Grid, som er både vekt- og plassbesparende og øker energieffektiviteten for fremdriftssystemet med opp til 20 prosent. Dette er en god nyhet både for miljøet, kundene våre og ABB, sier leder for ABBs marinevirksomhet i Norge, Sindre Sætre. Komplett system Offshorefartøyet av typen MT6015 MPSV skal leveres fra Kleven i Ulsteinvik i første kvartal ABBs leveranse inkluderer komplett kraft-, fremdrifts- og automasjonssystem. Onboard DC Grid er utviklet av det norske marinemiljøet til ABB, som har spesialisert seg på leveranser av kraft- og fremdriftssystemer til offshorefartøyer, LNG-skip og borefartøy. - Kleven og Myklebusthaug bygger et fartøy for fremtiden, og vi er svært fornøyde med at de ser potensialet i Onboard DC Grid, som er et system som allerede i dag er klar for fremtidige energiløsninger, som energilagring og kraftforsyning fra fornybare kilder, sier Sætre. Mer optimalt Onboard DC Grid betyr mer effektiv kraftdistribusjon og fremdrift for en rekke fartøystyper, som offshore forsyningsfartøy, tauebåter, ferjer, yachter og frakteskip. Vekt- og plassbesparelsen oppnås ved at man eliminerer behovet for AC-hovedtavler og fremdriftstransformatorer. Drivstofforbruket, og dermed utslippene, blir redusert fordi hastigheten til skipets motorer kan reguleres mer optimalt. Ferre komponenter Sammenliknet med tradisjonelle vekselstrømssystemer vil rederiet foruten å redusere utslippene av klimagasser, kutte kostnader ved redusert forbruk av drivstoff og kunne optimalisere skipsdesignen på grunn av færre komponenter og enklere installasjon. Det vil også kunne føre til økte inntekter på grunn av høyere nyttelast. - Det er ekstra artig at vi leverer den første installasjonen på hjemmebane i Ulsteinvik, men nyheten har allerede generert interesse fra kunder over hele verden. Vi ser dessuten et marked for lavspente likestrøms distribusjonssystemer i flere bransjer enn bare skipsindustrien, sier Sindre Sætre. - Det er mulig å integrere Onboard DC Grid i et tradisjonelt kontrollsystem, men hele hensikten med å installere et slikt system er å få maksimalt ut av de fordelene det gir. Det gjør man ved å benytte seg av ABBs eget energikontrollsystem som er skreddersydd til formålet, samt benytte seg av ABBs nye løsninger innen skipsautomasjon, sier Sætre. Inngår kraftavtale med RHI Normags nye fabrikk på Herøya Statkraft og RHI Normag AS har inngått en langsiktig kraftavtale til den nye fabrikken for smeltet magnesiumoksid (MgO) som er under bygging på Herøya. I tillegg vil Statkraft levere energiservicetjenester til fabrikken. Den østerrikske produsenten av ildfaste materialer RHI AG overtok i høst den eksisterende magnesiummetallfabrikken på Herøya og har nå startet byggingen av en ny fabrikk for smeltet magnesiumoksid som skal produsere for fullt fra august neste år. Kraftleveransene til den nye fabrikken er sikret gjennom en langsiktig kraftavtale og en energiserviceavtale med Statkraft. Avtalen løper frem til og med Årlig volum blir 280 GWh, og samlet volum for hele perioden utgjør rundt 3 TWh. Stort industriprosjekt RHI AG investerer cirka 500 millioner kroner i et nytt smelteverk med ti ovner for produksjon av magnesiumoksid, som er hovedbestanddelen i ildfaste materialer. Den eksisterende magnesiummetallfabrikken blir en integrert del av den nye fabrikken. Antall ansatte i RHI Normag på Herøya vil øke fra dagens 25 til 200 ansatte. - En langsiktig kraftavtale med Statkraft har vært helt avgjørende for at vi kan investere nærmere 500 millioner kroner i den nye fabrikken vår på Herøya. Dette viser at det fortsatt er mulig å realisere store industriprosjekter i Norge, sier Roger Gravdal, administrerende direktør i RHI Normag AS, Roger Gravdal. - Industrien er en svært viktig kundegruppe for Statkraft. Vi gleder oss over å få RHI Normag AS som ny kunde, og på den måten sikre en kommersiell og langsiktig kraftsalgsavtale for Statkraft og samtidig bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser på Herøya, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft. 8 Volt

9 Økt fallhøyde gir mer kraft E-CO Energi ønsker å utnytte eksisterende regulering bedre ved å bygge et nytt kraftverk i Hol 1 kraftstasjon i Hallingdal med direkte tunnel fra Stolsvatn. Det nye kraftverket vil øke fallet på det produserte vannet slik at produksjonen økes med 85 GWh. Melding for kraftverket er sendt NVE og informasjonsmøte om prosjektet vil avholdes i Hovet i Hol kommune 1. februar. Planen er å bygge et nytt aggregat på ca. 150 MW i fjellhall innenfor dagens kraftstasjon Hol 1 i Hovet. Inntaket vil være i Stolsvatn nær Stolsdammen. Vannet vil føres i en ca. 15 km lang tunnel til fjellhallen, og ut i en ca. 500 meter lang tunnel og kanal til Storåne nær dagens utløp. Utbyggingen innebærer at man får utnyttet de tilgjengelige vannressursene fra et høyere nivå enn i dag. Tilleggsproduksjonen er beregnet til 85 GWh, en økning på drøye 10 prosent i forhold til dagens produksjon i anlegget. Utnytte eksisterende reguleringer Prosjektet er kostnadsberegnet til 750 millioner kroner. Det planlegges for at driftsmønsteret videreføres, med høy produksjon i vinterhalvåret og lavere i sommerhalvåret. - Dette er et godt eksempel på hvordan man kan utnytte eksisterende reguleringer på en effektiv, og likevel skånsom måte. Samtidig som prosjektet gir en betydelig produksjonsøkning, vil det, bortsett fra under anleggstiden, være små inngrep i naturen, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for forretningsutvikling i E-CO Energi. Det nye prosjektet vil ikke berøre vernede områder eller inngrepsfrie områder, og tiltakene som må gjøres i forbindelse med utbyggingen er lokalisert til områder hvor annen aktivitet allerede forekommer. Samtidig som prosjektet gir en betydelig produksjonsøkning, vil det, bortsett fra under anleggstiden, være små inngrep i naturen, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for forretningsutvikling i E-CO Energi. Stolsvassmagasinet, foto: E-CO. Måling av jordingssystemer Ta kontakt med oss for måling og dokumentasjon som tilfredsstiller forskriftskravene i henhold til FEF:2006, FEL/NEK. Trainor AS: Trainor er en stor leverandør innenfor måling og dokumentasjon av : jordelektroder : utjevningsforbindelser : resistivitet : beregning av berøringsspenninger : jordfeilsøking Våre oppdrag omfatter måling av jordingssystemer i anlegg som kraftverk, nettselskaper og industribedrifter. 9

10 Alt dette viser med tydelighet hvor viktig petroleumsindustrien er for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i Nord Norge, uttaler KonKrafts Råd, fra venstre Roar Flåthen, Gro Brækken, Sturla Henriksen og Stein Lier-Hansen, foto; Jørn Sund- Henriksen, Norsk Industri. Godt etablert petroleumsindustri i Nord Norge Olje og gassvirksomhet er ikke lenger bare en fremtidsvisjon for Nord Norge. I 2010 omsatte petroleumsindustrien i Nord-Norge for 3,64 milliarder kroner. Det viser at næringen allerede er godt etablert. Den er også viktig for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i regionen, sier samarbeidsorganet KonKraft i en uttalelse. KonKrafts Råd har sammen med bedrifter og lokale utdanningsinstitusjoner drøftet hvordan fremtidens utbyggingsprosjekter og drift skal kunne gi lokale arbeidsplasser og oppdrag for å sikre landsdelens videre bosetting og utvikling. Konklusjonen er at regionen står foran en positiv utvikling, dersom mulighetene som nå avtegner seg utnyttes riktig. Petroleumsindustrien er allerede i dag en viktig aktør i Nord-Norge. Petroleumsindustrien har hatt en positiv effekt på verdiskapingen i Nord Norge. Omsetningsøkningen i Nordland har vært nærmere 600% de siste åtte årene, mens tilsvarende økning for Troms er 86% og 147% for Finnmark. Fra 2013 planlegges drift på Goliat, noe som vil bety et drifts- og regionkontor i Hammerfest med personer og ca 120 ansatte offshore. Melkøya er hjørnesteinsbedrift i Hammerfest med 360 Statoil ansatte og over 400 arbeidsplasser hos leverandørindustrien. Skarv utbyggingen har bidratt til at det har flyttet 278 personer til Helgeland i Alt dette viser med tydelighet hvor viktig petroleumsindustrien er for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i Nord Norge, uttaler KonKrafts Råd. Nasjonalt tilbud i nord I et samarbeid mellom Høgskolen i Narvik og Universitetet i Tromsø presenteres nå det første nasjonale tilbud om petroleumsrettet utdanning basert på Y-vegen. Det er svært stor etterspørsel etter ingeniører i hele landet innenfor de fleste disipliner. Konkraft har derfor bedt Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Narvik om å markedsføre opptak via Y-veien som et tilbud til oljeindustrien i Nord. Y-veien er et studieopplegg som tilbyr treårig bachelor ingeniørfag til studenter med eksamen fra yrkesfaglig studieretning og relevant fagbrev. Det unike med Y-veien er at fagarbeidere kan få opptak på grunnlag av fagbrev. Dette gir en ekstra inngang til ingeniørutdanningen i en landsdel der mangelen på ingeniører bare vil vokse. Videreutdanning av denne typen vil være helt avgjørende for at den voksende industrien i nord skal få tak i kompetanse den trenger. HiN og UiT er svært fornøyd med å ha fått denne utfordringen fra KonKraft. Dette oppdraget ligger midt i løypa for den nylig underskrevne samarbeidsavtalen mellom HiN og UiT. Oppdraget er sentral i vårt samfunnsoppdrag: Utdanning, forskning og formidling som er relevant for næringsliv og samfunnsliv i Nord-Norge. HiN og UiT er klar til å starte opp et Y-vei prosjekt for å øke antall ingeniører i Nord-Norge knyttet til petroleumsrelaterte utdanninger. Målsettingen for opptak av de første studentene er høsten Opprettelsen av studiet støttes økonomisk av flere av forbundene og medlemsbedriftene innen organisasjonene i KonKraft. 10 Volt

11 Kraft i en enkelt dråpe Rehabilitering og levering av turn key kraftverk Goodtech er et Norsk børsnotert teknologiselskap med over 1400 ansatte i Norge og Sverige med en årlig omsetning på NOK 1,8 milliarder. Goodtech leverer totale elektriske løsninger for store og små kraftverk og transformatorstasjoner fra 20 kv til 420 kv, med basis i gode teoretiske kunnskaper og gjennomarbeidede praktiske løsninger. Goodtech har store ingeniør og montørressurser som setter oss istand til å gjennomføre store og små prosjekter. Selskapet er en uavhengig systemintegrator som har avtaler med ulike leverandører. Ingeniørtjenester kraftsystem. Engineering og analyser Rehabilitering og levering av turn key transformator stasjoner fra kv Risikovurdering av kraftsystem Elektriske systemer for onshore og offshore vind Elektriske systemer for olje og gass Reservekraftverk opp til 10 MVA Levering av elektriske systemer til industrianlegg Markedsdirektør Kraft Norge Yngve Aabø, Prosjektingeniør Kristjan Freyr Johannsson,

12 Meierisjefene Jim Highnam og Alan McInnes viser Bob Walter, et medlem av det britiske underhuset (til høyre), deres anaerobisk nedbryter. Produserer grønn energi Naturlige biprodukter fra et stort meieri som ligger midt på landet i England omdannes til energi. Hensikten er å vise næringsmiddelindustrien i Storbritannia hvordan anaerobisk nedbrytning kan redusere energikostnader og behovet for kloakkrensing. 12 Volt

13 Det nye anlegget på BV Dairy i Shaftesbury, Dorset kan behandle opp til tonn avfall per år. Avfallet kommer fra produksjon av fløte, melk og fermenterte meieriprodukter, bl.a. myke oster og yoghurt som produseres for næringsmiddelindustrien. I en naturlig oksygenløs nedbrytningsprosess inni det anaerobiske nedbrytningsanlegget bryter bakterier ned biologisk nedbrytbare stoffer for å produsere biogass, hovedsakelig metan og karbondioksid (CO2). Biogassen fanges opp og brennes i et kombinert varme- og energianlegg for å produsere fornybar strøm og varme. Overskuddsenergien fra BV Dairy eksporteres til det nasjonale kraftnettet. Varmen som er produsert av anlegget brukes i den anaerobiske nedbrytningsprosessen og overskuddet sendes til oppvarmings- og rengjøringsprosessene, samt til å lage ost. WRAP Reststoffet er biogjødsel som brukes av bøndene for å gi næring til gressmarkene. Det er rik på verdifulle næringsstoffer, bl.a. nitrogen, fosfor og andre grunnstoffer som er viktig for sunn plantevekst og fruktbart jord. Før anlegget ble installert ble avfallet fra BV Dairy, bl.a. mysen fra osteproduksjon og andre næringsrike væsker fra meieriet, sendt bort for å produsere dyrefor og til behandling på kloakkrenseanlegget. Med det nye avfallsgjenvinningsanlegget på stedet reduseres firmaets deponeringskostnader, samt at det produseres grønn energi. Det anaerobiske nedbrytningsanlegget ble bygd med støtte fra fondet Environmental Transformation Fund som er administrert av programmet Waste & Resources Action Programme (WRAP) under et regjeringsinitiativ som ble tatt for å stimulere banebrytende anaerobisk nedbrytning. Anleggets demonstrasjonsprogram skal hjelpe Storbritannia med å oppnå en økning i produksjon av fornybar energi, samt en reduksjon i avfallsmengden som sendes til fyllplassen og en reduksjon i utslipp av veksthusgasser. Tess Anlegget til BV Dairy er det femte anlegget som har fått støtte fra programmet. Dairy UK, organisasjonen som representerer landets meieriindustri, er også en ivrig støtter av prosjektet. Organisasjonen har lagt inn bestemte anaerobiske nedbrytningsmål på sitt britiske veikart for melk og har beregnet en kostnadesbesparelse på ca tonn CO2 pr. år dersom anleggene bygges ut over hele landet. Det anaerobiske anlegget er den siste miljønyheten fra BV Dairy som ble etablert for over 50 år siden og som årlig behandler ca. 35 millioner liter melk fra gårder i dalen Blackmore Vale. Det produktive meieriområdet ble tidligere kalt de små meieriers dal av den britiske forfatteren Thomas Hardy i sin klassiske roman Tess av slekten d Urberville. Administrerende direktør Jim Highnam på BV sier: Vi er stolte av å være banebrytende innen anaerobisk nedbrytning for den britiske næringsmiddelindustrien. Anlegget demonstrerer at teknologien virker og hvis vi skal dømme etter interessen vi har mottatt fra næringsmiddelprodusentene så regner vi med at mange flere bedrifter kommer til å bruke anaerobisk nedbrytning for å produsere fornybar energi fra matavfall. Oppmunter andre Økonomidirektør Marcus Gover på WRAP mener at markedet, bl.a. investorer, utviklere og sluttbrukere, burde være trygg på at anaerobisk nedbrytning er en pålitelig, sikker og lønnsom prosess. Han sier: Anaerobisk nedbrytning er i økende grad en løsning på resurseffektiviteten som er i stand til å skape fornybar energi, stimulere den grønne økonomien og forbedre bærekraften av kommersiell landbruk. I Storbritannia betraktes dette som en stor mulighet. Prosessen gjennomgikk vellykkede prøver på BV Diary i Prøvene ble gjennomført av Clearfleau, er et firma som er basert i Cambridge og som spesialiserer seg på behandling av flytende bioavfall. Firma brukte et småskalaanlegg før hovedanlegget ble konstruert og bygd. Den banebrytende metoden som Clearfleau bruker i forbindelse med hurtig nedbrytning av væsker skal behandle hele avfallsstrømmen, deriblant eventuelle fettstoffer. Administrerende direktør Richard Gueterbock på Clearfleau sier at suksessen av det nye BV-anlegget vil oppmuntre andre næringsmiddelsfirmaer til å bruke nedbrytning på stedet for å redusere miljøbelastningen. Nettverksbasert Nødstopp SafetyBridge Teknologi Den nettverksbaserte nødstoppløsningen nå trenger du ingen spesiell Safety- PLS for å distribuere Safety inn- og utganger over ethernet, Profibus etc. Med SafetyBridge kan du nå benytte en standard PLS. Den sikre intelligente SafetyBridge i/o gir den mest fleksible sikkerhetsløsningen for din applikasjon. For mer informasjon besøk oss på eller ring Phoenix ContaCt 2011

14 Storkontrakt til Infratek Infratek er tildelt en kontrakt med Vattenfall Eldistribution AB vedrørende drift, vedlikehold, og beredskap på regional- og distribusjonsnettet i Bergslagen-området i Sverige. Infratek mener kontrakten er strategisk viktig for selskapets videre vekst i det svenske distribusjonsmarkedet. Dette er det første av ti områder som Vattenfall kommer til å konkurranseutsette i tiden fremover, sier Lars Bangen, konserndirektør for Lokal Infrastruktur i Infratek. Kontrakten med Vattenfall løper fra 1. mai 2012 og frem til 31. desember 2014, med ytterligere opsjon på et år. Kontrakten har en anslått verdi på SEK 60 millioner i året. - Kontrakten er av stor strategisk betydning for oss, og innebærer tilgang til en ny del av det store distribusjonsmarkedet i Sverige. Dette er det første av ti områder som Vattenfall kommer til å konkurranseutsette i tiden fremover, sier Lars Bangen, konserndirektør for Lokal Infrastruktur i Infratek. Følger etter Infratek opplever at de valgte industrielle løsningene i det svenske markedet gir gode vekstmuligheter for selskapet som totalleverandør. Regionalog distribusjonsnettet i Sverige har tre ledende netteiere, E.ON, Fortum og Vattenfall. E.ON og Fortum har allerede konkurranseutsatt sine områder innen drift, vedlikehold og beredskap. Nå følger det statlige eide Vattenfall etter. - Vi er svært fornøyde med å vinne frem i anbudsprosessen. Vattenfall er en spennende kunde, som vi gleder oss til å jobbe tettere med i årene som kommer, sier Bangen. Klagefrist Konkurrerende tilbydere har 10 dager til å klage over beslutningen, og kontrakt kan ikke inngås før utgangen av klagefrist og eventuelle klager er behandlet. Vattenfall Eldistribution AB er et 100 prosent eid datterselskap av Vattenfall AB. Morselskapet Vattenfall AB eies i sin helhet av den svenske stat. Stort sjøkabelprosjekt til Nexans Nexans tildeles kontrakt til en verdi av 75 millioner euro for å levere kraftkabler, umbilicals og tilbehør til Statoils olje- og gassfelt Åsgard i Norskehavet Ifølge kontrakten skal Nexans designe, produsere og levere til sammen 165 km med statiske og dynamiske umbilicals og kabler for kraftoverføring samt nødvendig tilbehør til olje- og gassfeltet Åsgard i Norskehavet. Egne fabrikker Nexans spesialfabrikker i Halden, Rognan og Namsos samt Charleroi i Belgia skal delta i dette komplekse sjøkabelprosjektet. Nexans skal levere fire lengder hver på 40 km med kraftkabler og umbilicals for kraftoverføring og 2,3 km med vanlig serviceumbilical. Ragnvald Graff, Sales and Marketing Director for Energy Division hos Nexans Norway, sier: «At vi tildeles denne kontrakten for kraftkabler og umbilicals for kraftoverføring, som inngår i et større Statoilprosjekt, er et bevis på vår kvalitet i teknologi og produkter. Her vil Nexans i nært samarbeid med Statoil være innovative og ligge i forkant av teknologiutviklingen for å oppfylle de svært strenge kravene i prosjektet.» Henter ut det siste Olje- og gassfeltet Åsgard ligger i Norskehavet, ca. 200 km fra kysten av Trøndelag. Det leverer rundt 28 milliarder kubikkmeter gass og 14 millioner fat kondensat, noe som tilsvarer 220 millioner fat med oljeekvivalenter. Olje- og gassfeltet Åsgard består av: Åsgard A, et flytende produksjons- og lagerfartøy (FPSO); Åsgard B, en halvt nedsenkbar gassplattform; og Åsgard C, et skip som brukes til å lagre gasskondensat (lettolje). Feltene Midgard og Mikkel er forbundet med Åsgard B. De Åsgård A, foto: Øyvind Hagen, Statoil. er i ferd med å miste trykket som trengs for å føre brønnstrømmene tilbake til den halvt nedsenkbare gassplattformen, Åsgard B. Statoil planlegger å bruke et undersjøisk gasskomprimeringssystem for å hente ut de siste reservene fra disse feltene. Alt i en kabel Umbilicals for kraftoverføring, som Nexans var først ute med, samler funksjonene til kraftkabler og umbilicals i én kabel, noe som muliggjør høyspent (HV) kraftforsyning til dypvannsprosjekter. Umbilicals for kraftoverføring inneholder en rekke stålrør, fiberoptiske elementer, signalkabler for kontroll og overvåking samt isolerte ledere. Alt leveres fra Nexans egne fabrikker. Ved å slippe å transportere og installere separate umbilicals for kraftoverføring og kontroll oppnår vi en betydelig reduksjon i kostnadene for transport og installasjon. 14 Volt

15 Totalleverandør av galvanisert linjemateriell og armatur til det norske kraftnettet siden Rittals EMC/EMP gulv- og veggskap hjelper deg å oppnå maksimal beskyttelse. Ta kontakt med Rittal for ulike løsninger. Telefon: Epost:

16 Rammeavtale med BP Norge ABBs sikkerhets- og automasjonssystemer gir sikrere og mer effektiv drift og bidrar til å forlenge levetiden til BPs olje- og gassfelt på norsk sokkel. Rammeavtalen har en verdi på 185 millioner kroner. Rammeavtalen ble signert i tredje kvartal 2011 og omfatter vedlikehold, modifikasjoner og service av sikkerhets- og automasjonssystemer på alle BPs felt på norsk sokkel. Den gjelder i første omgang for tre år, men inkluderer en opsjonsmulighet for ytterligere ti toårsperioder. - Vi har lange tradisjoner for å gjøre olje- og gassvirksomhet sikrere og mer effektiv. Kombinert med et langvarig og godt samarbeide med BP, er dette hovedårsakene til at vi fikk denne rammeavtalen. ABB tilbyr teknologi, servicetjenester og industrikompetanse som hjelper våre olje- og gasskunder å øke lønnsomheten og dermed levetiden til sine felt, sier direktør i ABB, Per Erik Holsten. Simulator Rammeavtalen omfatter sikkerhets- og automasjonssystemer på alle BPs felt på norsk sokkel, det vil si Valhall og Ula, så vel som fjernopererte Hod og Tambar. Telekommunikasjonssystemene om bord på Skarv dekkes også av avtalen. Sikkerhets- og automasjonssystemer som presterer optimalt, forlenger levetiden til olje- og gassinstallasjoner gjennom økte produksjonsvolumer og lavere driftskostnader, samtidig som sikkerheten blir bedre, både for prosessen, miljøet og de som arbeider offshore. Som en del av avtalen vil ABB levere en simulator som også vil bidra til å øke sikkerhetsnivået ved at den blir brukt til trening av operatører og utprøving av ny funksjonalitet. Odfjell Drilling og Ellingsen NOR Ellingsen NOR Instruments og Odfjell Drilling har inngått en rammeavtale som innebærer resertifisering og kalibrering av instrumenter på alle Odfjell Drillings rigger. Arbeidet skal utføres både nasjonalt og internasjonalt og innebærer kontroll og resertifisering av ventiler og kalibrering av instrumenter på selskapets offshore installasjoner, forteller Servicemanager Dagfinn Svanevik i serviceavdelingen til Ellingsen NOR Instruments på Ågotnes. Vi er svært fornøyde med avtalen med Odfjell Drilling. Arbeidet skal utføres både nasjonalt og internasjonalt og innebærer kontroll og resertifisering av ventiler og kalibrering av instrumenter på selskapets offshore installasjoner, forteller Servicemanager Dagfinn Svanevik i serviceavdelingen til Ellingsen NOR Instruments på Ågotnes. Kontrakten gjelder alle Odfjell Drillings rigger, boreskip og plattformer der selskapet utfører boreoperasjoner. Kontrakten har en varighet på 4 år, med opsjon på ytterligere 2 år. 16 Volt

17 Fullverdig everks-grossist Kompetanseleverandør 24 utsalgssteder Lokal styrke Det norske alternativet Solid leverandør av jordslutningsspoler PLS med nyeste IEC protokoller For fjernstyring innen elkraft IEC / / Det nye PLS-systemet støtter flere forskjellige IEC protokoller og er en kosteffektiv løsning for fjernstyring og lokal kontroll innen f.eks. vannkraft, vindkraft og solenergi. Protokoller som støttes er: IEC og -104 IEC IEC PLS-systemet kan utrustes med et stort utvalg av inn- og utgangsmoduler, pluss flere spesialmoduler, som f.eks. modul for 3-fase effektmåling. En egen konfigureringssoftware forenkler oppsettet av IEC kommunikasjons-parameterene. WAGO Norge Tlf:

18 18 Volt

19 Norsk pumpekraft gir tysk balanse Tysklands ambisiøse planer om å stenge kullkraftverk og kjernekraftanlegg og bli 100 prosent fornybar skaper et stort behov for fremtidig balansekraft. Norsk vannkraft generelt og pumpekraft spesielt kan gi hjelp langt på vei ved å lagre overskudd fra tysk vindkraft i magasinene og hente kraften ut igjen til produksjon i underskuddsperioder. Hangrohrleitung fra Kraftverket Häusern, eier Schluchseewerk AG. Det var blant konklusjonene under et seminar i regi av Norsk-Tysk Handelskammer som nylig ble arrangert i Felix Konferansesenter på Aker Brygge - et offensivt initiativ til samarbeid om fornybarsatsning, som kan komme begge land til gode. Kabelforbindelsen er nøkkelen - En av dagens store fokusområder er balansemulighetene det norske produksjonssystemet har når det gjelder utbyggingen av vind- og solenergi i Tyskland, UK og andre deler av Europa. Spørsmålet er hvordan vi kan balansere denne variasjonen av vind, hvem som vil produsere når det ikke blåser, og hva vi skal gjøre med all kraften når det blåser mye. Løsningen er å utvikle dette i sammenheng med et fleksibelt vannkraftsystem, som vi har i Norge og i Norden. Det er behov for dette, det er marked for dette. og Norge har muligheten. Flaskehalsen er nettkapasiteten og en innbyrdes kabelforbindelse. Men vi jobber mye med disse utfordringene for tiden, og jeg tror det blir et viktig tema her i Norge at vi forserer utviklingsplanene for en gjensidig kabelforbindelse. Kabelforbindelsen er nøkkelen for å få gjennomført dette. Potensialet er stort, hvis vi løser problemene på begge sider. Det ligger utvilsomt en stor mulighet her og jeg tror dette blir den neste generasjonen i utviklingen av det norske vannkraftsystemet, sa Steinar Bysveen, konserndirektør for produksjon og industrielt eierskap i Statnett. Kan balansere MW - Vi har mer enn 100 systemer i Norge, der man har et stort magasin høyt oppe og et stort magasin lavere ned. Og det er det man trenger for å lage et pumpekraft. Det må være steder som har stor kapasitet både oppe og nede. Det vil alltid være kapasiteten på det minste av de to magasinene som bestemmer hvor mye som kan lagres som balansekraft. Det som er uklart er hvor stort behovet blir for en slik utjevning i fremtiden. I tidligere rapporter som ikke ble presentert her, er det sagt at Tyskland kan bli 100 prosent fornybar og stenge alle kjernekraftverk og kullkraftverk. Men da trenger de MW balanse fra Norge! Så det antyder litt av dimensjonene vi snakker om her. Norge kan ikke gjøre alt dette, men kan bidra med veldig betydelige mengder. Det vi har sagt, basert på egne studier i Cedren og andre norske studier, er at MW ser ut til å være fullt mulig å få til, uten å måtte bygge nye magasiner men ved å utnytte de eksisterende øvre og nedre magasinene i dagens anlegg, sa professor Ånund Killingtveit ved NTNU som representerte Cedren på seminaret (Centre for Enviromental Design of Renewable Energy). Høy prioritet i Tyskland Slike uttalelser var nok som musikk i ørene til Detlev Rünger, tysk ambassadør i Norge. Han innledet seminaret og sa at en toveis kabelforbindelse har høy prioritet i Tyskland. Vi ønsker å overføre kraft til det skandinaviske nettet og til de norske vannkraftmagasinene, fra tysk vindkraftproduksjon. Svaret på klimaproblemene og begrensede hydrokarbonressurser verden over, er uten tvil fornybar energi. Norge og 19

20 Tyskland er begge pionerer på dette feltet. Norge var det første industrialiserte land som baserte sin totale elektriske produksjon på vannkraft. I dag er det fornyet europeisk interesse for potensialet i de norske vannmagasinene. Norge har 50 prosent av Europas vannmagasinkapasitet. Potensialet er imidlertid begrenset, blant annet av miljøhensyn. Den norske nettkapasiteten er også begrenset, og så langt har vi ikke noen innbyrdes forbindelse. Men jeg håper vi kan få en snarlig avklaring og komme i gang med konkrete prosjekter. Tysk næringsliv ønsker å bidra med å legge forholdene til rette i fornybarsatsningen mot Skandinavia, sa ambassadøren. Banet vei for vindkraft - Tyskland som er en pioner innen vindkraft, har bygget opp en vindkraftkapasitet på cirka 30 GW. Det var den tyske fornybar energiloven som trådte i kraft i 2001 som banet vei for den store vindkraftsatsningen, forklarte han. Ambassadøren pekte på at Norge ikke bare har vannkraftressurser, men også annen fornybar energi, som vindkraft og bølgekraft. Norges potensial for vindkraft, inkludert offshore, betegnes som det største i Europa, og dette kan bli et viktig element i Europas fremtidige energisamarbeid. Norge er Tysklands nest største leverandør av energi, og jeg tror at det er utmerkede forutsetninger og muligheter for fremtidig energisamarbeid de to landene imellom. Gasskraft som buffer Norges oljeproduksjon har sunket med 40 prosent siden De nye og viktige oljefunnene kompenserer ikke for denne utviklingen. Men det vil bli olje og gass i tiår fremover på den norske sokkelen, og den gassen er Tyskland helt avhengig av spesielt med tanke på at de tyske kjernekraftanleggene etter planen skal stenges innen 2022, sa ambassadøren. Vi trenger den gassen som en relativt miljøvennlig form for energi, for å tilfredsstille behovet for rask etterspørsel og ikke minst som en buffer for å skape en fremtidig nettbasis basert på solenergi, vindkraft og andre fornybare energiformer, fastslo Ringer. Vanskelig med ny utbygging Avdelingsdirektør Rune Flateby i konsesjonsavdelingen 20 Volt i NVE redegjorde for dagens situasjon når det gjelder norsk vannkraft.: Cirka 96 prosent av Norges elektriske produksjon kommer fra vannkraft, den årlige produksjonen ligger på cirka 124 TWh, installert kapasitet er MW fordelt på 1250 kraftverk. Reservoarkapasiteten er 83,4 TWh. På grunn av miljøkonflikter er det vanskelig å få aksept og konsesjon for store nye vannkraftverk. Fokuset er derfor på å videreutvikle vassdrag som allerede er regulert og erstatte gamle kraftverk med nye og mer effektive. Den norske regjeringen har for øvrig presentert en strategi for å satse på utvikling av småkraftverk som er viktig for lokal energiforsyning. Ny produksjon i Norge kommer derfor i dag hovedsakelig fra vind og småkraft, som ikke har lagringskapasitet, påpekte han. Forutsetter investeringer - Mulighetene for økt lagringskapasitet ligger i bygging av nye kraftverk med magasiner, øke kapasiteten i eksisterende kraftverk og bygge nye pumpekraftverk. En eventuell eksport av denne kraften forutsetter imidlertid at miljøkonflikter løses, at det foretas omfattende investeringer i det norske nettsystemet og at det opprettes kabelforbindelse til Kontinentet, oppsummerte Flateby. Kontaktsøkende firmaer Norsk-Tysk Handelskammer hadde invitert flere kontaktsøkende tyske firmaer som ønsker å finne norske samarbeidspartnere og bidra til økt satsning på vannkraft og annen fornybar energi i Norge: Ingenieurgesellscaft für Wassenkraftanlagen Richter GmbH som står for nybygg og reaktivering av vannkraftverk, Ossberger GmbH + Co som har installert over vannkraftverk i over 80 land, GSI Fonds GmbH & Co. KG, et fond for tyske investorer som ønsker å investere i norske vannkraftverk, M.A.M.M.U.T. Eleectric GmbH, prosjektutvikler av småkraftverk, Wiegert & Bähr Maschinenbau GmbH som er produsent av hydrauliske stålkonstruksjoner og turbiner til vannkraftverk, VAG-Armaturen GmbH som er produsent av ventiler for vannbehandling i kraftstasjo-

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke www.voltmag.no mars 2012 nr. 1 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Elsertifikater kan gi nytt Klondyke Les også: Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre,

Detaljer

På vei mot et historisk kraftløft

På vei mot et historisk kraftløft www.voltmag.no Mai 2013 nr. 2 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering På vei mot et historisk kraftløft Les også: Norske hjem er fulle av kasserte elektriske produkter

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer www.voltmag.no Juni 2013 nr. 3 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Simulerer Dagmar før Dagmar kommer Les også: Nytt stort vannkraftverk settes i drift Effektiviserer

Detaljer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer www.voltmag.no mai 2008 nr.2/3 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer Les også: Eliaden 2008, Ny vår

Detaljer

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft Les også: Milliardkontrakt til ABB på ny kraftlink, Faglig arrangement for

Detaljer

Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi

Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi www.voltmag.no September 2007 nr.2/3 4 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi Les også: Kraftkrisen i Midt-Norge,

Detaljer

Satser på fornybar energi

Satser på fornybar energi www.voltmag.no Oktober 2006 nr.3/4 3 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Satser på fornybar energi Les også: Sjøkabel prosjekt til Prysmian Cables & Systems, Oppgradering

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

urban design! Møre Trafo satser på Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land

urban design! Møre Trafo satser på Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land www.voltmag.no Juni 2004 nr.2/3 1 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Møre Trafo satser på urban design! Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land Les

Detaljer

EnergiRike. Kraftoverskudd mot 2020 gir Norge HANDLINGSROM MAGASINET

EnergiRike. Kraftoverskudd mot 2020 gir Norge HANDLINGSROM MAGASINET EnergiRike Nr 5, august 2013 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Kraftoverskudd mot 2020 gir Norge HANDLINGSROM Satsing på fornybar energi og gir Norge kraftoverskudd fram mot

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no s løsninger administrerende direktør siemens i norge strategi 2007 Tre ganger tidenes beste år For tredje gang på rad har Siemens AS

Detaljer

Det gode framtidssamfunn

Det gode framtidssamfunn Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet automatisering 3. UTGAVE - NOVEMBER 2008 UNØDVENDIG TIDSBRUK: AUTOMATISERING OFFSHORE: AUTOMATISERT PRODUKSJON: Spar penger med bedre arbeidsflyt Nordsjøens

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Strømstyringssystemet. vaktmesteren. kan installere selv. tonn. Fra 2010 til 2012 ventes det norske pelletsforbruket å øke med 55 000

ENERGIRAPPORTEN. Strømstyringssystemet. vaktmesteren. kan installere selv. tonn. Fra 2010 til 2012 ventes det norske pelletsforbruket å øke med 55 000 Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang Nummer 37 Torsdag 24. november 20 ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Strømstyringssystemet vaktmesteren kan installere selv 2 Sandvika kan få verdens nordligste energipositive,

Detaljer

Selektivitet og samfunnssikkerhet

Selektivitet og samfunnssikkerhet www.voltmag.no Mars 2005 nr.1 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Rolf Erik Solheim: Selektivitet og samfunnssikkerhet Les også: Kontroll system for kraftverk brukt

Detaljer

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft.

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Verdens beste kulisser Verdensmester tom stiansen forelsket seg i sima kraftverk. stålmenn i havgapet De tøffeste

Detaljer

Ingen er for store - ingen er for små

Ingen er for store - ingen er for små INFORMASJONSORGAN FOR EL OG IT BRANSJEN nr 2/2009 393 - corneli.no Ingen er for store - ingen er for små -bare de er prosjekter Otera er uten tvil landets sterkeste og mest erfarne installatører i vei,

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Denne planen er et resultat av et dugnadsarbeid ført i pennen av Rødts klima- og næringspolitiske utvalg som i denne perioden har bestått av:

Denne planen er et resultat av et dugnadsarbeid ført i pennen av Rødts klima- og næringspolitiske utvalg som i denne perioden har bestått av: R Ø D T S P L A N F O R E I F O R N Y B A R F R A M T I D I N D U S T R I P O L I T I S K O F F E N S I V F O R Å M Ø T E K L I M A U T F O R D R I N G E N E 2. V E R S J O N 2 0 1 1 R Ø D T S P L A N

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok

1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok 1000 mnok 800 mnok 888 mnok 935 mnok 600 mnok 400 mnok 450 mnok 200 mnok 2008 2009 2010 Konsernsjefen har ordet Styrets beretning Rainpower satser på egenutviklet teknologi Internasjonal satsing Nye energiløsninger

Detaljer

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET EnergiRike Nr 3, juni 2012 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Energi, miljø og VERDISKAPNING Norge er en energigigant. I tillegg til eksporten av olje og naturgass, eksporterer

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer