Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20 Endring i egenkapitalen s. 21 Kontantstrømoppstilling s. 22 Generelle regnskapsprinsipper s. 27 Noter s. 47 Nøkkeltall Morbank s. 48 Eierstyring og selskapsledelse s. 50 Revisjonsberetning s. 51 Beretning fra kontrollkomiteen s. 52 Oversikt over tillitsvalgte og ledelsen i banken

3 Året 2008 Etter en lang periode med positiv utvikling ble året 2008 sterkt preget av finansiell uro og økonomisk tilbakegang både internasjonalt og i Norge. Totens Sparebank kan imidlertid se tilbake på nok et år med positiv utvikling for den ordinære bankdriften, men med et betydelig urealisert tap på verdipapirer. For Totens Sparebank som finansierer halvparten av sine utlån med lån i pengemarkedet, er det vesentlig at dette markedet fungerer. I 2008 har pengemarkedet vært preget av stor usikkerhet, og både tilgang til og prisen på finansiering har blitt negativt påvirket. Totens Sparebank har imidlertid over mange år vektlagt langsiktig finansiering, og vi har derfor heller ikke i 2008 hatt store utfordringer knyttet til å finansiere virksomheten. I en slik periode vi nå er inne i er det viktig at banken fremstår som en solid bank. Banken gjennomførte i sommer en emisjon der eksisterende og nye grunnfondsbeviseiere netto tilførte banken 143 mill. kroner i ny egenkapital. Dette har bidratt til at banken har et godt fundament til å møte de muligheter og utfordringer vi står foran, og vi setter stor pris på den tillit investorene har vist oss. Den ordinære og daglige driften i banken har på tross av uroen i markedene gått som normalt, og bankens kredittpraksis er tilnærmet uforandret. Bankens visjon er at vi skal være Norges beste og mest aktive lokale bank og finanshus. Å bidra til vekst og utvikling i vår region er en del av dette, og vi ser på det som et viktig bidrag å fortsette å dekke kundenes behov for finansiering. I bankens region har vi mange konkurranseutsatte bedrifter, og for flere av disse har den økonomiske utviklingen rammet hardt. På den andre siden har vi næringer som vil merke lite til nedgangen. Samlet forventer vi at Mjøsregionen vil være noe mindre utsatt for den økonomiske nedgangen enn landet for øvrig. Vi må imidlertid være innstilt på en mer krevende hverdag fremover, men sammen med dyktige medarbeidere ser jeg positivt på fremtidens utfordringer i en spennende region. Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til bankens medarbeidere for god innsats i et krevende år, samt takke bankens kunder for den tilliten som er vist oss i året som har gått. Herbjørn J. Steinsvik adm. banksjef 1

4

5 Styrets årsberetning 2008 ble sterkt preget av finansiell uro og økonomisk tilbakegang både internasjonalt og i Norge. Dette har også påvirket utviklingen for Totens Sparebank, og i sitt 154. driftsår legger banken frem et resultat som viser en positiv utvikling for den ordinære bankdriften, men med et betydelig urealisert tap på verdipapirer. Virksomhetsområde Konsernet Totens Sparebank består av morselskapet Totens Sparebank og 4 datterselskaper. Datterselskapene er eiendomsmeglerselskapet Gjøvik og Toten Eiendom AS, Totens Sparebank Service AS som leverer interne tjenester, samt Toten Økonomiservice AS og Mjøsen Finans AS der aktivitetene er avviklet. Totens Sparebank er totalleverandør av produkter og tjenester innen områdene finansiering, sparing og plassering, betalingsformidling, forsikring og eiendomsmegling. Med hovedkontor på Lena i Østre Toten kommune er banken Gjøvik- og Totenregionens eneste lokalbank, og det eneste børsnoterte selskap med hovedkontor i Oppland fylke. Markedsområde Tidligere var kommunene Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik definert som bankens primærmarked. For å sikre markedsgrunnlag for sunn vekst og en fortsatt positiv utvikling for banken, ble fra 2006 hele Mjøsregionen definert som bankens primærområde. Det var en del av grunnlaget for denne beslutningen at det ikke er etablert andre banker tilsluttet alliansen Terra-Gruppen i denne regionen. Samlet folkemengde i Mjøsregionen er ca innbyggere, og primærområdet vil gi stort nok kundegrunnlag til å kunne nå bankens strategiske mål. I Østre Toten har banken avdelingskontor på Lena og filial på Skreia. I Vestre Toten har banken avdelingskontor på Raufoss og filial på Eina. I Gjøvik har banken avdelingskontor i Gjøvik sentrum. Videre er banken representert i kommunene Eidsvoll, Hamar og Lillehammer. I Eidsvoll har banken filial i Feiring og på Råholt. På Hamar og i Lillehammer har banken avdelingskontor. Markedet utenfor Mjøsregionen regnes som et sekundærmarked. Bankens hovedmålgruppe er personkunder i primær- og sekundærmarkedet, samt næringslivskunder i primærmarkedet. I primærmarkedet har banken størst markedsandel i kommunene Vestre Toten og Østre Toten med henholdsvis ca. 50 prosent og 40 prosent, mens markedsandelen i Gjøvik er anslagsvis 20 prosent. Av bankens samlede utlånsvolum er 77 prosent utlån til personmarkedet, resten er utlån til næringslivsmarkedet. Østre Toten kommune er en av landets største jordbrukskommuner. Kommunen har en variert jordbruksproduksjon og er blant landets største kommuner på korn-, potet-, hodekål-, gulrot-, løkog jordbærproduksjon. Sysselsettingen i kommunen er likevel ikke dominert av landbruksnæringa. I tillegg til offentlig administrasjon og helse- og sosialtjenester, er industri, bygg og anlegg de største næringene i kommunen. Kommunen har ca innbyggere. Totens Sparebank er til stede i kommunen med sitt hovedkontor på Lena og filial på Skreia. 3

6 Vestre Toten kommune er landets mest industritunge kommune. En stor andel av kommunens arbeidstagere jobber innenfor industri, bygg og anlegg. En av landets største industriområder, Raufoss Industripark, ligger i kommunen. Fra å være en stor bedrift, det statlig eide Raufoss Ammunisjonsfabrikker, senere Raufoss ASA, har industrimiljøet i parken fisjonert til mange små og mellomstore bedrifter. Betydelige nasjonale og internasjonale konserner er eiere av flere av bedriftene på området og det er i dag flere ansatte og større aktivitet innenfor Raufoss Industripark enn i perioden med Raufoss Ammunisjonsfabrikker AS/Raufoss ASA. I all hovedsak er virksomheten i industriparken rettet mot et internasjonalt marked med forsvar og bilindustri som de viktigste kundene og produktene fra Raufoss Industripark selges over hele verden. Vestre Toten kommune har ca innbyggere. Totens Sparebank er til stede i kommunen med en avdelingsbank i Raufoss sentrum og filial på Eina. Gjøvik kommune er Oppland fylkes største kommune med sine innbyggere, og Gjøvik by er senteret i vår region. Kommunen er ledende innen handel og tjenesteyting i innlandet. Her finner vi også Sykehuset på Gjøvik, en divisjon i Sykehuset Innlandet HF, som er en betydelig arbeidsplass. Høyskoleområdet i kommunen er også et senter for høgere utdanning i Innlandet, med blant annet Høgskolen i Gjøvik. Kommunen har også store industriarbeidsplasser og industri, bygg og anlegg er betydelige næringer med hensyn til sysselsetting. Totens Sparebank er til stede i kommunens sentrum med en avdelingsbank og eiendomsmeglerselskapet Gjøvik og Toten Eiendom AS. Kommunene har hver sine særtrekk med hensyn til hvilke næringer som er dominerende. Regionen er imidlertid preget av å ha et felles arbeidsmarked, der det hos arbeidstakerne er stor grad av fleksibilitet med hensyn til bo- og arbeidssted. Terra-Gruppen bankallianse og finanskonsern Finanskonsernet Terra-Gruppen eies av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker. Totens Sparebank er største aksjonær med en eierandel på 6,6 prosent. Bankalliansen Terra-Gruppen er en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 175 milliarder kroner. Terra-Gruppens mål er å ivareta Terrabankenes interesser på områder der den enkelte bank ville hatt begrensede muligheter til å gjøre det like godt alene. Siden etableringen i 1997 har Terra-Gruppen vokst gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. Terra-Gruppen arbeider for at bankene i alliansen oppnår gode vilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Terra-Gruppen løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester som den enkelte lokale sparebank ikke ville kunne produsere og tilby alene. Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra-Gruppen en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debetog kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, samt leasing og salgspantlån fra Terra Finans. Lokale rammebetingelser Folkemengden i bankens primærområde har i likhet med i 2007 vist en positiv utvikling også i Samtlige kommuner i området har hatt en positiv befolkningsutvikling i 2008, og i gjennomsnitt er folkemengden økt med 1,0 prosent. Økningen har vært størst i Eidsvoll og Lillehammer med henholdsvis 2,0 og 1,3 prosent, mens Østre Toten har hatt lavest økning. Den finansielle uroen og økonomiske tilbakegangen har også påvirket aktiviteten i bankens primærområde. Etter flere år med sterk vekst og stor aktivitet ble 2008 et vendepunkt der aktiviteten falt og arbeidsledigheten økte. Dette gjenspeiler seg i utlånsveksten som ble redusert til 4,2 prosent, og i arbeidsledigheten som i de kommunene banken har den største delen av sitt kundegrunnlag økte fra i gjennomsnitt 1,3 til 2,3 prosent. 4

7

8 Redegjørelse for årsregnskapet Forutsetninger for årsregnskapet Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet, og styret bekrefter at forutsetningene er tilstede. Årsresultat Etter mange sammenhengende år med resultatforbedringer og gode resultater, ble resultatet for 2008 betydelig svekket av tap på verdipapirer. Morbankens resultat før skatt ble 36,0 mill. kroner, mot 83,6 mill. kroner i Resultat etter skatt ble 24,4 mill. kroner, mot 61,1 mill. kroner i Egenkapitalrentabiliteten ble på 4,1 prosent mot 12,2 prosent i Resultat før skatt av ordinær bankdrift viste imidlertid også en positiv utvikling i 2008 med et resultat på 105,9 mill. kroner, mot 87,9 mill. kroner i Det negative resultatet fra verdipapirer trekker imidlertid ned med et negativt resultat på 69,9 mill. kroner, mot 4,3 mill. kroner i Netto renteinntekter Bankens netto renteinntekter økte fra 177,3 mill. kroner i 2007 til 211,9 mill. kroner i Marginutviklingen sammen med utlånsvekst og emisjon av ny egenkapital ved halvårsskiftet, bidro til den betydelige økning i rentenettoen sammenlignet med I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjorde rentenettoen 1,92 prosent, mot 1,81 prosent i 2007 og 1,89 prosent i Den finansielle uroen og den økonomiske tilbakegangen både internasjonalt og nasjonalt påvirket rentemarkedet betydelig i 2008, og året ble preget av store svingninger i rentenivået. Ved inngangen til 2008 var styringsrenten til Norges Bank 5,25 prosent. I løpet av 2008 steg den til 5,75 prosent på det høyeste, før den ved utgangen av året var nede i 3,0 prosent. Tilsvarende var pengemarkedsrenten NIBOR3M på det høyeste 7,91 prosent, før den ved utgangen av året var nede i 3,97 prosent. I tillegg økte investorenes krav til risikopremie betydelig i løpet av 2008, og medført økte rentekostnader på nye innlån fra pengemarkedet. Året sett under ett styrket både kundemarginen og marginen mot banken fundingkostnad seg noe. Kundemarginen steg fra 2,51 prosent i 2007 til 2,70 prosent i 2008, mens økningen i marginen mot bankens fundingkostnad var mer marginal. Det var spesielt i siste kvartal utviklingen var positiv, men varslede renteendringer tilsier at marginene må forventes å falle igjen i Risikopremien på nye innlån fra pengemarkedet steg betydelig i løpet av 2008, men da bankens behov for refinansiering og nye lån var lavt i 2008, ga dette ikke store utslag i marginene. Sparebankene har vært fritatt for sikringsfondsavgift de siste årene, men med virkning for 2008 ble det innkrevd en tredjedel av full avgift. Dette tilsvarte en avgift på 2,0 mill. kroner som er kostnadsført som rentekostnad. Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter for morbanken utgjorde i ,0 mill. kroner, mot 43,6 mill. kroner i Netto andre driftsinntekter utgjorde -0,19 prosent av GFK, mot 0,44 prosent i Det ble inntektsført 9,9 mill. kroner i utbytte i 2008, mot 8,5 mill. kroner i Terra-Gruppen AS utbetalte i 2008 et utbytte på 5,8 mill. kroner, mot 7,3 mill. kroner i Utbytte fra datterselskaper ble inntektsført med 2,2 mill. kroner i 2008, mot 0,0 mill. kroner i Resultat fra datterselskaper blir med virkning fra 2007 ikke innarbeidet etter egenkapitalmetoden i morbankens resultat, men vurdert for verdifall. Det ble ikke funnet grunnlag for nedskrivning for verdifall verken i 2007 eller Utbyttet fra datterselskaper inntektsført i 2008 ble utdelt på bakgrunn av datterselskapenes årsregnskap for Resultat etter skatt for datterselskapene samlet er i ,2 mill. kroner, mot 2,5 mill. kroner i Det er primært betydelig svakere resultat fra eiendomsmegling som trekker ned, samtidig som det i 2007 var positive engangseffekter knyttet til avvikling av virksomheten i et av datterselskapene. Utbytte fra øvrige investeringer utviklet seg positivt sammenlignet med

9 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester har blitt redusert fra 48,1 mill. kroner i 2007 til 46,8 mill. kroner i Nedgangen skyldes primært reduserte provisjonsinntekter fra spareog plasseringsprodukter. Disse har falt fra 8,8 mill. kroner i 2007 til 5,7 mill. kroner i Nedgangen begynte i 2. halvår 2007 og har fortsatt i 2008 med en nedgang både i porteføljeprovisjon fra fond og provisjonsinntekter knyttet til nye investeringer. Inntekter knyttet til betalingsformidling har vist en positiv utvikling og har økt fra 23,0 mill. kroner i 2007 til 24,8 mill. kroner i Dette skyldes delvis helårsvirkning av at banken i 2. halvår 2007 justerte enkelte priser på betalingsformidling slik at disse bedre samsvarte med bankens selvkost. Provisjonsinntekter knyttet til garantier har også vist en positiv utvikling og har økt fra 3,7 mill. kroner i 2007 til 4,1 mill. kroner i Provisjonsinntekter knyttet til forsikringstjenester holdt seg stabile på 11,5 mill. kroner. Det har vært en positiv utvikling i porteføljen, men redusert provisjonssats på grunn av skadeprosent motvirket den positive effekten av dette i Netto andre driftsinntekter er i 2008 preget av betydelige urealiserte tap på verdipapirer, totalt 69,9 mill. kroner. Tapet fordeler seg med 46,9 mill. kroner på rentebærende verdipapirer, 24,4 mill. kroner på aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis, mens det er en gevinst knyttet til valuta og finans-ielle derivater på 1,5 mill. kroner. Bankens beholdning av rentebærende papirer har flytende rente og lav renterisiko. Økt krav til risikopremie fra investorene gjennom 2008 har imidlertid ført til et betydelig kursfall også på disse papirene. I tillegg har usikkerhet knyttet til betalingsevnen til enkelte kreditorer medført ytterligere kursfall, anslagsvis tilsvarende 20,0 mill. kroner. Den delen av kursfallet som skyldes investorenes krav til økt risikopremie forventes å reversere i løpet av det enkelte verdipapirs resterende løpetid. Oslo Børs Totalindeks og Grunnfondsbevisindeks falt i løpet av 2008 med over 50 prosent. Bankens tap på aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis er i tråd med denne utviklingen. Andre driftsinntekter viser økning fra 0,9 mill. kroner i 2007 til 1,6 mill. kroner i Økningen skyldes primært en negativ engangseffekt knyttet til utleie av fast eiendom i

10 Driftskostnader Morbankens samlede driftskostnader ble 136,9 mill. kroner i 2008, mot 131,2 mill. kroner i Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde driftskostnadene i morbanken 1,24 prosent i 2008, mot 1,34 prosent i Lønn og sosiale kostnader har for morbanken økt med 6,7 prosent sammenlignet med Økningen utover ordinære lønnsreguleringer skyldes i hovedsak en økning i den gjennomsnittlige bemanningen på 2 årsverk og økte pensjonskostnader. Pensjonskostnadene økte med 1,6 mill. kroner sammenlignet med 2007, og utgjør totalt 10,1 mill. kroner. Det blir ved beregningen av pensjonskostnadene benyttet de anbefalte økonomiske forutsetningene. Den lave egenkapitalavkastningen i 2008 gir ikke grunnlag for å utbetale bonus til de ansatte, mens det for 2007 ble kostnadsført 1,7 mill. kroner. Bonusordningen gjelder alle ansatte uavhengig av lønnsnivå og medfører utbetaling i form av grunnfondsbevis i banken dersom avkastning på egenkapitalen overstiger målsettingene. Administrasjonskostnadene har vist en positiv utvikling og ble redusert med 0,9 mill. kroner til 33,4 mill. kroner. Det er ingen store avvik på enkeltposter. Avskrivinger har økt med 0,2 mill. kroner til 8,0 mill. kroner. Økningen skyldes en positiv engangseffekt på 0,3 mill. kroner i 2007 knyttet til en justering av anskaffelseskost for programvare aktivert som immateriell eiendel. Andre driftskostnader har økt med 2,1 mill. kroner til 25,8 mill. kroner, og økningen fordeler seg på mange poster. Tapskostnad Det ble i 2008 bokført 17,6 mill. kroner i tap på utlån og garantier, mot 5,8 mill. kroner i Økningen i netto tapskostnad sammenlignet med 2007 skyldes hovedsakelig økte individuelle avsetninger på netto 5,1 mill. kroner og konstaterte tap på 13,0 mill. kroner. Av individuelle avsetninger er 2,9 mill. kroner knyttet til en depositumkonto banken hadde hos Lehman Brothers, der boet er under konkursbehandling. Av konstaterte tap på totalt 13,0 mill. kroner er det tidligere gjort individuelle nedskrivninger for 8,0 mill. kroner. Av årets netto tapskostnad er for øvrig 0,8 mill. kroner økte gruppenedskrivninger og det er inntektsført 1,4 mill. kroner knyttet til innbetalinger på tidligere konstaterte tap. Banken gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av utvalgte engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap og gjør avsetninger i henhold til dette. Banken har imidlertid ikke funnet grunnlag for å øke individuelle avsetninger vesentlig. Det har vært en positiv utvikling i kredittrisikoprofilen året sett under ett. Nærmere opplysninger om tap fremgår av noter, samt styrets vurdering under avsnittene KREDITTRISIKO og FORVENTET TAPSUTVIKLING. Verdipapirer som er anleggsmidler Det ble over resultatet i 2008 bokført netto tap på aksjer tilgjengelig for salg på 0,022 mill. kroner, mot et tap på 0,3 mill. kroner i Bankens aksjer i Terra-Gruppen AS pr. årsskiftet er vurdert til emisjonskursen ved siste emisjon i Dette er innenfor verdien som fremgår av siste verdivurdering, og en netto nedskrivning i 2008 på 4,2 mill. kroner gir ikke resultateffekt da verdien fortsatt er høyere enn bankens kostpris. Disponering av årsresultatet Styret foreslår at årsresultatet blir disponert som følger (tall i hele kroner): Overført fra utjevningsfond Overført fra fond for urealisert gevinst 284 Utbytte på grunnfondsbevis Avgitt konsernbidrag Overført til sparebankens fond Overført til gaver Totalt disponert Fri egenkapital som kan utdeles som utbytte til grunnfondsbeviseierne utgjør 25,9 mill. kroner, og består av utjevningsfondet på 12,3 mill. kroner og grunnfondsbeviseiernes frie andel av årsresultatet på 13,6 mill. kroner. Av dette er 15,1 mill. kroner foreslått utbetalt som kontantutbytte. Dette tilsvarer kr. 3,50 i kontantutbytte pr. grunnfondsbevis. Det ble for 2007 utbetalt kr. 14,00 i utbytte. 8

11 Forvaltningskapital Etter mange år med positiv utvikling og gode fremtidsutsikter for de fleste av bankens næringslivsog personkunder, ble for mange 2008 preget av redusert vekst og en endring i retning av et mer nøkternt syn på fremtidsutsiktene. Dette bidro til redusert vekst, og bankens forvaltningskapital økte i løpet av i løpet av 2008 med 703,6 mill. kroner, mot 1 529,7 mill. kroner i Dette tilsvarer en vekst på 6,7 prosent, mot 17,0 prosent i Utlån Bankens netto utlån til kunder utgjorde ved årsskiftet 9 632,5 mill. kroner. Dette er en økning på 388,8 mill. kroner fra Målt i prosent er veksten på 4,2 prosent, mot 16,8 prosent i Etter flere år med sterk vekst, der utlån til bedriftsmarkedet relativt sett økte mest, endret situasjonen seg i Utlånsveksten ble sterkt redusert, og veksten ble nå størst i personmarkedet med en økning på 4,9 prosent, mot 12,9 prosent i Det var også en vekst i utlån til bedriftsmarkedet, men økningen var redusert fra 30,8 prosent i 2007 til 2,1 prosent i Dette medførte at andelen utlån til personmarkedet av totale utlån økte fra 76,1 prosent i 2007 til 76,6 prosent i Med hensyn til utlån til bedriftsmarkedet har det vært en nedgang i utlån til næringsgruppene industri, transport og eiendomsdrift. Eiendomsdrift er fortsatt største enkeltnæring med utlån på totalt 1 193,9 mill. kroner. Holdt opp mot kredittveksten generelt i Norge på 9,9 prosent i 2008, var økningen i bankens utlån lavere enn landsgjennomsnittet. Tall fra tidligere år har imidlertid vist at utlånsveksten i Oppland normalt ligger noe under dette nivået, og det er derfor grunn til å tro at utviklingen i spesielt personmarkedet ikke avviker mye fra den generelle utviklingen i bankens markedsområde. Økningen i utlån har i sin helhet kommet innenfor bankens primærområde. Porteføljens fordeling på ulike grupper fremgår av noter. 9

12 Innskudd Kundeinnskuddene utgjorde ved årsskiftet 4 862,2 mill. kroner. Dette er en økning på 339,2 mill. kroner, eller 7,5 prosent. Økningen i 2007 var 10,1 prosent. Veksten i innskudd har for første gang på mange år vært høyere enn utlånsveksten og innskuddsdekningen er gjennom året økt fra 48,9 til 50,5 prosent. Banken er fornøyd med denne utviklingen, og har som mål å ligge på nivå med sammenlignbare banker når det gjelder innskuddsdekning. Soliditet Morbankens egenkapital utgjorde pr ,0 mill. kroner etter at årets overskudd er tillagt egenkapitalen. Netto er 6,8 mill. kroner av årets overskudd foreslått holdt tilbake i banken. Tellende ansvarlig kapital i morbanken ved beregning av kapitaldekningen utgjorde ved årsskiftet 848,0 mill. kroner, mot 730,0 i Økningen skyldes i hovedsak emisjon av nye grunnfondsbevis som netto tilførte banken 142,6 mill. kroner i ny egenkapital. Banken har i løpet av 2008 innført Basel II. Dette medførte en del endringer i hvordan kapitaldekningen måles, samt endringer i krav til hvordan banken skal fastsette sine interne mål for kapitaldekning. I tillegg skal banken offentliggjøre en tilleggsinformasjon knyttet til kapitaldekningen (Pilar III). Målt i henhold til myndighetenes retningslinjer utgjør kapitaldekningen ved årsskiftet 13,8 prosent, hvorav kjernekapitalen utgjør 10,6 prosent. I forbindelse med den interne prosessen for å fastsette bankens behov for ansvarlig kapital (ICAAP) har styret fastsatt et minimumskrav til kapitaldekningen på 11 prosent. Tilleggsinformasjon om bankens ansvarlige kapital og risikoprofil er offentliggjort på bankens hjemmeside. Finansiell risiko Bankens finansielle risiko gjennom året knytter seg til alle finansielle instrumenter banken er eksponert i, men spesielt til utlån/garantier og aktiviteter i penge- og kapitalmarkedet. Risiko forbundet med utlån og garantier vil bli omtalt i eget avsnitt. Bankens virksomhet skal holdes innenfor de rammer for moderat risiko som styret har fastsatt. Bankens finansielle risiko splittes i markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Markedsrisikoen kan bestå av renterisiko, valutarisiko og aksjekursrisiko. Renterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom aktiva og passiva. Det benyttes en standardisert modell for beregning av total renterisiko knyttet til bankens balanse og utenombalanseposter. Total renterisiko blir regelmessig rapportert til styret og har gjennom hele året vært innenfor rammene av det relativt lave nivået styret anser for å være ønskelig. Andelen fastrentelån er relativt lav og delvis sikret gjennom rentebytteavtaler. Volumet på fastrenteinnskudd er ubetydelig. I tillegg til ramme for total renterisiko er det fastsatt separat ramme for renterisiko knyttet til porteføljen av sertifikater og obligasjoner. Porteføljen består av obligasjoner med flytende rente og medfører liten renterisiko knyttet til endringer i rentekurven. Uroen i kredittmarkedene har imidlertid økt investorenes marginkrav, og denne spreadutgangen har medført betydelige urealiserte kurstap på porteføljen i Slike urealiserte kurstap på sertifikater og obligasjoner vil reversere frem mot forfall på det enkelte papir dersom utsteder er betalingsdyktig. Banken skal ikke påta seg valutarisiko utover eventuelle rammer vedtatt av styret. Banken har valutarisiko knyttet til kontantbeholdninger, en depositumskonto i valuta og noen verdipapirer, men eksponeringen er relativt begrenset. 10

13 Aksjekursrisiko er knyttet til porteføljen av aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis. For investeringer i slike verdipapirer som er definert som verdipapirer til virkelig verdi over resultatet har styret fastsatt rammen til maksimalt 100 mill. kroner. Eksponeringen blir fortløpende fulgt opp og regelmessig rapportert til styret. Disse verdipapirene er vurdert til markedsverdi og et fall i kursene vil medføre at banken må bokføre et tilsvarende kurstap. Markedsverdien av bankens portefølje av aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis til virkelig verdi over resultatet utgjorde ved utgangen av ,3 mill. kroner. Kredittrisiko er risiko for at låntaker ikke vil eller ikke er i stand til å betale lånet tilbake. Med unntak for utlån og garantier til kunder er bankens kredittrisiko hovedsakelig knyttet til plassering av midler i sertifikater, obligasjoner og som innskudd i andre finansinstitusjoner. Det er fastsatt rammer som skal begrense risikoen knyttet til slike plasseringer, og ved årsskiftet var 60 prosent av plasseringene vektet 20 prosent eller mindre, mot 52 prosent i Likviditetsrisiko er risiko for manglende likviditet til å kunne innfri forpliktelser ved forfall. Det har tidligere vært fastsatt et krav fra Norges Bank om at likviditetsreserven minst måtte utgjøre 6 prosent av et fastsatt beregningsgrunnlag. Dette kravet er opphevet og det styres nå etter likviditetsindikatorer og nivåer på disse som sikrer tilfredsstillende likviditetsreserver. Banken prioriterer langsiktige innlån med hensiktsmessig spredning av forfallstidspunkter. Banken har trekkrettigheter som ved utgangen av året ikke var trukket opp. Kontantstrømoppstillingen viser anskaffelsen og anvendelsen av likvide midler. Denne skal sammen med øvrige regnskapsopplysninger gi informasjon om konsernets evne til å generere likvider og bankens behov for finansiering. Kontantstrømmen deles i følgende hovedaktiviteter: Operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter. Operasjonelle aktiviteter gjenspeiler bankens inntekts- og kostnadsside fra driften. Bankens operasjonelle aktiviteter medførte en negativ kontantstrøm på 252,0 mill. kroner, mot en positiv kontantstrøm på 14,0 mill. kroner i Utviklingen skyldes blant annet økt netto utbetaling knyttet til økningen i porteføljen av rentebærende verdipapirer. Bankens investeringsaktiviteter preges i år av lavere utlånsvekst og banken har totalt benyttet 440,0 mill. kroner til investeringsaktiviteter, mot 1 335,1 mill. kroner i Finansieringsaktiviteter tilførte banken totalt 740,8 mill. kroner. Tilførselen av likviditet har hovedsakelig skjedd i form av økt kundeinnskudd, emisjon av nye grunnfondsbevis og gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer. Samlet er morbankens kontantbeholdning inkludert innskudd i finansinstitusjoner, økt med 48,7 mill. kroner fra forrige årsskifte, til 427,6 mill. kroner. I tillegg har banken ubenyttede trekkrettigheter. Bankens likviditet karakteriseres som tilfredsstillende ved inngangen til

14 Risikostyring og organisering av denne Gjennom den daglige virksomheten må banken fortløpende ta stilling til forhold som innebærer risiko. Styret har fastsatt rammer som innebærer moderat risiko på viktige områder, og banken har en bevisst holdning til hvordan de enkelte disposisjoner påvirker risikoen. Gjennom finansstrategien har styret definert ansvarsforholdene med hensyn til oppfølging av rammene i denne. Videre er det utarbeidet en detaljert rapporteringsstruktur som inneholder en spesifisert oversikt over hvilke rapporter som skal utarbeides, frekvens, ansvarlig og mottaker. Styret mener at etablerte rammer og rutiner gir god styring med risikoen, men det vil hele tiden være fokus på å tilpasse finansstrategien til endrede rammebetingelser. Kredittrisiko og forventet tapsutvikling Kredittrisiko knyttet til utlån og garantier overvåkes blant annet gjennom rapportering av misligholdte og tapsutsatte engasjementer, samt risikoklassifisering og individuell vurdering av enkeltengasjementer. Misligholdsgraden er noe opp gjennom året, og er økt fra 0,8 prosent av brutto utlån ved utgangen av 2007 til 0,9 prosent i Utviklingen har vært stabil gjennom året, og sett i lys av det generelt høye rentenivået i 2008 og den finansielle uroen er banken fornøyd med utviklingen. Øvrige tapsutsatte engasjementer økte også noe, med en økning fra 27,5 mill. kroner til 34,2 mill. kroner. Risikoklassifiseringen viser at eksponeringen mot engasjement med høy risiko (klasse C og D) er redusert både relativt sett og i kroner sammenlignet med Engasjement i risikoklasse C og D utgjorde 243,4 mill. kroner ved utgangen av 2008, en nedgang fra 253,2 mill. kroner ved utgangen av Samtidig er volumet på mangelfullt klassifiserte engasjement redusert fra 39,7 mill. kroner til 19,5 mill. kroner. Det ble totalt bokført 17,6 mill. kroner i netto tap i Dette tilsvarer 0,18 prosent av brutto utlån, og er en oppgang på 0,12 % -poeng fra foregående år. Individuelle nedskrivninger på kunder ble økt med 2,2 mill. kroner til 12,9 mill. kroner, mens gruppenedskrivninger ble økt med 0,8 mill. kroner til 31,7 mill. kroner. Banken gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av utvalgte engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap og gjør avsetninger i henhold til dette. Banken har imidlertid ikke funnet grunnlag for å øke individuelle avsetninger vesentlig. Det har vært en positiv utvikling i kredittrisikoprofilen året sett under ett. Misligholdet har økt noe, men ikke vesentlig sett i lys av den økonomiske utviklingen. Redusert rentenivå forventes å bedre betjeningsevnen til mange kunder. Ved vurdering av de gruppevise nedskrivningene legger banken til grunn et gitt tidsintervall med hensyn til erfaringsvise tap. Dette tids-intervallet inkluderer også perioder med høyere tap enn i et normalår. Sammenholdt med utflating av utlånsveksten tilsa modellen for beregning av gruppevise nedskrivninger i utgangspunktet en reduksjon av nedskrivningene, men sett i lys av den ekstraordinære utviklingen i realøkonomien ble det vurdert som nødvendig å opprettholde nivået. Bankenes tapskostnader har frem til i 2008 vært preget av tilbakeføring av tidligere nedskrivninger og netto tapskostnad har generelt vært begrenset de siste årene. Per har ikke banken identifisert forhold i utlånsporteføljen som tilsier at tapene vil øke vesentlig i kommende år. I likhet med bransjen for øvrig er imidlertid banken forberedt på at den økonomiske utviklingen kan gi slike utslag og man må forvente at netto tap vil kunne stige. IFRS Med virkning fra 2007 rapporterer børsnoterte selskaper både selskapsregnskap og konsernregnskap i henhold til den internasjonale regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards). Sammenligningstall er omarbeidet. Avvikende regnskapsprinsipper for selskapsregnskap og konsernregnskap med hensyn til datterselskaper medfører at det blir rapportert noe forskjellig resultat, samt at det blir forskjeller i balansene. Det er i årsberetningen fokusert på morbanken, da det er morbankens regnskap som skal ligge til grunn ved disponering av resultatet og utbetaling av utbytte. Konsernresultat etter skatt er for ,4 mill. kroner svakere enn i morbanken. Dette avviket skyldes at det i selskapsregnskapet for 2008 er inntektsført utbytte fra datterselskapene på totalt 2,2 mill. kroner, mens det i konsernregnskapet for 2008 inngår et nettoresultat fra datterselskaper på -0,2 mill. kroner. Organisasjon Ved utgangen av 2008 sysselsatte morbanken og konsernet Totens Sparebank henholdsvis 125 og 133 medarbeidere i hel- eller deltidsstillinger. Dette er en økning for morbank og konsern på henholdsvis 4 og 5 ansatte sammenlignet med

15 Økningen skyldes nyansettelser og enkelte midlertidig ubesatte stillinger i morbanken ved forrige årsskifte, samt for konsernet ett nytt årsverk knyttet til eiendomsmegling. Målt i gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatte morbanken og konsernet henholdsvis 117 og 125 årsverk i Antall årsverk i morbanken har økt med 2 fra 2007, og skyldes behov for å sikre kapasitet til å gjennomføre de aktiviteter som er vurdert som nødvendige for å nå bankens strategiske målsettinger. For å være forberedt på kravene som forventes å komme til autorisasjon av rådgivere, har en stor andel av bankens medarbeidere enten gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre nødvendig videreutdannelse. Det er ikke gjennomført aktiviteter definert som forskningsog utviklingsarbeide i Arbeidsmiljø Banken er en IA-bedrift og har samarbeidsavtale om aktiv bruk av verne- og helsepersonell. I forbindelse med gjennomføring av Internkontrollforskriften for HMS blir det gjennomført en årlig kartlegging av arbeidsmiljøet. Gjennomgangen er integrert i den generelle internkontrollen, og resultatet inngår i grunnlaget for å iverksette forbedringstiltak. For å legge forholdene bedre til rette for at seniormedarbeiderne skal finne det attraktivt å arbeide helt frem til ordinær pensjonsalder, er det iverksatt aktuelle tiltak for å stimulere til dette. Styrets vurdering er at arbeidsmiljøet gjennomgående er godt. Statistikken over sykefravær i morbanken i 2008 viser et sykefravær på 5,8 prosent. Dette er en økning på 0,6 prosentpoeng fra Sykefraværet utgjør totalt dagsverk. Langtidsfraværet utover 8 uker utgjør 40 prosent av det totale sykefraværet. Banken prioriterer oppfølging av langtidssykmeldte med arbeidsplassvurdering og tilrettelegging for å få sykmeldte raskere tilbake i arbeide, og ikke minst forebygge nye sykefravær. Det har ikke vært skader eller ulykker i løpet av året. Likestilling Det er konsernets holdning at ansatte, uavhengig av kjønn, skal behandles likt og gis like muligheter til utvikling. Banken forholder seg videre aktivt til de anbefalinger som er gitt fra Sparebankforeningen vedrørende valg av tillitsvalgte til forstanderskapet med komiteer og styret. Bankens forstanderskap hadde ved årsskiftet en kvinneandel på 25 prosent og forstanderskapets valgkomité 43 prosent. Av styrets 6 eksterne styremedlemmer er 2 kvinner. For styrets 4 eksterne varamedlemmer er kjønnsfordelingen jevn. Bankens ledergruppe består ved utgangen av 2008 av en kvinne og fire menn. Ved eksterne utlysninger er kvinner spesielt oppfordret om å søke, men som for øvrige stillinger i banken er det egnethet og kvalifikasjoner som primært vektlegges. Av mellomlederne er kvinneandelen 33 prosent. Blant alle ansatte i hele organisasjonen er andel menn 38 prosent. Påvirkning av ytre miljø Totens Sparebank driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø utover det som er vanlig for bankdrift. Dette vurderes til å være ubetydelig. Grunnfondsbevis Etter mange år med positiv utvikling og sterk vekst ble det i 2008 vurdert som nødvendig å gjennomføre en emisjon for å sikre banken en fortsatt tilfredsstillende soliditet og et godt fundament for videre utvikling. Det ble i juni 2008 gjennomført en emisjon som netto tilførte banken 142,6 mill. kroner i ny egenkapital, etter stor interesse fra investorene. Frem til emisjonen besto bankens grunnfondsbeviskapital av grunnfondsbevis pålydende kroner 100,-, totalt 225,0 mill. kroner. I forkant av emisjonen ble pålydende på eksisterende grunnfondsbevis nedskrevet fra kroner 100,- til kroner 60,-. Det ble deretter emittert totalt nye grunnfondsbevis pålydende kroner 60,-. Ved utgangen av året besto bankens grunnfondsbeviskapital av grunnfondsbevis pålydende kroner 60,-, totalt 259,4 mill. kroner. Ved inngangen til året var grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen 52,4 prosent, mens den ved utgangen av året etter emisjon og disponering av årsresultatet hadde steget til 62,8 prosent. Ved beregning av grunnfondsbeviseiernes resultatandel for 2008 blir det tatt hensyn til emisjonen, og vektet blir resultatandelen for ,0 prosent. Grunnfondsbeviseiernes andel på 14,1 mill. kroner av resultatet i 2008 blir i sin helhet foreslått utbetalt som kontantutbytte, og sammen med en overføring på 1,5 mill. kroner fra utjevningsfondet utgjør dette kroner 3,50 i kontantutbytte pr. grunnfondsbevis. Grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen, eksklusive foreslått utbytte og andel av fond for urealiserte gevinster, utgjør totalt 380,1 mill. kroner. Grunnfondsbeviseiernes andel består av grunnfondsbeviskapitalen på 259,4 mill. kroner, overkursfond på 110,0 mill. kroner og utjevningsfond på 10,7 mill. kroner. 13

16 Den finansielle uroen og den økonomiske utviklingen har medført et bredt og dramatisk fall i markedsverdiene på blant annet børsnoterte verdipapirer i Kursutviklingen på grunnfondsbevis generelt har også vært svak og grunnfondsbevisindeksen på Oslo Børs viser en nedgang på 51 prosent. Effektiv avkastning på bankens grunnfondsbevis TOTG har vært negativ med i overkant av 54 prosent. Tatt hensyn til effekten av fortrinnsrettsemisjonen falt kursen fra kroner 132,50 ved inngangen av året til kroner 49,- som siste notering i I tillegg ble det utbetalt kroner 14,- i kontantutbytte i Antall grunnfondsbeviseiere er redusert fra i 2007 til ved utgangen av Eierstyring og selskapsledelse Bankens styre tillegger den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse stor betydning, og følger opp at banken etterlever anbefalingen. Særtrekk ved organiseringen av sparebanker tilsier imidlertid at enkelte elementer i anbefalingen ikke passer. Anbefalingen klargjør rolledelingen mellom grunnfondsbeviseiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Anbefalingen skal bidra til å styrke tilliten til selskapet blant grunnfondsbeviseiere, i kapitalmarkedet og hos andre interessenter. Gode relasjoner til samfunnet og de interessenter som berøres av bankens virksomhet har stor betydning. Det vises for øvrig til nærmere redegjørelse i årsrapporten. Etikk Totens Sparebank forvalter kundenes midler og skal fremstå som en troverdig samarbeidsparter både for kunder og andre forbindelser. Banken er derfor i særlig grad avhengig av omverdenes tillit. Banken har med dette som bakgrunn utarbeidet etiske retningslinjer for både bankens virksomhet og ansatte. Disse inneholder generelle prinsipper for aktsomhet og adferd. Det er innført obligatorisk etikk-kurs for ansatte som skal bidra til å sikre nødvendig kunnskap om og fokus på dette viktige området. De etiske retningslinjene blir regelmessig oppdatert. Fremtidig utvikling Den finansielle uroen og den negative økonomiske utviklingen både internasjonalt og i Norge skaper større usikkerhet om den fremtidige utviklingen enn normalt. Emisjonen som banken gjennomførte i 2008 bidrar til at banken har et godt fundament for videre vekst og utvikling. Det er pr. dato bankens vurdering at banken er godt nok kapitalisert til å kunne møte forventet etterspørsel etter lån og kreditter. Dette gjelder ikke bare etterspørsel fra bankens eksisterende kunder, men også nye kunder innenfor rammene av bankens strategiske valg. Erfaringsvis er utlånsveksten lavere i Oppland enn på landsbasis, men selv om en stor del av kundene har tilhold i Oppland, gir bankens satsing på Lillehammer og i Eidsvoll grunnlag for å nå ønsket vekst. Med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen forventes det imidlertid beskjeden vekst også i

17 Banken har sikret seg en god likviditetsreserve i form av bankinnskudd, sertifikater og trekkrettigheter, og kan per dato innfri den del av fundingporteføljen som forfaller i løpet 2009 uten å oppta nye lån. Banken legger imidlertid vekt på å sikre refinansiering i god tid før forfall, med en god løpetidsstruktur, for å opprettholde nivået på likviditetsindikatorene. Banken har ikke på noe tidspunkt i 2008 hatt utfordringer knyttet til likviditeten, og pr. dato får banken tatt opp ønskede nye lån til gjeldende markedsvilkår. Bankens marginer utviklet seg totalt sett positivt i siste kvartal i Utviklingen i styringsrenten til Norges Bank og pengemarkedsrentene medførte imidlertid behov for å varsle betydelige reduksjoner i rentesatsene på både utlån til og innskudd fra kunder. Effekten av disse rentenedgangene får full effekt fra i 2009, og bankens vurderinger tilsier at kundemarginen vil bli redusert allerede fra i første kvartal. I tillegg til utviklingen i kundemarginen vil marginen mot bankens fundingkostnad være viktig for utviklingen i bankens netto renteinntekt. Denne vil påvirkes av hvordan pengemarkedsrentene utvikler seg i forhold til markedsrenten på utlån, samt av utviklingen i risikopremien på bankens sertifikat- og obligasjonslån. Banken har til nå hatt lite behov for å refinansiere obligasjonslån, men med enkelte forfall i 2009 vil banken merke effekten av den økte risikopremien investorene generelt krever. Bankenes sikringsfond har varslet at det er store muligheter for at det vil bli innkalt full sikringsfondsavgift i 2009, mot en tredjedels avgift i For banken medfører dette en økning fra 2,0 mill. kroner i 2008 til 6,9 mill. kroner i I tillegg vil et lavere rentenivå normalt redusere avkastningen på bankens egenkapital. Det forventes i utgangspunktet relativt stabile netto andre driftsinntekter eksklusive effekten fra verdipapirer. Med hensyn til effekten fra verdipapirer forventer banken å holde en portefølje minst på nivå med årsskiftet. Bankens verdipapirer vurderes til markedsverdi, og den generelle kursutviklingen i verdipapirmarkedet vil fortløpende påvirke bankens resultat. En betydelig andel av urealiserte tap på rentebærende verdipapirer i 2008 skyldes investorenes økte krav til risikopremie. Hvis kravet til risikopremien stabiliserer seg eller reduseres, vil dette kunne gi et positiv kurseffekt i form av reverserte nedskrivninger. I en situasjon med sterk konkurranse og der det forventes press på marginer vil det være nødvendig med fokus på kostnadsnivået, og aktuelle tilpasninger vil fortløpende bli vurdert. Bankenes tapskostnader har generelt vært begrenset de siste årene. Ved årsskiftet har ikke banken identifisert forhold i utlånsporteføljen som tilsier at tapene vil øke vesentlig i de kommende kvartaler. I likhet med bransjen for øvrig er imidlertid banken forberedt på at den økonomiske utviklingen kan gi slike utslag. Banken forventer ut i fra en totalvurdering å kunne vise tilfredsstillende resultater i 2009 og å gi konkurransedyktig avkastning til grunnfondsbeviseierne. 15

18 Takk Styret vil rette en stor takk til medarbeidere og tillitsvalgte for godt samarbeide og aktiv og god innsats i nok et positivt år for banken med hensyn til den ordinære bankdriften. Styret ønsker også å takke bankens kunder og øvrige forbindelser for å ha vist banken tillit i året som har gått. Lena, 2. mars 2009 I styret for Totens Sparebank Ole Festad Lund Wenche Aamodt Furuseth Vegard Thune Geir Stenseth leder nestleder Sissel Slettum Bjerke Magne Torpen Ann Kristin Haugen Herbjørn J. Steinsvik ansattes representant adm. banksjef 16

19 Erklæring i henhold til lov om verdipapirhandel 5-6 Styret og daglig leder har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for Totens Sparebank, konsern og morselskap, for kalenderåret 2008 og per Regnskapene er avlagt i samsvar med de EU-godkjente IFRSer og tilhørende fortolkningsuttalelser, samt ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, og som skal anvendes per Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av nærstående som har hatt vesentlig betydning på virksomhetens stilling eller resultat i løpet av rapporteringsperioden. Vi bekrefter herved at årsregnskapet og årsberetningen etter vår beste overbevisning gir informasjon om de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer, samt gir et rettvisende bilde over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på regnskapet. Vi bekrefter at regnskapet etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene gir et rettvisende bilde av foretaket og konsernets finansielle stilling og resultat. Ole Festad Lund Wenche Aamodt Furuseth Vegard Thune Geir Stenseth leder nestleder Sissel Slettum Bjerke Magne Torpen Ann Kristin Haugen Herbjørn J. Steinsvik ansattes representant adm. banksjef 17

20 Resultatregnskap Morbanken Konsern Alle tall i hele kroner Note , , ,887 Renteinntekter 2 795, , , , , ,225 Rentekostnader 2 583, , , , , ,662 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 211, , ,558 9,859 8,466 9,691 Utbytte 7,612 8,468 9, Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper 46,757 48,086 44,212 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5 46,757 48,086 44,339 9,336 9,552 9,527 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 9,336 9,552 9,527 Netto verdiendringer og gevinst/tap på valuta og verdipapirer -69,891-4,335 4,969 til virkelig verdi over resultatet ,891-4,335 4,969 1, ,473 Andre driftsinntekter 4 10,561 18,530 19,200-20,974 43,603 48,663 Netto andre driftsinntekter -14,297 61,197 68,672 69,728 65,343 58,080 Lønn og andre ordinære personalkostnader ,654 71,974 69,793 33,354 34,258 33,699 Generelle administrasjonskostnader 35,249 37,661 36,337 8,007 7,800 8,450 Avskrivninger ,127 7,838 8,840 25,832 23,759 21,699 Andre driftskostnader 8 30,333 28,526 26, , , ,928 Driftskostnader 147, , ,796 53,577 89,713 88,397 Driftsresultat før tap og skatt 50,198 92,962 89,435 17,580 5,751 3,252 Netto tap på utlån 9 17,580 5,751 3, ,000 Netto tap/gevinster på langsiktige investeringer i verdipapirer ,000 35,976 83,646 84,147 Driftsresultat 32,596 86,894 85,183 11,613 22,550 23,253 Skattekostnad 11 10,708 23,345 22,358 24,363 61,096 60,893 Resultat for regnskapsåret 21,888 63,548 62,824 Majoritetens andel 21,884 63,354 62,813 Minoritetens andel Resultat pr. grunnfondsbevis Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis 18

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Innhold s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Utvikling resultat. Innhold

Utvikling resultat. Innhold Årsrapport 2013 Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Årsberetning 2012 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK

Årsberetning 2012 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK Årsberetning 212 SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SKIPTVET // ASKIM // SKI // SK 3 Årsberetning 212 1888 for Askim Sparebank RAMMEBETINGELSER INNHOLD Innledning Virksomhet, rammebetingelser m.v 35 Redegjørelse

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK Årsberetning 2012 Strømmen SPAREBANK STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2012 ble et meget bra år for banken. Bankens

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer