Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20 Endring i egenkapitalen s. 21 Kontantstrømoppstilling s. 22 Generelle regnskapsprinsipper s. 27 Noter s. 47 Nøkkeltall Morbank s. 48 Eierstyring og selskapsledelse s. 50 Revisjonsberetning s. 51 Beretning fra kontrollkomiteen s. 52 Oversikt over tillitsvalgte og ledelsen i banken

3 Året 2008 Etter en lang periode med positiv utvikling ble året 2008 sterkt preget av finansiell uro og økonomisk tilbakegang både internasjonalt og i Norge. Totens Sparebank kan imidlertid se tilbake på nok et år med positiv utvikling for den ordinære bankdriften, men med et betydelig urealisert tap på verdipapirer. For Totens Sparebank som finansierer halvparten av sine utlån med lån i pengemarkedet, er det vesentlig at dette markedet fungerer. I 2008 har pengemarkedet vært preget av stor usikkerhet, og både tilgang til og prisen på finansiering har blitt negativt påvirket. Totens Sparebank har imidlertid over mange år vektlagt langsiktig finansiering, og vi har derfor heller ikke i 2008 hatt store utfordringer knyttet til å finansiere virksomheten. I en slik periode vi nå er inne i er det viktig at banken fremstår som en solid bank. Banken gjennomførte i sommer en emisjon der eksisterende og nye grunnfondsbeviseiere netto tilførte banken 143 mill. kroner i ny egenkapital. Dette har bidratt til at banken har et godt fundament til å møte de muligheter og utfordringer vi står foran, og vi setter stor pris på den tillit investorene har vist oss. Den ordinære og daglige driften i banken har på tross av uroen i markedene gått som normalt, og bankens kredittpraksis er tilnærmet uforandret. Bankens visjon er at vi skal være Norges beste og mest aktive lokale bank og finanshus. Å bidra til vekst og utvikling i vår region er en del av dette, og vi ser på det som et viktig bidrag å fortsette å dekke kundenes behov for finansiering. I bankens region har vi mange konkurranseutsatte bedrifter, og for flere av disse har den økonomiske utviklingen rammet hardt. På den andre siden har vi næringer som vil merke lite til nedgangen. Samlet forventer vi at Mjøsregionen vil være noe mindre utsatt for den økonomiske nedgangen enn landet for øvrig. Vi må imidlertid være innstilt på en mer krevende hverdag fremover, men sammen med dyktige medarbeidere ser jeg positivt på fremtidens utfordringer i en spennende region. Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til bankens medarbeidere for god innsats i et krevende år, samt takke bankens kunder for den tilliten som er vist oss i året som har gått. Herbjørn J. Steinsvik adm. banksjef 1

4

5 Styrets årsberetning 2008 ble sterkt preget av finansiell uro og økonomisk tilbakegang både internasjonalt og i Norge. Dette har også påvirket utviklingen for Totens Sparebank, og i sitt 154. driftsår legger banken frem et resultat som viser en positiv utvikling for den ordinære bankdriften, men med et betydelig urealisert tap på verdipapirer. Virksomhetsområde Konsernet Totens Sparebank består av morselskapet Totens Sparebank og 4 datterselskaper. Datterselskapene er eiendomsmeglerselskapet Gjøvik og Toten Eiendom AS, Totens Sparebank Service AS som leverer interne tjenester, samt Toten Økonomiservice AS og Mjøsen Finans AS der aktivitetene er avviklet. Totens Sparebank er totalleverandør av produkter og tjenester innen områdene finansiering, sparing og plassering, betalingsformidling, forsikring og eiendomsmegling. Med hovedkontor på Lena i Østre Toten kommune er banken Gjøvik- og Totenregionens eneste lokalbank, og det eneste børsnoterte selskap med hovedkontor i Oppland fylke. Markedsområde Tidligere var kommunene Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik definert som bankens primærmarked. For å sikre markedsgrunnlag for sunn vekst og en fortsatt positiv utvikling for banken, ble fra 2006 hele Mjøsregionen definert som bankens primærområde. Det var en del av grunnlaget for denne beslutningen at det ikke er etablert andre banker tilsluttet alliansen Terra-Gruppen i denne regionen. Samlet folkemengde i Mjøsregionen er ca innbyggere, og primærområdet vil gi stort nok kundegrunnlag til å kunne nå bankens strategiske mål. I Østre Toten har banken avdelingskontor på Lena og filial på Skreia. I Vestre Toten har banken avdelingskontor på Raufoss og filial på Eina. I Gjøvik har banken avdelingskontor i Gjøvik sentrum. Videre er banken representert i kommunene Eidsvoll, Hamar og Lillehammer. I Eidsvoll har banken filial i Feiring og på Råholt. På Hamar og i Lillehammer har banken avdelingskontor. Markedet utenfor Mjøsregionen regnes som et sekundærmarked. Bankens hovedmålgruppe er personkunder i primær- og sekundærmarkedet, samt næringslivskunder i primærmarkedet. I primærmarkedet har banken størst markedsandel i kommunene Vestre Toten og Østre Toten med henholdsvis ca. 50 prosent og 40 prosent, mens markedsandelen i Gjøvik er anslagsvis 20 prosent. Av bankens samlede utlånsvolum er 77 prosent utlån til personmarkedet, resten er utlån til næringslivsmarkedet. Østre Toten kommune er en av landets største jordbrukskommuner. Kommunen har en variert jordbruksproduksjon og er blant landets største kommuner på korn-, potet-, hodekål-, gulrot-, løkog jordbærproduksjon. Sysselsettingen i kommunen er likevel ikke dominert av landbruksnæringa. I tillegg til offentlig administrasjon og helse- og sosialtjenester, er industri, bygg og anlegg de største næringene i kommunen. Kommunen har ca innbyggere. Totens Sparebank er til stede i kommunen med sitt hovedkontor på Lena og filial på Skreia. 3

6 Vestre Toten kommune er landets mest industritunge kommune. En stor andel av kommunens arbeidstagere jobber innenfor industri, bygg og anlegg. En av landets største industriområder, Raufoss Industripark, ligger i kommunen. Fra å være en stor bedrift, det statlig eide Raufoss Ammunisjonsfabrikker, senere Raufoss ASA, har industrimiljøet i parken fisjonert til mange små og mellomstore bedrifter. Betydelige nasjonale og internasjonale konserner er eiere av flere av bedriftene på området og det er i dag flere ansatte og større aktivitet innenfor Raufoss Industripark enn i perioden med Raufoss Ammunisjonsfabrikker AS/Raufoss ASA. I all hovedsak er virksomheten i industriparken rettet mot et internasjonalt marked med forsvar og bilindustri som de viktigste kundene og produktene fra Raufoss Industripark selges over hele verden. Vestre Toten kommune har ca innbyggere. Totens Sparebank er til stede i kommunen med en avdelingsbank i Raufoss sentrum og filial på Eina. Gjøvik kommune er Oppland fylkes største kommune med sine innbyggere, og Gjøvik by er senteret i vår region. Kommunen er ledende innen handel og tjenesteyting i innlandet. Her finner vi også Sykehuset på Gjøvik, en divisjon i Sykehuset Innlandet HF, som er en betydelig arbeidsplass. Høyskoleområdet i kommunen er også et senter for høgere utdanning i Innlandet, med blant annet Høgskolen i Gjøvik. Kommunen har også store industriarbeidsplasser og industri, bygg og anlegg er betydelige næringer med hensyn til sysselsetting. Totens Sparebank er til stede i kommunens sentrum med en avdelingsbank og eiendomsmeglerselskapet Gjøvik og Toten Eiendom AS. Kommunene har hver sine særtrekk med hensyn til hvilke næringer som er dominerende. Regionen er imidlertid preget av å ha et felles arbeidsmarked, der det hos arbeidstakerne er stor grad av fleksibilitet med hensyn til bo- og arbeidssted. Terra-Gruppen bankallianse og finanskonsern Finanskonsernet Terra-Gruppen eies av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker. Totens Sparebank er største aksjonær med en eierandel på 6,6 prosent. Bankalliansen Terra-Gruppen er en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 175 milliarder kroner. Terra-Gruppens mål er å ivareta Terrabankenes interesser på områder der den enkelte bank ville hatt begrensede muligheter til å gjøre det like godt alene. Siden etableringen i 1997 har Terra-Gruppen vokst gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. Terra-Gruppen arbeider for at bankene i alliansen oppnår gode vilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Terra-Gruppen løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester som den enkelte lokale sparebank ikke ville kunne produsere og tilby alene. Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra-Gruppen en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debetog kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, samt leasing og salgspantlån fra Terra Finans. Lokale rammebetingelser Folkemengden i bankens primærområde har i likhet med i 2007 vist en positiv utvikling også i Samtlige kommuner i området har hatt en positiv befolkningsutvikling i 2008, og i gjennomsnitt er folkemengden økt med 1,0 prosent. Økningen har vært størst i Eidsvoll og Lillehammer med henholdsvis 2,0 og 1,3 prosent, mens Østre Toten har hatt lavest økning. Den finansielle uroen og økonomiske tilbakegangen har også påvirket aktiviteten i bankens primærområde. Etter flere år med sterk vekst og stor aktivitet ble 2008 et vendepunkt der aktiviteten falt og arbeidsledigheten økte. Dette gjenspeiler seg i utlånsveksten som ble redusert til 4,2 prosent, og i arbeidsledigheten som i de kommunene banken har den største delen av sitt kundegrunnlag økte fra i gjennomsnitt 1,3 til 2,3 prosent. 4

7

8 Redegjørelse for årsregnskapet Forutsetninger for årsregnskapet Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet, og styret bekrefter at forutsetningene er tilstede. Årsresultat Etter mange sammenhengende år med resultatforbedringer og gode resultater, ble resultatet for 2008 betydelig svekket av tap på verdipapirer. Morbankens resultat før skatt ble 36,0 mill. kroner, mot 83,6 mill. kroner i Resultat etter skatt ble 24,4 mill. kroner, mot 61,1 mill. kroner i Egenkapitalrentabiliteten ble på 4,1 prosent mot 12,2 prosent i Resultat før skatt av ordinær bankdrift viste imidlertid også en positiv utvikling i 2008 med et resultat på 105,9 mill. kroner, mot 87,9 mill. kroner i Det negative resultatet fra verdipapirer trekker imidlertid ned med et negativt resultat på 69,9 mill. kroner, mot 4,3 mill. kroner i Netto renteinntekter Bankens netto renteinntekter økte fra 177,3 mill. kroner i 2007 til 211,9 mill. kroner i Marginutviklingen sammen med utlånsvekst og emisjon av ny egenkapital ved halvårsskiftet, bidro til den betydelige økning i rentenettoen sammenlignet med I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjorde rentenettoen 1,92 prosent, mot 1,81 prosent i 2007 og 1,89 prosent i Den finansielle uroen og den økonomiske tilbakegangen både internasjonalt og nasjonalt påvirket rentemarkedet betydelig i 2008, og året ble preget av store svingninger i rentenivået. Ved inngangen til 2008 var styringsrenten til Norges Bank 5,25 prosent. I løpet av 2008 steg den til 5,75 prosent på det høyeste, før den ved utgangen av året var nede i 3,0 prosent. Tilsvarende var pengemarkedsrenten NIBOR3M på det høyeste 7,91 prosent, før den ved utgangen av året var nede i 3,97 prosent. I tillegg økte investorenes krav til risikopremie betydelig i løpet av 2008, og medført økte rentekostnader på nye innlån fra pengemarkedet. Året sett under ett styrket både kundemarginen og marginen mot banken fundingkostnad seg noe. Kundemarginen steg fra 2,51 prosent i 2007 til 2,70 prosent i 2008, mens økningen i marginen mot bankens fundingkostnad var mer marginal. Det var spesielt i siste kvartal utviklingen var positiv, men varslede renteendringer tilsier at marginene må forventes å falle igjen i Risikopremien på nye innlån fra pengemarkedet steg betydelig i løpet av 2008, men da bankens behov for refinansiering og nye lån var lavt i 2008, ga dette ikke store utslag i marginene. Sparebankene har vært fritatt for sikringsfondsavgift de siste årene, men med virkning for 2008 ble det innkrevd en tredjedel av full avgift. Dette tilsvarte en avgift på 2,0 mill. kroner som er kostnadsført som rentekostnad. Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter for morbanken utgjorde i ,0 mill. kroner, mot 43,6 mill. kroner i Netto andre driftsinntekter utgjorde -0,19 prosent av GFK, mot 0,44 prosent i Det ble inntektsført 9,9 mill. kroner i utbytte i 2008, mot 8,5 mill. kroner i Terra-Gruppen AS utbetalte i 2008 et utbytte på 5,8 mill. kroner, mot 7,3 mill. kroner i Utbytte fra datterselskaper ble inntektsført med 2,2 mill. kroner i 2008, mot 0,0 mill. kroner i Resultat fra datterselskaper blir med virkning fra 2007 ikke innarbeidet etter egenkapitalmetoden i morbankens resultat, men vurdert for verdifall. Det ble ikke funnet grunnlag for nedskrivning for verdifall verken i 2007 eller Utbyttet fra datterselskaper inntektsført i 2008 ble utdelt på bakgrunn av datterselskapenes årsregnskap for Resultat etter skatt for datterselskapene samlet er i ,2 mill. kroner, mot 2,5 mill. kroner i Det er primært betydelig svakere resultat fra eiendomsmegling som trekker ned, samtidig som det i 2007 var positive engangseffekter knyttet til avvikling av virksomheten i et av datterselskapene. Utbytte fra øvrige investeringer utviklet seg positivt sammenlignet med

9 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester har blitt redusert fra 48,1 mill. kroner i 2007 til 46,8 mill. kroner i Nedgangen skyldes primært reduserte provisjonsinntekter fra spareog plasseringsprodukter. Disse har falt fra 8,8 mill. kroner i 2007 til 5,7 mill. kroner i Nedgangen begynte i 2. halvår 2007 og har fortsatt i 2008 med en nedgang både i porteføljeprovisjon fra fond og provisjonsinntekter knyttet til nye investeringer. Inntekter knyttet til betalingsformidling har vist en positiv utvikling og har økt fra 23,0 mill. kroner i 2007 til 24,8 mill. kroner i Dette skyldes delvis helårsvirkning av at banken i 2. halvår 2007 justerte enkelte priser på betalingsformidling slik at disse bedre samsvarte med bankens selvkost. Provisjonsinntekter knyttet til garantier har også vist en positiv utvikling og har økt fra 3,7 mill. kroner i 2007 til 4,1 mill. kroner i Provisjonsinntekter knyttet til forsikringstjenester holdt seg stabile på 11,5 mill. kroner. Det har vært en positiv utvikling i porteføljen, men redusert provisjonssats på grunn av skadeprosent motvirket den positive effekten av dette i Netto andre driftsinntekter er i 2008 preget av betydelige urealiserte tap på verdipapirer, totalt 69,9 mill. kroner. Tapet fordeler seg med 46,9 mill. kroner på rentebærende verdipapirer, 24,4 mill. kroner på aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis, mens det er en gevinst knyttet til valuta og finans-ielle derivater på 1,5 mill. kroner. Bankens beholdning av rentebærende papirer har flytende rente og lav renterisiko. Økt krav til risikopremie fra investorene gjennom 2008 har imidlertid ført til et betydelig kursfall også på disse papirene. I tillegg har usikkerhet knyttet til betalingsevnen til enkelte kreditorer medført ytterligere kursfall, anslagsvis tilsvarende 20,0 mill. kroner. Den delen av kursfallet som skyldes investorenes krav til økt risikopremie forventes å reversere i løpet av det enkelte verdipapirs resterende løpetid. Oslo Børs Totalindeks og Grunnfondsbevisindeks falt i løpet av 2008 med over 50 prosent. Bankens tap på aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis er i tråd med denne utviklingen. Andre driftsinntekter viser økning fra 0,9 mill. kroner i 2007 til 1,6 mill. kroner i Økningen skyldes primært en negativ engangseffekt knyttet til utleie av fast eiendom i

10 Driftskostnader Morbankens samlede driftskostnader ble 136,9 mill. kroner i 2008, mot 131,2 mill. kroner i Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde driftskostnadene i morbanken 1,24 prosent i 2008, mot 1,34 prosent i Lønn og sosiale kostnader har for morbanken økt med 6,7 prosent sammenlignet med Økningen utover ordinære lønnsreguleringer skyldes i hovedsak en økning i den gjennomsnittlige bemanningen på 2 årsverk og økte pensjonskostnader. Pensjonskostnadene økte med 1,6 mill. kroner sammenlignet med 2007, og utgjør totalt 10,1 mill. kroner. Det blir ved beregningen av pensjonskostnadene benyttet de anbefalte økonomiske forutsetningene. Den lave egenkapitalavkastningen i 2008 gir ikke grunnlag for å utbetale bonus til de ansatte, mens det for 2007 ble kostnadsført 1,7 mill. kroner. Bonusordningen gjelder alle ansatte uavhengig av lønnsnivå og medfører utbetaling i form av grunnfondsbevis i banken dersom avkastning på egenkapitalen overstiger målsettingene. Administrasjonskostnadene har vist en positiv utvikling og ble redusert med 0,9 mill. kroner til 33,4 mill. kroner. Det er ingen store avvik på enkeltposter. Avskrivinger har økt med 0,2 mill. kroner til 8,0 mill. kroner. Økningen skyldes en positiv engangseffekt på 0,3 mill. kroner i 2007 knyttet til en justering av anskaffelseskost for programvare aktivert som immateriell eiendel. Andre driftskostnader har økt med 2,1 mill. kroner til 25,8 mill. kroner, og økningen fordeler seg på mange poster. Tapskostnad Det ble i 2008 bokført 17,6 mill. kroner i tap på utlån og garantier, mot 5,8 mill. kroner i Økningen i netto tapskostnad sammenlignet med 2007 skyldes hovedsakelig økte individuelle avsetninger på netto 5,1 mill. kroner og konstaterte tap på 13,0 mill. kroner. Av individuelle avsetninger er 2,9 mill. kroner knyttet til en depositumkonto banken hadde hos Lehman Brothers, der boet er under konkursbehandling. Av konstaterte tap på totalt 13,0 mill. kroner er det tidligere gjort individuelle nedskrivninger for 8,0 mill. kroner. Av årets netto tapskostnad er for øvrig 0,8 mill. kroner økte gruppenedskrivninger og det er inntektsført 1,4 mill. kroner knyttet til innbetalinger på tidligere konstaterte tap. Banken gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av utvalgte engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap og gjør avsetninger i henhold til dette. Banken har imidlertid ikke funnet grunnlag for å øke individuelle avsetninger vesentlig. Det har vært en positiv utvikling i kredittrisikoprofilen året sett under ett. Nærmere opplysninger om tap fremgår av noter, samt styrets vurdering under avsnittene KREDITTRISIKO og FORVENTET TAPSUTVIKLING. Verdipapirer som er anleggsmidler Det ble over resultatet i 2008 bokført netto tap på aksjer tilgjengelig for salg på 0,022 mill. kroner, mot et tap på 0,3 mill. kroner i Bankens aksjer i Terra-Gruppen AS pr. årsskiftet er vurdert til emisjonskursen ved siste emisjon i Dette er innenfor verdien som fremgår av siste verdivurdering, og en netto nedskrivning i 2008 på 4,2 mill. kroner gir ikke resultateffekt da verdien fortsatt er høyere enn bankens kostpris. Disponering av årsresultatet Styret foreslår at årsresultatet blir disponert som følger (tall i hele kroner): Overført fra utjevningsfond Overført fra fond for urealisert gevinst 284 Utbytte på grunnfondsbevis Avgitt konsernbidrag Overført til sparebankens fond Overført til gaver Totalt disponert Fri egenkapital som kan utdeles som utbytte til grunnfondsbeviseierne utgjør 25,9 mill. kroner, og består av utjevningsfondet på 12,3 mill. kroner og grunnfondsbeviseiernes frie andel av årsresultatet på 13,6 mill. kroner. Av dette er 15,1 mill. kroner foreslått utbetalt som kontantutbytte. Dette tilsvarer kr. 3,50 i kontantutbytte pr. grunnfondsbevis. Det ble for 2007 utbetalt kr. 14,00 i utbytte. 8

11 Forvaltningskapital Etter mange år med positiv utvikling og gode fremtidsutsikter for de fleste av bankens næringslivsog personkunder, ble for mange 2008 preget av redusert vekst og en endring i retning av et mer nøkternt syn på fremtidsutsiktene. Dette bidro til redusert vekst, og bankens forvaltningskapital økte i løpet av i løpet av 2008 med 703,6 mill. kroner, mot 1 529,7 mill. kroner i Dette tilsvarer en vekst på 6,7 prosent, mot 17,0 prosent i Utlån Bankens netto utlån til kunder utgjorde ved årsskiftet 9 632,5 mill. kroner. Dette er en økning på 388,8 mill. kroner fra Målt i prosent er veksten på 4,2 prosent, mot 16,8 prosent i Etter flere år med sterk vekst, der utlån til bedriftsmarkedet relativt sett økte mest, endret situasjonen seg i Utlånsveksten ble sterkt redusert, og veksten ble nå størst i personmarkedet med en økning på 4,9 prosent, mot 12,9 prosent i Det var også en vekst i utlån til bedriftsmarkedet, men økningen var redusert fra 30,8 prosent i 2007 til 2,1 prosent i Dette medførte at andelen utlån til personmarkedet av totale utlån økte fra 76,1 prosent i 2007 til 76,6 prosent i Med hensyn til utlån til bedriftsmarkedet har det vært en nedgang i utlån til næringsgruppene industri, transport og eiendomsdrift. Eiendomsdrift er fortsatt største enkeltnæring med utlån på totalt 1 193,9 mill. kroner. Holdt opp mot kredittveksten generelt i Norge på 9,9 prosent i 2008, var økningen i bankens utlån lavere enn landsgjennomsnittet. Tall fra tidligere år har imidlertid vist at utlånsveksten i Oppland normalt ligger noe under dette nivået, og det er derfor grunn til å tro at utviklingen i spesielt personmarkedet ikke avviker mye fra den generelle utviklingen i bankens markedsområde. Økningen i utlån har i sin helhet kommet innenfor bankens primærområde. Porteføljens fordeling på ulike grupper fremgår av noter. 9

12 Innskudd Kundeinnskuddene utgjorde ved årsskiftet 4 862,2 mill. kroner. Dette er en økning på 339,2 mill. kroner, eller 7,5 prosent. Økningen i 2007 var 10,1 prosent. Veksten i innskudd har for første gang på mange år vært høyere enn utlånsveksten og innskuddsdekningen er gjennom året økt fra 48,9 til 50,5 prosent. Banken er fornøyd med denne utviklingen, og har som mål å ligge på nivå med sammenlignbare banker når det gjelder innskuddsdekning. Soliditet Morbankens egenkapital utgjorde pr ,0 mill. kroner etter at årets overskudd er tillagt egenkapitalen. Netto er 6,8 mill. kroner av årets overskudd foreslått holdt tilbake i banken. Tellende ansvarlig kapital i morbanken ved beregning av kapitaldekningen utgjorde ved årsskiftet 848,0 mill. kroner, mot 730,0 i Økningen skyldes i hovedsak emisjon av nye grunnfondsbevis som netto tilførte banken 142,6 mill. kroner i ny egenkapital. Banken har i løpet av 2008 innført Basel II. Dette medførte en del endringer i hvordan kapitaldekningen måles, samt endringer i krav til hvordan banken skal fastsette sine interne mål for kapitaldekning. I tillegg skal banken offentliggjøre en tilleggsinformasjon knyttet til kapitaldekningen (Pilar III). Målt i henhold til myndighetenes retningslinjer utgjør kapitaldekningen ved årsskiftet 13,8 prosent, hvorav kjernekapitalen utgjør 10,6 prosent. I forbindelse med den interne prosessen for å fastsette bankens behov for ansvarlig kapital (ICAAP) har styret fastsatt et minimumskrav til kapitaldekningen på 11 prosent. Tilleggsinformasjon om bankens ansvarlige kapital og risikoprofil er offentliggjort på bankens hjemmeside. Finansiell risiko Bankens finansielle risiko gjennom året knytter seg til alle finansielle instrumenter banken er eksponert i, men spesielt til utlån/garantier og aktiviteter i penge- og kapitalmarkedet. Risiko forbundet med utlån og garantier vil bli omtalt i eget avsnitt. Bankens virksomhet skal holdes innenfor de rammer for moderat risiko som styret har fastsatt. Bankens finansielle risiko splittes i markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Markedsrisikoen kan bestå av renterisiko, valutarisiko og aksjekursrisiko. Renterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom aktiva og passiva. Det benyttes en standardisert modell for beregning av total renterisiko knyttet til bankens balanse og utenombalanseposter. Total renterisiko blir regelmessig rapportert til styret og har gjennom hele året vært innenfor rammene av det relativt lave nivået styret anser for å være ønskelig. Andelen fastrentelån er relativt lav og delvis sikret gjennom rentebytteavtaler. Volumet på fastrenteinnskudd er ubetydelig. I tillegg til ramme for total renterisiko er det fastsatt separat ramme for renterisiko knyttet til porteføljen av sertifikater og obligasjoner. Porteføljen består av obligasjoner med flytende rente og medfører liten renterisiko knyttet til endringer i rentekurven. Uroen i kredittmarkedene har imidlertid økt investorenes marginkrav, og denne spreadutgangen har medført betydelige urealiserte kurstap på porteføljen i Slike urealiserte kurstap på sertifikater og obligasjoner vil reversere frem mot forfall på det enkelte papir dersom utsteder er betalingsdyktig. Banken skal ikke påta seg valutarisiko utover eventuelle rammer vedtatt av styret. Banken har valutarisiko knyttet til kontantbeholdninger, en depositumskonto i valuta og noen verdipapirer, men eksponeringen er relativt begrenset. 10

13 Aksjekursrisiko er knyttet til porteføljen av aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis. For investeringer i slike verdipapirer som er definert som verdipapirer til virkelig verdi over resultatet har styret fastsatt rammen til maksimalt 100 mill. kroner. Eksponeringen blir fortløpende fulgt opp og regelmessig rapportert til styret. Disse verdipapirene er vurdert til markedsverdi og et fall i kursene vil medføre at banken må bokføre et tilsvarende kurstap. Markedsverdien av bankens portefølje av aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis til virkelig verdi over resultatet utgjorde ved utgangen av ,3 mill. kroner. Kredittrisiko er risiko for at låntaker ikke vil eller ikke er i stand til å betale lånet tilbake. Med unntak for utlån og garantier til kunder er bankens kredittrisiko hovedsakelig knyttet til plassering av midler i sertifikater, obligasjoner og som innskudd i andre finansinstitusjoner. Det er fastsatt rammer som skal begrense risikoen knyttet til slike plasseringer, og ved årsskiftet var 60 prosent av plasseringene vektet 20 prosent eller mindre, mot 52 prosent i Likviditetsrisiko er risiko for manglende likviditet til å kunne innfri forpliktelser ved forfall. Det har tidligere vært fastsatt et krav fra Norges Bank om at likviditetsreserven minst måtte utgjøre 6 prosent av et fastsatt beregningsgrunnlag. Dette kravet er opphevet og det styres nå etter likviditetsindikatorer og nivåer på disse som sikrer tilfredsstillende likviditetsreserver. Banken prioriterer langsiktige innlån med hensiktsmessig spredning av forfallstidspunkter. Banken har trekkrettigheter som ved utgangen av året ikke var trukket opp. Kontantstrømoppstillingen viser anskaffelsen og anvendelsen av likvide midler. Denne skal sammen med øvrige regnskapsopplysninger gi informasjon om konsernets evne til å generere likvider og bankens behov for finansiering. Kontantstrømmen deles i følgende hovedaktiviteter: Operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter. Operasjonelle aktiviteter gjenspeiler bankens inntekts- og kostnadsside fra driften. Bankens operasjonelle aktiviteter medførte en negativ kontantstrøm på 252,0 mill. kroner, mot en positiv kontantstrøm på 14,0 mill. kroner i Utviklingen skyldes blant annet økt netto utbetaling knyttet til økningen i porteføljen av rentebærende verdipapirer. Bankens investeringsaktiviteter preges i år av lavere utlånsvekst og banken har totalt benyttet 440,0 mill. kroner til investeringsaktiviteter, mot 1 335,1 mill. kroner i Finansieringsaktiviteter tilførte banken totalt 740,8 mill. kroner. Tilførselen av likviditet har hovedsakelig skjedd i form av økt kundeinnskudd, emisjon av nye grunnfondsbevis og gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer. Samlet er morbankens kontantbeholdning inkludert innskudd i finansinstitusjoner, økt med 48,7 mill. kroner fra forrige årsskifte, til 427,6 mill. kroner. I tillegg har banken ubenyttede trekkrettigheter. Bankens likviditet karakteriseres som tilfredsstillende ved inngangen til

14 Risikostyring og organisering av denne Gjennom den daglige virksomheten må banken fortløpende ta stilling til forhold som innebærer risiko. Styret har fastsatt rammer som innebærer moderat risiko på viktige områder, og banken har en bevisst holdning til hvordan de enkelte disposisjoner påvirker risikoen. Gjennom finansstrategien har styret definert ansvarsforholdene med hensyn til oppfølging av rammene i denne. Videre er det utarbeidet en detaljert rapporteringsstruktur som inneholder en spesifisert oversikt over hvilke rapporter som skal utarbeides, frekvens, ansvarlig og mottaker. Styret mener at etablerte rammer og rutiner gir god styring med risikoen, men det vil hele tiden være fokus på å tilpasse finansstrategien til endrede rammebetingelser. Kredittrisiko og forventet tapsutvikling Kredittrisiko knyttet til utlån og garantier overvåkes blant annet gjennom rapportering av misligholdte og tapsutsatte engasjementer, samt risikoklassifisering og individuell vurdering av enkeltengasjementer. Misligholdsgraden er noe opp gjennom året, og er økt fra 0,8 prosent av brutto utlån ved utgangen av 2007 til 0,9 prosent i Utviklingen har vært stabil gjennom året, og sett i lys av det generelt høye rentenivået i 2008 og den finansielle uroen er banken fornøyd med utviklingen. Øvrige tapsutsatte engasjementer økte også noe, med en økning fra 27,5 mill. kroner til 34,2 mill. kroner. Risikoklassifiseringen viser at eksponeringen mot engasjement med høy risiko (klasse C og D) er redusert både relativt sett og i kroner sammenlignet med Engasjement i risikoklasse C og D utgjorde 243,4 mill. kroner ved utgangen av 2008, en nedgang fra 253,2 mill. kroner ved utgangen av Samtidig er volumet på mangelfullt klassifiserte engasjement redusert fra 39,7 mill. kroner til 19,5 mill. kroner. Det ble totalt bokført 17,6 mill. kroner i netto tap i Dette tilsvarer 0,18 prosent av brutto utlån, og er en oppgang på 0,12 % -poeng fra foregående år. Individuelle nedskrivninger på kunder ble økt med 2,2 mill. kroner til 12,9 mill. kroner, mens gruppenedskrivninger ble økt med 0,8 mill. kroner til 31,7 mill. kroner. Banken gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av utvalgte engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap og gjør avsetninger i henhold til dette. Banken har imidlertid ikke funnet grunnlag for å øke individuelle avsetninger vesentlig. Det har vært en positiv utvikling i kredittrisikoprofilen året sett under ett. Misligholdet har økt noe, men ikke vesentlig sett i lys av den økonomiske utviklingen. Redusert rentenivå forventes å bedre betjeningsevnen til mange kunder. Ved vurdering av de gruppevise nedskrivningene legger banken til grunn et gitt tidsintervall med hensyn til erfaringsvise tap. Dette tids-intervallet inkluderer også perioder med høyere tap enn i et normalår. Sammenholdt med utflating av utlånsveksten tilsa modellen for beregning av gruppevise nedskrivninger i utgangspunktet en reduksjon av nedskrivningene, men sett i lys av den ekstraordinære utviklingen i realøkonomien ble det vurdert som nødvendig å opprettholde nivået. Bankenes tapskostnader har frem til i 2008 vært preget av tilbakeføring av tidligere nedskrivninger og netto tapskostnad har generelt vært begrenset de siste årene. Per har ikke banken identifisert forhold i utlånsporteføljen som tilsier at tapene vil øke vesentlig i kommende år. I likhet med bransjen for øvrig er imidlertid banken forberedt på at den økonomiske utviklingen kan gi slike utslag og man må forvente at netto tap vil kunne stige. IFRS Med virkning fra 2007 rapporterer børsnoterte selskaper både selskapsregnskap og konsernregnskap i henhold til den internasjonale regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards). Sammenligningstall er omarbeidet. Avvikende regnskapsprinsipper for selskapsregnskap og konsernregnskap med hensyn til datterselskaper medfører at det blir rapportert noe forskjellig resultat, samt at det blir forskjeller i balansene. Det er i årsberetningen fokusert på morbanken, da det er morbankens regnskap som skal ligge til grunn ved disponering av resultatet og utbetaling av utbytte. Konsernresultat etter skatt er for ,4 mill. kroner svakere enn i morbanken. Dette avviket skyldes at det i selskapsregnskapet for 2008 er inntektsført utbytte fra datterselskapene på totalt 2,2 mill. kroner, mens det i konsernregnskapet for 2008 inngår et nettoresultat fra datterselskaper på -0,2 mill. kroner. Organisasjon Ved utgangen av 2008 sysselsatte morbanken og konsernet Totens Sparebank henholdsvis 125 og 133 medarbeidere i hel- eller deltidsstillinger. Dette er en økning for morbank og konsern på henholdsvis 4 og 5 ansatte sammenlignet med

15 Økningen skyldes nyansettelser og enkelte midlertidig ubesatte stillinger i morbanken ved forrige årsskifte, samt for konsernet ett nytt årsverk knyttet til eiendomsmegling. Målt i gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatte morbanken og konsernet henholdsvis 117 og 125 årsverk i Antall årsverk i morbanken har økt med 2 fra 2007, og skyldes behov for å sikre kapasitet til å gjennomføre de aktiviteter som er vurdert som nødvendige for å nå bankens strategiske målsettinger. For å være forberedt på kravene som forventes å komme til autorisasjon av rådgivere, har en stor andel av bankens medarbeidere enten gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre nødvendig videreutdannelse. Det er ikke gjennomført aktiviteter definert som forskningsog utviklingsarbeide i Arbeidsmiljø Banken er en IA-bedrift og har samarbeidsavtale om aktiv bruk av verne- og helsepersonell. I forbindelse med gjennomføring av Internkontrollforskriften for HMS blir det gjennomført en årlig kartlegging av arbeidsmiljøet. Gjennomgangen er integrert i den generelle internkontrollen, og resultatet inngår i grunnlaget for å iverksette forbedringstiltak. For å legge forholdene bedre til rette for at seniormedarbeiderne skal finne det attraktivt å arbeide helt frem til ordinær pensjonsalder, er det iverksatt aktuelle tiltak for å stimulere til dette. Styrets vurdering er at arbeidsmiljøet gjennomgående er godt. Statistikken over sykefravær i morbanken i 2008 viser et sykefravær på 5,8 prosent. Dette er en økning på 0,6 prosentpoeng fra Sykefraværet utgjør totalt dagsverk. Langtidsfraværet utover 8 uker utgjør 40 prosent av det totale sykefraværet. Banken prioriterer oppfølging av langtidssykmeldte med arbeidsplassvurdering og tilrettelegging for å få sykmeldte raskere tilbake i arbeide, og ikke minst forebygge nye sykefravær. Det har ikke vært skader eller ulykker i løpet av året. Likestilling Det er konsernets holdning at ansatte, uavhengig av kjønn, skal behandles likt og gis like muligheter til utvikling. Banken forholder seg videre aktivt til de anbefalinger som er gitt fra Sparebankforeningen vedrørende valg av tillitsvalgte til forstanderskapet med komiteer og styret. Bankens forstanderskap hadde ved årsskiftet en kvinneandel på 25 prosent og forstanderskapets valgkomité 43 prosent. Av styrets 6 eksterne styremedlemmer er 2 kvinner. For styrets 4 eksterne varamedlemmer er kjønnsfordelingen jevn. Bankens ledergruppe består ved utgangen av 2008 av en kvinne og fire menn. Ved eksterne utlysninger er kvinner spesielt oppfordret om å søke, men som for øvrige stillinger i banken er det egnethet og kvalifikasjoner som primært vektlegges. Av mellomlederne er kvinneandelen 33 prosent. Blant alle ansatte i hele organisasjonen er andel menn 38 prosent. Påvirkning av ytre miljø Totens Sparebank driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø utover det som er vanlig for bankdrift. Dette vurderes til å være ubetydelig. Grunnfondsbevis Etter mange år med positiv utvikling og sterk vekst ble det i 2008 vurdert som nødvendig å gjennomføre en emisjon for å sikre banken en fortsatt tilfredsstillende soliditet og et godt fundament for videre utvikling. Det ble i juni 2008 gjennomført en emisjon som netto tilførte banken 142,6 mill. kroner i ny egenkapital, etter stor interesse fra investorene. Frem til emisjonen besto bankens grunnfondsbeviskapital av grunnfondsbevis pålydende kroner 100,-, totalt 225,0 mill. kroner. I forkant av emisjonen ble pålydende på eksisterende grunnfondsbevis nedskrevet fra kroner 100,- til kroner 60,-. Det ble deretter emittert totalt nye grunnfondsbevis pålydende kroner 60,-. Ved utgangen av året besto bankens grunnfondsbeviskapital av grunnfondsbevis pålydende kroner 60,-, totalt 259,4 mill. kroner. Ved inngangen til året var grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen 52,4 prosent, mens den ved utgangen av året etter emisjon og disponering av årsresultatet hadde steget til 62,8 prosent. Ved beregning av grunnfondsbeviseiernes resultatandel for 2008 blir det tatt hensyn til emisjonen, og vektet blir resultatandelen for ,0 prosent. Grunnfondsbeviseiernes andel på 14,1 mill. kroner av resultatet i 2008 blir i sin helhet foreslått utbetalt som kontantutbytte, og sammen med en overføring på 1,5 mill. kroner fra utjevningsfondet utgjør dette kroner 3,50 i kontantutbytte pr. grunnfondsbevis. Grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen, eksklusive foreslått utbytte og andel av fond for urealiserte gevinster, utgjør totalt 380,1 mill. kroner. Grunnfondsbeviseiernes andel består av grunnfondsbeviskapitalen på 259,4 mill. kroner, overkursfond på 110,0 mill. kroner og utjevningsfond på 10,7 mill. kroner. 13

16 Den finansielle uroen og den økonomiske utviklingen har medført et bredt og dramatisk fall i markedsverdiene på blant annet børsnoterte verdipapirer i Kursutviklingen på grunnfondsbevis generelt har også vært svak og grunnfondsbevisindeksen på Oslo Børs viser en nedgang på 51 prosent. Effektiv avkastning på bankens grunnfondsbevis TOTG har vært negativ med i overkant av 54 prosent. Tatt hensyn til effekten av fortrinnsrettsemisjonen falt kursen fra kroner 132,50 ved inngangen av året til kroner 49,- som siste notering i I tillegg ble det utbetalt kroner 14,- i kontantutbytte i Antall grunnfondsbeviseiere er redusert fra i 2007 til ved utgangen av Eierstyring og selskapsledelse Bankens styre tillegger den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse stor betydning, og følger opp at banken etterlever anbefalingen. Særtrekk ved organiseringen av sparebanker tilsier imidlertid at enkelte elementer i anbefalingen ikke passer. Anbefalingen klargjør rolledelingen mellom grunnfondsbeviseiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Anbefalingen skal bidra til å styrke tilliten til selskapet blant grunnfondsbeviseiere, i kapitalmarkedet og hos andre interessenter. Gode relasjoner til samfunnet og de interessenter som berøres av bankens virksomhet har stor betydning. Det vises for øvrig til nærmere redegjørelse i årsrapporten. Etikk Totens Sparebank forvalter kundenes midler og skal fremstå som en troverdig samarbeidsparter både for kunder og andre forbindelser. Banken er derfor i særlig grad avhengig av omverdenes tillit. Banken har med dette som bakgrunn utarbeidet etiske retningslinjer for både bankens virksomhet og ansatte. Disse inneholder generelle prinsipper for aktsomhet og adferd. Det er innført obligatorisk etikk-kurs for ansatte som skal bidra til å sikre nødvendig kunnskap om og fokus på dette viktige området. De etiske retningslinjene blir regelmessig oppdatert. Fremtidig utvikling Den finansielle uroen og den negative økonomiske utviklingen både internasjonalt og i Norge skaper større usikkerhet om den fremtidige utviklingen enn normalt. Emisjonen som banken gjennomførte i 2008 bidrar til at banken har et godt fundament for videre vekst og utvikling. Det er pr. dato bankens vurdering at banken er godt nok kapitalisert til å kunne møte forventet etterspørsel etter lån og kreditter. Dette gjelder ikke bare etterspørsel fra bankens eksisterende kunder, men også nye kunder innenfor rammene av bankens strategiske valg. Erfaringsvis er utlånsveksten lavere i Oppland enn på landsbasis, men selv om en stor del av kundene har tilhold i Oppland, gir bankens satsing på Lillehammer og i Eidsvoll grunnlag for å nå ønsket vekst. Med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen forventes det imidlertid beskjeden vekst også i

17 Banken har sikret seg en god likviditetsreserve i form av bankinnskudd, sertifikater og trekkrettigheter, og kan per dato innfri den del av fundingporteføljen som forfaller i løpet 2009 uten å oppta nye lån. Banken legger imidlertid vekt på å sikre refinansiering i god tid før forfall, med en god løpetidsstruktur, for å opprettholde nivået på likviditetsindikatorene. Banken har ikke på noe tidspunkt i 2008 hatt utfordringer knyttet til likviditeten, og pr. dato får banken tatt opp ønskede nye lån til gjeldende markedsvilkår. Bankens marginer utviklet seg totalt sett positivt i siste kvartal i Utviklingen i styringsrenten til Norges Bank og pengemarkedsrentene medførte imidlertid behov for å varsle betydelige reduksjoner i rentesatsene på både utlån til og innskudd fra kunder. Effekten av disse rentenedgangene får full effekt fra i 2009, og bankens vurderinger tilsier at kundemarginen vil bli redusert allerede fra i første kvartal. I tillegg til utviklingen i kundemarginen vil marginen mot bankens fundingkostnad være viktig for utviklingen i bankens netto renteinntekt. Denne vil påvirkes av hvordan pengemarkedsrentene utvikler seg i forhold til markedsrenten på utlån, samt av utviklingen i risikopremien på bankens sertifikat- og obligasjonslån. Banken har til nå hatt lite behov for å refinansiere obligasjonslån, men med enkelte forfall i 2009 vil banken merke effekten av den økte risikopremien investorene generelt krever. Bankenes sikringsfond har varslet at det er store muligheter for at det vil bli innkalt full sikringsfondsavgift i 2009, mot en tredjedels avgift i For banken medfører dette en økning fra 2,0 mill. kroner i 2008 til 6,9 mill. kroner i I tillegg vil et lavere rentenivå normalt redusere avkastningen på bankens egenkapital. Det forventes i utgangspunktet relativt stabile netto andre driftsinntekter eksklusive effekten fra verdipapirer. Med hensyn til effekten fra verdipapirer forventer banken å holde en portefølje minst på nivå med årsskiftet. Bankens verdipapirer vurderes til markedsverdi, og den generelle kursutviklingen i verdipapirmarkedet vil fortløpende påvirke bankens resultat. En betydelig andel av urealiserte tap på rentebærende verdipapirer i 2008 skyldes investorenes økte krav til risikopremie. Hvis kravet til risikopremien stabiliserer seg eller reduseres, vil dette kunne gi et positiv kurseffekt i form av reverserte nedskrivninger. I en situasjon med sterk konkurranse og der det forventes press på marginer vil det være nødvendig med fokus på kostnadsnivået, og aktuelle tilpasninger vil fortløpende bli vurdert. Bankenes tapskostnader har generelt vært begrenset de siste årene. Ved årsskiftet har ikke banken identifisert forhold i utlånsporteføljen som tilsier at tapene vil øke vesentlig i de kommende kvartaler. I likhet med bransjen for øvrig er imidlertid banken forberedt på at den økonomiske utviklingen kan gi slike utslag. Banken forventer ut i fra en totalvurdering å kunne vise tilfredsstillende resultater i 2009 og å gi konkurransedyktig avkastning til grunnfondsbeviseierne. 15

18 Takk Styret vil rette en stor takk til medarbeidere og tillitsvalgte for godt samarbeide og aktiv og god innsats i nok et positivt år for banken med hensyn til den ordinære bankdriften. Styret ønsker også å takke bankens kunder og øvrige forbindelser for å ha vist banken tillit i året som har gått. Lena, 2. mars 2009 I styret for Totens Sparebank Ole Festad Lund Wenche Aamodt Furuseth Vegard Thune Geir Stenseth leder nestleder Sissel Slettum Bjerke Magne Torpen Ann Kristin Haugen Herbjørn J. Steinsvik ansattes representant adm. banksjef 16

19 Erklæring i henhold til lov om verdipapirhandel 5-6 Styret og daglig leder har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for Totens Sparebank, konsern og morselskap, for kalenderåret 2008 og per Regnskapene er avlagt i samsvar med de EU-godkjente IFRSer og tilhørende fortolkningsuttalelser, samt ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, og som skal anvendes per Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av nærstående som har hatt vesentlig betydning på virksomhetens stilling eller resultat i løpet av rapporteringsperioden. Vi bekrefter herved at årsregnskapet og årsberetningen etter vår beste overbevisning gir informasjon om de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer, samt gir et rettvisende bilde over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på regnskapet. Vi bekrefter at regnskapet etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene gir et rettvisende bilde av foretaket og konsernets finansielle stilling og resultat. Ole Festad Lund Wenche Aamodt Furuseth Vegard Thune Geir Stenseth leder nestleder Sissel Slettum Bjerke Magne Torpen Ann Kristin Haugen Herbjørn J. Steinsvik ansattes representant adm. banksjef 17

20 Resultatregnskap Morbanken Konsern Alle tall i hele kroner Note , , ,887 Renteinntekter 2 795, , , , , ,225 Rentekostnader 2 583, , , , , ,662 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 211, , ,558 9,859 8,466 9,691 Utbytte 7,612 8,468 9, Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper 46,757 48,086 44,212 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5 46,757 48,086 44,339 9,336 9,552 9,527 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 9,336 9,552 9,527 Netto verdiendringer og gevinst/tap på valuta og verdipapirer -69,891-4,335 4,969 til virkelig verdi over resultatet ,891-4,335 4,969 1, ,473 Andre driftsinntekter 4 10,561 18,530 19,200-20,974 43,603 48,663 Netto andre driftsinntekter -14,297 61,197 68,672 69,728 65,343 58,080 Lønn og andre ordinære personalkostnader ,654 71,974 69,793 33,354 34,258 33,699 Generelle administrasjonskostnader 35,249 37,661 36,337 8,007 7,800 8,450 Avskrivninger ,127 7,838 8,840 25,832 23,759 21,699 Andre driftskostnader 8 30,333 28,526 26, , , ,928 Driftskostnader 147, , ,796 53,577 89,713 88,397 Driftsresultat før tap og skatt 50,198 92,962 89,435 17,580 5,751 3,252 Netto tap på utlån 9 17,580 5,751 3, ,000 Netto tap/gevinster på langsiktige investeringer i verdipapirer ,000 35,976 83,646 84,147 Driftsresultat 32,596 86,894 85,183 11,613 22,550 23,253 Skattekostnad 11 10,708 23,345 22,358 24,363 61,096 60,893 Resultat for regnskapsåret 21,888 63,548 62,824 Majoritetens andel 21,884 63,354 62,813 Minoritetens andel Resultat pr. grunnfondsbevis Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis 18

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer