Bellonameldingen ( ) Norges helhetlige klimaplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan"

Transkript

1 Bellonameldingen ( ) Norges helhetlige klimaplan Revidert utgave Oslo, 25. august 2009

2

3 Bellonameldingen ( ) Norges helhetlige klimaplan

4

5 Forord Det er bred politisk enighet om at det kreves handling for å hindre økt global oppvarming. Det har blitt produsert metervis med utredninger om hvilke tiltak som må til. Vi vet med andre ord hvilke løsninger vi trenger i klimakampen og vi vet at disse løsningene er tilgjengelige: Vi må slutte å bruke fossile energikilder og vi må realisere fornybarsamfunnet. Derfor er vi glade for at Regjeringen, gjennom SFT og prosjektet Klimakur 2020, endelig har satt søkelys på handling og virkemiddelutforming. Bellona beklager likevel at SFT skal avlegge sin rapport først etter Stortingsvalget Klimaendringene er en for viktig sak til at politikerne kan få slippe unna den i valgkampen. Allerede i 2001 publiserte Bellona en rapport om effektive virkemidler mot klimaendringene, Virkemidler som virker og i fjor publiserte vi en global tiltaksplan, How to combat global warming. Dette er vår nasjonale virkemiddelplan; Norges helhetlige klimaplan. Vår målsetting er å presentere en helhetlig plan som løser klimaproblemet og samtidig legger grunnlaget for at Norge også i fremtiden skal kunne preges av gode levekår og velstand. For å lykkes med dette må vi tenke både helhetlig og langsiktig. Det må legges til rette for nullutslippsløsninger i alle sektorer. Problemet er at debatten til nå i altfor stor grad har handlet om kostnadseffektivitet. Det nytter lite å innføre de billigste tiltakene først dersom vi ikke samtidig investerer i utvikling og spredning av teknologi som på sikt muliggjør nullutslippssamfunnet. Vi må unngå virkemidler som reduserer utslipp på kort sikt hvis de ikke samtidig legger fundamentet for fremtidens nullutslippssamfunn. Norges helhetlige klimaplan er ment for å hjelpe politikere og beslutningstakere i Norge til å handle. Med 20 års erfaring, et stort nettverk innen forskning, politikk og industri og en bredt faglig sammensatt fagavdeling, har Bellona et spesielt godt utgangspunkt for å gjøre denne jobben. For samtlige sektorer foreslår vi virkemidler som alle som tar klimaproblemet på alvor bør kunne samle seg om. For å understreke budskapet vårt, har vi valgt å skrive planen i formatet til en stortingsmelding. Norges helhetlige klimaplan er Bellonas gavepakke til alle politikere som mener alvor i klimakampen. Vi hevder ikke at Bellonas klimaplan er fasiten. Tvert imot; vi ønsker å legge til rette for en bred debatt som gjør at politikerne tør å ta riktige valg for klimaet. Norges helhetlige klimaplan vil være grunnlaget for Bellonas klimapolitikk de neste fire årene. Derfor har vi hatt den på høring sommeren 2009, og vi takker for mange gode innspill. Disse er innarbeidet i teksten og oppsummert bakerst i hvert kapittel. Med vennlig hilsen, Frederic Hauge, leder i Bellona

6 Innhold Forord... 5 Innhold... 6 Sammendrag Bellonas klimaplan: En ambisiøs og gjennomførbar klimapolitikk Klimautfordringen Bellonas klimamål Ren vekst Virkemidlene i Bellonas klimaplan Avgrensninger og oppbygging Generelle høringsinnspill Landtransport, luftfart og mobile kilder Klimagassutslipp fra transportsektoren Klimamål for transportsektoren Virkemidler for utslipps-reduksjoner i transportsektoren Høringsinnspill Innenriks sjøfart Klimagassutslipp fra innenriks skipsfart Klimamål for innenriks skipsfart Virkemidler for utslipps-reduksjoner i innenriks skipsfart Høringsinnspill Petroleum Klimagassutslipp fra petroleumssektoren Klimamål for petroleumssektoren Virkemidler for utslippskutt i petroleumssektoren Høringsinnspill Industri og CO 2 -håndtering Industriens klimagassutslipp Klimamål for industrien Norsk industri for fremtiden: miljø- og industripolitiske vurderinger Virkemiddelstrategi for industrien Sektorspesifikke tiltak og eksisterende virkemidler CO 2 -håndtering Bellona vil ha et nasjonalt løft for klimavennlig prosessindustri Høringsinnspill Stasjonær forbrenning i husholdninger og tjenesteytende næring Klimamål for stasjonær forbrenning Virkemidler for utfasing av oljekjel Høringsinnspill Landbruk Klimagassutslipp fra landbruk Klimamål for landbruket Virkemidler for landbruket Høringsinnspill Avfall Klimagassutslipp i avfallssektoren Klimamål for avfallssektoren Virkemidler for utslipps-reduksjon i avfallssektoren Høringsinnspill Energieffektivisering i private og offentlige bygg Energibruk og klimagassutslipp Mål for energieffektivisering i bygg Virkemidler for energieffektivisering Bellonas anbefalte virkemidler for energieffektivisering... 97

7 9.5 Høringsinnspill Ny fornybar energiproduksjon Dagens fornybare energiproduksjon Mål for ny fornybarproduksjon Virkemidler for å fremme fornybar kraft Nettregimet Marin fornybar energi og overføringskapasistet til utlandet Fornybardirektivet Høringsinnspill Biomasse nøkkelen til karbonnegativsamfunnet Hva er biomasse? Tilgjengelig bærekraftig biomasse Bruk av bærekraftig biomasse Virkemidler for uttak av bærekraftig biomasse Høringsinnspill Forskning og utvikling Dagens forskning og utvikling Mål for forskning og utvikling Virkemidler for forskning, demonstrering og implementering Høringsinnspill Internasjonale rammer for norsk klimapolitikk Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen EUs klimapakke Hvordan fastsette fremtidige klimaforpliktelser? Bellonas anbefaling til Norges posisjon under COP Appendix A: Høringsinnspill fra Miljøvernminister Erik Solheim Appendix B: Referanser

8 Sammendrag Global oppvarming er vårt århundres største utfordring. Samtidig som verdens fattige må sikres tilgang til energi, må klimagassutslippene reduseres med opp i mot 85 prosent innen 2050 for å unngå dramatiske klimaendringer. I rike land som Norge må utslippene kuttes vesentlig mer, for å tillate fattigere land noe utslippsvekst. Norge har et spesielt ansvar fordi vi har naturressurser, kapital, teknologi, kompetanse og politiske styringsstrukturer som setter oss i bedre stand til å kutte utslipp enn noe annet land. I tillegg er vår rikdom basert på eksport av enorme klimagassutslipp i form av olje og gass. Bellona foreslår følgende mål for Norges utslippsreduksjoner: - Norges egne klimagassutslipp skal innen 2020 reduseres med 30 prosent fra 1990 nivå. - Norge skal i København-forhandlingene forplikte seg til karbonnøytralitet i Norge skal være et nullutslippssamfunn i Norge skal være karbonnegativt i 2050 ved å fjerne mer CO 2 fra atmosfæren enn vi slipper ut. Bellonas klimamelding retter oppmerksom-heten mot hvordan klimagassutslipp kan reduseres innenlands, og foreslår konkrete virkemidler for å få dette til. Med Norges helhetlige klimaplan ser vi alle sektorene i sammenheng, og understreker viktigheten av at alle sektorer må gjøre det de kan for å kutte klimagassutslipp for at vi skal klare de nødvendige utslippsreduksjonene. Virkemidlene er konkrete og fordelt per sektor: Transportsektoren Bilparken endres radikalt for å få til reelle utslippskutt. Veien til nullutslipp går gjennom elektrifisering i 2020 bør 10 prosent av bilene være elbiler og plugginn-hybrider. Dette skal oppnås gjennom blant annet tilskudd på kroner per bil, finansiering av ladestasjoner og statlige fellesinnkjøp av elbiler. Gjennom radikale endringer i bilavgiftene skal hybridbiler og andre lavutslippsbiler bli opptil kroner billigere. For å få utslippskutt raskt må det også stilles krav om 10 prosent biodrivstoff innblandet i alt drivstoff, og satses på andregenerasjons biodrivstoffproduksjon. For storbyene vil Bellona utvikle Superbuss - pakker for innfartsveiene, der superbusslinjer med maksimal framkommelighet i trafikken og hyppige avganger skal gjøre kollektivløsninger til det foretrukne alternativet for pendlere. Luftfartens utslipp kan reduseres raskt gjennom mer energieffektive fly og flyrutiner. Bellona vil invitere luftfartsnæringen til å forplikte seg til utslippskutt de selv har identifisert som realistiske. På lengre sikt skal de mest trafikkerte strekningene erstattes med høyhastighetstog. Skipsfart Norge er en stor sjøfartsnasjon, og har bedrifter og fagmiljøer med teknologi og kompetanse som kan gi reduserte utslipp fra skipsfart globalt. Siden internasjonal skipstransport er umulig å regulere på nasjonalt nivå, kan vi bruke innenriks skipsfart til å utvikle og industrialisere lavutslippsløsninger og nullutslippsløsninger. Det er særlig innen fergedrift som er finansiert av det offentlige, og forsyningsskip i petroleums-næringen at mulighetene for regulering er store. Bellona foreslår at det skal stilles krav om ledende miljøteknologi ved alle anbud for fergetjenester, at det skal etableres et CO 2 -fond for skipsfart etter mønster av NO X -fondet, og at det stilles strenge krav til skip i petroleumsvirksomheten. Industrien Norsk industri er i verdenstoppen på miljø, og produserer varer vi trenger mer av for å produsere fornybar energi globalt. Samtidig kan utslippene reduseres kraftig, og energibruken effektiviseres. Bellona vil ha et nasjonalt løft for klimavennlig prosessindustri, der industrien forplikter seg til store utslippskutt mot at staten bidrar til et massivt teknologiløft. Et fond på 10 milliarder kroner til teknologiprosjekter, nye ordninger for energieffektivisering, forutsigbare kraftpriser og statlig bidrag til CO 2 -håndtering i industriklynger som Grenland vil gjøre norsk industri rustet for vekst og verdiskapning, og vise vei mot nullutslippsløsninger for industrien globalt. Petroleumsnæringen Fossil energi vil være nødvendig i den globale energiforsyningen i lang tid, men må omstilles kraftig for å finne sin plass i et ambisiøst nasjonalt og internasjonalt klimaregime. Utslippene fra produksjon må kuttes kraftig gjennom elektrifisering. Staten bør bygge infrastruktur for kraft fra land, men oljeselskapene må betale for dette gjennom en ny kraftavgift for sokkelen. Gassproduksjonen må i økende grad renses for CO 2 før eksport, og oljeutvinningstempoet begrenses ved å opprette petroleumsfrie soner i sårbare naturområder. Energibruk i bygninger Oljefyring fases helt ut ved hjelp av forbud og avgiftsøkning på fossil varme og erstattes med bioenergi, varmepumper og andre utslippsfrie løsninger. Energieffektivisering reduserer energi-

9 bruken fra dagens nivå med 15 TWh innen Økt elavgift skal gjøre nye løsninger mer lønnsomme, og bidra til energieffektivisering, som i sum vil gjøre strømregningen lavere for folk. Alle huseiere skal få rett til støtte for energieffektivisering, med rask saksbehandling. Energikravene til nye bygg skal skjerpes regelmessig. I stedet for å bokstavelig talt å bygge oss nye problemer, skal vi bygge bygninger som i første omgang knapt trenger oppvarming, og som i neste omgang selv produserer energi. Fornybar energi For å oppfylle EUs fornybardirektiv, bør Norge øke andelen fornybar energi fra dagens 60 prosent, til minst 73 prosent innen Dette kan vi oppnå ved å øke den fornybare energiproduksjonen med 24 TWh, samtidig som totalt energiforbruk reduseres med 9 TWh. Til tross for tøffe ambisjoner er det rom for stor vekst i industrien, slik at fornybardirektivet ikke blir til hinder for å etablere ny silisiumproduksjon og andre varer verden trenger mer av for å utvikle fornybar energi. Virkemidlene for økt fornybar energi, er først og fremst etablering av et grønt sertifikatmarked, samt støtteordninger for bioenergi. Landbruk og avfall Utslippene av lystgass og metan fra landbruk kan kuttes gjennom bedre gjødsling og fôring, og fra både landbruk og avfall gjennom oppsamling av metan for produksjon av biogass. På denne måten reduseres sektorenes egne utslipp, samtidig som de bidrar til kutt i andre, ved at biogass erstatter fossil energi i busser, oppvarming eller kraftproduksjon. Landbruket møter i dag ingen krav om å redusere klimagassutslipp. For å presse frem en storsatsing på biogass foreslår Bellona investeringsstøtte sammen med et forbud mot brenning av våtorganisk avfall og på sikt et krav om at husdyrgjødsel og vekstrester brukes til energiproduksjon. Landbruket må også få klare krav om bedre rutiner for gjødsling og begrensninger mot unødvendig overgjødsling. Veien mot nullutslipp i 2040 Bellona foreslår at Norge skal ta sikte på å ha null netto utslipp i Bellonas klimamelding peker på hvilke løsninger og teknologier som i de fleste sektorer kan bringe oss mot nullutslipp, og identifiserer hvilke hovedgrep som er nødvendige for å nå dette målet. Målet om nullutslipp på lang sikt gjør det viktig å velge riktige virkemidler for å nå de kortsiktige målene. Blindveier må unngås, alle skritt må følge veikartet mot nullutslipp. Veien til et karbonnegativt Norge Bellona foreslår at Norge skal ta sikte på å bli et karbonnegativt samfunn innen 2050, i den forstand at vi fjerner mer CO 2 fra atmosfæren enn vi slipper ut. Denne praktisk gjennomførbare måten å fjerne CO 2 fra atmosfæren på er naturens egen, altså fotosyntesen. Forbrenning av biomasse regnes som karbonnøytralt fordi planter tar opp like mye CO 2 gjennom fotosyntesen som de avgir ved forbrenning. Dersom CO 2 fra forbrenning av biomasse fanges og lagres, vil denne energiproduksjonen ha negative utslipp. Norge har eksisterende punktutslipp av CO 2 fra biomasse i treforedlingsindustrien og i fjernvarmeanlegg. Satsning på andregenerasjon biodrivstoffproduksjon, kraft- og varmeverk, også basert på biomasse fra nye kilder som alger, kan gi nye store punktutslipp for karbonnøytral CO 2, med potensial for CO 2 -håndtering. Konseptet karbonnegativ er ikke avhengig av ny teknologi. Kombinasjonen av fangst- og lagringsløsninger som utvikles for fossil energi, og eksisterende løsninger for forbrenning av biomasse er alt som skal til. Bellonas klimamelding har vært på høring I motsetning til vanlige stortingsmeldinger, har Bellonas klimamelding vært på bred høring. Vi har invitert politiske partier, interessegrupper, bedrifter og våre samarbeidspartnere til debatt om de konkrete forslagene til virkemidler. Innspillene er oppsummert og kommentert bakerst i hvert kapittel i denne endelige klimameldingen, som er plattformen for Bellonas klimapolitiske arbeid i Norge i den neste stortingsperioden.

10

11 Bellonameldingen ( ) Norges helhetlige klimaplan Tilråding fra Bellona 6.mai 2009, godkjent i ledermøte samme dag. (Bellona)

12

13 Del I Bellonas klimapolitikk

14

15 Bellonameldingen Bellonas klimaplan: En ambisiøs og gjennomførbar klimapolitikk 1.1 Klimautfordringen De menneskeskapte klimaendringene er allerede i gang. Den globale gjennomsnittstemperaturen har økt med 0,7 grader celsius fra førindustriell tid. Millioner av mennesker, spesielt i fattige land, har fått erfare klimaendringene gjennom mer tørke, flom og naturkatastrofer. For å unngå enda større og farligere klimaendringer, har en rekke land satt seg som mål å hindre at jordens temperatur stiger med mer enn to grader celsius. Norge er blant disse landene. FNs klimapanel (IPCC) publiserte sin fjerde klimarapport ved utgangen av Med basis i tilgjengelig forskning, konkluderte rapporten med at klimaendringene er menneskeskapt og at det er nødvendig med drastiske kutt i klimagassutslippene. Det ble stadfestet at stabilisering av den globale oppvarmingen på mellom 2 og 2,4 grader krever en utslippsreduksjon på 50 til 85 prosent innen 2050, og at utslippstoppen må inntreffe innen I 2009 tyder nye empiriske data fra flere hold på at klimaendringene ikke bare har fulgt, men faktisk overgått IPPCs mest pessimistiske scenario. Der klimapanelet forventet en økning i havnivået på mellom 18 og 59 cm innen 2100, peker en rekke nye forskningsresultater på at havet kan øke med mellom 80 og 200 cm innen ,3. Der klimapanelet anslo at Arktis ville være isfritt en gang i siste halvdel av århundret, er de siste anslagene nå at det vil inntreffe en gang mellom 2011 og I klartekst betyr dette at klimaendringene skjer raskere enn tidligere antatt. Klimapanelets leder Rajendra Kumar Pachauri sa nylig at hvis ikke det igangsettes et fundamentalt skifte innen 2012, vil irreversible og selvforsterkende prosesser kunne gjøre at klimaendringene kommer fullstendig ut av kontroll. Det som i dag betegnes som ambisiøs klimapolitikk av de fleste politikere, vil i morgen kunne vise seg å være for lite, for sent. I fjor publiserte Bellona en rapport kalt How to combat global warming. Her viste Bellona hvordan verdens klimagassutslipp kan reduseres med 85 prosent innen 2050, ved å bruke eksisterende teknologier. Her fremkom det at løsningene eksisterer nå er det opp til politikerne å ta de riktige beslutningene. Bellonas helhetlige klimaplan identifiserer hvordan Norge kan gå foran og vise at det er mulig å kombinere høy levestandard med minimale klimagassutslipp. 1.2 Bellonas klimamål Figur 1-1 Klimaendringer Stadig flere mennesker rammes av klimaendringene gjennom tørke, flom og naturkatastrofer. Her fra Santa Catarina i Brasil i fjor. (Foto: Orkut Images / Wikimedia Commons) Som Figur 1-2 viser er Norges utslipp per innbygger blant de høyeste i verden. Den røde linjen viser gjennomsnittsnivået utslippene må ligge på i 2050 for å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader celsius i følge IPCC. Samtidig er Norge et av verdens rikeste land og store deler av denne rikdommen har kommet ved å bidra til klimakrisen gjennom fossil olje- og gassutvinning. Norge har mindre enn 1 promille av verdens befolkning, men bidrar med 2-3 prosent av de totale globale klimagassutslippene gjennom eksport av fossil olje og gass. Det gir Norge en særskilt moralsk forpliktelse til å gå foran og vise lederskap i kampen for å redusere utslippene av CO 2.

16 16 Bellonameldingen USA Norge Japan Europa Sør Afrika Brasil Kina India Figur 1-2 Klimagassutslipp per capita for utvalgte land (tonn CO 2 -ekv per person) Kilde: Wikipedia. Ambisjonen om Norge som en foregangsnasjon i klimasammenheng kom også til uttrykk i Klimaforliket, et politisk kompromiss fra 2008 mellom regjeringspartiene (AP, SV og SP) og opposisjonspartiene Høyre, KrF og Venstre: Norges troverdighet som pådriver er avhengig av at vi reduserer egne utslipp, bidrar til utvikling av teknologi og bidrar til å vise at det er mulig å frikoble økonomisk vekst med vekst i klimagassutslippene. Norge må sammen med andre rike land ta en lederrolle i arbeidet med å utvikle et godt, klimavennlig samfunn. Vi kan altså konstatere at store deler av Stortinget mener at Norge skal ha en ambisiøs klimapolitikk. Nå er det avgjørende at Norge, i en situasjon der usikkerheten er så stor rundt hastigheten på og konsekvensene av de globale klimaendringene, kommer over i handlingsmodus. Tiltak mot klimaendringene har vært diskutert lenge nok til at vi vet hva som skal til for å hindre en katastrofal krise. Nå haster det med å iverksette tiltakene gjennom å vedta virkemidler som fører til faktiske utslippsreduksjoner og som reder grunnen for det fremtidige nullutslipp-samfunnet. I McKinseys rapport fra januar 2009, Pathways to a Low-Carbon Economy, understrekes viktigheten av at alle sektorer kutter sine klimagassutslipp nå: Our research finds not only that all regions and sectors would have to capture close to the full potential for abatement that is available to them; even deep emission cuts in some sectors will not be sufficient. Action also needs to be timely. A 10-year delay in taking abatement action would make it virtually impossible to keep global warming below 2 degrees Celsius. McKinsey sier altså at alle regioner og sektorer må redusere nær sitt fulle reduksjonspotensial og at det ikke holder at store utslippskutt tas i bare noen sektorer. Videre sier McKinsey at dersom det blir en 10 års forsinkelse før vi gjør noe, vil det bli nær umulig å holde den globale oppvarmingen under 2 grader celsius. For Norge innebærer dette at vi må iverksette tiltak som er flere ganger dyrere enn dagens kvotepriser. Bellonas formål med denne klimaplanen er å hjelpe Regjeringen og Stortinget med å gå fra gode ord og intensjoner til målrettet handling. Det gjøres ved å identifisere virkemidler i alle sektorer som vil bidra til at nødvendige tiltak gjennomføres. Nå er det opp til politikerne å fatte de vedtakene som iverksetter virkemidlene. Samtidig er Bellonas klimaplan et innspill til Klimakur 2020, Statens forurensningstilsyns (SFT) virkemiddelprosjekt, som skal gi sine anbefalinger 2. november I motsetning til Klimakur 2020, kommer Bellona med sine innspill til virkemidler i god tid før valget. Bellona mener at norsk klimapolitikk må komme øverst på dagsorden i valgkampen Som lederen av FNs klimapanel, Rajendra Kumar Pachauri, sier: De neste fire årene er avgjørende for om vi klarer å takle klimakrisen Klimamål for 2020 Klimaforliket legger opp til en reduksjon på millioner tonn CO 2 ekvivalenter fra en forventet referansebane på ca. 59 millioner tonn i 2020: Partene mener derfor at intervallet fra Regjeringens klimamelding kan utvides til mill. tonn CO 2 ekvivalenter ift referansebanen slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert. Ved å legge denne referansebanen til grunn sier Regjeringen at den forventer en betydelig økning i utslippene fram mot Bellona mener at ambisjonen i stedet må være å legge klare og forutsigbare politiske føringer som realiserer ambisjonen om å frikoble økonomisk vekst fra vekst i klimagassutslippene. Ambisjonen for Bellonas klimaplan er å identifisere virkemidlene som oppnår dette. Reduksjon av dagens utslipp er derfor beregnet på grunnlag av SSBs statistikk for Dette er det siste året der fullstendig statistikk er tilgjengelig på tilstrekkelig detaljert nivå. Bellonas klimamål for 2020 er: Å redusere norske utslipp med 18,8 millioner tonn innen 2020 i forhold til Dette tilsvarer 30 prosent av utslippet i 1990, som er basisåret for FNs klimaforhandlinger. Et slikt ambisjonsnivå er nødvendig for at Norge skal leve opp til sin ambisjon om å vise lederskap inn i FNs klimaforhandlinger. Bellona mener derfor at Norge i FN-forhandlingene skal forplikte seg til å redusere egne klimagassutslipp med 30 prosent fra 1990-nivå innen I tillegg mener Bellona at Norge skal

17 Bellonameldingen forplikte seg til å finansiere utslippsreduksjoner tilsvarende de resterende utslippene gjennom kvotekjøp i andre land, slik at Norge blir klimanøytralt i Figur 1-3 viser hvordan reduksjonen på 18,8 millioner tonn fordeler seg på de ulike sektorene med Bellonas virkemidler Langsiktige klimamål Realiteten i klimautfordringen tilsier at målet for 2020 ikke kan ses på som endelig, men som en viktig milepæl i arbeidet med å utvikle et godt, klimavennlig samfunn. Med bakgrunn i omfattende observasjoner og analyser, konkluderte en gruppe forskere fra NASA, med James Hansen i spissen, at konsentrasjonen av CO 2 i atmosfæren må være 350 ppm (parts per million) eller lavere i løpet av dette århundret for å bevare jorden slik vi kjenner den 4. Dagens konsentrasjon er 387 ppm, og stiger med omlag 2,5 ppm i året. Dersom Hansens prognoser stemmer må verden redusere klimagassutslippene med opptil 95 prosent. Dette betyr at alle land må bli nullutslippssamfunn på lang sikt. Bellonas klimaplan inneholder derfor virkemidler som på sikt vil gjøre Norge til et nullutslippssamfunn. Bellona mener at Norges mål må være å bli karbonnøytralt innenlands innen For noen typer aktivitet, som for eksempel husdyrbruk, er klimanøytralitet trolig ikke oppnåelig. Dette betyr at andre aktiviteter, som for eksempel termisk energiproduksjon, må kompensere ved å være karbonnegative. Norge må derfor gå foran og utvikle og implementere teknologiske løsninger som gir netto negative utslipp. CO 2 -håndtering på bioenergiverk og papirfabrikker og biokull i landbruket er eksempler på slik teknologi. I How to combat global warming viste Bellona pathways to a carbon negative economy globalt. Nå mener Bellona at Norges ambisjon for 2050 bør være: Carbon negative Norway. En ambisjon på dette nivået er politisk utfordrende. Det er enklere å snakke om politiske ambisjoner i generelle termer enn å vedta praktisk politikk som nødvendigvis medfører omprioritering av ressurser og makt. Samtidig er dette en fantastisk mulighet til å skaffe seg konkurransefortrinn i en fremtidig verden hvor det er de rene teknologiene og løsningene som driver utviklingen. Norsk industri har allerede mye relevant kunnskap og kompetanse, noe som gir Norge et spesielt godt utgangspunkt for å gå foran på veien mot nullutslippssamfunnet. Bellona mener derfor det er viktig å betrakte en ambisiøs klimapolitikk som en unik mulighet til å bygge bro fra dagens ikke-bærekraftige verdiskapingsmodell, der fossil energi utgjør nær halvparten av Norges eksportinntekter, til morgendagens grønne økonomi der Norge er stor eksportør av rene industriprodukter og fornybar energi. 14,00 12,00 10,00 8, ,00 4,00 2,00 0,00 Figur 1-3 Utslippsreduksjoner som følge av Bellonas klimaplan. 1 Inkluderer gassterminalene Kårstø/Kolsnes 2 Omfatter boliger, næringsbygg og mindre industribygg. 3 Fossil fjernvarme + gasskraftverk (forutsetter 85 prosent rensing av Kårstø og Mongstad i 2020)

18 18 Bellonameldingen Tabell 1-1 Historikk og framskrivning for klimagassutslipp i Nasjonalbudsjettet Utslipp i alt Stasjonær forbrenning Prosessutslipp Mobil forbrenning Kilde: SSB og SFT Bellonas budskap er at Norge må gripe denne sjansen nå. 1.3 Ren vekst Bellona legger til grunn at fremtidig økonomisk vekst ikke må føre til ytterligere utslipp, med andre ord det vi kaller ren vekst. Dette innebærer at dagens utslippsnivå må være utgangspunktet for fremtidige utslippskutt. Her skiller metoden til Bellona seg vesentlig fra Finansdepartementet og Statens Forurensningstilsyns (SFT) metode, som tar utgangspunkt i en forventet referansebane. Regjeringens Klimamelding 5 fra 2007 og det tverrpolitiske Klimaforliket setter sine mål ut i fra referansebanen. Norsk klimapolitikk har altså som mål å oppnå reduksjoner fra et hypotetisk utslippsnivå i 2020 som er høyere enn dagens utslippsnivå. Som Tabell 1-1 viser, forventes klimagassutslippene i 2020 i SFTs referansebane å være 58,7 millioner tonn CO 2 - ekvivalenter, noe som tilsvarer en økning på nesten 10 prosent fra Her er det påfallende at man i referansebanen forventer en økning på 51 prosent i utslippene fra oppvarming i bygg (med andre ord utslipp fra oljefyr) fra 2005 til 2020, selv om det finnes konkurransedyktige rene oppvarmingskilder. Når klimaforskningen med økende grad av klarhet viser at klimaet ikke tåler ytterligere vekst i klimagassutslippene, mener Bellona at det er uansvarlig å basere klimapolitikken på en forventning om økte utslipp frem til Bellona mener at det er bedre å benytte siste oppdaterte utslippstall (2006) som utgangspunkt. I dette perspektivet betraktes utviklingen i klimagassutslippene som noe som kan styres politisk, og ikke noe som skjer som et resultat av en business-as-usual- referansebane. I Perspektivmeldingen er forventede utslipp for 2020 redusert til 56,5 millioner tonn CO 2 - ekvivalenter, se Tabell 1-2. Dette synliggjør problemet med å bruke en referansebane som utgangspunkt fordi forventningene til fremtidig utslipp endres fra år til år. Bellona anbefaler at Stortinget inntar en proaktiv holdning, og legger klare og forutsigbare politiske føringer som realiserer den uttalte ambisjonen om å vise at det er mulig å frikoble økonomisk vekst fra vekst i klimagassutslipp. Bellonas klimaplan tar derfor utgangspunkt i klimagassutslippet i 2006, og anbefaler målsettinger og virkemidler som reduserer disse og samtidig realiserer ren vekst, se Figur 1-3. For å lette sammenligning med Klimaforliket og regjeringens Klimamelding viser Tabell 1-3 resultatet av Bellonas Klimaplan sammenlignet med SFTs referansebane for Virkemidlene i Bellonas klimaplan Bellona har gjennom 20 år arbeidet med å utforme gode virkemidler som skal ivareta hensynet til å etablere et sterkt norsk hjemmemarked, med konkurransedyktige, miljøriktige næringer, jf. rapporten virkemidler som virker fra Virkemiddelutforming har vært, og kommer fortsatt til å være, en sentral del av vårt samarbeid med næringsliv, myndigheter og politikere. Det har vært et stort behov for dette arbeidet ettersom det er få gode forskningsmiljøer i Norge med hovedfokus på gode virkemidler. Tabell 1-2 Utdrag fra referansebanen for utslipp av klimagasser i Perspektivmeldingen Oppvarming i bygg 3,5 2,7 2,6 2,3 3,0 3,5 Utslipp av klimagasser i alt 49,7 53,5 55,0 57,3 56,5 54,0 Kilde: st.meld nr 9 ( ) Perspektivmeldingen 2009

19 Bellonameldingen Tabell 1-3 Utslippsnivå i 2020 i Bellonas Klimaplan sammenlignet med SFTs referansebane Millioner tonn CO 2 -ekvivalenter SFTs referansebane Bellonas Klimaplan Differanse Veitrafikk 13,56 8,20 5,36 Skip og båter, inkl. fiske 4,08 2,22 1,86 Annen mobil forbrenning, inkl. fly 3,31 2,68 0,63 Olje- og gassvirksomhet 1 11,74 7,72 4,02 Industri og bergverk 15,21 8,40 6,81 Oppvarming i bygg 2 3,49 0,00 3,49 Energiproduksjon 3 0,89 0,36 0,53 Landbruk 4,30 3,40 0,91 Avfallssektoren 1,13 0,78 0,34 Annet prosessutslipp 0,94 0,92 0,02 Totalt 58,66 34,69 23,97 1 Inkluderer gassterminalene Kårstø/Kolsnes 2 Omfatter boliger, næringsbygg og mindre industribygg. 3 Fossil fjernvarme + gasskraftverk (forutsetter 85 prosent rensing av Kårstø og Mongstad i 2020) I tillegg til virkemidlene vi foreslår i Bellonas Klimaplan mener vi at Statens pensjonsfond - Utland, også kalt oljefondet, bør brukes aktivt i klimakampen. Bellona viste i sin høringsuttalelse at det er formålstjenelig å stille klare klimakrav og drive systematisk påvirkning av de selskapene fondet investerer i, både med hensyn til klima og til den langsiktige avkastningen. I Stortingsmeldingen om hvordan oljefondet skal forvaltes 7, var flere av Bellonas forslag inkludert. Blant annet forslaget om å utarbeide et forventningsdokument til selskapene som det investeres i. Forventningsdokumentet vil blant annet stille krav om at selskapene som oljefondet har investert i anerkjenner klimatrusselen, ikke motarbeider en ambisiøs klimapolitikk, og er åpne om sine egne utslipp. Tabell 1-4 viser et sammendrag av de viktigste virkemidlene som inngår i Bellonas Helhetlige Klimaplan. Virkemidler for å oppnå ren vekst (og energieffektivisering) er beskrevet sammen med virkemidlene for utslippskutt. Debatten om tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp er i stor grad preget av at begrepene brukes om hverandre. Samtidig tydeliggjøres det sjelden hvilke kriterier som legges til grunn for prioriteringen av ulike tiltak og virkemidler, eller hvilke mål virkemidlene skal være med å oppfylle. Det er derfor et behov for å klargjøre både hvordan tiltak og virkemidler defineres i denne klimaplanen og hvilke kriterier og mål som legges til grunn for anbefalingene. Figur 1-4 Finansminister Kristin Halvorsen Bellona mener at regjeringen og finansminister Kristin Halvorsen må bruke statens pensjonsfond utland aktivt i klimakampen. (Foto: Finansdepartementet)

20 20 Bellonameldingen Tabell 1-4 Sammendrag av virkemidler i Bellonas Klimaplan Landtransport og luftfart - Elektrifisering av bilparken gjennom tilskudd på kr per bil, 100 millioner per år til infrastruktur og statlig anbud for storinnkjøp av elbiler. - Radikal omlegging av engangsavgiften for å stimulere til vanlige biler med lavere utslipp. - Krav om 5 prosent innblanding av biodrivstoff i 2010 og 10 prosent biodrivstoff i Øke belønningsordningen for kollektiv- og trafikktiltak. - Bygge dobbeltsporet jernbane i Intercity-trianglet. - Øke bruk av sykkel ved bygging av sykkelveinett. - Innføre beboerparkering i urbane strøk. - Innføre skatt på gratis parkering ved arbeidsplass i urbane strøk. - Innføre skattefritak for arbeidsgiverbetalt kollektivtransport. - Utvikle pakkeløsninger med tog og superbuss i kombinasjon med rushtidsavgift. - Inngå avtale med luftfartsnæringen om prosent utslippskutt. - Utredning av høghastighetstog med sikte på konseptvalg ved neste rullering av NTP. - Doble kapasiteten for godstransport på jernbane. - Satsning på biogass til busser og enkelte lastebilflåter. - Opplæring i drivstoffbesparende kjørestil for yrkessjåfører. - Stille krav om at alle busser og lastebiler knyttet til offentlige innkjøp og anbud skal kunne benytte klimanøytralt drivstoff fra Innenriks skipsfart - Krav til BAT ved offentlige innkjøp av transporttjenester og for skipsfart brukt offshore. - Innføring av CO 2 -fond. - Gradvis innfasing av krav til landstrøm. Petroleumsvirksomhet - Påbud om ren kraft for nye installasjoner. - Staten bygger kabler til de tre områdene; Sørlige Nordsjø, Nordlige Nordsjø og Norskehavet for elektrifisering av eksisterende innretninger. Selskapene får tilknytningsplikt. - Innføring av petroleumsfrie områder. - Kraftavgift for alle eksisterende innretninger offshore basert på kraftforbruk for å finansiere utbygging, og nett-tariff for tilknyttede installasjoner for å dekke nettdrift. Industri - Etablere klynger for CO 2 -håndtering i regi av Gassnova på Kårstø, Mongstad, Grenland, Hammerfest og Tjeldbergodden. - Etablere et nasjonalt løft for klimavennlig prosessindustri gjennom en teknologipakke bestående av et eget fond på 10 milliarder til teknologiutvikling, testing og demonstrasjon, bedrede støtteordninger for energieffektivisering, pilotprosjekt for CCS på bioenergi i treforedling m.m. - Inngå av avtale med industrien om prosent utslippskutt og 20 prosent energieffektivisering, mot at industrien får tilgang til teknologipakken, langsiktige kraftavtaler og kvotetildeling på linje med EU.

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk (Fo) Miljøverndepartementet Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Norsk klimapolitikk Tilråding fra Miljøverndepartementet 25. april 2012, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012)

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Versjon 14.10.2008 Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Marit Sjøvaag Marino BI Senter for klimastrategi Oslo 2008 Et klimavennligere Norge i

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Innhold Vår tids største utfordring

Innhold Vår tids største utfordring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Innhold Innhold... 1 Vår tids største utfordring... 1 1. En global

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesdelplan Energi og klimaplan for Hedmark Del II Mål, tiltak og aktiviteter Godkjent i Hedmark fylkesting 29. september 2009 Energi og klimaplan for Hedmark fylke Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad Oljefri Ansvarlige for prosjektet og forfattere av planen har vært: Rødts miljø og næringspolitiske utvalg ved Aled-Dilwyn Fisher Elin Volder Rutle Lene Liebe Delsett Åshild Lappegård Lahn Planen er en

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Venstres klimakur 2020

Venstres klimakur 2020 Venstres klimakur 2020 Venstres landsmøte 2014 Bakgrunn Venstre mener Norge må være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet og i arbeidet med å få på plass en bred og forpliktende klimaavtale etter

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk Annegrete Bruvoll og Hanne Marit Dalen * Utvikling av effektive politikktiltak er hovedfokus i energi- og miljøøkonomisk forskning. Standard økonomisk teori gir klare råd om hvordan kostnadseffektivitet

Detaljer

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN KARI ELISABETH KASKI TALE SEVERINA HALSØR FRIKK HUGO BØ NESJE MARIUS GJERSET EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er

Detaljer

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Publisert av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Postboks 2141 Grünerløkka 0505 Oslo Norge Forfattere: Sirin Engen (red.), Tore Amundsen, Andreas Bratland, Line

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Klimakur 2020 Sektoranalyse transport Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Arbeidsnotat Avinor AS Jernbaneverket Kystverket Klima- og forurensningsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010 RAPPORT N 2010 EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV LØVSKOGEN I TROMS KNUT FALK QVIGSTAD/WWF-NORGE EN

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer