Kitron_cover_427x297:Layout :50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron."

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap 55 Revisors beretning 70 Ledelseserklæring 72 Eierstyring og selskapsledelse 73 Aksje- og aksjeeierinformasjon 78 Styre og ledelse 80 Vedtekter 82 Adresser 83

3 Dette er Kitron Kitron er et internasjonalt Electronics Manufacturing Services (EMS) selskap. Selskapet har produksjon i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA og har omkring 1100 ansatte. Kitron produserer både elektronikk som inngår i kundenes egne produkter og ferdige elektronikkenheter (box build). Videre utfører Kitron sammenstilling (High-Level Assembly, HLA) av kompliserte elektromekaniske produkter for sine kunder. Kitron er ledende innen tjenester knyttet til komplekse produksjonsprosesser som krever nisjeekspertise. Kitron har valgt å fokusere sine salgs- og markeds føringsaktiviteter i fem markedssegmenter; Forsvar/Luftfart, Energi/ Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Omsetningen er jevnt fordelt mellom disse segmentene, noe som fører til at Kitron står godt rustet til å håndtere skiftende etterspørsel i de ulike segmentene. Kitron har gode relasjoner til store multinasjonale selskaper. Fleksibel totalleverandør Kitrons tjenester spenner fra utvikling og design, via industrialisering, anskaffelser og logistikk, til produksjon, redesign og oppgradering av produkter for å forlenge deres levetid i markedet. Kitron tilstreber så nær sømløs integrasjon som mulig med kunder og leverandører. Kitron arbeider for å øke sin konkurransekraft ytterligere ved å utvide tjenestespekteret i de delene av verdikjeden som krever høy kompetanse. Konsernet arbeider løpende med å optimalisere anskaffelsesfunksjoner, produksjonsprosesser og logistikk for å redusere kostnadene. Kvalitetssikring Kitron måler kvalitet i alle prosesser. En kontinuerlig kvalitetsforbedring oppnås gjennom opplæring og gjennomføring av programmer som Six Sigma, LEAN Manufacturing, 5S og 7W. Kitron jobber hardt for å oppnå høy kvalitet, og på den måten opparbeide seg en konkurransefordel i forhold til andre EMS-selskaper. Globale anskaffelser Kitrons datterselskap Kitron Sourcing AS er ansvarlig for anskaffelser for hele gruppen, og består av dedikerte spesialister som arbeider med nøye utvalgte produsenter og distributører. Som et resultat av kontinuerlig global overvåking av markedet, er Kitron i stand til å forhandle frem konkurransedyktige priser og å sikre pålitelige leveranser av komponenter. Visjon og verdier Kitrons visjon er å tilby løsninger som gir suksess for kundene. Kitron skal gjøre kundene i stand til å videreutvikle virksomheten sin og bli ledende selskaper innen sine respektive områder. Kitrons verdier bygger på pålitelighet, kreativitet, en inkluderende arbeidsform, samt en positiv og internasjonal holdning. Strategi Kitron har en ambisjon om lønnsom vekst i de nord-europeiske, amerikanske og kinesiske EMSmarkedene rettet mot profesjonelle kunder. For å oppfylle denne strategien arbeider Kitron langs fire viktige dimensjoner. Organisk vekst Kitron fortsetter å ta markedsandeler i sine nordiske hjemmemarkeder ved å bygge videre på sin kjernekompetanse og konkurransefortrinn. Det legges spesielt vekt på å opparbeide seg markedsandeler i Sverige. Markedsekspansjon Tyskland, Kina/Asia og USA er store markeder der Kitron ser gode muligheter. Den tyske virksomheten har fokus på salg og tekniske tjenester, mens produksjonen hovedsakelig utføres utenfor Tyskland. De nye fabrikkene i USA og Kina har nå vært operative i mer enn et år og utvider Kitrons markedsområder og produksjonsmuligheter. Kontinuerlige forbedringer av driften Kitron jobber med å redusere kostnadsbasen gjennom globale anskaffelser, økt produksjonseffektivitet, system- og prosessforbedringer, samt overføring av produksjon til land med lavere kostnader. Innenfor alle disse områdene er det pågående prosjekter og klare mål. Dette er Kitron

4 Dette er Kitron Millioner kroner Andre Norge Litauen Sverige 0 Forsvar/ Luftfart Energi/ Telekom Industri Medisinsk utstyr Offshore/ Marine Årsverk per 31. desember 2012 Geografisk fordeling Omsetning per segment i 2012 Omsetning i millioner kroner Vekst gjennom fusjoner og oppkjøp Kitron ønsker å ta del i en konsolidering av EMS-bransjen. Fokuset er på selskaper som er komplementære til Kitron fra et kunde- og markedsperspektiv. Basert på analyser utført på potensielle selskaper mener Kitron at det finnes betydelige synergieffekter innen innkjøp og drift som kan utnyttes. Kitrons historie Kitron har sin opprinnelse i bedriftene Statronic og Elektrisk Bureau, som begge ble etablert i Arendal i 1960-årene. På 1980-tallet ble navnet Kitron etablert, og Kitrons forretningsidé ble endret til kontraktsproduksjon av elektronikk. Forretningsideen har senere blitt utvidet til å inkludere hele verdikjeden rundt produksjon og sammenstilling av elektronikk og industrielle produkter som inneholder elektronikk, inkl. utvikling, industrialisering, innkjøp, logistikk, vedlikehold/reparasjon og redesign. Kitron ble børsnotert i For å bedre markedsposisjon og kompetanse har konsernet gjennomført flere oppkjøp og fusjoner, hvorav den viktigste var fusjonen mellom Sonec ASA og Kitron ASA i Kitron består i dag av virksomheter som har sitt utspring fra Ericsson, Kongsberg Gruppen, Siemens, Nera og Tandberg Data i Norge, samt Bofors og Saab i Sverige. Kitron kjøpte UAB Kitron i Litauen i 2001, og UAB Kitron Elsis i Samme år opprettet Kitron et innkjøpskontor i Ningbo, Kina. I juni 2009 solgte Kitron datterselskapet Kitron Microelectronics AS på Røros og i 2010 ble utviklingsavdelingen i Oslo solgt og et lite EMS-selskap i Tyskland kjøpt opp. Samme år etablerte Kitron også Kitron Electronics Manufacturing i Kina og Kitron Inc. i USA. I 2012 ble fabrikken i Karlskoga lagt ned og virksomheten samlet hos Kitron AB i Jönköping. 4 Kitron årsrapport 2012

5 Årsberetning 2012: Fokus på driftsforbedringer og global konkurranseevne I 2012 har Kitron fortsatt arbeidet med å effektivisere driften, samtidig med at man har etablert seg i ulike land. Den sterke lønnsomhetsøkningen i et svakt marked er et bevis på at strategien har lykkes. Med hensyn til effektiviseringen av driften har konsolideringen av den svenske virksomheten til én fabrikk vært av vesentlig betydning. Produksjonsanlegget i Karlskoga er nå lagt ned og all virksomhet i Sverige er flyttet til Jönköping. Dette er slutten på en to-års omstillings prosess, og resultatet er at kostnadsnivået i den svenske virksomheten er redusert med 35 prosent. Internasjonali seringen er av avgjørende betydning både for å betjene kundene i deres hovedmarkeder og for å forbedre konkurranseevnen til Kitrons forsyningskjede. I løpet av året har vi fortsatt oppbyggingen av de nye enhetene i Kina, USA og Tyskland. Kitrons virksomhet i Kina og Tyskland gikk i pluss i 3. kvartal Kitrons omsetning i 2012 var millioner kroner, som er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med Driftsresultatet (EBIT) var 70,9 millioner kroner sammenlignet med 38,7 millioner kroner i Hvis man justerer for oppstartskostnader endte driftsresultatet på 85,3 millioner kroner, og driftsmarginen var 5,0 prosent. Totalt sett har Kitron klart å forbedre lønnsomheten, og samtidig sørget for et bedre driftsmessig grunnlag for fremtiden. For å sikre at vi opprettholder fremdriften har Kitron lansert en rekke forbedringsprogrammer som bør ha positiv innvirkning på lønnsomheten fra 2013 og utover. Virksomheten Kitrons forretningsmodell er å tilby tjenester innen produk sjon og sammenstilling av produkter som inneholder elektronikk. Forretningsmodellen omfatter hele verdikjeden fra utvikling, industrialisering, innkjøp, logi - stikk, vedlikehold/reparasjon til redesign. Kitron tilbyr økt fleksibilitet, konkurransedyktige priser og høy kvalitet til kunder som har Kitron som produksjonspartner. Den voksende konkurransen blant produkteierne fører til at produksjonseffektivitet og kostnadsreduksjon får stor oppmerksomhet. En økende andel av produkteierne ønsker nå å konsentrere seg om egen kjernekompetanse og overføre ansvaret for en større del av verdikjeden til spesialiserte EMS-selskaper som Kitron. Når man velger EMS-partner spiller geografisk nærhet og tilgang til konkurransedyktig produksjon en avgjørende rolle i kundens valg av leverandør. Med sin internasjonale tilstedeværelse er Kitron godt posisjonert i markedet. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA. Alle ansatte er sertifisert i henhold til internasjonale kvalitetsstandarder for den aktivitet som utføres. Markedssegmenter Kitron er mest konkurransedyktig innen tjenester knyttet til komplekse produkter. Kitron har valgt å konsentrere salg og markedsføring innen markedssegmentene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Kitron ser for seg en utfordrende markedsutvikling i 2013 på grunn av den økonomiske krisen i Europa og USA. Den svenske industrien synes mer usikker, og etterspørselen fra forssvarssektoren er forventet å minske i løpet av året. Det norske markedet derimot virker mer stabilt. Kitron satser i nye markeder og overfor nye kunder, en satsing som kan styrke Kitrons posisjon og gi mulig vekst. Forsvar/Luftfart I Forsvar/Luftfart-segmentet ble driftsinntektene redusert med 5,3 prosent fra 331,6 millioner kroner i 2011 til 314,1 millioner i Segmentet sto for 18,5 prosent (20,0 prosent) av konsernets totale driftsinntekter. Kitron er for tiden involvert i forsvarsprogrammer med blant annet Kongsberg Gruppen og Lockheed Martin. Kitron skal produsere, teste, vedlikeholde og stå for reparasjon av bakplanet i F-35 Joint Strike Fighter globalt. Nye og forestående kontrakter med Kongsberg Gruppen bidrar til ytterligere å styrke et allerede nært samarbeid. Forsvar/Luftfart-segmentet er også et satsningsområde for vår nye virksomhet i Tyskland. I 2013 regner Kitron med en svakere utvikling i forsvarsmarkedet enn tidligere forventet. Spesielt er det økt usikkerhet knyttet til det amerikanske markedet som kan føre til en svakere etterspørsel fra denne sektoren. Årsberetning

6 Energi/Telekom I Energi/Telekom-segmentet ble driftsinntektene redusert med 18,7 prosent til 215,9 millioner kroner i 2012 (265,5 millioner kroner). Dette tilsvarte 12,7 prosent av konsernets omsetning (16,0 prosent). Hovedårsaken til lavere aktivitetsnivå er en redusert etterspørsel etter strømmålere. Fremover forventer vi at volumet stabiliserer seg på dagens lavere nivå. Til tross for at etterspørselen etter strømmålere er lavere, og vi ikke forventer en endring her, ventes en moderat vekst blant andre telekomkunder. Industri Driftsinntektene innenfor industrisegmentet ble redusert med 5,5 prosent til 392,3 millioner kroner i 2012 (415,3 millioner kroner), tilsvarende 23,1 prosent av konsernets driftsinntekter (25,1 prosent). Nedgangen kan i hovedsak forklares med den svake utviklingen i det svenske markedet. Industri er det markedssegmentet som i størst grad påvirkes av den generelle økonomiske utviklingen. Til tross for et utfordrende marked viser de viktigste kundene i dette segmentet en beskjeden vekst, så samlet tror vi på en stabil utvikling i Medisinsk utstyr Driftsinntektene innenfor segmentet for Medisinsk utstyr var stabile og endte på 458,2 millioner kroner i 2012 (467,0 millioner kroner), tilsvarende 27,0 prosent av konsernets driftsinntekter (28,2 prosent). Dette segmentet er mindre følsomt for utviklingen i den globale økonomien. Kitron legger til grunn ytterligere vekst i dette segmentet, og forventer en langsiktig positiv utvikling for kunder i Norge, Sverige og Tyskland. På kort sikt (2013) tror vi imidlertid på en flat salgsutvikling, i og med at veksten i markedet blir motvirket av redusert volum for en av de viktigste kundene i dette segmentet. Offshore/Marine I Offshore/Marine-segmentet økte driftsinntektene med 78,0 prosent fra 176,7 millioner kroner i 2011 til 314,5 millioner i Segmentet sto for 18,6 prosent (10,7 prosent) av konsernets totale driftsinntekter. Mens de langsiktige utsiktene i olje- og gassmarkedsegmentet fortsatt er positive forventer Kitron lavere inntekter fra dette segmentet i 2013 sammenlignet med Viktige hendelser i 2012 Nye enheter når break-even Kitron tror på økt lønnsomhet. De nye fabrikkene i USA og Kina og den strømlinjeformede virksomheten i Europa spiller en avgjørende rolle i dette. I tredje kvartal nådde vi en viktig milepæl da både Kitron Kina og Kitron Tyskland nådde break-even. Fabrikken i Kina ble åpnet for ett år siden og har allerede rukket å vokse til en årlig omsetning på nærmere 150 millioner kroner og mer enn 100 ansatte. I Tyskland har vi sikret en rekke nye kunder siden oppstarten, og driftsinntektene er økende. Mesteparten av produksjonen for det tyske markedet utføres i vår fabrikk i Litauen. Mens driften i Norge og Sverige nå er effektivisert ned til én fabrikk per land, har Kitron i løpet av de siste årene utvidet virksomheten globalt. Dette har vært en del av en bevisst strategi for å øke konkurranseevnen og følge kundene ut til deres markeder. Den globale satsingen, med parallelle etableringer av fabrikker i USA og Kina og oppkjøp av en mindre enhet i Tyskland, har i oppstartfasen hatt en betydelig negativ innvirkning på resultatet. Justert for den negative resultateffekten fra oppstartsaktiviteter ville EBIT vært 14,4 millioner kroner høyere for 2012 Restrukturering av Kitron Sverige Restruktureringen av den svenske virksomheten, som har pågått de siste par årene, er nå fullført. Etter en årrekke med svak lønnsomhet oppnådde den svenske enheten en solid EBIT-margin på 6,3 prosent for året som helhet. Den svenske virksomheten er nå konsentrert i Jönköping, noe som muliggjør effektiv drift og reduserte driftskostnader. Viktige forsvarskontrakter vunnet Kitron har sikret seg to store kontrakter med Kongsberg Gruppen i løpet av tredje kvartal. I august inngikk Kitron en produksjonsavtale om elektronikkmoduler til det amerikanske forsvaret for våpenstasjonen CROWS. Avtalen som er en del av Kongsbergs nyvunne rammeavtale med US Army innebærer at Kitron blir foretrukket leverandør av elektronikk til Kongsberg 6 Kitron årsrapport 2012

7 Protech Systems. Kitrons datterselskap i Norge og den nyopprettede enheten i USA står for leveransene under avtalen. For den amerikanske fabrikken forventes CROWS-programmet alene å gi årlige inntekter på mer enn 60 millioner kroner de neste fem årene. Kontraktens totale potensial er betydelig høyere. I september mottok Kitron ordrer fra Kongsberg knyttet til militært kommunikasjonsutstyr til en verdi av 70 millioner kroner. Leveransene vil finne sted i 2013, 2014 og Distribusjonssenter i ferd med å bli etablert Kitron har besluttet å etablere et distribusjonssenter for å effektivisere logistikkprosessene og redusere varelagrene. Sammen med andre tiltak for å effektivisere logistikk- og forsyningskjeden, sikter Kitron mot en reduksjon i lagerbeholdningen på minst 100 millioner kroner i forhold til dagens nivå. Distribusjonssenteret skal etableres i Litauen, og vil primært betjene den europeiske virksomheten. Planen er å ha distribusjonssenteret i full drift i løpet av Regnskapet Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av Kitron ASAs og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Resultat Driftsinntektene for 2012 utgjorde 1 695,0 millioner kroner mot 1 656,1 millioner kroner i 2011, tilsvarende en økning på 2,4 prosent. Stabiliteten i driftsinntektene gjenspeiler variasjonen i utvikling i de ulike segmentene Kitron opererer i. Ordrereserven ved utgangen av 2012 var på 776,2 millioner kroner mot 799,3 millioner kroner i Kitron regner inn faste ordre og fire måneders kundeprognose i ordrereserven, mens rammeavtaler og liknende holdes utenfor (utover fire-måneders-prognosen). Den relativt stabile ordrereserven gjenspeiler markedsutviklingen. materiell. Overføring av produksjon til lavkostland har imidlertid ofte en negativ virkning på bruttomarginen da materialandelen øker i forhold til arbeidskraftandelen. Antall årsverk ble redusert fra ved utgangen av 2011 til ved utgangen av Det har vært en betydelig reduksjon i Sverige på grunn av konsolidering av virksomheten til en enhet og i Litauen som følge av lavere etterspørsel. Samtidig har vi økt antall ansatte i Kina i tråd med oppbyggingen av den nye fabrikken der. Konsernets lønnskostnader var stabile og endte på 431,6 millioner kroner i 2012, det vil si på samme nivå som i Lønnskostnadenes andel av inntektene var 25,5 prosent sammenlignet med 26,1 prosent i Lønnskostnadene ble holdt på samme nivå til tross for en økning i antall årsverk på grunn av overføring av produksjon til lavkostland. Kitron driver oppdragsbasert utvikling, industrialisering og produksjon for sine kunder. Kitron har ingen forskningsaktiviteter. Utvikling i egen regi er begrenset og i all hovedsak knyttet til å skape og gjennomføre produktivitetsøkende, kompetansehevende og kvalitetsforbedrende tiltak. Kostnadene til slike aktiviteter utgiftsføres når de påløper. Konsernets netto finanskostnad økte fra 15,5 millioner kroner i 2011 til 26,1 millioner kroner i Generelt har likviditeten vært god i Kitrons resultat før skatt i 2012 utgjorde 44,8 millioner kroner, en økning fra 23,2 millioner kroner i Alle skattemessig fremførbare underskudd i Norge og Sverige er balanseført per i form av utsatt skattefordel. Konsernets nettoresultat for året utgjorde 46,4 millioner kroner (17,5 millioner kroner). Dette utgjør 0,27 kroner i resultat per aksje (0,10 kroner per aksje). Utvannet resultat per aksje er identisk med resultat per aksje. Bruttomarginen i 2012 var 38,9 prosent, litt høyere enn i 2011 (38,0 prosent). Bruttomarginen var gjennomgående stabil per produktkategori. Kitron søker å bedre bruttomarginen gjennom globalt innkjøp av Årsberetning

8 Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 42,4 millioner kroner i 2012 (14,9 millioner kroner). Forskjellen mellom driftsresultat og kontantstrøm fra driften skyldes hovedsakelig en økning i arbeidskapitalen. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde -23,4 millioner kroner i 2012 (-50,0 millioner kroner). Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde -21,3 millioner kroner (15,9 millioner kroner). Kitron benytter normalt finansiell leasing for investeringer som egner seg for dette. Leasingforpliktelsen regnskapsføres derfor som gjeld. Kitron forventer å generere tilstrekkelig kontantstrøm til å finansiere driften i overskuelig framtid. Det forventes en positiv kontantstrøm i 2013 som følge av en stabil arbeidskapitalutvikling og bedre lønnsomhet. Balanse og likviditet Totalbalansen per 31. desember 2011 utgjorde 1 017,8 millioner kroner (1 060,2 millioner kroner). Egenkapitalen var 469,9 millioner kroner per samme tidspunkt (436,0 millioner kroner) og egenkapitalandelen var på 46,2 prosent (41,1 prosent). Varelageret ble redusert med 10,1 millioner kroner i løpet av 2012 og utgjorde ved årsskiftet 336,9 millioner kroner (346,8 millioner kroner). Til tross for en kraftig lagerreduksjon i fjerde kvartal 2012 gikk omløpshastigheten på varelageret ned fra 3,8 til 3,4 på grunn et høyt nivå tidligere på året. Ved utgangen av 2012 utgjorde kundefordringene 335,1 millioner kroner (360,8 millioner kroner). Antall kundefordringer som har forfalt til betaling er lavt og tap på fordringer var ubetydelige i Konsernets rentebærende gjeld utgjorde 308,1 millioner kroner per 31. desember 2012 (299,1 millioner kroner). Gjelden er i hovedsak knyttet til factoring og finansiell leasing. Likvide midler utgjorde 56,8 millioner kroner ved utgangen av 2012 (50,9 millioner kroner). Av dette var 11,1 millioner kroner (19,2 millioner kroner) bundne midler. Likviditeten er tilfredsstillende. Fortsatt drift Det er ingen hendelser hittil i 2013 som påvirker resultatet for 2012 eller vurderingen av selskapets eiendeler og gjeld ved utgangen av 2012 vesentlig. Styret bekrefter at betingelsene for fortsatt drift er til stede og at årsregnskapet for 2012 er utarbeidet i samsvar med denne forutsetningen. Morselskapets årsresultat og disponering Kitron ASA hadde et årsresultat i 2012 på 35,2 millioner kroner. (29,7 millioner kroner). Styret foreslår at årets resultat benyttes som følger: Utbytte 17,2 millioner kroner Overført til annen egenkapital: 18,0 millioner kroner Total disponering 35,2 millioner kroner Fri egenkapital etter utbytte til morselskapet beløper seg til 48,9 millioner kroner. Finansiell markedsrisiko Konsernets virksomhet medfører finansielle risiki. Selskapets rutiner for risikostyring tilstreber å minimere potensielt negative effekter som følge av selskapets finansielle disposisjoner. Konsernet påvirkes av valutakursendringer ved at en betydelig andel av konsernets varer og tjenester selges i utenlandsk valuta. Samtidig kjøpes råmaterialer inn i utenlandsk valuta, samt at de utenlandske enheters driftskostnader påløper i enhetenes lokale valuta. Regnskapsført valutagevinst og tap gjelder bare effekten i perioden en valutabasert eiendel er balanseført. Norske og svenske kroner utgjør en større andel av inntektene enn kostnadene. Imidlertid er inntekter og kostnader i fremmed valuta for en stor del balansert, slik at netto valutarisiko blir liten. Konsernet har ikke vesentlige valutasikringsordninger utover avtaler med kunder som gir Kitron anledning til å justere salgspris når faktisk valutakurs på innkjøp av råmaterialer avviker vesentlig fra avtalt basiskurs. Selskapet er utsatt for prisrisiko både ved at råmaterialer følger internasjonale markedspriser på elektronikk- og mekanikkomponenter, samt at selskapets varer og tjenester er utsatt for prispress. 8 Kitron årsrapport 2012

9 Hovedtyngden av selskapets kundemasse er kredittforsikret i forbindelse med selskapets factoringavtale. Selskapet bærer derfor kredittrisiko kun for kunder som ikke er kredittforsikret. Kitron har ikke opplevd betydelige tap på fordringer. Kitrons gjeld er i hovedsak kortsiktig og basert på factoringfinansiering av kundefordringer. Dette medfører at svingninger i omsetning slår ut i selskapets likviditet. En liten andel av fremmedkapitalen er langsiktig. Konsernet har trekkfasiliteter som dekker inn forventede likviditetssvingninger gjennom året. Styret anser konsernets likviditet som tilfredsstillende. Konsernets rentebærende gjeld belastes med markedsbasert rente. Kitron har ikke renteinstrumenter. Konsernet har ikke rentebærende eiendeler av betydning. Helse, miljø og sikkerhet Ved utgangen av 2012 hadde konsernet totalt ansatte som utførte årsverk. Tallene inkluderer midlertidig ansatte og er ikke justert for sykmeldte. De ansattes kompetanse utgjør et stort aktivum og konkurransefortrinn for Kitron. Det var ingen alvorlig arbeidsulykke i Sykefraværet i Kitron falt fra 4,6 prosent i 2011 til 4,3 prosent i Styret anser arbeidsmiljøet som godt og har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak. Kitron forurenser ikke det ytre miljøet i nevneverdig grad. Flere av konsernets produksjonsenheter er miljøsertifisert i henhold til NS ISO serien. Kitron AS i Arendal er en FN-klimapartner. Likestilling Kitrons grunnholdning er at mennesker med ulik bakgrunn, uavhengig av etnisk tilhørighet, kjønn, religion og alder skal ha like muligheter til arbeid og karriereutvikling i Kitron. I fabrikkdelen av virksomheten har Kitron tradisjonelt hatt flest kvinnelige arbeidstakere. Kvinner representerte 55,7 prosent av antall årsverk i Kitron i Av 95 ledere med personalansvar utgjorde kvinner 33,7 prosent, mens menn utgjorde 66,3 prosent. Kitron tar samfunnsansvar på alvor. I tillegg til å sikre at arbeidet utføres trygt innebærer dette respekt for organisasjonsfrihet, nulltoleranse for tvangsarbeid, barnearbeid og arbeidsrelatert diskriminering. For ansatte som arbeider direkte i produksjonen i de norske og svenske selskapene utgjorde gjennomsnittlig lønn (fastlønn + skifttillegg) til kvinner om lag 91,9 prosent av gjennomsnittlig lønn til menn. Den gjennomsnittlige lønnen for menn og kvinner varierer på grunn av forskjeller i stillingskategorier og ansiennitet, ikke på grunn av kjønn. Indirekte funksjoner omfatter ansatte i ledelse, stab og øvrige støttefunksjoner. I dag er det et klart flertall av mannlige ansatte i ledelsen for de enkelte virksomhetene. I konsernledelsen er det i dag kun mannlige medlemmer. Det foreligger ikke kjønnsmessige forskjeller når det gjelder arbeidstidsordninger. Det er ingen diskriminerende forhold ved utformingen av arbeidsplassene. Styret tilfredsstiller allmennaksjelovens krav til representasjon av begge kjønn. Kompetanse Kitron fortsatte å fokusere på kompetanseutvikling i Det meste av basisopplæringen på områder som teknisk kompetanse, kvalitet, sikkerhet og produksjon blir utført lokalt på hver enhet, og er en kombinasjon av klasseromsundervisning og jobbtrening. Om lag timer, ca. 23 timer per ansatt, ble brukt på opplæring i timer ble brukt på produksjon/tekniske områder og timer på ledelse. Årsberetning

10 Eierstyring og selskapsledelse Styret i Kitron har vedtatt prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som skal sikre interessene til selskapets eiere, ansatte og øvrige interessenter. Formålet med prinsippene og tilhørende regler og rutiner er å skape økt forutsigbarhet og transparens, og dermed redusere usikkerheten forbundet med virksomheten. Kitron søker å ha rutiner som er i samsvar med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse er presentert i årsrapporten. Fremtidsutsikter Kitrons hovedmarkeder er Norge og Sverige, men de fleste av Kitrons kunder selger sine produkter globalt. De globale markedsutsiktene for 2013 er svekket sammenlignet med det som er uttalt tidligere, særlig på grunn av finanskrisen i Europa og USA. Som følge av dette har Kitron redusert inntektsutsiktene for 2013, og mener nå det blir en noe lavere omsetning sammenlignet med Kitron har igangsatt flere forbedringsprogrammer som bør gi et positivt bidrag i tiden fremover. Forbedringsprogrammene fokuserer på tilrettelegging for langsiktig vekst, reduksjon av kostnadsbasen og økt effektivitet, samt å redusere kapitalbindingen i driften. Videre bør en positiv utvikling i de nye virksomhetene, samt snuoperasjonen av den svenske virksomheten også ha en positiv effekt fremover. Den negative markedsutviklingen kommer til å legge press på resultatnivå og margin. For å kompensere for en lavere topplinje kommer Kitron til å iverksette tiltak for å redusere kostnadsnivået og antall årsverk i selskapet. Styret legger vekt på at alle vurderinger nødvendigvis innebærer et element av usikkerhet. Oslo, 20. mars 2013 Asa-Matti Lyytinen Styreleder Arne Solberg Nestleder Martynas Cesnavicius Lisbeth Gustafsson Liv Johansen Ansattevalgt styremedlem May Britt Gundersen Ansattevalgt styremedlem Maire Laitinen Geir Vedøy, Ansattevalgt styremedlem Bjørn Gottschlich Ansattevalgt styremedlem Siri Hatlen Jørgen Bredesen Konsernsjef 10 Kitron årsrapport 2012

11 Konsernets årsregnskap og noter Konsolidert resultatregnskap (Beløp i tusen kroner) Note Videreført virksomhet: Driftsinntekter Salgsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 7, Avskrivninger og nedskrivninger 11, 12, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Andre gevinster / (tap) Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat fra videreført virksomhet Virksomhet under avhendelse Årsresultat fra virksomhet under avhendelse Årsresultat Tilordnet Aksjeeiere Resultat per aksje fra videreført virksomhet og virksomhet under avhendelse som er tilordnet selskapets aksjeeiere Resultat pr aksje Fra videreført virksomhet 10 0,27 0,11 Fra virksomhet under avhendelse 10 0,00-0,01 0,27 0,10 Utvannet resultat pr aksje Fra videreført virksomhet 10 0,27 0,11 Fra virksomhet under avhendelse 10 0,00-0,01 Noter på side 15 til 49 er en integrert del av konsernregnskapet. 0,27 0,10 Konsernets årsregnskap og noter

12 Konsernets årsregnskap og noter Utvidet konsolidert resultatregnskap Årsresultat Utvidet resultat Omregningsdifferanser Utvidet resultat Totalt utvidet resultat for året Tilordnet Aksjeeiere Konsolidert balanse pr 31. desember (Beløp i tusen kroner) Note Eiendeler Anleggsmidler Goodwill Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Utsatt skattefordel Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer 15, Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Noter på side 15 til 49 er en integrert del av konsernregnskapet. 12 Kitron årsrapport 2012

13 Konsolidert balanse pr 31. desember (forts.) (Beløp i tusen kroner) Note Egenkapital og gjeld Egenkapital tilordnet selskapets aksjeeiere Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Utsatt skatt Lån Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 21, Betalbar skatt Lån Andre avsetninger for forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter på side 15 til 49 er en integrert del av konsernregnskapet. Oslo, 20. mars 2013 Asa-Matti Lyytinen Styreleder Arne Solberg Nestleder Martynas Cesnavicius Lisbeth Gustafsson Liv Johansen Ansattevalgt styremedlem May Britt Gundersen Ansattevalgt styremedlem Maire Laitinen Geir Vedøy, Ansattevalgt styremedlem Bjørn Gottschlich Ansattevalgt styremedlem Siri Hatlen Jørgen Bredesen Konsernsjef Konsernets årsregnskap og noter

14 Konsernets årsregnskap og noter Endringer i konsernets egenkapital Tilfaller selskapets aksjonærer Omregnings- Aksjekapital differanser Annen egenkapital Opptjent (Beløp i tusen kroner) og overkurs ikke resultatført ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital 1. januar Årsresultat Utvidet resultat Egenkapital 31. desember Egenkapital 1. januar Årsresultat Utbetalt utbytte Utvidet resultat Egenkapital 31. desember Konsernets kontantstrømoppstilling (Beløp i tusen kroner) Note Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra driften Renter mottatt Renter betalt Betalte skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler Kjøp av andre immaterielle eiendeler Salg av varige driftsmidler Omregningsdifferanser Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Opptak av lån Avdrag på gjeld Utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring i kontanter og bankkreditt Kontanter og bankkreditt 1. januar Omregningsdifferanser på kontanter og bankkreditt 1. januar Kontanter og bankkreditt 31. desember Noter på side 15 til 49 er en integrert del av konsernregnskapet. 14 Kitron årsrapport 2012

15 Noter til konsernregnskapet Note 1 Generell informasjon Kitron ASA og dets datterselskaper (konsernet) er en av Skandinavias ledende virksomheter innenfor utvikling, industrialisering og produksjon av elektronikk for energi/telekom-, forsvar/luftfart, offshore/marine, medisin- og industrisegmentet. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, USA og Kina. Kitron ASA har sitt hovedkontor på Billingstad utenfor Oslo i Norge og er notert på Oslo Børs. Hovedkontorets adresse er: Olav Brunborgs vei 4, 1396 Billingstad. Konsernregnskapet er behandlet og godkjent av selskapets styre den 20. mars Note 2 Sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. Basisprinsipper Konsernregnskapet til Kitron ASA er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomité (IFRIC), som fastsatt av EU. Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med historisk kostprinsippet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapetsregnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder med stor grad av skjønnsmessige vurderinger, høy kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for regnskapet, er beskrevet i note 4. Konsernregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger (a) Nye og endrede standarder implementert i 2012 I 2012 var det ingen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som trådte i kraft som fikk en vesentlig påvirkning på konsernets årsregnskap (b) Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse Konsernet har ikke valgt tidliganvendelse av noen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger. IAS 1 Presentasjon av finansregnskap er endret og medfører at poster i utvidet resultat skal deles inn i to grupper, de som senere omklassifiseres over resultatet og de som ikke gjør det. Endringen påvirker ikke hvilke poster som skal inkluderes i utvidet resultat. IAS 19 Ansatteytelser ble endret i juni Endringen medfører at alle estimatavvik føres i utvidet resultat ettersom disse oppstår (ingen korridor), en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening og at man erstatter rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse (eiendel). Konsernet har ennå ikke sluttført konsekvensvurderingen av endringene i IAS 19. IFRS 9 Financial Instruments regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. IFRS 9 ble utgitt i november 2009 og oktober 2010, og erstatter de deler av IAS 39 som omhandler regnskapsføring, klassifisering og måling av finansielle instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler deles inn i to kategorier basert på målemetode: de som er målt til virkelig verdi og de som er målt til amortisert kost. Klassifiseringen gjøres ved første gangs regnskapsføring. Klassifiseringen vil avhenge av selskapets forretningsmodell for å håndtere sine finansielle instrumenter og karakteristikkene ved de kontraktsfestede kontantstrømmene fra instrumentet. For finansielle forpliktelser er kravene i hovedsak lik IAS 39. Hovedendringen, i de tilfeller hvor man har valgt virkelig verdi for finansielle forpliktelser, er at den delen av en endring i virkelig verdi som skyldes endring i selskapets egen kredittrisiko føres over utvidet resultat i stedet for i resultatregnskapet, dersom dette ikke medfører en sammenstillingsfeil i resultatmålingen. Konsernet har ennå ikke vurdert hele påvirkningen av standarden på regnskapet, men planlegger å anvende IFRS 9 når standarden trer i kraft og er godkjent av EU. Standarden trer i kraft for regnskapsperioder som begynner 1. januar Konsernet vil også se på konsekvensene av de gjenstående delfasene av IFRS 9 når disse er sluttført av IASB. Noter til konsernregnskapet

16 Noter til konsernregnskapet IFRS 10 Consolidated Financial Statements er basert på dagens prinsipper om å benytte kontrollbegrepet som det avgjørende kriteriet for å bestemme om et selskap skal inkluderes i konsernregnskapet til morselskapet. Standarden gir utvidet veiledning til vurderingen av om kontroll er til stede i de tilfeller hvor dette er vanskelig. Konsernet har ikke vurdert alle mulige konsekvenser som følge av IFRS 10. Konsernet planlegger å anvende standarden for 2013, selv om EU ikke krever den anvendt før 1. januar IFRS 12 Disclosures of Interest in Other Entities inneholder opplysningskravene for økonomiske interesser i datterselskaper, felleskontrollert virksomhet, tilknyttede selskaper, selskaper for særskilte formål SPE og andre ikke-balanseførte selskaper. Konsernet har ikke vurdert den fulle innvirkning av IFRS 12. Konsernet planlegger å anvende standarden for 2013, selv om EU ikke krever den anvendt før 1. januar IFRS 13 Fair Value Measurement definerer hva som menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS, gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi skal bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig verdi men gir veiledning om anvendelsesmetode der bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer. Konsernet benytter virkelig verdi som målekriterium for visse eiendeler og forpliktelser. Konsernet har ikke vurdert den fulle innvirkning av IFRS 13, men vil anvende standarden for regnskapsåret For øvrig er det ingen andre IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som ikke er trådt i kraft som forventes å ha en vesentlig påvirkning på regnskapet. Konsolideringsprinsipper Datterselskaper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Kitron ASA og alle dets datterselskaper. Datterselskaper er alle enheter der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det foreligger bestemmende innflytelse inkluderes effekten av potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres på balansedagen. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag for kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler og overtatt gjeld er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet balanseføres som goodwill. Hvis anskaffelseskost er lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet, resultatføres differansen på oppkjøpstidspunktet. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealisert tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper har blitt endret for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Tilknyttede selskaper Konsernet har ingen felles kontrollerte- eller tilknyttede selskaper. Segmentrapportering Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets øverste beslutningstaker. Selskapets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til vurdering av inntjening i driftssegmentene, er definert som konsernledelsen. Omregning av utenlandsk valuta Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet til de enkelte enheter måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske område der enheten opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet er presentert i norske kroner som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet. Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. Konsernselskaper Resultatregnskap og balanse for konsernenheter (ingen med hyperinflasjon) med funksjonell valuta forskjellig fra presentasjonsvalutaen regnes om på følgende måte: balansen er regnet om til sluttkursen på balansedagen resultatregnskapet er regnet om til gjennomsnittskurs omregningsdifferanser føres direkte i egenkapitalen og spesifiseres separat goodwill og merverdier oppstått fra oppkjøp av et utenlandsk selskap behandles som eiendeler og gjeld og omregnes til balansedagens kurs 16 Kitron årsrapport 2012

17 Varige driftsmidler Varige driftsmidler omfatter i hovedsak bygninger og tomter, maskiner, utstyr og inventar. Varige driftsmidler inkluderer også leide bygninger, maskiner og utstyr hvor leieforholdet er vurdert til å være en finansieringsmetode (finansiell leasing). Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over forventet økonomisk levetid som er: Bygninger år Maskiner og driftsløsøre 3-10 år Tomter avskrives ikke. Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, revurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Løpende vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres som driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlenes kostpris og avskrives i takt med disse. Gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. Varige driftsmidler som er gjenstand for avskrivning testes for verdifall i de tilfeller hvor det inntreffer forhold som indikerer et verdifall. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Ved vurdering av verdifall grupperes de varige driftsmidlene på det laveste nivå der det er mulig å skulle ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes muligheten for reversering av tidligere nedskrivninger av driftsmidlene. Immaterielle eiendeler Goodwill Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av konsernets andel av netto identifiserbare eiendeler i virksomheten på anskaffelsestidspunktet. Goodwill testes årlig for verdifall og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag av nedskrivninger. Nedskrivninger på goodwill reverseres ikke. Ved vurdering av behov for nedskrivning av goodwill, blir denne allokert til aktuelle kontantgenererende enheter. Allokeringen skjer til de kontantgenererende enheter eller grupper av slike som forventes å få fordeler av oppkjøpet. Konsernet allokerer goodwill til hvert virksomhetsområde i hvert land de opererer. Maskinvare og software Maskinvare og software avskrives lineært til restverdi over forventet økonomisk levetid som er 7 år. Finansielle eiendeler Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier basert på hensikten med anskaffelsen: Lån og fordringer og eiendeler tilgjengelige for salg. Ledelsen fastsetter klassifiseringen av finansielle eiendeler ved innarbeidelsestidspunktet for balanseføring. Eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikke-derivative finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. De inkluderes i anleggsmidlene så sant ledelsen ikke har til hensikt å selge investeringen innen 12 måneder fra balansedagen. Lån og fordringer Lån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med fastsatt betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. Lån og fordringer klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer en 12 mnd etter balansedagen. Ved forfall etter 12 mnd etter balansedagen klassifiseres lån og fordringer som anleggsmidler. Lån og fordringer klassifiseres som kundefordringer og andre fordringer i balansen. Regnskapsføring og måling Vanlige kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på avtaletidspunktet, som er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. Alle finansielle eiendeler som ikke regskapsføres til virkelig verdi over resultatet, balanseføres første gang til virkelig verdi med tillegg av transaksjonsutgifter. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonsutgiftene resultatføres. Investeringer fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og konsernet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles til virkelig verdi etter førstegangs balanseføring. Utlån og fordringer måles i senere peioder til amortisert kost ved bruk av effektiv-rente-metoden. Noter til konsernregnskapet

18 Noter til konsernregnskapet Varer Varer består av innkjøpte råvarer, varer i arbeid og ferdigvarer. Varer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av metode veid gjennomsnitt. Anskaffelseskost for varer i arbeid er direkte materialkostnad og lønnskostnad med tillegg for indirekte kostnader (basert på normal kapasitet). Kundefordringer Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger ansees som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventede kontantstrømmer, diskontert med effektiv rente. Endringer i avsetningen resultatføres som annen driftskostnad. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter inkluderer kontanter, innestående på ordinære bankkonti og innestående på kassekredittkonti. Trekk på kassekredittkonti er inkludert i lån under kortsiktig gjeld. Aksjekapital Aksjekapital omfatter antall aksjer multiplisert med pålydende verdi og er klassifisert som egenkapital. Utgifter som kan knyttes direkte til utstedelsen av nye aksjer eller opsjoner (med fradrag av skatt) føres som reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen. Lån Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. Lånekostnader belastes resultatregnskapet. Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn 12 måneder fra balansedato. Betalbar skatt og utsatt skatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir restultatført bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført mot utvidet resultat eller direktet mot egenkapitalen. Hvis det er tilfellet, blir skatten også ført mot utvidet resultat eller direktet mot egenkapitalen. Betalbar skatt for peioden beregnes i samvsvar med de skattemessige lover og regler som er vedtatt, eller i hovedsak vedtatt av skattemydighetene på balansedagen. Det er lovverket i de land der konsernets datterselskaper eller tilknyttede selskap opererer og genererer skattepliktig inntekt som er gjeldende for beregningen av skattepliktig inntekt. Ledelsen vurderer de standpunkt man har hevdet i selvangivelsene der gjeldende skattelover er gjenstand for fortolkning. Basert på ledelsens vurdering, foretas avsetninger til forvendtede skattebetalinger der dette anses nødvendig. Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld, ved bruk av gjeldsmetoden. Dog, dersom utsatt skatt oppstår ved ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, som ikke er en foretaksintegrasjon, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskaps- eller skattemessig resultat, blir den ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det all vesentligste er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og de midlertidige forskjellene kan fratrekkes denne inntekten. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller fra investeringer i datterselskap, bortsett fra når konsernet har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene, og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid. Pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre kompensasjonsordninger overfor ansatte Pensjonsforpliktelser Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper eller pensjonskasser, fastsatt basert på periodiske aktuarberegninger. Konsernet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betaler bidrag til en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterlige bidrag hvis enheten ikke har midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er innskuddsplan og er typisk en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmid- 18 Kitron årsrapport 2012

19 lene. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 prosent av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med renten tilsvarende en 10-årig norsk statsobligasjon med durasjonspåslag tilnærmet som gir en løpetid som er tilnærmet den samme som løpetiden for den relaterte pensjonsforpliktelsen. Beregnet arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse beregnet av aktuar tillegges balanseført forpliktelse. Endringer i pensjonsplanens ytelser kostnadsføres eller inntektsføres løpende i resultatregnskapet, med mindre rettighetene etter den nye pensjonsplanen er betinget av at arbeidstakeren blir værende i tjeneste i en spesifisert tidsperiode (opptjeningsperioden). I dette tilfellet amortiseres kostnaden knyttet til endret ytelse lineært over opptjeningsperioden. Ved innskuddsplaner, betaler konsernet innskudd til offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller. Forskuddsbetale innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger. Bonusordninger Enkelte ledende ansatte har bonusavtaler knyttet til oppnåelse av fastsatte mål for virksomheten (budsjetter og aktiviteter). Det bokføres forpliktelser (avsetning) og kostnader (lønn) for bonus i tråd med selskapets kontraktsmessige forpliktelser Sluttvederlag Sluttvederlag blir betalt når ansettelsesforhold avsluttes av konsernet før det normale tidspunktet for pensjonering eller når en ansatt frivillig aksepterer å slutte mot et slikt vederlag. Konsernet regnskapsfører sluttvederlag når det beviselig er forpliktet til enten å avslutte arbeidsforholdet til dagens arbeidstakere i henhold til en formell, detaljert plan som konsernet ikke kan trekke tilbake, eller gi sluttvederlag som følge av et tilbud som er gitt for å oppfordre til frivillig avgang. Sluttvederlag som forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen diskonteres til nåverdi. Avsetninger for forpliktelser Konsernet regnskapsfører avsetninger for forpliktelser når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse på basis av tidligere hendelser eller vedtak, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør i form av en overføring av økonomiske ressurser og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Avsetning til forpliktelser omfatter i hovedsak restruktureringsavsetninger. Forpliktelser som forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen diskonteres til nåverdi. Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd, herunder ikke-monetære tilskudd til virkelig verdi, innregnes kun når det foreligger rimelig sikkerhet for at foretaket vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt. Tilskuddene bokføres som kostnadsreduksjoner i resultatregnskapet. Inntektsføring Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og avslag. Salg av varer Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine produkter til kunden, kunden har akseptert produktet og kundens evne til å gjøre opp fordringen er tilfredstillende bekreftet. Salg av tjenester Salg av tjenester omfatter utviklingsoppdrag og tjenester tilknyttet industrialisering. Tjenesteleveranser er delvis prosjektbaserte og delvis timebaserte. Inntektsføring av prosjektbaserte tjenester skjer i den perioden tjenesten utføres, basert på fullføringsgrad av det aktuelle prosjektet. Fullføringsgrad fastsettes ved å måle tjenester ytet i forhold til totalt avtalte tjenesteytelser. Timebaserte ytelser inntektsføres i den perioden ytelsen skjer. Noter til konsernregnskapet

20 Noter til konsernregnskapet Renteinntekter Renteinntekter fra bankinnskudd resultatføres i den perioden renten er opptjent. Leasing Leasingavtaler hvor en vesentlig del av risikoen tilknyttet driftsmidlet ligger hos utleier er klassifisert som operasjonell leasing. Betalinger tilknyttet operasjonell leasing resultatføres på lineær basis over leasingperiodens varighet. Konsernet leier noen varige driftsmidler. Leieavtaler knyttet til varige driftsmidler hvor konsernet i hovedsak innehar all risiko og avkastning knyttet til eierskapet, blir klassifisert som finansielle leieavtaler. Finansielle leieavtaler blir ved leieperiodens begynnelse regnskapsført til det laveste av driftsmiddelets virkelige verdi og minsteleiens nåverdi. Hver leiebetaling blir fordelt mellom forpliktelsen og finanskostnader for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenstående saldo. Den korresponderende leieforpliktelsen (med fradrag for finanskostnader) blir inkludert i annen langsiktig gjeld. Renteelementet i finanskostnaden kostnadsføres over leieperioden for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenværende saldo for hver periode. Varige driftsmidler som er finansielt leaset blir avskrevet over den korteste perioden for eiendelens utnyttbare levetid og leieavtalens løpetid. Utbytteutdelinger Eventuelle utbytteutdelinger til selskapets aksjonærer bokføres i selskapets balanse som gjeld i den perioden hvor utbytteutdelingene vedtas av selskapets aksjonærer. Note 3 Finansiell risiko Selskapet eksponeres gjennom sin virksomhet for en rekke finansielle risiki. Selskapets overordnede rutiner for risikostyring fokuserer på uforutsigbarheten i finansmarkedene og tilstreber å minimere potensielle negative effekter som følge av selskapets finansielle disposisjoner. Markedsrisiko Valutarisiko: Konsernet er eksponert for valutakursendringer ved at en betydelig andel av konsernets varer og tjenester selges i utenlandsk valuta. Samtidig kjøpes råmaterialer inn i utenlandsk valuta, samt at de utenlandske enheters driftskostnader påløper i enhetenes lokale valuta. For å redusere valutakursrisikoen, innbefatter selskapets standardkontrakter valutaklausuler som gir selskapet anledning til å justere salgspris når faktisk valutakurs på innkjøp av råmaterialer avviker vesentlig fra avtalt basiskurs. Konsernet har ikke etablert andre vesentlige valutasikringsordninger utover standardkontraktene med kunder. De vesentligste utenlandske valutaene utgjøres av SEK, LTL, EUR og USD. Selskapet har betydelige investeringer i utenlandske virksomheter hvor netto eiendeler er utsatt for valutarisiko i forbindelse med omregning fra SEK, LTL, EUR, USD og RMB. Dersom NOK i forhold til USD var 1,0 prosent svakere/sterkere per 31. desember 2012 og alle andre variabler var konstante, ville dette føre til et høyere/lavere resultat etter skatt på 1,3 millioner kroner (2011: 0,2 millioner kroner). Endringen skyldes hovedsakelig valutagevinst/-tap i forbindelse med omregning av bankinnskudd, kundefordringer og gjeldsposter. Dersom NOK i forhold til EURO var 1,0 prosent svakere/sterkere per 31. desember 2012 og alle andre variabler var konstante ville dette føre til et høyere/lavere resultat etter skatt på 0,3 millioner kroner (2011: 0,3 millioner kroner). Endringen skyldes hovedsakelig valutagevinst/-tap i forbindelse med omregning av bankinnskudd, kundefordringer og gjeldsposter. Prisrisiko: Selskapet er utsatt for prisrisiko både ved at råmaterialer følger internasjonale markedspriser på elektronikk- og mekanikkomponenter, samt at selskapets varer og tjenester er utsatt for prispress. Det er etablert rutiner for innkjøp som omfatter egen sourcingorganisasjon som fremforhandler konsernavtaler. Gjennom en slik sentralisering av innkjøpsfunksjonen oppnår Kitron forbedrede materialpriser. Konsernet er utsatt for prisrisiko i forhold til aksjepriser på investeringer klassifisert i balansen som tilgjengelig for salg. Konsernet har imidlertid ubetydelige aksjeinvesteringer og har ikke iverksatt spesifikke tiltak for å redusere denne risikoen. Kredittrisiko Kredittrisiko er knyttet til kontanter og kontantekvivalenter, innskudd i banker og fordringer. Hovedtyngden av selskapets kundemasse er kredittforsikret i forbindelse med selskapets factoringavtale. Selskapet bærer derfor kredittrisiko kun for kunder som ikke er kredittsikret. Selskapet har rutiner for å sikre at uforsikret kredittsalg kun finner sted til kredittverdige kunder. 20 Kitron årsrapport 2012

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012

Kvartalsrapport Q4 2012 Kvartalsrapport Q4 12 Kvartalsrapport Q4 12 Kvartalsrapport Q4 12 Sterk vekst i kontantstrøm og lønnsomhet * Betydelig lagerreduksjon * Lønnsomheten på rask tur oppover * Restruktureringen i Sverige gjennomført

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Selskapet er et allmennaksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Breivollveien 31, Oslo. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Selskapet er et allmennaksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Breivollveien 31, Oslo. Selskapet er notert på Oslo Børs. NOTE 2 SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE REGNSKAPSPRINSIPPENE Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2013

Kvartalsrapport Q4 2013 Kvartalsrapport Q4 13 Kvartalsrapport fjerde kvartal 13 Kvartalsrapport fjerde kvartal 13 Omsetningsvekst, men svakere lønnsomhet i fjerde kvartal * Viktige kundekontrakter sikret * Endret strategi knyttet

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007 Delårsrapport 27 OG FORELØPIG RESULTAT 27 2 beste årsresultat i kitrons historie Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i 26 dersom ikke annet er angitt. Beste resultat siden 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Kvartalsrapport Q3 2013

Kvartalsrapport Q3 2013 Kvartalsrapport Q3 13 Kvartalsrapport tredje kvartal 13 Kvartalsrapport tredje kvartal 13 Styrket ordreinngang i et utfordrende kvartal * Viktig industrikontrakt sikret * Kitron investerer i Litauen *

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Delårsrapport Q1 2011

Delårsrapport Q1 2011 Delårsrapport 211 2 Kitron 211 Lønnsomheten tar seg opp igjen Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 21 dersom ikke annet er angitt. Stabil ordreutvikling Ordreinngangen økte med,9

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Kvartalsrapport Q3 2012

Kvartalsrapport Q3 2012 Kvartalsrapport Q3 12 Kvartalsrapport tredje kvartal 12 Kvartalsrapport tredje kvartal 12 Lønnsomhetshopp og sterkt driv i forsvar * Viktige forsvarskontrakter vunnet * Kutter varelagre med NOK mill. *

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Dette er Kitron. Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine

Dette er Kitron. Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine Årsrapport 2011 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2011 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer