Kitron_cover_427x297:Layout :50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron."

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap 55 Revisors beretning 70 Ledelseserklæring 72 Eierstyring og selskapsledelse 73 Aksje- og aksjeeierinformasjon 78 Styre og ledelse 80 Vedtekter 82 Adresser 83

3 Dette er Kitron Kitron er et internasjonalt Electronics Manufacturing Services (EMS) selskap. Selskapet har produksjon i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA og har omkring 1100 ansatte. Kitron produserer både elektronikk som inngår i kundenes egne produkter og ferdige elektronikkenheter (box build). Videre utfører Kitron sammenstilling (High-Level Assembly, HLA) av kompliserte elektromekaniske produkter for sine kunder. Kitron er ledende innen tjenester knyttet til komplekse produksjonsprosesser som krever nisjeekspertise. Kitron har valgt å fokusere sine salgs- og markeds føringsaktiviteter i fem markedssegmenter; Forsvar/Luftfart, Energi/ Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Omsetningen er jevnt fordelt mellom disse segmentene, noe som fører til at Kitron står godt rustet til å håndtere skiftende etterspørsel i de ulike segmentene. Kitron har gode relasjoner til store multinasjonale selskaper. Fleksibel totalleverandør Kitrons tjenester spenner fra utvikling og design, via industrialisering, anskaffelser og logistikk, til produksjon, redesign og oppgradering av produkter for å forlenge deres levetid i markedet. Kitron tilstreber så nær sømløs integrasjon som mulig med kunder og leverandører. Kitron arbeider for å øke sin konkurransekraft ytterligere ved å utvide tjenestespekteret i de delene av verdikjeden som krever høy kompetanse. Konsernet arbeider løpende med å optimalisere anskaffelsesfunksjoner, produksjonsprosesser og logistikk for å redusere kostnadene. Kvalitetssikring Kitron måler kvalitet i alle prosesser. En kontinuerlig kvalitetsforbedring oppnås gjennom opplæring og gjennomføring av programmer som Six Sigma, LEAN Manufacturing, 5S og 7W. Kitron jobber hardt for å oppnå høy kvalitet, og på den måten opparbeide seg en konkurransefordel i forhold til andre EMS-selskaper. Globale anskaffelser Kitrons datterselskap Kitron Sourcing AS er ansvarlig for anskaffelser for hele gruppen, og består av dedikerte spesialister som arbeider med nøye utvalgte produsenter og distributører. Som et resultat av kontinuerlig global overvåking av markedet, er Kitron i stand til å forhandle frem konkurransedyktige priser og å sikre pålitelige leveranser av komponenter. Visjon og verdier Kitrons visjon er å tilby løsninger som gir suksess for kundene. Kitron skal gjøre kundene i stand til å videreutvikle virksomheten sin og bli ledende selskaper innen sine respektive områder. Kitrons verdier bygger på pålitelighet, kreativitet, en inkluderende arbeidsform, samt en positiv og internasjonal holdning. Strategi Kitron har en ambisjon om lønnsom vekst i de nord-europeiske, amerikanske og kinesiske EMSmarkedene rettet mot profesjonelle kunder. For å oppfylle denne strategien arbeider Kitron langs fire viktige dimensjoner. Organisk vekst Kitron fortsetter å ta markedsandeler i sine nordiske hjemmemarkeder ved å bygge videre på sin kjernekompetanse og konkurransefortrinn. Det legges spesielt vekt på å opparbeide seg markedsandeler i Sverige. Markedsekspansjon Tyskland, Kina/Asia og USA er store markeder der Kitron ser gode muligheter. Den tyske virksomheten har fokus på salg og tekniske tjenester, mens produksjonen hovedsakelig utføres utenfor Tyskland. De nye fabrikkene i USA og Kina har nå vært operative i mer enn et år og utvider Kitrons markedsområder og produksjonsmuligheter. Kontinuerlige forbedringer av driften Kitron jobber med å redusere kostnadsbasen gjennom globale anskaffelser, økt produksjonseffektivitet, system- og prosessforbedringer, samt overføring av produksjon til land med lavere kostnader. Innenfor alle disse områdene er det pågående prosjekter og klare mål. Dette er Kitron

4 Dette er Kitron Millioner kroner Andre Norge Litauen Sverige 0 Forsvar/ Luftfart Energi/ Telekom Industri Medisinsk utstyr Offshore/ Marine Årsverk per 31. desember 2012 Geografisk fordeling Omsetning per segment i 2012 Omsetning i millioner kroner Vekst gjennom fusjoner og oppkjøp Kitron ønsker å ta del i en konsolidering av EMS-bransjen. Fokuset er på selskaper som er komplementære til Kitron fra et kunde- og markedsperspektiv. Basert på analyser utført på potensielle selskaper mener Kitron at det finnes betydelige synergieffekter innen innkjøp og drift som kan utnyttes. Kitrons historie Kitron har sin opprinnelse i bedriftene Statronic og Elektrisk Bureau, som begge ble etablert i Arendal i 1960-årene. På 1980-tallet ble navnet Kitron etablert, og Kitrons forretningsidé ble endret til kontraktsproduksjon av elektronikk. Forretningsideen har senere blitt utvidet til å inkludere hele verdikjeden rundt produksjon og sammenstilling av elektronikk og industrielle produkter som inneholder elektronikk, inkl. utvikling, industrialisering, innkjøp, logistikk, vedlikehold/reparasjon og redesign. Kitron ble børsnotert i For å bedre markedsposisjon og kompetanse har konsernet gjennomført flere oppkjøp og fusjoner, hvorav den viktigste var fusjonen mellom Sonec ASA og Kitron ASA i Kitron består i dag av virksomheter som har sitt utspring fra Ericsson, Kongsberg Gruppen, Siemens, Nera og Tandberg Data i Norge, samt Bofors og Saab i Sverige. Kitron kjøpte UAB Kitron i Litauen i 2001, og UAB Kitron Elsis i Samme år opprettet Kitron et innkjøpskontor i Ningbo, Kina. I juni 2009 solgte Kitron datterselskapet Kitron Microelectronics AS på Røros og i 2010 ble utviklingsavdelingen i Oslo solgt og et lite EMS-selskap i Tyskland kjøpt opp. Samme år etablerte Kitron også Kitron Electronics Manufacturing i Kina og Kitron Inc. i USA. I 2012 ble fabrikken i Karlskoga lagt ned og virksomheten samlet hos Kitron AB i Jönköping. 4 Kitron årsrapport 2012

5 Årsberetning 2012: Fokus på driftsforbedringer og global konkurranseevne I 2012 har Kitron fortsatt arbeidet med å effektivisere driften, samtidig med at man har etablert seg i ulike land. Den sterke lønnsomhetsøkningen i et svakt marked er et bevis på at strategien har lykkes. Med hensyn til effektiviseringen av driften har konsolideringen av den svenske virksomheten til én fabrikk vært av vesentlig betydning. Produksjonsanlegget i Karlskoga er nå lagt ned og all virksomhet i Sverige er flyttet til Jönköping. Dette er slutten på en to-års omstillings prosess, og resultatet er at kostnadsnivået i den svenske virksomheten er redusert med 35 prosent. Internasjonali seringen er av avgjørende betydning både for å betjene kundene i deres hovedmarkeder og for å forbedre konkurranseevnen til Kitrons forsyningskjede. I løpet av året har vi fortsatt oppbyggingen av de nye enhetene i Kina, USA og Tyskland. Kitrons virksomhet i Kina og Tyskland gikk i pluss i 3. kvartal Kitrons omsetning i 2012 var millioner kroner, som er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med Driftsresultatet (EBIT) var 70,9 millioner kroner sammenlignet med 38,7 millioner kroner i Hvis man justerer for oppstartskostnader endte driftsresultatet på 85,3 millioner kroner, og driftsmarginen var 5,0 prosent. Totalt sett har Kitron klart å forbedre lønnsomheten, og samtidig sørget for et bedre driftsmessig grunnlag for fremtiden. For å sikre at vi opprettholder fremdriften har Kitron lansert en rekke forbedringsprogrammer som bør ha positiv innvirkning på lønnsomheten fra 2013 og utover. Virksomheten Kitrons forretningsmodell er å tilby tjenester innen produk sjon og sammenstilling av produkter som inneholder elektronikk. Forretningsmodellen omfatter hele verdikjeden fra utvikling, industrialisering, innkjøp, logi - stikk, vedlikehold/reparasjon til redesign. Kitron tilbyr økt fleksibilitet, konkurransedyktige priser og høy kvalitet til kunder som har Kitron som produksjonspartner. Den voksende konkurransen blant produkteierne fører til at produksjonseffektivitet og kostnadsreduksjon får stor oppmerksomhet. En økende andel av produkteierne ønsker nå å konsentrere seg om egen kjernekompetanse og overføre ansvaret for en større del av verdikjeden til spesialiserte EMS-selskaper som Kitron. Når man velger EMS-partner spiller geografisk nærhet og tilgang til konkurransedyktig produksjon en avgjørende rolle i kundens valg av leverandør. Med sin internasjonale tilstedeværelse er Kitron godt posisjonert i markedet. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA. Alle ansatte er sertifisert i henhold til internasjonale kvalitetsstandarder for den aktivitet som utføres. Markedssegmenter Kitron er mest konkurransedyktig innen tjenester knyttet til komplekse produkter. Kitron har valgt å konsentrere salg og markedsføring innen markedssegmentene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Kitron ser for seg en utfordrende markedsutvikling i 2013 på grunn av den økonomiske krisen i Europa og USA. Den svenske industrien synes mer usikker, og etterspørselen fra forssvarssektoren er forventet å minske i løpet av året. Det norske markedet derimot virker mer stabilt. Kitron satser i nye markeder og overfor nye kunder, en satsing som kan styrke Kitrons posisjon og gi mulig vekst. Forsvar/Luftfart I Forsvar/Luftfart-segmentet ble driftsinntektene redusert med 5,3 prosent fra 331,6 millioner kroner i 2011 til 314,1 millioner i Segmentet sto for 18,5 prosent (20,0 prosent) av konsernets totale driftsinntekter. Kitron er for tiden involvert i forsvarsprogrammer med blant annet Kongsberg Gruppen og Lockheed Martin. Kitron skal produsere, teste, vedlikeholde og stå for reparasjon av bakplanet i F-35 Joint Strike Fighter globalt. Nye og forestående kontrakter med Kongsberg Gruppen bidrar til ytterligere å styrke et allerede nært samarbeid. Forsvar/Luftfart-segmentet er også et satsningsområde for vår nye virksomhet i Tyskland. I 2013 regner Kitron med en svakere utvikling i forsvarsmarkedet enn tidligere forventet. Spesielt er det økt usikkerhet knyttet til det amerikanske markedet som kan føre til en svakere etterspørsel fra denne sektoren. Årsberetning

6 Energi/Telekom I Energi/Telekom-segmentet ble driftsinntektene redusert med 18,7 prosent til 215,9 millioner kroner i 2012 (265,5 millioner kroner). Dette tilsvarte 12,7 prosent av konsernets omsetning (16,0 prosent). Hovedårsaken til lavere aktivitetsnivå er en redusert etterspørsel etter strømmålere. Fremover forventer vi at volumet stabiliserer seg på dagens lavere nivå. Til tross for at etterspørselen etter strømmålere er lavere, og vi ikke forventer en endring her, ventes en moderat vekst blant andre telekomkunder. Industri Driftsinntektene innenfor industrisegmentet ble redusert med 5,5 prosent til 392,3 millioner kroner i 2012 (415,3 millioner kroner), tilsvarende 23,1 prosent av konsernets driftsinntekter (25,1 prosent). Nedgangen kan i hovedsak forklares med den svake utviklingen i det svenske markedet. Industri er det markedssegmentet som i størst grad påvirkes av den generelle økonomiske utviklingen. Til tross for et utfordrende marked viser de viktigste kundene i dette segmentet en beskjeden vekst, så samlet tror vi på en stabil utvikling i Medisinsk utstyr Driftsinntektene innenfor segmentet for Medisinsk utstyr var stabile og endte på 458,2 millioner kroner i 2012 (467,0 millioner kroner), tilsvarende 27,0 prosent av konsernets driftsinntekter (28,2 prosent). Dette segmentet er mindre følsomt for utviklingen i den globale økonomien. Kitron legger til grunn ytterligere vekst i dette segmentet, og forventer en langsiktig positiv utvikling for kunder i Norge, Sverige og Tyskland. På kort sikt (2013) tror vi imidlertid på en flat salgsutvikling, i og med at veksten i markedet blir motvirket av redusert volum for en av de viktigste kundene i dette segmentet. Offshore/Marine I Offshore/Marine-segmentet økte driftsinntektene med 78,0 prosent fra 176,7 millioner kroner i 2011 til 314,5 millioner i Segmentet sto for 18,6 prosent (10,7 prosent) av konsernets totale driftsinntekter. Mens de langsiktige utsiktene i olje- og gassmarkedsegmentet fortsatt er positive forventer Kitron lavere inntekter fra dette segmentet i 2013 sammenlignet med Viktige hendelser i 2012 Nye enheter når break-even Kitron tror på økt lønnsomhet. De nye fabrikkene i USA og Kina og den strømlinjeformede virksomheten i Europa spiller en avgjørende rolle i dette. I tredje kvartal nådde vi en viktig milepæl da både Kitron Kina og Kitron Tyskland nådde break-even. Fabrikken i Kina ble åpnet for ett år siden og har allerede rukket å vokse til en årlig omsetning på nærmere 150 millioner kroner og mer enn 100 ansatte. I Tyskland har vi sikret en rekke nye kunder siden oppstarten, og driftsinntektene er økende. Mesteparten av produksjonen for det tyske markedet utføres i vår fabrikk i Litauen. Mens driften i Norge og Sverige nå er effektivisert ned til én fabrikk per land, har Kitron i løpet av de siste årene utvidet virksomheten globalt. Dette har vært en del av en bevisst strategi for å øke konkurranseevnen og følge kundene ut til deres markeder. Den globale satsingen, med parallelle etableringer av fabrikker i USA og Kina og oppkjøp av en mindre enhet i Tyskland, har i oppstartfasen hatt en betydelig negativ innvirkning på resultatet. Justert for den negative resultateffekten fra oppstartsaktiviteter ville EBIT vært 14,4 millioner kroner høyere for 2012 Restrukturering av Kitron Sverige Restruktureringen av den svenske virksomheten, som har pågått de siste par årene, er nå fullført. Etter en årrekke med svak lønnsomhet oppnådde den svenske enheten en solid EBIT-margin på 6,3 prosent for året som helhet. Den svenske virksomheten er nå konsentrert i Jönköping, noe som muliggjør effektiv drift og reduserte driftskostnader. Viktige forsvarskontrakter vunnet Kitron har sikret seg to store kontrakter med Kongsberg Gruppen i løpet av tredje kvartal. I august inngikk Kitron en produksjonsavtale om elektronikkmoduler til det amerikanske forsvaret for våpenstasjonen CROWS. Avtalen som er en del av Kongsbergs nyvunne rammeavtale med US Army innebærer at Kitron blir foretrukket leverandør av elektronikk til Kongsberg 6 Kitron årsrapport 2012

7 Protech Systems. Kitrons datterselskap i Norge og den nyopprettede enheten i USA står for leveransene under avtalen. For den amerikanske fabrikken forventes CROWS-programmet alene å gi årlige inntekter på mer enn 60 millioner kroner de neste fem årene. Kontraktens totale potensial er betydelig høyere. I september mottok Kitron ordrer fra Kongsberg knyttet til militært kommunikasjonsutstyr til en verdi av 70 millioner kroner. Leveransene vil finne sted i 2013, 2014 og Distribusjonssenter i ferd med å bli etablert Kitron har besluttet å etablere et distribusjonssenter for å effektivisere logistikkprosessene og redusere varelagrene. Sammen med andre tiltak for å effektivisere logistikk- og forsyningskjeden, sikter Kitron mot en reduksjon i lagerbeholdningen på minst 100 millioner kroner i forhold til dagens nivå. Distribusjonssenteret skal etableres i Litauen, og vil primært betjene den europeiske virksomheten. Planen er å ha distribusjonssenteret i full drift i løpet av Regnskapet Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av Kitron ASAs og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Resultat Driftsinntektene for 2012 utgjorde 1 695,0 millioner kroner mot 1 656,1 millioner kroner i 2011, tilsvarende en økning på 2,4 prosent. Stabiliteten i driftsinntektene gjenspeiler variasjonen i utvikling i de ulike segmentene Kitron opererer i. Ordrereserven ved utgangen av 2012 var på 776,2 millioner kroner mot 799,3 millioner kroner i Kitron regner inn faste ordre og fire måneders kundeprognose i ordrereserven, mens rammeavtaler og liknende holdes utenfor (utover fire-måneders-prognosen). Den relativt stabile ordrereserven gjenspeiler markedsutviklingen. materiell. Overføring av produksjon til lavkostland har imidlertid ofte en negativ virkning på bruttomarginen da materialandelen øker i forhold til arbeidskraftandelen. Antall årsverk ble redusert fra ved utgangen av 2011 til ved utgangen av Det har vært en betydelig reduksjon i Sverige på grunn av konsolidering av virksomheten til en enhet og i Litauen som følge av lavere etterspørsel. Samtidig har vi økt antall ansatte i Kina i tråd med oppbyggingen av den nye fabrikken der. Konsernets lønnskostnader var stabile og endte på 431,6 millioner kroner i 2012, det vil si på samme nivå som i Lønnskostnadenes andel av inntektene var 25,5 prosent sammenlignet med 26,1 prosent i Lønnskostnadene ble holdt på samme nivå til tross for en økning i antall årsverk på grunn av overføring av produksjon til lavkostland. Kitron driver oppdragsbasert utvikling, industrialisering og produksjon for sine kunder. Kitron har ingen forskningsaktiviteter. Utvikling i egen regi er begrenset og i all hovedsak knyttet til å skape og gjennomføre produktivitetsøkende, kompetansehevende og kvalitetsforbedrende tiltak. Kostnadene til slike aktiviteter utgiftsføres når de påløper. Konsernets netto finanskostnad økte fra 15,5 millioner kroner i 2011 til 26,1 millioner kroner i Generelt har likviditeten vært god i Kitrons resultat før skatt i 2012 utgjorde 44,8 millioner kroner, en økning fra 23,2 millioner kroner i Alle skattemessig fremførbare underskudd i Norge og Sverige er balanseført per i form av utsatt skattefordel. Konsernets nettoresultat for året utgjorde 46,4 millioner kroner (17,5 millioner kroner). Dette utgjør 0,27 kroner i resultat per aksje (0,10 kroner per aksje). Utvannet resultat per aksje er identisk med resultat per aksje. Bruttomarginen i 2012 var 38,9 prosent, litt høyere enn i 2011 (38,0 prosent). Bruttomarginen var gjennomgående stabil per produktkategori. Kitron søker å bedre bruttomarginen gjennom globalt innkjøp av Årsberetning

8 Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 42,4 millioner kroner i 2012 (14,9 millioner kroner). Forskjellen mellom driftsresultat og kontantstrøm fra driften skyldes hovedsakelig en økning i arbeidskapitalen. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde -23,4 millioner kroner i 2012 (-50,0 millioner kroner). Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde -21,3 millioner kroner (15,9 millioner kroner). Kitron benytter normalt finansiell leasing for investeringer som egner seg for dette. Leasingforpliktelsen regnskapsføres derfor som gjeld. Kitron forventer å generere tilstrekkelig kontantstrøm til å finansiere driften i overskuelig framtid. Det forventes en positiv kontantstrøm i 2013 som følge av en stabil arbeidskapitalutvikling og bedre lønnsomhet. Balanse og likviditet Totalbalansen per 31. desember 2011 utgjorde 1 017,8 millioner kroner (1 060,2 millioner kroner). Egenkapitalen var 469,9 millioner kroner per samme tidspunkt (436,0 millioner kroner) og egenkapitalandelen var på 46,2 prosent (41,1 prosent). Varelageret ble redusert med 10,1 millioner kroner i løpet av 2012 og utgjorde ved årsskiftet 336,9 millioner kroner (346,8 millioner kroner). Til tross for en kraftig lagerreduksjon i fjerde kvartal 2012 gikk omløpshastigheten på varelageret ned fra 3,8 til 3,4 på grunn et høyt nivå tidligere på året. Ved utgangen av 2012 utgjorde kundefordringene 335,1 millioner kroner (360,8 millioner kroner). Antall kundefordringer som har forfalt til betaling er lavt og tap på fordringer var ubetydelige i Konsernets rentebærende gjeld utgjorde 308,1 millioner kroner per 31. desember 2012 (299,1 millioner kroner). Gjelden er i hovedsak knyttet til factoring og finansiell leasing. Likvide midler utgjorde 56,8 millioner kroner ved utgangen av 2012 (50,9 millioner kroner). Av dette var 11,1 millioner kroner (19,2 millioner kroner) bundne midler. Likviditeten er tilfredsstillende. Fortsatt drift Det er ingen hendelser hittil i 2013 som påvirker resultatet for 2012 eller vurderingen av selskapets eiendeler og gjeld ved utgangen av 2012 vesentlig. Styret bekrefter at betingelsene for fortsatt drift er til stede og at årsregnskapet for 2012 er utarbeidet i samsvar med denne forutsetningen. Morselskapets årsresultat og disponering Kitron ASA hadde et årsresultat i 2012 på 35,2 millioner kroner. (29,7 millioner kroner). Styret foreslår at årets resultat benyttes som følger: Utbytte 17,2 millioner kroner Overført til annen egenkapital: 18,0 millioner kroner Total disponering 35,2 millioner kroner Fri egenkapital etter utbytte til morselskapet beløper seg til 48,9 millioner kroner. Finansiell markedsrisiko Konsernets virksomhet medfører finansielle risiki. Selskapets rutiner for risikostyring tilstreber å minimere potensielt negative effekter som følge av selskapets finansielle disposisjoner. Konsernet påvirkes av valutakursendringer ved at en betydelig andel av konsernets varer og tjenester selges i utenlandsk valuta. Samtidig kjøpes råmaterialer inn i utenlandsk valuta, samt at de utenlandske enheters driftskostnader påløper i enhetenes lokale valuta. Regnskapsført valutagevinst og tap gjelder bare effekten i perioden en valutabasert eiendel er balanseført. Norske og svenske kroner utgjør en større andel av inntektene enn kostnadene. Imidlertid er inntekter og kostnader i fremmed valuta for en stor del balansert, slik at netto valutarisiko blir liten. Konsernet har ikke vesentlige valutasikringsordninger utover avtaler med kunder som gir Kitron anledning til å justere salgspris når faktisk valutakurs på innkjøp av råmaterialer avviker vesentlig fra avtalt basiskurs. Selskapet er utsatt for prisrisiko både ved at råmaterialer følger internasjonale markedspriser på elektronikk- og mekanikkomponenter, samt at selskapets varer og tjenester er utsatt for prispress. 8 Kitron årsrapport 2012

9 Hovedtyngden av selskapets kundemasse er kredittforsikret i forbindelse med selskapets factoringavtale. Selskapet bærer derfor kredittrisiko kun for kunder som ikke er kredittforsikret. Kitron har ikke opplevd betydelige tap på fordringer. Kitrons gjeld er i hovedsak kortsiktig og basert på factoringfinansiering av kundefordringer. Dette medfører at svingninger i omsetning slår ut i selskapets likviditet. En liten andel av fremmedkapitalen er langsiktig. Konsernet har trekkfasiliteter som dekker inn forventede likviditetssvingninger gjennom året. Styret anser konsernets likviditet som tilfredsstillende. Konsernets rentebærende gjeld belastes med markedsbasert rente. Kitron har ikke renteinstrumenter. Konsernet har ikke rentebærende eiendeler av betydning. Helse, miljø og sikkerhet Ved utgangen av 2012 hadde konsernet totalt ansatte som utførte årsverk. Tallene inkluderer midlertidig ansatte og er ikke justert for sykmeldte. De ansattes kompetanse utgjør et stort aktivum og konkurransefortrinn for Kitron. Det var ingen alvorlig arbeidsulykke i Sykefraværet i Kitron falt fra 4,6 prosent i 2011 til 4,3 prosent i Styret anser arbeidsmiljøet som godt og har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak. Kitron forurenser ikke det ytre miljøet i nevneverdig grad. Flere av konsernets produksjonsenheter er miljøsertifisert i henhold til NS ISO serien. Kitron AS i Arendal er en FN-klimapartner. Likestilling Kitrons grunnholdning er at mennesker med ulik bakgrunn, uavhengig av etnisk tilhørighet, kjønn, religion og alder skal ha like muligheter til arbeid og karriereutvikling i Kitron. I fabrikkdelen av virksomheten har Kitron tradisjonelt hatt flest kvinnelige arbeidstakere. Kvinner representerte 55,7 prosent av antall årsverk i Kitron i Av 95 ledere med personalansvar utgjorde kvinner 33,7 prosent, mens menn utgjorde 66,3 prosent. Kitron tar samfunnsansvar på alvor. I tillegg til å sikre at arbeidet utføres trygt innebærer dette respekt for organisasjonsfrihet, nulltoleranse for tvangsarbeid, barnearbeid og arbeidsrelatert diskriminering. For ansatte som arbeider direkte i produksjonen i de norske og svenske selskapene utgjorde gjennomsnittlig lønn (fastlønn + skifttillegg) til kvinner om lag 91,9 prosent av gjennomsnittlig lønn til menn. Den gjennomsnittlige lønnen for menn og kvinner varierer på grunn av forskjeller i stillingskategorier og ansiennitet, ikke på grunn av kjønn. Indirekte funksjoner omfatter ansatte i ledelse, stab og øvrige støttefunksjoner. I dag er det et klart flertall av mannlige ansatte i ledelsen for de enkelte virksomhetene. I konsernledelsen er det i dag kun mannlige medlemmer. Det foreligger ikke kjønnsmessige forskjeller når det gjelder arbeidstidsordninger. Det er ingen diskriminerende forhold ved utformingen av arbeidsplassene. Styret tilfredsstiller allmennaksjelovens krav til representasjon av begge kjønn. Kompetanse Kitron fortsatte å fokusere på kompetanseutvikling i Det meste av basisopplæringen på områder som teknisk kompetanse, kvalitet, sikkerhet og produksjon blir utført lokalt på hver enhet, og er en kombinasjon av klasseromsundervisning og jobbtrening. Om lag timer, ca. 23 timer per ansatt, ble brukt på opplæring i timer ble brukt på produksjon/tekniske områder og timer på ledelse. Årsberetning

10 Eierstyring og selskapsledelse Styret i Kitron har vedtatt prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som skal sikre interessene til selskapets eiere, ansatte og øvrige interessenter. Formålet med prinsippene og tilhørende regler og rutiner er å skape økt forutsigbarhet og transparens, og dermed redusere usikkerheten forbundet med virksomheten. Kitron søker å ha rutiner som er i samsvar med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse er presentert i årsrapporten. Fremtidsutsikter Kitrons hovedmarkeder er Norge og Sverige, men de fleste av Kitrons kunder selger sine produkter globalt. De globale markedsutsiktene for 2013 er svekket sammenlignet med det som er uttalt tidligere, særlig på grunn av finanskrisen i Europa og USA. Som følge av dette har Kitron redusert inntektsutsiktene for 2013, og mener nå det blir en noe lavere omsetning sammenlignet med Kitron har igangsatt flere forbedringsprogrammer som bør gi et positivt bidrag i tiden fremover. Forbedringsprogrammene fokuserer på tilrettelegging for langsiktig vekst, reduksjon av kostnadsbasen og økt effektivitet, samt å redusere kapitalbindingen i driften. Videre bør en positiv utvikling i de nye virksomhetene, samt snuoperasjonen av den svenske virksomheten også ha en positiv effekt fremover. Den negative markedsutviklingen kommer til å legge press på resultatnivå og margin. For å kompensere for en lavere topplinje kommer Kitron til å iverksette tiltak for å redusere kostnadsnivået og antall årsverk i selskapet. Styret legger vekt på at alle vurderinger nødvendigvis innebærer et element av usikkerhet. Oslo, 20. mars 2013 Asa-Matti Lyytinen Styreleder Arne Solberg Nestleder Martynas Cesnavicius Lisbeth Gustafsson Liv Johansen Ansattevalgt styremedlem May Britt Gundersen Ansattevalgt styremedlem Maire Laitinen Geir Vedøy, Ansattevalgt styremedlem Bjørn Gottschlich Ansattevalgt styremedlem Siri Hatlen Jørgen Bredesen Konsernsjef 10 Kitron årsrapport 2012

11 Konsernets årsregnskap og noter Konsolidert resultatregnskap (Beløp i tusen kroner) Note Videreført virksomhet: Driftsinntekter Salgsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 7, Avskrivninger og nedskrivninger 11, 12, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Andre gevinster / (tap) Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat fra videreført virksomhet Virksomhet under avhendelse Årsresultat fra virksomhet under avhendelse Årsresultat Tilordnet Aksjeeiere Resultat per aksje fra videreført virksomhet og virksomhet under avhendelse som er tilordnet selskapets aksjeeiere Resultat pr aksje Fra videreført virksomhet 10 0,27 0,11 Fra virksomhet under avhendelse 10 0,00-0,01 0,27 0,10 Utvannet resultat pr aksje Fra videreført virksomhet 10 0,27 0,11 Fra virksomhet under avhendelse 10 0,00-0,01 Noter på side 15 til 49 er en integrert del av konsernregnskapet. 0,27 0,10 Konsernets årsregnskap og noter

12 Konsernets årsregnskap og noter Utvidet konsolidert resultatregnskap Årsresultat Utvidet resultat Omregningsdifferanser Utvidet resultat Totalt utvidet resultat for året Tilordnet Aksjeeiere Konsolidert balanse pr 31. desember (Beløp i tusen kroner) Note Eiendeler Anleggsmidler Goodwill Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Utsatt skattefordel Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer 15, Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Noter på side 15 til 49 er en integrert del av konsernregnskapet. 12 Kitron årsrapport 2012

13 Konsolidert balanse pr 31. desember (forts.) (Beløp i tusen kroner) Note Egenkapital og gjeld Egenkapital tilordnet selskapets aksjeeiere Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Utsatt skatt Lån Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 21, Betalbar skatt Lån Andre avsetninger for forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter på side 15 til 49 er en integrert del av konsernregnskapet. Oslo, 20. mars 2013 Asa-Matti Lyytinen Styreleder Arne Solberg Nestleder Martynas Cesnavicius Lisbeth Gustafsson Liv Johansen Ansattevalgt styremedlem May Britt Gundersen Ansattevalgt styremedlem Maire Laitinen Geir Vedøy, Ansattevalgt styremedlem Bjørn Gottschlich Ansattevalgt styremedlem Siri Hatlen Jørgen Bredesen Konsernsjef Konsernets årsregnskap og noter

14 Konsernets årsregnskap og noter Endringer i konsernets egenkapital Tilfaller selskapets aksjonærer Omregnings- Aksjekapital differanser Annen egenkapital Opptjent (Beløp i tusen kroner) og overkurs ikke resultatført ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital 1. januar Årsresultat Utvidet resultat Egenkapital 31. desember Egenkapital 1. januar Årsresultat Utbetalt utbytte Utvidet resultat Egenkapital 31. desember Konsernets kontantstrømoppstilling (Beløp i tusen kroner) Note Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra driften Renter mottatt Renter betalt Betalte skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler Kjøp av andre immaterielle eiendeler Salg av varige driftsmidler Omregningsdifferanser Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Opptak av lån Avdrag på gjeld Utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring i kontanter og bankkreditt Kontanter og bankkreditt 1. januar Omregningsdifferanser på kontanter og bankkreditt 1. januar Kontanter og bankkreditt 31. desember Noter på side 15 til 49 er en integrert del av konsernregnskapet. 14 Kitron årsrapport 2012

15 Noter til konsernregnskapet Note 1 Generell informasjon Kitron ASA og dets datterselskaper (konsernet) er en av Skandinavias ledende virksomheter innenfor utvikling, industrialisering og produksjon av elektronikk for energi/telekom-, forsvar/luftfart, offshore/marine, medisin- og industrisegmentet. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, USA og Kina. Kitron ASA har sitt hovedkontor på Billingstad utenfor Oslo i Norge og er notert på Oslo Børs. Hovedkontorets adresse er: Olav Brunborgs vei 4, 1396 Billingstad. Konsernregnskapet er behandlet og godkjent av selskapets styre den 20. mars Note 2 Sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. Basisprinsipper Konsernregnskapet til Kitron ASA er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomité (IFRIC), som fastsatt av EU. Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med historisk kostprinsippet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapetsregnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder med stor grad av skjønnsmessige vurderinger, høy kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for regnskapet, er beskrevet i note 4. Konsernregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger (a) Nye og endrede standarder implementert i 2012 I 2012 var det ingen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som trådte i kraft som fikk en vesentlig påvirkning på konsernets årsregnskap (b) Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse Konsernet har ikke valgt tidliganvendelse av noen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger. IAS 1 Presentasjon av finansregnskap er endret og medfører at poster i utvidet resultat skal deles inn i to grupper, de som senere omklassifiseres over resultatet og de som ikke gjør det. Endringen påvirker ikke hvilke poster som skal inkluderes i utvidet resultat. IAS 19 Ansatteytelser ble endret i juni Endringen medfører at alle estimatavvik føres i utvidet resultat ettersom disse oppstår (ingen korridor), en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening og at man erstatter rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse (eiendel). Konsernet har ennå ikke sluttført konsekvensvurderingen av endringene i IAS 19. IFRS 9 Financial Instruments regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. IFRS 9 ble utgitt i november 2009 og oktober 2010, og erstatter de deler av IAS 39 som omhandler regnskapsføring, klassifisering og måling av finansielle instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler deles inn i to kategorier basert på målemetode: de som er målt til virkelig verdi og de som er målt til amortisert kost. Klassifiseringen gjøres ved første gangs regnskapsføring. Klassifiseringen vil avhenge av selskapets forretningsmodell for å håndtere sine finansielle instrumenter og karakteristikkene ved de kontraktsfestede kontantstrømmene fra instrumentet. For finansielle forpliktelser er kravene i hovedsak lik IAS 39. Hovedendringen, i de tilfeller hvor man har valgt virkelig verdi for finansielle forpliktelser, er at den delen av en endring i virkelig verdi som skyldes endring i selskapets egen kredittrisiko føres over utvidet resultat i stedet for i resultatregnskapet, dersom dette ikke medfører en sammenstillingsfeil i resultatmålingen. Konsernet har ennå ikke vurdert hele påvirkningen av standarden på regnskapet, men planlegger å anvende IFRS 9 når standarden trer i kraft og er godkjent av EU. Standarden trer i kraft for regnskapsperioder som begynner 1. januar Konsernet vil også se på konsekvensene av de gjenstående delfasene av IFRS 9 når disse er sluttført av IASB. Noter til konsernregnskapet

16 Noter til konsernregnskapet IFRS 10 Consolidated Financial Statements er basert på dagens prinsipper om å benytte kontrollbegrepet som det avgjørende kriteriet for å bestemme om et selskap skal inkluderes i konsernregnskapet til morselskapet. Standarden gir utvidet veiledning til vurderingen av om kontroll er til stede i de tilfeller hvor dette er vanskelig. Konsernet har ikke vurdert alle mulige konsekvenser som følge av IFRS 10. Konsernet planlegger å anvende standarden for 2013, selv om EU ikke krever den anvendt før 1. januar IFRS 12 Disclosures of Interest in Other Entities inneholder opplysningskravene for økonomiske interesser i datterselskaper, felleskontrollert virksomhet, tilknyttede selskaper, selskaper for særskilte formål SPE og andre ikke-balanseførte selskaper. Konsernet har ikke vurdert den fulle innvirkning av IFRS 12. Konsernet planlegger å anvende standarden for 2013, selv om EU ikke krever den anvendt før 1. januar IFRS 13 Fair Value Measurement definerer hva som menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS, gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi skal bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig verdi men gir veiledning om anvendelsesmetode der bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer. Konsernet benytter virkelig verdi som målekriterium for visse eiendeler og forpliktelser. Konsernet har ikke vurdert den fulle innvirkning av IFRS 13, men vil anvende standarden for regnskapsåret For øvrig er det ingen andre IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som ikke er trådt i kraft som forventes å ha en vesentlig påvirkning på regnskapet. Konsolideringsprinsipper Datterselskaper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Kitron ASA og alle dets datterselskaper. Datterselskaper er alle enheter der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det foreligger bestemmende innflytelse inkluderes effekten av potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres på balansedagen. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag for kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler og overtatt gjeld er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet balanseføres som goodwill. Hvis anskaffelseskost er lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet, resultatføres differansen på oppkjøpstidspunktet. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealisert tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper har blitt endret for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Tilknyttede selskaper Konsernet har ingen felles kontrollerte- eller tilknyttede selskaper. Segmentrapportering Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets øverste beslutningstaker. Selskapets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til vurdering av inntjening i driftssegmentene, er definert som konsernledelsen. Omregning av utenlandsk valuta Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet til de enkelte enheter måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske område der enheten opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet er presentert i norske kroner som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet. Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. Konsernselskaper Resultatregnskap og balanse for konsernenheter (ingen med hyperinflasjon) med funksjonell valuta forskjellig fra presentasjonsvalutaen regnes om på følgende måte: balansen er regnet om til sluttkursen på balansedagen resultatregnskapet er regnet om til gjennomsnittskurs omregningsdifferanser føres direkte i egenkapitalen og spesifiseres separat goodwill og merverdier oppstått fra oppkjøp av et utenlandsk selskap behandles som eiendeler og gjeld og omregnes til balansedagens kurs 16 Kitron årsrapport 2012

17 Varige driftsmidler Varige driftsmidler omfatter i hovedsak bygninger og tomter, maskiner, utstyr og inventar. Varige driftsmidler inkluderer også leide bygninger, maskiner og utstyr hvor leieforholdet er vurdert til å være en finansieringsmetode (finansiell leasing). Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over forventet økonomisk levetid som er: Bygninger år Maskiner og driftsløsøre 3-10 år Tomter avskrives ikke. Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, revurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Løpende vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres som driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlenes kostpris og avskrives i takt med disse. Gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. Varige driftsmidler som er gjenstand for avskrivning testes for verdifall i de tilfeller hvor det inntreffer forhold som indikerer et verdifall. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Ved vurdering av verdifall grupperes de varige driftsmidlene på det laveste nivå der det er mulig å skulle ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes muligheten for reversering av tidligere nedskrivninger av driftsmidlene. Immaterielle eiendeler Goodwill Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av konsernets andel av netto identifiserbare eiendeler i virksomheten på anskaffelsestidspunktet. Goodwill testes årlig for verdifall og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag av nedskrivninger. Nedskrivninger på goodwill reverseres ikke. Ved vurdering av behov for nedskrivning av goodwill, blir denne allokert til aktuelle kontantgenererende enheter. Allokeringen skjer til de kontantgenererende enheter eller grupper av slike som forventes å få fordeler av oppkjøpet. Konsernet allokerer goodwill til hvert virksomhetsområde i hvert land de opererer. Maskinvare og software Maskinvare og software avskrives lineært til restverdi over forventet økonomisk levetid som er 7 år. Finansielle eiendeler Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier basert på hensikten med anskaffelsen: Lån og fordringer og eiendeler tilgjengelige for salg. Ledelsen fastsetter klassifiseringen av finansielle eiendeler ved innarbeidelsestidspunktet for balanseføring. Eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikke-derivative finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. De inkluderes i anleggsmidlene så sant ledelsen ikke har til hensikt å selge investeringen innen 12 måneder fra balansedagen. Lån og fordringer Lån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med fastsatt betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. Lån og fordringer klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer en 12 mnd etter balansedagen. Ved forfall etter 12 mnd etter balansedagen klassifiseres lån og fordringer som anleggsmidler. Lån og fordringer klassifiseres som kundefordringer og andre fordringer i balansen. Regnskapsføring og måling Vanlige kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på avtaletidspunktet, som er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. Alle finansielle eiendeler som ikke regskapsføres til virkelig verdi over resultatet, balanseføres første gang til virkelig verdi med tillegg av transaksjonsutgifter. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonsutgiftene resultatføres. Investeringer fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og konsernet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles til virkelig verdi etter førstegangs balanseføring. Utlån og fordringer måles i senere peioder til amortisert kost ved bruk av effektiv-rente-metoden. Noter til konsernregnskapet

18 Noter til konsernregnskapet Varer Varer består av innkjøpte råvarer, varer i arbeid og ferdigvarer. Varer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av metode veid gjennomsnitt. Anskaffelseskost for varer i arbeid er direkte materialkostnad og lønnskostnad med tillegg for indirekte kostnader (basert på normal kapasitet). Kundefordringer Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger ansees som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventede kontantstrømmer, diskontert med effektiv rente. Endringer i avsetningen resultatføres som annen driftskostnad. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter inkluderer kontanter, innestående på ordinære bankkonti og innestående på kassekredittkonti. Trekk på kassekredittkonti er inkludert i lån under kortsiktig gjeld. Aksjekapital Aksjekapital omfatter antall aksjer multiplisert med pålydende verdi og er klassifisert som egenkapital. Utgifter som kan knyttes direkte til utstedelsen av nye aksjer eller opsjoner (med fradrag av skatt) føres som reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen. Lån Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. Lånekostnader belastes resultatregnskapet. Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn 12 måneder fra balansedato. Betalbar skatt og utsatt skatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir restultatført bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført mot utvidet resultat eller direktet mot egenkapitalen. Hvis det er tilfellet, blir skatten også ført mot utvidet resultat eller direktet mot egenkapitalen. Betalbar skatt for peioden beregnes i samvsvar med de skattemessige lover og regler som er vedtatt, eller i hovedsak vedtatt av skattemydighetene på balansedagen. Det er lovverket i de land der konsernets datterselskaper eller tilknyttede selskap opererer og genererer skattepliktig inntekt som er gjeldende for beregningen av skattepliktig inntekt. Ledelsen vurderer de standpunkt man har hevdet i selvangivelsene der gjeldende skattelover er gjenstand for fortolkning. Basert på ledelsens vurdering, foretas avsetninger til forvendtede skattebetalinger der dette anses nødvendig. Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld, ved bruk av gjeldsmetoden. Dog, dersom utsatt skatt oppstår ved ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, som ikke er en foretaksintegrasjon, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskaps- eller skattemessig resultat, blir den ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det all vesentligste er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og de midlertidige forskjellene kan fratrekkes denne inntekten. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller fra investeringer i datterselskap, bortsett fra når konsernet har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene, og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid. Pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre kompensasjonsordninger overfor ansatte Pensjonsforpliktelser Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper eller pensjonskasser, fastsatt basert på periodiske aktuarberegninger. Konsernet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betaler bidrag til en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterlige bidrag hvis enheten ikke har midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er innskuddsplan og er typisk en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmid- 18 Kitron årsrapport 2012

19 lene. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 prosent av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med renten tilsvarende en 10-årig norsk statsobligasjon med durasjonspåslag tilnærmet som gir en løpetid som er tilnærmet den samme som løpetiden for den relaterte pensjonsforpliktelsen. Beregnet arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse beregnet av aktuar tillegges balanseført forpliktelse. Endringer i pensjonsplanens ytelser kostnadsføres eller inntektsføres løpende i resultatregnskapet, med mindre rettighetene etter den nye pensjonsplanen er betinget av at arbeidstakeren blir værende i tjeneste i en spesifisert tidsperiode (opptjeningsperioden). I dette tilfellet amortiseres kostnaden knyttet til endret ytelse lineært over opptjeningsperioden. Ved innskuddsplaner, betaler konsernet innskudd til offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller. Forskuddsbetale innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger. Bonusordninger Enkelte ledende ansatte har bonusavtaler knyttet til oppnåelse av fastsatte mål for virksomheten (budsjetter og aktiviteter). Det bokføres forpliktelser (avsetning) og kostnader (lønn) for bonus i tråd med selskapets kontraktsmessige forpliktelser Sluttvederlag Sluttvederlag blir betalt når ansettelsesforhold avsluttes av konsernet før det normale tidspunktet for pensjonering eller når en ansatt frivillig aksepterer å slutte mot et slikt vederlag. Konsernet regnskapsfører sluttvederlag når det beviselig er forpliktet til enten å avslutte arbeidsforholdet til dagens arbeidstakere i henhold til en formell, detaljert plan som konsernet ikke kan trekke tilbake, eller gi sluttvederlag som følge av et tilbud som er gitt for å oppfordre til frivillig avgang. Sluttvederlag som forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen diskonteres til nåverdi. Avsetninger for forpliktelser Konsernet regnskapsfører avsetninger for forpliktelser når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse på basis av tidligere hendelser eller vedtak, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør i form av en overføring av økonomiske ressurser og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Avsetning til forpliktelser omfatter i hovedsak restruktureringsavsetninger. Forpliktelser som forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen diskonteres til nåverdi. Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd, herunder ikke-monetære tilskudd til virkelig verdi, innregnes kun når det foreligger rimelig sikkerhet for at foretaket vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt. Tilskuddene bokføres som kostnadsreduksjoner i resultatregnskapet. Inntektsføring Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og avslag. Salg av varer Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine produkter til kunden, kunden har akseptert produktet og kundens evne til å gjøre opp fordringen er tilfredstillende bekreftet. Salg av tjenester Salg av tjenester omfatter utviklingsoppdrag og tjenester tilknyttet industrialisering. Tjenesteleveranser er delvis prosjektbaserte og delvis timebaserte. Inntektsføring av prosjektbaserte tjenester skjer i den perioden tjenesten utføres, basert på fullføringsgrad av det aktuelle prosjektet. Fullføringsgrad fastsettes ved å måle tjenester ytet i forhold til totalt avtalte tjenesteytelser. Timebaserte ytelser inntektsføres i den perioden ytelsen skjer. Noter til konsernregnskapet

20 Noter til konsernregnskapet Renteinntekter Renteinntekter fra bankinnskudd resultatføres i den perioden renten er opptjent. Leasing Leasingavtaler hvor en vesentlig del av risikoen tilknyttet driftsmidlet ligger hos utleier er klassifisert som operasjonell leasing. Betalinger tilknyttet operasjonell leasing resultatføres på lineær basis over leasingperiodens varighet. Konsernet leier noen varige driftsmidler. Leieavtaler knyttet til varige driftsmidler hvor konsernet i hovedsak innehar all risiko og avkastning knyttet til eierskapet, blir klassifisert som finansielle leieavtaler. Finansielle leieavtaler blir ved leieperiodens begynnelse regnskapsført til det laveste av driftsmiddelets virkelige verdi og minsteleiens nåverdi. Hver leiebetaling blir fordelt mellom forpliktelsen og finanskostnader for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenstående saldo. Den korresponderende leieforpliktelsen (med fradrag for finanskostnader) blir inkludert i annen langsiktig gjeld. Renteelementet i finanskostnaden kostnadsføres over leieperioden for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenværende saldo for hver periode. Varige driftsmidler som er finansielt leaset blir avskrevet over den korteste perioden for eiendelens utnyttbare levetid og leieavtalens løpetid. Utbytteutdelinger Eventuelle utbytteutdelinger til selskapets aksjonærer bokføres i selskapets balanse som gjeld i den perioden hvor utbytteutdelingene vedtas av selskapets aksjonærer. Note 3 Finansiell risiko Selskapet eksponeres gjennom sin virksomhet for en rekke finansielle risiki. Selskapets overordnede rutiner for risikostyring fokuserer på uforutsigbarheten i finansmarkedene og tilstreber å minimere potensielle negative effekter som følge av selskapets finansielle disposisjoner. Markedsrisiko Valutarisiko: Konsernet er eksponert for valutakursendringer ved at en betydelig andel av konsernets varer og tjenester selges i utenlandsk valuta. Samtidig kjøpes råmaterialer inn i utenlandsk valuta, samt at de utenlandske enheters driftskostnader påløper i enhetenes lokale valuta. For å redusere valutakursrisikoen, innbefatter selskapets standardkontrakter valutaklausuler som gir selskapet anledning til å justere salgspris når faktisk valutakurs på innkjøp av råmaterialer avviker vesentlig fra avtalt basiskurs. Konsernet har ikke etablert andre vesentlige valutasikringsordninger utover standardkontraktene med kunder. De vesentligste utenlandske valutaene utgjøres av SEK, LTL, EUR og USD. Selskapet har betydelige investeringer i utenlandske virksomheter hvor netto eiendeler er utsatt for valutarisiko i forbindelse med omregning fra SEK, LTL, EUR, USD og RMB. Dersom NOK i forhold til USD var 1,0 prosent svakere/sterkere per 31. desember 2012 og alle andre variabler var konstante, ville dette føre til et høyere/lavere resultat etter skatt på 1,3 millioner kroner (2011: 0,2 millioner kroner). Endringen skyldes hovedsakelig valutagevinst/-tap i forbindelse med omregning av bankinnskudd, kundefordringer og gjeldsposter. Dersom NOK i forhold til EURO var 1,0 prosent svakere/sterkere per 31. desember 2012 og alle andre variabler var konstante ville dette føre til et høyere/lavere resultat etter skatt på 0,3 millioner kroner (2011: 0,3 millioner kroner). Endringen skyldes hovedsakelig valutagevinst/-tap i forbindelse med omregning av bankinnskudd, kundefordringer og gjeldsposter. Prisrisiko: Selskapet er utsatt for prisrisiko både ved at råmaterialer følger internasjonale markedspriser på elektronikk- og mekanikkomponenter, samt at selskapets varer og tjenester er utsatt for prispress. Det er etablert rutiner for innkjøp som omfatter egen sourcingorganisasjon som fremforhandler konsernavtaler. Gjennom en slik sentralisering av innkjøpsfunksjonen oppnår Kitron forbedrede materialpriser. Konsernet er utsatt for prisrisiko i forhold til aksjepriser på investeringer klassifisert i balansen som tilgjengelig for salg. Konsernet har imidlertid ubetydelige aksjeinvesteringer og har ikke iverksatt spesifikke tiltak for å redusere denne risikoen. Kredittrisiko Kredittrisiko er knyttet til kontanter og kontantekvivalenter, innskudd i banker og fordringer. Hovedtyngden av selskapets kundemasse er kredittforsikret i forbindelse med selskapets factoringavtale. Selskapet bærer derfor kredittrisiko kun for kunder som ikke er kredittsikret. Selskapet har rutiner for å sikre at uforsikret kredittsalg kun finner sted til kredittverdige kunder. 20 Kitron årsrapport 2012

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Årsrapport 2013 Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Investor Relations: Telefon: + 47 21548100 Faks: + 47 21548101 Epost: ir@24sevenoffice.com www.24sevenoffice.com Årsrapport 2013

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern Årsrapport/2011 1 Innledning Dette har vært et år i forandringens tegn. Ikke bare har påkledning, farger, dekor og busser blitt endret. Selskap har fusjonert og byttet navn, anbud har blitt vunnet og tapt,

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Noter til konsernregnskapet

Noter til konsernregnskapet BWG Homes ÅRSRAPPORT 2011 24 Noter til konsernregnskapet Nøkkeltall og høydepunkter Dette er BWG Homes Brev fra konsernsjefen Årsberetning noter BWG Homes ASA Eierstyring og selskapsledelse Om rapporteringen

Detaljer