T R O P P A R S R Å

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T R O P P A R S R Å 2 0 0 6"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2006

2 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører tiltak for å forbedre søvnkvaliteten slik at mannskapet er mer uthvilt på vakt og vi oppnår dermed bedre sikkerhet ombord. MARS Vi inngår langsiktige kontrakter med førsteklasses befraktere. For 2007 er over 90% av vår kapasitet belagt med gode kontrakter. APRIL Eidesvik tar miljøet alvorlig og har for bygging to nye LNG-drevne supplyskip i tillegg til Viking Energy som er i drift. Vi tar mål av oss å bli det første rederiet med et skip drevet av en miljøvennlig brenselscelle. MAI Vi seiler i samme båt som vår kunde og er like opptatt av kundens resultat som de er. INNHOLD Vår oppskrift på utvikling 4 Kunnskapen er avgjørende 6 Samarbeid over tid 8 HMS-rapport Hovedtall 14 Eierstyring og selskapsledelse 15 Årsberetning Årsregnskap konsern Noter til konsernregnskapet 28 Årsregnskap morselskap 51 Noter til regnskapet - morselskap 56 Revisors beretning 61 Fartøyoversikt 62 Kontraktstatus 65 Selskapsstruktur 65 JUNI Eidesvik gir jobbgaranti til lærlinger og studenter som ønsker en maritim utdannelse for å tilrettelegge for organisk vekst og en livslang karriere til sjøs. JULI Eidesvik startet med seismikkskip tidlig på tallet og fortsatte vår satsing frem til 2006 slik at vi i 2007 vil ha 6 skip innen dette segmentet. AUGUST I en tid der mange tjener godt i spotmarkedet høster vi de beste resultater i rederiets historie på kvalitet og langsiktige kundeforhold. SEPTEMBER Vi bygger nye skip innen alle våre tre segmenter, supply, subsea og seismikk. OKTOBER Ny teknologi og nye skip. Gjennomsnittsalderen for Eidesvik skip er vel 5 år. I supply segmentet er den ca 3 år. NOVEMBER I 2006 har kvalitet og sikkerhet systemet i Eidesvik Management System blitt sertifisert av DNV til å tilfredstille kravene i ISM kvalitetsstandard ISO 9001:2000 og miljøstandarden ISO 14001: DESEMBER Året har gitt oss det beste driftsresultat noensinne, nye kontrakter, nye innovative løsninger og fornøyde kunder. Men, vi blir aldri så gode at vi ikke kan bli bedre - til beste for våre eiere, de ansatte og våre kunder.

3 EIDESVIK ÅRSRAPPORT 2006 HISTORISK godt år Vi har lagt bak oss et historisk år hva økonomiske resultater angår. Dette er oppnådd til tross for at vi ikke tok del i det eventyrlige spotmarkedet i Nordsjøen, og er en klart indikasjon på soliditet i så vel kontrakter som den underliggende drift. Det er alle våre medarbeidere som skal ha æren for dette! I 2006 klarte vi ikke å innfri våre mål hva sikkerhet for vårt personell angår. Fem fraværskader er fem for mange, og vi har intensivert ytterligere vårt fokus på dette området. Blant annet har vi som første offshorerederi innført nye vaktordninger om bord i noen skip som forventes å gi bedre søvnkvalitet og dermed virke forebyggende mot uønskede hendelser p.g.a. tretthet. Dette er i tråd med vår grunn leggende holdning til stadig å forbedre miljøet for våre medarbeidere. Ved utløpet av 2006 hadde vi et bygge program for 5 nye skip samt større konvertering av ett skip til en samlet verdi av ca 2,3 milliarder kroner. Samtidig ble våre tre eldste skip solgt med betydelig gevinst, og gjennomsnittsalderen for flåten er nå i overkant av 5 år. Nybyggingsprogrammet forsterker ytterligere selskapets miljøprofil ved kontrahering av nok et forsyningsskip av typen Avant med gassdrift, samt et subsea-skip med den karakteristiske x- bow. Begge skip bidrar til et bedre arbeidsmiljø og reduserte utslipp til luft. Under ONS lanserte vi sammen med partnerne i FellowShip en modell av et forsyningsskip drevet av en brensel celle. Vi forventer å ha testet konseptet i fullskala i løpet av 2008, med forventninger og 0-utslipp av nitro genoksyd, 50% reduksjon av karbon dioksyd-utslipp og 50% redusert drivstofforbruk. Våre kunder har igjen vist oss tillit ved nye, lansiktige kontrakter med så vel Statoil, Total og CGG Veritas. For 2007 er mer enn 90% av vår kapasitet belagt med gode kontrakter med førsteklasses befraktere. Intensjonsavtalen med Total for leie av vårt tredje LNGbaserte forsyningsskip som leveres i 2008 representerer et gjennombrudd hva angår markedets behov for skip med minimalt utslipp av NOx. Vår næring står foran store utfordringer hva angår tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Eidesvik vil sammen med sine samarbeidspartnere fortsette å arbeide aktivt for å fremme maritim utdannelse for norske sjøfolk. Markedsutsiktene er meget lovende, og selskapet står bedre rustet enn noensinne til å forsterke sin posisjon som et kraftsenter for fremtidsrettede skips og operasjonsløsninger. Jeg vil rette en varm takk til samtlige kolleger i Eidesvik for den kjempeinnsats som er utført i 2006, og jeg føler meg trygg på at vi også i frem tiden skal levere resultater som forventet. Jan Fr. Meling Adm. dir. 3

4 EN OPPSKRIFT PÅ UTVIKLING VÅR OPPSKRIFT PÅ UTVIKLING: Målsetting Å fortsatt gjøre rederiet og våre fartøy attraktive for de beste sjøfolkene - noe som er en vesentlig nøkkel til fortsatt suksess innenfor vår bransje. Miljøfokus To nye skip får gassdrift. Vi videreutvikler konsept med katalysator og bygger om motorene på eldre skip. Vi har utviklingsprosjekt for brensel celledrift av skip. Dette fører oss i riktig retning vedrørende vern om miljøet. 4

5 EIDESVIK ÅRSRAPPORT 2006 TILBY DE BESTE FARTØYENE TIL DE BESTE SJØFOLKENE Eidesvik Offshore sikter mot best mulig kvalitet og sikkerhet på fartøy og tjenester. Det oppnås best av dyktige sjøfolk som trives på arbeidsplassen sin. Derfor søker vi å utvikle skip som har det beste av utstyr og hjelpemidler og der det er lagt best mulig tilrette for høyeste grad av sikkerhet og velferd for mannskapet. Gode sjøfolk fortjener det. Vi har blant annet bestilt to nye skip med overbygget akter og ett skip med såkalt X-bow. Dette gir mindre bevegelser og mindre støy i innredningen og mannskapet kan få bedre hvile i fritiden. To nye skip får gassdrift. Vi videreutvikler konsept med katalysator og bygger om motorene på eldre skip. Dette fører oss i riktig retning vedrørende vern om miljøet. Vi har utviklet et nytt broarrangement for bedre arbeids forhold på bro. Vi har utviklingsprosjekt for brenselcelledrift av skip. Tilsammen gir dette både godt tilrettelagte arbeidsplasser og spennende utfordringer for folk både på sjø og land. Vår målsetning er at dette skal være med på fortsatt å gjøre rederiet og våre fartøy attraktivt for de beste sjøfolkene - noe som er en vesentlig nøkkel til fortsatt suksess innenfor vår bransje. 5

6 EN OPPSKRIFT PÅ UTVIKLING KUNNSKAPEN ER AVGJØRENDE: Kompetanseutvikling Eidesvik søker å utvikle kompetanse i samspill mellom formell utdannelse og verdiskapning på våre fartøy. Dette gjøres i tett samspill med utdanningsinstitusjonene og med fokus på det daglige arbeid ombord. Jobbgaranti Det er avgjørende for næringen generelt sett å få flere unge, både kvinner og menn, til å satse på en maritim utdannelse og karriere. Eidesvik gir jobb garanti til lærlinger og studenter som ønsker en maritim utdannelse for å tilrettelegge for organisk vekst og en livslang karriere til sjøs. 6

7 EIDESVIK ÅRSRAPPORT 2006 Å UTVIKLE DEN FREMSTE KOMPETANSEN For å nå selskapets hovedmål om å øke og trygge selskapets langsiktige verdiskapning, er det av avgjørende betydning å investere i vår viktigste ressurs - våre ansatte. Eidesvik søker å utvikle kompetanse i samspill mellom formell utdannelse og verdiskapning på våre fartøy. Dette gjøres i tett samspill med utdanningsinstitusjonene og med fokus på den enkelte av våre ca 600 ansatte i sitt daglige arbeid ombord. Eidesvik vil med vårt nybyggingsprogram ha behov for flere nye medarbeidere i tiden som kommer. Det er viktig å introdusere disse til vår organisasjon, kultur og verdisett. Gjennom satsing på flere fronter som blant annet vårt lederutviklings program, ønsker vi å rette vårt fokus mot dette. Det er avgjørende for næringen generelt sett å få flere unge, både kvinner og menn, til å satse på en maritim utdannelse og karriere. Eidesvik gir jobbgaranti til lærlinger og studenter som ønsker en maritim utdannelse for å tilrettelegge for organisk vekst og en livslang karriere til sjøs. 7

8 SAMARBEID OVER TID: Tillit Nøkkelen til å få tiltro hos kunde ligger i at vi har forstått at kundens resultat er viktig, være proaktiv, skape gjensidig tillit, ansvarlighet, langsiktighet, sikkerhet, men også vår evne til nytenking, og til å lytte til kundens behov, for ikke å glemme de som utfører jobben på fartøyene, uten deres kunnskap, og lojalitet hadde dette ikke vært mulig! 8

9 EIDESVIK ÅRSRAPPORT 2006 GIR TILLIT Eidesvik vil fra sommeren 2007 operere fem moderne seismikk skip for CGG Veritas, som et av verdens største seismikkselskap. Eidesvik har operert innen seismikk siden tidlig på 80 tallet, samarbeidet med CGG Veritas startet allerede i Vi har i dag tre skip i operasjon og to store seismikk skip under bygging med levering Eidesvik fornyet i 2006 kontrakter med CGG Veritas, og ble samtidig tildelt ansvaret for to nye skip. Denne gjensidige tillit er oppstått fordi vi tar ansvar for kundens resultater ved å lytte til deres behov og delta i å finne løsninger på kundens utfordringer. Over tid har dette ført til en unik kunnskap ombord som gir fremragende resultater. Vi har også lyttet etter kundens behov. Kunnskapen til de som utfører jobben på disse fartøyene, uten deres lojalitet hadde dette ikke vært mulig. 9

10 EN OPPSKRIFT PÅ UTVIKLING HMS-rapport 2006 I 2006 har kvalitet og sikkerhet systemet i Eidesvik Management System blitt sertifisert av DNV til å tilfredstille kravene i ISM / ISO 9001:2000/ ISO 14001: Helse, miljø og sikkerhetsrapportering I 2006 hadde vi fem fraværsskader. Skadene har vært som følger: Maskinist fikk strekk i ryggen under løft av mannlokk. Matros fikk overtråkk på rør og brist i et bein i ankelen. Maskinist snublet i et mannlokk og falt mot en kant og fikk brist i ribbein. Matros glapp taket og falt på en basket, fikk brist i ribbbein. Stuert gled i høy sjø og hånden ble brent da han skulle ta seg for. Statistikken viser personskader som medfører fravær de siste årene. Fraværsskader Fraværsskader pr. mill. arbeidstimer Hendelser, som har medført materielle skader er Røykutvikling i hovedtavle på et av våre seismiske fartøyer. En krane sviktet ved lasting av proviant. Lasten på ca 200kg falt i sjøen mellom kai og skipsside. Black out under seisimisk arbeid. For å hindre og forebygge skader legger vi vekt på følgende tiltak Øke rapporteringen av nesten ulykker. Dette gir oss mulighet til å bli mer forbyggende når det gjelder skader. Utstrakt bruk av sikker jobb analyser. Dette gir oss mulighet til å unngå ulykker og skader ved at jobbene gjennomgås trinn for trinn og at eventuelle farer belyses. Gjennomføre flere Toolbox møter. Dette bidrar til å unngå ulykker og skader ved at de som deltar direkte i jobbene blir informert om eventuelle farer ved jobben. Arbeidet ombord gjennomføres etter et Work permit system, det innhentes tillatelse fra skipets ledelse for å utføre risikofylte jobber

11 EIDESVIK ÅRSRAPPORT 2006 Ytre miljø Under er utdrag av vårt miljøregnskap for 2006: Arbeidsmiljøtiltak I 2006 fortsatte vi arbeidet med å følge opp sykefravær samt utvikle oss videre som Inkluderende Arbeidslivs bedrift. Tilbakemeldinger fra dette arbeidet viser seg å være meget positive. Vi ser på forbedringer på det psykososiale arbeidsmiljøet. Særlig på forbyggende tiltak ombord. Eksempelvis forbygge mot mobbing på arbeidsplassen, og hindre samt rette oppmerksomhet på overbelastning og stress ombord. Vi har gjennomført interne helseinspeksjoner på flere av våre fartøyer. Vi har arrangert flere førstehjelpskurs med vekt på hjertelidelser og har arrangert kurs i bruk av hjertestarter maskin. Sykefravær Sykefraværet ble 5,0 % i slutten av Dette er en oppgang fra året før. Tiltak for å redusere sykefraværet har vært følgende: Bruk av systematikk med blant annet spørreskjema Psykososial kartlegging av ansatte Oppfølging av sykefravær Analyse av kostnader forbundet med sykefravær Type råvarer Forbrukt Mengde Virkning på miljø Marine Diesel m 3 CO 2, NOx, og SO 2 Naturgass 6622 m 3 CO 2, NOx Smøreolje 520 m 3 CO 2, NOx, og SO 2 Kjemiske midler (vask) 24 m 3 Liten Kjølemiddel 3 m 3 Freon Type Mengde til sjø Virkning Separert bilge vann 368 m 3 Ingen Mat avfall 85 m 3 Ingen Type Mengde levert land Behandling/Virkning Avfall 679 m 3 Ingen Papir og kartong 80 m 3 Resirkuleres Tre 13 tonn Resirkuleres Metall 26 tonn Resirkuleres Plastikk 54 tonn Resirkuleres Glass 2 tonn Resirkuleres Sludge 2267 m 3 Resirkuleres Batterier 2 tonn Resirkuleres Oljefat 1033 stk Resirkuleres Malingsbokser 0,9 tonn Resirkuleres Spesialavfall 13 tonn spesialbehandles Incinerator aske 21 tonn spesialbehandles Stål skrap 7 tonn Resirkuleres Maling 0,7 m 3 spesialbehandles Førstehjelp 28 kg spesialbehandles Mengde Mengde brent ombord Virkning Avfall 2476 m 3 CO 2, NOx Sludge 122 m 3 CO 2, NOx, SO 2 Meget små mengder er rapportert sluppet ut ved uhell: Kjemikalier 165 l Virkning på miljø er neglisjerbar Dieselolje 100 l - Virkning på miljø er neglisjerbar Smøreolje 2 l - Virkning på miljø er neglisjerbar 11

12 EN OPPSKRIFT PÅ UTVIKLING De viktigste tiltakene våre for å forbedre miljøet: Type Effekt på miljø Tiltak Eksosgass Luftforurensning Installere gassmas kineri på våre skip. Installere eksoskatalysator Ombygging av maskineri Hastighetsoptimalisering Optimalisere bruk av motorer Forbedre vedlikehold Incinerator Luftforurensning Øke levering til land Forbedre vedlikehold Forbedre design Kjele Luftforurensning Forbedre vedlikehold Utskiftninger til bedre type Olje og kjemikalier Forurensning av sjø Installere oljelenseutstyr Øvelser i SOPEP-utstyr. Våre utslipp til luft vises i følgende diagram, og er angitt i tonn. Fra 2002 har utslippene økt både innen CO 2, NOx og SO 2. Dette skyldes at antall skip har økt, samt at det er større beskjeftigelse på flåten. Skip med gassdrift reduserer disse utslippene. CO 2 x 100 NOX SO

13 EIDESVIK ÅRSRAPPORT

14 EN OPPSKRIFT PÅ UTVIKLING Hovedtall HMS Fraværskadefrekvens A) 1,5 0,5 Sykefravær B) 5,0 % 4,3 % Fra regnskapet (MNOK) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Resultat fra tilknyttede selskap 3 10 Netto finansposter Resultat før skatt Resultat etter skatt Skip og andre anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Nøkkeltall Driftsmargin 1) 50 % 44,4 % Avkastning på egenkapital 2) 19 % 10 % Avkastning på sysselsatt kapital 3) 9 % 10 % Netto kontantstrøm (MNOK) 4) Likvide midler (MNOK) Netto rentebærende gjeld (MNOK) Likviditetsgrad 1 5) 1,92 2,15 Egenkapitalprosent 6) 45 % 44 % Kontantstrøm pr aksje 7) 12,5 9,9 Resultat/utvannet resultat pr aksje 8) 9,6 4,6 EK pr aksje 9) 50,58 44,65 JEK pr aksje 10) 95,42 65,54 Aksjekurs pr ,50 50,50 14 Definisjoner A) Antall fraværskader pr million arbeidstimer B) Sykefraværprosent 1) Driftsresultat før avskrivninger i prosent av driftsinntekter 2) Årsresultat i prosent av bokført egenkapital inkludert minoritetsinteresser 3) Driftsresultat pluss resultat fra tilknyttede selskap i prosent av bokført egenkapital inkludert minoritetsinteresser pluss rentebærende gjeld 4) Resultat før skatt + avskrivninger +/- urealisert kurstap/gevinst 5) Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld eksludert langsiktig gjeld ompostert til kortsiktig gjeld grunnet forfall innen et år 6) Bokført egenkapital inkludert minoritetsinteresse delt på totalkapital 7) Punkt 4) delt på gjennomsnittlig antall aksjer 8) Majoritetens del av resultat etter skatt delt på gjennomsnittlig antall aksjer * 9) Bokført egenkapital delt på antall aksjer ved årets slutt 10) Egenkapital punkt 9) justert for markedsverdi av skipene pr basert på tre uavhengige megleranslag

15 EIDESVIK ÅRSRAPPORT 2006 Eierstyring og selskapsledelse Selskapet har implementert retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse basert på de anbefalinger og retningslinjer som er gitt av Oslo børs. Formålet med disse retningslinjer er å klargjøre rollefordeling mellom aksjonærer, generalforsamling, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivning. Disse prinsipper ivaretar sentrale elementer som: - instrukser for styret og administrerende direktør - selskapets verdigrunnlag og etiske normer - retningslinjer for plan og budsjettarbeid, håndtering av kurssensitiv informasjon og innsidehandel - fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte - retningslinjer for bruk av revisor - retningslinjer for informasjon fra selskapet. Selskapet har foreløpig besluttet ikke å ha egen valgkomite og bedriftsforsamling da styret ikke ser klare fordeler ved dette for et selskap med den struktur Eidesvik har. Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse omhandler ikke utbyttepolitikk. Ved børsintroduksjon sommeren 2005 ble det annonsert at selskapet vil følge en moderat og forutsigbar utbyttepolitikk, hensyn tatt blant annet til fremtidig investeringsbehov og vekstrate. Detaljert oversikt over prinsipper for eierstyring og selskapsledelse finnes på vår hjemmeside. Eidesvik Offshore ASA ble 27. juni 2005 notert som selskap nr. 200 på Oslo Børs. 15

16 EN OPPSKRIFT PÅ UTVIKLING Årsberetning 2006 Eidesvik Offshore ASA Organisasjonsnummer Eidesvik Offshore ASA er et selskap som er nyskapende og som leverer godt sjømannskap. Vi skal være et kraftsenter for framtidsrettede skips- og operasjonsløsninger. I 2006 har Eidesvik-konsernet fortsatt satsingen på utvidelse og fornyelse av flåten. I november 2006 tok rederiet levering av en ny PSV, Viking Athene. To nye skip er satt i bestilling for levering i Disse er en ny gassdrevet PSV av Avant design (styrehus akter) og et subseaskip (Sx 121) med Ulstein x-bow design. Som et ledd i strategien ble de over 20 år gamle AHTS ene Viking Queen og Viking Troll solgt i Videre ble det inngått kontrakt for salg av Kingfisher til befrakter som hadde kjøpsopsjon. Denne ble levert til kjøper i januar 2007, men Eidesvik har fortsatt bemanning og drift av skipet. Virksomheten Eidesvik Offshore ASA er mor selskap i Eidesvik- konsernet. Selskapets formål i følge vedtektene er å drive rederivirksomhet og alt som står i forbindelse med dette, herunder å eie aksjer og andeler i selskaper som driver tilsvarende eller beslektet virksomhet. Dette formålet realiseres gjennom drift av 18 skip hvorav 15 er konsolidert i konsernet, 2 var innleid på bareboat-avtaler og 1 ble operert på disponentavtale. Skipene var vesentlig befraktet på langsiktige kontrakter innenfor segmentene supply, seismikk og subsea. Konsernet har i tillegg 5 skip i bestilling som følger: 1 seismisk spesialskip for levering i 2. kvartal 2007, 2 subsea skip for levering i henholdsvis 3. kvartal 2007 og 4. kvartal 2008, samt 2 forsyningsskip av typen VS493-GassAvant for levering i henholdsvis 3. kvartal 2007 og 3. kvartal I tillegg kommer ombygging av Viking Poseidon. Dette utgjør totale investeringer på NOK mill. Konsernet har i 2006 solgt to skip for totalt NOK 175 mill. Erfaringer fra miljøvennlig LNG drift av Viking Energy og gode resultater innenfor sikkerhet og komfort fra Viking Avant ligger til grunn når det nye konseptet med LNG drift og styrehuset akter er utviklet. Dette gir en optimal skipsløsning, og kontraheringene befester Eidesvik sin posisjon som et selskap som ligger i forkant innenfor innovasjon og teknologisk utvikling med spesielt fokus på miljø i vid forstand. Konsernets aktivitet ledes fra hovedkontoret i Langevåg på Bømlo. Rederivirksomheten er organisert i henhold til reglene for norsk rederibeskatning gjennom Eidesvik AS som driftsselskap og flere skipseiende selskaper. Datterselskapene Eidesvik Subsea AS og Eidesvik Shipping 16

17 EIDESVIK ÅRSRAPPORT 2006 ltd har sine kontor i hhv Sandnes og Hook utenfor London. Aktiviteten utenfor Vest Afrika koordineres gjennom det tilknyttede selskapet OMAK Maritime Ltd i Nigeria der Eidesvik eier 40%. Helse, Miljø og Sikkerhet Konsernet prioriterer Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) svært høyt. I 2006 ble kvalitets- og sikkerhetssystemet sertifisert i henhold til kravene i ISM, ISO 9001:2000 og ISO 14001:2004. HMS rapporteringssystemet om bord på skipene er basert på online system som forenkler saksbehandlingen og gir bedre grunnlag for å vurdere og iverksette forebyggende tiltak. Ledelsen gjennomfører et kontinuerlig holdningsskapende arbeid innenfor HMS feltet og har spesiell fokus på erfaringsutveksling som legger forholdene til rette for stadig forbedring. Sykefraværet har i 2006 vært på 4,5%. Tilsvarende for 2005 var 4,3%. Eidesvik AS har valgt å videreføre avtale med trygdeetaten om inkluderende arbeidsliv (IA) som sikrer tett oppfølgning av sykemeldte gjennom samarbeidet med Norsk Rederihelsetjeneste AS. Dette selskapet er lokalisert på Bømlo, og drives med godkjent sjømannslege og sykepleier. En har jobbet aktivt med både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø gjennom arbeidsmiljøkartlegging for ansatte i rederiet, med kontinuerlig fokus på forbedring. Sammen med Norsk Rederihelsetjenesten har Eidesvik satt i gang et spennende prosjekt som innebærer endring av vaktsystem, døgnrytme og kosthold (Fatigueprosjektet). Målsetningen er bedret søvnkvalitet når en er om bord. Ut fra forskning i USA skal dette gi større årvåkenhet, sikkerhet og bedret livskvalitet for våre ansatte. Dette prosjektet videreføres i 2007 på flere skip. Det er totalt 550 fast ansatte i selskapet. Av disse er 52 kvinner; 28 om bord på selskapets skip og, 24 på selskapets hovedkontor på Langevåg, Bømlo. Av de kontoransatte er kvinneandelen ca. 50%. Eidesvik arbeider aktivt med å markedsføre en karriere i den maritime næring og har stipendordning for ungdom som tar maritim utdannelse. En legger vekt på mangfold og ønsker flere kvinner om bord på våre skip. Ytre miljø Eidesvik fører en målbevisst miljøpolitikk. Konsernet har i de senere årene ledet et omfattende utviklingsarbeid for å komme fram til mer miljøvennlige og energisparende skip. Konsernet kontraherte og ledet utviklingen av verdens første forsyningsskip med LNG (naturgass) som drivstoff, Viking Energy. Utslipp til luft fra dette skipet er betydelig lavere enn fra konvensjonelle skip. Erfaringene er svært gode og konsernet har kontrahert 2 nye forsyningsskip med LNG som drivstoff for levering 3. kvartal 2007 og 3. kvartal Som neste skritt i arbeidet med å bedre miljøprofilen for sjøgående transport, har konsernet tatt en aktiv rolle i arbeidet med å videreutvikle brenselcelleteknologien for bruk på skip. Dette er et utfordrende prosjekt som krever høy teknologisk kompetanse. Det er derfor innledet samarbeid med forskningsmiljøer og selskap med spisskompetanse innenfor feltet. Virksomheten til sjøs drives i samsvar med strenge nasjonale og internasjonale lover og regler. For å redusere risikoen for uhell legges det stor vekt på forebyggende vedlikehold samt at skipene bemannes av høyt kvalifisert personell. Konsernets landbaserte virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Det er utarbeidet egen HMS-rapport som er inntatt i konsernets årsrapport. Aksjonærer, eierstyring og ledelse Ved årsskiftet er det aksjer i selskapet. I løpet av 2006 ble det delt ut til sammen opsjoner til medlemmer av ledergruppen hvorav er bortfalt. Etter årsskiftet er det utdelt ytterligere opsjoner til 4 ledere i konsernet. Ved årets slutt var det totalt 699 aksjonærer. Av disse var 24 utenlandske med en eierandel på 3.32%. Ved årets slutt var aksjen omsatt til NOK 62,50. Styret er gitt fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer med et samlet pålydende på NOK , dog slik at den samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10% av den til enhver tid registrerte aksjekapital. 17

18 EN OPPSKRIFT PÅ UTVIKLING Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i Styret vil foreslå at denne fullmakten fornyes for ett år av selskapets generalforsamling. Pr eide selskapet ingen egne aksjer. Konsernet har som målsetting at all informasjon skal gis på en slik måte at samtlige aksjeeiere likebehandles. Informasjonen vil bli gitt gjennom børsmeldinger, pressemeldinger og åpne presentasjoner. All informasjon som er gitt på denne måten vil samtidig være tilgjengelig på konsernets hjemme side. Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse er lagt til grunn ved utøvelse av selskapets styring og ledelse. Det er gjort mindre selskapsspesifikke endringer og tilpasninger til anbefalingen. Det er gitt en egen redegjørelse vedrørende dette i årsrapporten og på konsernets hjemmeside. Selskapet har ikke valgkomité. Styret fungerer inntil videre som valgkomite. Ved forslag til kandidater vil det bli lagt vekt på kompetanse og egenskaper, som kan komplettere de som blir sittende videre i styret. Ved valg av styremedlemmer på generalforsamlingen i 2007 vil det bli forslag om valg av kvinner som vil gi en kvinneandel på minimum 40 % i styret. Resultat, balanse og finansiell risiko Konsernets regnskap er avgitt i samsvar med IFRS regelverk. Tall for 2004 er omarbeidet slik at de er sammenlignbare med 2006 og Selskapsregnskapet er avgitt i samsvar med God Regnskapsskikk. Eidesvik AS ivaretar disponent- og forretningsførerfunksjonen for de skipseiende selskaper i henhold til egne avtaler. Alle medarbeidere er ansatt i Eidesvik Offshore ASA, Eidesvik AS, Eidesvik Subsea AS og Eidesvik Shipping Ltd. Resultat Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i 2006 var NOK 856,0 mill (NOK 668,9 mill i 2005 og NOK 570,6 mill i 2004). I 2006 tallene inngår salgsgevinster på til sammen NOK 102,6 mill, mens det i tallet for 2004 er inkludert NOK 56,8 mill i mottatt godtgjørelse ved kansellering av en kontrakt. Økning i driftsinntekter skyldes hovedsakelig økning av antall skip samt gevinst på salg av skip. 2 skip som ble levert i 2. halvår 2005 har hatt fullt driftsår i 2006, noe som har ført til at de totale fraktinntektene i 2006 er NOK 75,7 mill høyere enn i Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) er NOK 428,1 mill, inklusiv gevinst på NOK 102,6 mill, for 2006 (NOK 296,7 mill i 2005 og NOK 283,3 mill i 2004). Årets driftsresultat er lite påvirket av svingningene i det generelle markedet, da de fleste skip går på faste langsiktige kontrakter. Det er kostnadsført NOK 149,8 mill i avskrivninger for 2006 (NOK 125,5 mill og NOK 100,6). Samlet gir dette et driftsresultat etter avskrivning på NOK 278,3 mill for 2006 (NOK 222,8 mill og NOK 126,8 mill). En nedskrivning foretatt i 2004 er reversert med NOK 51,6 mill i Årets resultat av finansposter på NOK 34,5 mill (NOK 30,2 mill og NOK 43,8 mill), er sterkt preget av at en i 2006 har gått bort fra regnskapsmessig sikring av gjeld i USD mot fraktinntekter i USD. Dette gjør at en ved endringer i valutakursen løpende resultatfører endringen i verdien på selskapets gjeld i utenlandsk valuta. Urealisert valutagevinst i 2006 var NOK 89,0 mill. Årets resultat før skatt er NOK 315,9 mill (NOK 202,3 mill og NOK 86,7 mill), konsernets skattekostnad for 2006 er NOK 19,4 mill, som gir et konsernresultat etter skattekostnad på NOK 296,4 mill (NOK 138,8 mill og NOK 90,1 mill). Resultat pr aksje (vektet) ble NOK 9,63 (4,61 og NOK 4,10). For morselskapet Eidesvik Offshore ASA er årets resultat etter skatt NOK 10,2 mill (NOK 0,2 mill og NOK 5,2 mill). Balanse Bokført egenkapital i konsernet er NOK 1524,6 mill (NOK 1.346,1 mill inkludert minoritetsinteresser på MNOK 67,0). Bokført egenkapital i konsernet er 45,0 % av totalkapital. I morselskapet, Eidesvik Offshore ASA, er egenkapitalen NOK 426,1 mill (NOK 446,1). Skip og innbetalinger på nybyggingskontrakter har i løpet av året økt med NOK 456,2 mill, mens konsernets omløpsmidler er økt med NOK 6,8. Sum eiendeler utgjør NOK mill 3.385,4, en økning på NOK 317,0 mill. Det er innhentet markedsverdivurdering for skipene fra 3 uavhengige meglere, som konkluderer med en samlet merverdi i forhold til bokført verdi på skipene, dersom disse hadde vært kontrakts frie, er på NOK mill. Som følge av at en del langsiktige kontrakter løper til lavere rater enn det en kan 18

19 EIDESVIK ÅRSRAPPORT 2006 oppnå i det kortsiktige markedet er merverdien på skipene lavere enn meglerverdiene skulle tilsi. Styret mener likevel at det er betydelige merverdier i skipene i forhold til bokført verdi. Konsernets kortsiktige gjeld har i løpet av året økt med NOK 201,7 mill til totalt NOK 978,0 inklusiv NOK 95,9 mill som er den del av langsiktig gjeld som forfaller innen 12 måneder. Langsiktig gjeld var NOK 882,8 mill, som representerer en nedgang på NOK 63,3 mill. Selskapet har i 2007 mottatt bindende tilbud fra banker om finansiering av nybyggingsprogrammet og refinansiering av løpende lån og kortsiktig gjeld med totalt NOK mill på langsiktige og konkurransedyktige vilkår. Selskapet vil inngå finansieringsavtaler i løpet av kort tid. Kontantstrøm Konsernets beholdning av kontanter og kontantekvivalenter er redusert fra NOK 452,0 mill ved utgangen av 2005 til NOK 117,2 mill pr Styret forventer en betydelig styrking av kontantbeholdningen i Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for 2006 er NOK 189,7 mill (NOK 278,3 mill ). Netto negativ kontantstrøm i forbindelse med investeringsaktiviteter på NOK 592,7 mill skyldes betaling av Viking Athene og Viking Forcados, betydelige utbetalinger i forbindelse med det løpende nybyggingsprogram, samt kjøp av 37% av aksjene i Eidesvik MPSV AS. Inngående kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter er kommet ved salg av Viking Troll og Viking Queen. Konsernets netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet er NOK 71,2 mill (NOK 397,4 mill). Dette skyldes i hovedsak låneopptak i forbindelse med betaling av nye skip, innbetaling av terminer på nybygg, samt ordinær nedbetaling av konsernets langsiktige gjeld. Resultatdisponering Styret foreslår at årets resultat for Eidesvik Offshore ASA disponeres som følger: Overført til annen egenkapital (MNOK) 10,2-0,2 Sum (MNOK) 10,2-0,2 Resulatregnskapet til morselskapet Eidesvik Offshore ASA for 2006 gjøres opp med et ordinært nettoresultat på NOK 10,2 mill. Selskapets frie egenkapital som kan benyttes til utbytte, utgjorde NOK 411,9 mill pr Styret vil foreslå for selskapets ordinære generalforsamling den 23. mai 2007 at det utbetales et utbytte på NOK 1,- pr aksje, totalt NOK 30,15 mill. Beløpet tas av den del av selskapets frie egenkapital som tidligere er innbetalt som overkurs. Utbytte blir således skattemessig å anse som tilbakebetaling av innbetalt kapital. Utbetalingen til aksjonærene skal skje til de som eier aksjer ved utløpet av den dato utbytte vedtas. Utbetalingen vil skje ca. 14 dager etter denne dato. Fri egenkapital etter utbetaling av utbytte vil utgjøre NOK 381,75 mill. Fortsatt drift Styret mener at selskapets og konsernets finansielle stilling er solid. Forutsetningen om fortsatt drift av selskapet i henhold til Regnskapslovens 3-3 er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det er etter årsregnskapets slutt ikke inntruffet forhold som er av vesentlig betydning for vurdering av selskapets stilling og resultat. Finansiell risiko Valutarisiko Konsernet har i 2006 hatt sine inntekter i NOK og USD, og en mindre andel i GBP. Driftskostnader er hovedsakelig i NOK. Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser for en stor andel av inntekten som er i utenlandsk valuta. For å redusere risiko er det etablert kontantstrømsikring ved at deler av selskapets langsiktige finansiering er etablert i utenlandsk valuta. Videre er det inngått terminkontrakter for deler av driftsinntektene i USD. Det er inngått avtaler om rente - sikring for deler av den langsiktige gjelden i konsernet. Kredittrisiko Konsernets kunder er i hovedsak solide selskaper med god betalings evne. Risiko for at kontraktsparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses for å være lav for de aller fleste kontrakter. Dette underbygges også av at det historisk ikke har vært tap på fordringer av betydning. Selskapets operasjon på Vest Afrika går igjennom det 40% eide selskapet Omak Maritime Ltd. i Nigeria. Her har det vært betydelige forsinkelser både med betalingen fra befrakterne til Omak og i de videre betalinger til Eidesvik. Konsernets krav mot Omak er betydelig høyere enn normalt som følge av dette, og utgjør pr NOK 54,7 mill. Konsernet har denne situasjonen under nøye overvåkning og har satt i gang tiltak for å redusere eksponeringen gjennom Omak. 19

20 EN OPPSKRIFT PÅ UTVIKLING Likviditetsrisiko Styret vurderer likviditeten i konsernet som tilfredsstillende når en tar i betraktning at selskapet har forhandlet frem ny langsiktig finansiering som også vil styrke likviditeten betydelig. Den nye finansiering vil bli etablert våren Rammevilkår Norsk rederinæring utfordres av en stadig sterkere internasjonal konkurranse innenfor segmentet som omfatter offshore spesialskip. Land i vår egen region (EU) har økende fokus på skipsfart, noe som fører til økt konkurranse i eget nærområde så vel som internasjonalt. Denne utviklingen gjør det helt nødvendig at rammevilkårene for norske sjøfolk og norsk rederidrift som et minimum tilpasses EU. Vår erfaring er at norsk maritim bemanning setter oss i stand til å levere et optimalt produkt, som hjelper våre kunder til et bedre totalresultat. Konsernet benytter derfor i stor grad norske sjøfolk og har til hensikt å gjøre dette også i framtiden. Eidesvik Offshore ASA har, i samarbeid med andre rederier i regionen og maritimt opplæringskontor, etablert en garantiordning for nyutdannede maskinister og navigatører. Disse er sikret praksisplass på skip etter fullført utdannelse for å kunne løse sertifikat. Vi vil aktivt samarbeide med politiske myndigheter, representanter for ansatte og næringsorganisasjonene for å sikre at næringen gis vilkår som fortsatt gjør oss i stand til å konkurrere internasjonalt. Virksomhetsområder og fremtidsutsikter Det underliggende faktorer er fremdeles positive; høy oljepris og høyt aktivitetsnivå i den globale petroleumsindustrien som følge av dette. Et stort antall nye rigger og flytende produksjons skip kommer i operasjon de nærmeste årene. Stor aktivitet innen subsea- utbygginger og oljeselskapenes økende budsjetter for leting gjør at vi ser positivt på utsiktene fremover. Markedet har inntil i dag vært i stand til å absorbere de skip som er blitt levert, men det er fortsatt mange skip i ordre. Det kan være fare for overkontrahering om næringen fortsetter med samme tempo i kontraheringene som en har sett de siste årene. Forsyning og Ankerhåndtering Nordsjøen: Ved utgangen av 2006 opererte 226 skip i Nordsjøen som tilsvarer en økning på ca 8 % fra siste år. 175 av disse var på periodekontrakter tilsvarende 78 % av flåten. Dette er prosentuelt det samme som året før. Vi ser at operatørene etterspør skip med oppstart i Dette indikerer at flere ønsker å sikre seg skip på periodekontrakter fremfor å være eksponert i spotmarkedet. Utnyttelsesnivået har vært høyt både innen PSV- og AHTSsegmentet med bare små sesongmessige justeringer. Vi tror at utviklingen vil gå i retning av strengere krav til ytre og indre miljø som vil kreve mer avanserte skip. Disse skipene vil alltid være de mest attraktive for operatørene. Eidesvik vil fortsette å utvikle og bygge skip som er fremst i utviklingen på disse områder. Vest Afrika: Markedet i Vest Afrika er i vekst og det har vært stor etterspørsel etter skip i regionen i Oljeselskapene etterspør nå nyere tonnasje i dette området. Den store aktiviteten som vi ser i dette området fremover gjør at styret er positive til markedet i Vest Afrika i de neste årene. Operasjon i dette området gir en del andre ut fordringer enn i Nordsjøen og selskapet følger derfor virksomheten nøye. Vårt mål er å øke og trygge selskapets langsiktige verdiskapning for videre vekst og å sikre gode arbeidsplasser for våre ansatte og god avkastning for våre eiere. Dette oppnås bl.a. gjennom å sikre skipene en stor grad av langsiktig beskjeftigelse og derved forutsigbar og langsiktig inntjening i et tradisjonelt volatilt marked. 20

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2008 Oslo 19.05.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Inngått kontrakt med Veolia ES Special services om befraktning av det store subsea skipet med X-bow design som skal

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2009 Oslo 18.08.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tatt levering av plattformforsyningsskipet Viking Lady. Skipet påbegynte en 3 års kontrakt med Total etter levering.

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2010 Langevåg 20.5.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal Høyesterett har gitt rederiene medhold i at overgangsreglene til ny rederiskatt hadde tilbakevirkende kraft og

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2009 Oslo 17.11.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter etter 30.09.09 Kontraktsforlengelse med Statoil for skipene Viking Avant og Viking Athene med hhv 2 år og 5 måneder. ConocoPhillips

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2009 Langevåg 20.05.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal 2009 Tatt levering av Viking Poseidon. Skipet påbegynte en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services. Nyheter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2008 Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Inngått en 18 måneders kontrakt med opsjon for 6 måneders forlengelse med Sonangol Pesquisa e Producao S.A. i Angola

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2004 Svakt spotmarked i Nordsjøen i årets 1. kvartal Driftsinntektene ble NOK 225 mill (inkludert NOK 22 mill i salgsgevinst) mot NOK 219 mill samme kvartal året før Kvartalets

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Vi bygger verdier gjennom innovative løsninger

ÅRSRAPPORT. Vi bygger verdier gjennom innovative løsninger ÅRSRAPPORT 2005 Vi bygger verdier gjennom innovative løsninger Vi skaper nye tekniske løsninger 5 Framtidens løsninger tar miljøet på alvor 7 Våre ansatte er vår viktigste ressurs 9 Langsiktig økonomi

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 Eidesvik Offshore ASA INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 NOTER MORSELSKAP 64 REVISORS BERETNING

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2011 Oslo 23.08.2011 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Eidesvik og CGGVeritas starter et felles selskap for drift av 10 høykapasitets seismikkskip. I forbindelse med selskapsetableringen

Detaljer

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 6 ÅRSBERETNING 2008 12 HOVEDTALL 19 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 24 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 59

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 6 ÅRSBERETNING 2008 12 HOVEDTALL 19 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 24 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 59 Eid desv vik Offs O shorre AS SA INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 6 ÅRSBERETNING 2008 12 HOVEDTALL 19 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 24 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 59 NOTER MORSELSKAP 63

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer