2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT

2 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning/ uttalelser

3 HISTORIKK 3 23 Client Computing Energy AS (CC Energy) etableres gjennom utskillelse av virksomhetsområdet Energy i Client Computing ASA. CC Energy kjøper 1 % av Client Computing Sverige AB fra morselskapet Client Computing ASA. 24 CC Energy gjør en emisjon i Euronova AS, og får en eierandel på 44 %. 25 CC Energy øker sin eierandel i Euronova AS til 79,63 %. 26 CC Energy øker sin eierandel i Euronova AS til 1 %. CC Energy endrer navn til Client Computing Europe ASA (CC Europe), og etablerer Client Computing Utility AS (CC Utility). All virksomhet i CC Europe blir overført til det nye datterselskapet. CC Europe kjøper det tyske selskapet GLI (Gesellschaft für Logistik und Informationssysteme GmbH). 27 Euronova flytter kontoradresse til Sandefjord. 28 CC Europe og CC Utility flytter til Skolmar 32c i Sandefjord. CC Europe kjøper 1% eierandel i Concept Factory AS i to omganger. Concept Factory og EuroNova fusjoneres. Det fusjonerte selskapet får navnet Client Computing Norway AS. 29 GLI (Gesellschaft für Logistik und Informationssysteme mbh) endrer navn til Client Computing Germany GmbH. Client Computing Sverige AB endrer navn til Client Computing Sweden AB. 21 Client Computing Utility AS og Client Computing Norway AS fusjoneres til Client Computing Norway AS.

4 4 konsernstruktur client computing Konsernet Client Computing Europe AS Skolmar 32C 3232 Sandefjord Tel: Faks: CLIENT COMPUTING EUROPE AS CLIENT COMPUTING GERMANY GMBH 1% CLIENT COMPUTING SWEDEN AB 1% CLIENT COMPUTING NORWAY AS 1% Germany GmbH Keferloher Strasse Haar bei München, Tyskland Tel: Faks: Sweden AB Djupdalsvägen Sollentuna, Sverige Tel: Faks: Norway AS Skolmar 32C 3232 Sandefjord Tel: Faks:

5 om CLIENT COMPUTING konsernet 5 Konsernets virksomhet har tradisjonelt vært knyttet til håndtering av elektronisk meldingsutveksling i det nordiske kraftmarkedet. Client Computing konsernet er i dag markedsleder innen elektronisk meldingsutveksling innen kraftbransjen i Skandinavia. Konsernets løsninger benyttes av om lag 43 energiselskaper i Europa. CC Europe konsernet skal utvikles til en ledende europeisk aktør innenfor løsninger og tjenester for elektronisk meldingsutveksling og efaktura, med hovedvekt på løsninger for aktører i elkraft og gassmarkedene. Konsernet er for tiden etablert med egne operative datterselskaper med ansvar for salg og leveranse av konsernets løsninger i Norge, Sverige og Tyskland. I 28 er konsernets kompetanse innen utvikling av efaktura løsninger samlet i et eget norsk selskap. Morselskapet har i hovedsak økonomiske og administrative konsernfunksjoner samt et ansvar for konsernstrategi og løpende arbeid med utnyttelse av konsernets samlede kompetanse. Morselskapet har fem ansatte. Konsernfunksjonene skal være til økonomisk nytte for datterselskapene og kostnadene søkes således dekket inn gjennom belastning av datterselskapenes regnskaper. Eksisterende markeder Markeder allerede på vei inn Markeder kortsiktig satsning Markeder langsiktig satsning

6 6 NØKKELTALL konsernet Tall i TNOK % Q4 21 Q4 29 % Driftsinntekter ,1 % % Driftsresultat før goodwillavskrivninger (EBITA) ,6 % ,4 % Driftsmargin EBITA 3,16 % 12,7 % 73,9 % 3,63 % 3,92 % 7,4 % Resultat før skatt ,3 % ,3 % Totalkapital ,5 % ,5 % Netto operasjonell kontantstrøm % % Likviditetsbeholdning ,7 % ,7 % Antall ansatte (gjennomsnitt) ,3 % ,4 % Egenkapital morselskapet ,9 % ,9 % Antall aksjer pr ,1 % ,1 % Bokført egenkapital pr. aksje,137,112 22,1 %,137,112 22,1 % CC konsernet Endring 91 Netto driftsinntekter 33,1 45,7 53,4 66,4 67,2 1,2 % EBITA 4,5 4,5 6,1 8, 2,1 73,5 % EBITA margin 13,9 % 8,7 % 11,4 % 12,1 % 3,2% 73,82 % 8 25, % 7 6 2, % , % 1, % Netto driftsinntekter EBITA EBITA margin 2 1 5, % , %

7 STYRETS ÅRSBERETNING 21 FOR CLIENT COMPUTING EUROPE AS 7 Virksomhetens art og tilholdssted CC Europe AS (morselskapet) har hovedkontor i Sandefjord og fungerer som et holdingselskap, og hvor driften utøves i heleide datterselskaper. I konsernet inngår Client Computing Norway AS (1 %) (fusjonert med Client Computing Utlilty AS i 21), Client Computing Sweden AB (1 %), og Client Computing Germany GmbH (1 %). Selskapets virksomhet har tradisjonelt vært knyttet til håndtering av elektronisk meldingsutveksling i det nordiske kraftmarkedet. CC Europe konsernet er i dag markedsleder innenfor elektronisk samhandel innen kraftbransjen i Skandinavia. Selskapets løsninger benyttes av om lag 43 energiselskaper i Europa. Det var pr ansatte i morselskapet og 68 ansatte i konsernet. forpliktelser (covenants) knyttet til likviditet, egenkapitalandel og gjeldsbetjeningsgrad. DnBNor har imidlertid en rett til å kreve hele eller deler av lånet innfridd ved eventuelle kapitalutvidelser. Client Computing Norway AS, et resultat av fusjonen mellom Client Computing Utility AS og Client Computing Norway AS, omsatte i 21 for 31,1 MNOK, en reduksjon fra 33,65 MNOK fra 29 ( 7,5%). Driftsresultatet (EBITA) utgjorde 9,5 TNOK mot 2,58 MNOK året før. CC Norway AS har gjennom året styrket sin posisjon i det norske markedet innenfor efaktura, men viser en liten stagnasjon innenfor EDI segmentet. Selskapet er lokalisert i Sandefjord. Ved årsskiftet har selskapet 25 ansatte og ledes av Eivind Wingsternæs. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 33a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for årene 211 og 212 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene videre fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell utvikling. Styret presiserer at det er betydelig usikkerhet knyttet til vurdering av fremtidige forhold. Redegjørelse for årsregnskapet 21 har vært et aktivt år for Client Computing Europe AS (CC Europe) preget av vekst og investeringer innenfor nye satsningsområder. Konsernet hadde en netto omsetning i 21 på 67,2 MNOK. Dette er en økning fra 66,4 MNOK i 29 (+1,1%) Driftsresultat før amortisering av goodwill (EBITA) utgjorde 2,1 MNOK ned fra 8,2 MNOK i 29 (73,5%). Driftsresultat og resultat før skatt utgjorde i 21 hhv. 2,71 MNOK og 2,79 MNOK. Totalbalansen i konsernet utgjorde 25,15 MNOK og egenkapitalen 328 TNOK pr Client Computing Sweden AB omsatte for 7,36 MSEK i 21 mot 8,55 MSEK i 29 (14 %). Driftsresultatet (EBI TA) utgjorde 46 TSEK mot 1,2 MSEK i 28. CC Sverige AB har kontorer i Stockholm. Ved årsskiftet har selskapet 6 ansatte og ledes av Magnus Ernolf. Client Computing Germany GmbH hadde i 21 en omsetning på 3,75 MEUR opp fra 3,22 MEUR i 29 (+16,4), og hadde et driftsresultat (EBITA) på,32 MEUR mot,519 MEUR året før (47 %). Hovedkontor er flyttet fra Haar til Ismaning i nærheten av München. Ved årsskiftet har selskapet 32 ansatte og ledes av Per Ole Johansen. Kontantstrøm Konsernet hadde i 21 en kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 2,93 MNOK. Netto kontantstrøm fra investerings og finansieringsaktiviteter var minus 1,1 MNOK. Avviket fra driftsresultatet skyldtes i hovedsak avskrivninger (amortisering av goodwill) samt endringer i kundefordringer og leverandørgjeld og andre tidsavgrensningsposter. Konsernets totale likviditetsreserver var ,7 MNOK. Ordinære planlagte avdrag for konsernets rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner i 211 er 4 MNOK. Morselskapet hadde i 21 en omsetning på 8,65 MNOK og et resultat før skatt på 2,57 MNOK. Totalbalansen i morselskapet utgjorde 34,57 MNOK pr , derav en egenkapital på 14,8 MNOK tilsvarende ca 43 %. Selskapet har i sin låneavtale med DnBNor ingen konkrete Fremtidig utvikling/produkter/tjenester/marked CC Europe har ambisjoner om å bli en ledende europeiske leverandør av løsninger og tjenester innen EDIEL (standard for bruk av EDI innen energibransjen), elektronisk meldingsutveksling og efaktura. Gjennom gode produkter og

8 8 tjenester innen disse områdene, skal selskapet være en god og langsiktig samarbeidspartner for våre kunder, våre eiere, og en trygg arbeidsplass for våre ansatte. De oppnådde økonomiske resultater i 21 vurderes som tilfredsstillende for aktivitetene i CC Germany og innenfor efakturadelen i CC Norway AS og mindre tilfredsstillende for CC Sweden og EDI delen av Client Computing Norway AS. Virksomheten i Norge har vært gjennom en restrukturering forventes å levere god resultatutvikling i 211. Konsernet har gjennom året fortsatt å bruke ressurser på å legge grunnlaget for vekst og økt aktivitet i nye markeder; både geografisk og i å etablere et noe bredere produkt og tjenestespekter CC Europe konsernet har også i 21 lagt ned betydelige ressurser i utvikling av Ecxgate og tilsvarende produkt i Tyskland, CC Comm 7. Dette er neste generasjonen av selskapets løsninger for håndtering av meldingsutveksling på en sofistikert, fleksibel og brukervennlig måte. CC Europe har hatt stor suksess med å etablere en tjeneste som fungerer som en formidlingssentral (FMS) for meldingsutveksling mellom energiselskaper. Denne kan erstatte lokale og integrerte løsninger. Tjenesten ble etablert i 21 og brukes i dag av aktører i det norske, svenske, danske og tyske energimarkedet. FMS bygger på to prinsipper; meldingshåndtering og overvåking. Formidlingssentralen støtter i dag alle meldingstyper som er integrert mot energiselskapene, det være seg finans, bank og distribusjonsmeldinger. Energibransjen kjennetegnes som et marked med mange aktører med hyppig leverandørbytte, endringer i kundedata, avregning og saldooppgjør. CC Europe har i størrelsesorden 43 kunder innen energibransjen. Av disse er omlag 1 kunder tilknyttet selskapets FMS løsning. Konsernet leverer i dag også løsninger for håndtering av efaktura for sine kunder gjennom datterselskapet Client Computing Norway AS. Client Computing Norway AS leverer og drifter en internettbasert løsning for formidling av betalingskrav. Selskapet er partner på efaktura til Nettbank og godkjent som eksternt fakturahotell av BBS. Selskapet leverer en ASP løsning for elektronisk fakturaformidling og tilhørende tjenester til bedrifter og offentlig virksomhet i Norge, og den samme løsningen til det svenske markedet via søsterselskapet Client Computing Sverige AB. Client Computing Sverige er godkjent CTD (CTD=Certifierad Teknisk Distributør) mot svenske banker. Løsningen er egenutviklet og selges uten lisensiering fra 3. part. Planlagt fusjon med Compello Software AS Det er på tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet inngått en integrasjonsavtale mellom styrene i Client Computing Europe AS og Compello Software AS. Det fusjonerte selskapet vil ha kapasitet til økt organisk vekst i Norge og i det europeiske markedet, samt finansiell styrke til å bli en ledende europeisk aktør innen elektronisk fakturahåndtering. Selskapet, med datterselskaper i Tyskland og Sverige, vil ha ca. 8 ansatte, en omsetning på over NOK 1 mill., samt en sterk og tilpasset balanse. Det henvises til utsendt pressemelding av dato Integrasjonen er planlagt gjennomført ved en opptaksfusjon der Client Computing Europe AS er den overtakende part i fusjonen. I forbindelse med integrasjonen kan fremtidige beslutninger få betydning for verdsettelsen av immaterielle eiendeler. Finansiell risiko Overordnet om målsetting og strategi Konsernet er eksponert for finansiell risiko på ulike områder. I den grad styret finner det nødvendig, iverksettes tiltak for å redusere risikoen mest mulig. Markedsrisiko Konsernet er i begrenset grad eksponert for endringer i valutakurser, da utenlandske datterselskaper har både inntekter og kostnader i SEK og EURO. Selskapet er også eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Konsernet er også utsatt for konkurranse både nasjonalt og internasjonalt og endringer i konkurranse og prisforhold kan påvirke konsernets inntjening. Konsernet har i regnskapsåret satset betydelig på oppgradering av sin produktportefølje for bedre å stå rustet til å møte konkurransen i markedet og opprettholde/øke inntjeningen fremover.

9 9 Kredittrisiko Risiko for tap på fordringer er vurdert som lav. Konsernet har hittil ikke hatt vesentlige tap på fordringer. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen. Likviditetsrisiko Ledelsen vurderer likviditeten i konsernet som relativt god. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes og obligasjoner og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet eller innløst. Utviklingsarbeid I konsernet foregår det et betydelig utviklingsarbeid. Hovedprinsippet er at kostnader knyttet til utvikling utgiftsføres løpende. Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet i konsernet utgjorde ca 1,5 % av total arbeidstid. Dette ansees som bra, men konsernet vil arbeide videre med å redusere antall sykedager. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, som har resultert i store materielle skader eller personskader. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har i sin policy innarbeidet retningslinjer rundt likestilling som skal sikre at det ikke forekommer forskjellsbehandling basert på kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Gjennomsnittlig var det i ansatte i konsernet, derav 11 kvinner. Styret i Client Computing Europe AS består av 5 % kvinner og 5 % menn. Diskriminering Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Miljørapportering Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Resultatdisponering for morselskapet Morselskapet hadde et årsresultat for 21 på NOK Fri egenkapital i morselskapet utgjør ca MNOK 1,4. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 21. Videre foreslår styret at årets overskudd overføres annen egenkapital. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter og kontantstrømoppstilling, fyllestgjørende informasjon om driften og om stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet eller konsernet. Oslo, 17. mars 211 John Arthur Olafsen Christian Syverstad Johan Enger Nygaard Marit Elisabeth Døving Tove Elisabeth Pettersen Styrets leder Styremedlem Administrerende direktør Styremedlem Styremedlem

10 1 RESULTATREGNSKAP Morselskap Konsern Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat før amortisering (EBITA) Amortisering av goodwill Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskap Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføringer Overført til annen egenkapital Sum overføringer ,33 2,2 2,2 1,79 Resultat pr. aksje Resultat pr. aksje, utvannet 3,11 3,11 2,31 2,18

11 BALANSEregnskap 11 Morselskap Konsern EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter o.l Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 1 5 Investering i aksjer Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Skattefordring Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

12 12 BALANSEregnskap Morselskap Konsern EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (18 7 aksjer à 1,kr) 6, Egne aksjer Overkursfond Annen innskutt EK Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 17. mars 211 John Arthur Olafsen Christian Syverstad Johan Enger Nygaard Marit Elisabeth Døving Tove Elisabeth Pettersen Styrets leder Styremedlem Administrerende direktør Styremedlem Styremedlem

13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 13 CLIENT COMPUTING EUROPE AS KONSERN Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens skattekostnad endring i betalbar skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i vareleverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Effekt av valutakursendringer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av immatrielle eiendeler Innbetalinger på lånefordring konsern (korts./langs.) Utbetalinger på lånefordring konsern (korts./langs.) Innbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs) Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto utbetaling kassekreditt Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts./langs.) Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld (korts./langs.) Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v Avviket mellom driftsresultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 21 skyldes hovedsakelig goodwillavskrivninger. Konsernet har pr begrenset evne til egenfinansiering av investeringer. Det er ikke gjort større investeringer i 21.

14 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING CLIENT COMPUTING EUROPE AS MORSELSKAPET Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivning/reversering anleggsmidler Endring i kundefordringer Endring i vareleverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs) Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av immatrielle eiendeler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts./langs.) Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld (korts./langs.) Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v Avviket mellom driftsresultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 21 skyldes hovedsakelig goodwillavskrivninger. Selskapet har pr begrenset evne til egenfinansiering av investeringer. Det er ikke gjort større investeringer i 21.

15 NOTER KONSERN 15 CLIENT COMPUTING EUROPE AS

16 16 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, og God Regnskapsskikk. Konsolideringsprinsippper Konsernregnskapet omfatter Client Computing Europe AS med datterselskaper hvor Client Computing Europe AS eier direkte eller indirekte mer enn 5 prosent. Dette gjelder, Client Computing Norway AS (fusjonert med Client Computing Utility AS 1.1.1), Client Computing Sweden AB og Client Computing Germany GmbH. Det er anvendt ensartede regnskapsprinsipper i alle konsernselskapenes regnskaper. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det oppkjøpte selskapets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på kjøpstidspunktet, og eventuell merpris ut over dette klassifiseres som goodwill. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Valutaprinsipper Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. Valutaterminkontrakter er balanseført til virkelig verdi på balansedagen. I resultatregnskapet er det benyttet årets gjennomsnittskurs. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til virkelig verdi dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter.

17 17 Leieavtaler Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører økonomisk risiko og kontroll til selskapet (finansiell leasing), balanseføres under varige driftsmidler og tilhørende leieforpliktelse medtas som forpliktelse under rentebærende langsiktig gjeld til nåverdien av leiebetalingene. Driftsmiddelet avskrives planmessig, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper og datterselskaper Investeringer i datterselskaper er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt i selskapsregnskapet og elimineres i konsernregnskapet. Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler Aksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Obligasjoner og andre fordringer klassifisert som anleggsmidler Aksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Inntekter Lisenser Lisens (godtgjørelse for retten til å benytte konsernets programvare) inntektsføres i sin helhet ved kontraktsinngåelse med kunde.

18 18 Konsulent og support Konsulentinntekter med videre regnskapsføres når de er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Transaksjoner Det vil si antall meldinger av ulikt format som passerer våre sentraler. Disse inntektsføres periodisk basert på faktisk antall påløpte transaksjoner. Vedlikehold Vedlikeholdsinntekter er prisen for videreutvikling og forbedring av konsernets programvare og inntektsføres periodisk over leieperioden. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført direkte mot skatt i balansen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen i den grad disse kan utlignes. Opsjoner til ansatte Opsjoner til ledende ansatte verdsettes basert på opsjonens virkelige verdi på det tidspunktet opsjonsplanen vedtas (tildelingstidspunktet). Ved verdsettelse benyttes BlackScholes modellen. Kostnaden ved opsjonen periodiseres over den periode de ansatte opptjener rett til å motta opsjonene, med motpost i annen innskutt egenkapital. Arbeidsgiveravgift på aksjeopsjonsordninger relatert til differansen mellom utstedelseskurs og markedspris på aksjen ved årets slutt, er avsatt i forhold til hva som er opptjent. Pensjoner Selskapet er omfattet av Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning oppfyller kravene i denne lov. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato

19 Note 2 LØNNSKOSTNAD, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, opsjoner m.m. 19 AS Lønnskostnad Lønn Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende personer Lønn Arbeidsgiveravgift Annen godtgjørelse Pensjonsforsikring 5 Daglig leder Daglig leder Selskapet er pliktig til å innbetale obligatorisk tjenestepensjon og dette er i orden. Revisor Godtgjørelse til revisor og samarbeidende selskaper fordeler seg slik: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester Sum Beløpene er eksklusiv merverdiavgift.

20 2 ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN 616A 1 Ledende ansatte Selskapets daglige ledelse blir ivaretatt av Johan E. Nygaard som Adm. direktør. 1.1 Lønn til daglig leder Selskapets prinsipper for lønnsfastsettelse er basert på at den skal være konkurransedyktig med det generelle lederlønnsnivået innen sammenlignbare IKT bedrifter i Osloregionen. Lønnsbetingelsene framover søkes beholdt tilsvarende dagens situasjon. Nåværende ansettelsesavtale er inngått pr januar 23. Avtalens innhold vurderes løpende, og har så langt kun vært justert etter endringer i G (grunnbeløp). Daglig leder godtgjøres med en årlig lønn lik 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Adm.direktør er styreleder i datterselskapene, men mottar ikke styrehonorar. 1.2 Naturalytelser Adm.direktør får dekket bruk av mobiltelefon. Mye av adm.direktørs arbeide består av oppfølging og samarbeid med datterselskaper i inn og utland. Mobiltelefon blir da et uunnværlig arbeidsredskap. I tillegg dekker selskapet bredbånd og aviser, da adm. direktør jobber fra hjemmekontor i tiden han ikke er på reise. Det ytes ingen andre naturalytelser. 1.3 Bonus Adm.direktør har en bonusordning som er resultatbasert, med en fast prosent av resultatet for en nærmere angitt del av virksomheten. 1.4 Tildeling av aksjer, opsjoner mv. Det er i november 27 tildelt 13 opsjoner til Adm. direktør ved Pantheon AS i Client Computing Europe AS. 2/3 av disse haddeinnløsningsdato mens resterende hadde innløsningsdato Innløsningskurs er NOK 7,og utløpsdato er 12.mai 211. Ingen opsjoner er innløst i 21. Avtalen betinger at adm.dir er ansatt i perioden frem til forfallsdato. 1.5 Pensjonsordninger Selskapet har en kollektiv pensjonsordning hvor adm.direktør også er med. Ordningen er en tilskuddsordning. 1.6 Etterlønnsordninger Adm.direktør har ikke etterlønnsordning.

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1 000 Resultatutvikling 2012 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586 Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877 Driftskostnader 85

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer