Til andelseierne i Karihaugen Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Karihaugen Borettslag"

Transkript

1 Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Karihaugen Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Karihaugen Borettslag avholdes tirsdag 19. mai 2015 kl i Ellingsrud kirke Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 A) Årsberetning og regnskap for 2014 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) To forslag til retningslinjer for nominasjonskomiteens arbeid B) Forslag om retningslinjer ved innhenting av anbud Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 2 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år E) Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år Oslo, Styret i Karihaugen Borettslag Jan-Erik Sigolsen/s/ Ole Kristian Grindal /s/ Bjørn Egil Borgen/s/ Damir Cokovic/s/ Tom Nicolaysen/s/

3 ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Jan-Erik Sigolsen Ludvig Karstens Vei 3 Nestleder Ole Kristian Grindal Ludvig Karstens Vei 12 Styremedlem Bjørn Egil Borgen Erlends Vei 2 Styremedlem Damir Cokovic Ludvig Karstens Vei 5 Styremedlem Tom Nicolaysen Ludvig Karstens Vei 12 Varamedlem Per Bråthen Ludvig Karstens Vei 9 Varamedlem Bodil Ediassen Harald Sohlbergs Vei 14 Varamedlem Anna-Marie Normann Ludvig Karstens Vei 6 Varamedlem Finn Torgersen Harald Sohlbergs Vei 18 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Ole Kristian Grindal Ludvig Karstens Vei 12 Jan-Erik Sigolsen Ludvig Karstens Vei 3 Varadelegert Damir Cokovic Ludvig Karstens Vei 5 Tom Nicolaysen Ludvig Karstens Vei 12 Valgkomiteen Sissel Lundebyvolden Ludvig Karstens Vei 8 Gerd Nikolaisen Harald Sohlbergs Vei 16 Janne Wollum Harald Sohlbergs Vei 18 Sameiet Ellingsrudåsen Vaktmestersentral Representant Ole Kristian Grindal Ludvig Karstens Vei 12 Vararepresentant Damir Cokovic Ludvig Karstens Vei 5 Ellingsrudåsen Kabelnett AS Representant Sven Tore Iversen Ludvig Karstens Vei 5 Vararepresentant Jan-Erik Sigolsen Ludvig Karstens Vei 3 Styrets medlemmer består i dag av 5 menn og ingen kvinner. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

4 Generelle opplysninger om Karihaugen Borettslag Borettslaget består av 543 andelsleiligheter. I tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter. Karihaugen Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune med følgende adresse: Harald Sohlbergs Vei 2-20 Karihaugen Barnehager = 10 Ludvig Karstens Vei 1-17 Ludvig Karstens Vei 2-14 Ph=punkthus Lm=lammelblokk Lk=ludvig Karstensvei Hs=harald Sohlbergsvei Ph16 = Hs 20 Ph17 = Hs 18 Ph18 = Hs 14 Ph19 = Hs 12 Ph21 = Hs 2 Ph22 = Hs 4 Ph23 = Hs 6 Ph24 = Hs 8 Lm25 = Lk Lm26 = Lk Lm27 = Lk Ph28 = Lk 14 Ph29 = Lk 12 Ph30 = Lk 10 Ph31 = Lk 8 Ph32 = Lk 6 Ph33 = Lk 4 Gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2.

5 Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Karihaugen Borettslag har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

6 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av økte inntekter på lokalleie og utleie av velferdsrom. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr ,-. Dette er lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at framdriften i forbindelse med fasaderehabilitering og videreutvikling av utearealene har blitt forskjøvet. Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler er en vesentlig størrelse knyttet til borettslagets økonomi og utgjorde pr kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Andre driftskost. 6 % Forretningsførerhon 2 % Energi / fyring 7 % Kostnadsfordeling Avdrag 11 % Kabel-TV 6 % Pers.kost/styreh. 2 % Kostnader sameie 13 % Finanskostnader 16 % Medlemskontingent 0 % Kommunale avgifter 15 % Div. honorarer 1 % Drift og vedlikehold 21 %

7 KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet ca kr 10 millioner for Derav utgjør kr 7 millioner større vedlikehold som omfatter rehabilitering av fasader. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2015 forblir uendret. Lån Borettslaget har fire lån i Handelsbanken. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret er redusert med kr fra 1/1-15. Fra samme dato har myndighetene innført merverdiavgift på forretningsførsel. Innføring av merverdiavgift forklarer økningen i forretningsførerhonoraret totalt sett. Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2015 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler, men styret mener det er forsvarlig i For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

8 SAMEIET ELLINGSRUDÅSEN VAKTMESTERSENTRAL Borettslaget er medeier i sameiet Ellingsrudåsen Vaktmestersentral. Til orientering er resultatregnskap og balanse for nevnte sameie pr satt inn bakerst i årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. ELLINGSRUDÅSEN KABELNETT A/S Borettslaget er aksjeeier i Ellingsrudåsen Kabelnett A/S. De som ønsker ytterligere informasjon om kabelnettet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert kabelnettets årsberetning og regnskap. Oslo Styret i Karihaugen Borettslag Jan-Erik Sigolsen/s/ Ole Kristian Grindal /s/ Bjørn Egil Borgen/s/ Damir Cokovic/s/ Tom Nicolaysen/s/

9

10

11 . KARIHAUGEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Fradrag for gjennomført påkostn Fradrag for avdrag langs. lån Red. annen langs. gjeld B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

12 KARIHAUGEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Antenneanlegg Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

13 KARIHAUGEN BORETTSLAG BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Rehabilitering Tomt Andel anleggsmidler i fellesanlegg Aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 543 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Energi som avregnes Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

14 Pantstillelse Garantiansvar OSLO, , STYRET FOR KARIHAUGEN BORETTSLAG JAN-ERIK SIGOLSEN/s/ BJØRN EGIL BORGEN/s/ DAMIR COKOVIC/s/ TOM NICOLAYSEN/s/ OLE KRISTIAN GRINDAL/s/

15 ... NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Lokaler Nedbetaling Diverse Framleietillegg Ekstra kjellerbod Trappevask SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Garasjeleie Lokaler SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

16 NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Lokale-/lagerleie Diverse viderefakturerte kostnader Uteplass Velrom SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Lønn rengjøringshjelp Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket møtemat for kr 6 504, jf. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OPAK AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR

17 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold parkeringsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer -474 Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto Bankgebyr -908 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

18

19 NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Andre renteinntekter 549 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Handelsbanken lån Handelsbanken lån Handelsbanken lån Handelsbanken lån Andre rentekostnader -166 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.107/bnr.853, 856 & 858 Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: nr & Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 14 REHABILITERING (utbygging garasjer og vaktmestersentral) Arkitekthonorar Prosjektledelse Andre konsulent honorar Div andre arbeider Bygningsgebyr Hovedentreprenør 1 Protector Hovedentreprenør II Stenseth Garantiarbeider Diverse entrepriser V.V.S arbeider Elektroinstallatør Refusjoner Kostnadsføring prosjekt SUM REHABILITERING

20 NOTE: 15 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier aksjer i Ellingsrudåsen kabelnett. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, dvs at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall aksjer: Pålydende: 450 Balanseført verdi: Den samlede aksjekapital i Ellingsrudåsen kabelnett er på kr NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utlegg skadesaker Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Ellingsrud Vaktmestersentral Skattetrekk overført OBOS Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Handelsbanken lån 4 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,00%. Løpetiden er 30 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Handelsbanken lån 1 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,00%. Løpetiden er 22 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Handelsbanken lån 2 Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Rentesatsen pr var 5,00%. Løpetiden er 25 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Handelsbanken lån 3 Lånet er et annuitetslån med flytende rente, avdragsfritt til desember 2017 Rentesatsen pr var 3,00%. Løpetiden er 30 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

21

22 AVDRAGSFRIHET PÅ LÅN Selskapet har 1 lån med avdragsfrihet. I tabellen nedenfor er det estimert både hva lånekostnadene for den enkelte andel vil øke med pr. måned når selskapet begynner å betale avdrag, og fra hvilket tidspunkt avdragene begynner å løpe. Estimatet forutsetter at avdrags- og rentebetingelsene pr beholdes uendret. Da fremtidige endringer i lånebetingelsene vil kunne medføre endringer i den informasjon som fremkommer av tabellen, må man utvise forsiktighet med å bruke beregningene som grunnlag for økonomisk planlegging eller investeringer. Det understrekes at felleskostnadene i et borettslag ikke nødvendigvis vil øke fra det tidspunkt avdragene begynner å løpe. Det er borettslagets styre som bestemmer om felleskostnadene skal økes og fra hvilket tidspunkt. Dersom avdragsfriheten gjelder lån hvor det er inngått avtale om mulighet for individuell nedbetaling (IN-ordning), vil de månedlige felleskostnadene økes med det beløp som er angitt i tabellen under. Alle tall er avrundet til nærmeste 50 kroner. Leilighetsnr Handelsbanken lån 3 Første avdrag er 1/ Potensiell endring i felleskostnader fra 01/ , 1076, 1079, 2076, 2079, , 4076, 4079, 5076, 5079, , 7076, 7079, 8076, 8079, , 10076, 10079, 11076, 11079, , 13076, Resterende leiligheter 100 NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 19 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum garasjer Depositum parkeringsplasser SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 20 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

23 ... NOTE: 21 ENERGI SOM AVREGNES Innkrevd á konto Flytteavregninger Systemavgift Istad Istad Kraft energikostnader SUM ENERGI SOM AVREGNES NOTE: 22 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 23 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT NOTE: 24 GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Selskapet eier 48,61 % av Ellingsrudåsen vaktmestersentral. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjelden i Ellingsrudåsen vms. Garantiansvaret refererer seg til den samlede gjelden i Ellingsrudåsen vms og utgjør kr Selskapets andel i Ellingsrudåsen vms vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under posten "andel anleggsmidler i fellesanlegg" og "andel langsiktig gjeld i fellsanlegg". Selskapets andel av driftkostnadene i Ellingsrudåsen vms er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges sameiets regnskap.

24 4. INNKOMNE FORSLAG A) To forslag om retningslinjer for nominasjonskomiteens arbeid B) Forslag om retningslinjer ved innhenting av anbud

25

26

27

28

29 Orientering om borettslagets drift Styrets arbeid I 2014 har styret avholdt 15 styremøter og 1 møte med de blokktillittsvalgte. Styret har også vært med på eiermøter i Ellingsrudåsen Kabelnett a/s og Ellingsrudåsen Vaktmestersentral. Styrets representanter har også vært tilstede på blokkmøter for å svare på spørsmål, likeledes deltatt på befaringer i leiligheter og på uteområdene våre. Det ble i 2014 behandlet 129 saker, herav 22 klager og 27 søknader. Det resterende var saker innen drift og vedlikehold, saker fra OBOS, spesielle saker og egne planer og forslag. Leder har hatt jevnlig kontakt med foretningsfører ved Aud Aasnes Hansen. Vi takker for samarbeidet. 1. Styret har i samarbeid med Ulf Ower fulgt med i rentemarkedet. En vesentlig andel av borettslagets gjeld har flytende rente. Fallende rente i 2014 har derfor bidratt til å redusere borettslagets rentekostnader. Styret vil i løpet av 2015 vurdere om man skal binde renten på noen av lånene. Styret har avsluttet sitt samarbeid med Ower da vi ønsker å løse dette på annen måte framover. 2. Servicefirma på heis har greid å holde heisen i drift uten lange stopp. 3. Garasjeportene har fungert fint. Styret håper at de fleste benytter gangdøra til passering uten bil. Da sparer vi kraft og slitasje. 4. Feiing av garasjeanleggene ble gjennomført uke 23. Garasjen er kun ment til parkering og skal ikke brukes til lagring. Styret har i løpet av 2014 purret på de som lagrer ting i garasjen og bedt om at dette skal fjernes. De fleste har vært flinke og fulgt oppfordringen. Som styret tidligere har informert om vil ting som lagres ulovlig i garasjen bli fjernet og lagret for eiers regning. Etter en viss tid vil det som ikke er hentet bli kastet. 5. Det har i et par tilfelle vært problemer med at uvedkommende har oppholdt seg i vaskerommet om natten. Styret jobber derfor med en løsning med en løsning med elektroniske nøkkelkort til vaskerommet. Dette skal i første omgang gi mulighet til å styre når på døgnet man kan komme inn i vaskerommet. Dette vil bli testet i LK 12 før man bestemmer om det skal innføres i alle blokkene. Det har også vært tilfeller der noen har sluppet tiggere inn i byggene. Husk alltid å sjekke hvem som ringer på, og at de faktisk skal slippe inn i blokken, før dere åpner døren. 6. Året har nok en gang vært preget av en god dugnadsånd utenfor blokkene. Dette arbeidet håper vi vil fortsette også i 2015.

30 7. Årets tur for de beboere som har passert 60 år gikk til Oscarsborg. Deltagelsen var høy. Omvisning på festningen med engasjerte guider var meget vellykket. 8. Det ble i 2011 innført full kildesortering i vårt område. Fortsatt er det mange som bare setter papp og annen søppel ved siden av containerne for papp og papir, dette må vi prøve å få slutt på. Pappesker skal rives opp og kastes inn i containeren og ikke bare plasseres ved siden av. Annet søppel skal ikke kastes der eller plasseres ved papir container. I søppelrommene skal det kun kastes poser med avfall fra husholdningene. Husk å kildesortere. 9. Brann alarmanleggene har også i 2014 hindret utbrudd av brann. Dessverre er det alt for mange som ikke går ut når klokkene ringer. Dette er ikke akseptabelt. Husk: Hvis det virkelig brenner kan det få store konsekvenser for deg og dine når dere taper verdifull tid i starten. 10. Pr skal borettslaget være fritt for skadedyr. Styret fikk i 2014 installert automatiske feller som stopper rotter og andre skadedyr fra å komme inn i bygningene gjennom kloakken. Disse fellene ser ut til å fungere bra så langt. 11. Vi takker alle for at de hjelper oss til å passe på at vi har så lite hærverk som vi har. 12. Styret har i løpet av 2014 og 2015 jobbet med å finne en bedre løsning for gjesteparkering. Besøkende som har yrkes- eller firmabil har til nå blitt ilagt parkeringsbot. Det har også i flere tilfeller der det har vært ilagt bot der den besøkende påstår at det ikke har vært parkert ut over maksimalt lovlig parkeringstid. Som tidligere informert i «Styret informerer» har styret besluttet å sette opp parkeringsautomater på gjesteparkeringen. Q-park vil sette opp parkeringsautomatene og vil fortsette sine kontroller i området. 13. I 2014 fikk alle blokker den vanlige bevilgningen til blomster etc som ble godt forvaltet slik at området ble seende meget pent ut. Takk. 14. Komprimatorbilen ble kjørt rundt 3 ganger i 2014 og alle gangene ble den fylt opp. Husk at vi ikke kan ta med spesialavfall. 15. Strømprisene holdt seg lave utover høsten, noe som de fleste merket på avregningen for Styret skal følge med utviklingen, slik at kraftige endringer av prisen, kan justeres inn i husleiene på et tidligere tidspunkt.

31 16. Styret er godt fornøyd med bruken av vår miljøpark nede på jordet. Dette er et fint tilbud til de som ikke kan reise bort i helger etc. Hjelp oss å ta vare på det vi har der nede. Legg all søppel i de kassene som står der. 17. Styret har i hele år behandlet utvidelsen av garasjen og bygging av ny vaktmestersentral i Harald Sohlbergs vei 7. Byggestart ble juni/juli i 2012, og innflytting startet juni/juli Endelige kostnader og kostnadsfordeling er fortsatt ikke ferdigstilt, men styret håper å ha dette på plass i løpet av første halvår I løpet av 2014 ble brannslukkerne byttet. De gamle pulverapparatene, som gikk ut på dato høsten 2014, ble byttet ut med nye skumapparater. Ved en eventuell brann vil de nye skumapparatene gi mindre skader på elektriske anlegg/utstyr enn de gamle pulverapparatene. Dersom det fortsatt er noen som ikke har fått byttet til ny brannslukker må de snarest ta kontakt med vaktmestersentralen for å få gjort dette. 19. Det ble i løpet av 2014 oppdaget skader på ytterkledningen på flere av høyblokkene i borettslaget. Styret har satt i gang et prosjekt i Harald Sohlbergs vei 2 for å få klarhet i hvor omfattende skadene er, og hvordan disse kan utbedres. Det er foreløpig uklart hvor mye dette vil koste. 20. Styret har fulgt opp de løpende servicekontraktene som borettslaget har. Det er besluttet at samtlige kontrakter/leverandører vil bli vurdert i løpet av 2015, og at man vil gå ut med anbudsforespørsel for flere av disse kontraktene. 21. Styret har ikke mottatt meldinger om innbrudd i kjellere eller garasjer i løpet av Oppfordringen er fortsatt å følge med i nærområdet. Det hjelper alle. 22. Hunder er koselige men ikke avføringen deres. Hundeeiere skal fjerne ekskrementer fra sin hund. Tillatelsen til å ha hund kan bli trukket tilbake for de som ikke overholder reglene.

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer